Julkisen hallinnon kokonaisarkkitehtuuri JHKA

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Julkisen hallinnon kokonaisarkkitehtuuri JHKA"

Transkriptio

1 Julkisen hallinnon kokonaisarkkitehtuuri JHKA ValtioExpo neuvotteleva virkamies Jukka Uusitalo neuvotteleva virkamies Tommi Oikarinen neuvotteleva virkamies Hannu Ojala

2 Julkisen hallinnon kokonaisarkkitehtuuri JHKA Kokonaisarkkitehtuuri Laki julkisen hallinnon tietohallinnon ohjauksesta Julkisen hallinnon kokonaisarkkitehtuuri Organisaation kokonaisarkkitehtuuri Osasto JulkICT-toiminto pp.kk.vvvv 2

3 Kokonaisarkkitehtuuri Osasto JulkICT-toiminto pp.kk.vvvv 3

4 Organisaation kokonaissuunnitelma = kokonaisarkkitehtuuri Organisaatio X Visio, strategia, toiminnan tavoitteet Tehtävät, toiminnot ja prosessit tavoitteiden saavuttamiseksi Prosesseja ja tiedon hallintaa palvelevat tietojärjestelmät Toiminnan tarvitsemat ja tuottamat tiedot Toteutusteknologiat ja tekninen ympäristö Osasto JulkICT-toiminto pp.kk.vvvv 4

5 Mitä kokonaisarkkitehtuurilla voidaan saavuttaa Tehdään asiat kerran - ei moneen kertaan tai päällekkäin Toiminnan ja teknologian eri osat toimivat kokonaisuutena yhteen Käytetään resurssit oikeiden asioiden tekemiseen Kehitettävät ratkaisut palvelevat organisaation toiminnan tarpeita Siirrytään osaoptimoinnista harkittuun kokonaisuuden optimointiin Muistetaan kysyä oikeat kysymykset oikeaan aikaan Ei ajauduta, vaan edetään suunnitelmallisesti ja johdetusti Kokonaisarkkitehtuuri on pysyvä ajattelutapa, sen suurimmat edut syntyvät pitkäjänteisestä hyödyntämisestä Osasto JulkICT-toiminto pp.kk.vvvv 5

6 Arkkitehtuuria käytetään keskeisenä ohjausvälineenä Visio ja strategia Toiminnan ja talouden suunnittelu Toiminnan kehittäminen Arkkitehtuurin hallinta Hankesalkun hallinta Hankehallinta Toiminnan kehittämishanke Tiedon hallinnan kehittämishanke Tietojärjestelmien kehittämishanke Visio, strategia ja muut toiminnan tavoitteet ohjaavat arkkitehtuurin kehittämistä. Arkkitehtuurilla hallitaan kokonaisuutta ja ohjataan kehittämiskohteiden valintaa hankesalkkuun. Arkkitehtuuri on yksi väline muiden joukossa organisaation johtamisessa ja toiminnan kehittämisessä. Arkkitehtuurin hallinta on kytkettävä organisaation johtamisen ja päätöksenteon rakenteisiin. Arkkitehtuurilla ohjataan hankkeissa kehitettävien toimintaprosessien ja tietojärjestelmien suunnittelua. Osasto JulkICT-toiminto pp.kk.vvvv 6

7 IT-arkkitehtuuri vs. kokonaisarkkitehtuuri Tietojärjestelmäarkkitehtuuri on vain jäävuoren huippu 10% Tietojärjestelmien kehittäminen edellyttää selkeää kuvaa Toiminnan tarpeista Palveluista Toimijoista, käyttäjistä, rooleista Prosesseista Toiminnanohjauksesta Käsitteistä, tiedoista 90% Osasto JulkICT-toiminto pp.kk.vvvv 7 7

8 Kokonaisarkkitehtuuri (KA) Enterprise Architecture (EA) Kokonaisarkkitehtuuri kuvaa, kuinka organisaation toimintaprosessit, tiedot ja järjestelmät toimivat kokonaisuutena. Kehittämisen tulee olla toimintalähtöistä ja lähteä liikkeelle organisaation strategisista tavoitteista ja kansalaisille tarjottavien palveluiden parantamisesta. Näin saadaan parempia tuloksia kuin lähtemällä liikkeelle teknologian näkökulmasta. Kokonaisarkkitehtuuri on suunnittelumenetelmä, jolla tuotetaan toiminnan ja IT-ratkaisujen tavoitetilan kuvaukset. kuvaukset tavoitetilasta, nykytilasta ja siirtymäpolusta tavoitetilaan. toiminta- ja hallintamalli, jonka avulla ohjataan suunnittelua, tunnistetaan ja poistetaan päällekkäinen kehittämistyö, varmistetaan laatu ja saadaan tehdyt suunnitelmat laajasti uudelleen käytettäviksi. Näkökulmat: Toiminta Palvelut Prosessit Tietojärjestelmät Tietojärjestelmäratkaisut Tiedot Käsitteet Tietomallit Teknologia Teknologiaratkaisut Tietoturva ja integraatio Arkkitehtuurilla tarkoitetaan kokonaisuuden ja sen osien rakennetta ja osien välisiä suhteita, sekä periaatteita ja suuntaviivoja niiden suunnittelemiseksi ja kehittämiseksi. Osasto JulkICT-toiminto pp.kk.vvvv 8

9 JHS 179 ICT-palvelujen kehittäminen: Kokonaisarkkitehtuurin kehittäminen -suositus Suosituksessa määritellään menetelmä, jolla organisaation kokonaisarkkitehtuuri suunnitellaan sekä annetaan suositukset kokonaisarkkitehtuurin eri osa-alueiden kuvausten laatimisesta. Suosituksen tarkoituksena on antaa yhtenäinen suunnittelumenetelmä, suunnittelun viitekehys sekä yhtenäiset kuvaustavat ja -mallit julkisen hallinnon organisaatioiden kokonaisarkkitehtuurin kehittämiseen sen eri vaiheissa. Suositus on osa ICT-palvelujen kehittäminen suositussarjaa. Muut osat ovat: JHS 171 ICT-palvelujen kehittäminen: Kehittämiskohteiden tunnistaminen. JHS 172 ICT-palvelujen kehittäminen: Esiselvitys. JHS 173 ICT-palvelujen kehittäminen: Vaatimusmäärittely. Osasto JulkICT-toiminto pp.kk.vvvv 9

10 Pitäisi kehittää X:ää KA-menetelmän käyttö Kuka tarvitsee ja mitä? Toiminnan tarpeet Tietoturvatarpeet Yhteentoimivuuden tarpeet Miten tukee strategiaa? Miten toimitaan? Tiedon tarpeet Teknologian tarpeet Mitä tietoa tähän liittyy? Mikä on tiedon päälähde? Mitä tietoa tarvitaan johtamiseen? Järjestelmien tarpeet Miten korkeaa käytettävyyttä tarvitaan? Mitä ylläpitoa teknologia edellyttää Mihin tämä muutos vaikuttaa? Kansalliset Mitä on jo ja alueelliset olemassa? määritykset? Mitä tukijärjestelmiä tarvitaan? Miten ratkaisut integroidaan? Tietosuojatarpeet? Kokonaisarkkitehtuuri varmistaa, että siirrytään osaoptimoinnista harkittuun optimointiin Kokonaisarkkitehtuuri varmistaa, että muistetaan kysyä oikeat kysymykset oikeaan aikaan Ei ajauduta, vaan edetään suunnitelmallisesti ja johdetusti Kehittäminen tehdään hankkeissa ja projekteissa KA tulee kiinnittää kiinteästi ja systemaattisesti kehittämissalkun hallintaan Osasto JulkICT-toiminto pp.kk.vvvv 10

11 KA-hallintamalli Toiminnan johtaminen ja strateginen kehittäminen Arkkitehtuurin kehittämisen suunnittelu ja johtaminen Arkkitehtuurin johtaminen Jatkuva kehittäminen Muutosten hallinta Arkkitehtuurin viestintä ja käytön varmistaminen Arkkitehtuurin hallinta kehittämishankkeissa (arkkitehtuurin hyödyntäminen) KA-hallintamalli luo edellytykset ohjata KAsuunnittelua ja varmistaa, että tavoitetilakuvausten mukaiseen päämäärään päästään Liittää arkkitehtuurityön osaksi organisaation johtamista ja toiminnan ja talouden suunnittelua Varmistaa, että arkkitehtuurityöllä tuetaan toiminnan tavoitetta Ylläpitää arkkitehtuurin, kun toiminnan tavoitteet muuttuvat (muutostenhallinta) Osasto JulkICT-toiminto pp.kk.vvvv 11

12 Laki julkisen hallinnon tietohallinnon ohjauksesta Osasto JulkICT-toiminto pp.kk.vvvv 12

13 Laki julkisen hallinnon tietohallinnon ohjauksesta /634 Tavoite: tehostaa julkisen hallinnon toimintaa sekä parantaa julkisia palveluja ja niiden saatavuutta säätämällä julkisen hallinnon tietohallinnon ohjauksesta ja tietojärjestelmien yhteentoimivuuden edistämisestä ja varmistamisesta Keino: julkisen hallinnon viranomaisella on tietojärjestelmien yhteentoimivuuden varmistamiseksi lakiin perustuva velvollisuus suunnitella ja kuvata kokonaisarkkitehtuurinsa julkisen hallinnon yhteisen kokonaisarkkitehtuurin mukaisesti. Osasto JulkICT-toiminto pp.kk.vvvv 13

14 Valtiovarainministeriö Huolehtia julkisen hallinnon kokonaisarkkitehtuurista Julkisen hallinnon yhteentoimivuuden kuvausten laatiminen ja ylläpito Yhteisten palveluiden ohjaus Tietohallintolain KA-velvoitteet Ministeriöt Toimialansa tietohallinnon ja tietohallintohankkeiden ohjaus tietohallintolain mukaisesti Huolehdittava, että sen toimialalle laaditaan ja ylläpidetään sen toimialan tietojärjestelmien yhteentoimivuuden kuvaukset ja määritykset Julkisen hallinnon organisaatiot Suunniteltava ja kuvattava kokonaisarkkitehtuurinsa sekä noudatettava laadittua ja ylläpidettyä kokonaisarkkitehtuuria Saatettava tietojärjestelmät vastaamaan yhteentoimivuuden kuvauksia Käytettävä yhteisiä palveluita Osasto JulkICT-toiminto pp.kk.vvvv 14

15 Keskeisimmät velvoitteet Viranomaisille kohdistuvat keskeisimmät velvoitteet ovat: suunnitella ja kuvata tietohallintonsa julkisen hallinnon tietohallinnon kokonaisarkkitehtuurin mukaisesti (7 ) noudattaa tietojärjestelmien yhteentoimivuuden mahdollistamiseksi julkisen hallinnon kokonaisarkkitehtuuria ja sen edellyttämiä yhteentoimivuuden kuvauksia ja määrityksiä sekä toimialakohtaisia kuvauksia ja määrityksiä, joiden sisältö määriteltäisiin asetuksissa (7 ) ottaa käyttöön sellaisia sähköisen asioinnin ja hallinnon tukipalveluja, jotka luovat edellytykset yhteentoimivuudelle (11 ) Lisäksi laki antaa VM:lle puitteet arvioida valtion yli 5M euron IThankkeita hankearviointimenettelyn mukaisesti. Laki koskee myös kunnallisia viranomaisia, jotka hoitavat laissa säädettyjä tehtäviä sekä julkisen hallinnon tehtäviä hoitavia yhteisöjä ja säätiöitä näiden käyttäessä julkista valtaa. Lain toimeenpanon painopiste on tietohallinnon kokonaisarkkitehtuurien kuvaamisessa, jolla tarkoitetaan julkisen hallinnon palvelujen, toimintaprosessien, käsiteltävien tietojen sekä käytettyjen tietojärjestelmien ja teknologian muodostaman tietohallinnon kokonaisuuden rakenteen ja sen osien välisten suhteiden kuvaamista. Osasto JulkICT-toiminto pp.kk.vvvv 15

16 Julkisen hallinnon kokonaisarkkitehtuuri Osasto JulkICT-toiminto pp.kk.vvvv 16

17 Julkisen hallinnon kokonaisarkkitehtuuri - joukko yhteisiä arkkitehtuureja Julkisen hallinnon yhteinen kokonaisarkkitehtuuri (JHKA) Oikeusturva ja demokratia Työ ja elinkeinot Liikenne ja viestintä Ympäristö ja yhdyskuntarakenne Terveys ja hyvinvointi Koulutus, tiede ja kulttuuri Sisäinen turvallisuus Puolustus ja ulkosuhteet Valtiontalous Hallinto ja yhteiset palvelut Valtionhallinnon yhteinen kokonaisarkkitehtuuri Kuntasektorin yhteinen kokonaisarkkitehtuuri Julkisen hallinnon kokonaisarkkitehtuuri koostuu kaikille julkisen hallinnon organisaatioille yhteisestä kokonaisarkkitehtuurista sekä kohdealueiden yhteisistä kokonaisarkkitehtuureista Yhteisessä arkkitehtuurissa suunnitellaan ja toteutetaan ne ratkaisut, joita alueen toimijoiden kannattaa yhteisesti hyödyntää. Osasto JulkICT-toiminto pp.kk.vvvv 17

18 Yhteisen KA:n ohjausrakenne Kaikille yhteiset Arkkitehtuurimenetelmä Arkkitehtuurin hallintamalli Julkista hallintoa koskevat yhteiset arkkitehtuurilinjaukset Kohdealueen arkkitehtuuri Kohdealuetta koskevat arkkitehtuurilinjaukset Yhteiset linjaukset Kohdealueen osan arkkitehtuuri Kohdealueen osaa koskevat arkkitehtuurilinjaukset Kohdealuetta koskevat arkkitehtuurilinjaukset Yhteiset linjaukset Rakenteen ohjausvaikutus perustuu hierarkkisuuteen ylemmällä tasolla tehdyt linjaukset ohjaavat alempia tasoja Toiminnan tarpeista johdetut kuvaukset kohdealueilla huomioivat yhteiset linjaukset Osasto JulkICT-toiminto pp.kk.vvvv 18

19 Julkisen hallinnon yhteisen arkkitehtuurin ohjaus Arkkitehtuurin ohjaus Julkisen hallinnon KA:n ohjaus Toiminnan johtaminen Julkisen hallinnon yhteisen KA:n johtoryhmä Tavoitteet Tuloksellisuus Arkkitehtuuriryhmä KA-tavoitteiden asettaminen Ohjaus Seuranta Ohjaus Seuranta Kohdealueen KA ohjausryhmä Arkkitehtuuriryhmä Hallinta Ohjaus Seuranta Kohdentaminen ja ohjeistus Raportointi Kohdealueen osan KA ohjausryhmä Kehittäminen / tuotanto Arkkitehtuuriryhmä Osasto JulkICT-toiminto pp.kk.vvvv 19

20 JHKA organisointi (suunnitelma 2012) JUHTA JUHTA toimii vuoden 2012 JHKA johtoryhmänä (organisointi vuodesta 2013 eteenpäin suunnitellaan syksyllä 2012) Perustietovaranto -jaosto Julkisen hallinnon yhteinen kokonaisarkkitehtuuri (JHKA) KA-jaosto JHS-jaosto JHKA arkkitehtuuriryhmäksi perustetaan JUHTA:n alaisuuteen KAjaosto (synergia JHS- ja perustietovarantojaostojen kanssa) KA-jaoston kokoonpanon tulee edustaa kattavasti yhteisen arkkitehtuurin eri rakenteita (tärkeintä kuitenkin saada ryhmä kokoon ja työ käyntiin) Oikeusturva ja demokratia Työ ja elinkeinot Liikenne ja viestintä Ympäristö ja yhdyskuntarakenne Valtiontalous Valtionhallinnon yhteinen kokonaisarkkitehtuuri Terveys ja hyvinvointi Koulutus, tiede ja kulttuuri Sisäinen turvallisuus Puolustus ja ulkosuhteet Hallinto ja yhteiset palvelut Kuntasektorin yhteinen kokonaisarkkitehtuuri Osasto JulkICT-toiminto pp.kk.vvvv 20

21 Julkisen hallinnon yhteinen kokonaisarkkitehtuuri Menetelmät Toteutussuunnitelma Periaatteellinen Taso MILLÄ EHDOILLA Arkkitehtuuriperiaatteet Rajaukset ja reunaehdot Tietoarkkitehtuuri Strategiat Sisältö Standardisalkku Kehittämisvaatimukset ja tavoitteet Sidosarkkitehtuurit Toimintaarkkitehtuuri Tietojärjestelmäarkkitehtuuri Teknologiaarkkitehtuuri KA-menetelmä KAhallintamalli Kypsyystasomalli KA-menetelmä luo edellytykset suunnitella ja kuvata kokonaisarkkitehtuurin keinoin kattava toiminnallis-tekninen tavoitetila tai lähtötilanne yhdenmukaisella tavalla (JHS 179) KA-hallintamalli luo edellytykset ohjata KAsuunnittelua ja varmistaa, että tavoitetilakuvausten mukaiseen päämäärään päästään (julkisen hallinnon KA-hallintamalli) KA-kypsyystasomalli mahdollistaa arkkitehtuuritoiminnan kehittymisen mittaamisen ja antaa eväitä arkkitehtuuritoiminnan kehittämiselle Kehityspolku Käsitteellinen Taso - MITÄ Nykytila Looginen Taso - MITEN Fyysinen Taso - MILLÄ Sidosryhmät Sidosryhmien vaatimukset ja tavoitteet Palvelut Käsitemalli KAperiaatteet Fyysiset tietovarannot Koodistot, sanastot Tietojärjestelmäpalvelut Järjestelmäsalkku Teknologiapalvelut Sidosryhmät - tiedot Looginen tietojärjestelmäpalveluiden Teknologiakomponentit Prosessilista/kartta Tietomallit jäsennys Prosessikuvaukset Tietovirrat Prosessit-tiedot Järjestelmät-tietovarannot Päätietoryhmät Järjestelmät-prosessit Loogiset tietovarannot Integraatiokartta Tavoitetila Liittymät ja rajapinnat Verkkokaavio Sijoituskaavio Teknologiasalkku Nykytilan kuvaus on yhteinen tilannekuva julkisen hallinnon toiminnasta, toiminnassa tarvittavasta tiedosta sekä toimintaa ja tiedon hallintaa tukevista tietojärjestelmistä Yhteiset KA-periaatteet ovat linjauksia, jotka ohjaavat julkisen hallinnon toiminnan ja tietojärjestelmien kehittämistä ja ylläpitämistä Yhteisten tavoitetilan arkkitehtuurikuvausten tarkoitus on luoda koko julkisen hallinnon toimintaa ja kaikkia julkisen hallinnon organisaatioita ohjaavia ja velvoittavia tiettyyn kohteeseen sovellettavia arkkitehtuurilinjauksia Osasto JulkICT-toiminto pp.kk.vvvv 21

22 Julkisen hallinnon yhteisen kokonaisarkkitehtuurin dokumentaation rakenne Julkisen hallinnon yhteisen kokonaisarkkitehtuurin rakenne ja hallinta Julkisen hallinnon yhteisen kokonaisarkkitehtuurin yleiskuvaus Julkisen hallinnon KA-suunnittelumenetelmät (JHS 179) Julkisen hallinnon KA-hallintamalli Julkisen hallinnon KA-kohdealuejako Julkisen hallinnon KA-kypsyystasomalli Julkisen hallinnon yhteisen KA:n sisällön yleiskuvaus Julkisen hallinnon KA-kehittämispolku Julkisen hallinnon yhteisen kokonaisarkkitehtuurin sisältö Julkisen hallinnon KA:n käsitteitä ja termejä Julkisen hallinnon arkkitehtuuriperiaatteet JHKA Tietoarkkitehtuuri + liitteet JHKA Yhteisten ICTpalveluiden arkkitehtuuri + liitteet Kansalliset viitearkkitehtuurit Kohdearkkitehtuurit Yhteentoimivuuden kuvaukset Ratkaisuarkkitehtuurit / toteutussuunnitelmat Osasto JulkICT-toiminto pp.kk.vvvv 22

23 Julkisen hallinnon yhteiset ICT-palvelut Julkisen hallinnon tietoarkkitehtuuri Julkisen hallinnon toiminta-arkkitehtuuri Tyytyväiset Tyytyväiset asiakkaat asiakkaat Toiminnan Toiminnan seuranta seuranta ja ja arviointi arviointi Strategia, Strategia, arvot arvot ja ja visio visio Asiakkaiden Asiakkaiden tarpeet tarpeet Lainsäädäntö Lainsäädäntö Sähköisen asioinnin viitearkkitehtuuri (tämä on esimerkki, ei todellinen suunnitelma) Tavoitetilan arkkitehtuurikuvaukset Tavoitetilaa jäsentävät arkkitehtuurikuvaukset Tukipalvelut Palvelunäkymät, sähköinen työpöytä, käyttäjärajapinta Tukipalvelut Strateginen johtaminen ja ohjaus Liikenteen ja viestinnän prosessit Työ- ja elinkeinon prosessit Ympäristö- ja yhdyskuntarakenteen prosessit Opetuksen, tieteen ja kulttuurin prosessit Palvelu Palvelu Sähköisen asioinnin peruspalvelut Palvelu Palvelu Hyvinvoinnin ja terveyden prosessit Oikeusturvan ja demokratian prosessit Puolustuksen ja ulkosuhteiden prosessit Sisäisen turvallisuuden prosessit Tukiprosessit Tietovaranto Tietovarannot Tietovaranto Integraatiopalvelu, prosessimoottori, palvelujen ohjaus Asiakaspalvelun palvelut Tietovaranto Tietovarannot Tietovaranto Palvelu Palvelu Palvelu Palvelu Palvelu Viitearkkitehtuurin kuvaus Tukipalvelut Palvelu Palvelu Liikenne Palvelu Palvelu Palvelu Elinkeino Tietovarannot Palvelu Asiakkaan palvelutarve ja tavoitetilan prosessi Palvelunäkymät, sähköinen työpöytä, käyttäjärajapinta Ympäristö Palvelu Sähköisen asioinnin peruspalvelut Integraatiopalvelu, prosessimoottori, palvelujen ohjaus Palvelu Palvelu Sivistys Tietovaranto Tietovaranto Tietovaranto Tietovaranto Palvelu Palvelu Terveys Palvelu Tukipalvelut Palvelu Turvallisuus Palvelu Palvelu Palvelu Kohdearkkitehtuurin kuvaus Tukipalvelut Palvelu Palvelu Perustietovarannot MDS:t MDS:t Tietovaranto Tietovarannot Tietovaranto Yhteentoimivuuden kuvaus Käyttötarkoitus Tietosisältö Toiminnallisuus Sanomarakenne Toteutusteknologia JHS-järjestelmä Toteutusprojektit Infra Q2/2011 Q3/2011 Q4/2011 Suunnittelu Organisointi Arviointi Suunnittelu Arviointi Tavoitetilan viitearkkitehtuuri Tavoitetilan päivitys Tavoitetilan päivitys Palvelun arkkitehtuuri Hankinta Palvelun kehitys Osasto JulkICT-toiminto pp.kk.vvvv 23

24 Yhteinen arkkitehtuuri ja tietohallintolain yhteentoimivuus Kuvaa toiminnallisen kokonaisuuden teknologia- ja toimittajariippumattoman tavoitetilan - MIKSI YHTEENTOIMIVUUTTA - Kuvaa toiminnallisesta kokonaisuudesta rajatun kohteen tavoitetilan - MITÄ YHTEENTOIMIVAKSI - Kuvaa vaatimukset toiminnalliseen kokonaisuuteen kuuluvien tietojärjestelmien/-palvelujen väliselle yhteentoimivuudelle - MITEN YHTEENTOIMIVAKSI - Kuvaa toiminnalliseen kokonaisuuteen kehitettävän tietojärjestelmän tavoitteenmukaisen toteutuksen -MILLÄ YHTEENTOMIVAKSI - Kansalliset viitearkkitehtuurit Kohdearkkitehtuurit Yhteentoimivuuden kuvaus Ratkaisuarkkitehtuuri Yhteinen kokonaisarkkitehtuuri luo perustan tunnistaa, kohdentaa ja määrittää tietohallintolain tavoitteena olevat yhteentoimivuuden kuvaukset yhteentoimivuuden toteuttamista tukeviin kohtiin tavoitteiden mukaisella tavalla. JHS-suositus JHTSstandardi Asetus Yhteentoimivuutta edistävästä arkkitehtuurikuvauksesta tai määrityksestä voidaan valmistella julkisen hallinnon suositus, standardi tai asetus Osasto JulkICT-toiminto pp.kk.vvvv 24

25 Julkisen hallinnon yhteiset viitearkkitehtuurit Kansalliset viitearkkitehtuurit Asiakaspalvelun viitearkkitehtuuri asiakkaan palvelutarve ja sitä vastaavat palvelut periaatteet saumattomille palveluketjujen toteutukselle Tiedonhallinnan viitearkkitehtuuri tiedolla johtaminen, tiedon hallinta, avoin tieto sisällön hallinta / asianhallinta Paikkatiedon viitearkkitehtuuri kansallisen paikkatietoinfrastruktuurin ja sen hyödyntämisen tavoitetila Perustietovarantojen viitearkkitehtuuri yhdenmukainen tavoitetila kansallisten tietovarantojen hyödyntämiselle ja palvelumalleille ICT-palvelujen viitearkkitehtuuri yhteiset tietojärjestelmäpalvelut, palvelujen käyttö Palveluväylän viitearkkitehtuuri periaatteet integraatiokerroksen palveluille palveluympäristöjen välinen integraatio Tietoliikenne-/verkkoinfra tavoitetila yhteiselle / kansalliselle tietoliikenneja verkkoinfrastruktuurille 6/ /2012 6/2013 Osasto JulkICT-toiminto pp.kk.vvvv 25

26 Yhteiset tavoitetilan kuvaukset Julkisen hallinnon yhteinen kokonaisarkkitehtuuri Palvelut, prosessit Tiedon hyödyntäminen Tiedot Tiedon välitys Tietojärjestelmät ja -varannot Valtionhallinto Yritykset Ulkoiset tietolähteet Asiakkaat Rakennuslupa Opintoihin haku Asiakaspalvelun viitearkkitehtuuri Sisäinen arviointi Strateginen johtaminen Kehittämistoiminta Palvelutoiminta Tiedon analysointi Tiedon jalostus Optimointi Tiedon luonti Simulointi Tiedon keruu Kunnat, Kuntayhtymät Tiedon operatiivinen käyttö Tiedon jakelu Tiedolla johtamisen arkkitehtuuri Palvelusisältö Palvelualue Palveluluokka Käsitemalli Tietoarkkitehtuuri Palvelutuote Tiedon hallinnan viitearkkitehtuuri Yhteisten ICT palvelujen viitearkkitehtuuri VM Ministeriöt Tilastokeskus THL Kuntaliitto VATT VRK, MML Ministeriöt Ulkoinen ohjaus ja arviointi Tilastointi Tutkimus Valtion hallinto Palveluväylän/tietoliikenteen viitearkkitehtuuri Perustieto Perustietovarantojen viitearkkitehtuuri Julkisen hallinnon kokonaisarkkitehtuuri on suunnitelma julkisen hallinnon muodostaman kokonaisuuden ja sen osien rakenteesta ja osien välisistä suhteista. viitearkkitehtuuri kuvaa, kuinka kyseessä olevan rajatun kohteen toimintaprosessit, tiedot ja järjestelmät toimivat kokonaisuutena; yhteinen viitearkkitehtuuri jäsentää yhteisesti muodostetun tavoitteen kohteen rakenteiden välillä Osasto JulkICT-toiminto pp.kk.vvvv 26

27 JHKA Yleinen toteutusaikatauluhahmotelma Q1/2012 Q2/2012 Q3/2012 Q4/2012 Q1/2013 Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Elo Syys Loka Marras Joulu Tammi Helmi Maalis JHKA v. 1.0 KA-hallinnan käyttöönotto KA-hallinta Hallintamallin organisointi Hallintamallin tarkennus Yhteisen arkkitehtuurin ohjaus Arkkitehtuurilinjausten ja kuvausten laatiminen Asiakaspalvelun viitearkkitehtuuri Palveluväylän viitearkkitehtuuri Tiedonhallinnan viitearkkitehtuuri Perustietovarantojen viitearkkitehtuuri Paikkatiedon viitearkkitehtuuri Yhteisten ICT-palvelujen viitearkkitehtuuri Julkisen hallinnon metatietopalvelun esiselvitys Tietoliikenne- ja verkkoinfran viitearkkitehtuuri Kohdealueiden KA-työn käynnistäminen Kohdealueiden KA-hallinta KA-työn tuen käynnistäminen KA-työn tuki Osasto JulkICT-toiminto pp.kk.vvvv 27

28 Osasto JulkICT-toiminto pp.kk.vvvv 28

29 JHKA:n jako komponenteiksi Yhteentoimivuusportaalissa Julkisen hallinnon yhteisen kokonaisarkkitehtuurin rakenne ja hallinta Julkisen hallinnon yhteisen kokonaisarkkitehtuurin yleiskuvaus JHS 179 KA-kehittäminen JHKA Hallintamalli JHKA Kohdealuejako + liitteet JHKA Kypsyystasomalli + liitteet JHKA Yhteisen kokonaisarkkitehtuurin sisällön yleiskuvaus JHKA Kehittämispolku Julkisen hallinnon yhteisen kokonaisarkkitehtuurin sisältö JHKA Käsitteitä ja termejä JHKA Arkkitehtuuriperiaatteet JHKA Tietoarkkitehtuuri + liitteet JHKA Yhteisten ICT-palveluiden arkkitehtuuri + liitteet JHKA PERAmäärittely + liitteet JHKA Sähköisen asiakaspalvelun ViiteA + liitteet... Osasto JulkICT-toiminto pp.kk.vvvv 29

30 VHKA:n jako komponenteiksi Yhteentoimivuusportaalissa Valtionhallinnon yhteisen kokonaisarkkitehtuurin rakenne ja hallinta Valtionhallinnon yhteisen kokonaisarkkitehtuurin yleiskuvaus Valtionhallinnon KA-hallintamalli Valtionhallinnon yhteisen KA:n osa-aluejako Valtionhallinnon yhteisen KA:n sisällön yleiskuvaus Valtionhallinnon KA-kehittämispolku VHKA Arkkitehtuuriperiaatteet VHKA Valtionhallinnon yhteinen toimintaarkkitehtuuri VHKA Tietoarkkitehtuuri + liitteet VHKA Yhteisten ICT-palveluiden arkkitehtuuri + liitteet VHKA Valtioneuvoston KA... Osasto JulkICT-toiminto pp.kk.vvvv 30

31 Julkisen hallinnon kokonaisarkkitehtuurin tarkoitus Sisäinen arviointi Strateginen johtaminen Kehittämistoiminta Palvelutoiminta Tiedon analysointi Tiedon jalostus Optimointi Tiedon luonti Simulointi Tiedon keruu Kunnat, Kuntayhtymät Tiedon operatiivinen käyttö Tiedon jakelu Valtionhallinto Yritykset VM Ministeriöt Tilastokeskus THL Kuntaliitto VATT VRK, MML Ministeriöt Ulkoiset tietolähteet Ulkoinen ohjaus ja arviointi Tilastointi Tutkimus Valtion hallinto JHKA Yhteiset KA linjaukset Julkisen hallinnon yhteinen KA Asiakkaat Rakennuslupa Opintoihin haku Palvelusisältö Palvelutuote Palvelualue Palveluluokka Käsitemalli Perustieto Kohdealueiden yhteiset kokonaisarkkitehtuurit Yhteiset palvelut Periaatteellinen Taso MILLÄ EHDOILLA Arkkitehtuuriperiaatteet Rajaukset ja reunaehdot Strategiat Standardisalkku Kehittämisvaatimukset ja tavoitteet Sidosarkkitehtuurit Tietoarkkitehtuuri Toimintaarkkitehtuuri Tietojärjestelmäarkkitehtuuri Teknologiaarkkitehtuuri Käsitteellinen Taso - MITÄ Sidosryhmät Sidosryhmien vaatimukset ja tavoitteet Palvelut Käsitemalli Tietojärjestelmäpalvelut Teknologiapalvelut Organisaatioiden kokonaisarkkitehtuurit Looginen Taso - MITEN Fyysinen Taso - MILLÄ Sidosryhmät - tiedot Looginen tietojärjestelmäpalveluiden jäsennys Teknologiakomponentit Prosessilista/kartta Tietomallit Prosessikuvaukset Tietovirrat Prosessit-tiedot Järjestelmät-tietovarannot Päätietoryhmät Järjestelmät-prosessit Loogiset tietovarannot Liittymät ja rajapinnat Fyysiset tietovarannot Koodistot, sanastot Järjestelmäsalkku Verkkokaavio Integraatiokartta Sijoituskaavio Teknologiasalkku Julkisen hallinnon kokonaisarkkitehtuuri luo kaikille yhteisen (sovitun) tavoitteen, jota kohdealueiden kokonaisarkkitehtuurit tarkentavat ja täydentävät Organisaation kokonaisarkkitehtuuri hyödyntää yhteistä arkkitehtuuria oman arkkitehtuurin toteutuksessa Kun yhteisen arkkitehtuurin mukaisten palvelujen kehittäminen perustuu sovituille linjauksille, ne ovat linjassa organisaation tarpeiden kanssa Osasto JulkICT-toiminto pp.kk.vvvv 31

32 Arkkitehtuurien ohjausvaikutus Yhteiset arkkitehtuurit Organisaation arkkitehtuuri Julkisen hallinnon yhteinen kokonaisarkkitehtuuri Organisaation KA Oikeusturva ja demokratia Työ ja elinkeinot Liikenne ja viestintä Ympäristö ja yhdyskuntarakenne Terveys ja hyvinvointi Koulutus, tiede ja kulttuuri Sisäinen turvallisuus Puolustus ja ulkosuhteet Organisaation osa-alueen KA Organisaation osa-alueen KA Valtiontalous Hallinto ja yhteiset palvelut Valtionhallinnon yhteinen kokonaisarkkitehtuuri Kuntasektorin yhteinen kokonaisarkkitehtuuri Ohjaus, hyödyntäminen Organisaation osa-alueen KA Organisaation osa-alueen KA Kokonaisarkkitehtuuriaan suunnitellessaan julkisen hallinnon organisaation on otettava huomioon, noudatettava ja hyödynnettävä julkisen hallinnon yhteistä kokonaisarkkitehtuuria sekä kaikkia niitä kohdealueiden arkkitehtuureja, joiden kohdealueiden toiminnassa organisaatio on mukana. Lisäksi valtionhallinnon organisaation on hyödynnettävä ja noudatettava valtionhallinnon yhteistä kokonaisarkkitehtuuria, ja kuntaorganisaation on suositeltua hyödyntää ja noudattaa kuntasektorin yhteistä kokonaisarkkitehtuuria. Osasto JulkICT-toiminto pp.kk.vvvv 32

33 Organisaation kokonaisarkkitehtuuri Osasto JulkICT-toiminto pp.kk.vvvv 33

34 Organisaation arkkitehtuuri Yhteinen arkkitehtuuri Yhteisen arkkitehtuurin ohjausvaikutus (esimerkki) Arkkitehtuuriperiaatteet Viitearkkitehtuuri Asiakaspalvelun arkkitehtuuri Kohdearkkitehtuuri Sähköinen asioinnin arkkitehtuuri Ratkaisuarkkitehtuuri Sähköisen asioinnin alustan arkkitehtuuri Yhteinen arkkitehtuuri; tavoitteena muodostaa arkkitehtuurin avulla yhteinen käsitys toiminnasta, sen tarpeista sekä ratkaisujen toteutusperiaatteista joilla tavoitteita tuetaan (vaihtoehto = kukin tekee itse kuten tähänkin saakka) Arkkitehtuuriperiaatteet; arkkitehtuurilinjauksia, jotka ohjaavat julkisen hallinnon toiminnan ja tietojärjestelmien kehittämistä ja ylläpitämistä Viitearkkitehtuuri; yhteisen viitearkkitehtuurikuvauksen tarkoitus on luoda yhteinen näkemys ja tavoitetila tiettyyn kohteeseen sovellettavasta arkkitehtuurista ohjaamaan ja velvoittamaan toimintaa sekä organisaatioita Kohdearkkitehtuuri; Kohdearkkitehtuuri on rajatun toiminnallisen osa-alueen (esim. prosessin tai toiminnon) arkkitehtuurikokonaisuus. Kohdearkkitehtuuri on kuten viitearkkitehtuuri, mutta usein konkreettisempi ja täsmällisempi ja se kuvaa tyypillisesti yhden toteutettavan rajatun alueen arkkitehtuurin Ratkaisuarkkitehtuuri; Toteutettavan tietojärjestelmän / tietojärjestelmäkokonaisuuden arkkitehtuurikuvaus Organisaation palveluympäristön arkkitehtuuri Palvelupyynnön vastaanotto Ydinprosessi / palvelualuekohtaiset palvelut Asiakkaat Käsittely ja päätöksenteko Käyttöliittymät Sähköisen asioinnin peruspalvelut Integraatio, palvelujen ohjaus Organisaation yhteiset toiminnalliset palvelut Tietovarannot Organisaation palveluympäristö Toimeenpano Organisaation yhteiset tekniset palvelut Toteutettu alusta Yhteisen arkkitehtuurin hyödyt organisaatiolle Ratkaisun toteutuksessa hyödynnetään yhteisesti sovittuja periaatteita ja vaatimuksia (ei tarvitse lähteä liikkeelle 0-tilanteesta) Eri toimijoiden ratkaisut yhdenmukaistuvat (vaikutus toteutuskustannuksiin, palvelunkehitykseen ja markkinatarjontaan) Voidaan paremmin hyödyntää yhteisiä ratkaisuja Pystytään soveltamaan paremmin muualla tehtyjä hyviä käytäntöjä Varmistetaan paremmin oman ympäristön sisäinen sekä sidostoiminnan / -palvelujen välinen yhteentoimivuus Luodaan yhteistyötä toimijoiden välille Osasto JulkICT-toiminto pp.kk.vvvv 34

35 Kokonaisarkkitehtuurityön käynnistäminen Sitouta johto organisaatiossa Nimeä vastuutaho työn käynnistämiselle Hanki ymmärrys kokonaisarkkitehtuurista Organisoi ja resursoi kokonaisarkkitehtuurityö Hanki osaaminen Kuvaa arkkitehtuurin nykytila Valitse arkkitehtuurin tavoitetilan kuvaamisen ensimmäinen kohde Suunnittele arkkitehtuurin kehittämispolku Kytke arkkitehtuurin kehittäminen organisaation johtamiseen Käynnistä kokonaisarkkitehtuurin tavoitetilan kuvaaminen Ohje Yhteentoimivuusportaalissa (yhteentoimivuus.fi) Osasto JulkICT-toiminto pp.kk.vvvv 35

36 Mitä kannattaa kuvata? Tavoitetila: Organisaation toiminnan kehittämiskohteet (KA kehitystyön tukena) Tavoitetila tai tavoitetilat (skenaariot) KA kuvausten liittäminen osaksi muuta päätöksentekomateriaalia (tavoitteet, hyöty, kustannukset jne.) KA kuvausten kautta helpompi perustella mistä pitäisi päättää ja miksi? Nykytila: Kehittämiskohteista riittävästi jotta nähdään muutos ja sen vaikutukset Organisaation osalta esim. JHS 179 suosittelema kokonaisuus: arkkitehtuuriperiaatteet asiakkaat ja sidosryhmät palveluiden kuvaukset prosessien kuvaukset informaatiosalkku tietojärjestelmäsalkku prosessien, tietojen ja tietojärjestelmien suhteiden kuvaus integraatioratkaisut. Osasto JulkICT-toiminto pp.kk.vvvv 36

37 Organisaation KA:n kuvaaminen (esimerkki) Tavoitteet joita organisaation toiminnalle Periaatteellinen on asetettu (lainsäädäntö, Taso omat strategiset MILLÄ tavoitteet) EHDOILLA Arkkitehtuuriperiaatteet Kehittämisvaatimukset ja tavoitteet Tehtävät Strategiat jotka organisaation on toteutettava tavoitteen saavuttamiseksi Standardisalkku (lakisääteiset, Itse asetetut) Rajaukset ja reunaehdot Sidosarkkitehtuurit Toiminnan asiakkaat ja toimintaan liittyvät sidosryhmät Käsitteellinen Taso - MITÄ Sidosryhmät Sidosryhmien vaatimukset ja tavoitteet Palvelut Tietoarkkitehtuuri Käsitemalli Palvelut / suoritteet joilla tehtävät toteutetaan Tietojärjestelmäpalvelut Toimintaarkkitehtuuri Tietojärjestelmäarkkitehtuuri Teknologiaarkkitehtuuri Teknologiapalvelut Prosessi jolla palvelu / suorite tuotetaan Looginen Taso - MITEN Tieto jota prosessin toteutuksessa tarvitaan tai prosessissa tuotetaan Fyysinen Taso - MILLÄ Sidosryhmät - tiedot Looginen tietojärjestelmäpalveluiden jäsennys Prosessilista/kartta Tietomallit Prosessikuvaukset Tietovirrat toimintaa tuetaan Prosessit-tiedot Järjestelmät-tietovarannot Päätietoryhmät Järjestelmät-prosessit Loogiset tietovarannot Tietovarannot joista tieto hyödynnetään Fyysiset tietovarannot Koodistot, sanastot Miten järjestelmät liittyvät toisiinsa Tietojärjestelmät joilla Järjestelmäsalkku Integraatiokartta Liittymät ja rajapinnat Teknologiakomponentit Liittymät joilla tietoa järjestelmien välillä siirretään Järjestelmien teknologiaratkaisut Verkkokaavio Sijoituskaavio Teknologiasalkku Osasto JulkICT-toiminto pp.kk.vvvv 37

38 Kiitos! Osasto JulkICT-toiminto pp.kk.vvvv 38

Yhteentoimivuus.fi KA-koulutusmateriaalit

Yhteentoimivuus.fi KA-koulutusmateriaalit Yhteentoimivuus.fi KA-koulutusmateriaalit Valikoima kalvoja RAKETTI-OPI:n Synergiaryhmälle Paula Merikko, CSC Lähdemateriaali yhteentoimivuus.fi https://www.yhteentoimivuus.fi/view/snav/koulutus_ja_ tuki/ka_oppimateriaalit.xhtml

Lisätiedot

Kokemuksia kokonaisarkkitehtuurityöstä

Kokemuksia kokonaisarkkitehtuurityöstä Kokemuksia kokonaisarkkitehtuurityöstä Museo 2015 -hankkeen aloitusseminaari 23.11.2011 Kimmo Koivunen CSC Tieteen tietotekniikan keskus Oy CSC IT Center for Science Ltd. CSC pähkinänkuoressa Valtion

Lisätiedot

Julkisen hallinnon kokonaisarkkitehtuuri JHKA

Julkisen hallinnon kokonaisarkkitehtuuri JHKA Julkisen hallinnon kokonaisarkkitehtuuri JHKA Tilanne 2.10.2012 neuvotteleva virkamies Jukka Uusitalo Julkisen hallinnon kokonaisarkkitehtuuri Julkisen hallinnon kokonaisarkkitehtuuri on rakenne, jonka

Lisätiedot

Julkisen hallinnon kokonaisarkkitehtuuri

Julkisen hallinnon kokonaisarkkitehtuuri Julkisen hallinnon kokonaisarkkitehtuuri VITKO 11.2.2011 neuvotteleva virkamies Tommi Oikarinen / KuntaIT neuvotteleva virkamies Jukka Uusitalo / ValtIT Kokonaisarkkitehtuuri (KA) Enterprise Architecture

Lisätiedot

Tietohuollon kehittäminen ja kansallinen ohjaus. Kuntien paikkatietoseminaari 8.2.2012 Tommi Oikarinen, VM / JulkICT

Tietohuollon kehittäminen ja kansallinen ohjaus. Kuntien paikkatietoseminaari 8.2.2012 Tommi Oikarinen, VM / JulkICT Tietohuollon kehittäminen ja kansallinen ohjaus Kuntien paikkatietoseminaari 8.2.2012 Tommi Oikarinen, VM / JulkICT Tietohuolto / Määritys Tietohuolto: Organisoitu toiminta, jolla yhteisö huolehtii tarvitsemansa

Lisätiedot

Kohti kokonaisvaltaista tietojohtamista Kokonaisarkkitehtuuri johtamisen tukena. 7.6.2013 Leena Kononen

Kohti kokonaisvaltaista tietojohtamista Kokonaisarkkitehtuuri johtamisen tukena. 7.6.2013 Leena Kononen Kohti kokonaisvaltaista tietojohtamista Kokonaisarkkitehtuuri johtamisen tukena 7.6.2013 Leena Kononen 1 Johtaminen tiedon ekosysteemissä Tiedon ekosysteemi johtuu tiedon jatkuvasta kierrosta ja uusiutumisesta

Lisätiedot

Espoon arkkitehtuurin kehittäminen - Tiedonhallinta ja arkkitehtuuri kaupungin näkökulmasta

Espoon arkkitehtuurin kehittäminen - Tiedonhallinta ja arkkitehtuuri kaupungin näkökulmasta Espoon arkkitehtuurin kehittäminen - Tiedonhallinta ja arkkitehtuuri kaupungin näkökulmasta Arkistosektorin KDK- yhteistyöverkosto 10.11.2014 Marko Kukkonen, Konserniesikunta - Tietohallinto Kokonaisarkkitehtuuri

Lisätiedot

QPR kuvausvälineen käyttö ja tavoitteet OKM&OPH, Oppijan palvelut - koulutuksen ja opetuksen osakohdealue. Leena Kononen 6.3.2013

QPR kuvausvälineen käyttö ja tavoitteet OKM&OPH, Oppijan palvelut - koulutuksen ja opetuksen osakohdealue. Leena Kononen 6.3.2013 QPR kuvausvälineen käyttö ja tavoitteet OKM&OPH, Oppijan palvelut - koulutuksen ja opetuksen osakohdealue Leena Kononen 6.3.2013 JulkICT-KA-ympäristön päivitys, kevät 2013 OKM/OPH arkkitehtuurikuvaukset

Lisätiedot

Valtion taloushallinnon kokonaisarkkitehtuuri

Valtion taloushallinnon kokonaisarkkitehtuuri Valtion taloushallinnon kokonaisarkkitehtuuri Kohti tavoitetilaa Valtio Expo 2015 Olli Ahonen Valtiokonttori Agenda Johdanto Kohti tavoitetilaa: 1. Valtion taloushallinnon ohjaus 2. Valtion talous- ja

Lisätiedot

Julkisen hallinnon kokonaisarkkitehtuurijaoston työsuunnitelma 2014

Julkisen hallinnon kokonaisarkkitehtuurijaoston työsuunnitelma 2014 Suunnitelma Valtiovarainministeriö/Julkisen hallinnon ICT - toiminto/vaatimukset ja suositukset JHKA-sihteeristö 22.1.2014 Julkisen hallinnon kokonaisarkkitehtuurijaoston työsuunnitelma 2014 Julkisen hallinnon

Lisätiedot

JHS 179 Kokonaisarkkitehtuurin suunnittelu ja kehittäminen Liite 4. Soveltamisohje perustason kuvauksien tuottamiseen

JHS 179 Kokonaisarkkitehtuurin suunnittelu ja kehittäminen Liite 4. Soveltamisohje perustason kuvauksien tuottamiseen JHS 179 Kokonaisarkkitehtuurin suunnittelu ja kehittäminen Liite 4. Soveltamisohje perustason kuvauksien tuottamiseen Versio: Luonnos palautekierrosta varten Julkaistu: Voimassaoloaika: toistaiseksi Sisällys

Lisätiedot

Oppijan palvelukokonaisuus. Tietomallinnuksen laaja katselmointi 7.12.2011

Oppijan palvelukokonaisuus. Tietomallinnuksen laaja katselmointi 7.12.2011 Oppijan palvelukokonaisuus Tietomallinnuksen laaja katselmointi 7.12.2011 Sisältö Tietoarkkitehtuuri Tietomallit ja sanastot Tietomallinnus Tietomallinnus hankkeessa (Hankkeessa käytetyt keskeisimmät mallinnuselementit)

Lisätiedot

Julkisen hallinnon kokonaisarkkitehtuurin tilanne. KAOS 12.5.2015 neuvotteleva virkamies Jari Kallela

Julkisen hallinnon kokonaisarkkitehtuurin tilanne. KAOS 12.5.2015 neuvotteleva virkamies Jari Kallela Julkisen hallinnon kokonaisarkkitehtuurin tilanne KAOS 12.5.2015 neuvotteleva virkamies Jari Kallela Sisältö Mitä on tehty kokonaisarkkitehtuurissa? Mikä on arvio nykytilasta? Mihin mennään seuraavaksi?

Lisätiedot

Yhteentoimivuutta kokonaisarkkitehtuurilla

Yhteentoimivuutta kokonaisarkkitehtuurilla Yhteentoimivuutta kokonaisarkkitehtuurilla Terveydenhuollon atk-päivät 20.5.2014 Juha Rannanheimo Ratkaisupäällikkö, sosiaali- ja terveydenhuollon ratkaisut Esityksen sisältö Kehittämisvaatimukset sosiaali-

Lisätiedot

JHS 179 ICT-palvelujen kehittäminen: Kokonaisarkkitehtuurin kehittäminen Liite 2 Arkkitehtuurikehyksen kuvaus

JHS 179 ICT-palvelujen kehittäminen: Kokonaisarkkitehtuurin kehittäminen Liite 2 Arkkitehtuurikehyksen kuvaus JHS 179 ICT-palvelujen kehittäminen: Kokonaisarkkitehtuurin kehittäminen Liite 2 Arkkitehtuurikehyksen kuvaus Versio: 1.0 Julkaistu: 8.2.2011 Voimassaoloaika: toistaiseksi Sisällys 1 Arkkitehtuurikehyksen

Lisätiedot

Keski-Suomen liiton kokonaisarkkitehtuurikoulutus

Keski-Suomen liiton kokonaisarkkitehtuurikoulutus Keski-Suomen liiton kokonaisarkkitehtuurikoulutus Jyväskylä 10.2.2015 Kea Kangas-Lång kea.kangas-lang@tiera.fi KARSTULAN KUNTA Copyright Kuntien Tiera Oy 2 Päivän ohjelma Osa 1 perusteet Mitä kokonaisarkkitehtuuri

Lisätiedot

Arkkitehtuurityö kunnassa

Arkkitehtuurityö kunnassa Arkkitehtuurityö kunnassa Varkauden kaupungin kokonaisarkkitehtuuri Petri Kapanen Varkauden kaupunki, Maankäyttö 1 Tietohallintolaki Kokonaisarkkitehtuurin kuvausmenetelmien ja kansallisesti yhteisiksi

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 15 päivänä kesäkuuta 2011. 634/2011 Laki. julkisen hallinnon tietohallinnon ohjauksesta

Julkaistu Helsingissä 15 päivänä kesäkuuta 2011. 634/2011 Laki. julkisen hallinnon tietohallinnon ohjauksesta SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 15 päivänä kesäkuuta 2011 634/2011 Laki julkisen hallinnon tietohallinnon ohjauksesta Annettu Helsingissä 10 päivänä kesäkuuta 2011 Eduskunnan päätöksen mukaisesti

Lisätiedot

Asemakaavat ja arkkitehtuurit. 1.4.2011 Kyösti Könönen

Asemakaavat ja arkkitehtuurit. 1.4.2011 Kyösti Könönen Asemakaavat ja arkkitehtuurit 1.4.2011 Kyösti Könönen Sisältö Mitä tarkoitetaan kokonaisarkkitehtuurilla? Miksi kokonaisarkkitehtuureja kehitetään? Mitä ministeriö tekee ja mitä virastot tekevät? Mitä

Lisätiedot

Julkisen hallinnon kokonaisarkkitehtuuri. OKM:n toimialan tietohallinnon johtoryhmä 22.3.2011 neuvotteleva virkamies Jukka Uusitalo / ValtIT

Julkisen hallinnon kokonaisarkkitehtuuri. OKM:n toimialan tietohallinnon johtoryhmä 22.3.2011 neuvotteleva virkamies Jukka Uusitalo / ValtIT kokonaisarkkitehtuuri OKM:n toimialan tietohallinnon johtoryhmä 22.3.2011 neuvotteleva virkamies Jukka Uusitalo / ValtIT Esityksen sisältö Tietohallintolaki Julkisen ja valtionhallinnon kokonaisarkkitehtuurit

Lisätiedot

METROPOLIA AMMATTIKORKEAKOULU 2011 Kokonaisarkkitehtuurilla ja tietojohtamisella tehokkuutta, CASE Metropolia

METROPOLIA AMMATTIKORKEAKOULU 2011 Kokonaisarkkitehtuurilla ja tietojohtamisella tehokkuutta, CASE Metropolia METROPOLIA AMMATTIKORKEAKOULU 2011 Kokonaisarkkitehtuurilla ja tietojohtamisella tehokkuutta, CASE Metropolia Tuomo Rintamäki, tietohallintojohtaja Esa Suominen, kokonaisarkkitehti 18.11.2011 Osaamista

Lisätiedot

Vastaajan taustatiedot

Vastaajan taustatiedot Lausuntopyyntö sosiaali- ja terveydenhuollon valtakunnallisesta kokonaisarkkitehtuurista Vastaajan taustatiedot 1. Lausunnon antajan organisaatiotyyppi * kunta sairaanhoitopiiri muu kuntayhtymä yksityinen

Lisätiedot

Opiskelun ja opetuksen tuen viitearkkitehtuuri

Opiskelun ja opetuksen tuen viitearkkitehtuuri Opiskelun ja opetuksen tuen viitearkkitehtuuri Mitä osia opintohallinnon viitearkkitehtuurissa tulee olla Työstänyt Synergiaryhmä 4.12.2014 Toimittanut Pekka Linna, CSC Tuleva toteutus Tuotetaan sivusto,

Lisätiedot

JHS 179 ICT-palvelujen kehittäminen: Kokonaisarkkitehtuurimenetelmä

JHS 179 ICT-palvelujen kehittäminen: Kokonaisarkkitehtuurimenetelmä JHS 179 ICT-palvelujen kehittäminen: Kokonaisarkkitehtuurimenetelmä Liite 5 Arkkitehtuuriperiaatteiden kuvaus Versio: 1.1 Julkaistu: 8.2.2011 Voimassaoloaika: toistaiseksi Sisällys 1 Arkkitehtuuriperiaatteet...

Lisätiedot

OKM:n ja korkeakoulujen tietohallintoyhteistyön tilanne. Ylitarkastaja Ilmari Hyvönen 17.9.2014

OKM:n ja korkeakoulujen tietohallintoyhteistyön tilanne. Ylitarkastaja Ilmari Hyvönen 17.9.2014 OKM:n ja korkeakoulujen tietohallintoyhteistyön tilanne Ylitarkastaja Ilmari Hyvönen 17.9.2014 Aiheita RAKETTI hanke päättyi, työ jatkuu OKM:n CSC:ltä korkeakouluille ostamat palvelut Korkeakoulujen tietohallinnon

Lisätiedot

Julkisen hallinnon tiedon hallinnan kehittäminen - Kehittämiskohteet -

Julkisen hallinnon tiedon hallinnan kehittäminen - Kehittämiskohteet - Julkisen hallinnon tiedon hallinnan kehittäminen - Kehittämiskohteet - ASIAKIRJAHALLINNASTA TIETOJEN HALLINTAAN Mikkelin ammattikorkeakoulu 4.10.2012 Tommi Oikarinen, VM hallinta TIEDON OHJAUS TIETO PROSESSI

Lisätiedot

KA-menetelmistä käytännön KA-työhön IT-2011 Korkeakoulujen IT-päivät Helsinki Metropolia 2.11.2011

KA-menetelmistä käytännön KA-työhön IT-2011 Korkeakoulujen IT-päivät Helsinki Metropolia 2.11.2011 KA-menetelmistä käytännön KA-työhön IT-2011 Korkeakoulujen IT-päivät Helsinki Metropolia 2.11.2011 Jaakko Riihimaa Tietohallintopäällikkö Seinäjoen ammattikorkeakoulu KA-menetelmistä käytännön KA-työhön

Lisätiedot

Johtamisen viitekehys ja arkkitehtuurityö. Johtamisen arkkitehtuuri JHS 179 uudistaminen LMK 10.10.2014

Johtamisen viitekehys ja arkkitehtuurityö. Johtamisen arkkitehtuuri JHS 179 uudistaminen LMK 10.10.2014 Johtamisen viitekehys ja arkkitehtuurityö Johtamisen arkkitehtuuri JHS 179 uudistaminen LMK 10.10.2014 Kokonaisvaltainen toimintatapa on aina jokin siilo KA-siilo on toimiala, mutta se on hallinnonalaa

Lisätiedot

11.10.2013 Tekijän nimi

11.10.2013 Tekijän nimi 11.10.2013 Tekijän nimi Arkkitehtuuri kehittämisen välineenä Kokonaisarkkitehtuuri hallitun muutoksen avaimena Etelä-Savon maakuntaliitto 10.10.2013 Markku Nenonen Tutkijayliopettaja Mikkelin ammattikorkeakoulu

Lisätiedot

Viitearkkitehtuurin suunnitteluprosessi. Ohje. v.0.7

Viitearkkitehtuurin suunnitteluprosessi. Ohje. v.0.7 Viitearkkitehtuurin suunnitteluprosessi Ohje v.0.7 Viitearkkitehtuurin suunnitteluprosessi XX.XX.201X 2 (13) Sisällys 1. Johdanto... 3 2. Viitearkkitehtuurin suunnitteluprosessin vaiheet... 3 2.1. Vaihe

Lisätiedot

Julkisen hallinnon kokonaisarkkitehtuuri

Julkisen hallinnon kokonaisarkkitehtuuri kokonaisarkkitehtuuri arkkitehtuurilinjaukset ja -kuvaukset Määrittely 0.95 Päiväys 4.4.2011 kokonaisarkkitehtuuri Määrittely Valtiovarainministeriö 4.4.2011 2 (42) Tiivistelmä arkkitehtuurilinjaukset

Lisätiedot

v. 1.0 13.2.2015 Tämä dokumentti esittää tavan, jolla puolustusministeriön kokonaisarkkitehtuuri kuvataan.

v. 1.0 13.2.2015 Tämä dokumentti esittää tavan, jolla puolustusministeriön kokonaisarkkitehtuuri kuvataan. Ohje 1 (21) v. 1. 13.2.215 Puolustusministeriön kokonaisarkkitehtuurin kuvaaminen Tiivistelmä Tämä dokumentti esittää tavan, jolla puolustusministeriön kokonaisarkkitehtuuri kuvataan. Kehittämishankkeissa

Lisätiedot

Tietohallinto on palvelu

Tietohallinto on palvelu Tietohallinto on palvelu Jouko Mäkelä Tietohallinnon erityisasiantuntija, TAKK StudentaPluS - projektipäällikkö, AMKE Oy Näkökulmia oppilaitoksen tietohallintoon Julkishallinnon ohjaus Tietohallintolaki

Lisätiedot

Pohjois-Savon tietohallintostrategia 2012-2015

Pohjois-Savon tietohallintostrategia 2012-2015 30.11.2011 1 Sisältö Strategian kohde Maakunnan ICT-toiminnan toiminta-ajatus ja visio Strategiset muutostekijät Kokonaisarkkitehtuuri merkittävänä muutostekijänä Strategiset painopistealueet Strateginen

Lisätiedot

Valtion taloushallinnon kokonaisarkkitehtuurin tavoitetila

Valtion taloushallinnon kokonaisarkkitehtuurin tavoitetila Valtion taloushallinnon kokonaisarkkitehtuurin tavoitetila Valtion taloushallintopäivä 18.11.2015 Olli Ahonen Valtiokonttori Sisällys Johdanto Visio ja tavoitteet 1. Toiminta-arkkitehtuuri - Palvelut -

Lisätiedot

SADe OHJELMA JA YHTEENTOIMIVUUS. O-P Rissanen Hallinnon kehittämisosasto

SADe OHJELMA JA YHTEENTOIMIVUUS. O-P Rissanen Hallinnon kehittämisosasto SADe OHJELMA JA YHTEENTOIMIVUUS O-P Rissanen Hallinnon kehittämisosasto Asiakaspalvelun palvelukanavat vuoteen 2015 Asiakkaat henkilöasiakkaat yritykset yhteisöt Palvelukanavat Asiointipalvelut Viranomaisten

Lisätiedot

Yhteentoimivuutta edistävien työkalujen kehittäminen

Yhteentoimivuutta edistävien työkalujen kehittäminen Yhteentoimivuutta edistävien työkalujen kehittäminen Semantiikkaa organisaatioiden välisen tiedonvaihdon helpottamiseksi Mikael af Hällström, Verohallinto Esityksen sisältö Taustatekijöitä (OKM:n hallinnonala,

Lisätiedot

Valtiotason arkkitehtuurit Suomessa

Valtiotason arkkitehtuurit Suomessa Valtiotason arkkitehtuurit Suomessa Yhdistetty avoin tieto Suomessa -- Linked Open Data in Finland 26.3.2010 neuvotteleva virkamies Jukka Uusitalo / ValtIT Kokonaisarkkitehtuuri (KA) Enterprise Architecture

Lisätiedot

KuntaIT Terveydenhuollon arkkitehtuuri Terveydenhuollon Atk-päivät 25. 26.5.2010

KuntaIT Terveydenhuollon arkkitehtuuri Terveydenhuollon Atk-päivät 25. 26.5.2010 KuntaIT Terveydenhuollon arkkitehtuuri Terveydenhuollon Atk-päivät 25. 26.5.2010 Tommi Oikarinen, VM, KuntaIT Terveydenhuollon arkkitehtuuri Terveydenhuollon arkkitehtuuri Kunnan arkkitehtuuri Kokonaisarkkitehtuuri

Lisätiedot

Projektin tilannekatsaus

Projektin tilannekatsaus Kuntasektorin yhteinen KA Asianhallinnan viitearkkitehtuuri Projektin tilannekatsaus Heini Holopainen Kuntien Tiera Oy heini.holopainen@tiera.fi Sisältö» Taustaa Mitä tarkoitetaan viitearkkitehtuurilla

Lisätiedot

Julkisen hallinnon tietoarkkitehtuuri ja metatietopalvelu. Anne Kauhanen-Simanainen SÄHKE-expo 29.11.2012

Julkisen hallinnon tietoarkkitehtuuri ja metatietopalvelu. Anne Kauhanen-Simanainen SÄHKE-expo 29.11.2012 Julkisen hallinnon tietoarkkitehtuuri ja metatietopalvelu Anne Kauhanen-Simanainen SÄHKE-expo 29.11.2012 Sisältö Julkisen hallinnon kokonaisarkkitehtuuri ja tietoarkkitehtuuri, missä mennään, miten edetään

Lisätiedot

Tietohallintomallin soveltamisohje julkiselle hallinnolle. Säätytalo 10.9.2013

Tietohallintomallin soveltamisohje julkiselle hallinnolle. Säätytalo 10.9.2013 Tietohallintomallin soveltamisohje julkiselle hallinnolle Säätytalo 10.9.2013 Tiistai 10.9.2013, klo 12.00 14.00 Tilaisuuden ohjelma Säätytalo, Sali 15 (Snellmaninkatu 9, 00170 Helsinki) klo 12.00 12.15

Lisätiedot

Valtion raportoinnin ajankohtaiskatsaus

Valtion raportoinnin ajankohtaiskatsaus Valtion raportoinnin ajankohtaiskatsaus ValtioExpo 19.05.2015 Kimmo Järvinen Valtiokonttori Tilaisuus, Esittäjä Valtion raportoinnin ajankohtaiskatsaus Taloushallinnon kokonaisarkkitehtuuri - Suuntaviivat

Lisätiedot

Kokonaisarkkitehtuurityö Helsingin yliopistossa

Kokonaisarkkitehtuurityö Helsingin yliopistossa Kokonaisarkkitehtuurityö Helsingin yliopistossa Kokonaisarkkitehtuuri ja laatutyö -seminaari 10.10.2013 Jussi Koskivaara HY tietotekniikkakeskus, tietohallinto Tietohallinto/ / Jussi Koskivaara www.helsinki.fi/yliopisto

Lisätiedot

JHS 179 ICT-palvelujen kehittäminen: Kokonaisarkkitehtuurin kehittäminen Liite 1 Organisaation toiminnan kehittämisen sykli

JHS 179 ICT-palvelujen kehittäminen: Kokonaisarkkitehtuurin kehittäminen Liite 1 Organisaation toiminnan kehittämisen sykli JHS 179 ICT-palvelujen kehittäminen: Kokonaisarkkitehtuurin kehittäminen Liite 1 Organisaation toiminnan kehittämisen sykli Versio: 1.0 Julkaistu: 8.2.2011 Voimassaoloaika: toistaiseksi Sisällys 1 Organisaation

Lisätiedot

Miten kuvaat ja kehität organisaation kokonaisarkkitehtuuria?

Miten kuvaat ja kehität organisaation kokonaisarkkitehtuuria? Miten kuvaat ja kehität organisaation kokonaisarkkitehtuuria? Kuntamarkkinat Tietoisku 10. ja 11.9.2014 1 Mitä on kokonaisarkkitehtuuri? Kokonaisarkkitehtuuri on organisaation johtamis- ja kehittämismenetelmä,

Lisätiedot

Korkeakoulutuksen ja tutkimuksen yhteiset arkkitehtuurit

Korkeakoulutuksen ja tutkimuksen yhteiset arkkitehtuurit Korkeakoulutuksen ja tutkimuksen yhteiset arkkitehtuurit Korkeakoulujen tietohallinto- ja ICT-ohjausryhmän kokous 28.11.2014 LUONNOS keskustelun pohjaksi 18.11.2014 Tuija Raaska, CSC Julkisen hallinnon

Lisätiedot

Julkisen hallinnon kokonaisarkkitehtuurijaoston toimintakertomus 2013-2/2016

Julkisen hallinnon kokonaisarkkitehtuurijaoston toimintakertomus 2013-2/2016 Toimintakertomus VM006:03/2013 366/00.01.00.01/2013 JulkICT-osasto 15.1.2016 JHKA-sihteeristö Julkisen hallinnon kokonaisarkkitehtuurijaoston toimintakertomus 2013-2/2016 Julkisen hallinnon tietohallinnon

Lisätiedot

Työpaja 3: ICT-tuen jatkovaihe tavoitetila ja kehittämiskohteet

Työpaja 3: ICT-tuen jatkovaihe tavoitetila ja kehittämiskohteet Työpaja 3: ICT-tuen jatkovaihe tavoitetila ja kehittämiskohteet Työpaja 3 : ICT tuen jatkovaihe tavoitetila ja kehittämiskohteet Ohjelma klo 13.30 15.15 Porin seudun ICT-ympäristön nykytilan tulosten esittely

Lisätiedot

Millainen julkinen tietoarkkitehtuuri Suomessa tarvitaan?

Millainen julkinen tietoarkkitehtuuri Suomessa tarvitaan? Millainen julkinen tietoarkkitehtuuri Suomessa tarvitaan? Avoin tieto ja World Wide Web tietoyhteiskunnan palveluksessa 5.4.2011 neuvotteleva virkamies Jukka Uusitalo / ValtIT kokonaisarkkitehtuuri yhteinen

Lisätiedot

Alueellisen kokonaisarkkitehtuurin suunnittelun ja kuvaamisen alueellinen tukiprojekti

Alueellisen kokonaisarkkitehtuurin suunnittelun ja kuvaamisen alueellinen tukiprojekti Alueellisen kokonaisarkkitehtuurin suunnittelun ja kuvaamisen alueellinen tukiprojekti Terveydenhuollon ATK-päivät 2013 Juha Salmi / Medbit Oy TAUSTAA Kaste2-ohjelma Kunta- ja palvelurakennemuutosten ICT

Lisätiedot

Terveys- ja hyvinvointi kohdealueen kokonaisarkkitehtuuri

Terveys- ja hyvinvointi kohdealueen kokonaisarkkitehtuuri Terveys- ja hyvinvointi kohdealueen kokonaisarkkitehtuuri Kurttu- seminaari 2.10.2012 Tiina Pesonen tietojohtaja STM Tavoitteet arkkitehtuuri on terveyden ja hyvinvoinnin toiminnan, siinä tarvittavien

Lisätiedot

Kuntien talous- ja toimintatietojen, tilastoinnin ja tietohuollon kehittäminen (Kuntatieto ohjelma)

Kuntien talous- ja toimintatietojen, tilastoinnin ja tietohuollon kehittäminen (Kuntatieto ohjelma) Kuntien talous- ja toimintatietojen, tilastoinnin ja tietohuollon kehittäminen (Kuntatieto ohjelma) Toteutussuunnitelma 11.9.2013 Tommi Oikarinen, valtiovarainministeriö Ohjelman tavoitteet Laadukkaamman

Lisätiedot

Arkistosektorin aineistohallinnan viitearkkitehtuuri

Arkistosektorin aineistohallinnan viitearkkitehtuuri Arkistosektorin aineistohallinnan viitearkkitehtuuri Arkistosektorin KDK-yhteistyöverkoston arkkitehtuuriseminaari 10.11.2014 Markus Merenmies Kansallisarkisto Seminaarin lupaus Seminaari on kohdennettu

Lisätiedot

Valmennusohjelma julkisen hallinnon yhteentoimivuuden edistämiseksi Toiminnan kehittäminen 9.2.2015

Valmennusohjelma julkisen hallinnon yhteentoimivuuden edistämiseksi Toiminnan kehittäminen 9.2.2015 Valmennusohjelma julkisen hallinnon yhteentoimivuuden edistämiseksi Toiminnan kehittäminen 9.2.2015 Valmennukset koostuvat aiheista, jotka yhdessä 1. Toiminnan johtaminen muodostavat valmennuspolun Osallistuja

Lisätiedot

Valtionhallinnon yhteinen arkkitehtuuri. Valtion IT-jory 29.4.2010 neuvotteleva virkamies Jukka Uusitalo / ValtIT

Valtionhallinnon yhteinen arkkitehtuuri. Valtion IT-jory 29.4.2010 neuvotteleva virkamies Jukka Uusitalo / ValtIT Valtionhallinnon yhteinen arkkitehtuuri Valtion IT-jory 29.4.2010 neuvotteleva virkamies Jukka Uusitalo / ValtIT Kokonaisarkkitehtuuri (KA) Enterprise Architecture (EA) Kokonaisarkkitehtuuri kuvaa, kuinka

Lisätiedot

Kokemuksia ensimmäiseltä strategia-asiakirjakierrokselta

Kokemuksia ensimmäiseltä strategia-asiakirjakierrokselta Kokemuksia ensimmäiseltä strategia-asiakirjakierrokselta Aluehallintovirastojen strateginen ohjaus ja tulosohjaus HAUS 15.6.2010 Neuvotteleva virkamies Anu Nousiainen ALUEHALLINTOVIRASTOJEN OHJAUS, AVI-laki

Lisätiedot

Tietojohtaminen ja kokonaisarkkitehtuuri

Tietojohtaminen ja kokonaisarkkitehtuuri Tietojohtaminen ja kokonaisarkkitehtuuri QPR aamiaisseminaari 13.5.2013 Finlandia talo Leena Kononen Esityksen sisältö - lyhyt katsaus isoon aihepiiriin Tiedon ekosysteemi Johtamisen haaste johtamisen

Lisätiedot

Kuntasektorin yhteinen KA Talous- ja henkilöstöhallinnon viitearkkitehtuuri

Kuntasektorin yhteinen KA Talous- ja henkilöstöhallinnon viitearkkitehtuuri Kuntasektorin yhteinen KA Talous- ja henkilöstöhallinnon Kurttu-seminaari 30.10.2013 Helsinki Jaana Siitari Kuntasektorin yhteiset t Henkilöstö- ja taloushallinto 2 Projektin tavoitteet, tuotokset ja hyödyt

Lisätiedot

ICT muutos kunta- ja palvelurakennemuutoksessa. Selvitysvaiheen tehtävät

ICT muutos kunta- ja palvelurakennemuutoksessa. Selvitysvaiheen tehtävät ICT muutos kunta- ja palvelurakennemuutoksessa Selvitysvaiheen tehtävät Kunta- ja palvelurakennemuutos Selvitysvaiheen tehtävät 1.0. Selvitysvaiheen projektointi Suunnittelu 1.1. Nykytilan kuvaaminen 1.2.

Lisätiedot

Julkisen hallinnon ICT. Hallinnon kehittämisosasto 1.11.2010

Julkisen hallinnon ICT. Hallinnon kehittämisosasto 1.11.2010 Julkisen hallinnon ICT Hallinnon kehittämisosasto 1.11.2010 Sisällysluettelo Julkishallinnon ICT:n tunnuslukuja Valtion IT hallintotapa Valtion tietohallinto IT-strategia 2006-2011 Julkisen hallinnon ICT-menestystarinoita

Lisätiedot

Arkkitehtuuriverkosto toimija, kokonaisarkkitehtuurin edistämisessä

Arkkitehtuuriverkosto toimija, kokonaisarkkitehtuurin edistämisessä Arkkitehtuuriverkosto toimija, kokonaisarkkitehtuurin edistämisessä Kasvatus, esi- ja perusopetus, toinen asete (lukio- ja ammatillinen) sekä aikuiskoulutus Kurttu seminaari 30.9.2013 Leena Kononen 1 Yhteistyön

Lisätiedot

Onnistunut julkinen hankinta? ICT- Hankintafoorumi. Timo Valli Julkisen hallinnon tieto- ja viestintätekninen toiminto

Onnistunut julkinen hankinta? ICT- Hankintafoorumi. Timo Valli Julkisen hallinnon tieto- ja viestintätekninen toiminto Onnistunut julkinen hankinta? ICT- Hankintafoorumi Timo Valli Julkisen hallinnon tieto- ja viestintätekninen toiminto JulkICT-toiminto ICT-johtaja Timo Valli Osastopäällikön sihteeri Maija Haltia Strateginen

Lisätiedot

Terveyden ja hyvinvoinnin kohdealueen kokonaisarkkitehtuuri Kokonaisarkkitehtuuri SOTE-uudistuksessa

Terveyden ja hyvinvoinnin kohdealueen kokonaisarkkitehtuuri Kokonaisarkkitehtuuri SOTE-uudistuksessa Terveyden ja hyvinvoinnin kohdealueen kokonaisarkkitehtuuri Kokonaisarkkitehtuuri SOTE-uudistuksessa KAOS-tilaisuus: SOTE-toiminnan kehittäminen ja kokonaisarkkitehtuuri ti 21.10 Jukka Lähesmaa, erityisasiantuntija

Lisätiedot

Kokonaisarkkitehtuuri. Kankaanpään kaupunki

Kokonaisarkkitehtuuri. Kankaanpään kaupunki Kokonaisarkkitehtuuri Kankaanpään kaupunki Kokonaisarkkitehtuuri johtamisvälineenä Kankaanpään strategia 2015 Avoimmuus Edistävä johtajuus Luovuus Jatkuva kehittyminen Tehokkuus Vetovoimaisuus Kilpailukyky

Lisätiedot

Tiedolla johtaminen. Kieku-käyttäjäfoorumi, toukokuu 2015. Olli Ahonen Valtiokonttori

Tiedolla johtaminen. Kieku-käyttäjäfoorumi, toukokuu 2015. Olli Ahonen Valtiokonttori Tiedolla johtaminen Kieku-käyttäjäfoorumi, toukokuu 2015 Olli Ahonen Valtiokonttori Valtion taloushallinnon strategia 2020 ja tiedolla johtaminen Taloushallinnon järjestelmät tukevat tiedolla johtamista,

Lisätiedot

Valtionhallinnon lausuntoprosessin kehittäminen ja digitaalinen tietojen hallinta Digitaaliseen tietojen hallintaan Sotu seminaari 29.11.

Valtionhallinnon lausuntoprosessin kehittäminen ja digitaalinen tietojen hallinta Digitaaliseen tietojen hallintaan Sotu seminaari 29.11. Valtionhallinnon lausuntoprosessin kehittäminen ja digitaalinen tietojen hallinta Digitaaliseen tietojen hallintaan Sotu seminaari 29.11.2013 Markku Nenonen Tutkijayliopettaja Mamk Lähtökohdat ja tausta

Lisätiedot

Alueellisella tietohallintoyhteistyöllä ja arkkitehtuurilla kohti uusia rakenteita ja toimintamalleja Pohjois-Suomessa

Alueellisella tietohallintoyhteistyöllä ja arkkitehtuurilla kohti uusia rakenteita ja toimintamalleja Pohjois-Suomessa Alueellisella tietohallintoyhteistyöllä ja arkkitehtuurilla kohti uusia rakenteita ja toimintamalleja Pohjois-Suomessa Juhani Heikka & Markku Huotari, Oulun kaupunki 11.6.2014 TAVOITTEITA TIETOHALLINTOYHTEISTYÖLLE

Lisätiedot

Avoimia ajatuksia -Tietohallinto ja tietotekniikan tuottaminen kuntien palveluprosessien kehittäjänä

Avoimia ajatuksia -Tietohallinto ja tietotekniikan tuottaminen kuntien palveluprosessien kehittäjänä Avoimia ajatuksia -Tietohallinto ja tietotekniikan tuottaminen kuntien palveluprosessien kehittäjänä Syntynyt Tampereella 1951 Tampereen yliopisto FM 1970-1974 Postipankki, ohjelmasuunnittelija, 1975-1979

Lisätiedot

JHS 179 ICT-palvelujen kehittäminen: Kokonaisarkkitehtuurin suunnittelu Liite 3 Arkkitehtuurin suunnittelun hyödyt

JHS 179 ICT-palvelujen kehittäminen: Kokonaisarkkitehtuurin suunnittelu Liite 3 Arkkitehtuurin suunnittelun hyödyt JHS 179 ICT-palvelujen kehittäminen: Kokonaisarkkitehtuurin suunnittelu Liite 3 Arkkitehtuurin suunnittelun hyödyt Versio: 1.0 Julkaistu: 8.2.2011 Voimassaoloaika: toistaiseksi Sisällys 1 Kokonaisarkkitehtuurin

Lisätiedot

20 suurimman kaupungin tuottavuusohjelma, kärkihanke 2 Yhteinen ICT- ja sähköisen asioinnin kehittäminen

20 suurimman kaupungin tuottavuusohjelma, kärkihanke 2 Yhteinen ICT- ja sähköisen asioinnin kehittäminen 20 suurimman kaupungin tuottavuusohjelma, kärkihanke 2 Yhteinen ICT- ja sähköisen asioinnin kehittäminen 17.11.2010 VM/HKO/KuntaIT Sitra/Kuntaohjelma Kärkihanke 2 vetovastuu on ollut Valtiovarainministeriön

Lisätiedot

Näkökulmia hallitusohjelmaan, digitalisaatioon ja toimintamme kehittämiseen - Mitä tulisi tehdä ja mitä teemme yhdessä, mikä on TIETOKEKOn ja

Näkökulmia hallitusohjelmaan, digitalisaatioon ja toimintamme kehittämiseen - Mitä tulisi tehdä ja mitä teemme yhdessä, mikä on TIETOKEKOn ja Näkökulmia hallitusohjelmaan, digitalisaatioon ja toimintamme kehittämiseen - Mitä tulisi tehdä ja mitä teemme yhdessä, mikä on TIETOKEKOn ja JUHTAn roolit? Seminaari 09.06.2015 Sirpa Alitalo & Markku

Lisätiedot

Esitys Jyväskylän yliopiston arkkitehtuuriperiaatteiksi

Esitys Jyväskylän yliopiston arkkitehtuuriperiaatteiksi Esitys Jyväskylän yliopiston arkkitehtuuriperiaatteiksi Versio 1.1 18.6.2012 Kokonaisarkkitehtuurihankkeen ohjausryhmä Laatua ja liikettä 2017 tavoitetila Strategiansa mukaisesti Jyväskylän yliopisto on

Lisätiedot

SLA palvelun ostajan kannalta. itsmf-seminaari 10.2.2011 Teppo Sulonen Senior advisor Hss Consulting Oy

SLA palvelun ostajan kannalta. itsmf-seminaari 10.2.2011 Teppo Sulonen Senior advisor Hss Consulting Oy SLA palvelun ostajan kannalta itsmf-seminaari 10.2.2011 Teppo Sulonen Senior advisor Hss Consulting Oy 1 Teppo Sulonen Syntynyt Tampereella 1951 Tampereen yliopisto FM 1970-1974 Postipankki, ohjelmasuunnittelija,

Lisätiedot

Kansallinen palveluarkkitehtuuri Mistä laissa on tarkoitus säätää?

Kansallinen palveluarkkitehtuuri Mistä laissa on tarkoitus säätää? Kansallinen palveluarkkitehtuuri Mistä laissa on tarkoitus säätää? 17.2.2016 Ohjelmapäällikkö Maria Nikkilä @VM_MariaNikkila Tiedon hallinnan ja tietohallinnon yleislainsäädäntö Hallinnon yhteisten ICT-palvelujen

Lisätiedot

KESKI-SUOMEN KUNTIEN KOKONAISARKKITEHTUURITYÖ Arkkitehtuurin hallintamalli. Esimerkkikohde: Jämsän kaupunki

KESKI-SUOMEN KUNTIEN KOKONAISARKKITEHTUURITYÖ Arkkitehtuurin hallintamalli. Esimerkkikohde: Jämsän kaupunki KESKI-SUOMEN KUNTIEN KOKONAISARKKITEHTUURITYÖ Arkkitehtuurin hallintamalli Esimerkkikohde: Jämsän kaupunki Julkaisija: Keski-Suomen liitto Sepänkatu 4, 40100 Jyväskylä Puhelin 020 7560 200 Kotisivu: www.keskisuomi.fi

Lisätiedot

VALDA-tietojärjestelmän j versio 1

VALDA-tietojärjestelmän j versio 1 VALDA-tietojärjestelmän j versio 1 Mitä palveluita tarjotaan VALDA-tietojärjestelmän ensimmäisestä versiosta? Mitä hyötyä saat tästä organisaatiollesi? IBM, Helsinki 14.5.2009 Hankepäällikkö Toini Salmenkivi

Lisätiedot

JHS 179 Kokonaisarkkitehtuurin suunnittelu ja kehittäminen

JHS 179 Kokonaisarkkitehtuurin suunnittelu ja kehittäminen JHS 179 Kokonaisarkkitehtuurin suunnittelu ja kehittäminen Versio: v. 0.23 20.4.2015 keskustelutilaisuusversio Julkaistu: Voimassaoloaika: toistaiseksi Sisällys 1 Johdanto... 2 1.1 ICT-palvelujen kehittäminen

Lisätiedot

KDK kokonaisarkkitehtuuriuudistus ja kirjastot + Kansallinen palveluväylä + Helsingin kaupunginkirjaston tavoitearkkitehtuuri

KDK kokonaisarkkitehtuuriuudistus ja kirjastot + Kansallinen palveluväylä + Helsingin kaupunginkirjaston tavoitearkkitehtuuri KDK kokonaisarkkitehtuuriuudistus ja kirjastot + Kansallinen palveluväylä + Helsingin kaupunginkirjaston tavoitearkkitehtuuri 26.5.2015 Matti Sarmela Keskeisiä muutostekijöitä KDK-kokonaisarkkitehtuurin

Lisätiedot

KARTTURI korkeakoulujen kokonaisarkkitehtuurin menetelmäopas

KARTTURI korkeakoulujen kokonaisarkkitehtuurin menetelmäopas KARTTURI korkeakoulujen kokonaisarkkitehtuurin menetelmäopas Asiakaslähtöisen toiminnan ja tietohallinnon kokonaisvaltainen kehittäminen KARTTURI - KORKEAKOULUJEN KOKONAISARKKITEHTUURIN MENETELMÄOPAS Asiakaslähtöisen

Lisätiedot

Kokonaisvaltainen toiminnan kehittäminen

Kokonaisvaltainen toiminnan kehittäminen Kokonaisvaltainen toiminnan kehittäminen Yleisosa: Kunta osana yhteisöä kuntien toimintaympäristö Kokonaisarkkitehtuuri mistä on kysymys? Kokonaisarkkitehtuurityö Tierassa Lisämateriaalit: Tiera kokonaisarkkitehtuuripalvelun

Lisätiedot

Mitä kokonaisarkkitehtuurityöllä haetaan? Miika Nurminen Johtaja, Kokonaisarkkitehtuuriratkaisut QPR Software Oyj

Mitä kokonaisarkkitehtuurityöllä haetaan? Miika Nurminen Johtaja, Kokonaisarkkitehtuuriratkaisut QPR Software Oyj Mitä kokonaisarkkitehtuurityöllä haetaan? Miika Nurminen Johtaja, Kokonaisarkkitehtuuriratkaisut QPR Software Oyj http://www.britannica.com/ blogs/2009/10/the-classictree-swing-example-ofproduction-and-customerservice-gone-awry/

Lisätiedot

Julkisen hallinnon kokonaisarkkitehtuuri

Julkisen hallinnon kokonaisarkkitehtuuri Julkisen hallinnon kokonaisarkkitehtuuri Kokonaisarkkitehtuurin käsitteitä ja termejä Määrittely 1.0 Päiväys 4.4.2012 4.4.2012 2 (10) Tiivistelmä Tähän dokumenttiin on koottu julkisen hallinnon kokonaisarkkitehtuurissa

Lisätiedot

Master data tietojen ja kriteeristön sekä hallintamallin määrittely ja suunnittelu TRE:933/02.07.01/2011

Master data tietojen ja kriteeristön sekä hallintamallin määrittely ja suunnittelu TRE:933/02.07.01/2011 Lisätieto 15.2.2011 Master data tietojen ja kriteeristön sekä hallintamallin määrittely ja suunnittelu TRE:933/02.07.01/2011 Vastaukset täydentävät vaatimusmäärittelyämme lisätietona ja ne tulee ottaa

Lisätiedot

22.9.2011 JULKISEN HALLINNON JA VALTIONHALLINNON KOKONAISARKKITEHTUURI - LUONNOSTEN LAUSUNTO VM/2438/00.01.02.03/201

22.9.2011 JULKISEN HALLINNON JA VALTIONHALLINNON KOKONAISARKKITEHTUURI - LUONNOSTEN LAUSUNTO VM/2438/00.01.02.03/201 1 (2) 22.9.2011 Valtiovarainministeriö JULKISEN HALLINNON JA VALTIONHALLINNON KOKONAISARKKITEHTUURI - LUONNOSTEN LAUSUNTO VM/2438/00.01.02.03/201 Valtiovarainministeriö on varannut Espoon kaupungille mahdollisuuden

Lisätiedot

Hss Consulting Oy / Teppo Sulonen 1

Hss Consulting Oy / Teppo Sulonen 1 Hss Consulting Oy / Teppo Sulonen 1 Teppo Sulonen, CV 1970 > 70 luku : Opiskelu Tampereen yliopisto Postipankki 80 luku : Ammattilainen Kaikki IT alasta Nokia Data 90 luku : Yrittäjä Avasta Transactions

Lisätiedot

Kunnan rakennetun ympäristön sähköiset palvelut (KRYSP)

Kunnan rakennetun ympäristön sähköiset palvelut (KRYSP) Kunnan rakennetun ympäristön sähköiset palvelut (KRYSP) Hankkeen tavoitteet ja sisältö Kunnan rakennetun ympäristön sähköiset palvelut projektin (KRYSP) tavoitteena on tuottaa sähköinen asiointipalvelukokonaisuus,

Lisätiedot

Kuntien integraatioalusta. Hannes Rauhala 3.11.2015

Kuntien integraatioalusta. Hannes Rauhala 3.11.2015 Kuntien integraatioalusta Hannes Rauhala 3.11.2015 Johdantoa asiaan Espoon kaupunki on toiminut edelläkävijänä kansallisen palveluväylän (Xroad) käyttöönotossa. Asiasta järjestettiin Espoossa ja Lahdessa

Lisätiedot

Julkisen hallinnon tietolinjaukset ja uusi tutkijapalvelu. Anne Kauhanen-Simanainen 7.5.2014

Julkisen hallinnon tietolinjaukset ja uusi tutkijapalvelu. Anne Kauhanen-Simanainen 7.5.2014 Julkisen hallinnon tietolinjaukset ja uusi tutkijapalvelu Anne Kauhanen-Simanainen 7.5.2014 Avoimen tiedon politiikka on linjattu Valtioneuvoston periaatepäätös 3.3.2011 Hallitusohjelma Julkisin varoin

Lisätiedot

Tietohallinnon selkeät rakenteet ja vastuut. Pääjohtaja, OTT Tuomas Pöysti/VTV 20.5.2014

Tietohallinnon selkeät rakenteet ja vastuut. Pääjohtaja, OTT Tuomas Pöysti/VTV 20.5.2014 Tietohallinnon selkeät rakenteet ja vastuut Pääjohtaja, OTT Tuomas Pöysti/VTV 20.5.2014 Sisältö Tietohallinnon selkeät rakenteet ja tietohallinnon vastuut: Kuka vastaa kokonaisuudesta? Miten ohjausta ja

Lisätiedot

Työpaja B - Kuinka kokonaisarkkitehtuurin laadunhallinta voidaan integroida osaksi korkeakoulun laatujärjestelmää?

Työpaja B - Kuinka kokonaisarkkitehtuurin laadunhallinta voidaan integroida osaksi korkeakoulun laatujärjestelmää? Työpaja B - Kuinka kokonaisarkkitehtuurin laadunhallinta voidaan integroida osaksi korkeakoulun laatujärjestelmää? Työpisteessä pohdittiin, mitä on kokonaisarkkitehtuurin laadunhallinta ja miten se voidaan

Lisätiedot

Arkkitehtuuri muutosagenttina

Arkkitehtuuri muutosagenttina Arkkitehtuuri muutosagenttina Smarter Processes, Development & Integration Hannu Salminen CTO OP-Pohjola 2013 IBM Corporation Taustaa Nykyinen IT-arkkitehtuuri ja liiketoimintatarpeet eivät kohtaa OP-Pohjolan

Lisätiedot

Kunnan kokonaisarkkitehtuurin hallintamallin. Toteutusohje

Kunnan kokonaisarkkitehtuurin hallintamallin. Toteutusohje Kunnan kokonaisarkkitehtuurin hallintamallin kehittäminen Toteutusohje Versio 0.9 30.12.2013 Valtiovarainministeriö 2 (56) Sisällys Sisällys... 2 Dokumentin versiohistoria... 3 1. Ohjeen tiivistelmä...

Lisätiedot

Kommenttipuheenvuoro Karri Vainio, Kuntaliitto

Kommenttipuheenvuoro Karri Vainio, Kuntaliitto Kommenttipuheenvuoro Karri Vainio, Kuntaliitto Kansainväliset IT:n hallinnan hyvät käytännöt. Kokemukset ja soveltamisesimerkit Suomessa, SFS seminaari 22.10.2014 26.9.2014 Jyväskylä Tietohallinto Saumattoman

Lisätiedot

JHS 179 ICT-palvelujen kehittäminen: Kokonaisarkkitehtuurin kehittäminen

JHS 179 ICT-palvelujen kehittäminen: Kokonaisarkkitehtuurin kehittäminen JHS 179 ICT-palvelujen kehittäminen: Kokonaisarkkitehtuurin kehittäminen Versio: 1.1 5.10.2012 Julkaistu: 8.2.2011 Voimassaoloaika: toistaiseksi Sisällys 1 Johdanto... 3 1.1 ICT-palvelujen kehittäminen

Lisätiedot

Valtionhallinnon arkkitehtuurin suunnittelu -hanke

Valtionhallinnon arkkitehtuurin suunnittelu -hanke VALTIOVARAINMINISTERIÖ Valtionhallinnon arkkitehtuurin suunnittelu Menetelmäprojekti Valtionhallinnon kokonaisarkkitehtuurimenetelmä versio 1.0 28.06.2007 1 TIIVISTELMÄ...1 2 JOHDANTO...2 2.1 YLEISTÄ...2

Lisätiedot

SADe-ohjelman terveiset

SADe-ohjelman terveiset SADe-ohjelman terveiset SADe-ohjelman sosiaali- ja terveysalan palvelukokonaisuuden kevätseminaari, Helsinki 23.4.2013 Ohjelmapäällikkö Marjukka Saarijärvi Raportointi ohjelman etenemisestä: hallituksen

Lisätiedot

Kansallinen palveluarkkitehtuuri ja maksaminen. Julkisen hallinnon ICT-toiminto Yksikön päällikkö Riku Jylhänkangas 19.5.2014. Miksi?

Kansallinen palveluarkkitehtuuri ja maksaminen. Julkisen hallinnon ICT-toiminto Yksikön päällikkö Riku Jylhänkangas 19.5.2014. Miksi? Kansallinen palveluarkkitehtuuri ja maksaminen ICT-toiminto Yksikön päällikkö Riku Jylhänkangas 19.5.2014 Miksi? Taloudellinen tilanne synkkä Osaaminen on Suomen vahvuus, sitä on hyödynnettävä kaikin tavoin

Lisätiedot

Kunnan kokonaisarkkitehtuurin hallintamallin. Toteutusohje

Kunnan kokonaisarkkitehtuurin hallintamallin. Toteutusohje Kunnan kokonaisarkkitehtuurin hallintamallin kehittäminen Toteutusohje Versio 1.0 7.3.2014 Valtiovarainministeriö 2 (56) Sisällys Sisällys... 2 Dokumentin versiohistoria... 3 1. Ohjeen tiivistelmä... 4

Lisätiedot

Yhteentoimivuuden kehittämisohjelma. Valtionhallinnon kokonaisarkkitehtuurin suunnittelu hanke

Yhteentoimivuuden kehittämisohjelma. Valtionhallinnon kokonaisarkkitehtuurin suunnittelu hanke Yhteentoimivuuden kehittämisohjelma Valtionhallinnon kokonaisarkkitehtuurin suunnittelu hanke Helsingin yliopisto, pieni juhlasali 16.11.2006 Yhteentoimivuuden kehittämisohjelma Kehittämisohjelman tavoite

Lisätiedot