Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download ""

Transkriptio

1

2

3

4

5

6 B-liite nro 2 Päihteetön terveyskeskus -toimintaohjelma Keski-Satakunnan terveydenhuollon kuntayhtymä Yhteistoimintaelin / 34 Yhtymähallitus /

7 Sisällys 1 Päihteet ja työ Päihteetön terveyskeskus -toimintamalli Periaatteet Vastuut Päihdeongelmien ennaltaehkäisy Toiminta päihdehaittatilanteissa Tavoitteellinen puheeksiottokeskustelu ja hoitoonohjaus Työntekijä on päihtyneenä työssä...9 Lähteet...11 Liitteet: Liite 1. Päihteetön terveyskeskus -toimintamallin arviointilomake Liite 2. Muistio puheeksiottokeskustelusta Liite 3. Hoitositoumus Liite 4. Kuntoutussuunnitelma

8 1 Päihteet ja työ Alkoholin ja muiden päihteiden aiheuttamat haitat ilmenevät työpaikoilla terveysongelmina, poissaoloina, työtehon ja työn laadun heikkenemisenä, työyhteisöongelmina, työturvallisuuspuutteina ja työtapaturmina sekä pysyvinä terveyden ja työkyvyn menetyksinä. Päihteiden käyttö on merkittävä ongelma suomalaisilla työpaikoilla. Työ ja terveys Suomessa kyselytutkimuksen mukaan 39 % työssäkäyvistä miehistä ja 14 % naisista on alkoholin riskikäyttäjiä. Alkoholihaittoihin liittyvät välittömät kustannukset ovat noin 1,4 miljardia euroa ja välilliset kustannukset noin 4 6 miljardia euroa vuodessa. Päihteiden väärinkäyttöä pidetään sairauteen verrattavana tilana, josta on edellytyksiä toipua hoidollisin toimenpitein. Hoidon onnistumisen kannalta on tärkeää, että ongelma tunnistetaan ja siihen puututaan mahdollisimman varhain. Kaikille työpaikoille suositellaan toimintamallia päihdeongelmien ennaltaehkäisyyn, päihdeasioiden käsittelyyn ja hoitoonohjauksen toteuttamiseen. Keski-Satakunnan terveydenhuollon kuntayhtymän Työkykyä ylläpitävässä ja kehittävässä toimintastrategiassa on määritelty työkykyä ylläpitävän ja kehittävän toiminnan osa-alueet ja toiminnan kehittämisen avainalueet, tavoitteet ja keinot. Työsuojelun tavoitteena on taata turvalliset ja terveelliset työolot ja tukea työntekijöiden työkyvyn ylläpitämistä. Kuntayhtymän työsuojelutoiminta ja yksityiskohtaiset painotukset on kuvattu Työsuojelun toimintaohjelmassa. Työterveyshuolto järjestää ennaltaehkäisevää ja työkykyä turvaavaa toimintaa sekä yleislääkäritasoisen sairaanhoidon työterveyshuollon toimintasuunnitelman mukaisesti. Keski- Satakunnan terveydenhuollon kuntayhtymän Varhainen tuki -toimintamallin tavoitteena on tunnistaa mahdollisimman varhaisessa vaiheessa työkykyä tai työssä suoriutumista uhkaavia tekijöitä, tukea henkilöstön työhyvinvointia, helpottaa esimiestyötä käsiteltäessä työkykykysymyksiä, edistää avointa vuorovaikutusta ja lisätä välittämisen kulttuuria työpaikalla. Ennakoiva ja varhainen reagoiminen sekä puheeksi ottaminen takaavat työntekijöille tasapuolisen, riittävän ja oikea-aikaisen työstä selviytymisen tuen. Päihteetön terveyskeskus -toimintamalli korvaa päivitetyn Harjavallan seudun terveydenhuollon kuntayhtymän päihdeongelmaisten hoitoonohjausmallin vuosille Päihteetön terveyskeskus -toimintamallin avulla kuntayhtymässä voidaan ennaltaehkäistä ja hallita päihdehaittoja sekä vähentää päihteiden riskikäytöstä aiheutuvia kustannuksia ja terveyshaittoja. Tavoitteena on työpaikka, jolla ei esiinny päihteiden aiheuttamia ongelmia. Keski-Satakunnan terveydenhuollon kuntayhtymän Päihteetön terveyskeskus -toimintamallia laadittaessa on hyödynnetty valtakunnallisia suosituksia ja työterveyshuollon asiantuntemusta. Toimintamalli on käsitelty työnantajan ja henkilöstön edustajien kesken työsuojelun yhteistoiminnassa ja hyväksytty yhtymähallituksessa Päihteetön terveyskeskus -toimintamalli 2.1 Periaatteet Päihteillä tarkoitetaan kaikkia päihtymistarkoituksessa käytettyjä aineita. Keski-Satakunnan terveydenhuollon kuntayhtymän toimipisteissä ei saa työskennellä päihtyneenä. Työaikana ja työtehtävissä ei saa käyttää, pitää hallussa, jakaa tai myydä alkoholia. Huumeiden, lääkkeiden päihdekäytön, anabolisten steroidien sekä muiden päihdyttävien aineiden käyttö on kielletty toimipisteissämme. Tupakoinnin suhteen noudatetaan tupakkalakia ja Keski-Satakunnan terveydenhuollon kuntayhtymän Savuton terveyskeskus -toimintaohjelmaa. Päihteetön terveyskeskus -toimintamalli koskee jokaista Keski-Satakunnan terveydenhuollon Keski-Satakunnan terveydenhuollon kuntayhtymä 3

9 kuntayhtymän työntekijää. Toimintamalli koskee myös etä- ja matkatöissä olevia kaikkialla, missä työnantajan työsuojeluvastuu on voimassa. Päihteetön terveyskeskus -toimintamallin päämääränä on päihdehaitaton työpaikka. Tavoitteena on ehkäistä päihteistä aiheutuvia kielteisiä seurauksia työpaikalle ja yksilölle, tukea henkilöstöä pysymään alkoholin kohtuukäytössä tai raittiina ja välttämään muiden päihteiden käyttöä sekä ohjata tarkoituksenmukaiseen toimintaan päihdehaittatilanteissa. Päihdehaittatilanteella tarkoitetaan tilanteita, joissa alkoholin tai muun päihteen vaikutus uhkaa tai haittaa yksilön omaa tai toisen työntekijän työtä, työkykyä, työturvallisuutta, potilasturvallisuutta, työpaikan ilmapiiriä, työtuloksia tai työnantajan mainetta. Keski- Satakunnan terveydenhuollon kuntayhtymässä noudatetaan varhaisen puuttumisen periaatetta ja päihdehaittatilanteissa asia käsitellään viipymättä, rakentavasti ja tasapuolisesti. Päihteetön terveyskeskus -toimintamallia toteutetaan tiedotuksella, koulutuksella, valmennuksella, henkilöstön ja työterveyshuollon toimenpiteillä sekä suunnitelmallisella seurannalla ja arvioinnilla. Toimintamalli sisältyy yksiköiden perehdytysohjelmaan. Keski- Satakunnan terveydenhuollon kuntayhtymän päihdetyön tilannetta ja toimintamallin toteuttamista arvioidaan toteuttamalla vuosittain henkilöstökysely (liite 1), jonka tulokset liitetään henkilöstöraporttiin. 2.2 Vastuut Työnantajan vastuulla on huolehtia, että toimintamalli otetaan käyttöön ja juurrutetaan työpaikan käytäntöihin huolehtia, että päihdehaittatilanteita käsitellään luottamuksellisesti, kannustavasti ja tasapuolisesti järjestää henkilöstölle koulutusta päihdeohjelman vastuiden edellyttämiin taitoihin tarjota työterveyshuollon kautta apua päihdeongelmiin seurata ja arvioida tämän ohjelman toteutumista yhteistyössä henkilöstön ja heidän edustajiensa kanssa Jokaisen työntekijän vastuulla on noudattaa sovittuja, päihteitä koskevia sääntöjä hakea apua päihdeongelmiinsa ilmoittaa työyhteisössään havaitsemistaan päihdehaitoista esimiehelle Esimiesten vastuulla on perehdyttää alaisensa Päihteetön terveyskeskus -toimintamalliin puuttua viipymättä työkyvyn heikkenemiseen ja päihdehaittatilanteisiin ohjata työntekijä työterveyshuoltoon saamaan tarvittavaa hoitoa työkykynsä parantamiseksi selvittää hoitoonohjauskokouksessa päihdehaittatilanne työyhteisön näkökulmasta tehdä hoitositoumus hoitoon ohjattavan kanssa sopia tiedonkulusta hoitositoumuksen voimassaolon aikana Työsuojeluhenkilöstön vastuulla on kartoittaa työpaikan päihdeasioiden tilannetta suunnitella työpaikan päihdehaittojen ehkäisytoimia osana työsuojelun toimintaohjelmaa Työterveyshuollon vastuulla on tukea henkilöstömme päihteiden riskikäytön ennalta ehkäisyä ja hoitoa toimia hoitoonohjaustilanteissa asiantuntijana ja tukea kuntoutujan paluuta työhön toimia päihdekriisitilanteissa muun työyhteisön tukena 4 Päihteetön terveyskeskus -toimintaohjelma

10 3 Päihdeongelmien ennaltaehkäisy Päihdeongelmien ennaltaehkäisy on osa työhyvinvointi- ja työturvallisuustyötä. Tiedottamisella ja koulutuksella edistetään suotuisten asenteiden muodostumista ja avoimen keskustelun käynnistymistä koko työyhteisössä. Keskeistä on esimiesten ja henkilöstön edustajien perehdyttäminen päihdeasioita koskeviin toimintatapoihin. Päihteetön terveyskeskus -toimintamalli, tiedot hoitopaikoista sekä muu työnantajan hankkima päihteiden käytön haitallisuutta ja päihdeongelmien ehkäisyä koskeva aineisto pidetään esillä niin, että henkilöstöllä on mahdollisuus tutustua siihen. Työterveyshuollolla on keskeinen asema alkoholiongelman ehkäisemisessä, havaitsemisessa ja hoitamisessa. Päihdeasiat otetaan esille työterveyshuollossa aina terveystarkastusten ja tarvittaessa sairaanhoidon yhteydessä. Työterveyshuolto antaa elämäntapaneuvontaa ja hyödyntää tietojaan riskikäyttäytymisestä ja päihdeongelmien esiintyvyydestä ottamalla omaaloitteisesti esille päihdeasioita johdon kanssa. Keski-Satakunnan terveydenhuollon kuntayhtymän vapaa- ja työajan tilaisuuksissa vältetään runsasta alkoholitarjoilua ja siitä kieltäytyminen tehdään helpoksi. Jokainen voi toimia hyvänä esimerkkinä. 4 Toiminta päihdehaittatilanteissa Työntekijä on huolissaan omasta päihteiden käytöstään Oma-aloitteinen hakeutuminen työterveyshuoltoon on mahdollista ja suositeltavaa. Tällöin käynnin syy ei tule työpaikan tietoon. Omaehtoisesti voi hakeutua myös muihin yksityisiin tai kunnallisiin palveluihin työajan ulkopuolella. Työntekijä on huolissaan työtoverin työkunnosta Huolestunut ottaa asian puheeksi asianomaisen henkilön kanssa tai vie asian hänen esimiehelleen. Esimiehen vastuulla on toteuttaa tavoitteellinen puheeksiottokeskustelu. Alaiset ovat huolissaan esimiehen työkunnosta Otetaan yhteyttä esimiehen esimieheen, jonka vastuulla on toteuttaa tavoitteellinen puheeksiottokeskustelu. Esimies on huolissaan alaisen työkunnosta Esimies toteuttaa tavoitteellisen puheeksiottokeskustelun. 4.1 Tavoitteellinen puheeksiottokeskustelu ja hoitoonohjaus Pääsääntönä on edetä toimintamallin mukaisessa järjestyksessä (kuvio 1). Lisäksi sovelletaan kuntayhtymän Huomautus varoitus -mallia ja todetaan, että tilanteen jatkuminen voi johtaa palvelussuhteen päättymiseen. Tapauskohtaisesti järjestyksestä voidaan poiketa esimerkiksi silloin, jos kyse on törkeästä virkavelvollisuuksien laiminlyönnistä tai rikkomuksesta tai jos työntekijä välinpitämättömyydellään vaarantaa työturvallisuutta työpaikalla tai esiintyy siellä päihtyneenä. Tällöin työnantaja voi purkaa palvelussuhteen. Esimies ohjaa päihteiden väärinkäyttäjän hoitoon vain kerran. Toinen väärinkäyttötilanne johtaa palvelussuhteen irtisanomis- tai purkamismenettelyyn. Mikäli edellisestä väärinkäyttötapauksen toteamishetkestä tai hoitoonohjauksen päättymisestä on kulunut vähintään kaksi vuotta, käsitellään päihdeongelma uutena tapauksena. Prosessimaisesti etenevän toimintatavan tarkoituksena on tukea työntekijää tunnistamaan alkoholin käyttönsä haitallisuus ja ottamaan vastuu työkykynsä palauttamisesta Keski-Satakunnan terveydenhuollon kuntayhtymä 5

11 mahdollisimman nopeasti. Keskustelujen ja toimenpiteiden välinen seuranta-aika on harkittava jokaisessa tapauksessa erikseen. Keskusteluista kirjataan muistiot (liite 2). 1. keskustelu Osallistujat: työntekijä, jonka työkyvyn heikkeneminen mahdollisen päihdeongelman vuoksi huolestuttaa esimies Käsitellään ja kirjataan muistioon: työkäyttäytymisen ongelmat yksityiskohtaisesti toivottu muutos ja aikataulu työntekijän näkemys tilanteesta tarjotaan mahdollisuutta käyttää työterveyshuoltoa avuksi tilanteessaan kurinpitomenettely ja seuraamukset, jos toivottu muutos ei toteudu aikataulussaan Seurantakeskustelussa todetaan korjaantunut tilanne ja jatkokeskusteluja ei tarvita. 2. keskustelu Osallistujat: työntekijä ja esimies työterveyshoitaja ja/tai työsuojeluvaltuutettu tai muu työntekijän toivoma henkilö Kerrataan edellä käsitellyt asiat ja uudet työkäyttäytymisen ongelmat. Kirjataan muistio. Annetaan suullinen huomautus, joka kirjataan muistiin. Nämä keskustelut ovat myös työsopimuslain mukaisia työntekijän kuulemisia, joita ennen työsuhdetta ei voida ryhtyä päättämään. Seurantakeskustelussa todetaan korjaantunut tilanne ja jatkokeskusteluja ei tarvita. 3. keskustelu Osallistujat: samat kuin aiemmissa keskusteluissa Kerrataan kaikki työkäyttäytymisen yksityiskohdat ja korjausyritykset. Todetaan, että tilanteen jatkuminen johtaa kurinpitotoimiin ja irtisanomiseen. Ehdotetaan hoitositoumusta, jonka tavoite on auttaa työntekijää pääsemään eroon ongelmallisesta ja haittoja aiheuttavasta päihteiden käytöstä. Huumeongelmaisen kohdalla hoidon tavoitteena on huumeiden käytön lopettaminen kokonaan. Esimies ja työntekijä tekevät hoitositoumuksen (liite 3), johon kirjataan sopimuksen aihe, tiedonkulku, sopimuksen kestoaika, seurantapalaverit ja toiminta, jos työntekijä rikkoo hoitosopimusta. Sitoumuksen allekirjoittavat asianomainen työntekijä ja esimies. Seurantapalavereissa ovat mukana työntekijä, esimies, työterveyshuollon edustaja ja mahdollinen tukihenkilö. Seurantakokoukset toteutetaan hoitositoumuksen mukaisesti. 6 Päihteetön terveyskeskus -toimintaohjelma

12 Hoitositoumuksen tekemisen jälkeen tehdään työkyvyn arviointiin perustuva kuntoutussuunnitelma yhteistyössä työterveyshuollon kanssa (liite 4). Jos työntekijä on hakeutunut työterveyshuoltoon oma-aloitteisesti, kuntoutussuunnitelma voidaan tehdä ilman hoitositoumusta. Kuntoutussuunnitelma sisältää hoitotoimenpiteet, vertaistukiryhmät sekä kuntoutujan työhön paluun tukemiseen liittyvät sovitut käytännöt. Kuntoutussuunnitelmaa tehtäessä sovitaan, miten esimiehelle tiedotetaan suunnitelman toteutumisesta. 4. keskustelu Käydään, jos edeltävät keskustelut eivät tuota tulosta, työntekijä ei halua tehdä hoitositoumusta ja kuntoutussuunnitelmaa tai työntekijä on rikkonut hoitositoumusta. Osallistujat: työntekijä luottamushenkilö tai vastaava esimies Annetaan kirjallinen varoitus tai päätetään työsuhde, jos varoitus on annettu jo aiemmin työsuhderikkomuksesta. Mikäli terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetussa laissa tarkoitetun työntekijän palvelussuhde on jouduttu päättämään päihdeongelman vuoksi, esimies ilmoittaa asiasta Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirastoon (Valvira). Keski-Satakunnan terveydenhuollon kuntayhtymä 7

13 huoli työkyvystä esimiehen havainnot ja muistiinpanot seuranta 1. keskustelu huolenaihe muutoshaaste seuraamukset Tilanne korjaantuu Tilanne ei korjaannu Tilanne korjaantuu tehdään seuranta Tilanne ei korjaannu kuntoutussuunnitelma hoitositoumus 2. keskustelu lisää huolenaihetta muutoshaaste seuraamukset suullinen huomautus 3. keskustelu huolenaiheet korjausyritykset hoitositoumusehdotus seuranta Ei tehdä 4. keskustelu kirjallinen varoitus tai työsuhteen päättäminen, jos varoitus annettu jo aiemmin Tilanne korjaantuu Tilanne ei korjaannu KUVIO 1. Tavoitteellinen puheeksiottokeskustelu ja hoitoonohjaus 8 Päihteetön terveyskeskus -toimintaohjelma

14 4.2 Työntekijä on päihtyneenä työssä Päihtyneelle henkilölle on tyypillistä: alkoholin haju hengityksessä pastillien tarpeeton syöminen korostetun harkittu käytös (salaamispyrkimys) huonovointisuuden selittely hermostuneisuus, levottomuus, ärtyneisyys sammaltava puhe, liian äänekäs tai epäselvä puhe verestävät silmät läsnäolon ja vireyden puute (vastaa hitaasti kysymyksiin, on poissaoleva, ei kykene kommunikoimaan) huono koordinaatio, horjuva tai hervoton olemus (kompuroi, törmäilee toisiin, ei kykene nostamaan tavaroita) karkea, vihainen tai muuten sopimaton käytös poistuminen työpaikalta ilman pätevää syytä Mikäli työntekijä saapuu työpaikalle päihtyneenä tai päihtyneeksi epäiltynä, esimiehellä on velvollisuus poistaa hänet työpaikalta (kuvio 2). Esimies keskustelee asianomaisen kanssa. Tilanteeseen pyydetään mukaan todistaja, jonka tehtävänä on varmistaa, että keskustelu sujuu asiallisesti. Jos esimies ei ole paikalla, velvollisuus poistaa päihtynyt työpaikalta siirtyy työvuoron vastuuhenkilölle. Mikäli työntekijä ei vapaaehtoisesti suostu poistumaan, kutsutaan paikalle vartija tai toissijaisesti poliisi. Mikäli työntekijä kieltää olevansa päihtynyt, hänellä on mahdollisuus osoittaa epäilys vääräksi osallistumalla esimiehen edellyttämään alkometritutkimukseen. Sitä voi pyytää työterveyshuollosta (aukioloaikana), lääkärinvastaanotolta (iltaisin) tai esimies / työvuoron vastuuhenkilö voi suorittaa alkometritutkimuksen itse. Alkometritutkimuksen suorittaja pyytää tilanteeseen kolmannen henkilön todistajaksi. Lääkkeiden tai huumeiden väärinkäyttöä epäiltäessä työntekijä saatetaan työterveyshuollon aukioloaikana välittömästi työterveyshuoltoon huumausainetestin toteuttamista varten. Työterveyshuollon ollessa suljettuna esimies / työvuoron vastuuhenkilö ohjaa tarvittaessa työntekijän Satakunnan keskussairaalan päivystykseen näytteenottoa varten. Työterveyshuoltolain mukaan päihtymyksestä epäillyn on suostuttava terveydentilan selvittämiseen työterveyshuollossa tai muussa hoitoyksikössä. Työntekijän kieltäytyminen alkometritutkimuksista ei ole este työpaikalta poistamiselle. Työntekijän kieltäytyessä alkoholi- tai huumausainetestauksesta työnantaja arvioi tapauskohtaisesti jatkotoimenpiteet. Jatkotoimenpiteet voivat olla hoitoonohjaus, huomautus, varoitus tai palvelussuhteen päättäminen. Päihtymyksen aiheuttamaa työkyvyttömyyttä ei pidetä sairaslomaan oikeuttavana sairautena. Keski-Satakunnan terveydenhuollon kuntayhtymä 9

15 työntekijä on päihtyneenä työssä esimies tai työvuoron vastuuhenkilö kehottaa työntekijää poistumaan työpaikalta työntekijä ei poistu/ kieltää olevansa päihtynyt Työntekijä poistuu alkometritutkimus/ huumausainetestit vartija/poliisi poistaa työntekijän työpaikalta Jatkotoimenpiteet tapauskohtaisesti: hoitoonohjaus huomautus varoitus palvelusuhteen päättäminen KUVIO 2. Toiminta, jos työntekijä on työssä päihtyneenä Tärkeää huomioida ja muistaa: kaikkien osapuolten turvallisuus päihtyneen henkilön asiallinen ja tasapuolinen kohtelu seuranta ja päihtyneen henkilön ohjaaminen jatkokeskusteluun työterveyshuollon asiantuntemuksen hyödyntäminen muistio, jonka todistajana on tilanteeseen kutsuttu toinen henkilö rikosoikeudellinen vastuu (huumausainerikos tai rattijuopumus) 10 Päihteetön terveyskeskus -toimintaohjelma

16 Lähteet: Akava, Elinkeinoelämän keskusliitto EK, Kirkon työmarkkinalaitos KiT, KT Kuntatyönantajat, Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK, Toimihenkilökeskusjärjestö STTK, Valtion työmarkkinalaitos VTML Päihdehaitat hallintaan! Suositus päihdeongelmien ennaltaehkäisystä, päihdeasioiden käsittelystä ja hoitoonohjauksesta työpaikoilla. Alkoholiongelmaisen hoito. Käypä hoito -suositus. Suomalaisen Lääkäriseuran Duodecimin ja Suomen Päihdelääketieteen yhdistyksen asettama työryhmä Saatavilla internetissä: Henkilötietolaki (523/1999). Huumeongelmaisen hoito. Käypä hoito -suositus. Suomalaisen Lääkäriseuran Duodecimin ja Suomen Päihdelääketieteen yhdistyksen asettama työryhmä Saatavilla internetissä: Laki yksityisyyden suojasta työelämässä (759/2004). Potilaslaki (785/1992). Rikoslaki (515/2003). Työterveyshuoltolaki (760/2004). Työterveyslaitos Päihdeohjelmaopas-malli päihdeohjelman tekemiseen työpaikalla. Työterveyslaitos Tee se näin ohjeita päihdeohjelman kehittäjälle. Valtioneuvoston asetus hyvän työterveyshuoltokäytännön periaatteista, työterveyshuollon sisällöstä sekä ammattihenkilöiden ja asiantuntijoiden koulutuksesta (708/2013). Keski-Satakunnan terveydenhuollon kuntayhtymä 11

17 PÄIHTEETÖN TERVEYSKESKUS -TOIMINTAMALLIN ARVIOINTILOMAKE Liite 1 1/2 Ilmoita oma kantasi väittämiin ja kysymyksiin rengastamalla se vastausvaihtoehdon numero, joka parhaiten vastaa Sinun henkilökohtaista mielipidettäsi. Ota kantaa rohkeasti jokaiseen väittämään! Käytä keskimmäistä vastausvaihtoehtoa vain siinä tapauksessa, jos et todella osaa ottaa kantaa kyseiseen väittämään. Vastaa myös jokaiseen kysymykseen. 1 = täysin eri mieltä 2 = jonkin verran eri mieltä 3 = en osaa sanoa 4 = jonkin verran samaa mieltä 5 = täysin samaa mieltä 1) YLEINEN SUHTAUTUMINEN 1. Työpaikallani käsitellään päihdekysymyksiä moralisoivasti ja tuomitsevasti. 2. Työyksikköni ilmapiiri on raittiutta korostava. 3. Työyksikössäni alkoholinkäytölle naureskellaan ja runsasta alkoholinkäyttöä ihannoidaan. 4. Työyksikössäni päihdekysymyksiin suhtaudutaan samalla tavalla - yhtä tehokkaasti ja luonnollisesti - kuin mihin muuhun asiaan tahansa. 5. Työyksikössäni alkoholinkäyttöä vähätellään ) ENNALTAEHKÄISY 6. Työpaikallamme olemme rakentaneet hyvän suojan ( ennaltaehkäisevä suoja ) päihderiskejä vastaan. 7. Työyksikössäni päihdeasioita käsitellään avoimesti ja rakentavasti. 8. Päihdehaittoja ennaltaehkäisevään työhön osallistuu jokainen omalta osaltaan työyksikössäni. 9. Olemme opetelleet tehokkaat tavat toimia päihdeasioihin liittyvissä kaikissa kysymyksissä - myös ennaltaehkäisyssä ) TOIMINTA PÄIHDEASIOISSA JA AVAINRYHMIEN VASTUUT 10. Esimiehet kantavat vastuuta työyhteisön päihdekysymyksistä. 11. Työterveyshuolto on aktiivisesti mukana työpaikkani päihdetyössä. 12. Työpaikallani pystymme tarttumaan tehokkaasti päihdeongelmiin jo niiden varhaisvaiheissa. 13. Työpaikkani yhteistoimintahenkilöstö (YT- ja työsuojeluhenkilöstö) on mukana työyhteisön päihdetyössä. 14. Esimiehet tukevat työpaikkani päihdetyötä omalla toiminnallaan ja esimerkillään ) PÄIHDEHAITTOJEN JA -ONGELMIEN KOHTAAMINEN TYÖSSÄ JA TOIMINTA PÄIHDEHAITTATILANTEISSA 15. Työpaikallani on selvät toimintaohjelmat päihdeasioita varten. 16. Työyksikössäni työnjako ja vastuukysymykset päihdeasioissa ovat selvät. 17. Päihdeongelmien salailu ja vaikeuksissa olevan työkaverin piilottelu on (tai saattaisi olla) tyypillistä työyksikölleni. 18. Keskustelun avaaminen päihdeasioihin liittyvissä kysymyksissä on työyksikössäni vaikea. 19. Päihdeongelmien ilmetessä työyksikössäni ei kukaan oikein tiedä mitä pitäisi tehdä. 20. Emme oikein tiedä miten päihdekysymyksiin pitäisi suhtautua ) HOITOONOHJAUS 21. Työpaikallani on toimiva hoitoonohjauskäytäntö päihdeasioissa. 22. Hoitoonohjaukseen liittyvät vastuut ovat työpaikallani selvät

18 PÄIHTEETÖN TERVEYSKESKUS -TOIMINTAMALLIN ARVIOINTILOMAKE Liite 1 2/2 6) HUUMEITA KOSKEVAT TOIMINTAOHJELMAT 23. Työpaikallani on toimintaohjelma huumeasioita varten. 24. Työpaikallani kukaan ei tiedä mitä tehdä huumeongelmatilanteissa. 25. Työpaikallani on toimiva hoitoonohjauskäytäntö huumeasioissa. 26. Huumeongelmien salailu ja vaikeuksissa olevan työkaverin piilottelu saattaa olla tyypillistä työpaikalleni TUKIVERKKO JA SEN TOIMIVUUS Ota seuraavassa kantaa siihen, mitkä ryhmät työpaikallasi tukevat ennaltaehkäisevää päihdetyötä - vasemman puoleiset sarakkeet. Sen jälkeen ota kantaa siihen, miten aktiivisesti ko. ryhmät tukevat päihdetyötä työpaikallasi - oikealla puolella oleva 5-portainen arviointiasteikko. 1 = Aktiivisuus erittäin vähäistä 5 = Aktiivisuus erittäin runsasta TUKI AKTIIVISUUS Työterveyshenkilöstö kyllä ei Työsuojeluhenkilöstö kyllä ei Esimiehet kyllä ei Henkilöstöhallinnon henkilöt kyllä ei Työkaverit kyllä ei Päihdetyöntekijät kyllä ei työpaikan ulkopuolelta MISSÄ PÄIHDEKYSYMYKSIIN LIITTYVISSÄ ASIOISSA TYÖYHTEISÖSSÄSI ON TAPAHTUNUT EDISTYMISTÄ VIIMEISTEN VUOSIEN AIKANA? MISSÄ PÄIHDEKYSYMYKSIIN LIITTYVISSÄ ASIOISSA OLISI VIELÄ KORJATTAVAA JA KEHITETTÄVÄÄ: Lähde Työturvallisuuskeskus: Päihdetimantti

19 MUISTIO PUHEEKSIOTTO- KESKUSTELUSTA Liite 2 OSALLISTUJAT: Työntekijä Esimies Muut Esimiehen havainnot päihdeongelman ilmenemisestä työssä: Työntekijän näkemys tilanteesta: Sovitut toimenpiteet: Seuranta Olen osallistunut keskusteluun, jossa on käsitelty päihdeongelmaani. Minulle on selvitetty työpaikan toimintatavat päihdeongelman käsittelyn suhteen sekä kerrottu mahdollisuuksista hakea apua ongelmaani esim. työterveyshuollon kautta. Annan luvan toimittaa tämän muistion jakelussa mainituille. Paikka ja aika.. 20 Työntekijän allekirjoitus Esimiehen allekirjoitus Muut keskusteluun osallistuneet: Jakelu: työntekijä, esimies, työterveyshuolto (tarpeeton yliviivataan)

20 HOITOSITOUMUS Liite 3 Henkilön nimi Työtehtävä ja yksikkö Olen osallistunut puheeksiottokeskusteluun, jossa on keskusteltu päihdeongelmastani. Olemme todenneet, että tarvitsen päihdeongelmani johdosta hoitoa. Lupaudun osallistumaan minulle työterveyshuollon kautta järjestettyyn hoitoon kuntoutussuunnitelman mukaisesti sekä noudattamaan hoitopaikan antamia ohjeita. Työterveyshuollolla on oikeus saada hoitopaikasta tiedot hoidon toteutumisesta ja kuntoutussuunnitelman noudattamisesta. Hoitopaikalla on oikeus ottaa yhteyttä työterveyshuoltoon, jos hoidossa tapahtuu laiminlyöntejä. Esimiehellä on oikeus saada työterveyshuollosta tietoa, toiminko kuntoutussuunnitelman mukaisesti, mutta ei muuten hoidon sisällöstä. Jos hoito jatkuu kuntoutussuunnitelman mukaisesti, työnantaja ei käytä hoitoa edeltänyttä päihteiden käyttöä ja/tai siihen liittyviä rikkomuksia palvelussuhteen päättämisperusteena. Mikäli en noudata kuntoutussuunnitelmaani tai päihteiden väärinkäyttö jatkuu, käynnistetään työsopimuslain mukaiset seuraamukset (kirjallinen varoitus, työsuhteen päättäminen). Hoitosopimus on voimassa kuukautta allekirjoittamispäivästä. Sopimuksen päättyessä järjestetään arviointineuvottelu esimiehen ja työterveyshuollon kanssa. Hyväksyn tämän sopimuksen En hyväksy tätä sopimusta Annan luvan toimittaa tämän sopimuksen jakelussa mainituille. Paikka ja aika.. 20 Työntekijän allekirjoitus Esimiehen allekirjoitus Luottamusmiehen/todistajan allekirjoitus Muut keskusteluun osallistuneet: Jakelu: työntekijä, esimies, työterveyshuolto, hoitopaikka

21 KUNTOUTUSSUUNNITELMA Liite 4 Henkilön nimi Työtehtävä ja yksikkö Kuntoutussuunnitelma perustuu työkyvyn arviointiin. Kuntoutussuunnitelman sisältö: Käynnit avohoidossa Hoitopaikka Hoitoaika Käyntien tiheys Laitoshoito Hoitopaikka Hoitoaika Käynnit vertaistukiryhmässä Hoitoaika Käyntien tiheys Muu tukitoiminta Mitä Kesto Tiheys Käynnit tukihenkilön luona Kesto Käyntien tiheys Käynnit työterveyshuollossa Kesto Käyntien tiheys Seuranta- ja tukihenkilöt Työterveyslääkäri Työterveyshoitaja Hoitopaikan yhteyshenkilö puh. puh. puh. Hoidon laiminlyönti Ymmärrän osaltani, että mikäli en noudata kuntoutussuunnitelmaani tai päihteiden haitallinen käyttö jatkuu, työsuhteeni voidaan purkaa tai irtisanoa voimassa olevien työehtosopimusten ja työlainsäädännön perusteella. Paikka ja aika.. 20 Työntekijän allekirjoitus Työterveyshuollon edustaja Hoitopaikan edustaja Jakelu: työntekijä, työterveyshuolto, hoitopaikka

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

Päihteetön terveyskeskus -toimintaohjelma

Päihteetön terveyskeskus -toimintaohjelma Päihteetön terveyskeskus -toimintaohjelma Keski-Satakunnan terveydenhuollon kuntayhtymä Yhteistoimintaelin 3.9.2015 / 34 Yhtymähallitus 17.9.2015 / 114 Sisällys 1 Päihteet ja työ...3 2 Päihteetön terveyskeskus

Lisätiedot

Päihdeohjelman lomakkeet. 1. Muistio puheeksiottotilanteesta 2. Hoitositoumus 3. Kuntoutussuunnitelma 4. Varoitus päihteiden käytöstä

Päihdeohjelman lomakkeet. 1. Muistio puheeksiottotilanteesta 2. Hoitositoumus 3. Kuntoutussuunnitelma 4. Varoitus päihteiden käytöstä Päihdeohjelman lomakkeet 1. Muistio puheeksiottotilanteesta 2. Hoitositoumus 3. Kuntoutussuunnitelma 4. Varoitus päihteiden käytöstä Työterveyslaitos Topeliuksenkatu 41 a A, 00250 Helsinki, puh. 030 4741,

Lisätiedot

Ehkäise päihdeongelmat ajoissa

Ehkäise päihdeongelmat ajoissa Ehkäise päihdeongelmat ajoissa Suositus päihdeongelmien ennaltaehkäisystä ja käsittelystä ja työpaikoilla Riskirajoilla? -seminaari Helsinki, 16.9.2015 Jan Schugk Elinkeinoelämän keskusliitto EK Suosituksen

Lisätiedot

Päihdeohjelman malliteksti

Päihdeohjelman malliteksti Päihdeohjelman malliteksti Päihdeohjelman voi muokata seuraavaa mallitekstiä käyttäen kunkin työpaikan tarpeiden mukaan. Tekstissä voi käyttää tässä oppaassa esitettyjä asioita. Malli on tarkoitettu rungoksi

Lisätiedot

Ylitornion kunnan päihdeohjelma

Ylitornion kunnan päihdeohjelma Periaatteet Ylitornion kunnassa olemme sitoutuneet varmistamaan turvallisen, terveellisen ja tuottavan työpaikan jokaiselle työntekijällemme. Tätä tarkoitusta varten Ylitornion kunnassa on voimassa tämä

Lisätiedot

Hyvinvointia työstä. Työterveyslaitos www.ttl.fi

Hyvinvointia työstä. Työterveyslaitos www.ttl.fi Hyvinvointia työstä Työyhteisöt ehkäisevän päihdetyön areenana Leena Hirvonen, TtM, erityisasiantuntija Työryhmä: Anne Kujasalo, Katrimaija Luurila, Marketta Kivistö Ehkäisevän päihdetyön toteutuminen

Lisätiedot

TAMMELAN KUNTA PÄIHDEOHJELMA

TAMMELAN KUNTA PÄIHDEOHJELMA TAMMELAN KUNTA PÄIHDEOHJELMA SISÄLLYS 1 Esipuhe 4 2 Sitoumus 4 3 Tavoite ja toteutus 4 4 Päihteiden määritelmä 4 5 Päihteiden riskikäytön seurauksia työpaikalle 4 5 6 Päihdehaittatilanne 5 7 Vastuut 5

Lisätiedot

Koulutus tulisi kohdistaa koko henkilöstöön, sekä esimiehiin että työntekijöihin myös työterveyshuollon asiantuntemusta hyödyntäen.

Koulutus tulisi kohdistaa koko henkilöstöön, sekä esimiehiin että työntekijöihin myös työterveyshuollon asiantuntemusta hyödyntäen. 1 (5) SUOSITUS PÄIHDEONGELMIEN ENNALTAEHKÄISYSTÄ, PÄIHDEASIOIDEN KÄSITTELYSTÄ JA HOITOONOHJAUKSESTA TYÖPAIKOILLA Työmarkkinajärjestöt ovat antaneet 1970-luvulla suosituksia alkoholin ja huumeiden haittatekijöiden

Lisätiedot

LAPINLAHDEN KUNNAN PÄIHDEONGELMAISTEN HOITOONOHJAUSOHJE

LAPINLAHDEN KUNNAN PÄIHDEONGELMAISTEN HOITOONOHJAUSOHJE LIITE NRO 2 HKJAO 28.3.2011 31 LAPINLAHDEN KUNNAN PÄIHDEONGELMAISTEN HOITOONOHJAUSOHJE 1 1. YLEISTÄ Alkoholin ja muiden päihteiden väärinkäyttö on huomattava terveydellinen, taloudellinen ja sosiaalinen

Lisätiedot

SUOSITUS PÄIHDEONGELMIEN ENNALTAEHKÄISYSTÄ, PÄIHDEASIOIDEN KÄSITTELYSTÄ JA HOITOONOHJAUKSESTA TYÖPAIKOILLA

SUOSITUS PÄIHDEONGELMIEN ENNALTAEHKÄISYSTÄ, PÄIHDEASIOIDEN KÄSITTELYSTÄ JA HOITOONOHJAUKSESTA TYÖPAIKOILLA SUOSITUS PÄIHDEONGELMIEN ENNALTAEHKÄISYSTÄ, PÄIHDEASIOIDEN KÄSITTELYSTÄ JA HOITOONOHJAUKSESTA TYÖPAIKOILLA Päihteiden käsittely työpaikalla Päihteiden käyttö on merkittävä ongelma suomalaisilla työpaikoilla.

Lisätiedot

Päihdeohjelma. Yhteistyökomitea Kaupunginhallitus

Päihdeohjelma. Yhteistyökomitea Kaupunginhallitus Päihdeohjelma Yhteistyökomitea 17.11.2016 Kaupunginhallitus 28.11.2016 www.ylojarvi.fi 1 Sisällys 1. Päihdeohjelman tarkoitus ja tavoite... 3 2. Vastuut... 4 3. Menettely päihdeongelmatilanteessa... 4

Lisätiedot

Päihdehaitat hallintaan!

Päihdehaitat hallintaan! Akava Elinkeinoelämän keskusliitto EK Kirkon työmarkkinalaitos KiT KT Kuntatyönantajat Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK Toimihenkilökeskusjärjestö STTK Valtion työmarkkinalaitos VTML Päihdehaitat

Lisätiedot

1. ENNALTA EHKAISEVA TOIMINTA

1. ENNALTA EHKAISEVA TOIMINTA SUOSITUS PAIHDEONGELMIEN ENNALTAEHKAISYSTA, PAIHDEASIOIDEN WSITTELYSTA JA HOITOONOHJAUKSESTA TYOPAIKOILLA Tyomarkkinajarjestot ovat antaneet 1970-luvulla suosituksia alkoholin ja huumeiden haittatekijoiden

Lisätiedot

PÄIHDEHOIDON TOIMINTAMALLI

PÄIHDEHOIDON TOIMINTAMALLI PÄIHDEHOIDON TOIMINTAMALLI OMA-ALOITTEINEN HOITOON- HAKEUTUMINEN. PÄIHDEHOITO- SOPIMUS (LIITE) 1. ENNALTA- EHKÄISY 2. PÄIHDE- ONGELMA 3. PUHEEKSIOTTO- KESKUSTELU 4. HOIDOSTA SOPIMINEN 5. PÄIHDEHOITO- SUUNNITELMA

Lisätiedot

RANUAN KUNTA. Ranuan kunnan PÄIHDEOHJELMA. Päihdeasioiden käsittelyn periaatteet ja menettelytavat

RANUAN KUNTA. Ranuan kunnan PÄIHDEOHJELMA. Päihdeasioiden käsittelyn periaatteet ja menettelytavat RANUAN KUNTA Ranuan kunnan PÄIHDEOHJELMA Päihdeasioiden käsittelyn periaatteet ja menettelytavat RANUAN KUNTA PÄIHDEOHJELMA 2(10) SISÄLTÖ 1. PÄIHDEOHJELMAN TAVOITTEET JA TARKOITUS... 3 2. TYÖ JA PÄIHTEET...

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNKI 1 HENKILÖSTÖKESKUS

HELSINGIN KAUPUNKI 1 HENKILÖSTÖKESKUS HELSINGIN KAUPUNKI 1 HELSINGIN KAUPUNGIN HENKILÖSTÖN PÄIHDEOHJELMA 1 Päihdeohjelman tavoite Helsingin kaupungin tavoitteena on työnantajana turvata henkilöstölleen päihteetön, turvallinen työyhteisö sekä

Lisätiedot

ESPOON SEURAKUNTAYHTYMÄN PÄIHDEONGELMAISTEN HOITOONOHJAUSJÄRJESTELMÄ

ESPOON SEURAKUNTAYHTYMÄN PÄIHDEONGELMAISTEN HOITOONOHJAUSJÄRJESTELMÄ Sääntökokoelma B 16 XII 2003 Ykn 15.12.2003 Mitätöi lehden VII - 98 ESPOON SEURAKUNTAYHTYMÄN PÄIHDEONGELMAISTEN HOITOONOHJAUSJÄRJESTELMÄ Yleistä Päihteiden väärinkäyttö aiheuttaa huomattavaa terveydellistä,

Lisätiedot

Hoitohenkilöstön valvonta ja ammattioikeuksien varmistaminen

Hoitohenkilöstön valvonta ja ammattioikeuksien varmistaminen Hoitohenkilöstön valvonta ja ammattioikeuksien varmistaminen Työterveyshuollon kommenttipuheenvuoro Turku Petrea Marjo Sinokki, työterveysjohtaja Turun Työterveystalo/Turun kaupunki LT, työterveyshuollon

Lisätiedot

7.5.2012/ LW, SK VARHAISEN TUEN MALLI. Varhaisen tuen mallin tarkoitus ja tavoitteet

7.5.2012/ LW, SK VARHAISEN TUEN MALLI. Varhaisen tuen mallin tarkoitus ja tavoitteet 7.5.2012/ LW, SK VARHAISEN TUEN MALLI Varhaisen tuen mallin tarkoitus ja tavoitteet Terveyden ja työkyvyn säilyminen ovat yksi työelämän suurimpia haasteita. Työkyky voidaan kuvata ihmisen voimavarojen

Lisätiedot

Työkyvyn hallinta ja varhainen tuki

Työkyvyn hallinta ja varhainen tuki Työkyvyn hallinta ja varhainen tuki Pirkko Mäkinen, asiantuntija Työturvallisuuskeskus TTK pirkko.makinen@ttk.fi 19.11.2013 Työkyvyn hallinta, seuranta ja varhainen tuki Työkyvyn hallinta tarkoittaa toimintatapoja,

Lisätiedot

yhteistyötoimikunta 26.4.2010 kunnanhallitus 10.5.2010 HEINÄVEDEN KUNNAN PÄIHDEOHJELMA

yhteistyötoimikunta 26.4.2010 kunnanhallitus 10.5.2010 HEINÄVEDEN KUNNAN PÄIHDEOHJELMA yhteistyötoimikunta 26.4.2010 kunnanhallitus 10.5.2010 HEINÄVEDEN KUNNAN PÄIHDEOHJELMA 1 Päihdeohjelman tarkoitus Heinäveden kunnan päihdeohjelmalla pyritään henkilöstön työkyvyn ja hyvinvoinnin ylläpitämiseen,

Lisätiedot

VANTAAN KAUPUNKI VANDA STAD. Päihteetöntä päivää. Ohjeita päihdeongelman ehkäisyyn ja ratkaisuun H E N K I L Ö S T Ö K E S K U S

VANTAAN KAUPUNKI VANDA STAD. Päihteetöntä päivää. Ohjeita päihdeongelman ehkäisyyn ja ratkaisuun H E N K I L Ö S T Ö K E S K U S VANTAAN KAUPUNKI VANDA STAD Päihteetöntä päivää Ohjeita päihdeongelman ehkäisyyn ja ratkaisuun H E N K I L Ö S T Ö K E S K U S Päihdeasioiden käsittely Vantaan kaupungin työpaikoilla Tämä opas on tiivistelmä

Lisätiedot

Työhyvinvointi ja johtaminen

Työhyvinvointi ja johtaminen Työhyvinvointi ja johtaminen Johtaja 2012 forum Riihimäen-Hyvinkään Kauppakamari 13.9.2012 Aino-Marja Halonen Vastaava työterveyshoitaja Riihimäen Työterveys ry Riihimäen Työterveys ry Perustettu 1981

Lisätiedot

Kohti päihderiskitöntä työpaikkaa. Antti Hytti, HUUGO-ohjelma, Ehkäisevä päihdetyö EHYT ry

Kohti päihderiskitöntä työpaikkaa. Antti Hytti, HUUGO-ohjelma, Ehkäisevä päihdetyö EHYT ry Kohti päihderiskitöntä työpaikkaa Antti Hytti, HUUGO-ohjelma, Ehkäisevä päihdetyö EHYT ry Sananen meistä HUUGO-ohjelman tavoitteena päihdehaittojen ehkäisy ja hallinta työelämässä Ohjelma osa Ehkäisevä

Lisätiedot

ALKOHOLI- JA PÄIHDEAINEIDEN

ALKOHOLI- JA PÄIHDEAINEIDEN LIITE 10.2 ALKOHOLI- JA PÄIHDEAINEIDEN VÄÄRINKÄYTTÄJIÄ KOSKEVA HOITOONOHJAUSSOPIMUS Tämän hoitoonohjaussopimuksen tarkoituksena on pyrkiä päihteettömään työpaikkaan sekä parantaa ja selkeyttää työpaikalla

Lisätiedot

Hyvinvointia työstä. Leena Hirvonen. Työterveyslaitos

Hyvinvointia työstä. Leena Hirvonen. Työterveyslaitos Hyvinvointia työstä Työpaikat mukaan päihde-ehtoisten tapaturmien ehkäisyyn www.ttl.fi/alkoholijatyo Päihdehaitta työturvallisuusriskinä 1. Krapulassa, humalassa/päihtyneenä työskentely (akuutti riski)

Lisätiedot

Päihdeohjelma. Ruokolahden kunnan työpaikoille. Hyväksytty KH / 245

Päihdeohjelma. Ruokolahden kunnan työpaikoille. Hyväksytty KH / 245 Päihdeohjelma Ruokolahden kunnan työpaikoille Hyväksytty KH 21.9.2015/ 245 RUOKOLAHDEN KUNNAN PÄIHDEOHJELMA 1. Yleistä Tämä päihdeohjelma koskee kaikkia Ruokolahden kunnan palveluksessa olevia viranhaltijoita

Lisätiedot

PÄIHDEOHJELMA PÄIHDEOHJELMA

PÄIHDEOHJELMA PÄIHDEOHJELMA Nurmijärven kunnan henkilöstön PÄIHDEOHJELMA Nurmijärven kunnan henkilöstön PÄIHDEOHJELMA.nurmijarvi.fi Sisältö 1 Päihdeohjelman tarkoitus... 3 2 Ennaltaehkäisevä toiminta... 4 3 Varhainen puuttuminen...

Lisätiedot

Työnantajan yhteystiedot VARHAISEN TUEN MALLI. Varhaisen tuen mallin tarkoitus ja tavoitteet

Työnantajan yhteystiedot VARHAISEN TUEN MALLI. Varhaisen tuen mallin tarkoitus ja tavoitteet Työnantajan yhteystiedot VARHAISEN TUEN MALLI Varhaisen tuen mallin tarkoitus ja tavoitteet Terveyden ja työkyvyn säilyminen ovat yksi työelämän suurimpia haasteita. Työkyky voidaan kuvata ihmisen voimavarojen

Lisätiedot

1. Päihdeohjelman tavoitteet ja tarkoitus

1. Päihdeohjelman tavoitteet ja tarkoitus 1. Päihdeohjelman tavoitteet ja tarkoitus Rovaniemen kaupungin päihdeohjelman tavoitteena on taata työntekijöille päihteetön ja turvallinen työympäristö. Tämä päihdeohjelma on tehty mukaillen Lapin sairaanhoitopiirin

Lisätiedot

Varhaisen tuen toimintamalli. Hyväksytty

Varhaisen tuen toimintamalli. Hyväksytty Varhaisen tuen toimintamalli Hyväksytty 2 Tavoitteet Varhaisen tuen mallin tavoitteena on sopia yhdessä menettelytavoista ja toimenpiteistä, joilla henkilöstön terveyteen ja työkykyyn voidaan kiinnittää

Lisätiedot

TYÖTERVEYSHUOLTO VARHAISEN PUUTTUMISEN MALLI

TYÖTERVEYSHUOLTO VARHAISEN PUUTTUMISEN MALLI 1 TYÖTERVEYSHUOLTO VARHAISEN PUUTTUMISEN MALLI Satu Myller, vastaava työterveyshoitaja Joensuun Työterveys Savuton Pohjois-Karjala työryhmän jäsen Siun Soten työterveyden asiakkuusvastaava 1.1.2017 2.11.2016

Lisätiedot

Päihdeongelmaisen hoitoonohjaus

Päihdeongelmaisen hoitoonohjaus Päihdeongelmaisen hoitoonohjaus - Työsuojelujaos 4.4.2013 - Yhteistyötoimikunta 15.4.2013 Sisällysluettelo PÄIHDEONGELMA JA HOITOONOHJAUS 3 Johdanto 3 Huolestuttavia merkkejä 3 Vastuu 3 Huumausainetestiä

Lisätiedot

HENKILÖSTÖYKSIKKÖ JOENSUUN KAUPUNGIN PÄIHDEOHJELMA

HENKILÖSTÖYKSIKKÖ JOENSUUN KAUPUNGIN PÄIHDEOHJELMA HENKILÖSTÖYKSIKKÖ JOENSUUN KAUPUNGIN PÄIHDEOHJELMA Henkilöstö- ja työllisyysjaosto _. _. 2013 2 Sisältö Päihdeongelman käsittelykaavio. 3 1. Päihdeohjelman tarkoitus ja tavoite..... 4 2. Vastuulliset toimijat..

Lisätiedot

Ollahanpas ihimisiksi

Ollahanpas ihimisiksi Kunnanhallitus 2.5.2016 65 Ollahanpas ihimisiksi Toimintamalli häirinnän ja epäasiallisen kohtelun varalle Isojoen kunta Häirinnän ja epäasiallisen kohtelun hallinnan ohjeistus. Häirinnän ja epäasiallisen

Lisätiedot

Työkyvyn hallinta ja varhainen tuki

Työkyvyn hallinta ja varhainen tuki Työkyvyn hallinta ja varhainen tuki Pirkko Mäkinen, asiantuntija Työturvallisuuskeskus TTK pirkko.makinen@ttk.fi 2.11.2017 Työkyvyn hallinta, seuranta ja varhainen tuki Työkyvyn hallinta tarkoittaa toimintatapoja,

Lisätiedot

Oulunkaaren päihdeohjelma

Oulunkaaren päihdeohjelma Oulunkaaren päihdeohjelma Yhteistyötoimikunta 28.4.2011 Yhtymähallitus 25.5.2011 Sisällysluettelo 1. Päihdeohjelman tarkoitus... 3 2. Ennaltaehkäisevä toiminta... 3 3. Määritelmiä ja periaatteita... 4

Lisätiedot

TYÖPAIKKA JA ALKOHOLI

TYÖPAIKKA JA ALKOHOLI TYÖPAIKKA JA ALKOHOLI 23.4.2013 TYÖTERVEYSHUOLLON ROOLI PÄIHTEIDENKÄYTÖN PUHEEKSIOTOSSA Jarmo Taipale Johtava työterveyslääkäri UPM Työterveyshuolto Lappeenrannan aluekeskus ESITYKSEN SISÄLTÖ 1. UPM Työhyvinvointilupaukset

Lisätiedot

Yhteistyötoimikunta 2.9.2011 Kunnanhallitus 6.9.2011 IIN KUNNAN PÄIHDEOHJELMA

Yhteistyötoimikunta 2.9.2011 Kunnanhallitus 6.9.2011 IIN KUNNAN PÄIHDEOHJELMA Yhteistyötoimikunta 2.9.2011 Kunnanhallitus 6.9.2011 IIN KUNNAN PÄIHDEOHJELMA Sisällysluettelo 1. Päihdeohjelman tarkoitus 3 2. Ennaltaehkäisevä toiminta 3 3. Määritelmiä ja periaatteita 4 4. Päihdeongelman

Lisätiedot

Päihteet puheeksi yhteistyöllä työkykyä tukemaan

Päihteet puheeksi yhteistyöllä työkykyä tukemaan Päihteet puheeksi yhteistyöllä työkykyä tukemaan Diacor terveyspalvelut Oy Terveyspalvelujen suomalainen suunnannäyttäjä Työterveyttä suurille ja pienille asiakkaille Yli 4000 sopimusasiakasta, joissa

Lisätiedot

Työsuojelujaosto 1.10.2015 Johtoryhmä 6.11.2015 Yhteistyötoimikunta 12.11.2015 Kaupunginhallitus KITEEN KAUPUNGIN PÄIHDEOHJELMA

Työsuojelujaosto 1.10.2015 Johtoryhmä 6.11.2015 Yhteistyötoimikunta 12.11.2015 Kaupunginhallitus KITEEN KAUPUNGIN PÄIHDEOHJELMA Työsuojelujaosto 1.10.2015 Johtoryhmä 6.11.2015 Yhteistyötoimikunta 12.11.2015 Kaupunginhallitus KITEEN KAUPUNGIN PÄIHDEOHJELMA 2 / 17 Sisällys Sisällys... 2 1. TAVOITE... 3 2. MÄÄRITELMIÄ... 3 3. VASTUUT

Lisätiedot

TYÖKYVYN TUKEMISEN PERIAATTEET TYÖKYVYN HALLINTA, SEURANTA JA VARHAINEN TUKI JUANKOSKEN KAUPUNKI

TYÖKYVYN TUKEMISEN PERIAATTEET TYÖKYVYN HALLINTA, SEURANTA JA VARHAINEN TUKI JUANKOSKEN KAUPUNKI 1 TYÖKYVYN TUKEMISEN PERIAATTEET TYÖKYVYN HALLINTA, SEURANTA JA VARHAINEN TUKI JUANKOSKEN KAUPUNKI Sairausvakuutuslaki 1.1.2011 Sairausvakuutuslaki 1.6.2012 Työterveyshuoltolaki 1.6.2012 2 1. Työhyvinvoinnin

Lisätiedot

Työntekijän työkyvyn tukeminen Aktiivinen tuki

Työntekijän työkyvyn tukeminen Aktiivinen tuki Varhainen tukeminen osa esimiestyötä asiantuntijapalvelut Tehostettu tuki kun työpaikan eivät riitä 1. Työntekijän ongelman tunnistaminen 2. Esimies ottaa asian puheeksi 3. Työpaikan 4. Työterveyshuollon

Lisätiedot

PÄIHDEONGELMAISTEN HOITOONOHJAUSOHJE

PÄIHDEONGELMAISTEN HOITOONOHJAUSOHJE 2013 PÄIHDEONGELMAISTEN HOITOONOHJAUSOHJE 25.9.2013 Versio 1.0 Lapin ammattiopisto Lapin matkailuopisto Lapin Urheiluopisto Lapin oppisopimuskeskus 1 (8) Sisällysluettelo 1 ALKOHOLIN JA MUIDEN PÄIHTEIDEN

Lisätiedot

Tuoksuuko työpaikallanne alkoholiongelma? Työkaluja työyhteisön päihdeongelmien varalle

Tuoksuuko työpaikallanne alkoholiongelma? Työkaluja työyhteisön päihdeongelmien varalle Tuoksuuko työpaikallanne alkoholiongelma? Työkaluja työyhteisön päihdeongelmien varalle Antti Hytti, aikuistyön päällikkö, Ehkäisevä päihdetyö EHYT ry Uudista ja Uudistu 26.9.2013 Tietoiskun rakenne Päihteet

Lisätiedot

Työhyvinvointia työpaikoille

Työhyvinvointia työpaikoille Työhyvinvointia työpaikoille 11.10.2016 Marja Heikkilä 1 Jamit kehittämistyö Työpaikat työkyvyn tukijoiksi 10 yritystä Uudellamaalla ja Pohjanmaalla 4 metalli- ja 6 hoiva-alan yritystä perustettu v.1951-

Lisätiedot

HÄIRINNÄN JA EPÄASIALLISEN KOHTELUN HALLINNAN TOIMINTAMALLI

HÄIRINNÄN JA EPÄASIALLISEN KOHTELUN HALLINNAN TOIMINTAMALLI HÄIRINNÄN JA EPÄASIALLISEN KOHTELUN HALLINNAN TOIMINTAMALLI 2 SISÄLLYSLUETTELO 1.JOHDANTO 3 2.LAINSÄÄDÄNTÖ 3 3.TERVEYDELLE HAITALLISEN HÄIRINNÄN JA EPÄASIALLISEN KOHTELUN HALLINNAN TOIMINTAMALLI 3 3.1

Lisätiedot

HENKILÖSTÖN PÄIHDEOHJELMA JA HOITOONOHJAUSMALLI

HENKILÖSTÖN PÄIHDEOHJELMA JA HOITOONOHJAUSMALLI 1 Henkilöstöpalvelut Mäntsälän kunta HENKILÖSTÖN PÄIHDEOHJELMA JA HOITOONOHJAUSMALLI Ohjelma on hyväksytty yhteistyöryhmässä 26.3.2015 ja kunnanhallituksessa 13.4.2015. Ohjelma päivitetään seuraavan kerran

Lisätiedot

Päihdeohjelmaopas. malli päihdeohjelman tekemiseen työpaikalla. Toimittanut: Anne Kujasalo. Työryhmä: Leena Hirvonen.

Päihdeohjelmaopas. malli päihdeohjelman tekemiseen työpaikalla. Toimittanut: Anne Kujasalo. Työryhmä: Leena Hirvonen. Päihdeohjelmaopas malli päihdeohjelman tekemiseen työpaikalla Toimittanut: Anne Kujasalo Työryhmä: Leena Hirvonen Marketta Kivistö Katrimaija Luurila Susanna Puustinen Työterveyslaitos TTL-Kirjakauppa

Lisätiedot

Työterveyshuolto avainasemassa päihteidenkäytön puheeksi otossa. Työterveyshuollon palvelujohtaja, alueylilääkäri Sinikka Haakana

Työterveyshuolto avainasemassa päihteidenkäytön puheeksi otossa. Työterveyshuollon palvelujohtaja, alueylilääkäri Sinikka Haakana Työterveyshuolto avainasemassa päihteidenkäytön puheeksi otossa Työterveyshuollon palvelujohtaja, alueylilääkäri Sinikka Haakana Ehkäisevä päihdetyö työterveyshuollossa Alkoholihaittojen ehkäisy edellyttää

Lisätiedot

-Step. Alkoholihaittojen ehkäisyyn työpaikoilla

-Step. Alkoholihaittojen ehkäisyyn työpaikoilla A -Step Alkoholihaittojen ehkäisyyn työpaikoilla Työpaikan alkoholihaitat puheeksi ja hallintaan Tämä A-Step -vihkonen on työväline alkoholiasioiden yhteiseen käsittelyyn työpaikalla. Se on kehitetty Työterveyslaitoksen

Lisätiedot

Päihdeohjelma. Mahdollisuus hyvään huomiseen

Päihdeohjelma. Mahdollisuus hyvään huomiseen Päihdeohjelma Mahdollisuus hyvään huomiseen Sisällys 3 Päihdeohjelman tarkoitus 5 Ennalta ehkäisevä toiminta 5 Tiedottaminen, koulutus ja muu ennaltaehkäisevä toiminta 5 Varhainen puuttuminen 6 Määritelmiä

Lisätiedot

KOKKOLAN KAUPUNGIN PÄIHDEOHJELMA JA HOITOONOHJAUSMALLI

KOKKOLAN KAUPUNGIN PÄIHDEOHJELMA JA HOITOONOHJAUSMALLI KOKKOLAN KAUPUNGIN PÄIHDEOHJELMA JA HOITOONOHJAUSMALLI Henkilöstöpalvelut 23.5.2017 Hyväksytty yhteistoimintaryhmässä 24.5.2017 2 (14) Sisällys Johdanto... 3 1 Mikä on päihdeongelma... 4 2 Päihdeohjelma...

Lisätiedot

Työterveyshuolto ja kuntoutusasiakas. Heli Leino Työterveyshuollon ja yleislääketeiteen erikoslääkäri

Työterveyshuolto ja kuntoutusasiakas. Heli Leino Työterveyshuollon ja yleislääketeiteen erikoslääkäri Työterveyshuolto ja kuntoutusasiakas Heli Leino Työterveyshuollon ja yleislääketeiteen erikoslääkäri Ylilääkärii Työterveyshuolto tekee työtä työsuhteessa olevien terveyden edistämiseksi, työtapaturmien

Lisätiedot

TERVEYDELLE HAITALLISEN HÄIRINNÄN JA EPÄASIALLISEN KOHTELUN HALLINTA. Lapinlahden kunnan työpaikoilla

TERVEYDELLE HAITALLISEN HÄIRINNÄN JA EPÄASIALLISEN KOHTELUN HALLINTA. Lapinlahden kunnan työpaikoilla LAPINLAHDEN KUNTA 12.02.2016 TYÖSUOJELU TERVEYDELLE HAITALLISEN HÄIRINNÄN JA EPÄASIALLISEN KOHTELUN HALLINTA Lapinlahden kunnan työpaikoilla Tällä työpaikalla häirintää ja epäasiallista kohtelua hallitaan

Lisätiedot

RAUMAN KAUPUNGIN KUNNALLINEN SÄÄDÖSKOKOELMA Rauman kaupungin päihdeohjelma 0 18 29

RAUMAN KAUPUNGIN KUNNALLINEN SÄÄDÖSKOKOELMA Rauman kaupungin päihdeohjelma 0 18 29 PÄIHDEOHJELMA Kaupunginhallitus hyväksynyt 3.12.2012 Voimaantulopäivä 3.12.2012 1 Päihdeohjelmaa koskeva suositus Kunnallinen työmarkkinalaitos ja kunnallisen alan pääsopijajärjestöt AKAVA-JS ry, Kunta-alan

Lisätiedot

PALTAMON TYÖVOIMAYHDISTYS RY:N PÄIHDEOHJELMA

PALTAMON TYÖVOIMAYHDISTYS RY:N PÄIHDEOHJELMA PALTAMON TYÖVOIMAYHDISTYS RY:N PÄIHDEOHJELMA 22.10.2010 2 Sisältö 1 JOHDANTO... 3 1.1 Esipuhe... 3 1.2 Päihdeohjelman tarkoitus... 4 1.3 Päihdeohjelman tavoitteet... 4 1.4 Seuranta... 4 2 ENNALTA EHKÄISEVÄ

Lisätiedot

Savonlinnan kaupunki. Savonlinnan kaupunki PÄIHDEOHJELMA

Savonlinnan kaupunki. Savonlinnan kaupunki PÄIHDEOHJELMA Savonlinnan kaupunki Hoitoonohjausohje lomakemallit Savonlinnan kaupunki PÄIHDEOHJELMA 1 Sisällysluettelo 1. PÄIHDEOHJELMAN TARKOITUS JA TAVOITTEET... 2 2. PÄIHDETYÖ, SEN ORGANISOINTI JA VASTUUT... 2 2.1

Lisätiedot

SAIRAUSPOISSAOLOJEN HALLINTA

SAIRAUSPOISSAOLOJEN HALLINTA 1 SAIRAUSPOISSAOLOJEN HALLINTA Sairauspoissaolo tarkoittaa työstä poissaoloa sairaudesta, vammasta tai tapaturmasta johtuvan työkyvyttömyyden vuoksi. Sairauspoissaolojen hallinnan keskeinen tavoite on

Lisätiedot

Työterveysyhteistyö työntekijän työhön paluun tukena Rovaniemi

Työterveysyhteistyö työntekijän työhön paluun tukena Rovaniemi Työterveysyhteistyö työntekijän työhön paluun tukena 07.02.2013 Rovaniemi ylilääkäri, työterveyslääkäri Heli Leino, Rovaniemen kaupungin työterveysliikelaitos Työterveyshuolto = työnantajan järjestettäväksi

Lisätiedot

AKTIIVINEN TYÖKYVYN SEURANTA

AKTIIVINEN TYÖKYVYN SEURANTA yhteistyötoimikunta 26.4.2010 kunnanhallitus 10.5.2010 AKTIIVINEN TYÖKYVYN SEURANTA Toimintamalli puheeksiottamisesta Heinäveden kunta Tavoitteet Aktiivisella työkyvyn seurannalla puututaan sellaisiin

Lisätiedot

Sastamalan koulutuskuntayhtymän etätyöohje

Sastamalan koulutuskuntayhtymän etätyöohje Sastamalan koulutuskuntayhtymän etätyöohje Hyväksytty yhtymähallituksessa xx.xx.2015 SISÄLTÖ 1 Yleistä... 2 2 Soveltamisala... 2 3 Sopiminen etätyön tekemisestä... 2 4 Työvälineet ja tietoturva... 2 5

Lisätiedot

Työkyvyn tuen toimintamallin hiominen yhteistyössä - Miten sovitetaan yhteistyön käytännöt erikoistilanteissa

Työkyvyn tuen toimintamallin hiominen yhteistyössä - Miten sovitetaan yhteistyön käytännöt erikoistilanteissa Työkyvyn tuen toimintamallin hiominen yhteistyössä - Miten sovitetaan yhteistyön käytännöt erikoistilanteissa Lähtökohta: Työpaikalla on käytössään työkyvyn tuen toimintamalli, jonka kaikki tuntevat Varhaisen

Lisätiedot

LIEKSAN KAUPUNGIN PÄIHDEOHJELMA

LIEKSAN KAUPUNGIN PÄIHDEOHJELMA 1 KUNNALLINEN ASETUSKOKOELMA Kaupunginhallituksen henkilöstöjaosto hyväksynyt 5.12.2013 Voimaantulo 10.12.2013 LIEKSAN KAUPUNGIN PÄIHDEOHJELMA 2 SISÄLTÖ 1. Tavoite... 3 2. Soveltamisala ja päihteet...

Lisätiedot

Välittävä työyhteisö VARHAISEN VÄLITTÄMISEN TOIMINTAMALLI. Hyväksytty Inarin kunnanhallituksessa

Välittävä työyhteisö VARHAISEN VÄLITTÄMISEN TOIMINTAMALLI. Hyväksytty Inarin kunnanhallituksessa Välittävä työyhteisö VARHAISEN VÄLITTÄMISEN TOIMINTAMALLI Hyväksytty Inarin kunnanhallituksessa 3.12.2007 519 Inarin kunnan varhaisen välittämisen malli Työkyky ja terveydentila voivat muuttua työuran

Lisätiedot

Työterveyshuolto kehittää työuria. KT Kuntatyönantajat 3.5.2013

Työterveyshuolto kehittää työuria. KT Kuntatyönantajat 3.5.2013 Työterveyshuolto kehittää työuria KT Kuntatyönantajat 3.5.2013 Diapaketin tarkoitus ja käyttö Diapaketti toimii tukimateriaalina, kun kunnat ja kuntayhtymät miettivät, miten voivat tukea henkilöstön työurien

Lisätiedot

Terveyttä ja työkykyä työterveysyhteistyöllä

Terveyttä ja työkykyä työterveysyhteistyöllä Työterveysyhteistyö on suunnitelmallista ja tavoitteellista yhteistyötä työterveyshuoltolain toteuttamiseksi. Terveyttä ja työkykyä työterveysyhteistyöllä OPAS PIENTYÖPAIKOILLE Hyvä työkyky ja hyvä ilmapiiri

Lisätiedot

Ensio, alkoholisoitunut kanttorin sijainen

Ensio, alkoholisoitunut kanttorin sijainen Ensio, alkoholisoitunut kanttorin sijainen Ensio on palkattu seurakuntaan kanttorin sijaiseksi, koska virkaa ei ole saatu vakinaisesti täytetyksi. Ensio selviää työstään hyvin silloin, kun on hyviä jaksoja.

Lisätiedot

JUANKOSKEN KAUPUNGIN TYÖSUOJELUN TOIMINTAOHJELMA VUOSILLE 2014-2016

JUANKOSKEN KAUPUNGIN TYÖSUOJELUN TOIMINTAOHJELMA VUOSILLE 2014-2016 1 JUANKOSKEN KAUPUNKI TYÖSUOJELU JUANKOSKEN KAUPUNGIN TYÖSUOJELUN TOIMINTAOHJELMA VUOSILLE 2014-2016 1. TOIMINTAOHJELMAN MERKITYS JA TAVOITE Juankosken kaupungin työsuojelun toimintasuunnitelman tarkoituksena

Lisätiedot

Mikkelin kaupungin päihdeohjelma

Mikkelin kaupungin päihdeohjelma Kaupunginhallitus 18.12.2017 Liite 1 243 Henkilöstöpalvelut Mikkelin kaupungin päihdeohjelma YT 12.12.2017 31 1 Sisällys 1 Päihdeohjelman tarkoitus ja tavoitteet... 2 2 Päihdetyön organisointi ja vastuu...

Lisätiedot

Varhainen tuki, VaTu. - Toimintamalli työkyvyn heiketessä

Varhainen tuki, VaTu. - Toimintamalli työkyvyn heiketessä Varhainen tuki, VaTu - Toimintamalli työkyvyn heiketessä Esityksen materiaali kerätty ja muokattu TyKen aineistosta: ver JPL 12.3.2013 Työturvallisuuslaki Lain tarkoituksena on parantaa työympäristöä ja

Lisätiedot

Työsuojelun toimintaohjelma 2014-2017. Saarijärven kaupunki

Työsuojelun toimintaohjelma 2014-2017. Saarijärven kaupunki Työsuojelun toimintaohjelma 2014-2017 Saarijärven kaupunki 1. Työsuojelun tavoitteet Työpaikan työsuojelutoiminta perustuu työturvallisuuslakiin (738/2002) sekä lakiin työsuojelun valvonnasta ja työpaikan

Lisätiedot

Outokummun päihdeohjelma 2013 Tornion tehtaat ja Kemin kaivos. Armi Terho Tehtaanlääkäri

Outokummun päihdeohjelma 2013 Tornion tehtaat ja Kemin kaivos. Armi Terho Tehtaanlääkäri Outokummun päihdeohjelma 2013 Tornion tehtaat ja Kemin kaivos Armi Terho Tehtaanlääkäri armi.terho@outokumpu.com TURVALLISUUS ENNEN KAIKKEA jokaisella, joka hetki, joka paikassa 1. Turvallisuus ennen tonneja

Lisätiedot

REISJÄRVEN KUNTA REISJÄRVEN KUNNAN PÄIHDEOHJELMA

REISJÄRVEN KUNTA REISJÄRVEN KUNNAN PÄIHDEOHJELMA REISJÄRVEN KUNTA REISJÄRVEN KUNNAN PÄIHDEOHJELMA SISÄLLYS 1 OHJELMAN TARKOITUS... 3 2 SOVELTAMISALA... 3 2.1 Päihteiden määritelmä... 3 2.2 Päihdeohjelman toteuttaminen... 4 3 VASTUUT... 4 4 ENNALTAEHKÄISEVÄ

Lisätiedot

www.huugo.fi www.huugo.fi www.huugo.fi www.huugo.fi www.huugo.fi

www.huugo.fi www.huugo.fi www.huugo.fi www.huugo.fi www.huugo.fi Kysymyksiä työpaikan päihdetilanteen ja -riskien kartoittamisen ja toimenpiteiden valitsemisen tueksi Miksi? Päihteiden väärinkäyttö voi vaikuttaa työturvallisuuteen, työhyvinvointiin ja työn laatuun kaikenlaisilla

Lisätiedot

Korvaava työ kemian aloilla

Korvaava työ kemian aloilla Korvaava työ kemian aloilla KEMIANTEOLLISUUS KT RY TEAM TEOLLISUUSALOJEN AMMATTILIITTO RY AMMATTILIITTO PRO RY YLEMMÄT TOIMIHENKILÖT YTN RY 1 KORVAAVA TYÖ KEMIAN ALOILLA 2017 Korvaava työ kemian aloilla

Lisätiedot

TOIMINTA JA HALLINTO 2009:2. Oikeusministeriön päihdeohjelma

TOIMINTA JA HALLINTO 2009:2. Oikeusministeriön päihdeohjelma TOIMINTA JA HALLINTO 2009:2 Oikeusministeriön päihdeohjelma TOIMINTA JA HALLINTO 2009:2 Oikeusministeriön päihdeohjelma ISSN 1458-6436 ISBN 978-952-466-729-6 (nid.) ISBN 978-952-466-730-2 (PDF) Oikeusministeriö

Lisätiedot

TYÖPERÄISTÄ STRESSIÄ KOSKEVA KESKUSJÄRJESTÖSUOSITUS

TYÖPERÄISTÄ STRESSIÄ KOSKEVA KESKUSJÄRJESTÖSUOSITUS 1 (5) TYÖPERÄISTÄ STRESSIÄ KOSKEVA KESKUSJÄRJESTÖSUOSITUS 1. Suosituksen tausta EU:n työmarkkinakeskusjärjestöt UNICE/UEAPME, CEEP ja EAY solmivat 8.10.2004 työperäistä stressiä koskevan puitesopimuksen

Lisätiedot

PÄIHTEET TYÖELÄMÄSSÄ -TUTKIMUS. HENRY ry sekä Ehkäisevän Päihdetyön EHYT ry:n HUUGO-työ Syksy 2013

PÄIHTEET TYÖELÄMÄSSÄ -TUTKIMUS. HENRY ry sekä Ehkäisevän Päihdetyön EHYT ry:n HUUGO-työ Syksy 2013 PÄIHTEET TYÖELÄMÄSSÄ -TUTKIMUS HENRY ry sekä Ehkäisevän Päihdetyön EHYT ry:n HUUGO-työ Syksy 2013 TAUSTATIEDOT TUTKIMUKSEN TOTEUTUS & TIETOA VASTAAJISTA! Sähköpostikutsu Päihteet työelämässä - tutkimukseen

Lisätiedot

Päihdeongelmien kohtaaminen, puheeksiotto ja puuttuminen työympäristössä (10.3.2015) Timo Glad

Päihdeongelmien kohtaaminen, puheeksiotto ja puuttuminen työympäristössä (10.3.2015) Timo Glad Päihdeongelmien kohtaaminen, puheeksiotto ja puuttuminen työympäristössä (10.3.2015) Timo Glad EHYT ry - ehkäisevän päihdetyön ammattilaiset palveluksessasi Elämäniloa ja hyvinvointia ilman päihde- ja

Lisätiedot

PYHÄJÄRVEN KAUPUNGIN PÄIHDEOHJELMA

PYHÄJÄRVEN KAUPUNGIN PÄIHDEOHJELMA PYHÄJÄRVEN KAUPUNGIN PÄIHDEOHJELMA Kaupunginvaltuusto 31.8.2009 86 Jukka Tikanmäki Päivi Ruotoistenmäki Martti Savolainen Raija Leppäharju SISÄLTÖ sivu 1. Yleistä 3 2. Päihdeohjelman tarkoitus 3 3. Päihdeohjelma

Lisätiedot

Työkyvyn palauttaminen ja työhön paluu. Mervi Viljamaa LT, työterveyshuollon erikoislääkäri Dextra Työterveys, Pihlajalinna Oy

Työkyvyn palauttaminen ja työhön paluu. Mervi Viljamaa LT, työterveyshuollon erikoislääkäri Dextra Työterveys, Pihlajalinna Oy Työkyvyn palauttaminen ja työhön paluu Mervi Viljamaa LT, työterveyshuollon erikoislääkäri Dextra Työterveys, Pihlajalinna Oy Esityksen sisältö 1. Työkyvyn palauttamiseen ja työhön paluuseen liittyvät

Lisätiedot

SALLITTU - Hyvä käytös. häirintä kielletty! OHJEITA TYÖPAIKOILLE SUKUPUOLISEN HÄIRINNÄN JA AHDISTELUN VARALTA

SALLITTU - Hyvä käytös. häirintä kielletty! OHJEITA TYÖPAIKOILLE SUKUPUOLISEN HÄIRINNÄN JA AHDISTELUN VARALTA Hyvä käytös SALLITTU - häirintä kielletty! OHJEITA TYÖPAIKOILLE SUKUPUOLISEN HÄIRINNÄN JA AHDISTELUN VARALTA FLIRTTI SAATTAA PIRISTÄÄ työyhteisön arkea. Sukupuolinen häirintä ei kuitenkaan ole koskaan

Lisätiedot

Päihdeongelmaisen työkyky. Tiina Kaarne, työterveyshuollon erikoislääkäri 9.3.2012

Päihdeongelmaisen työkyky. Tiina Kaarne, työterveyshuollon erikoislääkäri 9.3.2012 Päihdeongelmaisen työkyky Tiina Kaarne, työterveyshuollon erikoislääkäri 9.3.2012 Työkyvyn arvio Työkyvyttömyys Juridinen käsite, johon aina liittyy lääketieteellinen arvio Sairaus-kudosvaurio-toimintakyvyn

Lisätiedot

PERUSPALVELUKUNTAYHTYMÄ SELÄNTEEN PÄIHDEOHJELMA

PERUSPALVELUKUNTAYHTYMÄ SELÄNTEEN PÄIHDEOHJELMA PERUSPALVELUKUNTAYHTYMÄ SELÄNTEEN PÄIHDEOHJELMA SISÄLTÖ sivu 1. Yleistä 1 2. Päihdeohjelman tarkoitus 1 3. Päihdeohjelma koskee koko henkilöstöä 1 4. Ennalta ehkäisevä toiminta 2 5. Päihdehaitan havaitseminen

Lisätiedot

Päihteet työssä kiitos ei

Päihteet työssä kiitos ei Päihteet työssä kiitos ei Julkaisija: Työturvallisuuskeskus TTK, Työelämän päihdeasiantuntijat Teksti: Hannu Tamminen Valokuvat: Katri Lehtola Ulkoasu ja taitto: HDAD Paino: Kopio Niini Oy 1. painos 2012

Lisätiedot

Loviisan kaupunki on savuton työpaikka 1.1.2014 lukien. Ohjetta sovelletaan kaikissa kaupungin työpaikoissa ja kaupungin järjestämissä tilaisuuksissa.

Loviisan kaupunki on savuton työpaikka 1.1.2014 lukien. Ohjetta sovelletaan kaikissa kaupungin työpaikoissa ja kaupungin järjestämissä tilaisuuksissa. Liite 1 Hkj 18.4.2013 LOVIISAN KAUPUNKI 18.4.2013 OHJE SAVUTTOMASTA LOVIISASTA Ohjeen tarkoitus Loviisan kaupunki haluaa edistää henkilöstönsä tupakoimattomuutta. Savuttomuus koskee kaikkien tupakkatuotteiden

Lisätiedot

YHTEISTYÖ TYÖKYVYN ARVIOINNISSA

YHTEISTYÖ TYÖKYVYN ARVIOINNISSA 1 YHTEISTYÖ TYÖKYVYN ARVIOINNISSA Jari Korhonen Liikelaitoksen johtaja, työterveyshuollon erikoislääkäri Joensuun Työterveys Joensuu 26.4.2013 7.5.2013 Jari Korhonen, johtaja, Joensuun Työterveys 2 Mitä

Lisätiedot

Työhyvinvointi on osa johtamista Kuntaseminaari. 29.11.2011 Hannu Tulensalo

Työhyvinvointi on osa johtamista Kuntaseminaari. 29.11.2011 Hannu Tulensalo Työhyvinvointi on osa johtamista Kuntaseminaari 29.11.2011 Hannu Tulensalo henkilöstöjohtaja 1 ASUKKAIDEN MENESTYMINEN Tarvetta vastaavat palvelut Asukkaiden omatoimisuus Vuorovaikutus TALOUS HALLINNASSA

Lisätiedot

Työkyvyn edellytyksistä huolehtiminen on osa hyvää johtamista

Työkyvyn edellytyksistä huolehtiminen on osa hyvää johtamista Työkyvyn edellytyksistä huolehtiminen on osa hyvää johtamista Kirsi Ahola Työelämän lait ohjaavat esimiestä määrittelemällä velvollisuudet ja toimintatavat Työturvallisuuslaki 738/2002: Työnantaja on velvollinen

Lisätiedot

Aktiivisen tuen toimintatavan itsearviointityökalu

Aktiivisen tuen toimintatavan itsearviointityökalu 1 (5) Aktiivisen tuen toimintatavan itsearviointityökalu Aktiivisen tuen toimintatapa tukee työhyvinvoinnin ja työkyvyn johtamista. Aktiivisen tuen toimintatavan tavoitteena on varmistaa sujuva työ työpaikoilla.

Lisätiedot

KAJAANIN KAUPUNGIN TYÖPAIKKOJEN PÄIHDEOHJELMA

KAJAANIN KAUPUNGIN TYÖPAIKKOJEN PÄIHDEOHJELMA KAJAANIN KAUPUNGIN TYÖPAIKKOJEN PÄIHDEOHJELMA Hyväksytty kaupunginhallituksessa 21.2.2012 38 Sisällysluettelo 1. Johdanto 1 2. Päihdeohjelman tarkoitus 1 3. Päihdeohjelma koskee koko henkilöstöä 1 4. Työyhteisöjen

Lisätiedot

Työsuojelun rooli päihdehaittojen ehkäisyssä. 29.11.2012 Työsuojelu 1

Työsuojelun rooli päihdehaittojen ehkäisyssä. 29.11.2012 Työsuojelu 1 Työsuojelun rooli päihdehaittojen ehkäisyssä 29.11.2012 Työsuojelu 1 Työsuojeluorganisaatio SoTessa v. 2010-2013 Koordinoiva työsuojelutoimikunta 9- jäsentä (3 Ta edustajaa ja 6 tsv:a) SoTe 1 Hallinto

Lisätiedot

Päihdeohjelmaopas. malli päihdeohjelman tekemiseen työpaikalla. Toimittanut: Anne Kujasalo. Työryhmä: Leena Hirvonen.

Päihdeohjelmaopas. malli päihdeohjelman tekemiseen työpaikalla. Toimittanut: Anne Kujasalo. Työryhmä: Leena Hirvonen. Päihdeohjelmaopas malli päihdeohjelman tekemiseen työpaikalla Toimittanut: Anne Kujasalo Työryhmä: Leena Hirvonen Marketta Kivistö Katrimaija Luurila Susanna Puustinen Työterveyslaitos TTL-Kirjakauppa

Lisätiedot

Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto, Työsuojelun vastuualue

Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto, Työsuojelun vastuualue Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto, Työsuojelun vastuualue Tarkastaja Raija Jääskelä, Julkishallinnon ryhmä Kokkolan toimipaikka, Torikatu 40, 67100 Kokkola raija.jaaskela@avi.fi Länsi- ja Sisä-Suomen

Lisätiedot

Työpaikan henkilöstöä koskevat suunnitelmat

Työpaikan henkilöstöä koskevat suunnitelmat 3.11.2016 Työpaikan henkilöstöä koskevat suunnitelmat Opetustoimen ajankohtainen juridiikka Kouluneuvos Petri Heikkilä Suunnitelma Säädösperusta Työsuojelun toimintaohjelma Työturvallisuuslaki 9 Häirinnän

Lisätiedot

Varhainen puuttuminen ja välittäminen työhyvinvoinnin edistämisessä ja seurannassa

Varhainen puuttuminen ja välittäminen työhyvinvoinnin edistämisessä ja seurannassa Varhainen puuttuminen ja välittäminen työhyvinvoinnin edistämisessä ja seurannassa Elintarvikealan tuottavuustalkoot Seminaari 1.10.2009 Valio Oy Elisa Putula ja Seija Hoikka Valion tehtävä ja arvot Tehtävä:

Lisätiedot

TYÖKYVYN TUKEMISEN PERIAATTEET SAUVON KUNNASSA

TYÖKYVYN TUKEMISEN PERIAATTEET SAUVON KUNNASSA TYÖKYVYN TUKEMISEN PERIAATTEET SAUVON KUNNASSA Työkyvyn hallinta, seuranta ja varhainen tuki Kuvat: Pekka Ruuskanen 26.9.2011 1/12 1. Työhyvinvoinnin kehittämisen tavoitteet Sauvon kunnan työpaikoissa

Lisätiedot

SAUVON KUNNAN PÄIHDEOHJELMA

SAUVON KUNNAN PÄIHDEOHJELMA 1. PÄIHDEOHJELMAN TARKOITUS Sauvon kunnan tehtävänä on turvata henkilökunnalleen päihteetön ja turvallinen työyhteisö. Tämän vuoksi päihdehaittojen ehkäiseminen on tärkeä osa sekä yksilö- että työyksikkötasolla

Lisätiedot

VARHAINEN TUKI / PUHEEKSIOTTAMINEN. Sari Anetjärvi

VARHAINEN TUKI / PUHEEKSIOTTAMINEN. Sari Anetjärvi VARHAINEN TUKI / PUHEEKSIOTTAMINEN Sari Anetjärvi Pienten asioiden filosofia Työyhteisössä, kuten elämässä yleensäkin, pienet asiat, niin hyvät kuin huonotkin, ovat merkittäviä. Pienestä ongelmasta on

Lisätiedot