Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download ""

Transkriptio

1

2

3

4

5

6 B-liite nro 2 Päihteetön terveyskeskus -toimintaohjelma Keski-Satakunnan terveydenhuollon kuntayhtymä Yhteistoimintaelin / 34 Yhtymähallitus /

7 Sisällys 1 Päihteet ja työ Päihteetön terveyskeskus -toimintamalli Periaatteet Vastuut Päihdeongelmien ennaltaehkäisy Toiminta päihdehaittatilanteissa Tavoitteellinen puheeksiottokeskustelu ja hoitoonohjaus Työntekijä on päihtyneenä työssä...9 Lähteet...11 Liitteet: Liite 1. Päihteetön terveyskeskus -toimintamallin arviointilomake Liite 2. Muistio puheeksiottokeskustelusta Liite 3. Hoitositoumus Liite 4. Kuntoutussuunnitelma

8 1 Päihteet ja työ Alkoholin ja muiden päihteiden aiheuttamat haitat ilmenevät työpaikoilla terveysongelmina, poissaoloina, työtehon ja työn laadun heikkenemisenä, työyhteisöongelmina, työturvallisuuspuutteina ja työtapaturmina sekä pysyvinä terveyden ja työkyvyn menetyksinä. Päihteiden käyttö on merkittävä ongelma suomalaisilla työpaikoilla. Työ ja terveys Suomessa kyselytutkimuksen mukaan 39 % työssäkäyvistä miehistä ja 14 % naisista on alkoholin riskikäyttäjiä. Alkoholihaittoihin liittyvät välittömät kustannukset ovat noin 1,4 miljardia euroa ja välilliset kustannukset noin 4 6 miljardia euroa vuodessa. Päihteiden väärinkäyttöä pidetään sairauteen verrattavana tilana, josta on edellytyksiä toipua hoidollisin toimenpitein. Hoidon onnistumisen kannalta on tärkeää, että ongelma tunnistetaan ja siihen puututaan mahdollisimman varhain. Kaikille työpaikoille suositellaan toimintamallia päihdeongelmien ennaltaehkäisyyn, päihdeasioiden käsittelyyn ja hoitoonohjauksen toteuttamiseen. Keski-Satakunnan terveydenhuollon kuntayhtymän Työkykyä ylläpitävässä ja kehittävässä toimintastrategiassa on määritelty työkykyä ylläpitävän ja kehittävän toiminnan osa-alueet ja toiminnan kehittämisen avainalueet, tavoitteet ja keinot. Työsuojelun tavoitteena on taata turvalliset ja terveelliset työolot ja tukea työntekijöiden työkyvyn ylläpitämistä. Kuntayhtymän työsuojelutoiminta ja yksityiskohtaiset painotukset on kuvattu Työsuojelun toimintaohjelmassa. Työterveyshuolto järjestää ennaltaehkäisevää ja työkykyä turvaavaa toimintaa sekä yleislääkäritasoisen sairaanhoidon työterveyshuollon toimintasuunnitelman mukaisesti. Keski- Satakunnan terveydenhuollon kuntayhtymän Varhainen tuki -toimintamallin tavoitteena on tunnistaa mahdollisimman varhaisessa vaiheessa työkykyä tai työssä suoriutumista uhkaavia tekijöitä, tukea henkilöstön työhyvinvointia, helpottaa esimiestyötä käsiteltäessä työkykykysymyksiä, edistää avointa vuorovaikutusta ja lisätä välittämisen kulttuuria työpaikalla. Ennakoiva ja varhainen reagoiminen sekä puheeksi ottaminen takaavat työntekijöille tasapuolisen, riittävän ja oikea-aikaisen työstä selviytymisen tuen. Päihteetön terveyskeskus -toimintamalli korvaa päivitetyn Harjavallan seudun terveydenhuollon kuntayhtymän päihdeongelmaisten hoitoonohjausmallin vuosille Päihteetön terveyskeskus -toimintamallin avulla kuntayhtymässä voidaan ennaltaehkäistä ja hallita päihdehaittoja sekä vähentää päihteiden riskikäytöstä aiheutuvia kustannuksia ja terveyshaittoja. Tavoitteena on työpaikka, jolla ei esiinny päihteiden aiheuttamia ongelmia. Keski-Satakunnan terveydenhuollon kuntayhtymän Päihteetön terveyskeskus -toimintamallia laadittaessa on hyödynnetty valtakunnallisia suosituksia ja työterveyshuollon asiantuntemusta. Toimintamalli on käsitelty työnantajan ja henkilöstön edustajien kesken työsuojelun yhteistoiminnassa ja hyväksytty yhtymähallituksessa Päihteetön terveyskeskus -toimintamalli 2.1 Periaatteet Päihteillä tarkoitetaan kaikkia päihtymistarkoituksessa käytettyjä aineita. Keski-Satakunnan terveydenhuollon kuntayhtymän toimipisteissä ei saa työskennellä päihtyneenä. Työaikana ja työtehtävissä ei saa käyttää, pitää hallussa, jakaa tai myydä alkoholia. Huumeiden, lääkkeiden päihdekäytön, anabolisten steroidien sekä muiden päihdyttävien aineiden käyttö on kielletty toimipisteissämme. Tupakoinnin suhteen noudatetaan tupakkalakia ja Keski-Satakunnan terveydenhuollon kuntayhtymän Savuton terveyskeskus -toimintaohjelmaa. Päihteetön terveyskeskus -toimintamalli koskee jokaista Keski-Satakunnan terveydenhuollon Keski-Satakunnan terveydenhuollon kuntayhtymä 3

9 kuntayhtymän työntekijää. Toimintamalli koskee myös etä- ja matkatöissä olevia kaikkialla, missä työnantajan työsuojeluvastuu on voimassa. Päihteetön terveyskeskus -toimintamallin päämääränä on päihdehaitaton työpaikka. Tavoitteena on ehkäistä päihteistä aiheutuvia kielteisiä seurauksia työpaikalle ja yksilölle, tukea henkilöstöä pysymään alkoholin kohtuukäytössä tai raittiina ja välttämään muiden päihteiden käyttöä sekä ohjata tarkoituksenmukaiseen toimintaan päihdehaittatilanteissa. Päihdehaittatilanteella tarkoitetaan tilanteita, joissa alkoholin tai muun päihteen vaikutus uhkaa tai haittaa yksilön omaa tai toisen työntekijän työtä, työkykyä, työturvallisuutta, potilasturvallisuutta, työpaikan ilmapiiriä, työtuloksia tai työnantajan mainetta. Keski- Satakunnan terveydenhuollon kuntayhtymässä noudatetaan varhaisen puuttumisen periaatetta ja päihdehaittatilanteissa asia käsitellään viipymättä, rakentavasti ja tasapuolisesti. Päihteetön terveyskeskus -toimintamallia toteutetaan tiedotuksella, koulutuksella, valmennuksella, henkilöstön ja työterveyshuollon toimenpiteillä sekä suunnitelmallisella seurannalla ja arvioinnilla. Toimintamalli sisältyy yksiköiden perehdytysohjelmaan. Keski- Satakunnan terveydenhuollon kuntayhtymän päihdetyön tilannetta ja toimintamallin toteuttamista arvioidaan toteuttamalla vuosittain henkilöstökysely (liite 1), jonka tulokset liitetään henkilöstöraporttiin. 2.2 Vastuut Työnantajan vastuulla on huolehtia, että toimintamalli otetaan käyttöön ja juurrutetaan työpaikan käytäntöihin huolehtia, että päihdehaittatilanteita käsitellään luottamuksellisesti, kannustavasti ja tasapuolisesti järjestää henkilöstölle koulutusta päihdeohjelman vastuiden edellyttämiin taitoihin tarjota työterveyshuollon kautta apua päihdeongelmiin seurata ja arvioida tämän ohjelman toteutumista yhteistyössä henkilöstön ja heidän edustajiensa kanssa Jokaisen työntekijän vastuulla on noudattaa sovittuja, päihteitä koskevia sääntöjä hakea apua päihdeongelmiinsa ilmoittaa työyhteisössään havaitsemistaan päihdehaitoista esimiehelle Esimiesten vastuulla on perehdyttää alaisensa Päihteetön terveyskeskus -toimintamalliin puuttua viipymättä työkyvyn heikkenemiseen ja päihdehaittatilanteisiin ohjata työntekijä työterveyshuoltoon saamaan tarvittavaa hoitoa työkykynsä parantamiseksi selvittää hoitoonohjauskokouksessa päihdehaittatilanne työyhteisön näkökulmasta tehdä hoitositoumus hoitoon ohjattavan kanssa sopia tiedonkulusta hoitositoumuksen voimassaolon aikana Työsuojeluhenkilöstön vastuulla on kartoittaa työpaikan päihdeasioiden tilannetta suunnitella työpaikan päihdehaittojen ehkäisytoimia osana työsuojelun toimintaohjelmaa Työterveyshuollon vastuulla on tukea henkilöstömme päihteiden riskikäytön ennalta ehkäisyä ja hoitoa toimia hoitoonohjaustilanteissa asiantuntijana ja tukea kuntoutujan paluuta työhön toimia päihdekriisitilanteissa muun työyhteisön tukena 4 Päihteetön terveyskeskus -toimintaohjelma

10 3 Päihdeongelmien ennaltaehkäisy Päihdeongelmien ennaltaehkäisy on osa työhyvinvointi- ja työturvallisuustyötä. Tiedottamisella ja koulutuksella edistetään suotuisten asenteiden muodostumista ja avoimen keskustelun käynnistymistä koko työyhteisössä. Keskeistä on esimiesten ja henkilöstön edustajien perehdyttäminen päihdeasioita koskeviin toimintatapoihin. Päihteetön terveyskeskus -toimintamalli, tiedot hoitopaikoista sekä muu työnantajan hankkima päihteiden käytön haitallisuutta ja päihdeongelmien ehkäisyä koskeva aineisto pidetään esillä niin, että henkilöstöllä on mahdollisuus tutustua siihen. Työterveyshuollolla on keskeinen asema alkoholiongelman ehkäisemisessä, havaitsemisessa ja hoitamisessa. Päihdeasiat otetaan esille työterveyshuollossa aina terveystarkastusten ja tarvittaessa sairaanhoidon yhteydessä. Työterveyshuolto antaa elämäntapaneuvontaa ja hyödyntää tietojaan riskikäyttäytymisestä ja päihdeongelmien esiintyvyydestä ottamalla omaaloitteisesti esille päihdeasioita johdon kanssa. Keski-Satakunnan terveydenhuollon kuntayhtymän vapaa- ja työajan tilaisuuksissa vältetään runsasta alkoholitarjoilua ja siitä kieltäytyminen tehdään helpoksi. Jokainen voi toimia hyvänä esimerkkinä. 4 Toiminta päihdehaittatilanteissa Työntekijä on huolissaan omasta päihteiden käytöstään Oma-aloitteinen hakeutuminen työterveyshuoltoon on mahdollista ja suositeltavaa. Tällöin käynnin syy ei tule työpaikan tietoon. Omaehtoisesti voi hakeutua myös muihin yksityisiin tai kunnallisiin palveluihin työajan ulkopuolella. Työntekijä on huolissaan työtoverin työkunnosta Huolestunut ottaa asian puheeksi asianomaisen henkilön kanssa tai vie asian hänen esimiehelleen. Esimiehen vastuulla on toteuttaa tavoitteellinen puheeksiottokeskustelu. Alaiset ovat huolissaan esimiehen työkunnosta Otetaan yhteyttä esimiehen esimieheen, jonka vastuulla on toteuttaa tavoitteellinen puheeksiottokeskustelu. Esimies on huolissaan alaisen työkunnosta Esimies toteuttaa tavoitteellisen puheeksiottokeskustelun. 4.1 Tavoitteellinen puheeksiottokeskustelu ja hoitoonohjaus Pääsääntönä on edetä toimintamallin mukaisessa järjestyksessä (kuvio 1). Lisäksi sovelletaan kuntayhtymän Huomautus varoitus -mallia ja todetaan, että tilanteen jatkuminen voi johtaa palvelussuhteen päättymiseen. Tapauskohtaisesti järjestyksestä voidaan poiketa esimerkiksi silloin, jos kyse on törkeästä virkavelvollisuuksien laiminlyönnistä tai rikkomuksesta tai jos työntekijä välinpitämättömyydellään vaarantaa työturvallisuutta työpaikalla tai esiintyy siellä päihtyneenä. Tällöin työnantaja voi purkaa palvelussuhteen. Esimies ohjaa päihteiden väärinkäyttäjän hoitoon vain kerran. Toinen väärinkäyttötilanne johtaa palvelussuhteen irtisanomis- tai purkamismenettelyyn. Mikäli edellisestä väärinkäyttötapauksen toteamishetkestä tai hoitoonohjauksen päättymisestä on kulunut vähintään kaksi vuotta, käsitellään päihdeongelma uutena tapauksena. Prosessimaisesti etenevän toimintatavan tarkoituksena on tukea työntekijää tunnistamaan alkoholin käyttönsä haitallisuus ja ottamaan vastuu työkykynsä palauttamisesta Keski-Satakunnan terveydenhuollon kuntayhtymä 5

11 mahdollisimman nopeasti. Keskustelujen ja toimenpiteiden välinen seuranta-aika on harkittava jokaisessa tapauksessa erikseen. Keskusteluista kirjataan muistiot (liite 2). 1. keskustelu Osallistujat: työntekijä, jonka työkyvyn heikkeneminen mahdollisen päihdeongelman vuoksi huolestuttaa esimies Käsitellään ja kirjataan muistioon: työkäyttäytymisen ongelmat yksityiskohtaisesti toivottu muutos ja aikataulu työntekijän näkemys tilanteesta tarjotaan mahdollisuutta käyttää työterveyshuoltoa avuksi tilanteessaan kurinpitomenettely ja seuraamukset, jos toivottu muutos ei toteudu aikataulussaan Seurantakeskustelussa todetaan korjaantunut tilanne ja jatkokeskusteluja ei tarvita. 2. keskustelu Osallistujat: työntekijä ja esimies työterveyshoitaja ja/tai työsuojeluvaltuutettu tai muu työntekijän toivoma henkilö Kerrataan edellä käsitellyt asiat ja uudet työkäyttäytymisen ongelmat. Kirjataan muistio. Annetaan suullinen huomautus, joka kirjataan muistiin. Nämä keskustelut ovat myös työsopimuslain mukaisia työntekijän kuulemisia, joita ennen työsuhdetta ei voida ryhtyä päättämään. Seurantakeskustelussa todetaan korjaantunut tilanne ja jatkokeskusteluja ei tarvita. 3. keskustelu Osallistujat: samat kuin aiemmissa keskusteluissa Kerrataan kaikki työkäyttäytymisen yksityiskohdat ja korjausyritykset. Todetaan, että tilanteen jatkuminen johtaa kurinpitotoimiin ja irtisanomiseen. Ehdotetaan hoitositoumusta, jonka tavoite on auttaa työntekijää pääsemään eroon ongelmallisesta ja haittoja aiheuttavasta päihteiden käytöstä. Huumeongelmaisen kohdalla hoidon tavoitteena on huumeiden käytön lopettaminen kokonaan. Esimies ja työntekijä tekevät hoitositoumuksen (liite 3), johon kirjataan sopimuksen aihe, tiedonkulku, sopimuksen kestoaika, seurantapalaverit ja toiminta, jos työntekijä rikkoo hoitosopimusta. Sitoumuksen allekirjoittavat asianomainen työntekijä ja esimies. Seurantapalavereissa ovat mukana työntekijä, esimies, työterveyshuollon edustaja ja mahdollinen tukihenkilö. Seurantakokoukset toteutetaan hoitositoumuksen mukaisesti. 6 Päihteetön terveyskeskus -toimintaohjelma

12 Hoitositoumuksen tekemisen jälkeen tehdään työkyvyn arviointiin perustuva kuntoutussuunnitelma yhteistyössä työterveyshuollon kanssa (liite 4). Jos työntekijä on hakeutunut työterveyshuoltoon oma-aloitteisesti, kuntoutussuunnitelma voidaan tehdä ilman hoitositoumusta. Kuntoutussuunnitelma sisältää hoitotoimenpiteet, vertaistukiryhmät sekä kuntoutujan työhön paluun tukemiseen liittyvät sovitut käytännöt. Kuntoutussuunnitelmaa tehtäessä sovitaan, miten esimiehelle tiedotetaan suunnitelman toteutumisesta. 4. keskustelu Käydään, jos edeltävät keskustelut eivät tuota tulosta, työntekijä ei halua tehdä hoitositoumusta ja kuntoutussuunnitelmaa tai työntekijä on rikkonut hoitositoumusta. Osallistujat: työntekijä luottamushenkilö tai vastaava esimies Annetaan kirjallinen varoitus tai päätetään työsuhde, jos varoitus on annettu jo aiemmin työsuhderikkomuksesta. Mikäli terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetussa laissa tarkoitetun työntekijän palvelussuhde on jouduttu päättämään päihdeongelman vuoksi, esimies ilmoittaa asiasta Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirastoon (Valvira). Keski-Satakunnan terveydenhuollon kuntayhtymä 7

13 huoli työkyvystä esimiehen havainnot ja muistiinpanot seuranta 1. keskustelu huolenaihe muutoshaaste seuraamukset Tilanne korjaantuu Tilanne ei korjaannu Tilanne korjaantuu tehdään seuranta Tilanne ei korjaannu kuntoutussuunnitelma hoitositoumus 2. keskustelu lisää huolenaihetta muutoshaaste seuraamukset suullinen huomautus 3. keskustelu huolenaiheet korjausyritykset hoitositoumusehdotus seuranta Ei tehdä 4. keskustelu kirjallinen varoitus tai työsuhteen päättäminen, jos varoitus annettu jo aiemmin Tilanne korjaantuu Tilanne ei korjaannu KUVIO 1. Tavoitteellinen puheeksiottokeskustelu ja hoitoonohjaus 8 Päihteetön terveyskeskus -toimintaohjelma

14 4.2 Työntekijä on päihtyneenä työssä Päihtyneelle henkilölle on tyypillistä: alkoholin haju hengityksessä pastillien tarpeeton syöminen korostetun harkittu käytös (salaamispyrkimys) huonovointisuuden selittely hermostuneisuus, levottomuus, ärtyneisyys sammaltava puhe, liian äänekäs tai epäselvä puhe verestävät silmät läsnäolon ja vireyden puute (vastaa hitaasti kysymyksiin, on poissaoleva, ei kykene kommunikoimaan) huono koordinaatio, horjuva tai hervoton olemus (kompuroi, törmäilee toisiin, ei kykene nostamaan tavaroita) karkea, vihainen tai muuten sopimaton käytös poistuminen työpaikalta ilman pätevää syytä Mikäli työntekijä saapuu työpaikalle päihtyneenä tai päihtyneeksi epäiltynä, esimiehellä on velvollisuus poistaa hänet työpaikalta (kuvio 2). Esimies keskustelee asianomaisen kanssa. Tilanteeseen pyydetään mukaan todistaja, jonka tehtävänä on varmistaa, että keskustelu sujuu asiallisesti. Jos esimies ei ole paikalla, velvollisuus poistaa päihtynyt työpaikalta siirtyy työvuoron vastuuhenkilölle. Mikäli työntekijä ei vapaaehtoisesti suostu poistumaan, kutsutaan paikalle vartija tai toissijaisesti poliisi. Mikäli työntekijä kieltää olevansa päihtynyt, hänellä on mahdollisuus osoittaa epäilys vääräksi osallistumalla esimiehen edellyttämään alkometritutkimukseen. Sitä voi pyytää työterveyshuollosta (aukioloaikana), lääkärinvastaanotolta (iltaisin) tai esimies / työvuoron vastuuhenkilö voi suorittaa alkometritutkimuksen itse. Alkometritutkimuksen suorittaja pyytää tilanteeseen kolmannen henkilön todistajaksi. Lääkkeiden tai huumeiden väärinkäyttöä epäiltäessä työntekijä saatetaan työterveyshuollon aukioloaikana välittömästi työterveyshuoltoon huumausainetestin toteuttamista varten. Työterveyshuollon ollessa suljettuna esimies / työvuoron vastuuhenkilö ohjaa tarvittaessa työntekijän Satakunnan keskussairaalan päivystykseen näytteenottoa varten. Työterveyshuoltolain mukaan päihtymyksestä epäillyn on suostuttava terveydentilan selvittämiseen työterveyshuollossa tai muussa hoitoyksikössä. Työntekijän kieltäytyminen alkometritutkimuksista ei ole este työpaikalta poistamiselle. Työntekijän kieltäytyessä alkoholi- tai huumausainetestauksesta työnantaja arvioi tapauskohtaisesti jatkotoimenpiteet. Jatkotoimenpiteet voivat olla hoitoonohjaus, huomautus, varoitus tai palvelussuhteen päättäminen. Päihtymyksen aiheuttamaa työkyvyttömyyttä ei pidetä sairaslomaan oikeuttavana sairautena. Keski-Satakunnan terveydenhuollon kuntayhtymä 9

15 työntekijä on päihtyneenä työssä esimies tai työvuoron vastuuhenkilö kehottaa työntekijää poistumaan työpaikalta työntekijä ei poistu/ kieltää olevansa päihtynyt Työntekijä poistuu alkometritutkimus/ huumausainetestit vartija/poliisi poistaa työntekijän työpaikalta Jatkotoimenpiteet tapauskohtaisesti: hoitoonohjaus huomautus varoitus palvelusuhteen päättäminen KUVIO 2. Toiminta, jos työntekijä on työssä päihtyneenä Tärkeää huomioida ja muistaa: kaikkien osapuolten turvallisuus päihtyneen henkilön asiallinen ja tasapuolinen kohtelu seuranta ja päihtyneen henkilön ohjaaminen jatkokeskusteluun työterveyshuollon asiantuntemuksen hyödyntäminen muistio, jonka todistajana on tilanteeseen kutsuttu toinen henkilö rikosoikeudellinen vastuu (huumausainerikos tai rattijuopumus) 10 Päihteetön terveyskeskus -toimintaohjelma

16 Lähteet: Akava, Elinkeinoelämän keskusliitto EK, Kirkon työmarkkinalaitos KiT, KT Kuntatyönantajat, Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK, Toimihenkilökeskusjärjestö STTK, Valtion työmarkkinalaitos VTML Päihdehaitat hallintaan! Suositus päihdeongelmien ennaltaehkäisystä, päihdeasioiden käsittelystä ja hoitoonohjauksesta työpaikoilla. Alkoholiongelmaisen hoito. Käypä hoito -suositus. Suomalaisen Lääkäriseuran Duodecimin ja Suomen Päihdelääketieteen yhdistyksen asettama työryhmä Saatavilla internetissä: Henkilötietolaki (523/1999). Huumeongelmaisen hoito. Käypä hoito -suositus. Suomalaisen Lääkäriseuran Duodecimin ja Suomen Päihdelääketieteen yhdistyksen asettama työryhmä Saatavilla internetissä: Laki yksityisyyden suojasta työelämässä (759/2004). Potilaslaki (785/1992). Rikoslaki (515/2003). Työterveyshuoltolaki (760/2004). Työterveyslaitos Päihdeohjelmaopas-malli päihdeohjelman tekemiseen työpaikalla. Työterveyslaitos Tee se näin ohjeita päihdeohjelman kehittäjälle. Valtioneuvoston asetus hyvän työterveyshuoltokäytännön periaatteista, työterveyshuollon sisällöstä sekä ammattihenkilöiden ja asiantuntijoiden koulutuksesta (708/2013). Keski-Satakunnan terveydenhuollon kuntayhtymä 11

17 PÄIHTEETÖN TERVEYSKESKUS -TOIMINTAMALLIN ARVIOINTILOMAKE Liite 1 1/2 Ilmoita oma kantasi väittämiin ja kysymyksiin rengastamalla se vastausvaihtoehdon numero, joka parhaiten vastaa Sinun henkilökohtaista mielipidettäsi. Ota kantaa rohkeasti jokaiseen väittämään! Käytä keskimmäistä vastausvaihtoehtoa vain siinä tapauksessa, jos et todella osaa ottaa kantaa kyseiseen väittämään. Vastaa myös jokaiseen kysymykseen. 1 = täysin eri mieltä 2 = jonkin verran eri mieltä 3 = en osaa sanoa 4 = jonkin verran samaa mieltä 5 = täysin samaa mieltä 1) YLEINEN SUHTAUTUMINEN 1. Työpaikallani käsitellään päihdekysymyksiä moralisoivasti ja tuomitsevasti. 2. Työyksikköni ilmapiiri on raittiutta korostava. 3. Työyksikössäni alkoholinkäytölle naureskellaan ja runsasta alkoholinkäyttöä ihannoidaan. 4. Työyksikössäni päihdekysymyksiin suhtaudutaan samalla tavalla - yhtä tehokkaasti ja luonnollisesti - kuin mihin muuhun asiaan tahansa. 5. Työyksikössäni alkoholinkäyttöä vähätellään ) ENNALTAEHKÄISY 6. Työpaikallamme olemme rakentaneet hyvän suojan ( ennaltaehkäisevä suoja ) päihderiskejä vastaan. 7. Työyksikössäni päihdeasioita käsitellään avoimesti ja rakentavasti. 8. Päihdehaittoja ennaltaehkäisevään työhön osallistuu jokainen omalta osaltaan työyksikössäni. 9. Olemme opetelleet tehokkaat tavat toimia päihdeasioihin liittyvissä kaikissa kysymyksissä - myös ennaltaehkäisyssä ) TOIMINTA PÄIHDEASIOISSA JA AVAINRYHMIEN VASTUUT 10. Esimiehet kantavat vastuuta työyhteisön päihdekysymyksistä. 11. Työterveyshuolto on aktiivisesti mukana työpaikkani päihdetyössä. 12. Työpaikallani pystymme tarttumaan tehokkaasti päihdeongelmiin jo niiden varhaisvaiheissa. 13. Työpaikkani yhteistoimintahenkilöstö (YT- ja työsuojeluhenkilöstö) on mukana työyhteisön päihdetyössä. 14. Esimiehet tukevat työpaikkani päihdetyötä omalla toiminnallaan ja esimerkillään ) PÄIHDEHAITTOJEN JA -ONGELMIEN KOHTAAMINEN TYÖSSÄ JA TOIMINTA PÄIHDEHAITTATILANTEISSA 15. Työpaikallani on selvät toimintaohjelmat päihdeasioita varten. 16. Työyksikössäni työnjako ja vastuukysymykset päihdeasioissa ovat selvät. 17. Päihdeongelmien salailu ja vaikeuksissa olevan työkaverin piilottelu on (tai saattaisi olla) tyypillistä työyksikölleni. 18. Keskustelun avaaminen päihdeasioihin liittyvissä kysymyksissä on työyksikössäni vaikea. 19. Päihdeongelmien ilmetessä työyksikössäni ei kukaan oikein tiedä mitä pitäisi tehdä. 20. Emme oikein tiedä miten päihdekysymyksiin pitäisi suhtautua ) HOITOONOHJAUS 21. Työpaikallani on toimiva hoitoonohjauskäytäntö päihdeasioissa. 22. Hoitoonohjaukseen liittyvät vastuut ovat työpaikallani selvät

18 PÄIHTEETÖN TERVEYSKESKUS -TOIMINTAMALLIN ARVIOINTILOMAKE Liite 1 2/2 6) HUUMEITA KOSKEVAT TOIMINTAOHJELMAT 23. Työpaikallani on toimintaohjelma huumeasioita varten. 24. Työpaikallani kukaan ei tiedä mitä tehdä huumeongelmatilanteissa. 25. Työpaikallani on toimiva hoitoonohjauskäytäntö huumeasioissa. 26. Huumeongelmien salailu ja vaikeuksissa olevan työkaverin piilottelu saattaa olla tyypillistä työpaikalleni TUKIVERKKO JA SEN TOIMIVUUS Ota seuraavassa kantaa siihen, mitkä ryhmät työpaikallasi tukevat ennaltaehkäisevää päihdetyötä - vasemman puoleiset sarakkeet. Sen jälkeen ota kantaa siihen, miten aktiivisesti ko. ryhmät tukevat päihdetyötä työpaikallasi - oikealla puolella oleva 5-portainen arviointiasteikko. 1 = Aktiivisuus erittäin vähäistä 5 = Aktiivisuus erittäin runsasta TUKI AKTIIVISUUS Työterveyshenkilöstö kyllä ei Työsuojeluhenkilöstö kyllä ei Esimiehet kyllä ei Henkilöstöhallinnon henkilöt kyllä ei Työkaverit kyllä ei Päihdetyöntekijät kyllä ei työpaikan ulkopuolelta MISSÄ PÄIHDEKYSYMYKSIIN LIITTYVISSÄ ASIOISSA TYÖYHTEISÖSSÄSI ON TAPAHTUNUT EDISTYMISTÄ VIIMEISTEN VUOSIEN AIKANA? MISSÄ PÄIHDEKYSYMYKSIIN LIITTYVISSÄ ASIOISSA OLISI VIELÄ KORJATTAVAA JA KEHITETTÄVÄÄ: Lähde Työturvallisuuskeskus: Päihdetimantti

19 MUISTIO PUHEEKSIOTTO- KESKUSTELUSTA Liite 2 OSALLISTUJAT: Työntekijä Esimies Muut Esimiehen havainnot päihdeongelman ilmenemisestä työssä: Työntekijän näkemys tilanteesta: Sovitut toimenpiteet: Seuranta Olen osallistunut keskusteluun, jossa on käsitelty päihdeongelmaani. Minulle on selvitetty työpaikan toimintatavat päihdeongelman käsittelyn suhteen sekä kerrottu mahdollisuuksista hakea apua ongelmaani esim. työterveyshuollon kautta. Annan luvan toimittaa tämän muistion jakelussa mainituille. Paikka ja aika.. 20 Työntekijän allekirjoitus Esimiehen allekirjoitus Muut keskusteluun osallistuneet: Jakelu: työntekijä, esimies, työterveyshuolto (tarpeeton yliviivataan)

20 HOITOSITOUMUS Liite 3 Henkilön nimi Työtehtävä ja yksikkö Olen osallistunut puheeksiottokeskusteluun, jossa on keskusteltu päihdeongelmastani. Olemme todenneet, että tarvitsen päihdeongelmani johdosta hoitoa. Lupaudun osallistumaan minulle työterveyshuollon kautta järjestettyyn hoitoon kuntoutussuunnitelman mukaisesti sekä noudattamaan hoitopaikan antamia ohjeita. Työterveyshuollolla on oikeus saada hoitopaikasta tiedot hoidon toteutumisesta ja kuntoutussuunnitelman noudattamisesta. Hoitopaikalla on oikeus ottaa yhteyttä työterveyshuoltoon, jos hoidossa tapahtuu laiminlyöntejä. Esimiehellä on oikeus saada työterveyshuollosta tietoa, toiminko kuntoutussuunnitelman mukaisesti, mutta ei muuten hoidon sisällöstä. Jos hoito jatkuu kuntoutussuunnitelman mukaisesti, työnantaja ei käytä hoitoa edeltänyttä päihteiden käyttöä ja/tai siihen liittyviä rikkomuksia palvelussuhteen päättämisperusteena. Mikäli en noudata kuntoutussuunnitelmaani tai päihteiden väärinkäyttö jatkuu, käynnistetään työsopimuslain mukaiset seuraamukset (kirjallinen varoitus, työsuhteen päättäminen). Hoitosopimus on voimassa kuukautta allekirjoittamispäivästä. Sopimuksen päättyessä järjestetään arviointineuvottelu esimiehen ja työterveyshuollon kanssa. Hyväksyn tämän sopimuksen En hyväksy tätä sopimusta Annan luvan toimittaa tämän sopimuksen jakelussa mainituille. Paikka ja aika.. 20 Työntekijän allekirjoitus Esimiehen allekirjoitus Luottamusmiehen/todistajan allekirjoitus Muut keskusteluun osallistuneet: Jakelu: työntekijä, esimies, työterveyshuolto, hoitopaikka

21 KUNTOUTUSSUUNNITELMA Liite 4 Henkilön nimi Työtehtävä ja yksikkö Kuntoutussuunnitelma perustuu työkyvyn arviointiin. Kuntoutussuunnitelman sisältö: Käynnit avohoidossa Hoitopaikka Hoitoaika Käyntien tiheys Laitoshoito Hoitopaikka Hoitoaika Käynnit vertaistukiryhmässä Hoitoaika Käyntien tiheys Muu tukitoiminta Mitä Kesto Tiheys Käynnit tukihenkilön luona Kesto Käyntien tiheys Käynnit työterveyshuollossa Kesto Käyntien tiheys Seuranta- ja tukihenkilöt Työterveyslääkäri Työterveyshoitaja Hoitopaikan yhteyshenkilö puh. puh. puh. Hoidon laiminlyönti Ymmärrän osaltani, että mikäli en noudata kuntoutussuunnitelmaani tai päihteiden haitallinen käyttö jatkuu, työsuhteeni voidaan purkaa tai irtisanoa voimassa olevien työehtosopimusten ja työlainsäädännön perusteella. Paikka ja aika.. 20 Työntekijän allekirjoitus Työterveyshuollon edustaja Hoitopaikan edustaja Jakelu: työntekijä, työterveyshuolto, hoitopaikka

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

Oulunkaaren päihdeohjelma

Oulunkaaren päihdeohjelma Oulunkaaren päihdeohjelma Yhteistyötoimikunta 28.4.2011 Yhtymähallitus 25.5.2011 Sisällysluettelo 1. Päihdeohjelman tarkoitus... 3 2. Ennaltaehkäisevä toiminta... 3 3. Määritelmiä ja periaatteita... 4

Lisätiedot

Päihdeohjelma. Mahdollisuus hyvään huomiseen

Päihdeohjelma. Mahdollisuus hyvään huomiseen Päihdeohjelma Mahdollisuus hyvään huomiseen Sisällys 3 Päihdeohjelman tarkoitus 5 Ennalta ehkäisevä toiminta 5 Tiedottaminen, koulutus ja muu ennaltaehkäisevä toiminta 5 Varhainen puuttuminen 6 Määritelmiä

Lisätiedot

Päihdeohjelmaopas. malli päihdeohjelman tekemiseen työpaikalla. Toimittanut: Anne Kujasalo. Työryhmä: Leena Hirvonen.

Päihdeohjelmaopas. malli päihdeohjelman tekemiseen työpaikalla. Toimittanut: Anne Kujasalo. Työryhmä: Leena Hirvonen. Päihdeohjelmaopas malli päihdeohjelman tekemiseen työpaikalla Toimittanut: Anne Kujasalo Työryhmä: Leena Hirvonen Marketta Kivistö Katrimaija Luurila Susanna Puustinen Työterveyslaitos TTL-Kirjakauppa

Lisätiedot

Päihdeohjelman malliteksti

Päihdeohjelman malliteksti Päihdeohjelman malliteksti Päihdeohjelman voi muokata seuraavaa mallitekstiä käyttäen kunkin työpaikan tarpeiden mukaan. Tekstissä voi käyttää tässä oppaassa esitettyjä asioita. Malli on tarkoitettu rungoksi

Lisätiedot

Päihdehaitat hallintaan!

Päihdehaitat hallintaan! Akava Elinkeinoelämän keskusliitto EK Kirkon työmarkkinalaitos KiT KT Kuntatyönantajat Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK Toimihenkilökeskusjärjestö STTK Valtion työmarkkinalaitos VTML Päihdehaitat

Lisätiedot

PELKOSENNIEMEN KUNNAN PÄIHDEOHJELMA 2014

PELKOSENNIEMEN KUNNAN PÄIHDEOHJELMA 2014 1 PELKOSENNIEMEN KUNNAN PÄIHDEOHJELMA 2014 2 1. JOHDANTO Suomalaisten ihmisten päihteiden käyttö on usein esillä eri viestintävälineissä. Muun maailman silmissä suomalaiset näyttäytyvät stereotyyppisesti

Lisätiedot

HENKILÖSTÖYKSIKKÖ JOENSUUN KAUPUNGIN PÄIHDEOHJELMA

HENKILÖSTÖYKSIKKÖ JOENSUUN KAUPUNGIN PÄIHDEOHJELMA HENKILÖSTÖYKSIKKÖ JOENSUUN KAUPUNGIN PÄIHDEOHJELMA Henkilöstö- ja työllisyysjaosto _. _. 2013 2 Sisältö Päihdeongelman käsittelykaavio. 3 1. Päihdeohjelman tarkoitus ja tavoite..... 4 2. Vastuulliset toimijat..

Lisätiedot

HENKILÖSTÖN PÄIHDEOHJELMA JA HOITOONOHJAUSMALLI

HENKILÖSTÖN PÄIHDEOHJELMA JA HOITOONOHJAUSMALLI 1 Henkilöstöpalvelut Mäntsälän kunta HENKILÖSTÖN PÄIHDEOHJELMA JA HOITOONOHJAUSMALLI Ohjelma on hyväksytty yhteistyöryhmässä 26.3.2015 ja kunnanhallituksessa 13.4.2015. Ohjelma päivitetään seuraavan kerran

Lisätiedot

RAUMAN KAUPUNGIN KUNNALLINEN SÄÄDÖSKOKOELMA Rauman kaupungin päihdeohjelma 0 18 29

RAUMAN KAUPUNGIN KUNNALLINEN SÄÄDÖSKOKOELMA Rauman kaupungin päihdeohjelma 0 18 29 PÄIHDEOHJELMA Kaupunginhallitus hyväksynyt 3.12.2012 Voimaantulopäivä 3.12.2012 1 Päihdeohjelmaa koskeva suositus Kunnallinen työmarkkinalaitos ja kunnallisen alan pääsopijajärjestöt AKAVA-JS ry, Kunta-alan

Lisätiedot

PALTAMON TYÖVOIMAYHDISTYS RY:N PÄIHDEOHJELMA

PALTAMON TYÖVOIMAYHDISTYS RY:N PÄIHDEOHJELMA PALTAMON TYÖVOIMAYHDISTYS RY:N PÄIHDEOHJELMA 22.10.2010 2 Sisältö 1 JOHDANTO... 3 1.1 Esipuhe... 3 1.2 Päihdeohjelman tarkoitus... 4 1.3 Päihdeohjelman tavoitteet... 4 1.4 Seuranta... 4 2 ENNALTA EHKÄISEVÄ

Lisätiedot

REISJÄRVEN KUNTA REISJÄRVEN KUNNAN PÄIHDEOHJELMA

REISJÄRVEN KUNTA REISJÄRVEN KUNNAN PÄIHDEOHJELMA REISJÄRVEN KUNTA REISJÄRVEN KUNNAN PÄIHDEOHJELMA SISÄLLYS 1 OHJELMAN TARKOITUS... 3 2 SOVELTAMISALA... 3 2.1 Päihteiden määritelmä... 3 2.2 Päihdeohjelman toteuttaminen... 4 3 VASTUUT... 4 4 ENNALTAEHKÄISEVÄ

Lisätiedot

Koulutus tulisi kohdistaa koko henkilöstöön, sekä esimiehiin että työntekijöihin myös työterveyshuollon asiantuntemusta hyödyntäen.

Koulutus tulisi kohdistaa koko henkilöstöön, sekä esimiehiin että työntekijöihin myös työterveyshuollon asiantuntemusta hyödyntäen. 1 (5) SUOSITUS PÄIHDEONGELMIEN ENNALTAEHKÄISYSTÄ, PÄIHDEASIOIDEN KÄSITTELYSTÄ JA HOITOONOHJAUKSESTA TYÖPAIKOILLA Työmarkkinajärjestöt ovat antaneet 1970-luvulla suosituksia alkoholin ja huumeiden haittatekijöiden

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNKI 1 HENKILÖSTÖKESKUS

HELSINGIN KAUPUNKI 1 HENKILÖSTÖKESKUS HELSINGIN KAUPUNKI 1 HELSINGIN KAUPUNGIN HENKILÖSTÖN PÄIHDEOHJELMA 1 Päihdeohjelman tavoite Helsingin kaupungin tavoitteena on työnantajana turvata henkilöstölleen päihteetön, turvallinen työyhteisö sekä

Lisätiedot

PÄIHDEHOIDON TOIMINTAMALLI

PÄIHDEHOIDON TOIMINTAMALLI PÄIHDEHOIDON TOIMINTAMALLI OMA-ALOITTEINEN HOITOON- HAKEUTUMINEN. PÄIHDEHOITO- SOPIMUS (LIITE) 1. ENNALTA- EHKÄISY 2. PÄIHDE- ONGELMA 3. PUHEEKSIOTTO- KESKUSTELU 4. HOIDOSTA SOPIMINEN 5. PÄIHDEHOITO- SUUNNITELMA

Lisätiedot

VANTAAN KAUPUNKI VANDA STAD. Päihteetöntä päivää. Ohjeita päihdeongelman ehkäisyyn ja ratkaisuun H E N K I L Ö S T Ö K E S K U S

VANTAAN KAUPUNKI VANDA STAD. Päihteetöntä päivää. Ohjeita päihdeongelman ehkäisyyn ja ratkaisuun H E N K I L Ö S T Ö K E S K U S VANTAAN KAUPUNKI VANDA STAD Päihteetöntä päivää Ohjeita päihdeongelman ehkäisyyn ja ratkaisuun H E N K I L Ö S T Ö K E S K U S Päihdeasioiden käsittely Vantaan kaupungin työpaikoilla Tämä opas on tiivistelmä

Lisätiedot

ALKOHOLI- JA PÄIHDEAINEIDEN

ALKOHOLI- JA PÄIHDEAINEIDEN LIITE 10.2 ALKOHOLI- JA PÄIHDEAINEIDEN VÄÄRINKÄYTTÄJIÄ KOSKEVA HOITOONOHJAUSSOPIMUS Tämän hoitoonohjaussopimuksen tarkoituksena on pyrkiä päihteettömään työpaikkaan sekä parantaa ja selkeyttää työpaikalla

Lisätiedot

Päihdeongelmaisen hoitoonohjaus

Päihdeongelmaisen hoitoonohjaus Päihdeongelmaisen hoitoonohjaus - Työsuojelujaos 4.4.2013 - Yhteistyötoimikunta 15.4.2013 Sisällysluettelo PÄIHDEONGELMA JA HOITOONOHJAUS 3 Johdanto 3 Huolestuttavia merkkejä 3 Vastuu 3 Huumausainetestiä

Lisätiedot

Työhyvinvointia hyvinvointityöhön

Työhyvinvointia hyvinvointityöhön Työhyvinvointia hyvinvointityöhön 24.11.2011 TYÖHYVINVOINTIA HYVINVOINTITYÖHÖN Johdanto Tässä oppaassa käsitellään työhyvinvointiin liittyviä kysymyksiä. Pääpaino on sellaisissa työkyvyn hallinnan toimintamalliin

Lisätiedot

KOKKOTYÖ-SÄÄTIÖN PÄIHDESTRATEGIA

KOKKOTYÖ-SÄÄTIÖN PÄIHDESTRATEGIA KOKKOTYÖ-SÄÄTIÖN PÄIHDESTRATEGIA Kokkotyö- säätiö Yrittäjäntie 2 67100 KOKKOLA 2012 2 (33) SISÄLTÖ JOHDANTO... 3 KÄSITTEET JA NIIDEN MERKITYS KOKKOTYÖ-SÄÄTIÖLLÄ... 4 ARVOT JA VISIO... 6 1 PÄIHDESTRATEGIAN

Lisätiedot

Haukiputaan työpajan päihdetoimintamalli 2010

Haukiputaan työpajan päihdetoimintamalli 2010 Haukiputaan työpajan päihdetoimintamalli 2010 Haukiputaan työpajan PÄIHDETOIMINTAMALLI Laadittu Valtakunnallisen Työpajayhdistyksen yhteisövalmennuskoulutuksen sekä Haukiputaan kunnan yleisen päihdeohjelman

Lisätiedot

TYÖTERVEYSHUOLLON JÄRJESTÄMINEN JA TOIMINTASUUNNITELMA

TYÖTERVEYSHUOLLON JÄRJESTÄMINEN JA TOIMINTASUUNNITELMA 1(13) TYÖTERVEYSHUOLLON JÄRJESTÄMINEN JA TOIMINTASUUNNITELMA Toimintasuunnitelman voimassaoloaika: 1.1.2015-31.12.2019 Toimintasuunnitelma päivitetty: TYÖPAIKKA Työnantajan nimi ASIKKALAN KUNTA Postiosoite

Lisätiedot

Päihdeohjelma Sivu 1. Länsi-Pirkanmaan koulutuskuntayhtymän päihdeohjelma 2. Päihdeohjelman kohde 3. Vastuiden ja tehtävien tarkistuslistat 4

Päihdeohjelma Sivu 1. Länsi-Pirkanmaan koulutuskuntayhtymän päihdeohjelma 2. Päihdeohjelman kohde 3. Vastuiden ja tehtävien tarkistuslistat 4 Päihdehjelma Sivu 1 Sisällysluettel Länsi-Pirkanmaan kulutuskuntayhtymän päihdehjelma 2 Periaatteet 2 Päihdehjelman khde 3 Vastuiden ja tehtävien tarkistuslistat 4 Timintamallit 8 Tavitteellisen puheeksittkeskustelun

Lisätiedot

Päihdeohjelman lomakkeet. 1. Muistio puheeksiottotilanteesta 2. Hoitositoumus 3. Kuntoutussuunnitelma 4. Varoitus päihteiden käytöstä

Päihdeohjelman lomakkeet. 1. Muistio puheeksiottotilanteesta 2. Hoitositoumus 3. Kuntoutussuunnitelma 4. Varoitus päihteiden käytöstä Päihdeohjelman lomakkeet 1. Muistio puheeksiottotilanteesta 2. Hoitositoumus 3. Kuntoutussuunnitelma 4. Varoitus päihteiden käytöstä Työterveyslaitos Topeliuksenkatu 41 a A, 00250 Helsinki, puh. 030 4741,

Lisätiedot

YHDESSÄ TYÖKYKYÄ! - työkyvyn tukiohjelma. Työkyvyn tukiohjelma on hyväksytty sairaanhoitopiirin yhtymähallituksessa XX.XX.2012.

YHDESSÄ TYÖKYKYÄ! - työkyvyn tukiohjelma. Työkyvyn tukiohjelma on hyväksytty sairaanhoitopiirin yhtymähallituksessa XX.XX.2012. 1 YHDESSÄ TYÖKYKYÄ! - työkyvyn tukiohjelma Työkyvyn tukiohjelma on hyväksytty sairaanhoitopiirin yhtymähallituksessa XX.XX.2012. 2 Sisällys 1 Johdanto ja tavoitteet... 3 2 Toimintaperiaatteita ja määritelmiä...

Lisätiedot

yhteistyötoimikunta 26.4.2010 kunnanhallitus 10.5.2010 HEINÄVEDEN KUNNAN PÄIHDEOHJELMA

yhteistyötoimikunta 26.4.2010 kunnanhallitus 10.5.2010 HEINÄVEDEN KUNNAN PÄIHDEOHJELMA yhteistyötoimikunta 26.4.2010 kunnanhallitus 10.5.2010 HEINÄVEDEN KUNNAN PÄIHDEOHJELMA 1 Päihdeohjelman tarkoitus Heinäveden kunnan päihdeohjelmalla pyritään henkilöstön työkyvyn ja hyvinvoinnin ylläpitämiseen,

Lisätiedot

Aktiivisen tuen toimintamalli

Aktiivisen tuen toimintamalli Aktiivisen tuen toimintamalli Aktiivinen tuki on ennaltaehkäisyä, välittämistä ja tukemista Kannuksen kaupungin toimintamalli Valmistelutyöryhmä 27.11.2013 Yt-toimikunta 3.12.2013 Kaupunginhallitus Voimaan

Lisätiedot

Työhyvinvointia työpaikoille

Työhyvinvointia työpaikoille Työhyvinvointia työpaikoille opas terveyden, turvallisuuden ja työkyvyn edistämiseen pientyöpaikoilla Työurien jatkamisen tuki 2012 2014 -hanke Marja Heikkilä ja Pirkko Mäkelä-Pusa Kuntoutussäätiö Kuntoutussäätiö

Lisätiedot

Yhteistoiminta Helsingin seurakuntayhtymässä

Yhteistoiminta Helsingin seurakuntayhtymässä Yhteistoiminta Helsingin seurakuntayhtymässä Marina Tolonen SHRM 5 (2010 2011) 22.9.2011 2 S I S Ä L L Y S L U E T T E L O 1.0. Johdanto 1.1. Helsingin seurakuntayhtymä lyhyesti, nykytila 1.2. Työn tarkoitus

Lisätiedot

TEE SE NÄIN ohjeita päihdeohjelman kehittäjälle

TEE SE NÄIN ohjeita päihdeohjelman kehittäjälle TEE SE NÄIN ohjeita päihdeohjelman kehittäjälle 1 Julkaisija Työterveyslaitos Topeliuksenkatu 41 aa 00250 Helsinki www.ttl.fi Työterveyslaitos ja kirjoittajat 2013 Alkoholihaitat hallintaan (AHA) -hanke

Lisätiedot

ehyt 6 työelämä Huugo tsemppaa päihdeasioissa s. 10 Ota työterveyshuollosta irti s. 22 Antti Holma: Loppu

ehyt 6 työelämä Huugo tsemppaa päihdeasioissa s. 10 Ota työterveyshuollosta irti s. 22 Antti Holma: Loppu ehyt 6 työelämä Huugo tsemppaa päihdeasioissa s. 10 Ota työterveyshuollosta hyöty irti s. 22 Antti Holma: Loppu tissuttelulle s. 30 ehyt 6 työelämä Kuva: Matti Immonen Huugo auttaa s. 10 15 Työpaikan päihdekysymykset

Lisätiedot