Arkistosektorin aineistohallinnan viitearkkitehtuuri

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Arkistosektorin aineistohallinnan viitearkkitehtuuri"

Transkriptio

1 Arkistosektorin aineistohallinnan viitearkkitehtuuri Arkistosektorin KDK-yhteistyöverkoston arkkitehtuuriseminaari Markus Merenmies Kansallisarkisto

2 Seminaarin lupaus Seminaari on kohdennettu arkistosektorin johtohenkilöille, asiantuntijoille, tiedonhallinnan kanssa työskenteleville jotka haluavat saada tiiviin tietopaketin siitä, miten KDK:n arkkitehtuurityö tukee arkistosektorin toimijoiden arkkitehtuurityötä

3 Mitä arkistosektorin arkkitehtuurin saralla on tehty? Miltä se näyttää ja miten sitä voi hyödyntää? Miten työtä jatketaan, eli mitä seuraavaksi?

4 KDK:n arkkitehtuurityö tukee arkistosektorin toimijoiden arkkitehtuurityötä. Tarjoamalla ylätason viitearkkitehtuureja jotka antavat yhtenäiset raamit kohdealueen arkkitehtuuriratkaisuille. Tarjoaa yhteisen arkkitehtuurin kehittämisen foorumin, johon voidaan nostaa sektoreiden tarpeet ja mikä tukee yhteisten periaatteiden jalkauttamista Luomalla valmiita arkkitehtuurimäärityksiä eri standardien ja palveluiden hyödyntämisestä. Tukemalla yhteisten palveluiden kehittämistä ja käyttöönottoa Kokoamalla erityiskysymysten osaamista eri organisaatioista asiantuntijaverkostoksi

5 Arkistosektorin arkkitehtuurityö edistää KDK:n arkistosektorin organisaatioiden keskinäistä vuorovaikutusta, yhteistyötä ja kumppanuutta tuottaa arkistosektorin yhteinen näkemys KDK:n palveluiden kehittämiseen, käytännössä toteuttaa KDK:n arkistosektorin toimijoiden tiedonhallinnan yhteentoimivuutta. Arkistolaitos Suomen Jazz & Pop Arkisto Suomen Elinkeinoelämän Keskusarkisto Kansallinen audiovisuaalinen arkisto (instituutti) Kansan Arkisto Kotimaisten kielten tutkimuskeskuksen arkisto Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran arkistot Svenska litteratursällskapetin arkisto Työväen Arkisto Toimihenkilöarkisto Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto Ylen arkisto.

6 Arkistosektorin strategisena tavoitteena on yhtenäistää aineiston hallintaan liittyviä rakenteita ja lisätä yhteisten palveluiden käyttöä seuraavilla tavoilla. Saatavuus: kehittämällä sekä yhteisiä käytäntöjä että työkaluja aineiston löytämiseksi ja käyttöön saamiseksi keskitetyistä palveluista (Finna). Hallittavuus: kehitetään aineiston kuvailuun liittyviä käytäntöjä ja palveluita (AHAA) Käytettävyyden varmistaminen: kehitetään arkistoaineiston pysyvään säilyttämiseen liittyviä tietorakenteita sekä tuetaan yhteisten palveluiden kehittämistä. (PAS)

7 Haku prosessit Taustajärjestelmät kuva meta VAKKA ATJ DiHa Access X-files ELMA Digi-arkisto Vapa Astia Aarre Capture YKSA Akseli Arkiva Planeetta etaika TIIPII Finna

8 Yhteentoimivuus: Tietosisältöjen ja toiminnan sujuva liittyminen toisiinsa Yhteinen monimuotoinen käytettävyys Ydintoiminta ja prosessit Taustajärjestelmät Luotettava pitkäaikainen säilyttäminen

9 Viitearkkitehtuuri? on rajatun arkkitehtuurikokonaisuuden abstrakti toimittaja- ja toteutusneutraali rakenne. on esitys arkkitehtuurikokonaisuuden loogisista osista ja niiden välisistä suhteista. ohjaa arkkitehtuurisuunnittelua halutunlaiseen toteutusrakenteeseen. on toteutusneutraali arkkitehtuurikehys, voi olla organisaation sisäinen, toimialaan liittyvä tai yleinen looginen rakennemalli. Antaa raamit kokonaisarkkitehtuurille JHS179 / määritelmät

10 Maalaiskansakoulun Tyyppipiirustus koulun viitearkkitehtuurina

11 Viitearkkitehtuurin tavoite Selkeyttää ja koota arkistosektoria koskevia sidosarkkitehtuureja ja toiminnallisia rakenteita Tukea osaltaan osallistuvien organisaatioiden omaa arkkitehtuurityötä Viestiä muille arkkitehtuurihankkeille arkistosektorin ominaispiirteistä ja rajapinnoista. Jäsentää ja kohdentaa kehittämiseen liittyvää keskustelua tarjoamalla selkeä kuvaus kohdealueista Tarjoaa keinon/jäsennyksen analysoida organisaatioiden rakenteiden nykytilaa yhdenmukaisella tavalla

12 Periaatteet Strategia määrittää yleisen tahtotilan ja sidosarkkitehtuurit määrittää reunaehtoja. Arkkitehtuuriperiaatteet ovat linjauksia, jotka ohjaavat ja tukevat yhteentoimivan arkkitehtuurin kehittämistä, ylläpitoa ja hallintaa. linkki organisaation strategisten tavoitteiden, toiminnallisten tarpeiden ja visioiden sekä kehittämistä ohjaavien arkkitehtuurien välissä. Standardisalkku kokoaa ohjeet, lait ja määräykset, jotka on huomioitava arkkitehtuurin eri osissa. Sidosarkkitehtuurit Strategiat Arkkitehtuuriperiaatteet Rajaukset ja reunaehdot Tietoturva- ja tietosuojaperiaatteet Standardi- salkku

13 Yhtenäinen kehittäminen Kehittämisen strategiset valinnat tulee konkretisoida arkkitehtuurin osa-alueisiin liittyvien linjausten avulla, jotta voidaan varmistaa erillisten kehittämishankkeiden tavoitteellinen yhtenäisyys. Kehittämistehtäviin liittyvät linjaukset tulee aina tarkistaa yhtenäisten arkkitehtuurin näkökulmasta ja valmiit tulokset tulee jalkauttaa osaksi kunkin organisaation sekä sektorin arkkitehtuurikuvauksia. Palvelutuotannossa tehostetaan palveluiden tarjoamista keskittämällä ja hyödyntämällä yhteisesti tuotettavia palveluita ja karsimalla päällekkäisiä ratkaisuja

14 Yhteentoimivuuden tasot Poliittinen konteksti Oikeudellinen yhteentoimivuus Organisatorinen yhteentoimisuus Semanttinen yhteentoimisuus Tekninen yhteentoimivuus Yhteensopiva visio, yhdenmukaiset prioriteetit ja tavoitteet Yhdenmukainen lainsäädäntö, erityisesti tiedonvaihtoon liittyen Prosessien koordinointi, joilla saavutetaan kaikkia hyödyntävä tavoitteet Vaihdettavan tiedon tarkka merkitys, jonka kaikki osapuolet ymmärtävät samalla tavoin Tietojärjestelmien ja palveluiden yhdistämiseen liittyvät tekniset näkökulmat Komission tiedonanto: Tavoitteena eurooppalaisten julkisten palveluiden yhteentoimivuus

15 Käsitteellinen Käsitteellinen Looginen Looginen Fyysinen Fyysinen Toiminta Toiminta Tieto Tieto Tietojärjestelmä Tietojärjestelmä Teknologia Teknologia Sidosryhmät Sidosryhmät Palvelusalkku Palvelusalkku Käsitemalli Käsitemalli Tietojärjestelmä- palvelut Tietojärjestelmä- palvelut Teknologiapalvelut Teknologiapalvelut Prosessit Prosessit Päätietoryhmät Päätietoryhmät Loogiset tietovarannot Loogiset tietovarannot Tietovirrat Tietovirrat Tietojärjestelmä jäsennys Tietojärjestelmä jäsennys Tietojärjestelmäkartta Tietojärjestelmäkartta Teknologiakomponentit Teknologiakomponentit Sanastot ja koodistot Sanastot ja koodistot Liittymät ja rajapinnat Liittymät ja rajapinnat Järjestelmäsalkku Järjestelmäsalkku Fyysiset tietovarannot Fyysiset tietovarannot Sijoituskaavio Sijoituskaavio Teknologiasalkku Teknologiasalkku Mitä? Mitä? Miten? Miten? Millä? Millä?

16 Arkistosektorin aineistohallinnan viitearkkitehtuuri Tarkoituksena riittävän yleiskuvan luominen arkistosektorin kokonaisuudesta ja yhteisten palvelujen toiminnan kannalta kriittisten osa-alueiden lähempi tarkastelu. Toimia yhdistävänä ja määrittävänä kerroksena KDK:n ja arkistojen arkkitehtuurien välissä. Keskittyy vastaamaan kysymykseen MITÄ? Tavoitteena Vahvistaa arkistojen yhteentoimivuutta Tuoda esille yhtenäisiä palvelutarpeita Luoda arkistoille yhteisiä infrastruktuurirakenteita, palvelukäytäntöjä ja palvelumuotoja.

17

18 Ryhmä Ryhmän ominaisuus Keskeinen tarve Tutkijat tutkimuksen käyttöön sallitaan normaalia laajempi pääsy. Aineisto toimii laajemmin lähteenä tehtävälle työlle. Tutkijat tarvitsevat tehokkaita hakupalveluita, joiden avulla aineisto voidaan paikallistaa ja saada käyttöön joko analogisessa tai digitaalisessa muodossa. Tutkijat usein tarvitsevat myös palveluita, joilla voidaan saada Kansalaiset Viranomaiset Tietoa käytetään sen itseisarvon vuoksi, elämykset. Asianosaisuus arkistoon siirrettyyn aineistoon nähden. oikeus aineistoon syntyy viranomaisroolin kautta. Osallisuus aineiston hyödyntämisen kautta osana viranomaistoimintaa. käyttörajoitettuun aineistoon oikeuksia. Hakupalveluissa hyödynnetään yhden kentän tehokasta hakua ja muita liittymiä. Käytetään kokoelmista kertovia yleisohjeita ja näyttelyitä. Edunvalvonta siirrettyjen aineistojen perusteella teetettävien selvitysten ja jäljenteiden avulla Virallisten selvitysten ja aineiston käyttöön saaminen arkiston hallussa olevasta aineistosta, joko jäljenteenä tai alkuperäisenä. Aineiston omistajat / Aineistoa luovuttaneet määräysvalta- ja pääsy omiin aineistoihin. Luovutettuun aineistoon suora pääsy Arkistotoimijat itse oman selvitystoimintaansa liittyen.

19

20 Loogiset tietovarannot Aineisto : eri muodot ja manifestaatiot Metatiedot : kuvaileva, hallinnollinen, säilytys Käyttöoikeudet : käyttäjän suhde aineistoon Asiakas : palvelun käyttäjä Mistä tiedot näihin tulevat, ominaispiirteet ja missä käytetään?

21

22 Linjauksia tulevaan Digitalisoituminen ja verkkopalveluiden kehittämisen tarve vanhat taustajärjestelmät eivät taivu uuteen monimuotoiseen palveluun, uusimiseen ei resursseja Keskeisiä tietovarantoja tulee teknisesti ja sisällöllisesti kyetä yhtenäistämään hallinnan varmistamiseksi Avoimien rajapintojen tarjoaminen -> data provider Ontologioiden laajempi hyödyntäminen ja niiden käyttöä tukevat tekniset ratkaisut Saumattomat rajapinnat niin tiedon käyttöön kuin pitkäaikaiseen säilyttämiseen.

23 Mitä on nyt käynnistymässä Arkistosektorin toimijoiden keskeisten tietojärjestelmien mappaus viitearkkitehtuuriin Kuvauksia tarkennetaan kysymyksen MITEN? avulla Aineistojen erityispiirteiden analysointi ja säilytysratkaisujen kartoittaminen PAS yhteistyön kehittämiseksi Arkistosektorin toimijoiden sektoriarkkitehtuuri jossa kuvattu toimijoiden ja palveluiden suhteet Arkistosektorille keskeisten standardien soveltamisohjeiden täydentäminen standardisalkkuun

24 Lisätietoja KDK Arkistosektorin kokonaisarkkitehtuurityö Markus Merenmies

Julkisen hallinnon kokonaisarkkitehtuuri

Julkisen hallinnon kokonaisarkkitehtuuri Julkisen hallinnon kokonaisarkkitehtuuri Kokonaisarkkitehtuurin käsitteitä ja termejä Määrittely 1.0 Päiväys 4.4.2012 4.4.2012 2 (10) Tiivistelmä Tähän dokumenttiin on koottu julkisen hallinnon kokonaisarkkitehtuurissa

Lisätiedot

KANSALLISEN DIGITAALISEN KIRJASTON KOKONAISARKKITEHTUURI

KANSALLISEN DIGITAALISEN KIRJASTON KOKONAISARKKITEHTUURI V2.0 Tämä määrittely on osa opetus- ja kulttuuriministeriön Kansallinen digitaalinen kirjasto -hanketta (hankenumero OKM052:00/2011) SISÄLTÖ 1 JOHDANTO... 4 1.1 Kansallinen digitaalinen kirjasto... 4 1.2

Lisätiedot

JHS 179 ICT-palvelujen kehittäminen: Kokonaisarkkitehtuurin kehittäminen

JHS 179 ICT-palvelujen kehittäminen: Kokonaisarkkitehtuurin kehittäminen JHS 179 ICT-palvelujen kehittäminen: Kokonaisarkkitehtuurin kehittäminen Versio: 1.1 5.10.2012 Julkaistu: 8.2.2011 Voimassaoloaika: toistaiseksi Sisällys 1 Johdanto... 3 1.1 ICT-palvelujen kehittäminen

Lisätiedot

Julkisen hallinnon kokonaisarkkitehtuuri

Julkisen hallinnon kokonaisarkkitehtuuri kokonaisarkkitehtuuri arkkitehtuurilinjaukset ja -kuvaukset Määrittely 0.95 Päiväys 4.4.2011 kokonaisarkkitehtuuri Määrittely Valtiovarainministeriö 4.4.2011 2 (42) Tiivistelmä arkkitehtuurilinjaukset

Lisätiedot

Kohti kumppanuutta. Ratkaisun ylätason kuvaus kokonaisarkkitehtuurimenetelmän 25.9.2009. Versio: 1.0

Kohti kumppanuutta. Ratkaisun ylätason kuvaus kokonaisarkkitehtuurimenetelmän 25.9.2009. Versio: 1.0 Kohti kumppanuutta Ratkaisun ylätason kuvaus kokonaisarkkitehtuurimenetelmän mukaan jäsennettynä 25.9.2009 Versio: 1.0 jäsennys KA-menetelmällä 25.9.2009 2 (80) Sisällys 1. Johdanto... 4 1.1. Dokumentin

Lisätiedot

JHS 179 ICT-palvelujen kehittäminen: Kokonaisarkkitehtuurin kehittäminen Liite 2 Arkkitehtuurikehyksen kuvaus

JHS 179 ICT-palvelujen kehittäminen: Kokonaisarkkitehtuurin kehittäminen Liite 2 Arkkitehtuurikehyksen kuvaus JHS 179 ICT-palvelujen kehittäminen: Kokonaisarkkitehtuurin kehittäminen Liite 2 Arkkitehtuurikehyksen kuvaus Versio: 1.0 Julkaistu: 8.2.2011 Voimassaoloaika: toistaiseksi Sisällys 1 Arkkitehtuurikehyksen

Lisätiedot

Valtioneuvoston hanketietopalvelu

Valtioneuvoston hanketietopalvelu Valtioneuvoston hanketietopalvelu Kohdearkkitehtuurikuvaus 11.12.2014 Versio: 1.0 Valtiovarainministeriö Puh 0295 16001 (vaihde) Snellmaninkatu 1 A, Helsinki Faksi 09 160 33123 PL 28, 00023 Valtioneuvosto

Lisätiedot

Oppijan verkkopalvelut Tarkennettu viitearkkitehtuuri. v.1.93

Oppijan verkkopalvelut Tarkennettu viitearkkitehtuuri. v.1.93 Oppijan verkkopalvelut Tarkennettu viitearkkitehtuuri v.1.93 Muutoshistoria: 0.1 9.8. 2010 Ensimmäinen versio, Markku Laaksoharju, Pauli Kilpikivi 0.4 1.10.2010 Sisältö rakenteeseen, Markku Laaksoharju

Lisätiedot

Kansallinen opintohallinnon viitearkkitehtuuri

Kansallinen opintohallinnon viitearkkitehtuuri Kansallinen opintohallinnon viitearkkitehtuuri 15.12.2012 Versio: 1.0 Kansallinen opintohallinnon viitearkkitehtuuri 19.12.2012 2 (109) Sisällys 1. Johdanto... 4 1.1. Kuvauksen kohde ja dokumentin tarkoitus...

Lisätiedot

Valtioneuvoston asianhallinnan kohdearkkitehtuuri

Valtioneuvoston asianhallinnan kohdearkkitehtuuri Valtioneuvoston asianhallinnan kohdearkkitehtuuri 1.10.2014 Versio:1.2 1.10.2014 2 (60) Sisällys Tiivistelmä... 4 1. Johdanto... 7 1.1. Kuvauksen kohde... 7 1.2. Kenelle tämä dokumentti on tarkoitettu...

Lisätiedot

Kansallisen palveluväylän viitearkkitehtuuri

Kansallisen palveluväylän viitearkkitehtuuri Kansallisen palveluväylän viitearkkitehtuuri 14.10.2013 Versio: 1.00 Kansallisen palveluväylän viitearkkitehtuuri 14.10.2013 2 (98) Sisällys Dokumentin versiohistoria... 3 1. Johdanto... 4 1.1. Dokumentin

Lisätiedot

Esitys Jyväskylän yliopiston arkkitehtuuriperiaatteiksi

Esitys Jyväskylän yliopiston arkkitehtuuriperiaatteiksi Esitys Jyväskylän yliopiston arkkitehtuuriperiaatteiksi Versio 1.1 18.6.2012 Kokonaisarkkitehtuurihankkeen ohjausryhmä Laatua ja liikettä 2017 tavoitetila Strategiansa mukaisesti Jyväskylän yliopisto on

Lisätiedot

JHS 190 Julkisten verkkopalvelujen suunnittelu ja kehittäminen

JHS 190 Julkisten verkkopalvelujen suunnittelu ja kehittäminen JHS 190 Julkisten verkkopalvelujen suunnittelu ja kehittäminen Versio: 1.0 Julkaistu: 13.6.2014 Voimassaoloaika: toistaiseksi Sisällys 1 Johdanto... 2 1.1 Suosituksen rakenne... 2 2 Soveltamisala... 3

Lisätiedot

KESKI-SUOMEN KUNTIEN KOKONAISARKKITEHTUURITYÖ Arkkitehtuurin hallintamalli. Esimerkkikohde: Jämsän kaupunki

KESKI-SUOMEN KUNTIEN KOKONAISARKKITEHTUURITYÖ Arkkitehtuurin hallintamalli. Esimerkkikohde: Jämsän kaupunki KESKI-SUOMEN KUNTIEN KOKONAISARKKITEHTUURITYÖ Arkkitehtuurin hallintamalli Esimerkkikohde: Jämsän kaupunki Julkaisija: Keski-Suomen liitto Sepänkatu 4, 40100 Jyväskylä Puhelin 020 7560 200 Kotisivu: www.keskisuomi.fi

Lisätiedot

KDK-asiakasliittymäkonsortion toimintaperiaatteet

KDK-asiakasliittymäkonsortion toimintaperiaatteet 1 (8) KDK-asiakasliittymäkonsortion Kansallisen digitaalisen kirjaston asiakasliittymäkonsortion jäsenet ja Kansalliskirjasto noudattavat yhteistyössään näitä toimintaperiaatteita. Tarkemmin asiakasliittymän

Lisätiedot

OKM:n hallinnonalan julkisten tietovarantojen avaaminen selvitys suunnitelmista toimialoittain. Korkeakoulu- ja tiedepolitiikka.

OKM:n hallinnonalan julkisten tietovarantojen avaaminen selvitys suunnitelmista toimialoittain. Korkeakoulu- ja tiedepolitiikka. OKM 9.1.2013 OKM:n hallinnonalan julkisten tietovarantojen avaaminen selvitys suunnitelmista toimialoittain Korkeakoulu- ja tiedepolitiikka Korkeakoulu- ja tiedepolitiikan (KTPO) alueella keskeiset rahoitusta

Lisätiedot

Tietotekniikkaosasto/tietohallinto. Korkeakoulujen kokonaisarkkitehtuurin käsikirja. Toiminnan ja tietohallinnon kokonaisvaltainen kehittäminen

Tietotekniikkaosasto/tietohallinto. Korkeakoulujen kokonaisarkkitehtuurin käsikirja. Toiminnan ja tietohallinnon kokonaisvaltainen kehittäminen Tietotekniikkaosasto/tietohallinto Korkeakoulujen kokonaisarkkitehtuurin käsikirja Toiminnan ja tietohallinnon kokonaisvaltainen kehittäminen 2 Sisällysluettelo Johdanto... 4 Kokonaisarkkitehtuurin suunnitteluprosessi...

Lisätiedot

Valtionhallinnon kokonaisarkkitehtuurin suunnittelu. Kuulemistilaisuudet Säätytalolla 7. 8.6.2007 Esitykset

Valtionhallinnon kokonaisarkkitehtuurin suunnittelu. Kuulemistilaisuudet Säätytalolla 7. 8.6.2007 Esitykset Valtionhallinnon kokonaisarkkitehtuurin suunnittelu Kuulemistilaisuudet Säätytalolla 7. 8.6.2007 Esitykset Tilaisuuden ohjelma Tilaisuuden avaus (Aki Siponen) Projektiesittelyt (n. 60min) Nykytilan kartoitus

Lisätiedot

Terveyspalvelujen ajanvarauksen valtakunnallisen arkkitehtuurin suuntaviivat

Terveyspalvelujen ajanvarauksen valtakunnallisen arkkitehtuurin suuntaviivat Terveyspalvelujen ajanvarauksen valtakunnallisen arkkitehtuurin suuntaviivat ekat-hanke, Ajanvaraus-työryhmä Tekijät Juha Mykkänen, Mika Tuomainen, Pirkko Kortekangas, Anne Niska Dokumentin versio 1.0

Lisätiedot

22.9.2011 JULKISEN HALLINNON JA VALTIONHALLINNON KOKONAISARKKITEHTUURI - LUONNOSTEN LAUSUNTO VM/2438/00.01.02.03/201

22.9.2011 JULKISEN HALLINNON JA VALTIONHALLINNON KOKONAISARKKITEHTUURI - LUONNOSTEN LAUSUNTO VM/2438/00.01.02.03/201 1 (2) 22.9.2011 Valtiovarainministeriö JULKISEN HALLINNON JA VALTIONHALLINNON KOKONAISARKKITEHTUURI - LUONNOSTEN LAUSUNTO VM/2438/00.01.02.03/201 Valtiovarainministeriö on varannut Espoon kaupungille mahdollisuuden

Lisätiedot

Valmennusohjelma julkisen hallinnon yhteentoimivuuden edistämiseksi Toiminnan kehittäminen 9.2.2015

Valmennusohjelma julkisen hallinnon yhteentoimivuuden edistämiseksi Toiminnan kehittäminen 9.2.2015 Valmennusohjelma julkisen hallinnon yhteentoimivuuden edistämiseksi Toiminnan kehittäminen 9.2.2015 Valmennukset koostuvat aiheista, jotka yhdessä 1. Toiminnan johtaminen muodostavat valmennuspolun Osallistuja

Lisätiedot

Palvelut ja tiedot käytössä. Julkisen hallinnon ICT:n hyödyntämisen strategia 2012 2020

Palvelut ja tiedot käytössä. Julkisen hallinnon ICT:n hyödyntämisen strategia 2012 2020 Palvelut ja tiedot käytössä Julkisen hallinnon ICT:n hyödyntämisen strategia 2012 2020 SISÄLLYSLUETTELO Esipuhe... 1 1 Julkisen hallinnon ICT:n toimintaympäristö ja nykytila... 3 1.1 Toimintaympäristön

Lisätiedot

KRYSP Sähköisen asiointipalvelun työpöytäratkaisu

KRYSP Sähköisen asiointipalvelun työpöytäratkaisu 1 (107) Infra & Energy 16.6.2010 Sähköisen asiointipalvelun työpöytäratkaisu Sisältö Tämä asiakirja sisältää määrittelyn kunnan sähköisen asiointipalvelun työpöytäratkaisusta. Laatijat Tekla Oyj Laatimispäivämäärä16.6.2010

Lisätiedot

Viitearkkitehtuurin perusteet. FUAS opiskelijaliikkuvuus opintohallinnon näkökulmasta

Viitearkkitehtuurin perusteet. FUAS opiskelijaliikkuvuus opintohallinnon näkökulmasta Viitearkkitehtuurin perusteet FUAS opiskelijaliikkuvuus opintohallinnon näkökulmasta Mika Karjalainen, SilverPlanet Oy Jari Järvinen, HAMK Kari Kataja, HAMK Terhikki Mäkelä, HAMK Mika Rintala, HAMK Anja

Lisätiedot

Kuntasektorin kokonaisarkkitehtuurin hallintamallin prosessit 26.11.2012

Kuntasektorin kokonaisarkkitehtuurin hallintamallin prosessit 26.11.2012 Kuntasektorin kokonaisarkkitehtuurin hallintamallin prosessit 26.11.2012 Helsinki 2012 Sisältö 1 Johdanto... 2 2 Arkkitehtuurinhallinnan prosessit... 2 2.1 Yleinen KA- hallintaprosessi... 2 2.2 Kokonaisarkkitehtuurin

Lisätiedot

KESKI-SUOMEN KUNTIEN KOKONAISARKKITEHTUURITYÖ Kokonaisarkkitehtuurin tavoitetilan kuvaaminen

KESKI-SUOMEN KUNTIEN KOKONAISARKKITEHTUURITYÖ Kokonaisarkkitehtuurin tavoitetilan kuvaaminen KESKI-SUOMEN KUNTIEN KOKONAISARKKITEHTUURITYÖ Kokonaisarkkitehtuurin tavoitetilan kuvaaminen Esimerkkikohde: Kotihoidon palvelut ja niitä tukevien sovellusten kehittäminen Julkaisija: Keski-Suomen liitto

Lisätiedot

Sosiaalihuollon kansallinen kokonaisarkkitehtuuri

Sosiaalihuollon kansallinen kokonaisarkkitehtuuri Sosiaalihuollon kansallinen kokonaisarkkitehtuuri Hallintamalli 1.11.2011 Mikko Huovila Antero Lehmuskoski Juha Mykkänen Paula Leinonen Virpi Hotti Miia Saarelainen Versio Päiväys Kohdat Muutoksen sisältö

Lisätiedot

RKTL:n asiakkuus- ja palvelukartoituksen

RKTL:n asiakkuus- ja palvelukartoituksen RKTL:n asiakkuus- ja palvelukartoituksen konsultointi Versio 1.0 Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitos sivu 1/32 Sisällysluettelo 1 Tiivistelmä... 3 2 Johdanto... 6 3 Asiakkaiden tarpeet ja vaatimukset...

Lisätiedot

Uusi Asiakaspalvelumalli

Uusi Asiakaspalvelumalli JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI Uusi Asiakaspalvelumalli Ystävällistä, selkeää ja ihmisläheistä asiakaspalvelua kehiin Uuden asiakaspalvelumallin projektiryhmä Päivi Haapajoki Sisällys Johdanto... 2 Taustaa ja tavoitteet...

Lisätiedot

VÄTSKÄRI. Pelilabra tulemassa turkulaista pelialaa. Juhlatunnelmista tulevaisuuden näkymiin. Yhteentoimivuutta avoimesti

VÄTSKÄRI. Pelilabra tulemassa turkulaista pelialaa. Juhlatunnelmista tulevaisuuden näkymiin. Yhteentoimivuutta avoimesti VÄTSKÄRI VÄTSK ÄRI 2/2012 Pelilabra tulemassa turkulaista pelialaa Juhlatunnelmista tulevaisuuden näkymiin Yhteentoimivuutta avoimesti VARSINAIS-SUOMEN TIETOJENKÄSITTELY-YHDISTYS ry SISÄLLYSLUETTELO Pääkirjoitus...3

Lisätiedot