Dir.32/2010/EU Terävien instrumenttien aiheuttamien tapaturmien ehkäiseminen terveydenhuoltoalalla

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Dir.32/2010/EU Terävien instrumenttien aiheuttamien tapaturmien ehkäiseminen terveydenhuoltoalalla"

Transkriptio

1 Ilman direktiiviä näistä tapaturmista ei puhuttaisi tässä laajuudessa! Dir.32/2010/EU Terävien instrumenttien aiheuttamien tapaturmien ehkäiseminen terveydenhuoltoalalla INFEKTIOYHDYSHENKILÖIDEN KOULUTUSPÄIVÄ OYS

2 EU-tason puitesopimuksen johdantoa: Fakta:veritartuntatapaturmia sattuu päivittäin Työterveys ja työturvallisuus on asia, jota kaikkien terveydenhuoltoalalla toimivien olisi pidettävä tärkeänä. Koskaan ei voi olettaa, ettei riskejä ole olemassa. Työntekijöiden terveys ja turvallisuus on ensiarvoisen tärkeä asia, joka liittyy läheisesti potilaiden terveyteen. Se on laadukkaan hoidon perusta. Arvio Suomesta:100 terävän esineen aiheuttamaa tapaturmaa työntekijää kohden/v. tsv M Vaarala

3 Miten meillä? Veritapaturmia v OYS / KVH: yhteensä: 177 joista neulapistotapaturmia: 126 Veritapaturmat OYS;ssa v v v v v Neula Muu Yhteensä tsv M Vaarala

4 Työturvallisuuslaki Missä on jo huomioitu Suomessa: Lait ja asetukset? VnP työntekijöiden suojelemisesta työhön liittyvältä biologisten tekijöiden aiheuttamalta vaaralta StmP biologisten tekijöiden luokituksesta Työsuojelun valvonta- ja yhteistoimintalaki VnA työvälineiden käytöstä ja tarkistamisesta VnP henkilösuojaimista tsv M Vaarala

5 Jatkuu.. Vnp perimälle, sikiölle ja lisääntymiselle työssä aiheutuvan vaaran torjunnasta Työterveyshuoltolaki sekä asetus erityistä sairastumisen vaaraa aiheuttavista töistä, liite biologiset tekijät Tapaturmavakuutuslaki Ammattitauti laki Tartuntatautilaki tsv M Vaarala

6 Lait ja asetukset sisältävät: Työnantajan velvollisuus varmistaa tt:n turvallisuus ja terveys: Työntekijän oma huolehtimisvelvollisuus Työantajan velvollisuus taata tt:n ja HED:ien osallistumisoikeus kehittämiseen Työpaikan yhteistyö riskien poistamiseksi Turvallinen työpaikka Syyllistämättömän toimintakulttuurin edistäminen Riskienarviointi Terävien instrumenttien aiheuttamien tapaturmien ehkäisy Kontaminoituneen jätteen hävittäminen Luovutaan terävien instrumenttien tarpeettomasta Hylsytyskielto tsv M Vaarala

7 Jatk. Otetaan käyttöön tehokkaat hävittämismenettelyt ja sijoitetaan turvasäiliöt mahdollisimman lähelle työtiloja -> Vnp 1155/93 9 Tartuntavaaran ehkäisy, kattava ehkäisypolitiikka Tehokkaat rokotteet Työntekijälle annettava tietoa Tiedottaminen ja tietoisuuden lisääminen Järjestettävä asianmukaista kouluttamista Ilmoittamismenettelyt Työntekijän ilmoitettava välittömästi tapaturmasta Tapaturman varalta toimintaperiaatteet ja menettelyt Ensiavun järjestäminen tsv M Vaarala

8 Jatkuu Työnantajalla selvitysvelvollisuus Luottamuksellisuuden varmistaminen tsv M Vaarala

9 Mikä sitten muuttui alkaen, pähkinänkuoressa 1(2) Työnantajalta (yksit. ja julk.) edellytetään toimenpiteitä tapaturman ja infektion vaaran poistamiseksi, jos työturvallisuuslain 10 :ssä vaara on havaittu. Luovutaan terävien instrumenttien tarpeettomasta käytöstä menettelytapoja muuttamalla. Otetaan käyttöön sisäänrakennetuin turvallisuusteknisin suojamekanismein varustettuja instrumentteja. Kielletään ilman turva- ja suojamekanismia vailla olevien neulojen takaisinhylsytys. tsv M Vaarala

10 Jatk. Kontaminoituneen jätteen (siteet, koeputket, vaatteet, käsineet, vanutupot) turvallisesta hävittämisestä oltava ohjeet. Särmäisjäteastiat mahdollisimman lähelle työpistettä. Työnantajan tarjottava mahdollisuus maksuttomiin rokotuksiin (hepatiitti B). Tapaturman ja vaaratilanteen jälkeinen toiminta. tsv M Vaarala

11 Valtioneuvoston asetus : 317/ 2013 terävien instrumenttien aiheuttamien tapaturmien ehkäisemisestä terveydenhuoltoalalla 1 Soveltamisala Tätä asetusta sovelletaan terveydenhuoltoalalla työhön, johon sovelletaan työturvallisuuslakia (738/2002) ja jossa työntekijät altistuvat tai voivat altistua terävien instrumenttien aiheuttamalle vaaralle. PERUSTELUMUISTIO (jatkossa lyhenne PEMU): Julk. ja yksit.th- ala. Virka- ja työsuhteiset. Koko henkilöstö. Myös kotisairaanhoito. Th- alan työpaikalla työharjoittelussa olevat opiskelijat. Itsenäinen työnsuorittaja yhteisellä työpaikalla. tsv M Vaarala

12 2 Terävä instrumentti Terävällä instrumentilla tarkoitetaan tässä asetuksessa terveydenhuollon toiminnoissa tarvittavia lääketieteellisiä esineitä tai instrumentteja, jotka voivat aiheuttaa viillon, piston, vamman tai infektion. PEMU: Ontot neulat, kuten ruiskuissa, lanseteissa, verinäytteen ottamiseen tarkoitetuissa erityislaitteissa, siipineuloissa, suonensisäisissä kanyyleissa ja katetreissa käytettävät neulat. Ommelneulat, leikkausveitset ja muut lääketieteelliseen leikkaamiseen tarkoitetut välineet. Tarkemmin instrumenttien vaatimustenmukaisuudesta on säädetty laissa terveydenhuollon laitteista ja tarvikkeista (629/2010). Myös akupunktioneulat (todennäköisyys saada tartunta on pieni), kun niitä käytetään terveydenhuollossa esim. kivunlievitykseen. tsv M Vaarala

13 3 Toimenpiteet vaarojen poistamiseksi tai vähentämiseksi Jos työturvallisuuslain 10 :ssä tarkoitetussa työn vaarojen selvittämisessä ja arvioinnissa havaitaan terävän instrumentin aiheuttavan työntekijöille tapaturman tai infektion vaaraa, on työnantajan ryhdyttävä toimenpiteisiin vaaran poistamiseksi tai sen vähentämiseksi. Sen lisäksi mitä muualla on säädetty, työnantajan on vaarojen arvioinnin edellyttämällä tavalla tsv M Vaarala

14 Miten meidän työpaikallamme vaarojen tunnistaminen ja riskien arvionti on tehty PPSHP / OYS Riskienarviointi RiskiArvi ohjelma käytössä päivittäminen tarpeen mukaan tai toiminnan muuttuessa HaiPro ilmoitusmenettely työturvallisuusosio tsv M Vaarala

15 3 jatkuu.. 1) luovuttava terävien instrumenttien tarpeettomasta käytöstä menettelytapoja muuttamalla ja ottamalla käyttöön instrumentteja, joissa on sisäänrakennettuja turvallisuusteknisiä suojamekanismeja; PEMU: Huom. dir. ei määrittele sisäänrakennetun turvateknisin suojausmekanismein varustettuja instrumentteja. VnA:ssa työvälineiden turvallisesta käytöstä ja tarkastamisesta(403/2008);työolosuhteisiin sopivat ja tarkoituksenmukaiset tsv M Vaarala

16 3 jatkuu.. 2) kiellettävä neulojen laittaminen käytön jälkeen takaisin neulansuojukseen, jos tapaturman vaaraa ei voida tehokkaasti vähentää käyttämällä apuna sopivaa laitetta, työkalua tai muuta apuvälinettä; PEMU: Säädöstasolla uusi velvoite. Huom. laitevalmistajien käyttöohjeet. E- Fact 40/2008 suosittelee kieltoa. Hylsytyskielto ei ehdoton, jos on pystytty varmistamaan, ettei tapaturmaan vaaraa ole. tsv M Vaarala

17 3 jatkuu 3) otettava käyttöön turvalliset terävien instrumenttien ja kontaminoituneen jätteen hävittämismenettelyt ja sijoitettava selvästi merkityt ja teknisesti turvalliset säiliöt kertakäyttöisten terävien instrumenttien hävittämistä varten mahdollisimman lähelle tiloja, joissa instrumentteja käsitellään; sekä PEMU: Turvallisen hävittämisen kannalta tärkeää, että työntekijät tunnistavat onko kyseessä viiltävä tai pistävä jäte tai biologinen jäte. Valvira antanut ohjeet th:n jätteiden keräyksestä, käsittelystä, kuljetuksesta ja loppusijoituksesta. tsv M Vaarala

18 3 jatkuu 4) tarjottava kustannuksellaan työntekijöille mahdollisuus rokotukseen, jos altistuksen aiheuttavaan biologiseen tekijään on olemassa tehokas rokote PEMU: TA:n tarjottava maksutonta rokotusta, jos vaarojen arviointi osoittaa mahdollisuuden altistumiseen biologisille tekijöille. Käytännössä rokotukset tth:sta. Tth:n tehtävänä neuvoa rokottamiseen ja rokottamatta jättämiseen liittyvistä eduista ja haitoista. Rokote työntekijälle maksuton. Myös tehosteannokset (jos vasta-aineita ei ole muodostunut) tai uusintarokotussarja maksuton. tsv M Vaarala

19 4 Toimenpiteet tapaturman tai vaaratilanteen jälkeen Työpaikalla on oltava käytössä terävän instrumentin aiheuttaman tapaturman varalta toimintaperiaatteet ja menettelyt, jotka on saatettava kaikkien työntekijöiden tietoon. Työntekijän on viipymättä ilmoitettava työnantajalle tapaturmasta tai vaaratilanteesta, johon liittyy terävä instrumentti. Työnantajan on selvitettävä tapaturman tai vaaratilanteen syyt ja vallinneet olosuhteet, kirjattava mitä on tapahtunut ja ryhdyttävä tapauksen edellyttämiin toimenpiteisiin vastaavan vaaratilanteen tai tapaturman estämiseksi. PEMU: Myös vaaratilanteista ilmoitusvelvollisuus (uusi velvoite), esim. instrumentti löytyy vaatteista, potilassängystä ym. Työntekijän annettava tja:lle tarvittavat tiedot. Raportoinnissa keskityttävä järjestelmätekijöihin yksittäisten virheiden sijaan = syyllistämättömyys. Ilmoitusten perusteella tja voi seurata työsuojelutoimenpiteiden riittävyyttä. tsv M Vaarala

20 Työpaikan menettelytapaohjeet, tapaturmista ja vaaratilanteista ilmoittaminen PPSHP / OYS Veritapaturma Altistunut (työntekijä) Ensiapu paikanpäällä Lähdepotilas Tuntematon lähde Veritapaturmailmoitus. ( HaiPro ) Virka-aikana yhteys työterveyshuoltoon puh 1667 Päivystysaikana yhteys yht.päiv. puh 2072 AINA näytteidenotto lähdepotilaasta, S-VeritLäh (8401) Virka-aikana yhteys työterveyshuoltoon puh 1667 Näytteet otetaan kun - lähdepotilaan positiivisuus on tiedossa - lähdepotilas on iv-huumeiden käyttäjä tai sellaiseksi epäilty - lähdepotilas kieltäytyy tutkimusnäytteiden otosta Näytteenotto altistuneesta työntekijästä: S-VeritAlt (8402) näytteet lähetetään aina päivystyslaboratorioon näytteet lähetetään aina päivystyslaboratorioon Laboratorio ilmoittaa tuloksen altistuneelle, joka ilmoittaa tulokset työterveyshuoltoon/ yhteispäivystykseen Näytteenotto altistuneesta S-VeritAlt (8402) näytteet lähetetään aina päivystyslaboratorioon Laboratorio ilmoittaa tuloksen altistuneelle, joka ilmoittaa tulokset työterveyshuoltoon/yhteispäivystykseen Tarvittavat hoitotoimenpiteet Tarvittavat hoitotoimenpiteet Tarvittavat hoitotoimenpiteet tsv M Vaarala

21 4 jatkuu Työnantajan on huolehdittava ensiavun antamisesta loukkaantuneelle työntekijälle ja tämän ohjaamisesta saamaan tarpeellista hoitoa. Ensiapuvalmiuden suunnittelussa ja järjestämisessä on otettava huomioon estolääkitys, lääketieteelliset testit sekä terveystarkastusten suorittaminen. Estolääkityksestä, lääketieteellisistä testeistä sekä terveystarkastuksista päättää laillistettu lääkäri lääketieteellisin perustein. PEMU: Ensiavun suunnittelussa ja järjestämisessä th-alan työpaikoilla otettava huomioon estolääkitys (HIV:n kohdalla 2 vrk:n raja ei saa ylittyä lääkityksen aloittamisessa), lääketieteelliset testit (otettava mahdollisimman pian), hepatiitti B- rokotesarjan ja HB-immunoglobuliinin tarve ja terveystarkastukset. Biol. tekijöille altistuvien työntekijöiden terv.tarkastuksista säädetty VnA:ssa 1485/2001: erityistä sairastumisen vaaraa aiheuttavat työt.laillistettu lääkäri päättää (ammattihenkilölain 22 ) lääketiet. tutkimuksesta, taudinmäärityksestä ja hoidosta. tsv M Vaarala

22 HUOM! Koulutuksen pakollisuus, EU direktiivin.8 lauseke Työturvallisuuslaki 14 : tjan annettava riittävät tiedot työpaikan haitta- ja vaaratekijöistä, huolehdittava ammatillisesta osaamisesta ja työkokemus huomioon ottaen perehdytettävä mm. työssä käytettävien, myös uusien työvälineiden käyttöön ; opetusta ja ohjausta työn haittojen ja vaarojen estämiseksi sekä työstä aiheutuvan turvallisuutta tai terveyttä uhkaavan haitan tai vaaran välttämiseksi; opetusta ja ohjausta täydennetään tarvittaessa tsv M Vaarala

23 Jatk. Vnp 1155/ : tjalla ryhtymisvelvollisuus tarpeellisiin toimenpiteisiin sen varmistamiseksi, että tt:t saavat kaiken käytettävissä olevan tiedon perusteella riittävää ja asianmukaista opetusta mm. mahdollisista terveysvaaroista, varotoimenpiteistä altistumisen ehkäisemiksi, hygieniavaatimuksista, suojeluvälineiden ja suojavaatetuksen käytöstä, työntekijöiden tehtäviä vaaratilanteissa. Opetus annetaan a) sellaisen työn alkaessa, jossa ollaan tekemisissä biologisten tekijöiden kanssa, b) tulee sopeuttaa siten, että siinä otetaan huomioon uudet ja muuttuneet vaarat ja c) toistetaan määräajoin tarvittaessa. tsv M Vaarala

24 Jatk. Laki terveydenhuollon ammattihenkilöistä 18 : ammattihenkilö velvollinen ylläpitämään ja kehittämään ammattitoiminnan edellyttämää ammattitaitoa sekä perehtymään ammattitoimintaansa koskeviin säännöksiin ja määräyksiin; tjan tulee luoda edellytykset, että ammattihenkilö voi osallistua tarvittavaan ammatilliseen täydennyskoulutukseen. tsv M Vaarala

25 Jatk. Terveydenhuoltolaki 5 : kunnan tai shp:n ky:n tulee huolehtia, että terveydenhuollon henkilöstö, mukaan lukien sen yksityisen palveluntuottajan palveluksessa oleva henkilöstö, jolta kunta tai ky hankkii palveluja, osallistuu riittävästi terveydenhuollonhuollon täydennyskoulutukseen. Täydennyskoulutuksen sisällössä otettava huomioon henkilöstön peruskoulutuksen pituus, työn vaativuus ja tehtävien sisältö. Laki terveydenhuollon laitteista ja tarvikkeista 24 : ammattimaisen käyttäjän varmistettava, että laitteita käyttävällä on turvallisen käytön vaatima koulutus ja kokemus. Työterveyshuoltolain 12 : tietojen antaminen, neuvonta, ohjaus ; 17 tietoja työssä ja työpaikan olosuhteissa esiintyvistä terveyden vaaroista ja haitoista ja niiden torjuntakeinoista. tsv M Vaarala

26 Haasteita tulossa liittyen asetukseen: turvavälineet takaisinhylsytys turvasäiliöiden sijoittelu rokotukset ilmoittamismenettely ensiavun järjestäminen pakollinen koulutus tsv M Vaarala

27 Kiitos mielenkiinnosta. tsv M Vaarala

Terävät instrumentit terveydenhuollossa

Terävät instrumentit terveydenhuollossa Tietoa työstä Terävät instrumentit terveydenhuollossa EHKÄISE PISTO- JA VIILTOTAPATURMA TEHOKKAASTI Vuokko Puro Pirkko-Liisa Rasa Simo Salminen Terävät instrumentit terveydenhuollossa EHKÄISE PISTO- JA

Lisätiedot

asiamies Irmeli Vuoriluoto

asiamies Irmeli Vuoriluoto Labquality-päivät ät 2011 Helsingin Messukeskus, 11.2.11 klo 14-15 Neuvoston direktiivi 2010/32/EU terävien instrumenttien aiheuttamien tapaturmien ehkäisemisestä terveydenhuoltoalalla Tehy ry, Kehittämisyksikkö

Lisätiedot

Yksityisten terveydenhuoltopalvelujen työsuojelu

Yksityisten terveydenhuoltopalvelujen työsuojelu Yksityisten terveydenhuoltopalvelujen työsuojelu Sisältö Johdanto... 3 Työsuojelun perusta, vastuut ja yhteistoiminta... 4 Lainsäädännöllinen perusta... 4 Turvallinen ja terveellinen työympäristö... 6

Lisätiedot

Ajankohtaista työsuojelusta. Työympäristöasiantuntija, TtM, ft Yhteiskuntasuhteet - ja kehittäminen toimiala Tehy ry

Ajankohtaista työsuojelusta. Työympäristöasiantuntija, TtM, ft Yhteiskuntasuhteet - ja kehittäminen toimiala Tehy ry Ajankohtaista työsuojelusta Työympäristöasiantuntija, TtM, ft Yhteiskuntasuhteet - ja kehittäminen toimiala Tehy ry Esityksen sisältö: Työsuojelusta terveydenhuoltoalalla Neulanpistodirektiivin (2010/32/EU)

Lisätiedot

UUTISLEHTI. Johtoryhmän kolumni: Työturvallisuudessa kehittyminen tahto ja motivaatio. Ehkäiset turhat pistot

UUTISLEHTI. Johtoryhmän kolumni: Työturvallisuudessa kehittyminen tahto ja motivaatio. Ehkäiset turhat pistot JOULUKUU 2014 UUTISLEHTI Johtoryhmän kolumni: Työturvallisuudessa kehittyminen tahto ja motivaatio Ehkäiset turhat pistot Perehdyttämällä monikulttuurinen nuori turvalliseen alkuun työpaikalla Turvapuistoilla

Lisätiedot

Työturvallisuuslaki (738/2002)

Työturvallisuuslaki (738/2002) Työturvallisuuslaki (738/2002) Lain tarkoitus ja soveltamisala Lain 1 :ssä on säännös lain tarkoituksesta. Sen mukaan lain tarkoituksena on työntekijöiden työkyvyn turvaamiseksi ja ylläpitämiseksi parantaa

Lisätiedot

Uusi työturvallisuuslaki (738/2002)

Uusi työturvallisuuslaki (738/2002) Uusi työturvallisuuslaki (738/2002) Uusi työturvallisuuslaki (738/2002) tuli voimaan 1.1.2003. Lailla kumotaan vuodelta 1958 oleva vanha työturvallisuuslaki (299/58) siihen tehtyine muutoksineen. Vanhan

Lisätiedot

Timo Koskinen, Anne Mironen. Turvallinen ja terveellinen työpaikka on jokaisen oikeus. Uusi työturvallisuuslaki

Timo Koskinen, Anne Mironen. Turvallinen ja terveellinen työpaikka on jokaisen oikeus. Uusi työturvallisuuslaki Timo Koskinen, Anne Mironen Turvallinen ja terveellinen työpaikka on jokaisen oikeus Uusi työturvallisuuslaki 1 Taitto Mikko Huttunen Paino Valkealan Painokarelia 2003 ISBN 951-714-222-6 2 Sisällys Uusi

Lisätiedot

Älä anna neulanpiston yllättää

Älä anna neulanpiston yllättää TEHYN JULKAISUSARJA 1 13 B SELVITYKSIÄ Älä anna neulanpiston yllättää Selvitys neulanpistoista ja terävien esineiden aiheuttamista tapaturmista n Irmeli Vuoriluoto TEHYN JULKAISUSARJA B: 1/13 Älä anna

Lisätiedot

Työhyvinvointia työpaikoille

Työhyvinvointia työpaikoille Työhyvinvointia työpaikoille opas terveyden, turvallisuuden ja työkyvyn edistämiseen pientyöpaikoilla Työurien jatkamisen tuki 2012 2014 -hanke Marja Heikkilä ja Pirkko Mäkelä-Pusa Kuntoutussäätiö Kuntoutussäätiö

Lisätiedot

Työturvallisuuslaki 23.8.2002/738

Työturvallisuuslaki 23.8.2002/738 Työturvallisuuslaki 23.8.2002/738 2 luku Työnantajan yleiset velvollisuudet 8 Työnantajan yleinen huolehtimisvelvoite Työnantaja on tarpeellisilla toimenpiteillä velvollinen huolehtimaan työntekijöiden

Lisätiedot

TOIVAKAN KUNNAN TYÖSUOJELUN TOIMINTAOHJELMA 2014

TOIVAKAN KUNNAN TYÖSUOJELUN TOIMINTAOHJELMA 2014 TOIVAKAN KUNNAN TYÖSUOJELUN TOIMINTAOHJELMA 2014 Työsuojelutoimikunta 13.2.2014 Kunnanhallitus 3.3.2014 Työsuojelun toimintaohjelma 2014 1 (9) TOIVAKAN KUNNAN TYÖSUOJELUN TOIMINTAOHJELMA 2014 1. TOIMINTAOHJELMAN

Lisätiedot

TYÖSUOJELUN TOIMINTAOHJELMA VUO- SILLE 2010 2013

TYÖSUOJELUN TOIMINTAOHJELMA VUO- SILLE 2010 2013 Yhteistoimintatyhmä 23.3.2009 Työsuojelutoimikunta 26.3.2009 Ammattijärjestöjen lausunnot 14.4.2009 Päivitetty 22.2.2010 Työsuojelutoimikunta 16.3.2010 YH 23.3.2010 Kyh 23.3.2010 31 Kyh liite 6 TYÖSUOJELUN

Lisätiedot

Oppaat ja käsikirjat 2012:16 MATKAILU-, RAVITSEMIS- JA TALOUSALAN OPPIMISYMPÄRISTÖJEN TURVALLISUUSOPAS

Oppaat ja käsikirjat 2012:16 MATKAILU-, RAVITSEMIS- JA TALOUSALAN OPPIMISYMPÄRISTÖJEN TURVALLISUUSOPAS Oppaat ja käsikirjat 2012:16 MATKAILU-, RAVITSEMIS- JA TALOUSALAN OPPIMISYMPÄRISTÖJEN TURVALLISUUSOPAS Opetushallitus Oppaat ja käsikirjat 2012:16 ISBN 978-952-13-5385-7 (nid.) ISBN 978-952-13-5386-4 (pdf)

Lisätiedot

Työsuojeluoppaita ja -ohjeita 2. Työsuojeluhallinto. Työmelu

Työsuojeluoppaita ja -ohjeita 2. Työsuojeluhallinto. Työmelu Työsuojeluoppaita ja -ohjeita 2 Työsuojeluhallinto Työmelu Työsuojeluoppaita ja -ohjeita 2 Työmelu TYÖSUOJELUHALLINTO Tampere 2013 ISBN 978-952-479-046-8 ISSN 1456-257X Multiprint Oy, Tampere 2012 Melusta

Lisätiedot

Työhyvinvointia hyvinvointityöhön

Työhyvinvointia hyvinvointityöhön Työhyvinvointia hyvinvointityöhön 24.11.2011 TYÖHYVINVOINTIA HYVINVOINTITYÖHÖN Johdanto Tässä oppaassa käsitellään työhyvinvointiin liittyviä kysymyksiä. Pääpaino on sellaisissa työkyvyn hallinnan toimintamalliin

Lisätiedot

OPPIMISYMPÄRISTÖN TURVALLISUUSOPAS MATKAILU-, RAVITSEMIS- JA TALOUSALA

OPPIMISYMPÄRISTÖN TURVALLISUUSOPAS MATKAILU-, RAVITSEMIS- JA TALOUSALA OPPIMISYMPÄRISTÖN TURVALLISUUSOPAS MATKAILU-, RAVITSEMIS- JA TALOUSALA Sisällysluettelo 1. Johdanto... 1 2.1 Lainsäädäntöperusta... 3 2.2 Vastuunjako työturvallisuudesta... 4 2.3 Tapaturma, ilmoittamisvelvoite

Lisätiedot

Työsuojeluoppaita ja -ohjeita 46. Työsuojeluhallinto. Väkivallan uhka työssä

Työsuojeluoppaita ja -ohjeita 46. Työsuojeluhallinto. Väkivallan uhka työssä Työsuojeluoppaita ja -ohjeita 46 Työsuojeluhallinto Väkivallan uhka työssä Työsuojeluoppaita ja -ohjeita 46 Väkivallan uhka työssä Työsuojeluhallinto Tampere 2010 ISBN 978-952-479-095-6 ISSN 1456-257X

Lisätiedot

OPAS. Potilasturvallisuusopas

OPAS. Potilasturvallisuusopas OPAS Potilasturvallisuusopas potilasturvallisuuslainsäädännön ja -strategian toimeenpanon tueksi 15 Lukijalle 3 Sisällys 5 1. Johdanto 7 1.1. Oppaan tausta ja tarkoitus 7 1.2. Potilasturvallisuuden nykytila

Lisätiedot

VARKAUDEN KAUPUNGIN TYÖSUOJELUN TOIMINTAOHJELMA. v. 2010-2013

VARKAUDEN KAUPUNGIN TYÖSUOJELUN TOIMINTAOHJELMA. v. 2010-2013 VARKAUDEN KAUPUNGIN TYÖSUOJELUN TOIMINTAOHJELMA v. 2010-2013 TYÖHYVINVOINTI ON YHTEINEN ASIA Minna Tikanmäki Työsuojelupäällikkö Marjo RautioTyösuojeluvaltuutettu Reijo Airaksinen Työsuojeluvaltuutettu

Lisätiedot

SOSIAALI- JA TERVEYSLAN OPPIMISYMPÄRISTÖJEN TURVALLISUUSOPAS

SOSIAALI- JA TERVEYSLAN OPPIMISYMPÄRISTÖJEN TURVALLISUUSOPAS SOSIAALI- JA TERVEYSLAN OPPIMISYMPÄRISTÖJEN TURVALLISUUSOPAS 1 Sisällys 1. Johdanto... 3 2. Ammattikoulutuksen eri järjestämismuodot ja työympäristöt työturvallisuuden näkökulmasta... 4 2.1 Lainsäädäntöperusta...

Lisätiedot

TOIVAKAN KUNNAN TYÖSUOJELUN TOIMINTAOHJELMA 2015

TOIVAKAN KUNNAN TYÖSUOJELUN TOIMINTAOHJELMA 2015 TOIVAKAN KUNNAN TYÖSUOJELUN TOIMINTAOHJELMA 2015 Työsuojelutoimikunta 20.11.2014 Kunnanhallitus 10.12.2014 Työsuojelun toimintaohjelma 2015 1 (10) TOIVAKAN KUNNAN TYÖSUOJELUN TOIMINTAOHJELMA 2015 1. TOIMINTAOHJELMAN

Lisätiedot

SOSIAALI- JA TERVEYSALAN OPPIMISYMPÄRISTÖJEN TURVALLISUUSOPAS

SOSIAALI- JA TERVEYSALAN OPPIMISYMPÄRISTÖJEN TURVALLISUUSOPAS SOSIAALI- JA TERVEYSALAN OPPIMISYMPÄRISTÖJEN TURVALLISUUSOPAS Oppaat ja käsikirjat 2014:1 Opetushallitus Oppaat ja käsikirjat 2014:1 ISBN 978-952-13-5720-6 (nid.) ISBN 978-952-13-5721-3 (pdf) ISSN-L 1798-8950

Lisätiedot

Johanna Peltonen TYÖSUOJELUN TOIMINTAOHJELMA FINNEGRIP OY:LLE. Hoitotyön koulutusohjelma Terveydenhoitotyön suuntautumisvaihtoehto 2009

Johanna Peltonen TYÖSUOJELUN TOIMINTAOHJELMA FINNEGRIP OY:LLE. Hoitotyön koulutusohjelma Terveydenhoitotyön suuntautumisvaihtoehto 2009 Johanna Peltonen TYÖSUOJELUN TOIMINTAOHJELMA FINNEGRIP OY:LLE Hoitotyön koulutusohjelma Terveydenhoitotyön suuntautumisvaihtoehto 2009 TYÖSUOJELUN TOIMINTAOHJELMA FINNEGRIP OY:LLE Peltonen, Johanna Satakunnan

Lisätiedot

Aalto-yliopiston Kemian tekniikan korkeakoulu TYÖTURVALLISUUS OPPILAITOKSESSA

Aalto-yliopiston Kemian tekniikan korkeakoulu TYÖTURVALLISUUS OPPILAITOKSESSA Aalto-yliopiston Kemian tekniikan korkeakoulu TYÖTURVALLISUUS OPPILAITOKSESSA Versio 7.5 13.04.2015 Aalto-yliopiston Kemian tekniikan korkeakoulu TYÖTURVALLISUUS OPPILAITOKSESSA Toimittanut: Kimmo Karinen

Lisätiedot

Kemianteollisuuden riskinarviointia koskevien työturvallisuusja työterveyssäännösten vaikuttavuus

Kemianteollisuuden riskinarviointia koskevien työturvallisuusja työterveyssäännösten vaikuttavuus Työsuojelujulkaisuja 92 Toivo Niskanen, Hannu Kallio, Antti Zitting Kemianteollisuuden riskinarviointia koskevien työturvallisuusja työterveyssäännösten vaikuttavuus Työsuojeluhallinto Tampere 2009 ISBN

Lisätiedot

TURVALLISESTI TYÖSSÄOPPIMASSA hotelli-, ravintola- ja catering-alalla

TURVALLISESTI TYÖSSÄOPPIMASSA hotelli-, ravintola- ja catering-alalla TURVALLISESTI TYÖSSÄOPPIMASSA hotelli-, ravintola- ja catering-alalla MONISTE 17/2003 OPETUSHALLITUS Opetushallitus Taitto: Layout Studio Oy/Marke Eteläaho ISBN 952-13-1932-1 (nid.) ISBN 952-13-1933-X

Lisätiedot

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 114/2001 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle työterveyshuoltolaiksi sekä laiksi työsuojelun valvonnasta ja muutoksenhausta työsuojeluasioissa annetun lain 4 ja 11 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN

Lisätiedot

Muovi- ja kumialan oppimisympäristöjen turvallisuusopas 14.1.2014 kielenhuollettu

Muovi- ja kumialan oppimisympäristöjen turvallisuusopas 14.1.2014 kielenhuollettu Muovi- ja kumialan oppimisympäristöjen turvallisuusopas 14.1.2014 kielenhuollettu Sisällys 1 Johdanto... 4 2 Ammattikoulutuksen eri järjestämismuodot ja työympäristöt työturvallisuuden näkökulmasta...

Lisätiedot

HIUS- JA KAUNEUDENHOITOALAN OPPIMISYMPÄRISTÖJEN TURVALLISUUSOPAS

HIUS- JA KAUNEUDENHOITOALAN OPPIMISYMPÄRISTÖJEN TURVALLISUUSOPAS Oppaat ja käsikirjat 2012:15 HIUS- JA KAUNEUDENHOITOALAN OPPIMISYMPÄRISTÖJEN TURVALLISUUSOPAS HIUS- JA KAUNEUDENHOITOALAN OPPIMISYMPÄRISTÖJEN TURVALLISUUSOPAS Oppaat ja käsikirjat 2012:15 Opetushallitus

Lisätiedot