Yt-ryhmä Kunnanhallitus

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Yt-ryhmä 24.3.2015 Kunnanhallitus 30.3.2015"

Transkriptio

1 Yt-ryhmä Kunnanhallitus NOUSIAISTEN KUNNAN KOULUTUSSUUNNITELMA 2015

2 Osaamisen kehittämisen toimintamalli ja koulutussuunnitelma Osaamisen Nousiaisten kunnan strategiassa 2021 osaamisen merkitys on huomioitu suhteessa jatkuvasti muuttuvaan toimintaympäristöön. Henkilöstön kehittämisen tavoitteena on turvata se osaaminen, jota tarvitaan kunnan palveluiden hoitamiseksi ja kehittämiseksi. Henkilöstökoulutus nähdään osana strategista henkilöstöjohtamista. Osaamistarpeet kartoitetaan kehityskeskustelujen yhteydessä. Kehityskeskustelun tarkoituksena on suunnata työyksikön henkilöstövoimavarat tärkeimpien asioiden hoitamiseen yksikön kokonaistavoitteiden saavuttamiseksi. Tähän pyritään parantamalla työntekijän omien tehtävien ja työyksikön tavoitteiden tuntemista sekä kehittämällä hänen tehtäväkohtaista työsuoritustaan ja motivaatiotaan. Käytössä oleva osaamisen kehittämisen toimintamalli perustuu tällä hetkellä osastokohtaisiin koulutussuunnitelmiin, joita täydennetään kehityskeskusteluista esiin nousevilla asioilla, jolloin saadaan selville koko Nousiaisten kunnan henkilöstön osaamisen tarpeet ja niiden eteen tehdyt toimenpiteet seurannan ja raportoinnin piiriin. Systemaattinen, etukäteen laadittu ja yhteistoimintamenettelyssä hyväksytty osaamisen kehittämisen toimintamalli ja koulutussuunnitelma mahdollistaa koulutuskorvauksen hakemisen työttömyysvakuutusrahastolta (TyVM 10/2013 vp). Koulutuskorvauksen tarkoituksena on parantaa työnantajan mahdollisuuksia järjestää työntekijöilleen ammatillista osaamista kehittävää koulutusta. Koulutuskorvaus vähennetään työnantajalle määrätystä työttömyysvakuutusmaksusta. Koulutuskorvauksen saa enintään kolmelta koulutuspäivältä työntekijää kohden. Korvauksen määrä on 10 prosenttia koulutuskorvauksen perusteena olevasta palkkakustannuksesta. Koulutuskorvauksen edellytyksenä on, että työnantaja maksaa työntekijälle koulutuksen ajalta palkkaa. 1.1 Mitä on ammatillista osaamista ylläpitävä ja edistävä koulutus? Koulutuksen tulee liittyä työntekijän nykyisiin tai tuleviin työtehtäviin työnantajan palveluksessa. Koulutuskorvaukseen oikeuttava koulutus voi olla erilaista työntekijöille annettavaa lisä- tai täydennyskoulutusta, kuten esimerkiksi ulkopuolisen järjestämät kurssimuotoiset koulutukset, seminaarit ja konferenssit sekä sisäiset koulutukset. Korvaukseen oikeuttava koulutus voi tähdätä myös lakisääteisten vaatimusten täyttämiseen, esimerkiksi työssä tarvittavien lupien suorittamiseen. Koulutuskorvausta ei saa tavanomaisesta työhön perehdytyksestä tai työnopastuksesta eikä työssä oppimisesta. 1.2 Henkilöstö- ja koulutussuunnitelman laadinta Nykyisen kuntia koskevan yhteistoimintalain mukaan kunta on velvollinen laatimaan yhteistoimintamenettelyssä vuosittain henkilöstö- ja koulutussuunnitelman. Uudet säännökset liittyvät toisaalta osaamisen kehittämiseen, toisaalta samassa yhteydessä laajennettiin yhteistoimintavelvoitteita. Nämä velvoitteet täsmentävät henkilöstö- ja koulutussuunnitelman sisältövaatimuksia. Kunnassa on laadittava yhteistoimintamenettelyssä vuosittain henkilöstö- ja koulutussuunnitelma. Henkilöstö- ja koulutussuunnitelmasta tulee käydä ilmi kunnan koko huomioon ottaen ainakin: 1) toteutuneiden määräaikaisten työ- ja virkasuhteiden määrä sekä arvio näiden kehittymisestä;

3 2) periaatteet erilaisten työsuhdemuotojen käytöstä; 3) yleiset periaatteet, joilla pyritään ylläpitämään työkyvyttömyysuhan alaisten ja ikääntyneiden työntekijöiden työkykyä sekä työttömyysuhan alaisten työntekijöiden työmarkkinakelpoisuutta; 4) arvio koko henkilöstön ammatillisesta osaamisesta sekä ammatillisen osaamisen vaatimuksissa tapahtuvista muutoksista ja näiden syistä sekä tähän arvioon perustuva vuosittainen suunnitelma henkilöstöryhmittäin tai muutoin tarkoituksenmukaisella tavalla ryhmiteltynä; sekä 5) 1 4 kohdassa tarkoitettujen suunnitelmien toteuttaminen ja seurantamenettelyt. Henkilöstö- ja koulutussuunnitelmassa tulee kiinnittää huomiota osatyökykyisten työllistämisen periaatteisiin sekä joustaviin työaikajärjestelyihin. Henkilöstö- ja koulutussuunnitelmaa käsiteltäessä työnantajan on pyydettäessä selvitettävä, miten jatkossa on tarkoitus ylläpitää pidempään osaamisen kehittämisestä vaille jääneiden työntekijöiden ammatillista osaamista. Nousiaisten kunnassa henkilöstösuunnitelma rakentuu osana talousarviota. Työ- ja virkasuhteiden täyttöä, myös määräaikaista seurataan kunnanhallituksessa viranhaltijoiden päätösten perusteella. Näin ollen periaatteet erilaisten työsuhdemuotojen käytöstä ovat yhteisesti sovittuja ja ne käsitellään avoimesti sovittujen toimintatapojen mukaisesti. Henkilöstötilinpäätös täydentää osaltaan tätä em. erityisesti seurannan osalta. Tässä asiakirjassa kuvataan siten vain Nousiaisten kunnan osaamisen kehittämisen toimintamallin pohjalta rakennettu koulutussuunnitelma vuodelle Osassa kaksi kuvataan koko kunnan henkilöstölle tarjottava koulutus. Osassa kolme on osastoittain kootut koulutussuunnitelmat, joita toteutetaan osastojen toimesta ja jotka pohjautuvat käytyihin kehityskeskusteluihin. Koulutussuunnitelmiin kirjattujen koulutusten toteumaa seurataan henkilöstöpalveluissa yhteistyössä osastojen kanssa. Vaikka koulutussuunnitelmiin on kirjattu koulutuksia, edellyttää koulutuksen toteuttaminen osastokohtaista budjetointia koulutukselle ja yksittäisen henkilön kohdalla esimiehen lupaa koulutukseen osallistumiselle (viranhaltijapäätös). Koulutussuunnitelma toimii siten systemaattisen osaamisen kehittämisen tukena, mutta ei oikeuta yksittäistä työntekijää osallistumaan koulutukseen ilman esimiehen lupaa ja olemassaolevia määrärahoja. 2. Koulutussuunnitelma Nousiaisten kunnassa Nousiaisten kunnassa tavoitteena on tukea pitkiä työuria ja siten kiinnittää erityistä huomiota henkilöstön osaamisen ja työkyvyn ylläpitoon. Tavoitteena on henkilöstön korkea ammattitaito. Ammattitaitoa ylläpitämällä varmistetaan henkilöstön osaaminen ja kyky kehittää toimintaa ja palveluita muuttuvassa toimintaympäristössä. Toimenpiteet kohdistuvat koko henkilöstöön. Vakituista henkilöstöä sijaistamassa tai toiminnan uudelleen organisoinnin yhteydessä käytetään määräaikaista henkilöstöä, jonka työkyky ja ammattitaito ovat myös oleellisia tekijöitä laadukkaan toiminnan kannalta. Näin ollen myös määräaikaisten koulutukseen kiinnitetään huomiota resurssien puitteissa. Näillä toimenpiteillä pyritään varmistamaan koko henkilöstön työkykyä ja työmarkkinakelpoisuutta. Nousiaisten kunnassa kehityskeskustelut ovat esimiehen ja henkilöstön työväline tuoda esiin sekä henkilökohtaisia että laajempia koulutukseen ja osaamisen kehittämiseen liittyviä asioita. Näistä

4 koostetaan yksiköittäin ja osastoittain koulutussuunnitelmat. Myös Nousiaisten kunnan henkilöstöhallinto yhdessä työsuojelun ja työsuojelupäällikön kanssa tuottavat koko kunnan henkilöstölle koulutusta liittyen mm. työsuojeluun, jolla pyritään varmistamaan korkea osaamisen taso. Nousiaisten kunnan koulutussuunnitelma perustuu laaja-alaiseen osaamisen ja työkyvyn ylläpidon tavoitteeseen. Koulutussuunnitelmassa koulutukset on jaoteltu seuraavasti: - Perehdytys - Ammattitaito - Esimiestaidot - Työyhteisötaidot - Työsuojelu- ja turvallisuus - Työkyky - Yhteistoiminta ja yhteistyö Vuonna 2015 koulutuksissa nostetaan edelleen esiin muun muassa esimiesten osaamisen varmistaminen ja sekä työyhteisöjen ajankohtaiskoulutukset. Yhteisiä seudullisia ja ylikunnallisia koulutustapahtumia pyritään hyödyntämään mahdollisuuksien mukaan.

5 Taulukko 1: Koko kuntaa koskeva koulutus- ja kehittämissuunnitelma Koulutuksen nimi / aihe Tavoite Ajankohta Perehdytys Aloitusinfo Uusien työntekijöiden Jatkuva; osastot hoitavat perehdytys Nousiaisten omatoimisesti henkilöstölleen kuntaan työnantajana Tietoturva Henkilöstön perehdytys Tarvittaessa erilaisiin tietoturvariskeihin ja niiden ennaltaehkäisyyn Internetsivujen päivitys Viestinnän Kevät / Syksy ja hyödyntäminen; päivi- Esimiestaidot Varhaisen tuen toimintamalli; ikäjohtaminen Esimiesten vastuut ja velvollisuudet Työyhteisötaidot Työyhteisökartoitus ja valmennus; mentorointi ja työnohjaus Työsuojelu- ja turvallisuus Ensiapu- ja alkusammutuskurssit Työkyky Varhaiskuntoutus; työmarkkinakelpoisuuden ylläpito tysvastuut Esimiesten valmiuksien henkilöstön työssäjaksamisen tukemiseen Tarvittaessa; Varhaiseen tukeen liittyen pidetty Perusturvakuntayhtymä Akselin toimesta aikaisemmin Tarvittaessa Tasa-arvo, oikeudenmukaisuus, työhyvinvointi Henkilöstön työssäjaksamisen parantaminen ja työprosessien Ensiapu- ja alkusammutusvalmiuksien ylläpito Turvallisuuskoulutus Uhkaavien tilanteiden ennakointi ja haltuunotto Työkykyongelmien ennaltaehkäisy yhteistyössä työterveyshuollon kanssa. Työkyvyttömyysuhan alaisten ja ikääntyneiden työntekijöiden työkyvyn sekä työttömyysuhan alaisten työntekijöiden työmarkkinakelpoisuuden ylläpito. Huomion kiinnittäminen osatyökykyisten työllistämisen periaatteisiin sekä joustaviin työaikajärjestelyihin. Syksy (aikaisemmin ollut keskustelua siitä, että työyhteisökartoitus tehtäisiin Akselijohtoisesti yhdessä) Vuosittain jatkuvasti tarpeen mukaan yhteistyössä osastojen ja työsuojelupäällikön kanssa Vuosittain tarpeen mukaan yhteistyössä osastojen ja työsuojelupäällikön kanssa Tarpeen mukaan yhteistyössä Akselin työterveyshuollon kanssa; Tetoimiston palvelut, Kela, muut mahdolliset tukipalvelut

6 Taulukko 2: Osastokohtaiset koulutus- ja kehittämissuunnitelmat Keskushallinto Perehdytys Ammattitaito Esimiestaidot Koulutuksen nimi / aihe Uusien järjestelmien käyttöönottoon liittyvä perehdytys Ohjelmisto- ja sovelluskoulutukset Asiakaspalvelukoulutus Taloushallinnon koulutukset Sähköisen asioinnin, tiedonhallinnan ja arkistoinnin koulutukset Sihteeri- ja toimistotyön Kielitaito Johtaminen, viestintä, kriisitilanteet Johtoryhmän työskentely Tavoite Ammattitaidon ylläpitäminen Tehokas toiminta poikkeustilanteissa Kunnanjohtajan johtoryhmätyöskentelyn tukeminen Kohde Uusia järjestelmiä käyttöönottavat / uudet työntekijät; järjestetään, vuonna 2015 mm. Basware Koko keskusvirasto; järjestetään Asiakaspalvelussa toimivat, neuvonnan toimistosihteeri; järjestetään Taloussuunnittelija, kirjanpitäjä; vuosittaiset täydennyskoulutukset Arkistonhoitaja ja hänen varahenkilönsä, osastokohtaiset arkistonhoitajat; järjestelmäasiantuntija; järjestetään Toimistosihteerit; järjestetään Työssään vieraita kieliä tarvitsevat; järjestetään Keskushallinnon johto; valmiusharjoitus syksyllä 2015 Johtoryhmä; järjestetään Työyhteisötaidot Viestintä Viestinnän Koko kunta; päivitysvastuut Työsuojelu ja turvallisuus Työsuojelun ajankohtaispäivä Työsuojelun ajankohtaiset asiat Työkyky Työkykyä ylläpitävä ja parantava koulutus Työkyvyn ylläpitäminen Yhteistoiminta Yt-toiminta Yhteistyön ja ammattitaidon ylläpitäminen Yhteistyössä työsuojelupäällikön ja / tai V-S Pelastuslaitoksen kanssa; järjestetään Erikseen määritellyt kohderyhmät; yhteistyössä Akselin työterveyshuollon ja työsuojelupäällikön kanssa; järjestetään Pääluottamusmiehet

7 Sivistysosasto Päivähoito: - Koulutus- ja kehittämissuunnitelma koko henkilöstölle; perehdytys ja esimiestaidot (ajantasainen lainsäädäntö, kvtes) - Varhaiskasvatuksen tavoitteena järjestää vuosittain 1-2 henkilöstön yhteisiä koulutuspäivää - Henkilöstön ensiapukoulutukset tarpeen mukaan. Henkilöstöä velvoitetaan seuraamaan omien EA-taitojen päivityksen tarvetta - Hygieniapassin suorittaminen. Koulutuksen kustannukset korvataan työntekijöille, jotka osallistuvat ruuan jakamiseen päivähoidossa - Hätäensiapukoulutus perhepäivähoitajille, päiväkodin lastenhoitajille ja muutamille aamu- ja iltapäivätoiminnan ohjaajille joka 3. vuosi - Näytön vastaanottajakoulutus (2 pvä), 2 hoitajaa kerrallaan tarpeen mukaan - Varhaiskasvatuksen esimieskoulutusta 2-3 henkilölle koulutustarjonnan ja tarpeen mukaan - Ajantasaiseen lainsäädäntöön liittyvää koulutusta (esim. uusi varhaiskasvatuslaki) - Päivähoidon ohjelmisto- ja sovelluskoulutus koko henkilökunnalle (päivähoidon sähköinen mobiiliseuranta) - Tarvittava koulutus toimistosihteeriltä siirtyvien tehtävien hoitamiseksi - Varhaiskasvatuksessa otetaan käyttöön koulutusseurantalomake Perusopetus: - Oppilashuoltolaki, TVT-strategia, koodaus, OPS-uudistus - Fyysisen rajoittamisen koulutus - Mentorointi ja työnohjaus - Ensiapu- ja alkusammutuskoulutukset - Työyhteisötaidot -koulutus - Koulunkäynninohjaajien koulutuspäivä (esim. hankerahoituksella) - Perehdytystä opetus- sekä sosiaali- ja terveystoimen yhteisiin toimintatapoihin; yhteistyöpalaverit Nousiaisten lukio: - Sähköinen yo-tutkinto (HI, BI, saksa) - TSO:n Osaava-hanke - Valtakunnalliset ainekohtaiset koulutukset - OPS-uudistus (tulossa) Vapaa-aikatoimi: - Nuorisotoimen kriisivalmiuden (oma valmiussuunnitelma); Nuorisotyön kriisivalmiuden -koulutuspäivä syksy 2015 AVI Turku - Liikuntaleikkikouluohjaajien (2 hlöä) koulutus; kevät 2015 Liikun toteuttamana - Hätäensiapukoulutus nuorisotilan valvojat (4-5 hlöä); syksy 2015 Kirjasto- ja kulttuuritoimi: - Vaski:n, Varsiston ja AVI:n koulutusten hyödyntäminen - Oikeesti jotakin verkosto; eri tilaisuuksien ja matkojen järjestämisiin liittyvä koulutus - Ensiapukoulutukset - Työnohjaus (ryhmätyönohjaus) - Kirjastotilan hyödyntämiseen liittyvät mahdolliset koulutukset / kirjastovierailut (esim. kalustaminen; aineiston esillepano); mahdollisesti uusien toimintamuotojen vaatima koulutus (esim. nukketeatteri) - Esiintymistaitokoulutus; asiakaspalvelutilanteiden haasteet

8 Tekninen osasto Perehdytys Koulutuksen nimi / aihe Uuden työntekijän ja toiseen työtehtävään siirtyvän perehdyttäminen Tavoite Työtehtäviin perehdyttäminen Kohde Uudet työntekijät sekä toiseen tehtävään siirtyvät työntekijät Ammattitaito Ohjelmistokoulutukset, hallintopalvelut, Toimisto, rakennusvalvonta Juridinen koulutus Toimisto, rakennusvalvonta Vesihuollon koulutukset, jäteveden laadun tarkkailu vesihuolto Hygieniakoulutus Ruokahuolto, vesihuolto Esimiestaidot Johtamiskoulutus Esimiestaitojen Hallinto, ruoka- ja puhdistuspalvelut Työyhteisötaidot Työn ja muutoksiin sopeutuminen Työn ja muutoksenhallinta Toimisto, ruoka- ja puhdistuspalvelut Työsuojelu ja turvallisuus Ensiapu, alkusammutus, työturvallisuuskortti Turvallinen ja terveellinen työympäristö Kiinteistönhoito, vesihuolto, ruoka- ja puhdistuspalvelut tieturva 1 ja 2, tulityökortti, Kiinteistönhoito, vesihuolto vesihygieniapassi vesihuolto Työkyky Nostokoulutus ja ergonomia Terve työura Kiinteistönhoito, ruokaja puhdistuspalvelut Huomioitavaa: Nousiaisten kunnan sosiaali- ja terveydenhuollon palvelut (päivähoitoa lukuunottamatta) järjestää Perusturvakuntayhtymä Akseli.

Osaamisen kehittämisen toimintamalli ja koulutussuunnitelma 2014

Osaamisen kehittämisen toimintamalli ja koulutussuunnitelma 2014 Osaamisen kehittämisen toimintamalli ja koulutussuunnitelma 2014 1. Osaamisen Naantalin kaupungin henkilöstöstrategiassa 2010-2020 osaamisen merkitystä on korostettu suhteessa jatkuvasti muuttuvaan toimintaympäristöön.

Lisätiedot

Osaamisen kehittämisen toimintamalli ja koulutussuunnitelma 2015

Osaamisen kehittämisen toimintamalli ja koulutussuunnitelma 2015 1 Osaamisen kehittämisen toimintamalli ja koulutussuunnitelma 2015 1. Osaamisen Naantalin kaupungin henkilöstöstrategiassa 2010-2020 osaamisen merkitystä on korostettu suhteessa jatkuvasti muuttuvaan toimintaympäristöön.

Lisätiedot

HENKILÖSTÖ- JA KOULUTUSSUUNNITELMA 2015

HENKILÖSTÖ- JA KOULUTUSSUUNNITELMA 2015 HENKILÖSTÖ- JA KOULUTUSSUUNNITELMA 2015 Suunnitelma sisältää myös tasa-arvolain (609/1986) mukaisen tasa-arvosuunnitelman Kunnanhallitus 12.1.2015 / 11 Sisällysluettelo 1. Johdanto... 2 1.1. Suunnitelmaa

Lisätiedot

LItt-k LUUMÄKI. Yt-toimikunta 26.11.2014 5. Kunnanhallitus 8.12.2014

LItt-k LUUMÄKI. Yt-toimikunta 26.11.2014 5. Kunnanhallitus 8.12.2014 LItt-k SD 1 LUUMÄKI Luumäen kunnan henkilöstö- ja koulutussuunnitelma 2015 Yt-toimikunta 26.11.2014 5 Kunnanhallitus 8.12.2014 2 1 Yleistä Luumäen kunnassa on YT-toimikunnan 4.10.2013 tekeman päätöksen

Lisätiedot

Henkilöstö- ja koulutussuunnitelma 2015 Harjavallan kaupunki

Henkilöstö- ja koulutussuunnitelma 2015 Harjavallan kaupunki Henkilöstö- ja koulutussuunnitelma 205 Harjavallan kaupunki 2 Sisällysluettelo Harjavallan kaupungin henkilöstö- ja koulutussuunnitelma 205... 3 Yleiset periaatteet henkilöstön kehittämisessä... 4 Henkilöstön

Lisätiedot

Henkilöstö- ja koulutussuunnitelmasta tulee käydä ilmi kunnan koko huomioon ottaen ainakin:

Henkilöstö- ja koulutussuunnitelmasta tulee käydä ilmi kunnan koko huomioon ottaen ainakin: JOROISTEN KUNTA HENKILÖSTÖ- JA KOULUTUSSUUNNITELMA 214 1. Johdanto Laki työnantajan ja henkilöstön välisestä yhteistoiminnasta kunnissa määrää, että kunnassa on laadittava yhteistoimintamenettelyssä vuosittain

Lisätiedot

Salon kaupungin henkilöstö- ja koulutussuunnitelma 2015

Salon kaupungin henkilöstö- ja koulutussuunnitelma 2015 Salon kaupungin henkilöstö- ja koulutussuunnitelma 2015 Henkilöstöpalvelut 7.11.2014 (KH x.x.2014) 2114/01.03.00/2014 Sisällysluettelo 1 Johdanto 3 2 Henkilöstösuunnittelu 4 2.1 Henkilöstön rakenne ja

Lisätiedot

HENKILÖSTÖN KOULUTUSSUUNNITELMA 2015

HENKILÖSTÖN KOULUTUSSUUNNITELMA 2015 HENKILÖSTÖN KOULUTUSSUUNNITELMA 2015 21.1.2015 Henkilöstöjärjestöjen suunnittelukokous 18.2.2015 Yhteistyötoimikunta Sisällysluettelo 1. Yleistä 2. Henkilöstön määrä, osaaminen, koulutuksen tarve, suunnitellut

Lisätiedot

KONTIOLAHDEN KUNNAN KOULUTUSSUUNNITELMA Yhteistyötoimikunta 28.4.2014. 1. Koulutussuunnitelman tarkoitus

KONTIOLAHDEN KUNNAN KOULUTUSSUUNNITELMA Yhteistyötoimikunta 28.4.2014. 1. Koulutussuunnitelman tarkoitus KONTIOLAHDEN KUNNAN KOULUTUSSUUNNITELMA Yhteistyötoimikunta 28.4.2014 1. Koulutussuunnitelman tarkoitus Vuoden 2014 alusta kuntia koskevaan yhteistoimintalakiin tuli velvoite koulutussuunnitelman laatimisesta

Lisätiedot

Työmarkkinat/Työlainsäädäntö ja työehtosopimuspolitiikka Mika Kärkkäinen EK:N OHJE OSAAMISEN KEHITTÄMISTÄ KOSKEVAN LAINSÄÄDÄNNÖN SOVELTAMISEKSI

Työmarkkinat/Työlainsäädäntö ja työehtosopimuspolitiikka Mika Kärkkäinen EK:N OHJE OSAAMISEN KEHITTÄMISTÄ KOSKEVAN LAINSÄÄDÄNNÖN SOVELTAMISEKSI Työmarkkinat/Työlainsäädäntö ja työehtosopimuspolitiikka OHJE 1 (12) EK:N OHJE OSAAMISEN KEHITTÄMISTÄ KOSKEVAN LAINSÄÄDÄNNÖN SOVELTAMISEKSI I Johdanto: uudistusten tausta ja pääasiallinen sisältö Työmarkkinajärjestöt

Lisätiedot

Ohjeita henkilöstö- ja koulutussuunnitelman laatimiseen

Ohjeita henkilöstö- ja koulutussuunnitelman laatimiseen 1 (10) Ohjeita henkilöstö ja koulutussuunnitelman laatimiseen Työntekijöiden osaamisen kehittämistä koskevat uudet lait, laki taloudellisesti tuetusta ammatillisen osaamisen kehittämisestä ja laki koulutuksen

Lisätiedot

Liittojen yhteinen ohjeistus osaamisen kehittämistä koskevien määräysten soveltamiseksi

Liittojen yhteinen ohjeistus osaamisen kehittämistä koskevien määräysten soveltamiseksi Liittojen yhteinen ohjeistus osaamisen kehittämistä koskevien määräysten soveltamiseksi 1 Taloudellisesti tuettu osaamisen kehittäminen Tarkoituksena on edistää suunnitelmallista työntekijöiden ammatillisen

Lisätiedot

Henkilöstö- ja koulutussuunnitelma

Henkilöstö- ja koulutussuunnitelma Henkilöstö- ja koulutussuunnitelma Velvoite henkilöstö- ja koulutussuunnitelman Taustalla: laatimiseen valtion virastoissa Ammatillisen osaamisen kehittämisen lakipaketti (HE 99/2013) Laki taloudellisesti

Lisätiedot

EURAN KUNNAN HENKILÖSTÖ- JA KOULUTUSSUUNNITELMA 2015

EURAN KUNNAN HENKILÖSTÖ- JA KOULUTUSSUUNNITELMA 2015 EURAN KUNNAN HENKILÖSTÖ- JA KOULUTUSSUUNNITELMA 2015 1. Johdanto henkilöstön osaamisen kehittämisen toimintamalli 1.1 Tarkoituksena tuottavuuden ja kilpailukyvyn parantaminen Henkilöstö- ja suunnitelmaa

Lisätiedot

Osaamisen kehittäminen kumiteollisuudessa

Osaamisen kehittäminen kumiteollisuudessa Osaamisen kehittäminen kumiteollisuudessa Teemaseminaarin yhteenvetoraportti 2014 Kumiteollisuus ry TEAM Teollisuusalojen ammattiliitto ry Ammattiliitto Pro ry Ylemmät Toimihenkilöt YTN ry Sisa lto LUKIJALLE...

Lisätiedot

Työmarkkinakeskusjärjestöjen yhteinen malli henkilöstö- ja koulutussuunnitelman laatimiseksi

Työmarkkinakeskusjärjestöjen yhteinen malli henkilöstö- ja koulutussuunnitelman laatimiseksi Akava Elinkeinoelämän keskusliitto Kirkon työmarkkinalaitos Kunnallinen työmarkkinalaitos Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö Toimihenkilökeskusjärjestö STTK Valtion työmarkkinalaitos Työmarkkinakeskusjärjestöjen

Lisätiedot

Koulutuskorvaus ohje työnantajille

Koulutuskorvaus ohje työnantajille Koulutuskorvaus 1 (5) Ohjeita työnantajille 1.1.2014 alkaen Koulutuskorvaus ohje työnantajille Koulutuskorvaukseen oikeutetut työnantajat Koulutuskorvauksen saamisen edellytykset Koulutuskorvaus on taloudellinen

Lisätiedot

NASTOLAN KUNNAN HENKILÖSTÖ- JA KOULUTUS-SUUNNITELMA 2014

NASTOLAN KUNNAN HENKILÖSTÖ- JA KOULUTUS-SUUNNITELMA 2014 NASTOLAN KUNNAN KOULUTUS-SUUNNITELMA 2014 Pääluottamusmiehet 28.8. Johtoryhmä 15.9. Yhteistyöryhmä 30.9. KOULUTUSSUUNNITELMA 2014 Sisällysluettelo 1 YLEISTÄ 1 2 NYKYTILAN ARVIOINTI 1 3 NASTOLAN KUNNAN

Lisätiedot

Henkilöstökertomus 2014. Henkilöstökeskus Hyvinkään kaupunki

Henkilöstökertomus 2014. Henkilöstökeskus Hyvinkään kaupunki Henkilöstökertomus 2014 Henkilöstökeskus Hyvinkään kaupunki HYVINKÄÄN KAUPUNKI HENKILÖSTÖKERTOMUS 2014 1 JOHDANTO... 1 2 HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ... 2 2.1 HENKILÖSTÖMÄÄRÄN KEHITYS... 2 2.2 HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ TOIMIALOITTAIN...

Lisätiedot

Varhaiskasvatuksen laatukäsikirja

Varhaiskasvatuksen laatukäsikirja Varhaiskasvatuksen laatukäsikirja Sastamalan kaupunki 2014 SASTAMALAN KAUPUNKI Aarnontie 2 A, PL 23, 38201 SASTAMALA, puh. (03) 521 31, faksi (03) 5213 4099 sastamala@sastamala.fi, etunimi.sukunimi@sastamala.fi,

Lisätiedot

Kalajoen kaupungin henkilöstö- ja koulutussuunnitelma

Kalajoen kaupungin henkilöstö- ja koulutussuunnitelma Kalajoen kaupungin henkilöstö- ja koulutussuunnitelma Tausta Vuoden 2014 alusta voimaan tulleet lait taloudellisesti tuetusta ammatillisen koulutuksen kehittämisestä, työnantajan ja henkilöstön välisestä

Lisätiedot

Joutsan kunnan henkilöstösuunnitelma v. 2015-2017

Joutsan kunnan henkilöstösuunnitelma v. 2015-2017 Joutsan kunnan henkilöstösuunnitelma v. 2015-2017 16.6.2015 JOHDANTO Henkilöstö- ja koulutussuunnitelman laatimisesta kunnissa säädetään yhteistoimintalaissa (449/2007). Vuoden 2014 alusta alkaen voimaantulleen

Lisätiedot

Kohderyhmä: Ensisijaisesti: koko henkilöstö

Kohderyhmä: Ensisijaisesti: koko henkilöstö Kohderyhmä: Ensisijaisesti: koko henkilöstö JEDU Henkilöstö- ja hyvinvointistrategia 2012-2014 2 1. JOHDANTO 3 1.1 Nykytila Jokilaaksojen koulutuskuntayhtymässä 3 2. HENKILÖSTÖSTRATEGIAN LÄHTÖKOHDAT 4

Lisätiedot

Koulutussuunnitelma. Johtoryhmä 27.1.2015 9 Yhteistyötoimikunta 10.2.2015 9 Yhtymähallitus 30.3.2015 45

Koulutussuunnitelma. Johtoryhmä 27.1.2015 9 Yhteistyötoimikunta 10.2.2015 9 Yhtymähallitus 30.3.2015 45 Koulutussuunnitelma Johtoryhmä 27.1.2015 9 Yhteistyötoimikunta 10.2.2015 9 Yhtymähallitus 30.3.2015 45 1 Laki taloudellisesti tuetusta ammatillisen osaamisen kehittämisestä (1136/2013) edellyttää, että

Lisätiedot

HENKILÖSTÖSTRATEGIA Hämeenkyrön kunta

HENKILÖSTÖSTRATEGIA Hämeenkyrön kunta toimikunta Hallitus 5.11.2012 Valtuusto 12.11.2012 HENKILÖSTÖSTRATEGIA Hämeenkyrön kunta Hämeenkyrön kunta on arvostettu työnantaja SISÄLLYSLUETTELO 2 1. JOHDANTO 2. TYÖVOIMAN RIITTÄVYYS 2.1. Henkilöstövalinnat

Lisätiedot

Sisältö. 1 Visio Arvot Strategiset päämäärät... 3 Henkilöstöpoliittisen ohjelman visio... 3 Arvot... 3 Kaupungin strategiset päämäärät...

Sisältö. 1 Visio Arvot Strategiset päämäärät... 3 Henkilöstöpoliittisen ohjelman visio... 3 Arvot... 3 Kaupungin strategiset päämäärät... Henkilöstöpoliittinen ohjelma 2010 2013 Sisältö 1 Visio Arvot Strategiset päämäärät... 3 Henkilöstöpoliittisen ohjelman visio... 3 Arvot... 3 Kaupungin strategiset päämäärät... 3 2 Alkusanat... 4 3 Kaupungin

Lisätiedot

Koulutussuunnitelmalla veroetua yrityksen kehittämistoimintaan. Lainopillinen asiamies Atte Rytkönen 5.5.2014

Koulutussuunnitelmalla veroetua yrityksen kehittämistoimintaan. Lainopillinen asiamies Atte Rytkönen 5.5.2014 Koulutussuunnitelmalla veroetua yrityksen kehittämistoimintaan Lainopillinen asiamies Atte Rytkönen 5.5.2014 Yleistä - Laki osaamisen kehittämisestä Työmarkkinajärjestöt sopivat maaliskuussa 2013 osaamisen

Lisätiedot

KAUHAVAN KAUPUNGIN HENKILÖSTÖSTRATEGIA

KAUHAVAN KAUPUNGIN HENKILÖSTÖSTRATEGIA KAUHAVAN KAUPUNGIN HENKILÖSTÖSTRATEGIA Hyväksytty kaupunginvaltuustossa 25.11.2013 2 Sisällysluettelo 1. Kauhavan kaupungin visio ja kehittämistavoitteet...3 2. Henkilöstöstrategian lähtökohdat...3 3.

Lisätiedot

Henkilöstökertomus 2013

Henkilöstökertomus 2013 Henkilöstökertomus 2013 Henkilöstökeskus Hyvinkään kaupunki HYVINKÄÄN KAUPUNKI HENKILÖSTÖKERTOMUS 2013 1 JOHDANTO... 1 2 HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ... 2 2.1 HENKILÖSTÖMÄÄRÄN KEHITYS... 2 2.2 HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ TOIMIALOITTAIN...

Lisätiedot

Henkilöstöraportti 2014. Hyvä arki asuu Hämeenlinnassa. www.hämeenlinna.fi

Henkilöstöraportti 2014. Hyvä arki asuu Hämeenlinnassa. www.hämeenlinna.fi Henkilöstöraportti 2014 Hyvä arki asuu Hämeenlinnassa www.hämeenlinna.fi SISÄLLYS 1. HENKILÖSTÖPOLITIIKKA... 2 2. HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ JA RAKENNE... 5 Henkilöstömäärä... 5 Henkilötyövuosi... 6 Työajan jakautuminen...

Lisätiedot