KuntaIT Kokonaisarkkitehtuurimenetelmän soveltamisohje palvelukeskeisessä arkkitehtuurissa

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KuntaIT Kokonaisarkkitehtuurimenetelmän soveltamisohje palvelukeskeisessä arkkitehtuurissa"

Transkriptio

1 KuntaIT Kokonaisarkkitehtuurimenetelmän soveltamisohje palvelukeskeisessä arkkitehtuurissa versio

2 2 (42) 1 JOHDANTO KÄYTETYT TERMIT YLEISET NIMEÄMISKÄYTÄNNÖT YLEISKUVAUS JA LINJAUKSET YLEISKUVAUS DOKUMENTISTA DOKUMENTIN RAKENNE RAJAUKSET KENELLE TÄMÄ SOVELTAMISOHJE ON TARKOITETTU DOKUMENTTIIN LIITTYMÄT MUIHIN OHJEISIIN KÄYTETTÄVÄT MALLINNUSTAVAT JA YLEISLINJAUS NIIDEN KÄYTTÄMISESTÄ SOA-TOIMISTO KOKONAISARKKITEHTUURIMENETELMÄN HYÖDYNTÄMINEN SOA-RATKAISUISSA KOKONAISARKKITEHTUURIMENETELMÄN RAKENNE TAVOITETILAN KUVAAMINEN YLEISESTI Tavoitetilan kuvaamisen pääperiaate Rajatun kohteen kohde- tai viitearkkitehtuurin tavoitetilan kuvaaminen SOA-RATKAISUN TAVOITETILAN KUVAAMINEN - PÄÄASKELEET MALLINNUSVAIHEIDEN JÄSENNYS PERIAATTEELLISEN JA KÄSITTEELLISEN TASON KUVAUKSET SIDOSARKKITEHTUURIEN TUNNISTAMINEN, RAJAUKSET KOHDEALUEEN KESKEISTEN STRATEGISTEN LINJAUSTEN MÄÄRITTÄMINEN SIDOSRYHMIEN JA ROOLIEN MALLINNUS Sidosryhmäanalyysi Roolit ja vastuut YDINPALVELUJEN TUNNISTAMINEN JA KUVAAMINEN PALVELUIHIN LIITTYVIEN ALIPALVELUIDEN MALLINTAMINEN TARVITTAVIEN TEKNOLOGIAPALVELUIDEN TUNNISTAMINEN PALVELUIHIN LIITTYVIEN PROSESSIEN TUNNISTAMINEN JA PROSESSIRIIPPUVUUKSIEN MALLINTAMINEN Yleistä Tunnista mitä prosesseja palveluiden tuottamiseen tarvitaan Mallinna prosessien väliset keskinäiset suhteet (JHS toimintamallitaso) Tunnista prosessiin liittyvät aliprosessit ja mallinna niiden suhteet PALVELUIHIN JA PROSESSEIHIN LIITTYVIEN TIETOTARPEIDEN MALLINTAMINEN Käsitemallinnus Karkea tietomallinnus PROSESSIEN KÄSITTEELLISEN TASON MALLINTAMINEN Yleistä Prosessien toimintalogiikan BPMN-mallinnus Yleiset ohjeet prosessimallinnukselle Keskitettyyn prosessiohjausnäkökulmaan perustuva mallinnus Ohjeistus ja rajoitteet BPEL-prosessimoottoria toteutukseen käyttäville prosessimallinnukselle PROSESSIIN LIITTYVIEN ROOLI- JA ORGANISAATIOTIETOJEN TARKENTAMINEN... 32

3 3 (42) 6.11 PALVELUIHIN JA PROSESSITOIMINTOIHIN LIITTYVIEN TIETOTARPEIDEN TARKENTAMINEN LOOGISEN TASON KUVAUKSET PROSESSITOIMINTOIHIN LIITTYVIEN SOA-PALVELUIDEN TUNNISTAMINEN Yleistä SOA-palveluiden tunnistaminen prosessimallien pohjalta SOA-palveluiden tunnistaminen tietomallien pohjalta Olemassaolevien SOA-palveluiden tarkistaminen PROSESSIEN LOOGISEN TASON MALLINTAMINEN Yleistä Loogisen tason BPMN-mallinnus BPEL-prosessimoottorien käytöstä seuraavat vaikutukset prosessimallinnukseen KÄYTTÖTAPAUSTEN KIRJOITTAMINEN Yleistä Käyttötapausten tunnistaminen Käyttötapausten kirjoittaminen TIETO- JA KÄSITEMALLIEN TARKENTAMINEN SOA-PALVELUIDEN KUVAAMINEN SOA-palveluiden kuvaaminen Keskeisimpien palvelurajapintatarpeiden kuvaus KA-MALLIEN VIIMEISTELY SUOSITUKSET VAIHEIDEN KÄYTÖLLE SUOSITELTAVAT VAIHEET ITERATIIVINEN VAIHEMALLI VAIHEIDEN VASTUUT JA TEKIJÄT VIITTEET MUUTOSHISTORIA... 42

4 4 (42) 1 Johdanto Tämän dokumentin tarkoitus on kuvata, kuinka mallintaa kokonaisarkkitehtuurin ja SOAperiaatteen mukaisesti organisaation toimintaa ja kehittää sitä tukevia tietojärjestelmiä tai teknologiaratkaisuja. Tämä dokumentti toimii ohjeena tvt-kehittämisprojektien toteuttamiselle KA-menetelmän mukaisesti, palvelukeskeistä periaatetta tukien. Ohjeistus perustuu KuntaIT:n kokonaisarkkitehtuurimenetelmään, palvelukeskeisen arkkitehtuurin (SOA) hyödyntämiseen ja prosessien mallintamiseen. Dokumenttia noudattamalla voidaan suunnitella SOA-periaatteen mukaisia sähköisen palveluympäristön ratkaisuja, joissa KA-menetelmän mukaisesti tulee huomioitua koko toiminta- ja teknologiaympäristön keskeisimmät alueet. Dokumentin lähtökohtana on tietohallinnon tai substanssitoiminnan johdon päätös perustaa kehittämisprojekti. Tässä ohjeessa ei oteta kantaa projektin tarkoituksen tarkoituksenmukaisuuteen. Ohjetta käyttäessä tulee kuitenkin huomioida yhteydet muihin projekteihin.

5 5 (42) 2 Käytetyt termit Termi Selitys Aliprosessi Prosessi, joka on toisen prosessin osa. Prosessi Prosessi on joukko toisiinsa liittyviä toistuvia tehtäviä ja niiden toteuttamiseen tarvittavia resursseja, joiden avulla syötteet muutetaan tuotoksiksi. (mukautettu: Laamanen, Prosessijohtamisen käsitteet, JHS 152). Prosessi on johtamisen apuväline, keino saada aikaan haluttu tulos. Prosesseja jatkuvasti kehittämällä pyritään tehostamaan toimintaa ja nopeuttamaan läpimenoaikoja sekä parantamaan laatua, palvelutasoa, kustannustehokkuutta ja vaikuttavuutta (ValtIT). Prosessimalli Prosessimalli on graafinen esitys prosessin tehtävistä. Prosessimallista tulisi ilmetä vähintäänkin seuraavat asiat: tehtävien järjestys tehtävien keskinäiset riippuvuudet tehtävien kulku ja siihen liittyvät ohjaustiedot: tehtävien välisten siirtymien ehdot ja logiikka Prosessin omistaja Prosessin omistaja on prosessin toiminnasta, tuloksesta ja kehittämisestä vastuussa oleva henkilö (JHS 152). Syöte Syöte on tietoja ja materiaalia, joka syötetään prosessiin (JHS 152, Laamanen Kai, Prosessijohtamisen käsitteet). Syöte ei ole sama asia kuin raha, laitteet tai ihmisten osaaminen, jotka ovat resursseja ja siten osa prosessia. Toimenpide Toimenpide on prosessiin kuuluva käsittelyvaihe, jonka sisäistä toimintaa ja työnkulkuja ei tarkasteltavalla mallinnustasolla enää tarkenneta. Toimenpidettä voidaan pitää prosessimalliin sisältyvänä työtehtävänä, joka ei ole aliprosessi. Tapahtuma Tapahtuma on jotain, mitä tapahtuu prosessin aikana. Tapahtuma voi aloittaa prosessin, tapahtumia voi syntyä prosessin suorituksen seurauksena, niitä voidaan käsitellä prosessin aikana ja ne voivat olla prosessin

6 6 (42) lopputuloksia. Prosessin lopputapahtumia lukuun ottamatta niillä on lähes aina vaikutusta prosessin etenemiseen. Tuotos Tuotos on prosessin tai toiminnon lopputulos. Ydinpalvelu Ydinpalvelu on prosessimallinnuksen näkökulmasta organisaation toimintaa keskeisesti tukeva ylätason prosessijoukko. Ydinpalvelu sisältää yleensä useampia prosesseja, joiden suhde ydinpalveluun kuvataan pelkästään rakenteen tasolla (esim. mistä prosesseista ydinpalvelu koostuu ja mikä on niiden keskinäinen suhde). Toimenpidepalvelu Toimenpidepalvelu on prosessimallin toimenpiteeseen liittyvä palvelu. Toimenpidepalvelu voi olla tietojärjestelmän tarjoama palvelu tai jokin muu toimenpidettä tukeva palvelu, esim. asiakirjan arkistointipalvelu. SOA-palvelu SOA-palvelu on jonkin tietojärjestelmän tarjoama toimenpidepalvelu, joka täyttää Kuntasektorin teknologialinjausten [4] määrittelemät vaatimukset SOA-palveluille. SOA-palvelu sisältää aina tarkan rajapintakuvauksen ja se toteutetaan lähes aina Web Service teknologialla (ks. SOA-palvelun ja Web Servicen tarkempi kuvaus Kuntasektorin teknologialinjaukset [4] dokumentista). 3 Yleiset nimeämiskäytännöt Tässä luvussa esitetään mm. prosessien, toimintojen ja tapahtumien nimeämiskäytännöt. Termi Nimeämiskäytäntö Aliprosessi Aliprosessit nimetään samoin kuin toimenpiteet. Prosessi Prosessin nimen tulisi alkaa substantiivilla. Tapahtuma Tapahtuman nimen tulisi olla muotoa: substantiivi (yleensä käsiteltävän tieto-objektin nimi) + verbi imperfektissä Toimenpide Toimenpiteen nimen tulisi olla muotoa: verbi + substantiivi (yleensä käsiteltävän tieto-objektin nimi). Ydinpalvelu Ydinpalvelun nimen tulisi olla substantiivi.

7 7 (42) Toimenpidepalvelu Toimenpidepalvelun nimen tulisi olla substantiivi Substanssipalvelu Substanssipalvelun nimen tulisi olla substantiivi. 4 Yleiskuvaus ja linjaukset 4.1 Yleiskuvaus dokumentista Tässä dokumentissa kuvataan kuntasektorin kokonaisarkkitehtuurimenetelmän (KAmenetelmä) hyödyntämistä sellaisissa kehittämisprojekteissa ja -hankkeissa, jossa kuntatoimija on valinnut SOA-ratkaisumallin sähköisen palveluympäristönsä keskeiseksi ohjenuoraksi. Tämä dokumentti toimii varsinaisen KA-menetelmän ja sen sisältämien kuvauspohjien käytön tukena tällaisissa tapauksissa. Varsinainen kuntasektorin kokonaisarkkitehtuurimenetelmä ja siihen kuuluvat kuvauspohjat on kuvattu omassa itsenäisessä dokumentaatiossaan (Viitteet [1] ja [1.1]). SOA-periaatteiden hyödyntäminen kuntasektorilla on kuvattu omassa dokumentissaan (Viite [5]). 4.2 Dokumentin rakenne 4.3 Rajaukset Dokumentissa kuvataan ensin yleisesti KA-menetelmän soveltamiseen liittyviä yleisiä periaatteita. Suurin osa dokumentista kuitenkin keskittyy KA-menetelmän soveltamisen vaiheiden kuvaamiseen ja niissä tehtävien toimenpiteiden toteuttamisen ohjeistamiseen SOAviitekehyksessä. o Tämä soveltamisohje on tarkoitettu erityisesti kuntatoimijoille, jotka ovat valinneet SOA-ratkaisumallin tietoteknisen palveluympäristönsä kehittämisen keskeiseksi periaatteeksi. o Tämä soveltamisohje sopii erityisesti rajattujen kohteiden tavoitetilaarkkitehtuurin kuvaamiseen. Nykytilan kuvaamiseen sekä koko organisaation KA-tavoitetilan kuvaamiseen suositellaan käytettäväksi yleistä kuntasektorin KA-menetelmän soveltamisohjetta [2]. o Ohje ei ole tarkoitettu projektityöohjeeksi o Ohjeen sisältö rajoittuu prosessien mallintamisen ja niistä muodostettujen sähköisten palveluiden valmistumisen välissä tapahtuvan toiminnan ohjeistamiseen.

8 8 (42) o Dokumentissa ei oteta kantaa sähköisten palvelutoteutusten toteuttamiseen tai hankintaan. 4.4 Kenelle tämä soveltamisohje on tarkoitettu Tämä soveltamisohje on tarkoitettu kuntatoimijoiden tietojärjestelmä- ja tvtarkkitehtuuriprojektien vastuuhenkilöille ja tietohallinto-organisaatioille. Keskeisiä kohderooleja SOA-periaatteen kehittämisen ohjenuoraksi valinneissa kunnissa ja kuntayhtymissä ovat: Tietohallintojohtajat ja tietohallintopäälliköt Kokonaisarkkitehtuurista tai IT-arkkitehtuurista vastaavat asiantuntijat Kuntien IT-asiantuntijat, suunnittelijat, järjestelmävastaavat Kehittämisprojektien vastuuhenkilöt, projektipäälliköt sellaisissa projekteissa, joissa toiminnan kehittämiseen liittyvät suoraan tai välillisesti tietoteknisen ympäristön palvelut Edellisten lisäksi tämän soveltamisohjeen kohderyhmään kuuluvat SOA-ratkaisumallia hyödyntäville kuntatoimijoille tietojärjestelmiä, IT-palveluja, konsultointi- ja asiantuntijapalveluja tai kehittämispalveluja tarjoavat julkishallinnolliset ja yksityissektorin palveluntuottajat. 4.5 Dokumenttiin liittymät muihin ohjeisiin Yleinen KA-menetelmän kuvaus löytyy Viitteestä 1. Yleinen KA-menetelmän soveltamisohje on kuvattu Viitteessä Käytettävät mallinnustavat ja yleislinjaus niiden käyttämisestä Kokonaisarkkitehtuuriin ja prosessien rakenteiden mallintamiseen suositellaan käytettävän Archimate-notaatiota. Tämänkaltaisia rakenteita ovat mm. prosessihierarkia (prosessien väliset suhteet), käsitemalli (sekä käsitteiden keskinäinen suhde että suhde prosessin eri toimintoihin), roolit (roolien keskinäinen suhde ja suhde prosessin toimintoihin) sekä palvelurakenne. Prosessien toimintalogiikan ja työnkulkujen kuvaamiseen suositellaan käytettävän JHS 152 suosituksen mukaisesti BPMN-notaatiota. Tarvittaessa näistä suosituksista voidaan hyvin perusteltujen ja dokumentoitujen syiden vuoksi poiketa. Mallinnuskielen tulisi kuitenkin pysyä samana eri projekteissa. Esim. tarvittaessa tietojen mallinnukseen voidaan käyttää UML-notaatiota, jos sitä sitoudutaan käyttämään muissakin projekteissa. Prosessmallinnuksen pääperiaate on, että BPMN-kaavioiden aktiviteetit sijoitetaan prosessirakenteita kuvaaviin Archimate-kaavioihin, jossa määritellään BPMN-aktiviteettien keskinäinen suhde ja suhteet eri prosesseihin. Riippuen minkä tason BPMN-mallista on kyse, voi aktiviteetti olla Archimate-kaaviossa liiketoimintapalvelu (jonka ei tarvitse tukeutua mihinkään tietojärjestelmään), aliprosessi tai SOA-palvelu. Näihin aktiviteetteihin voidaan Archimate-kaaviossa liittää myös roolit ja käsitemallin sisältämät käsitteet.

9 9 (42) 4.7 SOA-toimisto Monissa SOA-periaatteen käyttöönottoa ja jalkautusta kuvaavissa ohjeissa ja menetelmissä neuvotaan aloittamaan SOA-periaatteen mukainen toiminta perustamalla SOA-toimisto. SOA-toimiston keskeisiä tehtäviä ovat: SOA-periaatteen käyttöönoton johtaminen SOA-käyttöönoton etenemissuunnitelman laatiminen SOA-käyttöönoton ohjaus SOA-hankkeiden valvonta SOA-periaatteiden noudattamisen valvonta SOA-palvelujen hyväksyminen ja SOA-palvelukatalogin ylläpito Nämä ovat kaikki laajemman arkkitehtuurinhallinnan tehtäviä. SOA-ratkaisut ovat yksi keskeisimpiä arkkitehtuurinhallinnan osa-alueita organisaatiossa, joka on valinnut SOAperiaatteen sähköisen palveluympäristönsä kehittämisen periaatteeksi. Kuntasektorin KA-hallintamalli [6] soveltuu sellaisenaan SOA-toimistotyöhön. Esimerkiksi SOA-etenemissuunnitelmaa vastaa puolestaan KA-tiekartta. Samoin SOA-toimiston organisointia vastaa arkkitehtuuriryhmä. Erillistä arkkitehtuuriryhmästä erillistä SOA-toimistoa ei kannata perustaa. SOA-toimiston täydentäviä erityispiirteitä muuhun arkkitehtuurityöhön ovat: Tämän ohjeen koulutus ja soveltaminen kehittämishankkeissa Tämän ohjeen soveltamisen valvonta SOA-palvelujen hyväksyminen ja SOA-palvelukatalogin ylläpito

10 10 (42) 5 Kokonaisarkkitehtuurimenetelmän hyödyntäminen SOA-ratkaisuissa 5.1 Kokonaisarkkitehtuurimenetelmän rakenne Kokonaisarkkitehtuurimenetelmä jäsentyy näkökulmiin ja käsitteellisiin tasoihin (abstraktiotasoihin) seuraavasti: Arkkitehtuuriperiaatteet Sidosarkkitehtuurit, rajaukset ja reunaehdot Tietoturvatarpeet ja -periaatteet SOA-linjaukset Tietoarkkitehtuuri Toimintaarkkitehtuuri Tietojärjestelmäarkkitehtuuri Teknologiaarkkitehtuuri Käsitteellinen taso - MITÄ Strategia Palvelut Sidosryhmät, roolit Palvelut-käsitteet - matriisi Käsitemalli Tietojärjestelmäpalvelut Teknologiapalvelut Looginen Taso - MITEN Prosessikartta Prosessikuvaukset Prosessit-tiedot matriisi Tietomallit Loogiset tietovarannot Loog. järjestelmäjäsennys Järjestelmät-tiedot matriisi Järjestelmät-prosessit matriisi Integraatioperiaatteet (sis. liittymät) Teknologiakomponentit Valvonta- ja hallintaarkkitehtuuri Integraatioratkaisut (sis. rajapinnat) Fyysinen taso - MILLÄ Fyysiset tietovarannot Sanastot Fyys. järjestelmäsalkku Sijoituskaavio Verkkokaavio Teknologiasalkku Standardit Kuva 1 Kokonaisarkkitehtuurimenetelmän jäsentyminen Kokonaisarkkitehtuurimenetelmää hyödynnetään siten, että kehitettävä ratkaisu tai nykytila kuvataan yllä kuvatun kokonaisarkkitehtuurijäsennyksen eri näkökulmien ja abstraktiotasojen kuvauspohjiin (kuvattu oranssilla värillä). Kokonaisarkkitehtuurikuvaus esim. koulutuspalveluiden uusien ratkaisujen tai vaikkapa konsernihallinnon tulevien johtamisvälineiden ratkaisujen tavoitearkkitehtuurit muodostuvat siis kattavasta joukosta yksittäisiä kokonaisarkkitehtuurimenetelmän osakuvauksia. Kokonaisarkkitehtuurimenetelmä on kuvattu tarkemmin Viitteessä 1.

11 11 (42) 5.2 Tavoitetilan kuvaaminen yleisesti Tavoitetilan kuvaamisen pääperiaate Kokonaisarkkitehtuurimenetelmän tavoitteena on varmistaa, että kehittämisessä otetaan huomioon erityisesti toiminnan tarpeet ja luodaan yhdenmukainen ja ristiriidaton ratkaisukehikko, johon voidaan sovittaa yhteentoimivasti erilaisia yksittäisiä teknisluontoisia ratkaisuja tietojärjestelmiä, teknologiapalveluita, tietorakenteita ja tietovarantoja. Tästä peruslähtökohdasta johtuen kokonaisarkkitehtuurimenetelmällä kuvatut sähköisen palveluympäristön tavoitetilat kannattaa kuvata ns. ylhäältä alas kaikkea kehittämistä ja jäsentämistä koskevista periaatteista yksityiskohtaisempiin toteutuslinjauksiin. Tavoitetila kuvataan pääsääntöisesti siis KA-menetelmäjäsennyksessä ylhäältä alas tarkentuvasti periaatteellisen tason linjauksista, käsitteellisten linjausten kautta loogisiin linjauksiin seuraavasti: Arkkitehtuuriperiaatteet Sidosarkkitehtuurit, rajaukset ja reunaehdot Tietoturvatarpeet ja -periaatteet SOA-linjaukset Tietoarkkitehtuuri Toimintaarkkitehtuuri Tietojärjestelmäarkkitehtuuri Teknologiaarkkitehtuuri Käsitteellinen taso - MITÄ Strategia Palvelut Sidosryhmät, roolit Palvelut-käsitteet - matriisi Käsitemalli Tietojärjestelmäpalvelut Teknologiapalvelut Looginen Taso - MITEN Prosessikartta Prosessikuvaukset Prosessit-tiedot matriisi Tietomallit Loogiset tietovarannot Loog. järjestelmäjäsennys Järjestelmät-tiedot matriisi Järjestelmät-prosessit matriisi Integraatioperiaatteet (sis. liittymät) Teknologiakomponentit Valvonta- ja hallintaarkkitehtuuri Integraatioratkaisut (sis. rajapinnat) Fyysinen taso - MILLÄ Fyysiset tietovarannot Sanastot Fyys. järjestelmäsalkku Sijoituskaavio Verkkokaavio Teknologiasalkku Standardit Kuva 2 Yleinen organisaatiotason tavoitetila-arkkitehtuurin kuvaaminen Arkkitehtuurin tavoitetilaa kuvattaessa kannattaa lähteä periaatteellisen tason kuvauksista. Nämä muodostavat arkkitehtuurin laatimisen ja kehittämisen peruskivet, jotka tulisi ottaa huomioon kaikilla kuvaamisen tasoilla ja kaikissa kohdealueissa, on kysymyksessä sitten

12 12 (42) koko organisaation arkkitehtuurin tavoitetilan kuvaamisesta tai yksittäisen, rajatun ratkaisun tavoitetilan kuvaamisesta Rajatun kohteen kohde- tai viitearkkitehtuurin tavoitetilan kuvaaminen Rajatun kohteen - kuten tietyn toiminnon järjestelmäympäristö - tavoitearkkitehtuuri kuvataan yksityiskohtaisemmin kuin koko organisaation tavoitearkkitehtuuri. Yleensä rajatun kohteen tavoitearkkitehtuuri kannattaa aloittaa tunnistamalla alueeseen liittyvät kansalliset ja koko organisaation arkkitehtuurilinjaukset. Esimerkiksi kunnan sähköisen asianhallinnan tavoitetila-arkkitehtuurissa tulee ottaa huomioon kansalliset SÄHKEmääritykset. Tämän jälkeen kuvataan tavoitelinjaukset käsitetaso kerrallaan vasemmalta oikealle siten, että toiminnan ja kunnan palvelujen tarpeet huomioidaan systemaattisesti tavoitetilaa kuvattaessa. 1 Arkkitehtuuriperiaatteet Sidosarkkitehtuurit, rajaukset ja reunaehdot Tietoturvatarpeet ja -periaatteet SOA-linjaukset Tietoarkkitehtuuri Toimintaarkkitehtuuri Tietojärjestelmäarkkitehtuuri Teknologiaarkkitehtuuri Käsitteellinen taso - MITÄ 2 Strategia Palvelut Sidosryhmät, roolit Palvelut-käsitteet - matriisi Käsitemalli Tietojärjestelmäpalvelut Teknologiapalvelut Looginen Taso - MITEN Fyysinen taso - MILLÄ 3 4 Prosessikartta Prosessikuvaukset Prosessit-tiedot matriisi Tietomallit Loogiset tietovarannot Fyysiset tietovarannot Sanastot Standardit Loog. järjestelmäjäsennys Järjestelmät-tiedot matriisi Järjestelmät-prosessit matriisi Integraatioperiaatteet (sis. liittymät) Integraatioratkaisut (sis. rajapinnat) Fyys. järjestelmäsalkku Sijoituskaavio Teknologiakomponentit Valvonta- ja hallintaarkkitehtuuri Verkkokaavio Teknologiasalkku Kuva 3 Rajatun kohdealueen tavoitearkkitehtuurin kuvaaminen Rajatun kohteen arkkitehtuurin tavoitetilan kuvaamisessa kannattaa erityisesti panostaa toiminta-arkkitehtuurin käsitteelliseen ja loogiseen tasoon sekä tietoarkkitehtuurin kuvaamiseen. Tyypillisesti virheet näissä johtavat mahdollisesti jopa muuten laadukkaaseen tietojärjestelmäperheeseen, jota ei vaan voi täysipainoisesti hyödyntää niihin asioihin, joihin ne

13 13 (42) on tarkoitettu. Myös rajatun kohteen tavoitearkkitehtuurit yleensä huipentuvat yhteen loogisen järjestelmäjäsennyksen kuvaan, mutta tämä ei saa olla ainoa tuotos vaan sen tulee olla loogisella tasolla kaikkien ylempien tasojen kuvausten pohjalta laadittu lopputulos. SOA-ratkaisuissa voidaan ottaa kantaa jonkin verran jo fyysisen tason kuvauksiin - erityisesti rajapintaratkaisuihin. 5.3 SOA-ratkaisun tavoitetilan kuvaaminen - pääaskeleet Kehittämisen kohteen SOA-periaatteiden mukainen tavoitetila-arkkitehtuuri syntyy vaiheittaisen kuvausprosessin mukaisesti edellä kuvattua yleistä kuvausperiaatetta soveltaen seuraavasti: Kuva 4 Kehittämisprojektin arkkitehtuurisuunnittelun vaiheet Mitkä vaiheet tulee käydä läpi Kehittämisprojektin alussa kannattaa mallinnusvaiheen 1 kohdalla sopia, mille tasolle arkkitehtuurisuunnittelu kyseisessä projektissa viedään. Tämä riippuu pitkälti projektin tavoitteista, käytettävissä olevista resursseista sekä kehittämisen aikataulutavoitteista. Kaikissa tapauksissa kannattaa käydä läpi vaiheet 1-12 (sekä soveltuvin osin vaihe 17). Tällöin lopputuloksen saadaan tunnistettu lista SOA-palveluita, joita voidaan suoraan käyttää hankintojen ja tarkemman suunnittelun tukena. Näitä tukevat tuotetut kuvaukset esimerkiksi sidosryhmistä ja rooleista, käsitteistä ja tiedoista, sekä toiminnoista ja prosesseista. Nämä kaikki ovat erinomaista tietoa varsinaiselle ratkaisutoteutukselle.

14 14 (42) Mikäli kehittämistyötä halutaan suoraan jatkaa tarkemmalla teknisellä suunnittelulla ja toteutuksella, kannattaa kuvata myös vaiheet Tämä voi vaatia erityistä suunnitteluosaamista tai tämän tukea. Vaiheen 13, prosessien looginen mallintaminen edellyttää vahvaa panosta substanssiasiantuntijoilta. Ylipäätään olennaista on ottaa kehittämisessä huomioon kaikkien eri vaiheiden asiat. Yksittäisiä virheitä tai kuvaustavan haasteita ei tarvitse pelätä. 5.4 Mallinnusvaiheiden jäsennys Mallinnusvaiheet ja niiden tuotokset on jäsennetty kokonaisarkkitehtuurimenetelmän mukaisiin näkökulmiin ja käsitteellisiin tasoihin. Käsitteellisten tasojen määrittelyssä hyödynnetään MDA:n mukaista jäsennystä. Tässä dokumentissa kokonaisarkkitehtuurimenetelmän mukaiset abstraktiotasot sidotaan MDA:n mukaisiin tasoihin kaavion (kuva 5) mukaisesti. Tarkemmin MDA:n mukaisia mallinnustasoja on käsitelty Kuntasektorin teknologialinjauksissa [4]. MDA Käsitteellinen taso - MITÄ CIM (Computation Independent Model), Tietojärjestelmäriippumaton malli Looginen Taso - MITEN PIM (Platform Independent Model), Sovellusalustariippumaton malli Fyysinen taso - MILLÄ PSM (Platform Specific Model), Sovellusalustakohtainen malli Kuva 5 Abstraktiotasojen määrittely Kokonaisarkkitehtuurimenetelmän ja MDA:n mukaista jaottelua käyttäen mallinnusvaiheiden tuotokset jäsentyvät seuraavasti:

15 15 (42) Tietoarkkitehtuuri Toimintaarkkitehtuuri Tietojärjestelmäarkkitehtuuri Teknologiaarkkitehtuuri Käsitteellinen taso - MITÄ Käsitetason prosessimallit Palvelumallit Käsitemallit Sidosryhmä,- roolija organisaatio mallit Tietomallit Käyttötapaukset SOA-palvelumallit Looginen Taso - MITEN SOA-palvelut toimenpiteet,tiedot,roolit, prosessit,palvelut malli Loogisen tason prosessimallit SOApalvelukuvaukset SOA-palvelurajapinnat Fyysinen taso - MILLÄ BPELprosessikuvaukset XSD-tietomallit WSDL-kuvaukset Kuva 6 Mallinnusvaiheiden tuotosten jäsentyminen Eri käsitteellisten tasojen kuvaukset rakentuvat osittain iteratiivisesti. Kunkin kuvauskierroksen jälkeen on hyvä tarkistaa, onko tarkemmissa kuvauksissa noussut esiin uusia tekijöitä (esim. rooleja, prosesseja, käsitteitä, tietoja), jotka pitää lisätä jo aiemmin tuotettuihin kuvauksiin. 6 Periaatteellisen ja käsitteellisen tason kuvaukset 6.1 Sidosarkkitehtuurien tunnistaminen, rajaukset Tunnistakaa ja listatkaa KA-menetelmäpohjaan keskeisimmät sidosarkkitehtuurit sekä kehittämisprojektin rajaukset ja reunaehdot. Sidosarkkitehtuurit ovat kyseisen kehittämisprojektin ulkopuolella määritettäviä arkkitehtuurilinjauksia, joilla on tai voi olla vaikutusta kyseiseen kehittämisprojektiin. Esimerkki: Kuntasektorin arkkitehtuurilinjaukset ja KANTO-arkkitehtuuri ovat kaupungin terveystoimialueen arkkitehtuurin sidosarkkitehtuureita Huomatkaa, että organisaationne arkkitehtuurityön kehittyessä myös kuntatoimijan omat arkkitehtuurikuvaukset ja linjaukset voivat toimia sidosarkkitehtuureina, jotka on otettava kehittämisessä huomioon. Tällaisia voivat olla esim. SOA-arkkitehtuurin yleiskuva, sähköisen asioinnin arkkitehtuuri tai kunnan yleinen tavoitearkkitehtuurikuvaus.

16 16 (42) Kuvatkaa kuvauspohjaan, miten tunnistetut sidosarkkitehtuurit otetaan tässä projektissa huomioon. Reunaehdot ja rajaukset puolestaan kuvaavat, miten laajasti kuvattavaa arkkitehtuuria sovelletaan mikä on nyt kuvattavan arkkitehtuurin ns. pätevyysalue. Yksittäisen järjestelmän kohdearkkitehtuurissa puolestaan voidaan esim. ilmaista, että tämä kuvaus koskee vain esim. tietovarastoarkkitehtuuria ja siinä noudatetaan muuten kaupungin kokonaisarkkitehtuurin tavoitetilalinjauksia. 6.2 Kohdealueen keskeisten strategisten linjausten määrittäminen Tunnistakaa, priorisoikaa ja listatkaa KA-menetelmäpohjaan keskeisimmät kohdealueen substanssitoiminnan strategiset linjaukset Toiminnan strategia kuvaa keskeiset tavoitteet organisaation substanssitoiminnalle. Tämä tulee heijastumaan palveluihin ja tätä kautta IT-ratkaisuihin. Esimerkiksi strateginen linjaus sähköisen asioinnin lisäämisestä tai kokonaan uusien substanssipalvelujen kehittämisestä vaikuttaa kaikkiin muihin arkkitehtuurinäkökulmiin seuraavasti: Uusia tietojärjestelmäpalveluita (esim. asiointitili, tunnistaminen) Uusia tietovarantoja asiointitiedot Täsmennettyä tietoturvaa Uusia vaatimuksia valvontaan ja hallintaan 24/7 palvelut lisääntyvät Uusia vaatimuksia teknologiasalkkuun korkean käytettävyyden alustat Rajatun kohdealueen tavoitearkkitehtuuriin keskityttäessä käsitellään lähinnä kyseisen alueen substanssistrategialinjauksia. Samalla on kuitenkin hyvä tarkistaa myös kunnan yleisen strategian keskeisimmät strategialinjaukset. Strategisten linjausten listauksen ja priorisoinnin avulla voidaan dokumentoida, mikä kyseisessä kehitettävässä ratkaisussa ja palvelussa on ylätasolla kaikkein tärkeintä. Osa strategisista tavoitteista voi olla jo kuvattu koko organisaation KA-tavoitetilan arkkitehtuuriperiaatteissa. Tarkistakaa tämä. Voimassaolevat strategiat taltioidaan arkkitehtuuridokumentaation liitteiksi. Sekä substanssistrategiat, sidosryhmien strategiat että tietohallintostrategiat tulee ottaa arkkitehtuurityössä huomioon. Näistä listataan: Strategian keskeinen linjaus o Kysykää toiminnan avainhenkilöiltä, mitkä ovat ko. strategian kaikkein keskeisimmät kohdat Linjauksen vaikutukset arkkitehtuuriin / IT-toimintaan

17 17 (42) Miten vaikutukset huomioidaan arkkitehtuurityössä 6.3 Sidosryhmien ja roolien mallinnus Tunnistakaa ja kuvatkaa KA-menetelmäpohjaan keskeisimmät kohdealueen toimintoihin ja palveluihin liittyvät sidosryhmät ja roolit Sidosryhmät ja roolit osakuvaus kuvaa, minkälaisessa toimijaympäristössä organisaatio tai sen viite- tai kohdearkkitehtuurissa käsiteltävä osa toimii. Toimijoilla tarkoitetaan tässä sekä tuottajia, asiakkaita että muita sidosryhmiä. Roolit sisältävät sekä organisaatiorooleja että henkilörooleja Sidosryhmäanalyysi Roolit ja vastuut Kehitettävän ratkaisun palvelevuuden, suorituskyvyn ja joustavuuden mittaamisen lähtökohtina ovat sidosryhmien asettamat vaatimukset, vaatimusten tavoitearvot ja niiden toteutuminen. (vrt. JHS 142) Mittaamisessa on huomioitava se, mitä sidosryhmät odottavat organisaatiolta, mistä organisaation vaikuttavuus syntyy. Mittaaminen on suositeltavaa tehdä sidosryhmäkohtaisesti. Mitattaviin asioihin kannattaa ottaa vain strategisesti tärkeimmät asiat (ei pieniä yksityiskohtia). Tavoitearvon asettaminen auttaa kiinnittämään huomion oikeisiin asioihin. Analysoi, ketkä ovat sidosryhmiä (asiakkaat mukaan lukien) Kuvaa sidosryhmät sekä kirjaa sidosryhmien tärkeys organisaation kannalta Kirjaa, mitä sidosryhmät odottavat organisaatiolta eli sidosryhmien vaatimukset Kuvaa, mitä organisaatio odottaa sidosryhmiltä. Aseta vaatimuksille mittarit, jotka kuvaavat, miten vaatimuksen toteutumista voidaan mitata Kirjaa organisaation asettama tavoitearvo (tavoitetilanne) mittareille Jaa roolit projektikohtaisiin ja yleisiin. Yleisten roolien osalta vertaa ovatko roolit jo aiemmin määritelty ja voidaanko niitä käyttää tässä yhteydessä. Organisaation toimijoiden rooleista tulee kuvata Osapuolen tai toimijan roolin nimi Roolin ja roolin tehtävien sanallinen kuvaus Roolin vastuut ja oikeudet Roolien ja vastuiden kuvaamista voi hyödyntää esimerkiksi roolipohjaisen käyttövaltuushallinnan määrittämisessä ja tietomallien roolipohjaisessa kehittämisessä. Organisaatiotasolla usein riittää, kun tunnistetaan roolityypit ja kaikkein keskeisimmät sidosryhmät ja roolit. Varsinaiset tarkemman tason roolit (lääkäri, esikäsittelijä, ylihoitaja, lu-

18 18 (42) vanhakija jne.) kuvataan vasta järjestelmien tai tietovarantojen kohde- ja viitearkkitehtuureissa. Osa rooleista ja sidosryhmistä nousee luontevasti esiin vasta palvelujen ja prosessien kuvaamisen yhteydessä. Tarkista ja tarvittaessa täydennä sidosryhmiä ja rooleja palvelujen ja prosessien kuvaamisen yhteydessä. 6.4 Ydinpalvelujen tunnistaminen ja kuvaaminen Tunnistakaa ja kuvatkaa KA-menetelmäpohjaan keskeisimmät kohdealueen substanssitoiminnan ydinpalvelut. Kuvatkaa keskeisten ydinpalvelujen riippuvuudet ja keskinäiset suhteet hyödyntäen Archimate-kuvausmallia. Kokonaisarkkitehtuuriin kuuluu useanlaisia palveluja: Substanssipalvelut = Tässä palveluilla tarkoitetaan substanssitoiminnan ylätason palveluita (palveluryhmät ja ydinpalvelut) o Organisaation arkkitehtuuria kuvattaessa nämä ovat koko organisaation keskeisimmät palvelut Tietojärjestelmäpalvelut = varsinaista substanssitoimintaa tukevat järjestelmillä toteutettavat palvelut o Esim. käyttäjähallintapalvelut, integraatiopalvelut Teknologiapalvelut = laiteteknologian ja muun tekniikan tarvitsemat palvelut o Esim. laitetilat, laitteiden kapasiteettipalvelut, tietoliikennepalvelut, telepalvelut, ns. infrapalvelut (nimipalvelut, proxyt jne.) Tässä askeleessa tunnistetaan erityisesti juuri keskeiset substanssitoiminnan pääpalvelut/ydinpalvelut. Kuntasektorilla organisaatiotason pääpalvelut määräytyvät varsin pitkälti lainsäädännöstä. Lainsäädäntö ei ota juurikaan kantaa palvelujen toteutustapaan, näissä kuntatoimijoilla on vahva autonomia. Kuntatoimijat ovatkin pääpalvelujen pohjalta usein määritelleet organisaation ydinprosessit ja muut toiminnan prosessit. Näitä prosesseja tarkasteltaessa löydetään usein lakisääteisiä pääpalveluja pienempiä osapalveluita (tai palvelukomponentteja), jotka ovat usein keskeisten järjestelmäpalveluiden aihioita. Tässä suhteessa palvelut ja prosessit kietoutuvat toisiinsa. Lähtökohtana ovat tunnistetut asiakkaat ja heidän vaatimuksensa, joita vasten voidaan hahmottaa palveluajatukset asiakasprofiileittain. Yhtenäinen palvelutarjonta edellyttää yhtenäistä toimintamallia ja sujuvaa yhteistyötä palvelun tuottajien organisaatioilta. Organisaatioiden välinen yhteistoimivuus palvelujen suhteen edellyttää yhteistä palveluprosessia ja toiminnan koordinointia. Palveluprosessien kuvaaminen on verrannollinen mihin tahansa prosessin kuvaamiseen.

19 19 (42) Palveluiden tuottamisessa on tärkeää sisäisen osaamisen kehittäminen palveluajattelun ja palvelutuotannon suhteen sekä asiakkaalle annetun palvelulupauksen varmistaminen. Palveluiden tunnistamisessa huomioidaan seuraavat vaiheet: tunnista palvelut keskeisten organisaation lakisääteisten velvollisuuksien, strategian, tavoitteiden ja sidosryhmien (myös asiakkaat) vaatimusten ja tarpeiden perusteella. määrittele, mihin palvelulla pyritään eli miksi se on olemassa, mitä lisäarvoa se tuottaa organisaatiolle tai sidosryhmille ryhmittele ja nimeä palvelut, jotka toteuttavat organisaatiolle asetettuja tehtäviä ja tavoitteita tunnista palveluiden väliset riippuvuudet muodosta palveluista Archimate-muotoinen palvelukartta kuvaa palvelujen sisältö KA-menetelmän kuvauspohjaan Palveluiden suunnittelussa kannattaa huomioida myös jaa palvelut palvelutyyppien mukaan (esim. JHS 145), mieti palvelun käytön toistuvuutta, käyttötiheyttä (satunnaisesti, kerran kuukaudessa, päivittäin, säännöllisesti mutta harvoin,.) mieti, mikä on palvelun tuotos tai tuotokset sekä mistä raaka-aineesta se rakentuu arvioi palvelun elinkaari mieti, mitä kanavia käyttäen palvelua tarjotaan mitä muita yhteispalveluja käytetään (tunnistamiseen, verkkomaksamiseen, ) tunnista ja analysoi organisaation oma palvelukyky 6.5 Palveluihin liittyvien alipalveluiden mallintaminen Tunnistakaa ja kuvatkaa mallinnustyökaluun tai KA-menetelmäpohjaan ydinpalveluihin liittyvät alipalvelut hyödyntäen. Kuvatkaa hierarkia ja riippuvuudet Archimatekuvaukseen Arvioikaa tarkemmin, mistä alipalveluista edellä kuvatut ydinpalvelut muodostuvat. Määrittäkää täten kohdealueeseen liittyvät alipalvelut. Mallintakaa palveluiden ja alipalveluiden välinen hierarkia. Tunnistakaa tässä vaiheessa alipalveluihin myös varsinaisten substanssi- tai liiketoimintapalveluiden lisäksi keskeiset näitä tukevat palvelut: Hallinnointi- ja tiedonhallintapalvelut Tiedonhallinnan, käyttäjähallinnan ja muut tietoja hallinnoivat palvelut (esim. käyttövaltuuksien ja käyttäjätietojen hallintaa, perustietojen poistamista, ryhmittelyä, täydentämistä, tietohuoltoa ym. koskevat palvelut, hakupalvelut jne.) Johtamista ja seurantaa tukevat palvelut Raportointia, toiminnanohjausta, seurantaprosesseja ym. tukevat palvelut Hallinnointi- ja tiedonhallintapalveluita sekä johtamista ja seurantaa tukevista palveluista voidaan usein tunnistaa juuri tarpeita tietojärjestelmäpalveluille osana varsinaisia ydinpalveluita.

20 20 (42) Palvelun sähköistämisen tasot Kirjatkaa palvelujen ja alipalvelujen tavoiteltava sähköistämistaso. Sähköistämistasot suositellaan luokiteltavaksi seuraavasti: Taso 0 Ei saatavissa Taso 1 Informaatio Taso 2 Yksisuuntainen vuorovaikutus Taso 3 Kaksisuuntainen vuorovaikutus Taso 4 Transaktio Taso 5 Personointi Palvelua ei ole saatavissa sähköisessä muodossa. Palvelun käynnistämiseen tarvittava informaatio on saatavilla sähköisesti (esim. julkisen verkkosivun kautta) Palvelun käynnistämiseen tarvittava paperinen (tulostettava) lomake on saatavilla julkisen nettisivun kautta. Tämä taso sisältää myös yksinkertaisen sähköisen lomakkeen, jonka käyttö ei vaadi käyttäjän tunnistamista. Palvelu voidaan käynnistää syöttämällä siihen tarvittava informaatio julkisella nettisivulla olevan sähköisen lomakkeen kautta. Palvelun käynnistäminen vaatii henkilön luotettavan tunnistamisen. Koko palvelutapahtuma voidaan suorittaa sähköisesti julkisen verkkosivun kautta. Palveluun liittyvään päätöksentekoon ja toimittamiseen ei tarvita manuaalista paperityötä. Asiakaskeskeiset, käyttäjän tarpeiden mukaan muokattavat palvelut. Julkishallinto kehittää aktiivisesti palvelun laatua ja käyttäjäystävällisyyttä, toimii ennakoivasti palvelun toimittamisessa (esim. hälytykset asiakkaille, tietojen automaattinen täydennys rekistereistä), sekä suorittaa asiakkaan lakisääteiset palvelut automaattisesti, ilman asiakkaan pyyntöä tai vuorovaikutusta. 6.6 Tarvittavien teknologiapalveluiden tunnistaminen Tunnista, mitä erityisiä teknologiapalveluita ja palvelutasoja kyseisen kohdealueen ratkaisut edellyttävät. Kirjaa nämä KA-menetelmän kuvauspohjaan. Teknologiapalveluilla tarkoitetaan tässä yhteydessä laitteisiin ja laiteympäristöihin liittyviä palveluita ja ratkaisuja. Pelkillä sovelluksilla ja niiden riippuvuuksilla ei saada aikaiseksi vielä toimivia kokonaisuuksia vaan tarvitaan laitteita, alustoja, laitetiloja, tietoliikenneverkkoja ja muuta laiteläheistä teknologiaa. Usein teknologiapalveluihin sijoitetaan vielä esim. palvelinten käyttöpalvelun vaatimukset. Tunnista palveluiden keskeisimmät teknologiavaatimukset ja luokat. Tyypillisiä tarvittavia teknologiapalveluita ovat mm: Laitetilavaatimukset Palvelimiin liittyvät palvelut (virtuaalikoneet, palvelimet jne.)

21 21 (42) Työasemiin tai päätelaitteisiin liittyvät palvelut Tietoliikenteen pääpalvelut (päätasolla erilaiset verkkoympäristöt, etätyöympäristöt jne.) Yleensä ns. perusinfrapalvelut kuvataan vielä tähän osakuvaukseen o Pääsynhallintapalvelut, nimipalvelut, välimuistipalvelut jne. Ympäristöjen jäsennys o Tarvitaanko tuotantoympäristön lisäksi testi-, koulutus-, koekäyttö-, kehitysja/tai raportointiympäristö Yksinkertaisimmillaan teknologiapalveluihin listataan työasema/päätevaatimukset sekä palvelinpalveluiden keskeiset vaatimukset. Käy substanssiasiantuntijoiden kanssa läpi, mitä palvelutasoja teknologiapalveluissa tarvitaan ja esimerkiksi minkälaisia toipumisaikoja tavoitellaan. Voit hyödyntää palvelutasoja arvioitaessa ns. keskeytysvaikutusanalyysiä, jossa arvioidaan, mitä toiminnalle tapahtuu, jos teknologiapalvelu katkeaa. 6.7 Palveluihin liittyvien prosessien tunnistaminen ja prosessiriippuvuuksien mallintaminen Yleistä Tunnista keskeiset prosessit ja listaa niiden perustiedot. Mallinna keskeisten prosessien keskinäiset suhteet Archimate-kuvaukseen Prosessien tunnistamisessa huomioidaan seuraavat vaiheet: mieti, mikä on prosessin alku ja mihin se päättyy (alkaako se asiakkaasta ja päättyy asiakkaaseen) ryhmittele ja nimeä prosessit Prosessien toimintamallikuvauksessa tulee huomioida seuraavat asiat: kuvaa prosessin omistajat ja tai vastuut kuvaa prosessien tavoitearvot, mittarit ja menestystekijät kuvaa prosessienvälinen vuorovaikutus, työn ohjauksellinen kulku (numeroi prosessit) kuvaa prosesseihin vaikuttavat voimatekijät ja ympäristö kuvaa liittymät asiakkaan prosesseihin, asiakasrajapinta kuvaa liittymät sidosryhmiin kuvaa liittymät taustajärjestelmiin (karkealla tasolla) Tunnista substanssi- ja liiketoimintaprosessien lisäksi näitä täydentävät hallinnointiprosessit sekä johtamis- ja seurantaprosessit (vrt. hallinnointipalvelut sekä johtamis- ja seurantapalvelut edellä).

22 22 (42) Muita tyypillisiä prosessien jaottelutekijöitä ovat mm käyttötarkoitus tai jako sisäisiin ja ulkoisiin prosesseihin. Joskus prosessit voidaan jakaa myös asiakasprosesseihin ja tuotantoprosesseihin Tunnista mitä prosesseja palveluiden tuottamiseen tarvitaan Kuvaa prosessien perustiedot joko KA-menetelmän kuvauspohjaan (prosessikartta) tai erilliseen mallinnustyökaluun. Prosesseista on hyvä taltioida seuraavat tiedot: Prosessin nimi, kuvaus, omistaja, tavoitteet, toimijat, syötteet tuotokset Mallinna prosessien väliset keskinäiset suhteet (JHS toimintamallitaso) Mallinna edellisessä vaiheessa tunnistettujen prosessien keskinäiset suhteet ja kuvaa nämä esim. Archimate-kuvauksena graafisesti Tunnista prosessiin liittyvät aliprosessit ja mallinna niiden suhteet Mallinna prosesseihin liittyvät aliprosessit ja niiden suhteet ylätason prosesseihin. Kaikkia aliprosesseja ei tarvitse tunnistaa vielä tässä vaiheessa, vaan aliprosesseja voidaan tunnistaa lisää prosessien mallinnusvaiheessa. 6.8 Palveluihin ja prosesseihin liittyvien tietotarpeiden mallintaminen Tunnista palveluiden ja prosessijäsennyksen perusteella, mitä käsitteitä näihin liittyy. Täsmennä näitä karkeiksi tietomalleiksi Käsitemallinnus Käsitemalliin kuvataan organisaation ja ko. toiminnon keskeiset käsitteet, jotka voidaan tunnistaa edellä kuvattujen palvelujen ja ydinprosessien sekä prosessikartan avulla. Käsitemallin tehtävänä on hahmotella, minkälaisia peruskäsitteitä kohdealueen toiminnassa käsitellään. Osa käsitteistä määräytyy hierarkisesti. Esim. kunnan yleinen toiminta: kuntalainen, asiakas. Koulutoimessa asiakas tarkentuu sitten käsitteeksi: oppilas tms. Käsitteiden kuvaamisessa on huomioitava kuntatoimijan mahdolliset ns. Master Data Management (MDM)-periaatteet ja linjaukset.

23 23 (42) Käsitemallissa tulee viitata eri toimialueiden kansallisiin käsitemalleihin, jos näitä on olemassa. Listaa jokaiselle alimman tason prosessille siihen liittyvät käsitteet ja tarvittaessa luo niille hierarkinen malli (käsitemalli). Käsitteet on syytä ryhmitellä kuvattavalla arkkitehtuurialueella luonnostaan olevien ryhmien mukaan, esim. yhteisiin käsitteisiin ja toimialueiden käsitteisiin. Käsitteistä muodostetaan käsitteistö kuvaamalla seuraavat asiat: Käsiteryhmä Käsite Määritelmä Lähde Synonyymi Muuta Listamuotoisen käsitteiden luetteloinnin lisäksi on tärkeää visualisoida käsitemallia kuvaamalla käsitteet ja niiden väliset riippuvuudet joko yhteen tai hierarkiseen kuvaan. Tämä visualisointi suositellaan tehtäväksi käyttäen Archimate-kuvausmalleja. Mikäli palvelun prosesseja ei ole mallinnettu tai prosessit eivät kata kaikkia palveluun liittyviä käsitteitä, tulisi käsitteet listata palvelukohtaisesti. Jaa käsitteet projektikohtaisiin ja yleisiin. Yleisten palveluiden osalta vertaa ovatko käsitteet jo aiemmin määritelty ja voidaanko niitä käyttää tässä yhteydessä. Tarkista tässä vaiheessa onko sidosryhmä- tai roolikuvauksia tarpeen täydentää Karkea tietomallinnus Tietomalli on käsitemallin tarkennus, jossa edetään käsitteistä tietotasolle ja kuvataan tietojen väliset riippuvuudet sekä tarkempi tietosisältö. Tarkenna tarvittaessa käsitteisiin liittyviä tietoja. Selvitä mitä olemassa olevia tietomalleja ja tietoja palveluihin ja prosesseihin liittyy. Kuvaa palveluiden ja prosessien tarvitsemat tiedot tässä vaiheessa pelkästään karkealla tasolla. Tietomallit kannattaa kuvata esim. UML 1 -kuvausnotaatiolla pitäen silmällä jo tässä vaiheessa mahdollinen mallintaminen tietokantoihin tai muihin tietovarantoihin. Tietosisällön keskeisiä osia ovat: Tiedon jäsennys loogisiin tietoelementteihin (käsitetasoa tarkemmin lähestyy tietokantojen taulurakennetta) Yksittäisten tietojen tarkemmat elementit, kentät Tietojen väliset riippuvuudet 1 Unified Modeling Language

24 24 (42) Arkkitehtuurissa sallitaan tietomallissa jonkin verran karkeistusta. Tietoja ei välttämättä tarvitse esittää tässä vaiheessa kenttien tyyppi- ja arvotasolla. Tämä tieto täydennetään tarkemmassa suunnittelussa. Keskeisiä tietomallien hyödyntäjiä ovat tietokantojen ja tietovarantojen kehittäjät ja hyödyntäjät. Erityisen hyödyllisiä tietomallikuvaukset ovat tietokantojen kehittäjien lisäksi myöhemminkin tietovarastoratkaisujen kehittäjille. 6.9 Prosessien käsitteellisen tason mallintaminen Yleistä Kuvaa prosessikarttaan tunnistetut prosessit BPMN-notaation mukaisina prosessikuvauksina. Prosessien käsitteellisen tason mallintamisella tarkoitetaan prosessien toiminnan kuvaamista tietojärjestelmäriippumattomasta näkökulmasta. Päätehtävänä on mallintaa palvelujen toteuttamisiin tarvittavien prosessien toimenpiteet ja toimintalogiikka. Mikäli prosesseihin liittyy tietojärjestelmiä, on malleista hyvä käydä ilmi järjestelmien käyttötilanteet ja potentiaaliset tietojärjestelmien hyödyntämismahdollisuudet. Prosessin toimenpiteitä ei kuitenkaan yleensä sidota tässä vaiheessa toteutusta tarjoaviin tietojärjestelmiin, vaan päätös tietojärjestelmien hyödyntämisestä tehdään myöhemmissä vaiheissa. Tämä mallinnustaso vastaa MDA:n CIM-tasoa (computation independent model). MDA:n mallinnustasoja käydään tarkemmin läpi Kuntasektorin teknologialinjauksissa [4]. Prosessiin kuuluvia toimenpiteitä ja toimintalogiikkaa sekä tarkempia työnkulkuja kannattaa mallintaa julkishallinnon suositusten mukaisesti BPMN-notaatiolla (JHS 152). BPMN soveltuu hyvin prosessien yksityiskohtaiseen mallintamiseen ja tukee SOA-palveluiden löytämistä ja johtamista prosessimalleista Toimntalogiikkaa kuvaavissa prosessimalleissa tulee esittää vastaavat asiat kuin prosessien yleistiedoissa, mutta yksityiskohtaisemmin. Prosessien ja vaiheiden kuvaamisessa tulee huomioida seuraavat asiat: Kuvaa valitun prosessin jakautuminen osaprosesseiksi toiminnoiksi ja tarvittaessa tehtäviksi Nimeä prosessit, toiminnot ja tarvittaessa tehtävät Kuvaa prosessin, toiminnon tai tehtävän tarkoitus Kuvaa palveluiden ja prosessienvälinen vuorovaikutus, työn ohjauksellinen kulku (numeroi prosessit ja osaprosessit ja tehtävät hierarkkisesti) Kuvaa prosesseihin vaikuttavat voimatekijät ja ympäristö Liittymät asiakkaan prosesseihin (asiakas on nimetty, esim. kansalainen) Liittymät sidosryhmiin Liittymät taustajärjestelmiin Kuvaa prosessin, osaprosessin, toiminnon, tehtävän saamat syötteet ja tiedot Kuvaa prosessin, osaprosessin, toiminnon, tehtävän tuottamat lopputulokset ja tuotokset Kuvaa viestit myös muille sidosryhmille, prosesseille ja taustajärjestelmille Kuvaa prosessin ja osaprosessin omistajat ja vastuut, tehtävissä suorittajan roolit

25 25 (42) Kuvaa prosessin ja osaprosessien mittaaminen (miten mitataan ja millä tavoitearvoilla) Prosessimallinnus muodostuu prosessikaavioista sekä niitä täydentävistä tekstimuotoisista prosessikuvauksista. Tekstimuotoiset prosessikuvaukset voidaan liittää myös prosessikaavioon, mikäli mallinnustyökalu tukee riittävän kattavasti tekstimuotoisia prosessikuvauksia ja niiden raportointia. Tällöin mallinnustyökalun tulisi tukea mallipohjien käyttöä eli syötettävälle tiedolle pitää pystyä luomaan yhtenäinen rakenne lomakepohjia vastaavalla tavalla Prosessien toimintalogiikan BPMN-mallinnus Prosessien toiminta tulisi mallintaa BPMN-mallinnuskielellä JHS 152 suositusten mukaisesti. BPMN-standardi ja JHS 152 suositukset eivät sisällä menetelmäkuvauksia eivätkä ne kuvaa minkälaisia prosessimalleja BPMN-notaatiolla tulisi tehdä. Palvelukeskeinen arkkitehtuuri asettaa vaatimuksia prosessitoteutuksille ja ohjaa näin myös prosessimallinnusta. SOA ei kuitenkaan suoraan määrittele minkälaisia prosessimalleja SOA:n mukaisiin prosessitoteutuksiin pääsemiseksi pitää tehdä. Merkittäviä lisävaatimuksia prosessimallinnukselle aiheuttaa BPEL-prosessimoottorien käyttäminen prosessien toteutuksessa. Prosessimoottorit tuovat merkittäviä hyötyjä prosessien mittaamiseen ja tekniseen joustavuuteen. Ne auttavat näin merkittävästi myös kokonaisarkkitehtuurin kehittämisessä ja tukevat mm. arkkitehtuurikyvykkyyden parantamisessa (prosessimoottoreita on käsitelty tarkemmin Kuntasektorin teknologialinjauksissa [4] ja arkkitehtuurikyvykkyyttä dokumentissa Kuntasektorin arkkitehtuurikyvykkyyden kypsyystasomalli [3]). Prosessimoottoreiden käyttö tuo kuitenkin merkittäviä reunaehtoja ja vaatimuksia prosessien mallintamiseen. Näitä vaatimuksia käsitellään alakohdassa Yleiset ohjeet prosessimallinnukselle Ennen prosessimallinnuksen aloittamista on tärkeää määritellä mallinnustyön tavoitteet. Tässä dokumentissa prosessimallinnuksen keskeisiksi tavoitteiksi on asetettu prosessien kehittäminen ja laadullinen parantaminen. Tämä linjaus vaikuttaa merkittävästi tässä vaiheessa kuvattuihin mallinnusohjeistuksiin. Esimerkiksi JHS 152 suosituksissa käytettyä toimijakohtaista mallinnusta voidaan käyttää näiden ohjeiden tukena, mutta yksinään sitä ei suositella käytettävän. Tähän tapaan liittyviä ongelmia käsitellään tarkemmin kohdassa Prosessimallinnuksessa tulee kiinnittää huomiota seuraaviin asioihin: Prosessimallinnuksen tavoitteet ja lähtökohdat. Onko mallinnuksessa keskitytty prosessin tavoitteiden, mittaamisen ja kehittämisen kannalta oleellisiin asioihin. Sisältääkö malli näiden asioiden suhteen vähemmän oleellisia tietoja, esim. kolmansien osapuolien toimenpiteitä, jotka eivät tähän prosessiin ja tavoitteisiin suoraan liity. Prosessin tietotarpeet. Käyvätkö prosessiin liittyvät käsitteet ja prosessin tarvitsemat tiedot (karkealla tasolla) prosessimallista ilmi. Tarvittaessa näitä voidaan mallintaa myös prosessirakenteita kuvaavissa Archimate-muotoisissa malleissa. Prosessin laajuus ja elinikä. Onko prosessin laajuus riittävä, käykö prosessin alkaminen ja päättymistilanteet selkeästi ilmi.

26 26 (42) Prosessin päättymisen varmistaminen jokaisen altaan osalta ja päättymisehtojen läpikäynti. Symboleiden käytön yhdenmukaisuus. Nimeämiskäytäntöjen noudattaminen (ks. kohta 3). Mallielementtien yhdenmukaiset nimet kaikkien kokonaisarkkitehtuuriin kuuluvien mallien osalta. Samaan asiaa ei tule viitata eri nimillä. BPMN-määrityksien noudattaminen. Lisäksi on suositeltavaa, että mallinnuksessa noudatetaan seuraavia periaatteita: Prosessi alkaa ja päättyy aina tapahtumalla Mikäli prosessi alkaa viestin (esim. hakemus) vastaanotolla, aloitussymbolina käytetään viestityyppistä alkutapahtumaa, ei tyypittömän alkutapahtuman ja toimenpiteen yhdistelmää. Mikäli prosessi päättyy viestin (esim. lopputulos) lähettämiseen, lopetussymbolina käytetään viestityyppistä lopputapahtumaa, ei toimenpiteen ja tyypittömän lopputapahtuman yhdistelmää Prosessissa käytetään aina haarautumiseen ja virtojen yhdistämiseen porttisymbololeita (ei kontrolloimattomia virtoja) Pyri tekemään valinnat ja haarautumiset (porttisymboli) mahdollisimman lähellä näihin liittyviä toimenpiteitä ja tapahtumia. Mikäli on epäselvää esim. mihin tietoon tai aikaisempaan toimenpiteeseen valinta kohdistuu, voidaan porttisymbolin eteen liittää valintaa tukeva toimenpide (esim. tarkasta loma-anomustiedot). Tarvittaessa asiaa voidaan selventää myös BPMN-kielen mukaisella tekstiannotaatiolla. Prosessi ei voi päättyä ilman loppusymboliin päätymistä (minkä tahansa tyyppinen lopputapahtuma) kuin harvinaisissa poikkeustapauksissa Mallin sisältämät toimenpiteet numeroidaan ja ne vastaavat prosessin muissa kuvauksissa käytettyä numerointia Prosessien mallintamisessa tulisi pyrkiä mallien ymmärrettävyyteen, minkä vuoksi mallielementtejä tulisi käyttää yhdenmukaisella tavalla. Jos mallissa käytetään esimerkiksi viestitapahtumasymbolia (ks. kuva 8) viestin vastaanottamisen kuvaamiseen, pitää näin toimia mallissa kauttaaltaan. Viestin vastaanotto voidaan kuvata usein sekä toimenpiteenä (BPMN task) että viestitapahtumana. Viestitapahtuma on aina yhdensuuntainen (joko lähetys tai vastaanotto), mutta toimenpide voi olla joko yksi- tai kaksisuuntainen. Kaksisuuntaista toimenpidettä tulee käyttää tilanteissa, jossa viestitys halutaan mallintaa synkronisena eli lähettäjä jää odottamaan paluuviestiä lähettämäänsä viestiin. Tällöin toimenpide katsotaan suoritetuksi vasta paluuviestin vastaanottamisen jälkeen. Tämä on hyvä huomioida myös toimenpiteen nimeämisessä (esim. hae jotain on parempi nimi kaksisuuntaiselle toimenpiteelle kuin lähetä jotain ). Asynkronisen viestin lähettämis- ja vastaanottosymbolin valintaan voidaan hyödyntää luvun 3 nimeämiskäytäntöjä. Esim. mallin (kuva 8) päivähoitopäätös vastaanotettu -tapahtuma pitää muuttaa muotoon vastaanota päivähoitopäätös, jos tapahtuma muutetaan toimenpiteeksi. Prosessimallin laajuus tulee määritellä ennen mallinnustyön aloittamista. Joskus voi olla hankalaa päättää mistä prosessin tulisi alkaa ja mitä kaikkea siihen tulisi liittää. Esimerkiksi pitäisikö lomahakemusten käsittelyprosessin käsittää koko hakemus vai pelkästään siihen kuuluvat lomajaksokohtaiset anomukset. Samoin ongelmia voi ilmetä prosessin aloittamiskohdasta. Tuleeko prosessi aloittaa vasta hakemuksen vastaanotosta vai siitä kun hakemuslomake välitetään loman hakijalle. Näiden määrittelyssä voidaan monesti käyttää apu-

JHS 179 ICT-palvelujen kehittäminen: Kokonaisarkkitehtuurimenetelmä

JHS 179 ICT-palvelujen kehittäminen: Kokonaisarkkitehtuurimenetelmä JHS 179 ICT-palvelujen kehittäminen: Kokonaisarkkitehtuurimenetelmä Liite 4 Nykytilan ja tavoitetilan kuvaus Versio:1.0 Julkaistu: 8.2.2011 Voimassaoloaika: toistaiseksi Sisällys 1 Nykytilan kuvaaminen...

Lisätiedot

JHS 179 ICT-palvelujen kehittäminen: Kokonaisarkkitehtuurin kehittäminen Liite 2 Arkkitehtuurikehyksen kuvaus

JHS 179 ICT-palvelujen kehittäminen: Kokonaisarkkitehtuurin kehittäminen Liite 2 Arkkitehtuurikehyksen kuvaus JHS 179 ICT-palvelujen kehittäminen: Kokonaisarkkitehtuurin kehittäminen Liite 2 Arkkitehtuurikehyksen kuvaus Versio: 1.0 Julkaistu: 8.2.2011 Voimassaoloaika: toistaiseksi Sisällys 1 Arkkitehtuurikehyksen

Lisätiedot

PROSESSIMALLINNUS. Ari Wahlstedt, KTT

PROSESSIMALLINNUS. Ari Wahlstedt, KTT PROSESSIMALLINNUS Ari Wahlstedt, KTT Prosessimalli Graafinen esitys prosessin tehtävistä: Tehtävien järjestys, kulku ja niiden keskinäiset riippuvuudet (siirtymien ehdot ja logiikka) Prosessi Joukko toisiinsa

Lisätiedot

Oppijan palvelukokonaisuus. Tietomallinnuksen laaja katselmointi 7.12.2011

Oppijan palvelukokonaisuus. Tietomallinnuksen laaja katselmointi 7.12.2011 Oppijan palvelukokonaisuus Tietomallinnuksen laaja katselmointi 7.12.2011 Sisältö Tietoarkkitehtuuri Tietomallit ja sanastot Tietomallinnus Tietomallinnus hankkeessa (Hankkeessa käytetyt keskeisimmät mallinnuselementit)

Lisätiedot

JHS XXX ICT-palvelujen kehittäminen: Kokonaisarkkitehtuurimenetelmä

JHS XXX ICT-palvelujen kehittäminen: Kokonaisarkkitehtuurimenetelmä JHS XXX ICT-palvelujen kehittäminen: Kokonaisarkkitehtuurimenetelmä Liite 1 Nykytilan ja tavoitetilan kuvaus Versio: luonnos Julkaistu: Voimassaoloaika: Sisällys 1 Nykytilan kuvaaminen... 2 1.1 Organisaation

Lisätiedot

JHS 179 Kokonaisarkkitehtuurin suunnittelu ja kehittäminen Liite 4. Soveltamisohje perustason kuvauksien tuottamiseen

JHS 179 Kokonaisarkkitehtuurin suunnittelu ja kehittäminen Liite 4. Soveltamisohje perustason kuvauksien tuottamiseen JHS 179 Kokonaisarkkitehtuurin suunnittelu ja kehittäminen Liite 4. Soveltamisohje perustason kuvauksien tuottamiseen Versio: Luonnos palautekierrosta varten Julkaistu: Voimassaoloaika: toistaiseksi Sisällys

Lisätiedot

JHS 179 Kokonaisarkkitehtuurin suunnittelu ja kehittäminen Liite 3. Arkkitehtuurin nykytilan ja tavoitetilan kuvaus

JHS 179 Kokonaisarkkitehtuurin suunnittelu ja kehittäminen Liite 3. Arkkitehtuurin nykytilan ja tavoitetilan kuvaus JHS 179 Kokonaisarkkitehtuurin suunnittelu ja kehittäminen Liite 3. Arkkitehtuurin nykytilan ja tavoitetilan kuvaus Versio: Luonnos palautekierrosta varten Julkaistu: Voimassaoloaika: toistaiseksi Sisällys

Lisätiedot

Kokemuksia kokonaisarkkitehtuurityöstä

Kokemuksia kokonaisarkkitehtuurityöstä Kokemuksia kokonaisarkkitehtuurityöstä Museo 2015 -hankkeen aloitusseminaari 23.11.2011 Kimmo Koivunen CSC Tieteen tietotekniikan keskus Oy CSC IT Center for Science Ltd. CSC pähkinänkuoressa Valtion

Lisätiedot

<Viitearkkitehtuuri X> Viitearkkitehtuurikuvaus XX.X.201X Versio: 0.X XX.XX.201X 2 (13) Sisällys 1. Johdanto... 4 1.1. Dokumentin tarkoitus... 4 1.2. Kenelle tämä dokumentti on tarkoitettu...

Lisätiedot

Keskustelutilaisuus ICT-palvelujen kehittäminen -suositussarjasta

Keskustelutilaisuus ICT-palvelujen kehittäminen -suositussarjasta Keskustelutilaisuus ICT-palvelujen kehittäminen -suositussarjasta 25.2.2009 Agenda Kokonaisarkkitehtuuri Arkkitehtuurimenetelmä Arkkitehtuuriajattelun soveltuvuus ICTpalvelujen kehittäminen -suositussarjaan

Lisätiedot

JHS 179 suosituksen uudistamishanke Suositusluonnoksen ja liitteiden esittely Keskustelutilaisuus Kansallismuseon auditorio

JHS 179 suosituksen uudistamishanke Suositusluonnoksen ja liitteiden esittely Keskustelutilaisuus Kansallismuseon auditorio JHS 179 suosituksen uudistamishanke Suositusluonnoksen ja liitteiden esittely Keskustelutilaisuus 29.4.2015 Kansallismuseon auditorio Suvi Pietikäinen Netum konsultointi Oy Esityksen sisältö Suosituksen

Lisätiedot

JHS 179 ICT-palvelujen kehittäminen: Kokonaisarkkitehtuurimenetelmä

JHS 179 ICT-palvelujen kehittäminen: Kokonaisarkkitehtuurimenetelmä JHS 179 ICT-palvelujen kehittäminen: Kokonaisarkkitehtuurimenetelmä Liite 5 Arkkitehtuuriperiaatteiden kuvaus Versio: 1.1 Julkaistu: 8.2.2011 Voimassaoloaika: toistaiseksi Sisällys 1 Arkkitehtuuriperiaatteet...

Lisätiedot

Toivakan kunnan teknologia-arkkitehtuuri

Toivakan kunnan teknologia-arkkitehtuuri Toivakan kunnan teknologiaarkkitehtuuri Iikka Virtanen, Teemu Uusitalo & Vesa Kakriainen Toivakan kunnan teknologia-arkkitehtuuri Johdanto Nykytilan kartoitus Tavoitetilan kuvaus 6.7.1 Teknologiapalvelut

Lisätiedot

Korkeakoulujen IT-päivät 2010, , Joensuu

Korkeakoulujen IT-päivät 2010, , Joensuu Korkeakoulujen IT-päivät 2010, 12.10.2010, Joensuu Mika Karjalainen, Silver Planet Oy 2010 Silver Planet Oy 1 Sisältö Kokonaisarkkitehtuuri lyhyesti 2010 Silver Planet Oy 2 Mitä on kokonaisarkkitehtuuri

Lisätiedot

Paikkatiedon kokonaisarkkitehtuuri LUONNOSTELUA

Paikkatiedon kokonaisarkkitehtuuri LUONNOSTELUA Paikkatiedon kokonaisarkkitehtuuri LUONNOSTELUA Inspire verkoston Arkkitehtuuriryhmän kokous 12.10.2012 Tampereen kaupunki Marko Kauppi Taustaa 2011 tehty kaupunkiympäristön kehittämisen (KAKE) paikkatietoalueen

Lisätiedot

Kokonaisarkkitehtuurilla tavoitteisiin. Valtio Expo Fennia I, 14:15 14:45 Neuvotteleva virkamies Jari Kallela

Kokonaisarkkitehtuurilla tavoitteisiin. Valtio Expo Fennia I, 14:15 14:45 Neuvotteleva virkamies Jari Kallela Kokonaisarkkitehtuurilla tavoitteisiin Valtio Expo 20.5.2014 Fennia I, 14:15 14:45 Neuvotteleva virkamies Jari Kallela Sisältö Mitä on kokonaisarkkitehtuuri? Mitä sillä tekee? Missä nyt mennään? Mitä seuraavaksi?

Lisätiedot

JHS 179 Kokonaisarkkitehtuurin suunnittelu ja kehittäminen Liite 3. Arkkitehtuurin nykytilan ja tavoitetilan kuvaaminen

JHS 179 Kokonaisarkkitehtuurin suunnittelu ja kehittäminen Liite 3. Arkkitehtuurin nykytilan ja tavoitetilan kuvaaminen JHS 179 Kokonaisarkkitehtuurin suunnittelu ja kehittäminen Liite 3. Arkkitehtuurin nykytilan ja tavoitetilan kuvaaminen Versio: Palautekierros, 2. palautekierros Julkaistu: Voimassaoloaika: toistaiseksi

Lisätiedot

KOKONAISARKKITEHTUURIMALLIEN VERTAILUA

KOKONAISARKKITEHTUURIMALLIEN VERTAILUA Kaisa Paavola KOKONAISARKKITEHTUURIMALLIEN VERTAILUA JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO TIETOJENKÄSITTELYTIETEIDEN LAITOS 2011 SISÄLLYS SISÄLLYS... 2 1 KOKONAISARKKITEHTUURI MENETELMÄT... 3 1.1 JHS 179... 3 1.2 Kartturi-malli...

Lisätiedot

Kohti kokonaisvaltaista tietojohtamista Kokonaisarkkitehtuuri johtamisen tukena. 7.6.2013 Leena Kononen

Kohti kokonaisvaltaista tietojohtamista Kokonaisarkkitehtuuri johtamisen tukena. 7.6.2013 Leena Kononen Kohti kokonaisvaltaista tietojohtamista Kokonaisarkkitehtuuri johtamisen tukena 7.6.2013 Leena Kononen 1 Johtaminen tiedon ekosysteemissä Tiedon ekosysteemi johtuu tiedon jatkuvasta kierrosta ja uusiutumisesta

Lisätiedot

Yhteentoimivuus.fi KA-koulutusmateriaalit

Yhteentoimivuus.fi KA-koulutusmateriaalit Yhteentoimivuus.fi KA-koulutusmateriaalit Valikoima kalvoja RAKETTI-OPI:n Synergiaryhmälle Paula Merikko, CSC Lähdemateriaali yhteentoimivuus.fi https://www.yhteentoimivuus.fi/view/snav/koulutus_ja_ tuki/ka_oppimateriaalit.xhtml

Lisätiedot

JHS 179 Kokonaisarkkitehtuurin suunnittelu ja kehittäminen Liite 3. Arkkitehtuurin nykytilan ja tavoitetilan kuvaaminen

JHS 179 Kokonaisarkkitehtuurin suunnittelu ja kehittäminen Liite 3. Arkkitehtuurin nykytilan ja tavoitetilan kuvaaminen JHS 179 Kokonaisarkkitehtuurin suunnittelu ja kehittäminen Liite 3. Arkkitehtuurin nykytilan ja tavoitetilan kuvaaminen Versio: 2.0 Julkaistu: 7.2.2017 Voimassaoloaika: toistaiseksi Sisällys 1Johdanto...2

Lisätiedot

Laat Laa uv t as uv t as a t a a v a ien t a t paaminen Laat Laa uty uty ja ja ko k ko k naisarkkiteh naisarkkit tuuri KA tiimi tiimi::

Laat Laa uv t as uv t as a t a a v a ien t a t paaminen Laat Laa uty uty ja ja ko k ko k naisarkkiteh naisarkkit tuuri KA tiimi tiimi:: Laatuvastaavien tapaaminen 10.2.2012 Laatutyö ja kokonaisarkkitehtuuri KA tiimi: Tapani Kella Tuuli Karjalainen Ville Seppänen Kokonaisarkkitehtuurihanke Jyväskylän yliopisto KA hankkeen taustaa Tietoyhteiskunnan

Lisätiedot

Opiskelun ja opetuksen tuen viitearkkitehtuuri

Opiskelun ja opetuksen tuen viitearkkitehtuuri Opiskelun ja opetuksen tuen viitearkkitehtuuri Mitä osia opintohallinnon viitearkkitehtuurissa tulee olla Työstänyt Synergiaryhmä 4.12.2014 Toimittanut Pekka Linna, CSC Tuleva toteutus Tuotetaan sivusto,

Lisätiedot

JHS XXX ICT-palvelujen kehittäminen: Kokonaisarkkitehtuurimenetelmä

JHS XXX ICT-palvelujen kehittäminen: Kokonaisarkkitehtuurimenetelmä JHS XXX ICT-palvelujen kehittäminen: Kokonaisarkkitehtuurimenetelmä Liite 2 Arkkitehtuuriperiaatteet Versio: luonnos Julkaistu: Voimassaoloaika: Sisällys 1 Arkkitehtuuriperiaatteet... 2 1.1 Sidosarkkitehtuurit,

Lisätiedot

JHS 179 ICT-palvelujen kehittäminen: Kokonaisarkkitehtuurin suunnittelu Liite 3 Arkkitehtuurin suunnittelun hyödyt

JHS 179 ICT-palvelujen kehittäminen: Kokonaisarkkitehtuurin suunnittelu Liite 3 Arkkitehtuurin suunnittelun hyödyt JHS 179 ICT-palvelujen kehittäminen: Kokonaisarkkitehtuurin suunnittelu Liite 3 Arkkitehtuurin suunnittelun hyödyt Versio: 1.0 Julkaistu: 8.2.2011 Voimassaoloaika: toistaiseksi Sisällys 1 Kokonaisarkkitehtuurin

Lisätiedot

Sosiaalihuollon kokonaisarkkitehtuuri

Sosiaalihuollon kokonaisarkkitehtuuri Sosiaalihuollon kokonaisarkkitehtuuri Terveydenhuollon ATK-päivät 27.5.2009 SESSIO 12 Antero Lehmuskoski Projektipäällikkö Sosiaalialan tietoteknologiahanke Itä-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus 1 Sessio

Lisätiedot

Viitearkkitehtuurin suunnitteluprosessi. Ohje. v.0.7

Viitearkkitehtuurin suunnitteluprosessi. Ohje. v.0.7 Viitearkkitehtuurin suunnitteluprosessi Ohje v.0.7 Viitearkkitehtuurin suunnitteluprosessi XX.XX.201X 2 (13) Sisällys 1. Johdanto... 3 2. Viitearkkitehtuurin suunnitteluprosessin vaiheet... 3 2.1. Vaihe

Lisätiedot

METROPOLIA AMMATTIKORKEAKOULU 2011 Kokonaisarkkitehtuurilla ja tietojohtamisella tehokkuutta, CASE Metropolia

METROPOLIA AMMATTIKORKEAKOULU 2011 Kokonaisarkkitehtuurilla ja tietojohtamisella tehokkuutta, CASE Metropolia METROPOLIA AMMATTIKORKEAKOULU 2011 Kokonaisarkkitehtuurilla ja tietojohtamisella tehokkuutta, CASE Metropolia Tuomo Rintamäki, tietohallintojohtaja Esa Suominen, kokonaisarkkitehti 18.11.2011 Osaamista

Lisätiedot

Kuntasektorin kokonaisarkkitehtuuri

Kuntasektorin kokonaisarkkitehtuuri Kuntasektorin kokonaisarkkitehtuuri Tilannekatsaus JHKA-jaosto 13.11.2013 Kuntasektorin KA-työn tavoitteet KA-osaamisen kehittäminen kuntasektorilla Kuntasektorin yhteisien linjauksien tuottaminen Kuntasektorin

Lisätiedot

ATT-viitearkkitehtuuri

ATT-viitearkkitehtuuri ATT-viitearkkitehtuuri Ville Tenhunen, 17.3.2016 2015 OKM ATT 2014 2017 -hanke www.avointiede.f Lisensoitu Creative Commons Nimeä 4.0 Kansainvälinen -käyttöluvalla Kokonaiskuva muodostuu osakuvauksista

Lisätiedot

Kuntasektorin yhteineset viitearkkitehtuurit Tiedon- ja asianhallinta Johtamisjärjestelmä

Kuntasektorin yhteineset viitearkkitehtuurit Tiedon- ja asianhallinta Johtamisjärjestelmä Kuntasektorin yhteineset viitearkkitehtuurit Tiedon- ja asianhallinta Johtamisjärjestelmä Kurttu-seminaari 2013 18.4.2013 Helsinki Heini Holopainen, Sari Valli Sisältö Tiedon- ja asianhallinnan viitearkkitehtuuri

Lisätiedot

Julkisen hallinnon kokonaisarkkitehtuuri. PATINE neuvotteleva virkamies Jukka Uusitalo / JulkICT

Julkisen hallinnon kokonaisarkkitehtuuri. PATINE neuvotteleva virkamies Jukka Uusitalo / JulkICT kokonaisarkkitehtuuri PATINE 18.8.2011 neuvotteleva virkamies Jukka Uusitalo / JulkICT Kokonaisarkkitehtuuri (KA) Enterprise Architecture (EA) Kokonaisarkkitehtuuri kuvaa, kuinka organisaation toimintaprosessit,

Lisätiedot

ICT muutos kunta- ja palvelurakennemuutoksessa. Selvitysvaiheen tehtävät

ICT muutos kunta- ja palvelurakennemuutoksessa. Selvitysvaiheen tehtävät ICT muutos kunta- ja palvelurakennemuutoksessa Selvitysvaiheen tehtävät Kunta- ja palvelurakennemuutos Selvitysvaiheen tehtävät 1.0. Selvitysvaiheen projektointi Suunnittelu 1.1. Nykytilan kuvaaminen 1.2.

Lisätiedot

KA-menetelmistä käytännön KA-työhön IT-2011 Korkeakoulujen IT-päivät Helsinki Metropolia 2.11.2011

KA-menetelmistä käytännön KA-työhön IT-2011 Korkeakoulujen IT-päivät Helsinki Metropolia 2.11.2011 KA-menetelmistä käytännön KA-työhön IT-2011 Korkeakoulujen IT-päivät Helsinki Metropolia 2.11.2011 Jaakko Riihimaa Tietohallintopäällikkö Seinäjoen ammattikorkeakoulu KA-menetelmistä käytännön KA-työhön

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE (pikaohje) KUNNAN JOHTAMISEN VIITEARKKITEHTUURI

KÄYTTÖOHJE (pikaohje) KUNNAN JOHTAMISEN VIITEARKKITEHTUURI KÄYTTÖOHJE (pikaohje) KUNNAN JOHTAMISEN VIITEARKKITEHTUURI ASIAKKAAT SIDOSRYHMÄT TIETOJÄRJESTELMÄ- PALVELUT TEHTÄVÄT JA PALVELUT MITTARIT KÄSITTEET TIEDOT ROOLIT JA VASTUUT JOHTAMISEN PROSESSIT KYVYKKYYDET

Lisätiedot

Terveydenhuollon alueellisen ja paikallisen kokonaisarkkitehtuurin hallintamallin suunnitteluprojekti 4/11 11/

Terveydenhuollon alueellisen ja paikallisen kokonaisarkkitehtuurin hallintamallin suunnitteluprojekti 4/11 11/ Terveydenhuollon alueellisen ja paikallisen kokonaisarkkitehtuurin hallintamallin suunnitteluprojekti 4/11 11/11 28.10.2011 Karri Vainio Sisältö Arkkitehtuurinhallinnan tavoitteet Rajaukset Lähtötilanne

Lisätiedot

Oppijan palvelukokonaisuus. Prosessimallinnuskoulutus 28.9.2011

Oppijan palvelukokonaisuus. Prosessimallinnuskoulutus 28.9.2011 Oppijan palvelukokonaisuus Prosessimallinnuskoulutus 28.9.2011 Agenda Yleistä Tässä hankkeessa sovitut kuvauskäytännöt Prosessimallinnuksen perusteet Allas, alku- ja lopputapahtuma, tehtävä, virta ja tietovirta

Lisätiedot

Integrated Management System. www.ims.fi, Ossi Ritola

Integrated Management System. www.ims.fi, Ossi Ritola Integrated Management System www.ims.fi, Ossi Ritola Mitä prosessien tunnistaminen on? Löydämme ja ryhmittelemme organisaation toistettavat työnkulut optimaalisimmalla tavalla organisaation tulevaisuuden

Lisätiedot

Tietohallintolaki ja yhteinen arkkitehtuuri. Paikkatiedon viitearkkitehtuurityön työpaja Tommi Oikarinen, VM, JulkICT

Tietohallintolaki ja yhteinen arkkitehtuuri. Paikkatiedon viitearkkitehtuurityön työpaja Tommi Oikarinen, VM, JulkICT Tietohallintolaki ja yhteinen arkkitehtuuri Paikkatiedon viitearkkitehtuurityön työpaja 25.11.2011 Tommi Oikarinen, VM, JulkICT Laki julkisen hallinnon tietohallinnon ohjauksesta Tavoite: tehostaa julkisen

Lisätiedot

v. 1.0 13.2.2015 Tämä dokumentti esittää tavan, jolla puolustusministeriön kokonaisarkkitehtuuri kuvataan.

v. 1.0 13.2.2015 Tämä dokumentti esittää tavan, jolla puolustusministeriön kokonaisarkkitehtuuri kuvataan. Ohje 1 (21) v. 1. 13.2.215 Puolustusministeriön kokonaisarkkitehtuurin kuvaaminen Tiivistelmä Tämä dokumentti esittää tavan, jolla puolustusministeriön kokonaisarkkitehtuuri kuvataan. Kehittämishankkeissa

Lisätiedot

TIEDONHALLINNAN KEHITTÄMINEN KANSALLISESTI OYS ERVA ALUEELLA SAIRAANHOITOPIIREISSÄ SIRPA HAKAMAA & MERJA HAAPAKORVA-KALLIO

TIEDONHALLINNAN KEHITTÄMINEN KANSALLISESTI OYS ERVA ALUEELLA SAIRAANHOITOPIIREISSÄ SIRPA HAKAMAA & MERJA HAAPAKORVA-KALLIO TIEDONHALLINNAN KEHITTÄMINEN KANSALLISESTI OYS ERVA ALUEELLA SAIRAANHOITOPIIREISSÄ SIRPA HAKAMAA & MERJA HAAPAKORVA-KALLIO Rahoittaa Kaste-hankkeen kautta STM säätää lakeja ja ohjaa kansallisella tasolla

Lisätiedot

Yhteentoimivuus.fi ja julkisen hallinnon kokonaisarkkitehtuuri. Valtio Expo Baltica, 12:00 12:30 neuvotteleva virkamies Jari Kallela

Yhteentoimivuus.fi ja julkisen hallinnon kokonaisarkkitehtuuri. Valtio Expo Baltica, 12:00 12:30 neuvotteleva virkamies Jari Kallela Yhteentoimivuus.fi ja julkisen hallinnon kokonaisarkkitehtuuri Valtio Expo 20.5.2014 Baltica, 12:00 12:30 neuvotteleva virkamies Jari Kallela Sisältö kokonaisarkkitehtuuri Yhteentoimivuus-palvelut Mitä

Lisätiedot

JHS 179 Kokonaisarkkitehtuurin suunnittelu ja kehittäminen Liite 2. Liiketoimintamallit ja kyvykkyydet KA-suunnittelussa

JHS 179 Kokonaisarkkitehtuurin suunnittelu ja kehittäminen Liite 2. Liiketoimintamallit ja kyvykkyydet KA-suunnittelussa JHS 179 Kokonaisarkkitehtuurin suunnittelu ja kehittäminen Liite 2. Liiketoimintamallit ja kyvykkyydet KA-suunnittelussa Versio: Luonnos palautekierrosta varten Julkaistu: Voimassaoloaika: toistaiseksi

Lisätiedot

QPR kuvausvälineen käyttö ja tavoitteet OKM&OPH, Oppijan palvelut - koulutuksen ja opetuksen osakohdealue. Leena Kononen 6.3.2013

QPR kuvausvälineen käyttö ja tavoitteet OKM&OPH, Oppijan palvelut - koulutuksen ja opetuksen osakohdealue. Leena Kononen 6.3.2013 QPR kuvausvälineen käyttö ja tavoitteet OKM&OPH, Oppijan palvelut - koulutuksen ja opetuksen osakohdealue Leena Kononen 6.3.2013 JulkICT-KA-ympäristön päivitys, kevät 2013 OKM/OPH arkkitehtuurikuvaukset

Lisätiedot

JHS 179 Kokonaisarkkitehtuurin suunnittelu ja kehittäminen Liite 6. KA-kuvausten visualisointi. Palautekierrosversio, 2.

JHS 179 Kokonaisarkkitehtuurin suunnittelu ja kehittäminen Liite 6. KA-kuvausten visualisointi. Palautekierrosversio, 2. JHS 179 Kokonaisarkkitehtuurin suunnittelu ja kehittäminen Liite 6. KA-kuvausten visualisointi Palautekierrosversio, 2. palautekierros Johdanto Tämän dokumentin tarkoituksena on antaa konkreettisia esimerkkejä

Lisätiedot

Julkisen hallinnon kokonaisarkkitehtuuri

Julkisen hallinnon kokonaisarkkitehtuuri Julkisen hallinnon kokonaisarkkitehtuuri VITKO 11.2.2011 neuvotteleva virkamies Tommi Oikarinen / KuntaIT neuvotteleva virkamies Jukka Uusitalo / ValtIT Kokonaisarkkitehtuuri (KA) Enterprise Architecture

Lisätiedot

Projektin tilannekatsaus

Projektin tilannekatsaus Kuntasektorin yhteinen KA Asianhallinnan viitearkkitehtuuri Projektin tilannekatsaus Heini Holopainen Kuntien Tiera Oy heini.holopainen@tiera.fi Sisältö» Taustaa Mitä tarkoitetaan viitearkkitehtuurilla

Lisätiedot

JHS 198 Kokonaisarkkitehtuurin peruskuvaukset

JHS 198 Kokonaisarkkitehtuurin peruskuvaukset JHS 198 Kokonaisarkkitehtuurin peruskuvaukset Versio: Luonnos palautekierrosta varten Julkaistu: Voimassaoloaika: toistaiseksi Sisällys 1 Johdanto... 1 2 Soveltamisala... 1 3 Viittaukset... 1 4 Termit

Lisätiedot

Ohjelmistojen mallintaminen, mallintaminen ja UML

Ohjelmistojen mallintaminen, mallintaminen ja UML 582104 Ohjelmistojen mallintaminen, mallintaminen ja UML 1 Mallintaminen ja UML Ohjelmistojen mallintamisesta ja kuvaamisesta Oliomallinnus ja UML Käyttötapauskaaviot Luokkakaaviot Sekvenssikaaviot 2 Yleisesti

Lisätiedot

Parku-projekti Päivähoidon hallinnon ja asiakasrajapinnan hallinnan prosessien arviointi kuntaliitosnäkökulmasta KAmenetelmää

Parku-projekti Päivähoidon hallinnon ja asiakasrajapinnan hallinnan prosessien arviointi kuntaliitosnäkökulmasta KAmenetelmää Parku-projekti 7.4.-30.9.2014 Päivähoidon hallinnon ja asiakasrajapinnan hallinnan prosessien arviointi kuntaliitosnäkökulmasta KAmenetelmää hyödyntäen Tavoitteena Löytää kehittämiskohteita päivähoidon

Lisätiedot

Valtion taloushallinnon kokonaisarkkitehtuuri

Valtion taloushallinnon kokonaisarkkitehtuuri Valtion taloushallinnon kokonaisarkkitehtuuri Kohti tavoitetilaa Valtio Expo 2015 Olli Ahonen Valtiokonttori Agenda Johdanto Kohti tavoitetilaa: 1. Valtion taloushallinnon ohjaus 2. Valtion talous- ja

Lisätiedot

Kuntasektorin asianhallinnan viitearkkitehtuuri 1.0. Kuntamarkkinat Tuula Seppo, erityisasiantuntija

Kuntasektorin asianhallinnan viitearkkitehtuuri 1.0. Kuntamarkkinat Tuula Seppo, erityisasiantuntija Kuntasektorin asianhallinnan viitearkkitehtuuri 1.0 Kuntamarkkinat 14.9.2016 Tuula Seppo, erityisasiantuntija Kuntasektorin asianhallinnan viitearkkitehtuuri 1.0 Hallinnon toimintatapojen digitalisointi

Lisätiedot

Sosiaalihuollon toimintaprosessien mallinnus. Päivi Röppänen Terveydenhuollon Atk-päivät 26.-27.5.2009 Jyväskylä

Sosiaalihuollon toimintaprosessien mallinnus. Päivi Röppänen Terveydenhuollon Atk-päivät 26.-27.5.2009 Jyväskylä Sosiaalihuollon toimintaprosessien mallinnus Päivi Röppänen Terveydenhuollon Atk-päivät 26.-27.5.2009 Jyväskylä Sisältö Taustaa Tavoite Lähtökohta Tuotokset Prosessien kuvaaminen esimerkkinä lasten päivähoito

Lisätiedot

Kuntasektorin kokonaisarkkitehtuuri

Kuntasektorin kokonaisarkkitehtuuri Kuntasektorin kokonaisarkkitehtuuri Tilannekatsaus Kurttu 2.10.2012 Miksi kokonaisarkkitehtuuri? Julkisen hallinnon kokonaisarkkitehtuurilla tavoitellaan» Yhteentoimivuutta, tietojärjestelmissä, niiden

Lisätiedot

Korkeakoulujen yhteentoimivuusmalli

Korkeakoulujen yhteentoimivuusmalli Korkeakoulujen yhteentoimivuusmalli Tavoitteena korkeakoulujen opetus-, tutkimus- ja julkaisutietojärjestelmien yhteentoimivuus Miika Alonen Suvi Remes Nykytila Esim. Kirjastotoimi Opintopolku? Korkeakoulujen

Lisätiedot

SLA palvelun ostajan kannalta. itsmf-seminaari 10.2.2011 Teppo Sulonen Senior advisor Hss Consulting Oy

SLA palvelun ostajan kannalta. itsmf-seminaari 10.2.2011 Teppo Sulonen Senior advisor Hss Consulting Oy SLA palvelun ostajan kannalta itsmf-seminaari 10.2.2011 Teppo Sulonen Senior advisor Hss Consulting Oy 1 Teppo Sulonen Syntynyt Tampereella 1951 Tampereen yliopisto FM 1970-1974 Postipankki, ohjelmasuunnittelija,

Lisätiedot

Espoon arkkitehtuurin kehittäminen - Tiedonhallinta ja arkkitehtuuri kaupungin näkökulmasta

Espoon arkkitehtuurin kehittäminen - Tiedonhallinta ja arkkitehtuuri kaupungin näkökulmasta Espoon arkkitehtuurin kehittäminen - Tiedonhallinta ja arkkitehtuuri kaupungin näkökulmasta Arkistosektorin KDK- yhteistyöverkosto 10.11.2014 Marko Kukkonen, Konserniesikunta - Tietohallinto Kokonaisarkkitehtuuri

Lisätiedot

Vastaajan taustatiedot

Vastaajan taustatiedot Lausuntopyyntö sosiaali- ja terveydenhuollon valtakunnallisesta kokonaisarkkitehtuurista Vastaajan taustatiedot 1. Lausunnon antajan organisaatiotyyppi * kunta sairaanhoitopiiri muu kuntayhtymä yksityinen

Lisätiedot

Julkisen hallinnon kokonaisarkkitehtuuri JHKA

Julkisen hallinnon kokonaisarkkitehtuuri JHKA Julkisen hallinnon kokonaisarkkitehtuuri JHKA Tilanne 2.10.2012 neuvotteleva virkamies Jukka Uusitalo Julkisen hallinnon kokonaisarkkitehtuuri Julkisen hallinnon kokonaisarkkitehtuuri on rakenne, jonka

Lisätiedot

Toiminnan ja tietohallinnon kehittäminen kokonaisuutena. Sisältö 1 (11) Ohje

Toiminnan ja tietohallinnon kehittäminen kokonaisuutena. Sisältö 1 (11) Ohje Ohje 1 (11) 04.09.2012 Toiminnan ja tietohallinnon kehittäminen kokonaisuutena Tämä ohje on yleisen tason kuvaus julkisen hallinnon kokonaisarkkitehtuurista ja sen tarkoituksesta. Aluksi myös kuvataan

Lisätiedot

Miten kuvaat ja kehität organisaation kokonaisarkkitehtuuria?

Miten kuvaat ja kehität organisaation kokonaisarkkitehtuuria? Miten kuvaat ja kehität organisaation kokonaisarkkitehtuuria? Kuntamarkkinat Tietoisku 10. ja 11.9.2014 1 Mitä on kokonaisarkkitehtuuri? Kokonaisarkkitehtuuri on organisaation johtamis- ja kehittämismenetelmä,

Lisätiedot

Kokonaisarkkitehtuurin kehittäminen Satu Pajuniemi. Conversatum Oy

Kokonaisarkkitehtuurin kehittäminen Satu Pajuniemi. Conversatum Oy n kehittäminen 10.10.2017 Satu Pajuniemi Miksi kokonaisarkkitehtuuri? JHS 179 n suunnittelu ja kehittäminen (uusin versio 6/2017) Ei korvaa muita toiminnan suunnittelumenetelmiä Tavoitteena julkishallinnon

Lisätiedot

Kokonaisarkkitehtuurikoulutukset

Kokonaisarkkitehtuurikoulutukset JulkICT-toiminto Kokonaisarkkitehtuurikoulutukset 2012 2014 www.yhteentoimivuus.fiwww.julkict.fi Kokonaisarkkitehtuuri on toiminnan kehittämismalli, joka varmistaa eri näkökulmien ja erityisesti toiminnan

Lisätiedot

ICT-palvelujen kehittäminen - suositussarja Suvi Pietikäinen Netum Oy

ICT-palvelujen kehittäminen - suositussarja Suvi Pietikäinen Netum Oy ICT-palvelujen kehittäminen - suositussarja 24.11.2009 Suvi Pietikäinen Netum Oy JHS 171 ICT-palvelujen kehittäminen: Kehittämiskohteiden tunnistaminen ICT-palvelujen kehittäminen: Kehittämiskohteiden

Lisätiedot

TIETOHALLINTOLAKI (LUONNOS) Korkeakoulujen IT-päivät Erityisasiantuntija Olli-Pekka Rissanen

TIETOHALLINTOLAKI (LUONNOS) Korkeakoulujen IT-päivät Erityisasiantuntija Olli-Pekka Rissanen TIETOHALLINTOLAKI (LUONNOS) 13.10.2010 Korkeakoulujen IT-päivät Erityisasiantuntija Olli-Pekka Rissanen Keskeisenä tavoitteena Toteuttaa eduskunnan 7.12.2009 tekemä päätös, että hallituksen tulisi valmistella

Lisätiedot

MITEN KOKONAISARKKITEHTUURILLA TUETAAN LIIKETOIMINNAN KEHITTÄMISTÄ

MITEN KOKONAISARKKITEHTUURILLA TUETAAN LIIKETOIMINNAN KEHITTÄMISTÄ MITEN KOKONAISARKKITEHTUURILLA TUETAAN LIIKETOIMINNAN KEHITTÄMISTÄ Head of Enterprise Architecture Timo Kaaretsalo, Veikkaus Timo.kaaretsalo@veikkaus.fi, 0405502930 Kehitys Timo Kaaretsalo Julkinen 12.10.2017

Lisätiedot

Julkisen hallinnon kokonaisarkkitehtuurin tavoitteet ja tilanne

Julkisen hallinnon kokonaisarkkitehtuurin tavoitteet ja tilanne Julkisen hallinnon kokonaisarkkitehtuurin tavoitteet ja tilanne Kokonaisarkkitehtuuri hyvinvointipalveluissa - seminaari Kuopio 4.12.2012 neuvotteleva virkamies Jukka Uusitalo Julkisen hallinnon kokonaisarkkitehtuuri

Lisätiedot

Enterprise SOA. Nyt. Systeemi-integraattorin näkökulma

Enterprise SOA. Nyt. Systeemi-integraattorin näkökulma Enterprise SOA. Nyt. Systeemi-integraattorin näkökulma 12.11.2007 Janne J. Korhonen 12.11.2007 Agenda 1. Prosessit ja palvelut, BPM ja SOA 2. BPM-projekteista yleensä 3. Prosessin elinkaarimalli 4. Kokemuksia

Lisätiedot

Avoimia ajatuksia -Tietohallinto ja tietotekniikan tuottaminen kuntien palveluprosessien kehittäjänä

Avoimia ajatuksia -Tietohallinto ja tietotekniikan tuottaminen kuntien palveluprosessien kehittäjänä Avoimia ajatuksia -Tietohallinto ja tietotekniikan tuottaminen kuntien palveluprosessien kehittäjänä Syntynyt Tampereella 1951 Tampereen yliopisto FM 1970-1974 Postipankki, ohjelmasuunnittelija, 1975-1979

Lisätiedot

OKM:n ja korkeakoulujen tietohallintoyhteistyön tilanne. Ylitarkastaja Ilmari Hyvönen 17.9.2014

OKM:n ja korkeakoulujen tietohallintoyhteistyön tilanne. Ylitarkastaja Ilmari Hyvönen 17.9.2014 OKM:n ja korkeakoulujen tietohallintoyhteistyön tilanne Ylitarkastaja Ilmari Hyvönen 17.9.2014 Aiheita RAKETTI hanke päättyi, työ jatkuu OKM:n CSC:ltä korkeakouluille ostamat palvelut Korkeakoulujen tietohallinnon

Lisätiedot

JHS 198 Kokonaisarkkitehtuurin peruskuvaukset

JHS 198 Kokonaisarkkitehtuurin peruskuvaukset JHS 198 Kokonaisarkkitehtuurin peruskuvaukset Versio: 12.1.2017 Julkaistu: Luonnos Voimassaoloaika: toistaiseksi Sisällys 1 Johdanto... 1 2 Soveltamisala... 1 3 Viittaukset... 1 4 Termit ja lyhenteet...

Lisätiedot

Valtion taloushallinnon kokonaisarkkitehtuurin tavoitetila

Valtion taloushallinnon kokonaisarkkitehtuurin tavoitetila Valtion taloushallinnon kokonaisarkkitehtuurin tavoitetila Valtion taloushallintopäivä 18.11.2015 Olli Ahonen Valtiokonttori Sisällys Johdanto Visio ja tavoitteet 1. Toiminta-arkkitehtuuri - Palvelut -

Lisätiedot

Julkisen hallinnon kokonaisarkkitehtuuri

Julkisen hallinnon kokonaisarkkitehtuuri Julkisen hallinnon kokonaisarkkitehtuuri Rajaukset ja tarkoitus Määrittely 0.91 Päiväys 7.5.2017 7.5.2017 2 (6) Sisällysluettelo 1 Johdanto... 3 2 JHKA:n tarkoitus... 3 3 JHKA:n rajaukset... 4 4 Miten

Lisätiedot

Kokonaisarkkitehtuuri sosiaali- ja terveydenhuollossa

Kokonaisarkkitehtuuri sosiaali- ja terveydenhuollossa Kokonaisarkkitehtuuri sosiaali- ja terveydenhuollossa SADe-ohjelman sosiaali- ja terveysalan palvelukokonaisuuden kevätseminaari 23.4. 2013 Mikko Huovila THL / Oper 23.4.2013 Mikko Huovila THL / Oper 1

Lisätiedot

Master data tietojen ja kriteeristön sekä hallintamallin määrittely ja suunnittelu TRE:933/02.07.01/2011

Master data tietojen ja kriteeristön sekä hallintamallin määrittely ja suunnittelu TRE:933/02.07.01/2011 Lisätieto 15.2.2011 Master data tietojen ja kriteeristön sekä hallintamallin määrittely ja suunnittelu TRE:933/02.07.01/2011 Vastaukset täydentävät vaatimusmäärittelyämme lisätietona ja ne tulee ottaa

Lisätiedot

Julkisen hallinnon kokonaisarkkitehtuuri JHKA

Julkisen hallinnon kokonaisarkkitehtuuri JHKA Julkisen hallinnon kokonaisarkkitehtuuri JHKA ValtioExpo 15.5.2012 neuvotteleva virkamies Jukka Uusitalo neuvotteleva virkamies Tommi Oikarinen neuvotteleva virkamies Hannu Ojala Julkisen hallinnon kokonaisarkkitehtuuri

Lisätiedot

Julkisen hallinnon kokonaisarkkitehtuurin tilanne. KAOS 12.5.2015 neuvotteleva virkamies Jari Kallela

Julkisen hallinnon kokonaisarkkitehtuurin tilanne. KAOS 12.5.2015 neuvotteleva virkamies Jari Kallela Julkisen hallinnon kokonaisarkkitehtuurin tilanne KAOS 12.5.2015 neuvotteleva virkamies Jari Kallela Sisältö Mitä on tehty kokonaisarkkitehtuurissa? Mikä on arvio nykytilasta? Mihin mennään seuraavaksi?

Lisätiedot

PALVELUKUVAUS järjestelmän nimi versio x.x

PALVELUKUVAUS järjestelmän nimi versio x.x JHS 171 ICT-palvelujen kehittäminen: Kehittämiskohteiden tunnistaminen Liite 4 Palvelukuvaus -pohja Versio: 1.0 Julkaistu: 11.9.2009 Voimassaoloaika: Toistaiseksi PALVELUKUVAUS järjestelmän nimi versio

Lisätiedot

JULKISEN HALLINNON SÄHKÖISEN ASIOINNIN VIITEARKKITEHTUURI. Kuntaliitto Hannu Ojala Neuvotteleva virkamies/julkict

JULKISEN HALLINNON SÄHKÖISEN ASIOINNIN VIITEARKKITEHTUURI. Kuntaliitto Hannu Ojala Neuvotteleva virkamies/julkict JULKISEN HALLINNON SÄHKÖISEN ASIOINNIN VIITEARKKITEHTUURI Kuntaliitto 02.10.2012 Hannu Ojala Neuvotteleva virkamies/julkict Lähtökohdat Laaditaan kokonaisarkkitehtuuri tietylle sektorille, joka menee läpi

Lisätiedot

Julkisen hallinnon yhteinen kokonaisarkkitehtuuri

Julkisen hallinnon yhteinen kokonaisarkkitehtuuri Julkisen hallinnon yhteinen kokonaisarkkitehtuuri Yhteisten palvelujen kartta Määrittely 0.91 Päiväys 6.5.2017 Tiivistelmä 6.5.2017 2 (8) Yhteentoimivuutta syntyy myös erityisesti yhteisiä palveluja kehittämällä

Lisätiedot

Kuntasektorin kokonaisarkkitehtuuri

Kuntasektorin kokonaisarkkitehtuuri Kuntasektorin kokonaisarkkitehtuuri Tilannekatsaus Kurttu 18.4.2013 Miksi kokonaisarkkitehtuuri? Julkisen hallinnon kokonaisarkkitehtuurilla tavoitellaan» Yhteentoimivuutta, tietojärjestelmissä, niiden

Lisätiedot

Kanta - määrittelyjen vakiointi Tiivis esittely

Kanta - määrittelyjen vakiointi Tiivis esittely Kanta - määrittelyjen vakiointi Tiivis esittely SOTE KA arkkitehtuuriryhmä 13.3.2015 Juha Mykkänen Kehittämispäällikkö, FT, dos. THL / OPER 1 Kanta-määrittelyjen vakiointi - pikayhteenveto Projekti valtakunnallisten

Lisätiedot

Arkistosektorin aineistohallinnan viitearkkitehtuuri

Arkistosektorin aineistohallinnan viitearkkitehtuuri Arkistosektorin aineistohallinnan viitearkkitehtuuri Arkistosektorin KDK-yhteistyöverkoston arkkitehtuuriseminaari 10.11.2014 Markus Merenmies Kansallisarkisto Seminaarin lupaus Seminaari on kohdennettu

Lisätiedot

Kokonaisarkkitehtuuri julkisessa hallinnossa 2016

Kokonaisarkkitehtuuri julkisessa hallinnossa 2016 Kokonaisarkkitehtuuri julkisessa hallinnossa 2016 14.12.2016 Jari Kallela JUHTA JulkICT Sisältö Yhteentoimivuuden haaste Kokonaisarkkitehtuurikyvykkyyden edistyminen Uudistuva sisältö Tietohallintolaki

Lisätiedot

Julkisen hallinnon kokonaisarkkitehtuuri JHKA

Julkisen hallinnon kokonaisarkkitehtuuri JHKA Julkisen hallinnon kokonaisarkkitehtuuri JHKA ValtioExpo 15.5.2012 neuvotteleva virkamies Jukka Uusitalo neuvotteleva virkamies Tommi Oikarinen neuvotteleva virkamies Hannu Ojala Julkisen hallinnon kokonaisarkkitehtuuri

Lisätiedot

JHS 198 Kokonaisarkkitehtuurin peruskuvaukset

JHS 198 Kokonaisarkkitehtuurin peruskuvaukset JHS 198 Kokonaisarkkitehtuurin peruskuvaukset Versio: 1.0 Julkaistu: 5.9.2017 Voimassaoloaika: toistaiseksi Sisällys 1Johdanto...1 2Soveltamisala...1 3Viittaukset...2 4Termit ja lyhenteet...2 5Arkkitehtuurikuvausten

Lisätiedot

Kuntien tietohallinto eilen ja huomenna Pori, 16.11.2009. Teppo Sulonen Tampereen kaupunki tietohallintojohtaja 0400 237440 teppo.sulonen@tampere.

Kuntien tietohallinto eilen ja huomenna Pori, 16.11.2009. Teppo Sulonen Tampereen kaupunki tietohallintojohtaja 0400 237440 teppo.sulonen@tampere. Kuntien tietohallinto eilen ja huomenna Pori, 16.11.2009 Teppo Sulonen Tampereen kaupunki tietohallintojohtaja 0400 237440 teppo.sulonen@tampere.fi Teppo Sulonen»Syntynyt Tampereella 1951»Tampereen yliopisto

Lisätiedot

JHS XXX ICT-palvelujen kehittäminen: Laadunvarmistus Liite 6: Katselmointi

JHS XXX ICT-palvelujen kehittäminen: Laadunvarmistus Liite 6: Katselmointi JHS XXX ICT-palvelujen kehittäminen: Laadunvarmistus Liite 6: Katselmointi Versio: 0.9 Julkaistu: n.n.2011 Voimassaoloaika: toistaiseksi Sisällys 1 Katselmointi osana laadunvarmistusta... 2 2 Yleistä katselmoinneista...

Lisätiedot

toimeenpanosuunnitelma

<Viitearkkitehtuurin nimi> toimeenpanosuunnitelma toimeenpanosuunnitelma XX.X.201X Versio: 0.X toimeenpanosuunnitelma XX.XX.201X 2 (7) Sisällys 1. Johdanto... 3 2. Viitearkkitehtuurin vaikutukset... 3 2.1. Viitearkkitehtuurin vaikutukset toimintaympäristöön...

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveydenhuollon kansallisen kokonaisarkkitehtuurityön käynnistäminen

Sosiaali- ja terveydenhuollon kansallisen kokonaisarkkitehtuurityön käynnistäminen Sosiaali- ja terveydenhuollon kansallisen kokonaisarkkitehtuurityön käynnistäminen 4.12.2012 Kokonaisarkkitehtuuri hyvinvointipalveluissa seminaari Riitta Häkkinen, erikoissuunnittelija THL / OPER Esityksen

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveydenhuollon tiedonhallinnan alueellista kehittämistä ohjaava viitearkkitehtuuri Kuntajohtajakokous

Sosiaali- ja terveydenhuollon tiedonhallinnan alueellista kehittämistä ohjaava viitearkkitehtuuri Kuntajohtajakokous Sosiaali- ja terveydenhuollon tiedonhallinnan alueellista kehittämistä ohjaava viitearkkitehtuuri Kuntajohtajakokous 12.6.2015 Pasi Oksanen 1 Tavoite ja lähtökohdat Tavoitteena aikaansaada Varsinais-Suomen

Lisätiedot

Arkkitehtuuri käytäntöön

Arkkitehtuuri käytäntöön Arkkitehtuuri käytäntöön Terveydenhuollon ATK-päivät 24.5.2011 Mikko Huovila Erikoissuunnittelija Itä-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus Väliraportti Tikesos-toimeenpanosta (4/2011) Kuvaa julkisen hallinnon

Lisätiedot

Julkisen hallinnon kokonaisarkkitehtuuri

Julkisen hallinnon kokonaisarkkitehtuuri kokonaisarkkitehtuuri arkkitehtuurilinjaukset ja -kuvaukset Määrittely 0.95 Päiväys 4.4.2011 kokonaisarkkitehtuuri Määrittely Valtiovarainministeriö 4.4.2011 2 (42) Tiivistelmä arkkitehtuurilinjaukset

Lisätiedot

Kokonaisarkkitehtuuri. Kankaanpään kaupunki

Kokonaisarkkitehtuuri. Kankaanpään kaupunki Kokonaisarkkitehtuuri Kankaanpään kaupunki Kokonaisarkkitehtuuri johtamisvälineenä Kankaanpään strategia 2015 Avoimmuus Edistävä johtajuus Luovuus Jatkuva kehittyminen Tehokkuus Vetovoimaisuus Kilpailukyky

Lisätiedot

Ohjelmistotekniikan menetelmät, käyttötapauksiin perustuva vaatimusmäärittely

Ohjelmistotekniikan menetelmät, käyttötapauksiin perustuva vaatimusmäärittely 582101 - Ohjelmistotekniikan menetelmät, käyttötapauksiin perustuva vaatimusmäärittely 1 Vaatimukset ja käyttötapaukset Vaiheittainen mallintaminen ja abstraktiotasot Järjestelmän rajaaminen sidosryhmäkaaviolla

Lisätiedot

<> Palvelukuvaus versio x.x

<<PALVELUN NIMI>> Palvelukuvaus versio x.x JHS XXX ICT-palvelujen kehittäminen: Kehittämiskohteiden tunnistaminen Liite 5 Palvelukuvaus pohja Palvelukuvaus versio x.x 1/5 Sisällysluettelo 1 Johdanto...3 2 Termit ja lyhenteet...3

Lisätiedot

Valtionhallinnon arkkitehtuurin kehittäminen

Valtionhallinnon arkkitehtuurin kehittäminen arkkitehtuurin kehittäminen Kehittämisohjelman esittely RASKE2-seminaari 16.5.2006 neuvotteleva virkamies Aki Siponen Valtion IT-toiminnan johtamisyksikkö arkkitehtuurin kehittäminen Arkkitehtuurista ja

Lisätiedot

JHS 152 Prosessien kuvaaminen

JHS 152 Prosessien kuvaaminen JHS 152 Prosessien kuvaaminen Versio: 5.10.2012 Julkaistu: 13.12.2002 Voimassaoloaika: Toistaiseksi Sisällys 1 Johdanto... 1 2 Soveltamisala... 2 3 Termit ja määritelmät... 2 4 Prosessien kehittämisen

Lisätiedot

JHS 179 ICT-palvelujen kehittäminen: Kokonaisarkkitehtuurin kehittäminen

JHS 179 ICT-palvelujen kehittäminen: Kokonaisarkkitehtuurin kehittäminen JHS 179 ICT-palvelujen kehittäminen: Kokonaisarkkitehtuurin kehittäminen Versio: 1.1 5.10.2012 Julkaistu: 8.2.2011 Voimassaoloaika: toistaiseksi Sisällys 1 Johdanto... 3 1.1 ICT-palvelujen kehittäminen

Lisätiedot

PerustA - Perustietovarantojen viitearkkitehtuuri. Liite 3: Tietojärjestelmäarkkitehtuurin. integraatioarkkitehtuuri

PerustA - Perustietovarantojen viitearkkitehtuuri. Liite 3: Tietojärjestelmäarkkitehtuurin. integraatioarkkitehtuuri 1 (9) PerustA - Perustietovarantojen viitearkkitehtuuri Liite 3: Tietojärjestelmäarkkitehtuurin looginen jäsennys ja integraatioarkkitehtuuri 2 (9) Sisältö 1 TIETOJÄRJESTELMÄARKKITEHTUURIN LOOGINEN JÄSENNYS

Lisätiedot