Oikaisuvaatimus kaavoituspäällikön poikkeamispäätöksestä: Osuniemi, Suviranta

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Oikaisuvaatimus kaavoituspäällikön poikkeamispäätöksestä: Osuniemi, Suviranta 444-435-1-23"

Transkriptio

1 Kaupunkisuunnittelulautakunta Oikaisuvaatimus kaavoituspäällikön poikkeamispäätöksestä: Osuniemi, Suviranta / /2014 KASULK 148 Kaavoituspäällikkö myönsi ( 38) kiinteistölle Suviranta (os. Pensaarentie 30) lomarakennuksen ja ta lous ra ken nuksen poikkeamisluvan. Rakennuspaikka ra joit tuu Lohjanjärveen ja suunniteltu lomarakennus si jaitsee noin 43 metrin etäisyydellä ran nas ta. Rakennuspaikan pinta-ala on 8810 m². Poikkeamispäätös oli seuraavan sisältöinen: Oikaisuvaatimus Luvan hakijat ovat tehneet päivätyn seuraavan sisältöisen oi kaisu vaa ti muk sen koskien päätöksessä mainittua vesikäymäläkieltoa: "Anomme täten Lohjan kaupunkisuunnittelulautakunnalta oikaisua päivättyyn poikkeamispäätökseen saada rakentaa uuteen lo mara ken nuk seen vesikäymälä. Päätöksessä mainitaan "- rakennukseen ei asenneta vesikäymälää." Pyydämme ystävällisesti kaupunkisuunnittelulautakunnalta lupaa saada raken taa lomarakennukseen vesikäymälä ja siihen liittyvä umpisäiliö. Perustelut: - Päästöjä ympäristöön ei aiheudu: määräysten mukainen umpisäiliö riit tävän etäällä järvestä. - Tontille tulee jo nyt naapurin Rösörannan kanssa yhteinen kuorma-auton kan ta va tie. Rösöranta on saanut luvan vesikäymälän ja umpisäiliön käyttöön. - pakastavat ja polttavat käymäläjärjestelmät ovat kalliita rakentaa, ku lut tavat energiaa sekä aiheuttavat ajan mittaan haju- ja ympäristöhaittoja. Sisään rakennettava kompostoiva kuivakäymälä sen sijaan edellyttäisi ra kennuk sen korkotason nostoa." Poikkeamishakemus "Käytetty rakennusoikeus Lomarakennus (45 k-m²), saunarakennus (15 k-m²) ja talousrakennus (32 k-m²). Rakennustoimenpide Lomarakennus (110 k-m², kerrosluku I½) ja talousrakennus (40 k-m²). Van ha lo ma ra ken nus ja talousrakennus puretaan. Käytetty ra ken nus oi keus tulee olemaan yhteensä 165 k-m² (110 k-m² + 55 k-m²). Sallittu ra ken nusoi keus on 225 k-m² (150 k-m² + 75 k-m²). Rakentamisrajoitus

2 Meren tai vesistön ranta-alueeseen kuuluvalle rantavyöhykkeelle ei saa raken taa ra ken nus ta ilman asemakaavaa tai oikeusvaikutteista yleis kaa vaa, jos sa on erityisesti mää rät ty yleiskaavan tai sen osan käyttämisestä ra kennus lu van myöntämisen pe rus tee na (MRL mom). Naapurien kuuleminen Naapureilla (4 naapuria) ei ollut huomautettavaa. Kaavoitustilanne - Uudenmaan maakuntakaava (Ympäristöministeriö ): ei alue varauk sia. - Uudenmaan 1. vaihemaakuntakaava (Ympäristöministeriö ): ei alue va rauk sia. - Uudenmaan 2. vaihemaakuntakaava (hyväksytty maakuntavaltuustossa ): ei aluevarauksia. - Yleiskaava (kunnanvaltuusto , oikeusvaikutukseton): loma-asun to alue (RA). - Lohjan maankäytön rakenne (kaupunginvaltuusto ): Si ni nen Lohja: Virkistys- ja retkeilyalueet ja palvelut, hallittu vapaa-ajan asuminen ja sen pal ve lut, maaseutuasuminen, väljä oma toi mi nen maa seu tu asu mi nen sinisissä kylissä, lo ma ky lät, matkailupalvelut, luon toalu eet, luontopolut, uimarannat, vesiliikenteen ran tau tu mis pai kat, lei rin täalu eet. Lausunnot Lohjan ympäristöyksiköllä ei ollut huomautettavaa. Asian käsittelyssä on kiin ni tet tä vä eri tyis tä huomiota jätevesien käsittelyyn rannan läheisyyden ta kia." Poikkeamispäätöksessä todettiin seuraavat lähtökohdat ja erityiset syyt "Oikeusvaikutuksettomassa yleiskaavassa rakennuspaikka sijaitsee loma-asun to alu eel la ja Lohjan maankäytön rakennekuvassa raken nus paik ka kuuluu siniseen Loh jaan. Kyseessä on vanha lomarakennuspaikka, jossa sijaitsee vuonna 1954 raken net tu lo ma ra ken nus ja talousrakennuksia. Hakemuksessa esitetään 110 k-m²:n suuruisen lomarakennuksen ra ken tamis ta 8810 m²:n suuruiselle rakennuspaikalle. Vanha huonokuntoinen loma ra ken nus puretaan ja uu si lomarakennus rakennetaan purettavaa lo mara ken nus ta kauemmaksi rannasta. Hakemuksessa on kyse uuden rakennuksen rakentamisesta ran ta-alu eelle. Ra ken ta mi nen edellyttää poikkeamisluvan. Poikkeamisen myön tä mi sen toi mi val ta kuuluu MRL momentin kohdan 1 mukaan Lohjan kaupun gil le, koska kysymyksessä on ole mas sa olevan asuinrakennuksen korvaa mi ses ta (vanha asuinrakennus puretaan ja se kor va taan uudella lo mara ken nuk sel la). Rakennuspaikka rajoittuu Lohjanjärveen ja suunniteltu lomarakennus si jaitsee noin 43 met rin etäisyydellä rannasta.

3 Rakennuspaikka rajoittuu Pensaarentiehen ja se sijaitsee noin 150 metrin etäi syy del lä Loh jan saa ren ties tä (yhdystie 11087). Etäisyys Virkkalan taa jaman palveluihin on noin 7,5 km ja Lohjansaaren kyläkeskukseen noin 4 km. Ahtialansalmen rannalle on muodostunut tiivistä loma-asutusta. Lähin loma ra ken nus si jait see noin 40 metrin etäisyydellä suunnitellusta lo ma ra kennuk ses ta. Harmaat jätevedet voidaan rakennuspaikan pinta-ala ja rakennuksen etäisyys rannasta huo mi oon ottaen käsitellä maaperäkäsittelynä Lohjan ym päris tön suo je lu mää räys ten suo ja etäi syys vaa ti mus ten mukaisesti. Ra ken nukseen tulee kompostoiva kui va käy mä lä. Uusi lomarakennus sijaitsee noin 43 metrin etäisyydellä rannasta ja pu retta va lo ma ra ken nus sijaitsee noin 20 metrin etäisyydellä rannasta. Ran nal la kas vaa tiheää suo ja met sää. Ottaen lisäksi huomioon rakennuksen etäi syyden rannasta ja rakennuspaikan pin ta-alan, voidaan katsoa, että suun ni tellul la rakentamisella ei ole merkittävää vai ku tus ta rantamaisemalle. Rakennuspaikka täyttää maanomistajien tasapuolisen kohtelun ja MRL mo men tis sa rakennuspaikalle esitetyt vaatimukset. Suunniteltu rakentaminen ei ole ristiriidassa kaupunginvaltuuston ( 58) hy väk sy män maankäytön rakenteen kanssa (mm. hallittu vapaa-ajan asu mi nen, maaseutuasuminen, väljä oma toi mi nen maaseutuasuminen sinisissä kylissä). Suunniteltu rakentaminen ei aiheuta haittaa kaavoitukselle tai alueiden käy tön muulle jär jes tä mi sel le." Päätös "Myönnän poikkeuksen hakemuksen mukaisesti MRL 171 :n 1. ja 2. momen tin kohdan 1 nojalla MRL 72 :n 1. momentin säännöksistä ran ta raken ta mis ta koskevista määräyksistä poikkeamisesta ehdolla, että - olemassa oleva lomarakennus puretaan; ja - rakennukseen ei asenneta vesikäymälää. Poikkeamispäätöksen perustelut "Hakemuksen tueksi on esitetty erityisiä syitä (yleiskaava, vanha lo ma raken nus paik ka, van ha lomarakennus puretaan ja se korvataan uudella loma ra ken nuk sel la, uusi lo ma ra ken nus tulee purettavaa lomarakennusta kau em mak si rannasta, rakennuspaikan pin ta-ala, rakennuksen etäisyys ran nas ta, alueelle on muodostunut loma-asutusta, maa seu tu asu mi nen, hal lit tu vapaa-ajan asuminen, pääteiden läheisyys). Hakemuksen mukaisen rakentamisen ei voida päätöksessä esitetyt ehdot huo mi oon ot taen 1. katsoa aiheuttavan haittaa kaavoitukselle, kaavan toteuttamiselle tai

4 aluei den käytön muul le järjestämiselle; 2. vaikeuttavan luonnonsuojelun tavoitteiden saavuttamista; 3. vaikeuttavan rakennetun ympäristön suojelemista koskevien ta voit tei den saa vut ta mis ta; eikä Poikkeaminen ei johda vaikutuksiltaan merkittävään rakentamiseen eikä muu toin ai heu ta merkittäviä haitallisia ympäristö- tai muita vaikutuksia (MRL 172 )." Sovelletut oikeusohjeet "Maankäyttö- ja rakennuslaki mom., ja 2. mom., kohta 1, 172, ym pä ris tö toi men johtosääntö 4. luku, 9 3. mom. 1. kohta." Kaupunkisuunnittelulautakunnan esittämät oi kai su vaa timus ta koskevat lähtökohdat ja erityiset syyt Kaupunkisuunnittelulautakunta hylkäsi ( 36) Karjalohjan kunnan hal li tuk sen ( 199) luvan hakijan tekemän vastaavaa ve sikäy mä lä kiel toa koskevan valituksen Helsingin hallinto-oikeudelle. Nummi-Pusulan kunnanhallitus myönsi ( 34) poikkeamisluvan Kolm pers jär ven ranta-asemakaavan kaavamääräyksistä, joissa ve si käymä län rakentaminen on kielletty. Uudenmaan ELY -keskus valitti kun nanhal li tuk sen päätöksestä Helsingin hallinto-oikeuteen. Helsingin hal lin to-oikeus kumosi ELY -keskuksen valituksesta kunnanhallituksen pää tök sen. Luvan hakijat valittivat korkeimpaan hallinto-oikeuteen, joka hyl kä si luvan hakijan tekemän valituksen. Korkeimman hallinto-oikeuden perusteluissa todetaan mm. seuraavaa: "Voimassa olevaan kaavaan liittyvä kaavamääräys on ollut keskeinen osa ran ta kaa va rat kai sua ja sen suunnitteluperiaatteita. Tämän vuoksi siitä poik kea mi nen edellyttää yksittäisistä poikkeamishakemuksista laajempaa maan käy töl lis tä harkintaa." Lohjan kaupunki myönsi viranhaltijapäätöksellä poik kea mis lu van lomarakennuksen rakennusoikeuden ylitystä varten Röylän ase ma kaa van kortteliin19 (Airola RN:o 1:151). Samalla poikettiin myös ase ma kaa va määräyk sis sä olevasta vesikäymäläkiellosta. Uudenmaan ympäristökeskus teki ympäristölautakunnalle oikai su vaa ti muk sen poikkeamispäätöksestä. Ympäristölautakunta myönsi ve si käy mä lä lu van ( 284), josta Uudenmaan ympäristökeskus va lit ti Helsingin hallinto-oikeuteen. Helsingin hallinto-oikeus kumosi poikkeamispäätöksen vesikäymäläkiellon osalta. Luvan hakijat va lit ti vat korkeimpaan hallinto-oikeuteen, joka antamallaan päätök sel lään hylkäsi valituksen ja pysytti hallinto-oikeuden päätöksen. Korkeimman hallinto-oikeuden päätöksessä todettiin mm. seuraavaa: "Kun otetaan huomioon ympäristökeskuksen valituksessa esitetyt loma-asun to jen vesikäymälöiden jäteveden käsittelyn toimivuuteen ja ja umpi säi liöi den tyhjentämiseen liittyvät epävarmuustekijät, saattaisi kyseisen

5 kal tai nen yhtenäisen loma-asuntoalueen laajamittainen varustaminen ve sikäy mä löil lä, joiden jätevedet käsitellään rakennuspaikkakohtaisesti, vaaran taa vesiensuojelun tavoitteet. Tähän nähden ja ottaen huomioon poikkea mis har kin taan kuuluva vaatimus maanomistajien yhdenvertaisesta kohte lus ta lupakäsittelyssä sekä se, että alueen muillakin maanomistajilla voi olla tarve sijoittaa kiinteistölleen vesikäymälä, aiheuttaisi yksittäisillä ve sikäy mä lä kiel to poik kea mi sil la haittaa kaavoitukselle ja kaavan to teut ta mi selle." Lohjan kaupungin ympäristönsuojelumääräykset sallivat vesikäymälän raken ta mi sen ranta-alueella sijaitsevaan lomarakennukseen, mikäli suo jaetäi syys vaa ti muk set täyttyvät. Karjalohjan rakennusjärjestyksessä ei ole ve si käy mä lä kiel toa ranta-alueille, mutta Karjalohjalle muodostuneen käytän nön mukaan vesikäymälälupia ei ole yleensä myön netty lo ma-asun toihin. Lohjan kaupungin toimivaltaan kuuluvissa lomarakennusluvissa kaupunki on lupaviranomaisena pyrkinyt pääasiassa kuivakäymäläratkaisuihin. Joissa kin tapauksissa, mikäli luvan hakija on esittänyt todellisia ja päteviä perus te lu ja ja erityisiä syitä, ollaan myönnetty vesikäymälän rakentaminen siten, että jätevedet johdetaan riittävän kaukana rannasta sijaitsevaan täyt tymis hä lyt ti mel lä varustettuun um pi säi li öön. Vesiensuojelulliset syyt eivät kuitenkaan ole pääasiallinen syy ve si käy mä läkiel lon asettamiselle. Silloin kun ELY -keskus (aikaisemmin Uudenmaan ympäristökeskus) tai jokin muu viranomainen on asettanut vesikäymäläkiellon, tai ase ma kaa vas sa on vesikäymäläkielto, niin Lohjalla kieltoa on aina noudatettu ra ken nus lupaa myönnettäessä. (Pertti Piirilä) Erikseen jaettavat asiakirjat - sijaintikartta - kiinteistöjaotuskartta - asemapiirustus - luvan hakijoiden oikaisuvaatimus Esitys Kaav.pääll. Kaupunkisuunnittelulautakunta toteaa, että oikaisuvaatimuksessa ei ole tullut esille mitään sellaista, mikä antaisi aihetta kumota kaa voi tus pääl li kön ( 38) tekemän poikkeamispäätöksen, joten oi kai su vaa ti mus hylätään aiheettomana ja kaavoituspäällikön poik kea mis pää tös py sy te tään ennallaan. Perustelut: Kaupunkisuunnittelulautakunta toteaa, että vesikäymäläkiellosta poik keami sen tuek si ei ole esitetty erityisiä syitä. Myös esit te ly osas sa mainitut korkeim man hallinto-oikeuden päätökset, kau pun ki suun nit te lu lau ta kun nan ( 36) hallinto-oikeudelle antama ve si käy mä lä kiel toa koskeva kiel tei nen lausunto ja Lohjan kaupungin ylei set periaatteet tukevat kaa voitus pääl li kön myön tä mää poik kea mis pää tös tä.

6 Päätös Hyväksyttiin

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 11/2015 248

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 11/2015 248 Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 11/2015 248 Kaupunginhallitus Aika 15.06.2015 klo 17:00-19:05 Paikka Länsi-Suomen Osuuspankki, Hakkiluoto Käsitellyt asiat Pykälä Asia Sivu 122 Koulujen tuntikehys lukuvuonna

Lisätiedot

Härmän Teollisuuskiinteistöt Oy:n ostotarjous Kauhavan kaupungille ja väliaikaisen tieyhteyden rakentaminen kaupungin omistaman tilan kautta

Härmän Teollisuuskiinteistöt Oy:n ostotarjous Kauhavan kaupungille ja väliaikaisen tieyhteyden rakentaminen kaupungin omistaman tilan kautta Kaupunginhallitus 225 08.09.2014 Härmän Teollisuuskiinteistöt Oy:n ostotarjous Kauhavan kaupungille ja väliaikaisen tieyhteyden rakentaminen kaupungin omistaman tilan kautta 423/5.52.522/2014 Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Ympäristölupahakemus / Simpsiön koirakouluyhdistys ry / tuhkajätteen hyödyntäminen

Ympäristölupahakemus / Simpsiön koirakouluyhdistys ry / tuhkajätteen hyödyntäminen Ympäristölupahakemus / Simpsiön koirakouluyhdistys ry / tuhkajätteen hyödyntäminen 219/11.01.00.01/2015 Ympla 75 Valmistelija: Ympäristöinsinööri Mirva Korpi Ympäristöinsinööri: Ympä ristölautakunta tekee

Lisätiedot

PUOLANGAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 67

PUOLANGAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 67 PUOLANGAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 67 Kunnanhallitus 16.03.2015 AIKA 16.03.2015 klo 09:00-12:56 PAIKKA Kunnanvirasto, valtuustosali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 49 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA 69 PÄÄTÖSVALTAISUUDEN

Lisätiedot

Metsähallitus / Ympäristölupahakemus kallion louhinnalle ja murskaukselle tilalle Valtion metsämaat RN:o 1:1 kylään Valtion metsämaat

Metsähallitus / Ympäristölupahakemus kallion louhinnalle ja murskaukselle tilalle Valtion metsämaat RN:o 1:1 kylään Valtion metsämaat Ympäristölautakunta 180 09.12.2014 Metsähallitus / Ympäristölupahakemus kallion louhinnalle ja murskaukselle tilalle Valtion metsämaat RN:o 1:1 kylään Valtion metsämaat 546/54.540/2014 YMPLTK 180 Ympäristöpäällikkö

Lisätiedot

Moottorikelkkareittisuunnitelma Pahkajärvi-Nälkäjärvi-Kortemännikkö (reitti nro 55.)

Moottorikelkkareittisuunnitelma Pahkajärvi-Nälkäjärvi-Kortemännikkö (reitti nro 55.) Tekninen lautakunta 20 02.04.2015 Kunnanhallitus 127 13.04.2015 Tekninen lautakunta 49 12.06.2015 Kunnanhallitus 234 22.06.2015 Moottorikelkkareittisuunnitelma Pahkajärvi-Nälkäjärvi-Kortemännikkö (reitti

Lisätiedot

Akm 231: Tokolan teollisuusalueen asemakaava ja asemakaavan muutos

Akm 231: Tokolan teollisuusalueen asemakaava ja asemakaavan muutos TEKNINEN LAUTAKUNTA 3 20.01.2015 TEKNINEN LAUTAKUNTA 41 16.04.2015 TEKNINEN LAUTAKUNTA 55 03.06.2015 KAUPUNGINHALLITUS 251 15.06.2015 Akm 231: Tokolan teollisuusalueen asemakaava ja asemakaavan muutos

Lisätiedot

Eläinsuojan ympäristöluvan lupamääräysten tarkistaminen, Ruhanen Mika ja Teija, Kiuruvesi

Eläinsuojan ympäristöluvan lupamääräysten tarkistaminen, Ruhanen Mika ja Teija, Kiuruvesi Ympäristölautakunta 9 06.02.2014 Eläinsuojan ympäristöluvan lupamääräysten tarkistaminen, Ruhanen Mika ja Teija, Kiuruvesi 236/11.01.00/2013 Ymplk 9 Valmistelija: ympäristönsuojelutarkastaja Johanna Narvi,

Lisätiedot

Rakennus- ja ympäristölautakunta 35 04.03.2015. Ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelman toteutuminen 2014 743/11.02.02/2013

Rakennus- ja ympäristölautakunta 35 04.03.2015. Ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelman toteutuminen 2014 743/11.02.02/2013 Rakennus- ja ympäristölautakunta 35 04.03.2015 Ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelman toteutuminen 2014 743/11.02.02/2013 Rymla 35 Valtioneuvoston asetuksessa kunnan ympäristöterveydenhuollon val

Lisätiedot

Lausunnon antaminen sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämislain hallituksen esityksen luonnoksesta

Lausunnon antaminen sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämislain hallituksen esityksen luonnoksesta Kunnanhallitus 59 04.03.2014 Lausunnon antaminen sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämislain hallituksen esityksen luonnoksesta 85/06.00/2014 Khall 59 Valmistelija va. kunnanjohtaja Marjatta Laukkanen,

Lisätiedot

Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 2/2015 26

Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 2/2015 26 Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 2/2015 26 Valtuusto Aika 30.03.2015 klo 18:00-19:21 Paikka Kunnanvirasto, valtuustosali Käsitellyt asiat Pykälä Otsikko Sivu 10 Sami Halisen eroanomus kunnan luottamustehtävistä

Lisätiedot

Poikkeamislupa kolmen asuinrakennuksen rakentamiseen/siikajoen Golf talot (MRL 171-173)

Poikkeamislupa kolmen asuinrakennuksen rakentamiseen/siikajoen Golf talot (MRL 171-173) Kunnanhallitus 368 18.10.2010 Poikkeamislupa kolmen asuinrakennuksen rakentamiseen/siikajoen Golf talot (MRL 171-173) 2207/11/111/2010 KHALL 368 Hakija Nimi Perustettava yhtiö Siikajoen golf-talot Osoite

Lisätiedot

Ympäristölautakunta (Rantasalmi, Juva, Sulkava) 16 10.06.2015 LUVATON RAKENNUS/SULKAVA 106/10/2015 YMP.LTK 10.06.2015 16 168/500.

Ympäristölautakunta (Rantasalmi, Juva, Sulkava) 16 10.06.2015 LUVATON RAKENNUS/SULKAVA 106/10/2015 YMP.LTK 10.06.2015 16 168/500. Ympäristölautakunta (Rantasalmi, Juva, Sulkava) 16 10.06.2015 LUVATON RAKENNUS/SULKAVA 106/10/2015 YMP.LTK 10.06.2015 16 168/500.501/2009 VALVLTK 39 Rakennustyön keskeyttäminen Rakennustarkastaja on 14.7.2009

Lisätiedot

MERI-LAPIN YM PÄ RIS TÖ TER VEYS VAL - VON NAN VALVONTASUUNNITELMA VUOSILLE 2015-2019

MERI-LAPIN YM PÄ RIS TÖ TER VEYS VAL - VON NAN VALVONTASUUNNITELMA VUOSILLE 2015-2019 MERI-LAPIN YM PÄ RIS TÖ TER VEYS VAL - VON NAN VALVONTASUUNNITELMA VUOSILLE 2015-2019 LUONNOS Sisällys 1 JOHDANTO 3 2 MERI-LAPIN YMPÄRISTÖTERVEYSVALVONNAN VALVONTAYKSIKKÖ 3 2.1 Toiminta-alue 3 2.2 Valvonnan

Lisätiedot

Lausunto Hämeenlinnan hallinto-oikeudelle / Sivistyslautakunnan erottaminen, VALT 23.3.2015 15

Lausunto Hämeenlinnan hallinto-oikeudelle / Sivistyslautakunnan erottaminen, VALT 23.3.2015 15 Kaupunginhallitus 154 08.06.2015 Lausunto Hämeenlinnan hallinto-oikeudelle / Sivistyslautakunnan erottaminen, VALT 23.3.2015 15 23/00.02.04/2015 KH 08.06.2015 154 Hämeenlinnan hallinto-oikeus pyytää lausuntoa

Lisätiedot

Perttulan osayleiskaavaa on laadittu osayleiskaavaohjelmaan pe rus tuen. Suunnittelua on tehty kunnan omana työnä.

Perttulan osayleiskaavaa on laadittu osayleiskaavaohjelmaan pe rus tuen. Suunnittelua on tehty kunnan omana työnä. Kuntasuunnittelulautakunta 107 23.10.2013 Kuntasuunnittelulautakunta 134 10.12.2013 Kunnanhallitus 1 13.01.2014 Kuntasuunnittelulautakunta 163 09.12.2014 Kuntasuunnittelulautakunta 18 17.02.2015 Kunnanhallitus

Lisätiedot

29 05.03.2014. Jatkoajan myöntäminen ympäristöluvan lupamääräysten tarkistamisen ajakohdalle, UPM-Kymmene Wood Oy, Kalson höyrykattilalaitos

29 05.03.2014. Jatkoajan myöntäminen ympäristöluvan lupamääräysten tarkistamisen ajakohdalle, UPM-Kymmene Wood Oy, Kalson höyrykattilalaitos Rakennus- ja ympäristölautakunta 29 05.03.2014 Jatkoajan myöntäminen ympäristöluvan lupamääräysten tarkistamisen ajakohdalle, UPM-Kymmene Wood Oy, Kalson höyrykattilalaitos 3284/11.00.01/2014 Rymla 29

Lisätiedot

Khall 137 Valmistelija: kehittämisasiamies, puh. 040 685 1932

Khall 137 Valmistelija: kehittämisasiamies, puh. 040 685 1932 Kunnanhallitus 137 18.05.2015 Kuhmoisten kunnan pääomasijoitus Keski-Suomen Verkkoholding Oy:öön sekä takaus Kuntarahoitukselle ja välillinen osallistuminen määräysvaltaan Keski-Suomen Valokuituverkot

Lisätiedot

Perusturvalautakunta 60 11.06.2013 Kaupunginhallitus 280 17.06.2013 Tarkastuslautakunta 2013-2016 40 28.08.2013

Perusturvalautakunta 60 11.06.2013 Kaupunginhallitus 280 17.06.2013 Tarkastuslautakunta 2013-2016 40 28.08.2013 Perusturvalautakunta 60 11.06.2013 Kaupunginhallitus 280 17.06.2013 Tarkastuslautakunta 2013-2016 40 28.08.2013 Sosiaaliasiamiehen selvitys vuodelta 2012 PERLTK 60 Sosiaalityön johtaja Marketta Tiihala

Lisätiedot

Nummelan keskustan asemakaava, kaava 95 kaavaselostuksen liite 8

Nummelan keskustan asemakaava, kaava 95 kaavaselostuksen liite 8 Nummelan keskustan asemakaava, kaava 95 kaavaselostuksen liite 8 Kaava N 95, Nummelan keskustan asemakaavamuutos, vastineet kaavaehdotuksesta annettuihin lausuntoihin ja muistutuksiin Asemakaavaehdotus

Lisätiedot

Rau ta tie on mah dol li suus Rai de ryh mä

Rau ta tie on mah dol li suus Rai de ryh mä Juna Kel loseläs tä lä hes tyy Kemi jär veä ke sä kuus sa 2004 ra dal la, jota eh do te taan lak kautet ta vak si. Kuva: Jark ko Vou ti lai nen. Rau ta tie on mah dol li suus Vii me tal ven ajan on Suo

Lisätiedot

Petteri Kivistön maa-ainesten ottolupahakemus tilalle Haarala (16-402-2-72)

Petteri Kivistön maa-ainesten ottolupahakemus tilalle Haarala (16-402-2-72) Ympäristölautakunta 108 05.11.2013 Petteri Kivistön maa-ainesten ottolupahakemus tilalle Haarala (16-402-2-72) 176/10.03.00/2013 YMPLTK 108 5.11.2013 Petteri Kivistö on jättänyt ympä ristölautakunnalle

Lisätiedot

Teknisen lautakunnan yleisohje eräiden maa-alueiden lyhtytaikaisesta vuokraamisesta ja tilapäisestä käyttöönluovutuksesta

Teknisen lautakunnan yleisohje eräiden maa-alueiden lyhtytaikaisesta vuokraamisesta ja tilapäisestä käyttöönluovutuksesta Tekninen lautakunta 399 27.11.2013 Teknisen lautakunnan yleisohje eräiden maa-alueiden lyhtytaikaisesta vuokraamisesta ja tilapäisestä käyttöönluovutuksesta 1326/02.05.00.00/2013 TEKLA 399 Valmistelija/lisätiedot:

Lisätiedot

Valtuutettujen tekemät aloitteet vuonna 2014 ja sitä ennen v. 2010-2013

Valtuutettujen tekemät aloitteet vuonna 2014 ja sitä ennen v. 2010-2013 Kaupunginhallitus 14 13.04.2015 Valtuutettujen tekemät aloitteet vuonna 2014 ja sitä ennen v. 2010-2013 183/00.05.00/2013 Kh 14 Valmistelija: Hallintojohtaja Toni Leppänen, puh. 06 438 4003, 044 438 4003,

Lisätiedot

OHJEET VUODEN 2015 TALOUSARVION JA VUOSIEN 2016-2017 TALOUSSUUNNITELMAN LAATIMISEKSI JA TALOUDEN TASAPAINOTTAMISTOIMENPITEIDEN JATKAMINEN

OHJEET VUODEN 2015 TALOUSARVION JA VUOSIEN 2016-2017 TALOUSSUUNNITELMAN LAATIMISEKSI JA TALOUDEN TASAPAINOTTAMISTOIMENPITEIDEN JATKAMINEN Kaupunginhallitus 130 16.06.2014 OHJEET VUODEN 2015 TALOUSARVION JA VUOSIEN 2016-2017 TALOUSSUUNNITELMAN LAATIMISEKSI JA TALOUDEN TASAPAINOTTAMISTOIMENPITEIDEN JATKAMINEN KH 130 Talousarvion valmistelusta

Lisätiedot

Lammasluodon asemakaavamuutos

Lammasluodon asemakaavamuutos Kaavoitus- ja ympäristölautakunta Kaavoitus- ja ympäristölautakunta 57 12.06.2014 20 12.03.2015 Lammasluodon asemakaavamuutos 1105/10.03.01/2013 Kaavoitus- ja ympäristölautakunta 12.06.2014 57 Arkkitehti

Lisätiedot

LAUSUNTO TE-PALVELUIDEN TUOTTAMISTA KOSKEVASTA ELY-KESKUKSEN PÄÄTÖSLUONNOKSESTA. Valmistelija vs. kaupunginjohtaja Sampo Kangastalo:

LAUSUNTO TE-PALVELUIDEN TUOTTAMISTA KOSKEVASTA ELY-KESKUKSEN PÄÄTÖSLUONNOKSESTA. Valmistelija vs. kaupunginjohtaja Sampo Kangastalo: Kaupunginhallitus 142 18.05.2015 LAUSUNTO TE-PALVELUIDEN TUOTTAMISTA KOSKEVASTA ELY-KESKUKSEN PÄÄTÖSLUONNOKSESTA 327/00.04.00/2015 KH 18.05.2015 142 Valmistelija vs. kaupunginjohtaja Sampo Kangastalo:

Lisätiedot

Sivistyslautakunnan tasapainottamisohjelma vuosille 2015-2020, Kerimäen aluejohtokunnan lausunto

Sivistyslautakunnan tasapainottamisohjelma vuosille 2015-2020, Kerimäen aluejohtokunnan lausunto Aluejohtokunta Kerimäki 91 25.09.2014 Sivistyslautakunnan tasapainottamisohjelma vuosille 2015-2020, Kerimäen aluejohtokunnan lausunto 300/02.021/2014 ALJKmäki 91 Selostus: Sivistyslautakunta on kokouksessaan

Lisätiedot

Maankäyttölautakunta 22 11.02.2015. Lausunto Uudenmaan 4. vaihemaakuntakaavan luonnoksesta. Maankäyttölautakunta 22

Maankäyttölautakunta 22 11.02.2015. Lausunto Uudenmaan 4. vaihemaakuntakaavan luonnoksesta. Maankäyttölautakunta 22 Maankäyttölautakunta 22 11.02.2015 Lausunto Uudenmaan 4. vaihemaakuntakaavan luonnoksesta Maankäyttölautakunta 22 Uudenmaan liitto on pyytänyt mm. kunnilta lausuntoa Uudenmaan 4. vai hemaa kun ta kaa van

Lisätiedot

Laajakaistaverkon rakentamista koskevat rahoitushakemukset jätettiin sekä Vies tin tä vi ras toon että Satakunnan ELY-keskukseen.

Laajakaistaverkon rakentamista koskevat rahoitushakemukset jätettiin sekä Vies tin tä vi ras toon että Satakunnan ELY-keskukseen. Kunnanhallitus 80 07.04.2015 Kunnanvaltuusto 21 29.04.2015 Omavelkaisen takauksen myöntäminen PSSV Palvelut Oy:lle Kunnanhallitus 07.04.2015 80 Pohjois-Satakunnan laajakaistahanketta toteuttamaan on perustettu

Lisätiedot