Toiminnantarkastus ja tilintarkastus kaavailuja tulevasta asuntoosakeyhtiölaista

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Toiminnantarkastus ja tilintarkastus kaavailuja tulevasta asuntoosakeyhtiölaista"

Transkriptio

1 Toiminnantarkastus ja tilintarkastus kaavailuja tulevasta asuntoosakeyhtiölaista Anu Kärkkäinen päälakimies Suomen Kiinteistöliitto UUDISTUKSEN AIKATAULU Työryhmän mietintö 5/2006 6/ luonnos hallituksen esitykseksi, lausuntopyynnöt toiminnantarkastuksesta ja vastikeperusteesta poikkeamisesta mm. hissi Lausunnot esityksestä 8/2008 Hallituksen esitys eduskuntaan tai oikeusministeriön ilmoitus Voimaan 1/2010 tai 7/2010? 1

2 MATERIAALEISTA Nämä materiaalit on laadittu sen perusteella, mitä luonnos hallituksen esitykseksi (AOYLE) sisältää ja mitä tarkennuksia luonnokseen on sen jälkeen tehty joulukuun alkuun 2008 mennessä. Lisätietoja: Yhtiöoikeus TILINTARKASTUS AOYLE 9:1-5 :t 2

3 TILINTARKASTAJA Tilintarkastajalla tarkoitetaan hyväksyttyä tilintarkastajaa tai tilintarkastusyhteisöä (TTL ) Hyväksytty tilintarkastaja= HTM- ja KHT tilintarkastaja Hyväksytty tilintarkastusyhteisö= HTM- ja KHT tilintarkastusyhteisö Suorittaneet HTM- tai KHT tilintarkastustutkinnon VELVOLLISUUS VALITA TILINTARKASTAJA (AOYLE 9:5 ) 1) yhtiön rakennuksessa tai rakennuksissa on vähintään 30 huoneistoa tai 2) 1/10 osakkeenomistajista tai yksi kolmasosa kokouksessa edustetuista osakkeista varsinaisessa yhtiökokouksessa tai yhtiökokouksessa, jossa kokouskutsun mukaan käsiteltävä sitä vaatii 3

4 VELVOLLISUUS VALITA TILINTARKASTAJA (AOYLE 9:5 ) 3) TTL 2:4 :n perusteella kun päättyneellä ja välittömästi edeltäneellä tilikaudella on täyttynyt enintään yksi seuraavista edellytyksistä: taseen loppusumma ylittää e liikevaihto tai tuotto ylittää e palveluksessa keskimäärin yli 3 hlöä TILINTARKASTAJAN VALINTA (AOYLE 9:2 ) Yhtiökokous valitsee tilintarkastajan enemmistöpäätös Jos valitaan vain yksi tilintarkastaja, joka ei ole tilintarkastusyhteisö - valittava varatilintarkastaja 4

5 TOIMINNANTARKASTUS AOYLE 9:6-12 ja AOYEL 24:5 TOIMINNANTARKASTUS - YLEISTÄ Vastaa pääosin vanhan tilintarkastuslain mukaista maallikkotilintarkastusta Korvaa tilintarkastuslakiin otetun siirtymäkauden, jonka mukaan vanhan tilintarkastuslain mukainen maallikkojen suorittama tilintarkastus on sallittua Tilintarkastuslaissa on luovuttu maallikkojen suorittamasta tilintarkastuksesta 5

6 TOIMINNANTARKASTUS - YLEISTÄ Toiminnantarkastaja voidaan valita tilintarkastajan rinnalle Eroaa tilintarkastuksesta: Ei tilintarkastajia koskevia vaatimuksia vastaavia ammatillisia kelpoisuusvaatimuksia Toiminnantarkastajan lausuntoon ei sovelleta tilintarkastusta koskevia laajoja ja yks.kohtaisia kvnormeja Ei ilmoiteta kaupparekisteriin Tilintarkastajalta ja toiminnantarkastajalta molemmilta oma kertomus TOIM.TARKASTAJAN VALINTA (9:6 ) Lähtökohtana on, että kaikissa yhtiöissä suoritetaan ainakin toiminnantarkastus!!! Yhtiössä, jossa ei ole tilintarkastajaa tulee valita toiminnantarkastaja, ellei yhtiöjärjestyksessä määrätä toisin Yj:ssä voidaan määrätä, että yhtiössä ei ole velvollisuutta valita toiminnantarkastajaa edellyttää ennen lain voimaantuloa perustettujen yhtiöiden osalta yhtiöjärjestyksen muuttamista 6

7 VALINTA (9:6 ) Yhtiökokous voi valita enemmistöllä toiminnantarkastajan vaikka yj:ssä olisi määräys, ettei yhtiössä ole toiminnantarkastajaa Yhtiökokous voi valita enemmistöllä toiminnantarkastajan vaikka yhtiössä olisi tilintarkastaja AOYLE 6:26 enemmistö VALINTA (9:6 ) Valittava, jos osakkeenomistajat, joilla väh. 1/10 kaikista osakkeista tai 1/3 kokouksessa edustetuista osakkeista vaativat ei voida vaatia, jos yhtiössä on tilintarkastaja vain sellaisessa kokouksessa, jossa asiaa on kokouskutsun mukaisesti käsiteltävä 7

8 VALINTA (9:6 ) Jos valittava useita toiminnantarkastajia, voidaan valita myös muussa järjestyksessä Jos toiminnantarkastajaa ei valita lain tai yhtiöjärjestyksen edellyttämällä tavalla ilmoitus läänihallitukselle, joka määrää toiminnantarkastajan Toimikausi; päättyy valintaa seuraavan valinnasta päättävän varsinaisen yhtiökokouksen lopussa SIJAINEN (9:7 ) Jos valitaan vain yksi toiminnantarkastaja on valittava ainakin yksi toiminnantarkastajan sijainen Toiminnantarkastajan sijaiseen sovelletaan mitä toiminnantarkastajasta säädetään 8

9 KELPOISUUS (9:8 ) Toiminnantarkastaja ei voi olla: oikeushenkilö alaikäinen konkurssissa tai liiketoimintakiellossa oleva se, jolle on määrätty edunvalvoja se, jonka toimikelpoisuutta on rajoitettu RIIPPUMATTOMUUS (9:8 ) Toiminnantarkastaja ei voi olla sellainen henkilö, joka osallistunut tarkastuksen kohteen olevan asian käsittelyyn hallituksen jäsen tai isännöitsijä henkilö, jonka tehtävänä on yhtiön kirjanpidon tai varojen hoito tai valvonta, em. henkilön pso, sisar, veli tai ylenevässä/alenevassa sukul. suhteessa oleva 9

10 KELPOISUUS (9:8 ) Sellainen taloudellisten ja oikeudellisten asioiden tuntemus ja kokemus kuin yhtiön toiminnan laatuun ja laajuuteen nähden on tarpeen tehtävän hoitamiseksi kykenee riittävän luotettavalla tavalla lausumaan toiminnantarkastuskertomuksessa mainittavista seikoista Vastaa maallikkotilintarkastajan valintakäytäntöä ei välttämättä vastaavaa laskentatoimen ja tilintarkastuksen osaamista kun tilintarkastajalla Hlön valinta voi osoittaa, mitä yhtiössä pidetään riittävänä osaamisena ja kokemuksena RIIPPUMATTOMUUS (9:8 ) Tulee olla vapaa lausumaan käsityksensä ulkopuolisista tekijöistä riippumatta vaarantaa objektiivisen toiminnantarkastuksen toteutumisen olennainen riippuvuus arviointi tapauskohtaista esim. omistaa yksin enemmistön tarkastettavan yhtiön osakkeista, tarkastettavana toiminnantarkastajan oma toiminta, liikesuhde Huomioitava valinnassa/itsearviointi 10

11 TARKASTUKSEN SISÄLTÖ (9:9 ) Yhtiön talouden ja hallinnon tarkastus yhtiön toiminnan laadun ja laajuuden kannalta riittävällä tavalla osakkeenomistajien kannalta riittävällä tavalla taloudenpito ja hallinnon toiminnan asianmukaisuus kirjanpidon ja tilinpäätöksen yhteys maksuvalmiuden seuranta, vastikkeiden ja maksujen perintä, johdon palkkiot ja muut etuudet, yhdenvertaisuus yms. TARKASTUSKERTOMUS (9:10 ) Tarkastuskertomuksen vaatimuksissa huomioitu, että toiminnantarkastaja on maallikko Tarkastuskertomus palvelee lähinnä vain osakkaita Vaatimukset yleisluontoisia vrt. TTL 15 Voi antaa tehtäviinsä sisältyviä tarpeellisia tietoja, joista ei haittaa yhtiölle 11

12 TARKASTUSKERTOMUS (9:10 ) Päivätty, allekirjoitettu + tilinpäätös yksilöity Lausunto: sisältääkö olennaisilta osin yhtiön tuotot, kulut, varat, oma po, velat ja yhtiön antamat vakuudet ja sisältääkö toimintakertomus olennaisilta osin tiedot AOYLE10:5 :n tarkoitetuista seikoista Jos ei voi antaa lausuntoa ilmoitettava kertomuksessa Ehdollinen lausunto TARKASTUSKERTOMUS (9:10 ) Huomautettava, jos tarkastuksessa on ilmennyt, että yhtiön hall. jäsen, pj tai isännöitsijä syyllistynyt tekoon tai laiminlyöntiin, josta saattaa seurata vah.korvausvelvollisuus rikkonut lakia tai yhtiöjärjestystä Tarkastuskertomus luovutettava yhtiön hallitukselle viimeistään 2 viikkoa ennen yhtiökokousta 12

13 PALKKIO JA MUUT KUSTANNUKSET (9:11 ) Oikeus saada yhtiöltä palkkio Yhtiö vastaa muistakin tarkastuksesta aiheutuvista kuluista TIETOJENSAANTIOIKEUS (9:12 ) Hallituksella ja isännöitsijällä velvollisuus avustaa toiminnantarkastajaa - annettava selvitystä ja apua Läsnäolo-oikeus ja oikeus käyttää puhevaltaa yhtiökokouksessa ja hallituksen kokouksessa käsitellään hänen tehtäviinsä liittyviä asioita mitä tarkoitetaan asoy:ssä? 13

14 TIETOJENANTOVELVOLLISUUS (9:12 ) Oltava kokouksessa läsnä, jos käsiteltävät asiat ovat sellaisia, että hänen läsnäolonsa on tarpeen vrt. TTL 19 ei esitetty perusteluja milloin?? Annettava tarkempia tietoja seikoista, jotka voivat vaikuttaa kokouksessa käsiteltävän asian arviointiin salassapito jos aiheuttaa haittaa SALASSAPITOVELVOLLISUUS (9:12 ) Saa ilmaista osakkeenomistajalle tai sivulliselle tietoonsa saamansa seikan, jos toiminnantarkastajan on ilmoitettava tai lausuttava seikasta lain nojalla tai jos siitä ei voi aiheutua haittaa yhtiölle Kiellon piiriin osakkaiden ja asukkaiden henkilötiedot 14

15 TOIMINNANTARKASTAJA - MUUTA Oikeus vaatia ylimääräistä yhtiökokousta koolle (6:3 ) Toiminnantarkastuskertomus esitettävä yhtiökokouksessa (6:3 ) nähtävänä pitäminen yhtiökokouksessa Huom! ei mainittu kokouskutsuasiakirjoissa! TOIMINNANTARKASTAJAN VAHINGONKORVAUSVELVOLLISUUS (13:5 ) Toiminnantarkastaja on velvollinen korvaamaan vahingon: Jonka hän on tehtäväänsä suorittaessaan aiheuttanut yhtiölle tahallisesti tai huolimattomuudesta Jonka hän on tehtävässään muuten tätä lakia tai yj:tä rikkomalla tahallaan tai huolimattomuudesta aiheuttanut yhtiölle, osakkaalle tai muulle henkilölle Tuottamusolettama Jos vahinko aiheutettu rikkomalla yj:tä tai AOYL:a muuten kuin pelkän AOYLE 1 luvun osalta 15

16 TOIMINNANTARKASTAJAN VAHINGONKORVAUSVELVOLLISUUS (13:5 ) Tulkinta: Koskee ainoastaan tehtäviin kuuluvia toimia Lievempää kuin tilintarkastajan vastuu Mittapuuna yleinen maallikoiden suorittama tarkastustapa ja huolellisuus, jota voidaan olettaa muulta kuin ammattimaiselta tarkastajalta Hyvä toiminnantarkastustapa täsmentyy Alalla yleisesti noudatettavat suositukset 16

Toiminnantarkastus asunto-osakeyhtiössä

Toiminnantarkastus asunto-osakeyhtiössä Toiminnantarkastus asunto-osakeyhtiössä Lahti, 31.1.2013 Elina Skarra lakimies Suomen Kiinteistöliitto ry Suomen Kiinteistöliitto ry YLEISTÄ ASUNTO-OSAKEYHTIÖN TARKASTUKSESTA Yleistä asunto-osakeyhtiön

Lisätiedot

TOIMINNANTARKASTUS. Toiminnantarkastus vs. tilintarkastus

TOIMINNANTARKASTUS. Toiminnantarkastus vs. tilintarkastus TOIMINNANTARKASTUS Toiminnantarkastus vs. tilintarkastus Toiminnantarkastus Asunto-osakeyhtiöissä ja yhdistyksissä on oltava yhtiökokouksen valitsema toiminnantarkastaja, jos sillä ei ole tilintarkastajaa.

Lisätiedot

ASUNTO-OSAKEHTIÖN TOIMINNANTARKASTUS

ASUNTO-OSAKEHTIÖN TOIMINNANTARKASTUS ASUNTO-OSAKEHTIÖN TOIMINNANTARKASTUS Pekka Luoto, toiminnanjohtaja, KTM - Mitä laki ja sen perustelut sanoo toiminnantarkastajasta ja toiminnantarkastuksesta? Asunto-osakeyhtiölain mukaan on tarkistettava

Lisätiedot

TOIMINNANTARKASTUS ASUNTO- OSAKEYHTIÖSSÄ

TOIMINNANTARKASTUS ASUNTO- OSAKEYHTIÖSSÄ TOIMINNANTARKASTUS ASUNTO- OSAKEYHTIÖSSÄ Pekka Luoto toiminnanjohtaja, KTM Pohjois-Suomen Kiinteistöyhdistys TOIMINNANTARKASTUS ASUNTO-OSAKEYHTIÖSSÄ Yleistä toiminnantarkastuksesta Asunto-osakeyhtiölaki

Lisätiedot

AMMATTIOSASTON TILINTARKASTAJISTA TOIMINNANTARKASTAJIA. Milloin yhdistykseen on valittava auktorisoitu HTM- tai KHT-tilintarkastaja.

AMMATTIOSASTON TILINTARKASTAJISTA TOIMINNANTARKASTAJIA. Milloin yhdistykseen on valittava auktorisoitu HTM- tai KHT-tilintarkastaja. 25.8.2011 1 Arto Kuusiola Ossi Viljakainen AMMATTIOSASTON TILINTARKASTAJISTA TOIMINNANTARKASTAJIA Yleistä Yhdistysten talouden ja hallinnon tarkastusta koskevat säännökset uudistettiin Eduskunnassa keväällä

Lisätiedot

ASUNTO-OSAKEYHTIÖN TOIMINNANTARKASTUS: EPÄLUOTETTAVA VARJOTILINTARKASTUS VAI HYÖDYLLISTÄ LISÄTIETOA TUOTTAVA INSTITUUTIO?

ASUNTO-OSAKEYHTIÖN TOIMINNANTARKASTUS: EPÄLUOTETTAVA VARJOTILINTARKASTUS VAI HYÖDYLLISTÄ LISÄTIETOA TUOTTAVA INSTITUUTIO? TAMPEREEN YLIOPISTO Taloustieteiden laitos ASUNTO-OSAKEYHTIÖN TOIMINNANTARKASTUS: EPÄLUOTETTAVA VARJOTILINTARKASTUS VAI HYÖDYLLISTÄ LISÄTIETOA TUOTTAVA INSTITUUTIO? Yrityksen taloustiede, laskentatoimi

Lisätiedot

UUDISTUVA ASUNTO-OSAKEYHTIÖLAKI. Kiinteistöliiton lakimies

UUDISTUVA ASUNTO-OSAKEYHTIÖLAKI. Kiinteistöliiton lakimies UUDISTUVA ASUNTO-OSAKEYHTIÖLAKI Kiinteistöliiton lakimies UUSI ASUNTO-OSAKEYHTIÖLAKI Kaikki samaan lakiin Yhtiön perustaminen, vahingonkorvaus Lain rakenne muuttuu Tavoitteena helppolukuisempi laki maallikoille

Lisätiedot

Niko Jakobsson. Referee-artikkeli Toukokuu 2011. Julkaistu Edilexissä 12.7.2011 www.edilex.fi/lakikirjasto/7904

Niko Jakobsson. Referee-artikkeli Toukokuu 2011. Julkaistu Edilexissä 12.7.2011 www.edilex.fi/lakikirjasto/7904 Niko Jakobsson TOIMINNANTARKASTUS MAALLIKKOTILINTARKASTUKSEN KORVAAJANA TARKASTELUA ASUNTO- OSAKEYHTIÖN JA PIENEN OSAKEYHTIÖN SEKÄ TILINTARKASTUSVELVOLLISUUDEN NÄKÖKULMASTA Referee-artikkeli Toukokuu 2011

Lisätiedot

1) kirjanpitolain (1336/1997) 1 luvun 1 :ssä tarkoitetun kirjanpitovelvollisen yhteisön ja säätiön tilintarkastukseen; sekä

1) kirjanpitolain (1336/1997) 1 luvun 1 :ssä tarkoitetun kirjanpitovelvollisen yhteisön ja säätiön tilintarkastukseen; sekä 1 of 19 19.6.2008 14:12 Finlex» Lainsäädäntö» Ajantasainen lainsäädäntö» 2007» 13.4.2007/459 13.4.2007/459 Katso tekijänoikeudellinen huomautus käyttöehdoissa. Seurattu SDK 391/2008 saakka. Tilintarkastuslaki

Lisätiedot

Hallituksen esitys ja eduskunnan lakivaliokunnan mietintö ovat saatavana eduskunnan internetsivuilta (www.eduskunta.fi).

Hallituksen esitys ja eduskunnan lakivaliokunnan mietintö ovat saatavana eduskunnan internetsivuilta (www.eduskunta.fi). Yhdistyslaki muuttui 1.9.2010 uudet säännökset etäosallistumisesta yhdistyksen jäsenten kokoukseen ja jäsenten yksimielisestä päätöksestä ilman kokousta, johdon tehtävistä ja tarkastuksesta Johdannoksi

Lisätiedot

1/ 2010. Syyskokouksessa jäsenet päättivät perustaa uuden yrityksen. Uusi asunto-osakeyhtiölaki voimaan 1.7. 2010

1/ 2010. Syyskokouksessa jäsenet päättivät perustaa uuden yrityksen. Uusi asunto-osakeyhtiölaki voimaan 1.7. 2010 1/ 2010 Syyskokouksessa jäsenet päättivät perustaa uuden yrityksen Uusi asunto-osakeyhtiölaki voimaan 1.7. 2010 Maalämpöä voidaan hyödyntää myös taloyhtiöissä Kotitalot kuntoon kilpailu Kilpailuvirasto

Lisätiedot

BDO Observer. P ä ä k i r j o i t u s. Pääkirjoitus. Asunto-osakeyhtiölain uudistaminen

BDO Observer. P ä ä k i r j o i t u s. Pääkirjoitus. Asunto-osakeyhtiölain uudistaminen BDO Observer Pääkirjoitus 1-2009 Asunto-osakeyhtiölain uudistaminen 2 Kilan yleisohje; Tulon kirjaaminen tuotoksi valmiusasteen perusteella Uusi verotilimenettely 1.1.2010 alkaen 11 Tuotannollisten investointien

Lisätiedot

Uusi asunto-osakeyhtiölaki

Uusi asunto-osakeyhtiölaki Oulun läänin Kiinteistöyhdistys Uusi asunto-osakeyhtiölaki AA, OTT Mikko Pikkujämsä Syksy 2009 Oulu Johdanto uudistukseen Yleiset periaatteet ja toimielimet Lainsäädäntöhanke Asunto-osakeyhtiölakityöryhmän

Lisätiedot

UUSI ASUNTO-OSAKEYHTIÖLAKI - YHTIÖJÄRJESTYKSEN MUUTOSTARVE, YHTIÖKOKOUS, HALLITUKSEN JÄSENET, ISÄNNÖITSIJÄ JA TARKASTAJAT

UUSI ASUNTO-OSAKEYHTIÖLAKI - YHTIÖJÄRJESTYKSEN MUUTOSTARVE, YHTIÖKOKOUS, HALLITUKSEN JÄSENET, ISÄNNÖITSIJÄ JA TARKASTAJAT 1 Oikeusministeriö Ohje Lainvalmisteluosasto Jyrki Jauhiainen 2.6.2010 UUSI ASUNTO-OSAKEYHTIÖLAKI - YHTIÖJÄRJESTYKSEN MUUTOSTARVE, YHTIÖKOKOUS, HALLITUKSEN JÄSENET, ISÄNNÖITSIJÄ JA TARKASTAJAT Uusi asunto-osakeyhtiölaki

Lisätiedot

Omistajaohjaus ja kuntien yhtiöt 10.04.2013 PIETARSAARI. Pasi Pönkä lakimies, varatuomari pasi.ponka@kuntaliitto.fi

Omistajaohjaus ja kuntien yhtiöt 10.04.2013 PIETARSAARI. Pasi Pönkä lakimies, varatuomari pasi.ponka@kuntaliitto.fi Omistajaohjaus ja kuntien yhtiöt 10.04.2013 PIETARSAARI Pasi Pönkä lakimies, varatuomari pasi.ponka@kuntaliitto.fi tilintarkastajat yhtiön johto yhtiökokous hallintoneuvosto hallitus toimitusjohtaja yhtiöoikeudellinen

Lisätiedot

UUDEN ASUNTO-OSAKEYHTIÖLAIN VAIKUTUKSET TALOYHTIÖN TILINTARKASTUKSEEN IMPACT OF REVISED FINNISH LIMITED-LIABILITY HOUSING COMPANY LAW ON AUDITING

UUDEN ASUNTO-OSAKEYHTIÖLAIN VAIKUTUKSET TALOYHTIÖN TILINTARKASTUKSEEN IMPACT OF REVISED FINNISH LIMITED-LIABILITY HOUSING COMPANY LAW ON AUDITING LAPPEENRANNAN TEKNILLINEN YLIOPISTO Kauppatieteiden tiedekunta Kauppatieteiden kandidaatin tutkinnon tutkielma Laskentatoimi UUDEN ASUNTO-OSAKEYHTIÖLAIN VAIKUTUKSET TALOYHTIÖN TILINTARKASTUKSEEN IMPACT

Lisätiedot

TILINTARKASTUS VAI TOIMINNANTARKASTUS -

TILINTARKASTUS VAI TOIMINNANTARKASTUS - YHTEISKUNTATIETEIDEN TIEDEKUNTA Hilkka Ojala TILINTARKASTUS VAI TOIMINNANTARKASTUS - INSTITUTIONAALISEN TEORIAN SOVELTAMINEN ASUNTO- OSAKEYHTIÖÖN Pro gradu tutkielma Talousjohtamisen maisteriohjelma Syksy

Lisätiedot

2007 Hannu Mikkonen 18.3.2007. Yhtiön juridinen. perustaminen. 04_yhtion_juridinen_perustaminen.odt 1 (23)(

2007 Hannu Mikkonen 18.3.2007. Yhtiön juridinen. perustaminen. 04_yhtion_juridinen_perustaminen.odt 1 (23)( Yhtiön juridinen perustaminen 04_yhtion_juridinen_perustaminen.odt 1 (23)( Sisällysluettelo...1 Yhtiön juridinen perustaminen...3 Yksityinen elinkeinonharjoittaja eli ns. toiminimi...4 Ammatinharjoittaja...4

Lisätiedot

HYVÄ HALLINTOTAPASUOSITUS TALOYHTIÖILLE 2011

HYVÄ HALLINTOTAPASUOSITUS TALOYHTIÖILLE 2011 Hyvä hallintotapa lisää luottamusta taloyhtiön toimintaan ja parantaa hallinnon toimivuutta. Hyvään hallintotapaan kuuluu omistajien tasapuolinen kohtelu ja heidän oikeuksiensa suojeleminen sekä osallistumiseen

Lisätiedot

ASUNTO-OSAKEYHTIÖIDEN TOIMINNANTARKASTUS

ASUNTO-OSAKEYHTIÖIDEN TOIMINNANTARKASTUS Ilkka OT Tähtinen ASUNTO-OSAKEYHTIÖIDEN TOIMINNANTARKASTUS - Tietoa ongelmista Osakkaille: Toiminnantarkastajan valitsemista harkittaessa Toiminnantarkastajaksi suostumista pohdittaessa Asunto-osakeyhtiöiden

Lisätiedot

Tekijä: Johanna Lehtinen Opponentti: Taina Törrönen Ohjaaja: Ulla Kotonen

Tekijä: Johanna Lehtinen Opponentti: Taina Törrönen Ohjaaja: Ulla Kotonen LAPPEENRANNAN TEKNILLINEN YLIOPISTO Kauppatieteiden osasto Kauppatieteiden kandidaatin tutkielma Laskentatoimi OSAKEYHTIÖLAIN MUUTOSTEN VAIKUTUS PIENEN OSAKEYHTIÖN TILIN- PÄÄTÖKSEEN JA TILINTARKASTUKSEEN

Lisätiedot

Omaishoitajat ja Läheiset 19.4.2011

Omaishoitajat ja Läheiset 19.4.2011 Omaishoitajat ja Läheiset 19.4.2011 Yhdistyslain muutokset 1.9.2010 1. Etäosallistuminen 2. Yksimielinen päätös 3. Hallituksen tehtävien selventäminen 4. Hallituksen jäsenen asuinpaikka 5. Velvollisuus

Lisätiedot

Uuden tilintarkastuslain mukaisen raportoinnin muutokset ja muut keskeiset vaikutukset tilintarkastajan näkökulmasta

Uuden tilintarkastuslain mukaisen raportoinnin muutokset ja muut keskeiset vaikutukset tilintarkastajan näkökulmasta TAMPEREEN YLIOPISTO Taloustieteiden laitos Uuden tilintarkastuslain mukaisen raportoinnin muutokset ja muut keskeiset vaikutukset tilintarkastajan näkökulmasta Taloustieteiden laitos, Finanssihallinto

Lisätiedot

HALLITUKSEN TEHTÄVÄT, TOIMINTA JA VASTUU

HALLITUKSEN TEHTÄVÄT, TOIMINTA JA VASTUU HALLITUKSEN TEHTÄVÄT, TOIMINTA JA VASTUU Iisalmi 21.9.2011 Anu Kärkkäinen Päälakimies Suomen Kiinteistöliitto ry Suomen Kiinteistöliitto ry SUOMEN KIINTEISTÖLIITTO Suomen Kiinteistöliitto on kiinteistönomistajien

Lisätiedot

HAUKIPUDAS-ONKAMONSELÄN YHTEISMETSÄN OSAKASKUNNAN OHJESÄÄNTÖ

HAUKIPUDAS-ONKAMONSELÄN YHTEISMETSÄN OSAKASKUNNAN OHJESÄÄNTÖ HAUKIPUDAS-ONKAMONSELÄN YHTEISMETSÄN OSAKASKUNNAN OHJESÄÄNTÖ YLEISET MÄÄRÄYKSET 1 Yhteismetsän osakaskunnan nimi on Haukipudas-Onkamonselän yhteismetsän osakaskunta ja kotipaikka on Oulun kaupunki. Yhteismetsän

Lisätiedot

Osuuskunnan tarjoamia palveluja saavat käyttää hyväkseen muutkin kuin jäsenet, ellei hallitus toisin päätä.

Osuuskunnan tarjoamia palveluja saavat käyttää hyväkseen muutkin kuin jäsenet, ellei hallitus toisin päätä. Osuuskunnan säännöt 1 Toiminimi ja kotipaikka Osuuskunnan toiminimi on Osuuskumma-kustannus ja kotipaikka Tampere. 2 Toimiala Osuuskunnan tarkoituksena ja toimialana on jäsenten talouden tukemiseksi harjoittaa

Lisätiedot

HALLITUKSEN TOIMINTA JA VASTUU

HALLITUKSEN TOIMINTA JA VASTUU HALLITUKSEN TOIMINTA JA VASTUU Finlandiatalo 3.5.2011 Anu Kärkkäinen päälakimies Suomen Kiinteistöliitto ry Suomen Kiinteistöliitto ry SUOMEN KIINTEISTÖLIITTO Suomen Kiinteistöliitto on kiinteistönomistajien

Lisätiedot

HighScore Osk -nimisen osuuskunnan säännöt

HighScore Osk -nimisen osuuskunnan säännöt 1 HighScore Osk -nimisen osuuskunnan säännöt 1 Toiminimi ja kotipaikka Osuuskunnan toiminimi on HighScoreo Osk ja sen kotipaikka on Tampere. 2 Toimiala Osuuskunnan tarkoituksena ja toimialana on jäsentensä

Lisätiedot

Määräykset ja ohjeet 8/2012

Määräykset ja ohjeet 8/2012 Määräykset ja ohjeet 8/2012 Tilintarkastus Dnro FIVA 5/01.00/2011 Antopäivä 14.6.2012 Voimaantulopäivä 1.9.2012 FINANSSIVALVONTA puh. 010 831 51 faksi 010 831 5328 etunimi.sukunimi@finanssivalvonta.fi

Lisätiedot

UUSI ASUNTO-OSAKEYHTIÖLAKI MENETTELYT YHTIÖKOKOUKSESSA. SKH-Isännöinti Oy 13.10.2010

UUSI ASUNTO-OSAKEYHTIÖLAKI MENETTELYT YHTIÖKOKOUKSESSA. SKH-Isännöinti Oy 13.10.2010 UUSI ASUNTO-OSAKEYHTIÖLAKI MENETTELYT YHTIÖKOKOUKSESSA SKH-Isännöinti Oy 13.10.2010 Asunto-osakeyhtiölaki 22.12.2009 Asunto-osakeyhtiölain kokonaisuudistus Pääosin nykykäytäntö kirjattu lakiin Eriytetään

Lisätiedot