Osaamisen kehittämisen toimintamalli ja koulutussuunnitelma 2015

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Osaamisen kehittämisen toimintamalli ja koulutussuunnitelma 2015"

Transkriptio

1 1 Osaamisen kehittämisen toimintamalli ja koulutussuunnitelma Osaamisen Naantalin kaupungin henkilöstöstrategiassa osaamisen merkitystä on korostettu suhteessa jatkuvasti muuttuvaan toimintaympäristöön. Henkilöstön kehittämisen tavoitteena on turvata se osaaminen, jota tarvitaan kaupungin palvelutuotannossa. Henkilöstökoulutus nähdään osana strategista henkilöstöjohtamista. Osaamistarpeet kartoitetaan kehityskeskustelujen yhteydessä. Kehityskeskustelun tarkoituksena on suunnata työyksikön henkilöstövoimavarat tärkeimpien asioiden hoitamiseen yksikön kokonaistavoitteiden saavuttamiseksi. Tähän pyritään parantamalla työntekijän omien tehtävien ja työyksikön tavoitteiden tuntemista sekä kehittämällä hänen tehtäväkohtaista työsuoritustaan ja motivaatiotaan. Osaamisen kehittämisen toimintamalli perustuu jo käytössä oleviin toimintamalleihin eli kehityskeskusteluihin ja niissä rakennettuihin kehittymissuunnitelmiin. Näiden perusteella laaditut virastokohtaiset koulutussuunnitelmat kirjataan ylös ja siten saadaan koko Naantalin kaupungin henkilöstön osaamisen tarpeet ja niiden eteen määritellyt toimenpiteet seurannan ja raportoinnin piiriin. Systemaattinen, etukäteen laadittu ja yhteistoimintamenettelyssä hyväksytty osaamisen kehittämisen toimintamalli ja koulutussuunnitelma mahdollistaa vuoden 2014 alussa voimaan tulleen koulutuskorvauksen hakemisen työttömyysvakuutusrahastolta (TyVM 10/2013 vp). Koulutuskorvauksen tarkoituksena on parantaa työnantajan mahdollisuuksia järjestää työntekijöilleen ammatillista osaamista kehittävää koulutusta. 1.1 Henkilöstö- ja koulutussuunnitelman laadinta Koulutussuunnitelman yleiset periaatteet Kuntia koskevaan yhteistoimintalakiin lisättiin uusi 4 a. Sen mukaan kunta on velvollinen laatimaan yhteistoimintamenettelyssä vuosittain henkilöstö- ja koulutussuunnitelman. Säännökset liittyvät toisaalta osaamisen kehittämiseen, toisaalta samassa yhteydessä laajennetaan yhteistoimintavelvoitteita raamisopimuksessa vuonna 2011 sovitulla tavalla ja ne astuivat voimaan Uudet velvoitteet täsmentävät henkilöstö- ja koulutussuunnitelman sisältövaatimuksia. Kunnassa on laadittava yhteistoimintamenettelyssä vuosittain henkilöstö- ja koulutussuunnitelma. Henkilöstö- ja koulutussuunnitelmasta tulee käydä ilmi kunnan koko, huomioon ottaen ainakin: 1) toteutuneiden määräaikaisten työ- ja virkasuhteiden määrä sekä arvio näiden kehittymisestä;

2 2 2) periaatteet erilaisten työsuhdemuotojen käytöstä; 3) yleiset periaatteet, joilla pyritään ylläpitämään työkyvyttömyysuhan alaisten ja ikääntyneiden työntekijöiden työkykyä sekä työttömyysuhan alaisten työntekijöiden työmarkkinakelpoisuutta; 4) arvio koko henkilöstön ammatillisesta osaamisesta sekä ammatillisen osaamisen vaatimuksissa tapahtuvista muutoksista ja näiden syistä sekä tähän arvioon perustuva vuosittainen suunnitelma henkilöstöryhmittäin tai muutoin tarkoituksenmukaisella tavalla ryhmiteltynä; sekä 5) 1 4 kohdassa tarkoitettujen suunnitelmien toteuttaminen ja seurantamenettelyt. Henkilöstö- ja koulutussuunnitelmassa tulee kiinnittää huomiota osatyökykyisten työllistämisen periaatteisiin sekä joustaviin työaikajärjestelyihin. Henkilöstö- ja koulutussuunnitelmaa käsiteltäessä työnantajan on pyydettäessä selvitettävä, miten jatkossa on tarkoitus ylläpitää pidempään osaamisen kehittämisestä vaille jääneiden työntekijöiden ammatillista osaamista. Koulutussuunnitelmassa huomioidaan ammatillista osaamista ylläpitävä ja edistävä koulutus. Koulutuksen tulee liittyä työntekijän nykyisiin tai tuleviin työtehtäviin työnantajan palveluksessa. Koulutus voi olla erilaista työntekijöille annettavaa lisä- tai täydennyskoulutusta, kuten esimerkiksi ulkopuolisen järjestämää kurssimuotoista koulutusta, seminaareja ja konferensseja sekä sisäistä koulutusta. Koulutus voi tähdätä myös lakisääteisten vaatimusten täyttämiseen, esimerkiksi työssä tarvittavien lupien suorittamiseen Henkilöstösuunnitelma Naantalissa Naantalissa henkilöstösuunnitelma rakentuu osana talousarviota. Henkilöstösuunnitelmassa raamitetaan vakituiset työ- ja virkasuhteet talousarviokaudelle. Tavoitteena on, että vakanssien perustamiset, lakkautukset ja muut muutokset toteutuvat henkilöstösuunnitelman mukaan. Hallintosäännössä määritetään toimivaltuudet vakanssien täytöistä, ja muista vakansseihin liittyvistä päätöksistä. Pääperiaate on se, että avautuviin vakansseihin haetaan aina täyttölupaa hallitukselta. Avoimella vakanssilla tarkoitetaan sitä, että vakanssilla ei ole varsinaista hoitajaa. Vakanssien osalta Naantalin kaupungissa noudatetaan maltillista linjaa eli uusia vakansseja ei pääsääntöisesti perusteta, ellei siihen ole selkeää perustetta. Määräaikaisia työsuhteita käytetään pääasiassa vain sijaistuksissa. Määräaikaisia avointen vakanssien täyttöjä käytetään vain sellaisissa tilanteissa, joissa kaupungilla ja/tai toimialalla on edessä rakenteellisia muutoksia tai määräaikaiselle täytölle on olemassa selkeät perusteet. Naantalin kaupungilla on käytössä henkilöstön uudelleensijoituspankki, jonka periaatteista ja käytöstä on sovittu yhteistoiminnassa. Sen tavoitteena on auttaa työkyvyttömyyshaasteissa olevia henkilöitä sijoittumaan uudelleen työmarkkinoilla ja/tai tukea

3 3 työssä jatkamista ja jaksamista. Näin ollen työkyvyttömyysuhan alaisten henkilöiden tilannetta työmarkkinoilla pyritään tukemaan Koulutussuunnitelma Naantalissa Koulutussuunnitelmat laaditaan Naantalissa virasto-/toimialakohtaisesti. Koulutussuunnitelmissa esitetään toimenpiteitä henkilöstön ammatillisen osaamisen ylläpitoon ja kehittämiseen. Suunnitelmat perustuvat arvioon henkilöstön ammatillisesta osaamisesta sekä ammatillisen osaamisen vaatimuksissa tapahtuvista muutoksista. Naantalin kaupungissa tavoitteena on tukea pitkiä työuria ja siten kiinnittää erityistä huomiota henkilöstön osaamisen ja työkyvyn ylläpitoon. Tavoitteena on henkilöstön korkea ammattitaito. a ylläpitämällä varmistetaan henkilöstön osaaminen ja kyky kehittää toimintaa ja palveluita muuttuvassa toimintaympäristössä. Toimenpiteet kohdistuvat koko henkilöstöön. Vakituista henkilöstöä sijaistamassa tai toiminnan uudelleen organisoinnin yhteydessä käytetään määräaikaista henkilöstöä, jonka työkyky ja ammattitaito ovat myös oleellisia tekijöitä laadukkaan toiminnan kannalta. Näin ollen myös määräaikaisen henkilöstön koulutukseen kiinnitetään huomiota. Näillä toimenpiteillä pyritään varmistamaan koko henkilöstön työkykyä ja työmarkkinakelpoisuutta. Naantalin kaupungissa työssäjaksamisen tukemisella on pitkät perinteet. Siten osatyökykyisten ja työkyvyttömyysuhan alaisten ja ikääntyneiden työntekijöiden työkykyä sekä työttömyysuhan alaisten työntekijöiden työmarkkinakelpoisuutta pyritään tukemaan monipuolisesti. Tämä tarkoittaa mm. yhteistyötä sekä työterveyshuollon että ammatillisen koulutusta tarjoavan eläkeyhtiön kanssa sekä erityishuomiota työssäjaksamisen mahdollisiin haasteisiin kehityskeskusteluissa. Koulutussuunnitelmien toteutuminen edellyttää toimialakohtaista budjetointia koulutukselle ja yksittäisen henkilön kohdalla esimiehen lupaa koulutukseen osallistumiselle. Koulutussuunnitelma toimii siten systemaattisen osaamisen kehittämisen tukena, mutta ei oikeuta yksittäistä työntekijää osallistumaan koulutukseen ilman esimiehen lupaa. 2. Naantalin kaupungin koulutussuunnitelma Naantalissa kehityskeskustelut ovat esimiehen ja henkilöstön työväline tuoda esiin sekä henkilökohtaisia että laajempia koulutukseen ja osaamisen kehittämiseen liittyviä asioita. Näistä koostetaan yksiköittäin ja toimialoittain koulutussuunnitelmat. Myös Naantalin kaupungin henkilöstöpalvelut yhdessä työsuojelun ja kehityspäällikön kanssa tuottavat koko kaupungin henkilöstölle koulutusta liittyen mm. esimiestyöhön ja työsuojeluun, jolla pyritään varmistamaan korkea osaamisen taso. Kaupungin koulutussuunnitelma perustuu laaja-alaiseen osaamisen ja työkyvyn ylläpidon tavoitteeseen. Koulutussuunnitelmassa koulutukset on jaoteltu seuraavasti: Perehdytys

4 4 Esimiestaidot Työyhteisötaidot Työsuojelu- ja turvallisuus Työkyky Yhteistoiminta ja yhteistyö Taulukko 1. Koulutus ja kehittämissuunnitelma koko henkilöstölle Aihe Tavoite Ajankohta Perehdytys Tulokasinfo Uusien työntekijöiden perehdytys Naantalin kaupunkiin työnantajana Helmi-maaliskuu Tietoturva Perehdyttää henkilöstöä erilaisin tietoturvariskeihin Kevät ja niiden ennaltaehkäisyyn Sisäinen viestintä Sisäisen viestinnän täysimittainen hyödyntäminen Kevät intrassa ja tiedotteissa Ohjelmistojen käyttö (word, Ammattitaidon kevät ja syksy excel, ppt, navigo jne.) HR-järjestelmäkoulutus, TVA Esimiesten ja henkilöstön yhteinen järjestelmä kehityskeskustelujen, Kevät varhaisen tuen toimintamal- lin, koulutusten toteuttamiseen ja seurantaan Palkkahallinnon ohjelmistokoulutumistaminen Uuden palkkahallinnon ohjelmiston käytön var- Kevät ja tukeminen eri henkilöstöryhmille Sosiaalisen median käyttö työssä Välttää sosiaalisen median tuomia tietoturva- ja maineriskejä muuttuvassa tiedottamisen maailmassa ja hyödyntää sosiaalista mediaa markkinoinnin välineenä. Työskentely muuttuvassa toimintaympäristössä Parantaa henkilöstön työssä jaksamista ja kykyä toimia muutoksen keskellä Esimiestaidot Esimiesfoorumi Kehittää esimiesten valmiutta tukea henkilöstön Kevät ja syksy työssä jaksamista, oikeudenmukaista johtamista ja kehittää yhdenmukaisia toimintatapoja Työyhteisötaidot Työyhteisötaidot Lisätä henkilöstön kokemusta omasta mahdollisuudestaan Kevät ja syksy ja vastuustaan vaikuttaa työprosessei- hin, työyhteisöön ja siten parantaa yleistä työhyvinvointia Työyhteisökartoitus ja valmennukutusta Parantaa työyhteisöjen työprosesseja ja vuorovai- Tarvittaessa ja parantaa henkilöstön työssäjaksamista Työsuojelu- ja turvallisuus Ensiapu kurssit Ylläpitää ensiapuvalmiutta kaikissa kaupungin toimipisteissä Nostokoulutus Kehittää ergonomisia työasentoja Turvallisuuskoulutus Uhkaavien tilanteiden ennakointi ja haltuunotto Tapaturmakoulutus Parantaa esimiesten osaamista työtapaturmien ennaltaehkäisyissä ja haltuunotossa Vakuuttaminen Parantaa organisaation osaamista vakuuttamisen periaatteissa eri vakuutuslajeissa. Työkyky Kuntoutujien iltapäivä Ylläpitää kuntoutujien työssä jaksamista Syksy Varhaiskuntoutus kurssi Ennaltaehkäistä työkyvyn ongelmia yhteistyössä työterveyshuollon kanssa Kevät ja syksy

5 5 3. Virastokohtaiset koulutussuunnitelmat 3.1 Keskusvirasto Perehdytys Koulutuksen nimi/aihe Tavoite Kohde Uusien järjestelmien käyttöönottoon Ammattitaidon yllä- Uusia järjestelmiä käyttöönottavat/uu- liittyvä perehdytys pito det työntekijät Työehtosopimus, eläkevakuutus- Osaamisen ylläpito Henkilöstö- ja palkkahallinto ja henkilöveroasioiden kou- ja lutukset Ohjelmisto- ja sovelluskoulutukset (excel, word, ppt, status, populus, dynasty, cloudia, bos, sonet, jne.) Koko keskusvirasto, tarvittaville henkilöille Hallinnon ja juridiikan koulutus Esittelijät, valmistelijat, kaupungin lakimies, arkistosihteeri, sihteerit 1. Asiakaspalvelukoulutus Palkkahallinto, palveluneuvojat Taloushallinnon, kirjanpidon, tilinpäätöksen, yritys/kunnallisverotuksen, konserniasioiden, perinnän koulutukset Rahatoimi Kielitaito (ruotsi, englanti jne.) Sähköisen asioinnin ja tiedonhallinnan kurssi Työssään vieraita kieliä tarvitsevat Arkistosihteeri ja muut sihteerit Esimiestaidot Sihteeri- ja toimistotyön Johtaminen ja viestintä, kriisitilanteet Tehokas toiminta poikkeustilanteissa Sihteerit Viestinnästä vastaava Kaupungin johtoryhmän työskentely Työyhteisötaidot 2. Toimiva työyhteisö ja dialogisuus työyhteisössä Uuden kaupunginjohtajan johtoryhmätyöskentelyn tukeminen 1. Yhteistyön parantaminen Johtoryhmä Henkilöstö- ja palkkahallinto Työsuojelu- ja turvallisuus 3. Tehokas viestintä 2. Sisäisen viestinnän 3. Yhteistyömallit ja kumppanuus Tiimitoiminnan Työsuojelun ja yhteistoiminnan Ajankohtaiset asiat ajankohtaispäivät, tmv työsuojelussa ja yhteistoiminnassa Työsuojelun peruskurssi Työsuojelun perusteiden oppiminen Keskusvirasto, henkilöstöpalvelut Tietohallinto Työsuojelu ja luottamusmiehet Työsuojelu

6 6 Työkyky Yhteistyö ja yhteistoiminta Työkykyä ylläpitävä ja parantava koulutus, mm. Kiire/ stressi kuriin ajanhallinnan keinoilla Luottamusmiesten ajankohtaispäivät ja yt-toiminta Työkyvyn ylläpitäminen, käytännön keinoja ajankäytön hallintaan Yhteistyön ja ammattitaidon ylläpito Erikseen määritellyt kohderyhmät keskusvirastossa (yhteistyössä esimiesten, henkilöstöhallinnon ja työterveyshuollon kanssa) Luottamusmiehet, henkilöstöhallinto 3.2 Ympäristövirasto Perehdytys Koulutuksen nimi/aihe Tavoite Kohde Tulokkaan ja tehtävien muutosten Omaan työtehtävään Uudet työntekijät ja uudet työtehtävät perehdytys perehdyttäminen Työpaikkaohjaajakoulutus Toimistotyön perusteet, korjaus- ja energia-avustusten perusteet, vesilaskutus, VTJ, VRK Perehdyttäjien osaamisen Ammattitaidon Siivouspalvelut, ateriapalvelut Toimisto Ohjelmistokoulutukset Toimisto, hallinto, vesihuolto, maankäyttö, siivous- ja ateriapalvelut Taloushallinnon koulutukset, mm. kunnan toiminta markkinoilla Toimisto, avustajat Tilaajavastuu, sopimusoikeus ja muu juridinen koulutus (mm. MRL, YSL, VHL) Toimisto, yhdyskuntatekniikka, liikenneväylät ja venesatamat, rakennusvalvonta, ympäristösuojelu, maankäyttö, tilahallinto Liikunta-alueiden/-tilojen kunnossapito koulutus Viheryksikkö, liikuntapaikat Vesihuollon verkostomestaripäivät Vesihuolto Ajankohtaiset koulutukset oman alan muutoksiin liittyen, mm. alueelliset/kansalliset ammatilliset koulutuspäivät Ympäristösuojelu, vesihuolto, yhdyskuntatekniikka, maankäyttö, toimisto, ateriapalvelut, siivouspalvelut, kiinteistönhoito, kunnossapito Pätevöittämiskoulutus sekä tutkintoon johtava koulutus Kaavoitus ja kaupunkisuunnittelu Rakennusvalvonta, ympäristösuojelu, yhdyskuntatekniikka, maankäyttö Maankäyttö Paikkatieto, piirtäjä ja kiinteistötehtävien koulutus Maankäyttö, hallinto/paikkatieto

7 7 Kiinteistöhoidon mitoitus ja sisäilmakorjaukset koulutus Tilalaitos, siivouspalvelut Ruokalistan uudistamiseen liittyvä koulutus, mausteet, kasvisruoat, ruokaohjeet Ateriapalvelut Esimiestaidot Esimiestaitojen vahvistaminen Työyhteisö-taidot Työsuojelu ja turvallisuus Hygienia koulutus Johtamiskoulutus Esimiespäivät Työn ja muutoksiin sopeutuminen ja osastojen Uhkaavien asiakaskontaktien hallinta Hätäensiapu ja alkusammutus Työn ja muutoksen hallinta Turvallinen ja terveellinen työ- ja toimintaympäristö Siivouspalvelut, ateriapalvelut Hallinto, vesihuolto Ateriapalvelut Toimisto, ympäristösuojelu, maankäyttö, johtoryhmä, tilapalvelut Toimisto Konekeskus, kiinteistönhoito, kunnossapito Tieturva 1 ja 2 Liikenneväylät ja venesatamat, viheryksikkö, vesihuolto Työturvallisuuskortti Liikenneväylät ja venesatamat, viheryksikkö, konekeskus, liikuntapaikat, vesihuolto, maankäyttö/mittaus, tilalaitos, siivouspalvelut Turvallisuuskoulutus Viheryksikkö, maankäyttö Tulityökurssi Viheryksikkö, vesihuolto, tilalaitos, konekeskus Vesihygieniapassi Liikenneväylät ja venesatamat, konekeskus Työkyky Telinekurssi Fyysisen työkyvyn ylläpito, nostokoulutus ja ergonomia Terveet työurat Tilalaitos Tilalaitos, siivouspalvelut, ateriapalvelut

8 8 3.3 Sosiaali- ja terveyspalvelut Perehdytys Koulutuksen nimi/aihe Tavoite Ajankohta Lääkehuolto Ammattitaidon ylläpito ja Terveyskeskus (TK); hoitohenkilöstö, hoito- ja vanhuspalvelut Ohjelmistokoulutus Uusien ohjelmien ja päivitysten käyttöönotto TK, hoito- ja vanhuspalvelut (toiminnanohjaus) Laatujärjestelmäkoulutus TK; hoitohenkilöstö, lastensuojelu Hygienia ja infektiot TK; hoitohenkilöstö EKG, radiografia, sädeturva koulutus TK; laboratorio ja röntren hoitajat, hammashuolto, lääkärit Lääkäripäivät ja sisäinen lääkärikoulutus TK; lääkärit Hammashuollon koulutukset, mm. oikomishoidon koulutus Hammashuolto Rokotekoulutus, diabetes koulutus, perheiden hyvinvointi, perheryhmäohjaajien koulutus, neuvolatyö, terveyden edistäminen, huume ja alkoholihoitojen koulutus, kotouttaminen TK; terveydenhoitajat Avosairaanhoito Kipsikoulutus TK, avosairaanhoito Terapeuttinen näkökulma potilastyöhön Mielenterveysyksikkö Ajankohtaiset alueelliset/kansalliset koulutuspäivät TK Empiirinen hoitotyö, mm. ravitsemussuositukset ja ongelmat syömisessä, diabetes ja käypähoitosuositukset, sydän- ja verisuonitaudit, Hoito- ja vanhuspalvelut

9 9 vanhusten hammashoito, muistisairaiden käytöshäiriöt, kivunhoito, saattohoito Ammattitaidon ylläpito Eettinen hoitotyö, mm. vanhuus ja seksuaalisuus, monikulttuurinen vanhustyö Hoito- ja vanhuspalvelut Esteettinen hoitotyö, mm. hygienia, siirto ja apuväline koulutus, ergonomiakortti Juridinen koulutus Hoito- ja vanhuspalvelut Hoito- ja vanhuspalvelut(itsemääräämisoikeus ym.) Sosiaalihuoltolakikoulutukset Lastensuojelu Esimiestaidot Työtehtäviin liittyvät ammattitaitoon ja ohjelmistoihin liittyvät koulutukset Hoitotyön johtaminen Oikeudenmukainen johtaminen Toimistopalvelut TK; johtava hoitaja Henkilöstöhallinto KVTES:n tunteminen esimiehet Työyhteisötaidot Työsuojelu- ja turvallisuus Soten johtoryhmätyöskentelyn Yhteistyön ja sisäisen vuorovaikutuksen Tietoturva- ja riskienhallintakoulutus Tehokas ja toimiva vuorovaikutus ja johtaminen Toimivat työyhteisöt Yksityisyyden suoja lain tunteminen Laajennettu soten johtoryhmä SOTE koko henkilöstö Pelastussuunnitelmien mukainen koulutus, uhkatilanteet, paloturvallisuus, alkusammutus Turvallinen työympäristö ja vaarojen ennaltaehkäisy TK Potilasturvallisuuskoulutus TK; hoitohenkilöstö Työkyky Ensiapu ja elvytys Työhyvinvointikoulutus Terveet työurat TK; avosairaanhoito, lääkärit TK; hammashuolto Yhteistyö ja yhteistoiminta Työnilo, jaksaminen ja vuorovaikutus Työyhteisön ja työn tavoitteiden arviointi Laaja-alainen yhteistyö yli organisaatiorajojen Hoito- ja vanhuspalvelut Koko henkilöstö Yhteistyömallin SOTE Aikuis-, vammais-, ja lastensuojelun sosiaalityöntekijät ja TK:n lääkärit ja

10 10 sairaanhoitajat ja esimiehet Lastensuojelun koulutus; prosessit, dokumentointi Lastensuojelu 3.4 Sivistysvirasto Perehdytys Koulutuksen nimi/aihe Tavoite Kohde Lapsen osallisuus, leikki Ammattitaidon ylläpito ja Varhaiskasvatus Mediakasvatus Oppilashuoltolaki, opetussuunnitelmauudistus, VESO Oppilashuoltolaki Lastensuojelu osaamisen Seikkailutoiminnallisuuden, Liikkuva koulu teeman koulutukset Kokoelmien arkistointi ja luettelointi Sosiaalinen media kuntamarkkinoinnissa Hankekoulutus Esimiestaidot Uudistuva lainsäädäntö Ammattitaidon ylläpito ja Työyhteisötaidot Työsuojelu- ja Turvallisuus lasten ja nuorten kanssa turvallisuus Työkyky Yhteistyö ja yhteistoiminta Esiopetus Perusopetus ja lukio Oppilashuolto Varhaiskasvatus ja perusopetus/lukio Nuorisotoimi, liikunta Kulttuuri, museo ja kirjasto Viestintä Kulttuuri Esimiehet AP/IP toiminta, nuorisotoimi, liikunta 4. Toteutus ja seuranta Kukin virasto toteuttaa koulutussuunnitelman mukaisia ammatillista osaamista tukevia koulutuksia ja ohjaa henkilöstöä suunnitelman mukaisesti koulutuksiin. Koulutuksien toteutumista seurataan ja niistä raportoidaan henkilöstökertomuksessa.

HENKILÖSTÖ- JA KOULUTUSSUUNNITELMA 2015

HENKILÖSTÖ- JA KOULUTUSSUUNNITELMA 2015 HENKILÖSTÖ- JA KOULUTUSSUUNNITELMA 2015 Suunnitelma sisältää myös tasa-arvolain (609/1986) mukaisen tasa-arvosuunnitelman Kunnanhallitus 12.1.2015 / 11 Sisällysluettelo 1. Johdanto... 2 1.1. Suunnitelmaa

Lisätiedot

LItt-k LUUMÄKI. Yt-toimikunta 26.11.2014 5. Kunnanhallitus 8.12.2014

LItt-k LUUMÄKI. Yt-toimikunta 26.11.2014 5. Kunnanhallitus 8.12.2014 LItt-k SD 1 LUUMÄKI Luumäen kunnan henkilöstö- ja koulutussuunnitelma 2015 Yt-toimikunta 26.11.2014 5 Kunnanhallitus 8.12.2014 2 1 Yleistä Luumäen kunnassa on YT-toimikunnan 4.10.2013 tekeman päätöksen

Lisätiedot

Henkilöstö- ja koulutussuunnitelma

Henkilöstö- ja koulutussuunnitelma Henkilöstö- ja koulutussuunnitelma Velvoite henkilöstö- ja koulutussuunnitelman Taustalla: laatimiseen valtion virastoissa Ammatillisen osaamisen kehittämisen lakipaketti (HE 99/2013) Laki taloudellisesti

Lisätiedot

HENKILÖSTÖN KOULUTUSSUUNNITELMA 2015

HENKILÖSTÖN KOULUTUSSUUNNITELMA 2015 HENKILÖSTÖN KOULUTUSSUUNNITELMA 2015 21.1.2015 Henkilöstöjärjestöjen suunnittelukokous 18.2.2015 Yhteistyötoimikunta Sisällysluettelo 1. Yleistä 2. Henkilöstön määrä, osaaminen, koulutuksen tarve, suunnitellut

Lisätiedot

NASTOLAN KUNNAN HENKILÖSTÖ- JA KOULUTUS-SUUNNITELMA 2014

NASTOLAN KUNNAN HENKILÖSTÖ- JA KOULUTUS-SUUNNITELMA 2014 NASTOLAN KUNNAN KOULUTUS-SUUNNITELMA 2014 Pääluottamusmiehet 28.8. Johtoryhmä 15.9. Yhteistyöryhmä 30.9. KOULUTUSSUUNNITELMA 2014 Sisällysluettelo 1 YLEISTÄ 1 2 NYKYTILAN ARVIOINTI 1 3 NASTOLAN KUNNAN

Lisätiedot

Työmarkkinat/Työlainsäädäntö ja työehtosopimuspolitiikka Mika Kärkkäinen EK:N OHJE OSAAMISEN KEHITTÄMISTÄ KOSKEVAN LAINSÄÄDÄNNÖN SOVELTAMISEKSI

Työmarkkinat/Työlainsäädäntö ja työehtosopimuspolitiikka Mika Kärkkäinen EK:N OHJE OSAAMISEN KEHITTÄMISTÄ KOSKEVAN LAINSÄÄDÄNNÖN SOVELTAMISEKSI Työmarkkinat/Työlainsäädäntö ja työehtosopimuspolitiikka OHJE 1 (12) EK:N OHJE OSAAMISEN KEHITTÄMISTÄ KOSKEVAN LAINSÄÄDÄNNÖN SOVELTAMISEKSI I Johdanto: uudistusten tausta ja pääasiallinen sisältö Työmarkkinajärjestöt

Lisätiedot

Työmarkkinakeskusjärjestöjen yhteinen malli henkilöstö- ja koulutussuunnitelman laatimiseksi

Työmarkkinakeskusjärjestöjen yhteinen malli henkilöstö- ja koulutussuunnitelman laatimiseksi Akava Elinkeinoelämän keskusliitto Kirkon työmarkkinalaitos Kunnallinen työmarkkinalaitos Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö Toimihenkilökeskusjärjestö STTK Valtion työmarkkinalaitos Työmarkkinakeskusjärjestöjen

Lisätiedot

Henkilöstökertomus 2014

Henkilöstökertomus 2014 Henkilöstökertomus 214 Sisällysluettelo 1. Johdanto... 2 1.1. Tavoitteet... 2 1.2. Organisaatio... 3 1.3. Henkilöstöjaosto... 3 2. Henkilöstö... 3 3. Osaamisen ja suorituksen johtaminen... 7 4. Palkkaus

Lisätiedot

Kalajoen kaupungin henkilöstö- ja koulutussuunnitelma

Kalajoen kaupungin henkilöstö- ja koulutussuunnitelma Kalajoen kaupungin henkilöstö- ja koulutussuunnitelma Tausta Vuoden 2014 alusta voimaan tulleet lait taloudellisesti tuetusta ammatillisen koulutuksen kehittämisestä, työnantajan ja henkilöstön välisestä

Lisätiedot

Liittojen yhteinen ohjeistus osaamisen kehittämistä koskevien määräysten soveltamiseksi

Liittojen yhteinen ohjeistus osaamisen kehittämistä koskevien määräysten soveltamiseksi Liittojen yhteinen ohjeistus osaamisen kehittämistä koskevien määräysten soveltamiseksi 1 Taloudellisesti tuettu osaamisen kehittäminen Tarkoituksena on edistää suunnitelmallista työntekijöiden ammatillisen

Lisätiedot

KONTIOLAHDEN KUNNAN KOULUTUSSUUNNITELMA Yhteistyötoimikunta 28.4.2014. 1. Koulutussuunnitelman tarkoitus

KONTIOLAHDEN KUNNAN KOULUTUSSUUNNITELMA Yhteistyötoimikunta 28.4.2014. 1. Koulutussuunnitelman tarkoitus KONTIOLAHDEN KUNNAN KOULUTUSSUUNNITELMA Yhteistyötoimikunta 28.4.2014 1. Koulutussuunnitelman tarkoitus Vuoden 2014 alusta kuntia koskevaan yhteistoimintalakiin tuli velvoite koulutussuunnitelman laatimisesta

Lisätiedot

[KIRJOITA ASIAKIRJAN OTSIKKO] YHDESSÄ TEHDEN. henki. hen. valtuustokaudelle 2013 2016 LAUKAAN KUNTA. valtuustokaudelle 2013-2016

[KIRJOITA ASIAKIRJAN OTSIKKO] YHDESSÄ TEHDEN. henki. hen. valtuustokaudelle 2013 2016 LAUKAAN KUNTA. valtuustokaudelle 2013-2016 L [Kirjoita yrityksen nimi] LAUKAAN KUNTA [Kirjoita tekijän nimi] YHDESSÄ TEHDEN ja valtuustokaudelle 2013-2016 henki Henkilöstöstrategia hyväksytty kunnan yhteistyöryhmässä 16.04.2014 hyväksytty kunnanvaltuustossa

Lisätiedot

Kemijärven kaupunki Työsuojelun toimintaohjelma 2015-2017

Kemijärven kaupunki Työsuojelun toimintaohjelma 2015-2017 Kemijärven kaupunki Työsuojelun toimintaohjelma 2015-2017 KEMIJÄRVEN KAUPUNKI www.kemijarvi.fi 1 1. Työsuojeluorganisaatio Työpaikoilla vastuu työsuojelun toteuttamisesta on esimiehillä. Työsuojelutoiminta

Lisätiedot

Henkilöstöohjelma 2013 2016

Henkilöstöohjelma 2013 2016 Henkilöstöohjelma 2013 2016 Toimintatavat Osaamisen kehittäminen Palkkaus ja palkitseminen Työhyvinvointi www.nurmijarvi.fi Henkilöstöohjelma 2013 2016 Hyväksytty valtuustossa 19.12.2012 Henkilöstöohjelma

Lisätiedot

Työpoliittisen periaatepäätöksen sekä hallituksen puoliväliarvion työpoliittisten uudistusten toimeenpanon varmistaminen loppuhallituskaudella

Työpoliittisen periaatepäätöksen sekä hallituksen puoliväliarvion työpoliittisten uudistusten toimeenpanon varmistaminen loppuhallituskaudella RAPORTTI 9.7.2013 TEM036:00/2011 TEM/2305/00.04.03/2011 Rakennemuutos ja työmarkkinoiden toimivuus (RTT) strateginen ohjelma Työpoliittisen periaatepäätöksen sekä hallituksen puoliväliarvion työpoliittisten

Lisätiedot

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA 1. PALVELUJEN TUOTTAJAA KOSKEVAT TIEDOT Palvelujen tuottaja Yksityinen palvelujen tuottaja Kunta Palvelujen tuottajan nimi Luotolahden Kuntoutus Oy, Luotolahden

Lisätiedot

Yhteistoimintalaki. Neuvotteluja yhteistoiminnan hengessä

Yhteistoimintalaki. Neuvotteluja yhteistoiminnan hengessä Yhteistoimintalaki Neuvotteluja yhteistoiminnan hengessä Sisällys Johdanto... 3 1 Luku: Yleiset säännökset... 4 2 Luku: Yhteistoiminnan osapuolet... 7 3 Luku: Henkilöstöryhmien edustajille annettavat tiedot...

Lisätiedot

TYÖSUOJELUN TOIMINTAOHJELMA

TYÖSUOJELUN TOIMINTAOHJELMA Lopen kunta TYÖSUOJELUN TOIMINTAOHJELMA 2014 2016 TASA-ARVO- JA YHDENVERTAISUUS- SUUNNITELMA 2014 2016 Käsittely: Yhteistyötoimikunta 19.5.2014 ( 14) Henkilöstöasiaintoimikunta 23.6.2014 ( 4) Lopen kunta

Lisätiedot

Heinolan kaupungin työsuojelun toimintaohjelma

Heinolan kaupungin työsuojelun toimintaohjelma Heinolan kaupungin työsuojelun toimintaohjelma Sisällysluettelo Sivu Heinolan kaupunki työympäristönä 2 1. Työsuojelu ja työympäristöyhteistyön yleiset periaatteet 2 Työsuojelun tarkoitus Työsuojelun tehtävä

Lisätiedot

Koulutussuunnitelma. Johtoryhmä 27.1.2015 9 Yhteistyötoimikunta 10.2.2015 9 Yhtymähallitus 30.3.2015 45

Koulutussuunnitelma. Johtoryhmä 27.1.2015 9 Yhteistyötoimikunta 10.2.2015 9 Yhtymähallitus 30.3.2015 45 Koulutussuunnitelma Johtoryhmä 27.1.2015 9 Yhteistyötoimikunta 10.2.2015 9 Yhtymähallitus 30.3.2015 45 1 Laki taloudellisesti tuetusta ammatillisen osaamisen kehittämisestä (1136/2013) edellyttää, että

Lisätiedot

Tammelan kunta Henkilöstöstrategia 2010-2015

Tammelan kunta Henkilöstöstrategia 2010-2015 1 Tammelan kunta Henkilöstöstrategia 2010-2015 Kunnanvaltuusto 14.6.2010 39 2 ESIPUHE Tammela on luonnostaan kiinnostava lähes 600 vuoden ikäinen maalaispitäjä Kanta-Hämeessä. Tammelassa on moni-ilmeinen

Lisätiedot

PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUKSEN HENKILÖSTÖSTRATEGIA 2012-2016 HESTRA

PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUKSEN HENKILÖSTÖSTRATEGIA 2012-2016 HESTRA PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUKSEN HENKILÖSTÖSTRATEGIA 2012-2016 HESTRA Viimeksi päivitetty 5.4.2012 2 (16) PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUKSEN HENKILÖSTÖSTRATEGIA KÄYTETYT TERMIT JA LYHENTEET 3 JOHDANTO

Lisätiedot

YHDESSÄ TYÖKYKYÄ! - työkyvyn tukiohjelma. Työkyvyn tukiohjelma on hyväksytty sairaanhoitopiirin yhtymähallituksessa XX.XX.2012.

YHDESSÄ TYÖKYKYÄ! - työkyvyn tukiohjelma. Työkyvyn tukiohjelma on hyväksytty sairaanhoitopiirin yhtymähallituksessa XX.XX.2012. 1 YHDESSÄ TYÖKYKYÄ! - työkyvyn tukiohjelma Työkyvyn tukiohjelma on hyväksytty sairaanhoitopiirin yhtymähallituksessa XX.XX.2012. 2 Sisällys 1 Johdanto ja tavoitteet... 3 2 Toimintaperiaatteita ja määritelmiä...

Lisätiedot

KUNTATYÖ 2010. Kiinnitä työhön ja tulokseen. Päivi Rainio: Opas kuntatyön perehdyttäjille. Kuntatyö hyvä työ

KUNTATYÖ 2010. Kiinnitä työhön ja tulokseen. Päivi Rainio: Opas kuntatyön perehdyttäjille. Kuntatyö hyvä työ KUNTATYÖ 2010 Päivi Rainio: Kiinnitä työhön ja tulokseen Opas kuntatyön perehdyttäjille Kuntatyö hyvä työ Sisältö Johdanto 2 Mitä perehdyttäminen on? 4 Milloin perehdyttämistä tarvitaan? 6 Kuka perehdyttää?

Lisätiedot

Työkaarimallilla kohti pidempiä työuria - opas ikäohjelman laatimiseen

Työkaarimallilla kohti pidempiä työuria - opas ikäohjelman laatimiseen 31.5.2013 Työkaarimallilla kohti pidempiä työuria - opas ikäohjelman laatimiseen Bjarne Andersson, Karoliina Haggrén, Kari Haring, Päivi Lanttola, Oili Marttila, Jan Schugk ja Riitta Työläjärvi Sisällysluettelo

Lisätiedot

HENKILÖSTÖPOLITIIKAN TASA-ARVO,

HENKILÖSTÖPOLITIIKAN TASA-ARVO, HENKILÖSTÖPOLITIIKAN TASA-ARVO, PALVELUJEN TOIMINNALLINEN TASA-ARVO ja YHDENVERTAISUUS vuoteen 2012 Kuopion kaupunki Hallinto- ja kehittämiskeskus Tasa-arvo- ja yhdenvertaisuustyöryhmä 2010 2 Kuopion kaupunki

Lisätiedot

CIMOn henkilöstöstrategia 2011 2015

CIMOn henkilöstöstrategia 2011 2015 CIMOn henkilöstöstrategia 2011 2015 Johdanto Henkilöstöstrategia on pitkän aikavälin toimintasuunnitelma, jonka lähtökohtana on CIMOn strategia. Se avaa henkilöstön hyvinvoinnin ja kehittämisen näkökulman

Lisätiedot

Tuetaan työkykyä ajoissa

Tuetaan työkykyä ajoissa Tuetaan työkykyä ajoissa Opas työkyvyn ylläpitoon ja varhaiseen tukemiseen TYÖTOVERIT voivat havaita merkkejä työntekijän työkyvyn heikkenemisestä ja ottavat asian puheeksi ESIMIES havaitsee merkkejä työntekijän

Lisätiedot

Työkyvyn aktiivinen tuki

Työkyvyn aktiivinen tuki Yhteistyöryhmä 11.11.2013 KHHJ 29.1.2014 Työkyvyn aktiivinen tuki 1/2014 www.nurmijarvi.fi Sisällysluettelo 1 ESIPUHE... 3 2 AKTIIVINEN TUKI... 5 3 TYÖKYKY MUODOSTUU MONISTA TEKIJÖISTÄ... 8 4 VARHAINEN

Lisätiedot

Tehtävien ja työnjaon muutokset. Opas terveydenhuollon ja työelämän kehittämiseen

Tehtävien ja työnjaon muutokset. Opas terveydenhuollon ja työelämän kehittämiseen Tehtävien ja työnjaon muutokset Opas terveydenhuollon ja työelämän kehittämiseen Tehtävien ja työnjaon muutokset Opas terveydenhuollon ja työelämän kehittämiseen KUNNALLINEN TYÖMARKKINALAITOS Helsinki

Lisätiedot