KOLMENKIERTO RAPORTTI SELVITYSTYÖ SAKO- JA UMPIKAIVOLIETTEIDEN JÄTTEENKULJETUSJÄRJESTELMÄN NYKYTILASTA JÄTELAUTAKUNNAN TOIMIALUEELLA

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KOLMENKIERTO RAPORTTI SELVITYSTYÖ SAKO- JA UMPIKAIVOLIETTEIDEN JÄTTEENKULJETUSJÄRJESTELMÄN NYKYTILASTA JÄTELAUTAKUNNAN TOIMIALUEELLA"

Transkriptio

1 RAPORTTI 16X KOLMENKIERTO SELVITYSTYÖ SAKO- JA UMPIKAIVOLIETTEIDEN JÄTTEENKULJETUSJÄRJESTELMÄN NYKYTILASTA JÄTELAUTAKUNNAN TOIMIALUEELLA

2 Sivu 2 (16) Kaikki oikeudet pidätetään. Tätä asiakirjaa tai osaa siitä ei saa kopioida tai jäljentää missään muodossa ilman Pöyry Finland Oy:n antamaa kirjallista lupaa.

3 Sisältö Sivu 3 (16) 1 JOHDANTO 4 2 NYKYTILA ALUEEN KUNNISSA Yleistä nykyisistä kuljetusjärjestelmistä Kuntien päätökset kiinteistön haltijan järjestämästä jätteenkuljetuksesta Ympäristönsuojeluviranomaiset Sako- ja umpikaivojen tyhjennys ja lietteen kuljetus Kuljetusyritykset ja kuljetuskalusto Kuljetusyritysten rekisterit ja toimintaympäristö Kiinteistöt ja lietemäärät Kaivojen tyhjennysten tilaus ja ajojärjestelyt Kaivojen tyhjennys Sako- ja umpikaivolietteiden vastaanotto, käsittely sekä hyödyntäminen Siirtoasiakirjat Maksut Viranomaiset, valvonta ja rekisterit 10 3 JÄTELAIN VAATIMUSTEN TÄYTTYMINEN NYKYTILANTEESSA Jätelaki Kiinteistön haltijan järjestämä jätteenkuljetus Laatuvaatimukset ja niiden täyttyminen Kotitalouksien asema Palvelun kattavuus Hintojen kohtuullisuus ja hintaerot Kiinteistön haltijan järjestämän jätteenkuljetusjärjestelmän ympäristövaikutukset Liikennepäästöt Muut ympäristövaikutukset Kuljetusyritysten asema Keräys ja kuljetus liiketoimintana Keskitetty kilpailutus Raportointivelvoite 14 4 YHTEENVETO JA JOHTOPÄÄTÖKSET 15 LÄHTEET 16 Liitteet Liite 1: Haastattelukysymykset ympäristönsuojeluviranomaisille Liite 2: Haastattelukysymykset sako- ja umpikaivolietteiden vastaanottajille Liite 3: Haastattelukysymykset sako- ja umpikaivolietteiden kuljetusyrityksille

4 1 JOHDANTO Sivu 4 (16) Kesäkuussa 2011 annettu uusi jätelaki edellyttää, että vanhan lain mukainen kiinteistön haltijan järjestämä jätteenkuljetus on arvioitava uudelleen. Laissa on kuvattu tietyt edellytykset jatkamiselle kiinteistön haltijan järjestämällä kuljetuksella. Laki astui voimaan Laki velvoittaa kunnan, jossa on kiinteistön haltijan järjestämä jätteenkuljetus, tekemään päätöksen käytettävästä jätteenkuljetusjärjestelmästä. Jos päätöksellä siirrytään kiinteistön haltijan järjestämästä jätteenkuljetuksesta kunnan järjestämään jätteenkuljetukseen, päätöksessä on määrättävä kiinteistön haltijan järjestämän jätteenkuljetuksen lakkaamisesta, joka voi tapahtua aikaisintaan kolmen vuoden kuluttua päätöksen tekemisestä ja viimeistään viiden vuoden kuluessa lain voimaantulosta (JäteL 149 ). Kanta-Hämeen, Uudenmaan ja Pirkanmaan alueella 12 kunnan jätelain määräämistä viranomaistehtävistä huolehtii Kolmenkierto, kuntien yhteinen jätelautakunta. Jäsenkunnat ovat Hattula, Hausjärvi, Hyvinkää, Hämeenlinna, Janakkala, Järvenpää, Kerava, Loppi, Mäntsälä, Riihimäki, Tuusula ja Valkeakoski. Lautakunnalle lain määräämiin tehtäviin kuuluu mm. jätteenkuljetusjärjestelmistä päättäminen. Jätelautakunta voi päättää toimialueellaan vallalla olevan kiinteistön haltijan järjestelmän jatkamisesta vain, jos laissa mainitut edellytykset täyttyvät. Lautakunta voi edellytysten täyttymisestä huolimatta halutessaan päättää sako- ja umpikaivolietteiden jätteenkuljetuksen siirtämisestä kunnan hoidettavaksi. Nykyisellään lautakunnan toimialueella on kaikissa kunnissa alueella sako- ja umpikaivolietteiden kuljetus on järjestetty kiinteistön haltijan järjestämänä. Sako- ja umpikaivolietteiden kuljetusjärjestelmän selvitystä varten haastateltiin kuntien alueella toimivia lietteiden kuljetusyrityksiä, kuntien ympäristönsuojeluviranomaisia sekä henkilökuntaa niillä jätevedenpuhdistamoilla, joihin sako- ja umpikaivolietteitä viedään. Lisäksi kartoitettiin olemassa olevia rekistereitä haastattelemalla Kolmenkierron toiminta-alueella toimivia elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskusten sekä vesiensuojeluyhdistysten asiantuntijoita sako- ja umpikaivolieteasioissa. Haastattelut tehtiin puhelinhaastatteluina. Tässä selvityksessä hyödynnettiin Lahden ammattikorkeakoulussa keväällä 2013 tehtyä opinnäytetyötä Kolmenkierron alueen sako- ja umpikaivolietteiden nykytilasta ja ongelmista.

5 2 NYKYTILA ALUEEN KUNNISSA Sivu 5 (16) 2.1 Yleistä nykyisistä kuljetusjärjestelmistä Kuntien päätökset kiinteistön haltijan järjestämästä jätteenkuljetuksesta Kuntien viranomaisten haastatteluissa ei ilmennyt yhdenkään kunnan osalta erillistä päätöstä sako- ja umpikaivolietteiden kiinteistön haltijan järjestämästä keräyksestä ja kuljetuksesta. Kiinteistön haltijan järjestämän jätteenkuljetuksen voidaan katsoa muodostuneen itsestään kiinteistönomistajien huolehtiessa lietekaivojensa tyhjentämisestä. Tämä on vallitseva käytäntö kaikissa tarkastelualueen kunnissa Ympäristönsuojeluviranomaiset Kuntien ympäristönsuojeluviranomaiset eivät saa automaattisesti dokumentoituja tietoja sako- ja umpikaivolietteiden kuljetusjärjestelmän toimivuudesta. Viranomaisiin otetaan pääosin yhteyttä sako- ja umpikaivolieteasioissa, kun jokin asia on huonosti hoidettu. Valituksia tulee lähes joka kunnassa, ja niitä esitetään yhden kunnan alueella yhdestä muutamaan valitukseen vuodessa. Lähinnä valituksien perusteella paljastuu tapauksia, joissa sako- tai umpikaivolietteet aiheuttavat hajuhaittoja. Lisäksi on ollut yksittäisiä kaivojen ylivalumia, jotka ovat tulleet viranomaisten tietoon. Sen sijaan tyhjennyksistä vääriin paikkoihin ei ole viime vuosina tullut tietoon. Kaivon kunnon tarkkailu oli usean ympäristösuojeluviranomaisen mielestä tärkeää ja kaivon omistajan tulisi ymmärtää omaa jätevesijärjestelmäänsä siten, että ympäristökuormitusta syntyisi mahdollisimman vähän. Lietteiden oikea-aikainen tyhjennys on avainasemassa koko kiinteistökohtaisen jätevesijärjestelmän toimivuuden kannalta. Kuntien ympäristösuojeluviranomaiset ovat lähes yksimielisiä siitä, että nykyisellään sako- ja umpikaivolietteiden tyhjennysvelvoitteita ei pystytä valvomaan kiinteistöittäin, koska kunnan viranomaisella ei ole täydellistä tietoa kiinteistöistä, joissa on sako- tai umpilietekaivo. Useat olivat kuitenkin sen kannalla, että rekisteri kaivojen haltijoista olisi mahdollista toteuttaa myös kiinteistön haltijan järjestämässä jätteenkuljetuksessa. Rekisterien kokoamiseen ei kuitenkaan yksin kunnilla ole ollut resursseja. Rekisterien luominen on hyvin työlästä ja aiheuttaa paljon kustannuksia, joten yksin ympäristöviranomaistahoilla ei ole mahdollisuuksia luoda nykyresursseilla koko alueen kattavaa tietokantaa. Kaivotiedon ja kuljetuksiin laadittavien siirtoasiakirjojen avulla voidaan tarkastella tyhjennettyjä ja asianmukaiseen käsittelyyn ohjattuja lietemääriä. Näin viranomaiset voisivat päästä mahdollisten laiminlyöntitapausten jäljille. 2.2 Sako- ja umpikaivojen tyhjennys ja lietteen kuljetus Kuljetusyritykset ja kuljetuskalusto Selvitystyötä varten pyrittiin selvittämään alueella toimivat sako- ja umpikaivolietteitä kuljettavat yritykset. Selvitystyön perusteella 12 kunnan alueella toimii noin 30 sako- ja umpikaivolietteiden kuljetusyrittäjää. Näistä kuljetusyrityksistä osaa haastateltiin liitteenä 3 olevan kyselylomakkeen pohjalta. Haastatteluiden mukaan kuljetusyrityksien välillä on useissa kunnissa kilpailua, jolloin asiakas saa palvelua haluamaltaan yrittäjältä. Haastatteluista jäi vaikutelma, että

6 Sivu 6 (16) asiakassuhde on kestänyt usein kauan. Kuljettajat mainitsevat puutteista, mikäli niitä havaitaan. Erityisesti kaivonkansien heikosta kunnosta ilmoitetaan jo pelkästään asukkaiden omankin turvallisuuden vuoksi. Kilpailutilanne saattaa myös rajoittaa yrittäjän puuttumista asiakkaan kaivojen kunnossapitoon sekä mahdollisiin laiminlyönteihin tyhjentämisessä. Kuljetusyrittäjä pelkää menettävänsä asiakkaita, jos hän yrittää valistaa asiakasta esimerkiksi kaivon säännöllisestä tyhjentämisestä. Kuljetusyrittäjiä toimii kunnissa 3-10 yrittäjää yhden kunnan alueella. Useissa kunnissa sako- ja umpikaivolietteiden kuljetukset ovat jakautuneet kuljettajan sijainnin mukaan ja tietyllä alueella toimii vain tietty yrittäjä. Kaikenkokoisilta yrittäjiltä saa palvelua mihin aikaan hyvänsä, mutta isommat yritykset laskuttavat useammin kiirelisää. Sako- ja umpikaivolietteiden kuljetukseen käytettävän kaluston koko vaihtelee ja säiliöiden koko on tyypillisesti 6-14 m³ välillä. Pienimpiin säiliöihin ei mahdu kuin yksi umpikaivosäiliön tyhjennys ja isoimmilla säiliöillä ei kannata ajaa yksittäisiä kaivojen tyhjennyksiä. Pienemmän kuljetuskaluston etu on kuitenkin pääsy paikkoihin, joihin isoilla kalustoilla ei pääse ahtauden tai tien huonon kantavuuden takia Kuljetusyritysten rekisterit ja toimintaympäristö Kuljetusyrityksillä on vaihtelevia rekistereitä asiakkaistaan. Toisilla on sähköinen ohjelmisto asiakastietoja varten ja toisilla taas ainoastaan paperisia listoja asiakaskäynneistä. Kuljetusyritysten kirjanpito asiakkaista on keskittynyt laskutusten tarpeita varten. Koottua tietoa vuosittain kuljetetuista lietemääristä ei juuri ole. Toisaalta tiedonantopyyntöjäkään ei ole enemmälti esitetty. Haastatelluista kuljettajista suurin osa on kuitenkin halukkaita toimimaan mahdollisimman hyvin lain mukaisesti ja palvelemaan asiakasta jatkossakin hyvin. Useat kuljetusyritykset ovat pitäneet laajaa rekisteriä, mutta heillä on vaikeuksia saada lyhyessä ajassa lain vaatimia tietoja jäsenneltynä, koska tietojen keräämistä ja arkistointimuotoa ei ole ohjeistettu. Vuosien varrella sako- ja umpikaivolietteitä kuljettavien kuljetusyritysten työt ovat vähentyneet laajojen viemäröintihankkeiden seurauksena. Kun tiheästi asuttu alue viemäröidään, monta asiakasta poistuu ja tyhjennyspalvelua tarvitsevat kiinteistöt ovat yhä enemmän erillään toisistaan. Umpikaivojen lisääntyessä kuljetukset ovat myös joillakin alueilla lisääntyneet. Yrittäjät kertoivat toimintaympäristön muuttuneen vuosien mittaan asialliseksi. Piittaamattomista epäasiallisiin paikkoihin tyhjentävistä ja kilpailua haittaavista toimijoista ei ollut tietoa. Yrittäjät pitivät myöskin myönteisenä hyvää yhteistyötä lietteen käsittelijöiden kanssa. Vastaanottohintojen todettiin kasvaneen muutama vuosi sitten, mutta suurempi hintojen nousu on taittunut eikä nykyiset hinnat estä tyhjennyspalvelun tilaamista. Asiakkaiden ympäristötietoisuus ja maksuhalukkuus ovat kasvaneet viime vuosina Kiinteistöt ja lietemäärät Kiinteistöjen jätevesijärjestelmissä ja siten lietteiden määrässä ja koostumuksessa on eroja. Haastattelujen perusteella umpikaivot kiinteistöillä ovat yleistyneet viime vuosina. Lisäksi kiinteistöillä on sakokaivoja tai pienpuhdistamoita. Pienpuhdistamoilla on laitekohtaisia eroja ja kuljettajat ovat vähitellen oppineet tyhjentämään yleisimpien järjestelmien lietteitä oikein. Kiinteistön omistajat ovat vaihtelevasti neuvoneet kuljettajia jätevesijärjestelmien lietteiden tyhjennyksessä. Kaikki kiinteistön omistajat eivät välttämättä tiedä järjestelmistään tarpeeksi ja sekaannuksia vääristä nimityksistä

7 Sivu 7 (16) on syntynyt välillä. Kiinteistöt ovat erilaisia ja joihinkin niistä pääsee vain tietyntyyppisellä kalustolla. Kolmenkierron alueelta kerättiin elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksilta tieto viemäriin liittymättömistä asukasmääristä. Tiedot perustuvat vesihuoltolaitosten tai vesiosuuskuntien ilmoituksiin. Uudenmaan tiedot olivat vuodelta Pirkanmaan ja Kanta-Hämeen tiedot olivat vuodelta Annettujen tietojen perusteella viemäriverkon ulkopuolella on noin 10 % Kolmenkierron toiminta-alueen kuntien asukkaista. Sako- ja umpikaivolietteiden määrää pyrittiin selvittämään vastaanottopaikkojen tekemän tilastoinnin avulla. Vuoden 2013 aikana jätevedenpuhdistamoilla ja lietteen vastaanottopisteissä otettiin vastaan sako- ja umpikaivolietteitä yhteensä noin m 3. Erottelua lietteiden kesken ei voida tehdä, koska useissa vastaanottopaikoissa ei kirjaamisessa erotella eri lietteitä. Kokemäenjoen vesistön vesiensuojeluyhdistyksen Hämeen haja-apu -hankkeessa 2013 tehtiin tarkastus- ja neuvontakäyntejä Hattulassa, Janakkalassa ja Hämeenlinnassa noin tuhannelle kohteelle. Hankkeen loppuraporttiluonnoksessa (Porevuo 2013) esitetään tilastotietoja kohdekiinteistöjen jätevesijärjestelmistä. Jätevesille umpisäiliö oli käytössä 17 % kiinteistöistä. Saostuskaivo ja muu jätevesien jatkokäsittely oli käytössä 78 % kiinteistöistä. Ilman vesikäymälää oli 5 % kiinteistöistä. Hämeen haja-apu hankkeen asiantuntijoiden karu arvio käytössä olevien käsittelyjärjestelmien uusimistarpeesta oli se, että 65 % läpikäydyistä järjestelmistä olisi uusittava kokonaan. Asukaskyselyn mukaan 79 % sako- ja umpikaivolietteistä viedään jätevedenpuhdistamolle. Noin 9 % lietteistä päätyy peltolevitykseen, loppujen 12 % kiinteistöjen haltijat eivät olleet tyhjentäneet kaivoja tai eivät tienneet minne tyhjentäjä vie lietteet Kaivojen tyhjennysten tilaus ja ajojärjestelyt Sako- ja umpikaivolietteiden tyhjennyksiä tilataan soittamalla kuljetusyrittäjälle. Usealle kuljetusyritykselle on muodostunut pitkäaikaisia asiakassuhteita kaivojen omistajiin ja kaivoille on voitu sopia myös vakiotyhjennysväli. Vakiotyhjennysväli on käytössä kaikilla haastatelluista kuljetusyrityksistä ja niiden osuus kaikista kaivojen tyhjennyksistä on yleensä yli puolet kokonaismäärästä. Haastattelujen mukaan tarkkoja tyhjennyspäivämääriä voi olla hankalaa sopia, sillä yrittäjä saa usein soittoja kiinteistöiltä, joiden kaivot täytyy tyhjentää heti jonkin ongelman tai ylitäyttymisriskin takia. Yleensä tämä koskee lomakiinteistöjä. Kiinteistön omistajan täytyy myös voida siirtää vakiotyhjennystä joustavasti tarvittaessa, koska kaivojen täyttyminen riippuu monesta tekijästä. Puolityhjän kaivon tyhjentäminen ei ole taloudellisesti eikä ympäristöllisesti kannattavaa. Taas tyhjennysväliä nopeammin täyttyneen kaivon tyhjennyksen tilaaminen täytyy olla helppoa ja asiakasystävällistä, jotta ympäristövahingoilta vältytään ja jätevesijärjestelmän toimivuus säilyy. Kuljetusyritykset pyrkivät taloudellisuuden takia yhdistelemään kuljetuksia. Tyhjennyksien tilauksen ollessa kiinteistön vastuulla kuljetusyrittäjä ei aina pysty yhdistelemään samalla alueella olevien kaivojen tyhjennyksiä. Vierekkäisten kiinteistöjen kaivot saatetaan tyhjentää parin viikon välein, koska naapurikiinteistöt tilaavat tyhjennyspalvelun toisistaan riippumatta.

8 2.2.5 Kaivojen tyhjennys Sivu 8 (16) Sako- ja umpikaivot tyhjennetään usein asiakkaan ollessa poissa kiinteistöltä. Useimmat kiinteistöt ovat nykyisille kuljetusyrittäjille tuttuja ja kaivon löytämisessä ei ole ongelmia. Kuljettaja tyhjentää sen kaivon, joka on tilattu tyhjennettäväksi. Kuljettajat eivät yleensä voi tyhjentää kaivoja, joita ei ole tilattu tyhjennettäväksi, vaikka kuljettaja tietäisi muidenkin kaivojen tyhjennyksen tarpeelliseksi. Hämeen haja-apu hankkeessa todettiin, että vakituisten asuinkiinteistöjen lietekaivot tyhjennetään yleensä 1-2 kertaa vuodessa. Harvemmin kuin kerran vuodessa kaivojen tyhjennyksen tekeviä oli kymmenesosa (Porevuo 2013). Valtioneuvoston asetus talousjätevesien käsittelystä viemäriverkostojen ulkopuolisilla alueilla (209/2011) määrää kaivojen tyhjennyksen tehtäväksi vähintään kerran vuodessa. Kuljetusyritykset kertoivat, että kiinteistön haltijan vastuullisuus kaivojen tyhjentämisestä on lisääntynyt vuosien mittaan. Havaintoja omatoimisista tyhjennyksistä lähimaastoon ei oltu tehty. Kuljettajat antavat palautetta lietekaivon kunnosta yleensä vain, jos asiakas erikseen kysyy. Muuten palautetta annetaan tyypillisesti vain kaivojen kansien kunnosta tai selkeistä vuodoista. Uusien jätevesijärjestelmien, esimerkiksi pienpuhdistamojen, kaivojen tyhjennyksiin ovat kuljettajat saaneet ohjeistusta yleensä kysymällä joko kiinteistön omistajalta tai laitevalmistajalta Sako- ja umpikaivolietteiden vastaanotto, käsittely sekä hyödyntäminen Kolmenkierron alueen lietteet käsitellään kuudella tarkastelualueen puhdistamolla. Nämä puhdistamot sijaitsevat Hyvinkäällä, Hämeenlinnassa, Janakkalassa, Mäntsälässä, Riihimäellä ja Valkeakoskella. Lopen kunnan alueen lietteet otetaan vastaan erillisessä vastaanottopisteessä, josta ne johdetaan viemärissä Riihimäen puhdistamolle. Hattulan lietteet käsitellään Hämeenlinnassa ja Hausjärven Riihimäellä. Järvenpään, Keravan ja Tuusulan lietteet toimitetaan Vantaan Kulomäessä sijaitsevaan vastaanottopisteeseen, josta ne johdetaan käsiteltäväksi Viikinmäen jätevedenpuhdistamolle Helsinkiin. Kuljetusyritykset toimivat myös paikoin kuntarajojen ylitse. Lietteiden määrä, joka viedään tarkasteltavista kunnista tarkastelualueen ulkopuolelle, ei ole tiedossa. Yritykset kertoivat vievänsä lietteet lähimpään vastaanottopaikkaan. Vastaanottohinta ei haastattelujen mukaan vaikuttanut vastaanottopaikan valintaan. Jätevedenpuhdistamoiden kapasiteetti ei rajoita vastaanottoa. Lietteiden toimittaminen on vilkkaimmillaan touko-kesäkuussa. Tuona aikana saatetaan puhdistamolle toimittaa yli kaksinkertainen määrä lietteitä hiljaisempaan talviaikaan verrattuna. Puhdistamoilta kerrottiin, että kevään vastaanottoruuhka on joskus näkynyt kuormitushuippuna. Kuitenkaan vakavampia häiriöitä prosesseissa ei ole havaittu. Vastaanotetut lietteet käyvät läpi koko jätevedenpuhdistusprosessin. Vastaanottokaivossa tai altaassa ei yleensä ole erillistä välppäystä lietteelle. Vastaanottopisteessä ei ole yleensä lietemäärän mittausta. Vastaanottohinnan muodostuminen perustuu joko kuljettajan ilmoitukseen tuodun lietteen määrästä tai kunkin ajoneuvon säiliötilavuuteen. Useilla puhdistamoilla on käytössä ajoneuvokohtaiset sähköinen tunniste. Tunnisteen avulla voidaan päästä aidoin suljetulle puhdistamoalueelle sekä kerätä tieto ajoneuvosta ja toimitusajankohdasta. Lietteitä voidaan osalle puhdistamoja toimittaa kaikkina vuorokauden aikoina vaikka henkilökuntaa ei olisikaan paikalla. Kuljetusyritykset toivovat tätä, jotta voidaan tehdä

9 Sivu 9 (16) sujuvia ja mahdollisesti pidempiä työvuoroja varsinkin ruuhka-aikoina. Joissakin tapauksissa puhdistamon aukiolo vaikututtaa kuljettajien valintaan vastaanottopaikasta. Ongelmia ovat saattaneet aiemmin aiheuttaa hyvin rasva- tai öljypitoiset lietekuormat. Puhdistamoilta annettu opastus lietekuormien sallitusta sisällöstä on vähentänyt ongelmaa. Lietteiden runsasta ravinnesisältöä voidaan hyödyntää esimerkiksi pelloilla. Tässäkin tapauksessa liete on käsiteltävä esimerkiksi kalkkistabiloinnilla. Toiminta on luvanvaraista Siirtoasiakirjat 2.3 Maksut Jätteen haltijan on laadittava siirtoasiakirja sako- ja umpikaivolietteestä, joka siirretään ja luovutetaan asianmukaisen luvan omaavalle vastaanottajalle (JäteL 121 ja 29 ). Käytännössä tämä tarkoittaa siirtoasiakirjan kulkemista kiinteistöltä kuljettajan kautta puhdistamolle. Siirtoasiakirjassa on oltava valvonnan ja seurannan kannalta tarpeelliset tiedot jätteen lajista, laadusta, määrästä, alkuperästä, toimituspaikasta ja päivämäärästä sekä kuljettajasta (JäteL 121 ). Siirtoasiakirjojen käyttö on yleistynyt parin viime vuoden aikana. Puhdistamot ovat alkaneet vaatimaan sitä uuden jätelain voimaantultua. Kuljetusyritykset käyttävät joko omaa tai puhdistamon laatimaa siirtoasiakirjapohjaa. Puhdistamot arkistoivat siirtoasiakirjat eikä niitä toimiteta eteenpäin. Tarkastelualueella vastaanottotaksat vaihtelevat umpikaivolietteiden osalta 1,02 10,89 /m³ (alv 0 %) välillä. Sakokaivolietteissä hintaerot ovat 1,02 13,00 /m³ (alv 0 %) välillä. Taulukkoon 1 on koottu lietteiden vastaanottotaksoja. Taulukko 1: Puhdistamoiden tai vastaanottopaikkojen veloittamat taksat sako- ja umpikaivolietteistä vuonna 2014 (alv 0 %). Vastaanottotaksat ( /m 3 ) Kunta Umpikaivoliete Sakokaivoliete alv 0 % alv 24 % alv 0 % alv 24 % Hyvinkää 4,46 5,53 4,46 5,53 Hämeenlinna 6,06 7,51 6,06 7,51 Janakkala 4,64 5,75 4,64 5,75 Järvenpää 1,02* 1,26 1,02* 1,26 Kerava 1,02* 1,26 1,02* 1,26 Loppi 4,92 6,10 4,92 6,10 Mäntsälä 10,89 13,50 10,89 13,50 Riihimäki 4,63 5,74 4,63 5,74 Tuusula 1,02* 1,26 1,02* 1,26 Valkeakoski 1,80 2,23 13,00 16,12 *Vastaanottopaikka sijaitsee Vantaan Kulomäessä. Hinta perustuu vähintään 15 m 3 :n vastaanottoon, jolloin vähimmäishinta liete-erän vastaanotolle on 15,23 (alv 0 %). Ylimääräisistä kuutioista peritään kaksinkertainen hinta.

10 Sivu 10 (16) Sako- ja umpikaivolietteiden käsittelykustannuksista on tehdyssä selvitystyössä (FCG 2010) laskettiin kahden jätevedenpuhdistamon lietteen käsittelyn yksikkökustannukset, jossa otettiin huomioon niin lietteen laatu kuin laitoksen muu talous. Sako- ja umpikaivolietteiden käsittelykustannukseksi saatiin eri laskentamenetelmiä käyttäen keskimäärin 14 /m³. Haastatteluiden perusteella suurin osa kuljettajista valitsee puhdistamon, joka sijaitsee lähimpänä ja auki eikä vastaanottotaksa ole merkitsevä asia. Ajot voidaan kuitenkin joskus suunnitella siten, että halvimman taksan puhdistamo on lähimpänä, kun kuorma täytyy tyhjentää. Useille puhdistamoille tulee sako- ja umpikaivolietteitä myös muiden kuntien alueilta. Yleisimmät laskutusperusteet lietekuljetuksesta ovat matka, käytetty aika ja tyhjennettävän lietteen määrä. 2.4 Viranomaiset, valvonta ja rekisterit Jätelain mukaisia yleisiä valvontaviranomaisia ovat elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus sekä kunnan ympäristönsuojeluviranomainen. Ne valvovat jätelain nojalla annettujen säännösten ja määräysten noudattamista. Jätelain mukaan yksittäisen kunnan jätehuoltoviranomaisen tehtäviä voidaan siirtää useamman kunnan muodostamalle toimielimelle. Kolmenkierto on 12 kunnan muodostama jätehuoltoviranomainen. Jätehuoltoviranomainen ei ole jätelain 24 :n mukainen valvontaviranomainen. Jätteen ammattimaisen kuljettajan on ilmoittauduttava ELY-keskuksen ylläpitämään jätehuoltorekisteriin. Ilmoitus tehdään siihen keskukseen, jonka alueella pääosa toiminnasta tapahtuu. Toiminta hyväksytään rekisteriin, mikäli toimintaa harjoitetaan mm. jätelain nojalla annettujen säännösten mukaisesti ja ammattitaitoisesti. Mikäli toiminta muuttuu oleellisesti tai se lopetetaan, siitä on ilmoitettava tai tehtävä uusi hakemus ELY-keskukseen. Selvitystä varten saatiin tarkasteltavaksi jätehuoltorekisterijärjestelmästä tulostetut tiedot jätteenkuljettajista. Saatujen tietojen perusteella järjestelmä on pelkästään sako- ja umpikaivolietteiden tarkastelua varten jäsentymätön. Lisäksi listauksessa oli kuivajätteen kuljettajia alueelta. Järjestelmästä on saatavissa vain kuljetusyrittäjien ilmoittamat lietteen maksimikuljetusmäärät. Puhdistamot pitävät vastaanotetuista sako- ja umpikaivolietteistä asiakasrekisteriä kuljettajista, jotta puhdistamot voivat laskuttaa kuljettajaa tämän tuomista määristä. Epävarmuutta tilastointiin aiheuttaa menettely joillakin vastaanottopisteillä, joissa kuljettajat ilman valvontaa ilmoittavat lietteiden määrä- ja laatutiedot. Puhdistamojen toimintaa valvovalle viranomaiselle ei sako- ja umpikaivolietteiden määrää raportoida erikseen. Jätelain mukaan kuljetusyrityksillä on raportointivelvollisuus jätehuoltoviranomaiselle. Raportti toimitetaan vuosittain ja siitä tulee ilmetä kiinteistökohtaisesti seuraavat tiedot: kiinteistön omistaja ja osoite, nouto-osoite, lietteiden määrät sekä tyhjennyspäivät. Lisäksi toimitetaan yhteenveto kaikista kerätyistä lietemääristä ja vastaanottopaikoista näiden yhteystietoineen. Tämä käytäntö otettiin käyttöön Kolmenkierron alueella keväällä 2013.

11 3 JÄTELAIN VAATIMUSTEN TÄYTTYMINEN NYKYTILANTEESSA Sivu 11 (16) 3.1 Jätelaki Kiinteistön haltijan järjestämä jätteenkuljetus Kunta voi päättää, että jätteenkuljetus järjestetään kunnassa tai sen osassa siten, että kiinteistön haltija sopii siitä jätteen kuljettajan kanssa (kiinteistön haltijan järjestämä jätteenkuljetus), jos (JäteL 37 ): 1) näin järjestetty jätteenkuljetus täyttää 35 :n 2 momentissa säädetyt edellytykset; Mm. jätteen kuljetuspalveluja on kattavasti ja luotettavasti sekä kohtuullisin ja syrjimättömin ehdoin saatavilla 2) jätteenkuljetus edistää jätehuollon yleistä toimivuutta kunnassa, tukee jätehuollon alueellista kehittämistä eikä aiheuta vaaraa tai haittaa terveydelle tai ympäristölle; 3) päätöksen vaikutukset arvioidaan kokonaisuutena myönteisiksi ottaen erityisesti huomioon vaikutukset kotitalouksien asemaan sekä yritysten ja viranomaisten toimintaan Laatuvaatimukset ja niiden täyttyminen Lainsäädännössä on määritelty laatuvaatimuksia kunnan järjestämille jätehuoltopalveluille. Jätelain 34 velvoittaa jätehuollon järjestämisessä huolehtimaan siitä, että 1. käytettävissä on tarpeen mukaan kiinteistöittäinen jätteenkuljetus; 2. käytettävissä on riittävästi vaarallisen jätteen ja muun jätteen alueellisia vastaanottopaikkoja, jotka ovat vaivattomasti jätteen tuottajien saavutettavissa; 3. käytettävissä on riittävän monipuoliset muut jätehuoltopalvelut, kuten etusijajärjestyksen mukainen mahdollisuus jätteen erilliskeräykseen; 4. jätteen keräys ja kuljetus järjestetään ja mitoitetaan siten, että ne vastaavat mahdollisimman hyvin syntyvän jätteen määrää ja laatua; 5. jätteenkuljetuksen ja jätteen alueellisen vastaanoton järjestelyistä tiedotetaan riittävästi ja riittävän usein. Tehtyjen selvitysten ja haastattelujen perusteella on seuraavassa arvioitu eri laatuvaatimusten täyttymistä lietekaivojen tyhjentämisen ja kuljettamisen osalta. Tarkastelualueen kunnissa sako- ja umpikaivojen haltijoilla on yksinomaan käytössään kiinteistökohtainen jätteenkuljetus. Kiinteistönomistaja harkintansa mukaan tilaa kuljetuspalvelun itselleen. Kerätyn lietteen käsittelymahdollisuus lähimmällä jätevedenpuhdistamolla on yleensä saatavissa. Kattavuutta on täydennetty erillisillä vastaanottopisteillä. Käsittelykapasiteetti riittää kaikilla puhdistamoilla. Eriarvoisuutta kunnan asukkaiden kesken aiheuttaa lähinnä asuinkiinteistön etäisyys vastaanottopisteestä. Lietteiden keräys ja kuljetus näyttää olevan pääosin riittävän ammattitaitoista. Kaluston laadun puutteista ei ole raportoitu. Haastatteluissa ei annettu vihjeitä kiinteistönomistajien omatoimisista kaivontyhjennyksistä ja kerättyjenkin lietteiden päätymisestä muualle kuin puhdistamolle. Lietteiden hyötykäyttöä peltojen ravinteina kerrottiin olevan jonkin verran, mutta sen säännösten mukaisuutta ei voitu todeta.

12 Sivu 12 (16) Lietteiden keräys- ja kuljetuskapasiteettia näyttää olevan riittävästi tarjolla. Kuljettajahaastatteluiden perusteella he pystyvät reagoimaan asiakkaiden esittämiin tilauksiin riittävän nopeasti, eikä kaivojen ylivuotoja ole juuri tapahtunut niissä kaivoissa, joille tyhjennykset on tilattu. Loma-asuntojen omistajien toivottiin perehtyvän paremmin käyttämäänsä jätevesijärjestelmään. Tehty Hämeen haja-apu hanke on hyvä alku haja-asutusalueiden jätevesineuvonnassa. Kuntien viranomaiset eivät pidä säännöllistä neuvontaa ja valvontaa mahdollisena nykyresursseilla. 3.2 Kotitalouksien asema Palvelun kattavuus Viranomaisille tehdyn haastattelun perusteella voidaan todeta, että sako- tai umpikaivon tyhjennystä tarvitseva kiinteistö saa palvelua kattavasti, jokaisessa tarkastelualueen kunnassa. Tarkasteltavan alueen reuna-alueilla käy paikoitellen myös sako- ja umpikaivolietteen kuljettajia muilta alueilta. Haastatteluista kävi myös ilmi, että kuljetusyrittäjät pitävät tärkeänä palvella asiakasta mahdollisimman hyvin ja useimmat pienemmät kuljetusyritykset palvelevat asiakasta normihinnoin myös silloin, kun on kiiretilanne Hintojen kohtuullisuus ja hintaerot Tarkastelualueen lietteiden käsittelytaksoja on käsitelty luvussa 2.3. Asiakkailta perittyihin hintoihin vaikuttavat mm. kuljetusmatka ja jätevedenpuhdistamolla perittävä vastaanottohinta. Nykyisellään kotitaloudet eivät ole kuljetusyritysten perimien hintojen osalta samanvertaisia yhden kunnan alueella. Kotitaloudet eivät tarkalleen ole samanvertaisessa asemassa lietteiden vastaanottomaksujen suhteen eri kunnissa. Kaivojen tyhjennyksistä perittävistä hinnoista valitetaan nykyisin vähemmän. Ymmärrys kuljetuksen ja käsittelyn kustannuksista on lisääntynyt. Asiakas ei tosin tiedä, kuinka suuri osa kokonaislaskusta on vastaanottomaksujen osuutta ja kuinka suuri osuus muodostuu kuljetuksista. Lisäksi asiakas ei joissain tapauksissa voi olla varma siitä, mille puhdistamolle kerätyt lietteet lopulta viedään ja paljonko vastaanottotaksa kyseisellä puhdistamolla on. Lietteiden vastaanottotaksojen eroavaisuudet ovat niin pieniä, etteivät ne houkutusta lieteturismiin, joka tarkoittaa sitä, että kuljettajat vievät lähimmän puhdistamon sijasta halvimmalle puhdistamolle. Kuljetusyritykset kertoivat, ettei asiakkaiden laskuja ole jäänyt maksamatta. Talousvaikeuksissa oleville asiakkaille on saatettu järjestää jossain tapauksissa osamaksumahdollisuus. 3.3 Kiinteistön haltijan järjestämän jätteenkuljetusjärjestelmän ympäristövaikutukset Liikennepäästöt Liikennemääriä ja liikenteen aiheuttamia päästöjä ei tässä työssä arvioitu. Yrittäjät pyrkivät optimoimaan kuljetuksiaan keräämällä lietteitä saman alueen useammalta kohteelta kerralla. Haastatteluista ilmeni kuitenkin, että samalla kylällä voi käydä useampiakin yrittäjiä keräämässä lietteitä. Näin ollen kiinteistöjen itse tilaamat keräys- ja kuljetuspalvelut eivät tue toiminnan suunnitelmallisuutta. Lisäksi haasteellisena kuljetusten optimoinnin aikana pidettiin talvea, jolloin useilla kuljettajilla

13 Sivu 13 (16) ei ole mahdollisuutta yhdistellä kuljetuksia niiden vähyydestä johtuen. Lisäksi kuljetusten suunnittelua vaikeuttaa se, että jotkin kiinteistöiden haltijat tilaavat tyhjennyksen sellaisille kaivolle, jotka on tyhjennettävä heti ylivuotoriskin takia. Kiinteistön haltijat eivät aina tarkkaile lietekaivoaan tarpeeksi tai säästävät viimeiseen asti. Jätteenkuljetusten logistiikkaa on tarkasteltu mm. liikenne- ja viestintäministeriön julkaisussa 18/2012. Selvitys koskee pääosin tavanomaisen yhdyskuntajätteen logistiikasta saatuja kokemuksia. Ongelmina pidettiin kilpailutuksissa lyhyitä sopimuksia, vaihtelevia perusteita ja käytäntöjä, hinnan ylikorostumista, velvoitteiden toteuttamisen seurantaa sekä kiinteistön haltijan järjestämän jätteenkuljetuksen kokonaislogistista tehottomuutta ja sitä, että jätelainsäädännössä ei ole huomioitu riittävästi logistiikkaa. Logistiikan osalta vastaavia ongelmia voidaan myös nähdä lietekuljetusten osalta tämän selvityksen perusteella. (Salanne et al. 2012) Muut ympäristövaikutukset Suurimpana ympäristövaikutuksena kuljetusmatkojen lisäksi haastatteluissa nostettiin esille haittavaikutukset, jotka aiheutuvat ylivuodoista ja kaivojen heikosta kunnosta. Eniten valituksia valvontaviranomaisille tehtiin hajuhaitoista. Lietteiden ylivuodot talousvesikaivojen läheisyydessä saattavat aiheuttaa lisäksi riskin kaivojen vedenlaadun huononemiseen. 3.4 Kuljetusyritysten asema Keräys ja kuljetus liiketoimintana Sako- ja umpikaivolietteiden keräys ja kuljetus muodosti haastateltavien kuljetusyrittäjien keskuudessa % heidän liikevaihdostaan. Suuremmilla valtakunnallisesti jätehuoltoalalla toimivilla yrityksillä osuus oli pieni ja vastaavasti muutama paikallisista yrityksistä oli keskittynyt pelkästään tälle alalle. Osa pienemmistäkin yrittäjistä ilmoitti, että lietekuljetuksia tehdään sivutoimena. Kukaan haastateltava ei kertonut toiminnan olevan kannattamatonta. Toisaalta haastatteluista jäi myös pienempien yritysten kohdalta kuva, etteivät liiketoiminnan tuotto-odotuksetkaan ole suuria. Kuljetusyritykset näkivät kilpailun reiluna eikä markkinahäiriköistä puhuttu. Liiketoimintaympäristöön oltiin tyytyväisiä. Kuljetusyritykset kertoivat investoineensa viime vuosinakin lietteiden kuljetuskalustoon. Yritykset pitivät tärkeänä, että puhdistamoiden perimiä taksoja ei enää nostettaisi yleistä hintakehitystä enempää Keskitetty kilpailutus Kunnan on hankkiessaan jätteenkuljetuspalveluja noudatettava säädöksiä mitä laissa julkisista hankinnoista (L 348/2007) määrätään. Hankinta on järjestettävä niin, että pienempienkin kuljetusliikkeiden on saatava jättää tarjous kilpailtavalla urakka-alueella. Edellä mainitun lain antamasta periaatteesta huolimatta monet yrittäjät epäilevät keskitettyjen ja laajojen alueiden urakkakilpailujen järkevyyttä. Mikäli järjestelmäksi valitaan keskitetty kilpailutus, niin kilpailutusalueet eivät saisi olla liian suuria, jotta 1-3 autoa omistavat kuljetusyritykset pystyisivät osallistumaan tarjouskilpailuihin. Keskitetyssä kilpailutuksessa nähtiin mahdollisia ongelmia hintojen nousuna kiinteistön

14 Sivu 14 (16) omistajille sekä siinä, että kilpailutuksien jälkeen yhdellä yrityksellä voi olla monopoliasema, koska kilpailutuksen hävinneet pienet yrittäjät eivät pidä kalustoa varastossa montaa vuotta. Lisäksi keskitetyn kilpailutuksen myötä pelättiin kuljetusjärjestelmän joustavuuden ja asiakaslähtöisyyden kärsivän Raportointivelvoite Useat haastateltavat ilmoittivat viime vuosien haasteena olleen siirtoasiakirjojen käyttöönoton. Muusta raportointivelvollisuudesta ei ollut tietoa eikä kokemusta. Laissa (JäteL 39 ) vaadittujen tietojen toimitus jätehuoltoviranomaiselle vuosittain on kuitenkin edellytys kiinteistöittäisen sako- ja umpikaivolietteiden kuljetusten jatkumiseen. Yrittäjät toivoivat viranomaiselta ohjelmaa tai lomakkeita, johon raportointia voi tehdä aina tyhjennyksien yhteydessä. Yrittäjillä on ymmärrys, että raportointi voi auttaa ympäristönsuojelun valvontaa ja myöskin alan kehittymistä.

15 4 YHTEENVETO JA JOHTOPÄÄTÖKSET Sivu 15 (16) Tehdyn selvityksen perusteella yhteenvetona jätelain 37 ja 34 pykälistä voidaan todeta, että lain esittämät määräykset eivät täyty nykyisellään kaikilta osin sako- ja umpikaivojen lietteen keräyksessä ja kuljetuksessa Kolmenkierron toiminta-alueella. Kotitalouden eivät ole perittyjen maksujen suhteen täysin tasapuolisessa asemassa johtuen mm. vastaanottomaksuista ja kuljetusetäisyyksistä. Nykyinen järjestelmä ei ole tukenut jätehuollon alueellista kehittämistä, koska lietekuljetuksia ei ole aina mielletty jätehuoltoon ja jätelain määräysten piiriin kuuluvaksi. Kuljetusten laajempi alueellinen logistinen suunnittelu ei ole mahdollista kuin ainoastaan kuljetusyrityksen omien asiakkaiden välillä. Tämäkin on usein hankalaa, koska asiakkaat haluavat tyhjennyksen juuri tiettyyn aikaan. Kiinteistöillä syntyviä lietemääriä ei voi verrata vastaanotettuihin lietemääriin. Tietoa järjestelmään kuuluvien kiinteistöjen määrästä ja sijainnista sekä todellisista kaivojen tyhjennysväleistä ei ole kaikkialta saatavissa. Käytössä olevan järjestelmän vaikutukset viranomaistoimintaan ovat merkittävät. Tiedonpuute syntyvien sako- ja umpikaivolietteiden paikoista ja määrästä, alalla toimivista kaikista kuljetusyrityksistä sekä seurantamenetelmien puute tekevät viranomaisten valvonnan mahdottomaksi. Valvontaviranomaisten tietoon tulevat ainoastaan naapureiden huomaamat laiminlyönnit. Viime vuosien alan myönteiseen kehittymiseen ovat keskeisesti vaikuttaneet jätevedenpuhdistamot. Lain vaatimat siirtoasiakirjat lietteiden kuljetukseen ovat pääosin nyt käytössä puhdistamojen vaatimuksesta. Siirtoasiakirjojen sisältämää tietoa ei tosin vielä hyödynnetä. Näiden avulla saataisiin tietoa kerättävistä kohteista, lietemääristä ja laaduista, tyhjennysväleistä sekä kuljettajista. Kuljetusyritykset eivät raportoi toiminnastaan jätehuoltoviranomaiselle lain edellyttämällä tavalla. Asian kuntoon saattaminen vaatii tiedottamista ja mahdollisesti yrityksille annettavaa neuvontaa. Myönteisinä havaintoina voidaan mainita palvelujen riittävyys sekä yrittäjien halu palvella asiakkaitaan heidän toivominaan ajankohtina. Lisäksi vuosien kokemuksella on opittu toimimaan kohteessa asiakkaan toivomalla tavalla. Keskitetystä kilpailutuksesta aiheutuvia pelkoja pienyrittäjyyden poistumisesta ja kuljetusten muuttumisesta ylhäältä päin sanelluiksi voidaan poistaa yrittäjien koulutuksella ja sopivilla urakka-alueilla.

16 LÄHTEET Sivu 16 (16) FCG Finnish Consulting Group Oy Lietteen käsittelykustannusten arviointi. Suunnitelmaselostus. Pirkanmaan Jätehuolto Oy. Haastattelut. - Kuntien ympäristönsuojeluviranomaiset 8 kpl - Vesihuoltolaitosten työntekijöiden haastattelut 9 kpl - Kuljetusyrittäjien haastattelut 5 kpl - Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen asiantuntijat 2 kpl - Kokemäenjoen vesistön vesiensuojeluyhdistys ry:n asiantuntija Jätelaki /646. Laki julkisista hankinnoista /348. Porevuo, N Hämeen haja-apuhanke Loppuraporttiluonnos. Kokemäenjoen vesistön vesiensuojeluyhdistys ry. Salanne, I., Tikkanen, M., Valli, R., Hyötylä, T. & Pöyskö, T Yhdyskuntajätteen logistiikka. Nykytilan ja toimintaympäristön selvitys. Liikenne- ja viestintäministeriön julkaisuja 18/2012. Valtioneuvoston asetus talousjätevesien käsittelystä viemäriverkostojen ulkopuolisilla alueilla /209.

Euran, Huittisten, Köyliön ja Säkylän jätteenkuljetusjärjestelmästä päättäminen. Tausta-aineisto

Euran, Huittisten, Köyliön ja Säkylän jätteenkuljetusjärjestelmästä päättäminen. Tausta-aineisto Euran, Huittisten, Köyliön ja Säkylän jätteenkuljetusjärjestelmästä päättäminen Tausta-aineisto 2 SISÄLTÖ MÄÄRITELMÄT... 3 1 TAUSTATIEDOT... 4 2 KUNNAN JÄRJESTÄMÄ JÄTTEENKULJETUS... 5 3 KIINTEISTÖN HALTIJAN

Lisätiedot

TAMPEREEN KAUPUNKI RAPORTTI SELVITYSTYÖ SAKO- JA UMPIKAIVOLIETTEIDEN JÄTTEENKULJETUSJÄRJESTELMÄN NYKYTILASTA JÄTEHUOLTOJAOSTON TOIMIALUEELLA

TAMPEREEN KAUPUNKI RAPORTTI SELVITYSTYÖ SAKO- JA UMPIKAIVOLIETTEIDEN JÄTTEENKULJETUSJÄRJESTELMÄN NYKYTILASTA JÄTEHUOLTOJAOSTON TOIMIALUEELLA RAPORTTI 16X147849 28.2.2013 TAMPEREEN KAUPUNKI SELVITYSTYÖ SAKO- JA UMPIKAIVOLIETTEIDEN JÄTTEENKULJETUSJÄRJESTELMÄN NYKYTILASTA JÄTEHUOLTOJAOSTON TOIMIALUEELLA Sivu 2 (19) Kaikki oikeudet pidätetään.

Lisätiedot

Lietteiden kuljetusjärjestelmäpäätös alueellisen jätehuoltojaoston toimialueella. Anu Toppila Tampereen seudun alueellinen jätehuoltojaosto 6.9.

Lietteiden kuljetusjärjestelmäpäätös alueellisen jätehuoltojaoston toimialueella. Anu Toppila Tampereen seudun alueellinen jätehuoltojaosto 6.9. Lietteiden kuljetusjärjestelmäpäätös alueellisen jätehuoltojaoston toimialueella Tampereen seudun alueellinen jätehuoltojaosto Tampereen seudun alueellinen jätehuoltojaosto 17 Pirkanmaan kunnan yhteislautakunta

Lisätiedot

Sako- ja umpikaivolietteiden kuljetusjärjestelmä: selvitys ja kuuleminen

Sako- ja umpikaivolietteiden kuljetusjärjestelmä: selvitys ja kuuleminen Savo-Pielisen jätelautakunta Pöytäkirja 1/2013 1 (1) 8 Asianro 6499/14.06.00/2013 Sako- ja umpikaivolietteiden kuljetusjärjestelmä: selvitys ja kuuleminen Yleistä jätteiden kuljetusjärjestelmistä Kuljetusjärjestelmän

Lisätiedot

Kuntien yhteinen jätelautakunta, 13.3.2013

Kuntien yhteinen jätelautakunta, 13.3.2013 Kuntien yhteinen jätelautakunta, 13.3.2013 Hattula, Hausjärvi, Hyvinkää, Hämeenlinna, Janakkala, Järvenpää, Kerava, Loppi, Mäntsälä, Riihimäki, Tuusula ja Valkeakoski jätehuoltokoordinaattori Heli Virtanen

Lisätiedot

RAPORTTI 16X274384 28.9.2015 KYMEN JÄTELAUTAKUNTA SELVITYSTYÖ SAKO- JA UMPIKAIVOLIETTEIDEN JÄTTEENKULJETUSJÄRJESTELMÄN NYKYTILASTA

RAPORTTI 16X274384 28.9.2015 KYMEN JÄTELAUTAKUNTA SELVITYSTYÖ SAKO- JA UMPIKAIVOLIETTEIDEN JÄTTEENKULJETUSJÄRJESTELMÄN NYKYTILASTA RAPORTTI 16X274384 28.9.2015 KYMEN JÄTELAUTAKUNTA SELVITYSTYÖ SAKO- JA UMPIKAIVOLIETTEIDEN JÄTTEENKULJETUSJÄRJESTELMÄN NYKYTILASTA Sivu 2 (23) Kaikki oikeudet pidätetään. Tätä asiakirjaa tai osaa siitä

Lisätiedot

Saostus- ja umpisäiliölietteiden käsittelytaksa 1.1.2016 alkaen

Saostus- ja umpisäiliölietteiden käsittelytaksa 1.1.2016 alkaen Savo-Pielisen jätelautakunta Kokouskutsu 3/2015 1 (1) 6 Asianro 6855/02.05.00.00/2015 Saostus- ja umpisäiliölietteiden käsittelytaksa 1.1.2016 alkaen Lietteiden käsittelytaksan perusteet Palvelupäällikkö

Lisätiedot

Lakeuden Etappi Oy. Lakitausta

Lakeuden Etappi Oy. Lakitausta Lakeuden Etappi Oy Hajajätevesiyhteistyöryhmä 15.10.2008 Karjaa Asumisessa syntyneiden lietteiden hoitaminen malli Etappi 15.10.2008 Janne Väänänen Lakitausta Asetus talousvesien käsittelystä tullut voimaan

Lisätiedot

Jätelain täytäntöönpanosta kuntien kannalta. Leena Eränkö 13.9.2012

Jätelain täytäntöönpanosta kuntien kannalta. Leena Eränkö 13.9.2012 Jätelain täytäntöönpanosta kuntien kannalta Leena Eränkö 13.9.2012 23 Kunnan jätehuoltoviranomainen Kunnalle kuuluvista tämän lain mukaisista jätehuollon viranomaistehtävistä huolehtii kunnan määräämä

Lisätiedot

Askelmerkit jätelain ja asetusten toimeenpanoon

Askelmerkit jätelain ja asetusten toimeenpanoon Askelmerkit jätelain ja asetusten toimeenpanoon Jätelain ja asetusten toimeenpano kunnissa YHDEKSÄN POIMINTAA JÄTELAISTA HYVÄN JÄTEHUOLLON JÄRJESTÄMISEKSI Uusi jätelaki astuu voimaan 1.5.2012. Kuntien

Lisätiedot

LIETTEIDEN KERÄYS KEMIÖNSAARESSA

LIETTEIDEN KERÄYS KEMIÖNSAARESSA LIETTEIDEN KERÄYS KEMIÖNSAARESSA Tehtävänä puhtaampi ympäristö LIETEKULJETUKSET HOITUVAT ROUSKIKSEN KANSSA Kemiönsaaressa sako- ja umpikaivolietteiden kuljetus hoidetaan kunnan järjestämänä aivan kuten

Lisätiedot

KIINTEISTÖN HALTIJAN JÄRJESTÄMÄN KULJETUSJÄRJESTELMÄN TARKASTELU SAKO- JA UMPIKAIVOLIETTEIDEN OSALTA JÄTELAIN (646/2011) NOJALLA

KIINTEISTÖN HALTIJAN JÄRJESTÄMÄN KULJETUSJÄRJESTELMÄN TARKASTELU SAKO- JA UMPIKAIVOLIETTEIDEN OSALTA JÄTELAIN (646/2011) NOJALLA 11.3.2014 KIINTEISTÖN HALTIJAN JÄRJESTÄMÄN KULJETUSJÄRJESTELMÄN TARKASTELU SAKO- JA UMPIKAIVOLIETTEIDEN OSALTA JÄTELAIN (646/2011) NOJALLA Hattula, Hausjärvi, Hyvinkää, Hämeenlinna, Janakkala, Järvenpää,

Lisätiedot

Kaupungintalo, 5. krs, kokoushuone 1

Kaupungintalo, 5. krs, kokoushuone 1 KOTKAN KAUPUNKI KOKOUSKUTSU Nro 8/2015 Tekninen lautakunta KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA 20.10.2015 klo 17:00 Kaupungintalo, 5. krs, kokoushuone 1 KÄSITELTÄVÄT ASIAT Läsnäolijat... 1 65 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

Jätehuoltomääräykset 2015. 21.5.2015 Esittäjän nimi 1

Jätehuoltomääräykset 2015. 21.5.2015 Esittäjän nimi 1 Jätehuoltomääräykset 2015 21.5.2015 Esittäjän nimi 1 Jätehuoltomääräykset Jätelain (646/2011) 91 :n mukaisesti kunta voi antaa lain täytäntöön panemiseksi tarpeellisia paikallisista oloista johtuvia, kuntaa

Lisätiedot

LAUSUNTO SAKO- JA UMPIKAIVOLIETTEEN KULJETUSJÄRJESTELMÄSTÄ

LAUSUNTO SAKO- JA UMPIKAIVOLIETTEEN KULJETUSJÄRJESTELMÄSTÄ 1 (5) Rauman kaupunki, Tekninen virasto Jätehuoltoasiamies Marika Räikkönen PL 104, 26101 Rauma kirjaamo.tevi@rauma.fi Lausuntopyyntö 9.6.2015 Teknisen lautakunnan päätös 26.5.2015 LAUSUNTO SAKO- JA UMPIKAIVOLIETTEEN

Lisätiedot

1. Arvio jätelain 37 :n edellytysten täyttymisestä alueellisen jätehuoltojaoston toimialueella

1. Arvio jätelain 37 :n edellytysten täyttymisestä alueellisen jätehuoltojaoston toimialueella 1 LIITE 2 ALUEELLISEN JÄTEHUOLTOJAOSTON ARVIO JÄTELAIN 37.1 :N EDELLYTYSTEN TÄYTTYMISESTÄ KIINTEISTÖN HALTIJAN JÄRJESTÄMÄSSÄ SAKO- JA UMPIKAIVOLIETTEEN KULJETUSJÄRJESTELMÄSSÄ 1. Arvio jätelain 37 :n edellytysten

Lisätiedot

Jätehuoltojaosto päätti määrätä kiinteistön haltijan järjestämän sako- ja umpikaivolietteen jätteenkuljetuksen päättymään 31.12.

Jätehuoltojaosto päätti määrätä kiinteistön haltijan järjestämän sako- ja umpikaivolietteen jätteenkuljetuksen päättymään 31.12. 1 (5) Ruoveden kunta Ruovedentie 30 34600 RUOVESI Puh (03) 486 111 kirjaamo@ruovesi.fi HAKEMUS Alueellinen jätehuoltojaosto Tampereen kaupunki Kirjaamo, PL 487 33101 TAMPERE kirjaamo@tampere.fi jatehuoltojaosto@tampere.fi

Lisätiedot

YMAJAOSTD ao.3.14 33, J,llTE 40

YMAJAOSTD ao.3.14 33, J,llTE 40 "s» Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus YMAJAOSTD ao.3.14 33, J,llTE 40 Päätös jätehuoltorekisteriin hyväksymisestä LAPE LY/217/07.00/2013 Lappi 19.2.2014 ASIA Päätös jätelain 94 :n mukaisesta hakemuksesta,

Lisätiedot

JÄTEVESILIETTEEN KALKSTABILOINTIOHJE. Pohjanmaan jätelautakunta

JÄTEVESILIETTEEN KALKSTABILOINTIOHJE. Pohjanmaan jätelautakunta JÄTEVESILIETTEEN KALKSTABILOINTIOHJE Pohjanmaan jätelautakunta Elokuu 2015 1. Johdanto Tämä kalkkistabilointiohje perustuu ProAgrian julkaisuun Sakokaivolietteen kalkkistabilointiohje, jätelakiin sekä

Lisätiedot

Kokemuksia jätelautakunnan toiminnasta

Kokemuksia jätelautakunnan toiminnasta Kokemuksia jätelautakunnan toiminnasta Hattula, Hausjärvi, Hyvinkää, Hämeenlinna, Janakkala, Järvenpää, Kerava, Loppi, Mäntsälä, Riihimäki, Tuusula ja Valkeakoski Ympäristönsuojeluviranhaltijat 2.10.2013,

Lisätiedot

KIINTEISTÖITTÄINEN JÄTTEENKULJETUS. Kunnan järjestämän kilpailutetun ja kiinteistön haltijan järjestämän. 19.3 30.4.2012_mr

KIINTEISTÖITTÄINEN JÄTTEENKULJETUS. Kunnan järjestämän kilpailutetun ja kiinteistön haltijan järjestämän. 19.3 30.4.2012_mr KIINTEISTÖITTÄINEN JÄTTEENKULJETUS Kunnan järjestämän kilpailutetun ja kiinteistön haltijan järjestämän (sopimusperusteisen) jätteenkuljetuksen erot Kiinteistönhaltijan järjestämä jätteenkuljetus (sopimusperusteinen)

Lisätiedot

Opas jätehuoltomääräysten laatimiseen

Opas jätehuoltomääräysten laatimiseen Opas jätehuoltomääräysten laatimiseen Kehittämisinsinööri Tuulia Innala Keskkonnafoorum Tallinna 26.3.2014 Kuntaliiton laatima jätehuoltomääräysten malli julkaistu Jätehuoltomääräysten laatiminen - Opas

Lisätiedot

Vapaa-ajan kiinteistön jätehuolto Nastolassa. Tiia Yrjölä 24.5.2015 Päijät-Hämeen jätelautakunta

Vapaa-ajan kiinteistön jätehuolto Nastolassa. Tiia Yrjölä 24.5.2015 Päijät-Hämeen jätelautakunta Vapaa-ajan kiinteistön jätehuolto Nastolassa Tiia Yrjölä 24.5.2015 Päijät-Hämeen jätelautakunta Jätehuoltoon liittyminen Jokaisella kiinteistöllä on velvollisuus liittyä jätehuoltojärjestelmään, ei poikkeuksia.

Lisätiedot

TOIMIALUEEN LIETTEENKÄSITTELYSUUNNITELMA

TOIMIALUEEN LIETTEENKÄSITTELYSUUNNITELMA TOIMIALUEEN LIETTEENKÄSITTELYSUUNNITELMA Työryhmän jäsenet: Håkan Sundqvist, Pohjanmaan jätelautakunta, puheenjohtaja Aulis Junkala, Pohjanmaan jätelautakunta, varapuheenjohtaja Johan Hassel, Pohjanmaan

Lisätiedot

Asumisessa syntyvän sako- ja umpikaivolietteen kuljetuksen järjestäminen

Asumisessa syntyvän sako- ja umpikaivolietteen kuljetuksen järjestäminen Asumisessa syntyvän sako- ja umpikaivolietteen kuljetuksen järjestäminen Jatej 24.4.2013 Jätehuoltoinsinööri Anu Toppila: Alueellinen jätehuoltojaosto on 26.9.2012 20 päättänyt aloittaa selvitystyön sako-

Lisätiedot

Yhdyskuntajätteen käsittelytaksan ja järjestetyn jätteenkuljetuksen kuljetustaksan muutos

Yhdyskuntajätteen käsittelytaksan ja järjestetyn jätteenkuljetuksen kuljetustaksan muutos Yhdyskuntajätteen käsittelytaksan ja järjestetyn jätteenkuljetuksen kuljetustaksan muutos Tela 17.4.2012 Valmistelija: Kuntatekniikka, rakennuspäällikkö Risto Lehtonen, puh. 234 4384 Jätelain mukaan jätehuollosta

Lisätiedot

JÄTEMAKSUTAKSA KUNNAN JÄRJESTÄMÄ JÄTTEENKULJETUS. Keravan kaupunki

JÄTEMAKSUTAKSA KUNNAN JÄRJESTÄMÄ JÄTTEENKULJETUS. Keravan kaupunki JÄTEMAKSUTAKSA KUNNAN JÄRJESTÄMÄ JÄTTEENKULJETUS Keravan kaupunki Kiertokapulan alueen kuntien jätelautakunta Kolmenkierto hyväksynyt 17.12.2014 Voimaantulo 1.1.2015 I YLEISTÄ 1 Keravan kaupungin jätehuolto

Lisätiedot

1. jätteen kuljetuspalveluja tulee olla tarjolla kattavasti ja luotettavasti sekä kohtuullisin ja syrjimättömin ehdoin

1. jätteen kuljetuspalveluja tulee olla tarjolla kattavasti ja luotettavasti sekä kohtuullisin ja syrjimättömin ehdoin Liite 1 Kiinteistönhaltijan järjestämän jätteenkuljetusjärjestelmän tarkastelu kunnan vastuulla olevan jätteen (pois lukien sako- ja umpikaivolietteet sekä erilliskerättävä biojäte) osalta Jätelain (646/2011)

Lisätiedot

Kymen jätelautakunnan alueen kunnan- ja kaupunginhallitukset sekä tekniset lautakunnat ja ympäristölautakunnat

Kymen jätelautakunnan alueen kunnan- ja kaupunginhallitukset sekä tekniset lautakunnat ja ympäristölautakunnat 1 (8) Kymen Jätelautakunta Kouvolan kaupunki Valtakatu 33, PL 32, 45701 KUUSANKOSKI kirjaamo@kouvola.fi tekninenjaymparisto@kouvola.fi Kymen jätelautakunnan alueen kunnan- ja kaupunginhallitukset sekä

Lisätiedot

Kiinteistöjen jätevesien käsittelyssä syntyvien lietteiden kuljetusjärjestelmän valinta

Kiinteistöjen jätevesien käsittelyssä syntyvien lietteiden kuljetusjärjestelmän valinta Savo-Pielisen jätelautakunta Pöytäkirja 2/2013 1 (1) 17 Asianro 6499/14.06.00/2013 Kiinteistöjen jätevesien käsittelyssä syntyvien lietteiden kuljetusjärjestelmän valinta Palvelupäällikkö Saija Pöntinen

Lisätiedot

JÄTELAUTAKUNTA JÄTETAKSA. Oy Botniarosk Ab:n toimialueella 01.05.2013

JÄTELAUTAKUNTA JÄTETAKSA. Oy Botniarosk Ab:n toimialueella 01.05.2013 JÄTELAUTAKUNTA JÄTETAKSA Oy Botniarosk Ab:n toimialueella 01.05.2013 Isojoen, Karijoen, Kaskisten, Kauhajoen, Kristiinankaupungin, Kurikan (Jurvan osalta), Närpiön ja Teuvan yhteinen jätelautakunta on

Lisätiedot

Selvitys paristojen ja akkujen keräyksestä vähittäiskaupoissa Henna Kaunismaa

Selvitys paristojen ja akkujen keräyksestä vähittäiskaupoissa Henna Kaunismaa Selvitys paristojen ja akkujen keräyksestä vähittäiskaupoissa Henna Kaunismaa Hämeenlinnan ympäristöjulkaisuja 14 Lähdeviite: Kaunismaa Henna 2011: Selvitys paristojen ja akkujen keräyksestä vähittäiskaupoissa.

Lisätiedot

00 YMPÅRISTÖYRITYSTEN LIITT O Lausunto 29/2013 1 (7)

00 YMPÅRISTÖYRITYSTEN LIITT O Lausunto 29/2013 1 (7) 00 YMPÅRISTÖYRITYSTEN LIITT O Lausunto 29/2013 1 (7) 24.4.2013 Kymen Jätelautakunta Kouvolan kaupunki kirjaamo@kouvola.fi tekninenjaymparisto@kouvola.fi Kymen Jätelautakunnan alueen kunnan - ja kaupunginhallitukset

Lisätiedot

Syntypaikkalajittelu Siirtoasiakirjat. Keräysvälineet

Syntypaikkalajittelu Siirtoasiakirjat. Keräysvälineet Syntypaikkalajittelu Siirtoasiakirjat Keräysvälineet Valtioneuvoston asetus jätteistä 179/2012 Rakennus- ja purkujätteen määrän ja haitallisuuden vähentäminen Rakennushankkeeseen ryhtyvän on huolehdittava

Lisätiedot

VESILAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3 / 2015

VESILAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3 / 2015 VESILAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3 / 2015 Tekninen jaosto 26.3.2015 AIKA Torstai 26.3.2015 klo 18.00-20.20 PAIKKA Teknisen toimiston kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko 14 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN

Lisätiedot

Lietteiden kuljetusjärjestelmää koskevan päätöksen valmistelu

Lietteiden kuljetusjärjestelmää koskevan päätöksen valmistelu Lausuntopyyntö Sivu 1/2 10.7.2015 Dnro 88/14.06/2013 Kunta Jakeluosoite Postinumero ja postitoimipaikka Lietteiden kuljetusjärjestelmää koskevan päätöksen valmistelu Sako- ja umpikaivolietteiden kuljetusjärjestelmää

Lisätiedot

VESILAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2014 42 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

VESILAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2014 42 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN Tekninen lautakunta 10.12.2014 AIKA Keskiviikko klo 18.00-18.55 PAIKKA Teknisen toimiston kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko 42 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 43 PÖYTÄKIRJAN

Lisätiedot

Uudistusten merkitys alueellisesti

Uudistusten merkitys alueellisesti Uudistusten merkitys alueellisesti KOKOEKO-seminaari Jätelaki ja jätevesiasetus muuttuu ylittyvätkö valvonnan edellytykset? Ylitarkastaja Lea Koponen, Pohjois-Savon ELY-keskus Yleistä Lakiehdotuksen perustelut

Lisätiedot

Sako- ja umpikaivolietteiden kuljetuksen nykytilanneselvitys

Sako- ja umpikaivolietteiden kuljetuksen nykytilanneselvitys S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A LÄNSI-UUDENMAAN JÄTELAUTAKUNTA Sako- ja umpikaivolietteiden kuljetuksen nykytilanneselvitys Raportti FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 6433-P22045 Selvitys 1 (24) Kojo

Lisätiedot

18 Lausunto 21/2013 1 (6) Jämsän jätehuolto liikelaitoksen alueen kunnan- ja kaupunginhallitukset

18 Lausunto 21/2013 1 (6) Jämsän jätehuolto liikelaitoksen alueen kunnan- ja kaupunginhallitukset 18 Lausunto 21/2013 1 (6) 19.3.2013 Jämsän jätehuolto liikelaitoksen johtokunta jatehuolto@jamsa.fi Jämsän jätehuolto liikelaitoksen alueen kunnan- ja kaupunginhallitukset Lausunnon antaminen jätteenkuljetusjärjestelmästä

Lisätiedot

SELVITYS JÄTEVESIJÄRJESTELMÄSTÄ KÄYTTÖ- JA HUOLTO-OHJE HUOLTOPÄIVÄKIRJA

SELVITYS JÄTEVESIJÄRJESTELMÄSTÄ KÄYTTÖ- JA HUOLTO-OHJE HUOLTOPÄIVÄKIRJA SELVITYS JÄTEVESIJÄRJESTELMÄSTÄ KÄYTTÖ- JA HUOLTO-OHJE HUOLTOPÄIVÄKIRJA Täytetyt lomakkeet säilytetään kiinteistöllä ja ne esitetään pyydettäessä kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle. Kiinteistön haltija

Lisätiedot

POHJANMAAN JÄTELAUTAKUNNAN SELVITYS KIINTEISTÖN HALTIJAN JÄRJESTÄMÄSTÄ LIETTEENKULJETUKSESTA

POHJANMAAN JÄTELAUTAKUNNAN SELVITYS KIINTEISTÖN HALTIJAN JÄRJESTÄMÄSTÄ LIETTEENKULJETUKSESTA POHJANMAAN JÄTELAUTAKUNNAN SELVITYS KIINTEISTÖN HALTIJAN JÄRJESTÄMÄSTÄ LIETTEENKULJETUKSESTA 1. JOHDANTO 1.1 YLEISTÄ Uusi tarkistettu jätelaki (646/2011) astui voimaan 1.5.2012. Uuden jätelain siirtymäsäännöksessä

Lisätiedot

Täytetyt lomakkeet säilytetään kiinteistöllä ja ne esitetään pyydettäessä kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle.

Täytetyt lomakkeet säilytetään kiinteistöllä ja ne esitetään pyydettäessä kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle. NAANTALIN KAUPUNKI SELVITYS JÄTEVESIJÄRJESTELMÄSTÄ HUOLTOPÄIVÄKIRJA Täytetyt lomakkeet säilytetään kiinteistöllä ja ne esitetään pyydettäessä kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle. Kiinteistön haltija

Lisätiedot

Joensuun alueellisen jätelautakunnan vuosikertomus 2013

Joensuun alueellisen jätelautakunnan vuosikertomus 2013 Joensuun alueellisen jätelautakunnan vuosikertomus 2013 1. Lautakunnan toinen toimintavuosi Jätelautakunta toimii Joensuun kaupungin sekä Ilomantsin, Kontiolahden, Liperin ja Polvijärven kuntien yhteisenä

Lisätiedot

JÄTEHUOLLON PALVELUTASO VESTIA OY:N ALUEELLA

JÄTEHUOLLON PALVELUTASO VESTIA OY:N ALUEELLA 1/4 JÄTEHUOLLON PALVELUTASO VESTIA OY:N ALUEELLA 1. Johdanto Jätehuollon palvelutasolla määritellään millaisia jätehuoltopalveluja alueen asukkaille ja yrityksille tarjotaan Vestia Oy:n alueella. Vestia

Lisätiedot

JÄTEVESIASETUKSEN 542/2003 VAIKUTUKSET HAJA-ASUTUKSEN JÄTEVESIEN KÄSITTELYYN

JÄTEVESIASETUKSEN 542/2003 VAIKUTUKSET HAJA-ASUTUKSEN JÄTEVESIEN KÄSITTELYYN JÄTEVESIASETUKSEN 542/2003 VAIKUTUKSET HAJA-ASUTUKSEN JÄTEVESIEN KÄSITTELYYN Vesihuoltolaki 9.2.2001/119 - Kunnan vesihuollon kehittämissuunnitelma 1.4.2004 mennessä määritellään mm., mille alueilla viemäriverkosto

Lisätiedot

JÄTEVESIENKÄSITTELYN TOIMIVUUSSELVITYS VEVI-6 JÄTEVEDENPUHDISTAMOLLA, LAPINJÄRVELLÄ

JÄTEVESIENKÄSITTELYN TOIMIVUUSSELVITYS VEVI-6 JÄTEVEDENPUHDISTAMOLLA, LAPINJÄRVELLÄ JÄTEVESIENKÄSITTELYN TOIMIVUUSSELVITYS VEVI-6 JÄTEVEDENPUHDISTAMOLLA, LAPINJÄRVELLÄ Jarmo Kosunen Ilkka Juva 15.1.2010 Valtioneuvoston asetus jätevesien käsittelystä vesihuoltolaitosten viemäriverkostojen

Lisätiedot

Lietekuljetusjärjestelmäselvitys. Vaasan seudun jätelautakunta 2015

Lietekuljetusjärjestelmäselvitys. Vaasan seudun jätelautakunta 2015 Lietekuljetusjärjestelmäselvitys Vaasan seudun jätelautakunta 2015 2 Sisällys 1. Johdanto... 4 2. Nykytila... 4 2.1 Jätteiden kuljetusjärjestelmät... 4 2.1.1 Kiinteistön haltijan järjestämä jätteenkuljetus...

Lisätiedot

Lausunto Joensuun alueelliselle jätelautakunnalle sako- ja umpikaivolietteiden kuljetusjärjestelmän valintaa koskevan päätöksen valmisteluun

Lausunto Joensuun alueelliselle jätelautakunnalle sako- ja umpikaivolietteiden kuljetusjärjestelmän valintaa koskevan päätöksen valmisteluun Rakennus- ja ympäristölautakunta 73 19.08.2015 Lausunto Joensuun alueelliselle jätelautakunnalle sako- ja umpikaivolietteiden kuljetusjärjestelmän valintaa koskevan päätöksen valmisteluun 88/14.06/2013

Lisätiedot

JÄTEHUOLTO MUUTTUU POLVIJÄRVELLÄ 1.1.2012 ALKAEN

JÄTEHUOLTO MUUTTUU POLVIJÄRVELLÄ 1.1.2012 ALKAEN Jätehuollon järjestäminen 1.1.2012 alkaen Jätehuolto siirtyy 1.1.2012 alkaen kokonaisuudessaan Joensuun Seudun jätehuolto Oy:n vastattavaksi. Jäteyhtiö on kilpailuttanut jätteenkuljetuksen kaikkien osakaskuntien

Lisätiedot

JÄTETAKSA 1.1.2016 ALKAEN SYDÄN-SUOMEN JÄTELAUTAKUNTA. Kannonkoski, Karstula, Kinnula, Kivijärvi, Saarijärvi, Uurainen

JÄTETAKSA 1.1.2016 ALKAEN SYDÄN-SUOMEN JÄTELAUTAKUNTA. Kannonkoski, Karstula, Kinnula, Kivijärvi, Saarijärvi, Uurainen JÄTETAKSA 1.1.2016 ALKAEN SYDÄN-SUOMEN JÄTELAUTAKUNTA Kannonkoski, Karstula, Kinnula, Kivijärvi, Saarijärvi, Uurainen Hyväksytty jätelautakunnassa 8.12.2015 56 SISÄLTÖ 1 YLEISTÄ JÄTETAKSASTA JA JÄTEMAKSUISTA...

Lisätiedot

AJANKOHTAISTA TAMPEREEN SEUDUN VESIHUOLLOSTA. Tekpan seutuseminaari 23.3.2011. Tj Pekka Pesonen Tampereen Vesi

AJANKOHTAISTA TAMPEREEN SEUDUN VESIHUOLLOSTA. Tekpan seutuseminaari 23.3.2011. Tj Pekka Pesonen Tampereen Vesi AJANKOHTAISTA TAMPEREEN SEUDUN VESIHUOLLOSTA Tekpan seutuseminaari 23.3.2011 Tj Pekka Pesonen Tampereen Vesi 1 KÄYNNISSÄ OLEVIA SEUDULLISIA HANKKEITA Sako ja umpikaivolietteiden keräystyön järjestäminen

Lisätiedot

Valituksenalainen päätös Turun hallinto-oikeus 31.7.2014 numero 14/0215/1

Valituksenalainen päätös Turun hallinto-oikeus 31.7.2014 numero 14/0215/1 Kaupunginhallitus 364 25.08.2014 Kaupunginhallitus 34 02.02.2015 Vastaselitys korkeimmalle hallinto-oikeudelle jätteenkuljetusjärjestelmää koskevassa asiassa 145/14.06.00.02/2013 Kaupunginhallitus 25.08.2014

Lisätiedot

Yhdyskuntajätteen kierrätyksen ja hyötykäytön lisääminen

Yhdyskuntajätteen kierrätyksen ja hyötykäytön lisääminen Yhdyskuntajätteen kierrätyksen ja hyötykäytön lisääminen Tulevaisuuden haasteet jätehuollossa, Joensuun tiedepuisto 24.10.2013 Yhdyskuntajäte Yhdyskuntajäte: vakinaisessa asunnossa, vapaa-ajan asunnossa,

Lisätiedot

Jätetaksa 2015. Hailuoto, Kempele, Liminka, Lumijoki, Muhos, Oulu ja Tyrnävä

Jätetaksa 2015. Hailuoto, Kempele, Liminka, Lumijoki, Muhos, Oulu ja Tyrnävä Jätetaksa 2015 Hailuoto, Kempele, Liminka, Lumijoki, Muhos, Oulu ja Tyrnävä 1 Yleistä 1 Soveltamisalue ja -ala Oulun yhdyskuntalautakunnan määräämää jätetaksaa sovelletaan Hailuodon, Kempeleen, Limingan,

Lisätiedot

Savonlinnan Seudun Jätehuolto Oy SELVITYS - 2014 JÄTELAUTAKUNNAN PYYNTÖ TOIMITTAA HINTOJEN VERTAILUTIETOJA

Savonlinnan Seudun Jätehuolto Oy SELVITYS - 2014 JÄTELAUTAKUNNAN PYYNTÖ TOIMITTAA HINTOJEN VERTAILUTIETOJA Savonlinnan Seudun Jätehuolto Oy SELVITYS - 2014 JÄTELAUTAKUNNAN PYYNTÖ TOIMITTAA HINTOJEN VERTAILUTIETOJA Jätelautakunnan pyynnöstä alla on koottuna hintatietoja. Hintavertailuja Itä-Suomen alueella Hintatiedot

Lisätiedot

Jätelain 17.6.2011/646 149 4 momentin mukainen jätteenkuljetusjärjestelmän tarkastelu Nurmijärven kunnan alueella

Jätelain 17.6.2011/646 149 4 momentin mukainen jätteenkuljetusjärjestelmän tarkastelu Nurmijärven kunnan alueella Jätelain 17.6.2011/646 149 4 momentin mukainen jätteenkuljetusjärjestelmän tarkastelu Nurmijärven kunnan alueella www.nurmijarvi.fi Sisältö Jätelain 17.6.2011/646 149 4 momentin mukainen jätteenkuljetusjärjestelmän

Lisätiedot

Mitä jätehuoltomääräykset ovat ja miksi niitä annetaan?

Mitä jätehuoltomääräykset ovat ja miksi niitä annetaan? Mitä jätehuoltomääräykset ovat ja miksi niitä annetaan? 1 Jätehuoltomääräysten tavoite Jätehuoltomääräysten tavoitteena on edistää jätelain (646/2011) toimeenpanoa paikalliset olosuhteet huomioon ottaen.

Lisätiedot

AIRIX Ympäristö Oy Tarvasjoen kunnan vesihuollon kehittämissuunnitelma E25458.10 Kehittämistoimenpiteet Liite 1 (1/7)

AIRIX Ympäristö Oy Tarvasjoen kunnan vesihuollon kehittämissuunnitelma E25458.10 Kehittämistoimenpiteet Liite 1 (1/7) Kehittämistoimenpiteet Liite 1 (1/7) VESIHUOLLON KEHITTÄMISTOIMENPITEET Vedenhankinta Kehittämiskohde Tarve Toimenpiteet Vastuutaho Vesijohtoverkosto Vesijohtoverkoston ikääntyminen Seurataan vesijohtoverkoston

Lisätiedot

Sako- ja umpikaivolietteiden kuljetusjärjestelmäselvitys. Savo-Pielisen jätelautakunnan toimialue

Sako- ja umpikaivolietteiden kuljetusjärjestelmäselvitys. Savo-Pielisen jätelautakunnan toimialue Sako- ja umpikaivolietteiden kuljetusjärjestelmäselvitys Savo-Pielisen jätelautakunnan toimialue 26.8.2013 Sisältö 1 Johdanto... 3 2 Jätteiden kuljetusjärjestelmät... 3 2.1 Uuden jätelain sääntely... 3

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 102. Ympäristölautakunta 14.11.2013 Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 102. Ympäristölautakunta 14.11.2013 Sivu 1 / 1 Ympäristölautakunta 14.11.2013 Sivu 1 / 1 4201/11.01.03/2012 102 Haja-asutusalueen jätevesineuvonta vuonna 2013 Valmistelijat / lisätiedot: Ilppo Kajaste, puh. (09) 816 24834 etunimi.sukunimi@espoo.fi

Lisätiedot

Ehdotus kunnan toissijaiselle vastuulle kuuluvan jätteen jätetaksaksi 1.1.2015 alkaen

Ehdotus kunnan toissijaiselle vastuulle kuuluvan jätteen jätetaksaksi 1.1.2015 alkaen Savo-Pielisen jätelautakunta Pöytäkirja 4/2014 1 (1) 24 Asianro 7006/02.05.00/2014 Ehdotus kunnan toissijaiselle vastuulle kuuluvan jätteen jätetaksaksi 1.1.2015 alkaen Palvelupäällikkö Saija Pöntinen

Lisätiedot

Puh, 0400 975 211 Sähköposti: esa.sirvio@manttavilppula.fi

Puh, 0400 975 211 Sähköposti: esa.sirvio@manttavilppula.fi 1 HÄMEENLINNAN HALLINTO-OIKEUS 2.11.2015 Raatihuoneenkatu 1 13100 Hämeenlinna ASIA: VALITUS TAMPEREEN KAUPUNGIN YHDYSKUNTALAUTAKUNNAN JÄTEHUOLTOJAOSTON PÄÄTÖKSESTÄ KOSKIEN SAKO- JA UM- PIKAIVOLIETTEENKULJETUSTA

Lisätiedot

KOKOEKO Kuopio 24.2.2011. Jätelaki ja muutokset kuntien jätelaitoksille

KOKOEKO Kuopio 24.2.2011. Jätelaki ja muutokset kuntien jätelaitoksille KOKOEKO Kuopio 24.2.2011 Jätelaki ja muutokset kuntien jätelaitoksille Yhdyskuntajätehuollon vastuunjako Yhdyskuntajätteen kokonaismäärä on noin 2,8 milj.tonnia. Teollisuus 22 % Rakentaminen 31 % Yhdyskuntajäte

Lisätiedot

Jätelainsäädännön kokonaisuudistus

Jätelainsäädännön kokonaisuudistus Jätelainsäädännön kokonaisuudistus KOKOEKO-seminaari 24.2.2011 Ylitarkastaja Teemu Virtanen Pirkanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Hallituksen esitys jätelaiksi ja eräiksi siihen liittyviksi

Lisätiedot

Yrityshistoria. Luotettavuus Turvallisuus Ympäristöystävällisyys Joustavuus

Yrityshistoria. Luotettavuus Turvallisuus Ympäristöystävällisyys Joustavuus MIKLINE Organisaatio OY Yrityshistoria Luotettavuus Turvallisuus Ympäristöystävällisyys Joustavuus 1976 Matti ja Terttu Mikkola aloittavat kuljetusyrittäjinä 1993 Mikline Oy perustetaan 2009 P. Laakko

Lisätiedot

JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYSTEN POIKKEUSTEN KÄSITTELY. - Viranhaltijapäätöksissä noudatettavat periaatteet ja menettelytavat

JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYSTEN POIKKEUSTEN KÄSITTELY. - Viranhaltijapäätöksissä noudatettavat periaatteet ja menettelytavat JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYSTEN POIKKEUSTEN KÄSITTELY - Viranhaltijapäätöksissä noudatettavat periaatteet ja menettelytavat Sisällys 1. Johdanto... 1 2. Lainsäädännölliset vaatimukset... 1 3. Poikkeushakemuksen vireillepano

Lisätiedot

JÄTEVESIEN KÄSITTELY VIEMÄRIVERKOSTOJEN ULKOPUOLISILLA ALUEILLA. Vs. ympäristösihteeri Satu Ala-Könni puh. 2413 4260 (ma-ti, pe) gsm 050 386 4625

JÄTEVESIEN KÄSITTELY VIEMÄRIVERKOSTOJEN ULKOPUOLISILLA ALUEILLA. Vs. ympäristösihteeri Satu Ala-Könni puh. 2413 4260 (ma-ti, pe) gsm 050 386 4625 1 JÄTEVESIEN KÄSITTELY VIEMÄRIVERKOSTOJEN ULKOPUOLISILLA ALUEILLA Vs. ympäristösihteeri Satu Ala-Könni puh. 2413 4260 (ma-ti, pe) gsm 050 386 4625 2 TAUSTAA Jäteveden sisältämästä fosforista 50% tulee

Lisätiedot

JÄTEMAKSUTAKSA KUNNAN JÄRJESTÄMÄ JÄTTEENKULJETUS

JÄTEMAKSUTAKSA KUNNAN JÄRJESTÄMÄ JÄTTEENKULJETUS JÄTEMAKSUTAKSA KUNNAN JÄRJESTÄMÄ JÄTTEENKULJETUS Mäntsälän kunta Kiertokapulan alueen kuntien jätelautakunta Kolmenkierto hyväksynyt 3.12.2015 Voimaantulo 1.1.2016 I YLEISTÄ 1 Mäntsälän kunnan jätehuolto

Lisätiedot

Hajajätevesiasetus. Lainsäädännön uusimmat käänteet Helsinki 10.2.2011. Saara Bäck/Luontoympäristöosasto/ Hajajätevedet 11.2.

Hajajätevesiasetus. Lainsäädännön uusimmat käänteet Helsinki 10.2.2011. Saara Bäck/Luontoympäristöosasto/ Hajajätevedet 11.2. Hajajätevesiasetus Lainsäädännön uusimmat käänteet Helsinki 10.2.2011 Saara Bäck/Luontoympäristöosasto/ Hajajätevedet 1 Hajajätevesiasetuksen soveltamisala Sovelletaan viemäriverkoston ulkopuolella Soveltamisala

Lisätiedot

SUUNNITELMA JÄTTEENKULJETUSJÄRJESTELMÄN YHDENMUKAISTAMISEKSI LOHJAN KAUPUNGISSA

SUUNNITELMA JÄTTEENKULJETUSJÄRJESTELMÄN YHDENMUKAISTAMISEKSI LOHJAN KAUPUNGISSA SUUNNITELMA JÄTTEENKULJETUSJÄRJESTELMÄN YHDENMUKAISTAMISEKSI LOHJAN KAUPUNGISSA LÄHTÖKOHTA Sammatin kunta liittyi Lohjan kaupunkiin 1.1.2009. Sammatin kaupunginosassa on kunnan järjestämä jätteenkuljetus

Lisätiedot

Kuntien rooli uudessa jätelaissa. Leena Eränkö Syyskuu 2011

Kuntien rooli uudessa jätelaissa. Leena Eränkö Syyskuu 2011 Kuntien rooli uudessa jätelaissa Leena Eränkö Syyskuu 2011 Uusi jätelaki tulee voimaan 2012 Tulee voimaan 1.5.2012 Siirtymäkausia joissain asioissa Mm. pakkausjätteen aluekeräys 2014 Kuljetusjärjestelmäpäätökset

Lisätiedot

Kiertokapulan alueen kuntien yhteinen jätelautakunta hyväksynyt 28.11.2012 Voimaantulo 1.1.2013

Kiertokapulan alueen kuntien yhteinen jätelautakunta hyväksynyt 28.11.2012 Voimaantulo 1.1.2013 Riihimäen kaupunki TAKSAT JÄTEMAKSUTAKSA Kiertokapulan alueen kuntien yhteinen jätelautakunta hyväksynyt 28.11.2012 Voimaantulo 1.1.2013 I YLEISTÄ 1 Riihimäen kaupungin jätehuolto on järjestetty jätelain

Lisätiedot

Forssan kaupungin jätelautakunta esittää valitusten hylkäämistä seuraavin perustein.

Forssan kaupungin jätelautakunta esittää valitusten hylkäämistä seuraavin perustein. Hämeenlinnan hallinto-oikeudelle Eino Järvisen ym:n valituksia koskeva lausunto Forssan kaupungin jätelautakunta esittää valitusten hylkäämistä seuraavin perustein. Valituksenalaiset päätökset koskevat

Lisätiedot

JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET: YLEINEN OSA

JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET: YLEINEN OSA Liite 5 / Jätela 17.12.2014 62 JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET: YLEINEN OSA Hattula, Hausjärvi, Hyvinkää, Hämeenlinna, Janakkala, Järvenpää, Kerava, Loppi, Mäntsälä, Riihimäki, Tuusula, Valkeakoski JÄTELAUTAKUNTA

Lisätiedot

Miten onnistun jätevesijärjestelmän valinnassa?

Miten onnistun jätevesijärjestelmän valinnassa? Miten onnistun jätevesijärjestelmän valinnassa? Jätevedenkäsittelyn perusteet ja järjestelmien toimivuus Satu Heino Kokemäenjoen vesistön vesiensuojeluyhdistys ry Asetus talousjätevesien käsittelystä Oman

Lisätiedot

Kiertokapulan alueen kuntien jätelautakunta Kolmenkierto hyväksynyt 4.12.2013 Voimaantulo 1.1.2014

Kiertokapulan alueen kuntien jätelautakunta Kolmenkierto hyväksynyt 4.12.2013 Voimaantulo 1.1.2014 Riihimäen kaupunki JÄTEMAKSUTAKSA JÄTEMAKSUTAKSA Kiertokapulan alueen kuntien jätelautakunta Kolmenkierto hyväksynyt 4.12.2013 Voimaantulo 1.1.2014 I YLEISTÄ 1 Riihimäen kaupungin jätehuolto on järjestetty

Lisätiedot

Kunnan järjestämä jätteenkuljetus Turun seudulla

Kunnan järjestämä jätteenkuljetus Turun seudulla Kunnan järjestämä jätteenkuljetus Turun seudulla Kunnan järjestämä jätteenkuljetus on käytössä TSJ:n toimialueella viidessä kunnassa (Masku, Naantali, Nousiainen, Mynämäki, Raisio) ja osittain kahdessa

Lisätiedot

SAAPUNUT 23, 04, 2013

SAAPUNUT 23, 04, 2013 Kymen Jätelautakunta Tiedoksi: -L. Rautiainen -A. Soini SAAPUNUT 23, 04, 2013 i]n: 23.4.2013 Valtakatu 33 (PL 32) 45701 Kuusankoski Viite: ilmoitus internet -sivuillanne 20.3.2013/ jätteenkuljetusjärjestelmää

Lisätiedot

JÄTEMAKSUTAKSA KUNNAN JÄRJESTÄMÄ JÄTTEENKULJETUS. Riihimäen kaupunki

JÄTEMAKSUTAKSA KUNNAN JÄRJESTÄMÄ JÄTTEENKULJETUS. Riihimäen kaupunki JÄTEMAKSUTAKSA KUNNAN JÄRJESTÄMÄ JÄTTEENKULJETUS Riihimäen kaupunki Kiertokapulan alueen kuntien jätelautakunta Kolmenkierto hyväksynyt 3.12.2015 Voimaantulo 1.1.2016 I YLEISTÄ 1 Riihimäen kaupungin jätehuolto

Lisätiedot

TIIVISTELMÄ LAUSUNNOISTA JA MIELIPITEISTÄ SEKÄ VASTAUS NIIHIN

TIIVISTELMÄ LAUSUNNOISTA JA MIELIPITEISTÄ SEKÄ VASTAUS NIIHIN TIIVISTELMÄ LAUSUNNOISTA JA MIELIPITEISTÄ SEKÄ VASTAUS NIIHIN Lausunnot 1) Pakkausalan Ympäristörekisteri PYR Oy, joka edustaa myös Suomen Kuitukierrätys Oy:tä, Suomen Keräyslasiyhdistys ry:tä, Mepak-Kierrätys

Lisätiedot

Selvitys biojätteen ja muiden hyötyjätteiden keräyksestä ravintoloissa sekä laitos- ja keskuskeittiöissä

Selvitys biojätteen ja muiden hyötyjätteiden keräyksestä ravintoloissa sekä laitos- ja keskuskeittiöissä Selvitys biojätteen ja muiden hyötyjätteiden keräyksestä ravintoloissa sekä laitos- ja keskuskeittiöissä Päivi Urrila Hämeenlinnan seudullisen ympäristötoimen monisteita 14 2008 Hämeenlinnan kaupunki Urrila,

Lisätiedot

jätteenkuljetusjärjestelmä

jätteenkuljetusjärjestelmä Uusi jätelaki / jätteenkuljetusjärjestelmä j j j Kiinteistöittäinen jätteenkuljetus on järjestettävä joko perusmallilla, kunnan järjestämä jätteenkuljetus eli kunnan kilpailuttama tai Kunta voi päättää,

Lisätiedot

Uusi opas jätehuoltomääräysten laatimiseen mikä on muuttunut?

Uusi opas jätehuoltomääräysten laatimiseen mikä on muuttunut? Uusi opas jätehuoltomääräysten laatimiseen mikä on muuttunut? Kehittämisinsinööri Tuulia Innala & Projekti-insinööri Henna Luukkonen Kuntamarkkinat 10.9.2014 Kunnan tehtävät jätehuollossa Kunta (omistajana,

Lisätiedot

Loimi-Hämeen jätehuollon yhteistoiminta-alueen jätepoliittinen ohjelma 2015-2020. Jätehuolto -määräykset

Loimi-Hämeen jätehuollon yhteistoiminta-alueen jätepoliittinen ohjelma 2015-2020. Jätehuolto -määräykset Loimi-Hämeen jätehuollon yhteistoiminta-alueen jätepoliittinen ohjelma 2015-2020 Jätehuolto -määräykset Hannele Tiitto, jätehuoltosuunnittelija, Forssan kaupungin jätelautakunta Ohjelmatyön tekijät Jätelautakunta

Lisätiedot

Omistajapäivät palvelukatsaus, Pasi Kaskinen 6.9.2013

Omistajapäivät palvelukatsaus, Pasi Kaskinen 6.9.2013 Omistajapäivät palvelukatsaus, Pasi Kaskinen 6.9.2013 Kierrättämisestä helppoa LHJ:n palvelut ja niiden rahoitus Biojätekeräys ja muut erilliskeräyspalvelut Biojätemaksu tyhjennyskohtainen hinta Lasin,

Lisätiedot

Rakennusosien ja materiaalien uudelleenkäytön sääntelyyn liittyviä kysymyksiä

Rakennusosien ja materiaalien uudelleenkäytön sääntelyyn liittyviä kysymyksiä Rakennusosien ja materiaalien uudelleenkäytön sääntelyyn liittyviä kysymyksiä ReUSE seminar Ulla-Maija Mroueh VTT Technical Research Centre of Finland Rakennusosien uudelleenkäytön sääntely Miten jäte-

Lisätiedot

SKKY Kevätseminaari 21.3.2013 SER -markkinat. Quide Lehtikuja

SKKY Kevätseminaari 21.3.2013 SER -markkinat. Quide Lehtikuja SKKY Kevätseminaari 21.3.2013 SER -markkinat Quide Lehtikuja Uusi SER -direktiivi (WEEE -direktiivi) julkaistiin Euroopan Unionin virallisessa lehdessä 24.7.2012 (2012/19/EU) Direktiivi tulee panna täytäntöön

Lisätiedot

Ylä Savon jätehuoltolautakunta. Jätteenkuljetusjärjestelmästä jätetyt valmisteluvaiheen lausunnot. Yhteenveto tulleista lausunnoista ja mielipiteistä

Ylä Savon jätehuoltolautakunta. Jätteenkuljetusjärjestelmästä jätetyt valmisteluvaiheen lausunnot. Yhteenveto tulleista lausunnoista ja mielipiteistä Ylä Savon jätehuoltolautakunta Jätteenkuljetusjärjestelmästä jätetyt valmisteluvaiheen lausunnot Yhteenveto tulleista lausunnoista ja mielipiteistä Mielipiteet Jätteenkuljetus Kiuruveden taajamassa. Anja

Lisätiedot

JÄTEHUOLTOHINNASTO 1.1-31.03.2008 Maanläjitysalueen hinnasto 1.1-31.12.2008. V u o s i 2008

JÄTEHUOLTOHINNASTO 1.1-31.03.2008 Maanläjitysalueen hinnasto 1.1-31.12.2008. V u o s i 2008 KIRKKONUMMEN KUNTA Kunnallistekniset palvelut Liite Yt 2/22.11.2007 JÄTEHUOLTOHINNASTO 1.1-31.03.2008 Maanläjitysalueen hinnasto 1.1-31.12.2008 Jätetaksa V u o s i 2008 Kunnanvaltuuston päätös 35/28.2.1991,

Lisätiedot

Jätelautakunta Ylivieskan kaupunki jatelautakunta@ylivieska.fi Jätelautakunnan alueen kunnan- ja kaupunginhallitukset 25.03.2013

Jätelautakunta Ylivieskan kaupunki jatelautakunta@ylivieska.fi Jätelautakunnan alueen kunnan- ja kaupunginhallitukset 25.03.2013 Jätelautakunta Ylivieskan kaupunki jatelautakunta@ylivieska.fi Jätelautakunnan alueen kunnan- ja kaupunginhallitukset 25.03.2013 Keski-Pohjanmaan Yrittäjien Jätealan Yrittäjien valiokunta yhtyy Ympäristöyritysten

Lisätiedot

KUNNAN OHJEITA JÄTEVESISANEERAUSTA SUUNNITTELEVILLE. Juha Viinikka Ympäristöpäällikkö Lopen kunta Jätevesi-ilta 26.11.2014

KUNNAN OHJEITA JÄTEVESISANEERAUSTA SUUNNITTELEVILLE. Juha Viinikka Ympäristöpäällikkö Lopen kunta Jätevesi-ilta 26.11.2014 KUNNAN OHJEITA JÄTEVESISANEERAUSTA SUUNNITTELEVILLE Juha Viinikka Ympäristöpäällikkö Lopen kunta Jätevesi-ilta 26.11.2014 Asetus 209/2011 talousjätevesien käsittelystä Tavoite: haja-asutusalueen kiinteistöjen

Lisätiedot

TALOUSJÄTEVESIEN KÄSITTELY VESIHUOLTOLAITOSTEN VIEMÄRIVERKOSTOJEN ULKOPUOLISILLA ALUEILLA (VNA 209/2011)

TALOUSJÄTEVESIEN KÄSITTELY VESIHUOLTOLAITOSTEN VIEMÄRIVERKOSTOJEN ULKOPUOLISILLA ALUEILLA (VNA 209/2011) Huom. Kiinteistöllä säilytettävä TALOUSJÄTEVESIEN KÄSITTELY VESIHUOLTOLAITOSTEN VIEMÄRIVERKOSTOJEN ULKOPUOLISILLA ALUEILLA (VNA 209/2011) Yhteenveto jätevesijärjestelmän suunnitelmasta Uusi jätevesijärjestelmä

Lisätiedot

Jätehuolto Etelä-Karjalassa

Jätehuolto Etelä-Karjalassa Etelä-Karjalan Jätehuolto Oy on yhdeksän eteläkarjalaisen kunnan Imatran, Lappeenrannan, Lemin, Luumäen, Parikkalan, Rautjärven, Ruokolahden, Savitaipaleen ja Taipalsaaren omistama jäteyhtiö. Tehtävänämme

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI. Ympäristönsuojelulain 28 :n mukaisessa lupa-asiassa. Päätös on annettu julkipanon jälkeen.

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI. Ympäristönsuojelulain 28 :n mukaisessa lupa-asiassa. Päätös on annettu julkipanon jälkeen. 1 JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI ASIA PÄÄTÖS Ympäristönsuojelulain 28 :n mukaisessa lupa-asiassa. Päätös on annettu julkipanon jälkeen. Julkipanopvm 20.1.2003 Kokouspvm 16.1.2003 LUVAN HAKIJA Päätös ympäristönsuojelulain

Lisätiedot

Jätteenkuljetukset. Virpi Leppälä & Iida Miettinen

Jätteenkuljetukset. Virpi Leppälä & Iida Miettinen Jätteenkuljetukset Virpi Leppälä & Iida Miettinen Alueet ja urakat Kouvola-Iitti (86 900 asukasta), Kymenlaakson Jäte Oy:n jätteenkuljetukset 7 eri urakkaa: loppujäte 3 urakkaa, biojäte, erillisurakkana

Lisätiedot

JÄTEMAKSUTAKSA KUNNAN JÄRJESTÄMÄ JÄTTEENKULJETUS. Hyvinkään kaupunki

JÄTEMAKSUTAKSA KUNNAN JÄRJESTÄMÄ JÄTTEENKULJETUS. Hyvinkään kaupunki JÄTEMAKSUTAKSA KUNNAN JÄRJESTÄMÄ JÄTTEENKULJETUS Hyvinkään kaupunki Kiertokapulan alueen kuntien jätelautakunta Kolmenkierto hyväksynyt 17.12.2014 Voimaantulo 1.1.2015 I YLEISTÄ 1 Hyvinkään kaupungin jätehuolto

Lisätiedot

AIRIX Ympäristö Oy Laitilan vesihuollon kehittämissuunnitelma E23162 Kehittämistoimenpiteet Liite I (1/5)

AIRIX Ympäristö Oy Laitilan vesihuollon kehittämissuunnitelma E23162 Kehittämistoimenpiteet Liite I (1/5) Kehittämistoimenpiteet Liite I (1/5) KEHITTÄMISTOIMENPITEET Vedenhankinta Laitilan Wirvoitusjuomatehtaan vedenhankinta Veden sisäänotto aiheuttaa ongelmia keskustan verkostossa Rakennetaan Laitilan Wirvoitusjuomatehtaalle

Lisätiedot