Lietteiden kuljetusjärjestelmää koskevan päätöksen valmistelu

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Lietteiden kuljetusjärjestelmää koskevan päätöksen valmistelu"

Transkriptio

1 Lausuntopyyntö Sivu 1/ Dnro 88/14.06/2013 Kunta Jakeluosoite Postinumero ja postitoimipaikka Lietteiden kuljetusjärjestelmää koskevan päätöksen valmistelu Sako- ja umpikaivolietteiden kuljetusjärjestelmää tarkastellaan Joensuun alueellisessa jätelautakunnassa. Tarkastelu koskee pääosin asuinkiinteistöillä (vakinaiset ja vapaa-ajan asunnot) syntyvien lietteiden kuljetusta Ilomantsin, Joensuun, Kontiolahden, Liperin ja Polvijärven kunnissa. Joensuun alueellinen jätelautakunta on em. kuntien jätehuoltoviranomainen. Kunnittainen kuljetusjärjestelmän tarkastelu ja sen pohjalta tehtävä päätös perustuu jätelain (646/2011) 149 :ään. Jätelautakunta jatkaa asian käsittelyä Itä-Suomen hallinto-oikeuden kumottua tekemällään päätöksellä lautakunnan ja tekemät päätökset ja palautettua asian uudelleen käsiteltäväksi. Tarkastelu perustuu jätelain 37 :n 1 momentissa kiinteistön haltijan järjestämälle jätteenkuljetukselle asetettuihin edellytyksiin, jotka ovat seuraavat: - tarjolla on jätteen kuljetuspalveluja kattavasti ja luotettavasti sekä kohtuullisin ja syrjimättömin ehdoin; - jätteenkuljetus edistää jätehuollon yleistä toimivuutta kunnassa, tukee jätehuollon alueellista kehittämistä eikä aiheuta vaaraa tai haittaa terveydelle tai ympäristölle; - päätöksen vaikutukset arvioidaan kokonaisuutena myönteisiksi ottaen erityisesti huomioon vaikutukset kotitalouksien asemaan sekä yritysten ja viranomaisten toimintaan. Mikäli kiinteistön haltijan järjestämän kuljetuksen edellytykset eivät täyty, on siirryttävä kunnan järjestämään sako- ja umpikaivolietteiden kuljetukseen. Vaikka em. edellytykset täyttyisivät, voi jätehuoltoviranomainen päättää siirtymisestä kunnan järjestämään lietteiden kuljetukseen. Liitemateriaaleissa on lisätietoa asian valmistelusta ja lainsäädännöllisestä perustasta. Jätehuoltoviranomainen pyytää toimialueensa kuntien lausuntoja asiassa. Lausuntoon pyydetään tarvittaessa sisällyttämään kunnan vesilaitoksen näkemykset. Määräaika lausunnon antamiseen on Lausunto tulee toimittaa osoitteella Joensuun alueellinen jätelautakunta, Muuntamontie 5, Joensuu, tai sähköpostitse Jätelain valvontaviranomaisina toimivilta kuntien ympäristönsuojeluviranomaisilta on pyydetty asiassa lausuntoa erikseen. Kunnan lausunnossa pyydetään tarkastelemaan sako- ja umpikaivolietteiden kiinteistöittäisen kuljetuksen järjestämistä em. edellytysten näkökulmasta. Lisätietoja: jätehuoltosuunnittelija Anna Kettunen, tai JENSUUN ALUEELLINEN JÄTELAUTAKUNTA Joensuun kaupunki / Joensuun alueellinen jätelautakunta Muuntamontie 5, Joensuu / p / y-tunnus

2 Lausuntopyyntö Sivu 2/ Dnro 88/14.06/2013 LIITTEET Liite lausuntopyyntöön: Sako- ja umpisäiliölietteiden kuljetusjärjestelmään koskeva päätöksenteko (koostettu kuntalaisten tiedonsaantia varten) Selvitystyö sako- ja umpikaivolietteiden jätteenkuljetusjärjestelmän nykytilasta (FCG Suunnittelu ja Tekniikka y ) Kuntaliiton yleiskirje 5 / 80 / 2013 JAKELU Ilomantsin, Joensuun, Kontiolahden, Liperin ja Polvijärven kunnat SÄÄDÖKSET Jätelaki (646/2011) :t 37 ja 149 Joensuun kaupunki / Joensuun alueellinen jätelautakunta Muuntamontie 5, Joensuu / p / y-tunnus

3 Joensuun alueellinen jätelautakunta valmistelee päätöstä sako-ja umpikaivojen lietteiden kuljetusjärjes Asianosaisten tiedonsaantia ja mielipiteen ilmaisua varten päätöksentekoon liittyvä lainsäädäntö ja tiivis lyssäja viranhaltijatyönä saatuihin tietoihin sekä jätelautakunnan teettämään selvitystyöhön sako-ja um telmä asian valmistelumateriaalista on koottu yhteen. Taustamateriaali perustuu asian aiemmassa käsitte suun alueellinen jätelautakunta on em. kuntien jätehuoltoviranomainen. telmästä lautakunnan kuntien eli llomantsin, Joensuun, Kontiolahden, Liperinja Polvijärven alueilla. Joen Sako- ja umpisäiliölietteiden kuljetusjärjestelmää koskeva päätöksenteko toviranomaisen päätöksella kiinteistön haltijan järjestämä kuljetusjärjestelmä voi olla käytössä vain osassa kerroista sekä toimitettava tiivistelmä jätteen yhteismäärästä ja toimituspaikoista. Jätehuoltoviranomai kuntaa. nen ylläpitää kiinteistöittäisestä jätteenkuljetuksesta rekisteriä, johon tiedot merkitään. Kunnan jätehuol Jätteenkuljetuksessa on sen järjestämistavasta riippumatta noudatettava kunnan jätehuoltomääräyksiä. Jäte on toimitettava kunnan määräämään vastaanotto- tai käsittelypaikkaan. Jätteen kuljettajan on an nettava jätehuoltoviranomaiselle vuosittain tiedot kiinteistöistä, joilta jätettä on noudettu, jätteen nouto tukset kotitalouksien asemaan sekä yritysten ja viranomaisten toimintaan. 3. päätöksen vaikutukset arvioidaan kokonaisuutena myönteisiksi ottaen erityisesti huomioon vaiku hittämistä eikä aiheuta vaaraa tai haittaa terveydelle tai ympäristölle; 2. jätteenkuljetus edistää jätehuollon yleistä toimivuutta kunnassa, tukee jätehuollon alueellista ke ehdoin; i. tarjolla onjätteen kuljetuspalveluja kattavasti ja luotettavasti sekä kohtuullisin ja syrjimättömin set täyttyvät (JäteL 37 ): Kiinteistön haltijan järjestämä jätteenkuljetuksen malli voidaan valita vain, jos kaikki seuraavat edellytyk tusyrityksen kanssa. päättää, että kunnassa tai sen osassa jätteenkuljetuksen järjestää kiinteistön haltija sopimalla siitä kulje kilpailuttama kuljetus. Vaihtoehtoinen tapa eli kiinteistön haltijan järjestämä jätteenkuljetus voidaan valita Nykyisen jätelain pääsääntö kiinteistöittäisenjätteenkuljetuksen järjestämisessä on kunnan järjestämä ja vain, jos laissa erikseen määritellyt edellytykset täyttyvät. Tällöin kunnan jätehuoltoviranomainen voi kuljetuksesta. B. kiinteistön haltijan järjestämänä, jolloin kiinteistön haltija sopii kuljetusyrittäjän kanssa lietteen A. kunnan järjestämänä, jolloin kunta kilpailuttaa lietteiden kuljetuksen; tai kiinteistön keräyspaikasta käsittelypaikkaan voidaan toteuttaa joko asumisen sekä julkisoikeudellisten yhteisöjen ja yhdistysten toimipaikkojen osalta. Lietteiden kuljetus Kunnan on järjestettävä sako-ja umpikaivolietteidenjätehuolto vakituisten ja vapaa-ajan asuntojen, muun Määräaika päätöksen tekemiselle oli musperusteisena kuljetuksena, on tarkasteltava jätteenkuljetuksen järjestämistä nykyisessä laissa säädet Jätelain ( ) mukaan kunnan, jossa lain voimaan tullessa jätteenkuljetus hoidettiin sopi tyjen edellytysten perusteella ja tehtävä tarkastelun perusteella päätös jätteenkuljetusjärjestelmästä. Jätelaki edellyttää kuljetusjärjestelmän tarkastelua järjestelmiin, kuten sakokaivoihin, umpisäiliöihinja pienpuhdistamojen lietetiloihin, kertyviäjätevesiäja lietteitä. pikaivolietteidenjätteenkuljetusjärjestelmän nykytilasta (FCG Suunnittelu ja Tekniikka y, ). Sako-ja umpikaivolietteillä tarkoitetaan tässä taustamateriaalissa kiinteistökohtaisiin jätevesien käsittely Liite lausuntopyyntöön 07/2015 Sivu 1 / 4

4 B. Kiinteistön ha1tjan järjestämä IietteenkuUetus voi halutessaan kilpailuttaa palvelun eri kuljetusyritysten kesken. tusjärjestelmän muutokselle eli kiinteistön haltijanjärjestämänjätteenkuljetuksen lakkaamiselle. Sako-ja umpikaivolietteen kuljetus hoidetaan tällä hetkellä kaikissa alueen kunnissa kiinteistön haltijan Nykytilanteen kuvaus sa käsiteltäväjätteenkuljetusta koskeva asia uudelleen. Jos päätetään siirtyä kiinteistön haltijan järjestä ja ympäristökeskusten ylläpitämänjätehuoltorekisterin mukaan. Kaikki eivät kuitenkaan toimi aktiivisesti, ja osa on ilmoittanut jätelautakunnalle, etteivät ne kerää ja kuljeta lietteitäjätelautakunnantoimialueella. Liite lausuntopyyntöön 07/2015 Sivu 2 / 4 telmästä on näin ollen tehtävä jokaisen kunnan osalta. Mikäli jätehuoltoviranomainen päättää, että jätteenkuljetus järjestetään jatkossa kiinteistön haltijanjär tä, onjätelautakunnan alueella arviolta noin ii 700 (ml. sekä vakituiset että vapaa-ajan kiinteistöt). Jokai jestämänä, on sen seurattava päätöksen täytäntöönpanoaja sen edellytysten täyttymistä sekä tarvittaes Viemäriverkon ulkopuolisia asuinkiinteistöjä, joiden jätevesijärjestelmä sisältää sakokaivoja tai umpisäiliöi lain edellyttämä tarkastelu nykyisestä kuljetusjärjestelmästä sekä päätös jatkossa sovellettavasta järjes taan käsiteltäväksi Kuhasalon jätevedenpuhdistamolle Joensuuhun. Lisäksi jätevesilietettä käsitellään mästä kuljetuksesta kunnan järjestämään kuljetukseen, on päätöksessä määritettävä siirtymäaika kulje sessa kunnassa on vähintään yksi lietteen vastaanottopaikka. Siirtoviemäriä pitkin pääosa lietteestäjohde Jätelautakunnan toimialueella reilulla 40 yrityksellä on oikeus lietteiden kuljetukseen Elinkeino-, liikenne järjestämänä. Kiinteistön haltija tilaa lietteen tyhjennyksen ja kuljetuksen alueella toimivalta yritykseltä, ja Vuoden 2014 kiinteistöittäisen kuljetuksen tietopyyntö lähetettiin 35 yritykselle, joista 14 toimitti tietoja ja llomantsinjätevedenpuhdistamossaja Stora Enson Uimaharjun tehtaan puhdistamossa. yhdeksän ilmoitti, ettei ole kuljettanut lietteitäjätelautakunnan alueella. Yksi yritys ilmoitti kuljettaneensa sopimuksen perusteella. lietteen tyhjennys-ja kuljetuspalvelun. A. Kunnan järjestämä 1ietteenkuetus Jätteen kuljetusjärjestelmien pääpiirteet tiivisesti toimivia yrityksiä on siten ainakin 15. lietteitä, muttei toimittanut lain edellyttämiä tietoja. Kymmenen yritystä ei vastannut tietopyyntöön. Ak Alueen kunnissa ei ennen nykylain voimaantuloa ole tehty päätöksiä sako-ja umpikaivolietteiden kuljetusjärjestelmästä, lukuun ottamatta Liperin kuntaa. Siellä on päätetty jatkaa sopimusperusteista mallia. Jäte tien yhteinen jätehuoltoyhtiö Puhas y tai kuntien vesilaitokset. Kilpailuttaminen on tehtävä hankintala Kunnan järjestämän lietteenkuljetuksen maksuista päättää jätehuoltoviranomainen eli Joensuun alueelli nen jätelautakunta. Maksut perustuvat kuljetusten kilpailutuksiin ja ovat julkisoikeudellisia maksuja. Kunnan järjestämässä lietteiden kuljetuksessa kuljetukset kilpailuttaa kunta, käytännössä esimerkiksi kun kia noudattaen ja siten, että erilaisilla kuljetusyrityksillä on mahdollisuus osallistua kilpailutukseen. Toimialue voidaan kilpailutuksessa jakaa useaan eri urakka-alueeseen esimerkiksi kunnittain tai muuten jäte tämässä kuljetuksessa ainoastaan kunta tai kunnan puolesta toimiva jätteenkuljettaja saa kuljettaa laissa huollon järjestämisen kannalta tarkoituksenmukaisella perusteella. Kilpailutuskausi on määräaikainen, esimerkiksi viisi vuotta. Tarjouspyynnössä voidaan asettaa ehtoja esimerkiksi kuljetuskalustolle. Sama kunnallinen organisaatio vastaa tyhjennyksiin liittyvästä asiakaspalvelustaja laskutuksesta. Kunnan järjes kunnanjärjestämisvastuulle määritettyä jätettä. kuljetusyrityksen kanssa. Mikäli alueella toimii useita kuljetusyrityksiä, kiinteistön haltija voi kilpailuttaa Kiinteistön haltijan järjestämässä lietteenkuljetuksessa kotitalous solmii kuljetussopimuksen valitsemansa kuljetusmaksu on yksityisoikeudellinen maksu. Kuljetusyritys laskuttaa kiinteistön haltijaa keskinäisen Kiinteistön haltija tilaa tyhjennykset suoraan kuljetusyrityksestä. Kuljetuksen hinnasta päättää yritys, ja

5 Liite lausuntopyyntöön 07/2015 Sivu 3 / 4 Asian aiempi valmisteluja käsittely Joensuun alueellinen jätelautakunta päätti (51 ), että sako-ja umpikaivolietteiden kuljetus jär jestetään edelleen alueen kaikissa kunnissa kiinteistön haltijanjärjestämänä kuljetuksena. Lautakunta hylkäsi päätöksestä tehdyn oikaisuvaatimuksen (63 ). Itä-Suomen hallinto-oikeus kumosi jäte lautakunnan edellä mainitut päätökset ja palautti asian jätelautakunnalle uudelleen käsiteltäväksi tekemällään päätöksellä. Näin ollen päätöksenteon valmistelua eli nykyisen kuljetusjärjestelmän tarkaste lua onjatkettuja asiasta on tehtävä jätelain edellyttämä päätös. Alustava arvio jätelain 37 :n edellytysten täyttymisestä 1. edellytys: Tarjolla onjätteen kuljetuspalveluja kattavastija luotettavasti sekä kohtuullisin ja syrji mättömin ehdoin (JäteL 37.1 /35.2 ) Jätelautakunnan alueen jokaisessa kunnassa toimii useita lietteitä kuljettavia yrityksiä. Jätehuoltoviran omaiselle toimitettujen kuljetustietojen perusteella niukin palvelutarjonta on llomantsissa, jonka alueelta tietoja toimitti vuoden 2013 osalta vain kaksi yritystä. llomantsissa yritysten toimittamien lietemäärien ja jätevedenpuhdistamon ilmoittaman toteutuneen kertymän vertailun perusteella valtaosaa tyhjennyksistä ei ole ilmoitettu jätehuoltoviranomaiselle. Muissa kunnissa aktiivisesti toimivia yrityksiä on enemmän (4 8 yritystä/kunta), joskin niissäkin jätehuoltoviranomaiselle ilmoitetut lietemäärät ovat selvästi puhdistamo jen vastaanottomääriä pienempiä. Kuntien ympäristönsuojeluviranomaisille ei ole tullut ilmoituksia liettei den kuljetuspalvelun tarjonnan puutteesta. Kuljetuspalvelun tarjontaa voidaan pitää kattavanaja luotetta va na. Lietteiden kuljetuspalvelun sekä hinnoittelun ehtojen kohtuullisuuttaja syrjimättömyyttä on selvitetty jätehuoltoviranomainen kyselyllä vuoden 2014 alussa sekä loppuvuodesta tehdyn selvityksen yhteydessä. Kaikki alan yritykset eivät ole selventäneet palvelu-ja hinnoitteluehtojaan viranomaiselle. Tyhjennysker ran hinnoittelu-ja palveluperusteina ovat mm. matka, palvelun kesto (tuntihinta), kiireellisyysjajätteen käsittelymaksu. Ilmoituksensa mukaan lähes kaikki yritykset erottelevat lain edellyttämällä tavalla lasku tuksessa kuljetuksenja käsittelymaksun osuudet. Hintatietojaja palveluehtoja on niukasti saatavilla esim. internetissä, mikä hankaloittaa kotitalouksien tiedonsaantia etukäteen. Yritysten välillä tietojen vertailta vuus on hankalaa, koska yritysten hinnoitteluperusteet vaihtelevat toisistaan ja koska kiinteistön olosuh teet voivat vaikuttaa tyhjennyksen hintaan. Jätelain perusteluiden mukaan säännönmukaisessa jätteen kiinteistöittäisessä keräyksessäjätteen kuljetusmatka ei saa olla maksun määräytymisperuste, eikä saman kunnan alueella maksu saa olla riippuvainen kiinteistön sijainnista suhteessa jätteen käsittelypaikkaan. Valmisteluaineiston perusteella lietteiden kuljetuspalvelun ehtoja ei voida pitää lain edellyttämällä tavalla syrjimättöminä. 2. edellytys: Jätteenkuljetus edistää jätehuollon yleistä toimivuutta kunnassa, tukee jätehuollon alueel lista kehittämistä eikä aiheuta vaaraa tai haittaa terveydelle tai ympäristölle (JäteL 37.2 ) Jätehuollon yleinen toimivuus muodostuu mm. palvelujen saatavuudestajajoustavuudesta sekä määräys tenja säädösten noudattamisestaja lakisääteisen seurannan toteutumisesta. Palveluiden saatavuus lienee hyvä. Usea yritys ilmoitti tarjoavansa myös päivystystyyppistä palvelua, joskaan sitä ei liene tarjolla kaikilla alueilla. Jätehuoltoviranomaiselle lietteiden kuljetustiedot toimittaneiden yritysten keräämä lietemäärä on merkittävästi pienempi kuin vesilaitosten ilmoittama vastaanottomäärä,ja teoreettinen laskelma lieteker tymästä on vielä merkittävästi vesilaitosten ilmoittamaa toteutunutta kertymää suurempi. Lietteidenjä tehuollon seuranta eijätelautakunnan alueen kunnissa ole jätelain edellyttämällä tasolla. Nykytilanteessa on ilmeistä, että kaikki kiinteistöt eivät ole liittyneet jätteenkuljetukseen ja että tyhjennysvälissä ei nouda teta jätehuoltomääräyksiäja hajajätevesiasetusta. ngelmia voi olla yritysten tekemässä jätemäärien kirjanpidossa, ja on mahdollista, että alueella toimii jätehuoltorekisteriin hyväksymättömiä yrityksiä ja/tai kaikista tyhjennyksistä ei pidetä kirjaa, ja että osa lietteistä päätyy jätehuoltomääräysten vastaisiin käsit telypaikkoihin. Nykyinen lietteiden kuljetusmalli ei kaikilta osin edistä jätehuollon toimivuutta kunnissa eikä jätehuollon alueellista kehittämistä. Kunnan järjestämässä kuljetusmallissa jätehuoltojärjestelmän seuranta ja kehittäminen voitaisiin toteuttaa tehokkaammin.

6 kuljetuksessa etukäteistieto hinnoittelusta sekä hintojen tasapuolisuus kunnan/jätelautakunnan sisällä oon vaikutukset kotitalouksien asemaan sekä yritysten ja viranomaisten toimintaan. Kotitalouksien näkökulmasta lietteiden kuljetuspalvelua on saatavilla ja hintakilpailuakin todennäköisesti vystyspalveluita. Kotitaloudella on yleensä mahdollisuus vaihtaa yritystä, jos se ei ole tyytyväinen palve tuksen välillä ei ole mahdollista tarkasti verrata, koska nykyjärjestelmässä hinnat vaihtelevat yritysten toteutuisi nykyistä paremmin. Nykyisessä kuljetusjärjestelmässä usea yritys tarjoaa myös huolto-ja päi välillä ja kunnan järjestämässä kuljetuksessa hinnat perustuisivat kilpailutukseen. Kunnan järjestämässä on kaikissa jätelautakunnan kunnissa. Hintojen suuruutta kiinteistön haltijanja kunnan järjestämän kulje 3. edellytys: Päätöksen vaikutukset arvioidaan kokonaisuutena myönteisiksi ottaen erityisesti huomi kuljetuksesta, kaikkien 37 edellytykset eivät täyty. Kuulemisvaiheessa esitettävän alustavan arvion mukaan perusteita kiinteistön haltijan järjestämän sako :SSä säädettyjen edellytysten tulisi täyttyä. Valmistelumateriaalin perusteella jätehuoltoviranomainen voisi päättää jätelain 37 :n mukaisesta kiinteistön haltijanjärjestämästäjätteen ja umpikaivolietteiden kuljetuksenjatkamiselle ei ole missään jätelautakunnan alueen kunnassa. Jotta Yhteen veto lain edellytysten täyttymisestä Kiinteistön haltijan kuljetusjärjestelmässäjätehuoltoviranomainen tai valvontaviranomaiset eivät voi vai vaan jätehuollon kokonaisuuden hallinnanja kehittämisen kannalta viranomaistyö helpottuisi, jos siirryt Nykyinen kuljetusjärjestelmä ei tue jätehuolto-ja ympäristönsuojeluviranomaisten tehokasta toimintaa, täisiin kunnan järjestämään lietteiden kuljetukseen. n ) ja niiden perusteella lasketut arviot alueella syntyvien lietteiden määristä ovat suuntaa-antavia. kuttaa hinnoittelun tasapuolisuudenja kohtuullisuuden epäkohtiin. Mahdollisuudet puuttua palvelun saa Teetetyn selvityksen yhteydessä saadut arviot sako-ja umpikaivollisten kiinteistöjen määrästä (yhteensä tavuuden ongelmiin, mikäli niitä ilmenee, ovat heikot. Tarkkaa tietoa siitä, kuinka monella kiinteistöllä on kiinteistökohtainen jätevesijärjestelmä, ei kunnista ole saatu, koska tätä varten ei ole kerätty rekistereitä. kaaminen, tallentaminen ja vertaaminen rakennustietoihin vaatii huomattavia resursseja. Automaattista näistä resursseista voitaisiin käyttää jätehuollon kehittämiseen ja seurantaan. kuljetustietojen jätteenkuljetusrekisteriin tallentumista tai yhtenäisiä käytäntöjä sovellettaessa valtaosa jätehuoltomääräysten noudattamisen seurantaa, lietemäärien seurantaa sekä jätehuollon toimivuuden seurantaa ja suunnittelua on vaikeampi toteuttaa kiinteistön haltijan kuljetusjärjestelmässä kuin kunnan järjestämässä kuljetuksessa. Nykyisin esimerkiksi yritysten toimittamien lietteiden kuljetustietojen muok kuin kunnan järjestämän kuljetuksen malli. Jätteen kuljetusrekisterin ylläpitoa,jätehuoltoon liittymisenja Kiinteistön haltijan kuljetusjärjestelmä on jätehuoltoviranomaiselle merkittävästi työläämpi vaihtoehto le. toimivia yrityksiä. Jos siirrytään kunnan kilpailuttamaan kuljetukseen, kilpailutuksessa menestyvät yrityk kilpailuttamisen merkitystä on haasteellista arvioida yksiselitteisesti yrityskentän muutosten näkökulmas ta. Yritysten toiminnan kannalta kiinteistön haltijan kuljetusjärjestelmän voidaan arvioida tukevan alalla jo yritystoiminta lopetettaisiin. Toisaalta yritystoiminnanmuutoksia tapahtuu yrityskauppojen ja sukupol Sako-ja umpikaivojen tyhjennysten merkitys yritysten toiminnassa ja siten liikevaihdosta vaihtelee, ja venvaihdosten yhteydessä muutenkin. Kilpailuttaminen saattaisi edistää uusien yritysten tuloa markkinoil set kuitenkin hyötyisivät vakaan tilauskannan kautta. Muiden osalta työkanta vähenisi ja mahdollisesti ja lietettä tuottavan kiinteistön lisäksi naapurikiinteistöille. silloin, kun lietteidenjätehuollon piiriin kuuluvien kiinteistöjen ja kuljetusten seurantaa ei voida toteuttaa huoltopalvelut täyttävät jätelain laatuvaatimukset. Epäasiallinen lietteiden käsittely, laiminlyönnitjäteve sijärjestelmän kunnossapidossajajätehuoltomääräyksiä pidemmättyhjennysvälit ovat todennäköisempiä yhtä tehokkaasti kuin kunnan järjestämässä kuljetusjärjestelmässä. Näistä ongelmista voi aiheutua haitto luun tai hinnoitteluun. Kunnan on kuitenkin kuljetusjärjestelmästä riippumatta huolehdittava, että jäte Liite lausuntopyyntöön 07/2015 Sivu 4 / 4

7 JENSUUN ALUEELLINEN JÄTELAUTAKUNTA FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA Y P25419 Raportti jätteenkuljetusjärjestelmän nykytilasta Selvitystyö sako- ja umpikaivolietteiden FCG.

8 F c:ce1. Raportti Kojo Riitta Sisällysluettelo 1 Johdanto ja tavoitteet 1 2 Tausta-aineisto 1 3 Käsitteet Kiinteistökohtaiset jätevesien käsittelyjärjestelmätja sako-ja umpikaivoliete Vastuu sako- ja umpikaivolietteiden kuljetuksesta ja käsittelystä Keskeiset toimijat Kuljetusrekisteri, siirtoasiakirja ja asiakasrekisteri 3 4 Sako- ja umpikaivolietteiden jätehuollon nykytila Joensuun alueellisen jätelautakunnan toimialueella Kuljetusjärjestelmät Viemäriverkoston ulkopuolisten kiinteistöjen määrät Sako- ja umpikaivolietteitä koskevat määräykset Vastaanottopaikat Kuntien vastaanottopaikatja niihin toimitettujen lietteiden määrät Muualle kuin seudun kuntien vastaanottopaikkoihin toimitettujen lietteiden määrät Tyhjennyspalvelut Palvelujen tarjonta Hinnat Palvelun laatu Kuntien, viranomaisten ja vastaanottajien toiminta Seuranta ja valvonta Vaikutukset vastaanotto- ja käsittelyjärjestelmään Ympäristö Yrittäjät 12 5 Arviot sako- ja umpikaivollisten kiinteistöjen määristä ja muodostuvan sako- ja umpikaivolietteen määrästä Sako- ja umpikaivolietteiden määrien arvioinnin lähtökohdat Arvio sako- ja umpikaivollisten kiinteistöjen määrästä Sako- ja umpikaivolietteiden määräarviot Epävarmuustekijät 16 6 Kokonaisarvio kiinteistön haltijan järjestämälle kuljetukselle asetettujen vaatimusten täyttymisestä Joensuun alueellisen jätelautakunnan toimialueella Vaatimukset ja niiden täyttyminen Palvelujen saatavuus ja ehtojen kohtuullisuusja syrjimättömyys Palvelujen saatavuus Ehtojen kohtuullisuus ja syrjimättömyys 18 FCG Suunnittelu ja tekniikka y smontie 34, PL 950, Helsinki Y-tunnus Puh , fax , wwwfcgfi

9 kehittämistä Yritysten asema Kuljetusjärjestelmä ei aiheuta vaaraa tai haittaa terveydelle tai ympäristölle Kotitaloudet Jätteenkuljetus edistää jätehuollon yleistä toimivuutta ja tukee jätehuollon alueellista 6.5 Päätöksen vaikutukset kotitalouksiin, yrityksiin ja viranomaisiin 22 Kojo Riitta Puh, , tax , wwwfcg.fi Kntipaikka Helsinki smontie 34, PL 950, Helsinki Y-tunnus FCG Sijiirniltelti teknkka y LIITTEET 1 Kysymykset 7 Yhteenveto Viranomaisten toiminta 24 f:c c. Raportti

10 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA Y Raportti 1 (26) Selvitystyö sako- ja umpikaivolietteiden jätteenkuljetusjärjestelmän nykytilasta 1 Johdanto ja tavoitteet 2 Tausta-aineisto Joensuun alueellisen jätelautakunnan toimialueen muodostaa viisi kuntaa: Ilomantsi, Joensuu, Kontiolahti, Liperi ja Polvijärvi. Alueella on käytössä sako- ja umpikaivolietteiden jätteenkuljetuksen osalta kiinteistön haltijan järjestämä jätteenkuljetus, jossa kiinteistön haltijat ovat voineet itse sopia sako- ja umpikaivolietteiden jätehuollon järjestämisestä yksityisten kuljetusyritysten kanssa. Kiinteistön haltijan järjestämästä jätteenkuljetuksesta käytettiin vanhassa jätelaissa 1072/1993 nimitystä sopimusperusteinen jätteenkuljetus. Tässä raportissa kuljetusjärjestelmästä käytetään voimassa olevan jätelain mukaista käsitettä kiinteistön haltijan järjestämä jätteenkuljetus. Jätelaki (646/2011) edellyttää, että vanhan lain mukaiset sopimusperusteiset jätteenkuljetuspäätökset on arvioitava uudelleen uuden jätelain tultua voimaan Jätelain mukaan sopimusperusteista jätteenkuljetusta voidaan jatkaa kiinteistön haltijan järjestämänä jätteenkuljetuksena vain, jos jätelain 37 :ssä asetetut vaatimukset täyttyvät. Päätöksenteon tausta-aineistoksi on ollut tarpeen selvittää sako- ja umpikaivolietteiden kiinteistön haltijan järjestämän (sopimusperusteisen) jätteenkuljetuksen nykytilaa ja toimivuutta jätelautakunnan toimialueen kunnissa. Selvitystyön tavoitteena oli saada kattava kuva sako- ja umpikaivolietteiden jätehuollon nykytilasta. Lisäksi selvitystyössä tuli tarkastella jätelaissa kiinteistön haltijan järjestämälle jätteenkuljetukselle asetettujen edellytysten (37 ) täyttymistä. Selvityksen tekijäksi valittiin FCG Suunnittelu ja tekniikka y. Selvityksessä on otettu huomioon Suomen Kuntaliiton ohjeistus koskien jätehuoltoviranomaisen päätöstä jätteenkuljetusjärjestelmästä (Kuntaliiton yleiskirje , 5/80/2013). Selvityksen lähtöaineistoksi tehtiin kysely Joensuun alueellisen jätelautakunnan toimialueen ympäristönsuojeluviranomaisille ja jätevedenpuhdistamoille sekä alueella toimiville sako- ja umpikaivojen tyhjennyksiä tekeville yrityksille. Kyselyt on esitetty liitteessä 1. Yrityksiä, jotka mahdollisesti tyhjentävät sako- ja umpikaivoja Joensuun alueellisen jätelautakunnan toimialueella oli lautakunnalta saadun tiedon perusteella 33. Lisäksi lietteen vastaanottajille tehdyn kyselyn perusteella löytyi vielä 5 yritystä. Kyseisiin yrityksiin otettiin yhteyttä sähköpostitse tai puhelimella riippuen siitä, minkälaiset yhteystiedot olivat löydettävissä. Mikäli sähköpostilla tavoitettu yritys ei vastannut, sille lähetettiin muistutusviesti. Kahdelle yritykselle ei löydetty toimivia yhteystietoja. Yrityksiä tavoitettiin 28 (kahdelle ei löytynyt yhteystietoja ja kahdeksan yritystä ei reagoinut kyselyyn). Tavoitetuista yrittäjistä 9 ei ilmoituksensa mukaan tyhjennä sako ja umpikaivoja seudulla. Kaksi yrittäjää ilmoitti, ettei halua vastata kyselyyn. Joensuun alueellisen jätelautakunnan toimialueella sako- ja umpikaivolietteitä tuo kuntien vastaanottopaikkoihin 19 yritystä. Lisäksi 4 yritystä ilmoitti toimivansa alueella mutta vievänsä lietteet naapurikunnan vastaanottopaikkaan. Yhdellä yrittäjällä on oma ympäristöluvan saanut yhteiskäsittelypiste. FCG Suunnittelu ja teknhkka y smontie 34, PL 950, Helsinki Y-tunnus Puh , fax ,

11 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA Y Raportti 2 (26) Käsitteet Kiinteistökohtaiset jätevesien käsittelyjärjestelmät ja sako- ja umpikaivoliete Kiinteistökohtaiset jätevesien käsittelyjärjestelmät koostuvat useista menetelmistä ja laitteista. Järjestelmävaihtoehtoja on lukuisia, joista perusratkaisuina voidaan pitää seuraavia: saostussäiliö yhdistettynä maasuodatukseen tai maahanimeytykseen umpisäiliö laitepuhdistamo eli pienpuhdistamo. Kiinteistölle sopiva jätevesien käsittelymenetelmä riippuu mm. sillä muodostuvien jätevesien laadusta (mustat ja harmaat ja määrästä sekä kiinteistön sijaintipaikan asettamista vaatimuksista (ranta, pohjavesialue, taajama). 1) jätevedet Käsittelyä vaativia lietteitä poistetaan järjestelmän eri osista. Seuraavassa selvityksessä näistä jätevesien käsittelyjäjestelmistä poistettavista lietteistä käytetään yhteisnimitystä sako- ja umrikaivolietteet. Sakokaivolietteet eroavat umpikaivolietteistä muodostumistavaltaan ja siten myös laadultaan seuraavasti: Sakokaivolietteet kertyvät saostussäiliöihin (saostuskaivo), joilla tarkoitetaan jäteveden yksi- tai useampiosaista, vesitiivistä mekaanista esikäsittelylaitetta, jonka läpi jätevesi virtaa ja jonka pääasiallisena tarkoituksena on pidättää jätevedestä erottuvat laskeutuvat kiintoaineet ja vettä kevyemmät aineosat. Jäteveden umpisäiliöllä (umpikaivo) tarkoitetaan vesitiivistä, talousjäteveden tai lietteen tilapäiseen varastoimiseen tarkoitettua säiliötä, josta ei ole jäteveden purkuputkea ympäristöön. Saostussäiliön tarkoitus on pidättää mahdollisimman hyvin kiintoainetta eli varmistaa, että jätevesi on mahdollisimman hyvin esikäsiteltyä ennen maapuhdistamoon tai pienpuhdistamoon menoa. Saostussäiliön sisältämä liete on koostumukseltaan, kiintoainepitoisuudeltaan sekä ravinteiden osalta huomattavasti hankalampaa käsitellä jätevedenpuhdistamolla kuin umpisäiliön sisältämä jätevesi. 3.2 Vastuu sako- ja umpikaivolietteiden kuljetuksesta ja käsittelystä Asumisessa syntyvänä pidetään kaikkea asumisessa syntyvää kuten vakinaisessa ja vapaa-ajan asunnossa sekä maatilan asuinrakennuksessa syntyvää jätteen lajista, laadusta ja määrästä riippumatta, sako- ja umpikaivoliete mukaan luettuna. jätettä jätteenä jätettä, Sako- ja umpikaivoliete on asumisessa syntyvää ja sen jätehuollon järjestäminen on kuulunut kunnan vastuulle jo ennen nykyistä jätelakia (646/2011). Edellisen jätelain (1072/1993) aikana asumisessa syntyvän jätteen määritelmän todettiin tarvitsevan selvennystä, joten sitä tarkennettiin jätelain muutoksella 411/2007. Muutoksen jälkeen laissa todettiin nimenomaisesti, että mm. sako- ja umpikaivoliete on asumisessa syntyvää Kunta päättää sen vastuulle kuuluvan jätteen kuljetusjärjestelmästä ja vastaa käsittelyn järjestämisestä. jätettä. jätteen jätettä 1 mustat vedet sisältävät vesikäymälävettä, harmaa vesi on peräisin ainoastaan pesemisestä, tai muusta vastaavasta. 1 keittkstä sivoamisesta F-CG Suunnittelu ja tekniikka y smontie 34, PL 950, Helsinki (-tunnus Puh , fax , wwwfcgfi

12 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA Y Raportti 3 (26) 3.3 Keskeiset toimijat Sako- ja umpikaivolietteiden jätehuollon tehtävät jakaantuvat seuraaville toimijoille: Kunta, jossa edelleen o o jätehuoltoviranomainen ympäristönsuojeluviranomainen Kuljetuspalveluista vastaava yrittäjä Lietteen vastaanottaja Lietteen käsittelijä. Edellisten lisäksi kuljetusten järjestämisessä tärkeä rooli on elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksilla (ELY-keskukset). Kuntien jätehuollon ohjaamisen ja valvonnan lisäksi ne myös hyväksyvät ammattimaiset jätteenkuljettajat ja -välittäjät jätehuoltorekisteriin. Kunnan jätehuoltoviranomainen huolehtii kunnan viranomaistehtävistä, kuten kunnan jätehuoltomääräyksistä, jätetaksasta ja sako- ja umpikaivolietteiden kuljetusjärjestelmästä päättämisestä. Jätehuoltoviranomainen myös ylläpitää rekisteriä, johon merkitään kuljetustiedot (rekisteriä on tarkasteltu tarkemmin kappaleessa 3.5). Ympäristönsuojeluviranomainen valvoo, että jätelakia noudatetaan. Kunnan jätehuoltoviranomaisen ja ympäristönsuojeluviranomaisen välistä tehtäväjakoa on selvennetty ympäristöministeriön muistiossa Jätelain eräiden säännösten tulkintalinjauksia. Kunnan jätehuoltoviranomaisella ei ole valvontatoimivaltaa. Jätehuoltoviranomaisen tehtävänä on kuitenkin seurata kiinteistöjen liittymistä kunnan järjestämään jätehuoltoon ja kiinteistöittäisen jätteen kuljetuksen järjestämistä kunnalle säädetyn jätehuollon järjestämistehtävän toteuttamiseksi. Jos seurannassa ilmenee tarvetta puuttua havaittuun laiminlyöntiin, asiassa tarvittavat valvontatoimet, kuten hallintopakon käyttö, kuuluvat jätelain 24 :n nojalla kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen toimivaltaan. Kunnan järjestämässä kulietuksessa kunta voisi hoitaa kuljetukset itse omalla kalustollaan. Käytännössä kuitenkin kunnat ovat antaneet kuljetukset yksityisen yrittäjän tehtäväksi. Yrityksen tehtävät riippuvat kuljetuspalvelun järjestämistavasta. Kiinteistön haltijan järjestämä jätteenkuljetus vastaa edellisen jätelain mukaista sopimusperusteista jätteenkuljetusta. Kiinteistön haltijan järjestämässä jätteenkuljetuksessa sopimukset tehdään asiakkaan ja kuljetusyrityksen välillä. Asiakas tilaa tyhjennyksen haluamaltaan jätehuoltorekisteriin hyväksytyltä urakoitsijalta. Sako ja umpikaivolietteiden kuljetuksissa sopimusperusteinen malli on ollut Suomessa yleisesti käytössä. Kunta määrää sako- ja umpikaivolietteiden vastaanottajan. Suomessa vastaanottajia ja käsittelijöitä ovat olleet pääasiassa kuntien ja niiden omistamien yhtiöiden jätevedenpuhdistamot. 3.4 Kuljetusrekisteri, siirtoasiakirja ja asiakasrekisteri Vuonna 2012 voimaan tulleeseen jätelakiin (646/2011) sisältyy sako- ja umpikaivolietteille kaksi uutta seurantajärjestelmää: FCG Suunnittelu ek<ka y smontie 34, PL 950, Helsinki Y-tunnus Puh , fax ,

13 asetuksessa jätteistä (179/2012) määritellyt tiedot kunnan kiinteistöistä, joilta jätettä kuljettajan on annettava jätehuoltoviranomaiselle vuosittain valtioneuvoston nimitystä kuljetusrekisteri) Kulletusrekisteri perustuu jätelain 39 :n 2 momenttiin, jonka mukaan jätteen Seurantatietoihin liittyvä kolmas käsite on asiakasrekisteri. jätehuoltoviranomaisen ylläpitämä rekisteri kuljetuksista (seuraavassa käytetään siirtoasiakirja rekistereitä, joiden ylläpito on säädetty viranomaisten tehtäväksi. Hallinto-oikeuden päätöksessä 13/0047/3. Päätöksessä on todettu, että jätelain 43 :n :n mukaista rekisteriä jätteen kuljetuksista. Mainitut rekisterit ovat lakisääteisiä jätelain 142 :n mukaista jätehuollon rekisteriä tai tuottajarekisteriä tai jätelain 143 liittyviä tietoja. Asiakasrekisteri T ei siis ole tulkittavissa siten, että sillä tarkoitetaan Kuljetusrekisterin ja asiakasrekisterin välistä suhdetta on tarkennettu mm. Kuopion mukaan kunta voi siirtää jätteiden vastaanottoon, kuljetukseen, käsittelyyn, siirtää yhtiölle. Asiakasrekisterin tulee nimensä mukaisesti sisältää asiakassuhteisiin olisi juuri kyseisessä säännöksessä tarkoitettu muu tehtävä, ja myös se voidaan siis tehtävät kuntien omistamalle yhtiölle. Jätelain taustalla olevan hallituksen esityksen jätemaksujen laskutukseen sekä jäteneuvontaan välittömästi liittyvät hallinnolliset määrästä, lajista, kuljettajasta ja toimituspaikasta. Sekä lietteen kuljettajalle että vastaanottajalle jää oma kappale siirtoasiakirjasta, ja se on tarvittaessa esitettävä Kotitalouksien sako- ja umpikaivolietteiden kuljetuksessa siirtoasiakirja on yleensä lomake, johon kuljettaja täyttää laissa edellytetyt tiedot mm. jätteen alkuperästä, (ympäristöministeriön ympäristönsuojeluosaston muistio, ). Siirtoasiakirjasta tulee jättää vastaanottajalle oma kappale. Siirtoasiakirjaa ei tarvitse lähettää Siirtoasiakirjan käytöllä on tarkoitus turvata jätteiden luovutus asianmukaiseen viranomaiselle, vaan se on voitava esittää viranomaiselle tämän pyynnöstä. käsittelyyn sekä luoda edellytykset kuljetusten riittävään seurantaan ja valvontaan. perusteena on ensisijaisesti saada tietoa siitä, ovatko kiinteistöjen haltijat täyttäneet Ympäristöministeriön muistiossa Jätelain eräiden säännösten tulkintalinjauksia on todettu, että jätteenkuljettajan tiedonantovelvollisuuden liittymisvelvollisuutensa kiinteistöittäiseen jätehuoltoon sekä siitä, onko jäte toimitettu kunnan määräämään käsittelypaikkaan. toimituspaikoista. Kunnan jätehuoltoviranomaisen on viivytyksettä merkittävä 2 momentissa tarkoitetut tiedot jätelain 143 :ssä säädettyyn rekisteriin annettava jätelajeittain tiivistelmä kiinteistöiltä kerätyn jätteen määrästä ja tämä on toiminnan seuraamiseksi tarpeellista. Kuljettajan on lisäksi vuosittain (kuljetusrekisteri). Kunnan jätehuoltoviranomainen voi pyytää toimittamaan tiedot neljännesvuosittain, jos on noudettu, sekä jäteastioiden tyhjennyskerroista kiinteistöittäin ja jätelajeittain. FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA Y Raportti 4 (26) vi ra no m a ise lie. (HE 199/2010, s. 92) yksityiskohtaisten perustelujen mukaan asiakasrekisterin ylläpito FCG Suunnittelu ja tekniikka y smontie 34, PL 950, Helsinki Y-tunnus Puh , fax , wwwjcg.fi

14 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA Y Ra portti 5 (26) 4 Sako- ja umpikaivolietteiden jätehuollon nykytila Joensuun alueellisen jätelautakunnan toimialueella 4.1 Kuljetusjärjestelmät Joensuun alueellisen jätelautakunnan toimialueella on käytössä sako- ja umpikaivolietteiden jätteenkuljetuksen osalta kiinteistön haltijan järjestämä jätteenkuljetus (vanhan jätelain 1072/1993 mukainen sopimusperusteinen jätteenkuljetus). Toimialueen kuntien (Ilomantsi, Joensuu, Kontiolahti, Liperi ja Polvijärvi) alueella kiinteistön haltijat ovat voineet itse sopia sako- ja umpikaivolietteiden jätehuollon järjestämisestä yksityisten kuljetusyritysten kanssa. Jätelautakunnan alueella muiden kunnan järjestämisvastuulle kuuluvien jätteiden jätehuoltopalveluista, kuten seka- ja biojätteen kuljetuksen järjestämisestä, vastaa kuntien jätehuoltoyhtiö Puhas y. Kuntien ennen jätelautakunnan vuonna 2012 tapahtunutta toiminnan aloittamista tekemät jätteenkuljetusjärjestelmäpäätökset eivät koskeneet sako- ja umpikaivolietteitä. Poikkeuksena oli Liperi (taulukko 1). aulukko 1. Kulletus järjestelmäpäätökset ennen lätelautakuntaa Kunta Kuljetusjärjestelmäpäätökset Kiinteä jäte Koskiko päätös sako- ja Viranomainen Ajankohta umpikaivolietettä Tekninen Ei vastausta Ei Ilomantsi lautakunta Kaupungin 1990-luvun puolivälin Ei Joensuu valtuusto jälkeen Tekninen 2011 Ei Kontiolahti lautakunta Tekninen eos Kyllä, päätettiin jatkaa Liperi lautakunta sopimusperusteista mallia Tekninen eos Ei tiettävästi omaa kunnan Polvijärvi lautakunta tekemää päätöstä 4.2 Viemäriverkoston ulkopuolisten kiinteistöjen määrät Joensuun alueellisen jätelautakunnan alueen kunnissa ei ole koottu keskitettyä rekisteriä viemäriverkoston ulkopuolisista kiinteistöistä. Kunnissa jo koottu tieto ei ole täysin hyödynnettävissä selvityksen käyttöön (taulukko 2). Viemäriverkoston ulkopuolisten kiinteistöjen käyttämistä jäteveden käsittelymenetelmistä ei siten myöskään ole tietoja. Taulukko 2. Tietojen saatavuus viemäriverkoston ulkopuolisten kiinteistölen määristä Kunta Tietojen keruu sako- ja umpikaivollisista kiinteistöistä Tietojen saatavuus tämän selvityksen Tietojen kerääjä käyttöön Ilomantsi Ympäristölautakunta Ei Joensuu Ympäristönsuojelu n Kontiolahti Ympäristönsuojelu- Tietoja on kerätty haja-asutuksen sihteeri jätevesiasetuksen täytäntöönpanoon liittyen, ympäristönsuojelu-sihteeri keräsi tiedot, mutta tietoja ei voi luovuttaa, tietojärjestelmä ei taivu siihen. FCG Suunnittelu ja tekniikka y smontie 34, PL 950, Helsinki Y-tunnus Puh , fax , wwwfcgfi

15 Joensuun kaupungin ympäristöviranomaisen arvion mukaan Joensuussa on noin Polvijärvi Hyvin hajanaisesti käsittelyjärjestelmistä on kerätty tietoa. joihin ei ole tulossa viemäriä) jätevesien Liperi Projektityönä Kesämökkien ja joidenkin kylien (sellaisten, Tietojen kerääjä käyttöön Tietojen saatavuus tämän selvityksen Kunta Tietojen keruu sako- ja umpikaivollisista kiinteistöistä Jätehuoltomääräyksissä on edellytetty, että umpikaivot ja sakokaivojen lietetilat on ympäristönsuojelumääräyksissä on edellytetty, että saostuskaivot on tyhjennettävä tyhjennettävä tarvittaessa, kuitenkin vähintään kerran vuodessa. Ilomantsin on annettu yleisissä jätehuoltomääräyksissä ja ympäristönsuojelumääräyksissä. Joensuun alueellisen jätelautakunnan toimialueella tyhjennystiheyttä koskeva määräys vuodessa. valtioneuvoston asetukseen talousjätevesien käsittelystä viemäriverkostojen ja jäteveden pienpuhdistamon ylijäämälietteen poistaminen on tehtävä ainakin kerran ulkopuolisilla alueilla (209/2011), jonka mukaan jäteveden saostussäiliön lietteenpoisto Sako- ja umpikaivojen tyhjennystiheyttä koskevat vaatimukset perustuvat Kirjanpidossa on oltava myös tieto siitä, mihin kaivoista kerätyt jätteet on toimitettu. Jätteen haltijan on pidettävä kirjaa umpi- ja sakokaivojen tyhjentämisajoista Määräyksissä on edellytetty, että sellaiset sako- ja umpikaivolietteet sekä käsittelyyn tarvittava ympäristölupa. rasvanerotuskaivojen lietteet, joita ei käsitellä kiinteistöllä, on toimitettava kunnan jätevedenpuhdistamolle, kunnan vastaanottopaikkaan tai paikkaan, jolla on niiden Joensuun alueellinen jätelautakunta on antanut yleiset jätehuoltomääräykset vuonna (pohjavesialueet, ranta-alueet, taajamat, muut alueet) esitetään on annettu sako- ja umpikaivolietteitä koskevia määräyksiä. Näissä määräyksissä Joensuun alueellisen jätelautakunnan alueen kuntien ympäristönsuolelumääräyksissä 4.3 Sako- ja umpikaivolietteitä koskevat määräykset esitetty luvussa 5. Teoreettinen arvio sellaisten kiinteistöjen määristä, joilla on sako- tai umpikaivo on kiinteistöä, joilla on omat sako- tai umpikaivot. Kiinteistöistä noin 100 on vesikäymälällä varustettuja loma-asuntoja. Kontiolahden ympäristöviranomaiselta saadun arvion mukaan kunnassa on noin 1100 ympäristöviranomaisen arvion mukaan noin vakinaisella kiinteistöllä ja sanottuja kantovesimökkejä. Sako- ja umpikaivolietteitä syntyy siten loma/vapaa-ajan kiinteistöllä. kesämökiksi määritettyjä rakennuksia on noin (2013), joista noin puolet on niin kiinteistöä, jotka eivät kuulu jätevesiviemäriin. Tilastokeskuksen luokittelussa FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA Y Raportti 6 (26) Minkälainen jätevesijärjestelmä on hyväksytty tietyn tyyppisellä alueella Miten vähäiset jätevedet on mahdollista käsitellä Miten talousvesien käsittelylaitteistot tulee sijoittaa ja huoltaa Vaatimukset peltoon levitettävälle sako- ja umpikaivolietteelle. 1 CG Suuiinittelu iei <k y sn,ontie 34, PL 950, Helsinki Y-tunnus Puh , fax ,

16 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA Y Raportti 7 (26) vähintään kerran vuodessa ja umpisäiliöt niiden täyttyessä. Joensuussa, Kontiolahdella ja Polvijärvellä tyhjennys on tehtävä tarvittaessa. Liperi ei ole asettanut vaatimusta tyhjennystiheydelle, vaan viittaa talousjätevesiasetuksen Vastaanottopaikat Kuntien vastaanottopaikatja niihin toimitettujen lietteiden määrät Joensuun, Kontiolahden, Liperin ja Polvijärven jätevedet käsitellään Joensuun Kuhasalon jätevedenpuhdistamolla lukuun ottamatta Stora Enson Uimaharjun tehtaan jätevedenpuhdistamoon ohjattavia Enon suunnan jätevesiä. Kontiolahden, Liperin ja Polvijärven jätevedet pumpataan siirtoviemäriä pitkin puhdistamolle. Ilomantsilla on oma jätevedenpuhdistamo. Kukin kunta vastaa alueensa sako- ja umpikaivolietteiden vastaanottopaikoista. Joensuun alueellisen jätelautakunnan alueella on 7 sako- ja umpikaivolietteen vastaanottopaikkaa. Joensuussa on kolme vastaanottopaikkaa, muissa kunnissa on kussakin yksi (Taulukko 3). Seudun sako- ja umpikaivolietteiden vastaanottopaikkoihin tuotiin vuonna 2014 yhteensä noin kuutiota sako- ja umpikaivolietteitä (taulukko 3). Teoreettinen arvio seudulla muodostuvien sako- ja umpikaivolietteiden määristä on esitetty luvussa 5. Taulukko 3. Jätelauta kunnan toim lalueen kuntien sako- ja umpikaivolietteiden vastaanottoriaikat ja niissä vastaanotetut lietemäärät 2014 Kunta Sako- ja umpikaivolietteiden Vastaanotettu lietemäärä 2014, m3 vastaanottopaikat Sakokaivoliete Umpikaivoliete Ilomantsin kunnan Ilomantsi jätevedenpuhdistamo Joensuu Kuhasalon jätevedenpuhdistamo Hammaslahden jätevedenpuhdistamo Uimaharju, siirtopumppaamo Kontiolahti Lietteen pudotuspaikka Liperi Ylämyllyn tasausallas Sako- ja umpiakaivolietteen Polvijärvi vastaa nottoasema Yhteensä Lietettä yhteensä Usean vuoden kattavat tiedot sako- ja umpikaivolietteiden määristä saatiin Joensuusta, Kontiolahdelta, Liperistä ja Polvijärveltä. Näissä kunnissa sako- ja umpikaivolietteiden kokonaismäärä on pysynyt samassa suuruusluokassa, joskin kokonaismäärä on pienentynyt jonkin verran kaikissa kunnissa Polvijärveä lukuun ottamatta. Sakokaivolietteiden osuus lietteen kokonaismäärästä vaihtelee suuresti kunnittain. Vuonna 2014 suurin osuus oli Ilomantsissa (66 % sakokaivolietteitä). Kontiolahdessa ei seurata sako- ja umpikaivolietteitä erikseen. Muissa kunnissa sakokaivolietteiden osuus oli % Niissä kunnissa, joista tiedot saatiin usealta vuodelta, voidaan todeta sakokaivolietteiden osuuden pysyvän samassa suuruusluokassa. Vuosina sakokaivolietteiksi ilmoitettuja lietteitä oli lietteen kokonaismäärästä seuraavasti: Joensuu 16 % Liperi 24 % Polvijärvi 49 %. FCG Suunnittelu a tek- <ka y smontie 34, PL 950, Helsinki Puh , fax , Y-tunnus

17 ulkopuolisiin kuntiin. Yrityksille tehdyssä kyselyssä viisi vastaajaa ilmoitti toimittavansa ulkopuolisiin kuntiin, pääasiassa utokumpuun. puhdistamon lietteitä. sako- ja umpikaivolietteitä. Joensuun Uimaharjun vastaanottopaikkaan tulee Enon Seudun jätehuolto- tai ympäristönsuojelumääräyksissä vastaanottopaikkoja ei ole nimetty tai rajattu tiettyihin kuntiin. sa lietteistä on voitu toimittaa seudun Joensuun alueellisen jätelautakunnan alueelta peräisin olevia lietteitä seudun Joensuuta lukuun ottamatta vastaanottopaikkoihin ei oteta vastaan muita lietteitä kuin Muualle kuin seudun kuntien vastaanottopaikkoihin toimitettujen lietteiden määrät Puh , fax , smontie 34, PL 950, Helsinki Y-tunnus määritelty. Käytössä on useita hintojen määrittelytapoja mm. kiinteä maksu, tuntiveloitus ja maksu etäisyyden perusteella. Joissakin tapauksissa kunnat on jaettu Nyt tehdyssä selvityksessä kysyttiin, miten kuljetuksen osuus tyhjennysmaksusta on lietteenkuljetuksen palvelujen ja hinnoittelun ehtoja. Kyselyyn vastasi vain 14 yritystä, joten käytössä ei ole kattavaa tietoa kuljetushinnoista tai laskuissa käytetyistä Joensuun alueellinen jätelautakunta selvitti vuoden 2014 alussa kiinteistöittäisen erittelyistä. laskutuksesta. toteuttajalle muodostuu lisäksi kustannuksia asiakaspalvelusta, kuljetusjärjestelystä ja mahdolliset kiinteistön olosuhteiden asettamat erityisvaatimukset. Kuljetuksen Kuljetuksen hintaan vaikuttavat etäisyys kiinteistölle ja vastaanottavalle laitokselle sekä Hinnat toimivat noin 80 km säteellä varikosta tai laajemmin. Traktorilla liikkuvilla säde on km. Yritysten antamien tietojen perusteella sellaiset yritykset, joilla on käytössä auto tietoja palvelun puuttumisesta. tullut sellaisia alueita tai kiinteistöjä kunnassa, joille ei ole käytettävissä sako- ja umpikaivolietteiden tyhjennyspalveluja. Ympäristöviranomaisten tietoon ei ole tullut Palvelun tarjonnan osalta ympäristöviranomaisilta kysyttiin, onko heidän tietoonsa asiakkaalta toiselle. sa yrityksistä ilmoittaa myös lehdissä ja netissä. Yrityksiltä saadun tiedon mukaan tieto palvelun tarjoajista leviää pääasiassa suoraan useampi kuin yksi yritys. toiminta-alueella sako- ja umpikaivoja tyhjentää 24 yritystä. Jokaisessa kunnassa toimii Luvussa 2 esitettyjen kyselyjen perusteella Joensuun alueellisen jätelautakunnan Palvelujen tarjonta 4.5 Tyhjennyspalvelut yhteiskäsittelypiste. Toiminnalle on haettu ympäristölupa. Muut kyselyyn vastanneet kuljetusyrittäjät eivät ilmoituksensa mukaan levitä lietettä peltoon. Yrittäjille tehtyyn kyselyyn vastanneista yrittäjistä yhdellä on ammattimaisesti toimiva Kontiolahdella ja Liperissä maksua vastaan toiselle tehtävä sako- ja umpikaivolietteen ympäristöviranomaiselle, mikäli omaa lietettä levitetään omaan peltoon. Joensuussa, tyhjennys ja levitys pellolle vaatii ympäristöluvan. sallittu. Kunnissa ei edellytetä peltolevitystä koskevan ilmoituksen tekemistä Seudun kunnissa vaarattomaksi käsitellyn sako- ja umpikaivolietteen peltolevitys on FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA Y Raportti 8 (26) FCG Suunnittelu a te Kk y

18 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA Y Ra portti 9 (26) luokkiin etäisyyden perusteella tai on kehitetty monet tekijät huomioon ottava maksun määrittelyohjelma. Yrityksiltä kysyttiin myös onko se nostanut hintoja vuoden 2012 jälkeen. Yleensä hintoja on nostettu. Syiksi ilmoitettiin mm. käsittelyhintojen ja polttoaineiden hintojen muutokset, yleinen kustannuskehitys. Kustannuksia lisäävänä tekijänä mainittiin myös raportointivelvoitteiden ja byrokratian lisääntyminen. Yrityksiltä kysyttiin myös, miten palvelut on eroteltu laskussa ja minkälainen laskutusjärjestelmä on käytössä. Laskuissa esitettävät tiedot vaihtelevat kokonaismaksusta tarkkaan erotteluun eri kustannustekijöistä. Laskutustapa vaihtelee yrityksittäin: osalla on käytössä sähköiset ja paperiset laskut. Paperiset laskut toimitetaan yleensä postitse. Joskus lasku annetaan asiakkaalle tyhjennyksen yhteydessä. Asiakkaalta perittävään hintaan sisältyy myös sako- ja umpikaivolietteiden käsittelymaksu. Taulukossa 4 on esitetty yhteenveto sako- ja umpikaivolietteiden vastaanotosta perityistä maksuista. Taulukko 4. Sako- ja umnikaivolietteen vastaanottomaksut 2014 Kunta Maksun suuruus, C/m 3 (alv o %) Sakokaivoliete Umpikaivoliete Ilomantsi 9,51 Sama Joensuu 18,80 6,55 Kontiolahti 10,69 Sama Liperi 14 8 Polvijärvi 12,9 1 (wc-vesi) 7,7, II (kaikki jätevedet) 3, Palvelun laatu Kuljetusyrittäjille tehdyn kyselyn perusteella isommilla yrityksillä on paljon pitkäaikaisia sopimuksia. Pienemmillä yrityksillä tyhjennykset ovat pääasiassa kertatilauksia, mutta useat yrittäjät totesivat asiakassuhteiden olevan vakiintuneita. Yritykset tarjoavat pääasiassa vain tyhjennyspalveluja. Jotkut kertoivat ilmoittavansa, jos järjestelmässä todetaan jotain vikaa. Kolme yritystä ilmoitti tekevänsä myös erilaisia huoltotöitä ja kuntotarkastuksia. Yritykset ilmoittivat pystyvänsä palvelemaan asiakkaita hyvinkin nopeasti. Kiireelliset tapaukset pyritään hoitamaan lyhyellä varoitusajalla. 4.6 Kuntien, viranomaisten ja vastaanottajien toiminta Seuranta ja valvonta Joensuun alueellinen jätelautakunta on perustanut jätelain edellyttämällä tavalla kuljetusrekisterin, johon merkitään sako- ja umpikaivolietteiden kuljettajilta saatavat tiedot lietteiden kuljetuksesta. Tietojen keruu on aloitettu, mutta rekisterin kattavuus on vielä puutteellinen eikä rekisterissä ole tietoja kiinteistöillä mahdollisesti sijaitsevista jätevesijärjestel mistä. Jätteen haltijan pitää tarkistaa, että jätteiden kerääjä ja kuljettaja on hyväksytty ja merkitty jätehuoltorekisteriin ja että hyväksyntä kattaa myös kyseisen jätteen FCG Suunnittelu e tekniikka y smontie 34, PL 950, Helsinki Puh , fax , Y-tunnus

19 Kaikissa kunnissa lietettä voi toimittaa vastaanottopaikkaan vain sellainen urakoitsija, Yhteenveto Joensuun alueellisen jätelautakunnan toimialueen sako- ja umpikaivolietteiden vastaanoton seurantakäytännöistä on esitetty taulukossa 5. vastaanottopaikkoihin sako- ja umpikaivolietteitä toimittaneista yrityksistä yhden osalta kuljetuksen. Joensuun alueellisen jätelautakunnan toimialueella kuntien (epäselvyys yrityksen virallisesta nimestä). ei saatu varmistettua, onko yritys merkitty ELY-keskuksen jätehuoltorekisteriin [Cl SuunniUefti ja tekniikka y työläyttä. Lisäksi haittana pidettiin väärinkäytöksen mahdollisuutta, esimerkiksi voidaan Kiinteistön haltijan järjestämän jätteenkuljetuksen haittana pidettiin valvonnan Lietteiden kuljetusta suurempana ongelmana pidettiin sitä, että jätevesijärjestelmissä kohtuullisin a. toimintaan selvitettiin kysymällä ympäristöviranomaisten näkemyksiä kiinteistön palveluntoimittajien arvioitiin parantavan kilpailun edellytyksiä ja pitävän siten hinnat järjestelmän joustavuus, minkä katsottiin vähentävän valitusten määrää. Useiden Sako- ja umpikaivolietteen kuljetusjärjestelmän vaikutuksia ympäristöviranomaisten haltijan järjestämän jätteen kuljetuksen eduista tai haitoista. Etuna mainittiin mm. Joensuu Kortinlukija käytössä, Ei edellytetä, ELY- Urakoitsijan asia, Ura koitsijalla vastuu llomantsi Käytöstä sovittu yrittäjän kanssa. Toimittavat siirtoasiakirjat Kunnan puolesta on Talletetaan Taulukko 5. Sko- ja umpikaivolietteiden vastaanottoiaikkojen toteuttama käviiöiden seuranta Kunta Seurantajärjestelmä Siirtoasiakirja eteenpäin pyydettäessä. Polvijärvi ilmoittaa toimittavansa tiedot jätelautakunnalle. joka on sopinut asiasta vastaanottajan kanssa. Vastaanottajista kaksi on ottanut käyttöön siirtoasiakirjan. Joensuun Vesi on saanut ELY-keskukselta päätöksen, että sähköinen vastaanottojärjestelmä riittää seurannaksi. Yleensä asiakirjat toimitetaan FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA Y Raportti 10 (26) Edellytetäänkö Minkälainen malli Jatkokäsittely siirtoa sia kirja Luovutettu avain purkupaikkaan, puhdistamolle tai teknisen annettu Ely- paperiversiona teknisellä tietokone tunnistaa yrittäjän osaston sähköpostiin keskuksen osastolla, ei toimiteta avainkoodin perusteella toimittama malli eteenpäin, jos ei pyydetä urakoitsijalla henk.koht. keskukselta saatu päätös, osa tehnyt oman siirtoasiakirjojen kortti/kortit että sähköinen osa käyttää esim. säilyttämisestä Ainoastaan Kuhasalossa vastaanottojärjestelmä Puhas y:n Pistokoetulokset automaattiportti, johon riittää seurannaksi. kansiossa valvomossa urakoitsijalla koodi Pyytäneet vuosittain pistokokeina joidenkin päivien siirtoasiakirjat urakoitsijoilta Kontiolahti Yritysten kanssa on sopimus ja n ollut tarkoitus käyttää Tehty urakoitsijoita Eivät ole vielä saaneet jokaisella on oma polettinsa, varten (voivat yhtään siirtoasiakirjaa jonka perusteella tunnistus ja käyttää myös esim. mittaus Puhas y:n pohjaa) Liperi Kirjallinen sopimus, Ei siirtoasiakirjaa käytössä Ei käytössä Ei käytössä tunnistukseen tuojakohtainen (henkilöresurssipula), avain kuljetusurakoitsija määrittää järjestelmään jätteen laadun Polvijärvi Vastaanottoasema on Vaaditaan Netistä Asiakirjat paperisina automaattinen ja toimii yrityksille kansiossa annetulla omalla avaimella. Tiedot Jätelautakunnalle Käytöstä sopimus yritysten kanssa. voi olla puutteita. smontie 34, PL 950, Helsinki Puh , fax , Y-tunnus

20 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA Y Raportti 11 (26) antaa naapurin tyhjentää lietteetja levittää läheiseen metsään tai käsittelemättöminä peltoon. Myös hintatason nousua pidettiin mahdollisena. Kunnan järjestämän järjestelmän pelättiin vaikuttavan palvelutasoa heikentävästi ja lisäävän byrokratiaa Vaikutukset vastaanotto- ja käsittelyjärjestelmään Vastaanottopaikkoihin tuotujen sako- ja umpikaivolietteiden määrät vaihtelevat kuukausittain. Huiput osuvat syksyyn. Seudun vastaanottopaikkojen kapasiteetti on tällä hetkellä riittävä (taulukko 6). Yhteenkään vastaanottopaikkaan ei ole suunnitteilla muutoksia. Taulukko 6. Vastaanottopaikkojen kapasiteetit ja esimerkkejä vaih telusta kuuka usittain vastaan otetun sako- ja umpikaivolietteen määrissä Kunta Kapasiteetti ja sen riittävyys Vaihtelu vastaanotetuissa lietemäärissä 2013, m3/kk Kapasiteetti Riittävyys min max Ilomantsi 50 m3 Riittää toistaiseksi helmi syys Joensuu. Kuhasalo arvio 480 m3/kk Riittää tällä hetkellä helmi joulu. Hammas- arvio 250 m3/kk lahti marras loka. Ulmaharju arvio 200 m3/kk helmi loka Kontiolahti mitoitus-virtaama 70 m3/h Riittää 0 510,6 max 4000 m3/a maalis loka Liperi Ei kapasiteettia (suoraan Joensuun Riittää 304,90 743,64 veden verkostoon) helmi loka Polvijärvi Ei rajoituksia, ainoastaan pahimpaan Kapasiteetti ,8 hulevesiaikaan keväällä saattaisi riittää, maalis loka teoriassa syntyä sellainen tilanne, vastaanottoettä siirtoviemärin pumput käyvät asema täysillä ja sakokaivolietteen rakennettu 2 pumppaamista jouduttaisiin vuotta sitten. hetkellisesti rajoittamaan. Säilöön mahtuu_20m Ympäristö Vastaanottajilta kysyttiin näkemyksiä siitä, mitä ovat kiinteistön haltijan järjestämän jätteenkuljetuksen edut tai haitat sako- ja umpikaivolietteen käsittelyssä verrattuna kunnan järjestämään kuljetukseen. Haittana pidettiin mm. sitä, ettei tyhjennyksiä mahdollisesti tehdä riittävän ajoissa. Valinnan vapautta urakoitsijan suhteen pidettiin hyvänä. Myös urakoitsijoiden pysyvyys mainittiin etuna. Sako- ja umpikaivolietteistä aiheutuneita ympäristöhaittoja selvitettiin kysymällä ympäristöviranomaisilta viime vuosina tulleiden valitusten aiheita ja todettuja epäkohtia. Kaksi kuntaa ilmoitti, ettei valituksia ole tullut. Kolmessa muussa kunnassa on tullut yksittäisiä valituksia. C Cd SunnitteIu ja rekndkka y smontie 34, PL 950, Helsinki Puh , fax , Y-tunnus

Lietteiden kuljetusjärjestelmää koskevan päätöksen valmistelu

Lietteiden kuljetusjärjestelmää koskevan päätöksen valmistelu Lausuntopyyntö Sivu 1/2 10.7.2015 Dnro 88/14.06/2013 LUPA- JA VIRANOMAISTOIMINNOT JOENSUUN ALUEELLINEN JÄTELAUTAKUNTA Ympäristönsuojeluviranomainen Kunta Jakeluosoite Postinumero ja -toimipaikka Lietteiden

Lisätiedot

Euran, Huittisten, Köyliön ja Säkylän jätteenkuljetusjärjestelmästä päättäminen. Tausta-aineisto

Euran, Huittisten, Köyliön ja Säkylän jätteenkuljetusjärjestelmästä päättäminen. Tausta-aineisto Euran, Huittisten, Köyliön ja Säkylän jätteenkuljetusjärjestelmästä päättäminen Tausta-aineisto 2 SISÄLTÖ MÄÄRITELMÄT... 3 1 TAUSTATIEDOT... 4 2 KUNNAN JÄRJESTÄMÄ JÄTTEENKULJETUS... 5 3 KIINTEISTÖN HALTIJAN

Lisätiedot

Sako- ja umpikaivolietteiden hallinta jätehuoltoviranomaisen näkökulmasta. Länsi-Uudenmaan jätelautakunta, Jäteasiamies Christine Perjala 15.3.

Sako- ja umpikaivolietteiden hallinta jätehuoltoviranomaisen näkökulmasta. Länsi-Uudenmaan jätelautakunta, Jäteasiamies Christine Perjala 15.3. Sako- ja umpikaivolietteiden hallinta jätehuoltoviranomaisen näkökulmasta Länsi-Uudenmaan jätelautakunta, Jäteasiamies Christine Perjala Länsi-Uudenmaan jätelautakunta Länsi-Uudenmaan jätelautakunta on

Lisätiedot

Selvitystyö sako- ja umpikaivolietteiden jätteenkuljetusjärjestelmän nykytilasta

Selvitystyö sako- ja umpikaivolietteiden jätteenkuljetusjärjestelmän nykytilasta JOENSUUN ALUEELLINEN JÄTELAUTAKUNTA Selvitystyö sako- ja umpikaivolietteiden jätteenkuljetusjärjestelmän nykytilasta Raportti FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 93905-P25419 Raportti Kojo Riitta Sisällysluettelo

Lisätiedot

Sako- ja umpikaivolietteiden kuljetusjärjestelmä: selvitys ja kuuleminen

Sako- ja umpikaivolietteiden kuljetusjärjestelmä: selvitys ja kuuleminen Savo-Pielisen jätelautakunta Pöytäkirja 1/2013 1 (1) 8 Asianro 6499/14.06.00/2013 Sako- ja umpikaivolietteiden kuljetusjärjestelmä: selvitys ja kuuleminen Yleistä jätteiden kuljetusjärjestelmistä Kuljetusjärjestelmän

Lisätiedot

4 Lausunnon antaminen Pohjois-Suomen hallinto-oikeudelle Matti Heikkilän valituksen johdosta jätteenkuljetusjärjestelmään liittyvässä

4 Lausunnon antaminen Pohjois-Suomen hallinto-oikeudelle Matti Heikkilän valituksen johdosta jätteenkuljetusjärjestelmään liittyvässä TEKNINEN: 805 /2013 1 4 Lausunnon antaminen Pohjois-Suomen hallinto-oikeudelle Matti Heikkilän valituksen johdosta jätteenkuljetusjärjestelmään liittyvässä asiassa Rovaniemen kaupungin teknisen lautakunnan

Lisätiedot

Lietteiden kuljetusjärjestelmäpäätös alueellisen jätehuoltojaoston toimialueella. Anu Toppila Tampereen seudun alueellinen jätehuoltojaosto 6.9.

Lietteiden kuljetusjärjestelmäpäätös alueellisen jätehuoltojaoston toimialueella. Anu Toppila Tampereen seudun alueellinen jätehuoltojaosto 6.9. Lietteiden kuljetusjärjestelmäpäätös alueellisen jätehuoltojaoston toimialueella Tampereen seudun alueellinen jätehuoltojaosto Tampereen seudun alueellinen jätehuoltojaosto 17 Pirkanmaan kunnan yhteislautakunta

Lisätiedot

Askelmerkit jätelain ja asetusten toimeenpanoon

Askelmerkit jätelain ja asetusten toimeenpanoon Askelmerkit jätelain ja asetusten toimeenpanoon Jätelain ja asetusten toimeenpano kunnissa YHDEKSÄN POIMINTAA JÄTELAISTA HYVÄN JÄTEHUOLLON JÄRJESTÄMISEKSI Uusi jätelaki astuu voimaan 1.5.2012. Kuntien

Lisätiedot

Jätelain täytäntöönpanosta kuntien kannalta. Leena Eränkö 13.9.2012

Jätelain täytäntöönpanosta kuntien kannalta. Leena Eränkö 13.9.2012 Jätelain täytäntöönpanosta kuntien kannalta Leena Eränkö 13.9.2012 23 Kunnan jätehuoltoviranomainen Kunnalle kuuluvista tämän lain mukaisista jätehuollon viranomaistehtävistä huolehtii kunnan määräämä

Lisätiedot

Lausunto sako- ja umpikaivojätteen kuljetuksen järjestämisestä / Utlåtande om ordnande av transport av slam från slamskiljare och samlingsbrunnar

Lausunto sako- ja umpikaivojätteen kuljetuksen järjestämisestä / Utlåtande om ordnande av transport av slam från slamskiljare och samlingsbrunnar Kunnanhallitus/Kommunstyrel sen 173 13.05.2013 Lausunto sako- ja umpikaivojätteen kuljetuksen järjestämisestä / Utlåtande om ordnande av transport av slam från slamskiljare och samlingsbrunnar 139/14.06/2013

Lisätiedot

Jätevesilainsäädännön uudistuksen vaikutukset jätehuoltomääräyksiin

Jätevesilainsäädännön uudistuksen vaikutukset jätehuoltomääräyksiin Jätevesilainsäädännön uudistuksen vaikutukset jätehuoltomääräyksiin Hajajäteseminaari 13.3.2017 Satu Ala-Könni Jätehuoltokoordinaattori Jätelautakunta Kolmenkierto Jätehuoltoviranomainen ja lietteet Asumisessa

Lisätiedot

Outokummun kaupungin saostus- ja umpisäiliölietteiden käsittelytaksa alkaen

Outokummun kaupungin saostus- ja umpisäiliölietteiden käsittelytaksa alkaen Savo-Pielisen jätelautakunta Pöytäkirja 3/2016 1 (1) 25 Asianro 7572/02.05.00.00/2016 Outokummun kaupungin saostus- ja umpisäiliölietteiden käsittelytaksa 1.1.2017 alkaen Lietteiden käsittelytaksan perusteet

Lisätiedot

Saostus- ja umpisäiliölietteiden käsittelytaksa 1.1.2016 alkaen

Saostus- ja umpisäiliölietteiden käsittelytaksa 1.1.2016 alkaen Savo-Pielisen jätelautakunta Kokouskutsu 3/2015 1 (1) 6 Asianro 6855/02.05.00.00/2015 Saostus- ja umpisäiliölietteiden käsittelytaksa 1.1.2016 alkaen Lietteiden käsittelytaksan perusteet Palvelupäällikkö

Lisätiedot

Sako- ja umpikaivolietteiden jätehuolto osana hajajätevesiasetuksen täytäntöönpanoa. Lakimies Marko Nurmikolu

Sako- ja umpikaivolietteiden jätehuolto osana hajajätevesiasetuksen täytäntöönpanoa. Lakimies Marko Nurmikolu Sako- ja umpikaivolietteiden jätehuolto osana hajajätevesiasetuksen täytäntöönpanoa Lakimies Marko Nurmikolu Taustaa: jätelaki 1.5.2012 Jätelain 646/2011 32 :n mukaan kunnan on järjestettävä asumisessa

Lisätiedot

Jätelautakunnan tavoittaa tarvittaessa myös sähköpostitse:

Jätelautakunnan tavoittaa tarvittaessa myös sähköpostitse: Tiedote 1 (6) Porvoon alueellinen jätelautakunta Rihkamatori B 06100 Porvoo Kunnan järjestämään jätehuoltoon siirtyminen Porvoon alueellinen jätelautakunta toimii jätelain (646/2011) mukaisena jätehuoltoviranomaisena

Lisätiedot

LIITE 4. Lisätietopyyntö Jätekonsultointi Sawa Oy Pekka Soini Angervontie Kerava. Hakemus 11030/ /2015

LIITE 4. Lisätietopyyntö Jätekonsultointi Sawa Oy Pekka Soini Angervontie Kerava. Hakemus 11030/ /2015 LIITE 4 1 Jätekonsultointi Sawa Oy Pekka Soini Angervontie 8 04260 Kerava Hakemus 11030/14.06.02/2015 Mehiläinen Oy:n sekä Mediverkko-yhtiöiden poikkeuslupahakemus Olemme vastaanottaneet edustamanne Mehiläinen

Lisätiedot

Sako- ja umpikaivolietteiden kuljetuksen nykytilanneselvitys

Sako- ja umpikaivolietteiden kuljetuksen nykytilanneselvitys S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A LÄNSI-UUDENMAAN JÄTELAUTAKUNTA Sako- ja umpikaivolietteiden kuljetuksen nykytilanneselvitys Raportti FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 6433-P22045 Selvitys 1 (24) Kojo

Lisätiedot

JÄTETAKSA ALKAEN SYDÄN-SUOMEN JÄTELAUTAKUNTA. Äänekoski. Hyväksytty jätelautakunnassa SISÄLTÖ

JÄTETAKSA ALKAEN SYDÄN-SUOMEN JÄTELAUTAKUNTA. Äänekoski. Hyväksytty jätelautakunnassa SISÄLTÖ JÄTETAKSA 1.1.2018 ALKAEN SYDÄN-SUOMEN JÄTELAUTAKUNTA Äänekoski Hyväksytty jätelautakunnassa 7.11.2017 37 SISÄLTÖ 1 YLEISTÄ JÄTETAKSASTA JA JÄTEMAKSUISTA... 2 1 Jätemaksun perusteet ja soveltamisalue...

Lisätiedot

LAUSUNTO SAKO- JA UMPIKAIVOLIETTEEN KULJETUSJÄRJESTELMÄSTÄ

LAUSUNTO SAKO- JA UMPIKAIVOLIETTEEN KULJETUSJÄRJESTELMÄSTÄ 1 (5) Rauman kaupunki, Tekninen virasto Jätehuoltoasiamies Marika Räikkönen PL 104, 26101 Rauma kirjaamo.tevi@rauma.fi Lausuntopyyntö 9.6.2015 Teknisen lautakunnan päätös 26.5.2015 LAUSUNTO SAKO- JA UMPIKAIVOLIETTEEN

Lisätiedot

Jätteenkuljettajan on annettava em. tiedot vuosittain tai jätehuoltoviranomaisen pyynnöstä neljännesvuosittain (jätelaki 39 2 mom).

Jätteenkuljettajan on annettava em. tiedot vuosittain tai jätehuoltoviranomaisen pyynnöstä neljännesvuosittain (jätelaki 39 2 mom). Alueellinen jätelautakunta 11 14.04.2015 Alueellinen jätelautakunta 21 08.09.2015 Jätehuollon kuljetusrekisteri 190/58/583/2015 JLTK 11 Selostus: Jätelain 143 edellyttää kunnan jätehuoltoviranomaisen ylläpitävän

Lisätiedot

TOIMIALUEEN LIETTEENKÄSITTELYSUUNNITELMA

TOIMIALUEEN LIETTEENKÄSITTELYSUUNNITELMA TOIMIALUEEN LIETTEENKÄSITTELYSUUNNITELMA Työryhmän jäsenet: Håkan Sundqvist, Pohjanmaan jätelautakunta, puheenjohtaja Aulis Junkala, Pohjanmaan jätelautakunta, varapuheenjohtaja Johan Hassel, Pohjanmaan

Lisätiedot

Kuntien yhteinen jätelautakunta, 13.3.2013

Kuntien yhteinen jätelautakunta, 13.3.2013 Kuntien yhteinen jätelautakunta, 13.3.2013 Hattula, Hausjärvi, Hyvinkää, Hämeenlinna, Janakkala, Järvenpää, Kerava, Loppi, Mäntsälä, Riihimäki, Tuusula ja Valkeakoski jätehuoltokoordinaattori Heli Virtanen

Lisätiedot

JÄTEVESILIETTEEN KALKSTABILOINTIOHJE. Pohjanmaan jätelautakunta

JÄTEVESILIETTEEN KALKSTABILOINTIOHJE. Pohjanmaan jätelautakunta JÄTEVESILIETTEEN KALKSTABILOINTIOHJE Pohjanmaan jätelautakunta Elokuu 2015 1. Johdanto Tämä kalkkistabilointiohje perustuu ProAgrian julkaisuun Sakokaivolietteen kalkkistabilointiohje, jätelakiin sekä

Lisätiedot

Jätehuoltomääräykset 2015. 21.5.2015 Esittäjän nimi 1

Jätehuoltomääräykset 2015. 21.5.2015 Esittäjän nimi 1 Jätehuoltomääräykset 2015 21.5.2015 Esittäjän nimi 1 Jätehuoltomääräykset Jätelain (646/2011) 91 :n mukaisesti kunta voi antaa lain täytäntöön panemiseksi tarpeellisia paikallisista oloista johtuvia, kuntaa

Lisätiedot

Vapaa-ajan kiinteistön jätehuolto Nastolassa. Tiia Yrjölä 24.5.2015 Päijät-Hämeen jätelautakunta

Vapaa-ajan kiinteistön jätehuolto Nastolassa. Tiia Yrjölä 24.5.2015 Päijät-Hämeen jätelautakunta Vapaa-ajan kiinteistön jätehuolto Nastolassa Tiia Yrjölä 24.5.2015 Päijät-Hämeen jätelautakunta Jätehuoltoon liittyminen Jokaisella kiinteistöllä on velvollisuus liittyä jätehuoltojärjestelmään, ei poikkeuksia.

Lisätiedot

LIETTEIDEN KERÄYS KEMIÖNSAARESSA

LIETTEIDEN KERÄYS KEMIÖNSAARESSA LIETTEIDEN KERÄYS KEMIÖNSAARESSA Tehtävänä puhtaampi ympäristö LIETEKULJETUKSET HOITUVAT ROUSKIKSEN KANSSA Kemiönsaaressa sako- ja umpikaivolietteiden kuljetus hoidetaan kunnan järjestämänä aivan kuten

Lisätiedot

Joensuun alueellisen jätelautakunnan vuosikertomus 2013

Joensuun alueellisen jätelautakunnan vuosikertomus 2013 Joensuun alueellisen jätelautakunnan vuosikertomus 2013 1. Lautakunnan toinen toimintavuosi Jätelautakunta toimii Joensuun kaupungin sekä Ilomantsin, Kontiolahden, Liperin ja Polvijärven kuntien yhteisenä

Lisätiedot

Lakeuden Etappi Oy. Lakitausta

Lakeuden Etappi Oy. Lakitausta Lakeuden Etappi Oy Hajajätevesiyhteistyöryhmä 15.10.2008 Karjaa Asumisessa syntyneiden lietteiden hoitaminen malli Etappi 15.10.2008 Janne Väänänen Lakitausta Asetus talousvesien käsittelystä tullut voimaan

Lisätiedot

Jätehuoltoviranomaisen toiminnan edellytykset. Hannele Tiitto vs. jätehuoltoinsinööri

Jätehuoltoviranomaisen toiminnan edellytykset. Hannele Tiitto vs. jätehuoltoinsinööri Jätehuoltoviranomaisen toiminnan edellytykset Hannele Tiitto vs. jätehuoltoinsinööri 25.8.2017 Jätehuoltoviranomaisen toiminta Jätehuollon viranomaisyksikkö: o Vs. jätehuoltoinsinööri: Hannele Tiitto,

Lisätiedot

JÄTELAUTAKUNTA JÄTETAKSA. Oy Botniarosk Ab:n toimialueella 01.05.2013

JÄTELAUTAKUNTA JÄTETAKSA. Oy Botniarosk Ab:n toimialueella 01.05.2013 JÄTELAUTAKUNTA JÄTETAKSA Oy Botniarosk Ab:n toimialueella 01.05.2013 Isojoen, Karijoen, Kaskisten, Kauhajoen, Kristiinankaupungin, Kurikan (Jurvan osalta), Närpiön ja Teuvan yhteinen jätelautakunta on

Lisätiedot

LAUSUNTO JÄTTEENKULJETUSJÄRJESTELMÄSTÄ PÄIJÄT-HÄMEEN JÄTELAUTAKUNNALLE. Valmistelija: ympäristönsuojelusihteeri Tommi Maasilta

LAUSUNTO JÄTTEENKULJETUSJÄRJESTELMÄSTÄ PÄIJÄT-HÄMEEN JÄTELAUTAKUNNALLE. Valmistelija: ympäristönsuojelusihteeri Tommi Maasilta Rakennus- ja ympäristölautakunta 68 15.12.2016 LAUSUNTO JÄTTEENKULJETUSJÄRJESTELMÄSTÄ PÄIJÄT-HÄMEEN JÄTELAUTAKUNNALLE RYSY 68 Valmistelija: ympäristönsuojelusihteeri Tommi Maasilta Päijät-Hämeen jätelautakunta

Lisätiedot

Kontiolahden teknisen lautakunnan lausunto Joensuun alueelliselle jätelautakunnalle koskien sako- ja umpikaivolietteiden kuljetusjärjestelmää

Kontiolahden teknisen lautakunnan lausunto Joensuun alueelliselle jätelautakunnalle koskien sako- ja umpikaivolietteiden kuljetusjärjestelmää Tekninen lautakunta 57 01.09.2015 Kontiolahden teknisen lautakunnan lausunto Joensuun alueelliselle jätelautakunnalle koskien sako- ja umpikaivolietteiden kuljetusjärjestelmää 262/11.01.05/2015 Tekninen

Lisätiedot

KIINTEISTÖITTÄINEN JÄTTEENKULJETUS. Kunnan järjestämän kilpailutetun ja kiinteistön haltijan järjestämän. 19.3 30.4.2012_mr

KIINTEISTÖITTÄINEN JÄTTEENKULJETUS. Kunnan järjestämän kilpailutetun ja kiinteistön haltijan järjestämän. 19.3 30.4.2012_mr KIINTEISTÖITTÄINEN JÄTTEENKULJETUS Kunnan järjestämän kilpailutetun ja kiinteistön haltijan järjestämän (sopimusperusteisen) jätteenkuljetuksen erot Kiinteistönhaltijan järjestämä jätteenkuljetus (sopimusperusteinen)

Lisätiedot

Puh, 0400 975 211 Sähköposti: esa.sirvio@manttavilppula.fi

Puh, 0400 975 211 Sähköposti: esa.sirvio@manttavilppula.fi 1 HÄMEENLINNAN HALLINTO-OIKEUS 2.11.2015 Raatihuoneenkatu 1 13100 Hämeenlinna ASIA: VALITUS TAMPEREEN KAUPUNGIN YHDYSKUNTALAUTAKUNNAN JÄTEHUOLTOJAOSTON PÄÄTÖKSESTÄ KOSKIEN SAKO- JA UM- PIKAIVOLIETTEENKULJETUSTA

Lisätiedot

OTE PÖYTÄKIRJASTA. Lahden kaupunki Päijät-Hämeen jätelautakunta Kiinteän jätteen kuljetusjärjestelmä D/3175/

OTE PÖYTÄKIRJASTA. Lahden kaupunki Päijät-Hämeen jätelautakunta Kiinteän jätteen kuljetusjärjestelmä D/3175/ OTE PÖYTÄKIRJASTA Lahden kaupunki Päijät-Hämeen jätelautakunta 27.10.2016 17 Kiinteän jätteen kuljetusjärjestelmä D/3175/14.06.00.00/2016 Perusteluosa Päijät-Hämeen jätelautakunnan tulee tarkastella jätelain

Lisätiedot

Mielipiteet, huomautukset ja muutosehdotukset Sydän-Suomen jätehuoltolautakunnan kuuluttamaan:

Mielipiteet, huomautukset ja muutosehdotukset Sydän-Suomen jätehuoltolautakunnan kuuluttamaan: Mielipiteet, huomautukset ja muutosehdotukset Sydän-Suomen jätehuoltolautakunnan kuuluttamaan: Sydän-Suomen jätelautakunta Yleiset jätehuoltomääräykset LUONNOS http://www.saarijarvi.fi/sites/saarijarvi.fi/files/atoms/files/ehdotus_kunnallisiksi_jatehuoltoma

Lisätiedot

SUUNNITELMA JÄTTEENKULJETUSJÄRJESTELMÄN YHDENMUKAISTAMISEKSI LOHJAN KAUPUNGISSA

SUUNNITELMA JÄTTEENKULJETUSJÄRJESTELMÄN YHDENMUKAISTAMISEKSI LOHJAN KAUPUNGISSA SUUNNITELMA JÄTTEENKULJETUSJÄRJESTELMÄN YHDENMUKAISTAMISEKSI LOHJAN KAUPUNGISSA LÄHTÖKOHTA Sammatin kunta liittyi Lohjan kaupunkiin 1.1.2009. Sammatin kaupunginosassa on kunnan järjestämä jätteenkuljetus

Lisätiedot

Ehdotus kunnan toissijaiselle vastuulle kuuluvan jätteen jätetaksaksi 1.1.2015 alkaen

Ehdotus kunnan toissijaiselle vastuulle kuuluvan jätteen jätetaksaksi 1.1.2015 alkaen Savo-Pielisen jätelautakunta Pöytäkirja 4/2014 1 (1) 24 Asianro 7006/02.05.00/2014 Ehdotus kunnan toissijaiselle vastuulle kuuluvan jätteen jätetaksaksi 1.1.2015 alkaen Palvelupäällikkö Saija Pöntinen

Lisätiedot

1. jätteen kuljetuspalveluja tulee olla tarjolla kattavasti ja luotettavasti sekä kohtuullisin ja syrjimättömin ehdoin

1. jätteen kuljetuspalveluja tulee olla tarjolla kattavasti ja luotettavasti sekä kohtuullisin ja syrjimättömin ehdoin Liite 1 Kiinteistönhaltijan järjestämän jätteenkuljetusjärjestelmän tarkastelu kunnan vastuulla olevan jätteen (pois lukien sako- ja umpikaivolietteet sekä erilliskerättävä biojäte) osalta Jätelain (646/2011)

Lisätiedot

Sivu 1 / 9. Tiivistelmä lausunnoista

Sivu 1 / 9. Tiivistelmä lausunnoista Sivu 1 / 9 Tiivistelmä lausunnoista Ilomantsin kunta, kunnanhallitus, 18.8.2015 Kiinteistön haltijan järjestämästä kuljetuksesta ei tule luopua eikä siirtyä jäteyhtiön kilpailutukseen. Raportin yhteenvedon

Lisätiedot

VESILAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3 / 2015

VESILAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3 / 2015 VESILAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3 / 2015 Tekninen jaosto 26.3.2015 AIKA Torstai 26.3.2015 klo 18.00-20.20 PAIKKA Teknisen toimiston kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko 14 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN

Lisätiedot

JÄTEHUOLTO MUUTTUU POLVIJÄRVELLÄ 1.1.2012 ALKAEN

JÄTEHUOLTO MUUTTUU POLVIJÄRVELLÄ 1.1.2012 ALKAEN Jätehuollon järjestäminen 1.1.2012 alkaen Jätehuolto siirtyy 1.1.2012 alkaen kokonaisuudessaan Joensuun Seudun jätehuolto Oy:n vastattavaksi. Jäteyhtiö on kilpailuttanut jätteenkuljetuksen kaikkien osakaskuntien

Lisätiedot

jätteenkuljetusjärjestelmä

jätteenkuljetusjärjestelmä Uusi jätelaki / jätteenkuljetusjärjestelmä j j j Kiinteistöittäinen jätteenkuljetus on järjestettävä joko perusmallilla, kunnan järjestämä jätteenkuljetus eli kunnan kilpailuttama tai Kunta voi päättää,

Lisätiedot

Jätehuoltojaosto päätti määrätä kiinteistön haltijan järjestämän sako- ja umpikaivolietteen jätteenkuljetuksen päättymään 31.12.

Jätehuoltojaosto päätti määrätä kiinteistön haltijan järjestämän sako- ja umpikaivolietteen jätteenkuljetuksen päättymään 31.12. 1 (5) Ruoveden kunta Ruovedentie 30 34600 RUOVESI Puh (03) 486 111 kirjaamo@ruovesi.fi HAKEMUS Alueellinen jätehuoltojaosto Tampereen kaupunki Kirjaamo, PL 487 33101 TAMPERE kirjaamo@tampere.fi jatehuoltojaosto@tampere.fi

Lisätiedot

Kuntien rooli uudessa jätelaissa. Leena Eränkö Syyskuu 2011

Kuntien rooli uudessa jätelaissa. Leena Eränkö Syyskuu 2011 Kuntien rooli uudessa jätelaissa Leena Eränkö Syyskuu 2011 Uusi jätelaki tulee voimaan 2012 Tulee voimaan 1.5.2012 Siirtymäkausia joissain asioissa Mm. pakkausjätteen aluekeräys 2014 Kuljetusjärjestelmäpäätökset

Lisätiedot

Hämeenlinnan hallinto-oikeudelle. Loimi-Hämeen Jätehuolto Oy:n valitusta koskeva lausunto asia 00923/16/1203

Hämeenlinnan hallinto-oikeudelle. Loimi-Hämeen Jätehuolto Oy:n valitusta koskeva lausunto asia 00923/16/1203 Hämeenlinnan hallinto-oikeudelle Loimi-Hämeen Jätehuolto Oy:n valitusta koskeva lausunto asia 00923/16/1203 Forssan kaupungin jätelautakunta esittää Loimi-Hämeen Jätehuolto Oy:n (LHJ) valituksen hylkäämistä

Lisätiedot

Savonlinnan Seudun Jätehuolto Oy SELVITYS - 2014 JÄTELAUTAKUNNAN PYYNTÖ TOIMITTAA HINTOJEN VERTAILUTIETOJA

Savonlinnan Seudun Jätehuolto Oy SELVITYS - 2014 JÄTELAUTAKUNNAN PYYNTÖ TOIMITTAA HINTOJEN VERTAILUTIETOJA Savonlinnan Seudun Jätehuolto Oy SELVITYS - 2014 JÄTELAUTAKUNNAN PYYNTÖ TOIMITTAA HINTOJEN VERTAILUTIETOJA Jätelautakunnan pyynnöstä alla on koottuna hintatietoja. Hintavertailuja Itä-Suomen alueella Hintatiedot

Lisätiedot

Kiinteistöjen jätevesien käsittelyssä syntyvien lietteiden kuljetusjärjestelmän valinta

Kiinteistöjen jätevesien käsittelyssä syntyvien lietteiden kuljetusjärjestelmän valinta Savo-Pielisen jätelautakunta Pöytäkirja 2/2013 1 (1) 17 Asianro 6499/14.06.00/2013 Kiinteistöjen jätevesien käsittelyssä syntyvien lietteiden kuljetusjärjestelmän valinta Palvelupäällikkö Saija Pöntinen

Lisätiedot

Opas jätehuoltomääräysten laatimiseen

Opas jätehuoltomääräysten laatimiseen Opas jätehuoltomääräysten laatimiseen Kehittämisinsinööri Tuulia Innala Keskkonnafoorum Tallinna 26.3.2014 Kuntaliiton laatima jätehuoltomääräysten malli julkaistu Jätehuoltomääräysten laatiminen - Opas

Lisätiedot

Lausunto Joensuun alueelliselle jätelautakunnalle sako- ja umpikaivolietteiden kuljetusjärjestelmän valintaa koskevan päätöksen valmisteluun

Lausunto Joensuun alueelliselle jätelautakunnalle sako- ja umpikaivolietteiden kuljetusjärjestelmän valintaa koskevan päätöksen valmisteluun Rakennus- ja ympäristölautakunta 73 19.08.2015 Lausunto Joensuun alueelliselle jätelautakunnalle sako- ja umpikaivolietteiden kuljetusjärjestelmän valintaa koskevan päätöksen valmisteluun 88/14.06/2013

Lisätiedot

KIRKKONUMMEN KUNTA Dnro 606/2012 KIRKKONUMMEN KUNNAN. 2 LUKU: Jätevedet

KIRKKONUMMEN KUNTA Dnro 606/2012 KIRKKONUMMEN KUNNAN. 2 LUKU: Jätevedet KIRKKONUMMEN KUNTA Dnro 606/2012 KIRKKONUMMEN KUNNAN YMPA RISTO NSUOJELUMA A RA YKSET 2 LUKU: Jätevedet Sisällys 2. LUKU: JÄTEVEDET... 3 3 Jätevesien käsittely viemäriverkoston ulkopuolella... 3 1. Jätevesien

Lisätiedot

Outokummun kaupungin kiinteistöittäisen jätteenkuljetusalueen määrittely

Outokummun kaupungin kiinteistöittäisen jätteenkuljetusalueen määrittely Savo-Pielisen jätelautakunta Pöytäkirja 3/2016 1 (1) 26 Asianro 7559/14.06.00.00/2016 Outokummun kaupungin kiinteistöittäisen jätteenkuljetusalueen määrittely Palvelupäällikkö Saija Pöntinen Alueelliset

Lisätiedot

Asumisessa syntyvän sako- ja umpikaivolietteen kuljetuksen järjestäminen

Asumisessa syntyvän sako- ja umpikaivolietteen kuljetuksen järjestäminen Asumisessa syntyvän sako- ja umpikaivolietteen kuljetuksen järjestäminen Jatej 24.4.2013 Jätehuoltoinsinööri Anu Toppila: Alueellinen jätehuoltojaosto on 26.9.2012 20 päättänyt aloittaa selvitystyön sako-

Lisätiedot

JÄTEVESIASETUKSEN 542/2003 VAIKUTUKSET HAJA-ASUTUKSEN JÄTEVESIEN KÄSITTELYYN

JÄTEVESIASETUKSEN 542/2003 VAIKUTUKSET HAJA-ASUTUKSEN JÄTEVESIEN KÄSITTELYYN JÄTEVESIASETUKSEN 542/2003 VAIKUTUKSET HAJA-ASUTUKSEN JÄTEVESIEN KÄSITTELYYN Vesihuoltolaki 9.2.2001/119 - Kunnan vesihuollon kehittämissuunnitelma 1.4.2004 mennessä määritellään mm., mille alueilla viemäriverkosto

Lisätiedot

Kunnan, jätelautakunnan ja jäteyhtiön rooleista. Loimi-Hämeen jätehuolto 6.9.2013 Lakiasiainpäällikkö Leena Eränkö

Kunnan, jätelautakunnan ja jäteyhtiön rooleista. Loimi-Hämeen jätehuolto 6.9.2013 Lakiasiainpäällikkö Leena Eränkö Kunnan, jätelautakunnan ja jäteyhtiön rooleista Loimi-Hämeen jätehuolto 6.9.2013 Lakiasiainpäällikkö Leena Eränkö Kuntien jätehuoltoyksinoikeus jatkuu YHDYSKUNTAJÄTEHUOLTO = julkinen välttämättömyyspalvelu

Lisätiedot

Jätelain tarkoittaman jätehuollon järjestämisvelvollisuuden rikkominen, Risulahdentie 66 B / kuuleminen ennen uhkasakon tuomitsemista

Jätelain tarkoittaman jätehuollon järjestämisvelvollisuuden rikkominen, Risulahdentie 66 B / kuuleminen ennen uhkasakon tuomitsemista Rakennus- ja ympäristölautakunta 141 02.09.2015 Jätelain tarkoittaman jätehuollon järjestämisvelvollisuuden rikkominen, Risulahdentie 66 B / kuuleminen ennen uhkasakon tuomitsemista RAKYL 141 Jätelain

Lisätiedot

JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYSTEN POIKKEUSTEN KÄSITTELY. - Viranhaltijapäätöksissä noudatettavat periaatteet ja menettelytavat

JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYSTEN POIKKEUSTEN KÄSITTELY. - Viranhaltijapäätöksissä noudatettavat periaatteet ja menettelytavat JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYSTEN POIKKEUSTEN KÄSITTELY - Viranhaltijapäätöksissä noudatettavat periaatteet ja menettelytavat Sisällys 1. Johdanto... 1 2. Lainsäädännölliset vaatimukset... 1 3. Poikkeushakemuksen vireillepano

Lisätiedot

Jätemaksun perusteista määrätään jätetaksassa. Yksittäisten kiinteistöjen jätemaksut määrätään taksan perusteella.

Jätemaksun perusteista määrätään jätetaksassa. Yksittäisten kiinteistöjen jätemaksut määrätään taksan perusteella. 1 Jyväskylän seudun jätelautakunta MUURAMEN KUNNAN JÄTETAKSA 2017 Hyväksytty jätelautakunnassa 8.12.2016 8 1 JÄTEMAKSUN PERUSTEET JA SOVELTAMISALUE Jätelain (646/2011) 78 :n mukaisesti kunnan on perittävä

Lisätiedot

Jätevesien käsittely ja johtaminen viemäriverkostojen ulkopuolisilla alueilla

Jätevesien käsittely ja johtaminen viemäriverkostojen ulkopuolisilla alueilla Ympäristönsuojelulaki 16 luku Jätevesien käsittely ja johtaminen viemäriverkostojen ulkopuolisilla alueilla 154 Talousjätevesien käsittelyyn liittyvät määritelmät Tässä luvussa tarkoitetaan: 1) talousjätevedellä

Lisätiedot

YMAJAOSTD ao.3.14 33, J,llTE 40

YMAJAOSTD ao.3.14 33, J,llTE 40 "s» Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus YMAJAOSTD ao.3.14 33, J,llTE 40 Päätös jätehuoltorekisteriin hyväksymisestä LAPE LY/217/07.00/2013 Lappi 19.2.2014 ASIA Päätös jätelain 94 :n mukaisesta hakemuksesta,

Lisätiedot

TAMPEREEN KAUPUNKI RAPORTTI SELVITYSTYÖ SAKO- JA UMPIKAIVOLIETTEIDEN JÄTTEENKULJETUSJÄRJESTELMÄN NYKYTILASTA JÄTEHUOLTOJAOSTON TOIMIALUEELLA

TAMPEREEN KAUPUNKI RAPORTTI SELVITYSTYÖ SAKO- JA UMPIKAIVOLIETTEIDEN JÄTTEENKULJETUSJÄRJESTELMÄN NYKYTILASTA JÄTEHUOLTOJAOSTON TOIMIALUEELLA RAPORTTI 16X147849 28.2.2013 TAMPEREEN KAUPUNKI SELVITYSTYÖ SAKO- JA UMPIKAIVOLIETTEIDEN JÄTTEENKULJETUSJÄRJESTELMÄN NYKYTILASTA JÄTEHUOLTOJAOSTON TOIMIALUEELLA Sivu 2 (19) Kaikki oikeudet pidätetään.

Lisätiedot

Jätelain muutokset Kunnan rooli jätehuollossa. Leena Eränkö Lammi 3.-4.10.2007

Jätelain muutokset Kunnan rooli jätehuollossa. Leena Eränkö Lammi 3.-4.10.2007 Jätelain muutokset Kunnan rooli jätehuollossa Leena Eränkö Lammi 3.-4.10.2007 Kuntatoimijoita Jätelaissa KUNTA Viranomaistehtävissä esim. Valtuusto (taksa, jh-määräykset) tekninen lautakunta, kuntayhtymä,

Lisätiedot

Jätelain 17.6.2011/646 149 4 momentin mukainen jätteenkuljetusjärjestelmän tarkastelu Nurmijärven kunnan alueella

Jätelain 17.6.2011/646 149 4 momentin mukainen jätteenkuljetusjärjestelmän tarkastelu Nurmijärven kunnan alueella Jätelain 17.6.2011/646 149 4 momentin mukainen jätteenkuljetusjärjestelmän tarkastelu Nurmijärven kunnan alueella www.nurmijarvi.fi Sisältö Jätelain 17.6.2011/646 149 4 momentin mukainen jätteenkuljetusjärjestelmän

Lisätiedot

Kuntalaisten ja vapaa-ajan asukkaiden infotilaisuus Markku Maikkola Tekninen johtaja Hailuodon kunta

Kuntalaisten ja vapaa-ajan asukkaiden infotilaisuus Markku Maikkola Tekninen johtaja Hailuodon kunta Kuntalaisten ja vapaa-ajan asukkaiden infotilaisuus 10.6.2017. Markku Maikkola Tekninen johtaja Hailuodon kunta - Kiinteistön rakennuslupa on myönnetty vuonna 2004 tai sen jälkeen. - Kiinteistö liitetään

Lisätiedot

LUONNOS JYVÄSKYLÄN KAUPUNGIN JÄTETAKSA 2018 Hyväksytty jätelautakunnassa xx.xx.2017 X

LUONNOS JYVÄSKYLÄN KAUPUNGIN JÄTETAKSA 2018 Hyväksytty jätelautakunnassa xx.xx.2017 X 1 LUONNOS JYVÄSKYLÄN KAUPUNGIN JÄTETAKSA 2018 Hyväksytty jätelautakunnassa xx.xx.2017 X 1 JÄTETAKSAN PERUSTEET JA SOVELTAMISALUE Jätelain (646/2011) 78 :n mukaisesti kunnan on perittävä järjestämästään

Lisätiedot

Kouvolan ja Iitin uudet jätteenkuljetusurakat alkavat 1.1.2014

Kouvolan ja Iitin uudet jätteenkuljetusurakat alkavat 1.1.2014 Sivu 1 / 5 TIEDOTE KOUVOLAN JA IITIN ISÄNNÖITSIJÖILLE 20.11.2013 Kouvolan ja Iitin uudet jätteenkuljetusurakat alkavat 1.1.2014 myös entiset Kuusankoski ja Anjalankoski yhtenäisen jätteenkuljetuksen ja

Lisätiedot

Selvitys jäte- ja hankintalainsäädännön kehittämistarpeista

Selvitys jäte- ja hankintalainsäädännön kehittämistarpeista LUOTTAMUKSELLINEN Selvitys jäte- ja hankintalainsäädännön kehittämistarpeista Eduskunnan talousvaliokunta Mikko Alkio, asianajaja 26.10.2016 Sidosyksikkö ja ulosmyynnin rajanveto Kunta / hankintayksikkö

Lisätiedot

PÄÄTÖS: Hyväksyttiin.

PÄÄTÖS: Hyväksyttiin. Tekninen lautakunta 29 08.03.2011 Kunnanhallitus 115 11.04.2011 Tekninen lautakunta 85 13.09.2011 Jätteenkuljetuksen kilpailuttaminen 2012-2016/uusi jätelaki 604/54.541/2010 Teknltk 29 Joensuun Seudun

Lisätiedot

Sako- ja umpikaivolietetaksan perusteet, kohdentaminen ja velvoite jätemaksun suorittamiseen

Sako- ja umpikaivolietetaksan perusteet, kohdentaminen ja velvoite jätemaksun suorittamiseen Taksa, sako- ja umpikaivoliete 2017 1 (12) Sako- ja umpikaivolietetaksa 1.1.2017 alkaen Kuntavastuulliset jätehuoltopalvelut I Sako- ja umpikaivolietetaksan perusteet, kohdentaminen ja velvoite jätemaksun

Lisätiedot

Porin seudun jätelautakunnan kokous nro 2/2013

Porin seudun jätelautakunnan kokous nro 2/2013 Pöytäkirja Ote 1 (14) Porin seudun jätelautakunnan kokous nro 2/2013 Aika 19.6.2013 kello 17:00-18:20 Paikka Ympäristövirasto/kokoustila, Valtakatu 11 Allekirjoitukset Päivi Kolehmainen puheenjohtaja Tarja

Lisätiedot

VESILAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2014 42 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

VESILAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2014 42 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN Tekninen lautakunta 10.12.2014 AIKA Keskiviikko klo 18.00-18.55 PAIKKA Teknisen toimiston kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko 42 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 43 PÖYTÄKIRJAN

Lisätiedot

Yhdyskuntajätteen käsittelytaksan ja järjestetyn jätteenkuljetuksen kuljetustaksan muutos

Yhdyskuntajätteen käsittelytaksan ja järjestetyn jätteenkuljetuksen kuljetustaksan muutos Yhdyskuntajätteen käsittelytaksan ja järjestetyn jätteenkuljetuksen kuljetustaksan muutos Tela 17.4.2012 Valmistelija: Kuntatekniikka, rakennuspäällikkö Risto Lehtonen, puh. 234 4384 Jätelain mukaan jätehuollosta

Lisätiedot

KOLMENKIERTO RAPORTTI SELVITYSTYÖ SAKO- JA UMPIKAIVOLIETTEIDEN JÄTTEENKULJETUSJÄRJESTELMÄN NYKYTILASTA JÄTELAUTAKUNNAN TOIMIALUEELLA

KOLMENKIERTO RAPORTTI SELVITYSTYÖ SAKO- JA UMPIKAIVOLIETTEIDEN JÄTTEENKULJETUSJÄRJESTELMÄN NYKYTILASTA JÄTELAUTAKUNNAN TOIMIALUEELLA RAPORTTI 16X190755 10.3.2014 KOLMENKIERTO SELVITYSTYÖ SAKO- JA UMPIKAIVOLIETTEIDEN JÄTTEENKULJETUSJÄRJESTELMÄN NYKYTILASTA JÄTELAUTAKUNNAN TOIMIALUEELLA Sivu 2 (16) Kaikki oikeudet pidätetään. Tätä asiakirjaa

Lisätiedot

Selvitys pakkausjätteiden kiinteistöittäisen kuljetuksen järjestämisestä

Selvitys pakkausjätteiden kiinteistöittäisen kuljetuksen järjestämisestä Joensuun alueellinen jätelautakunta Selvitys pakkausjätteiden kiinteistöittäisen kuljetuksen järjestämisestä 27.4.2017 Sisällysluettelo 1 Johdanto... 1 1.1 Tarkastelualue ja selvityksen tekotapa... 1 1.2

Lisätiedot

Kaupungintalo, 5. krs, kokoushuone 1

Kaupungintalo, 5. krs, kokoushuone 1 KOTKAN KAUPUNKI KOKOUSKUTSU Nro 8/2015 Tekninen lautakunta KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA 20.10.2015 klo 17:00 Kaupungintalo, 5. krs, kokoushuone 1 KÄSITELTÄVÄT ASIAT Läsnäolijat... 1 65 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

JÄTEVESIEN KÄSITTELY VIEMÄRIVERKOSTOJEN ULKOPUOLISILLA ALUEILLA. Vs. ympäristösihteeri Satu Ala-Könni puh. 2413 4260 (ma-ti, pe) gsm 050 386 4625

JÄTEVESIEN KÄSITTELY VIEMÄRIVERKOSTOJEN ULKOPUOLISILLA ALUEILLA. Vs. ympäristösihteeri Satu Ala-Könni puh. 2413 4260 (ma-ti, pe) gsm 050 386 4625 1 JÄTEVESIEN KÄSITTELY VIEMÄRIVERKOSTOJEN ULKOPUOLISILLA ALUEILLA Vs. ympäristösihteeri Satu Ala-Könni puh. 2413 4260 (ma-ti, pe) gsm 050 386 4625 2 TAUSTAA Jäteveden sisältämästä fosforista 50% tulee

Lisätiedot

Haja-asutuksen jätevesien käsittelyn maakunnallinen tilannekatsaus. Kuopio 24.2.2011 Jarmo Siekkinen

Haja-asutuksen jätevesien käsittelyn maakunnallinen tilannekatsaus. Kuopio 24.2.2011 Jarmo Siekkinen Haja-asutuksen jätevesien käsittelyn maakunnallinen tilannekatsaus Kuopio 24.2.2011 Jarmo Siekkinen Jätevedet käsittelyyn, YSL ja jätevesiasetus - muutokset Pääsääntöiset käsittelyvaatimukset Herkillä

Lisätiedot

Iiro Riponiemi SAKO- JA UMPIKAIVOLIETTEIDEN JA KULJETUSJÄRJESTELMÄN NYKYTI- LASELVITYS

Iiro Riponiemi SAKO- JA UMPIKAIVOLIETTEIDEN JA KULJETUSJÄRJESTELMÄN NYKYTI- LASELVITYS Iiro Riponiemi SAKO- JA UMPIKAIVOLIETTEIDEN JA KULJETUSJÄRJESTELMÄN NYKYTI- LASELVITYS Tekniikan yksikkö 2015 VAASAN AMMATTIKORKEAKOULU Ympäristöteknologia TIIVISTELMÄ Tekijä Iiro Riponiemi Opinnäytetyön

Lisätiedot

Lietekuljetusjärjestelmäselvitys. Vaasan seudun jätelautakunta 2015

Lietekuljetusjärjestelmäselvitys. Vaasan seudun jätelautakunta 2015 Lietekuljetusjärjestelmäselvitys Vaasan seudun jätelautakunta 2015 2 Sisällys 1. Johdanto... 4 2. Nykytila... 4 2.1 Jätteiden kuljetusjärjestelmät... 4 2.1.1 Kiinteistön haltijan järjestämä jätteenkuljetus...

Lisätiedot

Kymen jätelautakunnan alueen kunnan- ja kaupunginhallitukset sekä tekniset lautakunnat ja ympäristölautakunnat

Kymen jätelautakunnan alueen kunnan- ja kaupunginhallitukset sekä tekniset lautakunnat ja ympäristölautakunnat 1 (8) Kymen Jätelautakunta Kouvolan kaupunki Valtakatu 33, PL 32, 45701 KUUSANKOSKI kirjaamo@kouvola.fi tekninenjaymparisto@kouvola.fi Kymen jätelautakunnan alueen kunnan- ja kaupunginhallitukset sekä

Lisätiedot

ALUEELLINEN JÄTEHUOLTOLAUTAKUNTA Taksaesitys, sako- ja umpikaivoliete (13)

ALUEELLINEN JÄTEHUOLTOLAUTAKUNTA Taksaesitys, sako- ja umpikaivoliete (13) ALUEELLINEN JÄTEHUOLTOLAUTAKUNTA Taksaesitys, sako- ja umpikaivoliete 2018 1 (13) VALMISTELUAINEISTO VUODEN 2018 SAKO- JA UMPIKAIVOLIETETAKSAA VARTEN Sako- ja umpikaivolietetaksa 1.1.2018 alkaen Kuntavastuulliset

Lisätiedot

Hyvä tietää JÄTEHUOLLON JÄRJESTÄMINEN ASUINKIINTEISTÖLLÄ

Hyvä tietää JÄTEHUOLLON JÄRJESTÄMINEN ASUINKIINTEISTÖLLÄ Hyvä tietää JÄTEHUOLLON JÄRJESTÄMINEN ASUINKIINTEISTÖLLÄ Jätekeskus ja jäteasemat Polvijärven jäteasema Avoinna arkisin ti klo 9-13 ja to klo 14-18 Ahertajantie 2 83700 Polvijärvi Kontiosuon jätekeskus

Lisätiedot

SELVITYS JÄTEVESIJÄRJESTELMÄSTÄ KÄYTTÖ- JA HUOLTO-OHJE HUOLTOPÄIVÄKIRJA

SELVITYS JÄTEVESIJÄRJESTELMÄSTÄ KÄYTTÖ- JA HUOLTO-OHJE HUOLTOPÄIVÄKIRJA SELVITYS JÄTEVESIJÄRJESTELMÄSTÄ KÄYTTÖ- JA HUOLTO-OHJE HUOLTOPÄIVÄKIRJA Täytetyt lomakkeet säilytetään kiinteistöllä ja ne esitetään pyydettäessä kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle. Kiinteistön haltija

Lisätiedot

Jätelainsäädännön kokonaisuudistus

Jätelainsäädännön kokonaisuudistus Jätelainsäädännön kokonaisuudistus KOKOEKO-seminaari 24.2.2011 Ylitarkastaja Teemu Virtanen Pirkanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Hallituksen esitys jätelaiksi ja eräiksi siihen liittyviksi

Lisätiedot

KIINTEISTÖN HALTIJAN JÄRJESTÄMÄN KULJETUSJÄRJESTELMÄN TARKASTELU SAKO- JA UMPIKAIVOLIETTEIDEN OSALTA JÄTELAIN (646/2011) NOJALLA

KIINTEISTÖN HALTIJAN JÄRJESTÄMÄN KULJETUSJÄRJESTELMÄN TARKASTELU SAKO- JA UMPIKAIVOLIETTEIDEN OSALTA JÄTELAIN (646/2011) NOJALLA 11.3.2014 KIINTEISTÖN HALTIJAN JÄRJESTÄMÄN KULJETUSJÄRJESTELMÄN TARKASTELU SAKO- JA UMPIKAIVOLIETTEIDEN OSALTA JÄTELAIN (646/2011) NOJALLA Hattula, Hausjärvi, Hyvinkää, Hämeenlinna, Janakkala, Järvenpää,

Lisätiedot

JÄTEHUOLLON PALVELUTASO VESTIA OY:N ALUEELLA

JÄTEHUOLLON PALVELUTASO VESTIA OY:N ALUEELLA 1/4 JÄTEHUOLLON PALVELUTASO VESTIA OY:N ALUEELLA 1. Johdanto Jätehuollon palvelutasolla määritellään millaisia jätehuoltopalveluja alueen asukkaille ja yrityksille tarjotaan Vestia Oy:n alueella. Vestia

Lisätiedot

Pohjavesialueet (I- ja II-luokka, ulkorajan mukaan).

Pohjavesialueet (I- ja II-luokka, ulkorajan mukaan). 1 JOENSUUN KAUPUNGIN YMPÄRISTÖNSUOJELUVIRANOMAISEN TARKENTAVA SOVELTA- MISKÄYTÄNTÖ HAJA-ASUTUSALUEEN TALOUSJÄTEVESIEN KÄSITTELYÄ KOSKEVAAN LAINSÄÄDÄNTÖÖN Lainsäädäntö ja määräykset: Ympäristönsuojelulain

Lisätiedot

Valituksenalainen päätös Turun hallinto-oikeus 31.7.2014 numero 14/0215/1

Valituksenalainen päätös Turun hallinto-oikeus 31.7.2014 numero 14/0215/1 Kaupunginhallitus 364 25.08.2014 Kaupunginhallitus 34 02.02.2015 Vastaselitys korkeimmalle hallinto-oikeudelle jätteenkuljetusjärjestelmää koskevassa asiassa 145/14.06.00.02/2013 Kaupunginhallitus 25.08.2014

Lisätiedot

Uusi Ympäristöministeriön asetus tuottajan korvauksesta pakkausjätteen keräyksen kustannuksiin

Uusi Ympäristöministeriön asetus tuottajan korvauksesta pakkausjätteen keräyksen kustannuksiin 1 Liite A Olemassa olevan vastaanottoverkoston käyttäminen 1.5.2014 alkaen Jätelain 152. Eräitä velvoitteita koskevat siirtymäajat Säännös jää ennalleen. Pakkausjäteasetuksen 18. Voimaantulo - - - Tuottajan

Lisätiedot

SOPIMUS SAVO-PIELISEN JÄTELAUTAKUNNASTA

SOPIMUS SAVO-PIELISEN JÄTELAUTAKUNNASTA SOPIMUS SAVO-PIELISEN JÄTELAUTAKUNNASTA Tällä sopimuksella sovitaan siitä, että Jätekukko Oy:n (jäljempänä jäteyhtiö) osakaskuntien yhteisenä jätehuoltoviranomaisena toimii Savo-Pielisen jätelautakunta

Lisätiedot

Jätteenkuljetusrekisterin täyttöohje

Jätteenkuljetusrekisterin täyttöohje Jätteenkuljetusrekisterin täyttöohje Tyhjennyskohteen tiedot Sijaintikunta Kiinteistön omistaja/ työn tilaaja Kiinteistön käyttö Lähiosoite, postinumero ja postitoimipaikka Kohdekiinteistön sijaintikunnan

Lisätiedot

Omistajapäivät palvelukatsaus, Pasi Kaskinen 6.9.2013

Omistajapäivät palvelukatsaus, Pasi Kaskinen 6.9.2013 Omistajapäivät palvelukatsaus, Pasi Kaskinen 6.9.2013 Kierrättämisestä helppoa LHJ:n palvelut ja niiden rahoitus Biojätekeräys ja muut erilliskeräyspalvelut Biojätemaksu tyhjennyskohtainen hinta Lasin,

Lisätiedot

TIIVISTELMÄ LAUSUNNOISTA JA MIELIPITEISTÄ SEKÄ VASTAUS NIIHIN

TIIVISTELMÄ LAUSUNNOISTA JA MIELIPITEISTÄ SEKÄ VASTAUS NIIHIN TIIVISTELMÄ LAUSUNNOISTA JA MIELIPITEISTÄ SEKÄ VASTAUS NIIHIN Lausunnot 1) Pakkausalan Ympäristörekisteri PYR Oy, joka edustaa myös Suomen Kuitukierrätys Oy:tä, Suomen Keräyslasiyhdistys ry:tä, Mepak-Kierrätys

Lisätiedot

Haja-asutuksen talousjätevesiasetuksen 542/2003 toimeenpanosta

Haja-asutuksen talousjätevesiasetuksen 542/2003 toimeenpanosta Haja-asutuksen talousjätevesiasetuksen 542/2003 toimeenpanosta Ympäristönsuojeluviranhaltijat ry:n järjestämät ympäristönsuojelupäivät 2003 2.10.2003 Lammin biologinen asema yli-insinööri Jorma Kaloinen

Lisätiedot

Tekninen lautakunta Jätehuoltomääräykset 358/ /2016

Tekninen lautakunta Jätehuoltomääräykset 358/ /2016 Tekninen lautakunta 60 04.05.2016 Jätehuoltomääräykset 358/00.01.01.00/2016 TELA 60 Kunnalliset jätehuoltomääräykset ovat paikallisia, sitovia säännöksiä, jotka annetaan jätelain (646/2011) 91 :n nojalla.

Lisätiedot

Jätelainsäädäntö, jätehuollon työnjako. Joensuu 24.10.2013 Lakiasiainpäällikkö Leena Eränkö

Jätelainsäädäntö, jätehuollon työnjako. Joensuu 24.10.2013 Lakiasiainpäällikkö Leena Eränkö Jätelainsäädäntö, jätehuollon työnjako Joensuu 24.10.2013 Lakiasiainpäällikkö Leena Eränkö Kunnalle säädetty yhdyskuntajätehuollon tehtäviä Ei ole uutta - jo 1970-luvulta asti samat tehtävät! KUNTA jätelaissa

Lisätiedot

Tämän sopimuksen sopijaosapuolina ovat seuraavat Pirkanmaan Jätehuolto Oy:n omistajakunnat (jäljempänä sopijakunnat):

Tämän sopimuksen sopijaosapuolina ovat seuraavat Pirkanmaan Jätehuolto Oy:n omistajakunnat (jäljempänä sopijakunnat): Luonnos 16.03.2012 Yhteistoimintasopimus jätehuoltoviranomaisena toimimisesta 1. Sopimuksen osapuolet Tämän sopimuksen sopijaosapuolina ovat seuraavat Pirkanmaan Jätehuolto Oy:n omistajakunnat (jäljempänä

Lisätiedot

Kesärannan ranta-asemakaavaalueen

Kesärannan ranta-asemakaavaalueen S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A STORA ENSO OYJ Kesärannan ranta-asemakaavaalueen vesihuolto Selostus FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P24308 Selostus 1 (6) Määttä Päivi Sisällysluettelo 1 JOHDANTO...

Lisätiedot

SOPIMUS YHTEISESTÄ JÄTEHUOLTOLAUTAKUNNASTA. 1. Sopijapuolet. Ehdotus 22.4.2015. Tämän sopimuksen osapuolina ovat seuraavat kunnat

SOPIMUS YHTEISESTÄ JÄTEHUOLTOLAUTAKUNNASTA. 1. Sopijapuolet. Ehdotus 22.4.2015. Tämän sopimuksen osapuolina ovat seuraavat kunnat Ehdotus 22.4.2015 Salon kaupunki Saapunut 11.5.2015 1043/00.04.01/2015 1044/00.00.01.01/2015 1 SOPIMUS YHTEISESTÄ JÄTEHUOLTOLAUTAKUNNASTA 1. Sopijapuolet Tämän sopimuksen osapuolina ovat seuraavat kunnat

Lisätiedot

Uudistusten merkitys alueellisesti

Uudistusten merkitys alueellisesti Uudistusten merkitys alueellisesti KOKOEKO-seminaari Jätelaki ja jätevesiasetus muuttuu ylittyvätkö valvonnan edellytykset? Ylitarkastaja Lea Koponen, Pohjois-Savon ELY-keskus Yleistä Lakiehdotuksen perustelut

Lisätiedot