KONTIOLAHDEN KUNNAN KOULUTUSSUUNNITELMA Yhteistyötoimikunta Koulutussuunnitelman tarkoitus

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KONTIOLAHDEN KUNNAN KOULUTUSSUUNNITELMA Yhteistyötoimikunta 28.4.2014. 1. Koulutussuunnitelman tarkoitus"

Transkriptio

1 KONTIOLAHDEN KUNNAN KOULUTUSSUUNNITELMA Yhteistyötoimikunta Koulutussuunnitelman tarkoitus Vuoden 2014 alusta kuntia koskevaan yhteistoimintalakiin tuli velvoite koulutussuunnitelman laatimisesta henkilöstön ammatillisen osaamisen ennakoimiseksi ja kehittämiseksi. Suunnitelma on yksi valtakunnallisen raamisopimuksen (2011) toimenpiteistä, joilla pyritään edistämään osaamisen kehittämistä, muutoksiin varautumista ja tuottavuuden kasvua julkisella sektorilla. Suunnitelman laatiminen mahdollistaa koulutuskorvausten hakemisen koulutuksen ajalta aiheutuneista palkkakustannuksista. Koulutussuunnitelma sisältää kuvauksen kunnan henkilöstön ammatillisen osaamisen kehittämistarpeista sekä periaatteet työkyvyttömyys- ja työttömyysuhan alaisten työntekijöiden työkyvyn ja työmarkkinakelpoisuuden ylläpitämiseksi. Henkilöstön määrä, rakenne ja eri palvelussuhdemuotojen käyttö on kuvattu vuosittain laadittavassa henkilöstöohjelmassa ja henkilöstöraportissa. Vuoden 2014 koulutussuunnitelma laaditaan erillisenä suunnitelmana. Jatkossa koulutussuunnitelma laaditaan vuosittain talousarvioprosessin yhteydessä henkilöstöohjelman yhteyteen. 2. Osaamistarpeiden tunnistaminen Henkilöstösuunnittelua, sekä rekrytointi- ja osaamistarpeiden arviointia ja ennakointia toteutetaan osastoilla taloussuunnittelun yhteydessä huomioiden organisaatiossa, palveluissa, lainsäädännössä ja toimintaympäristössä tapahtuvat muutokset. Henkilöstön osaamistarpeiden kartoittamisessa keskeisenä keinona ovat vuosittain toteutettavat kehityskeskustelut, joiden yhteydessä jokaiselle työntekijälle laaditaan koulutus- ja kehittymissuunnitelma. Osassa työyhteisöjä toteutetaan myös ryhmäkehityskeskusteluja. Näistä johdetaan osastojen vuosittaiset osaamisen kehittämistarpeet ja painopisteet koulutussuunnitelmaan. 3. Osastokohtaiset osaamisen kehittämistarpeet Henkilöstön osaamisen ylläpitämisen ja kehittämisen keinoina on käytössä muun muassa ammatillinen (täydennys-)koulutus, oppisopimuskoulutus, kehityskeskustelut, perehdytys, johtoryhmätyöskentely, työpaikkakokoukset, työnohjaus, sekä työkierto. Osastokohtaiset osaamisen kehittämistarpeet lähivuosille sekä vuodelle 2014 on tiivistetty osastoittain eri ammattiryhmät huomioiden. 1

2 I) HALLINTO-OSASTO Lähitulevaisuuden osaamistarpeiden ennakointi: - lainsäädäntömuutosten ennakointi ja toimeenpano, tietojärjestelmä-, viestintä- ja talousosaamisen korostuminen Koulutus-/kehittämistarpeet 2014: - esimies- ja johtotehtävät: johtamisosaamisen syventäminen (johtamisen erikoisammattitutkinto), johtoryhmätyöskentelyn kehittäminen - hallinto-, toimisto- ja asiantuntijatehtävät (taloushallinto, henkilöstöhallinto, yleishallinto): ohjelmistoja koskevat ajankohtaiskoulutukset, lainsäädäntömuutoksiin ja virkaehtosopimuksiin liittyvät ajankohtaiskoulutukset, viestintäosaaminen, arkistotoimen osaamisen syventäminen II) SIVISTYSOSASTO Lähitulevaisuuden osaamistarpeiden ennakointi: - esimies- ja johtotehtävät: pedagoginen johtaminen, johtamisosaaminen, tieto- ja viestintätekniikka - hallinto-, toimisto- ja asiantuntijatehtävät: hankintaosaaminen, lainsäädäntö ja ohjelmistomuutostäydennyskoulutus, työehtosopimusosaaminen - perusopetuksen opetushenkilöstö: tieto- ja viestintätekniikan opetuskäyttö, koulukulttuurin uudistaminen (uusi oppilashuoltolaki ja Ops 2016) - lukio-opetuksen opetushenkilöstö: tieto- ja viestintätekniikan opetuskäyttö, lukio-opetuksen uudistaminen (Ops uudistus) ja sähköisten ylioppilaskirjoitusten toteuttamisosaaminen - koulunkäynninohjaajat: kolmiportaisen tuen järjestäminen, uusi oppilashuoltolaki - varhaiskasvatuksen henkilöstö: kasvatustietoisuus, pedagoginen osaaminen ja vuorovaikutustaidot - kulttuuri- ja vapaa-aikatoimen henkilöstö: ammatillista osaamista täydentävä koulutus Koulutus-/kehittämistarpeet 2014: - esimies- ja johtotehtävät, hallinto-, toimisto- ja asiantuntijatehtävät: teemakohtaiset koulutukset, toteutus omana tai ulkopuolisena koulutuksena - perusopetuksen opetushenkilöstö: Joensuun seudun seutuyhteistyön koulutustarjonta (tvt, ops ja oppilashuoltolaki), Itä-Suomen yliopiston Pro-koulu-hankkeen koulutustarjonta, opettajien ammattialan substanssikoulutukset, työnohjaus tarvittaessa - koulunkäynnin ohjaajat: seudullinen koulutustarjonta, omat koulutustilaisuudet - lukio-opetuksen opetushenkilöstö: sisäisen koulutuksen ja vertaistuen ensisijaisuus, Konverkko-hankkeeseen liittyvä koulutusvelvoite hoidetaan osallistumalla ILO-päivien koulutukseen syksyllä 2014, opetussuunnitelmatyössä yritetään hyödyntää seudullista ops-suunnittelua sekä seudullista koulutustarjontaa niin ops-työn kuin sähköisten ylioppilaskirjoitusten osalta. 2

3 Varhaiskasvatus: - esimiehet: prosessikoulutus esimiestaidot ja pedagoginen johtaminen - lastentarh.opettajat, lastenhoitajat, perhepäivähoitajat: vasupohjainen suunnittelu - lastentarh.opettajat, lastenhoitajat: atk-taidot, uuden tekniikan käyttöönotto - erityislastentarhanopettajat: säännöllinen työnohjaus - varhaiskasvatuksen avustajat: käynnistetään työnohjaus - esiopetuksen henkilöstö: ops:n uudistamiseen liittyvää koulutusta - koko henkilöstölle: vuorovaikutustaidot, vanhempien kanssa tehtävä yhteistyö, työyhteisötaidot, ammattietiikka (koulutusiltoja syksyllä), hätä-/lasten ensiapukoulutus III) TEKNINEN OSASTO Lähitulevaisuuden osaamistarpeiden ennakointi sekä koulutus-/kehittämistarpeet 2014: - esimies- ja johtotehtävät, hallinto-, toimisto- ja asiantuntijatehtävät: lainsäädäntöön ja ohjelmistoihin liittyvä ajankohtaiskoulutus - kiinteistöhuollon henkilöstö: kiinteistöautomaation käyttökoulutus taloudellisuuden parantamiseksi, huoltokirjaohjelman käyttöönotto, sisäilmaongelmaisten rakennusten korjaustavat, uusien työntekijöiden nopea sisäänpääsy teknisiin atk-ohjelmiin - kuntatekniikan sekä liikunta- ja yleisalueiden henkilöstö: kilpailutus, työajanseurantajärjestelmät, leikkivälinemääräykset, katuvalaistus, valtionapuasiat, lakiasiat yksityistieasioissa, asiointiliikenteen markkinointi, valmiustaitojen ylläpito öljyntorjunnassa, vuodelle 2014 verottajalle ilmoitettavat tiedot rakennustyömailta, sopimusjuridiikka ja lainsäädäntömuutosten ajankohtaiskoulutukset, työturvallisuus, muu ammattialakohtainen ammattitaidon ylläpito - vesihuollon henkilöstö: henkilökunnan ammattitaidon ylläpitäminen; voimassaolevat vesityökortti, työturvallisuuskortti, tieturvakortit, tulityökortti, vesilaitoksen hoitajan vesinäytteenottosertifikaatin vaatima täydennyskoulutus, vuodelle 2014 tieturvakoulutus, työpaikkaselvityksen loppuun saattaminen, varallaoloon liittyvä koulutus - ruokahuollon henkilöstö: ensiapukoulutus syksy 2014, vastuullisuus ruokapalvelutyössä (ympäristöasiat, talous, ihmiset), kasvisruuasta maukasta ja ravitsevaa, ammattikeittiön prosessit, sairaala-vanhus ja hoivaruokapalvelut, toiminnan tehostaminen - puhtaanapidon henkilöstö: esimies- ja johtotehtävissä puhtauden laatukoulutukset, siivoustyön mitoitus ja aineiden-, koneiden- ja välineidenuutuuksia koskevat koulutukset, laitoshuoltajat: työyhteisökoulutus, ammatillista osaamista kehittävä koulutus 3

4 Ympäristöyksikkö: (maankäyttö, mittaus ja kartastot, asuminen, maaseutu, rakennusvalvonta, ympäristöpalvelut) - esimies- ja johtotehtävät: lainsäädäntöön, maapolitiikkaan, hallintoon ja johtamiseen liittyvät koulutukset - hallinto- ja toimisto- ja asiantuntijatehtävät: toimistoalan ja henkilöstöhallinnon ajankohtaiskoulutukset, ammatillista osaamista syventävä ajankohtaiskoulutus ja seminaarit, lainsäädäntöön ja ohjelmistomuutoksiin liittyvä täydennyskoulutus - paikkatieto-osaaminen, INSPIRE -direktiivin vaatimat asiat ja osoiteasiat, 3d-win ohjelmisto ja mittalaitteet (mittaus ja kartastot) - tukihakemusten käsittelyprosessiin liittyvien tehtävien koulutukset (maaseutu) - talonsuunnittelu, talotekniikka, kaupunkisuunnittelu, asiakaspalvelu- ja neuvottelutaidot, rekisterinpitomuutoksia koskeva koulutus, lupahakemusten tarkastaminen, päätösten valmistelu (rakennusvalvonta) 4. Työkyvyttömyysuhan alaisten ja ikääntyneiden työkyvyn ylläpitäminen Kontiolahden kunnassa on käytössä TYÖVIRE-malli, jossa on sovittu varhaisen tuen, tehostetun tuen sekä pitkän poissaolon jälkeen töihin paluun tuen toimintamallit. Tavoitteena on aktiivinen työkykyriskien ennakointi, työkykyä uhkaavien hälytysmerkkien varhainen havainnointi ja niihin puuttuminen. Kunnan toteuttamalla TYHY-toiminnalla pyritään osaltaan tukemaan koko henkilöstön työssä jaksamista ja työhyvinvointia. TYÖVIRE-mallin mukaisella toiminnalla, sekä henkilöstösuunnittelulla voidaan tunnistaa ja tukea myös työttömyysuhan alaisten työntekijöiden työssä jatkamista. 5. Koulutussuunnitelman seuranta Henkilökohtaisten osaamis- ja koulutustavoitteiden toteutumista seurataan kehityskeskustelujen yhteydessä. Koko kunnan koulutussuunnitelman toteutumista seurataan vuosittain tilinpäätöksen ja henkilöstöraportin laatimisen yhteydessä, sekä laadittaessa taloussuunnitelma, henkilöstöohjelma ja koulutussuunnitelma seuraavalle vuodelle. Koulutuskorvauksen hakemisen yhteydessä tehdään myös koulutuspäivien kirjaamista koskeva seuranta. Koulutuskorvaukseen on oikeus koulutuksista, jotka ovat toteutuneet koulutussuunnitelman laatimisen ja yhteistoimintakäsittelyn jälkeen (Yhteistyötoimikunta). 4

5 LIITE 1 KOULUTUSSUUNNITELMAN MUKAISTEN KOULUTUSTEN KIRJAAMINEN (Lähde: Työttömyysvakuutusrahasto koulutuskorvausohje työnantajille ) Koulutussuunnitelmaan sisällytettyjen koulutusten palkkakustannuksista voidaan hakea koulutuskorvausta. Korvausta haetaan henkilöstöhallinnon toimesta Työttömyysvakuutusrahastolta kalenterivuosittain jälkikäteen. Koulutuskorvaus vähennetään työnantajalle määrätystä työttömyysvakuutusmaksusta. Koulutuskorvaus on 10 % vuoden aikana toteutettujen koulutuspäivien palkkakustannuksista. Koulutuskorvaukseen oikeuttava koulutus voi olla erilaista työntekijöille annettavaa lisä- tai täydennyskoulutusta, kuten esimerkiksi ulkopuolisen järjestämiä kurssimuotoisia koulutuksia, seminaareja ja konferensseja, sekä sisäistä koulutusta, verkkokoulutusta, työnohjausta tai mentorointia. Populuksen poissaololomakkeille on lisätty kohta koulutussuunnitelmassa oleva koulutus, joka täytetään aina koulutuksia haettaessa ja hyväksyttäessä. Koulutuksen hyväksymisen yhteydessä esimies täyttää koulutuslomakkeelle koulutuksen keston tunteina sekä koulutuksen päivämäärän. Täyttämällä tunnit-kentän, koulutus tilastoituu koulutuskorvauksen piiriin kuuluviin koulutuksiin. Koulutuksen kestosta vähennetään vähintään puoli tuntia kestävät ruoka- ja kahvitauot. Huom! Ennen koulutuksen hyväksymistä esimiehen tulee pyytää työntekijältä koulutusohjelma, joka skannataan Populukseen koulutusta koskevan matkalaskun yhteyteen tai säilytetään muutoin osana koulutushakemusta mahdollista jälkikäteistä tarkastelua varten. Mikäli koulutus ei täytä koulutuskorvauksen kriteerejä tai tietyn työntekijän kohdalla koulutuksia on kertynyt jo vuosittainen enimmäismäärä (3 päivää), koulutushakemuksen kohtaan tunnit kirjataan 0 h. KOULUTUS OIKEUTTAA KORVAUKSEEN SILLOIN KUN: - koulutus on työnantajan järjestämää/organisoimaa ja se ylläpitää ja edistää työntekijän ammatillista osaamista - koulutus perustuu koulutussuunnitelmaan - koulutus liittyy työntekijän nykyisiin tai tuleviin työtehtäviin - koulutus on ohjattua ja kontrolloitua ja koulutukseen käytetty aika on todennettavissa - työnantaja maksaa työntekijälle koulutuksen ajalta palkkaa, koulutuskorvausta ei saa koulutuksesta, johon työntekijä on osallistunut loma- tai vapaa-aikanaan - työntekijä on tosiasiallisesti osallistunut koulutukseen (ei ole esim. estynyt sairauden vuoksi) KOULUTUSKORVAUKSEEN EIVÄT OIKEUTA: - tavanomainen perehdytys, työnopastus, työkierto - työssä oppiminen (oppisopimus), Huom! Oppisopimuskoulutuksen tietopuolinen osuus oikeuttaa korvaukseen, mikäli koulutus täyttää korvauksen yleiset kriteerit - työsuojeluvaltuutettujen ja ammattiyhdistysten luottamusmieskoulutukset - opettajien veso-päivät, ellei sisältö ole ammatillista osaamista kehittävää - palkkatukea saavien työntekijöiden koulutuspäivät 5

6 LIITE 1 KOULUTUKSEN KESTO: - Koulutuskorvausta voi saada enintään 3 koulutuspäivältä/työntekijä/vuosi - Koulutuspäivänä pidetään päivää, jonka kesto on ollut vähintään 6 tuntia. Koulutuspäivä voi muodostua myös useasta koulutuksesta tai koulutusjaksosta, joiden kunkin kesto on vähintään yhden tunnin, mutta jotka yhteenlaskettuna kestävät kalenterivuonna vähintään kuusi tuntia. - Koulutuspäivän muodostavien koulutusten ei tarvitse liittyä samaan kokonaisuuteen tai aihepiiriin. Koulutuspäivien laskenta on työntekijäkohtaista. - Lyhyet, enintään 15 minuutin pituiset, koulutuksen sisäiset virkistystauot voidaan laskea osaksi koulutusta. Esimerkiksi puolen tunnin ruokataukoa ei voida sisällyttää koulutukseen käytettyyn aikaan. Koulutuskorvaukseen oikeuttavien koulutusten tulkintakysymyksissä lisätietoja antaa henkilöstöpäällikkö Milla Paasu, 6

HENKILÖSTÖ- JA KOULUTUSSUUNNITELMA 2015

HENKILÖSTÖ- JA KOULUTUSSUUNNITELMA 2015 HENKILÖSTÖ- JA KOULUTUSSUUNNITELMA 2015 Suunnitelma sisältää myös tasa-arvolain (609/1986) mukaisen tasa-arvosuunnitelman Kunnanhallitus 12.1.2015 / 11 Sisällysluettelo 1. Johdanto... 2 1.1. Suunnitelmaa

Lisätiedot

Työmarkkinat/Työlainsäädäntö ja työehtosopimuspolitiikka Mika Kärkkäinen EK:N OHJE OSAAMISEN KEHITTÄMISTÄ KOSKEVAN LAINSÄÄDÄNNÖN SOVELTAMISEKSI

Työmarkkinat/Työlainsäädäntö ja työehtosopimuspolitiikka Mika Kärkkäinen EK:N OHJE OSAAMISEN KEHITTÄMISTÄ KOSKEVAN LAINSÄÄDÄNNÖN SOVELTAMISEKSI Työmarkkinat/Työlainsäädäntö ja työehtosopimuspolitiikka OHJE 1 (12) EK:N OHJE OSAAMISEN KEHITTÄMISTÄ KOSKEVAN LAINSÄÄDÄNNÖN SOVELTAMISEKSI I Johdanto: uudistusten tausta ja pääasiallinen sisältö Työmarkkinajärjestöt

Lisätiedot

NASTOLAN KUNNAN HENKILÖSTÖ- JA KOULUTUS-SUUNNITELMA 2014

NASTOLAN KUNNAN HENKILÖSTÖ- JA KOULUTUS-SUUNNITELMA 2014 NASTOLAN KUNNAN KOULUTUS-SUUNNITELMA 2014 Pääluottamusmiehet 28.8. Johtoryhmä 15.9. Yhteistyöryhmä 30.9. KOULUTUSSUUNNITELMA 2014 Sisällysluettelo 1 YLEISTÄ 1 2 NYKYTILAN ARVIOINTI 1 3 NASTOLAN KUNNAN

Lisätiedot

Liittojen yhteinen ohjeistus osaamisen kehittämistä koskevien määräysten soveltamiseksi

Liittojen yhteinen ohjeistus osaamisen kehittämistä koskevien määräysten soveltamiseksi Liittojen yhteinen ohjeistus osaamisen kehittämistä koskevien määräysten soveltamiseksi 1 Taloudellisesti tuettu osaamisen kehittäminen Tarkoituksena on edistää suunnitelmallista työntekijöiden ammatillisen

Lisätiedot

LItt-k LUUMÄKI. Yt-toimikunta 26.11.2014 5. Kunnanhallitus 8.12.2014

LItt-k LUUMÄKI. Yt-toimikunta 26.11.2014 5. Kunnanhallitus 8.12.2014 LItt-k SD 1 LUUMÄKI Luumäen kunnan henkilöstö- ja koulutussuunnitelma 2015 Yt-toimikunta 26.11.2014 5 Kunnanhallitus 8.12.2014 2 1 Yleistä Luumäen kunnassa on YT-toimikunnan 4.10.2013 tekeman päätöksen

Lisätiedot

[KIRJOITA ASIAKIRJAN OTSIKKO] YHDESSÄ TEHDEN. henki. hen. valtuustokaudelle 2013 2016 LAUKAAN KUNTA. valtuustokaudelle 2013-2016

[KIRJOITA ASIAKIRJAN OTSIKKO] YHDESSÄ TEHDEN. henki. hen. valtuustokaudelle 2013 2016 LAUKAAN KUNTA. valtuustokaudelle 2013-2016 L [Kirjoita yrityksen nimi] LAUKAAN KUNTA [Kirjoita tekijän nimi] YHDESSÄ TEHDEN ja valtuustokaudelle 2013-2016 henki Henkilöstöstrategia hyväksytty kunnan yhteistyöryhmässä 16.04.2014 hyväksytty kunnanvaltuustossa

Lisätiedot

Ammatillinen koulutus. Asiahallinto 1400, esim. sopimushallinnan lukijakäyttäjäkoulutus. Asiakaspalvelu. Ensiapu 4. Eläketietous 2.

Ammatillinen koulutus. Asiahallinto 1400, esim. sopimushallinnan lukijakäyttäjäkoulutus. Asiakaspalvelu. Ensiapu 4. Eläketietous 2. Koulutukset vuonna 2014 Lomakkeen tietojen pohjalta tehtävää suunnitelmaa voi ja tulee tarvittaessa täydentää myöhemmin. Koulutuskorvausta voi saada vain sellaisesta koulutuksesta joka sisältyy koulutussuunnitelmaan.

Lisätiedot

Liite 11 Kaupunginhallitus 15.04.2013 HENKILÖSTÖRAPORTTI. Tuominen Anne-Riitta Ulvilan kaupunki

Liite 11 Kaupunginhallitus 15.04.2013 HENKILÖSTÖRAPORTTI. Tuominen Anne-Riitta Ulvilan kaupunki Liite Kaupunginhallitus 5.04.203 202 HENKILÖSTÖRAPORTTI Tuominen Anne-Riitta Ulvilan kaupunki HENKILÖSTÖRAPORTTI 202 Sisällysluettelo JOHDANTO 202... 2 2 HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ JA RAKENNE... 3 2. Henkilöstön

Lisätiedot

Työmarkkinakeskusjärjestöjen yhteinen malli henkilöstö- ja koulutussuunnitelman laatimiseksi

Työmarkkinakeskusjärjestöjen yhteinen malli henkilöstö- ja koulutussuunnitelman laatimiseksi Akava Elinkeinoelämän keskusliitto Kirkon työmarkkinalaitos Kunnallinen työmarkkinalaitos Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö Toimihenkilökeskusjärjestö STTK Valtion työmarkkinalaitos Työmarkkinakeskusjärjestöjen

Lisätiedot

TOIMENPITEILLÄ KOHTI PIDEMPIÄ TYÖURIA: Teknologiateollisuuden työkaarimalli

TOIMENPITEILLÄ KOHTI PIDEMPIÄ TYÖURIA: Teknologiateollisuuden työkaarimalli TOIMENPITEILLÄ KOHTI PIDEMPIÄ TYÖURIA: Teknologiateollisuuden työkaarimalli Teknologiateollisuus ry www.teknologiateollisuus.fi Metallityöväen Liitto ry www.metalliliitto.fi Ammattiliitto Pro ry www.proliitto.fi

Lisätiedot

Henkilöstö- ja koulutussuunnitelma

Henkilöstö- ja koulutussuunnitelma Henkilöstö- ja koulutussuunnitelma Velvoite henkilöstö- ja koulutussuunnitelman Taustalla: laatimiseen valtion virastoissa Ammatillisen osaamisen kehittämisen lakipaketti (HE 99/2013) Laki taloudellisesti

Lisätiedot

AMMATTIOPISTON OPETUSSUUNNITELMAN YHTEINEN OSA

AMMATTIOPISTON OPETUSSUUNNITELMAN YHTEINEN OSA AMMATTIOPISTON OPETUSSUUNNITELMAN YHTEINEN OSA Rehtori hyväksynyt 10.9.2012, 89. Voimaantulo 1.8.2012 SISÄLTÖ 1 JOHDANTO... 2 2 ETELÄ-KARJALAN AMMATTIOPISTON KESKEISET ARVOT... 3 3 ETELÄ-KARJALAN AMMATTIOPISTON

Lisätiedot

Lukijalle. Helena Ahonen, rehtori

Lukijalle. Helena Ahonen, rehtori Lukijalle Seurakuntaopiston koulutuksen järjestäjänä ja oppilaitosten ylläpitäjänä toimii Kirkkopalvelut ry. Kirkkopalvelut on monialainen toimija, joka palvelee seurakuntia ja järjestöjä, kouluttaa tulevaisuuden

Lisätiedot

Kasvatuksen ja opetuksen kehittämisohjelma 2011 2018

Kasvatuksen ja opetuksen kehittämisohjelma 2011 2018 Liite 1/kv 10.10.2011 94 Kasvatuksen ja opetuksen kehittämisohjelma 2011 2018 Lohjan kaupunki Opetustoimi Sisällysluettelo 1. Johdanto...4 2. Johtaminen...6 3. Henkilöstö...8 4. Taloudelliset resurssit...10

Lisätiedot

Työkaarimallilla kohti pidempiä työuria - opas ikäohjelman laatimiseen

Työkaarimallilla kohti pidempiä työuria - opas ikäohjelman laatimiseen 31.5.2013 Työkaarimallilla kohti pidempiä työuria - opas ikäohjelman laatimiseen Bjarne Andersson, Karoliina Haggrén, Kari Haring, Päivi Lanttola, Oili Marttila, Jan Schugk ja Riitta Työläjärvi Sisällysluettelo

Lisätiedot

Sairausvakuutuslaki muuttuu: työkyvyn hallinta ja varhainen tuki

Sairausvakuutuslaki muuttuu: työkyvyn hallinta ja varhainen tuki Sairausvakuutuslaki muuttuu: työkyvyn hallinta ja varhainen tuki Lahti Sari Pitkämäki kehittämispäällikkö Kela 1 Esityksen sisältö Työterveyshuollon kustannusten korvaaminen Hakumenettely uudistuu 2 P

Lisätiedot

HENKILÖSTÖRAPORTTI 2014 Porvoon kaupunki

HENKILÖSTÖRAPORTTI 2014 Porvoon kaupunki HENKILÖSTÖRAPORTTI 2014 Porvoon kaupunki Sisältö 1 Alkusanat... 3 2 Henkilöstöohjelma 2014 2017... 4 3 Tuloksellisuuden parantaminen... 5 Henkilöstörakenne ja työpanos... 5 Työvoimakustannukset 2014...

Lisätiedot

JOENSUUN KAUPUNGIN TYÖSUOJELUN TOIMINTAOHJELMA 2014-2017. I Työsuojelun toimintaohjelman perusta ja tarkoitus

JOENSUUN KAUPUNGIN TYÖSUOJELUN TOIMINTAOHJELMA 2014-2017. I Työsuojelun toimintaohjelman perusta ja tarkoitus 1 JOENSUUN KAUPUNGIN TYÖSUOJELUN TOIMINTAOHJELMA 2014-2017 I Työsuojelun toimintaohjelman perusta ja tarkoitus Työsuojelun toimintaohjelma perustuu työturvallisuuslain (23.8.2002/738) 9 :ään, joka on seuraava:

Lisätiedot

TYÖSUOJELUN TOIMINTAOHJELMA

TYÖSUOJELUN TOIMINTAOHJELMA Lopen kunta TYÖSUOJELUN TOIMINTAOHJELMA 2014 2016 TASA-ARVO- JA YHDENVERTAISUUS- SUUNNITELMA 2014 2016 Käsittely: Yhteistyötoimikunta 19.5.2014 ( 14) Henkilöstöasiaintoimikunta 23.6.2014 ( 4) Lopen kunta

Lisätiedot

Liiketalouden perustutkinnon, merkonomin opetussuunnitelma

Liiketalouden perustutkinnon, merkonomin opetussuunnitelma Liiketalouden perustutkinnon, merkonomin opetussuunnitelma Asiakaspalvelun ja markkinoinnin koulutusohjelma Toimistopalvelun ja tietohallinnon koulutusohjelma Taloushallinnon koulutusohjelma Liiketalouden

Lisätiedot

Tyrnävän kunta Hallinto- ja kehittämisosasto TYRNÄVÄN KUNNAN HENKILÖSTÖRAPORTTI 2010

Tyrnävän kunta Hallinto- ja kehittämisosasto TYRNÄVÄN KUNNAN HENKILÖSTÖRAPORTTI 2010 Tyrnävän kunta Hallinto- ja kehittämisosasto TYRNÄVÄN KUNNAN HENKILÖSTÖRAPORTTI 2010 Sisällys: 1 Henkilöstöraportti 2010... 3 2 Henkilöstön määrä ja rakenne... 3 2.1 Henkilötyövuodet... 6 2.2 Ikärakenne...

Lisätiedot

Laki osaamisen kehittämisestä työelämässä

Laki osaamisen kehittämisestä työelämässä 1 20.6.2012 Laki osaamisen kehittämisestä työelämässä 1. Hankkeen tausta Raamisopimukseen liittyvässä hallituksen kannanotossa todetaan, että toimivien työmarkkinoiden ja henkilöstön osaamisen kehittämiseksi

Lisätiedot

Turun kaupungin työkyvyn hallintamalli. Kunnon työn päivä 7.10.2014 Turun kaupunki/ työkykykoordinaattori Vuokko Puljujärvi-Seila

Turun kaupungin työkyvyn hallintamalli. Kunnon työn päivä 7.10.2014 Turun kaupunki/ työkykykoordinaattori Vuokko Puljujärvi-Seila Varhainen välittäminentyöhyvinvoinnin johtamisen keinona Turun kaupungin työkyvyn hallintamalli Kunnon työn päivä 7.10.2014 Turun kaupunki/ työkykykoordinaattori Vuokko Puljujärvi-Seila Johdanto Tarkoitus

Lisätiedot

YPÄJÄN KUNNAN TYÖSUOJELUN TOIMINTAOHJELMA 1.1.2014 31.12.2016

YPÄJÄN KUNNAN TYÖSUOJELUN TOIMINTAOHJELMA 1.1.2014 31.12.2016 Yhttmk 19.02.2014 3 LIITE 1 Kh 25.02.2014 31 LIITE 12 YPÄJÄN KUNNAN TYÖSUOJELUN TOIMINTAOHJELMA 1.1.2014 31.12.2016 28.01.2014 Jouko Käkönen Työsuojelupäällikkö YPÄJÄN KUNTA 2 SISÄLLYS 1. TYÖSUOJELUOHJELMAN

Lisätiedot

Energiateollisuuden TOIMIHENKILÖIDEN työehtosopimus 1.5.2010 30.9.2014

Energiateollisuuden TOIMIHENKILÖIDEN työehtosopimus 1.5.2010 30.9.2014 Energiateollisuuden TOIMIHENKILÖIDEN työehtosopimus 1.5.2010 30.9.2014 SISÄLLYSLUETTELO Energiateollisuuden toimihenkilöiden työehtosopimus PALKKAUS...27 23 Palkkaus...27 24 Palkan käsite...28 25 Osa-ajan

Lisätiedot

Varhainen välittäminen työpaikalla

Varhainen välittäminen työpaikalla Varhainen välittäminen työpaikalla Opas kemianteollisuuden yrityksille KEMIANTEOLLISUUS KT RY TEAM TEOLLISUUSALOJEN AMMATTILIITTO RY AMMATTILIITTO PRO RY YLEMMÄT TOIMIHENKILÖT YTN RY Hyvää huomenta Hyvää

Lisätiedot

OK-opintokeskuksen. ammatillisen lisäkoulutuksen ohjeet 2015

OK-opintokeskuksen. ammatillisen lisäkoulutuksen ohjeet 2015 OK-opintokeskuksen ammatillisen lisäkoulutuksen ohjeet 2015 ohjeet päivitetty 16.1.2015 OK-opintokeskuksen 70-vuotisjuhlakuosi Hyvä koulutuksen toteuttaja! Tervetuloa toteuttamaan ammatillista lisäkoulutusta

Lisätiedot

TAMMELAN KUNTA TALOUSARVIO 2015 JA TALOUSSUUNNITELMA 2016 2017

TAMMELAN KUNTA TALOUSARVIO 2015 JA TALOUSSUUNNITELMA 2016 2017 TAMMELAN KUNTA TALOUSARVIO JA TALOUSSUUNNITELMA 2016 2017 SISÄLLYSLUETTELO KUNNANJOHTAJAN KATSAUS... 3 TALOUSARVION YLEINEN OSA... 4 1. Talousarviota ja -suunnitelmaa koskevat säännökset... 4 2. Kuntastrategia

Lisätiedot

HOLLOLAN KUNNAN HENKILÖSTÖKERTOMUS VUODELTA 2014

HOLLOLAN KUNNAN HENKILÖSTÖKERTOMUS VUODELTA 2014 HOLLOLAN KUNNAN HENKILÖSTÖKERTOMUS VUODELTA 2014 Ei siinä että tekee sitä mistä pitää, vaan siinä että pitää siitä mitä tekee, piilee onnen salaisuus. (James Barrie) Toimintaympäristömme ihmisen mittainen

Lisätiedot

TASA-ARVO- JA YHDENVERTAISUUS- SUUNNITELMA

TASA-ARVO- JA YHDENVERTAISUUS- SUUNNITELMA Forssan kaupungin henkilöstön TASA-ARVO- JA YHDENVERTAISUUS- SUUNNITELMA Kuva: Loimijoki yöllä Yhteistoimintaryhmä xx.xx.2014 Kaupunginhallitus xx.xx.2014 Kaupunginvaltuusto xx.xx.2014 SISÄLLYSLUETTELO:

Lisätiedot