Logistiikan sähköinen tietopaketti

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Logistiikan sähköinen tietopaketti"

Transkriptio

1 Logistiikan sähköinen tietopaketti 1 KUVA Rami Salle TIEKE Tietoyhteiskunnan kehittämiskeskus ry

2 2

3 Sisällysluettelo Sisällysluettelo 3 Logistiikan sähköisen tiedonsiirron tietopaketti 4 Nykytilanne tietojärjestelmien käytössä logistiikan alueella 4 Sähköisen toimintatavan ja tiedonsiirron hyödyt logistiikassa 5 Standardirahtikirja SFS Ainutkertainen rahtikirjanumerointi 6 Kuljetusyksiköiden tunnistaminen - Standardoidun kolliosoitelapun käyttö 7 Kuljetusyksiköiden tunnistaminen - SSCC koodin käyttö 8 Miten aloittaa logistiikkatietojen sähköinen lähettäminen 10 3 Logistiikkapalveluntarjoajien verkkosivut ja portaalit 11 Palvelukeskusratkaisu 12 Oma ohjelmisto tai järjestelmä 13 Sähköiset sanomat 14 Tiedonsiirtokäytännöt ja sopimukset 17 Tiedonsiirtosopimus 20 Liite 1 Rahtikirja 23 Liite 2 Sähköisten toimintatapavaihtoehtojen vertailua 24 Liite 3 UBL 2.0 version mukainen Transportation Status sanoma 25

4 Logistiikan sähköisen tiedonsiirron tietopaketti on ensisijaisesti suunnattu kuljetus- ja logistiikkayritysten asiakkaille, jotka haluavat aloittaa sähköisen asioinnin kuljetusyritysten kanssa tai parantaa nykyistä toimintatapaa. Tietopaketti antaa yleistietoa sähköisen toimintatavan käytöstä kuljetuslogistiikan tehostamisessa. Kuljetusten sähköisten toimintatapojen etujen lisäksi se esittelee mahdollisuuksia tehostaa yrityksen toimintaa muillakin alueilla. Logistiikan sähköiset toimintatavat ovat edellytys virheettömälle, laadukkaalle ja kustannustehokkaalle kuljetustoiminnalle. Sähköiset kuljetustiedot auttavat kuljetuspalvelujen tuottajia toteuttamaan oman osuutensa logistiikkaketjussa, mikä takaa loppuasiakkaalle hyvän palvelutason. Liian moni lähetys harhautuu ja/tai myöhästyy nykyään puutteellisten tai epäselvien kuljetustietojen vuoksi. Sähköisen toimitavan käyttöönottoa ja toimitusketjun tietosisältöjen määrittelyä varten on tähän oppaaseen laadittu kilometripylväitä jotka realisoituvat standardiasiakirjoina ja sähköisinä sanomina, joiden avuilla välitetään tietoa muille liiketoimintakumppaneille. Tietopaketissa käydään läpi kolme vaihtoehtoista tapaa aloittaa sähköisen kuljetustiedon käyttöön siirtyminen. Tietopaketissa esitellään myös keskeisiä sähköiseen tiedonsiirtoon liittyviä tekniikoita, standardeja ja toimintatapasuosituksia. Seuraavassa kuvassa kuvataan (keltainen väri) tämän oppaan sisältämät alueet ja niihin liittyvät sähköiset toimintatavat kuljetusprosessin tiedonsiirrossa. 4 Kuva: Kuljetusprosessi ja sen sähköiset toimintatavat Nykytilanne tietojärjestelmien käytössä logistiikan alueella Logistiikan merkitys on huomattava yrityksen kilpailukyvylle, asiakaspalvelun tasolle ja toiminnan kannattavuudelle - Logistiikkaselvitys 2010 mukaan tätä mieltä on yli 90%:a suurista ja keskisuurista kaupan ja teollisuudenalan yrityksistä. Logistiikkakustannusten osuus on lähes 12 % yritysten liikevaihdosta. Pienissä ja mikroyrityksissä logistiikan vaikutusta kustannuksiin ja yrityksen kannattavuuteen ei mielletä yhtä suureksi, mutta asiakaspalvelun merkityksen osalta ollaan lähempänä samoja lukemia suurten yritysten kanssa.

5 Tietojärjestelmien ja tiedonhallinnan osaamisen sekä suorituskyvyn kuilut todetaan Logistiikkaselvityksessä kohtuulisen kapeiksi - mitä pienempi yrityskoko sen pienemmäksi koetaan osaamisen ja suorituskyvyn olemassa olevan tason ja tarpeen välimnen ero. Yritysten ja opetushenkilökunnan näkemyserot suorituskykykuilun olemassaolosta ovat suurimmillaan logistiikan ja tuotannonohjauksen tietojärjestelmien osalta. Logistiikan tiedonhallinta ja tietojärjestelmät on ulkoistettu osittain tai kokonaan noin 40 %:ssa kaupan ja teollisuuden yritykstä. Ulkoistamisvauhti on ollut kuitenkin ennakoitua hitaampaa ja jopa lievästi hiipunut 1. TIEKE suoritti vuoden 2010 lopussa liikenne- ja viestintäministeriön Älylogistiikkaohjelmaan liittyen kyselyn kuljetusasiakkaitten joukossa heidän sähköisten menettelyjensä ja tiedonsiirron käytöstä. Erityisesti selvitettiin kuljetustilauksen, lähetystietojen (rahtikirja) ja toimitustietojen (vastaanottotiedot) käyttöä. Kyselyn tuloksista voitiin todeta, että sähköistä tiedonsiirtoa käytetään eniten lähetystietojen toimittamiseen. Kuljetustilauksen osalta sähköisten menettelyjen käyttö oli hyvin vähäistä ja kuljetusten tilaaminen tapahtuukin useimmiten puhelimitse. Vakionoutoa käytetään myös melko runsaasti. Merkillepantavaa on, että kuljetusyritysten tarjoamat internet-tilauspalvelut ovat saamassa kasvavaa suosiota. Tiedon sekä järjestelmätuen puute esiintyivät vastaajien suurimpana esteenä sähköisten toimintatapojen käytölle kaikilla osa-alueilla. Monet yritykset eivät yksinkertaisesti näe tarvetta sähköisten toimitapojen käytölle, tähän esitetään syyksi mm. pienet volyymit. Ne yritykset jotka käyttävät sähköisiä toimintatapoja ilmoittavat käytön syiksi ja eduiksi ennen kaikkea helppouden ja virheettömyyden. Sähköisen toimintatavan ja tiedonsiirron hyödyt logistiikassa Suomessa kuljetustoimiala, erityisesti maatiekuljetuksen osalta on varsin hajanainen, perustuen muutaman suuren ketjun ja lukuisten pienten yritysten palvelutarjontaan. Muun muassa tästä johtuen yhdenmukaisten toimintatapojen käyttöönotto kuljetusalalla on hyvin puutteellista. Tilanne on haastava, ei yksin kuljetusyrityksille vaan myös heidän asiakkailleen. 5 Ratkaisua näihin haasteisiin ei voida saavuttaa millään yksittäisellä toimenpiteellä, vaan toiminnan tehostamista on etsittävä kaikilta osa-alueilta. Ratkaisua on parasta lähteä etsimään toimintatapojen yhdenmukaistamisen ja harmonisoimisen alueelta yrityksen koko toimintaketjussa. Keskeisellä sijalla tässä työssä on toimitusketjun tietotarpeiden määrittely ja tietosisältöjen harmonisointi siten, että samaa tietoa voidaan käyttää toimitusketjussa samanmuotoisena mahdollisimman laajasti. Tämän jälkeen voidaan siirtyä toimintatapojen sähköistämiseen ja sähköiseen tiedonsiirtoon. Sähköisen toimintatavan edut nousevat perinteisesti parhaiten esiin suhteelliseen vakiintuneessa liiketoimintaympäristössä, jossa kumppaneiden välillä liikkuu runsaasti tietoa. Toki uudet XML- ja internet-pohjaiset ratkaisut tuovat joustavuutta kommunikointiin ja pienilläkin tiedonsiirtosiirtotarpeilla voidaan saavuttaa tehokkuutta sekä kustannushyötyjä ja parempaa laatua. Sähköisten toimintatapojen käyttöönotolla on vaikutusta sekä kuljetusasiakkaan että kuljetusyrityksen toimintaan. Seuraavassa on listattuna syitä miksi kuljetuspalveluja käyttävälle yritykselle on edullista ottaa sähköinen toimintatapa käyttöön: vähentää virheitä ja manuaalisia työvaiheita tehostaa logistiikkatyötä ja alentaa kustannuksia mahdollistaa kuljetusketjut ja kuljetusten yhdistelyn tehokkaan hallinnan ja seurannan luo perustaa logistiikka-alan palvelujen kehittymiselle tulevaisuudessakin edistää sähköisten toimintatapojen käyttöönottoa pienissä ja keskisuurissa yrityksissä tehostaa (kuljetus)yritysten välistä yhteistyötä ja kehittää logistiikkapalvelutarjontaa parantaa suomalaisten kuljetusyritysten ja Suomen logistista kilpailukykyä ehkäisee harmaata taloutta vähentää kuljetusten ympäristöhaittoja ja hillitsee ilmastonmuutosta 1 ) Logistiikkaselvitys 2010, liikenne- ja viestintäministeriön julkaisuja 36/2010

6 Standardirahtikirja SFS 5865 tavaroiden kuljetusta ja käsittelyä varten tarvittavat tiedot löytyvät standardirahtikirjasta varmistaa kuljetussopimuksen toimii adapterina manuaalisen ja sähköisen prosessin välillä (ei sulje pois sähköisen tiedonsiirron käyttöä) standardirahtikirjan täyttöohjeet löytyvät standardin soveltamisohjeesta Standardirahtikirjan käyttö on välivaihe siirryttäessä kohti sähköistä toimitusketjua. Standardirahtikirjan käytön edut ovat selkeät niin kuljetusasiakkaalle kuin rahdinkuljettajallekin. Kuljetusasiakkaalle standardirahtikirjan käyttö varmistaa sen että kaikki kuljetuksen perille toimittamiseen tarvittava tieto sekä ohjeet siitä miten kuljetus tehdään tulevat kirjattua ja tiedoksi rahdinkuljettajalle. Rahtikirja toimii myös kuljetussopimuksen vahvistavana dokumenttina. Kuljetusyritykselle oikein täytetty standardirahtikirja antaa kaiken tarvittavan tiedon toimituksen suorittamista varten sekä tarvittavat tiedot kuljetettavista tuotteista niiden asianmukaista käsittelyä varten. Sen lisäksi että standardirahtikirjassa on varattu paikka ja määritetty sijainti kaikille tarvittaville tiedoille, on tietojen ilmoittamiselle varattu sovittu kenttäpituus (merkkimäärä), joten tiedot voidaan helposti siirtää paperiasiakirjasta sähköiseen järjestelmään. Standardirahtikirja toimikin eräänlaisena adapterina paperitoimintojen ja sähköisten järjestelmien välillä. Standardirahtikirja suositellaan aina täytettäväksi koneellisesti tai tulostettavaksi tietojärjestelmästä. 6 Suomen Standardisoimisliitto SFS:n julkaisema uusi rahtikirjalomake SFS 5865 on päivitetty vuoden 2010 lopulla ja se on aiempaa käytännönläheisempi ja vastaa paremmin kuljetusten muuttuneita tarpeita, kuten yhteensopivuutta sähköisen tiedonsiirron kanssa. Päivitystyön yhteydessä myös standardin soveltamisohjeita on täsmennetty. Tärkeimmät muutokset uudessa rahtikirjalomakkeessa ovat: kuljetuksen osapuolitietojen selkiyttäminen, kuljetusohje -kentän sijaintimuutos ja kahden eri lomakevaihtoehdon mahdollistaminen. Osapuolitiedoissa on nyt neljä osoitetietoaluetta entisen viiden sijaan. Lisäksi ne on ryhmitelty nyt järjestykseen Lähettäjä, Vastaanottaja, Lähtöpaikka ja Määräpaikka. Kuljetusohje-kenttä on siirretty lomakkeen yläosaan Rahdinkuljettaja-kentän alapuolelle, josta se näkyy myös rahtikirjalomaketta taitettuna käsiteltäessä. Uuden standardirahtikirjan toinen lomakevaihtoehto on ns. laajennetun keskiosan rahtikirja, jossa rahdin ja jälkivaatimuksen maksukentät on poistettu ja lisätty tavararivejä niiden tilalle. Tällaista rahtikirjalomaketta voidaan käyttää asiakas- ja kuljetusliikekohtaisesti, kun maksuerittelyille ei ole tarvetta. Kuva uudesta SFS 5865 rahtikirjalomakkeesta on tämän oppaan liitteessä 1. Uusi rahtikirjalomake voidaan ottaa käyttöön välittömästi, mutta viimeistään vuoden 2011 loppuun mennessä. Rahtikirjastandardia SFS 5865 voi tilata Suomen standardisoimisliitosta tai suoraan SFS:n verkkokaupasta Ainutkertainen rahtikirjanumerointi ainutkertaiset rahtikirjanumerot ja rahtikirjojen yksilöitävyys ovat edellytys sähköiselle toimintatavalle selkeyttää ja nopeuttaa tavaroiden ja tietojen käsittelyprosessia mahdollistaa lähetysten seurannan kuljetusyrityksen verkkopalvelussa ja toimitusilmoituksen lähettämisen tavoitteena että rahtikirjan yksilöllinen numerointi on käytössä alkaen. Sähköisessä tiedonsiirrossa ja tietojenkäsittelyssä tietojen ja niiden muodostamien sähköisten dokumenttien yksilöitävyys on edellytys järjestelmän sujuvalle toiminnalle. Tämä toteutuu erityisesti rahtikirjan osalla, koska tehokkaiden ja virheettömien toimitusten varmistamiseksi kuljettavat

7 lähetykset on voitava helposti ja nopeasti yhdistää toimitusta ohjaavaan tietoon toimitusketjun eri osapuolten toiminnoissa ja järjestelmissä. Tavarat (kolliosoitelappu), toimituserä (rahtikirja) ja niihin liittyvät sähköisessä muodossa olevat tiedot pitää voida yhdistää toisiinsa sekä tietojärjestelmissä että esimerkiksi tavaraterminaalissa. Ainutkertaisten rahtikirjanumeroiden käytöllä voidaan välttää tilanne jossa kuljetusliikkeen terminaaliin tulee, esimerkiksi vuodenvaihteen jälkeen, yhtä aikaa jopa kymmeniä rahtikirjoja joiden numero on 100, 1000 tai Ainutkertaisten rahtikirjanumeroiden avulla on myös mahdollista nopeasti tunnistaa tavaran lähettäjä tai jäljittää harhautunut lähetys. Ainutkertainen rahtikirjanumerointi tarjoaa myös tarvittavat tiedot lähetysten tosiaikaisen seuranta- ja toimitustilannepalvelun toteutukselle esimerkiksi kuljetusyrityksen verkkosivuilla tai tiedon toimitusilmoituksen lähettämiseen kuljetuksen tilaajalle tai muulle sovitulle osapuolelle. Suomessa ainutkertaisia rahtikirjanumeroita on mahdollista saada Suomen Osto- ja Logistiikkayhdistyksen verkkopalvelusta Suomen Osto- ja Logistiikkayhdistys LOGY ry on muuttanut rahtikirjanumeropalvelunsa nettipohjaiseksi. Uudistuksella tuetaan tavoitetta koko toimitusketjun sähköistämiseksi. Numeropalvelusta voi tilata ainutkertaisia rahtikirjanumeroita rekisteröitymällä palvelun käyttäjäksi ja antamalla rahtikirjanumeroita tilaavan yrityksen ja yhteyshenkilön yhteystiedot. Ennen numerointia kontrolloitiin manuaalisesti, mutta uudessa nettipalvelussa hakukone valitsee automaattisesti numerot ja pitää yllä rekisteriä. Uudessa 12-numeroisessa rahtikirjanumerossa kolme ensimmäistä numeroa on varattu järjestelmän käyttöön ja seuraavat 8 numeroa ovat vaihtuvia. Numerosarjan viimeisenä on tarkistenumero. Se lasketaan samalla periaatteella kuin pankkimaksujen viitenumeroissa 2. Järjestelmässä luotujen rahtikirjanumeroiden yksilöllisyys perustuu rekisteröityneen käyttäjän Y-tunnukseen. 7 Palvelun rahtikirjanumerot ovat voimassa 18 kuukautta tilauspäivästä. Tilaajien toivotaan arvioivan yrityksessään kirjoitettavien rahtikirjojen määrä ja niissä tarvittava numerotarve. Tilausjärjestelmässä rahtikirjanumeroiden kertatilauksen vakiomääriä ovat 1 000, 2 000, 5 000, , ja kappaletta. Lisäksi voi vapaavalintaisesti tilata suurempia määriä rahtikirjanumeroita. Ainutkertainen rahtikirjanumero on maksullinen tuote ja hintatiedot löytyvät Suomen Osto- ja Logistiikka-yhdistyksen verkkopalvelusta aiemmin mainitusta linkistä. Kuljetusyksiköiden tunnistaminen - Standardoidun kolliosoitelapun käyttö kolliosoitelappu on linkki toimitustiedon (rahtikirja) ja kuljetettavan tavaran (kollit) välillä käytetään kollien tunnistamiseen ja jäljitykseen toimitusketjun eri vaiheissa viivakoodin/rfid:n avulla toimii linkkinä sähköisen tiedon ja kuljetettavan tavaran välillä monet kuljetusohjelmistot ja palvelut pystyvät tuottamaan myös kolliosoitelapun. oikea käyttö vähentää toimitusvirheitä Suurimmassa osassa yritysten lähettämistä kolleissa on osoitelappu, joka sisältää kuljetusta ohjaavia tietoja. Ongelmia syntyy, kun osoitelapun sisältämät tiedot ovat puutteellisia, epäselviä tai harhaanjohtavia. Yrityksillä on käytössä hyvin monenlaisia ja eri kokoisia osoitelappuja. Lisäksi niiden sijainti kollissa ei aina ole sitä käsittelevän henkilön tai lajittelukoneen kannalta paras mahdollinen. Osoitelapun tulisi olla kaikissa kolleissa aina samassa paikassa ja asetettuna kolliin siten, että se on helposti luettavissa ensisijaisesti kollin sivulle. Jos kolliosoitelapun tiedot ovat puutteellisia turhaa aikaa ja rahaa kuluu tarvittavien tietojen selvittämiseen ja virheiden korjaamiseen. Lähetykset eivät aina löydä perille oikeaan osoitteeseen ja 2 ) Tarkistenumeron laskenta: Ensimmäiset 11 numeroa kerrotaan oikealta vasemmalle painoilla 7, 3, 1, 7, 3, 1,...saadut tulot lasketaan yhteen ja summa vähennetään seuraavasta täydestä kymmenestä. Jos erotus on 10, merkitään se nollaksi.

8 sovittuun aikaan. Uudelleen lähettäminen aiheuttaa lisätyötä ja se saattaa myös vahingoittaa lähetyksiä. Kustannuksia syntyy niin lähettäjille, kuljettajille kuin vastaanottajillekin. Kansainvälisen ISO -standardin pohjalta on kehitetty selkeä osoitelappu, joka on jo käytössä muun muassa Ruotsissa ja Norjassa. Tämä standardoiduksi kolliosoitelapuksi kutsuttu osoitelappu sisältää tiedot, jotka tarvitaan mahdollisimman luotettavan kuljetuksen takaamiseksi. Standardoitu kolliosoitelappu on yhdenmukainen GS1:n kolliosoitelapun kanssa ja hyödyntää mm. SSCC-koodia. Standardoidun kolliosoitelapun voi ottaa käyttöön mikä tahansa yritys, jolla ei ole omaa yhtä selkeää kolliosoitelappua käytössään. Joillakin isommilla yrityksillä on myös omia, usein samaan standardiin perustuvia kolliosoitelappuja, joissa on otettu yrityksen erityistarpeet huomioon 3. 8 Kolliosoitelappu on linkki toimitustiedon (rahtikirja) ja kuljetettavan tavaran (kollit) välillä, samalla se toimii Kuva: Standardoitu kolliosoitelappu viivakoodin avulla myös linkkinä sähköisen tiedon ja kuljetettavan tavaran välillä. Monet kuljetusohjelmistot ja palvelut pystyvät tuottamaan rahtikirjatiedon avulla myös kolliosoitelapun. Vieressä olevassa havainnekuvassa on esitetty kollilapun asettelumalli ja kolliosoitelapun tietosisältö. Tiedoista osa on pakollisia osa valinnaisia. Kollilappu sisältää: Mistä kentän (pakollinen) EDI tiedonsiirtomerkintä (valinnainen) Päivämäärä (valinnainen) Minne kentän (pakollinen) Kuljetusohjeet (valinnainen) SSCC (pakollinen) Lähetys/Tilaus tunnisteen (valinnainen) Kolliluku (pakollinen) Paino (pakollinen) Viivakoodi ja sovellustunnus + SSCC (pakollinen) Lisätiedot ja ohjeistus kolliosoitelapun tarkoista mitoista, asettelusta ja sijoittamisesta kolleihin löytyvät Standardoitu kolliosoitelappu -oppaasta: ja GS1:n sivuilta. Kuljetusyksiköiden tunnistaminen - SSCC koodin käyttö käytetään kuljetusyksiköiden tunnistamiseen, toimitusten seurannassa ja jäljityksessä toimitusketjun eri vaiheissa voidaan esittää viivakoodilla tai RFID-tunnisteella voidaan käyttää myös silloin kun lähetys koostuu ominaisuuksiltaan erilaisista tuotteista vähentää toimitusvirheitä asiakaspalvelu paranee

9 SSCC on standardimuotoinen tunnistenumero, jota käytetään kuljetus- ja/tai varastointiyksikön tunnistamiseen. GS1 on kehittänyt SSCC -koodin vastaamaan päivittäis- ja erikoistavarakaupan tarpeisiin. Se on suunniteltu niin, että sitä pystytään hyödyntämään erilaisissa käyttökohteissa ja kaikissa toimitusketjun vaiheissa. SSCC = Serial Shipping Container Code = Sarjatoimitusyksikkökoodi. Tuotteiden valmistajat tai alihankkijat voivat käyttää SSCC -koodia tuotannon- ja varastonhallintaan sekä asiakirjojen teon ja muiden toimintojen helpottamiseen. SSCC-koodin sisältävä viivakoodi voidaan liittää jo tuotantolinjalla muodostettuihin tuotepakkauksiin. Tavarankuljettaja voi käyttää SSCC-koodia sisäisessä sekä yritysten välisessä tavaroiden jäljittämisessä ja valvonnassa. Tavaran vastaanottaja voi lukea koodit saapuvista tavaroista. Luettuja tietoja verrataan tietojärjestelmässä oleviin tietoihin siitä, mitä piti saapua. SSCC -koodissa käytetään GS1-128 viivakooditekniikkaa 4. SSCC -koodi on logistisen yksikön (esim. lava- tai kolliosoitelapun) pakollinen tieto. Sovellustunnus Laajennustunnus GS1 yritystunniste Sarjanumero Tark. num. 0 0 N 1 N 2 N 3 N 4 N 5 N 6 N 7 N 8 N 9 N 10 N 11 N 12 N 13 N 14 N 15 N 16 N 17 N 18 Esimerkki: (00) 1 64YYYYYYY T 00 = Sovellustunnus (käytetään aina kun SSCC sijoitetaan GS1 viivakoodiin) 1 = Laajennustunnus (vapaavalintainen luku 0-9 väliltä) 64YYYYYYY = GS1 yritystunniste (7- tai 9-numeroa pitkä, voi olla myös 6-numeroa) = Sarjanumero (suositellaan juoksevaa numerointia) T = Tarkistusnumero (lasketaan modulo 10 laskentasäännön mukaan, GS1:n nettisivuilta löytyy myös tarkistusnumerolaskuri) 9 SSCC-koodin edessä olevaa sovellustunnusta tarvitaan vain viivakoodia käytettäessä tai SSCCkoodia välitettäessä. Se on aina 00, ja kertoo että kyseessä on sarjatoimitusyksikkö. SSCC-koodin muodostaa osapuoli, joka muodostaa yksilöitävän kuljetusyksikön. Koodin muodostaminen aloitetaan laajennustunnuksella, jonka avulla kasvatetaan SSCC-koodin numerointikapasiteettia. Laajennustunnus on arvoltaan 0-9,jonka yritys voi itse päättää. Laajennustunnuksen jälkeen laitetaan yritystunnus jonka GS1 Finland myöntää yrityskohtaisesti. Sarjanumeroksi suositellaan juoksevaa numeroa. Viimeiseksi numeroksi lasketaan tarkistusnumero. SSCC koodi voidaan esittää myös RFID tunnisteena, jolloin SSCC-koodin lukemisen ei tarvita fyysistä näkyvyyttä. EPCGlobal 5 on kehittänyt EPC (Electronic Product Code) -standardin tuotteiden ja kuljetusyksiköiden tunnistamiseen. Tätä standardia käytetään RFID-tekniikassa (Radio Frequency Identifier) siten, että RFID-tunnisteella on talletettu kuljetusyksikköä identifioivat tiedot. Kuva: EPC-96 SSCC-koodin ja GS1 SSCC-viivakoodin tietojen vastaavuus 3 ) Tässä oppaassa esitetty standardoitu kolliosoitelappu ei sovellu sellaisenaan esimerkiksi Itellan prosessiin. Eritystarpeiden selvittäminen ja standardoidun kolliosoitelapun käyttöönotto kannattaa aina tehdä yhdessä yrityksen logistiikkapartnerin kanssa. 4) GS1-128 ja esim. rahtikirjanumeron viivakoodissa käytettävää code -128 viivakooditekniikkoja ei pidä sotkea keskenään. 5 ) EPCGlobal on osa GS1 organisaatiota.

10 Periaatteet SSCC:n käytöstä toimitusketjussa: 1. Ketjun edellinen toimija lähettää seuraavalle ensin tiedon (esim. DESADV -sanoma) ja sitten tuotteen. Lähetystiedot perustuvat aina lastausvaiheen tietoon, eivät oletukseen, mitä piti lastata. 2. Tieto liittyen mm. tilaukseen, laskutukseen, kuittaukseen tai poikkeamaan - välitetään sähköisessä muodossa (EDI) läpi koko ketjun. 3. Tavarantoimittaja tuottaa SSCC:n, jota hyödynnetään läpi koko ketjun sekä yritysten sisäiseen ohjaukseen että koko toimitusketjun hallintaan. 4. Verrataan vastaanotettua tavaraa ja siitä luettua viivakoodia ennakkoon saapuneeseen tietoon. Kuittaukset, laskut, poikkeamaraportit jne. perustuvat näiden kahden tiedon vertaamiseen. 5. SSCC luetaan aina tuotteen siirtyessä organisaatiorajojen yli. Koodi voidaan lukea myös yrityksen sisäisen ohjauksen tarpeita varten. 6. SSCC- koodi säilyy koko logistisen yksikön elinkaaren ajan samana. Elinkaari päättyy jos logistiseen yksikköön tehdään sisältöön vaikuttavia muutoksia (lisätään, vähennetään tai muuten muutetaan sisältöä). Tällöin logistiselle yksikölle tulee antaa uusi SSCC-koodi. SSCC koodin käyttämiseksi yritys tarvitsee GS1-yritystunnisteen, joita myöntää GS1 Finland Oy. Yritystunniste on maksullinen ja sen hinta koostuu myöntämismaksusta ja vuosittaisesta käyttömaksusta. Samalla yritystunnisteella voidaan muodostaa myös muita GS1 yksilöinnin avaimia (mm. GTIN, GLN, GINC) ilman lisämaksuja Hintatiedot löytyvät GS1 Finland Oy:n sivuilta. 10 Lisätietoja kuljetusyksiköiden merkitsemisestä: Miten aloittaa logistiikkatietojen sähköinen lähettäminen kuljetustietojen sähköisen lähettämisen aloittaminen on helppoa sähköiseen toimintaan löytyy useita erilaisia työkaluja valitse tarpeisiisi sopiva vaihtoehto Sähköisten toimintatapojen käyttöönotto ei välttämättä ole kallista tai edes vaikeaa. Monilla yrityksillä kynnys sähköisten toimitapojen käyttöönottoon nousee tiedonpuutteesta ja mielikuvasta että sähköisen liiketoiminnan aloittaminen on vaikeaa ja vaatii erityistä osaamista. Tietyissä tapauksissa mielikuva pitää paikkansa, mutta sähköisten toimintataparatkaisujen sopivalla valinnalla on mahdollista aloittaa minimikustannuksilla ja minimiosaamisella sähköisestä tiedonsiirrosta ja tietotekniikasta. Tässä kappaleessa kuvataan kolme eri tapaa aloittaa sähköisten toimintatapojen käyttö kuljetuksien tietojensiirrossa ja vertaillaan lyhyesti niiden etuja ja haittoja sekä yleisesti että keskenään 6. Periaatteessa tarvittavat välineet ovat minimissään internet-yhteys ja päätelaite. Päätelaitteena toimii useimmiten tietokone, mutta jos on valmis tyytymään vähän hitaampaan yhteyteen ja epämukavampaan käyttöliittymään voi logistiikan sähköisen toimintatavan aloittaa vaikka internet-liittymällä varustetulla matkapuhelimella. Sähköisten logistiikkatietojen lähettämisen suunnittelun yhteydessä on pidettävä mielessä että yhtä kaikille sopivaa tapaa toimia ei ole olemassa. Erityisesti aloitusvaiheessa on hyvä miettiä tarkasti omat tarpeensa ja myös ennakoida muutaman vuoden tähtäimellä yrityksen kehityspolkua ja tarpeita. 6 ) Katso toimintatapakohtainen vertailu liitteen 2 taulukosta.

11 Kuva: Sähköisten ratkaisujen vertailua siirrettävän tiedon ja yhteyskumppaneiden määrän suhteessa Yllä olevassa kuvassa on eri vaihtoehtoja vertailtu tiedonsiirtoratkaisun näkökulmasta. Kun siirrettäviä tietoja ja/tai kumppaneita on paljon, tulee kysymykseen erikoistunut logistiikkasovellus ja sanomapohjainen tiedonsiirto. Tällöin kustannus sanomaa tai kumppania kohti muodostuu kohtuulliseksi. 11 Pienellä kumppani- tai tapahtumamäärällä logistiikkapalvelutarjoajan verkkosivut ja portaaliratkaisut ovat edullisia ja helppokäyttöisiä, eikä kokonaiskustannus nouse liian suureksi. Liikkeelle pääsee minimi-investoinnilla. Näiden väliin asettuu palvelukeskusratkaisu, jossa sähköinen toiminta ulkoistetaan haluttuun mittaan saakka ja oman osaamisen ja resurssien tarve pienenee samassa suhteessa. Toisaalta kustannukset kasvavat, joten tämä vaihtoehdon valinnassa tulee olla selvillä oman yrityksen toiminnankustannuksista ja resursseista. Palvelukeskusratkaisu tarjoaa vastapainoksi huolettomuutta ja skaalautuvuutta kuljetusasiakkaan tarpeisiin. Logistiikkapalveluntarjoajien verkkosivut ja portaalit Logistiikkapalvelun tarjoajan portaalin tai verkkosivujen sähköisiä palveluita voidaan käyttää edellä mainittujen perusvalmiuksien kautta. Verkkosivujen ja portaalien avulla kuljetusasiakas pystyy lähettämään kuljetukseen liittyvät tietonsa, kuten kuljetustilauksen ja rahtikirjan kuljetusyritykselle sähköisesti, sekä usein myös seuraamaan lähetyksensä tilaa. Kuljetusyritysten verkkopalvelut antavat usein asiakkaalle mahdollisuuden myös tulostaa standardin mukaisen rahtikirjan ja kolliosoitelaput annettujen tietojen mukaan täytettynä. Mikäli kuljetuksen tilaaja ei ole tavaran lähettäjä, tulee rahtikirja toimittaa lähettäjälle kuljettajalle tavaroiden mukana annettavaksi. Monet kuljetusyritykset tarjoavat asiakkailleen mahdollisuuden lähettää kuljetusdokumentteja tai seurata lähetyksiä edellä kuvatulla tavalla. Esimerkkinä tällaisesta portaalista on Logistiikkayritysten Liiton ja kuljetusyritysten Kuljetustilaus.fi -portaali. https://www.kuljetustilaus.fi/app/login.0

12 Kuljetustilaus.fi -portaalin kautta asiakkaat voivat tehdä sähköisen kuljetustilauksen usealle Logistiikkayritysten Liiton jäsenyritykselle. Portaalin kautta saa sekä sähköisen että tulostetun rahtikirjan ja kollilaput. Palvelun käyttämiseksi asiakkaan tulee rekisteröityä palveluun ja hyväksyä käyttöehdot. Kuva: Kuljetustilaus.fi -portaalin sisäänkirjautumissivu 12 Verkkosivustojen ja portaalien käyttö tapahtuu siten, että asiakas syöttää kuljetusyrityksen verkkosivulla selaimeen avautuman lomakkeen avulla tiedot ja lähetä nappia painamalla toimittaa tiedot kuljetus-yrityksen järjestelmään, jossa niitä on tämän jälkeen mahdollisuus käsitellä sähköisesti. Kuljetusyritykset tarjoavat sähköisiä palvelujaan omilla verkkosivullaan usein sekä avoimena palveluna että sopimusasiakkaan palveluna. Avoimessa palvelussa kuka tahansa voi lähettää asiakirjatiedot kuljetusyritykselle verkkosivujen kautta ja kuljetustoimeksiannosta sovitaan tai se vahvistetaan erikseen. Sopimusasiakkaan palveluun rekisteröidytään ennakkoon, jolloin asiakkaan sisään kirjautuminen ja toimitetut dokumentti tiedot käynnistävät toimeksiannon. Useissa tapauksissa myös asiakkaan pysyvät perustiedot voidaan tallentaa kuljetusyrityksen verkkopalveluun tai asiakkaan selaimelle. Monet kuljetusyritykset tarjoavat myös sähköisiä kuljetusten seurantapalveluita, joko siten että asiakas voi seurata lähetyksen tilannetta kuljetusyrityksen verkkosivulla tai saada tiedon lähetyksen tilasta viestinä. Seurantapalvelua käyttääkseen asiakkaan tulee syöttää kuljetusliikkeen verkkosivulle rahtikirjan numero tai lähetysviite. Tämän toimintatavan ehdoton etu asiakkaalle on sen käyttöönoton helppous ja edullisuus. Toisaalta taas toimituksen tietojen manuaalinen kirjaaminen ja mahdollisten muutosten tekeminen kuljetusasiakirjoihin on työläämpää. Dokumenttikopion saadakseen asiakkaan on myös tulostettava asiakirja itse. Karkeana nyrkkisääntönä voidaan pitää, että mikäli kuljetusasiakkaan päivittäisten rahtikirjojen määrä jää alle 20kpl:een, on logistiikkapalveluntarjoajan verkkosivulla oleva sovellus tai portaali erinomainen vaihtoehto. Samoin mikäli asiakas käyttää vain yhtä kuljetuspalvelujen tarjoajaa, tällöin ei myöskään rahkirjojen määrä ole yhtä merkittävä. Mikäli lähetettävien rahtikirjojen määrä on selkeasti suurempi, voi olla aiheellista tehdä kustannuslaskentaa ja vertailua mm. palvelukeskusratkaisun kanssa. Asiaan vaikuttaa luonnollisesti rahtikirjojen määrän lisäksi yhteyskumppaneiden määrä ja rahtikirjan rivien määrä sekä rivitietojen vaihtelu eri rahtikirjoissa. Palvelukeskusratkaisu Logistiikan sähköisen tiedonsiirron käyttöönoton voi toteuttaa myös palvelukeskusratkaisun avulla. Palvelukeskusratkaisujen tarjonta on Suomessa vielä varsin vaatimatonta ja alkuvaiheessa. Tämä

13 johtunee ainakin osittain suomalaisesta toimintakulttuurista, jossa toimintojen ulkoistaminen ei ole kovin laajamittaista vaan kaikki toiminnot halutaan tehdä ja toteuttaa omassa organisaatiossa. Sen sijaan esimerkiksi Ruotsissa tämä toimintamalli on selkeästi laajemmin käytössä. Palvelukeskus voi tarjota yritykselle erilaisia vaihtoehtoja sähköisen toiminnan suhteen. Kuljetusdokumenttien tuottaminen ja lähettäminen ulkoistetaan haluttuun mittaan saakka ja oman osaamisen sekä resurssien tarve pienenee samassa suhteessa. Toisaalta myös kustannukset kasvavat vastaavassa suhteessa, joten tämä vaihtoehdon valinnassa tulee olla selvillä oman toiminnan kustannuksista ja resursseista. Palvelukeskusratkaisu tarjoaa vastapainoksi huolettomuutta ja skaalautuvuutta kuljetusasiakkaan tarpeisiin. Kuljetusasiakaan kannalta on hyödyllistä että palvelukeskuksen kautta voi olla yhteydessä useampiin kuljetusyrityksiin ja uusien liittymien ja rajapintojen toteuttaminen on nopeaa ja helppoa. kuljetus-asiakkaan omaa rajapintamäärittelyä ei siis välttämättä tarvitse tehdä kokonaan uudelleen ja monet yritykset liittävätkin palvelukeskusratkaisun olemassa olevaan ERP-järjestelmäänsä. Palvelukeskus tarjoaa usein myös muunnospalveluita jolloin asiakkaan omassa tiedostomuodossa olevat dokumentit muunnetaan standardin mukaisiksi (EDIFACT tai XML) sanomiksi. Palvelun avulla voidaan myös tulostaa rahtikirjat ja kolliosoitelaput ja lavalaput. Palvelun kautta asiakkaalla on käytössään viimeisimmät versiot standardinmukaisista asiakirjoista. Palvelukeskusratkaisu on luonnollisesti kustannuksiltaan kalliimpi kuin kuljetusyritysten verkkosivujen tai portaalien kautta tapahtuva sähköinen tiedonsiirto, mutta on näitä kattavampi ja monipuolisempi. Räätälöitävyys ei kuitenkaan vastaa oman ohjelmiston joustavuutta. Kustannusvertailu oman ohjelmiston kanssa on vaikeampaa, mutta mikäli transaktiot ja siirrettävät tietomäärät eivät nouse mittaviksi on palvelukeskusratkaisu hyvin kilpailukykyinen oman ohjelmiston vaihtoehtona. Karkeana nyrkkisääntönä voidaan pitää, että kun päivittäisten rahtikirjojen määrä nousee yli 50 kpl:een, voi olla aiheellista harkita kustannuslaskentaa ja vertailua mm. oman järjestelmän ja sanomaliikenteen kanssa. Valitusta palvelutasosta riippuen voi palvelukeskus olla varteenotettava ratkaisuvaihto myös pienemmillä ja/tai huomattavasti suuremmilla rahtikirjamäärillä. Asiaan vaikuttaa luonnollisesti tässäkin rahtikirjojen määrän lisäksi yhteyskumppaneiden määrä: Mitä useampaa kuljetuspalvelujen tarjoajaa käytetään, sitä pienemmillä rahtikirjamäärillä palvelukeskusratkaisu tulee kilpailukykyiseksi. Samoin asiaan vaikuttavat myös rahtikirjan rivien määrä sekä rivitietojen vaihtelu eri rahtikirjoissa. 13 Esimerkkinä palvelukeskusratkaisujen tarjoajista voidaan mainita Unifaun Oy ja Edi-Soft (Ruotsi). Oma ohjelmisto tai järjestelmä Suomessa on tarjolla monien toimittajien ohjelmistoja kuljetusdokumenttien laatimiseen, tulostamiseen ja lähettämiseen sähköisesti. Ohjelmistoratkaisut voivat olla itsenäisiä yhden tai useamman toiminnon sovelluksia tai modulaaristen ohjelmistojen osia. Modulaariset, sähköisiin kuljetusasiakirjoihin liittyvät ohjelmistot, ovat usein myös toiminnanohjausjärjestelmien (ERP) osia. Yrityksen siirtyessä käyttämään omaa toiminnanohjaus- tai logistiikanhallintaohjelmistoa, projektiin liittyy usein myös toimintatapojen uudelleenarviointia ja mahdollisia toimintaprosessien uudistamisia. Toimintaprosessien analysointi ja muutos ovat tarpeen, jotta sähköisestä järjestelmästä saataisiin irti parhaat mahdolliset hyödyt. Tehokkuutta ja synergioita pyritään löytämään mm. integroimalla kuljetus- ja toiminnanohjausratkaisut myynnin ja tilaustenkäsittelyn ja taloushallinnon, kuten laskutusjärjestelmien kanssa. Kuljetusasiakkaan tarvitsema ratkaisu sähköisten logistiikkatietojen lähettämiseen ei siis ole kovinkaan monimutkainen, vaan kuljetustilaukseen, lähetystietoihin (rahtikirja) sekä esimerkiksi lähetyslistaan tarvittavat tiedot ovat saatavissa yrityksen myynti- ja ERP- järjestelmistä lisättynä muutamilla kuljetusspesifeillä tietoelementeillä ja tulostusratkaisuilla esim. rahtikirjan ja kolli- sekä lavalappujen osalta. Vastaavasti kuljetusten kuittaustiedot ja seurantatiedot joita logistiikkaoperaattori toimittaa yritykselle tulisi edelleen integroida edellä mainittuihin järjestelmiin mm. laskutuksen ja toiminnanohjauksen tukitiedoiksi. Kehittyneemmissä järjestelmissä voidaan seurantatietojen avulla valvoa ja analysoida myös toimitusten täsmällisyyttä ja laatua (virheet ja poikkeamat).

14 Kokonaan toinen asia ovat kuljetusliikkeen päässä tarvittavat ohjelmistot jotka keskittyvät kuljetusten ja niihin liittyvien asiakirjojen hallinnan lisäksi myös kalustonhallintaan ja kuljetusten suunnitteluun. Oman järjestelmän avulla sähköiseen toimintatapaan siirtymiseen ei luonnollisesti riitä pelkästään ohjelmisto jolla sähköiset asiakirjat tuotetaan vaan myös tiedonsiirtoratkaisu on selvitettävä. Tiedonsiirrosta ja siihen liittyvistä asioista, kuten rajapintamäärittelyistä, sanomista ja tiedonsiirtomenetelmistä kerrotaan tarkemmin jäljempänä tässä oppaassa. Karkeana nyrkkisääntönä voidaan pitää, että kun päivittäisten rahtikirjojen määrä nousee yli kpl:een, voi olla aiheellista harkita kustannuslaskentaa ja vertailla oman järjestelmän hankkimista ja sanomaliikenteen aloittamista. Samoin mikäli asiakkaalla on jo ennestään sähköinen toimintatapa käytössä jollakin liiketoiminnan alueella, kuten myynnissä tai toiminnanohjauksessa, vaihtoehto tulee huomattavan kilpailukykyiseksi jo pienilläkin dokumenttimäärillä. Asiaan vaikuttaa luonnollisesti tässäkin rahtikirjojen määrän lisäksi yhteyskumppaneiden määrä ja rahtikirjan rivien määrä sekä rivitietojen vaihtelu eri rahtikirjoissa. Parhaimmillaan tämä vaihtoehto on tilanteissa, joissa suurehkolla kuljetusasiakkaalla on tasainen ja suuri asiakirjamäärä. Sähköiset sanomat 14 Sähköisellä standardimuotoisella tiedonsiirrolla tarkoitetaan tietojen välittämistä osapuolten välillä sähköisesti siten, että tiedot ovat esitetty jonkun yleisesti hyväksytyn standardin eli esitystavan mukaisesti. Tämä esittäminen tarkoittaa sitä, että siirrettävät tiedot on nimetty, ryhmitelty ja järjestetty siirrettävässä tiedostossa yhteisesti sovitulla tavalla. Tiettyyn asiakokonaisuuteen, kuten rahtikirjaan tai kuljetustilaukseen, liittyvät tiedot siirretään periaatteessa jokaisella kerralla samassa muodossa. Tietojen sisältö vaihtelee tilanteesta riippuen, mutta samaa asiaa tarkoittava tieto on aina siirrettävässä tiedostossa samassa paikassa samalla tavalla esitettynä. Myös tietojen poisjäännistä on olemassa ohjeet niin, että tiedoston vastaanottava järjestelmä pystyy käsittelemään tiedot automaattisesti, vaikka tiettyä tietoa ei olisikaan kyseisellä kerralla siirretty. Voimme verrata sähköistä standardimuotoista tiedonsiirtoa lomakkeeseen, kuten rahtikirjaan, joka lähetetään täytettynä vastaanottajalle. Lomakkeessa on tietyt kentät eli laatikot, jotka on täytettävä. Osa näistä laatikkoihin tulevista tiedoista on pakollisia ja osa valinnaisia. Pakolliset tiedot on aina lähetettävä, jotta lomakkeen sisältö olisi ymmärrettävä tai yleensä käyttökelpoinen vastaanottajalleen. Samoin sähköisessä standardimuotoisessa tiedonsiirrossa tiedot on esitetty tietyssä järjestyksessä ja tiedoilla on nimet, kuten lomakkeen laatikoillakin. Tietyt tiedot ovat pakollisia ja tietyt valinnaisia. Pakolliset tiedot on aina välitettävä, jotta tiedoston vastaanottaja pystyisi käsittelemään tiedot järjestelmissään tai ne olisivat ymmärrettäviä ja käyttökelpoisia. Valinnaisilla tiedoilla täsmennetään muita tietoja. Usein ajatellaan, että sähköpostin lähettäminen ja vastaanottaminen on standardimuotoista tiedonsiirtoa. Näin ei kuitenkaan ole. Sähköpostin sisältö on vapaamuotoista tekstiä eikä yksittäisiä tietoja ole nimetty sähköpostiviestissä. Viestin sisältö voi vaihdella tapauskohtaisesti, vaikka sillä ilmoitettaisiinkin samasta asiasta. Lisäksi sähköpostin kirjoittajan tyyli ilmaista asioita sekä mielentila kirjoitushetkellä vaikuttavat viestin sisältöön. Myös viestin vastaanottajan status vaikuttaa siihen, miten asia ilmaistaan. Työkaverille kerrotaan samasta asiasta yleensä eri tavalla kuin esimiehelle. Tällaista viestiä on vaikea käsitellä automaattisesti, koska tietoja ei ole siinä esitetty tiettyjen sääntöjen mukaisesti, kuten sähköisessä standardimuotoisessa tiedonsiirrossa tehdään. Tämä standardimuotoisuus tekeekin sähköisen tiedonsiirron sääntöjen mukaan muodostetun tiedoston tietojen käsittelyn verrattain helpoksi ja yksinkertaiseksi. Edellä mainittiin, että sähköisesti välitettävien asiakirjojen tietojen esittämiseksi on kehitetty standardeja eli esitystapoja. Vuonna 1986 syntyi tähän tarkoitukseen EDIFACT (Electronic Data Interchange for Administration, Commerce and Transport), joka on sittemmin saanut maailmanlaajuisen hyväksynnän eri käyttäjäryhmien piirissä. EDIFACTin kehittäminen ja ylläpito tapahtuvat YK:n Euroopan Talouskomissiossa (ECE). EDIFACT on tietynlainen kielioppi, joka määrittelee sähköisesti siirrettävän asiakirjatiedoston muodon ja rakenteen.

15 Tietyn asiakirjan tiedoista muodostuu sanoma (message), Sanomat on määritelty EDIFACThakemiston sanomahakemistossa EDMD (EDIFACT Message Directory). Vuoden 2010 lopussa ilmestyseessä EDIFACT-hakemistossa D10.B on kaikkiaan 196 eli ohjeistus 196 asiakirjalle. Näistä kuljetukseen liittyviä sanomia on 40 kappaletta. Sanomista käytetään aina kuusikirjaimisia tunnisteita. Seuraavassa on esimerkki EDIFACT-kieliopin mukaisesta IFTSTA (International multimodal status report message) -sanomasta, jolla ilmoitetaan kuljetuksen tila: UNH+1857+IFTSTA:D:96B:UN:FI0043 BGM+44+K3196S/ DTM+137: :203 NAD+MR :100++AB SÄHKÖ OY+PL 600+VAASA FI NAD+MS :100++MERIKULJETUS OY FI CNI STS+1+5 RFF+AAO:1235 DTM+334: :102 LOC :16::HELSINKI PCI : : EQD+CN+ICSU JALAN IC-KONTTI++ZAP UNT On huomattava, että sanoman rakenteen tunteminen on tärkeää vain henkilölle, joka joutuu kehittämään järjestelmiä tai vastaa sanomien siirrosta. Normaalin käyttäjän on tiedettävä ainoastaan, mitä tietoa partnerille sähköisesti lähetetään tai häneltä voidaan odottaa vastaanotettaman. Järjestelmää kehitettäessä käyttäjien on osattava sanoa, mitkä tiedot ovat toiminnan kannalta pakollisia ja mitkä valinnaisia, jotta sanomassa välitettäisiin tarvittava tietosisältö. Koska EDIFACT-sanomat on laadittu siten, että ne olisivat käyttökelpoisia monissa erilaisissa tilanteissa, ovat ne verrattain laajoja ja samaa asiaa voidaan esittää monella eri tavalla. Jotta eri osapuolet voisivat hyödyntää sanomia juuri tietyssä tilanteessa, on EDIFACT-sanomille laadittu joko toimialakohtaisia tai kansallisia soveltamisohjeita, joissa on yksityiskohtaisesti esitetty, miten sanomaa käytetään. Lisäksi alkuperäisestä UN/ECE:n tekemästä sanomasta on karsittu pois sellaisia osia ja rakenteita, joita kyseisessä käyttötarkoituksessa ei tarvita. 15 TIEKEn Verkottaja-palvelussa on suomenkieliset soveltamisohjeet 11 kuljetuksen asiakirjalle, jotka on esitetty kahdessa seuraavassa taulukossa. Ensimmäisessä taulukossa on esitetty yleisimmin käytettävät sanomat ja toisessa taulukossa harvemmin käytettävät. Taulukoitten ensimmäisessä sarakkeessa on esitetty asiakirjan suomenkielinen nimi. Toisessa sarakkeessa on esitetty asiakirjaa vastaavan EDIFACT-sanoman tunnus ja kolmannessa sarakkeessa sanoman nimi, josta lyhenne on tavalla tai toisella muodostettu. Asiakirja EDIFACTsanoma EDIFACT-sanoman nimi Rahtikirja / Kuljetussanoma IFCSUM Forwarding and consolidation summary message Kuljetus- ja huolintaohje IFTMIN Instruction message (Huom! Sanomaa käytetään myös rahtikirjana) Kuljetuksen tila IFTSTA International multimodal status report message Kuljetus-ja huolintalasku INVOIC Invoice message Asiakirja Kuljetuksen aikataulu- ja saatavuuskysely ja sen vastaus EDIFACTsanoma IFTSAI Forwarding and transport schedule and availability information message Kuljetusvaraus IFTMBP Provisional booking message Kuljetustilaus IFTMBF Firm booking message Kuljetustilausvahvistus IFTMBC Booking confirmation message Avisointi (lähtö ja saapuminen) IFTMAN EDIFACT-sanoman nimi Arrival notice message Kuljetustilanne IFTMCS Instruction contract status message

16 TIEKEn tekemien kuljetusalan soveltamisohjeiden rakenne on seuraava: Sanoman tarkoitus, jossa esitellään sanoman käyttö ja esitellään lyhyesti EDIFACTkielioppia Tietoryhmäkuvaus, jossa esitetään sekä alkuperäisen UN/ECE:n rakenteen mukai- nen että tämän soveltamisohjeen mukaisen karsitun EDIFACT-sanoman rakenne Tietoryhmäkohtaiset soveltamisohjeet, jossa esitellään sanoman yksityiskohtainen käyttö ja tietosisältö Esimerkit, jossa on esimerkkejä, joilla pyritään havainnollistamaan sanoman käyttöä. Edellä on esitetty EDIFACT-kielioppiin perustuvien sanomien käyttöä. Internetin laajenemisen myötä XML-muotoinen tiedon esitystapa on lisääntynyt, sillä Internet käyttää XML-muotoista esitystapaa toisin sanoen tiedostot, joita Internetissä siirretään, ovat yleensä XML-muotoisia. XML (extensible Markup Language) on kuvauskieli, jolla tietoa voidaan esittää standardisoiduissa, tekstimuotoisissa tiedostoissa eli dokumenteissa (document). World Wide Web Consortium (W3C) julkaisi XML-esitystavan vuonna 1998 ja se perustuu aiemmin luotuun SGML (Standard Generalized Markup Language) -kielioppiin. XML-pohjainen tiedosto, jonka rakenne perustuu W3C suosituksiin, on oikein muodostettu (well-formed) XML-dokumentti. XML-kielioppia noudattavia tiedostoja käytetään nykyisin hyväksi laajalti. EDIFACT-sanomastandardin rinnalle että OASIS (Organization for the Advancement of Structured Information Standards) -organisaatio on kehittänyt UBL (Universal Business Language) -sanomastandardin. Myös UN/ECE on kehittämässä omia sanomia XML-kielioppiin perustuen. 16 XML-esitystavan kolme perusajatusta ovat: Laajennettavuus (Extensibility). Mikä tahansa tieto, joka voidaan esittää tekstimuotoisena ja joka voidaan sijoittaa XML-dokumentin merkintöjen (tag) väliin, voidaan katsoa olevan XML-muotoista. Rakenteisuus (Structured): XML-esitystapa esittää tiedon rakenteisessa muodossa, jota XML-jäsennin (parser) ja muut XML-esitystavan omaavan tiedon käsittelyyn laaditut ohjelmistot voivat käyttää hyväkseen. Rakenteinen tarkoittaa tässä, että tiedostolla on sellainen rakenne, että sen sisältö voidaan avata eri selaimilla ja muilla ohjelmistoilla. Oikeellisuus (Validity): XML-dokumentin rakenteiden ja sisällön oikeellisuus voidaan todeta kahden eri validointistandardin avulla: XML Schema Data Type Definition (DTD) OASIS-organisaatio julkaisi vuoden 2006 joulukuussa UBL-sanomahakemiston version 2.0. Tässä hakemistossa on kaikkiaan 31 sanomaa, joista seuraavat viisi sanomaa on tarkoitettu kuljetuksen ja huolinnan käyttöön: Bill of Lading Forwarding Instruction Freight Invoice Transportation Status Waybill Edellä oli esimerkki IFTSTA EDIFACT-sanomasta, jolla ilmoitetaan kuljetuksen tila. Vastaava tieto esitetään UBL 2.0 version mukaisella Transportation Status sanomalla liitteen 3 mukaisesti. TIEKE on tehnyt UBL version 2.0 Waybill-sanomaan suomenkielisen soveltamisohjeen, joka sisältää seuraavat osat: Sanoma ja sen soveltamisala Dokumentin esittely ja sen yhteydet muihin dokumentteihin Sanomaan liittyvä toimintaprosessi Sanoman tietosisältö (tietosisältölista) Sanoman rakenne (UML-luokkamalli) Sanoman määrittely Sanomaesimerkki Liitteet

17 Lisäyksenä UBL-muotoisten sanomien soveltamisohjeissa on EDIFACT-muotoisiin soveltamisohjeisiin nähden prosessikaaviot, joista selviää kyseisen sanoman lähettämiseen ja vastaanottoon liittyvät osapuolet ja heidän tehtävät. Lisäksi näissä soveltamisohjeissa on myös UML (Unified Modeling Language) -luokkamalli, jolla kuvataan sanomassa välitettävien tietojen riippuvuus toisistaan. Seuraavalla sivulla on esitetty UBL-Rahtikirja-sanoman soveltamisohjeessa esiintyvä prosessikaavio. Soveltamisohjeessa on esitetty myös sanallisesti prosessin kulku. 17 Kuva: UBL-Rahtikirja-sanoman prosessikaavio TIEKEn tekemien EDIFACT- ja UBL-muotoisten sanomien soveltamisohjeet sekä muutakin sähköiseen tiedonsiirtoon liittyvää materiaalia löytyy osoitteesta: Tiedonsiirtokäytännöt ja sopimukset Sähköinen tiedonsiirto tapahtuu aina kahden eri osapuolen välillä. Näillä osapuolilla on omat roolinsa sen mukaan, miten siirrettävä tiedosto liikkuu näiden välillä. Osapuoli, joka lähettää sanoman sisältävän tiedoston, on nimeltään sanoman lähettäjä eli lyhyesti lähettäjä. Tämä osapuoli myös poimii sanomassa lähetettävät tiedot tietojärjestelmistään, järjestää tiedot sanoman sovellusohjeen määräämään järjestykseen, valmistelee lähetyksen ja lähettää

18 sanomatiedoston sovittua tiedonsiirtomenettelyä käyttäen partnerilleen. Samalla kertaa voidaan lähettää yksi tai useampi sanoma samassa tiedostossa. Samalla kertaa lähetettävät sanomat muodostavat lähetyskerran. Sanomatiedoston vastaanottavaa partneria eli osapuolta nimitetään sanoman vastaanottajaksi eli lyhyesti vastaanottajaksi. Tämä osapuoli ottaa sanomatiedoston vastaan, varmistaa lähettäjän oikeellisuuden lähettää tiedostoja, tekee mahdollisia tarkastuksia tietojen oikeellisuudesta ja purkaa sanoman tiedot tietojärjestelmiinsä. Alla oleva kuva esittää sanomatiedoston siirron sanoman lähettäjän ja vastaanottajan välillä. Kuvan esittämässä tapauksessa sanoman lähettäjällä ja vastaanottajalla on samat järjestelmät, jolloin vastaanottajan tietojärjestelmät pystyvät tallentamaan suoraan vastaanottamansa tiedon. Jos lähettäjällä ja vastaanottajalla on eri tietojärjestelmät, muuntaa sanoman lähettäjä tietojärjestelmistään poimimansa tiedot standardimuotoon, kuten esimerkiksi EDIFACT- tai UBL-muotoon, ja lähettää standardimuotoisen sanomatiedoston vastaanottajalle. Tämä muuntaa vastaanottamansa tiedot järjestelmiensä tarvitsemaan muotoon ja tallettaa muunnetut tiedot tietojärjestelmiinsä. 18 Kuva: Sanomatiedoston siirto sanoman lähettäjän ja vastaanottajan välillä Edellä on kuvattu tilanne, jossa lähettäjällä ja vastaanottajalla on sama järjestelmä, jolloin siirrettävää sanomatiedostoa ei välttämättä tarvitse muuntaa standardimuotoon. Edellä mainittiin myös tilanne, jossa lähettäjällä ja vastaanottajalla on eri järjestelmät. Tällöin lähettäjä muuntaa tiedoston itse standardimuotoon ja vastaanottaja muuntaa standardimuotoisen tiedon järjestelmiensä tarvitsemaan muotoon. Jos lähettäjällä on monta partneria, joille tämä lähettää sanomatiedostoja, ja vastaanottajalla on monta partneria, joilta tämä vastaanottaa tiedostoja, voivat lähettäjä tai vastaanottaja käyttää ulkopuoleista operaattoria. Sanoman lähettäjän käyttämä operaattori vastaanottaa lähettäjän lähettämän tiedoston, joka on lähettäjän tietojärjestelmien tuottama ja noudattaa järjestelmän valmistajan määrittelemää muotoa. Tämän, niin sanotun välitiedoston eli in-house-tiedoston operaattori muuntaa standardimuotoiseksi sanomatiedostoksi ja lähettää sen vastaanottajalle tai tämän käyttämälle operaattorille. Jos sanoman lähettäjän tietojärjestelmät tuottavat jo itsessään standardimuotoisen sanomatiedoston, operaattori pelkästään lähettää eli reitittää sanomatiedoston vastaanottajalle tai tämän käyttämälle operaattorille. Vastaanottajan operaattori vastaanottaa sanomatiedoston ja muuntaa sen vastaanottajan järjestelmien ymmärtämään muotoon. Tätäkin tiedostoa nimitetään välitiedostoksi eli in-housetiedostoksi. Jos vastaanottaja muuntaa itse sanomatiedoston tai jos tämän tietojärjestelmät pystyvät käyttämään suoraan hyväksi standardimuotoista sanomatiedostoa, ei operaattori muunna sanomatiedostoa. Tällöin operaattorin tehtäväksi jää ainoastaan sanomatiedoston vastaanotto ja siirto vastaanottajalle. Seuraavassa kuvassa on esitetty tiedonsiirtotilanne, jossa sekä sanoman lähettäjä että vastaanottaja käyttävät ulkopuoleista operaattoria.

19 Kuva: Tiedonsiirto käyttäen muunnos- ja reitityspalveluita tarjoavia operaattoreita Tiedonsiirrossa yleensä osapuoli, joka lähettää tiedoston, on aktiivinen osapuoli. Tämä osapuoli voi olla sanoman lähettäjä, joka lähettää välitiedoston operaattorille, tai operaattori, joka lähettää tiedoston sanoman vastaanottajan käyttämälle operaattorille tai itse vastaanottajalle. Lisäksi tiedoston lähettäjänä toimii vastaanottajan käyttämä operaattori, joka lähettää välitiedoston sanoman vastaanottajalle. Tiedoston lähettäjän aktiivisuus tarkoittaa tässä sitä, että lähettäjä aktivoi tiedonsiirron itsensä ja vastaanottajan välillä ja siirtää tiedoston sovitulla tavalla vastaanottajan tietokoneelle sovittuun hakemistoon. Vastaanottaja on tässä tapauksessa joko sanoman lähettäjän käyttämä operaattori, sanoman vastaanottajan käyttämä operaattori tai sanoman vastaanottaja. 19 Toisinaan kuitenkin tiedoston vastaanottaja voi olla sovitusti aktiivinen. Tällöin tämä aktivoi tiedonsiirron ja käy noutamassa siirrettävän tiedoston lähettäjän tietokoneelta tietystä hakemistosta, johon tällä on oikeudet. Kun tiedosto on siirretty onnistuneesti aktiivisesti toimivan vastaanottajan tietokoneelle, tuhoaa vastaanottaja tiedoston sanoman lähettäjän tietokoneelta, ettei samaa tiedostoa siirretä uudestaan, kun yhteys aktivoidaan seuraavan kerran uudelleen. Siitä, kumpi osapuoli, tiedoston lähettäjä vai vastaanottaja, toimii tiedonsiirrossa aktiivisena osapuolena, on sovittava tiedonsiirron osapuolten kesken. Yleensä sovittu rooli pysyy tietyn sanomatiedoston siirron osalta muuttumattomana. Yleistä kuitenkin on, että väli- tai sanomatiedoston lähettäjä on aktiivinen. Edellä on kuvattu tilanne, jossa sanoman lähettäjä poimii tiedot omista tietojärjestelmistään. Jos tietojen lähettäjäorganisaatio on pieni ja heillä ei ole käytössään kehittyneitä tietojärjestelmiä, voidaan käyttää sähköisiä lomakkeita, joille tiedot voidaan kirjoittaa, ja joka muodostaa tiedoista UBL-tiedoston. Tällaisia lomakkeita voidaan luoda esimerkiksi Microsoftin InfoPath-ohjelmistolla tai Acrobat-ohjelmiston lomake-editorilla. Luotujen lomakkeiden tiedot voidaan lähettää vastaanottajalle joko tiedostona tai lomakkeen kuvana. Jos tiedot lähetetään kuvana, voi vastaanottaja ainoastaan tulostaa lomakkeen. Vastaanottaja voi käyttää hyväkseen sovelluksessa automaattisesti ainoastaan tiedostona lähetettyjä tietoja. Tiedonsiirto voi tapahtua esimerkiksi sähköpostitse. Tällöin on suositeltavaa, että sähköisiä lomakkeita käyttävä osapuoli avaa sanomaliikennettään varten oman sähköpostitilin, jonne saapuvat ja lähtevät sähköpostit talletetaan liitetiedostoineen. Sähköpostien liitetiedostot sisältävät kyseiset lomakeohjelmistolla luodut sanomat. Käytettäessä sähköpostia sanomien välittämiseen, on partnerin kanssa sovittava sähköpostiosoitteen lisäksi sähköpostin ja sen liitetiedoston nimi, jolloin sähköpostin liitteenä olevien sanomatiedostojen automaattinen käsittely mahdollistuu. Samoin kuin operatiivisista järjestelmistä luoduista sanomista ja niiden lähetyksestä ja vastaanotosta jää tieto lokille, myös sähköposteista ja niiden liitetiedostoista on jäätävä tieto lokille. Osapuoli, joka on luonut sanoman lähetyksen ja vastaanoton käyttäen hyväksi sähköpostia, voi käyttää tätä myös lokina. Sieltä on nähtävissä sekä lähetetyt että vastaanotetut viestit liitetiedostoineen. Lisäksi sähköpostin avulla voidaan käynnistää viestin uudelleen lähetys, jos lähetys jostakin syystä epäonnistuu.

20 Kuva: Operatiivisessa järjestelmässä ja sähköisellä lomakkeella luotujen sanomien siirto 20 Osapuoli, joka käyttää lomakeohjelmistolla luotuja sähköisiä lomakkeita, voi vastaanottaa sanomia ja nähdä niiden sisällön lomakkeellaan, jos sanoma noudattaa niitä määrittelyjä, joiden mukaan lomake on muodostettu. Jos sanomat välitetään vastaanottajalle sähköpostitse, on syytä käyttää tiettyjä sähköposti- ja liitetiedostonimiä, jolloin sanoma on helppo saada lomakkeella näkyviin. On suositeltavaa, että sähköpostin liitteenä olevat sanomatiedostot talletetaan omiin kansioihin, joista niitä on myöhemmin helppo ottaa käsittelyyn. Tiedonsiirtosopimus Osapuolten, jotka välittävät keskenään tietoa sähköisesti, on syytä tehdä keskinäinen tiedonsiirtosopimus. Tällä sopimuksella selkeytetään osapuolten vastuita ja velvollisuuksia sekä tiedonsiirtotapahtumaa yleensä. Tässä luvussa tarkastellaan sopimukseen sisällytettäviä asioita. Lisäksi sanoman lähettäjät ja vastaanottajat tekevät sopimuksia operaattoreiden kanssa. Näitä sopimuksia eikä niiden sisältöä esitellä tässä. Sopijaosapuolet Tässä kohdassa esitetään sopimuksen sopijapuolten nimet, heidän Y-tunnukset, osoitteet ja yhdyshenkilöt sopimusasioissa. Sopimuksen soveltamisala Tässä kohdassa esitetään tiedonsiirrossa pääasiallisesti käytettävä tiedon esitystapa sekä maininnat muista mahdollisesti käytettävistä esitystavoista. Tässä kohdassa kerrotaan, miten organisaatioiden eri yksiköiden harjoittama sähköinen tiedonsiirto esitetään sopimuksessa. Lisäksi esitetään liitteiden käyttö sopimuksessa sekä niiden ja varsinaisen sopimuksen tekstin suhde toisiinsa. Määritelmät Tässä kohdassa esitellään sähköiseen tiedonsiirtoon liittyviä termejä ja käsitteitä, joiden tunteminen on tärkeää sopimustekstin ymmärtämisen kannalta. Kulut ja kustannukset Tässä kohdassa esitetään sopimuksen aiheuttamat mahdolliset maksuvelvoitteet osapuolille sekä näiden vastuut kuluista ja kustannuksista.

6.10.2015 Suomen Kaukokiito Oy. Sähköinen tiedonsiirto Ohjeistus asiakkaalle sähköiseen asiointiin

6.10.2015 Suomen Kaukokiito Oy. Sähköinen tiedonsiirto Ohjeistus asiakkaalle sähköiseen asiointiin 6.10.2015 Suomen Kaukokiito Oy Sähköinen tiedonsiirto Ohjeistus asiakkaalle sähköiseen asiointiin 1 Sisällysluettelo Kaukokiidon sanomaliikenne... 2 Lähetyksen rahdittaminen... 3 Yksilöity rahtikirjanumero

Lisätiedot

UBL sanomien käyttö sähköisessä kaupankäynnissä. Heikki Laaksamo, TIEKE ry

UBL sanomien käyttö sähköisessä kaupankäynnissä. Heikki Laaksamo, TIEKE ry UBL sanomien käyttö sähköisessä kaupankäynnissä Heikki Laaksamo, TIEKE ry Sähköisen, standardimuotoisen tiedonsiirron kehitys Suomessa Suomalainen standardi / Positiosidonnaiset tietueet KOTVA 1980-luvun

Lisätiedot

Loogisempaa sisälogistiikkaa: tuotteiden yksilöinti ja tuotetietojen hallinta verkkokaupassa

Loogisempaa sisälogistiikkaa: tuotteiden yksilöinti ja tuotetietojen hallinta verkkokaupassa Loogisempaa sisälogistiikkaa: tuotteiden yksilöinti ja tuotetietojen hallinta verkkokaupassa Tomi-Pekka Juha, Sector Manager, GS1 Finland Oy 08.10.2015 Sisältö GS1 Finland GS1 ja verkkokauppa GS1 järjestelmä

Lisätiedot

S-ryhmän Verkkolaskuportaali Pikaohje

S-ryhmän Verkkolaskuportaali Pikaohje S-ryhmän Verkkolaskuportaali Pikaohje 1 Yleistä Verkkolaskuportaali on internetissä toimiva sovellus, jonka kautta voi lähettää verkkolaskuja Verkkolaskuportaali soveltuu toimittajille, joilla ei ole sopimusta

Lisätiedot

GS1 Golli modernisoi pk-yritysten tilaustoimitusketjun

GS1 Golli modernisoi pk-yritysten tilaustoimitusketjun GS1 Golli modernisoi pk-yritysten tilaustoimitusketjun Mikko Luokkamäki, GS1 Finland Oy 28.11.2016 Globaali kattavuus, paikallinen läsnäolo 112 maaorganisaatiota 150 maata toiminnan piirissä Noin 2 miljoonaa

Lisätiedot

RockID-varastonhallintajärjestelmän käyttöohje. v. 1.0

RockID-varastonhallintajärjestelmän käyttöohje. v. 1.0 RockID-varastonhallintajärjestelmän käyttöohje v. 1.0 Yleistä Rockstar lukijakäyttöliittymä Tuotteiden lukeminen lähtevään tilaukseen Tilaukseen kuulumattomat tuotteet Tuotteiden lukeminen tilauksesta

Lisätiedot

OP-eTraderin käyttöopas

OP-eTraderin käyttöopas OP-eTraderin käyttöopas Tämä käyttöopas on lyhennetty versio virallisesta englanninkielisestä käyttöoppaasta, joka löytyy etrader - sovelluksen Help-valikosta tai painamalla sovelluksessa F1 -näppäintä.

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO. Standard Taloushallinto Verkkolaskutus Sivu 1/9

SISÄLLYSLUETTELO. Standard Taloushallinto Verkkolaskutus Sivu 1/9 SISÄLLYSLUETTELO Johdanto... 2 Käyttöönotto... 3 Verkkolaskutuksen aktivointi... 3 Järjestelmän asetukset ja liikekumppanitiedot... 3 Yritystiedot -asetus... 3 Liitteet verkkolaskuille...7 Verkkolaskujen

Lisätiedot

Julkinen. Suomen Pankin ja Finanssivalvonnan suojattu sähköposti: ulkoisen käyttäjän ohje

Julkinen. Suomen Pankin ja Finanssivalvonnan suojattu sähköposti: ulkoisen käyttäjän ohje Ohje 1 (10) Suomen Pankin ja Finanssivalvonnan suojattu sähköposti: ulkoisen käyttäjän ohje Sisällys 1 Johdanto... 1 2 Suojatun viestin vastaanottaminen... 1 3 Suojatun viestin lukeminen... 2 4 Vastaanotetun

Lisätiedot

Automaattitilausten hallinta

Automaattitilausten hallinta Automaattitilausten hallinta Automaattitilauksilla voidaan automatisoida kopiotilaukset tuotantolaitokselle. Työkalulla voitte määritellä kansio- sekä tiedostokohtaisia automaattitilauksia. Joka yö SokoPro

Lisätiedot

Kaukoputken käyttöohje. Opastus ja tuki

Kaukoputken käyttöohje. Opastus ja tuki Kaukoputken käyttöohje http://kaukoputki.kaukokiito.fi Opastus ja tuki Sähköiset palvelut 010 510 1700 sahkoisetpalvelut@kaukokiito.fi Versio 2.0/11.3.2016/VV Rekisteröityminen Aloita rekisteröityminen

Lisätiedot

Metsähallituksen Tarjouspalvelu.fi toimittajaportaalin esittely. Taimikonhoidon ja istutuksen hankinnat

Metsähallituksen Tarjouspalvelu.fi toimittajaportaalin esittely. Taimikonhoidon ja istutuksen hankinnat Metsähallituksen Tarjouspalvelu.fi toimittajaportaalin esittely Taimikonhoidon ja istutuksen hankinnat Tarjouspalvelu.fi -toimittajaportaali https://tarjouspalvelu.fi/metsähallitus Tämän palvelun kautta

Lisätiedot

Turvallisuusilmoitusovelluksen käyttöohjeet

Turvallisuusilmoitusovelluksen käyttöohjeet Turvallisuusilmoitusovelluksen käyttöohjeet Kirjautumisen jälkeen käyttäjälle ilmestyy näkymä aikaisemmin tehdyistä ilmoituksistaan (kuva 1). Kuva 1. Käyttäjän kirjautumisen jälkeen aloitusnäkymässä näytetään

Lisätiedot

Aloita valitsemalla aineistosiirron tapa, Classic tai Light.

Aloita valitsemalla aineistosiirron tapa, Classic tai Light. BUSINESS ONLINE, AINEISTOSIIRTO CLASSIC AINEISTON LÄHETYS Voimassa 30.6.2016 Aineistosiirtopalvelulla lähetät ja vastaanotat maksuliikeaineistot eräsiirtona, joka tehostaa yrityksesi maksuliikkeen prosesseja.

Lisätiedot

Elisa efax. Käyttöohje

Elisa efax. Käyttöohje Elisa efax Käyttöohje 1 Sisällysluettelo 1 Ohjeen käyttötarkoitus... 2 2 efax palvelun käytön aloittaminen... 2 3 Faksin lähettäminen... 3 4 Faksin vastaanottaminen... 4 5 Kuittaukset ja raportit... 4

Lisätiedot

SKAL Liikenneturvallisuus- palkinto 2012

SKAL Liikenneturvallisuus- palkinto 2012 SKAL Liikenneturvallisuus- palkinto 2012 Pro VT 13 -liikkeelle tuloksekkaasta työstä valtatie 13:n parantamiseksi. Suomen logistinen kilpailukyky Suomi vertailussa sijalla 3 logistisena toimijana (Logistics

Lisätiedot

Brändätty ennakkoavisointi sähköpostitse

Brändätty ennakkoavisointi sähköpostitse Brändätty ennakkoavisointi sähköpostitse Unifaun Online UNIFAUN WWW.UNIFAUN.COM DEN 6 APRIL 2016 Sisällysluettelo 1 Brändätty ennakkoavisointi sähköpostitse... 4 1.1 Luo ennakkoavisointipohjia... 4 1.2

Lisätiedot

Luo lähetys UNIFAUN

Luo lähetys UNIFAUN Luo lähetys UNIFAUN WWW.UNIFAUN.COM 8. ELOKUUTA 2016 Sisällysluettelo 1 Luo lähetys... 3 1.1 Osoitteet ja kuljetuspalvelu... 3 1.2 Lähetyksen tiedot ja lisäpalvelut... 4 1.3 Tulostus... 6 LUO LÄHETYS 2

Lisätiedot

Metsähallituksen Tarjouspalvelu.fi toimittajaportaalin esittely

Metsähallituksen Tarjouspalvelu.fi toimittajaportaalin esittely Metsähallituksen Tarjouspalvelu.fi toimittajaportaalin esittely Tarjouspalvelu.fi -toimittajaportaali https://tarjouspalvelu.fi/metsähallitus Tämän palvelun kautta Metsähallitus ilmoittaa käynnissä olevista

Lisätiedot

ERP auttaa kustannustehokkuuteen 2009

ERP auttaa kustannustehokkuuteen 2009 ERP auttaa kustannustehokkuuteen 2009 18.3.2009 Martti From TIEKE TIEKEn visio, strategia ja strategiset tavoitteet Suomi kilpailukykyiseksi ja ihmisläheiseksi tietoyhteiskunnaksi Missio Kansalaiset Strategia

Lisätiedot

Sähköinen, suojattu asiointi kirjaamon ja

Sähköinen, suojattu asiointi kirjaamon ja OHJE 1 (7) Sähköinen, suojattu asiointi kirjaamon ja potilaskertomusarkiston kanssa verkkopankkitunnistautuminen Palveluun kirjautuminen 1. Täytä tarvitsemasi tilaus / pyyntö / hakemus lomake ja tallenna

Lisätiedot

Logistiikkaselvitys 2009

Logistiikkaselvitys 2009 Logistiikkafoorumi Logistiikkaselvitys 2009 Professori Lauri Ojala Tutkija Tomi Solakivi Turun kauppakorkeakoulu - Logistiikka Lauri.ojala@tse.fi Tomi.solakivi@tse.fi 1 Logistiikkaselvitys 2009 Liikenne-

Lisätiedot

1 Ostolaskupalvelu... 2

1 Ostolaskupalvelu... 2 Palvelukuvaus Luottamuksellinen 1 (7) 01.01.2017 Heeros Pääkäyttäjäpalvelun palvelukuvaus SISÄLLYSLUETTELO 1 Ostolaskupalvelu... 2 1.1 Yleiskuvaus... 2 1.2 Paperilaskujen vastaanotto ja skannaus... 2 1.3

Lisätiedot

Vaihdoitko puhelinta? Yhteystietojen siirto Lumian, iphonen ja Androidin välillä käy näin

Vaihdoitko puhelinta? Yhteystietojen siirto Lumian, iphonen ja Androidin välillä käy näin Vaihdoitko puhelinta? Yhteystietojen siirto Lumian, iphonen ja Androidin välillä käy näin Tekniikka 11.10.2015 10:45 Olavi Koistinen, Helsingin Sanomat Yhteystietojen siirto Androidista iphoneen kuin Gmail-käyttäjätunnus.

Lisätiedot

Ennakkoavisointi sähköpostitse

Ennakkoavisointi sähköpostitse Ennakkoavisointi sähköpostitse Unifaun Online UNIFAUN WWW.UNIFAUN.COM 6. HUHTIKUUTA 2016 Sisällysluettelo 1 Ennakkoavisointi sähköpostitse... 3 1.1 Luo lähetys... 3 1.2 Tulostussuosikki olemassa oleva

Lisätiedot

Unifaun Online tutuksi

Unifaun Online tutuksi Unifaun Online tutuksi UNIFAUN WWW.UNIFAUN.COM 6. HEINÄKUUTA 2016 Sisällysluettelo 1 Unifaun Online tutuksi... 3 2 Tulostaminen... 4 3 Useita lähettäjiä ja vastaanottajia... 4 4 Luo lähetys... 5 5 Lähetyshistoria...

Lisätiedot

Tulostussuosikit UNIFAUN

Tulostussuosikit UNIFAUN Tulostussuosikit UNIFAUN WWW.UNIFAUN.COM 7. HEINÄKUUTA 2016 Sisällysluettelo 1 Tulostussuosikit... 3 1.1 Valintojen suodattaminen... 3 1.2 Uusi Tulostussuosikki... 3 1.3 Lähettäjä... 4 1.4 Vastaanottaja...

Lisätiedot

Tervetuloa Forssan Seudun Kehittämiskeskuksen Yritys-Suomi pilotointiin!

Tervetuloa Forssan Seudun Kehittämiskeskuksen Yritys-Suomi pilotointiin! Tervetuloa Forssan Seudun Kehittämiskeskuksen Yritys-Suomi pilotointiin! Olemme pilottikohteena koekäyttämässä Suomeen rakennettavaa Oma YritysSuomi.fi palvelua. YritysSuomi.fi- portaalia rakennetaan niin,

Lisätiedot

Supply Chain Module 1

Supply Chain Module 1 2.5.2016 Supply Chain Module 1 1. Määritelmä 2. Kuinka vähittäiskaupan ketju toimii? 3. Mitä toimenpiteitä teet kaupassa? 3.1. Perusvarastonvalvonta/ Check-in ja Check-out toiminnot (Vastaanotto ja Palautukset)

Lisätiedot

Johdatus rakenteisiin dokumentteihin

Johdatus rakenteisiin dokumentteihin -RKGDWXVUDNHQWHLVLLQGRNXPHQWWHLKLQ 5DNHQWHLQHQGRNXPHQWWL= rakenteellinen dokumentti dokumentti, jossa erotetaan toisistaan dokumentin 1)VLVlOW, 2) UDNHQQHja 3) XONRDVX(tai esitystapa) jotakin systemaattista

Lisätiedot

Projektin tilanne. Tavaraliikenteen telematiikka-arkkitehtuuri Liikenne- ja viestintäministeriö

Projektin tilanne. Tavaraliikenteen telematiikka-arkkitehtuuri Liikenne- ja viestintäministeriö Projektin tilanne Tavaraliikenteen telematiikka-arkkitehtuuri Liikenne- ja viestintäministeriö Tehtyä työtä Syksyn mittaan projektiryhmä on kuvannut tavaraliikenteen telematiikkaarkkitehtuurin tavoitetilan

Lisätiedot

eshop lisenssiopas Ohjelmistolisenssiopas 2013

eshop lisenssiopas Ohjelmistolisenssiopas 2013 Atean eshop on markkinoiden edistynein hankintajärjestelmä, joka tukee ja nopeuttaa yritysten it-hankintaprosessia. Lisenssiasiakkaille eshop tarjoaa ohjelmisto-omaisuuden hallintatyökalut. eshop lisenssiopas

Lisätiedot

Maksuturvan pikaopas Smilehouse Workspace/Wosbee -kauppiaille

Maksuturvan pikaopas Smilehouse Workspace/Wosbee -kauppiaille Maksuturvan pikaopas Smilehouse Workspace/Wosbee -kauppiaille Päivitetty 18.11.2011 1(8) Maksuturvan pikaopas Smilehouse Workspace-kauppialle Maksuturva-palvelun käyttö on tehty sinulle mahdollisimman

Lisätiedot

Verkkolaskun semanttinen malli

Verkkolaskun semanttinen malli Verkkolaskun semanttinen malli Verkkolaskun eurooppalainen kehitystyö CEN PC 434 Pirkko Vedenpää Integration Consultant Tieto, Value Networks pirkko.vedenpaa@tieto.com DIREKTIIVI 2014/55/EU sähköisestä

Lisätiedot

FENNO MEDICAL OY FENNO MARKET KÄYTTÖOHJEET. Fenno Medicalin sähköinen

FENNO MEDICAL OY FENNO MARKET KÄYTTÖOHJEET. Fenno Medicalin sähköinen FENNO MEDICAL OY FENNO MARKET KÄYTTÖOHJEET Fenno Medicalin sähköinen 2(9) Kotijakelun sähköinen tilausjärjestelmä Kotijakelun sähköinen tilausjärjestelmä tekee tilaamisesta joustavaa ja vaivatonta. Järjestelmän

Lisätiedot

KANSAINVÄLISET GTIN-KOODISÄÄNNÖKSET

KANSAINVÄLISET GTIN-KOODISÄÄNNÖKSET KANSAINVÄLISET -KOODISÄÄNNÖKSET 1 Kansainväliset -koodisäännökset Kansainväliset -koodisäännökset määrittelevät yhtenäiset säännöt, milloin vähittäistuotteelle/lajitelmalle tai kuljetuspakkaukselle on

Lisätiedot

OPISKELIJAN REKISTERÖITYMINEN JA TYÖTILA-AVAIMEN KÄYTTÖ. 1. Mitä kaikkea saan käyttööni samoilla tunnuksilla?

OPISKELIJAN REKISTERÖITYMINEN JA TYÖTILA-AVAIMEN KÄYTTÖ. 1. Mitä kaikkea saan käyttööni samoilla tunnuksilla? OPISKELIJAN REKISTERÖITYMINEN JA TYÖTILA-AVAIMEN KÄYTTÖ 1. Mitä kaikkea saan käyttööni samoilla tunnuksilla? Rekisteröitymällä saat käyttöösi koulusi hankkimat sähköiset opetus- ja oppimateriaalit. Pääset

Lisätiedot

Laatukäsikirja - mikä se on ja miten sellainen laaditaan?

Laatukäsikirja - mikä se on ja miten sellainen laaditaan? Laatukäsikirja - mikä se on ja miten sellainen laaditaan? Matkailun laatu laatukäsikirja osaksi yrityksen sähköistä liiketoimintaa Sähköinen aamuseminaari matkailualan toimijoille 24.8.2010 Riitta Haka

Lisätiedot

JÄRJESTELMÄN TEKNINEN KÄYTTÖOHJE

JÄRJESTELMÄN TEKNINEN KÄYTTÖOHJE JÄRJESTELMÄN TEKNINEN KÄYTTÖOHJE TEKNINEN OHJE OSAAJAPLUS- JÄRJESTELMÄN KÄYTTÖÖN OsaajaPlus -järjestelmä on luotu siten, että sen käyttöön tarvittavat ohjelmat ovat maksutta ladattavissa internetistä.

Lisätiedot

1 YLEISKUVAUS Palvelun rajoitukset Valvonta Ylläpito Edellytykset PALVELUKOMPONENTIT...

1 YLEISKUVAUS Palvelun rajoitukset Valvonta Ylläpito Edellytykset PALVELUKOMPONENTIT... PALVELUKUVAUS 1 Sisällysluettelo 1 YLEISKUVAUS... 2 1.1 Palvelun rajoitukset... 2 1.2 Valvonta... 2 1.3 Ylläpito... 2 1.4 Edellytykset... 2 2 PALVELUKOMPONENTIT... 3 2.1 Liitäntä... 3 2.2 Nopeusluokat...

Lisätiedot

Sanomapavelinohjelmiston käyttöohje (Vanha versio RO)

Sanomapavelinohjelmiston käyttöohje (Vanha versio RO) Sanomapavelinohjelmiston käyttöohje (Vanha versio 22.5.2015 RO) Asio Sanomapalvelinohjelmiston ja viestintäpalvelun käyttö nettiselaimella Kirjautuminen palveluun, Viestin lähetys, Sanomaryhmän luominen

Lisätiedot

REKISTERISELOSTE Henkilötietolaki (523/99) 10

REKISTERISELOSTE Henkilötietolaki (523/99) 10 REKISTERISELOSTE Henkilötietolaki (523/99) 10 Laatimispvm: Lue täyttöohjeet ennen rekisteriselosteen täyttämistä. Käytä tarvittaessa liitettä. 1. Rekisterinpitäjä Nimi Limingan Kiekko ry Yhteystiedot (osoite,

Lisätiedot

T2V2 Vaaratilanneilmoitussanomakuvaus

T2V2 Vaaratilanneilmoitussanomakuvaus Versio: 0.3 Muokattu: 23.6.2008 2(10) SISÄLLYS 1 Tarkoitus...3 1.1 Rajaus...3 1.2 Dokumentaatio...3 2 Tietojen esitystavat...3 2.1 Numeerinen tieto...3 2.2 Päivämäärät ja kellonajat...3 2.3 Totuusarvot...4

Lisätiedot

1 Asiakastilin rekisteröiminen Väestörekisterikeskuksen

1 Asiakastilin rekisteröiminen Väestörekisterikeskuksen 1 OHJEET 1 Asiakastilin rekisteröiminen Väestörekisterikeskuksen verkkopalveluun 2 1.2 Rekisteröityminen 2 1.2 Tunnistautuminen 3 1.2.1 Tunnistautuminen henkilökortilla 3 1.2.2 Mobiilivarmenteella tunnistautuminen

Lisätiedot

Orio Portaali Käyttäjäopas v1.0

Orio Portaali Käyttäjäopas v1.0 Orion Orio Portaali Käyttäjäopas v1.0 SISÄLLYS Liity asiakkaaksi 02 Kirjautuminen 03 Tuotehaku 03 Ostoskori 05 Normaalin tilauksen tekeminen 06 Tilaushistoria 08 Asiakaspalvelu ja yleistä tietoa 09 orio.com

Lisätiedot

KULTA2-JÄRJESTELMÄN KÄYTTÖOPAS Liikunta-, kulttuuri-, nuoriso-, hyvinvointiavustukset

KULTA2-JÄRJESTELMÄN KÄYTTÖOPAS Liikunta-, kulttuuri-, nuoriso-, hyvinvointiavustukset KULTA2-JÄRJESTELMÄN KÄYTTÖOPAS Liikunta-, kulttuuri-, nuoriso-, hyvinvointiavustukset Sisällysluettelo: 1. Sisällysluettelo s. 1 2. Kulta2-järjestelmän käyttäminen ensimmäistä kertaa s. 2-3 3. Kirjautuminen

Lisätiedot

VALMISTELURAHOITUKSEN MAKSATUKSEN HAKEMISTA KOSKEVIA OHJEITA

VALMISTELURAHOITUKSEN MAKSATUKSEN HAKEMISTA KOSKEVIA OHJEITA 1.2.2012 1 VALMISTELURAHOITUKSEN MAKSATUKSEN HAKEMISTA KOSKEVIA OHJEITA VALMISTELURAHOITUKSEN MAKSATUKSEN HAKEMISTA KOSKEVIA OHJEITA... 1 Maksatuksen yleisiä edellytyksiä... 1 Hakemuksen täyttöohjeita...

Lisätiedot

Sähköinen kuljetuspalveluhakemus - Käyttöohje

Sähköinen kuljetuspalveluhakemus - Käyttöohje Sähköinen kuljetuspalveluhakemus - Käyttöohje Tuetut selaimet Internet Explorer 11 tai uudempi. Microsoft on päättänyt Internet Explorerin (IE) versioiden 8, 9 ja 10 tuen. Firefox 3.5 eteenpäin Opera 10.5

Lisätiedot

REKISTERISELOSTE Henkilötietolaki (523/99) 10

REKISTERISELOSTE Henkilötietolaki (523/99) 10 REKISTERISELOSTE Henkilötietolaki (523/99) 10 Laatimispvm: 7.6.2011 Lue täyttöohjeet ennen rekisteriselosteen täyttämistä. Käytä tarvittaessa liitettä. 1. Rekisterinpitäjä Nimi Salon kaupunki liikuntapalvelut

Lisätiedot

Yrjö Määttänen Kokemuksia SuLVInetin käytön aloituksen

Yrjö Määttänen Kokemuksia SuLVInetin käytön aloituksen Yrjö Määttänen Kokemuksia SuLVInetin käytön aloituksen yrjo.maattanen@phnet.fi helpottamiseksi puh. 050 413 0820 4.11.2009 1. Yleistä SuLVInet on SuLVI:n aloitteesta avattu sivusto LVI-alan kehittäjäfoorumiksi.

Lisätiedot

Lähettäjä ja vastaanottaja

Lähettäjä ja vastaanottaja Lähettäjä ja vastaanottaja UNIFAUN WWW.UNIFAUN.COM 6. HEINÄKUUTA 2016 Sisällysluettelo 1 Lähettäjä... 3 1.1 Uusi Lähettäjä (ja vastaanottaja)... 3 1.2 Etsi tallennettuja lähettäjiä... 4 1.3 Näytä ja kopioi

Lisätiedot

EU Login. EU Login kirjautuminen. EU Login tilin luominen

EU Login. EU Login kirjautuminen. EU Login tilin luominen EU Login EU Login kirjautuminen EU Login järjestelmä mahdollistaa keskitetyn pääsyn useisiin eri Euroopan Komission verkkosovelluksiin yhdellä käyttäjätunnuksella ja salasanalla. EU login varmistaa identiteettisi

Lisätiedot

TIEDON LASKUN LÄHETTÄJÄN WEB-SOVELLUS. Käyttäjän ohje, Kotkan kaupunki

TIEDON LASKUN LÄHETTÄJÄN WEB-SOVELLUS. Käyttäjän ohje, Kotkan kaupunki TIEDON LASKUN LÄHETTÄJÄN WEB-SOVELLUS Käyttäjän ohje, Kotkan kaupunki Anu Husu 19.4.2016 Sisällys 1 Johdanto... 3 2 Rekisteröityminen laskun lähettäjän web-sovelluksen käyttäjäksi... 3 3 Sisäänkirjautuminen

Lisätiedot

ALVin käyttöohjeet. 1. Tositteiden tallennus palveluun. 1.1 Kuvaus, rajaus ja tallennus puhelimella

ALVin käyttöohjeet. 1. Tositteiden tallennus palveluun. 1.1 Kuvaus, rajaus ja tallennus puhelimella ALVin käyttöohjeet Nämä käyttöohjeet sisältävät hyödyllisiä vinkkejä palvelun käyttöön. Ne kannattaa lukea ennen palvelun käyttöä. Jos kuitenkin kohtaat ongelmia, etkä löydä niihin ratkaisua näistä käyttöohjeista,

Lisätiedot

Radioaktiivisten aineiden kuljetus

Radioaktiivisten aineiden kuljetus Radioaktiivisten aineiden kuljetus Santtu Hellstén STUK Teollisuuden 11. säteilyturvallisuuspäivät Helsinki 7.-8.10.2015 Aiheita STUKin uusi opas turvajärjestelyistä http://www.julkari.fi/handle/10024/126376

Lisätiedot

Maarit Pirttijärvi Pohjois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus Lapin toimintayksikkö

Maarit Pirttijärvi Pohjois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus Lapin toimintayksikkö Verkkokonsulttipäivä 28.11.2011 Maarit Pirttijärvi j Pohjois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus Lapin toimintayksikkö www.sosiaalijaterveyspalvelut.fi Virtuaalisen sosiaali- ja terveyspalvelukeskuksen käyttäjät

Lisätiedot

Timanttiset-verkkokauppa, ohje

Timanttiset-verkkokauppa, ohje Timanttiset-verkkokauppa, ohje Sisältö 1. Tuotteen ostaminen (kuluttaja)... 2 2. Osuuskunnan rooli tilausprosessissa... 6 3. Kauppiaan rooli tilausprosessissa... 7 Verkkokauppalähetteen ja -laskutuksen

Lisätiedot

Elisa Yritysnumeropalvelun tavoitettavuuspalvelu Pääkäyttäjän ohjeet

Elisa Yritysnumeropalvelun tavoitettavuuspalvelu Pääkäyttäjän ohjeet Elisa Yritysnumeropalvelun tavoitettavuuspalvelu Pääkäyttäjän ohjeet Tavoitettavuusasetusten hallinta Oma Elisa -käyttöliittymällä Koska sovellusta kehitetään jatkuvasti, pidättää Elisa Oyj oikeudet muutoksiin.

Lisätiedot

Lisäksi lomakkeelle voi täydentää valmiiksi voimassa olevat aterioiden alentamattomat hinnat ravintolatyypeittäin.

Lisäksi lomakkeelle voi täydentää valmiiksi voimassa olevat aterioiden alentamattomat hinnat ravintolatyypeittäin. Kansaneläkelaitos OHJE 13.1.2014 ATERIATUEN LASKULOMAKE Esitäytetty laskulomake Kela on lähettänyt tammikuussa postitse esitäytettyjä paperisia laskulomakkeita opiskelijaravintolanpitäjille tai ravintoloille

Lisätiedot

ZA6284. Flash Eurobarometer 413 (Companies Engaged in Online Activities) Country Questionnaire Finland (Finnish)

ZA6284. Flash Eurobarometer 413 (Companies Engaged in Online Activities) Country Questionnaire Finland (Finnish) ZA8 Flash Eurobarometer (Companies Engaged in Online Activities) Country Questionnaire Finland (Finnish) FL - Companies engaged in online activities FIF A Myykö yrityksenne verkon kautta ja/tai käyttääkö

Lisätiedot

W3C-teknologiat ja yhteensopivuus

W3C-teknologiat ja yhteensopivuus W3C-teknologiat ja yhteensopivuus Ossi Nykänen Tampereen teknillinen yliopisto (TTY), Digitaalisen median instituutti (DMI), Hypermedialaboratorio W3C Suomen toimisto Esitelmä Hyvin lyhyt versio: W3C asettaa

Lisätiedot

Poistumisen yleisilmoitus nettipalvelussa

Poistumisen yleisilmoitus nettipalvelussa Poistumisen yleisilmoitus nettipalvelussa Netti-ilmoituksen täyttö Tullin netti-ilmoituspalvelu löytyy tulli.fi sivuilta: Sähköiset palvelut Tee ilmoitus Tee turvatietoilmoitus Siirry palveluun Poistumisen

Lisätiedot

Toiminnalliset ja ei-toiminnalliset vaatimukset Tunnus (ID) Vaatimus Vaatimuksen

Toiminnalliset ja ei-toiminnalliset vaatimukset Tunnus (ID) Vaatimus Vaatimuksen Vaatimusluettelo versio 0.17 Toiminnalliset ja ei-toiminnalliset vaatimukset Tunnus (ID) Vaatimus Vaatimuksen Yleiset vaatimukset 1 Koodistopalvelujärjestelmä on selainkäyttöinen 2 Käyttöliittymän tulee

Lisätiedot

Uutisjärjestelmä. Vaatimusmäärittely. Web-palvelujen kehittäminen. Versio 1.3

Uutisjärjestelmä. Vaatimusmäärittely. Web-palvelujen kehittäminen. Versio 1.3 Uutisjärjestelmä Vaatimusmäärittely Versio 1.3 Sisällys 1 Muutoshistoria... 4 2 Viitteet... 4 3 Sanasto... 4 3.1 Lyhenteet... 4 3.2 Määritelmät... 4 4 Johdanto...5 4.1 Järjestelmän yleiskuvaus... 5 4.2

Lisätiedot

Harjoitustyö Case - HelpDesk

Harjoitustyö Case - HelpDesk Harjoitustyö Case - HelpDesk Harjoitustyön Case: HelpDesk -sovellus Tietotekniikkatoimittaja AB ja asiakas X ovat viime vuonna sopineet mikrotukiyksikön ulkoistamisesta X:ltä AB:n liikkeenjohdon vastuulle.

Lisätiedot

Digi-tv vastaanottimella toteutetut interaktiiviset sovellukset

Digi-tv vastaanottimella toteutetut interaktiiviset sovellukset Vaatimusmäärittely Digi-tv vastaanottimella toteutetut interaktiiviset sovellukset Versio Päiväys Tekijä Kuvaus 0.1 12.10.01 Pekka Koskinen Ensimmäinen luonnos 0.2 17.10.01 Pekka Koskinen Lisätty vaatimuksia

Lisätiedot

Hyvä mobiilikortin käyttäjä!

Hyvä mobiilikortin käyttäjä! Hyvä mobiilikortin käyttäjä! Mobiilikortin haltijana pääset hyödyntämään AKK-Motorsportin jäsenetuja, sovelluksen karttapalvelua sekä vastaanottamaan vaihtuvia tarjouksia ja jäsenetukampanjoita. Mobiilisovellus

Lisätiedot

Osallistavan suunnittelun kyselytyökalu

Osallistavan suunnittelun kyselytyökalu Osallistavan suunnittelun kyselytyökalu Käyttöohje InnoGIS- hankkeen aikana kehitetylle pilottiversiolle Dokumentti sisältää pilottiversiona toimivan kyselyn laatimiseen ja vastaamiseen liittyvän ohjeistuksen.

Lisätiedot

Kuntasektorin asianhallinnan viitearkkitehtuuri 1.0. Kuntamarkkinat Tuula Seppo, erityisasiantuntija

Kuntasektorin asianhallinnan viitearkkitehtuuri 1.0. Kuntamarkkinat Tuula Seppo, erityisasiantuntija Kuntasektorin asianhallinnan viitearkkitehtuuri 1.0 Kuntamarkkinat 14.9.2016 Tuula Seppo, erityisasiantuntija Kuntasektorin asianhallinnan viitearkkitehtuuri 1.0 Hallinnon toimintatapojen digitalisointi

Lisätiedot

Radioaktiivisten aineiden kuljetus

Radioaktiivisten aineiden kuljetus Radioaktiivisten aineiden kuljetus Santtu Hellstén STUK Säteilyturvallisuus ja laatu isotooppilääketieteessä Helsinki 10. 11.12.2015 Aiheita Vastuista: lähetys, vastaanotto, koulutus STUKin uusi opas turvajärjestelyistä

Lisätiedot

1 YLEISTÄ TIETOA HELMESTÄ ETUSIVU YHTEENVETO LUKUJÄRJESTYS / KOTITEHTÄVÄT / MERKINNÄT VIESTIT KOKEET...

1 YLEISTÄ TIETOA HELMESTÄ ETUSIVU YHTEENVETO LUKUJÄRJESTYS / KOTITEHTÄVÄT / MERKINNÄT VIESTIT KOKEET... OHJE OPPILAALLE 2 / 21 1 YLEISTÄ TIETOA HELMESTÄ... 3 2 ETUSIVU... 4 2.1 YHTEENVETO... 4 2.2 LUKUJÄRJESTYS / KOTITEHTÄVÄT / MERKINNÄT... 4 2.3 VIESTIT... 6 2.4 KOKEET... 6 3 VIESTIT... 7 3.1 UUSI VIESTI...

Lisätiedot

KYSYMYKSET JA VASTAUKSET 1 (6) HEL 2014-004942 H009-14 Loponen 12.6.2014

KYSYMYKSET JA VASTAUKSET 1 (6) HEL 2014-004942 H009-14 Loponen 12.6.2014 KYSYMYKSET JA VASTAUKSET 1 (6) VASTAUKSET MÄÄRÄAIKAAN 5.6.2014 KLO 12.00 MENNESSÄ SAATUIHIN KYSYMYKSIIN KOSKIEN TARJOUSPYYNTÖÄ LÄÄKKEIDEN ANNOSJAKELUN JA TOIMITUSPALVELUN HANKINTA Huom! Samaa asiaa useammin

Lisätiedot

Tavallisimmat kysymykset

Tavallisimmat kysymykset Autodesk Design- ja Creation Suite -paketit Tavallisimmat kysymykset Tässä dokumentissa on vastauksia tavallisimpiin kysymyksiin Design- ja Creation Suite -pakettien myynnin loppumisesta. 24.5.2016 Sisällysluettelo

Lisätiedot

NELJÄ HELPPOA TAPAA TEHDÄ TYÖNTEKIJÖIDEN TYÖSTÄ JOUSTAVAMPAA

NELJÄ HELPPOA TAPAA TEHDÄ TYÖNTEKIJÖIDEN TYÖSTÄ JOUSTAVAMPAA NELJÄ HELPPOA TAPAA TEHDÄ TYÖNTEKIJÖIDEN TYÖSTÄ JOUSTAVAMPAA Vie yrityksesi pidemmälle Olitpa yrityksesi nykyisestä suorituskyvystä mitä mieltä tahansa, jokainen yritysorganisaatio pystyy parantamaan tuottavuuttaan

Lisätiedot

Paperittomaan logistiikkaan on vielä matkaa

Paperittomaan logistiikkaan on vielä matkaa Paperittomaan logistiikkaan on vielä matkaa 12.8.2004 06:01 Logistiikan yhteiset tietojärjestelmät ovat kehittyneet, mutta alalla kärsitään edelleen standardien kirjavuudesta. Logistiset tarpeet eri yrityksissä

Lisätiedot

Pankkitositteen tietojen kohdentaminen

Pankkitositteen tietojen kohdentaminen 1 Pankkitositteen tietojen kohdentaminen Johdanto Pankkitapahtumien (tiliotteen) tietojen linkitys kirjanpitoon (maksutapahtumien kohdistus laskuihin) voi joskus olla työlästä (jos maksutapahtuman tiedot

Lisätiedot

Elisa Puheratkaisu Vakio Pääkäyttäjän ohjeet

Elisa Puheratkaisu Vakio Pääkäyttäjän ohjeet Elisa Puheratkaisu Vakio Pääkäyttäjän ohjeet Oma Elisa -palvelu Vaihderatkaisun hallinta Koska sovellusta kehitetään jatkuvasti, pidättää Elisa Oyj oikeudet muutoksiin. Sovelluksessa saattaa olla toiminteita

Lisätiedot

Informaatiotekniikan kehitysyksikkö

Informaatiotekniikan kehitysyksikkö SAVONIA Savonia RPM Käyttöopas Informaatiotekniikan kehitysyksikkö 18.8.2011 Sisällysluettelo 1. Perusnäkymä... 3 2. Kirjautuminen... 4 3. Rekisteröinti... 5 4. Idean jättäminen... 6 4. Arviointi... 8

Lisätiedot

Tulostussuosikit. Unifaun Online

Tulostussuosikit. Unifaun Online Tulostussuosikit Unifaun Online 2011-11-24 2 Sisältö 1 Unifaun Online ja Tulostussuosikit... 3 1.1 Valintojen suodattaminen... 3 1.2 Uusi tulostussuosikki... 4 1.3 Tulostussuosikin käyttö... 8 3 1 Unifaun

Lisätiedot

Kuukauden kuvat kerhon galleriaan 1.4.2016 lähtien kuukaudenkuvaajan kuvagalleria on siirretty uudelle palvelimelle osoitteeseen:

Kuukauden kuvat kerhon galleriaan 1.4.2016 lähtien kuukaudenkuvaajan kuvagalleria on siirretty uudelle palvelimelle osoitteeseen: Kuukauden kuvat kerhon galleriaan 1.4.2016 lähtien kuukaudenkuvaajan kuvagalleria on siirretty uudelle palvelimelle osoitteeseen: http://www.kamera73.fi/kuukaudenkuvaaja Kukin seuran jäsen voi laittaa

Lisätiedot

TietoEnator Logistics Solutions

TietoEnator Logistics Solutions TietoEnator Logistics Solutions Ratkaisuja kuljetusyrityksille ja logistiikkaoperaattoreille Logistics 2005 / Wanha Satama 20.4.2005 Mika Heikkilä, mika.t.heikkila@tietoenator.com, 040-5535199 Page 2 Page

Lisätiedot

opiskelijan ohje - kirjautuminen

opiskelijan ohje - kirjautuminen opiskelijan ohje - kirjautuminen estudio on Edupolin kehittämä e-oppimisympäristö koulutusryhmän verkkoalustana perinteisen luokkaopetuksen tukena tai etäopiskelussa ja -opetuksessa kotoa tai työpaikalta.

Lisätiedot

VIRTA EAZYRBEAK henkilöstöliikuntaetu

VIRTA EAZYRBEAK henkilöstöliikuntaetu VIRTA EAZYRBEAK henkilöstöliikuntaetu Mikä Virta Eazybreak on? Virta Eazybreak Liikuntaseteli on työnantajan tukeman liikunnan toteuttamisen järjestelmä (=henkilöstöliikuntaetu) Virta Eazybreak Liikuntaseteli

Lisätiedot

Uusi NetPalkka: Vain sähköisiä palkkalaskelmia koko henkilöstölle Valtio Marina Congress Center, Hki.

Uusi NetPalkka: Vain sähköisiä palkkalaskelmia koko henkilöstölle Valtio Marina Congress Center, Hki. Uusi NetPalkka: Vain sähköisiä palkkalaskelmia koko henkilöstölle 7.5.2009 Valtio Expo @ Marina Congress Center, Hki www.netposti.fi 1 Palkkalaskelmat NetPostiin - NetPalkka NetPalkka on monikanavainen

Lisätiedot

Elisa Toimisto 365. Pääkäyttäjän pikaopas

Elisa Toimisto 365. Pääkäyttäjän pikaopas Elisa Toimisto 365 Pääkäyttäjän pikaopas Päivitetty 10/2016 Tämän pikaoppaan avulla pääset alkuun Elisa Toimisto 365 -palvelun käyttöönotossa. Lisää ohjeita löydät osoitteesta http://www.elisa.fi/toimisto365-ohjeet/

Lisätiedot

TYÖNANTAJAN OHJEET - YRITYKSEN REKISTERÖINTI. sivu 1. Sisällysluettelo

TYÖNANTAJAN OHJEET - YRITYKSEN REKISTERÖINTI. sivu 1. Sisällysluettelo Sisällysluettelo 1. Yleistä 2. Rekisteröinnin aloitus 3. Yrityksen rekisteröinti 4. Työsuhde-etujen valinta ja käyttöönoton määrittely 5. Käyttöönotettavien etujen määrittely (seteliasetukset) 5.1. Jatkuva

Lisätiedot

TYÖNTEKIJÄN KÄYTTÖOHJEET - SOKU

TYÖNTEKIJÄN KÄYTTÖOHJEET - SOKU TYÖNTEKIJÄN KÄYTTÖOHJEET - SOKU ETUSIVU Kun tulet SOKU-järjestelmän (SOKU) etusivulle, näet listan avoimista työpaikoista. Yläpalkissa mustalla ympyröitynä on Kirjaudu-nappi Kun klikkaat sitä, pääset kirjautumissivulle.

Lisätiedot

Golli-palvelun käyttöohje. Huhtikuu 2016

Golli-palvelun käyttöohje. Huhtikuu 2016 Golli-palvelun käyttöohje Huhtikuu 2016 Sisällysluettelo 1 Yleistä... 3 1.1 Sisäänkirjautuminen Golliin... 3 1.2 Gollin aikakatkaisu... 4 1.3 Gollin selainkäyttöliittymä rakenne ja toiminnot... 4 2 Organisaatio-

Lisätiedot

Ariba Hankinnan kokonaisjärjestelmä

Ariba Hankinnan kokonaisjärjestelmä Ariba Hankinnan kokonaisjärjestelmä 2 OPn tavoite - Ei maksua ilman tilausta Hankintojen oikeellisuuden selvittäminen jälkikäteen, laskujen hyväksynnän kautta, muutetaan tilausten hyväksynnäksi etukäteen.

Lisätiedot

Elisa Kassa - Kassa käyttöliittymä

Elisa Kassa - Kassa käyttöliittymä Elisa Kassa - Kassa käyttöliittymä Elisa Kassa sovelluksen päänäkymä voidaan jakaa kolmeen osaan. 1. Osuus käsittää asiakasta, tuotetta ja työntekijää koskevan tiedon. a. Asiakaskentästä voidaan etsiä

Lisätiedot

Hankinnan kokonaisjärjestelmä Ariba OPn Toimittajille. Supplier Enablement

Hankinnan kokonaisjärjestelmä Ariba OPn Toimittajille. Supplier Enablement Hankinnan kokonaisjärjestelmä Ariba OPn Toimittajille Supplier Enablement OPn tavoite - Ei maksua ilman tilausta 2 Hankintojen oikeellisuuden selvittäminen jälkikäteen, laskujen hyväksynnän kautta, muutetaan

Lisätiedot

MOVE SANOMAOPAS v.3.0 /

MOVE SANOMAOPAS v.3.0 / MOVE SANOMAOPAS v.3.0 /2017 Sisällys OSA I... 1 SANOMALIIKENNE... 1 Lähettäjän ja Verohallinnon väliset sanomat (ilmoitussanomat)... 2 1 Autoveroilmoitussanoma... 2 2 Autoveroilmoitussanoman täydennys...

Lisätiedot

Lionsverkkokauppa.fi tilaaminen

Lionsverkkokauppa.fi tilaaminen Lionsverkkokauppa.fi tilaaminen Lions Clubs International MD 107 Finland Lionsverkkokauppa.fi Verkkokaupassa myynnissä kortit, arpojen lisätilaukset, tarvikemyynnin tuotteet, Monta tapaa tehdä hyvää tuotteet

Lisätiedot

CEREMP-järjestelmän käyttöönotto

CEREMP-järjestelmän käyttöönotto CEREMP-järjestelmän käyttöönotto Ohje energian tukkumarkkinoiden markkinaosapuolille CEREMP-järjestelmän käyttöönottoon ja markkinaosapuolen ensimmäisen vaiheen rekisteröintiin Versio 1.0 Mikä on CEREMP?

Lisätiedot

Haka-käyttäjien kokoontuminen Arto Tuomi CSC Tieteen tietotekniikan keskus

Haka-käyttäjien kokoontuminen Arto Tuomi CSC Tieteen tietotekniikan keskus Hakan teknisiä kuulumisia Haka-käyttäjien kokoontuminen 20.1.2009 Arto Tuomi CSC Tieteen tietotekniikan keskus SAML2 siirtymä 1.12.2008 Uudet Hakaan rekisteröitävät palvelut (SP) tukevat SAML 2.0 -tekniikkaa

Lisätiedot

Vientitavaran poistumisvaiheen ilmoitukset: varamenettelyohje

Vientitavaran poistumisvaiheen ilmoitukset: varamenettelyohje Tullihallitus AREX-ilmoitusten asiakasohje 1 www.tulli.fi 14.4.2010 Vientitavaran poistumisvaiheen ilmoitukset: varamenettelyohje 1. Soveltamisala Tämä ohje on laadittu vientijärjestelmään ilmoitetun tavaran

Lisätiedot

Päivähoitohakemus ja esikouluun ilmoittautuminen asioijan käyttöohje

Päivähoitohakemus ja esikouluun ilmoittautuminen asioijan käyttöohje Päivähoitohakemus ja esikouluun ilmoittautuminen asioijan käyttöohje 00180 Helsinki sähköposti info@tiera.fi Kotipaikka Helsinki 1/17 Sisällysluettelo Sisällysluettelo... 2 1 Yleistä... 3 1.1 Liikkuminen

Lisätiedot

25.9.2014. Viite: HANKINTAILMOITUS YLIOPPILAIDEN TERVEYDENHOITOSÄÄTIÖN TALOUSHALLINNON JÄRJESTELMÄKOKONAISUUDEN HANKINNASTA

25.9.2014. Viite: HANKINTAILMOITUS YLIOPPILAIDEN TERVEYDENHOITOSÄÄTIÖN TALOUSHALLINNON JÄRJESTELMÄKOKONAISUUDEN HANKINNASTA 25.9.2014 Viite: HANKINTAILMOITUS YLIOPPILAIDEN TERVEYDENHOITOSÄÄTIÖN TALOUSHALLINNON JÄRJESTELMÄKOKONAISUUDEN HANKINNASTA Vastaukset kysymyksiin Kysymys: Sisältyykö hankinnan kohteeseen myös osto- ja

Lisätiedot

Interfacing Product Data Management System

Interfacing Product Data Management System Interfacing Product Data Management System Tekijä: Työn valvoja: Mats Kuivalainen Timo Korhonen Esitelmän sisältö Työn suorituspaikka - Ideal Product Data Oy Käsitteitä Työn tavoitteet Työn tulokset 1/5

Lisätiedot