Tietosuojatyöryhmä. Työryhmän 23 päivänä helmikuuta 1999 hyväksymä. suositus 1/99

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Tietosuojatyöryhmä. Työryhmän 23 päivänä helmikuuta 1999 hyväksymä. suositus 1/99"

Transkriptio

1 5093/98/FI/lopullinen WP 17 Tietosuojatyöryhmä Työryhmän 23 päivänä helmikuuta 1999 hyväksymä suositus 1/99 ohjelmistojen ja laitteistojen Internetissä suorittamasta ei-havaittavasta ja automaattisesta henkilötietojen käsittelystä

2 Työryhmän 23 päivänä helmikuuta 1999 hyväksymä suositus 1/99 ohjelmistojen ja laitteistojen Internetissä suorittamasta ei-havaittavasta ja automaattisesta henkilötietojen käsittelystä TIETOSUOJATYÖRYHMÄ, joka on perustettu 24 päivänä lokakuuta 1995 annetulla Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivillä 95/46/EY, ottaa huomioon edellä mainitun direktiivin 29 artiklan ja 30 artiklan 3 kohdan, ottaa huomioon työjärjestyksensä ja erityisesti sen 12 ja 14 artiklan, ON ANTANUT TÄMÄN SUOSITUKSEN: 1. Työryhmä kannustaa ohjelmistoja ja laitteistoja tuottavaa alaa kehittämään Internet-käyttöön tarkoitettuja, yksityisyyden suojan vaatimusten mukaisia tuotteita, jotka tarjoavat yhteisön tietosuojasäännösten noudattamisessa tarvittavat välineet. Lainmukainen henkilötietojen käsittely edellyttää, että rekisteröidylle ilmoitetaan käsittelystä ja asia saatetaan näin rekisteröidyn tietoon. Työryhmä kiinnittää tämän vuoksi erityistä huomiota kaikkeen käsittelyyn, jota ohjelmilla ja laitteilla tehdään nykyään Internetissä ilman, että kyseessä oleva henkilö tietää käsittelystä, ja jota hän ei tämän vuoksi havaitse. Tyyppiesimerkkejä käsittelystä, jota ei voida havaita, ovat http-tasolla tapahtuva "chattering" 1, automaattiset hyperlinkit ulkopuolisiin kohteisiin, aktiivinen sisältö (kuten Java, ActiveX ja muut vastaavat asiakaspohjaiset ohjelmointitekniikat) sekä yleisissä selaimissa nykyään käytettävä evästejärjestelmä. 2. Internet-ohjelmisto- ja -laitteistotuotteiden olisi ilmoitettava Internetin käyttäjälle, millaista tietoa ne aikovat kerätä, tallentaa tai siirtää ja mihin tätä tietoa tarvitaan. Internet-ohjelmistojen ja -laitteistojen olisi myös tarjottava tietojen käyttäjille mahdollisuus saada myöhemmin helposti käyttöönsä kaikki kerätyt, itseään koskevat tiedot. Käytännössä tämä merkitsee, että 1 Tämä tarkoittaa sitä, että http-pyynnössä lähetetään enemmän tietoa kuin on tarpeen palvelinyhteyden saamiseksi. 2

3 - kun kyseessä on selainohjelma, käyttäjä saa ottaessaan yhteyden webpalvelimeen (lähettäessään pyynnön tai vastaanottaessaan web-sivun) tiedon siitä, mitä tietoja aiotaan siirtää ja mihin tarkoitukseen - kun kyseessä ovat hyperlinkit, jotka web-sivusto jollain tavalla lähettää käyttäjälle, käyttäjän selaimen olisi näytettävä kaikki hyperlinkit - kun kyseessä ovat evästeet, käyttäjälle olisi ilmoitettava, milloin Internetohjelmisto aikoo vastaanottaa, tallentaa tai lähettää evästeen. Ilmoituksessa olisi kerrottava yleisesti ymmärrettävällä kielellä, mitä tietoja evästeeseen aiotaan tallentaa, mihin tarkoitukseen tietoja käytetään ja miten kauan eväste on voimassa. 3. Laitteisto- ja ohjelmistotuotteiden toiminta-asetukset eivät saisi sallia oletusarvona asiakastunnistetietojen 2 keräämistä, tallentamista tai lähettämistä. Esimerkiksi: - Selainohjelman toiminta-asetuksissa oletusarvot olisi määritettävä siten, että Internet-yhteyden ottamisessa käsitellään ainoastaan yhteyden saamiseksi välttämättömiä tietoja. Oletusarvona ei saisi olla evästeiden lähettäminen tai tallentaminen. - Käyttäjän henkilöllisyyttä tai käyttäjäprofiilia koskevan tiedon tallentamisesta ja lähettämisestä vastaavaan selaimen osaan ei asennuksen aikana saisi automaattisesti tallentua käyttäjän laitteistoon aikaisemmin tallennettua tietoa. 4. Rekisteröidyn pitäisi Internet-laitteisto- ja -ohjelmistotuotteiden avulla voida vapaasti päättää henkilötietojensa käsittelystä, ja niiden olisi tämän vuoksi tarjottava helppokäyttöisiä työkaluja, joilla asiakastunnistetietoja voidaan vastaanoton, tallennuksen tai lähetyksen yhteydessä suodattaa (hylätä tai muokata) käyttämällä tiettyjä kriteereitä (joita ovat muun muassa profiilit, verkkoalue, Internet-palvelimen tunnistetiedot, kerättävän, tallennettavan ja lähetettävän tiedon laatu sekä säilytysaika). Käyttäjälle olisi annettava selkeät ohjeet siitä, miten laitteistoa ja ohjelmia käytetään näiden mahdollisuuksien ja työkalujen hyödyntämisessä. Esimerkiksi: - Selainten osalta tämä tarkoittaa, että selainohjelman olisi tarjottava käyttäjälle mahdollisuus määrittää selaimen toiminta-asetukset ja yksilöidä samalla, mitä tietoja selaimen pitäisi tai ei pitäisi kerätä ja välittää. - Evästeiden osalta tämä tarkoittaa sitä, että käyttäjälle olisi aina tarjottava mahdollisuus hyväksyä tai kieltää evästeen lähettäminen tai tallentaminen kokonaisuudessaan. Käyttäjälle olisi lisäksi tarjottava mahdollisuus päättää, mitä tietoja evästeeseen olisi sisällytettävä tai mitä tietoja siitä olisi poistettava 2 "Asiakastunnistetiedot" on tekninen (ei oikeudellinen) termi. Termillä tarkoitetaan asiakkaaseen (PC:n käyttäjään) liittyviä tietoja, jotka säilyvät laitteistossa pidempään kuin yhden yhteysjakson ajan. Yhteysjakso alkaa, kun asiakas pyytää tiettyä web-sivoston sivua, ja loppuu, kun asiakas päättää sulkea selainohjelman tai tietokoneen tai pyytää sivua toisesta web-sivustosta. Evästeet ja yksityisyyttä koskevat preferenssitiedot ovat tyyppiesimerkkejä asiakastunnistetiedoista. 3

4 esimerkiksi evästeen voimassaolojakson tai lähettävän tai vastaanottavan websivuston mukaan. 5. Internet-laitteisto- ja -ohjelmistotuotteiden olisi tarjottava käyttäjille mahdollisuus poistaa asiakastunnistetietoja yksinkertaisella tavalla ja ilman, että siihen tarvitaan lähettäjää. Käyttäjälle olisi annettava selkeät ohjeet siitä, miten poistaminen tehdään. Jos tietoja ei voida poistaa, niiden siirto ja lukeminen on voitava estää luotettavalla tavalla. - Evästeet ja muut asiakastunnistetiedot olisi tallennettava vakiotavalla ja ne olisi voitava poistaa asiakkaan tietokoneelta helposti ja valikoidusti. TAUSTAA Tällä hetkellä on lähes mahdoton käyttää Internetiä ilman, että käyttöön liittyy monenlaisia, yksityisyyttä loukkaavia toimintoja, joiden yhteydessä rekisteröidyn henkilötietoja käsitellään tavalla, jota hän ei havaitse. Toisin sanoen Internetin käyttäjä ei tiedä, että hänen henkilötietojaan on kerätty ja käsitelty ja että niitä voidaan käyttää tarkoituksiin, joista hänelle ei ole ilmoitettu. Käyttäjä ei tiedä tietojensa käsittelystä eikä hänellä ole valtaa päättää siitä. Esimerkki tämänkaltaisesta käsittelystä on nk. evästeiden käyttö. Eväste voidaan määritellä tietueeksi, jonka web-palvelin lähettää käyttäjän tietokoneelle, jotta kone voidaan tunnistaa, kun käyttäjä seuraavan kerran ottaa yhteyden kyseiseen websivustoon. Selaimet ovat ohjelmia, joilla voidaan muun muassa esittää Internetissä saatavilla oleva aineisto graafisen käyttöliittymän kautta. Selaimet viestivät käyttäjän tietokoneen (asiakkaan) ja tietovarastona toimivan etätietokoneen (web-palvelimen) välillä. Selaimet lähettävät usein web-palvelimelle enemmän tietoa kuin on välttämätöntä yhteyden saamiseksi. Tavanomaiset selaimet lähettävät automaattisesti kohteena olevalle web-palvelimelle tiedot selaimen tyypistä ja kielestä, muiden, käyttäjän PC:lle ja käyttöjärjestelmään asennettujen ohjelmien nimet, lähettävän sivun tiedot sekä evästeet. Selainohjelma voi myös siirtää nämä tiedot järjestelmällisesti kolmansille osapuolille ilman, että tämä olisi havaittavissa. Tämän tekniikan avulla Internetin käyttäjän liikkeet verkossa voidaan jäljittää. Jäljitystiedot sisältävät tietoja yksittäisen käyttäjän toimintatavoista, henkilöllisyydestä, tämän käyttämistä reiteistä tai web-sivustoa käytettäessä tehdyistä valinnoista. Ne sisältävät tiedot linkeistä, joita käyttäjä on käyttänyt, ja ne on kirjattu web-palvelimelle. Tietosuojaa käsittelevät yhteisön direktiivit 95/46/EY ja 97/66/EY sisältävät yksityiskohtaisia säännöksiä yksilöiden suojelusta henkilötietojen käsittelyssä. Molemmilla direktiiveillä on merkitystä tässä suosituksessa tarkoitetuissa tilanteissa, 4

5 koska näissä tilanteissa käsitellään Internetin käyttäjien henkilötietoja. Evästeet ja selaimet voivat sisältää tai käsitellä tietoja, joiden avulla Internetin yksittäisen käyttäjän välitön tai välillinen tunnistaminen saattaa olla mahdollista. Suosituksen perustana ovat olleet säännökset, jotka koskevat asianmukaista tietojenkäsittelyä, käsittelyn vastustamista perustelluista syistä sekä rekisteröidyn oikeutta päättää itseään koskevien tietojen käsittelystä. Työryhmä on erityisesti huolissaan niistä riskeistä, joita rekisteröityjen henkilötietojen käsittelyyn liittyy aina silloin, kun rekisteröidyt eivät ole tietoisia käsittelystä. Ohjelmistojen ja laitteistojen suunnittelijoita kehotetaan tämän vuoksi ottamaan huomioon näiden direktiivien periaatteet ja noudattamaan niitä, jotta Internetin käyttäjien yksityisyyden suojaa voidaan parantaa. Tehty Brysselissä 23 päivänä helmikuuta 1999 Työryhmän puolesta Puheenjohtaja Peter HUSTINX 5

29 ARTIKLAN MUKAINEN TIETOSUOJATYÖRYHMÄ

29 ARTIKLAN MUKAINEN TIETOSUOJATYÖRYHMÄ 29 ARTIKLAN MUKAINEN TIETOSUOJATYÖRYHMÄ 5035/01/FI/lopullinen WP 56 Valmisteluasiakirja EU:n tietosuojalainsäädännön kansainvälisestä soveltamisesta EU:n ulkopuolisten www-sivustojen suorittamaan henkilötietojen

Lisätiedot

Lausunto 2/2013 sovelluksista älylaitteissa

Lausunto 2/2013 sovelluksista älylaitteissa TIETOSUOJATYÖRYHMÄ 00461/13/FI WP 202 Lausunto 2/2013 sovelluksista älylaitteissa Annettu 27. helmikuuta 2013 Tietosuojatyöryhmä on perustettu direktiivin 95/46/EY 29 artiklalla. Se on riippumaton EU:n

Lisätiedot

Tietosuojakäytäntö. 1. Navicon keräämät tiedot.

Tietosuojakäytäntö. 1. Navicon keräämät tiedot. Tietosuojakäytäntö Tätä tietosuojakäytäntöä ("tietosuojakäytäntö") sovelletaan, kun muodostat yhteyden verkkosivustoille, vierailet verkkosivustoilla tai käytät verkkosivustoja, jotka omistaa ja joita

Lisätiedot

29 ARTIKLAN MUKAINEN TIETOSUOJATYÖRYHMÄ

29 ARTIKLAN MUKAINEN TIETOSUOJATYÖRYHMÄ 29 ARTIKLAN MUKAINEN TIETOSUOJATYÖRYHMÄ 12168/02/FI WP 80 Valmisteluasiakirja biotunnisteista Hyväksytty 1.8.2003 Työryhmä on perustettu direktiivin 95/46/EY 29 artiklan mukaisesti. Se on riippumaton EU:n

Lisätiedot

TIETOSUOJA SUORAMARKKINOINNISSA

TIETOSUOJA SUORAMARKKINOINNISSA TIETOSUOJAVALTUUTETUN TOIMISTO TIETOSUOJA SUORAMARKKINOINNISSA Päivitetty 16.06.2011 www.tietosuoja.fi 2 Sisällys 1. Johdanto 3 2. Suoramarkkinoinnin kohdistaminen yksityishenkilöön 3 2.1. puhelinsoiton

Lisätiedot

C 229/6 Euroopan unionin virallinen lehti 23.9.2009

C 229/6 Euroopan unionin virallinen lehti 23.9.2009 C 229/6 Euroopan unionin virallinen lehti 23.9.2009 Euroopan tietosuojavaltuutetun lausunto ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi Eurodac-järjestelmän perustamisesta sormenjälkien

Lisätiedot

Valmisteluasiakirja. Tietosuoja Internetissä - Euroopan unionin yhdennetty lähestymistapa -

Valmisteluasiakirja. Tietosuoja Internetissä - Euroopan unionin yhdennetty lähestymistapa - 29 ARTIKLAN MUKAINEN TIETOSUOJATYÖRYHMÄ 5063/00/FI/lopull. WP 37 Valmisteluasiakirja Tietosuoja Internetissä - Euroopan unionin yhdennetty lähestymistapa - Hyväksytty 21. marraskuuta 2000 Työryhmä on perustettu

Lisätiedot

OHJE INTERNETIN KÄYTTÄJÄLLE

OHJE INTERNETIN KÄYTTÄJÄLLE TIETOSUOJAVALTUUTETUN TOIMISTO OHJE INTERNETIN KÄYTTÄJÄLLE Päivitetty 27.07.2010 www.tietosuoja.fi 2 SISÄLLYSLUETTELO Ohje Internetin käyttäjälle - Johdanto 3 Näin turvaat yksityisyytesi Internetissä.

Lisätiedot

XV D /5022/97, lopullinen FI WP 6. Tietosuojatyöryhmä SUOSITUS 3/97. Anonymiteetti Internetissä

XV D /5022/97, lopullinen FI WP 6. Tietosuojatyöryhmä SUOSITUS 3/97. Anonymiteetti Internetissä EUROOPAN KOMISSIO PÄÄOSASTO XV Sisämarkkinat ja rahoituspalvelut Tiedon vapaa liikkuvuus, yhtiöoikeus ja rahoitustiedot Tiedon vapaa liikkuvuus, tietosuoja ja siihen liittyvät kansainväliset asiat XV D

Lisätiedot

Mitä tulikaan sovittua? Yksityisyydensuoja internetpalveluiden sopimuksissa

Mitä tulikaan sovittua? Yksityisyydensuoja internetpalveluiden sopimuksissa Mitä tulikaan sovittua? Yksityisyydensuoja internetpalveluiden sopimuksissa 28.10.2014 Sisällysluettelo 1 Taustaa... 3 1.1 Internetin palveluista... 3 1.2 Sopimuksen syntyminen... 3 1.3 Internetpalvelusopimuksen

Lisätiedot

TIETOSUOJA. Tietosuojan soveltamisala.

TIETOSUOJA. Tietosuojan soveltamisala. TIETOSUOJA Tietosuojan soveltamisala. Tämä asiakkaita koskeva tietosuojakäytäntö (jäljempänä "käytäntö") kuvaa tapoja, joilla Rezidor Hotel Group toimiessaan brändin omistavan tanskalaisen yhtiön Rezidor

Lisätiedot

ARIBAN TIETOSUOJASELOSTE

ARIBAN TIETOSUOJASELOSTE ARIBAN TIETOSUOJASELOSTE ARIBAN TIETOSUOJASELOSTE Ariba, joka on SAP-yhtiö, tarjoaa business-to-business-tuotteita ja -palveluja. Kun Ariba kerää yksilöltä tietoja (henkilötietoja), tiedot tavallisesti

Lisätiedot

Kaupan asiakkaita voivat olla 18 vuotta täyttäneet henkilöt joilla on täysi oikeustoimikelpoisuus.

Kaupan asiakkaita voivat olla 18 vuotta täyttäneet henkilöt joilla on täysi oikeustoimikelpoisuus. KÄYTTÖEHDOT Myynti verkkokaupassa perustuu Verkkokaupan käyttöehtoihin, joihin jokaisen Asiakkaan on tutustuttava ennen tilauksen jättämistä. Tilauksen jättäminen tarkoittaa käyttöehtojen hyväksymistä.

Lisätiedot

Käyttöehdot / Tietosuoja / Rekisteriseloste. Käyttöehdot

Käyttöehdot / Tietosuoja / Rekisteriseloste. Käyttöehdot Käyttöehdot / Tietosuoja / Rekisteriseloste Käyttöehdot Käyttämällä Habibi.fi verkkosivustoa tai Habibin Kantis kantaasiakassovellusta, käyttäjä sitoutuu noudattamaan jäljempänä esitettyjä ehtoja. Mikäli

Lisätiedot

ARIBAN TIETOSUOJASELOSTE

ARIBAN TIETOSUOJASELOSTE ARIBAN TIETOSUOJASELOSTE ARIBAN TIETOSUOJASELOSTE Ariba, joka on SAP-yhtiö, tarjoaa business-to-business-tuotteita ja -palveluja. Kun Ariba kerää yksilöltä tietoja (henkilötietoja), tiedot tavallisesti

Lisätiedot

Tietosuoja. Tietosuojakäytänne: 1 Käytännesääntöjen tarkoitus. 2 Soveltamisala. 3 Määritelmät

Tietosuoja. Tietosuojakäytänne: 1 Käytännesääntöjen tarkoitus. 2 Soveltamisala. 3 Määritelmät Tietosuoja Tietosuojakäytänne: 1 Käytännesääntöjen tarkoitus Suomen Markkinatutkimusliitto ry (SMTL) on laatinut nämä käytännesäännöt mielipide- ja markkinatutkimuksia (jäljempänä tutkimus) tekeviä jäsenyrityksiään

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 125/2003 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle sähköisen viestinnän tietosuojalaiksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi uusi sähköisen

Lisätiedot

HENKILÖTIETOJEN SIIRTO ULKOMAILLE HENKILÖTIETOLAIN MUKAAN

HENKILÖTIETOJEN SIIRTO ULKOMAILLE HENKILÖTIETOLAIN MUKAAN TIETOSUOJAVALTUUTETUN TOIMISTO HENKILÖTIETOJEN SIIRTO ULKOMAILLE HENKILÖTIETOLAIN MUKAAN Päivitetty 01.08.2013 www.tietosuoja.fi SISÄLLYSLUETTELO 2 1. Yleistä henkilötietojen siirrosta ulkomaille 3 2.

Lisätiedot

McAfeen tietosuojaseloste.

McAfeen tietosuojaseloste. Tietosuojaseloste Tämä tietosuojaseloste on päivitetty 20. maaliskuuta 2014, jotta olemme voineet lisätä linkin McAfeen uuteen evästeselosteeseen ja tehdä luettavuuteen ja selkeyteen vaikuttavia muutoksia.

Lisätiedot

Nämä erityisehdot ovat ensisijaiset yleisiin ehtoihin nähden, mikäli näiden kahden asiakirjan välillä esiintyisi ristiriitaa.

Nämä erityisehdot ovat ensisijaiset yleisiin ehtoihin nähden, mikäli näiden kahden asiakirjan välillä esiintyisi ristiriitaa. DEDIKOIDUN PALVELIMEN VUOKRAAMISEN ERITYISEHDOT Viimeinen versio, päivätty 3.9.2013 LUKU 1: KOHDE Näiden OVH:n yleisiä palveluehtoja täydentävien erityisehtojen tarkoituksena on määritellä tekniset ehdot

Lisätiedot

Selittävät huomautukset

Selittävät huomautukset EUROOPAN KOMISSIO VEROTUKSEN JA TULLILIITON PÄÄOSASTO Välillinen verotus ja verohallinto Arvonlisävero Julkaistu 3. huhtikuuta 2014 Selittävät huomautukset Vuonna 2015 voimaan tulevat EU:n arvonlisäverotusta

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus NEUVOSTON ASETUS. yhtenäisestä viisumin kaavasta annetun asetuksen (EY) N:o 1683/95 muuttamisesta.

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus NEUVOSTON ASETUS. yhtenäisestä viisumin kaavasta annetun asetuksen (EY) N:o 1683/95 muuttamisesta. EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel 24.09.2003 KOM(2003)558 lopullinen 2003/0217 (CNS) 2003/0218 (CNS) Ehdotus NEUVOSTON ASETUS yhtenäisestä viisumin kaavasta annetun asetuksen (EY) N:o 1683/95 muuttamisesta

Lisätiedot

KULUTTAJIEN HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELY JA TIETOSUOJA MARKKINOINNISSA

KULUTTAJIEN HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELY JA TIETOSUOJA MARKKINOINNISSA KULUTTAJIEN HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELY JA TIETOSUOJA MARKKINOINNISSA Sisällysluettelo: Sivu 1. Tarkoitus 1 2. Soveltamisala 2 3. Määritelmät 2 4. Henkilötietojen käsittelyn periaatteet 3 4.1 Huolellisuusvelvoite

Lisätiedot

LAADI TIETOSUOJASELOSTE

LAADI TIETOSUOJASELOSTE TIETOSUOJAVALTUUTETUN TOIMISTO LAADI TIETOSUOJASELOSTE Päivitetty 27.07.2010 www.tietosuoja.fi Henkilötietolain mukaan kaikkiin verkkopalveluihin, joissa kerätään henkilötietoja on liitettävä tietojen

Lisätiedot

EUROOPAN KESKUSPANKKI

EUROOPAN KESKUSPANKKI 31.12.2005 FI C 336/109 EUROOPAN KESKUSPANKKI EUROOPAN KESKUSPANKIN LAUSUNTO, annettu 15 päivänä joulukuuta 2005 ehdotuksesta asetukseksi (EY) maksajaa koskevien tietojen toimittamisesta varainsiirtojen

Lisätiedot

Selittävät huomautukset Arvonlisäveroon liittyvät laskutusta koskevat säännöt

Selittävät huomautukset Arvonlisäveroon liittyvät laskutusta koskevat säännöt Selittävät huomautukset Arvonlisäveroon liittyvät laskutusta koskevat säännöt (Neuvoston direktiivi 2010/45/EU) Mihin tarvitaan selittäviä huomautuksia? Selittävien huomautusten tavoitteena on tehdä EU:n

Lisätiedot

SOPIMUS V.4.0 SOPIJAPUOLINA: European Registry for Internet Domains vzw / asbl. Woluwelaan 150. B-1831 Diegem. Belgium ALV BE 0864 240 405

SOPIMUS V.4.0 SOPIJAPUOLINA: European Registry for Internet Domains vzw / asbl. Woluwelaan 150. B-1831 Diegem. Belgium ALV BE 0864 240 405 SOPIMUS SOPIJAPUOLINA: Yhteisö European Registry for Internet Domains vzw / asbl Osoite Park Station Woluwelaan 150 B-1831 Diegem Belgium ALV BE 0864 240 405 Edustaja Marc Van Wesemael Jäljempänä EURid

Lisätiedot

REKISTERITUTKIMUKSEN TIETOSUOJAOPAS TUTKIJOILLE JA TIETOPYYNTÖJÄ KÄSITTELEVILLE VIRANOMAISILLE

REKISTERITUTKIMUKSEN TIETOSUOJAOPAS TUTKIJOILLE JA TIETOPYYNTÖJÄ KÄSITTELEVILLE VIRANOMAISILLE TIETOSUOJAVALTUUTETUN TOIMISTO REKISTERITUTKIMUKSEN TIETOSUOJAOPAS TUTKIJOILLE JA TIETOPYYNTÖJÄ KÄSITTELEVILLE VIRANOMAISILLE Päivitetty 27.07.2010 www.tietosuoja.fi 2 REKISTERITUTKIMUKSEN TIETOSUOJAOPAS

Lisätiedot

FINANSSIALAN KESKUSLIITTO 20.11.2012 LUOTTOLAITOSTEN HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYÄ KOSKEVAT KÄYTÄNNESÄÄNNÖT

FINANSSIALAN KESKUSLIITTO 20.11.2012 LUOTTOLAITOSTEN HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYÄ KOSKEVAT KÄYTÄNNESÄÄNNÖT FINANSSIALAN KESKUSLIITTO 20.11.2012 LUOTTOLAITOSTEN HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYÄ KOSKEVAT KÄYTÄNNESÄÄNNÖT 1 JOHDANTO... 4 2 SOVELTAMINEN JA MÄÄRITELMÄT... 4 2.1 Milloin henkilötietolakia ja käytännesääntöjä

Lisätiedot

KOMISSION ASETUS (EY)

KOMISSION ASETUS (EY) L 162/40 KOMISSION ASETUS (EY) N:o 874/2004, annettu 28 päivänä huhtikuuta 2004,.eu-aluetunnuksen perustamista ja käyttöä koskevista yleisistä toimintasäännöistä ja rekisteröintiä koskevista periaatteista

Lisätiedot