Asukkaat ja osakkaat. Asumistarpeet. Asumispalvelut ja niiden kehittäminen Talon identiteetti

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Asukkaat ja osakkaat. Asumistarpeet. Asumispalvelut ja niiden kehittäminen Talon identiteetti"

Transkriptio

1 Omaisuuden arvon säilyttäminen ja kehittäminen Erilaiset asukas- ja osakasintressit Hyvä, turvallinen ja terveellinen asuminen ja ympäristö Pihamiljöö ja ympäristö Koulutus Kuva 2. Taloyhtiön kehyskaavio. Asukkaat ja osakkaat Asumistarpeet Asumispalvelut ja niiden kehittäminen Talon identiteetti Taloyhtiön hallinnon roolijako yhtiökokous hallitus isännöitsijä 1.5 Hyvä hallintotapa Hyvä hallintotapa yritysmaailmassa Taloyhtiön asema asuntomarkkinoilla naapuritalot kaupunginosa/ kunnan alue kaupunki/kunta Henkilöstö/palveluntuottajat Hyvä hallintotapa tai hyvä hallinto tarkoittaa yleisellä tasolla hyviä ja eettisiä menettelytapoja yhtiön hallinnossa. Selkeät menettelytavat merkitsevät osakkeenomistajien, yhtiön työntekijöiden sekä sidosryhmien kannalta läpinäkyvyyttä, ennustettavuutta ja jatkuvuutta yhtiön hallinnossa. Hyvän hallinnon ohjeissa kuvataan muun muassa yhtiön päätöselimet, niiden keskinäiset valta- ja päätöksentekosuhteet, yhtiön keskeisen johdon päätöksentekovalta sekä tilintarkastusjärjestelmä. Nykyisin Johdanto: suomalainen taloyhtiö 33

2 kaikilla suurilla pörssiyhtiöillä ja osalla muistakin yhtiöistä on oman hallintojärjestelmänsä kuvaus, joka lisää kaivattua läpinäkyvyyttä yhtiön hallinnossa ja luo raamit hallinnon kehittämiselle. Nykyisin puhutaan myös niin sanotusta yritysten yhteiskuntavastuun kuvauksesta. Hyvä hallintotapa -ohjeisto laadittiin alun perin pörssiyhtiöille, mutta nyt samanlainen ohjeistus on olemassa myös listaamattomille yhtiöille. Voidaan oikeastaan sanoa, että jokainen itseään kunnioittava yritys on nykyään ottanut käyttöönsä hyvän hallintotavan periaatteet Hyvä hallintotapa taloyhtiöissä Vuonna 2011 julkaistun Hyvä hallintotapasuositus taloyhtiölle -suosituksen tarkoituksena on ennen muuta selvittää, miten taloyhtiö ja sen hallintoelimet toimivat ja miten tätä toimivuutta voidaan parantaa. Suosituksen antoivat Suomen Kiinteistöliitto ry ja Asunto- ja kiinteistöyhtiöiden hallitusammattilaiset AKHA ry. Sen johtavat periaatteet ovat seuraavat: 1. Osakkaiden yhdenvertaisuus Yhdenvertaisuusperiaate tulee suoraan asunto-osakeyhtiölaista ja se tarkoittaa, että kaikki osakkeet tuottavat yhtiössä yhtäläiset oikeudet, jollei yhtiöjärjestyksessä määrätä toisin. Yhtiökokous, hallitus tai isännöitsijä eivät saa tehdä päätöstä tai ryhtyä muuhun toimenpiteeseen, joka on omiaan tuottamaan osakkeenomistajalle tai muulle epäoikeutettua etua yhtiön tai toisen osakkeenomistajan kustannuksella. 2. Läpinäkyvyys Läpinäkyvyysperiaate tarkoittaa jatkuvaa avointa tiedottamista yhtiön asioista osakkaille ja asukkaille. 1 Lisätietoja hyvän hallintotavan ohjeistuksesta saa esim. internetsivulta 34 Hyvä hallintotapa taloyhtiössä

3 3. Ennakointi Ennakointi tarkoittaa yhtiön tulevaisuuteen valmistautumista hyvissä ajoin selvityksin ja suunnitelmin. Hyvä hallintotapasuositus taloyhtiölle jakautuu seuraaviin aihealueisiin: yhtiökokous hallitus isännöitsijä riskienhallinta tilintarkastus ja toiminnantarkastus taloyhtiön strategia osakkeenomistajien oikeuksien käyttö. Kustakin aihealueesta annetaan 1 16 erillistä suositusta. Hyvä hallintotapasuositus taloyhtiöille 2011 on laadittu siten, että eri aihealueiden suosituksissa todetaan ensin asunto-osakeyhtiölain mukainen vähimmäistaso (esim. yhtiökokousasioille ja kokouksen järjestämiselle) ja sen jälkeen määritellään niin sanottu tavoitetaso, joka tähtää parempaan hallintoon taloyhtiössä. Eri aihealueiden suosituksista rakentuu taloyhtiön hyvä hallintotapa. Hyvä hallintotapasuositus taloyhtiöille 2011 on käyty kokonaisuudessaan läpi tämän kirjan luvussa 2. Johdanto: suomalainen taloyhtiö 35

4 2 Hyvä hallintotapasuositus taloyhtiöille Hyvän hallinnon ohjeet Virallinen Hyvä hallintotapasuositus taloyhtiöille 2011 annettiin Suosituksen takana ovat Suomen Kiinteistöliitto ry ja Asunto- ja Kiinteistöalan hallitusammattilaiset Akha ry. Suosituksen esikuvina olivat osakeyhtiöille laaditut hyvän hallinto tavan tai Hyvän hallintotavan hallintokoodin ohjeet sekä ennen muuta tarkoituksena on lisätä tämän kirjan aiemmat painokset. Myös luottamusta taloyhtiön nykyinen asunto-osakeyhtiölaki ja sen toimintaan ja parantaa tarkoitusten mukainen soveltaminen oli hallinnon toimivuutta. merkittävä kimmoke suosituksen laadintaan. Hyvän hallintotavan laatimisesta asunto-osakeyhtiöille oli keskusteltu alalla vuodesta 2005 lähtien. Suosituksessa määritellyn hyvän hallintotavan tarkoituksena on lisätä luottamusta taloyhtiön toimintaan ja parantaa hallinnon toimivuut- Hyvä hallintotapasuositus TALOYHTIÖILLE

5 ta. Hyvään hallintotapaan kuuluvat omistajien tasapuolinen kohtelu ja heidän oikeuksiensa suojeleminen sekä osallistumiseen rohkaiseminen, organisaation taloudellisten tietojen oikea-aikainen ja tarkka raportointi sekä johdon ohjaus- ja valvontatehtävät. Hyvä hallintotapasuositus 2011 täydentää lakisääteisiä menettelyjä ja toimintatapoja, selkiyttää toimijoiden rooleja sekä lisää taloyhtiön hallinnon ennakoitavuutta ja avoimuutta. Hyvän hallintotavan johtavat periaatteet ovat yhdenvertaisuus, läpinäkyvyys ja ennakointi. Yhdenvertaisuusperiaatteella tarkoitetaan, että kaikki osakkeet tuottavat yhtiössä yhtäläiset oikeudet osakkeenomistajien yhdenvertaisuudesta voidaan poiketa vain yhtiöjärjestyksellä yhtiön toimielimet (yhtiökokous, hallitus, isännöitsijä) eivät saa tehdä päätöstä tai ryhtyä toimenpiteeseen, jos se loukkaa yhdenvertaisuutta (epäoikeutettu etu yhtiön tai toisen osakkeenomistajan kustannuksella). Läpinäkyvyysperiaatteella tarkoitetaan, että yhtiön tulee tiedottaa avoimesti yhtiön asioista osakkaille ja asukkaille jatkuvasti yhtiötä koskevat tiedot ovat tarvittaessa osakkeenomistajien ja yhtiön muiden sidosryhmien saatavilla. Ennakointiperiaatteella tarkoitetaan, että muutoksiin (kuten mm. merkittäviin kunnossapitotoimiin) valmistaudutaan hyvissä ajoin selvityksin ja suunnitelmin sopimuksia tehtäessä noudatetaan ennakoivaa toimintatapaa eli mietitään jo etukäteen sopimuksen vaikutuksia 40 Hyvä hallintotapa taloyhtiössä

6 ongelmiin ja epäselvyyksiin tartutaan välittömästi riidat pyritään ehkäisemään ennalta yhtiön ja hallituksen toimintaa suunnitellaan jatkuvasti ja yhtiön strategiat pidetään ajan tasalla. Hyvä hallintotapasuositus 2011 on kirjoitettu siten, että siinä kerrotaan ensin lain vaatimuksista asiaa koskien, jos sellainen on olemassa. Sen jälkeen kuvataan tavoitetila hyvän hallintotavan kannalta. Tässä luvussa käydään läpi Hyvän hallintotapasuosituksen koko sisältö ja tarkastellaan sen merkitystä taloyhtiölle. Luvussa 3 selvitetään erikseen, miten suositus voidaan ottaa taloyhtiössä käyttöön. 2.2 Yhtiökokous Etukäteistietojen antaminen asuntoosakeyhtiön osakkeenomistajille Suositus 1. Etukäteistietojen antaminen asunto-osakeyhtiön osakkeenomistajille Tavoitetaso Osakkeenomistajien saataville on an nettava ennen yhtiökokousta riittävästi tietoa käsiteltävistä asioista. Päätösesitykset tulee esittää osakkaille etukäteen. Muutoinkin yhtiön on tilikauden aikana annettava osakkaille kaikki yhtiön ja osakkeenomistajien kannalta olennaiset tiedot. Lain mukainen vähimmäistaso Jollei kokouskutsun mukana toimiteta kokousasiakirjoja, on kokouskutsussa mainittava, missä yhtiökokouksen kokousasiakirjat ovat osakkeenomistajan nähtävä - nä. Jos kokouksessa käsitellään yhtiöjärjes tyksen muuttamista, kutsussa on mainittava muutoksen pääasiallinen sisältö, ellei muutosehdotusasia kirjoja ole liitetty kokouskutsuun. Hyvä hallintotapasuositus TALOYHTIÖILLE

7 Tavoitetaso Lain mukainen vähimmäistaso Mitä suositus tarkoittaa? Osakkeenomistajille tulee antaa riittävästi tietoa ennen yhtiökokousta, jotta heillä olisi mahdollisuus osallistua päätöksentekoon kokouksessa. Hallituksen päätösehdotukset sekä viimeinen tilinpäätös, toimintakertomus, tilintarkastuskertomus ja toiminnantarkastuskertomus on vähintään kahden viikon ajan ennen kokousta pidettävä osakkeenomistajien nähtävänä kokouskutsussa ilmoitetussa paikassa. Nämä asiakirjat on myös viivytyksettä lähetettävä osakkeenomistajalle, joka niitä pyytää. Lähettämisestä saa periä hallituksen vahvistaman kohtuullisen maksun. Asiakirjat on lisäksi asetettava nähtäväksi yhtiökokouksessa. Osakkeenomistajalla on tietojen saamista varten yhtiökokouksessa kyselyoikeus. Osakkeenomistajalla on oikeus saada yhtiökokoukselle kuuluva asia yhtiökokouksen käsiteltäväksi, jos hän vaatii sitä kirjallisesti hallitukselta niin hyvissä ajoin, että asia voidaan sisällyttää kokouskutsuun. Yleistä ja jatkuvaa tiedottamisvelvoitetta ei ole määritelty asuntoosakeyhtiölaissa. Suosituksen mukaan osakkeenomistajille tulee antaa riittävästi tietoa ennen yhtiökokousta, jotta heillä olisi mahdollisuus osallistua päätöksentekoon kokouksessa. Mikäli kysymyksessä on varsinainen yhtiökokous, osakkeenomistajille tulee toimittaa kokouskutsun mukana tilinpäätös, toimintakertomus sekä tilintarkastuskertomus ja/tai toiminnantarkastuskertomus. 42 Hyvä hallintotapa taloyhtiössä

8 Kun yhtiökokouksen päätettäväksi on tulossa laajempi asia, kuten putkitai julkisivuremontin kaltainen korjaushanke, riittävän etukäteistiedon antaminen osakkeenomistajille saattaa edellyttää erillisen tiedotus- tai keskustelutilaisuuden järjestämistä. Jos kokousasiakirjoja ei toimiteta kutsun mukana, kutsussa tulee mainita, missä asiakirjat ovat nähtävissä (esim. isännöitsijän toimistossa). Asiakirjojen pitää lain mukaan olla osakkeenomistajien nähtävillä vähintään kahden viikon ajan ennen kokousta. Jos yhtiökokouksessa on tarkoitus päättää yhtiöjärjestyksen muuttamisesta, kokouskutsussa tulee mainita muutosehdotuksen pääasiallinen sisältö. Muutosten sisältö on selostettava yhtiökokouskutsussa. Pelkkä viittaaminen yhtiöjärjestyksen muutettaviin kohtiin ei ole riittävää. Kokousasiakirjojen tulee sisältää myös hallituksen päätösesitykset käsiteltävistä asioista. Hallituksen päätösesitys tulisi laatia siten, että osakkeenomistaja ymmärtää sen perusteella, mistä asiassa on kysymys ja mitä sen suhteen kannattaisi päättää. Suosituksen mukaan hallituksen tulisi arvioida tiedottamistarvetta myös yhtiökokousten välillä. Osakkeenomistajille voi olla tarpeen tiedottaa esimerkiksi hallituksen tekemistä päätöksistä tai muista asioista, jotka voivat vaikuttaa osakkaiden tai asukkaiden asemaan. Suositukseen liittyvät vastavuoroisesti osakkaalle annetut suositukset tutustua etukäteen yhtiökokousaineistoon ja vastuu käyttää kyselyoikeutta tarkoituksenmukaisella tavalla (ks. 2.8) Miksi suositusta kannattaa noudattaa? Riittävien tietojen saaminen käsiteltävistä asioista ennen yhtiökokousta on edellytys sille, että osakkeenomistajat osaavat tehdä oikeita päätöksiä yhtiökokouksessa. Suosituksen mukaisesti hallituksen tulee arvioida, onko lain mukaisten asiakirjojen nähtävillä pitäminen riittävää osakkeenomistajien valmistautumista varten vai tarvitsevatko nämä kenties lisätietoja asioista. Hyvä hallintotapasuositus TALOYHTIÖILLE

9 Asunto-osakeyhtiölain mukaan hallituksella ei ole yleistä tiedottamisvelvolli- Hyvää hallintotapaa noudattava hallitus suutta osakkeenomistajille yhtiön asioista. huolehtii tiedottamisesta Osakkeenomistajilla on yhtiökokouksessa ja pitää osakkaat ajan kyselyoikeus niistä asioista, jotka liittyvät tasalla heidän asemaansa päätettävinä oleviin asioihin, mutta yhtiökokousten välillä kysely oikeutta ei ole. Hyvää vaikuttavista tiedoista. hallintotapaa noudattava hallitus huolehtii kuitenkin oma-aloitteisesti tiedottamisesta ja pitää osakkaat ajan tasalla heidän asemaansa vaikuttavista tiedoista. Hallinnon läpinäkyvyys lisää nimittäin luottamusta hallituksen toimintaan, vähentää epätietoisuutta ja antaa osakkeenomistajille tunteen siitä, että he voivat vaikuttaa päätöksentekoon Yhtiökokouksen järjestäminen Suositus 2. Yhtiökokouksen järjestäminen Tavoitetaso Yhtiökokous on järjestettävä siten, että osakkeenomistajat voivat osallistua yhtiökokoukseen ja käyttää siellä äänioikeuttaan. Lain mukainen vähimmäistaso Yhtiökokous on pidettävä yhtiön kotipaikassa, jollei yhtiöjärjestykses - sä määrätä toisesta paikkakunnasta. Kokous voidaan erittäin painavasta syystä pitää muullakin paikkakunnalla. Yhtiökokouksen koolle kutsumisaika on vähintään kaksi viikkoa ja enintään kaksi kuukautta ennen. Yhtiöjärjestyksen määräyksen perusteella tai hallituksen päätöksellä voidaan sallia osakkeenomistajan osallistuminen postitse tai teknisen välineen avulla. Osakkeenomistaja voi käyttää kokouksessa edustajanaan valtuutettua tai osallistuessaan itse myös avustajaa. 44 Hyvä hallintotapa taloyhtiössä

HYVÄ HALLINTOTAPASUOSITUS TALOYHTIÖILLE 2011

HYVÄ HALLINTOTAPASUOSITUS TALOYHTIÖILLE 2011 Hyvä hallintotapa lisää luottamusta taloyhtiön toimintaan ja parantaa hallinnon toimivuutta. Hyvään hallintotapaan kuuluu omistajien tasapuolinen kohtelu ja heidän oikeuksiensa suojeleminen sekä osallistumiseen

Lisätiedot

Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodi

Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodi Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodi (Corporate Governance) 2010 Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodi (Corporate Governance) Arvopaperimarkkinayhdistys ry 15.6.2010 ARVOPAPERIMARKKINAYHDISTYS RY

Lisätiedot

Hyvä hallintotapa järjestössä

Hyvä hallintotapa järjestössä Hyvä hallintotapa järjestössä JULKAISIJA Sosiaali- ja terveysjärjestöjen yhteistyöyhdistys YTY ry Iso Roobertinkatu 1 A 16 00120 Helsinki KIRJOITTAJAT Anneli Pahta Olli Hakkarainen GRAAFINEN SUUNNITTELU

Lisätiedot

Hyvä hallintotapa taloyhtiössä?

Hyvä hallintotapa taloyhtiössä? Hyvä hallintotapa taloyhtiössä? Uuden lain vaikutukset taloyhtiön toimintaan ARY:n seminaariin 7.4.2010 Toimitusjohtaja, isännöitsijä Markku Kulomäki Asunto-osakeyhtiöt Taloyhtiöitä, hallituksen puheenjohtajia

Lisätiedot

VIITASAAREN KAUPUNKI HYVÄ HALLINTO- JA JOHTAMISTAPA VIITASAAREN KAUPUNKIKONSERNISSA (CORPORATE GOVERNANCE) Kaupunginhallitus 30.6.

VIITASAAREN KAUPUNKI HYVÄ HALLINTO- JA JOHTAMISTAPA VIITASAAREN KAUPUNKIKONSERNISSA (CORPORATE GOVERNANCE) Kaupunginhallitus 30.6. VIITASAAREN KAUPUNKI HYVÄ HALLINTO- JA JOHTAMISTAPA VIITASAAREN KAUPUNKIKONSERNISSA (CORPORATE GOVERNANCE) Kaupunginhallitus 30.6.2014 186 1 1. JOHDANTO... 4 1.1. Viitasaaren kaupungin konserniohje ja

Lisätiedot

SUOSITUS OHJEEKSI HYVÄ HALLINTO- JA JOHTAMISTAPA PÄIJÄT-HÄMEEN KUNTA- KONSERNEISSA

SUOSITUS OHJEEKSI HYVÄ HALLINTO- JA JOHTAMISTAPA PÄIJÄT-HÄMEEN KUNTA- KONSERNEISSA SUOSITUS OHJEEKSI HYVÄ HALLINTO- JA JOHTAMISTAPA PÄIJÄT-HÄMEEN KUNTA- KONSERNEISSA 2 SISÄLLYSLUETTELO 1 OMISTAJAOHJAUS...4 1.1 Tarkoitus...4 1.2 Hyvä hallinto- ja johtamistapa -ohjeen soveltamisala...4

Lisätiedot

HYVÄ HALLINTO- JA JOHTAMISTAPA HYVINKÄÄN KAUPUNKIKONSERNISSA (CORPORATE GOVERNANCE OHJE)

HYVÄ HALLINTO- JA JOHTAMISTAPA HYVINKÄÄN KAUPUNKIKONSERNISSA (CORPORATE GOVERNANCE OHJE) HYVÄ HALLINTO- JA JOHTAMISTAPA HYVINKÄÄN KAUPUNKIKONSERNISSA (CORPORATE GOVERNANCE OHJE) 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO... 3 2. YHTIÖKOKOUS... 3 2.1. YHTIÖKOKOUKSEN KOOLLE KUTSUMINEN... 3 2.2. KOKOUSKUTSU

Lisätiedot

Hallituksen esitys ja eduskunnan lakivaliokunnan mietintö ovat saatavana eduskunnan internetsivuilta (www.eduskunta.fi).

Hallituksen esitys ja eduskunnan lakivaliokunnan mietintö ovat saatavana eduskunnan internetsivuilta (www.eduskunta.fi). Yhdistyslaki muuttui 1.9.2010 uudet säännökset etäosallistumisesta yhdistyksen jäsenten kokoukseen ja jäsenten yksimielisestä päätöksestä ilman kokousta, johdon tehtävistä ja tarkastuksesta Johdannoksi

Lisätiedot

[Kirjoita teksti] Salibandyseuran Hyvä Hallinto

[Kirjoita teksti] Salibandyseuran Hyvä Hallinto [Kirjoita teksti] Salibandyseuran Hyvä Hallinto 2 Sisältö LUKIJALLE... 4 SEURAN HYVÄ HALLINTO... 5 1 Mikä on seura?... 5 1.1 Peruskäsitteitä... 5 1.2 Seuran tarkoitus... 6 1.3 Yhdistyksen säännöt... 6

Lisätiedot

UUSI ASUNTO-OSAKEYHTIÖLAINSÄÄDÄNTÖ JA SEN PERUSTELUT

UUSI ASUNTO-OSAKEYHTIÖLAINSÄÄDÄNTÖ JA SEN PERUSTELUT 1 Oikeusministeriö Lainvalmisteluosasto 21.7.2010 UUSI ASUNTO-OSAKEYHTIÖLAINSÄÄDÄNTÖ JA SEN PERUSTELUT Johdannoksi lukuohje Tämän oppaan alussa on yhteenveto tärkeimmistä 1.7.2010 voimaan tulleeseen uuteen

Lisätiedot

SEURAN HYVÄ HALLINTO. Voittoja joka päivä

SEURAN HYVÄ HALLINTO. Voittoja joka päivä SEURAN HYVÄ HALLINTO Voittoja joka päivä Sisällysluettelo Lukijalle... 3 1 Mikä on seura?... 4 1.1 Peruskäsitteitä... 4 1.2 Seuran tarkoitus... 4 1.3 Yhdistyksen säännöt... 4 1.4. Keskeisiä toimintaperiaatteita...

Lisätiedot

suunnittelu 2.1 Hallitus valitaan yhtiökokouksessa

suunnittelu 2.1 Hallitus valitaan yhtiökokouksessa 2 toiminta ja sen suunnittelu 2.1 Hallitus valitaan yhtiökokouksessa Yhtiökokous valitsee hallituksen. Vaaleissa valituksi tulevat eniten ääniä saaneet ehdokkaat, ellei yhtiöjärjestys määrää toisin. Yhtiöjärjestyksessä

Lisätiedot

Hyvät hallintotavat perheyrityksissä. omistajuuden, liiketoiminnan sekä perheen hallinta

Hyvät hallintotavat perheyrityksissä. omistajuuden, liiketoiminnan sekä perheen hallinta 1 Hyvät hallintotavat perheyrityksissä omistajuuden, liiketoiminnan sekä perheen hallinta > L U K I J A L L E > S I S Ä L L Y S L U E T T E L O Hyvä hallintotapa vahvistaa ja selkeyttää yrityksen perustuu

Lisätiedot

KIINTEISTÖ. Työn tekijä ei voi itse valvoa omaa työtään. viesti. Hyvinkään Riihimäen Mäntsälän. Hankesuunnitelma remontin ehkä tärkein vaihe s.

KIINTEISTÖ. Työn tekijä ei voi itse valvoa omaa työtään. viesti. Hyvinkään Riihimäen Mäntsälän. Hankesuunnitelma remontin ehkä tärkein vaihe s. Hyvinkään Riihimäen Mäntsälän KIINTEISTÖ 1 15 viesti Yhtiökokouksen asiakirjat osakkaiden nähtäville s. 4 Hankesuunnitelma remontin ehkä tärkein vaihe s. 6 Nyt on aika ilmoittautua Taloyhtiö-tapahtumaan

Lisätiedot

Säätiöiden ja rahast S ojen neuv o ttel ukunt a r y. Delega D tionen för stiftelser och fonder r f. Helsinki 2010 3 1970 2010

Säätiöiden ja rahast S ojen neuv o ttel ukunt a r y. Delega D tionen för stiftelser och fonder r f. Helsinki 2010 3 1970 2010 1 2 Säätiöiden SÄÄTIÖIDEN ja rahastojen JA RAHASTOJEN neuvottelukunta NEUVOTTELUKUNTA ry. RY Delegationen DELEGATIONEN för stiftelser FÖR STIFTELSER och OCH fonder FONDER rf. RF Helsinki 2010 3 Toimittajat

Lisätiedot

SISÄLLYS. Mikä on yhdistys?... 10 Yhdistymisvapaus... 11 Rekisteröity ja rekisteriin merkitsemätön yhdistys... 13

SISÄLLYS. Mikä on yhdistys?... 10 Yhdistymisvapaus... 11 Rekisteröity ja rekisteriin merkitsemätön yhdistys... 13 YHDISTYKSEN ABC Kirja on tehty yhteistyössä Suomen Pakolaisavun Järjestöhautomon kanssa. Kari Loimu Into Kustannus Oy Hämeentie 48 00500 Helsinki www.intokustannus.fi ISBN: 978-952-264-263-9 Paino: InPrint,

Lisätiedot

YHTÄLÖ. Yhdistyksen talous ja verotus. Mitä pienessä yhdistyksessä pitäisi osata? Paula Pylkkänen 2009

YHTÄLÖ. Yhdistyksen talous ja verotus. Mitä pienessä yhdistyksessä pitäisi osata? Paula Pylkkänen 2009 YHTÄLÖ Yhdistyksen talous ja verotus Mitä pienessä yhdistyksessä pitäisi osata? HUOM! Opas on päivitetty 21.1.2014. Päivitykset on merkitty punaisella. Paula Pylkkänen 2009 MAASEUTUPOLITIIKAN YHTEISTYÖRYHMÄN

Lisätiedot

Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä 2014

Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä 2014 6 Hallituksen jäsentä 19 Hallituksen kokousta 100% Keskimääräinen osallistumisprosentti Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä 2014 26.3. Yhtiökokous 1 more than squares Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä

Lisätiedot

YHTÄLÖ. Yhdistyksen talous ja verotus. Mitä pienessä yhdistyksessä pitäisi osata? Paula Pylkkänen 2009. Kansalaisjärjestöteemaryhmä

YHTÄLÖ. Yhdistyksen talous ja verotus. Mitä pienessä yhdistyksessä pitäisi osata? Paula Pylkkänen 2009. Kansalaisjärjestöteemaryhmä YHTÄLÖ Yhdistyksen talous ja verotus Mitä pienessä yhdistyksessä pitäisi osata? Paula Pylkkänen 2009 Kansalaisjärjestöteemaryhmä MAASEUTUPOLITIIKAN YHTEISTYÖRYHMÄN JULKAISUJA 1/2009 Sivu 1 SISÄLLYS 1 LUKIJALLE...

Lisätiedot

HENKILÖSTÖPALVELUYRITYSTEN LIITTO RY

HENKILÖSTÖPALVELUYRITYSTEN LIITTO RY HENKILÖSTÖPALVELUYRITYSTEN LIITTO RY SÄÄNNÖT 1 Nimi ja kotipaikka 2 Tarkoitus 3 Toimintamuodot Yhdistyksen nimi on Henkilöstöpalveluyritysten Liitto ry, jota jäljempänä kutsutaan liitoksi. Sen kotipaikka

Lisätiedot

Yhteistoimintaopas. yhteistoiminta. luottamusmiestoiminta. työturvallisuus ja työsuojeluyhteistyö. työhyvinvointi. tasa-arvo työelämässä

Yhteistoimintaopas. yhteistoiminta. luottamusmiestoiminta. työturvallisuus ja työsuojeluyhteistyö. työhyvinvointi. tasa-arvo työelämässä Yhteistoimintaopas yhteistoiminta luottamusmiestoiminta työturvallisuus ja työsuojeluyhteistyö työhyvinvointi tasa-arvo työelämässä koulutusyhteistyö yksityisyyden suoja työelämässä liite: päihdesuositus

Lisätiedot

Työmarkkinat/Työlainsäädäntö ja työehtosopimuspolitiikka Mika Kärkkäinen EK:N OHJE OSAAMISEN KEHITTÄMISTÄ KOSKEVAN LAINSÄÄDÄNNÖN SOVELTAMISEKSI

Työmarkkinat/Työlainsäädäntö ja työehtosopimuspolitiikka Mika Kärkkäinen EK:N OHJE OSAAMISEN KEHITTÄMISTÄ KOSKEVAN LAINSÄÄDÄNNÖN SOVELTAMISEKSI Työmarkkinat/Työlainsäädäntö ja työehtosopimuspolitiikka OHJE 1 (12) EK:N OHJE OSAAMISEN KEHITTÄMISTÄ KOSKEVAN LAINSÄÄDÄNNÖN SOVELTAMISEKSI I Johdanto: uudistusten tausta ja pääasiallinen sisältö Työmarkkinajärjestöt

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysministeriö 28.6.2013 Suomen Kuntaliitto

Sosiaali- ja terveysministeriö 28.6.2013 Suomen Kuntaliitto Sosiaali- ja terveysministeriö 28.6.2013 Suomen Kuntaliitto Vanhuspalvelulaki Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista Muistio lain toimeenpanon

Lisätiedot

Tasa-arvosuunnitelma Näin se onnistuu. Sinikka Mustakallio Pia Sevelius Inkeri Tanhua

Tasa-arvosuunnitelma Näin se onnistuu. Sinikka Mustakallio Pia Sevelius Inkeri Tanhua Tasa-arvosuunnitelma Näin se onnistuu Sinikka Mustakallio Pia Sevelius Inkeri Tanhua Y H T E I N E N T E K I J Ä Tasa-arvon kehittäminen teknologiateollisuudessa -hankeen (2005 2007) tavoitteena on ollut

Lisätiedot

KUNTALAIN SISÄISTÄ VALVONTAA JA RISKIENHALLINTAA KOSKEVIEN SÄÄNNÖSTEN TOIMEENPANO

KUNTALAIN SISÄISTÄ VALVONTAA JA RISKIENHALLINTAA KOSKEVIEN SÄÄNNÖSTEN TOIMEENPANO 1 (12) KUNTALAIN SISÄISTÄ VALVONTAA JA RISKIENHALLINTAA KOSKEVIEN SÄÄNNÖSTEN TOIMEENPANO Kuntaliitto Sari Korento Marja-Liisa Ylitalo 2 Sisällys 1 Johdanto... 3 2 Sisäistä valvontaa ja riskienhallintaa

Lisätiedot

YHDISTYSTOIMINNAN OPAS TYÖMINISTERIÖ

YHDISTYSTOIMINNAN OPAS TYÖMINISTERIÖ Selkokieliversio YHDISTYSTOIMINNAN OPAS TYÖMINISTERIÖ YHDISTYS ON YHTEISTOIMINTAA...2 Yhteinen asia, kaikki mukaan!... 2 Jäseneksi liittyminen...3 Tärkeä tiedonkulku... 4 Ero yhdistyksen jäsenyydestä...

Lisätiedot

Sosiaalialan ammattilaisen eettiset ohjeet. Sosiaalialan korkeakoulutettujen ammattijärjestö Talentia ry Ammattieettinen lautakunta Helsinki 2013

Sosiaalialan ammattilaisen eettiset ohjeet. Sosiaalialan korkeakoulutettujen ammattijärjestö Talentia ry Ammattieettinen lautakunta Helsinki 2013 Arki, arvot, elämä, etiikka Sosiaalialan ammattilaisen eettiset ohjeet Sosiaalialan korkeakoulutettujen ammattijärjestö Talentia ry Ammattieettinen lautakunta Helsinki 2013 a a e e Arki, arvot, elämä,

Lisätiedot

PERUSTAMME VANHEMPAINYHDISTYKSEN

PERUSTAMME VANHEMPAINYHDISTYKSEN PERUSTAMME VANHEMPAINYHDISTYKSEN Sisältö: Liitteet: Mikä on vanhempainyhdistys? Rekisteröity vai rekisteröimätön vanhempainyhdistys? VANHEMPAINYHDISTYKSEN PERUSTAMINEN 1. Perustava kokous 2. Vanhempainyhdistyksen

Lisätiedot

"Hyvä hallintotapa" on suositus Espoon kaupungin päätöksentekoprosessissa ja kokousmenettelyssä noudatettavista periaatteista.

Hyvä hallintotapa on suositus Espoon kaupungin päätöksentekoprosessissa ja kokousmenettelyssä noudatettavista periaatteista. HYVÄ HALLINTOTAPA "Hyvä hallintotapa" on suositus Espoon kaupungin päätöksentekoprosessissa ja kokousmenettelyssä noudatettavista periaatteista. KAUPUNGINHALLITUS, SEN JAOSTOT SEKÄ LAUTAKUNNAT JA JOHTOKUNNAT

Lisätiedot