Korkein hallinto oikeus. Muu päätös 1440/2014. Muita päätöksiä

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Korkein hallinto oikeus. Muu päätös 1440/2014. Muita päätöksiä"

Transkriptio

1 Korkein hallinto oikeus Muita päätöksiä Etusivu» Päätöksiä» Muita päätöksiä» Muupaatos» Muu päätös 1440/2014 Muu päätös 1440/2014 Moottorikelkkailureitin reittisuunnitelman hyväksymistä Nilsiässä koskeva valitusasia Antopäivä: Taltionumero: 1440 Diaarinumero: 402/1/12, 448/1/12, 568/1/12 ja 569/1/12 Asia Moot to ri kelk kai lu rei tin reit ti suun ni tel man hy väk sy mis tä kos ke vat va li tuk set Va lit ta jat 1. A 2. B, C, D ja E 3. F 4. F ja G Pää tös, jota va li tuk set kos ke vat Kuo pion hal lin to oi keus nro 11/0472/3 Asian ai kai sem pi kä sit te ly Nil siän ym pä ris tö lau ta kun nan val von ta jaos to Nil siän kau pun gin ym pä ris tön suo je lu vi ran omai se na on asia kir jois ta lä hem min il me ne vän me net te lyn jäl keen Nil siän kau pun gin hal li tuk sen ha ke muk ses ta , 36, te ke mäl lään pää tök sel lä hy väk sy nyt moot to ri kelk kai lu rei tin reit ti suun ni tel man Nil siän kau pun gin alu eel le vä lil le An na ma rin tie Ra has jo ki. Pää tök sen pe rus te luis sa on muun ohel la to det tu reit ti suun ni tel man täyt tä vän maas to lii ken ne lain mu kai set pe rus ta mi se del ly tyk set. Suun ni tel lus ta moot to ri kelk kai lu rei tis tä tai sen käy tös tä ei en nal ta ar vioi den ai heu du luon nol le tai muul le ym pä ris töl le, luon tai se lin kei nol le, maa ja met sä ta lou del le, ylei sel le vir kis tys käy töl le tai muul le ylei sel le tai yk si tyi sel le edul le huo mat ta vaa hait taa. An ne tut lausun not eivät ole ris ti rii das sa reit ti suun ni tel man kans sa. Lausun nois sa esi te tyt kan na no tot tu le vat riit tä väs sä laa juu des sa huo mioon ote tuik si, kun nou da te taan hy väk syt tyä reit ti suun ni tel maa. Nil siän ym pä ris tö lau ta kun nan val von ta jaos to on , 67, an ta mal laan pää tök sel lä hy län nyt mui den ohel la A:n, B:n asia kump pa nei neen sekä F:n erik seen ja yh des sä G:n kans sa val von ta jaos ton pää tök ses tä te ke mät oi kai su vaa ti muk set. Hal lin to oi keu den rat kai su Kuo pion hal lin to oi keus, si kä li kuin kor keim mas sa hal lin to oi keu des sa on enää ky sy mys, on hy län nyt ko ko naan B:n ja hänen asia kump pa nien sa, A:n ja F:n yksin te ke mät va li tuk set sekä hänen ja G:n yh des sä te ke män va li tuk sen ym pä ris tö lau ta kun nan val von ta jaos ton an ta mas ta pää tök ses tä siltä osal ta kuin vii mek si mai nit tu va li tus on kos ke nut reit ti suun ni tel man hy väk sy mis tä ti lal le Val kia la RN:o 9:11 (kiin teis tö tun nus ), mutta ku mon nut val von ta jaos ton pää tök set ja Jaak ko lan tilaa RN:o 10:68 (kiin teis tö tun nus ) kos ke van

2 reit ti lin jauk sen osal ta sekä li säk si eräi den mui den pää tök ses sä lä hem min yk si löi ty jen ti lo jen kaut ta kul ke val ta hal lin to oi keu den pää tök sen liit tee nä ole vaan kart taan mer ki tyl tä reit ti lin jauk sen osuu del ta. Asia on sa mal la pa lau tet tu tältä osal ta val von ta jaos tol le uu del leen kä si tel tä väk si. Hal lin to oi keus on pe rus tel lut pää tös tään seu raa vas ti: So vel le tut oi keus sään nök set Maas to lii ken ne lain 15 :n 1 mo men tin mu kaan moot to ri kelk ka rei tin pe rus ta mi sek si on laa dit ta va reit ti suun ni tel ma, jonka hy väk sy mi ses tä päät tää kun nan ym pä ris tön suo je lu vi ran omai nen. Maas to lii ken ne lain 15 :n 2 mo men tin mu kaan reit ti suun ni tel mas sa on osoi tet ta va rei tin kulku ja reit tiin kuu lu vat le väh dys ja huol toa lu eet niin, että ne voi daan suun ni tel man pe rus teel la tar vit taes sa mer ki tä maas toon. Suun ni tel mas sa on myös mai nit ta va ne kiin teis töt, joi den kaut ta reit ti tu li si kul ke maan. Maas to lii ken ne lain 16 :n 2 mo men tin mu kaan moot to ri kelk kai lu reit tiä ei saa pe rus taa, jos sen käyt tä mi ses tä ai heu tui si luon nol le tai muul le ym pä ris töl le, luon tai se lin kei nol le, maa ja met sä ta lou del le, ylei sel le vir kis tys käy töl le tai muul le ylei sel le tai yk si tyi sel le edul le huo mat ta vaa hait taa. Maas to lii ken ne lain 16 :n 3 mo men tin mu kaan moot to ri kelk kai lu reit ti voi daan pe rus taa riip pu mat ta maa alu een tai ve sia lu een omis ta jan tai hal ti jan suos tu muk ses ta, jos rei tin pe rus ta mi nen on tar peen ylei sen kul ku yh tey den luo mi sek si tai ylei sen vir kis tys käy tön kan nal ta eikä rei tis tä ai heu du maa alu een omis ta jal le tai hal ti jal le eikä po ron hoi dol le huo mat ta vaa hait taa. Maas to lii ken nea se tuk sen 8 :n mu kaan reit ti suun ni tel mas ta on ennen sen hy väk sy mis tä pyy det tä vä tar peel li set lausun not ja va rat ta va niil le, joita asia kos kee, ti lai suus tulla kuul luk si. Täl löin on so vel tu vin osin nou da tet ta va, mitä 2 ja 3 :ssä sää de tään. Maas to lii ken nea se tuk sen 2 :n mu kaan esi tyk ses tä on pyy det tä vä asian omai sen kun nan lausun to, jol lei ky sy myk ses sä ole kun nan oma esi tys. Asian omai sel le maan omis ta jal le tai hal ti jal le, asian omai sel le pa lis kun nal le ja val von ta vi ran omai sil le sekä muil le, joita asia kos kee, on va rat ta va ti lai suus antaa lausun to esi tyk ses tä. Maas to lii ken nea se tuk sen 3 :n 1 mo men tin mu kaan esi tyk ses tä on tie do tet ta va kuu lut ta mal la vä hin tään 14 päi vän ajan kun nan il moi tus tau lul la siten kuin jul ki sis ta kuu lu tuk sis ta an ne tus sa lais sa (34/25) sää de tään. Kuu lu tuk sen jul kai se mi ses ta on li säk si il moi tet ta va riit tä vän ajois sa vä hin tään yh des sä paik ka kun nal la ylei ses ti le viä väs sä sa no ma leh des sä. Py kä län 2 mo men tin mu kaan esi tys tä kos ke vien tie to jen tulee olla saa ta vil la asian omai ses sa kun nas sa kuu lu tusa jan. Eu roo pan par la men tin ja Eu roo pan Unio nin neu vos ton luon non va rais ten lin tu jen suo je lus ta an ta mas sa di rek tii vis sä (lin tu di rek tii vi) mai ni taan suo jel ta vat lajit. Metso kuu luu näi hin la jei hin. Di rek tii vin tar koit ta ma met son suo je lu on pantu Suo mes sa täy tän töön met säs tys lail la. Metso on met säs tys lain 5 :n 1 mo men tin mu kai ses ti riis tae läin, jonka rau hoi tuk ses ta on 37 :n mu kai ses ti sää det ty met säs tys a se tuk ses sa. Py kä län mu kaan rau hoi tusai ka na riis tae läin tä ei saa met säs tää tai va hin goit taa eikä soi din ta, pe sin tää tai poi ka sia saa häi ri tä. Met säs tys a se tuk sen 24 :n mu kaan metso on rau hoi tet tu Hal lin to lain 31 :n 1 mo men tin mu kaan vi ran omai sen on huo leh dit ta va asian riit tä väs tä ja asian mu kai ses ta sel vit tä mi ses tä hank ki mal la asian rat kai se mi sek si tar peel li set tie dot sekä sel vi tyk set. Py kä län 2 mo men tin mu kaan asian osai sen on esi tet tä vä sel vi tys tä vaa ti muk sen sa pe rus teis ta. Asian osai sen on muu toin kin myö tä vai ku tet ta va vi reil le pa ne man sa asian sel vit tä mi seen. Kun ta lain 90 :n 1 mo men tin mu kaan val tuus ton pää tök seen sekä kun nan hal li tuk sen ja lau ta kun nan oi kai su vaa ti muk sen joh dos ta an ta maan pää tök seen hae taan muu tos ta kun nal lis va li tuk sel la hal lin to oi keu del ta. Saman lain koh dan 2 mo men tin mu kaan va li tuk sen saa tehdä sillä pe rus teel la, että: 1) pää tös on syn ty nyt vir heel li ses sä jär jes tyk ses sä; 2) pää tök sen teh nyt vi ran omai nen on ylit tä nyt toi mi val tan sa; tai

3 3) pää tös on muu ten lain vas tai nen. Ha ke mus moot to ri kelk kai lu rei tin hy väk sy mi sek si Nil siän kau pun gin hal li tus on , 158, päät tä nyt Nil siän kau pun gin osal lis tu mi ses ta Koil lis Savon ul koi lu reit tien täy den nys hank kee seen. Hank keen ta voit tee na on ollut moot to ri kelk kai lu reit tien vi ral lis ta mi nen. Poh jois Savon ym pä ris tö kes kus (ny kyi nen elin kei no, lii ken ne ja ym pä ris tö kes kus, jäl jem pä nä ELY kes kus) on laa ti nut moot to ri kelk kai lu rei tin reit ti suun ni tel man Nil siän kau pun gin alu eel le vä lil le An na ma rin tie Ra has jo ki. Rei tin pi tuus on 35,5 ki lo met riä. Moot to ri kelk kai lu rei tin reit ti suun ni tel mas ta il me nee, että rei tin suun nit te luun ovat osal lis tu neet myös maa no mis ta jat. Heil le on lä he tet ty tie do te sekä kart ta suun ni tel lus ta lin jauk ses ta, jol loin he ovat voi neet kom men toi da suun ni tel maa tai esit tää sii hen omia nä ke myk si ään. Li säk si maa no mis ta jil le on jär jes tet ty viisi suun nit te luil taa, jois sa on voi nut osal lis tua rei tin suun nit te luun. Reit ti suun ni tel mas sa koh das sa "Rei tin pe rus tie dot" on to det tu, että kelk kai lun ai heut ta mat häi riöt on py rit ty mi ni moi maan en na koi mal la suun nit te lus sa myös tu le vat asui na lu eet ja muut maan käyt tö tar peet. Rei tin lin jauk ses sa on otet tu huo mioon eri lai set suo je lua lu eet, suo je luoh jel miin ja Na tu ra eh do tuk seen si säl ty vät koh teet, poh ja ve de not ta mot, tär keät poh ja ve den muo dos tu mi sa lu eet sekä muut eri tyi ses sä käy tös sä ole vat alu eet. En ti nen ura so vel tuu uuden rei tin lin jauk sek si ai noas taan vä häi sil tä osin. Rei tin suun nit te lus sa on käy tet ty mah dol li sim man pal jon hy väk si maas tos sa val mii na ole via uria kuten ra ja lin jo ja ja säh kö lin jo ja. Reit ti suun ni tel mas sa koh das sa "Luon toar vot ja ym pä ris tö nä kö koh dat" on to det tu, että kelk kai lu on py rit ty oh jaa maan alueil le, jois sa se ei vaa ran na ole mas sa ole via luon toar vo ja. Suun nit te lua lu eel la tai sen lä hei syy des sä ei ole mer kit tä viä poh ja ve sia luei ta. Reit ti si vu aa Lout tei sen Kuik ka suon Tar pi sen suo je lua luei ta siten, että Val keis mäen poh jois pääs sä reit ti si joit tuu aivan suo je lua lu een vie reen. Rei tin lä hei syy teen jää myös usei ta Met sä kes kus Poh jois Savon kar toit ta mia met sä lain tär kei tä eli nym pä ris tö jä tai la ki koh tei ta. Rei tin lä hei syy des sä on kolme läh det tä, jois ta ote taan vettä ta lous käyt töön. Kaksi läh det tä si jait see noin 50 met rin pääs sä rei tis tä ja yksi noin 80 met rin pääs sä. Riis tan hoi to pii rin kans sa on sel vi tet ty met son soi din pai kat, eikä niitä si joi tu rei tin vai ku tusa lu eel le. Reit ti suun ni tel man mu kaan rei tis tön vai ku tuk set maa pe rään ja kas vil li suu teen koh dis tu vat yk si no maan rei tin ja sen lii tän näi sa lu een maa poh jaan, eikä kapea ke vyt ra ken tei nen reit ti kat kai se eko lo gis ta vyö hy ket tä tai estä kas vien le viä mis tä. Tut ki mus ten mu kaan lu mi peit teen ai ka na ta pah tu va moot to ri kelk ka lii ken ne ei juuri vai ku ta alu een maa poh jaan, mutta ym pä ris töään sy vem mäl tä jää ty vä reit ti voi ai heut taa kas veil le kyl mä vau rioi ta. Epä ta sai nen reit ti poh ja jou du taan käyt tö ajan pi den tä mi sek si ta soit ta maan ko neel li ses ti, mikä muut taa maa pe rän ra ken net ta ja kas vis toa reit tia lu eel la. Ym pä ris tö kes kuk sen mu kaan rei tin vä lit tö mään lä hei syy teen on ra jat tu uha na lai sen kas vin kas vu paik ka. Edel leen reit ti suun ni tel mas sa to de taan, että reit tien lä hi tun tu mas sa voi esiin tyä epä ter veel li siä hiuk kas ja hä kä pääs tö jä. Reit tien lii ken ne mää rät huo mioon ot taen pääs töt ovat niin vä häi siä, ettei niis tä ai heu du var si nai sia ter veys hait to ja. Mer kit tä vin vai ku tus on pa ko kaa suis ta syn ty vä epä miel lyt tä vä katku, joka voi pai kal li ses ti häi ri tä alu eel la liik ku jia. Moot to ri kelk kai lun ym pä ris tö vai ku tuk sis ta mer kit tä vim piä ovat me lu hai tat. Me lu hai tan mer ki tys tä ko ros taa moot to ri kelk ko jen käyt tö muu toin hil jai ses sa ym pä ris tös sä. Moot to ri kelk ka reit tien ai heut ta maa me lu hait taa vä hen ne tään oi keal la si joit te lul la maas toon. Ot taen huo mioon rei tin ar vioi dut lii ken ne mää rät, me lu hai tat ovat vä häi siä ei vät kä ylitä val tio neu vos ton pää tös tä me lu ta son oh jear vois ta. Rei til lä on py rit ty sii hen, että vä li mat ka asu tuk seen olisi vä hin tään 150 met riä. Vä him mil lään etäi syys asu tuk seen on noin 60 met riä. Rei tin lä hei syy des sä met rin etäi syy del le si joit tuu myös kolme lo ma kiin teis töä. Reit ti ei si joi tu Poh jois Savon lii ton kar toit ta mil le hil jai sil le alueil le. Kau pun gin hal li tus on , 187, päät tä nyt jät tää ym pä ris tö lau ta kun nan val von ta jaos tol le moot to ri kelk kai lu rei tin reit ti suun ni tel man sen vi ral lis ta mi sek si. Asian kä sit te ly ym pä ris tö lau ta kun nan val von ta jaos tos sa Ha ke mus on saa pu nut ym pä ris tö lau ta kun nal le Ympäris tö lau ta kun nan val von ta jaos to on , 35, päät tä nyt siir tää asian kä sit te lyä uuden neu vot te lu kier rok sen suo rit ta mis ta var ten. Val von ta jaos to on aset ta nut moot to ri kelk kai lu rei tin reit ti suun ni tel man näh tä vil le vä li sek si ajak si. Kuu lu tus näh tä vil lä olos ta on jul kais tu Nil siän kau pun gin il moi tus tau lul la. Kuu lu tuk sen jul kai se mi ses ta on il moi tet tu Pi tä jä läi nen leh des sä. Kuu lu tuk sel la on va rat tu niil le, joi den oi keut ta tai etua asia saat taa kos kea, ti lai suus tehdä kir jal li nen muis tu tus asias ta. Ha ke muk sen vi reil lä olos ta on lä he tet ty tieto myös alu eel la ole vil le maa no mis ta jil le ja heil le on va rat tu ti lai suus antaa muis tu tuk sen sa asias ta.

4 Val von ta jaos to on , 26, pa laut ta nut suun ni tel man ha ki jal le eli kau pun gin hal li tuk sel le maa no mis ta jien kans sa käy tä viä neu vot te lu ja var ten. Kau pun gin hal li tus on pää tök sel lään , 118, pa laut ta nut asian val von ta jaos tol le jat ko kä sit te lyä var ten. Kau pun gin hal li tus on Poh jois Savon elin kei no, lii ken ne ja ym pä ris tö kes kuk sen päi vät tyyn lausun toon vii ta ten kat so nut reit ti suun ni tel man val mis te lun ol leen riit tä vää ja asian mu kais ta. Val von ta jaos to on pää tök sel lään , 36, hy väk sy nyt reit ti suun ni tel man muut taen rei tin lin jaus ta ti lo jen ja puo lel le. Val von ta jaos ton pää tök ses tä on jä tet ty run saas ti oi kai su vaa ti muk sia. Nil siän riis tan hoi to yh dis tys on jät tä nyt val von ta jaos tol le päi vä tyn lausun non met so jen soi di na lueis ta. Tämän mu kaan riis tan hoi to yh dis tyk sen suo rit ta mas sa kat sel muk ses sa on Iso ja Pieni Lout tei sen alu eel la ha vait tu met son soi din paik ka. Li säk si rin teen ylä osas sa oli ha vait tu metso. Lausun non mu kaan moot to ri kelk kai lu rei tin pe rus ta mi nen alu eel le häi rit see met son soi din ta ja päi vä le poa ja siten vai keut taa met so jen li sään ty mis tä alu eel la. Ky sees sä on alu een ainoa toi mi va met son soi din paik ka. Riis tan hoi to yh dis tys on esit tä nyt rei tin lin jauk sen siir tä mis tä siten, että se ei häi rit se Val keis mäen alu eel la ole vaa met son soi din paik kaa ja päi vä le poa luet ta. Lausun non liit tee nä on kart ta soi din ja le poa lueis ta. Val von ta jaos to on oi kai su vaa ti muk siin , 67, an ta mal laan pää tök sel lä hy väk sy nyt reit ti suun ni tel maan muu tok set ti lo jen , ja alueil la. Muil ta osin oi kai su vaa ti muk set on hy lät ty. Met son soi di na luei den osal ta val von ta jaos to on pää tök ses sään to den nut, että reit ti säi lyy en ti sel lä pai kal laan. Uudet maa no mis ta jat eivät suos tu rei tin siir toon. Oi keu del li nen ar vioin ti C:n, B:n, D:n ja E:n yh des sä esit tä mät vaa ti muk set Muu tok sen ha ki joi den mu kaan maa no mis ta jien kuu le mi nen on ollut ala ar vois ta, mistä syys tä hei dän val von ta jaos tol le esit tä män sä reit ti muu tok set olisi tul lut hy väk syä. Va li tuk ses ta on pää tel tä vis sä, että muu tok sen ha ki joi den mie les tä kau pun gin hal li tuk sen olisi käy tä vä uusi neu vot te lu kier ros maa no mis ta jien kans sa kuten val von ta jaos to on päät tä nyt. Hal lin to oi keus on to den nut, että val von ta jaos to on tie dot ta nut moot to ri kelk kai lu rei tin reit ti suun ni tel man vi reil lä olos ta kun nan il moi tus tau lul la, Pi tä jä läi nen leh des sä ja maa no mis ta jil le lä he te tyil lä kir jeil lä ja va ran nut maa no mis ta jil le ti lai suu den esit tää muis tu tuk sen sa suun ni tel mas ta. Maa no mis ta jia on kuul tu asiaa kä si tel täes sä ym pä ris tö lau ta kun nan val von ta jaos tos sa maas to lii ken nea se tuk sen 8 :n, 2 :n ja 3 :n edel lyt tä mäl lä ta val la. Maas to lii ken ne lais sa ei ole sään nös tä, joka olisi vel voit ta nut kau pun gin hal li tus ta asian vi reil lä ol les sa val von ta jaos tos sa neu vot te le maan vielä maa no mis ta jien kans sa reit ti vaih toeh dois ta. Muu tok sen ha ki jat eivät ole esit tä neet vaa ti muk sel leen rei tin muut ta mi ses ta muuta pe rus tet ta kuin asian osais ten puut teel li sen kuu le mi sen. Val von ta jaos ton pää tös ei ole syn ty nyt vir heel li ses sä jär jes tyk ses sä va li tuk ses sa esi te tyl lä pe rus teel la. A:n vaa ti muk set A on vaa ti nut moot to ri kelk kai lu rei tin pois ta mis ta ti lal ta Rei tin pe rus ta mi nen ja käyt tä mi nen ai heut taa hait taa A:n ter vey del le ja asuin viih tyi syy del le, kai von juo ma ve den saas tu mis vaa raa sekä tu ho aa teer ten, jä nis ten ja mui den eläin ten luon nol li sen eli nym pä ris tön. Moot to ri kelk kai lu reit ti on noin 90 met rin pääs sä A:n ti lal la ole vas ta läh tees tä ja noin 300 met rin pääs sä ra ken nuk sis ta. Moot to ri kelk kai lu rei tis tä ja sen käy tös tä ei ole asia kir ja ai neis ton pe rus teel la osoi tet ta vis sa läh de ve den pi laan tu mi sen vaa raa eikä koh tuu ton ta hait taa asu mis viih tyi syy del le. A:n sel vi tys ter veys hai tas ta pe rus tuu hänen omaan il moi tuk seen sa ja hänen omiin kä si tyk siin sä moot to ri kelk ko jen polt toai neen, kelk ko jen pääs tö jen ja hänen ter vey den ti lan sa vä li ses tä yh tey des tä. A ei ole tar kem min esit tä nyt ter veys hai tan osal ta sel lais ta luo tet ta vaa, esi mer kik si lää ke tie teen asian tun ti jan sel vi tys tä, jonka pe rus teel la moot to ri kelk kai lu rei tis tä voi tai siin ar vioi da ai heu tu van hä nel le yk si tyi sen edun huo mat ta va na hait ta na pi det tä vää ter veys hait taa. ELY kes kuk sen muis tu tuk seen an ta man vas ti neen mu kaan ELY kes kuk sen tie dos sa ei ole, että ky sees sä ole val la ti lal la olisi sel lai sia luon no nar vo ja, jotka es täi si vät rei tin pe rus ta mi sen.

5 Edel lä esi te tyn pe rus teel la val von ta jaos ton pää tös ei ole lain vas tai nen mil lään A:n va li tuk ses sa esi te tyl lä pe rus teel la. F:n vaa ti muk set F on vaa ti nut hal lin to oi keut ta sel vit tä mään, onko moot to ri kelk kai lu reit tiin liit ty vä pää tök sen te ko ta pah tu nut joh to sään tö jen ja lain sään nös ten mu kai ses ti. Hal lin to lain käyt tö lain 23 :n 1 mo men tin 3 koh dan mu kaan muu tok sen ha ki jan on va li tus kir jel mäs sään il moi tet ta va pe rus teet, joil la muu tos ta vaa di taan. F ei ole va li tuk ses saan tuo nut esiin seik ko ja, jotka osoit tai si vat, että pää tök sen te ko me net te ly val von ta jaos tos sa olisi ollut lain vas tai nen. F on vaa ti nut myös moot to ri kelk kai lu rei tin pois ta mis ta tilan Uu dis pi ha RN:o 9:22 alu eel ta, koska sen to teut ta mi nen vaa ran taa ra si teoi keu te na ole van tien käyt tä mis tä, uhkaa ja vaa ran taa met sä ta lou den har joit ta mis ta, ra joit taa met säs tys tä ja riis tan hoi dol lis ten ta voit tei den ja luon no nar vo jen, muun muas sa met so jen soi di na lu een säi lyt tä mis tä, rik koo luon non rau haa Na tu ra alu een lä hei syy des sä sekä ai heut taa me lu hait taa Val keis mäes sä lä hel lä ole val le asu tuk sel le. Moot to ri kelk ka reit ti kul kee ra si teoi keu te na ole van tien vie res sä, joten moot to ri kelk ka rei tin ei voida kat soa ai heut ta van maas to lii ken ne lain 16 :n 2 mo men tis sa tar koi tet tua huo mat ta vaa hait taa tien käyt tä mi sel le. Moot to ri kelk kai lu rei tin ei voida ar vioi da vai keut ta van myös kään met sä ta lou den tai met säs tyk sen har joit ta mis ta siinä mää rin, että rei tis tä voi tai siin kat soa ai heu tu van huo mat ta vaa hait taa. Ti heäm pi asu tus si jait see Val keis mäen ta ka na Val kei nen jär ven ran nal la. Asu tus ei si jait se rei tin lä hei syy des sä. F ei ole osoit ta nut, että rei tin käy tös tä Uu dis pi han alu eel la olisi huo mat ta vaa me lu hait taa asu tuk sel le. F:n va li tuk ses sa ei ole ky sy mys siitä, että moot to ri kelk kai lu reit ti hei ken täi si mer kit tä väs ti ky sees sä ole van tilan Uu dis pi ha alu eel la ole van Na tu ra 2000 ver kos toon si säl ly te tyn luon non suo je lua lu een niitä luon no nar vo ja, joi den suo je le mi sek si alue on si säl ly tet ty Na tu ra 2000 ver kos toon. F ei ole tar kem min yk si löi nyt, mitä hait taa tai vaa raa moot to ri kelk ka rei tis tä olisi luon non suo je lua lu een lä hei syy des sä. F ei ole osoit ta nut, että met so jen soi din paik ka olisi tilan Uu dis pi ha alu eel la. Nil siän riis tan hoi to yh dis tyk sen an ta man lausun non mu kaan met so jen soi din paik ka ja le po paik ka si jait se vat Iso ja Pieni Lout tei sen alu eel la yli ki lo met rin pääs sä ti lal le Uu dis pi ha suun ni tel lus ta rei tin osas ta. Edel lä ole van pe rus teel la val von ta jaos ton pää tös ei ole lain vas tai nen mil lään va li tuk ses sa esi te tyl lä pe rus teel la. F:n ja G:n yh des sä esit tä mät vaa ti muk set F ja G ovat vaa ti neet hal lin to oi keut ta sel vit tä mään, onko moot to ri kelk kai lu reit tiin liit ty vä pää tök sen te ko ta pah tu nut joh to sään tö jen ja lain sään nös ten mu kai ses ti. Hal lin to oi keus on pe rus te lui naan vii tan nut asias ta edel lä F:n va li tuk seen an ta miin sa pe rus te lui hin. F ja G eivät ole va li tuk ses saan tuo neet esiin seik ko ja, jotka osoit tai si vat, että pää tök sen te ko me net te ly val von ta jaos tos sa olisi ollut lain vas tai nen. Va li tuk sen mu kaan moot to ri kelk kai lu reit ti on pois tet ta va ti lo jen Val kia la RN:o 9:11 ja Jaak ko la RN:o 10:68 alueil ta. Reit ti vaa ran taa ra si teoi keu te na ole van tien käyt tä mi sen, uhkaa ja vaa ran taa met sä ta lou den har joit ta mis ta sekä ra joit taa met säs tys tä ja riis tan hoi dol lis ten ta voit tei den ja luon no nar vo jen, muun muas sa met so jen soi di na lu een säi lyt tä mis tä, rik koo luon non rau haa Na tu ra alu een lä hei syy des sä sekä ai heut taa me lu hait taa Val keis mäes sä lä hel lä ole val le asu tuk sel le. Moot to ri kelk kai lu reit ti kul kee ra si teoi keu te na ole van tien vie res sä, joten moot to ri kelk ka reit ti ei ai heu ta maas to lii ken ne lain 16 :n 2 mo men tis sa tar koi tet tua huo mat ta vaa hait taa tien käyt tä mi sel le. Moot to ri kelk ka rei tin ei voida ar vioi da vai keut ta van myös kään met sä ta lou den tai met säs tyk sen har joit ta mis ta siinä mää rin, että rei tis tä voi tai siin kat soa ai heu tu van huo mat ta vaa hait taa. Ti heäm pi asu tus si jait see Val keis mäen ta ka na Val kei nen jär ven ran nal la. Asu tus ei si jait se rei tin lä hei syy des sä. F ja G eivät ole osoit ta neet, että rei tin käy tös tä Val kia la tilan alu eel la ky sees sä ole vas sa pai kas sa olisi huo mat ta vaa me lu hait taa asu tuk sel le. F:n ja G:n va li tuk ses sa ei ole ky sy mys siitä, että moot to ri kelk kai lu reit ti hei ken täi si mer kit tä väs ti ky sees sä ole van tilan Val kia la alu eel la ole van Na tu ra 2000 ver kos toon si säl ly te tyn luon non suo je lua lu een niitä luon no nar vo ja, joi den suo je le mi sek si alue on si säl ly tet ty Na tu ra 2000 ver kos toon. F ja G eivät ole tar kem min yk si löi neet, mitä hait taa tai vaa raa moot to ri kelk ka rei tis tä olisi luon non

6 suo je lua lu een lä hei syy des sä. Nil siän riis tan hoi to yh dis tyk sen an ta man lausun non mu kaan met so jen soi din ja le po paik ka si jait se vat Iso ja Pieni Lout tei sen alu eel la. F ja G eivät ole esit tä neet sel vi tys tä siitä, että ti lal la Val kia la RN:o 9:11 olisi met son soi din ja le po paik ka. Tilan alu eel le suun ni tel tu reit ti si jait see yli ki lo met rin pääs sä Iso ja Pieni Lout tei sen alu eel la ole vas ta met son soi din ja le poa lu ees ta. F ja G eivät ole osoit ta neet, että tilan Val kia la alu eel la ole vas ta rei tis tä olisi vai ku tuk sia Iso ja Pieni Lout tei sen alu een soi din ja le po pai kal le ja reit ti tällä pe rus teel la tu li si pois taa ky sei sen tilan alu eel ta. Val von ta jaos ton pää tös ei ole lain vas tai nen siltä osin kuin reit ti on hy väk syt ty tilan Val kia la alu eel le. val von ta jaos ton pää tös on lain vas tai nen siltä osin kuin reit ti on si joi tet tu tilan Jaak ko la alu eel le va li tuk ses sa tar koi te tul le pai kal le. Tämän jäl keen hal lin to oi keu des sa ei ole tar vet ta kä si tel lä va li tuk ses sa mai nit tu ja muita ti lal le Jaak ko la suun ni tel lun rei tin vai ku tuk sia ja lausua niis tä enem pää. Lop pu tu los Ym pä ris tö lau ta kun nan val von ta jaos ton pää tök set , 36, ja , 67, moot to ri kelk kai lu rei tin reit ti suun ni tel man hy väk sy mi ses tä Iso ja Pieni Lout tei sen alu eel la ole val le met so jen soi din ja le poa lu eel le ovat lain vas tai sia ja val von ta jaos ton pää tök set reit ti suun ni tel man hy väk sy mi ses tä F:n ja G:n omis ta man tilan Jaak ko la alu eel le on F:n ja G:n te ke män va li tuk sen joh dos ta ku mot ta va ja asia pa lau tet ta va uu del leen kä si tel tä väk si. Rei tin pe rus ta mi sen edel ly tyk siä ei voida tässä ti lan tees sa ar vioi da pel käs tään tilan Jaak ko la alu eel la muus ta reit ti suun nit te lus ta eril lään. Näis tä syis tä ja kun ote taan vielä huo mioon, että reit ti suun ni tel man ku moa mi nen pel käs tään tilan Jaak ko la alu eel ta vai keut tai si uu del leen ta pah tu vas sa kä sit te lys sä maas to lii ken ne lain 16 :n edel ly tyk set täyt tä vien mui den vaih toeh tois ten lin ja rat kai su jen sel vit tä mis tä, val von ta jaos ton pää tök set , 36, ja , 67, on ku mot ta va laa jem mal ta alu eel ta. Tämän vuok si hal lin to oi keus on ku mon nut val von ta jaos ton pää tök set rei tin hy väk sy mi ses tä siltä osin kuin reit ti kul kee ti lo jen , Ku mot tu reit tio suus alkaa ti lo jen ja ra jal ta ja päät tyy tilan ja tie a lu een ra jal le. Asia on pa lau tet tu tältä osin val von ta jaos tol le uu del leen kä si tel tä väk si. Edel lä ole van sa nal li sen ku vauk sen li säk si ku mot tu reit tio suus on esi tet ty myös hal lin to oi keu den pää tök sen liit tee nä ole val la lii te kar tal la 2/3 siten, että kart taan on mer kit ty pu nai sil la nuo lil la ku mo tun reit tio suu den pää te pis teet sekä pu nai sil la poik ki vii voil la nii den vä li nen ku mo tuk si tul lut rei tin osa. Muut tut ki tut va li tuk set on hy lät ty. Hal lin to oi keu den so vel ta mat oi keus oh jeet Pe rus te luis sa mai ni tut Maas to lii ken ne la ki 1 1 mo ment ti Maas to lii ken nea se tus 7 Luon non suo je lu la ki 37 1 mo ment ti, 64 ja 65 Kun ta la ki 95 Hal lin to lain käyt tö la ki 5 ja 52 2 mo ment ti Kä sit te ly kor keim mas sa hal lin to oi keu des sa 1. A on va li tuk ses saan vaa ti nut hal lin to oi keu den ja Nil siän ym pä ris tö lau ta kun nan val von ta jaos ton pää tös ten ku moa mis ta ja moot to ri kelk kai lu rei tin pois ta mis ta ti lal taan Hän on oheis ta nut va li tuk seen sa lää kä rin to dis tuk sen, uu dis ta nut hal lin to oi keu des sa esit tä män sä ja lausu nut vaa ti mus ten sa tuek si muun ohel la vielä seu raa vaa: Moot to ri kelk ko jen hii li ve ty ja MTBE pääs töt si tou tu vat lu meen ja ve si liu koi si na tun keu tu vat poh ja ve teen pi la ten ne. Noin 90 met rin pääs sä suun ni tel lul ta rei til tä si jait se van, A:n juo ma ve te nään käyt tä män läh teen veden saas tu mis vaa ra on huo mat ta va. Ke mi kaa leil le al tis tu neet al ler gi kot rea goi vat voi mak kaas ti moot to ri kelk ko jen pääs töi hin.

7 A:n asu mis viih ty vyys vaa ran tuu kelk ko jen melun ko ros tues sa muu toin hil jai ses sa ym pä ris tös sä. Ti lal la RN:o 15:3 suun ni tel lun rei tin lä hei syy des sä on liito ora via ja tilan pi ha pii ris sä on ollut il vek sen jäl kiä. Luon to di rek tii vi ja luon non suo je lu lain 49 suo jaa vat nii den li sään ty mis ja le väh dys paik ko ja ja kul ku yh teyk siä laa jas ti. 2. B ja hänen asia kump pa nin sa ovat va li tuk ses saan vaa ti neet hal lin to oi keu den ja ym pä ris tö lau ta kun nan val von ta jaos ton pää tös ten ku moa mis ta. Kelk kai lu rei tin ra ken ta mi seen ei mil tään osal ta saa ryh tyä ennen kuin koko rei tin osal ta on tehty käyt tö oi keus so pi muk set. Muu tok sen ha ki jat ovat vielä vaa ti neet hei dän va paut ta mis taan kor keim man hal lin to oi keu den pää tök ses tä suo ri tet ta vas ta oi keu den käyn ti mak sus ta. Muu tok sen ha ki jat ovat uu dis ta neet hal lin to oi keu des sa esit tä män sä ja lausu neet vaa ti mus ten sa tuek si muun ohel la seu raa vaa: Hal lin to oi keu den olisi tul lut ar vioi da myös val von ta jaos ton pää tös ten val mis te lun ja pää tök sen te ko me net te lyn lain mu kai suut ta. Lii ken ne tur val li suus nä kö koh dat oli si vat edel lyt tä neet vaih toeh tois ten reit ti lin jaus ten, myös muu tok sen ha ki joi den eh dot ta man lin jauk sen tar kas te lua, tie lai tok sen lausun non hank ki mis ta ja maa no mis ta jien li sä kuu le mi sen jär jes tä mis tä. Nyt hy väk syt ty reit ti ylit tää vil kas lii ken tei sen, Tah kon mat kai lu kes kuk seen joh ta van tien viisi ker taa ly hyel lä mat kal la. Pää tös ten pe rus te lut ovat puut teel li sia, lain vas tai sia ja kes ke nään ris ti rii tai sia. Nil siän kau pun gin hal li tus ei ollut hank ki nut tar peel li sia sel vi tyk siä, kuten kelk kai lu rei tin tar peel li suu den har kit se mi sek si vält tä mä tön tä sel vi tys tä lii ken ne mää ris tä ja nii den ke hi tyk ses tä. Kau pun gin hal li tus oli myös toi mi val tan sa ylit täen ja vas toin ai em paa pää tös tään pa laut ta nut asian val von ta jaos tol le mää rää mäl lä jaos ton aloit ta maan rei tin vi ral lis ta mis me net te lyn ai em min sitä ai noas taan eh do tet tu aan. 3. F on va li tuk ses saan ja sen täy den nyk ses sä vaa ti nut hal lin to oi keu den ja ym pä ris tö lau ta kun nan val von ta jaos ton pää tös ten ku moa mis ta, moot to ri kelk kai lu rei tin lin jauk sen pois ta mis ta ti lal ta Uu dis pi ha RN:o 9:22 ja sel vit tä mään, oliko pää tök sen te ko asias sa ta pah tu nut lain ja joh to sään tö jen mu kai ses ti. F on vielä vii ta ten Suo men pe rus tus lain 15 :ään vaa ti nut hal lin to oi keu den ja val von ta jaos ton pää tös ten ku moa mis ta, koska yk si tyi set maa no mis ta jat, joi den mai den kaut ta reit ti on lin jat tu, ovat lin jaus ta vas tus ta neet. F on uu dis ta nut hal lin to oi keu des sa esit tä män sä ja lausu nut vaa ti mus ten sa tuek si muun ohel la seu raa vaa: Rei tin lin jaus Uu dis pi han tilan RN:o 9:22 kaut ta on ylei sen edun vas tais ta, koska reit ti ei ole vält tä mä tön ylei ses sä käy tös sä ole van pal ve lun, esi mer kik si ma joi tus ja ra vit se mis liik keen kan nal ta. Maas to lii ken ne lain 1 :n tar koi tuk se na on eh käis tä hait to ja, joita ai heu tuu reit ti suun ni tel man hy väk sy mi ses tä yk si tyi sel le edul le. Rei tis tä ai heu tuu huo mat ta vaa hait taa met sä ta lou del le, joka tal vi sin on rei tin käy tön takia käy tän nös sä mah do ton ta. Reit ti kul kee Val keis ky län asu tuk sen vä lit tö mäs sä tun tu mas sa, pirs toi si alu een ja ra joit tai si maa no mis ta jan omaa liik ku mis ta ti lal laan. Nil siän ym pä ris tö lau ta kun nan val von ta jaos to ei ole pe rus tel lut an ta maan sa lausun toa, jossa se oli to den nut, ettei kelk kai lu reit ti estä met sä ta lou den har joit ta mis ta ja että luon to olot on otet tu huo mioon reit tiä lin jat taes sa. Vaik ka hal lin to oi keu den pää tök sen pe rus te lu jen mu kaan rei tin käy tös tä ei ole osoi tet tu ai heu tu van Uu dis pi han ti lal la huo mat ta vaa me lu hait taa, niin me lu hait taa niil lä kiin teis töil lä, joi den osal ta val von ta jaos ton pää tös on py sy tet ty, ei kui ten kaan ole sel vi tet ty esi mer kik si me lu mit tauk sin. Moot to ri kelk ko jen ääni kan tau tuu leh det tö mä nä vuo den ai ka na pit käl le. Moot to ri kelk kai lu reit ti ai heut taa si joit tues saan ra si te tien var teen huo mat ta vaa hait taa ra si teoi keu den hal ti joil le ja on siten yk si tyi sen edun vas tai nen. Aluet ta hal lit see vuo kral la met säs tys seu ra, jonka jäsen muu tok sen ha ki ja on. Kelk ka rei tin lin jaus ky sei sen alu een halki estää tal viai kai sen met säs tyk sen ja riis tan hoi don tai ai na kin han ka loit taa niitä. Reit ti vai kut tai si kiel tei ses ti myös alu een luon to oloi hin. Kelk kau ra olisi to teu tues saan le veäm pi kuin ra si te tie. Se kul kee myös luon non suo je lua lu een vä lit tö mäs sä lä hei syy des sä sitä vie res tä kier täen. Kelk kai lu reit ti lisää myös lu va ton ta liik ku mis ta moot to ria jo neu voil la, esi mer kik si mön ki jöil lä, Uu dis pi han ti lal la ke sä ai kaan. 4. F ja G yh des sä ovat va li tuk ses saan ja sen täy den nyk ses sä vaa ti neet hal lin to oi keu den pää tök sen ku moa mis ta siltä osal ta kuin val von ta jaos ton pää tös moot to ri kelk kai lu rei tin si joit ta mi ses ta F:n ja G:n omis ta mal le ti lal le Val kia la RN:o 9:11 on py sy tet ty, jaos ton pää tök sen ku moa mis ta vas taa val ta osal ta ja reit ti lin jauk sen pois ta mis ta Val kia lan ti lal ta ja lausu maan myös niis tä va li tus pe rus

8 teis ta, joi hin hal lin to oi keus ei ollut ot ta nut kan taa rat kais tes saan hei dän yh des sä te ke mää va li tus taan ym pä ris tö lau ta kun nan val von ta jaos ton pää tök ses tä. F ja G ovat edel leen vaa ti neet sel vit tä mään, onko pää tök sen te ko asias sa ta pah tu nut lain ja joh to sään tö jen mu kai ses ti. F ja G ovat vielä vii ta ten Suo men pe rus tus lain 15 :ään vaa ti neet hal lin to oi keu den ja val von ta jaos ton pää tös ten ku moa mis ta, koska yk si tyi set maa no mis ta jat, joi den mai den kaut ta reit ti on lin jat tu, ovat lin jaus ta vas tus ta neet. F ja G ovat vaa ti mus ten sa tuek si uu dis ta neet hal lin to oi keu des sa esit tä män sä, vas tus ta neet reit ti lin jaus ta sa moil la pe rus teil la kuin F omas sa va li tuk ses saan sekä muun ohel la huo maut ta neet, että he oli vat eh dot ta neet kelk kai lu rei tin siir tä mis tä Val keis en mäes sä Hoi kan lam min suun taan poh joi sem mak si ja lä hel lä si jait se vil le kau pun gin tai muun jul ki syh tei sön omis ta mil le maa alueil le, mutta näin ei ollut kui ten kaan tehty. Nil siän ym pä ris tö lau ta kun nan val von ta jaos to on lausun nos saan esit tä nyt va li tus ten hyl kää mis tä ja lausu nut seu raa vaa: Rei tin suun nit te lu vai hees sa on poh dit tu eri reit ti vaih toeh to ja ja va li tuk si on tul lut nyt esi tet ty lin jaus. Rei tin ym pä ris tö vai ku tuk set on ar vioi tu hank keen ete ne mi sen myötä. Ta voit tee na on ollut mi ni moi da rei tin ra ken ta mi ses ta ja sen myö hem mäs tä käy tös tä ai heu tu vat ym pä ris tö hai tat. Läh tei den si jain ti, asuin ra ken nus ten etäi syys rei tis tä, rei tin ai heut ta mat mah dol li set ter veys hai tat, eläin ten eli nym pä ris tö, poh ja ve sio lot, luon non suo je lua lu eet, melu ja ilman laatu on otet tu suun nit te lus sa huo mioon sa moin kuin lii ken ne tur val li suus. Tei den yli tys koh dat on käyty läpi tei den tur val li suu des ta vas taa vien vi ran omais ten ja rei tin suun nit te li joi den kans sa. Jaos to on kuul lut kir jal li ses ti maa no mis ta jia rei tin vi ral lis ta mis vai hees sa. Li säk si suun nit te li ja on käy nyt reit te jä läpi maa no mis ta jien kans sa suun nit te lu vai hees sa. Ai hees ta on pi det ty ylei sö ti lai suuk sia. Nil siän kau pun gin ym pä ris tön suo je lu vi ran omai nen on teh nyt pää tök sen sä toi mi val tan sa puit teis sa. Jaos ton alai set vi ran hal ti jat ovat toi mi neet vir ka vas tuul la. Nil siän kau pun gin hal li tus on vas ti nees saan il moit ta nut yh ty vän sä ym pä ris tö lau ta kun nan val von ta jaos ton lausun toon. A on vas ta se li tyk ses sään uu dis ta nut ai em min esit tä män sä. B ja hänen asia kump pa nin sa ovat vas ta se li tyk ses sään uu dis ta neet ai em min esit tä män sä ja to den neet, ettei val von ta jaos ton lausun to si säl lä uutta tie toa asias sa. F on vas ta se li tyk ses sään uu dis ta nut ai em min esit tä män sä ja kiin nit tä nyt huo mio ta sii hen, että Val keis en mäen alu eel la kun kin met sä no mis ta jan met sä pals tat si jait se vat usein pit ki nä suo ra kul mioi na. Täl löin reit ti to teu tues saan hal kai si si usean met sä no mis ta jan pals tan es täen eten kin tal viai kaan maan tiel tä kat sot tu na kelk ka rei tin taak se jää vien met sä aluei den käy tön. F ja G ovat vas ta se li tyk ses sään uu dis ta neet ai em min esit tä män sä ja vii tan neet F:n vas ta se li tyk ses sä esi tet tyi hin nä kö koh tiin. Mer ki tään, että Nil siän ja Kuo pion kau pun git ovat yh dis ty neet Mer ki tään, että kor kein hal lin to oi keus on an ta nut tä nään pää tök sen myös va li tuk seen (di aa ri nu me ro 438/1/12), jonka H ja I ja hänen asia kump pa nin sa ovat teh neet Kuo pion hal lin to oi keu den an ta mas ta pää tök ses tä nro 11/0471/3. Hal lin to oi keu den pää tös on kos ke nut Kaa vin ym pä ris tö lau ta kun nan pää tök sel lään , 53, hy väk sy män moot to ri kelk kai lu rei tin reit ti suun ni tel maa Juan kos ken kau pun gin alu eel la vä lil lä Juan kos ki Pou ti lan mä ki. Kor keim man hal lin to oi keu den rat kai su Kor kein hal lin to oi keus on tut ki nut asian. Va li tuk set hy lä tään. Kuo pion hal lin to oi keu den pää tök sen lop pu tu los ta ei muu te ta. Pe rus te lut Moot to ri kelk kai lu rei tin pe rus ta mi nen edel lyt tää maas to lii ken ne lain 15 :n 1 mo men tin mu kaan reit ti suun ni tel man hy väk sy mi sen li säk si 16 :n 1 mo men tis sa tar koi te tul la ta val la reit ti toi mi tuk sen, jossa mää rä tään lain 16 :n 4 mo men tis sa tar koi te tuis ta kor vauk sis ta. Reit ti toi mi tuk ses sa pe rus tet tu oi keus kiin teis töön kor vaa mai ni tun sään nök sen no jal la maa no mis ta jan ja rei tin pi tä jän vä li sen käyt tö oi keus so pi muk sen eikä eril lis tä käyt tö oi keus so pi mus ta tar vi ta. Tähän näh den ja kun ote taan huo mioon maas to lii ken ne lain 16 :n 2 ja 3 mo men tin sään nök set rei tin hy väk sy mi sen edel ly tyk sis tä sekä 4 mo men tin sään nök set rei tis tä ai heu tu van hai tan ja va hin gon kor vaa mi ses ta, maas to lii ken ne lain mu kai nen reit ti suun ni tel man hy väk sy mis pää tös ei ole vas toin Suo men pe rus tus lain 15 :n 1 mo ment tia. Kun rei tin pi tä jäl le ei siir ry maa poh jan omis tusoi keut ta, vaan ai noas taan ra joi tet tu oi keus käyt tää reit tia luet ta moot to ri kel kal la ajoon, asias sa ei ole ky sy mys Suo men pe rus tus lain 15 :n 2 mo men tis sa tar koi te tus ta pak ko lu nas tuk ses ta, eikä reit ti suun ni tel man hy väk sy mis pää tös ole siten myös kään vas toin pe rus tus lain 15 :n 2 mo ment tia.

9 Reit ti suun ni tel maa laa dit taes sa Savo Kar ja lan tie pii rin edus ta ja oli toi mit ta nut kat sel muk sen niis sä koh dis sa, jois sa reit ti ylit tää ylei sen tien. Tie pii ri oli an ta nut oman lausun non tien yli tys ten tur val li ses ta jär jes tä mi ses tä. Nil siän kau pun gin hal li tus on voi nut rei tin pi tä jä nä edel lyt tää reit ti suun ni tel man hy väk sy mis tä kos ke van asian kä sit te lyä kun nan ym pä ris tön suo je lu vi ran omai ses sa, kun ym pä ris tön suo je lu vi ran omai nen ei ollut teh nyt va li tus kel pois ta pää tös tä asias sa. Muu toin kaan pää tök sen val mis te lus sa ei ole va li tuk sis sa esi te tyil lä pe rus teil la il men nyt lain vas tai suut ta. Ar vioi taes sa kun nan ym pä ris tön suo je lu vi ran omai sen har kin ta val taa maas to lii ken ne lain moot to ri kelk kai lu rei tin pe rus ta mi sek si on otet ta va huo mioon lain 15 :n 2 mo men tin ja 16 :n 2 mo men tin li säk si lain 1 :stä il me ne vä lain tar koi tus eh käis tä moot to ri käyt töis ten ajo neu vo jen käyt tä mi ses tä maas tos sa ja moot to ri kelk kai lu rei teil tä ai heu tu via, lain koh das sa tar koi tet tu ja hait to ja ja edis tää lii ken ne tur val li suut ta sekä kun nan vel vol li suus so vit taa reit ti mui hin lä hia lu een reit tei hin. Reit ti suun ni tel maa kos ke vil la rat kai suil la ja va lin noil la on lä hei nen yh teys kun nan maan käyt töä kos ke viin rat kai sui hin. Kun nan ym pä ris tön suo je lu vi ran omai sen har kin ta val ta on siten suh teel li sen laaja reit tien tar peen osal ta, eikä reit ti suun ni tel man hy väk sy mi sen edel ly tyk se nä ole, että reit ti olisi vält tä mä tön ylei ses sä käy tös sä ole van pal ve lun kans sa. Ot taen huo mioon rei tin etäi syys kiin teis töl lä Alan ko RN:o 15:3 si jait se vas ta läh tees tä ja lo ma käy tös sä ole vis ta ra ken nuk sis ta, rei tis tä ja sen käyt tä mi ses tä ei voi ai heu tua läh teen veden pi laan tu mis ta tai muuta koh tuu ton ta hait taa kiin teis tön käy töl le. Läh teen veden laa tua voi daan myös tar vit taes sa tark kail la. Liito ora van tai il vek sen li sään ty mis ja le väh dys pai kois ta ei ole esi tet ty tar kem paa sel vi tys tä kiin teis töl lä. La jien suo je lus ta sää de tään luon non suo je lu lain 49 :ssä ja tar vit taes sa suo je lu voi daan var mis taa luon non suo je lu lain 57 :n mu kai sil la hal lin to pak ko kei noil la. Reit ti ei saa dun sel vi tyk sen pe rus teel la ole es tee nä met säs ty soi keu den käyt tä mi sel le tai met sän käy töl le. Tar vit taes sa rei tin käyt töä val voo po lii si. Va li tuk ses sa esi te tyil lä pe rus teil la reit ti suun ni tel man hy väk sy mi nen ei ole ollut muu toin kaan maas to lii ken ne lain 16 :n vas tai nen. Hal lin to oi keus on myös voi nut rat kais ta asian pää tök ses tään il me ne vin ta voin ilman, että sen on tar vin nut lausua enää sinne teh dyis sä va li tuk sis sa esi te tyis tä muis ta va li tus pe rus teis ta, jois ta lausu mi nen on siis rau en nut. Oi keu den käyn ti mak sus ta kor keim mas sa hal lin to oi keu des sa mää rää asian esit te li jä. Oi keu den käyn ti mak su käy ilmi pää tök sen ja ke lua kos ke vas ta koh das ta. Kun muu toin ote taan huo mioon edel lä il me ne vät hal lin to oi keu den pää tök sen pe rus te lut, pää tök ses sä so vel le tut oi keus oh jeet, kor keim mas sa hal lin to oi keu des sa esi te tyt vaa ti muk set ja asias sa saatu sel vi tys, hal lin to oi keu den pää tök sen lop pu tu lok sen muut ta mi seen va li tuk sis sa esi tet ty jen nä kö koh tien joh dos ta ei ole pe rus tei ta. Asian ovat rat kais seet hal lin to neu vok set Matti Pel lon pää, Sa ka ri Van ha la, Riit ta Mu ti kai nen, Hannu Ranta ja Mika Sep pä lä. Asian esit te li jä Ilpo Ha vu mä ki. Julkaistu

Yykaakoo 1A opettajan oppaan liitteet

Yykaakoo 1A opettajan oppaan liitteet Yykaakoo A opettajan oppaan liitteet Kopiointipohjat. Laskemisen tukimateriaali 2 a. Kymppiruudukot 2 b. Pistenapit 3 c. Lukunapit 4 d. Geometriset tasokuviot 5 e. Rahat 6 2. Ruutupohjia 7 a. Ruutupohja

Lisätiedot

Kirjainkiemurat - mallisivu (c)

Kirjainkiemurat - mallisivu (c) Aa Ii Uu Ss Aa Ii Uu Ss SII-LIN VII-LI-KUP-PI I-sot, pie-net kir-jai-met, sii-li neu-voo aak-ko-set. Roh-ke-as-ti mu-kaan vaan, kaik-ki kyl-lä op-pi-vat! Ss Har-joit-te-le kir-jai-mi-a li-sää vih-koo-si.

Lisätiedot

TEHTÄVÄKORI Monisteita matikkaan. Riikka Mononen

TEHTÄVÄKORI Monisteita matikkaan. Riikka Mononen ---------------------------------------- TEHTÄVÄKORI Monisteita matikkaan Riikka Mononen ---------------------------------------- Tehtäväkori 2016 TEHTÄVÄKORI Monisteita matikkaan -materiaali on kokoelma

Lisätiedot

Yksityisteiden hoidon järjestäminen

Yksityisteiden hoidon järjestäminen Tekninen lautakunta 68 04.12.2018 Kaupunginhallitus 8 14.01.2019 Kaupunginvaltuusto 3 04.02.2019 Tekninen lautakunta 16 26.03.2019 Kaupunginhallitus 64 15.04.2019 Kaupunginvaltuusto 22 27.05.2019 Yksityisteiden

Lisätiedot

- 1 Kokouksen avaaminen. - 3 Pöytäkirjantarkastajien valinta. - 4 Työjärjestyksen hyväksyminen

- 1 Kokouksen avaaminen. - 3 Pöytäkirjantarkastajien valinta. - 4 Työjärjestyksen hyväksyminen Kaupunginhallitus 119 31.03.2014 Kaupunginvaltuuston kokouksen 27.1.2014 päätösten täytäntöönpano 1224/07.02.03/2014 KHALL 119 Kuntalain 23.1 :n mukaan kunnanhallitus vastaa kunnan hal lin nos ta ja taloudenhoidosta

Lisätiedot

Meditaatioita Kristuksen kärsimyksen salaisuudesta

Meditaatioita Kristuksen kärsimyksen salaisuudesta Meditaatioita Kristuksen kärsimyksen salaisuudesta Kirkkokuorolle, baritonisolistille ja uruille Tämä virren 64, kahden Piae Cantiones-laulun ja kolmen evankeliumikatkelman pohjalle rakentuva pieni passiomusiikki

Lisätiedot

102 Kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen, leirintäalueviranomaisen ja rakennusvalvontaviranomaisen tehtävien delegoiminen viranhaltijoille

102 Kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen, leirintäalueviranomaisen ja rakennusvalvontaviranomaisen tehtävien delegoiminen viranhaltijoille Tekninen lautakunta 66 20.09.2017 Tekninen lautakunta 102 19.12.2017 102 Kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen, leirintäalueviranomaisen ja rakennusvalvontaviranomaisen tehtävien delegoiminen viranhaltijoille

Lisätiedot

Päätös osuuskunnan vesijohto- ja viemäriverkostoon liittymisestä / RN:o 529-526-4-18, Heino Mauri kuolinpesä

Päätös osuuskunnan vesijohto- ja viemäriverkostoon liittymisestä / RN:o 529-526-4-18, Heino Mauri kuolinpesä Kaavoitus- ja ympäristölautakunta 84 24.09.2015 Päätös osuuskunnan vesijohto- ja viemäriverkostoon liittymisestä / RN:o 529-526-4-18, Heino Mauri kuolinpesä 599/11.04.02/2014 Kaavoitus- ja ympäristölautakunta

Lisätiedot

Perusturvalautakunta 60 11.06.2013 Kaupunginhallitus 280 17.06.2013 Tarkastuslautakunta 2013-2016 40 28.08.2013

Perusturvalautakunta 60 11.06.2013 Kaupunginhallitus 280 17.06.2013 Tarkastuslautakunta 2013-2016 40 28.08.2013 Perusturvalautakunta 60 11.06.2013 Kaupunginhallitus 280 17.06.2013 Tarkastuslautakunta 2013-2016 40 28.08.2013 Sosiaaliasiamiehen selvitys vuodelta 2012 PERLTK 60 Sosiaalityön johtaja Marketta Tiihala

Lisätiedot

Rautatie on mahdollisuus

Rautatie on mahdollisuus Rautatie on mahdollisuus Pam flet ti Suo men rau ta teis tä ja liikennepolitiikasta Raideryhmä Suomes sa 22.5.2005 Olisi paljon helpompaa ministeriölle, jos RHK suostuisi ottamaan roiston roolin ja ehdottamaan,

Lisätiedot

KOULULAISTEN AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOMINNAN JÄRJESTÄMINEN LUKUVUONNA

KOULULAISTEN AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOMINNAN JÄRJESTÄMINEN LUKUVUONNA Sivistyslautakunta 21 25.03.2015 Sivistyslautakunta 33 22.04.2015 KOULULAISTEN AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOMINNAN JÄRJESTÄMINEN LUKUVUONNA 2015 2016 SIVLTK 21 Koululaisten aamu- ja iltapäivätoimintaa koskevat

Lisätiedot

Oikaisu päätökseen kiinteistöjen Sirola RN:o 28:6 ja RN:o 28:24 myynnistä Vaarankylän kyläyhdistykselle

Oikaisu päätökseen kiinteistöjen Sirola RN:o 28:6 ja RN:o 28:24 myynnistä Vaarankylän kyläyhdistykselle Kunnanhallitus 46 25.02.2014 Kunnanhallitus 76 24.03.2014 Kunnanhallitus 126 13.05.2014 Oikaisu päätökseen kiinteistöjen Sirola RN:o 28:6 ja RN:o 28:24 myynnistä Vaarankylän kyläyhdistykselle 135/1/2013

Lisätiedot

N I K E A N U S K O N T U N N U S T U S

N I K E A N U S K O N T U N N U S T U S 100 H a n n u P o h a n n o r o N I K E A N U S K O N T U N N U S T U S lauluäänelle, kitaralle sekä viola da gamballe tai sellolle or voices, guitar, viola da gamba / violoncello - ' 00 Teosto Suomalaisen

Lisätiedot

Sisäisen valvonnan järjestäminen on kunnanhallituksen teh tä vä. Tarkastussäännön hyväksyy valtuusto.

Sisäisen valvonnan järjestäminen on kunnanhallituksen teh tä vä. Tarkastussäännön hyväksyy valtuusto. Kunnanhallitus 284 09.09.2013 Tarkastuslautakunta 32 11.09.2013 Sisäisen valvonnan ohjeet ja tarkastussääntö 1272/01/010/2008 KHALL 284 1272/01/010/2008 KHALL 607 Johtoryhmän ja tilintarkastajien keskusteluissa

Lisätiedot

Opetussuunnitelman mukaisesti opetuksen järjestäjä päät tää paikallisesti tiettyjä asioita:

Opetussuunnitelman mukaisesti opetuksen järjestäjä päät tää paikallisesti tiettyjä asioita: Koulutuslautakunta 44 10.06.2014 Koulutuslautakunta 58 16.09.2014 Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden muutos 1.8.2014 alkaen / luku 5.4 Oppilashuolto ja turvallisuuden edistäminen / opiskelijahuollon

Lisätiedot

Rakennus- ja ympäristölautakunta 252 16.12.2015 655/11.01.00/2014. Rakennus- ja ympäristölautakunta 16.12.2015 252

Rakennus- ja ympäristölautakunta 252 16.12.2015 655/11.01.00/2014. Rakennus- ja ympäristölautakunta 16.12.2015 252 Rakennus- ja ympäristölautakunta 252 16.12.2015 Päätös / ympäristölupahakemus / Syväsatama, jätteiden loppusijoittaminen ja hyödyntäminen satamakentän rakenteissa, Kokkolan Satama / Länsi- ja Sisä-Suomen

Lisätiedot

1. Kaikki kaatuu, sortuu August Forsman (Koskimies)

1. Kaikki kaatuu, sortuu August Forsman (Koskimies) olo q» date reliioso olo 7 K (2003) KE2a7 1. Kaikki kaatuu, sortuu uust Forsma (Koskimies) olo 14 olo 21 3 3 3 3 3 3 3 3 Ÿ ~~~~~~~~~~~ π K (2003) KE2a7 uhlakataatti (kuoro) - 2 - Kuula: - 3 - uhlakataatti

Lisätiedot

Jou-lu. jou-lu-kuu-si. kynt-ti-lä. kink-ku. jou-lu-ka-len-te-ri. tont-tu. jou-lu-puk-ki. pa-ket-ti. jou-lu-tort-tu. jou-lu-ko-ris-te.

Jou-lu. jou-lu-kuu-si. kynt-ti-lä. kink-ku. jou-lu-ka-len-te-ri. tont-tu. jou-lu-puk-ki. pa-ket-ti. jou-lu-tort-tu. jou-lu-ko-ris-te. Jou-lu 1. Et-si sa-naa vas-taa-va ku-va. Vä-ri-tä se. jou-lu-kuu-si kynt-ti-lä kink-ku jou-lu-ka-len-te-ri tont-tu jou-lu-puk-ki pa-ket-ti jou-lu-tort-tu jou-lu-ko-ris-te rii-si-puu-ro 2. Vä-rit-tä-mät-tä

Lisätiedot

A 1 Yli esteiden Nimi

A 1 Yli esteiden Nimi A Yli esteiden Nimi Ym-py-röi oi-ke-a lu-ku. Käy-tä ku-vi-a las-ke-mi-sen tu-ke-na. Lu-vun ja lu-ku-mää-rän yh-te-ys Lu-vun ja lu-ku-mää-rän yh-te-ys Lu-vun ja lu-ku-mää-rän yh-te-ys Vä-ri-tä oi-ke-a mää-rä.

Lisätiedot

2. TUTUSTUN KIRKKOONI

2. TUTUSTUN KIRKKOONI 2. TUTUSTUN KIRKKOONI Ikonit kuuluvat ortodoksiseen kirkkoon ja kotiin 1. Laita rasti niiden kuvien viereen, joihin sinusta ikoni voisi kuulua. Väritä kuvat. 2. Kirjoita kir-jain-kor-teil-la-si sana IKONI.

Lisätiedot

SILLAN RAKENTAMINEN RUOSTEJÄRVEEN KURJENNIEMEN JA LEPPILAMMIN KANNAKSEN VÄLILLE

SILLAN RAKENTAMINEN RUOSTEJÄRVEEN KURJENNIEMEN JA LEPPILAMMIN KANNAKSEN VÄLILLE Ympäristölautakunta 60 15.06.2016 Kunnanhallitus 181 20.06.2016 Ympäristölautakunta 32 22.03.2017 Kunnanhallitus 87 27.03.2017 SILLAN RAKENTAMINEN RUOSTEJÄRVEEN KURJENNIEMEN JA LEPPILAMMIN KANNAKSEN VÄLILLE

Lisätiedot

Hätäkeskuslaitoksen ja Lohjan kaupungin välisen määräaikaisen vuokrasopimuksen päättäminen

Hätäkeskuslaitoksen ja Lohjan kaupungin välisen määräaikaisen vuokrasopimuksen päättäminen Kaupunginhallitus 139 31.03.2014 Kaupunginhallitus 271 16.06.2014 Kaupunginhallitus 511 15.12.2014 Hätäkeskuslaitoksen ja Lohjan kaupungin välisen määräaikaisen vuokrasopimuksen päättäminen 877/10.03.02/2013

Lisätiedot

Lappeenranta-lisä on lasten kotihoidon tukimuoto, jonka mak sa minen on kaupungin päätettävissä.

Lappeenranta-lisä on lasten kotihoidon tukimuoto, jonka mak sa minen on kaupungin päätettävissä. Kasvatus- ja opetuslautakunta 55 10.06.2013 Ilpo Heltimoisen ym. aloite sisäilmaongelman osaratkaisuksi 434/10.03.02.03/2013 KOLA 55 Valmistelija / lisätiedot: Kasvatus- ja opetustoimenjohtaja Tuija Willberg,

Lisätiedot

PAPINSILLANTIEN JA NUUTINKULMANTIEN PYÖRÄTIE TAI PIENTAREEN LEVENNYS

PAPINSILLANTIEN JA NUUTINKULMANTIEN PYÖRÄTIE TAI PIENTAREEN LEVENNYS Tekninen lautakunta 24 13.04.2016 Kunnanhallitus 59 13.03.2017 PAPINSILLANTIEN JA NUUTINKULMANTIEN PYÖRÄTIE TAI PIENTAREEN LEVENNYS 143/08.00.00/2015 TEKLA 13.04.2016 24 Sari Kaakinen on tehnyt 15.6.2015

Lisätiedot

Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä kirjoittaa:

Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä kirjoittaa: Kunnanhallitus 18 11.01.2016 Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymän ikäsuunnitelma vuosille 2016-2025 Khall 11.01.2016 18 Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä kirjoittaa: "Yhall 28.08.2013 88 "Vanhuspalvelulaki"

Lisätiedot

Minä avaan nyt suuni Jumalansynnyttäjän kanoni (ilmestyspäivänä ym.), 4. säv.

Minä avaan nyt suuni Jumalansynnyttäjän kanoni (ilmestyspäivänä ym.), 4. säv. Minä avaan nyt suuni Jumalansynnyttäjän kanoni (ilmestyspäivänä ym.), 4. säv. 1. veisu. Irmossi. alamolainen sävelmä, Obihodin mukaan soinnuttanut ja suom. sov. Jopi Harri Mi-nä a-vaan nyt suu - ni ja

Lisätiedot

Perhehoidon palkkiot ja kulukorvaukset muuttuvat lukien.

Perhehoidon palkkiot ja kulukorvaukset muuttuvat lukien. Liperin sosiaali- ja terveyslautakunta Liperin sosiaali- ja terveyslautakunta 101 15.12.2015 22 22.03.2016 Perhehoidon palkkiot ja korvaukset 1.1.2016 alkaen 444/02.05.00/2015 Soteltk 15.12.2015 101 Perhehoidon

Lisätiedot

Kunnanhallitus 143 20.05.2013 Kunnanhallitus 182 05.08.2013 OULUN AMMATTIKORKEAKOULUN OMISTUS 613/053/2013

Kunnanhallitus 143 20.05.2013 Kunnanhallitus 182 05.08.2013 OULUN AMMATTIKORKEAKOULUN OMISTUS 613/053/2013 Kunnanhallitus 143 20.05.2013 Kunnanhallitus 182 05.08.2013 OULUN AMMATTIKORKEAKOULUN OMISTUS 613/053/2013 KHALL 143 Valmistelu: hallintojohtaja Eeva Vanhanen, p. 050 356 6427 Oulun kaupunki, Oulun seudun

Lisätiedot

Yhteistoimintamenettelyn päättäminen / sosiaali- ja terveyspalveluiden liikkeenluovutus

Yhteistoimintamenettelyn päättäminen / sosiaali- ja terveyspalveluiden liikkeenluovutus Kunnanhallitus 59 23.03.2016 Kunnanhallitus 94 23.05.2016 Yhteistoimintamenettelyn päättäminen / sosiaali- ja terveyspalveluiden liikkeenluovutus 1.1.2017 107/010/013/2015 KHALL 59 Selostus: Kunnanvaltuusto

Lisätiedot

VALITUSOSOITUS (Poikkeamisluvat 36)

VALITUSOSOITUS (Poikkeamisluvat 36) VALITUSOSOITUS (Poikkeamisluvat 36) Valitusaika Ympäristöteknisen lautakunnan lupajaoston päätökseen saa hakea muu tos ta va littamalla Pohjois-Suomen hallinto-oikeuteen kirjallisella va li tuk sel la.

Lisätiedot

Kasvatus- ja opetuslautakunta Perusopetuksen koulun hyvinvointiprofiili

Kasvatus- ja opetuslautakunta Perusopetuksen koulun hyvinvointiprofiili Kasvatus- ja opetuslautakunta 53 11.08.2014 Perusopetuksen koulun hyvinvointiprofiili KOLA 53 Valmistelija / lisätiedot: Perusopetusjohtaja Mari Routti, puh. 040 837 2646 etunimi.sukunimi@lappeenranta.fi

Lisätiedot

Esiopetuksen järjestämistavoista ja -paikoista päättää si vis tys lau takun ta (hallintosääntö 8 2.1.8).

Esiopetuksen järjestämistavoista ja -paikoista päättää si vis tys lau takun ta (hallintosääntö 8 2.1.8). Sivistyslautakunta 155 22.09.2015 Kunnanhallitus 274 05.10.2015 Esiopetuksen järjestämistavat ja -paikat 1.8.2016 alkaen 911/12.00.01/2015 SIVLTK 22.09.2015 155 Asian valmistelija: sivistysjohtaja Jyrki

Lisätiedot

LEIVOTAAN YHDESSÄ. Kuvat: Jutta Valtonen

LEIVOTAAN YHDESSÄ. Kuvat: Jutta Valtonen LEIVOTAAN YHDESSÄ Susanna Koistinen Miia Laho Kuvat: Jutta Valtonen SI-SÄL-LYS E-SI-VAL-MIS-TE-LUT... 2 PE-RUS-RE-SEP-TIT KAU-RA-KEK-SIT... 5 SUK-LAA-KEK-SIT... 7 MAR-JA-PII-RAK-KA... 9 MUF-FIN-IT...

Lisätiedot

Rakennustarkastaja Petri Mäki, sähköposti petri.maki@ylojarvi.fi, puh. 050 385 1815

Rakennustarkastaja Petri Mäki, sähköposti petri.maki@ylojarvi.fi, puh. 050 385 1815 Ympäristölautakunta 252 30.10.2012 Ympäristölautakunta 145 29.10.2013 Ympäristölautakunta 158 11.11.2014 Ympäristölautakunta 38 17.02.2015 Ympäristön epäsiisteys Ryömäntiellä 746/53.532/2012 YMPLTK 30.10.2012

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysltk 201 09.12.2014 Sosiaali- ja terveysltk 22 26.01.2016

Sosiaali- ja terveysltk 201 09.12.2014 Sosiaali- ja terveysltk 22 26.01.2016 Sosiaali- ja terveysltk 201 09.12.2014 Sosiaali- ja terveysltk 22 26.01.2016 TILOJEN VUOKRAAMINEN TORNION SAIRASKOTISÄÄTIÖLTÄ PÄIVÄKESKUSTOIMINTAA VARTEN/TILOJEN VUOKRAAMINEN VUODELLE 2014/TILOJEN VUOKRAAMINEN

Lisätiedot

Usko, toivo ja rakkaus

Usko, toivo ja rakkaus Makku Lulli-Seppälä sko toivo a akkaus 1. Ko. 1 baitoille viululle alttoviululle a uuille op. kummityttöi Päivi vihkiäisii 9.8.1986 iulu a alttoviulu osuude voi soittaa sama soittaa. Tavittaessa alttoviulu

Lisätiedot

Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Kunnanhallitus MESSUJEN ALENNUSTONTIT 27/02.09/2016

Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Kunnanhallitus MESSUJEN ALENNUSTONTIT 27/02.09/2016 Kunnanhallitus 54 15.02.2016 Kunnanvaltuusto 16 22.02.2016 Kunnanhallitus 179 20.06.2016 MESSUJEN ALENNUSTONTIT 27/02.09/2016 KHALL 54 Forssassa pidetään vuoden tauon jälkeen Ra ken na-si sus ta-asu -messut

Lisätiedot

Vuonna 2018 yli 75-vuotiaita tullee olemaan 2413 henkilöä, kun lukumäärä vuonna 2013 oli 1965 henkilöä.

Vuonna 2018 yli 75-vuotiaita tullee olemaan 2413 henkilöä, kun lukumäärä vuonna 2013 oli 1965 henkilöä. Kaupunginvaltuusto 30 09.03.2015 Kaupunginhallitus 116 23.03.2015 Perusturvalautakunta 48 12.05.2015 Valtuustoaloite omaishoitajien vertaisryhmistä 139/01.015/2015 KAUPVALT 09.03.2015 30 "Ylöjärven vanhustyön

Lisätiedot

Vt. kaupunginjohtajan päätösehdotus:

Vt. kaupunginjohtajan päätösehdotus: Kaupunginhallitus 38 12.02.2018 Kaupunginhallitus 65 06.03.2018 Kaupunginhallitus 88 26.03.2018 Kaupunginvaltuusto 24 26.03.2018 Kuntalain 85.2 :n mukaisten selitysten vaatiminen / jatkotoimenpiteet 2089/03.06.00/2018

Lisätiedot

Valtuutettu Katja Hännisen esittämä Raahen vasemmistoliiton valtuus

Valtuutettu Katja Hännisen esittämä Raahen vasemmistoliiton valtuus KAUPUNGINHALLITUS 352 04.09.2017 KAUPUNGINVALTUUSTO 18 30.10.2017 18 Valtuutettu Katja Hännisen esittämä Raahen vasemmistoliiton valtuustoryhmän valtuustoaloite 27.2.2017/Selvitys toimeentulotuen siirtymisestä

Lisätiedot

Valmistelija talousjohtaja Anne Vuorjoki:

Valmistelija talousjohtaja Anne Vuorjoki: Kaupunginhallitus 243 17.10.2016 Kaupunginhallitus 256 31.10.2016 Kaupunginhallitus 263 07.11.2016 Kaupunginhallitus 272 21.11.2016 Yhteistyötoimikunta 22 23.11.2016 Kaupunginhallitus 283 28.11.2016 Kaupunginhallitus

Lisätiedot

137 10.12.2013 98 06.08.2014

137 10.12.2013 98 06.08.2014 Rakennus- ja ympäristölautakunta Rakennus- ja ympäristölautakunta 137 10.12.2013 98 06.08.2014 Oikaisuvaatimus toimenpidelupapäätöksestä 286-2013-781, kiinteistölle 286-21-6-6, Kaaritie 18, Kuusankoski,

Lisätiedot

A-SI-A-KAS ON TOI-MIN-TAM-ME LÄH-TÖ-KOH-TA. 1 A-SI-A-KAS TIE-TÄ KÄYT-TÄÄ - TAIK-KA PA-PE-REI-TA TÄYT-TÄÄ.

A-SI-A-KAS ON TOI-MIN-TAM-ME LÄH-TÖ-KOH-TA. 1 A-SI-A-KAS TIE-TÄ KÄYT-TÄÄ - TAIK-KA PA-PE-REI-TA TÄYT-TÄÄ. TIEHALLINTO OTJEH/J/ Tmi,,kjjwv Kirjasto Asiakkuusaapinen on tehty havainnoltistamaan Tiehallinnon johtokunnassa 30.9.2002 hyväksyttyä asiakkuusstrategiaa. Aapista ovat työstäneet Outi Ryyppö, Otti Haavisto,

Lisätiedot

Helka-neiti kylvyssä

Helka-neiti kylvyssä Helkanet kylvyssä Frtz Grunbaum suom. M. A. ummnen Solo Tenor???? m Fred Raymond sov. G. Ventur 2001 Tä män täs tä p Bass Uu m g Wow uu uu uu uu uu uu uu, uu p wow wow wow wow wow wow wow, wow uu wow Mart

Lisätiedot

- 16 Kokouksen avaaminen Pöytäkirjantarkastajien valinta Työjärjestyksen hyväksyminen. Vt. kaupunginjohtajan päätösehdotus:

- 16 Kokouksen avaaminen Pöytäkirjantarkastajien valinta Työjärjestyksen hyväksyminen. Vt. kaupunginjohtajan päätösehdotus: Kaupunginhallitus 198 12.06.2017 Kaupunginvaltuuston kokouksen 24.4.2017 päätösten täytäntöönpano 1898/00.02.01/2017 KHALL 12.06.2017 198 Kuntalain (410/2015) 39 :n 1 momentin mukaan kunnanhallitus vas

Lisätiedot

LAPIN YLIOPISTON ESITYS LAPIN AMMATTIKORKEAKOULU OY:N OSAKE-ENEMMISTÖN OSTAMISESTA JA SELVITYSHENKILÖN EHDOTUS

LAPIN YLIOPISTON ESITYS LAPIN AMMATTIKORKEAKOULU OY:N OSAKE-ENEMMISTÖN OSTAMISESTA JA SELVITYSHENKILÖN EHDOTUS Kaupunginhallitus 139 16.05.2016 LAPIN YLIOPISTON ESITYS LAPIN AMMATTIKORKEAKOULU OY:N OSAKE-ENEMMISTÖN OSTAMISESTA JA SELVITYSHENKILÖN EHDOTUS 247/03.06.00/2016 KH 16.05.2016 139 Valmistelija kaupunginlakimies

Lisätiedot

- Kiireellisissä tapauksissa mahdollisuus keskusteluun on jär jes tet tä vä samana tai seuraavana työpäivänä.

- Kiireellisissä tapauksissa mahdollisuus keskusteluun on jär jes tet tä vä samana tai seuraavana työpäivänä. Sos. ja terv.ltk. 34 10.06.2015 Oppilas- ja opiskeluhuollon lain mukaiset oppilashuollon palvelut Juuassa 557/22.222/2014 Stltk 34 Laki oppilas ja opiskelijahuollosta on astunut voimaan elokuussa 2014.

Lisätiedot

Ylöjärven kaupungin englanninkielisen esiopetuspalvelun kilpailutus, hankintapäätös

Ylöjärven kaupungin englanninkielisen esiopetuspalvelun kilpailutus, hankintapäätös Sivistyslautakunta 38 12.04.2016 Sivistyslautakunta 97 15.11.2016 Ylöjärven kaupungin englanninkielisen esiopetuspalvelun kilpailutus, hankintapäätös 162/28.282/2016 SIVLTK 12.04.2016 38 Varhaiskasvatuksen

Lisätiedot

Veittijärvi-Moision ja Vuorentausta-Soppeenharjun kouluyksiköiden nimien muutokset alkaen

Veittijärvi-Moision ja Vuorentausta-Soppeenharjun kouluyksiköiden nimien muutokset alkaen Sivistyslautakunta 40 16.05.2017 Veittijärvi-Moision ja Vuorentausta-Soppeenharjun kouluyksiköiden nimien muutokset 1.8.2017 alkaen 606/01.017/2016 SIVLTK 16.05.2017 40 Sivistysjohtaja Matti Hursti: Sivistysjohtajan

Lisätiedot

Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden päätös Torsti Patakankaan valituksesta/khall 5.5.2014 162

Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden päätös Torsti Patakankaan valituksesta/khall 5.5.2014 162 Kunnanhallitus 368 10.11.2015 Kunnanhallitus 404 08.12.2015 Kunnanhallitus 414 22.12.2015 Kunnanhallitus 43 09.02.2016 Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden päätös Torsti Patakankaan valituksesta/khall 5.5.2014

Lisätiedot

Kunnanhallitus 56 30.03.2015 Kunnanhallitus 143 07.09.2015. Valtuustoaloite, ilmainen matkustuskortti koululaisille 1029/01.

Kunnanhallitus 56 30.03.2015 Kunnanhallitus 143 07.09.2015. Valtuustoaloite, ilmainen matkustuskortti koululaisille 1029/01. Kunnanhallitus 56 30.03.2015 Kunnanhallitus 143 07.09.2015 Valtuustoaloite, ilmainen matkustuskortti koululaisille 1029/01.016/2015 Kunnanhallitus 30.03.2015 56 Valtuuston kokouksessa 9.2.2015 jätettiin

Lisätiedot

Ranuan kunnan henkilökuljetustarjousten hyväksyminen

Ranuan kunnan henkilökuljetustarjousten hyväksyminen Kunnanhallitus 144 27.05.2013 Ranuan kunnan henkilökuljetustarjousten hyväksyminen 170/10/2013 Kunnanhallitus 144 Ranuan kunnan henkilökuljetuksista on järjestetty tarjouskilpailu. Ky sees sä on EU-kynnysarvot

Lisätiedot

Valtuustoaloite / Heinolan kaupungin omistamat rakennukset hyvään kuntoon

Valtuustoaloite / Heinolan kaupungin omistamat rakennukset hyvään kuntoon Tekninen lautakunta 70 29.04.2014 Tekninen lautakunta 114 12.08.2014 Kaupunginhallitus 294 18.08.2014 Kaupunginvaltuusto 87 15.09.2014 Valtuustoaloite / Heinolan kaupungin omistamat rakennukset hyvään

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysltk. 71 18.06.2014 Sosiaali- ja terveysltk. 34 19.03.2015

Sosiaali- ja terveysltk. 71 18.06.2014 Sosiaali- ja terveysltk. 34 19.03.2015 Sosiaali- ja terveysltk. 71 18.06.2014 Sosiaali- ja terveysltk. 34 19.03.2015 LÄÄKKEIDEN KONEELLINEN ANNOSJAKELU KOTIHOIDOSSA JA YMPÄRIVUOROKAUTISESSA HOIDOSSA SOTEL 18.06.2014 71 Valmistelu: Vanhus- ja

Lisätiedot

Laki oppilas- ja opiskelijahuollosta 1.8.2014

Laki oppilas- ja opiskelijahuollosta 1.8.2014 Sivistyslautakunta 66 25.06.2014 Sivistyslautakunta 89 21.10.2014 Laki oppilas- ja opiskelijahuollosta 1.8.2014 486/41.411/2014 Sivistyslautakunta 25.06.2014 66 Laki oppilas- ja opiskelijahuollosta (1287/2013)

Lisätiedot

Jyväskylän Seudun Tukikodit Oy:n hankintaoikaisuvaatimus alaikäisten turvapaikanhakijoiden perheryhmäkoti palvelujen hankinnasta

Jyväskylän Seudun Tukikodit Oy:n hankintaoikaisuvaatimus alaikäisten turvapaikanhakijoiden perheryhmäkoti palvelujen hankinnasta Kunnanhallitus 141 15.08.2016 Jyväskylän Seudun Tukikodit Oy:n hankintaoikaisuvaatimus alaikäisten turvapaikanhakijoiden perheryhmäkoti palvelujen hankinnasta 321/02.08.00/2016 Kunnanhallitus 15.08.2016

Lisätiedot

Kurjenrauman ranta-asemakaavan muutos

Kurjenrauman ranta-asemakaavan muutos Kaupunginhallitus 275 13.08.2018 Kaupunginhallitus 346 22.10.2018 Kaupunginvaltuusto 90 12.11.2018 Kurjenrauman ranta-asemakaavan muutos 1059/10.03.06/2017 Kaupunginhallitus 19.02.2018 67 Maanomistaja

Lisätiedot

1. Palvelun omakustannushinnan mukainen maksu, joka kattaa kaik ki palvelusta aiheutuneet kustannukset.

1. Palvelun omakustannushinnan mukainen maksu, joka kattaa kaik ki palvelusta aiheutuneet kustannukset. Kaupunginhallitus 21 16.01.2017 Kaupungintalon tiloista perittävät käyttömaksut 29/02.04.00/2017 KH 21 Kaupunginvaltuusto päätti 2.11.2015 (75 ) Äänekosken kaupungin pal ve luis ta ja muista suoritteista

Lisätiedot

Va. kaupunginjohtajan päätösehdotus: Kaupunginhallitus päättää, että: 1) hallintojohtajan virka täytetään julkisella hakumenettelyllä,

Va. kaupunginjohtajan päätösehdotus: Kaupunginhallitus päättää, että: 1) hallintojohtajan virka täytetään julkisella hakumenettelyllä, Kaupunginhallitus 8 09.01.2017 Kaupunginhallitus 54 13.02.2017 Kaupunginhallitus 95 13.03.2017 Kaupunginhallitus 122 10.04.2017 Kaupunginhallitus 153 08.05.2017 Kaupunginhallitus 189 30.05.2017 Kaupunginvaltuusto

Lisätiedot

HYVINVOINTI- JA TERVEYSTOIMEN TALOUSARVION TOTEUTUMINEN AJALLA 1.1.-30.9.2011 SEKÄ TALOUSARVION TARKISTUSESITYS

HYVINVOINTI- JA TERVEYSTOIMEN TALOUSARVION TOTEUTUMINEN AJALLA 1.1.-30.9.2011 SEKÄ TALOUSARVION TARKISTUSESITYS Hyvinvointi- ja terveyslautakunta 102 29.09.2011 HYVINVOINTI- JA TERVEYSTOIMEN TALOUSARVION TOTEUTUMINEN AJALLA 1.1.-30.9.2011 SEKÄ TALOUSARVION TARKISTUSESITYS Hyte 102 Hyvinvointi- ja terveystoimen talousarvion

Lisätiedot

Ilmoitus leirintäaluetoiminnasta, Kerimaan Lomakeskus Oy (lausunto valituksesta hallinto-oikeudelle)

Ilmoitus leirintäaluetoiminnasta, Kerimaan Lomakeskus Oy (lausunto valituksesta hallinto-oikeudelle) Rakennus- ja ympäristölautakunta Rakennus- ja ympäristölautakunta 43 22.02.2017 59 22.03.2017 Ilmoitus leirintäaluetoiminnasta, Kerimaan Lomakeskus Oy (lausunto valituksesta hallinto-oikeudelle) RAKYL

Lisätiedot

Asemakaavan muutos hyvinvointikeskuksen alueella korttelissa 46

Asemakaavan muutos hyvinvointikeskuksen alueella korttelissa 46 Kunnanhallitus 81 15.04.2019 Kunnanhallitus 95 13.05.2019 Kaava- ja maapoliittinen 6 22.05.2019 työryhmä Kunnanhallitus 123 03.06.2019 Asemakaavan muutos hyvinvointikeskuksen alueella korttelissa 46 2004/55.551/2019

Lisätiedot

Laissa ammatillisesta koulutuksesta (787/ ) todetaan, että kou lutuk sen järjestäjän tulee hyväksyä koulutusta varten opetussuunnitelma.

Laissa ammatillisesta koulutuksesta (787/ ) todetaan, että kou lutuk sen järjestäjän tulee hyväksyä koulutusta varten opetussuunnitelma. Hallitus 30 24.04.2015 Hallitus 42 12.06.2015 Hallitus 50 28.08.2015 Hallitus 88 18.12.2015 Hallitus 47 17.06.2016 Hallitus 58 26.08.2016 Opetussuunnitelmien hyväksyminen 27/40/401/2015 KYH 30 Laissa ammatillisesta

Lisätiedot

Kopiointiehdot. KUVITUS Annika Mannström Tom Svens (3D-kuvat) TIEDUSTELUT Edukustannus Oy

Kopiointiehdot. KUVITUS Annika Mannström Tom Svens (3D-kuvat) TIEDUSTELUT Edukustannus Oy 1 Kokeet Kopiointiehdot Tämän verkkoaineiston muokkaaminen on sallittua. Aineiston tulostaminen, kopiointi, välittäminen tai muu jatkokäyttö sellaisenaan tai muokattuna edellyttää kuitenkin oikeudenomistajan

Lisätiedot

Kehittämistoimikunta 61 19.10.2015. Keskuspuhdistamohankkeen tilanne 686/08.082/2014 KEHTMK 19.10.2015 61

Kehittämistoimikunta 61 19.10.2015. Keskuspuhdistamohankkeen tilanne 686/08.082/2014 KEHTMK 19.10.2015 61 Kehittämistoimikunta 61 19.10.2015 Keskuspuhdistamohankkeen tilanne 686/08.082/2014 KEHTMK 19.10.2015 61 Ylöjärven Vesi liikelaitoksen toimitusjohtaja Jouni Vähäkyttä Pirkanmaan keskuspuhdistamohanketta

Lisätiedot

Valtuustoaloite musiikkiluokkatoiminnan siirtämisestä keskusta-alueelle

Valtuustoaloite musiikkiluokkatoiminnan siirtämisestä keskusta-alueelle Kaupunginvaltuusto 75 23.05.2013 Kaupunginhallitus 254 03.06.2013 Koulutuslautakunta 73 10.09.2013 Valtuustoaloite musiikkiluokkatoiminnan siirtämisestä keskusta-alueelle 353/01.015/2013 KAUPVALT 23.05.2013

Lisätiedot

26 05.06.2013 25 16.04.2014 70 28.10.2014 17 19.02.2015 61 30.09.2015 27 20.04.2016 13 22.02.2017 Tarkastuslautakunnan jäsenten ja varajäsenten esteellisyyksien toteaminen TARLTK 05.06.2013 26 Tarkastuslautakunnan

Lisätiedot

& # # w. œ œ œ œ # œ œ œ œ œ # œ w. # w nœ. # œ œ œ œ œ # œ w œ # œ œ œ Œ. œ œ œ œ œ œ œ œ # œ w. œ # œ œ œ w œ œ w w w w. W # w

& # # w. œ œ œ œ # œ œ œ œ œ # œ w. # w nœ. # œ œ œ œ œ # œ w œ # œ œ œ Œ. œ œ œ œ œ œ œ œ # œ w. œ # œ œ œ w œ œ w w w w. W # w Epainn muis (1.1., 6.12.) # œ œ œ œ œ # œ w i nun Kris lis sä py hää muis tus Tofia (6.1.) jo Jo pai a, y lis n [Ba li nu a, os,] kun ni, l nä ru k, i dän Ju ma lis, y lis ka i dän h tm h nk sl nu a, o

Lisätiedot

Kunnanhallitus Valtuusto Vuoden 2017 talousarvio ja vuosien taloussuunnitelma 162/04.

Kunnanhallitus Valtuusto Vuoden 2017 talousarvio ja vuosien taloussuunnitelma 162/04. Kunnanhallitus 276 28.11.2016 Valtuusto 63 12.12.2016 Vuoden 2017 talousarvio ja vuosien 2018 2020 taloussuunnitelma 162/04.041/2016 Kunnanhallitus 276 Kunnanhallitus esittää valtuuston hyväksyttäväksi

Lisätiedot

Valtuustoaloite paperittomaan kokouskäytäntöön siirtymisestä / Maarit Pekkola ym.

Valtuustoaloite paperittomaan kokouskäytäntöön siirtymisestä / Maarit Pekkola ym. Kaupunginvaltuusto 125 27.08.2012 Kaupunginhallitus 395 10.09.2012 Kaupunginhallitus 94 09.03.2015 Kaupunginvaltuusto 31 23.03.2015 Kaupunginhallitus 129 13.04.2015 Kaupunginhallitus 143 27.04.2015 Kaupunginvaltuusto

Lisätiedot

UHKASAKON ASETTAMINEN, OUTI YLIPEKKALA, TORNIO/ POHJOIS-SUOMEN HALLINTO-OIKEUDEN LAUSUNTOPYYNTÖ

UHKASAKON ASETTAMINEN, OUTI YLIPEKKALA, TORNIO/ POHJOIS-SUOMEN HALLINTO-OIKEUDEN LAUSUNTOPYYNTÖ Meri-Lapin ympäristölautakunta Meri-Lapin ympäristölautakunta 23 21.02.2017 40 25.04.2017 UHKASAKON ASETTAMINEN, OUTI YLIPEKKALA, TORNIO/ POHJOIS-SUOMEN HALLINTO-OIKEUDEN LAUSUNTOPYYNTÖ 659/10.03.00/2015

Lisätiedot

Lapsiperheiden kotipalveluiden myöntämisperusteet ja asiakasmaksut 1.1.2016 alkaen

Lapsiperheiden kotipalveluiden myöntämisperusteet ja asiakasmaksut 1.1.2016 alkaen Hallitus 267 16.12.2015 Lapsiperheiden kotipalveluiden myöntämisperusteet ja asiakasmaksut 1.1.2016 alkaen H 267 (Valmistelija: perhepalvelujohtaja Matti Heikkinen ja vastuualuepäällikkö Tarja Rossinen)

Lisätiedot

Asemakaavojen ajanmukaisuuden arviointi

Asemakaavojen ajanmukaisuuden arviointi Kaupunginhallitus 133 03.03.2014 Kaupunginvaltuusto 19 17.03.2014 Asemakaavojen ajanmukaisuuden arviointi 732/10/02/03/2011 KH 133 Valmistelijat: kaa voi tus pääl lik kö Veli Pekka Koivu, p. 0447809360,

Lisätiedot

Valtiovarainministeriön kysely kuntien lakisääteisistä tehtävistä ja velvoitteista

Valtiovarainministeriön kysely kuntien lakisääteisistä tehtävistä ja velvoitteista Kaupunginhallitus 342 28.09.2015 Valtiovarainministeriön kysely kuntien lakisääteisistä tehtävistä ja velvoitteista 575/00.03.00/2015 Kaupunginhallitus 28.09.2015 342 Kehityspäällikkö Lasse Lehtonen: Valtiovarainministeriö

Lisätiedot

Matti Virtasen ym. valtuustoaloite viranhaltijapäätösten yleisesti nähtäville asettamisesta

Matti Virtasen ym. valtuustoaloite viranhaltijapäätösten yleisesti nähtäville asettamisesta Kaupunginvaltuusto 74 12.12.2016 Kaupunginhallitus 6 16.01.2017 Kaupunginvaltuusto 14 23.01.2017 Matti Virtasen ym. valtuustoaloite viranhaltijapäätösten yleisesti nähtäville asettamisesta 952/07.02.00/2016

Lisätiedot

Asiakirjojen siirto kaupunginarkistoon MERJA AARTOLAHTI. arkistojulkaisuja arkivpublikationer archi ve publications HELSINGIN KAUPUNGIN TIETOKESKUS

Asiakirjojen siirto kaupunginarkistoon MERJA AARTOLAHTI. arkistojulkaisuja arkivpublikationer archi ve publications HELSINGIN KAUPUNGIN TIETOKESKUS HELSINGIN KAUPUNGIN TIETOKESKUS HELSINGFORS STADS FAKTACENTRAL CITY OF HELSINKI URBAN FACTS arkistojulkaisuja arkivpublikationer archi ve publications 2007 1 2007 MERJA AARTOLAHTI Asiakirjojen siirto kaupunginarkistoon

Lisätiedot

Kiinteistöveroprosenttien ja kunnan tuloveroprosentin vahvistaminen vuodeksi 2016

Kiinteistöveroprosenttien ja kunnan tuloveroprosentin vahvistaminen vuodeksi 2016 Kunnanhallitus 308 09.11.2015 Valtuusto 71 16.11.2015 Kiinteistöveroprosenttien ja kunnan tuloveroprosentin vahvistaminen vuodeksi 2016 804/02.03.01/2015 KHALL 308 9.11.2015 Kuntalain 66 :n mukaan valtuusto

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveyslautakunta 110 24.09.2014 Sosiaali- ja terveyslautakunta 159 12.12.2014. Seniorineuvolan toimintasuunnitelma 1.1.

Sosiaali- ja terveyslautakunta 110 24.09.2014 Sosiaali- ja terveyslautakunta 159 12.12.2014. Seniorineuvolan toimintasuunnitelma 1.1. Sosiaali- ja terveyslautakunta 110 24.09.2014 Sosiaali- ja terveyslautakunta 159 12.12.2014 Seniorineuvolan toimintasuunnitelma 1.1.2015 351/00.01.02/2014 Sosiaali- ja terveyslautakunta 24.09.2014 110

Lisätiedot

Sosterin kanssa on käyty neuvotteluja 30.1.2015 ja 4.3.2015 sääs töjen saamiseksi. Neuvottelujen tuloksia käsitellään kokouksessa.

Sosterin kanssa on käyty neuvotteluja 30.1.2015 ja 4.3.2015 sääs töjen saamiseksi. Neuvottelujen tuloksia käsitellään kokouksessa. Kunnanhallitus 60 30.03.2015 Kunnanhallitus 68 21.04.2015 Kunnanhallitus 82 11.05.2015 Kunnanhallitus 102 11.06.2015 Kunnanhallitus 107 18.06.2015 Kunnanvaltuusto 27 18.06.2015 Talouden tasapainottamistoimenpiteet

Lisätiedot

Rakennusliike Laaksokunnas Oy:n omistamaa makasiinirakennusta koskevat kaavamääräykset

Rakennusliike Laaksokunnas Oy:n omistamaa makasiinirakennusta koskevat kaavamääräykset Kaupunginhallitus 330 24.11.2014 Rakennusliike Laaksokunnas Oy:n omistamaa makasiinirakennusta koskevat kaavamääräykset 60/10.02.01/2014 KH 330 Valtuusto hyväksyi kokouksessaan 15.6.2009 Keskusta IV D

Lisätiedot

VUODEN 2014 EUROPARLAMENTTIVAALIEN ENNAKKOÄÄNESTYSPAIKAT

VUODEN 2014 EUROPARLAMENTTIVAALIEN ENNAKKOÄÄNESTYSPAIKAT Kaupunginhallitus 366 18.11.2013 VUODEN 2014 EUROPARLAMENTTIVAALIEN ENNAKKOÄÄNESTYSPAIKAT Kaupunginhallitus 366 Europarlamenttivaalit toimitetaan sunnuntaina 25.5.2014. Ennakkoäänestys toi mi te taan kotimaassa

Lisätiedot

Kunnanhallitus Kunnanhallitus Tarkennuksia Kirkkonummen kunnan toimielinrakenteeseen (kv) 118/00.00.

Kunnanhallitus Kunnanhallitus Tarkennuksia Kirkkonummen kunnan toimielinrakenteeseen (kv) 118/00.00. Kunnanhallitus 31 13.02.2017 Kunnanhallitus 71 27.02.2017 Tarkennuksia Kirkkonummen kunnan toimielinrakenteeseen (kv) Kunnanhallitus 13.02.2017 31 118/00.00.01/2016 Kunnanvaltuusto hyväksyi 20.6.2016 Kirkkonummen

Lisätiedot

Kaupungin edustajat eri yksityisoikeudellisiin yhteisöihin vuosiksi 2015-2016

Kaupungin edustajat eri yksityisoikeudellisiin yhteisöihin vuosiksi 2015-2016 Kaupunginhallitus 23 26.01.2015 Kaupungin edustajat eri yksityisoikeudellisiin yhteisöihin vuosiksi 2015-2016 652/01.011/2012 KAUPHALL 26.01.2015 23 Seloste 1. Aino Mattila -säätiö Seloste Kaupunginhallituksen

Lisätiedot

(Liikunta- ja nuorisopäällikkö) Esitän, että uimahalli pidetään yleisölle auki 35 h viikossa. Ma-ke 13.00-20.00, to 06.00-14.00 ja su 12.00-18.00.

(Liikunta- ja nuorisopäällikkö) Esitän, että uimahalli pidetään yleisölle auki 35 h viikossa. Ma-ke 13.00-20.00, to 06.00-14.00 ja su 12.00-18.00. Sivistyslautakunta 85 21.10.2014 Sivistyslautakunta 90 12.11.2014 Sivistyslautakunta 103 10.12.2014 Kunnanhallitus 41 16.03.2015 Valtuusto 12 30.03.2015 Uimahallin aukioloajat Sivistyslautakunta 21.10.2014

Lisätiedot

Lausunto vesiliikennelain mukaisesta hakemusasiasta / Nopeusrajoitus Airismaan länsikärjen ja Väliluodon väliseen kapeikkoon

Lausunto vesiliikennelain mukaisesta hakemusasiasta / Nopeusrajoitus Airismaan länsikärjen ja Väliluodon väliseen kapeikkoon Kaavoitus- ja ympäristölautakunta 29 12.03.2015 Lausunto vesiliikennelain mukaisesta hakemusasiasta / Nopeusrajoitus Airismaan länsikärjen ja Väliluodon väliseen kapeikkoon 114/10.05.01/2015 Kaavoitus-

Lisätiedot

Kangasniemen kunnanhallituksen lausuntopyyntö koskien mahdollista sotekiinteistöjen myyntiä

Kangasniemen kunnanhallituksen lausuntopyyntö koskien mahdollista sotekiinteistöjen myyntiä Hallitus 98 04.05.2017 Kangasniemen kunnanhallituksen lausuntopyyntö koskien mahdollista sotekiinteistöjen myyntiä 342/00.01.02.02/2017 Hallitus 04.05.2017 98 Asian valmistelija kuntayhtymän johtaja Risto

Lisätiedot

Yleiskaavoittaja 20.11.2015 13. Päätöksen antopäivä: 24.11.2015. Hakija [--] Osoite Pitkätie 277 15560 Nastola

Yleiskaavoittaja 20.11.2015 13. Päätöksen antopäivä: 24.11.2015. Hakija [--] Osoite Pitkätie 277 15560 Nastola Suunnittelutarveratkaisu, Pitkätie 277 1280/10.102/2015 Päätöksen antopäivä: 24.11.2015 Hakija [--] Rakennuspaikka Kylä Tila RN:o Pinta-ala m² 411 Villähde Koivurinne 3:64 10771 Osoite Pitkätie 277 15560

Lisätiedot

- Asikkalasta, Padasjoelta ja Sysmästä yhteisesti kaksi jäsentä - Hämeenkoskelta, Kärkölästä, Myrskylästä ja Pukkilasta yhteisesti yk si jäsen

- Asikkalasta, Padasjoelta ja Sysmästä yhteisesti kaksi jäsentä - Hämeenkoskelta, Kärkölästä, Myrskylästä ja Pukkilasta yhteisesti yk si jäsen Kaupunginhallitus 138 10.04.2017 Kaupunginhallitus 248 19.06.2017 Lausunto Päijät-Hämeen jätelautakuntasopimuksen päivittämisestä/yhteistoimintasopimuksen muuttaminen 97/14.06.00/2017 Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto Lisäys hallintosääntöön / päätelaitteiden käyttöä koskeva korvaus 497/01.

Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto Lisäys hallintosääntöön / päätelaitteiden käyttöä koskeva korvaus 497/01. Kaupunginhallitus 182 30.05.2016 Kaupunginvaltuusto 53 06.06.2016 Lisäys hallintosääntöön / päätelaitteiden käyttöä koskeva korvaus 497/01.018/2014 KAUPHALL 30.05.2016 182 Hallintopäällikkö Antti Pieviläinen

Lisätiedot

Yhtenäiskoulun rehtorin ja sivistystoimenjohtajan tehtävänkuvat ja tehtäväkohtaisen palkan määräytyminen

Yhtenäiskoulun rehtorin ja sivistystoimenjohtajan tehtävänkuvat ja tehtäväkohtaisen palkan määräytyminen Sivistyslautakunta 70 28.04.2016 Yhtenäiskoulun rehtorin ja sivistystoimenjohtajan tehtävänkuvat ja tehtäväkohtaisen palkan määräytyminen 3356/01.017/2014 SIVLK 70 SIVLK 78 Valmistelija: sivistyslautakunnan

Lisätiedot

Sotela 158 Valmistelija: talouspäällikkö Paavo Posti, puh. 03-849 4215, etunimi.sukunimi@heinola.fi

Sotela 158 Valmistelija: talouspäällikkö Paavo Posti, puh. 03-849 4215, etunimi.sukunimi@heinola.fi Sosiaali- ja terveyslautakunta 158 17.11.2015 Kaupunginhallitus 315 07.12.2015 Etevan kuntayhtymän perussopimuksen muutokset 1764/00.04.01/2012 Sotela 158 Valmistelija: talouspäällikkö Paavo Posti, puh.

Lisätiedot

Kaupunginhallitus 12 12.01.2015 Kaupunginhallitus 281 30.11.2015 Kaupunginhallitus 296 07.12.2015

Kaupunginhallitus 12 12.01.2015 Kaupunginhallitus 281 30.11.2015 Kaupunginhallitus 296 07.12.2015 Kaupunginhallitus 12 12.01.2015 Kaupunginhallitus 281 30.11.2015 Kaupunginhallitus 296 07.12.2015 Lausunto Oinaskylän tuulivoimaosayleiskaavaehdotuksesta 774/613/2014 Kaupunginhallitus 12.01.2015 12 Vesannon

Lisätiedot

Laukaan kunnan perusturvalautakunnan selvitys lastensuojelun määräraikojen ylittymisen vuoksi

Laukaan kunnan perusturvalautakunnan selvitys lastensuojelun määräraikojen ylittymisen vuoksi Perusturvalautakunta 30 08.05.2014 Laukaan kunnan perusturvalautakunnan selvitys lastensuojelun määräraikojen ylittymisen vuoksi 89/05.09.00/2013 Perusturvalautakunta 30 Valmistelija: perusturvajohtaja

Lisätiedot

Kaupunginvaltuuston kokousten ja päätösten täytäntöönpano

Kaupunginvaltuuston kokousten ja päätösten täytäntöönpano Kaupunginhallitus 45 13.02.2017 Kaupunginvaltuuston kokousten 19.12.2016 ja 29.12.2016 päätösten täytäntöönpano 1898/00.02.01/2017 KHALL 13.02.2017 45 Kaupunginvaltuusto 19.12.2016 Kuntalain (365/1995)

Lisätiedot

Ympäristölautakunta Kiinteistön liittäminen järjestettyyn jätehuoltoon / Tontti 2 1: /54.544/2016 YMPLTK

Ympäristölautakunta Kiinteistön liittäminen järjestettyyn jätehuoltoon / Tontti 2 1: /54.544/2016 YMPLTK Ympäristölautakunta 26 21.02.2017 Kiinteistön liittäminen järjestettyyn jätehuoltoon / Tontti 2 1:164 228/54.544/2016 YMPLTK 10.05.2016 74 Asia Alueellinen jätehuoltoviranomainen kehotti 23.2.2016 kiin

Lisätiedot

Osayleiskaavaehdotus Antaverkan ja Mutalan välisellä alu eel la oli ehdotuksena nähtävillä

Osayleiskaavaehdotus Antaverkan ja Mutalan välisellä alu eel la oli ehdotuksena nähtävillä Kaupunginhallitus 19 22.01.2018 Tekninen lautakunta 11 21.02.2018 Haja-asutusalueen kylien osayleiskaavan muutos ja laajennus Kuruntien ympäristössä Antaverkan ja Mutalan välisellä alueella / Ehdotus /

Lisätiedot

61 29.08.2012 75 19.09.2012 6 16.01.2013 10 06.03.2013 21 16.04.2013 33 07.05.2013 29 05.06.2013 48 25.09.2013 66 27.11.2013 8 26.01.

61 29.08.2012 75 19.09.2012 6 16.01.2013 10 06.03.2013 21 16.04.2013 33 07.05.2013 29 05.06.2013 48 25.09.2013 66 27.11.2013 8 26.01. 61 29.08.2012 75 19.09.2012 6 16.01.2013 10 06.03.2013 21 16.04.2013 33 07.05.2013 29 05.06.2013 48 25.09.2013 66 27.11.2013 8 26.01.2015 Tarkastuslautakuntien toiminnan kehittäminen -verkostohanke 647/06.069/2012

Lisätiedot

1. toteutuvatko monipuoliset jätehuoltopalvelut ja mahdollisuus kiinteis töit täi seen jätehuoltoon kunnassa

1. toteutuvatko monipuoliset jätehuoltopalvelut ja mahdollisuus kiinteis töit täi seen jätehuoltoon kunnassa Jätelautakunta 23 16.06.2015 Jätteenkuljetuksen järjestäminen Someron kaupungissa 74/14.06.00/2015 JÄTELK 23 Forssan kaupungin jätelautakunta teki 11.6.2013 ( 10) jätelain 149 :n mukaisen päätöksen jatkaa

Lisätiedot

Kaupunginhallitus 102 09.03.2015. Koulu, tiede ja kansainvälisyys-hanke 1507/12.00.02/2015

Kaupunginhallitus 102 09.03.2015. Koulu, tiede ja kansainvälisyys-hanke 1507/12.00.02/2015 Kaupunginhallitus 102 09.03.2015 Koulu, tiede ja kansainvälisyys-hanke 1507/12.00.02/2015 KHALL 09.03.2015 102 Hakemusnumerolla 101353 on Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, lii ken ne- ja ympäristökeskuksen

Lisätiedot