Lausunto Joensuun alueelliselle jätelautakunnalle sako- ja umpikaivolietteiden kuljetusjärjestelmän valintaa koskevan päätöksen valmisteluun

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Lausunto Joensuun alueelliselle jätelautakunnalle sako- ja umpikaivolietteiden kuljetusjärjestelmän valintaa koskevan päätöksen valmisteluun"

Transkriptio

1 Rakennus- ja ympäristölautakunta Lausunto Joensuun alueelliselle jätelautakunnalle sako- ja umpikaivolietteiden kuljetusjärjestelmän valintaa koskevan päätöksen valmisteluun 88/14.06/2013 RAKYMPLK 73 Taustaa Joensuun alueellinen jätelautakunta on pyytänyt Joensuun kaupungin ym pä ristön suo je lu vi ran omai sen lausuntoa sakokaivo- ja umpisäiliölietteiden kul je tus järjes tel män valintaa koskevassa asiassa. Kunnan on järjestettävä sako- ja umpikaivolietteen jätehuolto vakituisten ja vapaa-ajan asuntojen, muun asumisen sekä julkisoikeudellisten yhteisöjen ja yh distys ten osalta. Vaihtoehdot lietteenkuljetuksen järjestämiseksi ovat: 1. Kunnan järjestämä lietteenkuljetus Kunnan järjestämässä lietteenkuljetuksessa kuljetuksen järjestämisestä vas tai si kunta kilpailuttamalla kuljetukset toimialueella. Järjestelmä olisi vas taa va kuin nyt yhdyskuntajätteiden jätteenkuljetuksessa. 2. Kiinteistön haltijan järjestämä lietteenkuljetus Kiinteistön haltijan järjestämässä lietteenkuljetuksessa kiinteistön haltija sol mii kuljetussopimuksen valitsemansa kuljetusyrityksen kanssa. Kiin teistön haltija tilaa tyhjennykset suoraan kuljetusyrityksestä. Kuljetuksen hinnas ta päättää yritys ja laskuttaa kiinteistön haltijaa keskinäisen so pi muksen perusteella. Alueellinen jätelautakunta on tehnyt lietteenkuljetusjärjestelmää koske van päätöksen, jossa päädyttiin säilyttämään tällä hetkellä käytössä oleva kiinteis tön haltijan järjestämä lietteenkuljetus. Päätöksestä valitettiin ja Itä-Suo men hallinto-oikeus palautti asian uudelleen käsiteltäväksi edellyttäen tar kem pia selvityksiä. Päätöksenteon tueksi on nyt laadittu FCG:n tekemä selvitys sa ko- ja umpikaivolietteiden jätteenkuljetusjärjestelmän nykytilasta. Nykytila Sako- ja umpikaivolietteen kuljetus hoidetaan tällä hetkellä Joensuussa kiin teistön haltijan järjestämänä. Viemäriverkon ulkopuolisia kiinteistöjä on Joensuun kau pun gin alueella arviolta noin Näistä sellaisia, joissa on sako- tai um pi kai vot, on lähteestä riippuen Loput ovat niin sanottuja kan tove si mök ke jä tai kiinteistöjä jotka eivät ole vakituisessa käytössä. Joensuussa lietteitä otetaan vastaan Kuhasalon ja Hammaslahden puh dis ta moilla sekä Uimaharjun vastaanottopaikassa ja joissakin ns. pudotuspaikoissa jä te vesi vie mä ri ver kos ton varrella. Joensuussa toimii useita yrityksiä, joilla jä te huol to rekis te riin hyväksymisen perusteella on oikeus lietteiden kuljetukseen.

2 Lainsäädännöstä Jätelain 35 :n mukaan kunnan on huolehdittava siitä, että 32 :n 1 momentissa tar koi te tun jätteen kuljetus järjestetään kiinteistön haltijan järjestämästä vastaan ot to pai kas ta 36 tai 37 :n mukaisesti (kiinteistöittäinen jätteenkuljetus). Kiinteistöittäinen jätteenkuljetus on järjestämistavasta riippumatta järjestettävä niin, että tarjolla on jätteen kuljetuspalveluja kattavasti ja luotettavasti sekä kohtuul li sin ja syrjimättömin ehdoin. Lisäksi jätelain 37 :n mukaan kunta voi päättää, että kiinteistöittäinen jät teenkul je tus järjestetään kunnassa tai sen osassa siten, että kiinteistön haltija sopii sii tä jätteen kuljettajan kanssa (kiinteistön haltijan järjestämä jätteenkuljetus), jos: 1) näin järjestetty jätteenkuljetus täyttää 35 :n 2 momentissa säädetyt edelly tyk set; 2) jätteenkuljetus edistää jätehuollon yleistä toimivuutta kunnassa, tukee jäte huol lon alueellista kehittämistä eikä aiheuta vaaraa tai haittaa ter vey delle tai ympäristölle; 3) päätöksen vaikutukset arvioidaan kokonaisuutena myönteisiksi ottaen erityi ses ti huomioon vaikutukset kotitalouksien asemaan sekä yritysten ja viran omais ten toimintaan. Mikäli edellä mainitut kiinteistön haltijan järjestämän kuljetuksen edellytykset eivät täyty, on siirryttävä kunnan järjestämään sako- ja umpikaivolietteiden kul jetuk seen. Vaikka edellytykset täyttyisivät, voi jätehuoltoviranomainen päättää siir ty mi ses tä kunnan järjestämään lietteiden kuljetukseen. Valmistelija ja lisätiedot: ympäristönsuojelupäällikkö Jari Leinonen Ympäristönsuojelupäällikön päätösehdotus: Rakennus- ja ympäristölautakunta päättää antaa Joensuun alueelliselle jä te lauta kun nal le seuraavanlaisen lausunnon: Kiinteistön haltijan järjestämän kuljetuksen edellytyksenä on kolmen laissa määri tel lyn ehdon täyttyminen: 1. Tarjolla on jätteen kuljetuspalveluja kattavasti ja luotettavasti sekä kohtuul li sin ja syrjimättömin ehdoin. Joensuun alueella toimii kaikkiaan noin 20 yrittäjää, joten tämän kohdan voi daan katsoa täyttyvän vähintäänkin tyydyttävästi. Palvelua on saatavissa joka puo lel la Joensuun kaupunkia myös niin sanottujen vanhojen kuntien alueilla. Yri tys ten mahdollisuudet hoitaa lietteiden keräily ovat hyvät, sillä yritykset ovat eri ko koisia ja pystyvät palvelemaan kiinteistöjä monipuolisesti. Kun otetaan huo mi oon kuljetuspalveluiden tarve; tyhjennykset pääosin kerran vuodessa, pal ve lu ja voidaan pitää riittävinä. Kiinteistökohtaisen kuljetuksen hintataso vaih te lee olosuhteista riippuen. Joensuussa kuitenkin palvelutarjonta pitää hintoja ku ris sa kilpailun kautta. Myös se seikka, että lietteenkuljetukset eivät ole pää asial li nen

3 yritysmuoto kuljetusyrittäjille, pitää hintatasoa kurissa. Jätelain 79 :n mukaan kunnan jätemaksun perusteita ovat jätteen laji, laatu, mää rä ja noutokerrat. Perusteina voidaan lisäksi ottaa huomioon jätteen keräysja kuljetusolot kiinteistöllä ja noutoalueella, kunnan keräysvälineiden käyttö se kä kuljetusmatka kuljetettaessa jäte yksittäisenä kuljetuksena. Sako- ja um pi kai vojen tyhjennyksessä voidaan kuljetusmatka siten huomioida eräänä hin noit te luun vaikuttavana tekijänä. Hinnoittelun muodostuminen on jätehuoltoviranomaisen selvityksen mukaan vaih te le vaa. Kilpailutus yhtenäistäisi hinnat ja niiden muodostumisperusteet. Hin noit te lun yhtenäistämiseen on myös mahdollisuuksia kiinteistökohtaisessa kul je tuk ses sa, mutta käytännön toteutus olisi hankalampaa. 2. Täten edistetään jätehuollon yleistä toimivuutta kunnassa, tuetaan jä tehuol lon alueellista kehittämistä eikä aiheuteta vaaraa tai haittaa ter vey delle tai ympäristölle. Vaikka kuljettajien ilmoittamat kuljetusmäärät, vastaanotetut lietemäärät ja teoreet ti set kertymät poikkeavat toisistaan ei ympäristönsuojelun tiedossa ole sellai sia tapauksia joissa lietteiden jätehuolto olisi aiheuttanut laajempaa ym pä ristön pilaamista. Yksittäistapauksia on tullut tietoon, mutta ne ovat koh dis tu neet lähinnä yhteen kiinteistöön. Useimmiten ongelmia on aiheuttanut jä te ve si jär jestel män huono kunto, ei se että kaivoja ei olisi tyhjennetty. Kul je tus jär jes tel mäs tä riippumatta ylilyöntejä tapahtuu kuten yhdyskuntajätteidenkin kul je tuk sen ja käsittelyn osalla. Ympäristönsuojelun käsityksen mukaan taustaselvityksessä esitetyt luvut syn tyvis tä lietemääristä sisältävät useita epävarmuustekijöitä. Puhdistamoille oh jautu vien lietteiden lisäksi lietteitä käsitellään kiinteistökohtaisesti hyödyntämällä ne peltolevityksessä. Lietteitä myös johdetaan tiloilla lietelantasäiliöihin. Kiinteis tö jen osalta myös kaivojen tyhjennysväli on todennäköisesti pienissä ta louksis sa ja vapaa-ajankiinteistöillä pidempi kuin yksi vuosi. Vuoden tyhjennysväli saos tus kai vo jen osalta perustuu valtioneuvoston asetukseen (209/2011), joten vä häi sel lä käytöllä olevien kiinteistöjen osalta poikkeuksen myöntäminen ei ole mah dol lis ta. Myöskään jätehuoltomääräyksillä ei tästä vaatimuksesta voida poike ta. Tämä tulee tuottamaan lisätyötä kuljetusjärjestelmän valvonnassa. Yh del lä kertaa saostuskaivoista tyhjennettävä lietemäärä voi myös olla to del li suu des sa laskelmissa käytettyä lukua pienempi, johtuen kaivojen eri läpimitoista. Kunnan järjestämässä kuljetuksessa tyhjennysten hoitaminen säännöllisesti olisi to den nä köi ses ti nykyistä yleisempää. Kokonaisuuden kannalta ei se ei mer kit täväs ti vaikuttaisi ympäristöseikkoihin. Tyhjennysten laiminlyömisen haitat kohdis tu vat ensisijaisesti kiinteistön haltijaan itseensä, mutta usein myös naa pu rikiin teis töön ja pahimmassa tapauksessa voivat johtaa myös talousvesikaivon pilaan tu mi seen. Siirtyminen kunnan järjestämään lietteenkuljetukseen voisi osaltaan vaikuttaa joi den kin yritysten halukkuuteen sijoittaa uuteen kuljetuskalustoon. Kil pai lu tukses sa voidaan myös asettaa kuljetuskalustolle vaatimuksia esimerkiksi päästöjen

4 suh teen ns. euronormit. Kokonaisuutena arvioiden lietteen kuljetuksesta saa tavan tulon perusteella investointihalukkuus ei liene kovin suuri. Lietteen vas taanot to paik ko jen lisääminen olisi ympäristön kannalta merkittävin yksittäinen toimen pi de myös ympäristöhaittojen ehkäisemisen kannalta. Vas taan ot to paik kojen lisääminen vähentäisi kuljetusmatkoja ja sitä kautta liikenteen päästöjä. 3. Vaikutukset muodostuvat kokonaisuutena arvioiden myönteiseksi ottaen eri tyi ses ti huomioon vaikutukset kotitalouksien asemaan sekä yritysten ja vi ran omais ten asemaan. Viranomaiselle on jätelain perusteella annettu velvoite erillisen kuljetusrekisterin pi tä mi seen. Kuljetusrekisterin ylläpidon kustannukset on mahdollista kerätä lietteen kul je tus- ja vastaanottomaksuilla. Viranomaisilla on lainsäädännön mukaan mui ta valvontavelvoitteita. Niiden kustannukset katetaan pääsääntöisesti kunnal lis ve rol la. Valvovan viranomaisen kannalta kiinteistönhaltijan järjestämän kuljetuksen valvon ta voidaan hoitaa jätehuoltoviranomaisen ylläpitämän rekisterin kautta, jonne kuljetusyritykset toimittavat tiedot lietteiden keräilystä. Järjestelmä on mahdol lis ta luoda ja koota siihen tiedot samalla tavalla olipa kuljetusjärjestelmä kumpi tahansa. Keskeinen ongelma rekisterin ylläpidossa on saada liet teen kul jet ta jilta tiedot säännöllisesti. Ympäristönsuojelu valvoo samoja kiinteistöjä myös ympäristönsuojelulaissa annettujen määräysten kautta. Tämä helpottaa myös valvontaa, sillä kiinteistöistä on jo tietoja, joita voidaan käyttää val von nas sa. Lietteiden keräilyä harjoittavien yritysten kannalta nykyinen tilanne tukee niiden toi min ta edel ly tyk siä, kun sitä harjoitetaan osana muuta toimintaa. Lietteiden ke räi ly ei ole kiinteistöjen määrä ja kaivojen tyhjennysväli huomioiden ta lou del lises ti niin kannattavaa, että alueella toimiville yrityksille syntyisi riittävät toi minta edel ly tyk set pelkästään lietteenkuljetuksesta. Alueellisesti kilpailutettuna, jos kil pai lu alu eet ovat riittävän suuria, voivat joidenkin yritysten toi min ta edel ly tykset parantua. Toisaalta myös alueella nykyisin toimivat yrittäjät joutuisivat toden nä köi ses ti lopettamaan toimintansa. Kotitalouksien kannalta kunnan järjestämä kuljetus johtaisi todennäköisesti joissain osissa kaupunkia palvelutason huononemiseen, kuten osittain on käynyt yhdys kun ta jät tei den kuljetusten osalta haja-asutusalueella. Keskittäminen edel lyttäi si kuljetuskaluston koon kasvattamista, joka ei taas ole kiinteistön haltijan kan nal ta toivottavaa, koska se johtaisi todennäköisesti osalla kiinteistöjä pi ha raken tei den rikkoutumiseen. Muut näkökohdat Siirtyminen kunnan järjestämään jätteenkuljetukseen lietteiden osalta toisi mukaan yhden uuden väliportaan. Yksityisen jätteenhaltijan kannalta tämä voisi ol la huono ratkaisu, koska mukaan tulisi uusi toimija, jonka kustannukset siir tyi si vät kuljetushintoihin. Toisaalta kilpailutus voi tasata Joensuun kaupungin alu eel la myös tyhjennyshintoja taksan rakenteesta riippuen. Käytännössä Puhas Oy olisi todennäköisin vaihtoehto kuljetusten kil pai lu tuk ses-

5 sa, sillä vesihuoltolaitosten toiminta-alueet eivät käsitä kaikkia alueellisen jä telau ta kun nan alueen kuntia vaikka Joensuun Vesi-liikelaitos onkin keskeinen toimi ja jätevesien käsittelyssä suurimmassa osassa aluetta. Vesihuoltolaitosten yhteis toi min ta kuljetusten kilpailutuksessa ei liene todennäköinen vaihtoehto. Nyt alalla toimivat pienet yritykset, esimerkiksi maatalousyrittäjät, voivat lisäksi tar jo ta sellaista palvelua, joka edistää synergiaa maatalousyrityksen ja ko ti talouk sien kesken. Joensuussa tällaisia alueita on myös löydettävissä. Joensuun kau pun gin alueella ei toimi ympäristöluvan hakeneita yrittäjiä, jotka kä sit te li si vät sako- ja umpikaivolietteitä. Kunnan järjestämässä lietteenkuljetuksessa täl lai nen toiminta ei olisi todennäköisesti mahdollista sillä toiminnan laajuus olisi lii an pieni yhdeksi urakka-alueeksi. Toiminnan edellytyksenä olisi hakea jätelain 42 :n mukaista poikkeusta luovuttaa lietteet kunnan järjestämään kuljetukseen. Kilpailutuksessa Joensuun kaupungin alueella suuret yritykset keskittyisivät toden nä köi ses ti vain niihin kuljetusalueisiin, joilta olisi lyhyet kuljetusmatkat purku pai koil le. Käytännössä sellaisia urakka-alueita ei ole mahdollista luoda, että ne ta kai si vat tasapuoliset kilpailuasetelmat erikokoisille yrittäjille. Vaihtoehtona olisi järjestelmä, jossa kunnan järjestämän kuljetuksen piiriin rajattaisiin vain keskei set alueet ja harvaan asutut alueet jätettäisiin kiinteistön haltijan järjestämän kul je tuk sen piiriin. Tämä voisi johtaa eriarvoisuuteen eri alueilla, mutta voisi mah dol lis taa pienempien yritysten toimintamahdollisuudet. Jätelain mukaan kuljetusjärjestelmän toimivuutta ja palvelutasoa tulee seurata ja tarvittaessa tarkastella kuljetusjärjestelmää uudelleen. Sako- ja um pi kai vo liet teiden osalta on tässä vaiheessa viranomaisvalvonnan kannalta tärkeää, että kul jetus ten valvontaa varten perustetaan rekisteri, jonka avulla kul je tus jär jes tel män toimivuutta seurataan. Valvonnan kautta on mahdollista saada selville mah dol liset poikkeamat ja sitä kautta harkita, onko järjestelmän muuttaminen tar peen vai voidaanko mahdolliset ilmenevät epäkohdat korjata valvonnan kei noin. Tällä hetkellä lietteiden jätehuollon keskeisimmät puutteet ovat lietteiden vastaan ot to paik ko jen vähäisyys ja se, ettei saostuskaivoja tyhjennetä riittävän usein. Joensuun kaupungin alueella tulisi jokaisella palvelualueella (Tuupovaara, Kiih te lys vaa ra, Pyhäselkä ja Eno) olla lietteiden vastaanottopaikka esimerkiksi jäte ve den puh dis ta mo jen tai verkoston pumppaamojen yhteydessä. Tämä pie nentäi si kiinteistöjen kustannuksia kun lietteiden kuljetusmatkat lyhenisivät. Sa malla palvelutaso paranisi, koska yrittäjät voisivat käyttää työajan te hok kaam min. Yhteenveto Edellä olevan perusteella ei Joensuun kaupungin alueella kaikilta osin näyttäisi ole van edellytyksiä jatkaa sako- ja umpikaivolietteiden kuljetusjärjestelmää kiinteis tön hal ti jan järjestämänä. Mikäli päädytään kunnan järjestämään kul je tukseen, tulisi siinä huomioida erityisesti ne alueet, joissa harvan asutuksen ja pitkien kuljetusmatkojen takia tyhjennysten järjestäminen on hankalaa ja kallista. Päätös: Rakennus- ja ympäristölautakunta päättää antaa edellä olevan lausunnon ja

6 todeta kantanaan että Joensuussa tulisi edelleen lietteenkuljetus järjestää kiinteistönhaltijan järjestämänä. Samalla jätteenkuljetusrekisteriä tulee kehittää. Lautakunta katsoo, että nykyinen kuljetusjärjestelmä täyttää jätelain vaatimukset. Hyväksyttiin yksimielisesti..

1. toteutuvatko monipuoliset jätehuoltopalvelut ja mahdollisuus kiinteis töit täi seen jätehuoltoon kunnassa

1. toteutuvatko monipuoliset jätehuoltopalvelut ja mahdollisuus kiinteis töit täi seen jätehuoltoon kunnassa Jätelautakunta 26 16.06.2015 Jätteenkuljetuksen järjestäminen Sastamalan kaupungissa 74/14.06.00/2015 JÄTELK 26 Forssan kaupungin jätelautakunta teki 11.6.2013 ( 10) jätelain 149 :n mukaisen päätöksen

Lisätiedot

Jätteen kuljetusjärjestelmät

Jätteen kuljetusjärjestelmät Ympäristölautakunta 146 13.11.2013 Lausunto Ylä-Savon jätelautakunnan tarkasteluraportista 444/11.03.02/2013 Ymplk 146 Valmistelija ympäristönsuojelutarkastaja Osmo Koivistoinen, puh. 0400 144 452 Ylä-Savon

Lisätiedot

Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 2/2013 32. Tekniikka- ja ympäristötalo, Valtakatu 33, 45700 Kuusankoski

Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 2/2013 32. Tekniikka- ja ympäristötalo, Valtakatu 33, 45700 Kuusankoski Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 2/2013 32 Kymen jätelautakunta 23.05.2013 Aika 23.05.2013 klo 14:00-17:40 Paikka Läsnä Tekniikka- ja ympäristötalo, Valtakatu 33, 45700 Kuusankoski Luettelon mukaan Pykälät

Lisätiedot

Lietteiden kuljetusjärjestelmää koskevan päätöksen valmistelu

Lietteiden kuljetusjärjestelmää koskevan päätöksen valmistelu Lausuntopyyntö Sivu 1/2 10.7.2015 Dnro 88/14.06/2013 Kunta Jakeluosoite Postinumero ja postitoimipaikka Lietteiden kuljetusjärjestelmää koskevan päätöksen valmistelu Sako- ja umpikaivolietteiden kuljetusjärjestelmää

Lisätiedot

Kaupunginvaltuusto päätti lähettää em. valtuustoaloitteen kaupunginhallituksen valmisteltavaksi. -----

Kaupunginvaltuusto päätti lähettää em. valtuustoaloitteen kaupunginhallituksen valmisteltavaksi. ----- Kaupunginvaltuusto 38 21.02.2013 Kaupunginhallitus 115 11.03.2013 Ympäristölautakunta 68 14.05.2013 Kaupunginhallitus 240 27.05.2013 Kaupunginvaltuusto 91 13.06.2013 Kaupunginhallitus 314 12.08.2013 Ympäristölautakunta

Lisätiedot

LAUSUNTO SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON JÄRJESTÄMISLAIN HALLITUKSEN ESITYKSEN LUONNOKSESTA

LAUSUNTO SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON JÄRJESTÄMISLAIN HALLITUKSEN ESITYKSEN LUONNOKSESTA Kunnanhallitus 163 15.09.2014 Kunnanvaltuusto 45 24.09.2014 Kunnanhallitus 174 06.10.2014 LAUSUNTO SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON JÄRJESTÄMISLAIN HALLITUKSEN ESITYKSEN LUONNOKSESTA KHALL 163 Valmistelu:

Lisätiedot

Euran, Huittisten, Köyliön ja Säkylän jätteenkuljetusjärjestelmästä päättäminen. Tausta-aineisto

Euran, Huittisten, Köyliön ja Säkylän jätteenkuljetusjärjestelmästä päättäminen. Tausta-aineisto Euran, Huittisten, Köyliön ja Säkylän jätteenkuljetusjärjestelmästä päättäminen Tausta-aineisto 2 SISÄLTÖ MÄÄRITELMÄT... 3 1 TAUSTATIEDOT... 4 2 KUNNAN JÄRJESTÄMÄ JÄTTEENKULJETUS... 5 3 KIINTEISTÖN HALTIJAN

Lisätiedot

Lupahakemus on tullut vireille 15.1.2015. Hakija on täy den tä nyt hakemustaan 24.3.2015.

Lupahakemus on tullut vireille 15.1.2015. Hakija on täy den tä nyt hakemustaan 24.3.2015. Ympäristölautakunta 99 16.06.2015 Ympäristölupahakemus autopurkamolle / Rimwood Tmi 187/54.540/2015 YMPLTK 16.06.2015 99 Ympäristötarkastaja Erkka Hurtola Hakijatiedot Rimwood Tmi hakee ympäristölupaa

Lisätiedot

KOLMENKIERTO RAPORTTI SELVITYSTYÖ SAKO- JA UMPIKAIVOLIETTEIDEN JÄTTEENKULJETUSJÄRJESTELMÄN NYKYTILASTA JÄTELAUTAKUNNAN TOIMIALUEELLA

KOLMENKIERTO RAPORTTI SELVITYSTYÖ SAKO- JA UMPIKAIVOLIETTEIDEN JÄTTEENKULJETUSJÄRJESTELMÄN NYKYTILASTA JÄTELAUTAKUNNAN TOIMIALUEELLA RAPORTTI 16X190755 10.3.2014 KOLMENKIERTO SELVITYSTYÖ SAKO- JA UMPIKAIVOLIETTEIDEN JÄTTEENKULJETUSJÄRJESTELMÄN NYKYTILASTA JÄTELAUTAKUNNAN TOIMIALUEELLA Sivu 2 (16) Kaikki oikeudet pidätetään. Tätä asiakirjaa

Lisätiedot

Porin seudun jätelautakunnan kokous nro 2/2013

Porin seudun jätelautakunnan kokous nro 2/2013 Pöytäkirja Ote 1 (14) Porin seudun jätelautakunnan kokous nro 2/2013 Aika 19.6.2013 kello 17:00-18:20 Paikka Ympäristövirasto/kokoustila, Valtakatu 11 Allekirjoitukset Päivi Kolehmainen puheenjohtaja Tarja

Lisätiedot

Sako- ja umpikaivolietteiden kuljetuksen nykytilanneselvitys

Sako- ja umpikaivolietteiden kuljetuksen nykytilanneselvitys S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A LÄNSI-UUDENMAAN JÄTELAUTAKUNTA Sako- ja umpikaivolietteiden kuljetuksen nykytilanneselvitys Raportti FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 6433-P22045 Selvitys 1 (24) Kojo

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 32/2014 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 32/2014 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 32/2014 1 Kunnanhallitus 15.12.2014 AIKA 15.12.2014 klo 16:30-20:55 PAIKKA Kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 365 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

19 13.05.2015. Kuljetuspudas Oy:n purkujätteen kierrätysasemaa koskeva ympäristölupahakemus, Pudasjärvi

19 13.05.2015. Kuljetuspudas Oy:n purkujätteen kierrätysasemaa koskeva ympäristölupahakemus, Pudasjärvi Oulunkaaren ympäristölautakunta 19 13.05.2015 Kuljetuspudas Oy:n purkujätteen kierrätysasemaa koskeva ympäristölupahakemus, Pudasjärvi OULYMP 19 ASIA LUVAN HAKIJA Kuljetuspudas Oy:n purkujätteen kierrätysasemaa

Lisätiedot

1. Arvio jätelain 37 :n edellytysten täyttymisestä alueellisen jätehuoltojaoston toimialueella

1. Arvio jätelain 37 :n edellytysten täyttymisestä alueellisen jätehuoltojaoston toimialueella 1 LIITE 2 ALUEELLISEN JÄTEHUOLTOJAOSTON ARVIO JÄTELAIN 37.1 :N EDELLYTYSTEN TÄYTTYMISESTÄ KIINTEISTÖN HALTIJAN JÄRJESTÄMÄSSÄ SAKO- JA UMPIKAIVOLIETTEEN KULJETUSJÄRJESTELMÄSSÄ 1. Arvio jätelain 37 :n edellytysten

Lisätiedot

Ympäristölupa kiinteälle valmisbetoniasemalle, Lujabetoni Oy, Iisalmi. Valmistelija: ympäristönsuojelutarkastaja Maarit Walta, puh.

Ympäristölupa kiinteälle valmisbetoniasemalle, Lujabetoni Oy, Iisalmi. Valmistelija: ympäristönsuojelutarkastaja Maarit Walta, puh. Ympäristölautakunta 51 21.05.2015 Ympäristölupa kiinteälle valmisbetoniasemalle, Lujabetoni Oy, Iisalmi 122/11.01.00/2015 Ymplk 21.05.2015 51 Valmistelija: ympäristönsuojelutarkastaja Maarit Walta, puh.

Lisätiedot

Jätehuoltojaosto päätti määrätä kiinteistön haltijan järjestämän sako- ja umpikaivolietteen jätteenkuljetuksen päättymään 31.12.

Jätehuoltojaosto päätti määrätä kiinteistön haltijan järjestämän sako- ja umpikaivolietteen jätteenkuljetuksen päättymään 31.12. 1 (5) Ruoveden kunta Ruovedentie 30 34600 RUOVESI Puh (03) 486 111 kirjaamo@ruovesi.fi HAKEMUS Alueellinen jätehuoltojaosto Tampereen kaupunki Kirjaamo, PL 487 33101 TAMPERE kirjaamo@tampere.fi jatehuoltojaosto@tampere.fi

Lisätiedot

Ympäristölupahakemus eläinsuojalle / Petäjalammin kylän tilalle Pohja RN:o 2:22

Ympäristölupahakemus eläinsuojalle / Petäjalammin kylän tilalle Pohja RN:o 2:22 Ympäristölautakunta 13 04.02.2014 Ympäristölupahakemus eläinsuojalle / Petäjalammin kylän tilalle Pohja RN:o 2:22 594/54.540/2013 YMPLTK 13 Vs. ympäristötarkastaja Erkka Hurtola Hakijatiedot Pertti Pohja

Lisätiedot

TAMPEREEN KAUPUNKI RAPORTTI SELVITYSTYÖ SAKO- JA UMPIKAIVOLIETTEIDEN JÄTTEENKULJETUSJÄRJESTELMÄN NYKYTILASTA JÄTEHUOLTOJAOSTON TOIMIALUEELLA

TAMPEREEN KAUPUNKI RAPORTTI SELVITYSTYÖ SAKO- JA UMPIKAIVOLIETTEIDEN JÄTTEENKULJETUSJÄRJESTELMÄN NYKYTILASTA JÄTEHUOLTOJAOSTON TOIMIALUEELLA RAPORTTI 16X147849 28.2.2013 TAMPEREEN KAUPUNKI SELVITYSTYÖ SAKO- JA UMPIKAIVOLIETTEIDEN JÄTTEENKULJETUSJÄRJESTELMÄN NYKYTILASTA JÄTEHUOLTOJAOSTON TOIMIALUEELLA Sivu 2 (19) Kaikki oikeudet pidätetään.

Lisätiedot

Asumisessa syntyvän sako- ja umpikaivolietteen kuljetuksen järjestäminen

Asumisessa syntyvän sako- ja umpikaivolietteen kuljetuksen järjestäminen Asumisessa syntyvän sako- ja umpikaivolietteen kuljetuksen järjestäminen Jatej 24.4.2013 Jätehuoltoinsinööri Anu Toppila: Alueellinen jätehuoltojaosto on 26.9.2012 20 päättänyt aloittaa selvitystyön sako-

Lisätiedot

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 4/2015 95

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 4/2015 95 Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 4/2015 95 Ympäristölautakunta Aika 12.08.2015 klo 18:00-20:05 Paikka Kaupunginhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Pykälä Asia Sivu 25 Ympäristö- ja rakennustarkastajan

Lisätiedot

Valmistelija: ympäristönsuojelutarkastaja Johanna Narvi, puh. 040 568 2619

Valmistelija: ympäristönsuojelutarkastaja Johanna Narvi, puh. 040 568 2619 Ympäristölautakunta 124 10.10.2013 Ympäristölupa eläinsuojan muutokselle, Huttunen Kaisa, Kiuruvesi 381/11.01.00/2013 Ymplk 124 Valmistelija: ympäristönsuojelutarkastaja Johanna Narvi, puh. 040 568 2619

Lisätiedot

Eläinsuojan ympäristöluvan lupamääräysten tarkistaminen, Ruhanen Mika ja Teija, Kiuruvesi

Eläinsuojan ympäristöluvan lupamääräysten tarkistaminen, Ruhanen Mika ja Teija, Kiuruvesi Ympäristölautakunta 9 06.02.2014 Eläinsuojan ympäristöluvan lupamääräysten tarkistaminen, Ruhanen Mika ja Teija, Kiuruvesi 236/11.01.00/2013 Ymplk 9 Valmistelija: ympäristönsuojelutarkastaja Johanna Narvi,

Lisätiedot

Valmistelija: ympäristönsuojelutarkastaja Olli Hirsimäki, puh. 040 568 2619

Valmistelija: ympäristönsuojelutarkastaja Olli Hirsimäki, puh. 040 568 2619 Ympäristölautakunta 62 11.06.2015 Ympäristölupa eläinsuojalle, Komulainen Jani-Martti, Vieremä 277/11.01.00/2015 Ymplk 11.06.2015 62 Valmistelija: ympäristönsuojelutarkastaja Olli Hirsimäki, puh. 040 568

Lisätiedot

Jämsän kaupungin lausuntopyyntö / Sosiaali- ja terveystoimen kokonaisulkoistaminen

Jämsän kaupungin lausuntopyyntö / Sosiaali- ja terveystoimen kokonaisulkoistaminen Kunnanhallitus 211 15.09.2014 Kunnanhallitus 271 24.11.2014 Jämsän kaupungin lausuntopyyntö / Sosiaali- ja terveystoimen kokonaisulkoistaminen Khall 211 Valmistelija: hallintojohtaja, puh. 040 091 5660.

Lisätiedot

Toiminnalla ei ole muita lupia.

Toiminnalla ei ole muita lupia. Ympäristölautakunta 89 11.09.2014 Ympäristölupa jätteen käsittelypaikalle, Reteko Oy 334/11.01.00/2014 Ymplk 89 Valmistelija ympäristönsuojelutarkastaja Osmo Koivistoinen, puhelin 0400 144 452. 1 HAKIJA

Lisätiedot

Satu Virtalan ym. kuntalaisaloite alakouluikäisten lähikoulujen säilyttämisestä

Satu Virtalan ym. kuntalaisaloite alakouluikäisten lähikoulujen säilyttämisestä Kaupunginhallitus 259 06.05.2013 Kaupunginhallitus 390 19.08.2013 Satu Virtalan ym. kuntalaisaloite alakouluikäisten lähikoulujen säilyttämisestä 573/00.04.02.06/2013 KH 259 Valmistelija/lisätiedot: Kaupunginsihteeri

Lisätiedot

j etuksena. Jätteenkulj etusten kilpailuttaminen toteutetaan j ätehuoltoviranomai sen myohemmin antaman paatoksen ehtojen mukaisesti.

j etuksena. Jätteenkulj etusten kilpailuttaminen toteutetaan j ätehuoltoviranomai sen myohemmin antaman paatoksen ehtojen mukaisesti. Hämeenhinnan hallinto-olkeuden päätös 1 (22) HAMEENUNNAN KAUPUNK Jäte!autakunta Saap. Drno Ryhrn ).i I 20 it)2/f3 /fo/o(p Antopaiva 28.10.2014 Päätosnurnero 14/0662/2 Diaarinumero 02384/13/5149 02493/13/5149

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 27/2014 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 27/2014 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 27/2014 1 Kunnanhallitus 03.11.2014 AIKA 03.11.2014 klo 16:30-19:45 PAIKKA Sosiaali- ja terveystoimen kokoushuone Pinsetti KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 302 KOKOUKSEN LAILLISUUS

Lisätiedot

Sisällysluettelo. 291 Luvan antaminen Birgittakodin sairaanhoitajan toimen täyttämiseen 4. 292 Pöytäkirjat ja viranhaltijapäätökset 7

Sisällysluettelo. 291 Luvan antaminen Birgittakodin sairaanhoitajan toimen täyttämiseen 4. 292 Pöytäkirjat ja viranhaltijapäätökset 7 Naantalin kaupunki Pöytäkirja 24/2015 1 Kaupunginhallitus 24.08.2015 Sisällysluettelo Sivu 291 Luvan antaminen Birgittakodin sairaanhoitajan toimen täyttämiseen 4 292 Pöytäkirjat ja viranhaltijapäätökset

Lisätiedot

Ympäristölautakunta 8 04.02.2015 69/551/2015 YMPL 04.02.2015 8

Ympäristölautakunta 8 04.02.2015 69/551/2015 YMPL 04.02.2015 8 Ympäristölautakunta 8 04.02.2015 Ympäristöluvan myöntäminen Noormarkun Murske Oy:lle/ siirrettävälle kivenmurskaamolle Järilän kylän kiinteistöille 271-411-3-26, 271-411-3-33 ja 271-411-3-34 69/551/2015

Lisätiedot