Lausunto valitukseen rakennuskiellon ja toimenpiderajoituksen jatkamisesta Lieviön-Paunin alueella

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Lausunto valitukseen rakennuskiellon ja toimenpiderajoituksen jatkamisesta Lieviön-Paunin alueella"

Transkriptio

1 Kaupunkisuunnittelulautakunta Kaupunginhallitus Kaupunkisuunnittelulautakunta Kaupunginhallitus Lausunto valitukseen rakennuskiellon ja toimenpiderajoituksen jatkamisesta Lieviön-Paunin alueella 266/ /2015 KASULK Lohjan kaupunginhallitus on päätöksellään ( 171) määrännyt maan käyt tö- ja rakennuslain 38 :n mukaisen rakennuskiellon 128 :n mukai sen toimenpiderajoituksen yleiskaavan laatimista varten Lie viö-pau nin alu eel le. Rakennuskielto ja toimenpiderajoitus määrättiin viiden vuoden ajaksi si ten, et tä rakennuskielto ja toimenpiderajoitus on voimassa saak ka. Ra ken nus kiel to- ja toimenpiderajoitusalueen pinta-ala on noin 2050 ha. Lieviö-Pauni -maaseutualueiden osayleiskaavan laatiminen on vireillä raken nus kiel to ja toimenpiderajoitusalueella Lohjan kaavoitusohjelman mukai ses ti. Osayleiskaava on tarkoitus laatia oikeusvaikutteiseksi. Osayleiskaavaa koskeva osallistumis- ja arviointisuunnitelma oli nähtävillä Suunnittelualueen asukkaille järjestettiin sähköinen kysely, jol la kerättiin mielipiteitä ja ideoita siitä, mihin suuntaan maankäyttöä ha luttai siin ohjata. Osayleiskaavaluonnokset ovat valmistumassa. Rakennuskielto on mahdollista määrätä alueelle, jolla yleiskaavan laatiminen tai muuttaminen on pantu vireille (MRL 38 ). Samalla voidaan määrätä alueelle myös MRL 128 :ssä tarkoitettu toimenpiderajoitus. Kaa voi tuksen keskeneräisyyden vuoksi kunta voi pidentää aikaa enintään viidellä vuo del la. Toimenpi derajoitus tarkoittaa, että maisemaa muuttavaa maan ra ken nustyö tä, pui den kaatamista tai muuta näihin verrattavaa toimenpidettä ei saa suo rit taa il man lupaa. Toimenpiderajoitus vaikuttaa myös maa-aineslain mu kai seen lu pa kä sit te lyyn. Alueella, jolla on voimassa toimenpiderajoitus yleis kaa van tai asemakaavan laatimista tai muuttamista varten, luvan myön tä mi nen ei saa tuottaa huomattavaa haittaa kaavan laatimiselle tai muut ta mi sel le eikä tur mel la kaupunki- tai maisemakuvaa. Lohjan ympäristölautakunta hylkäsi rakennuskielto- ja toi men pide ra joi tus alu eel la sijaitsevan kiinteistölle Väinölä haetun kal lio ki vi ai nek sen ottamista koskevan maa-ainesluvan. Ottamismäärä oli m³ kalliokiviainesta. Luvan hakijana ollut Lemminkäinen Infra Oy va lit ti päätöksestä Helsingin hallinto-oikeuteen ja edelleen korkeimpaan hal lin to-oi keu teen. Korkein hallinto-oikeus hylkäsi tekemällään pää tök sel lään Lemminkäinen Infra Oy:n valituksen ja pysytti Lohjan ym päris tö lau ta kun nan kielteisen päätöksen.

2 Uu den maan 2. vaihemaakuntakaavassa (ympäristöministeriö ) Lie vi ön kylä on osoitettu kyläalueeksi, jonka suunnittelutavoitteena on mm. ha ja-asu tus luon toi sen lisära kentamisen ohjaaminen kyläalueilla. Ra kennus kiel to- ja toimenpiderajoitusalue sijaitsee pääasiassa voimassa ole van maa kun ta kaa van taajamatoimintoihin varatun alueen eteläpuolella. Alue rajautuu länsi- ja pohjoisreunastaan vireillä olevan oi keus vai kut tei seksi laadittavaan taajamaosayleis kaavan (kaupunginvaltuusto , päätöksestä on valitettu korkeimpaan hallinto-oikeuteen). Ra ken nuskiel to alu ee seen kuuluu myös Lieviön oikeusvaikutukseton osa yleiskaava, jon ka Lohjan kunnanvaltuusto on hy väk sy nyt vuonna Rakennuskieltoa ja toimenpiderajoitusta koskevassa päätöksessä voidaan mää rä tä päätös tulemaan voimaan ennen kun se on saanut lainvoiman. Muu tok sen ha ku vi ran omai nen voi kieltää päätöksen täytääntönpanon (MRL 202 ). Kaupunginhallituksen johtosäännön kohdan mukaan ra ken nus kiellon määrääminen ja pidentäminen yleis- ja asemakaavan laatimista tai muut ta mis ta varten kuuluu kaupunginhallituksen toimivaltaan. (Pertti Pii ri lä) Yj Kaupunkisuunnittelulautakunta 1. toteaa, että Lieviö-Paunin rakennuskiellon ja toi men pi de ra joi tuk sen jatka mi nen on perusteltua osayleiskaavan laatimisen kes ken eräi syyden ta kia; ja 2. päättää esittää kau pun gin hal li tuk sel le, että se määrää päi vätyn liitekartan mukaisesti rajatulle alueelle maan käyt tö- ja ra ken nus lain 38 :n mukaisen ra ken nus kiel lon ja 128 :n mukaisen toi menpiderajoi tuk sen yleis kaa van laatimista varten siten, että - rakennuskielto ei ole voimassa alueilla, joilla on lainvoimainen ase ma kaava tai ranta-asemakaava; - rakennuskielto ei koske rakennusten korjaus- ja muutostöitä, vä häis tä laa jen ta mis ta eikä jo olevaan asuntoon tai maatilaan kuuluvan ta lous ra kennuk sen rakentamista; ja - toimenpiderajoitus ei koske metsän käsittelyä. Rakennuskielto on voimassa 5 vuotta. Maankäyttö- ja rakennuslain 202 :n perusteella kaupunginhallituksen päätös määrätään tulemaan voi maan ennen kuin se on saanut lainvoiman. Liite 1 kasulk Kartta: kieltoalueen rajaus Lautakunnan jäsen Jari Åström ilmoitti olevansa alueen yhtenä maan omista ja na esteellinen ja poistui kokouksesta tämän asian käsittelyn ajaksi. KH 239

3 Tekninen johtaja Kaupunginhallitus päättää määrätä päi vä tyn liitekartan mukaisesti rajatulle alueelle maan käyt tö- ja ra ken nus lain 38 :n mukaisen ra ken nuskiel lon ja 128 :n mukaisen toi menpiderajoi tuk sen yleis kaa van laatimista varten siten, että - rakennuskielto ei ole voimassa alueilla, joilla on lainvoimainen ase ma kaava tai ranta-asemakaava; - rakennuskielto ei koske rakennusten korjaus- ja muutostöitä, vä häis tä laa jen ta mis ta eikä jo olevaan asuntoon tai maatilaan kuuluvan ta lous ra kennuk sen rakentamista; ja - toimenpiderajoitus ei koske metsän käsittelyä. Rakennuskielto on voimassa 5 vuotta tai jos osayleiskaava valmistuu aikaisemmin, kunnes osayleiskaava on saanut lainvoiman. Maankäyttö- ja rakennuslain 202 :n perusteella kaupunginhallituksen päätös määrätään tulemaan voi maan en nen kuin se on saanut lainvoiman. Esteellisyysilmoitus Kaupunginhallituksen jäsen Petteri Åström ilmoitti ennen tämän asian käsittelyä olevansa asiassa esteellinen alueelle sijoittuvan maanomistuksensa vuoksi. Åström poistui kokouksesta klo eikä näin ollen ottanut osaa asiasta käytyyn keskusteluun eikä päätöksentekoon. Liite 3/kh Kaupunginhallituksen jäsen Petteri Åström palasi kokoukseen tämän asian käsittelyn jälkeen klo KASULK Helsingin hallinto-oikeus pyytää Lohjan kaupungilta lausuntoa kau pun ginhal li tuk sen päätöksestä tehtyjen valitusten johdosta viimeistään men nes sä. Hallinto-oikeus on myöntänyt lisäaikaa lausunnon antamiseen saakka. Immula-Pauni kyläyhdistys ry on tehnyt kaupunginhallituksen päätöksestä päivätyn valituksen. Valittajat eivät näe perustetta ra ken nus kiellon asettamiselle seuraaville 5 vuodelle, koska alueelle suunniteltu osayleis kaa va on valmistumassa vuoden 2016 loppuun mennessä. Valittajat ei vät myöskään näe tarpeellisena asettaa aluetta rakennuskieltoon nyt meneil lään olevan osayleiskaavan valmisteluvaiheessa vaan toivovat kau pungin valmistelevan osayleiskaavan tavoiteaikataulun mukaisesti. Erkki Salmion kuolinpesä on tehnyt kaupunginhallituksen päätöksestä päivätyn saman sisältöisen valituksen. Valittajat eivät näe pe rustet ta rakennuskiellon asettamiselle seuraaville 5 vuodelle, koska ai ka jak so on liian pitkä. Valittajat eivät myöskään näe tarpeellisena asettaa aluet ta rakennuskieltoon nyt meneillään olevan osayleiskaavan val mis te lu vai heessa vaan toivovat kaupungin valmistelevan osayleiskaavan ta voi te ai ka tau lun mukaisesti. Valittajat pyytävät, että hallinto-oikeus poistaa ra ken nus kiel lon

4 tai vaihtoehtoisesti lyhentää voimassaoloaikaa merkittävästi. (Lee na Iso-Markku) Erikseen jaettavat asiakirjat: - Immula-Paunin kyläyhdistyksen valitus - Erkki Salmion kuolinpesän valitus Yj Kaupunkisuunnittelulautakunta esittää kaupunginhallitukselle, että se an taa valitusten johdosta Helsingin hallinto-oikeudelle seuraavan lau sun non: Kaupunginhallituksen päätöksessä rakennuskiellon ja toi men pi de ra joi tuksen voimassa oloa on rajattu siten, että rakennuskielto on voi mas sa 5 vuotta tai jos osayleiskaava valmistuu aikaisemmin, kunnes osa yleis kaa va on saanut lainvoiman. Näin ollen, jos osayleiskaava val mis tuu ja tulee lain voimai sek si aikaisemmin kuin 5 vuoden ku lues sa, myös rajoitukset päät ty vät. Osayleiskaavan laatiminen on aloi tet tu ja kaavatyölle on asetettu ta voi te aika tau lu. Työn laajuudesta ja kaa va pro ses sin aikana esille tulevista mah dolli sis ta lisäselvitys- ja muu tos tar peis ta johtuen on kuitenkin vaikea ar vioi da, koska osa yleis kaa va tulee tosiasiallisesti valmistumaan, minkä ta kia kaava pro ses siin on katsottu tarkoituksenmukaiseksi varata riittävästi ai kaa, mut ta ei kuitenkaan enempää kuin kaavan toteutuva valmistuminen edel lyttää. Rakennuskielto ja toimenpiderajoitus eivät muuta osa yleis kaa van tavoiteaikataulua vaan siitä päätetään erikseen vuosittain laa dit ta van kaavoi tus oh jel man yhteydessä. Rakennus- ja toimenpidekieltojen yleisenä tarkoituksena on hallita sel lai sia kaa voi tus me net te lyn aikaisia muutoksia, joista voi aiheutua hait taa kaa voituk sen toteuttamiselle ja asutuksen tai muun ra ken ta mi sen järjestämiselle. Osa yleis kaa va-alue sijaitsee Lohjan kaupungin ase ma kaa voi te tun pää taaja man lähellä, Lieviön kylä on maa kun ta kaa van mukainen maa kun nal li ses ti merkittävä kylä ja alueelle suun tau tuu kasvupainetta, joka edellyttää osayleis kaa van laatimista sekä ra ken nus- ja toimenpidekieltoa myös kaavan laa ti mi sen aikana maan käy tön ohjaamiseksi siten, että yksittäisistä lu papää tök sis tä ja toi men pi teis tä ei aiheudu haittaa kaavoituksen to teut ta mi selle ml. val ta kun nal li set alueiden käyttötavoitteet ja maakuntakaavan to teutta mi nen sekä tasapuolisuus. Valitukset tulisi täten aiheettomina hylätä. Lautakunnan jäsen Jari Åström ilmoitti olevansa alueen yhtenä maan omista ja na esteellinen ja poistui kokouksesta tämän asian käsittelyn ajaksi. KH 323 Erikseen jaettavat asiakirjat: - Immula-Paunin kyläyhdistyksen valitus - Erkki Salmion kuolinpesän valitus Kj Kaupunginhallitus päättää antaa Helsingin hallinto-oikeudelle seuraavan lausunnon:

5 Kaupunginhallituksen päätöksessä rakennuskiellon ja toimenpiderajoituksen voimassa oloa on rajattu siten, että rakennuskielto on voimassa 5 vuotta tai jos osayleiskaava valmistuu aikaisemmin, kunnes osayleiskaava on saanut lainvoiman. Näin ollen, jos osayleiskaava valmistuu ja tulee lainvoimaiseksi aikaisemmin kuin 5 vuoden kuluessa, myös rajoitukset päättyvät. Osayleiskaavan laatiminen on aloitettu ja kaavatyölle on asetettu tavoiteaikataulu. Työn laajuudesta ja kaavaprosessin aikana esille tulevista mahdollisista lisäselvitys- ja muutostarpeista johtuen on kuitenkin vaikea arvioida, koska osayleiskaava tulee tosiasiallisesti valmistumaan, minkä takia kaavaprosessiin on katsottu tarkoituksenmukaiseksi varata riittävästi aikaa, mutta ei kuitenkaan enempää kuin kaavan toteutuva valmistuminen edellyttää. Rakennuskielto ja toimenpiderajoitus eivät muuta osayleiskaavan tavoiteaikataulua vaan siitä päätetään erikseen vuosittain laadittavan kaavoitusohjelman yhteydessä. Rakennus- ja toimenpidekieltojen yleisenä tarkoituksena on hallita sellaisia kaavoitusmenettelyn aikaisia muutoksia, joista voi aiheutua haittaa kaavoituksen toteuttamiselle ja asutuksen tai muun rakentamisen järjestämiselle. Osayleiskaava-alue sijaitsee Lohjan kaupungin asemakaavoitetun päätaajaman lähellä, Lieviön kylä on maakuntakaavan mukainen maakunnallisesti merkittävä kylä ja alueelle suuntautuu kasvupainetta, joka edellyttää osayleiskaavan laatimista sekä rakennus- ja toimenpidekieltoa myös kaavan laatimisen aikana maankäytön ohjaamiseksi siten, että yksittäisistä lupapäätöksistä ja toimenpiteistä ei aiheudu haittaa kaavoituksen toteuttamiselle ml. valtakunnalliset alueiden käyttötavoitteet ja maakuntakaavan toteuttaminen sekä tasapuolisuus. Valitukset tulisi täten aiheettomina hylätä. Esteellisyysilmoitus Kaupunginhallituksen jäsen Petteri Åström ilmoitti ennen tämän asian käsittelyä olevansa asiassa esteellinen alueelle sijoittuvan maanomistuksensa vuoksi ja poistui kokouksesta klo eikä näin ollen ottanut osaa asiasta käytyyn keskusteluun eikä päätöksentekoon. Kaupunginhallituksen jäsen Petteri Åström palasi kokoukseen tämän asian käsittelyn jälkeen klo

Oikaisuvaatimus kaavoituspäällikön poikkeamispäätöksestä: Osuniemi, Suviranta 444-435-1-23

Oikaisuvaatimus kaavoituspäällikön poikkeamispäätöksestä: Osuniemi, Suviranta 444-435-1-23 Kaupunkisuunnittelulautakunta 148 16.09.2014 Oikaisuvaatimus kaavoituspäällikön poikkeamispäätöksestä: Osuniemi, Suviranta 444-435-1-23 351/10.03.00/2014 KASULK 148 Kaavoituspäällikkö myönsi 23.6.2014

Lisätiedot

Lausunto eduskunnan oikeusasiamiehelle Heidi ja Mika Vlasoffin tekemän kantelun johdosta

Lausunto eduskunnan oikeusasiamiehelle Heidi ja Mika Vlasoffin tekemän kantelun johdosta Ympäristö- ja rakennuslautakunta 81 18.09.2014 Lausunto eduskunnan oikeusasiamiehelle Heidi ja Mika Vlasoffin tekemän kantelun johdosta 577/10.03.00/2014 YMRAKLK 81 Eduskunnan oikeusasiamiehen kanslian

Lisätiedot

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2015 1. Sivu 8 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 9 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 4.

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2015 1. Sivu 8 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 9 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 4. JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2015 1 Kaupunkirakennelautakunta Aika 27.01.2015 klo 17:00-17:44 Paikka Kokoushuone Ampeeri, Muuntamontie 5 Käsitellyt asiat Sivu 8 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Kaupunginvaltuusto päätti lähettää em. valtuustoaloitteen kaupunginhallituksen valmisteltavaksi. -----

Kaupunginvaltuusto päätti lähettää em. valtuustoaloitteen kaupunginhallituksen valmisteltavaksi. ----- Kaupunginvaltuusto 38 21.02.2013 Kaupunginhallitus 115 11.03.2013 Ympäristölautakunta 68 14.05.2013 Kaupunginhallitus 240 27.05.2013 Kaupunginvaltuusto 91 13.06.2013 Kaupunginhallitus 314 12.08.2013 Ympäristölautakunta

Lisätiedot

Lisätietoja Lautakunta tutustui Leppäveden ampumarataan ennen kokousta.

Lisätietoja Lautakunta tutustui Leppäveden ampumarataan ennen kokousta. LAUKAAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2015 1 Kaavoitus- ja rakennuslautakunta Aika 16.06.2015 klo 13:00-14:38 Paikka Kuntala, Kokoushuone 1 Lisätietoja Lautakunta tutustui Leppäveden ampumarataan ennen kokousta.

Lisätiedot

Lausunto Oulun hallinto-oikeudelle Hanneli Seppäsen ym. vastaselitykseen valitusasiassa

Lausunto Oulun hallinto-oikeudelle Hanneli Seppäsen ym. vastaselitykseen valitusasiassa Lupa- ja valvontalautakunta 28 07.11.2012 Lupa- ja valvontalautakunta 9 28.02.2013 Lausunto Oulun hallinto-oikeudelle Hanneli Seppäsen ym. vastaselitykseen valitusasiassa 94/13/134/2012 VALV 28 Valmistelijana:

Lisätiedot

Åström Petteri. Lehtonen Markku asiantuntijajäsen

Åström Petteri. Lehtonen Markku asiantuntijajäsen PÖYTÄKIRJA 11/2015 1 Kaupunginhallitus 04.05.2015 AIKA 04.05.2015 klo 17:00-18:31 PAIKKA Kaupunginhallituksen kokoushuone, Karstuntie 4, Lohja OSALLISTUJAT LÄSNÄ Äyräväinen Irene puheenjohtaja Virtanen

Lisätiedot

Heinolan kaupunki Pöytäkirja 4/2014 1

Heinolan kaupunki Pöytäkirja 4/2014 1 Heinolan kaupunki Pöytäkirja 4/2014 1 Tekninen lautakunta Aika 08.04.2014 klo 18:00-20:05 Paikka Kaupungintalon II -krs kokoushuone Osallistujat Nimi Klo Tehtävä Läsnä Väli-Torala Tapio 18:00-20:05 puheenjohtaja

Lisätiedot

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 7/2015 168. Kunnanhallitus 04.05.2015. Aika 04.05.2015 klo 17:00-20:00. Kuntala, valtuustosali.

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 7/2015 168. Kunnanhallitus 04.05.2015. Aika 04.05.2015 klo 17:00-20:00. Kuntala, valtuustosali. Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 7/2015 168 Kunnanhallitus 04.05.2015 Aika 04.05.2015 klo 17:00-20:00 Paikka Kuntala, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 117 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

616 käyttöselvitys 310 Pyhäjärven Kolmikanta ry:n maksuvalmiuslainan

616 käyttöselvitys 310 Pyhäjärven Kolmikanta ry:n maksuvalmiuslainan PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 15/2014 604 Kaupunginhallitus AIKA 08.09.2014 klo 15:00-17:00 PAIKKA Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Otsikko Sivu 301 Kokouksen avaaminen

Lisätiedot

52/11.01.00.00.02/2014. Rakennus- ja ympäristölautakunta 12.02.2014 27

52/11.01.00.00.02/2014. Rakennus- ja ympäristölautakunta 12.02.2014 27 Rakennus- ja ympäristölautakunta 27 12.02.2014 Rakennus- ja ympäristölautakunta 102 11.06.2014 Rakennus- ja ympäristölautakunta 138 03.09.2014 Ympäristöluvan 8-2010 lupamääräysten 18, 21 ja 23 täytäntöönpanon

Lisätiedot

49 01.04.2015. Oikaisuvaatimus toimenpidelupapäätöksestä 286-2015-40, kiinteistölle 286-21-6-6, Kaaritie 18, Kuusankoski, Tuukkanen Minna

49 01.04.2015. Oikaisuvaatimus toimenpidelupapäätöksestä 286-2015-40, kiinteistölle 286-21-6-6, Kaaritie 18, Kuusankoski, Tuukkanen Minna Rakennus- ja ympäristölautakunta 49 01.04.2015 Oikaisuvaatimus toimenpidelupapäätöksestä 286-2015-40, kiinteistölle 286-21-6-6, Kaaritie 18, Kuusankoski, Tuukkanen Minna 8106/10.03.00/2015 Rymla 49 Kiinteistön

Lisätiedot

Etelä-Karjalan liiton lausunto maakuntakaavojen vahvistusmenettelyn vaihtoehtoja koskevasta selvityksestä (YM9/5511/2014)

Etelä-Karjalan liiton lausunto maakuntakaavojen vahvistusmenettelyn vaihtoehtoja koskevasta selvityksestä (YM9/5511/2014) Maakuntahallitus 25 23.02.2015 Etelä-Karjalan liiton lausunto maakuntakaavojen vahvistusmenettelyn vaihtoehtoja koskevasta selvityksestä (YM9/5511/2014) 20/10.02.00.01/2015 Maakuntahallitus 23.02.2015

Lisätiedot

Sisällysluettelo. 127 Kaavoitus- ja ympäristölautakunnan kahdeksan kuukauden toimintaraportti 3

Sisällysluettelo. 127 Kaavoitus- ja ympäristölautakunnan kahdeksan kuukauden toimintaraportti 3 Naantalin kaupunki Pöytäkirja 10/2013 1 Kaavoitus- ja ympäristölautakunta 10.10.2013 Sisällysluettelo Sivu 127 Kaavoitus- ja ympäristölautakunnan kahdeksan kuukauden toimintaraportti 3 128 Luolalan osakorttelin

Lisätiedot

Perttulan osayleiskaavaa on laadittu osayleiskaavaohjelmaan pe rus tuen. Suunnittelua on tehty kunnan omana työnä.

Perttulan osayleiskaavaa on laadittu osayleiskaavaohjelmaan pe rus tuen. Suunnittelua on tehty kunnan omana työnä. Kuntasuunnittelulautakunta 107 23.10.2013 Kuntasuunnittelulautakunta 134 10.12.2013 Kunnanhallitus 1 13.01.2014 Kuntasuunnittelulautakunta 163 09.12.2014 Kuntasuunnittelulautakunta 18 17.02.2015 Kunnanhallitus

Lisätiedot

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 21

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 21 ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 21 Kunnanhallitus 12.02.2014 AIKA 17:00-19:54 PAIKKA Askolan kunnanvirasto KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 9 TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN 24 10 ASKOLAN KUNNAN VUODEN 2013

Lisätiedot

KALAJOEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 7/2014 93

KALAJOEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 7/2014 93 KALAJOEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 7/2014 93 Tekninen lautakunta Aika 10.12.2014 klo 19:15-20:25 Paikka Kylpylähotelli Sani, Hiekkakabinetti -kokoustila Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 51 Vastine Kynätien katusuunnitelman

Lisätiedot

Rakennusliike Soimu Oy:n hakemus liittyen kiinteistöllä 167-4-44-13 olevien yhdyskuntalaitteiden poistamiseksi

Rakennusliike Soimu Oy:n hakemus liittyen kiinteistöllä 167-4-44-13 olevien yhdyskuntalaitteiden poistamiseksi Rakennus- ja ympäristölautakunta 26 19.02.2014 Rakennusliike Soimu Oy:n hakemus liittyen kiinteistöllä 167-4-44-13 olevien yhdyskuntalaitteiden poistamiseksi 2834/10.01.00/2014 RAKYMPLK 26 Rakennusliike

Lisätiedot

KALAJOEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/2015 1

KALAJOEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/2015 1 KALAJOEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/2015 1 Kaupunginhallitus Aika 13.04.2015 klo 18:00-19:45 Paikka Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 89 Kalajoen kaupungin vuoden

Lisätiedot

KITEEN KAUPUNKI Pöytäkirja 7/2014 1

KITEEN KAUPUNKI Pöytäkirja 7/2014 1 KITEEN KAUPUNKI Pöytäkirja 7/2014 1 Tekninen lautakunta Aika 04.09.2014 klo 17:00-20:29 Paikka Kiteentie 25, kaupungihallituksen kokoushuone Osallistujat Nimi Klo Tehtävä Lisätiedot LÄSNÄ Kosonen Matti

Lisätiedot

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 11/2015 248

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 11/2015 248 Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 11/2015 248 Kaupunginhallitus Aika 15.06.2015 klo 17:00-19:05 Paikka Länsi-Suomen Osuuspankki, Hakkiluoto Käsitellyt asiat Pykälä Asia Sivu 122 Koulujen tuntikehys lukuvuonna

Lisätiedot

YLIVIESKAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2014 163

YLIVIESKAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2014 163 YLIVIESKAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2014 163 Kaupunginhallitus 12.05.2014 AIKA 12.05.2014 16:00-19:30 PAIKKA Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 91 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/2015 1(40)

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/2015 1(40) KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/2015 1(40) Kaupunginhallitus 16.02.2015 AIKA 16.02.2015 klo 17:25-21:20 PAIKKA Kaupungintalo, Haapamäen huone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 45 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

:t 85-87 Kerkola Mikko hallintopäällikkö klo 17.52-18.05 Kuosmanen Mikko kaupunginsihteeri :t 80-84 Puistosalo Pekka ympäristöjohtaja klo 17.12-17.

:t 85-87 Kerkola Mikko hallintopäällikkö klo 17.52-18.05 Kuosmanen Mikko kaupunginsihteeri :t 80-84 Puistosalo Pekka ympäristöjohtaja klo 17.12-17. PÖYTÄKIRJA 5/2015 1 Kaupunginhallitus 02.03.2015 AIKA 02.03.2015 klo 17:00 PAIKKA Kaupunginhallituksen kokoushuone, Karstuntie 4, Lohja OSALLISTUJAT LÄSNÄ Äyräväinen Irene puheenjohtaja :t 77-86, 88-95

Lisätiedot

TAIPALSAAREN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2015 43

TAIPALSAAREN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2015 43 TAIPALSAAREN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2015 43 Kunnanvaltuusto AIKA 18.03.2015 klo 19:00-20:48 PAIKKA Taipalsaaren kunnanvirasto, Keulasali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 18 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Jämsän kaupungin sosiaali- ja terveyspalvelujen hankinnan kilpailuttaminen

Jämsän kaupungin sosiaali- ja terveyspalvelujen hankinnan kilpailuttaminen Kaupunginhallitus 268 17.11.2014 Kaupunginhallitus 281 01.12.2014 Jämsän kaupungin sosiaali- ja terveyspalvelujen hankinnan kilpailuttaminen 1840/00.01/2014 Khall 17.11.2014 268 Valmistelija: kaupunginjohtaja,

Lisätiedot

Otsikko Sivu. 216 Hirvaskankaan koillisen sektorin asemakaava ja asemakaavan muutos

Otsikko Sivu. 216 Hirvaskankaan koillisen sektorin asemakaava ja asemakaavan muutos ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 13/2013 1 Kaupunginhallitus AIKA 03.06.2013 kello 15:00-17:40 PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone 115 LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Otsikko Sivu 207 Kokouksen laillisuuden

Lisätiedot

KIIMINGIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2011 291

KIIMINGIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2011 291 KIIMINGIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2011 291 Yhdyskuntalautakunta 16.08.2011 AIKA 16.08.2011 klo 17:30-20:40 PAIKKA Kunnanvirasto, valtuustosali KÄSITELLYT ASIAT Liite Otsikko Sivu 106 1 SUUNNITTELUTARVEHAKEMUS;

Lisätiedot

Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 3/2015 68. Kaupunginhallitus 16.02.2015. Aika 16.02.2015 klo 16:00-17:47. Kaupunginhallituksen kokoushuone.

Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 3/2015 68. Kaupunginhallitus 16.02.2015. Aika 16.02.2015 klo 16:00-17:47. Kaupunginhallituksen kokoushuone. Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 3/2015 68 Kaupunginhallitus 16.02.2015 Aika 16.02.2015 klo 16:00-17:47 Paikka Läsnä Kaupunginhallituksen kokoushuone Luettelon mukaan Pykälät 29-46 Allekirjoitukset Jari Larikka

Lisätiedot

PARKANON KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2009 282. Ympäristölautakunta 15.10.2009 LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA

PARKANON KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2009 282. Ympäristölautakunta 15.10.2009 LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA PARKANON KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2009 282 Ympäristölautakunta 15.10.2009 LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Sivu 130 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN TOTEAMINEN 284 131 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA 285 132 ASEMAKAAVAN

Lisätiedot