Logistiikan sähköinen tietopaketti

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Logistiikan sähköinen tietopaketti"

Transkriptio

1 Logistiikan sähköinen tietopaketti 1 KUVA Rami Salle TIEKE Tietoyhteiskunnan kehittämiskeskus ry

2 2

3 Sisällysluettelo Sisällysluettelo 3 Logistiikan sähköisen tiedonsiirron tietopaketti 4 Nykytilanne tietojärjestelmien käytössä logistiikan alueella 4 Sähköisen toimintatavan ja tiedonsiirron hyödyt logistiikassa 5 Standardirahtikirja SFS Ainutkertainen rahtikirjanumerointi 6 Kuljetusyksiköiden tunnistaminen - Standardoidun kolliosoitelapun käyttö 7 Kuljetusyksiköiden tunnistaminen - SSCC koodin käyttö 8 Miten aloittaa logistiikkatietojen sähköinen lähettäminen 10 3 Logistiikkapalveluntarjoajien verkkosivut ja portaalit 11 Palvelukeskusratkaisu 12 Oma ohjelmisto tai järjestelmä 13 Sähköiset sanomat 14 Tiedonsiirtokäytännöt ja sopimukset 17 Tiedonsiirtosopimus 20 Liite 1 Rahtikirja 23 Liite 2 Sähköisten toimintatapavaihtoehtojen vertailua 24 Liite 3 UBL 2.0 version mukainen Transportation Status sanoma 25

4 Logistiikan sähköisen tiedonsiirron tietopaketti on ensisijaisesti suunnattu kuljetus- ja logistiikkayritysten asiakkaille, jotka haluavat aloittaa sähköisen asioinnin kuljetusyritysten kanssa tai parantaa nykyistä toimintatapaa. Tietopaketti antaa yleistietoa sähköisen toimintatavan käytöstä kuljetuslogistiikan tehostamisessa. Kuljetusten sähköisten toimintatapojen etujen lisäksi se esittelee mahdollisuuksia tehostaa yrityksen toimintaa muillakin alueilla. Logistiikan sähköiset toimintatavat ovat edellytys virheettömälle, laadukkaalle ja kustannustehokkaalle kuljetustoiminnalle. Sähköiset kuljetustiedot auttavat kuljetuspalvelujen tuottajia toteuttamaan oman osuutensa logistiikkaketjussa, mikä takaa loppuasiakkaalle hyvän palvelutason. Liian moni lähetys harhautuu ja/tai myöhästyy nykyään puutteellisten tai epäselvien kuljetustietojen vuoksi. Sähköisen toimitavan käyttöönottoa ja toimitusketjun tietosisältöjen määrittelyä varten on tähän oppaaseen laadittu kilometripylväitä jotka realisoituvat standardiasiakirjoina ja sähköisinä sanomina, joiden avuilla välitetään tietoa muille liiketoimintakumppaneille. Tietopaketissa käydään läpi kolme vaihtoehtoista tapaa aloittaa sähköisen kuljetustiedon käyttöön siirtyminen. Tietopaketissa esitellään myös keskeisiä sähköiseen tiedonsiirtoon liittyviä tekniikoita, standardeja ja toimintatapasuosituksia. Seuraavassa kuvassa kuvataan (keltainen väri) tämän oppaan sisältämät alueet ja niihin liittyvät sähköiset toimintatavat kuljetusprosessin tiedonsiirrossa. 4 Kuva: Kuljetusprosessi ja sen sähköiset toimintatavat Nykytilanne tietojärjestelmien käytössä logistiikan alueella Logistiikan merkitys on huomattava yrityksen kilpailukyvylle, asiakaspalvelun tasolle ja toiminnan kannattavuudelle - Logistiikkaselvitys 2010 mukaan tätä mieltä on yli 90%:a suurista ja keskisuurista kaupan ja teollisuudenalan yrityksistä. Logistiikkakustannusten osuus on lähes 12 % yritysten liikevaihdosta. Pienissä ja mikroyrityksissä logistiikan vaikutusta kustannuksiin ja yrityksen kannattavuuteen ei mielletä yhtä suureksi, mutta asiakaspalvelun merkityksen osalta ollaan lähempänä samoja lukemia suurten yritysten kanssa.

5 Tietojärjestelmien ja tiedonhallinnan osaamisen sekä suorituskyvyn kuilut todetaan Logistiikkaselvityksessä kohtuulisen kapeiksi - mitä pienempi yrityskoko sen pienemmäksi koetaan osaamisen ja suorituskyvyn olemassa olevan tason ja tarpeen välimnen ero. Yritysten ja opetushenkilökunnan näkemyserot suorituskykykuilun olemassaolosta ovat suurimmillaan logistiikan ja tuotannonohjauksen tietojärjestelmien osalta. Logistiikan tiedonhallinta ja tietojärjestelmät on ulkoistettu osittain tai kokonaan noin 40 %:ssa kaupan ja teollisuuden yritykstä. Ulkoistamisvauhti on ollut kuitenkin ennakoitua hitaampaa ja jopa lievästi hiipunut 1. TIEKE suoritti vuoden 2010 lopussa liikenne- ja viestintäministeriön Älylogistiikkaohjelmaan liittyen kyselyn kuljetusasiakkaitten joukossa heidän sähköisten menettelyjensä ja tiedonsiirron käytöstä. Erityisesti selvitettiin kuljetustilauksen, lähetystietojen (rahtikirja) ja toimitustietojen (vastaanottotiedot) käyttöä. Kyselyn tuloksista voitiin todeta, että sähköistä tiedonsiirtoa käytetään eniten lähetystietojen toimittamiseen. Kuljetustilauksen osalta sähköisten menettelyjen käyttö oli hyvin vähäistä ja kuljetusten tilaaminen tapahtuukin useimmiten puhelimitse. Vakionoutoa käytetään myös melko runsaasti. Merkillepantavaa on, että kuljetusyritysten tarjoamat internet-tilauspalvelut ovat saamassa kasvavaa suosiota. Tiedon sekä järjestelmätuen puute esiintyivät vastaajien suurimpana esteenä sähköisten toimintatapojen käytölle kaikilla osa-alueilla. Monet yritykset eivät yksinkertaisesti näe tarvetta sähköisten toimitapojen käytölle, tähän esitetään syyksi mm. pienet volyymit. Ne yritykset jotka käyttävät sähköisiä toimintatapoja ilmoittavat käytön syiksi ja eduiksi ennen kaikkea helppouden ja virheettömyyden. Sähköisen toimintatavan ja tiedonsiirron hyödyt logistiikassa Suomessa kuljetustoimiala, erityisesti maatiekuljetuksen osalta on varsin hajanainen, perustuen muutaman suuren ketjun ja lukuisten pienten yritysten palvelutarjontaan. Muun muassa tästä johtuen yhdenmukaisten toimintatapojen käyttöönotto kuljetusalalla on hyvin puutteellista. Tilanne on haastava, ei yksin kuljetusyrityksille vaan myös heidän asiakkailleen. 5 Ratkaisua näihin haasteisiin ei voida saavuttaa millään yksittäisellä toimenpiteellä, vaan toiminnan tehostamista on etsittävä kaikilta osa-alueilta. Ratkaisua on parasta lähteä etsimään toimintatapojen yhdenmukaistamisen ja harmonisoimisen alueelta yrityksen koko toimintaketjussa. Keskeisellä sijalla tässä työssä on toimitusketjun tietotarpeiden määrittely ja tietosisältöjen harmonisointi siten, että samaa tietoa voidaan käyttää toimitusketjussa samanmuotoisena mahdollisimman laajasti. Tämän jälkeen voidaan siirtyä toimintatapojen sähköistämiseen ja sähköiseen tiedonsiirtoon. Sähköisen toimintatavan edut nousevat perinteisesti parhaiten esiin suhteelliseen vakiintuneessa liiketoimintaympäristössä, jossa kumppaneiden välillä liikkuu runsaasti tietoa. Toki uudet XML- ja internet-pohjaiset ratkaisut tuovat joustavuutta kommunikointiin ja pienilläkin tiedonsiirtosiirtotarpeilla voidaan saavuttaa tehokkuutta sekä kustannushyötyjä ja parempaa laatua. Sähköisten toimintatapojen käyttöönotolla on vaikutusta sekä kuljetusasiakkaan että kuljetusyrityksen toimintaan. Seuraavassa on listattuna syitä miksi kuljetuspalveluja käyttävälle yritykselle on edullista ottaa sähköinen toimintatapa käyttöön: vähentää virheitä ja manuaalisia työvaiheita tehostaa logistiikkatyötä ja alentaa kustannuksia mahdollistaa kuljetusketjut ja kuljetusten yhdistelyn tehokkaan hallinnan ja seurannan luo perustaa logistiikka-alan palvelujen kehittymiselle tulevaisuudessakin edistää sähköisten toimintatapojen käyttöönottoa pienissä ja keskisuurissa yrityksissä tehostaa (kuljetus)yritysten välistä yhteistyötä ja kehittää logistiikkapalvelutarjontaa parantaa suomalaisten kuljetusyritysten ja Suomen logistista kilpailukykyä ehkäisee harmaata taloutta vähentää kuljetusten ympäristöhaittoja ja hillitsee ilmastonmuutosta 1 ) Logistiikkaselvitys 2010, liikenne- ja viestintäministeriön julkaisuja 36/2010

6 Standardirahtikirja SFS 5865 tavaroiden kuljetusta ja käsittelyä varten tarvittavat tiedot löytyvät standardirahtikirjasta varmistaa kuljetussopimuksen toimii adapterina manuaalisen ja sähköisen prosessin välillä (ei sulje pois sähköisen tiedonsiirron käyttöä) standardirahtikirjan täyttöohjeet löytyvät standardin soveltamisohjeesta Standardirahtikirjan käyttö on välivaihe siirryttäessä kohti sähköistä toimitusketjua. Standardirahtikirjan käytön edut ovat selkeät niin kuljetusasiakkaalle kuin rahdinkuljettajallekin. Kuljetusasiakkaalle standardirahtikirjan käyttö varmistaa sen että kaikki kuljetuksen perille toimittamiseen tarvittava tieto sekä ohjeet siitä miten kuljetus tehdään tulevat kirjattua ja tiedoksi rahdinkuljettajalle. Rahtikirja toimii myös kuljetussopimuksen vahvistavana dokumenttina. Kuljetusyritykselle oikein täytetty standardirahtikirja antaa kaiken tarvittavan tiedon toimituksen suorittamista varten sekä tarvittavat tiedot kuljetettavista tuotteista niiden asianmukaista käsittelyä varten. Sen lisäksi että standardirahtikirjassa on varattu paikka ja määritetty sijainti kaikille tarvittaville tiedoille, on tietojen ilmoittamiselle varattu sovittu kenttäpituus (merkkimäärä), joten tiedot voidaan helposti siirtää paperiasiakirjasta sähköiseen järjestelmään. Standardirahtikirja toimikin eräänlaisena adapterina paperitoimintojen ja sähköisten järjestelmien välillä. Standardirahtikirja suositellaan aina täytettäväksi koneellisesti tai tulostettavaksi tietojärjestelmästä. 6 Suomen Standardisoimisliitto SFS:n julkaisema uusi rahtikirjalomake SFS 5865 on päivitetty vuoden 2010 lopulla ja se on aiempaa käytännönläheisempi ja vastaa paremmin kuljetusten muuttuneita tarpeita, kuten yhteensopivuutta sähköisen tiedonsiirron kanssa. Päivitystyön yhteydessä myös standardin soveltamisohjeita on täsmennetty. Tärkeimmät muutokset uudessa rahtikirjalomakkeessa ovat: kuljetuksen osapuolitietojen selkiyttäminen, kuljetusohje -kentän sijaintimuutos ja kahden eri lomakevaihtoehdon mahdollistaminen. Osapuolitiedoissa on nyt neljä osoitetietoaluetta entisen viiden sijaan. Lisäksi ne on ryhmitelty nyt järjestykseen Lähettäjä, Vastaanottaja, Lähtöpaikka ja Määräpaikka. Kuljetusohje-kenttä on siirretty lomakkeen yläosaan Rahdinkuljettaja-kentän alapuolelle, josta se näkyy myös rahtikirjalomaketta taitettuna käsiteltäessä. Uuden standardirahtikirjan toinen lomakevaihtoehto on ns. laajennetun keskiosan rahtikirja, jossa rahdin ja jälkivaatimuksen maksukentät on poistettu ja lisätty tavararivejä niiden tilalle. Tällaista rahtikirjalomaketta voidaan käyttää asiakas- ja kuljetusliikekohtaisesti, kun maksuerittelyille ei ole tarvetta. Kuva uudesta SFS 5865 rahtikirjalomakkeesta on tämän oppaan liitteessä 1. Uusi rahtikirjalomake voidaan ottaa käyttöön välittömästi, mutta viimeistään vuoden 2011 loppuun mennessä. Rahtikirjastandardia SFS 5865 voi tilata Suomen standardisoimisliitosta tai suoraan SFS:n verkkokaupasta Ainutkertainen rahtikirjanumerointi ainutkertaiset rahtikirjanumerot ja rahtikirjojen yksilöitävyys ovat edellytys sähköiselle toimintatavalle selkeyttää ja nopeuttaa tavaroiden ja tietojen käsittelyprosessia mahdollistaa lähetysten seurannan kuljetusyrityksen verkkopalvelussa ja toimitusilmoituksen lähettämisen tavoitteena että rahtikirjan yksilöllinen numerointi on käytössä alkaen. Sähköisessä tiedonsiirrossa ja tietojenkäsittelyssä tietojen ja niiden muodostamien sähköisten dokumenttien yksilöitävyys on edellytys järjestelmän sujuvalle toiminnalle. Tämä toteutuu erityisesti rahtikirjan osalla, koska tehokkaiden ja virheettömien toimitusten varmistamiseksi kuljettavat

7 lähetykset on voitava helposti ja nopeasti yhdistää toimitusta ohjaavaan tietoon toimitusketjun eri osapuolten toiminnoissa ja järjestelmissä. Tavarat (kolliosoitelappu), toimituserä (rahtikirja) ja niihin liittyvät sähköisessä muodossa olevat tiedot pitää voida yhdistää toisiinsa sekä tietojärjestelmissä että esimerkiksi tavaraterminaalissa. Ainutkertaisten rahtikirjanumeroiden käytöllä voidaan välttää tilanne jossa kuljetusliikkeen terminaaliin tulee, esimerkiksi vuodenvaihteen jälkeen, yhtä aikaa jopa kymmeniä rahtikirjoja joiden numero on 100, 1000 tai Ainutkertaisten rahtikirjanumeroiden avulla on myös mahdollista nopeasti tunnistaa tavaran lähettäjä tai jäljittää harhautunut lähetys. Ainutkertainen rahtikirjanumerointi tarjoaa myös tarvittavat tiedot lähetysten tosiaikaisen seuranta- ja toimitustilannepalvelun toteutukselle esimerkiksi kuljetusyrityksen verkkosivuilla tai tiedon toimitusilmoituksen lähettämiseen kuljetuksen tilaajalle tai muulle sovitulle osapuolelle. Suomessa ainutkertaisia rahtikirjanumeroita on mahdollista saada Suomen Osto- ja Logistiikkayhdistyksen verkkopalvelusta Suomen Osto- ja Logistiikkayhdistys LOGY ry on muuttanut rahtikirjanumeropalvelunsa nettipohjaiseksi. Uudistuksella tuetaan tavoitetta koko toimitusketjun sähköistämiseksi. Numeropalvelusta voi tilata ainutkertaisia rahtikirjanumeroita rekisteröitymällä palvelun käyttäjäksi ja antamalla rahtikirjanumeroita tilaavan yrityksen ja yhteyshenkilön yhteystiedot. Ennen numerointia kontrolloitiin manuaalisesti, mutta uudessa nettipalvelussa hakukone valitsee automaattisesti numerot ja pitää yllä rekisteriä. Uudessa 12-numeroisessa rahtikirjanumerossa kolme ensimmäistä numeroa on varattu järjestelmän käyttöön ja seuraavat 8 numeroa ovat vaihtuvia. Numerosarjan viimeisenä on tarkistenumero. Se lasketaan samalla periaatteella kuin pankkimaksujen viitenumeroissa 2. Järjestelmässä luotujen rahtikirjanumeroiden yksilöllisyys perustuu rekisteröityneen käyttäjän Y-tunnukseen. 7 Palvelun rahtikirjanumerot ovat voimassa 18 kuukautta tilauspäivästä. Tilaajien toivotaan arvioivan yrityksessään kirjoitettavien rahtikirjojen määrä ja niissä tarvittava numerotarve. Tilausjärjestelmässä rahtikirjanumeroiden kertatilauksen vakiomääriä ovat 1 000, 2 000, 5 000, , ja kappaletta. Lisäksi voi vapaavalintaisesti tilata suurempia määriä rahtikirjanumeroita. Ainutkertainen rahtikirjanumero on maksullinen tuote ja hintatiedot löytyvät Suomen Osto- ja Logistiikka-yhdistyksen verkkopalvelusta aiemmin mainitusta linkistä. Kuljetusyksiköiden tunnistaminen - Standardoidun kolliosoitelapun käyttö kolliosoitelappu on linkki toimitustiedon (rahtikirja) ja kuljetettavan tavaran (kollit) välillä käytetään kollien tunnistamiseen ja jäljitykseen toimitusketjun eri vaiheissa viivakoodin/rfid:n avulla toimii linkkinä sähköisen tiedon ja kuljetettavan tavaran välillä monet kuljetusohjelmistot ja palvelut pystyvät tuottamaan myös kolliosoitelapun. oikea käyttö vähentää toimitusvirheitä Suurimmassa osassa yritysten lähettämistä kolleissa on osoitelappu, joka sisältää kuljetusta ohjaavia tietoja. Ongelmia syntyy, kun osoitelapun sisältämät tiedot ovat puutteellisia, epäselviä tai harhaanjohtavia. Yrityksillä on käytössä hyvin monenlaisia ja eri kokoisia osoitelappuja. Lisäksi niiden sijainti kollissa ei aina ole sitä käsittelevän henkilön tai lajittelukoneen kannalta paras mahdollinen. Osoitelapun tulisi olla kaikissa kolleissa aina samassa paikassa ja asetettuna kolliin siten, että se on helposti luettavissa ensisijaisesti kollin sivulle. Jos kolliosoitelapun tiedot ovat puutteellisia turhaa aikaa ja rahaa kuluu tarvittavien tietojen selvittämiseen ja virheiden korjaamiseen. Lähetykset eivät aina löydä perille oikeaan osoitteeseen ja 2 ) Tarkistenumeron laskenta: Ensimmäiset 11 numeroa kerrotaan oikealta vasemmalle painoilla 7, 3, 1, 7, 3, 1,...saadut tulot lasketaan yhteen ja summa vähennetään seuraavasta täydestä kymmenestä. Jos erotus on 10, merkitään se nollaksi.

8 sovittuun aikaan. Uudelleen lähettäminen aiheuttaa lisätyötä ja se saattaa myös vahingoittaa lähetyksiä. Kustannuksia syntyy niin lähettäjille, kuljettajille kuin vastaanottajillekin. Kansainvälisen ISO -standardin pohjalta on kehitetty selkeä osoitelappu, joka on jo käytössä muun muassa Ruotsissa ja Norjassa. Tämä standardoiduksi kolliosoitelapuksi kutsuttu osoitelappu sisältää tiedot, jotka tarvitaan mahdollisimman luotettavan kuljetuksen takaamiseksi. Standardoitu kolliosoitelappu on yhdenmukainen GS1:n kolliosoitelapun kanssa ja hyödyntää mm. SSCC-koodia. Standardoidun kolliosoitelapun voi ottaa käyttöön mikä tahansa yritys, jolla ei ole omaa yhtä selkeää kolliosoitelappua käytössään. Joillakin isommilla yrityksillä on myös omia, usein samaan standardiin perustuvia kolliosoitelappuja, joissa on otettu yrityksen erityistarpeet huomioon 3. 8 Kolliosoitelappu on linkki toimitustiedon (rahtikirja) ja kuljetettavan tavaran (kollit) välillä, samalla se toimii Kuva: Standardoitu kolliosoitelappu viivakoodin avulla myös linkkinä sähköisen tiedon ja kuljetettavan tavaran välillä. Monet kuljetusohjelmistot ja palvelut pystyvät tuottamaan rahtikirjatiedon avulla myös kolliosoitelapun. Vieressä olevassa havainnekuvassa on esitetty kollilapun asettelumalli ja kolliosoitelapun tietosisältö. Tiedoista osa on pakollisia osa valinnaisia. Kollilappu sisältää: Mistä kentän (pakollinen) EDI tiedonsiirtomerkintä (valinnainen) Päivämäärä (valinnainen) Minne kentän (pakollinen) Kuljetusohjeet (valinnainen) SSCC (pakollinen) Lähetys/Tilaus tunnisteen (valinnainen) Kolliluku (pakollinen) Paino (pakollinen) Viivakoodi ja sovellustunnus + SSCC (pakollinen) Lisätiedot ja ohjeistus kolliosoitelapun tarkoista mitoista, asettelusta ja sijoittamisesta kolleihin löytyvät Standardoitu kolliosoitelappu -oppaasta: ja GS1:n sivuilta. Kuljetusyksiköiden tunnistaminen - SSCC koodin käyttö käytetään kuljetusyksiköiden tunnistamiseen, toimitusten seurannassa ja jäljityksessä toimitusketjun eri vaiheissa voidaan esittää viivakoodilla tai RFID-tunnisteella voidaan käyttää myös silloin kun lähetys koostuu ominaisuuksiltaan erilaisista tuotteista vähentää toimitusvirheitä asiakaspalvelu paranee

9 SSCC on standardimuotoinen tunnistenumero, jota käytetään kuljetus- ja/tai varastointiyksikön tunnistamiseen. GS1 on kehittänyt SSCC -koodin vastaamaan päivittäis- ja erikoistavarakaupan tarpeisiin. Se on suunniteltu niin, että sitä pystytään hyödyntämään erilaisissa käyttökohteissa ja kaikissa toimitusketjun vaiheissa. SSCC = Serial Shipping Container Code = Sarjatoimitusyksikkökoodi. Tuotteiden valmistajat tai alihankkijat voivat käyttää SSCC -koodia tuotannon- ja varastonhallintaan sekä asiakirjojen teon ja muiden toimintojen helpottamiseen. SSCC-koodin sisältävä viivakoodi voidaan liittää jo tuotantolinjalla muodostettuihin tuotepakkauksiin. Tavarankuljettaja voi käyttää SSCC-koodia sisäisessä sekä yritysten välisessä tavaroiden jäljittämisessä ja valvonnassa. Tavaran vastaanottaja voi lukea koodit saapuvista tavaroista. Luettuja tietoja verrataan tietojärjestelmässä oleviin tietoihin siitä, mitä piti saapua. SSCC -koodissa käytetään GS1-128 viivakooditekniikkaa 4. SSCC -koodi on logistisen yksikön (esim. lava- tai kolliosoitelapun) pakollinen tieto. Sovellustunnus Laajennustunnus GS1 yritystunniste Sarjanumero Tark. num. 0 0 N 1 N 2 N 3 N 4 N 5 N 6 N 7 N 8 N 9 N 10 N 11 N 12 N 13 N 14 N 15 N 16 N 17 N 18 Esimerkki: (00) 1 64YYYYYYY T 00 = Sovellustunnus (käytetään aina kun SSCC sijoitetaan GS1 viivakoodiin) 1 = Laajennustunnus (vapaavalintainen luku 0-9 väliltä) 64YYYYYYY = GS1 yritystunniste (7- tai 9-numeroa pitkä, voi olla myös 6-numeroa) = Sarjanumero (suositellaan juoksevaa numerointia) T = Tarkistusnumero (lasketaan modulo 10 laskentasäännön mukaan, GS1:n nettisivuilta löytyy myös tarkistusnumerolaskuri) 9 SSCC-koodin edessä olevaa sovellustunnusta tarvitaan vain viivakoodia käytettäessä tai SSCCkoodia välitettäessä. Se on aina 00, ja kertoo että kyseessä on sarjatoimitusyksikkö. SSCC-koodin muodostaa osapuoli, joka muodostaa yksilöitävän kuljetusyksikön. Koodin muodostaminen aloitetaan laajennustunnuksella, jonka avulla kasvatetaan SSCC-koodin numerointikapasiteettia. Laajennustunnus on arvoltaan 0-9,jonka yritys voi itse päättää. Laajennustunnuksen jälkeen laitetaan yritystunnus jonka GS1 Finland myöntää yrityskohtaisesti. Sarjanumeroksi suositellaan juoksevaa numeroa. Viimeiseksi numeroksi lasketaan tarkistusnumero. SSCC koodi voidaan esittää myös RFID tunnisteena, jolloin SSCC-koodin lukemisen ei tarvita fyysistä näkyvyyttä. EPCGlobal 5 on kehittänyt EPC (Electronic Product Code) -standardin tuotteiden ja kuljetusyksiköiden tunnistamiseen. Tätä standardia käytetään RFID-tekniikassa (Radio Frequency Identifier) siten, että RFID-tunnisteella on talletettu kuljetusyksikköä identifioivat tiedot. Kuva: EPC-96 SSCC-koodin ja GS1 SSCC-viivakoodin tietojen vastaavuus 3 ) Tässä oppaassa esitetty standardoitu kolliosoitelappu ei sovellu sellaisenaan esimerkiksi Itellan prosessiin. Eritystarpeiden selvittäminen ja standardoidun kolliosoitelapun käyttöönotto kannattaa aina tehdä yhdessä yrityksen logistiikkapartnerin kanssa. 4) GS1-128 ja esim. rahtikirjanumeron viivakoodissa käytettävää code -128 viivakooditekniikkoja ei pidä sotkea keskenään. 5 ) EPCGlobal on osa GS1 organisaatiota.

10 Periaatteet SSCC:n käytöstä toimitusketjussa: 1. Ketjun edellinen toimija lähettää seuraavalle ensin tiedon (esim. DESADV -sanoma) ja sitten tuotteen. Lähetystiedot perustuvat aina lastausvaiheen tietoon, eivät oletukseen, mitä piti lastata. 2. Tieto liittyen mm. tilaukseen, laskutukseen, kuittaukseen tai poikkeamaan - välitetään sähköisessä muodossa (EDI) läpi koko ketjun. 3. Tavarantoimittaja tuottaa SSCC:n, jota hyödynnetään läpi koko ketjun sekä yritysten sisäiseen ohjaukseen että koko toimitusketjun hallintaan. 4. Verrataan vastaanotettua tavaraa ja siitä luettua viivakoodia ennakkoon saapuneeseen tietoon. Kuittaukset, laskut, poikkeamaraportit jne. perustuvat näiden kahden tiedon vertaamiseen. 5. SSCC luetaan aina tuotteen siirtyessä organisaatiorajojen yli. Koodi voidaan lukea myös yrityksen sisäisen ohjauksen tarpeita varten. 6. SSCC- koodi säilyy koko logistisen yksikön elinkaaren ajan samana. Elinkaari päättyy jos logistiseen yksikköön tehdään sisältöön vaikuttavia muutoksia (lisätään, vähennetään tai muuten muutetaan sisältöä). Tällöin logistiselle yksikölle tulee antaa uusi SSCC-koodi. SSCC koodin käyttämiseksi yritys tarvitsee GS1-yritystunnisteen, joita myöntää GS1 Finland Oy. Yritystunniste on maksullinen ja sen hinta koostuu myöntämismaksusta ja vuosittaisesta käyttömaksusta. Samalla yritystunnisteella voidaan muodostaa myös muita GS1 yksilöinnin avaimia (mm. GTIN, GLN, GINC) ilman lisämaksuja Hintatiedot löytyvät GS1 Finland Oy:n sivuilta. 10 Lisätietoja kuljetusyksiköiden merkitsemisestä: Miten aloittaa logistiikkatietojen sähköinen lähettäminen kuljetustietojen sähköisen lähettämisen aloittaminen on helppoa sähköiseen toimintaan löytyy useita erilaisia työkaluja valitse tarpeisiisi sopiva vaihtoehto Sähköisten toimintatapojen käyttöönotto ei välttämättä ole kallista tai edes vaikeaa. Monilla yrityksillä kynnys sähköisten toimitapojen käyttöönottoon nousee tiedonpuutteesta ja mielikuvasta että sähköisen liiketoiminnan aloittaminen on vaikeaa ja vaatii erityistä osaamista. Tietyissä tapauksissa mielikuva pitää paikkansa, mutta sähköisten toimintataparatkaisujen sopivalla valinnalla on mahdollista aloittaa minimikustannuksilla ja minimiosaamisella sähköisestä tiedonsiirrosta ja tietotekniikasta. Tässä kappaleessa kuvataan kolme eri tapaa aloittaa sähköisten toimintatapojen käyttö kuljetuksien tietojensiirrossa ja vertaillaan lyhyesti niiden etuja ja haittoja sekä yleisesti että keskenään 6. Periaatteessa tarvittavat välineet ovat minimissään internet-yhteys ja päätelaite. Päätelaitteena toimii useimmiten tietokone, mutta jos on valmis tyytymään vähän hitaampaan yhteyteen ja epämukavampaan käyttöliittymään voi logistiikan sähköisen toimintatavan aloittaa vaikka internet-liittymällä varustetulla matkapuhelimella. Sähköisten logistiikkatietojen lähettämisen suunnittelun yhteydessä on pidettävä mielessä että yhtä kaikille sopivaa tapaa toimia ei ole olemassa. Erityisesti aloitusvaiheessa on hyvä miettiä tarkasti omat tarpeensa ja myös ennakoida muutaman vuoden tähtäimellä yrityksen kehityspolkua ja tarpeita. 6 ) Katso toimintatapakohtainen vertailu liitteen 2 taulukosta.

11 Kuva: Sähköisten ratkaisujen vertailua siirrettävän tiedon ja yhteyskumppaneiden määrän suhteessa Yllä olevassa kuvassa on eri vaihtoehtoja vertailtu tiedonsiirtoratkaisun näkökulmasta. Kun siirrettäviä tietoja ja/tai kumppaneita on paljon, tulee kysymykseen erikoistunut logistiikkasovellus ja sanomapohjainen tiedonsiirto. Tällöin kustannus sanomaa tai kumppania kohti muodostuu kohtuulliseksi. 11 Pienellä kumppani- tai tapahtumamäärällä logistiikkapalvelutarjoajan verkkosivut ja portaaliratkaisut ovat edullisia ja helppokäyttöisiä, eikä kokonaiskustannus nouse liian suureksi. Liikkeelle pääsee minimi-investoinnilla. Näiden väliin asettuu palvelukeskusratkaisu, jossa sähköinen toiminta ulkoistetaan haluttuun mittaan saakka ja oman osaamisen ja resurssien tarve pienenee samassa suhteessa. Toisaalta kustannukset kasvavat, joten tämä vaihtoehdon valinnassa tulee olla selvillä oman yrityksen toiminnankustannuksista ja resursseista. Palvelukeskusratkaisu tarjoaa vastapainoksi huolettomuutta ja skaalautuvuutta kuljetusasiakkaan tarpeisiin. Logistiikkapalveluntarjoajien verkkosivut ja portaalit Logistiikkapalvelun tarjoajan portaalin tai verkkosivujen sähköisiä palveluita voidaan käyttää edellä mainittujen perusvalmiuksien kautta. Verkkosivujen ja portaalien avulla kuljetusasiakas pystyy lähettämään kuljetukseen liittyvät tietonsa, kuten kuljetustilauksen ja rahtikirjan kuljetusyritykselle sähköisesti, sekä usein myös seuraamaan lähetyksensä tilaa. Kuljetusyritysten verkkopalvelut antavat usein asiakkaalle mahdollisuuden myös tulostaa standardin mukaisen rahtikirjan ja kolliosoitelaput annettujen tietojen mukaan täytettynä. Mikäli kuljetuksen tilaaja ei ole tavaran lähettäjä, tulee rahtikirja toimittaa lähettäjälle kuljettajalle tavaroiden mukana annettavaksi. Monet kuljetusyritykset tarjoavat asiakkailleen mahdollisuuden lähettää kuljetusdokumentteja tai seurata lähetyksiä edellä kuvatulla tavalla. Esimerkkinä tällaisesta portaalista on Logistiikkayritysten Liiton ja kuljetusyritysten Kuljetustilaus.fi -portaali. https://www.kuljetustilaus.fi/app/login.0

12 Kuljetustilaus.fi -portaalin kautta asiakkaat voivat tehdä sähköisen kuljetustilauksen usealle Logistiikkayritysten Liiton jäsenyritykselle. Portaalin kautta saa sekä sähköisen että tulostetun rahtikirjan ja kollilaput. Palvelun käyttämiseksi asiakkaan tulee rekisteröityä palveluun ja hyväksyä käyttöehdot. Kuva: Kuljetustilaus.fi -portaalin sisäänkirjautumissivu 12 Verkkosivustojen ja portaalien käyttö tapahtuu siten, että asiakas syöttää kuljetusyrityksen verkkosivulla selaimeen avautuman lomakkeen avulla tiedot ja lähetä nappia painamalla toimittaa tiedot kuljetus-yrityksen järjestelmään, jossa niitä on tämän jälkeen mahdollisuus käsitellä sähköisesti. Kuljetusyritykset tarjoavat sähköisiä palvelujaan omilla verkkosivullaan usein sekä avoimena palveluna että sopimusasiakkaan palveluna. Avoimessa palvelussa kuka tahansa voi lähettää asiakirjatiedot kuljetusyritykselle verkkosivujen kautta ja kuljetustoimeksiannosta sovitaan tai se vahvistetaan erikseen. Sopimusasiakkaan palveluun rekisteröidytään ennakkoon, jolloin asiakkaan sisään kirjautuminen ja toimitetut dokumentti tiedot käynnistävät toimeksiannon. Useissa tapauksissa myös asiakkaan pysyvät perustiedot voidaan tallentaa kuljetusyrityksen verkkopalveluun tai asiakkaan selaimelle. Monet kuljetusyritykset tarjoavat myös sähköisiä kuljetusten seurantapalveluita, joko siten että asiakas voi seurata lähetyksen tilannetta kuljetusyrityksen verkkosivulla tai saada tiedon lähetyksen tilasta viestinä. Seurantapalvelua käyttääkseen asiakkaan tulee syöttää kuljetusliikkeen verkkosivulle rahtikirjan numero tai lähetysviite. Tämän toimintatavan ehdoton etu asiakkaalle on sen käyttöönoton helppous ja edullisuus. Toisaalta taas toimituksen tietojen manuaalinen kirjaaminen ja mahdollisten muutosten tekeminen kuljetusasiakirjoihin on työläämpää. Dokumenttikopion saadakseen asiakkaan on myös tulostettava asiakirja itse. Karkeana nyrkkisääntönä voidaan pitää, että mikäli kuljetusasiakkaan päivittäisten rahtikirjojen määrä jää alle 20kpl:een, on logistiikkapalveluntarjoajan verkkosivulla oleva sovellus tai portaali erinomainen vaihtoehto. Samoin mikäli asiakas käyttää vain yhtä kuljetuspalvelujen tarjoajaa, tällöin ei myöskään rahkirjojen määrä ole yhtä merkittävä. Mikäli lähetettävien rahtikirjojen määrä on selkeasti suurempi, voi olla aiheellista tehdä kustannuslaskentaa ja vertailua mm. palvelukeskusratkaisun kanssa. Asiaan vaikuttaa luonnollisesti rahtikirjojen määrän lisäksi yhteyskumppaneiden määrä ja rahtikirjan rivien määrä sekä rivitietojen vaihtelu eri rahtikirjoissa. Palvelukeskusratkaisu Logistiikan sähköisen tiedonsiirron käyttöönoton voi toteuttaa myös palvelukeskusratkaisun avulla. Palvelukeskusratkaisujen tarjonta on Suomessa vielä varsin vaatimatonta ja alkuvaiheessa. Tämä

13 johtunee ainakin osittain suomalaisesta toimintakulttuurista, jossa toimintojen ulkoistaminen ei ole kovin laajamittaista vaan kaikki toiminnot halutaan tehdä ja toteuttaa omassa organisaatiossa. Sen sijaan esimerkiksi Ruotsissa tämä toimintamalli on selkeästi laajemmin käytössä. Palvelukeskus voi tarjota yritykselle erilaisia vaihtoehtoja sähköisen toiminnan suhteen. Kuljetusdokumenttien tuottaminen ja lähettäminen ulkoistetaan haluttuun mittaan saakka ja oman osaamisen sekä resurssien tarve pienenee samassa suhteessa. Toisaalta myös kustannukset kasvavat vastaavassa suhteessa, joten tämä vaihtoehdon valinnassa tulee olla selvillä oman toiminnan kustannuksista ja resursseista. Palvelukeskusratkaisu tarjoaa vastapainoksi huolettomuutta ja skaalautuvuutta kuljetusasiakkaan tarpeisiin. Kuljetusasiakaan kannalta on hyödyllistä että palvelukeskuksen kautta voi olla yhteydessä useampiin kuljetusyrityksiin ja uusien liittymien ja rajapintojen toteuttaminen on nopeaa ja helppoa. kuljetus-asiakkaan omaa rajapintamäärittelyä ei siis välttämättä tarvitse tehdä kokonaan uudelleen ja monet yritykset liittävätkin palvelukeskusratkaisun olemassa olevaan ERP-järjestelmäänsä. Palvelukeskus tarjoaa usein myös muunnospalveluita jolloin asiakkaan omassa tiedostomuodossa olevat dokumentit muunnetaan standardin mukaisiksi (EDIFACT tai XML) sanomiksi. Palvelun avulla voidaan myös tulostaa rahtikirjat ja kolliosoitelaput ja lavalaput. Palvelun kautta asiakkaalla on käytössään viimeisimmät versiot standardinmukaisista asiakirjoista. Palvelukeskusratkaisu on luonnollisesti kustannuksiltaan kalliimpi kuin kuljetusyritysten verkkosivujen tai portaalien kautta tapahtuva sähköinen tiedonsiirto, mutta on näitä kattavampi ja monipuolisempi. Räätälöitävyys ei kuitenkaan vastaa oman ohjelmiston joustavuutta. Kustannusvertailu oman ohjelmiston kanssa on vaikeampaa, mutta mikäli transaktiot ja siirrettävät tietomäärät eivät nouse mittaviksi on palvelukeskusratkaisu hyvin kilpailukykyinen oman ohjelmiston vaihtoehtona. Karkeana nyrkkisääntönä voidaan pitää, että kun päivittäisten rahtikirjojen määrä nousee yli 50 kpl:een, voi olla aiheellista harkita kustannuslaskentaa ja vertailua mm. oman järjestelmän ja sanomaliikenteen kanssa. Valitusta palvelutasosta riippuen voi palvelukeskus olla varteenotettava ratkaisuvaihto myös pienemmillä ja/tai huomattavasti suuremmilla rahtikirjamäärillä. Asiaan vaikuttaa luonnollisesti tässäkin rahtikirjojen määrän lisäksi yhteyskumppaneiden määrä: Mitä useampaa kuljetuspalvelujen tarjoajaa käytetään, sitä pienemmillä rahtikirjamäärillä palvelukeskusratkaisu tulee kilpailukykyiseksi. Samoin asiaan vaikuttavat myös rahtikirjan rivien määrä sekä rivitietojen vaihtelu eri rahtikirjoissa. 13 Esimerkkinä palvelukeskusratkaisujen tarjoajista voidaan mainita Unifaun Oy ja Edi-Soft (Ruotsi). Oma ohjelmisto tai järjestelmä Suomessa on tarjolla monien toimittajien ohjelmistoja kuljetusdokumenttien laatimiseen, tulostamiseen ja lähettämiseen sähköisesti. Ohjelmistoratkaisut voivat olla itsenäisiä yhden tai useamman toiminnon sovelluksia tai modulaaristen ohjelmistojen osia. Modulaariset, sähköisiin kuljetusasiakirjoihin liittyvät ohjelmistot, ovat usein myös toiminnanohjausjärjestelmien (ERP) osia. Yrityksen siirtyessä käyttämään omaa toiminnanohjaus- tai logistiikanhallintaohjelmistoa, projektiin liittyy usein myös toimintatapojen uudelleenarviointia ja mahdollisia toimintaprosessien uudistamisia. Toimintaprosessien analysointi ja muutos ovat tarpeen, jotta sähköisestä järjestelmästä saataisiin irti parhaat mahdolliset hyödyt. Tehokkuutta ja synergioita pyritään löytämään mm. integroimalla kuljetus- ja toiminnanohjausratkaisut myynnin ja tilaustenkäsittelyn ja taloushallinnon, kuten laskutusjärjestelmien kanssa. Kuljetusasiakkaan tarvitsema ratkaisu sähköisten logistiikkatietojen lähettämiseen ei siis ole kovinkaan monimutkainen, vaan kuljetustilaukseen, lähetystietoihin (rahtikirja) sekä esimerkiksi lähetyslistaan tarvittavat tiedot ovat saatavissa yrityksen myynti- ja ERP- järjestelmistä lisättynä muutamilla kuljetusspesifeillä tietoelementeillä ja tulostusratkaisuilla esim. rahtikirjan ja kolli- sekä lavalappujen osalta. Vastaavasti kuljetusten kuittaustiedot ja seurantatiedot joita logistiikkaoperaattori toimittaa yritykselle tulisi edelleen integroida edellä mainittuihin järjestelmiin mm. laskutuksen ja toiminnanohjauksen tukitiedoiksi. Kehittyneemmissä järjestelmissä voidaan seurantatietojen avulla valvoa ja analysoida myös toimitusten täsmällisyyttä ja laatua (virheet ja poikkeamat).

14 Kokonaan toinen asia ovat kuljetusliikkeen päässä tarvittavat ohjelmistot jotka keskittyvät kuljetusten ja niihin liittyvien asiakirjojen hallinnan lisäksi myös kalustonhallintaan ja kuljetusten suunnitteluun. Oman järjestelmän avulla sähköiseen toimintatapaan siirtymiseen ei luonnollisesti riitä pelkästään ohjelmisto jolla sähköiset asiakirjat tuotetaan vaan myös tiedonsiirtoratkaisu on selvitettävä. Tiedonsiirrosta ja siihen liittyvistä asioista, kuten rajapintamäärittelyistä, sanomista ja tiedonsiirtomenetelmistä kerrotaan tarkemmin jäljempänä tässä oppaassa. Karkeana nyrkkisääntönä voidaan pitää, että kun päivittäisten rahtikirjojen määrä nousee yli kpl:een, voi olla aiheellista harkita kustannuslaskentaa ja vertailla oman järjestelmän hankkimista ja sanomaliikenteen aloittamista. Samoin mikäli asiakkaalla on jo ennestään sähköinen toimintatapa käytössä jollakin liiketoiminnan alueella, kuten myynnissä tai toiminnanohjauksessa, vaihtoehto tulee huomattavan kilpailukykyiseksi jo pienilläkin dokumenttimäärillä. Asiaan vaikuttaa luonnollisesti tässäkin rahtikirjojen määrän lisäksi yhteyskumppaneiden määrä ja rahtikirjan rivien määrä sekä rivitietojen vaihtelu eri rahtikirjoissa. Parhaimmillaan tämä vaihtoehto on tilanteissa, joissa suurehkolla kuljetusasiakkaalla on tasainen ja suuri asiakirjamäärä. Sähköiset sanomat 14 Sähköisellä standardimuotoisella tiedonsiirrolla tarkoitetaan tietojen välittämistä osapuolten välillä sähköisesti siten, että tiedot ovat esitetty jonkun yleisesti hyväksytyn standardin eli esitystavan mukaisesti. Tämä esittäminen tarkoittaa sitä, että siirrettävät tiedot on nimetty, ryhmitelty ja järjestetty siirrettävässä tiedostossa yhteisesti sovitulla tavalla. Tiettyyn asiakokonaisuuteen, kuten rahtikirjaan tai kuljetustilaukseen, liittyvät tiedot siirretään periaatteessa jokaisella kerralla samassa muodossa. Tietojen sisältö vaihtelee tilanteesta riippuen, mutta samaa asiaa tarkoittava tieto on aina siirrettävässä tiedostossa samassa paikassa samalla tavalla esitettynä. Myös tietojen poisjäännistä on olemassa ohjeet niin, että tiedoston vastaanottava järjestelmä pystyy käsittelemään tiedot automaattisesti, vaikka tiettyä tietoa ei olisikaan kyseisellä kerralla siirretty. Voimme verrata sähköistä standardimuotoista tiedonsiirtoa lomakkeeseen, kuten rahtikirjaan, joka lähetetään täytettynä vastaanottajalle. Lomakkeessa on tietyt kentät eli laatikot, jotka on täytettävä. Osa näistä laatikkoihin tulevista tiedoista on pakollisia ja osa valinnaisia. Pakolliset tiedot on aina lähetettävä, jotta lomakkeen sisältö olisi ymmärrettävä tai yleensä käyttökelpoinen vastaanottajalleen. Samoin sähköisessä standardimuotoisessa tiedonsiirrossa tiedot on esitetty tietyssä järjestyksessä ja tiedoilla on nimet, kuten lomakkeen laatikoillakin. Tietyt tiedot ovat pakollisia ja tietyt valinnaisia. Pakolliset tiedot on aina välitettävä, jotta tiedoston vastaanottaja pystyisi käsittelemään tiedot järjestelmissään tai ne olisivat ymmärrettäviä ja käyttökelpoisia. Valinnaisilla tiedoilla täsmennetään muita tietoja. Usein ajatellaan, että sähköpostin lähettäminen ja vastaanottaminen on standardimuotoista tiedonsiirtoa. Näin ei kuitenkaan ole. Sähköpostin sisältö on vapaamuotoista tekstiä eikä yksittäisiä tietoja ole nimetty sähköpostiviestissä. Viestin sisältö voi vaihdella tapauskohtaisesti, vaikka sillä ilmoitettaisiinkin samasta asiasta. Lisäksi sähköpostin kirjoittajan tyyli ilmaista asioita sekä mielentila kirjoitushetkellä vaikuttavat viestin sisältöön. Myös viestin vastaanottajan status vaikuttaa siihen, miten asia ilmaistaan. Työkaverille kerrotaan samasta asiasta yleensä eri tavalla kuin esimiehelle. Tällaista viestiä on vaikea käsitellä automaattisesti, koska tietoja ei ole siinä esitetty tiettyjen sääntöjen mukaisesti, kuten sähköisessä standardimuotoisessa tiedonsiirrossa tehdään. Tämä standardimuotoisuus tekeekin sähköisen tiedonsiirron sääntöjen mukaan muodostetun tiedoston tietojen käsittelyn verrattain helpoksi ja yksinkertaiseksi. Edellä mainittiin, että sähköisesti välitettävien asiakirjojen tietojen esittämiseksi on kehitetty standardeja eli esitystapoja. Vuonna 1986 syntyi tähän tarkoitukseen EDIFACT (Electronic Data Interchange for Administration, Commerce and Transport), joka on sittemmin saanut maailmanlaajuisen hyväksynnän eri käyttäjäryhmien piirissä. EDIFACTin kehittäminen ja ylläpito tapahtuvat YK:n Euroopan Talouskomissiossa (ECE). EDIFACT on tietynlainen kielioppi, joka määrittelee sähköisesti siirrettävän asiakirjatiedoston muodon ja rakenteen.

15 Tietyn asiakirjan tiedoista muodostuu sanoma (message), Sanomat on määritelty EDIFACThakemiston sanomahakemistossa EDMD (EDIFACT Message Directory). Vuoden 2010 lopussa ilmestyseessä EDIFACT-hakemistossa D10.B on kaikkiaan 196 eli ohjeistus 196 asiakirjalle. Näistä kuljetukseen liittyviä sanomia on 40 kappaletta. Sanomista käytetään aina kuusikirjaimisia tunnisteita. Seuraavassa on esimerkki EDIFACT-kieliopin mukaisesta IFTSTA (International multimodal status report message) -sanomasta, jolla ilmoitetaan kuljetuksen tila: UNH+1857+IFTSTA:D:96B:UN:FI0043 BGM+44+K3196S/ DTM+137: :203 NAD+MR :100++AB SÄHKÖ OY+PL 600+VAASA FI NAD+MS :100++MERIKULJETUS OY FI CNI STS+1+5 RFF+AAO:1235 DTM+334: :102 LOC :16::HELSINKI PCI : : EQD+CN+ICSU JALAN IC-KONTTI++ZAP UNT On huomattava, että sanoman rakenteen tunteminen on tärkeää vain henkilölle, joka joutuu kehittämään järjestelmiä tai vastaa sanomien siirrosta. Normaalin käyttäjän on tiedettävä ainoastaan, mitä tietoa partnerille sähköisesti lähetetään tai häneltä voidaan odottaa vastaanotettaman. Järjestelmää kehitettäessä käyttäjien on osattava sanoa, mitkä tiedot ovat toiminnan kannalta pakollisia ja mitkä valinnaisia, jotta sanomassa välitettäisiin tarvittava tietosisältö. Koska EDIFACT-sanomat on laadittu siten, että ne olisivat käyttökelpoisia monissa erilaisissa tilanteissa, ovat ne verrattain laajoja ja samaa asiaa voidaan esittää monella eri tavalla. Jotta eri osapuolet voisivat hyödyntää sanomia juuri tietyssä tilanteessa, on EDIFACT-sanomille laadittu joko toimialakohtaisia tai kansallisia soveltamisohjeita, joissa on yksityiskohtaisesti esitetty, miten sanomaa käytetään. Lisäksi alkuperäisestä UN/ECE:n tekemästä sanomasta on karsittu pois sellaisia osia ja rakenteita, joita kyseisessä käyttötarkoituksessa ei tarvita. 15 TIEKEn Verkottaja-palvelussa on suomenkieliset soveltamisohjeet 11 kuljetuksen asiakirjalle, jotka on esitetty kahdessa seuraavassa taulukossa. Ensimmäisessä taulukossa on esitetty yleisimmin käytettävät sanomat ja toisessa taulukossa harvemmin käytettävät. Taulukoitten ensimmäisessä sarakkeessa on esitetty asiakirjan suomenkielinen nimi. Toisessa sarakkeessa on esitetty asiakirjaa vastaavan EDIFACT-sanoman tunnus ja kolmannessa sarakkeessa sanoman nimi, josta lyhenne on tavalla tai toisella muodostettu. Asiakirja EDIFACTsanoma EDIFACT-sanoman nimi Rahtikirja / Kuljetussanoma IFCSUM Forwarding and consolidation summary message Kuljetus- ja huolintaohje IFTMIN Instruction message (Huom! Sanomaa käytetään myös rahtikirjana) Kuljetuksen tila IFTSTA International multimodal status report message Kuljetus-ja huolintalasku INVOIC Invoice message Asiakirja Kuljetuksen aikataulu- ja saatavuuskysely ja sen vastaus EDIFACTsanoma IFTSAI Forwarding and transport schedule and availability information message Kuljetusvaraus IFTMBP Provisional booking message Kuljetustilaus IFTMBF Firm booking message Kuljetustilausvahvistus IFTMBC Booking confirmation message Avisointi (lähtö ja saapuminen) IFTMAN EDIFACT-sanoman nimi Arrival notice message Kuljetustilanne IFTMCS Instruction contract status message

16 TIEKEn tekemien kuljetusalan soveltamisohjeiden rakenne on seuraava: Sanoman tarkoitus, jossa esitellään sanoman käyttö ja esitellään lyhyesti EDIFACTkielioppia Tietoryhmäkuvaus, jossa esitetään sekä alkuperäisen UN/ECE:n rakenteen mukai- nen että tämän soveltamisohjeen mukaisen karsitun EDIFACT-sanoman rakenne Tietoryhmäkohtaiset soveltamisohjeet, jossa esitellään sanoman yksityiskohtainen käyttö ja tietosisältö Esimerkit, jossa on esimerkkejä, joilla pyritään havainnollistamaan sanoman käyttöä. Edellä on esitetty EDIFACT-kielioppiin perustuvien sanomien käyttöä. Internetin laajenemisen myötä XML-muotoinen tiedon esitystapa on lisääntynyt, sillä Internet käyttää XML-muotoista esitystapaa toisin sanoen tiedostot, joita Internetissä siirretään, ovat yleensä XML-muotoisia. XML (extensible Markup Language) on kuvauskieli, jolla tietoa voidaan esittää standardisoiduissa, tekstimuotoisissa tiedostoissa eli dokumenteissa (document). World Wide Web Consortium (W3C) julkaisi XML-esitystavan vuonna 1998 ja se perustuu aiemmin luotuun SGML (Standard Generalized Markup Language) -kielioppiin. XML-pohjainen tiedosto, jonka rakenne perustuu W3C suosituksiin, on oikein muodostettu (well-formed) XML-dokumentti. XML-kielioppia noudattavia tiedostoja käytetään nykyisin hyväksi laajalti. EDIFACT-sanomastandardin rinnalle että OASIS (Organization for the Advancement of Structured Information Standards) -organisaatio on kehittänyt UBL (Universal Business Language) -sanomastandardin. Myös UN/ECE on kehittämässä omia sanomia XML-kielioppiin perustuen. 16 XML-esitystavan kolme perusajatusta ovat: Laajennettavuus (Extensibility). Mikä tahansa tieto, joka voidaan esittää tekstimuotoisena ja joka voidaan sijoittaa XML-dokumentin merkintöjen (tag) väliin, voidaan katsoa olevan XML-muotoista. Rakenteisuus (Structured): XML-esitystapa esittää tiedon rakenteisessa muodossa, jota XML-jäsennin (parser) ja muut XML-esitystavan omaavan tiedon käsittelyyn laaditut ohjelmistot voivat käyttää hyväkseen. Rakenteinen tarkoittaa tässä, että tiedostolla on sellainen rakenne, että sen sisältö voidaan avata eri selaimilla ja muilla ohjelmistoilla. Oikeellisuus (Validity): XML-dokumentin rakenteiden ja sisällön oikeellisuus voidaan todeta kahden eri validointistandardin avulla: XML Schema Data Type Definition (DTD) OASIS-organisaatio julkaisi vuoden 2006 joulukuussa UBL-sanomahakemiston version 2.0. Tässä hakemistossa on kaikkiaan 31 sanomaa, joista seuraavat viisi sanomaa on tarkoitettu kuljetuksen ja huolinnan käyttöön: Bill of Lading Forwarding Instruction Freight Invoice Transportation Status Waybill Edellä oli esimerkki IFTSTA EDIFACT-sanomasta, jolla ilmoitetaan kuljetuksen tila. Vastaava tieto esitetään UBL 2.0 version mukaisella Transportation Status sanomalla liitteen 3 mukaisesti. TIEKE on tehnyt UBL version 2.0 Waybill-sanomaan suomenkielisen soveltamisohjeen, joka sisältää seuraavat osat: Sanoma ja sen soveltamisala Dokumentin esittely ja sen yhteydet muihin dokumentteihin Sanomaan liittyvä toimintaprosessi Sanoman tietosisältö (tietosisältölista) Sanoman rakenne (UML-luokkamalli) Sanoman määrittely Sanomaesimerkki Liitteet

17 Lisäyksenä UBL-muotoisten sanomien soveltamisohjeissa on EDIFACT-muotoisiin soveltamisohjeisiin nähden prosessikaaviot, joista selviää kyseisen sanoman lähettämiseen ja vastaanottoon liittyvät osapuolet ja heidän tehtävät. Lisäksi näissä soveltamisohjeissa on myös UML (Unified Modeling Language) -luokkamalli, jolla kuvataan sanomassa välitettävien tietojen riippuvuus toisistaan. Seuraavalla sivulla on esitetty UBL-Rahtikirja-sanoman soveltamisohjeessa esiintyvä prosessikaavio. Soveltamisohjeessa on esitetty myös sanallisesti prosessin kulku. 17 Kuva: UBL-Rahtikirja-sanoman prosessikaavio TIEKEn tekemien EDIFACT- ja UBL-muotoisten sanomien soveltamisohjeet sekä muutakin sähköiseen tiedonsiirtoon liittyvää materiaalia löytyy osoitteesta: Tiedonsiirtokäytännöt ja sopimukset Sähköinen tiedonsiirto tapahtuu aina kahden eri osapuolen välillä. Näillä osapuolilla on omat roolinsa sen mukaan, miten siirrettävä tiedosto liikkuu näiden välillä. Osapuoli, joka lähettää sanoman sisältävän tiedoston, on nimeltään sanoman lähettäjä eli lyhyesti lähettäjä. Tämä osapuoli myös poimii sanomassa lähetettävät tiedot tietojärjestelmistään, järjestää tiedot sanoman sovellusohjeen määräämään järjestykseen, valmistelee lähetyksen ja lähettää

18 sanomatiedoston sovittua tiedonsiirtomenettelyä käyttäen partnerilleen. Samalla kertaa voidaan lähettää yksi tai useampi sanoma samassa tiedostossa. Samalla kertaa lähetettävät sanomat muodostavat lähetyskerran. Sanomatiedoston vastaanottavaa partneria eli osapuolta nimitetään sanoman vastaanottajaksi eli lyhyesti vastaanottajaksi. Tämä osapuoli ottaa sanomatiedoston vastaan, varmistaa lähettäjän oikeellisuuden lähettää tiedostoja, tekee mahdollisia tarkastuksia tietojen oikeellisuudesta ja purkaa sanoman tiedot tietojärjestelmiinsä. Alla oleva kuva esittää sanomatiedoston siirron sanoman lähettäjän ja vastaanottajan välillä. Kuvan esittämässä tapauksessa sanoman lähettäjällä ja vastaanottajalla on samat järjestelmät, jolloin vastaanottajan tietojärjestelmät pystyvät tallentamaan suoraan vastaanottamansa tiedon. Jos lähettäjällä ja vastaanottajalla on eri tietojärjestelmät, muuntaa sanoman lähettäjä tietojärjestelmistään poimimansa tiedot standardimuotoon, kuten esimerkiksi EDIFACT- tai UBL-muotoon, ja lähettää standardimuotoisen sanomatiedoston vastaanottajalle. Tämä muuntaa vastaanottamansa tiedot järjestelmiensä tarvitsemaan muotoon ja tallettaa muunnetut tiedot tietojärjestelmiinsä. 18 Kuva: Sanomatiedoston siirto sanoman lähettäjän ja vastaanottajan välillä Edellä on kuvattu tilanne, jossa lähettäjällä ja vastaanottajalla on sama järjestelmä, jolloin siirrettävää sanomatiedostoa ei välttämättä tarvitse muuntaa standardimuotoon. Edellä mainittiin myös tilanne, jossa lähettäjällä ja vastaanottajalla on eri järjestelmät. Tällöin lähettäjä muuntaa tiedoston itse standardimuotoon ja vastaanottaja muuntaa standardimuotoisen tiedon järjestelmiensä tarvitsemaan muotoon. Jos lähettäjällä on monta partneria, joille tämä lähettää sanomatiedostoja, ja vastaanottajalla on monta partneria, joilta tämä vastaanottaa tiedostoja, voivat lähettäjä tai vastaanottaja käyttää ulkopuoleista operaattoria. Sanoman lähettäjän käyttämä operaattori vastaanottaa lähettäjän lähettämän tiedoston, joka on lähettäjän tietojärjestelmien tuottama ja noudattaa järjestelmän valmistajan määrittelemää muotoa. Tämän, niin sanotun välitiedoston eli in-house-tiedoston operaattori muuntaa standardimuotoiseksi sanomatiedostoksi ja lähettää sen vastaanottajalle tai tämän käyttämälle operaattorille. Jos sanoman lähettäjän tietojärjestelmät tuottavat jo itsessään standardimuotoisen sanomatiedoston, operaattori pelkästään lähettää eli reitittää sanomatiedoston vastaanottajalle tai tämän käyttämälle operaattorille. Vastaanottajan operaattori vastaanottaa sanomatiedoston ja muuntaa sen vastaanottajan järjestelmien ymmärtämään muotoon. Tätäkin tiedostoa nimitetään välitiedostoksi eli in-housetiedostoksi. Jos vastaanottaja muuntaa itse sanomatiedoston tai jos tämän tietojärjestelmät pystyvät käyttämään suoraan hyväksi standardimuotoista sanomatiedostoa, ei operaattori muunna sanomatiedostoa. Tällöin operaattorin tehtäväksi jää ainoastaan sanomatiedoston vastaanotto ja siirto vastaanottajalle. Seuraavassa kuvassa on esitetty tiedonsiirtotilanne, jossa sekä sanoman lähettäjä että vastaanottaja käyttävät ulkopuoleista operaattoria.

19 Kuva: Tiedonsiirto käyttäen muunnos- ja reitityspalveluita tarjoavia operaattoreita Tiedonsiirrossa yleensä osapuoli, joka lähettää tiedoston, on aktiivinen osapuoli. Tämä osapuoli voi olla sanoman lähettäjä, joka lähettää välitiedoston operaattorille, tai operaattori, joka lähettää tiedoston sanoman vastaanottajan käyttämälle operaattorille tai itse vastaanottajalle. Lisäksi tiedoston lähettäjänä toimii vastaanottajan käyttämä operaattori, joka lähettää välitiedoston sanoman vastaanottajalle. Tiedoston lähettäjän aktiivisuus tarkoittaa tässä sitä, että lähettäjä aktivoi tiedonsiirron itsensä ja vastaanottajan välillä ja siirtää tiedoston sovitulla tavalla vastaanottajan tietokoneelle sovittuun hakemistoon. Vastaanottaja on tässä tapauksessa joko sanoman lähettäjän käyttämä operaattori, sanoman vastaanottajan käyttämä operaattori tai sanoman vastaanottaja. 19 Toisinaan kuitenkin tiedoston vastaanottaja voi olla sovitusti aktiivinen. Tällöin tämä aktivoi tiedonsiirron ja käy noutamassa siirrettävän tiedoston lähettäjän tietokoneelta tietystä hakemistosta, johon tällä on oikeudet. Kun tiedosto on siirretty onnistuneesti aktiivisesti toimivan vastaanottajan tietokoneelle, tuhoaa vastaanottaja tiedoston sanoman lähettäjän tietokoneelta, ettei samaa tiedostoa siirretä uudestaan, kun yhteys aktivoidaan seuraavan kerran uudelleen. Siitä, kumpi osapuoli, tiedoston lähettäjä vai vastaanottaja, toimii tiedonsiirrossa aktiivisena osapuolena, on sovittava tiedonsiirron osapuolten kesken. Yleensä sovittu rooli pysyy tietyn sanomatiedoston siirron osalta muuttumattomana. Yleistä kuitenkin on, että väli- tai sanomatiedoston lähettäjä on aktiivinen. Edellä on kuvattu tilanne, jossa sanoman lähettäjä poimii tiedot omista tietojärjestelmistään. Jos tietojen lähettäjäorganisaatio on pieni ja heillä ei ole käytössään kehittyneitä tietojärjestelmiä, voidaan käyttää sähköisiä lomakkeita, joille tiedot voidaan kirjoittaa, ja joka muodostaa tiedoista UBL-tiedoston. Tällaisia lomakkeita voidaan luoda esimerkiksi Microsoftin InfoPath-ohjelmistolla tai Acrobat-ohjelmiston lomake-editorilla. Luotujen lomakkeiden tiedot voidaan lähettää vastaanottajalle joko tiedostona tai lomakkeen kuvana. Jos tiedot lähetetään kuvana, voi vastaanottaja ainoastaan tulostaa lomakkeen. Vastaanottaja voi käyttää hyväkseen sovelluksessa automaattisesti ainoastaan tiedostona lähetettyjä tietoja. Tiedonsiirto voi tapahtua esimerkiksi sähköpostitse. Tällöin on suositeltavaa, että sähköisiä lomakkeita käyttävä osapuoli avaa sanomaliikennettään varten oman sähköpostitilin, jonne saapuvat ja lähtevät sähköpostit talletetaan liitetiedostoineen. Sähköpostien liitetiedostot sisältävät kyseiset lomakeohjelmistolla luodut sanomat. Käytettäessä sähköpostia sanomien välittämiseen, on partnerin kanssa sovittava sähköpostiosoitteen lisäksi sähköpostin ja sen liitetiedoston nimi, jolloin sähköpostin liitteenä olevien sanomatiedostojen automaattinen käsittely mahdollistuu. Samoin kuin operatiivisista järjestelmistä luoduista sanomista ja niiden lähetyksestä ja vastaanotosta jää tieto lokille, myös sähköposteista ja niiden liitetiedostoista on jäätävä tieto lokille. Osapuoli, joka on luonut sanoman lähetyksen ja vastaanoton käyttäen hyväksi sähköpostia, voi käyttää tätä myös lokina. Sieltä on nähtävissä sekä lähetetyt että vastaanotetut viestit liitetiedostoineen. Lisäksi sähköpostin avulla voidaan käynnistää viestin uudelleen lähetys, jos lähetys jostakin syystä epäonnistuu.

20 Kuva: Operatiivisessa järjestelmässä ja sähköisellä lomakkeella luotujen sanomien siirto 20 Osapuoli, joka käyttää lomakeohjelmistolla luotuja sähköisiä lomakkeita, voi vastaanottaa sanomia ja nähdä niiden sisällön lomakkeellaan, jos sanoma noudattaa niitä määrittelyjä, joiden mukaan lomake on muodostettu. Jos sanomat välitetään vastaanottajalle sähköpostitse, on syytä käyttää tiettyjä sähköposti- ja liitetiedostonimiä, jolloin sanoma on helppo saada lomakkeella näkyviin. On suositeltavaa, että sähköpostin liitteenä olevat sanomatiedostot talletetaan omiin kansioihin, joista niitä on myöhemmin helppo ottaa käsittelyyn. Tiedonsiirtosopimus Osapuolten, jotka välittävät keskenään tietoa sähköisesti, on syytä tehdä keskinäinen tiedonsiirtosopimus. Tällä sopimuksella selkeytetään osapuolten vastuita ja velvollisuuksia sekä tiedonsiirtotapahtumaa yleensä. Tässä luvussa tarkastellaan sopimukseen sisällytettäviä asioita. Lisäksi sanoman lähettäjät ja vastaanottajat tekevät sopimuksia operaattoreiden kanssa. Näitä sopimuksia eikä niiden sisältöä esitellä tässä. Sopijaosapuolet Tässä kohdassa esitetään sopimuksen sopijapuolten nimet, heidän Y-tunnukset, osoitteet ja yhdyshenkilöt sopimusasioissa. Sopimuksen soveltamisala Tässä kohdassa esitetään tiedonsiirrossa pääasiallisesti käytettävä tiedon esitystapa sekä maininnat muista mahdollisesti käytettävistä esitystavoista. Tässä kohdassa kerrotaan, miten organisaatioiden eri yksiköiden harjoittama sähköinen tiedonsiirto esitetään sopimuksessa. Lisäksi esitetään liitteiden käyttö sopimuksessa sekä niiden ja varsinaisen sopimuksen tekstin suhde toisiinsa. Määritelmät Tässä kohdassa esitellään sähköiseen tiedonsiirtoon liittyviä termejä ja käsitteitä, joiden tunteminen on tärkeää sopimustekstin ymmärtämisen kannalta. Kulut ja kustannukset Tässä kohdassa esitetään sopimuksen aiheuttamat mahdolliset maksuvelvoitteet osapuolille sekä näiden vastuut kuluista ja kustannuksista.

Logistiikan sähköinen tietopaketti

Logistiikan sähköinen tietopaketti LIITE 1 Logistiikan sähköinen tietopaketti TIEKE Tietoyhteiskunnan kehittämiskeskus ry Sisällysluettelo Logistiikan sähköisen tiedonsiirron tietopaketti... 3 Nykytilanne tietojärjestelmien käytössä logistiikan

Lisätiedot

Ajankohtaisfoorumi, Tallinnan asiakaspäivät 10.-11.5.2012 Joonas Korhonen LOGISTIIKKA-ALAN TULEVAISUUDEN NÄKYMÄT SUOMESSA. Page 1

Ajankohtaisfoorumi, Tallinnan asiakaspäivät 10.-11.5.2012 Joonas Korhonen LOGISTIIKKA-ALAN TULEVAISUUDEN NÄKYMÄT SUOMESSA. Page 1 Ajankohtaisfoorumi, Tallinnan asiakaspäivät 10.-11.5.2012 Joonas Korhonen LOGISTIIKKA-ALAN TULEVAISUUDEN NÄKYMÄT SUOMESSA Page 1 Logistiikka-alan tulevaisuuden näkymät Suomessa Tavoitteena sähköinen toimintatapa

Lisätiedot

SSCC - SERIAL SHIPPING CONTAINER CODE

SSCC - SERIAL SHIPPING CONTAINER CODE SSCC - SERIAL SHIPPING CONTAINER CODE käyttö toimitusketjussa Tiedonsiirron merkitys korostuu kilpailun globalisoituessa ja yritysten verkottuessa. Yritykset eivät hae kilpailuetua pelkästään yksittäisinä

Lisätiedot

Sähköinen tilaaminen kasvussa miten tästä eteenpäin Jouni Sopula, Logistics 13, 9.4.2013

Sähköinen tilaaminen kasvussa miten tästä eteenpäin Jouni Sopula, Logistics 13, 9.4.2013 Sähköinen tilaaminen kasvussa miten tästä eteenpäin Jouni Sopula, Logistics 13, 9.4.2013 LL/Yleisesittely Logistiikkayritysten Liitto on EK:n jäsen, perustettu v. 1951 nimellä Tavaralinjat ry Jäsenyritykset

Lisätiedot

Kuljetustilaukset sähköisesti

Kuljetustilaukset sähköisesti Kuljetustilaukset sähköisesti Miksi sähköinen kuljetustilaus? Virheet vähenevät Täydelliset tiedot koko kuljetusketjun ajan -> ei virheitä kuljetussuunnittelussa Oikea määrä kuljetuskapasiteettia oikeaan

Lisätiedot

6.10.2015 Suomen Kaukokiito Oy. Sähköinen tiedonsiirto Ohjeistus asiakkaalle sähköiseen asiointiin

6.10.2015 Suomen Kaukokiito Oy. Sähköinen tiedonsiirto Ohjeistus asiakkaalle sähköiseen asiointiin 6.10.2015 Suomen Kaukokiito Oy Sähköinen tiedonsiirto Ohjeistus asiakkaalle sähköiseen asiointiin 1 Sisällysluettelo Kaukokiidon sanomaliikenne... 2 Lähetyksen rahdittaminen... 3 Yksilöity rahtikirjanumero

Lisätiedot

Sähköisen toimitusketjun tuomat edut Liikenne- ja viestintäministeriö 26.03.2013. Ilkka Tirkkonen Regional CIO

Sähköisen toimitusketjun tuomat edut Liikenne- ja viestintäministeriö 26.03.2013. Ilkka Tirkkonen Regional CIO Sähköisen toimitusketjun tuomat edut Liikenne- ja viestintäministeriö 26.03.2013 Ilkka Tirkkonen Regional CIO Sähköinen toimitusketju Myyjä luovutus Tilaus Vahvistus Toimitus Kysely Vastaus Ostaja luovutus

Lisätiedot

SÄHKÖISET RAHTIKIRJAT - VISMA AUTOTRANSPORT

SÄHKÖISET RAHTIKIRJAT - VISMA AUTOTRANSPORT Visma Nova SÄHKÖISET RAHTIKIRJAT - VISMA AUTOTRANSPORT Page 1 Lähtökohdat Logistiikka-alan toimijoiden tavoitteena sähköinen toimintatapa vuoteen 2013 mennessä (Logistiikkayritysten liitto ry): Pyrkimyksenä

Lisätiedot

Sähköisen liiketoimintaprosessin kehittäminen. Heikki Laaksamo, TIEKE, 26.3.2013

Sähköisen liiketoimintaprosessin kehittäminen. Heikki Laaksamo, TIEKE, 26.3.2013 Sähköisen liiketoimintaprosessin kehittäminen Heikki Laaksamo, TIEKE, 26.3.2013 SÄTKY Sähköisten toimintamallien käytön lisääminen logistiikassa Hankkeessa on luotu työkaluja, jotka mahdollistavat suomalaisen

Lisätiedot

- sähköinen rahtikirja

- sähköinen rahtikirja Visma AutoTransport - sähköinen rahtikirja (Unifaun) Visma Nova Sähköisen tiedonsiirron tahtotila logistiikkapalveluissa Suomessa 2011 Kotimaan tavarankuljetusten rahtikirjan (SFS 5865) uudistaminen yhteensopivaksi

Lisätiedot

UBL sanomien käyttö sähköisessä kaupankäynnissä. Heikki Laaksamo, TIEKE ry

UBL sanomien käyttö sähköisessä kaupankäynnissä. Heikki Laaksamo, TIEKE ry UBL sanomien käyttö sähköisessä kaupankäynnissä Heikki Laaksamo, TIEKE ry Sähköisen, standardimuotoisen tiedonsiirron kehitys Suomessa Suomalainen standardi / Positiosidonnaiset tietueet KOTVA 1980-luvun

Lisätiedot

GS1 Golli-palvelu digitalisoi PK-yritysten toimitusketjua. Mikko Luokkamäki, GS1 Finland Oy 11.11.2015

GS1 Golli-palvelu digitalisoi PK-yritysten toimitusketjua. Mikko Luokkamäki, GS1 Finland Oy 11.11.2015 GS1 Golli-palvelu digitalisoi PK-yritysten toimitusketjua Mikko Luokkamäki, GS1 Finland Oy 11.11.2015 Sisältö 1.GS1 organisaatio ja GS1 Finland 2.GS1 standardijärjestelmä 3.GS1 Golli-palvelu digitalisoi

Lisätiedot

Kuljetustilausten sähköistäminen

Kuljetustilausten sähköistäminen Kuljetustilausten sähköistäminen Janne Harju Opinnäytetyö Kesäkuu 2013 Auto- ja kuljetustekniikka Auto- ja korjaamotekniikka 2 TIIVISTELMÄ Tampereen ammattikorkeakoulu Auto- ja kuljetustekniikka Auto-

Lisätiedot

Loogisempaa sisälogistiikkaa: tuotteiden yksilöinti ja tuotetietojen hallinta verkkokaupassa

Loogisempaa sisälogistiikkaa: tuotteiden yksilöinti ja tuotetietojen hallinta verkkokaupassa Loogisempaa sisälogistiikkaa: tuotteiden yksilöinti ja tuotetietojen hallinta verkkokaupassa Tomi-Pekka Juha, Sector Manager, GS1 Finland Oy 08.10.2015 Sisältö GS1 Finland GS1 ja verkkokauppa GS1 järjestelmä

Lisätiedot

Paikoillenne, valmiit, lähetetty!

Paikoillenne, valmiit, lähetetty! Paikoillenne, valmiit, lähetetty! Toimitusketjun hallinta Logistiikka ei ole pelkästään tavaran siirtämistä ja säilyttämistä, vaan se on keskeinen osa laadukasta palvelua ja tehokasta toimitusketjua Logistiikkayritysten

Lisätiedot

Kuljetustilaus.fi asiakkaan rekisteröitymisja yleisohjeet 16.4.2015

Kuljetustilaus.fi asiakkaan rekisteröitymisja yleisohjeet 16.4.2015 Kuljetustilaus.fi asiakkaan rekisteröitymisja yleisohjeet 16.4.2015 Yleistä palvelusta: - Kuljetustilaus.fi on Elinkeinoelämän Keskusliittoon kuuluvan Logistiikkayritysten Liito Ry:n tarjoama nettiportaali,

Lisätiedot

GS1 standardeilla tehokkuutta toimitusketjuun

GS1 standardeilla tehokkuutta toimitusketjuun GS1 standardeilla tehokkuutta toimitusketjuun Mikko Luokkamäki 2 GS1 standardeilla tehokkuutta toimitusketjuun! Kuljetukset Jäljitettävyys Varastonhallinta B2C Läpinäkyvyys Myymäläohjaus ja POS-rahastus

Lisätiedot

Basware toimittajaportaali

Basware toimittajaportaali Basware toimittajaportaali Sisältö 3 Yleistä 4 Toimittajaportaalin edut 5-10 Rekisteröinti 11-22 Laskun teko 23 Lasku JIP 2 Yleistä Toimittajaportaali on Baswaren internetissä toimiva sovellus, jonka kautta

Lisätiedot

INTMOD case: Sähköinen tilaus toimitusprosessi ja etätunnistaminen. ebusiness Forum, Tallinna 26.-27.5.2010 Antti Permala, VTT

INTMOD case: Sähköinen tilaus toimitusprosessi ja etätunnistaminen. ebusiness Forum, Tallinna 26.-27.5.2010 Antti Permala, VTT INTMOD case: Sähköinen tilaus toimitusprosessi ja etätunnistaminen ebusiness Forum, Tallinna 26.-27.5.2010 Antti Permala, VTT 2 Toimitusketjun hallinta Läpinäkyvyys; Tiedon on oltava samanaikaisesti kaikkien

Lisätiedot

verkkolasku.fi 2.1.2011

verkkolasku.fi 2.1.2011 palveluna Notebeat Entrepreneur -ohjelmalla hoidat kaikki yrityksesi myynti- ja ostolaskut sähköisesti selainkäyttöliittymässä, sekä siirrät ne kätevästi tilitoimistoon. Säästät heti käyttöönotosta alkaen

Lisätiedot

Pipfrog AS www.pipfrog.com. Tilausten hallinta

Pipfrog AS www.pipfrog.com. Tilausten hallinta Tilausten hallinta Tilausten hallinta Tilausten hallinnassa on neljän tyyppisiä dokumentteja: Tilaukset, laskut, lähetykset ja hyvityslaskut, Tilaus on ensimmäinen dokumentti, jonka joko ostaja on luonnut

Lisätiedot

GS1 Golli modernisoi pk-yritysten tilaustoimitusketjun. Mikko Luokkamäki, GS1 Finland Oy

GS1 Golli modernisoi pk-yritysten tilaustoimitusketjun. Mikko Luokkamäki, GS1 Finland Oy GS1 Golli modernisoi pk-yritysten tilaustoimitusketjun Mikko Luokkamäki, GS1 Finland Oy 19.2.2016 Globaali kattavuus, paikallinen läsnäolo 111 maaorganisaatiota 150 maata toiminnan piirissä Noin 2 miljoonaa

Lisätiedot

Sisältö. 3 Yleistä 4 Toimittajaportaalin edut 5-10 Rekisteröinti 11-22 Laskun teko 23 Lasku JIP. 29/05/2015 Anna-Stina Lindblad

Sisältö. 3 Yleistä 4 Toimittajaportaalin edut 5-10 Rekisteröinti 11-22 Laskun teko 23 Lasku JIP. 29/05/2015 Anna-Stina Lindblad Toimittajaportaali Sisältö 3 Yleistä 4 Toimittajaportaalin edut 5-10 Rekisteröinti 11-22 Laskun teko 23 Lasku JIP 2 Yleistä Toimittajaportaali on Baswaren internetissä toimiva sovellus, jonka kautta voi

Lisätiedot

Parempaan jäljitettävyyteen GS1 standardeilla Projektiesittely: GS1 GLS. Mikko Luokkamäki 10.4.2014

Parempaan jäljitettävyyteen GS1 standardeilla Projektiesittely: GS1 GLS. Mikko Luokkamäki 10.4.2014 Parempaan jäljitettävyyteen GS1 standardeilla Projektiesittely: GS1 GLS Mikko Luokkamäki 10.4.2014 Sisältö 1. GS1 organisaatio ja GS1 Finland 2. GS1 standardijärjestelmä 3. GS1 standardit lisäämässä jäljitettävyyttä

Lisätiedot

S-ryhmän Verkkolaskuportaali Pikaohje

S-ryhmän Verkkolaskuportaali Pikaohje S-ryhmän Verkkolaskuportaali Pikaohje 1 Yleistä Verkkolaskuportaali on internetissä toimiva sovellus, jonka kautta voi lähettää verkkolaskuja Verkkolaskuportaali soveltuu toimittajille, joilla ei ole sopimusta

Lisätiedot

Selvitys raskaan liikenteen ecallhätäviestintäjärjestelmästä. Yrityskyselyn ja haastattelujen tulosten esittely

Selvitys raskaan liikenteen ecallhätäviestintäjärjestelmästä. Yrityskyselyn ja haastattelujen tulosten esittely Selvitys raskaan liikenteen ecallhätäviestintäjärjestelmästä Suomessa Yrityskyselyn ja haastattelujen tulosten esittely Yrityshaastattelun ja kyselyn tuloksia Haastateltu viisi yritystä Kyselyyn vastasi

Lisätiedot

Sonyn suomenkielisen Web-portaalin käyttöohjeet

Sonyn suomenkielisen Web-portaalin käyttöohjeet Sonyn suomenkielisen Web-portaalin käyttöohjeet Sonyn Web-portaalin käyttöohjeet Seuraavilla sivuilla esiteltävien käyttöohjeiden yhteenveto: Sisäänkirjautuminen Uuden tai vaihtosalasanan hankkiminen.

Lisätiedot

GTIN Mistä on kyse? Kariaho Essi

GTIN Mistä on kyse? Kariaho Essi GTIN Mistä on kyse? 18.5.2015 Kariaho Essi Sisältö GS 1 GTIN NTIN/Vnr Yksilöllinen tunnistaminen Tiedon tasot Mitä tehdä lääkeyrityksissä nyt? Lääketietokeskus Oy 2 GS1 Puolueeton, voittoa tavoittelematon

Lisätiedot

Tutkimus verkkolaskutuksesta, automaatiosta ja tietojen välityksestä toimittajaverkostossa. Ajankohta helmikuu 2010

Tutkimus verkkolaskutuksesta, automaatiosta ja tietojen välityksestä toimittajaverkostossa. Ajankohta helmikuu 2010 Tutkimus verkkolaskutuksesta, automaatiosta ja tietojen välityksestä toimittajaverkostossa Ajankohta helmikuu 2010 Seurantakysely verkkolaskutuksesta ja tietojen välityksestä toimittajaverkostossa 41 Yli

Lisätiedot

Visma Fivaldi -käsikirja Tehtävienhallinta- ohje käyttäjälle

Visma Fivaldi -käsikirja Tehtävienhallinta- ohje käyttäjälle Visma Fivaldi -käsikirja Tehtävienhallinta- ohje käyttäjälle 2 Sisällys 1 Palvelunhallinta... 3 1.1 Käyttäjäryhmän luominen... 3 2 Tehtävienhallinta- perustiedot... 4 2.1 Yhtiön perustiedot... 4 2.2 Tehtävä-/

Lisätiedot

Tiedonsiirtosuositus. 2010-06-30, v 1.00

Tiedonsiirtosuositus. 2010-06-30, v 1.00 Tiedonsiirtosuositus 2010-06-30, v 1.00 Käyttö: Energiateollisuus Sisällysluettelo 1 Johdanto... 5 2 Termit ja määritelmät... 6 3 Sähköinen standardimuotoinen tiedonsiirto... 9 4 Tiedonsiirron osapuolet...

Lisätiedot

GS1 standardeilla läpinäkyvyyttä toimitusketjuun. Mikko Luokkamäki 20.11.2012

GS1 standardeilla läpinäkyvyyttä toimitusketjuun. Mikko Luokkamäki 20.11.2012 GS1 standardeilla läpinäkyvyyttä toimitusketjuun Mikko Luokkamäki 20.11.2012 Jos ei ole standardeja Kengännumeroille ei ole maailmanlaajuista standardia Joten yrityksen täytyy Merkitä sama kenkä eri tavalla

Lisätiedot

Adobe -määrälisensointi

Adobe -määrälisensointi Adobe -määrälisensointi VIP-jälleenmyyjäkonsolin käyttöopas Value Incentive Plan -ohjelmalle (VIP) Versio 3.1 syyskuu 12, 2013 Voimassa 15.8.2013 lähtien Sisältö Mikä on VIP-jälleenmyyjäkonsoli?... 4 Aloitus...

Lisätiedot

GS1 Golli modernisoi pk-yritysten tilaustoimitusketjun

GS1 Golli modernisoi pk-yritysten tilaustoimitusketjun GS1 Golli modernisoi pk-yritysten tilaustoimitusketjun Mikko Luokkamäki, GS1 Finland Oy 28.11.2016 Globaali kattavuus, paikallinen läsnäolo 112 maaorganisaatiota 150 maata toiminnan piirissä Noin 2 miljoonaa

Lisätiedot

Tiedonsiirtosuositus. 2009-09-30, v 1.00

Tiedonsiirtosuositus. 2009-09-30, v 1.00 Tiedonsiirtosuositus 2009-09-30, v 1.00 Käyttö: Kiinteistöala Sisällysluettelo 1 Johdanto... 5 2 Termit ja määritelmät... 5 3 Elektroninen standardimuotoinen tiedonsiirto... 7 4 Tiedonsiirron osapuolet...

Lisätiedot

Unifaun Online - johdanto

Unifaun Online - johdanto Unifaun Online - johdanto Tervetuloa Unifaun Online käyttäjäksi! Unifaun Online on Internetin välityksellä toimiva palvelu, jonka avulla voidaan tulostaa kaikki yrityksen rahtiasiakirjat ja välittää kuljetuskumppaneille

Lisätiedot

Maventa Connector Käyttöohje

Maventa Connector Käyttöohje Maventa Connector Käyttöohje 17.4.2015 Sisällys 1. Esittely... 2 1.1. Käytön edellytykset... 2 1.2. Tuetut aineistomuodot... 2 2. Asennustiedosto... 3 2.1. Sisäänkirjautuminen... 7 3. Asetuksien määrittäminen...

Lisätiedot

Tutkimus: Verkkolasku, automaatio ja liikekumppanien kanssakäynti avoimessa verkossa. Ajankohta helmikuu 2012

Tutkimus: Verkkolasku, automaatio ja liikekumppanien kanssakäynti avoimessa verkossa. Ajankohta helmikuu 2012 Tutkimus: Verkkolasku, automaatio ja liikekumppanien kanssakäynti avoimessa verkossa Ajankohta helmikuu 2012 Taustatiedot Yli 1000 500-999 50-499 10-49 Alle 10 Neljäs kysely helmikuussa 2012 Toteutettiin

Lisätiedot

Case Fysioline LIIKUNTA KUNTOUTUS FARMASIA WRANGE VUOTUISET KULJETUSMÄÄRÄT Tuonti Eurooppa Tuonti Kaukoitä ja USA 250 lähetystä (1 lava 13,6 lvm) 60 teu Kerättyjä rivejä 80 000 Lähetettyjä tilauksia 27

Lisätiedot

Henri Timonen Selvitys sähköisen toimintaympäristön vaikutuksista ajojärjestelyn ja kuljettajien toimintaan.

Henri Timonen Selvitys sähköisen toimintaympäristön vaikutuksista ajojärjestelyn ja kuljettajien toimintaan. Henri Timonen Selvitys sähköisen toimintaympäristön vaikutuksista ajojärjestelyn ja kuljettajien toimintaan. Metropolia Ammattikorkeakoulu Insinööri (AMK) Auto- ja kuljetustekniikka Insinöörityö 18.4.2016

Lisätiedot

1 (4) 28.11.08. Maksujärjestelmät. Sisällysluettelo

1 (4) 28.11.08. Maksujärjestelmät. Sisällysluettelo Finvoice. Palvelukuvaus 28..2008 (4) 28..08 Sisällysluettelo Finanssialan keskusliiton suosituksen mukaisen Fincoice-sanoman yleisperiaatteet... Taustaa... 2 Mikä on Finvoice... Kuluttajan e-lasku... 2

Lisätiedot

Procountor laskutusliittymä

Procountor laskutusliittymä Päiväys: 25.3.2015 Laatinut: Riitta Kemppainen Tarkastanut: Matti Immonen Sisällysluettelo 1 Liittymän käyttötarkoitus... 3 1.1 Liittymän käyttötarkoitus... 3 1.2 Liittymän toimintaperiaate... 3 2 Liittymän

Lisätiedot

Visma Fivaldi: Sähköinen perintäyhteys Visma Duetto

Visma Fivaldi: Sähköinen perintäyhteys Visma Duetto Visma Fivaldi: Sähköinen perintäyhteys Visma Duetto Visma Software Oy pidättää itsellään oikeuden mahdollisiin parannuksiin ja/tai muutoksiin tässä oppaassa ja/tai ohjelmassa ilman eri ilmoitusta. Oppaan

Lisätiedot

Sähköpostitilin käyttöönotto

Sähköpostitilin käyttöönotto Sähköpostitilin käyttöönotto Versio 1.0 Jarno Parkkinen jarno@atflow.fi Sivu 1 / 16 1 Johdanto... 2 2 Thunderbird ohjelman lataus ja asennus... 3 3 Sähköpostitilin lisääminen ja käyttöönotto... 4 3.2 Tietojen

Lisätiedot

Sähköposti ja uutisryhmät 4.5.2005

Sähköposti ja uutisryhmät 4.5.2005 Outlook Express Käyttöliittymä Outlook Express on windows käyttöön tarkoitettu sähköpostin ja uutisryhmien luku- ja kirjoitussovellus. Se käynnistyy joko omasta kuvakkeestaan työpöydältä tai Internet Explorer

Lisätiedot

1 Ostolaskupalvelu...2

1 Ostolaskupalvelu...2 Palvelukuvaus Luottamuksellinen 1 (6) 7.8.2014 Heeros Pääkäyttäjäpalvelun palvelukuvaus SISÄLLYSLUETTELO 1 Ostolaskupalvelu...2 1.1 Yleiskuvaus... 2 1.2 Paperilaskujen vastaanotto ja skannaus... 2 1.3

Lisätiedot

Logistiikkaprosessiin tehoa ja parempaa palvelua sähköisellä asioinnilla. It- ja kehitysjohtaja Mika Kinnunen, Suomen Kaukokiito Oy

Logistiikkaprosessiin tehoa ja parempaa palvelua sähköisellä asioinnilla. It- ja kehitysjohtaja Mika Kinnunen, Suomen Kaukokiito Oy Logistiikkaprosessiin tehoa ja parempaa palvelua sähköisellä asioinnilla It- ja kehitysjohtaja Mika Kinnunen, Suomen Kaukokiito Oy Suomen Kaukokiito Oy Suomen Kaukokiito hoitaa Kaukokiito-ketjun markkinoinnin

Lisätiedot

GS1 edistämässä yritysten välistä tiedonvaihtoa

GS1 edistämässä yritysten välistä tiedonvaihtoa GS1 edistämässä yritysten välistä tiedonvaihtoa Sisältö 1. GS1 organisaatio ja GS1 Finland 2. GS1 standardijärjestelmä 3. Projektiesittely: Uudet Synkka-tuotetietopalvelut 4. Projektiesittely: GS1 GLS

Lisätiedot

Maksuturvan pikaopas Omaverkkokauppiaille

Maksuturvan pikaopas Omaverkkokauppiaille 1 Maksuturvan pikaopas Omaverkkokauppiaille 2 Maksuturvan pikaopas Omaverkkokauppiaille Maksuturva-palvelun käyttö on tehty sinulle mahdollisimman helpoksi Omaverkkokaupassa ja voit tehdä lähes kaikki

Lisätiedot

Sähköisten aineistojen välityspalvelu (Liite 2)

Sähköisten aineistojen välityspalvelu (Liite 2) Sähköisten aineistojen välityspalvelu (Liite 2) 1. Nykytila...2 1.1 Ostolaskut...2 1.2 Myyntilaskut (tulostuspalvelu)...2 1.3 Palkkalaskelmat (tulostuspalvelu)...2 2. Tavoitetila...2 2.1 Sähköisten ostolaskujen

Lisätiedot

Yrityksen sähköisen sanomaliikenteen automatisointi

Yrityksen sähköisen sanomaliikenteen automatisointi Yrityksen sähköisen sanomaliikenteen automatisointi Digi Roadshow 20.4.2015 OneWay Sanomanvälitys Oy Jukka Sippola OneWay Sanomanvälitys Oy / Rauhala Yhtiöt Oy OneWay Sanomanvälitys Oy Perustettu 1.1.2013

Lisätiedot

Siirtyminen sähköiseen tilausjärjestelmään. TOOLS Finland Oy Timo Kaartinen, MDM- manager

Siirtyminen sähköiseen tilausjärjestelmään. TOOLS Finland Oy Timo Kaartinen, MDM- manager Siirtyminen sähköiseen tilausjärjestelmään TOOLS Finland Oy Timo Kaartinen, MDM- manager Pohjoismaiden johtava teollisuustarvikkeiden ja komponenttien toimittaja B&B TOOLS pähkinänkuoressa Toimipisteitä

Lisätiedot

Verkkokaupan ohje. Alkutieto. Scanlase verkkokauppa. Sisäänkirjautuminen

Verkkokaupan ohje. Alkutieto. Scanlase verkkokauppa. Sisäänkirjautuminen Verkkokaupan ohje Alkutieto Verkkokaupan tarkoitus on helpottaa Scanlase asiakkaiden tilaamisprosessia kun asiakkaat tarvitsevat tuotteita. Verkkokaupan ollessa pois toiminnasta tilaukset tulee tehdä puhelimitse

Lisätiedot

Älyliikennestrategian toimitusketjutyöryhmän selvitys

Älyliikennestrategian toimitusketjutyöryhmän selvitys Selvitys 1 (47) Jari Salo 12.1.2011 Älyliikennestrategian toimitusketjutyöryhmän selvitys 2011-01-12 Selvitys 2 (47) Jari Salo 12.1.2011 Sisällysluettelo Älyliikennestrategian toimitusketjutyöryhmän selvitys...

Lisätiedot

Lähettäjän ja vastaanottajan ollessa rekisteröitynä Maventaan verkkolaskuosoitteena käytetään OVTtunnusta.

Lähettäjän ja vastaanottajan ollessa rekisteröitynä Maventaan verkkolaskuosoitteena käytetään OVTtunnusta. 2 Sisällys 1 Yleistä... 3 2 Käyttöoikeuksien määrittely Palvelunhallinnassa... 4 3 Fivaldi yrityksen rekisteröinti Maventa-palveluun... 4 3.1 Yleistä... 4 3.2 Uusi rekisteröinti... 4 3.3 Useamman yrityksen

Lisätiedot

ValueFrame Laskuhotelli

ValueFrame Laskuhotelli ValueFrame Laskuhotelli ValueFramen käyttäjäpäivät 30.11.2010 Harri Kanerva, ValueFrame Oy Esityksen sisältö 1 2 3 4 5 ValueFrame Laskuhotelli - taustaa Laskuhotelli-palvelun käyttöönotto Laskuhotelli-palvelun

Lisätiedot

Baswaren verkkolaskuratkaisut PK-yritykselle. Mikael Ylijoki VP, Network Services Product Management

Baswaren verkkolaskuratkaisut PK-yritykselle. Mikael Ylijoki VP, Network Services Product Management Baswaren verkkolaskuratkaisut PK-yritykselle Mikael Ylijoki VP, Network Services Product Management Mikä on verkkolasku? Verkkolasku on lasku, joka: Lähetetään ja/tai vastaanotetaan sähköisesti Sisältää

Lisätiedot

1. YLEISKUVAUS... 2. 1.1. Palvelun rajoitukset... 2 2. PALVELUKOMPONENTIT... 2. 2.1. Sähköpostipalvelu... 2. 2.2. Sähköpostipalvelun lisäpalvelut...

1. YLEISKUVAUS... 2. 1.1. Palvelun rajoitukset... 2 2. PALVELUKOMPONENTIT... 2. 2.1. Sähköpostipalvelu... 2. 2.2. Sähköpostipalvelun lisäpalvelut... Palvelukuvaus 19.1.2015 1 Sisällysluettelo 1. YLEISKUVAUS... 2 1.1. Palvelun rajoitukset... 2 2. PALVELUKOMPONENTIT... 2 2.1. Sähköpostipalvelu... 2 2.2. Sähköpostipalvelun lisäpalvelut... 3 3. TOIMITUS

Lisätiedot

Tietosuojatyöryhmä. Työryhmän 23 päivänä helmikuuta 1999 hyväksymä. suositus 1/99

Tietosuojatyöryhmä. Työryhmän 23 päivänä helmikuuta 1999 hyväksymä. suositus 1/99 5093/98/FI/lopullinen WP 17 Tietosuojatyöryhmä Työryhmän 23 päivänä helmikuuta 1999 hyväksymä suositus 1/99 ohjelmistojen ja laitteistojen Internetissä suorittamasta ei-havaittavasta ja automaattisesta

Lisätiedot

Historia. Unifaun Online 2013-03-15

Historia. Unifaun Online 2013-03-15 Historia Unifaun Online 2013-03-15 2 Sisältö 1 Lähetykset... 3 1.1 Etsi lähetyksiä... 3 1.2 Hakutuloksen esittelytapa... 4 1.3 Tulosta... 5 1.4 Vie... 5 1.5 Hakusuosikki... 5 3 1 Lähetykset Unifaun Onlinen

Lisätiedot

Visma Econet Pro. Duetto integraatio maksumuistutukset perintätoimet. Visma Software Oy, 2013 www.visma.fi

Visma Econet Pro. Duetto integraatio maksumuistutukset perintätoimet. Visma Software Oy, 2013 www.visma.fi Visma Econet Pro Duetto integraatio maksumuistutukset perintätoimet Oppaan päiväys: 19.11.2013. Asiakasneuvonta: Helpdesk: kirjautuminen Visma Econet -infolinen tai osoitteen www.visma.fi/helpdesk kautta

Lisätiedot

Julkinen. Suomen Pankin ja Finanssivalvonnan suojattu sähköposti: ulkoisen käyttäjän ohje

Julkinen. Suomen Pankin ja Finanssivalvonnan suojattu sähköposti: ulkoisen käyttäjän ohje Muistio 1 (7) Suomen Pankin ja Finanssivalvonnan suojattu sähköposti: ulkoisen käyttäjän ohje Sisällys 1 Johdanto... 1 2 Suojatun viestin vastaanottaminen... 1 3 Suojatun viestin lukeminen... 2 4 Vastaanotetun

Lisätiedot

Opus SMS tekstiviestipalvelu

Opus SMS tekstiviestipalvelu Opus SMS tekstiviestipalvelu Sivu 1 / 17 1. Yleistä toiminnosta Opus SMS tekstiviestipalvelun avulla voidaan Opus Dental potilashallintaohjelmasta Lähettää muistutuksia tekstiviestillä Lähettää tiedusteluita

Lisätiedot

Vianova Systems Finland Oy:n Novapoint käytön tuki

Vianova Systems Finland Oy:n Novapoint käytön tuki Vianova Systems Finland Oy:n Novapoint käytön tuki Yleistä Vianova Systems Finland Oy:n Novapoint ylläpitosopimus sisältää ohjelmiston käytön tukipalvelun. Asiakas on oikeutettu saamaan kohtuullisessa

Lisätiedot

Tervetuloa! Hoidamme kansainväliset lähetykset nopeasti, täsmällisesti ja luotettavasti. Tutustu DHL Express -lähetysten moniin etuihin.

Tervetuloa! Hoidamme kansainväliset lähetykset nopeasti, täsmällisesti ja luotettavasti. Tutustu DHL Express -lähetysten moniin etuihin. Tervetuloa! DHL EXPRESS Hoidamme kansainväliset lähetykset nopeasti, täsmällisesti ja luotettavasti. Tutustu DHL Express -lähetysten moniin etuihin. Tutustu moninaisiin palveluihin ja ratkaisuihin, joita

Lisätiedot

TAPAHTUMIEN SEURANTA KEHITYSEHDOTUSTEN KIRJAUS POIKKEAMIEN HALLINTA

TAPAHTUMIEN SEURANTA KEHITYSEHDOTUSTEN KIRJAUS POIKKEAMIEN HALLINTA TAPAHTUMIEN SEURANTA KEHITYSEHDOTUSTEN KIRJAUS POIKKEAMIEN HALLINTA LMQ -ohjelmisto Kenelle miten miksi? LogMaster Oy 2007-2009 LMQ miksi? 1. KUSTANNUSTEN ALENTAMINEN Johtamisen välineet tapahtumien kirjaaminen

Lisätiedot

Hae sopivin kuljetustapa

Hae sopivin kuljetustapa Hae sopivin kuljetustapa Syötä etusivulla sijaitsevaan MISTÄ LÄHETÄT -kenttään postinumero tai kadunnimi, josta lähetyksen lähetät, esim. 00880 Helsinki. Valitse oikea vaihtoehto alle avautuvasta valikosta.

Lisätiedot

Itellan uuden extranetin ja Postittamisen työpöydän käyttöönotto

Itellan uuden extranetin ja Postittamisen työpöydän käyttöönotto Itellan uuden extranetin ja Postittamisen työpöydän käyttöönotto Itella Viestinvälitys, Jakelu- ja markkinointipalvelut 1 Sisältö Tietoa Postittamisen työpöydästä ja Itellan extranetin uudistuksesta Uuden

Lisätiedot

ALVin käyttöohjeet. Kuvaus, rajaus ja tallennus puhelimella ALVin -mobiilisovelluksen avulla dokumentit kuvataan, rajataan ja tallennetaan palveluun.

ALVin käyttöohjeet. Kuvaus, rajaus ja tallennus puhelimella ALVin -mobiilisovelluksen avulla dokumentit kuvataan, rajataan ja tallennetaan palveluun. ALVin käyttöohjeet Nämä käyttöohjeet sisältävät hyödyllisiä vinkkejä palvelun käyttöön. Ne kannattaa lukea ennen palvelun käyttöä. Jos kuitenkin kohtaat ongelmia etkä löydä niihin ratkaisua näistä käyttöohjeista

Lisätiedot

Kela lähettää tammikuussa postitse esitäytettyjä paperisia laskulomakkeita opiskelijaravintolanpitäjille

Kela lähettää tammikuussa postitse esitäytettyjä paperisia laskulomakkeita opiskelijaravintolanpitäjille Kansaneläkelaitos OHJE 21.12.2010 ATERIATUEN LASKULOMAKE Kela uudistaa visuaalisesti ateriatuen laskulomakkeen ulkoasua. Uusi lomake otetaan käyttöön tammikuussa 2011 (liite 1). Esitäytetty laskulomake

Lisätiedot

Ohje luottamuksellista tietoa sisältävien sähköpostiviestien lähettämiseen ja vastaanottamiseen

Ohje luottamuksellista tietoa sisältävien sähköpostiviestien lähettämiseen ja vastaanottamiseen Ohje luottamuksellista tietoa sisältävien sähköpostiviestien lähettämiseen ja vastaanottamiseen Liikenteen turvallisuusvirasto 27.9.2012 Sisällysluettelo Luottamuksellista tietoa sisältävien sähköpostiviestien

Lisätiedot

OnniSMS Rajapintakuvaus v1.1

OnniSMS Rajapintakuvaus v1.1 OnniSMS Rajapintakuvaus v1.1 1.0 Yleistä OnniSMS on HTTPS/XML pohjainen rajapinta tekstiviestin lähettämiseen. Palvelun käyttöön tarvitaan käyttäjätunnus, salasana ja palvelimen osoite, jotka saa tekemällä

Lisätiedot

Kuluttajaverkkolaskutus ja esilläpitopalvelu Suomessa

Kuluttajaverkkolaskutus ja esilläpitopalvelu Suomessa Kuluttajaverkkolaskutus ja esilläpitopalvelu Suomessa Palvelun kuvaus sivu 1/7 Tiedon asiakirjat: tekijänoikeudet Tämän asiakirjan sisältöä tai mitään sen osaa ei saa jäljentää yrityksenne ulkopuolella

Lisätiedot

Lpr kaupunkikonserni haluaa vastaanottaa verkkolaskuja. Saimaan talous ja tieto Oy Sirpa Ojansuu Palvelupäällikkö, ostolaskut

Lpr kaupunkikonserni haluaa vastaanottaa verkkolaskuja. Saimaan talous ja tieto Oy Sirpa Ojansuu Palvelupäällikkö, ostolaskut Lpr kaupunkikonserni haluaa vastaanottaa verkkolaskuja Saimaan talous ja tieto Oy Sirpa Ojansuu Palvelupäällikkö, ostolaskut o Oma esittely; Sirpa Ojansuu V.2000 Lpr kaupunki; ostoreskontran pääkäyttäjä

Lisätiedot

Tämän ohjeen avulla pääset alkuun Elisa Toimisto 365 palvelun käyttöönotossa. Lisää ohjeita käyttöösi saat: www.elisa.fi/toimisto365-ohjeet

Tämän ohjeen avulla pääset alkuun Elisa Toimisto 365 palvelun käyttöönotossa. Lisää ohjeita käyttöösi saat: www.elisa.fi/toimisto365-ohjeet Elisa Toimisto 365 Pääkäyttäjän pikaopas 02/2015 Tämän ohjeen avulla pääset alkuun Elisa Toimisto 365 palvelun käyttöönotossa. Lisää ohjeita käyttöösi saat: www.elisa.fi/toimisto365-ohjeet Kirjautumalla

Lisätiedot

Kirjanpidon ALV-muutos

Kirjanpidon ALV-muutos 9.9.2010 1(10) Kirjanpidon ALV-muutos Tämä dokumentti sisältää ohjeen sille miten uudet ALVkoodit (ALV-prosentit) otetaan käyttöön. Vaihtoehto yksi(1) vaihda olemassaolevat ALV-koodit yhdestä prosentista

Lisätiedot

MOBISITE-TYÖKALUN SISÄLTÄMÄT TOIMINNOT

MOBISITE-TYÖKALUN SISÄLTÄMÄT TOIMINNOT MOBISITE-TYÖKALU MobiSite on työkalu matkapuhelimeen soveltuvan mobiilisivuston rakentamiseen. AIMO-järjestelmän jatkuvasti päivittyvä päätelaitetunnistus tunnistaa useimmat puhelinmallit ja mukauttaa

Lisätiedot

Logistiikkapalvelujen digitalisaatio kuljetusyrittäjän näkökulmasta

Logistiikkapalvelujen digitalisaatio kuljetusyrittäjän näkökulmasta Logistiikkapalvelujen digitalisaatio kuljetusyrittäjän näkökulmasta TransSmart-seminaari Finlandia-talo 11.11.2015 Sakari Backlund Suomen Kuljetus ja Logistiikka SKAL ry 1) Logistiikkapalvelujen 2) digitalisaatio

Lisätiedot

Ilmoitus saapuneesta turvasähköpostiviestistä

Ilmoitus saapuneesta turvasähköpostiviestistä Tullin turvasähköposti Asiakkaan ohje www.tulli.fi versio 2.2 8.1.2015 Korvaa version 2.1 22.5.2014 Tullin turvasähköposti Tulli lähettää sinulle sähköpostiviestin salattuna silloin, kun viesti tai sen

Lisätiedot

Sanomakuvausten järjestelmäkohtaiset tiedostot

Sanomakuvausten järjestelmäkohtaiset tiedostot Sanomakuvausten järjestelmäkohtaiset tiedostot Tullihallitus Päivitys 17.9.2012 Tullihallitus Sanomakuvausten järjestelmäkohtaiset tiedostot 1/8 Sanomakuvausten järjestelmäkohtaiset tiedostot Järjestelmäkohtaiset

Lisätiedot

Pakkausmerkinnät logistisessa ketjussa ja tuotetietopalvelujen uudistuminen. Heli Tammivuori Elintarviketeollisuusliitto ry

Pakkausmerkinnät logistisessa ketjussa ja tuotetietopalvelujen uudistuminen. Heli Tammivuori Elintarviketeollisuusliitto ry Pakkausmerkinnät logistisessa ketjussa ja tuotetietopalvelujen uudistuminen Heli Tammivuori Elintarviketeollisuusliitto ry GS1 Finland Oy Puolueeton, voittoa tavoittelematon yritys, osa maailmanlaajuista

Lisätiedot

Kaukoputken käyttöohje. Opastus ja tuki

Kaukoputken käyttöohje. Opastus ja tuki Kaukoputken käyttöohje http://kaukoputki.kaukokiito.fi Opastus ja tuki Sähköiset palvelut 010 510 1700 sahkoisetpalvelut@kaukokiito.fi Versio 1.1/8.2.2013/VV Rekisteröityminen Aloita rekisteröityminen

Lisätiedot

LAPPU -projekti (Kollin yleinen osoitelappu) Yhteenvetoa haastatteluista ja hankkeen eteneminen

LAPPU -projekti (Kollin yleinen osoitelappu) Yhteenvetoa haastatteluista ja hankkeen eteneminen LAPPU -projekti (Kollin yleinen osoitelappu) Yhteenvetoa haastatteluista ja hankkeen eteneminen 24.10.2003 Anu Kalliala TIEKE Tietoyhteiskunnan kehittämiskeskus ry 1 Suoritetut haastattelut Haastatteluja

Lisätiedot

Aloita kuljetuksen tilaaminen Unifaun Online-kuljetushallintajärjestelmän avulla.

Aloita kuljetuksen tilaaminen Unifaun Online-kuljetushallintajärjestelmän avulla. Aloita kuljetuksen tilaaminen Unifaun Online-kuljetushallintajärjestelmän avulla. Sisältö Lähetykset Tee lähetys: Luo uusi lähetys............ Lähetä tilaus: Tänne tallennetut lähetykset saapuvat odottamaan

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO. Standard Taloushallinto Verkkolaskutus Sivu 1/9

SISÄLLYSLUETTELO. Standard Taloushallinto Verkkolaskutus Sivu 1/9 SISÄLLYSLUETTELO Johdanto... 2 Käyttöönotto... 3 Verkkolaskutuksen aktivointi... 3 Järjestelmän asetukset ja liikekumppanitiedot... 3 Yritystiedot -asetus... 3 Liitteet verkkolaskuille...7 Verkkolaskujen

Lisätiedot

Sähköinen Express Import -palvelu

Sähköinen Express Import -palvelu Sähköinen Express Import -palvelu opas lähettäjälle TNT:n Express Import -palvelu Käyttäjäystävällinen Express Import -palvelu mytnt:n osana tekee tuontilähetyksen tilauksen entistä helpommaksi Express

Lisätiedot

Tikon ostolaskujen käsittely

Tikon ostolaskujen käsittely Toukokuu 2013 1 (7) 6.3.0 Copyright Aditro 2013 Toukokuu 2013 2 (7) Sisällysluettelo 1. Käyttäjäasetukset... 3 2. Yleiset parametrit... 3 3. Kierrätysasetukset... 3 4. palvelimen tiedot... 4 5. lähetyksen

Lisätiedot

27.11.09. Napsauta Kurssin viikkonäkymä- näkymässä oikeassa yläreunassa sijaitsevaa Muokkaustila päälle -painiketta.

27.11.09. Napsauta Kurssin viikkonäkymä- näkymässä oikeassa yläreunassa sijaitsevaa Muokkaustila päälle -painiketta. 1 (14) MOBILOGI-ET Tässä dokumentissa on ohjeita Moodlen Logi-työkalun mobiililaajennuksen (Mobilogi) käyttöön. Dokumentin pohjana on käytetty HAMK:n Teemu Tuurin kirjoittamaa ohjeistusta ja sen sisältö

Lisätiedot

Helppo ottaa käyttöön, helppo käyttää Basware Virtual Printer

Helppo ottaa käyttöön, helppo käyttää Basware Virtual Printer Helppo ottaa käyttöön, helppo käyttää Basware Virtual Printer Hannu Katila, Marketing Manager Basware Experience User Forum Collaborate. Innovate. Succeed. Australia Denmark Finland France Germany Netherlands

Lisätiedot

Ostolaskujen haku Netvisorista

Ostolaskujen haku Netvisorista Ostolaskujen haku Netvisorista Päiväys: 9.4.2015 Laatinut: Riitta Kemppainen Sisällysluettelo 1 ValueFrameen tehtävät määritykset... 3 1.1 1.2 1.3 1.4 2 Yleiset ValueFrame-määritykset... 3 Osaprojektien

Lisätiedot

Kaukoputken käyttöohje. Opastus ja tuki

Kaukoputken käyttöohje. Opastus ja tuki Kaukoputken käyttöohje http://kaukoputki.kaukokiito.fi Opastus ja tuki Sähköiset palvelut 010 510 1700 sahkoisetpalvelut@kaukokiito.fi Versio 2.0/11.3.2016/VV Rekisteröityminen Aloita rekisteröityminen

Lisätiedot

Milloin kannattaa käyttää XML:ää CASE: VR - e-cargo

Milloin kannattaa käyttää XML:ää CASE: VR - e-cargo Milloin kannattaa käyttää XML:ää CASE: VR - e-cargo ebusiness Forum Kouvola, 3.10.2002 25.9.2002, Ina Mickelsson, EDI Management sivu 1 E-Cargo Esityksen sisältö: hankkeen taustat ja tavoitteet hankkeen

Lisätiedot

Microsoft Outlook Web Access. Pikaohje sähköpostin peruskäyttöön

Microsoft Outlook Web Access. Pikaohje sähköpostin peruskäyttöön Microsoft Outlook Web Access Pikaohje sähköpostin peruskäyttöön 1 Käyttö työpaikalla (Hallinto-verkossa) Käynnistetään sähköposti Työpöydällä olevasta Faiposti-pikakuvakkeesta (hiirellä kaksoisklikkaamalla).

Lisätiedot

CABAS. Release Notes 5.4. Uusi kuvien ja dokumenttien käsittely

CABAS. Release Notes 5.4. Uusi kuvien ja dokumenttien käsittely Release Notes 5.4 CABAS Uusi kuvien ja dokumenttien käsittely Olemme päivittäneet ja nykyaikaistaneet CABASin kuvien ja dokumenttien käsittelyn. Nyt kuvia voi vetää hiiren osoittimella ja pudottaa ne kuvaluetteloon.

Lisätiedot

Julkinen. Suomen Pankin ja Finanssivalvonnan suojattu sähköposti: ulkoisen käyttäjän ohje

Julkinen. Suomen Pankin ja Finanssivalvonnan suojattu sähköposti: ulkoisen käyttäjän ohje Ohje 1 (10) Suomen Pankin ja Finanssivalvonnan suojattu sähköposti: ulkoisen käyttäjän ohje Sisällys 1 Johdanto... 1 2 Suojatun viestin vastaanottaminen... 1 3 Suojatun viestin lukeminen... 2 4 Vastaanotetun

Lisätiedot

Toimittajaportaalin pikaohje

Toimittajaportaalin pikaohje 1 Toimittajaportaalin pikaohje Toimittajaportaalin rekisteröityminen Toimittajaportaalin sisäänkirjautuminen Laskun luonti Liitteen lisääminen laskulle Asiakkaiden hallinta Uuden asiakkaan lisääminen Laskujen

Lisätiedot

Outlook-synkronointi 08Q4

Outlook-synkronointi 08Q4 Outlook-synkronointi 08Q4 (MelbaFresh_Outlook_08Q4.odt) melbamail@melbagroup.fi Sisällysluettelo MelbaFresh ja Outlook -synkronointi...1 Kuvaus...1 MelbaFresh Outlook:...1 Outlook MelbaFresh :...2 Ohjeet

Lisätiedot

Maksuturva-palvelun käyttöönottolomakkeen rajapintakuvaus verkkokauppaohjelmistolle

Maksuturva-palvelun käyttöönottolomakkeen rajapintakuvaus verkkokauppaohjelmistolle Maksuturva-palvelun käyttöönottolomakkeen rajapintakuvaus verkkokauppaohjelmistolle Versio 1.1 11.1.2010 2(8) Sisältö 1. Palvelun käyttöönoton tiedot... 3 Kenttien selitteet Palvelun käyttöönoton tiedot...

Lisätiedot

KÄYTTÄJÄN OPAS ONLINE SHIPPING -OHJELMAAN

KÄYTTÄJÄN OPAS ONLINE SHIPPING -OHJELMAAN KÄYTTÄJÄN OPAS ONLINE SHIPPING -OHJELMAAN onlineshipping.dhl.com MISSÄ LIIKUTKIN, ONLINE SHIPPING ON KÄYTÖSSÄSI. DHL Online Shipping on erinomainen apu niin kiireisille yrittäjille kuin toimistopäälliköillekin.

Lisätiedot

Luo lähetys UNIFAUN

Luo lähetys UNIFAUN Luo lähetys UNIFAUN WWW.UNIFAUN.COM 8. ELOKUUTA 2016 Sisällysluettelo 1 Luo lähetys... 3 1.1 Osoitteet ja kuljetuspalvelu... 3 1.2 Lähetyksen tiedot ja lisäpalvelut... 4 1.3 Tulostus... 6 LUO LÄHETYS 2

Lisätiedot