RAUMAN KAUPUNGIN KUNNALLINEN SÄÄDÖSKOKOELMA Rauman kaupungin päihdeohjelma

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "RAUMAN KAUPUNGIN KUNNALLINEN SÄÄDÖSKOKOELMA Rauman kaupungin päihdeohjelma 0 18 29"

Transkriptio

1 PÄIHDEOHJELMA Kaupunginhallitus hyväksynyt Voimaantulopäivä Päihdeohjelmaa koskeva suositus Kunnallinen työmarkkinalaitos ja kunnallisen alan pääsopijajärjestöt AKAVA-JS ry, Kunta-alan unioni ry, Kuntien Tekniikan ja Peruspalvelujen neuvottelujärjestö KTN ry ja Toimihenkilöiden Neuvottelujärjestö TNJ ry ovat yhdessä valmistelleet suosituksen päihdeasioiden käsittelemisestä kunnallishallinnossa. Tämän pohjalta on tehty oma paikallinen ohjelma. Tässä suosituksessa käsitteisiin työntekijä, työsopimus ja työehtosopimus sisältyvät myös viranhaltijat ja virkaehtosopimus. Ohjelmaan sisältyvät toimenpiteet perustuvat lakiin kunnallisesta viranhaltijasta 304/2004, kuntalakiin 305/2004, työsopimuslakiin 55/2001, työterveyshuoltolakiin 1383/2001, lakiin yksityisyydensuojasta työelämässä 759/2004 sekä kulloinkin voimassa oleviin työehtosopimuksiin. 2 Päihdeohjelman tarkoitus Rauman kaupungin tavoitteena on työnantajana turvata henkilöstölleen päihteetön, turvallinen työyhteisö. Päihdeongelmien varhaisella tunnistamisella ja päihdeongelmaisen hoitoonohjauksella ja kuntoutumisella vähennetään päihteiden käytöstä aiheutuvia terveyshaittoja ja vaikutetaan kaupungin palvelujen laatuun, työn tuottavuuteen, työturvallisuuteen sekä työyhteisöjen työilmapiiriin. Päihderiskit ilmenevät työyhteisöissä virheellisinä suoritteina, työtapaturmina, viivästyksinä, huonolaatuisina palveluina, maineen menettämisinä jne. Kaupungin palvelutehtävän asianmukainen suorittaminen edellyttää suunnitelmallista, tavoitteellista ja pitkäjänteistä päihdeohjelmaa. Päihdeohjelma koskee koko henkilöstöä ja sen toteuttaminen on osa työterveys- ja työsuojeluhenkilöstön sekä henkilöstöhallinnon omaa toimintaa. 3 Ennaltaehkäisevä toiminta Ennaltaehkäisy on ensisijainen ja tärkein tapa estää päihdeongelmien syntymistä. Toiminnan onnistumisen kannalta on tärkeää koko henkilöstölle suunnattu ennalta ehkäisevää toimintaa koskeva koulutus ja tiedottaminen, joilla pyritään tiedon lisäämiseen, työelämän kannalta suotuisten asenteiden edistämiseen sekä avoimen keskustelun käynnistämiseen siten, että ne tukevat avointa ja palautteellista suhtautumista myös päihdeongelmaisen hoitotilanteessa. Tämä päihdeohjelman tukena on kaupungin Pysy Fölissä ohjelma, jossa on ohjeet varhaiseen puuttumiseen.

2 3.1 Tiedottaminen ja koulutus 3.2 Työyhteisö 3.3 Työterveyshuolto 4 Toimintaohjeet - päihteitä käsittelevä terveyskasvatus ja perustietojen antaminen päihteiden vaikutuksesta terveyteen ja työkykyyn - tiedon antaminen päihteiden käytön aiheuttamista ongelmista ja haittavaikutuksista työelämässä - asiallisen tiedon antaminen huumeiden käytön ja levityksen lainvastaisuudesta ja niiden riippuvuutta aiheuttavista ominaisuuksista - ammattiauttajan tuki sekä kaupungin päihdetukipalvelujen käyttäminen ongelmatilanteissa, terveydentilan kartoittamisessa ja terveysriskien arvioinnissa - valmiuksien tarjoaminen riskiryhmille jo varhaisessa vaiheessa omatoimiseen tarkkailuun ja muutokseen - puuttumis- ja puheeksiottamisen kynnyksen madaltaminen - ilmapiirin luominen avoimeksi siten, että päihdeongelmainen hakeutuu oma-aloitteisesti hoitoon tai siten, että ilmapiiri edistää hänen ohjaamistaan hoitoon Koulutus kohdistetaan koko henkilöstöön, sekä esimiehiin että työntekijöihin. Työyhteisön tulee jokapäiväisissä toimissaan sitoutua päihteettömään työkulttuuriin. Jokainen, niin esimies kuin työntekijä, voi toimia hyvänä esimerkkinä päihteettömyyden edistämiseksi työpaikoilla. Päihteiden käytön piilohyväksyntää, salailua ja vähättelyä ei tule sallia työpaikoilla. Asiallinen ja rakentava ongelmiin ja rikkomuksiin puuttuminen voivat monesti estää päihdeongelman pahenemisen. Työterveyshuollossa on lakiin perustuva ennalta ehkäisevän toiminnan tehtävä. Terveystarkastusten ja sairaanhoidon yhteydessä yksilöohjauksessa ja neuvonnassa terveydenhuollon ammattilaisilla on hyvät mahdollisuudet vaikuttaa terveiden elämäntapojen ja päihteettömyyden edistämiseen. Päihdeongelman varhaiseen havaitsemiseen on kehitetty toimivia malleja. Rauman kaupungilla noudatetaan päihteetöntä työssäoloa. Tämä ohje koskee myös työnantajan kustantamia tilaisuuksia esim. koulutustilaisuuksia, jotka ovat rinnastettavissa työssäolo aikaan. Työntekijän tulee oma-aloitteisesti ryhtyä toimenpiteisiin saadakseen päihteiden käyttönsä hallintaan. Jos työntekijä ei oma-aloitteisesti käynnistä muutosta,

3 esimiehen on otettava päihdehaittatilanteessa asia puheeksi työntekijän kanssa ja käynnistettävä tarvittavat toimenpiteet. 4.1 Päihdetestejä koskevien todistusten toimittaminen työnantajalle (Ks. tarkemmin Laki yksityisyyden suojasta työelämässä 759/2004) Työnantajalla on oikeus pyytää yksityisyyden suojaa työelämässä koskevan lain mukaan huumausainetestiä koskeva todistus tehtävään valitulta. Työnantajalla on em. lain mukaan oikeus pyytää huumausainetestiä koskeva todistus myös palvelussuhteen aikana työntekijältä, jos on perusteltua aihetta epäillä, että työntekijä on huumausaineiden vaikutuksen alaisena työssä tai että työntekijällä on riippuvuus huumeista. Todistus on esitettävä kahden päivän kuluessa. 4.2 Toiminta haittatilanteissa Toiminta haittatilanteissa jakaantuu kolmeen osaan: varhaispuuttumiseen, viralliseen hoitoonohjaukseen ja palvelusuhteen päättämiseen Varhaispuuttuminen 4.3 Hoitoonohjaus Työnantaja vastaa tiloissaan työskentelevien ja niissä asioivien turvallisuudesta. Kun työpaikalla havaitaan päihteiden käyttö, siihen on puututtava välittömästi. Lähimmän esimiehen tai hänen poissa ollessaan vastaavan tehtävänä on poistaa työpaikalta päihtynyt tai päihteitä siellä käyttävä henkilö. Mikäli syntyy erimielisyyksiä siitä, onko henkilö työpaikalla päihtyneenä, voidaan hänet toimittaa saattaen työterveyshuoltoon tai päivystysvastaanotolle. Mikäli tämä ei ole mahdollista, työsuojelupäällikkö tai työsuojeluvaltuutettu voidaan kutsua työpaikalle selvittämään mahdollinen päihtymistila. Pääasiallinen vastuu on esimiehellä. Samalla on ryhdyttävä toimenpiteisiin palkan pidättämiseksi ko. ajalta siten kuin virka- ja työehtosopimuksessa on määrätty. Kaupungin Pysy Fölissä ohjelma tukee varhaista puuttumista, jota tulee käyttää mm. epäilyissä päihdeasioissa Puheeksiottamiskeskustelu ja suullinen huomautus Kun henkilö esiintyy työpaikalla päihtyneenä, on esimiehen tehtävänä aloittaa hoitoonohjauksen mukainen toiminta. Esimiehen tehtävänä on selvittää työntekijälle päihteiden käyttöön liittyvät menettelytavat ja ohjattava hänet työterveyshuoltoon ja huolehtia siitä, että työterveydenhuolto saa tiedon tapauksesta. Tässä keskustelussa päädytään oma-aloitteiseen hoitoon hakeutumiseen.

4 Tässä ovat mukana päihteiden käyttäjä, hänen esimiehensä ja henkilön niin halutessa, työsuojeluvaltuutettu, luottamusmies tai joku muu luotettava henkilö. Esimiehellä on mahdollisuus ottaa mukaansa avustaja niin halutessaan. Esimies laatii tilaisuudesta muistion, jonka paikalla olleet osapuolet allekirjoittavat. Työntekijän tulee olla yhteydessä Rauman kaupungin päihdeklinikkaan ja sopia tuen ja hoidon järjestelyistä. Tässä vaiheessa päihteiden käyttäjälle ei tule keskustelun ja suullisen huomautuksen lisäksi vielä oikeudellisia seuraamuuksia kuten varoitusta, jollei tämä ensimmäinen kerta ole muutoin kokonaisuus huomioiden erityisen vakava, esimerkiksi törkeä rattijuopumus (työtehtävissä) ja tehtävissä, jossa päihtyneenä esiintyminen aiheuttaa erityistä haittaa tai vaaraa. Epäselvissä tapauksissa tulee olla yhteydessä henkilöstöpalveluihin. Puheeksiottamiskeskustelu ja huomautus voidaan käydä ilman Pysy-Fölissä ohjelman mukaisia toimia. Kun työntekijä hakeutuu sovittuun hoitoon ja esittää hyväksyttävän lääkärintodistuksen työkyvyttömyydestään, palkallisuus määräytyy siten kuin sairauslomista on työehtosopimuksessa ja kaupungin ohjeistuksessa määrätty. Työntekijää ei voida pakottaa hoitoonohjaukseen, vaan se on työnantajan antama mahdollisuus päihdeongelmaiselle. Sinä aikana työnantaja pidättäytyy palvelussuhteen purkamis- tai irtisanomistoimenpiteistä. Jos henkilö keskeyttää sovitun hoitoonohjauksen, työnantaja harkitsee työsuhteen päättämisen uudelleen. päihtymyksestä johtuva työstä poissaolo on työaikakirjanpidon kannalta luvaton poissaolo, jolta ajalta työnantajan ei ole velvollinen maksamaan palkkaa. Tämä koskee sekä omaehtoista poissaoloa, että tilannetta, jossa työnantaja on poistanut päihtyneen työpaikalta Kirjallinen varoitus ja tehostettuun hoitoon hakeutuminen (Ks. tarkemmin työsopimuslaki 55/2001 ja laki kunnallisesta viranhaltijasta 304/2003) Jos ko. työntekijän päihdeongelma uusiutuu kahden vuoden kuluessa em. huomautuksesta, järjestetään neuvottelu, johon osallistuvat kohdassa mainitut henkilöt. Asianomaiselle henkilölle annetaan kirjallinen varoitus ja velvoite tehostettuun hoitoon hakeutumisesta. Työntekijälle on varattava tilaisuus tulla kuulluksi ennen varoituksen antamista. Varoituksesta annetaan tieto myös työterveyshuoltoon. Työntekijä voidaan pidättää myös virantoimituksesta siten kuin em. laeissa on säädetty. Mikäli ko. henkilön kanssa on sovittu, ovat työnantajan edustaja sekä työsuojeluvaltuutettu oikeutettuja saamaan tiedon siitä, noudattaako henkilö hoitovelvoitettaan.

5 Työntekijä on velvollinen toimimaan sopimuksen mukaisesti. Hänen tulee ilmoittaa palvelujen käytössä ilmenevistä esteistä ja keskeytyksistä välittömästi palvelujen tarjoajalle ja esimiehelle. Työnantajalla on oikeus saada tietoa sopimuksen toteutumisesta palvelun käyttäjältä, yhdyshenkilöltä ja palvelujen tarjoajalta. Esimies laatii tilaisuudesta muistion, jonka läsnä olevat osapuolet allekirjoittavat. Esimies ottaa yhteyttä Rauman kaupungin päihdeklinikkaan ja sopii tehostetusta hoidosta ja sen järjestelyistä. Myös työntekijän velvollisuutena on olla yhteydessä Rauman päihdeklinikkaan. 5 Palvelusuhteen päättäminen (Ks. tarkemmin työsopimuslaki 55/2001, laki kunnallisesta viranhaltijasta 304/2003 ja työehtosopimus) Mikäli ko. työntekijän päihdeongelmat jatkuvat edelleen tai virallinen hoitoonohjaus keskeytyy työntekijästä johtuvasta syystä tai henkilö esiintyy hoitoonohjausjakson jälkeen työpaikalla päihtyneenä tai käyttää siellä vastoin kieltoa päihdyttäviä aineita kahden vuoden sisällä, ryhdytään esimiehen toimesta toimenpiteisiin palvelussuhteen päättämiseksi. Palvelussuhde voidaan päättää joko purkamalla työsopimus (työsopimuslaki 8. luku/laki kunnallisesta viranhaltijasta 8. luku) tai irtisanomalla työntekijä (työsopimuslaki 7. luku/ laki kunnallisesta viranhaltijasta 8. luku). Työntekijälle on varattava tilaisuus tulla kuulluksi palvelussuhteen päättämisen syistä perusteluineen ennen kuin palvelussuhteen päättämisestä tehdään päätös. Yksipuolisesta työnantajan taholta tapahtuvasta palvelusuhteen päättymisestä, osa-aikaistamisesta ja lomauttamisesta päättää keskusviraston ja valitsemansa henkilökunnan osalta kaupunginhallitus ja muiden osalta asianomainen lautakunta. 6 Ohjelman noudattaminen toistuvissa päihdehaittatilanteissa Mikäli päihdehaittatilanne uusiutuu kahden vuoden kuluessa siitä, kun työntekijälle on annettu kohdan mukainen kirjallinen varoitus, tapaus käsitellään tämän ohjelman vaihe 3 mukaisesti (kohta 5). Mikäli päihdehaitta uusiutuu kahden viiden vuoden kuluessa siitä, kun työntekijälle on annettu kohdan mukainen varoitus, tapaus käsitellään tämän ohjelman vaihe 2 mukaisesti (kohta 4.3.2). Mikäli päihdehaittatilanne toistuu yli viiden vuoden kuluessa siitä, kun työntekijälle on annettu kohdan mukainen varoitus, käsitellään tapaus päihdeohjelman kohdan mukaisesti (puheeksi ottaminen ja suullinen huomautus) vaihe 1 mukaisesti (kohta 4.3.1)

6 7 Voimaantulo Tämä päihdeohjelma tulee voimaan Tätä ohjetta voidaan muuttaa työnantajan yksipuolisella päätöksellä, yhteistoiminta lain sääntöjä noudattaen. Prosessikaavio ENNALTAEHKÄISY Varhainen puutuminen ja tukeminen Ennaltaehkäisynä ja varhaisena puuttumisena tulee käyttää ja hyödyntää kaupungin Pysy Fölissä -mallia ja henkilöä voidaan ohjata ottamaan yhteyttä kaupungin päihdeklinikalle missä on mahdollisuus sairaanhoitajan vastaanottoon. VAIHE 1 kohta Puheeksiotto, suullinen huomautus ja omaehtoisen hoitosuunnitelman laatiminen Keskusteluun osallistuvat: ko. henkilö, hänen esimiehensä sekä ko. henkilön niin halutessa työsuojeluvaltuutettu, luottamusmies tai joku muu luotettava henkilö. Esimiehellä on mahdollisuus ottaa mukaan avustaja niin halutessaan. Esimies laatii muistion, jonka paikalla olleet allekirjoittavat. Suullinen huomautus on voimassa kaksi (2) vuotta VAIHE 2 kohta Kirjallinen varoitus ja tehostettu hoitoon hakeutuminen Keskusteluun osallistuvat: ko. henkilö, hänen esimiehensä, sekä ko. henkilön niin halutessa työsuojeluvaltuutettu, luottamusmies tai joku muu luotettava henkilö. Esimiehellä on mahdollisuus ottaa mukaan avustaja niin halutessaan. Esimies laatii muistion, jonka paikalla olleet allekirjoittavat. Kirjallinen varoitus on voimassa kaksi (2) vuotta VAIHE 3 kohta 5 Palvelusuhteen päättäminen Keskusteluun osallistuvat: ko. henkilö, hänen esimiehensä, sekä ko. henkilön niin halutessa työsuojeluvaltuutettu, luottamusmies tai joku muu luotettava henkilö. Esimiehellä on mahdollisuus ottaa mukaan avustaja niin halutessaan. Esimies laatii muistion, jonka paikalla olleet allekirjoittavat. VAIHE 4 kohta 6 Asian vanheneminen Varoitus on voimassa kaksi vuotta, tänä aikana tapahtuva päihteiden käyttö käsitellään kohdan 5 mukaisesti. 2-5 vuoden aikana tapahtuva päihteiden käyttö käsitellään kohdan mukaisesti. Tämän jälkeen tapahtuva päihteiden käyttö käsitellään kohdan mukaisesti

7 YHTEYSTIETOJA Rauman kaupungin Päihdeklinikka Päihdehuollon avohoitopaikka, ma - pe klo Steniuksenkatu 2 Muulloin ajanvarauksella puh. (02) Sairaanhoitajan vastaanotto Rauman kaupungin työterveyshuolto Nortamonkatu 30 puh. (02) /ajanvaraus Rauman seudun päivystys Steniuksenkatu 2 puh. Vaihde Laitoshoito: Päihdehuollon laitoksiin hakeudutaan päihdeklinikan kautta, lyhyempiin laitoskatkaisuihin Rauman seudun päivystyksen ja päihdeklinikan kautta

8 Puheeksiottokeskustelu ja suullinen huomautus Henkilön nimi Työtehtävä Yksikkö Olen osallistunut keskusteluun, jossa on käsitelty mahdollista päihdeongelmaani. Minulle on selvitetty Rauman kaupungin toimintatavat päihdeongelman käsittelyn suhteen sekä annettu mahdollisuus hakea apua ongelmaan työterveyshuollon kautta. Raumalla / 20 ko. työntekijän allekirjoitus esimiehen allekirjoitus todistajan allekirjoitus todistajan allekirjoitus Jakelu: asianomainen esimies työterveyshuolto työsuojeluvaltuutettu luottamusmies

9 SOPIMUS PÄIHDEPALVELUJEN KÄYTTÄMISESTÄ Palvelun käyttäjän nimi Tehtävänimike Työpaikka Työpaikan osoite sekä puhelinnumero Yhteyshenkilön nimi ja puhelinnumero Päihdepalvelu, jota sopimus koskee Sopimuksen voimassaoloaika Lisäselvitys tilanteesta / 20 / 20 Palvelunkäyttäjän työssä ilmenneet päihdehaitat Aiemmat kurinpidolliset toimenpiteet kyllä ei - ei ole ollut tarpeen - suullinen huomautus / 20 kirjallinen varoitus / 20 - pidättäminen virantoimituksesta - muu; mikä

10 Oikeudet ja velvollisuudet Päihdepalvelujen käyttäjän oikeudet: * selvittää ongelmiaan voimassa olevien työyhteisöllisten ja hoidollisten sopimusten ja periaatteiden mukaisesti * saada harkinnanvaraisesti virkavapautta/työlomaa hoidon aikana * saada työyhteisöltä tukea muutosten toteuttamiseksi Päihdepalvelujen käyttäjän velvollisuudet: * ilmoittaa palvelujen käytössä ilmenevistä esteistä ja keskeytyksistä välittömästi esimiehelle ja palvelujen tarjoajalle * oikeuttaa päihdepalvelujen tarjoajan antamaan työnantajalle itseään koskevia päihdepalvelujen käyttötietoja Työnantajan oikeudet * saada tietoa sopimuksen toteutumisesta palvelun käyttäjältä, yhteyshenkilöltä ja palvelujen tarjoajalta * harkita virka- ja työsopimussuhteen pysyvyyttä, mikäli päihdepalvelujen käyttäjä keskeyttää ilman hyväksyttävää syytä sovittujen palvelujen käyttämisen tai muuten rikkoo tehtyä sopimusta Työnantajan velvollisuudet: * toteuttaa työpaikalla työkykyä ylläpitävää päihdeohjelmaa * antaa palvelujen käyttäjälle mahdollisuus käyttää palveluja * antaa palvelujen tarjoajalle tilanteen kartoittamisessa tarvittavia tietoja * noudattaa luottamuksellisuus- ja vaitiolovelvollisuusperiaatetta * tukea palvelujen käyttäjän toimintakyvyn ja muutossaavutusten ylläpitämistä palvelunkäyttöjakson aikana ja sen jälkeen Päihdepalvelujen tarjoajan oikeudet: * tehdä palvelujen käyttäjän sekä työpaikan edustajan kanssa tilannekartoitus ja palvelujen käyttösuunnitelma yleisesti hyväksyttyjen hoidollisten periaatteiden ja käytäntöjen mukaisesti.

11 Päihdepalvelujen tarjoajan velvollisuudet: * toimia yleisesti hyväksyttyjen periaatteiden ja käytännön mukaisesti * ilmoittaa palvelujen käytössä tapahtuvista esteistä ja keskeytyksistä yhteyshenkilölle ja työnantajan edustajalle Sopimusperiaatteet ja allekirjoitukset Tämä sopimus on tehty kahtena kappaleena, joista toinen jää palvelujen käyttäjälle ja toinen työnantajalle. Sopimuksesta toimitetaan kopio päihdepalvelujen tarjoajalle. Raumalla / 20 Sitoudun käyttämään tässä sopimuksessa määriteltyjä päihdepalveluja. palvelujen käyttäjän allekirjoitus Työnantajan puolesta sitoudumme toimimaan tässä sopimuksessa määritellyllä tavalla. työpaikan esimiehen allekirjoitus

12 Huumausainetestausta koskeva liite I JOHDANTO Lokakuussa vuonna 2004 tuli voimaan uusi yksityisyyden suojasta annettu laki ( 759/2004 ). Tässä laissa määrätään huumausainetestaukseen liittyvät säännöt koskien työnantajan oikeutta käsitellä tietyissä tilanteissa työnhakijoiden ja työntekijöiden huumausaineiden käyttöä koskevia tietoja. Edellä mainitun lain johdosta työterveyshuoltolakiin (1383/2001) lisättiin ohjeet työnantajan velvollisuudesta laatia yhteistyössä henkilöstön kanssa päihdeohjelma, joka sisältää työpaikan yleiset tavoitteet ja noudatettavat käytännöt päihteiden käytön ehkäisemiseksi ja päihdeongelmaisten hoitoon ohjaamiseksi. Työterveyshuoltolaissa säädetään myös huumausainetestistä ja sitä koskevasta todistuksesta sekä huumausainetestien kustannusten korvaamisesta. Laissa on myös tarkoin määritelty huumausainetesti. Valtioneuvosto on antanut asetuksen (218/2005)koskien huumausainetestien tekemistä. Asetuksessa säädetään huumausainetestien käytännön toteuttamisesta eli huumausainetestaukseen liittyvien näytteiden ottamisesta ja analysoinnista sekä testitulosten tulkinnasta. Tarkoituksena on varmistaa huumausaineiden työpaikkatestauksen toteuttaminen hyvän työterveyshuoltokäytännön ja laboratorioiden laatuvaatimusten edellyttämällä tavalla ottaen huomioon testattavan henkilökohtainen koskemattomuus ja yksityiselämän suoja sekä yksilön perusoikeudet. II HUUMAUSAINETESTAUSTA KOSKEVA LAINSÄÄDÄNTÖ 1. Työelämän tietosuojalaki Työelämän tietosuojalaissa säädetään työnantajan oikeudesta käsitellä työnhakijan tai työntekijän huumausaineiden käyttöä koskevia tietoja tiettyjen työtehtäväperusteiden edellytysten vallitessa. Työnhakijaa koskevat edellytykset sisältyvät lain 7 :ään, jonka mukaan työnantaja saa ottaa vastaan tai muutoin käsitellä huumausainetestiä koskevaan todistukseen merkittäviä tietoja tehtävään valitun työnhakijan suostumuksella vain silloin kun työnhakijan on tarkoitus toimia sellaisessa työssä, joka edellyttää tarkkuutta, luotettavuutta, itsenäistä harkintakykyä ja reagointikykyä ja jos huumeiden alaisena työskentely vaarantaa esim. toisten ihmisten henkeä, terveyttä tai työturvallisuutta taikka maanpuolustusta tai valtion turvallisuutta. Työntekijää koskevat edellytykset sisältyvät lain 8 :ään, jonka mukaan työnantaja voi velvoittaa työntekijän esittämään työsuhteen aikana huumausainetestiä koskevan todistuksen, jos työnantajalla on perusteltua aihetta epäillä, että työntekijä on huumausaineiden vaikutuksen alaisena työssä tai työntekijällä on riippuvuus huumeista ja jos testaaminen on välttämätöntä työntekijän työ- tai toimintakyvyn selvittämiseksi ja työntekijä toimii sellaisessa työssä, joka edellyttää erityistä

13 tarkkuutta, luotettavuutta, itsenäistä harkintakykyä tai hyvää reagointikykyä ja jossa työtehtävien hoitaminen huumeiden vaikutuksen alaisena tai huumeista riippuvaisena voi vakavasti vaarantaa henkeä tai terveyttä tai voisi aiheuttaa muuta merkittävää vaaraa. 2. Virkamieslainsäädäntö Valtion virkamieslain (750/1994) tai kunnallisista viranhaltijoista annetun lain ( 304/2003) mukaan huumausainetesti voi olla osa terveystarkastusta. Työelämän tietosuojalain 7. :ssä on määräykset siitä, että lain tarkoittamissa tilanteissa viranhaltijoiden osalta huumausainetodistuksen toimittaminen voi olla virkaan nimittämisen edellytys. Tietosuojalain 8. :ssä tarkoitetussa tilanteissa viranhaltija voidaan velvoittaa toimittamaan huumausainetodistus. 3. Työterveyshuoltolaki Työterveyshuoltolain perusteella huumausainetesti voi olla osa työterveyshuollon suorittamaa terveystarkastusta. Työterveyslain 13. :n perusteella terveydenhuollon ammattihenkilöstö määrittelee huumausainetestin tarpeellisuuden, ei työnantaja. Edellä mainitun lain mukaan ilman perusteltua syytä työntekijä ei saa kieltäytyä osallistumasta terveystarkastukseen, joka työhön otettaessa tai työn kestäessä on välttämätön hänen terveydentilansa selvittämiseksi erityistä sairastumisen vaaraa aiheuttavassa työssä tai työympäristössä taikka hänen työ- tai toimintakykynsä selvittämiseksi työstä aiheutuvien, terveydentilaan kohdistuvien vaatimusten vuoksi. 4. Valtioneuvoston asetus Valtioneuvoston asetus sisältää määräykset työelämän tietosuojalain, virkamieslainsäädännön sekä työterveyshuoltolain perusteella tehtävien huumausainetestien toteuttamisesta. Asetuksessa säädetään huumausainetestaukseen liittyvien näytteiden ottamisesta ja analysoinnista, testituloksen tulkinnasta, tuloksen ilmoittamisesta tuloksen riitauttamisesta sekä näytteiden säilyttämisestä. 5. Työelämän tietosuojalain ja työterveyshuoltolain mukaiset todistukset Työelämän tietosuojalain 7 ja 8 :ssä tarkoitetuissa tilanteissa tehdyistä huumausainetesteistä laaditaan lain 6 :ssä tarkoitettu huumausainetestiä koskeva todistus. Työterveyshuoltolain perusteella suoritetuista terveystarkastuksista laaditaan luonnollisesti työterveyshuoltolain 13 :n 3 momentissa tarkoitettu todistus. III TUTKIMUSLÄHETTEEN ANTAMINEN Valtioneuvoston asetuksen 4. :n 1. momentin mukaan huumausainetestiä koskevan tutkimuslähetteen antaa lääkäri tai huumausainetestaukseen perehtynyt terveydenhoitaja. Rauman kaupungin työntekijöitä koskevan tutkimuslähetteen antaa työterveyshuolto edellä mainitun asetuksen määräyksiä noudattaen. Tutkimuslähete täytetään kolmena kappaleena, joista yksi jää täytettynä työterveyshuoltoon, toinen täydennettynä näytteenottolaboratorioon ja kolmas testauslaboratorioon.

14 Tutkimuslähetteen antajan on valtioneuvoston asetuksen 4 :n 2 momentin mukaisesti annettava testattavalle selvitys huumausainetestin tarkoituksesta ja sisällöstä. Tämän informaation perusteella testattava tekee potilaan asemasta ja oikeuksista annetun lain (785/1992) edellyttämällä tavalla tietoon perustuvan päätöksen siitä, suostuuko hän huumausainetestiin. Tutkimuslähetteen antajan on valtioneuvoston asetuksen mukaan annettava testattavalle myös tieto mahdollisuudesta riitauttaa varmistettupositiivinen testitulos. IV HUUMAUSAINETESTAUKSEEN LIITTYVÄ NÄYTEENOTTO JA KÄSITTELY Valtioneuvoston asetus sisältää yksityiskohtaiset säännökset huumausainetestien tekemiseen liittyvien näytteiden ottamisesta ja käsittelystä. Näytteitä voivat ottaa työelämän tietosuojalain 14. :ään perustuvan 5. :n mukaan ottaa terveydenhuollon ammattihenkilöt. Näytteen ottavan terveydenhuollon ammattihenkilön on ennen näytteenottoa varmistettava testattavan henkilöllisyys. Näytteenoton tulee tapahtua asianmukaisissa tiloissa ja valvotuissa olosuhteissa siten, testattavan yksityisyyden suoja varmistetaan. Huumausainetestiin liittyviä näytteitä voidaan nykyisin ottaa verestä ja virtsasta. Testattavan näyte on jaettava A- näytteeseen ja B- näytteeseen. Näytteenottajan on merkittävänäytteet tunnistetiedoin, sinetöitävä ne ja toimitettava laboratorioon. Testattavalla on oltava mahdollisuus hänen niin halutessaan seurata koko näytteenottoprosessia. V TESTITULOKSEN TULKINTA Huumausainetestin tuloksen tulkinta on tärkeä testattavan oikeussuojan kannalta, sillä varmistettu positiivinen testitulos ei välttämättä merkitse sitä, että todettu aine olisi peräisin huumekäytöstä. Tämän vuoksi valtioneuvoston asetuksessa on määräys, jonka mukaan positiivisen testituloksen tulkitsee huumausainetestaukseen perehtynyt lääkäri. Testitulosta tulkittaessa on arvioitava, johtuuko varmistettu positiivinen testitulos testattavalle mahdollisesti määrätystä lääkityksestä tai muusta hyväksyttävästä syystä vai onko kyse huumausaineiden käytöstä muuhun kuin lääkinnälliseen tarkoitukseen. Tällaisen arvion yhteydessä on testattavalle annettava mahdollisuus esittää käsityksensä varmistetun positiivisen testituloksen syystä, ellei se ole ilmeisen tarpeetonta. VI TESTITULOKSEN ILMOITTAMINEN TESTATTAVALLE Työterveyshuolto, joka on antanut tutkimuslähetteen, ilmoittaa testattavalle negatiivisesta tuloksesta. Kun kysymyksessä on varmistetusta positiivisesta testituloksesta, on lääkärin ilmoitettava testituloksesta testattavalle ja samalla annettava testitulos kirjallisena. Huumausainetestin tulokset ovat testattavan terveydentilaa koskevina tietoina henkilötietolain tarkoittamaa arkaluontoista tietoa. Niitä on käsiteltävä samalla tavalla

15 kuin muita terveydentilaa koskevia tietoja eikä testituloksia saa luovuttaa ilman testattavan suostumusta sivullisille. Testitulosten luottamuksellisuutta korostetaan myös työelämän tietosuojalaissa, jonka mukaan testattava itse toimittaa kyseisen lain 6 :ssä tarkoitetun huumausainetestiä koskevan todistuksen työnantajalle. VII HUUMAUSAINETESTIN PERUSTEELLA LAADITTAVA TODISTUS Työterveyshuolto antaa työterveyslain 13 :n perusteella suoritetusta terveystarkastuksesta edellä mainitun lain mukaisen todistuksen, johon sisältyy yleinen arvio työntekijän terveydellisistä edellytyksistä hoitaa hänelle kuuluvia tai hänelle osoitettaviksi suunniteltuja tehtäviä. Yleinen arvio todetaan käyttämällä ilmaisuja ei-sopiva ja rajoituksin sopiva. Todistukseen ei kirjata erikseen, että henkilölle on terveystarkastuksen yhteydessä tehty testi huumausaineen käytön selvittämiseksi. Työterveyslain 18 :n mukaan todistus voidaan toimittaa työntekijän lisäksi myös työnantajalle. VIII HUUMAUSAINETESTISTÄ AIHEUTUVAT KUSTANNUKSET Työelämän tietosuojalain 10 :n mukaan työnantaja vastaa huumausainetodistuksen hankkimisesta aiheutuvista kustannuksista IX TESTITULOKSEN RIITAUTTAMINEN Testattava voi niin halutessaan testituloksen oikeellisuuteen liittyvästä syystä riitauttaa (valtioneuvoston asetus 8 ) varmistetun positiivisen testituloksen ja vaatia B-näytteen analysointia 30 päivän kuluessa siitä päivästä, jolloin hän on saanut tiedon varmistetusta positiivisesta testituloksesta. Riitauttaminen tehdään siihen terveydenhuollon toimintayksikköön, josta huumausainetestiä koskeva tutkimuslähete on annettu. Riitautettaessa positiivinen testitulos, on B-näytteen analysointi laboratoriossa suoritettava dokumentoidusti. B- näytteen analysoinnin suorittanut laboratorio toimittaa testituloksen siihen terveydenhuollon toimintayksikköön, joka on pyytänyt B- näytteen analysointia.

16 HUUMAUSAINETESTIÄ KOSKEVA TODISTUS Laki yksityisyyden suojasta työelämässä 759/ Nimi Syntymäaika / otetussa näytteessä Ei huumausaineita Käyttänyt huumausaineita muuhun kuin lääkinnälliseen tarkoitukseen Rauma aika lääkäri

Päihdeohjelma ja vastuu sen toteuttamisesta koskevat koko henkilöstöä.

Päihdeohjelma ja vastuu sen toteuttamisesta koskevat koko henkilöstöä. Päihdeohjelma Päihdeohjelman tarkoitus Päihdeohjelmalla pyritään henkilöstön työkyvyn ja hyvinvoinnin ylläpitämiseen, tuottavan ja hyvin toimivan työyhteisön kehittämiseen sekä työelämän laadun parantamiseen.

Lisätiedot

yhteistyötoimikunta 26.4.2010 kunnanhallitus 10.5.2010 HEINÄVEDEN KUNNAN PÄIHDEOHJELMA

yhteistyötoimikunta 26.4.2010 kunnanhallitus 10.5.2010 HEINÄVEDEN KUNNAN PÄIHDEOHJELMA yhteistyötoimikunta 26.4.2010 kunnanhallitus 10.5.2010 HEINÄVEDEN KUNNAN PÄIHDEOHJELMA 1 Päihdeohjelman tarkoitus Heinäveden kunnan päihdeohjelmalla pyritään henkilöstön työkyvyn ja hyvinvoinnin ylläpitämiseen,

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNKI 1 HENKILÖSTÖKESKUS

HELSINGIN KAUPUNKI 1 HENKILÖSTÖKESKUS HELSINGIN KAUPUNKI 1 HELSINGIN KAUPUNGIN HENKILÖSTÖN PÄIHDEOHJELMA 1 Päihdeohjelman tavoite Helsingin kaupungin tavoitteena on työnantajana turvata henkilöstölleen päihteetön, turvallinen työyhteisö sekä

Lisätiedot

Päihdeongelmaisen hoitoonohjaus

Päihdeongelmaisen hoitoonohjaus Päihdeongelmaisen hoitoonohjaus - Työsuojelujaos 4.4.2013 - Yhteistyötoimikunta 15.4.2013 Sisällysluettelo PÄIHDEONGELMA JA HOITOONOHJAUS 3 Johdanto 3 Huolestuttavia merkkejä 3 Vastuu 3 Huumausainetestiä

Lisätiedot

Ehkäise päihdeongelmat ajoissa

Ehkäise päihdeongelmat ajoissa Ehkäise päihdeongelmat ajoissa Suositus päihdeongelmien ennaltaehkäisystä ja käsittelystä ja työpaikoilla Riskirajoilla? -seminaari Helsinki, 16.9.2015 Jan Schugk Elinkeinoelämän keskusliitto EK Suosituksen

Lisätiedot

Hoitohenkilöstön valvonta ja ammattioikeuksien varmistaminen

Hoitohenkilöstön valvonta ja ammattioikeuksien varmistaminen Hoitohenkilöstön valvonta ja ammattioikeuksien varmistaminen Työterveyshuollon kommenttipuheenvuoro Turku Petrea Marjo Sinokki, työterveysjohtaja Turun Työterveystalo/Turun kaupunki LT, työterveyshuollon

Lisätiedot

PÄIHDEHOIDON TOIMINTAMALLI

PÄIHDEHOIDON TOIMINTAMALLI PÄIHDEHOIDON TOIMINTAMALLI OMA-ALOITTEINEN HOITOON- HAKEUTUMINEN. PÄIHDEHOITO- SOPIMUS (LIITE) 1. ENNALTA- EHKÄISY 2. PÄIHDE- ONGELMA 3. PUHEEKSIOTTO- KESKUSTELU 4. HOIDOSTA SOPIMINEN 5. PÄIHDEHOITO- SUUNNITELMA

Lisätiedot

RANUAN KUNTA. Ranuan kunnan PÄIHDEOHJELMA. Päihdeasioiden käsittelyn periaatteet ja menettelytavat

RANUAN KUNTA. Ranuan kunnan PÄIHDEOHJELMA. Päihdeasioiden käsittelyn periaatteet ja menettelytavat RANUAN KUNTA Ranuan kunnan PÄIHDEOHJELMA Päihdeasioiden käsittelyn periaatteet ja menettelytavat RANUAN KUNTA PÄIHDEOHJELMA 2(10) SISÄLTÖ 1. PÄIHDEOHJELMAN TAVOITTEET JA TARKOITUS... 3 2. TYÖ JA PÄIHTEET...

Lisätiedot

1. Päihdeohjelman tavoitteet ja tarkoitus

1. Päihdeohjelman tavoitteet ja tarkoitus 1. Päihdeohjelman tavoitteet ja tarkoitus Rovaniemen kaupungin päihdeohjelman tavoitteena on taata työntekijöille päihteetön ja turvallinen työympäristö. Tämä päihdeohjelma on tehty mukaillen Lapin sairaanhoitopiirin

Lisätiedot

LAPINLAHDEN KUNNAN PÄIHDEONGELMAISTEN HOITOONOHJAUSOHJE

LAPINLAHDEN KUNNAN PÄIHDEONGELMAISTEN HOITOONOHJAUSOHJE LIITE NRO 2 HKJAO 28.3.2011 31 LAPINLAHDEN KUNNAN PÄIHDEONGELMAISTEN HOITOONOHJAUSOHJE 1 1. YLEISTÄ Alkoholin ja muiden päihteiden väärinkäyttö on huomattava terveydellinen, taloudellinen ja sosiaalinen

Lisätiedot

Koulutus tulisi kohdistaa koko henkilöstöön, sekä esimiehiin että työntekijöihin myös työterveyshuollon asiantuntemusta hyödyntäen.

Koulutus tulisi kohdistaa koko henkilöstöön, sekä esimiehiin että työntekijöihin myös työterveyshuollon asiantuntemusta hyödyntäen. 1 (5) SUOSITUS PÄIHDEONGELMIEN ENNALTAEHKÄISYSTÄ, PÄIHDEASIOIDEN KÄSITTELYSTÄ JA HOITOONOHJAUKSESTA TYÖPAIKOILLA Työmarkkinajärjestöt ovat antaneet 1970-luvulla suosituksia alkoholin ja huumeiden haittatekijöiden

Lisätiedot

KAJAANIN KAUPUNGIN TYÖPAIKKOJEN PÄIHDEOHJELMA

KAJAANIN KAUPUNGIN TYÖPAIKKOJEN PÄIHDEOHJELMA KAJAANIN KAUPUNGIN TYÖPAIKKOJEN PÄIHDEOHJELMA Hyväksytty kaupunginhallituksessa 21.2.2012 38 Sisällysluettelo 1. Johdanto 1 2. Päihdeohjelman tarkoitus 1 3. Päihdeohjelma koskee koko henkilöstöä 1 4. Työyhteisöjen

Lisätiedot

1. ENNALTA EHKAISEVA TOIMINTA

1. ENNALTA EHKAISEVA TOIMINTA SUOSITUS PAIHDEONGELMIEN ENNALTAEHKAISYSTA, PAIHDEASIOIDEN WSITTELYSTA JA HOITOONOHJAUKSESTA TYOPAIKOILLA Tyomarkkinajarjestot ovat antaneet 1970-luvulla suosituksia alkoholin ja huumeiden haittatekijoiden

Lisätiedot

Sisällys. Liitteet 17

Sisällys. Liitteet 17 PÄIHDEOHJELMA 1 Sisällys Päihdeohjelman tarkoitus 3 Ennalta ehkäisevä toiminta 3 Tiedottaminen, koulutus ja muu ennaltaehkäisevä toiminta 3 Varhainen tukeminen 3 Päihdeongelman tunnistaminen ja ongelmaan

Lisätiedot

REISJÄRVEN KUNTA REISJÄRVEN KUNNAN PÄIHDEOHJELMA

REISJÄRVEN KUNTA REISJÄRVEN KUNNAN PÄIHDEOHJELMA REISJÄRVEN KUNTA REISJÄRVEN KUNNAN PÄIHDEOHJELMA SISÄLLYS 1 OHJELMAN TARKOITUS... 3 2 SOVELTAMISALA... 3 2.1 Päihteiden määritelmä... 3 2.2 Päihdeohjelman toteuttaminen... 4 3 VASTUUT... 4 4 ENNALTAEHKÄISEVÄ

Lisätiedot

ESPOON SEURAKUNTAYHTYMÄN PÄIHDEONGELMAISTEN HOITOONOHJAUSJÄRJESTELMÄ

ESPOON SEURAKUNTAYHTYMÄN PÄIHDEONGELMAISTEN HOITOONOHJAUSJÄRJESTELMÄ Sääntökokoelma B 16 XII 2003 Ykn 15.12.2003 Mitätöi lehden VII - 98 ESPOON SEURAKUNTAYHTYMÄN PÄIHDEONGELMAISTEN HOITOONOHJAUSJÄRJESTELMÄ Yleistä Päihteiden väärinkäyttö aiheuttaa huomattavaa terveydellistä,

Lisätiedot

VANTAAN KAUPUNKI VANDA STAD. Päihteetöntä päivää. Ohjeita päihdeongelman ehkäisyyn ja ratkaisuun H E N K I L Ö S T Ö K E S K U S

VANTAAN KAUPUNKI VANDA STAD. Päihteetöntä päivää. Ohjeita päihdeongelman ehkäisyyn ja ratkaisuun H E N K I L Ö S T Ö K E S K U S VANTAAN KAUPUNKI VANDA STAD Päihteetöntä päivää Ohjeita päihdeongelman ehkäisyyn ja ratkaisuun H E N K I L Ö S T Ö K E S K U S Päihdeasioiden käsittely Vantaan kaupungin työpaikoilla Tämä opas on tiivistelmä

Lisätiedot

Nurmijärven kunnan henkilöstön päihdeohjelma Liite 3

Nurmijärven kunnan henkilöstön päihdeohjelma Liite 3 Nurmijärven kunnan henkilöstön päihdeohjelma Liite 3 Huumetestaus Nurmijärven kunnan työpaikoilla Laki yksityisyyden suojasta työelämässä määrää, että työnantaja saa käsitellä vain sellaisia työntekijän

Lisätiedot

SORA-SÄÄNNÖKSET JA NÄYTTÖTUTKINNOT

SORA-SÄÄNNÖKSET JA NÄYTTÖTUTKINNOT SORA-SÄÄNNÖKSET JA NÄYTTÖTUTKINNOT Sora-säännösten toimeenpano ammatillisessa koulutuksessa seminaari, Helsinki 25.10.2012 Hallitusneuvos Merja Leinonen merja.leinonen@minedu.fi Muutokset lyhyesti opiskelijaksi

Lisätiedot

Etelä-Suomen nuorten työpajatoiminnan kehittämispäivä ajankohtaisia asioita. Merja Hilpinen ylitarkastaja

Etelä-Suomen nuorten työpajatoiminnan kehittämispäivä ajankohtaisia asioita. Merja Hilpinen ylitarkastaja Etelä-Suomen nuorten työpajatoiminnan kehittämispäivä 19.11.2015 - ajankohtaisia asioita Merja Hilpinen ylitarkastaja Nuorten työpajatoiminnan ajankohtaisia asioita Nuorisolaki uudistus Nuorisotakuuta

Lisätiedot

Työ- ja tasa-arvoasiainvaliokunta on antanut asiasta mietinnön (TyVM 3/2001 vp). Nyt koolla oleva eduskunta on hyväksynyt seuraavat

Työ- ja tasa-arvoasiainvaliokunta on antanut asiasta mietinnön (TyVM 3/2001 vp). Nyt koolla oleva eduskunta on hyväksynyt seuraavat Hallitus on vuoden 2000 valtiopäivillä antanut eduskunnalle esityksensä laiksi yksityisyyden suojasta työelämässä ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi (HE 75/2000 vp). Työ- ja tasa-arvoasiainvaliokunta

Lisätiedot

Työelämässä ja opiskelussa tehtäviin huumausainetesteihin liittyvä lainsäädäntö

Työelämässä ja opiskelussa tehtäviin huumausainetesteihin liittyvä lainsäädäntö Työelämässä ja opiskelussa tehtäviin huumausainetesteihin liittyvä lainsäädäntö 17.11.2016 Markku Sainio, Työterveyslaitos Ritva Partinen, ylitarkastaja, Sosiaali- ja terveysministeriö 1 Ritva Partinen

Lisätiedot

Päihdehaitat hallintaan!

Päihdehaitat hallintaan! Akava Elinkeinoelämän keskusliitto EK Kirkon työmarkkinalaitos KiT KT Kuntatyönantajat Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK Toimihenkilökeskusjärjestö STTK Valtion työmarkkinalaitos VTML Päihdehaitat

Lisätiedot

PÄIHDEONGELMAISTEN HOITOONOHJAUSOHJE

PÄIHDEONGELMAISTEN HOITOONOHJAUSOHJE 2013 PÄIHDEONGELMAISTEN HOITOONOHJAUSOHJE 25.9.2013 Versio 1.0 Lapin ammattiopisto Lapin matkailuopisto Lapin Urheiluopisto Lapin oppisopimuskeskus 1 (8) Sisällysluettelo 1 ALKOHOLIN JA MUIDEN PÄIHTEIDEN

Lisätiedot

SAIRAUSLOMA. Sari Anetjärvi

SAIRAUSLOMA. Sari Anetjärvi SAIRAUSLOMA Sari Anetjärvi SAIRAUSLOMAN MYÖNTÄMINEN Sairaudesta johtuvan työkyvyttömyyden vuoksi on haettava sairauslomaa toimivaltaiselta työnantajan edustajalta. Esimies voi myöntää sairauslomaa ilman

Lisätiedot

LIEKSAN KAUPUNGIN PÄIHDEOHJELMA

LIEKSAN KAUPUNGIN PÄIHDEOHJELMA 1 KUNNALLINEN ASETUSKOKOELMA Kaupunginhallituksen henkilöstöjaosto hyväksynyt 5.12.2013 Voimaantulo 10.12.2013 LIEKSAN KAUPUNGIN PÄIHDEOHJELMA 2 SISÄLTÖ 1. Tavoite... 3 2. Soveltamisala ja päihteet...

Lisätiedot

HENKILÖSTÖN PÄIHDEOHJELMA JA HOITOONOHJAUSMALLI

HENKILÖSTÖN PÄIHDEOHJELMA JA HOITOONOHJAUSMALLI 1 Henkilöstöpalvelut Mäntsälän kunta HENKILÖSTÖN PÄIHDEOHJELMA JA HOITOONOHJAUSMALLI Ohjelma on hyväksytty yhteistyöryhmässä 26.3.2015 ja kunnanhallituksessa 13.4.2015. Ohjelma päivitetään seuraavan kerran

Lisätiedot

ALKOHOLI- JA PÄIHDEAINEIDEN

ALKOHOLI- JA PÄIHDEAINEIDEN LIITE 10.2 ALKOHOLI- JA PÄIHDEAINEIDEN VÄÄRINKÄYTTÄJIÄ KOSKEVA HOITOONOHJAUSSOPIMUS Tämän hoitoonohjaussopimuksen tarkoituksena on pyrkiä päihteettömään työpaikkaan sekä parantaa ja selkeyttää työpaikalla

Lisätiedot

SUOSITUS PÄIHDEONGELMIEN ENNALTAEHKÄISYSTÄ, PÄIHDEASIOIDEN KÄSITTELYSTÄ JA HOITOONOHJAUKSESTA TYÖPAIKOILLA

SUOSITUS PÄIHDEONGELMIEN ENNALTAEHKÄISYSTÄ, PÄIHDEASIOIDEN KÄSITTELYSTÄ JA HOITOONOHJAUKSESTA TYÖPAIKOILLA SUOSITUS PÄIHDEONGELMIEN ENNALTAEHKÄISYSTÄ, PÄIHDEASIOIDEN KÄSITTELYSTÄ JA HOITOONOHJAUKSESTA TYÖPAIKOILLA Päihteiden käsittely työpaikalla Päihteiden käyttö on merkittävä ongelma suomalaisilla työpaikoilla.

Lisätiedot

Työpaikan henkilöstöä koskevat suunnitelmat

Työpaikan henkilöstöä koskevat suunnitelmat 3.11.2016 Työpaikan henkilöstöä koskevat suunnitelmat Opetustoimen ajankohtainen juridiikka Kouluneuvos Petri Heikkilä Suunnitelma Säädösperusta Työsuojelun toimintaohjelma Työturvallisuuslaki 9 Häirinnän

Lisätiedot

SONKAJÄRVEN KUNNAN PÄIHDEOHJELMA

SONKAJÄRVEN KUNNAN PÄIHDEOHJELMA 1(19) SONKAJÄRVEN KUNNAN PÄIHDEOHJELMA Yhteistyöryhmä 30.10.2014 15 Kunnanhallitus 10.11.2014 219 2(19) Sisällys 1. PÄIHDEOHJELMAN TARKOITUS JA TAVOITTEET 2. VASTUUT JA VELVOLLISUUDET PÄIHDETYÖSSÄ 3. ENNALTAEHKÄISEVÄ

Lisätiedot

Juuan kunnan päihdeohjelma

Juuan kunnan päihdeohjelma liite khall 8.1.2001 10 Juuan kunnan päihdeohjelma 1 Päihdeasioiden hoito ja vastuu Päihdeasioiden hoito työpaikalla on osa johtamista ja työyhteisön kehittämistä, koulutusta, työsuojelua ja työterveyshuoltoa

Lisätiedot

Yhteistyötoimikunta 2.9.2011 Kunnanhallitus 6.9.2011 IIN KUNNAN PÄIHDEOHJELMA

Yhteistyötoimikunta 2.9.2011 Kunnanhallitus 6.9.2011 IIN KUNNAN PÄIHDEOHJELMA Yhteistyötoimikunta 2.9.2011 Kunnanhallitus 6.9.2011 IIN KUNNAN PÄIHDEOHJELMA Sisällysluettelo 1. Päihdeohjelman tarkoitus 3 2. Ennaltaehkäisevä toiminta 3 3. Määritelmiä ja periaatteita 4 4. Päihdeongelman

Lisätiedot

Päihdeohjelman lomakkeet. 1. Muistio puheeksiottotilanteesta 2. Hoitositoumus 3. Kuntoutussuunnitelma 4. Varoitus päihteiden käytöstä

Päihdeohjelman lomakkeet. 1. Muistio puheeksiottotilanteesta 2. Hoitositoumus 3. Kuntoutussuunnitelma 4. Varoitus päihteiden käytöstä Päihdeohjelman lomakkeet 1. Muistio puheeksiottotilanteesta 2. Hoitositoumus 3. Kuntoutussuunnitelma 4. Varoitus päihteiden käytöstä Työterveyslaitos Topeliuksenkatu 41 a A, 00250 Helsinki, puh. 030 4741,

Lisätiedot

Oulunkaaren päihdeohjelma

Oulunkaaren päihdeohjelma Oulunkaaren päihdeohjelma Yhteistyötoimikunta 28.4.2011 Yhtymähallitus 25.5.2011 Sisällysluettelo 1. Päihdeohjelman tarkoitus... 3 2. Ennaltaehkäisevä toiminta... 3 3. Määritelmiä ja periaatteita... 4

Lisätiedot

PERUSPALVELUKUNTAYHTYMÄ SELÄNTEEN PÄIHDEOHJELMA

PERUSPALVELUKUNTAYHTYMÄ SELÄNTEEN PÄIHDEOHJELMA PERUSPALVELUKUNTAYHTYMÄ SELÄNTEEN PÄIHDEOHJELMA SISÄLTÖ sivu 1. Yleistä 1 2. Päihdeohjelman tarkoitus 1 3. Päihdeohjelma koskee koko henkilöstöä 1 4. Ennalta ehkäisevä toiminta 2 5. Päihdehaitan havaitseminen

Lisätiedot

PYHÄJÄRVEN KAUPUNGIN PÄIHDEOHJELMA

PYHÄJÄRVEN KAUPUNGIN PÄIHDEOHJELMA PYHÄJÄRVEN KAUPUNGIN PÄIHDEOHJELMA Kaupunginvaltuusto 31.8.2009 86 Jukka Tikanmäki Päivi Ruotoistenmäki Martti Savolainen Raija Leppäharju SISÄLTÖ sivu 1. Yleistä 3 2. Päihdeohjelman tarkoitus 3 3. Päihdeohjelma

Lisätiedot

Työsuojelujaosto 1.10.2015 Johtoryhmä 6.11.2015 Yhteistyötoimikunta 12.11.2015 Kaupunginhallitus KITEEN KAUPUNGIN PÄIHDEOHJELMA

Työsuojelujaosto 1.10.2015 Johtoryhmä 6.11.2015 Yhteistyötoimikunta 12.11.2015 Kaupunginhallitus KITEEN KAUPUNGIN PÄIHDEOHJELMA Työsuojelujaosto 1.10.2015 Johtoryhmä 6.11.2015 Yhteistyötoimikunta 12.11.2015 Kaupunginhallitus KITEEN KAUPUNGIN PÄIHDEOHJELMA 2 / 17 Sisällys Sisällys... 2 1. TAVOITE... 3 2. MÄÄRITELMIÄ... 3 3. VASTUUT

Lisätiedot

Päihdeohjelma. Ruokolahden kunnan työpaikoille. Hyväksytty KH / 245

Päihdeohjelma. Ruokolahden kunnan työpaikoille. Hyväksytty KH / 245 Päihdeohjelma Ruokolahden kunnan työpaikoille Hyväksytty KH 21.9.2015/ 245 RUOKOLAHDEN KUNNAN PÄIHDEOHJELMA 1. Yleistä Tämä päihdeohjelma koskee kaikkia Ruokolahden kunnan palveluksessa olevia viranhaltijoita

Lisätiedot

Työsuojelutoimikunta 1.4.2011 Yhteistoimintaelin 28.4.2011 Henkilöstötoimikunta 28.4.2011 Kunnanhallitus 9.5.2011. Pyhäjoen kunnan päihdeohjelma

Työsuojelutoimikunta 1.4.2011 Yhteistoimintaelin 28.4.2011 Henkilöstötoimikunta 28.4.2011 Kunnanhallitus 9.5.2011. Pyhäjoen kunnan päihdeohjelma Työsuojelutoimikunta 1.4.2011 Yhteistoimintaelin 28.4.2011 Henkilöstötoimikunta 28.4.2011 Kunnanhallitus 9.5.2011 Pyhäjoen kunnan päihdeohjelma PÄIHDEOHJELMAN TARKOITUS Pyhäjoen kunnan tavoitteena on työnantajana

Lisätiedot

Hyvinvointia työstä. Työterveyslaitos www.ttl.fi

Hyvinvointia työstä. Työterveyslaitos www.ttl.fi Hyvinvointia työstä Työyhteisöt ehkäisevän päihdetyön areenana Leena Hirvonen, TtM, erityisasiantuntija Työryhmä: Anne Kujasalo, Katrimaija Luurila, Marketta Kivistö Ehkäisevän päihdetyön toteutuminen

Lisätiedot

Ollahanpas ihimisiksi

Ollahanpas ihimisiksi Kunnanhallitus 2.5.2016 65 Ollahanpas ihimisiksi Toimintamalli häirinnän ja epäasiallisen kohtelun varalle Isojoen kunta Häirinnän ja epäasiallisen kohtelun hallinnan ohjeistus. Häirinnän ja epäasiallisen

Lisätiedot

SAUVON KUNNAN PÄIHDEOHJELMA

SAUVON KUNNAN PÄIHDEOHJELMA 1. PÄIHDEOHJELMAN TARKOITUS Sauvon kunnan tehtävänä on turvata henkilökunnalleen päihteetön ja turvallinen työyhteisö. Tämän vuoksi päihdehaittojen ehkäiseminen on tärkeä osa sekä yksilö- että työyksikkötasolla

Lisätiedot

HENKILÖSTÖYKSIKKÖ JOENSUUN KAUPUNGIN PÄIHDEOHJELMA

HENKILÖSTÖYKSIKKÖ JOENSUUN KAUPUNGIN PÄIHDEOHJELMA HENKILÖSTÖYKSIKKÖ JOENSUUN KAUPUNGIN PÄIHDEOHJELMA Henkilöstö- ja työllisyysjaosto _. _. 2013 2 Sisältö Päihdeongelman käsittelykaavio. 3 1. Päihdeohjelman tarkoitus ja tavoite..... 4 2. Vastuulliset toimijat..

Lisätiedot

Varhaisen tuen toimintamalli. Hyväksytty

Varhaisen tuen toimintamalli. Hyväksytty Varhaisen tuen toimintamalli Hyväksytty 2 Tavoitteet Varhaisen tuen mallin tavoitteena on sopia yhdessä menettelytavoista ja toimenpiteistä, joilla henkilöstön terveyteen ja työkykyyn voidaan kiinnittää

Lisätiedot

PÄIHDEOHJELMA PÄIHDEOHJELMA

PÄIHDEOHJELMA PÄIHDEOHJELMA Nurmijärven kunnan henkilöstön PÄIHDEOHJELMA Nurmijärven kunnan henkilöstön PÄIHDEOHJELMA.nurmijarvi.fi Sisältö 1 Päihdeohjelman tarkoitus... 3 2 Ennaltaehkäisevä toiminta... 4 3 Varhainen puuttuminen...

Lisätiedot

Päihdeohjelma. Mahdollisuus hyvään huomiseen

Päihdeohjelma. Mahdollisuus hyvään huomiseen Päihdeohjelma Mahdollisuus hyvään huomiseen Sisällys 3 Päihdeohjelman tarkoitus 5 Ennalta ehkäisevä toiminta 5 Tiedottaminen, koulutus ja muu ennaltaehkäisevä toiminta 5 Varhainen puuttuminen 6 Määritelmiä

Lisätiedot

SÄÄDÖSKOKOELMA. 2004 Julkaistu Helsingissä 18 päivänä elokuuta 2004 N:o 759 765. Laki. N:o 759. yksityisyyden suojasta työelämässä

SÄÄDÖSKOKOELMA. 2004 Julkaistu Helsingissä 18 päivänä elokuuta 2004 N:o 759 765. Laki. N:o 759. yksityisyyden suojasta työelämässä SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2004 Julkaistu Helsingissä 18 päivänä elokuuta 2004 N:o 759 765 SISÄLLYS N:o Sivu 759 Laki yksityisyyden suojasta työelämässä... 2143 760 Laki työterveyshuoltolain muuttamisesta...

Lisätiedot

Sähköinen kulunvalvonta toimenpiteet yrityksissä. Paavo Mattila Talonrakennusteollisuus ry

Sähköinen kulunvalvonta toimenpiteet yrityksissä. Paavo Mattila Talonrakennusteollisuus ry Sähköinen kulunvalvonta toimenpiteet yrityksissä Paavo Mattila Talonrakennusteollisuus ry Sähköinen kulunvalvonta ja YT-laki YT-laki edellyttää sähköisen kulunvalvonnan käsittelemistä YTneuvotteluissa

Lisätiedot

Työkyvyn hallinta ja varhainen tuki

Työkyvyn hallinta ja varhainen tuki Työkyvyn hallinta ja varhainen tuki Pirkko Mäkinen, asiantuntija Työturvallisuuskeskus TTK pirkko.makinen@ttk.fi 19.11.2013 Työkyvyn hallinta, seuranta ja varhainen tuki Työkyvyn hallinta tarkoittaa toimintatapoja,

Lisätiedot

Työterveyshuolto ja kuntoutusasiakas. Heli Leino Työterveyshuollon ja yleislääketeiteen erikoslääkäri

Työterveyshuolto ja kuntoutusasiakas. Heli Leino Työterveyshuollon ja yleislääketeiteen erikoslääkäri Työterveyshuolto ja kuntoutusasiakas Heli Leino Työterveyshuollon ja yleislääketeiteen erikoslääkäri Ylilääkärii Työterveyshuolto tekee työtä työsuhteessa olevien terveyden edistämiseksi, työtapaturmien

Lisätiedot

Henkilöstöyksikön ohje 1.6.2011. Huomautus ja varoitus virka- ja työsuhteessa. mukaisesti työn suorittamisesta.

Henkilöstöyksikön ohje 1.6.2011. Huomautus ja varoitus virka- ja työsuhteessa. mukaisesti työn suorittamisesta. Henkilöstöyksikön ohje 1.6.2011 Huomautus ja varoitus virka- ja työsuhteessa Viranhaltijan on suoritettava virkasuhteeseen kuuluvat tehtävät asianmukaisesti ja viivytyksettä noudattaen asianomaisia säännöksiä

Lisätiedot

Työsuojelun toimintaohjelma 2014-2017. Saarijärven kaupunki

Työsuojelun toimintaohjelma 2014-2017. Saarijärven kaupunki Työsuojelun toimintaohjelma 2014-2017 Saarijärven kaupunki 1. Työsuojelun tavoitteet Työpaikan työsuojelutoiminta perustuu työturvallisuuslakiin (738/2002) sekä lakiin työsuojelun valvonnasta ja työpaikan

Lisätiedot

Terveyttä ja työkykyä työterveysyhteistyöllä

Terveyttä ja työkykyä työterveysyhteistyöllä Työterveysyhteistyö on suunnitelmallista ja tavoitteellista yhteistyötä työterveyshuoltolain toteuttamiseksi. Terveyttä ja työkykyä työterveysyhteistyöllä OPAS PIENTYÖPAIKOILLE Hyvä työkyky ja hyvä ilmapiiri

Lisätiedot

Opiskelun turvallisuuteen ja opiskeluun soveltumattomuuden arviointiin liittyviä ohjeita

Opiskelun turvallisuuteen ja opiskeluun soveltumattomuuden arviointiin liittyviä ohjeita Lahden ammattikorkeakoulu Sosiaali- ja terveysala Syksy 2012 Opiskelun turvallisuuteen ja opiskeluun soveltumattomuuden arviointiin liittyviä ohjeita Yliopistoja, ammattikorkeakouluja, ammatillista koulutusta

Lisätiedot

YHTEISTYÖ TYÖKYVYN ARVIOINNISSA

YHTEISTYÖ TYÖKYVYN ARVIOINNISSA 1 YHTEISTYÖ TYÖKYVYN ARVIOINNISSA Jari Korhonen Liikelaitoksen johtaja, työterveyshuollon erikoislääkäri Joensuun Työterveys Joensuu 26.4.2013 7.5.2013 Jari Korhonen, johtaja, Joensuun Työterveys 2 Mitä

Lisätiedot

KOKKOLAN KAUPUNGIN PÄIHDEOHJELMA JA HOITOONOHJAUSMALLI

KOKKOLAN KAUPUNGIN PÄIHDEOHJELMA JA HOITOONOHJAUSMALLI KOKKOLAN KAUPUNGIN PÄIHDEOHJELMA JA HOITOONOHJAUSMALLI Henkilöstöpalvelut 23.5.2017 Hyväksytty yhteistoimintaryhmässä 24.5.2017 2 (14) Sisällys Johdanto... 3 1 Mikä on päihdeongelma... 4 2 Päihdeohjelma...

Lisätiedot

Työkyvyn hallinta ja varhainen tuki

Työkyvyn hallinta ja varhainen tuki Työkyvyn hallinta ja varhainen tuki Pirkko Mäkinen, asiantuntija Työturvallisuuskeskus TTK pirkko.makinen@ttk.fi 2.11.2017 Työkyvyn hallinta, seuranta ja varhainen tuki Työkyvyn hallinta tarkoittaa toimintatapoja,

Lisätiedot

Helsingissä 23. kesäkuuta 2005 KUNNALLINEN TYÖMARKKINALAITOS

Helsingissä 23. kesäkuuta 2005 KUNNALLINEN TYÖMARKKINALAITOS VIRKA- JA TYÖEHTOSOPIMUS KUNNALLISEN YLEISEN VIRKA- JA TYÖEHTOSOPIMUKSEN 2005 2007 VIII LUVUN JA IX LUVUN MUUTTAMISESTA Kunnallisen yleisen virka- ja työehtosopimuksen 2005 2007 lomauttamista koskevan

Lisätiedot

TORNION KAUPUNKI. Hyväksytty kaupunginhallituksen kokouksessa

TORNION KAUPUNKI. Hyväksytty kaupunginhallituksen kokouksessa TORNION KAUPUNKI Hyväksytty kaupunginhallituksen kokouksessa 8.12.2003 647 SISÄLLYSLUETTELO MENETTELYTAPAOHJE TYÖHÖN SOVELTUVUUTTA JA TYÖKYKYÄ KOSKEVISSA RISTIRIITATILANTEISSA 1. Menettelytapaohjeen tarkoitus..

Lisätiedot

KAJAANIN KAUPUNKI 1/5. Kajaanin kaupunki ja kaupungin työntekijöitä ja viranhaltijoita edustavat henkilöstöjärjestöt.

KAJAANIN KAUPUNKI 1/5. Kajaanin kaupunki ja kaupungin työntekijöitä ja viranhaltijoita edustavat henkilöstöjärjestöt. KAJAANIN KAUPUNKI 1/5 SOPIMUS YHTEISTOIMINTAORGANISAATIOSTA Sopijaosapuolet: Kajaanin kaupunki ja kaupungin työntekijöitä ja viranhaltijoita edustavat henkilöstöjärjestöt. Tällä sopimuksella sovitaan työnantajan

Lisätiedot

LIEKSAN KAUPUNGIN HENKILÖKUNNAN TERVEYDENHUOLTOSÄÄNTÖ. 1 Tämän säännön piiriin kuuluvat kaupungin palveluksessa olevat viranhaltijat ja työntekijät.

LIEKSAN KAUPUNGIN HENKILÖKUNNAN TERVEYDENHUOLTOSÄÄNTÖ. 1 Tämän säännön piiriin kuuluvat kaupungin palveluksessa olevat viranhaltijat ja työntekijät. Lieksan kaupunki KUNNALLINEN ASETUSKOKOELMA 28/1974 =============================================================== 1 (5) LIEKSAN KAUPUNGIN HENKILÖKUNNAN TERVEYDENHUOLTOSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuusto hyväksynyt

Lisätiedot

Juuan kunnan päihdeohjelma

Juuan kunnan päihdeohjelma Khall 26.9.2016 225 Juuan kunnan päihdeohjelma Yt-elin 16.9.2016 Khall Juuan kunnan päihdeohjelma 1 Päihdeasioiden hoito ja vastuu Päihdeasioiden hoito työpaikalla on osa johtamista ja työyhteisön kehittämistä,

Lisätiedot

Työntekijän työkyvyn tukeminen Aktiivinen tuki

Työntekijän työkyvyn tukeminen Aktiivinen tuki Varhainen tukeminen osa esimiestyötä asiantuntijapalvelut Tehostettu tuki kun työpaikan eivät riitä 1. Työntekijän ongelman tunnistaminen 2. Esimies ottaa asian puheeksi 3. Työpaikan 4. Työterveyshuollon

Lisätiedot

Korvaava työ kemian aloilla

Korvaava työ kemian aloilla Korvaava työ kemian aloilla KEMIANTEOLLISUUS KT RY TEAM TEOLLISUUSALOJEN AMMATTILIITTO RY AMMATTILIITTO PRO RY YLEMMÄT TOIMIHENKILÖT YTN RY 1 KORVAAVA TYÖ KEMIAN ALOILLA 2017 Korvaava työ kemian aloilla

Lisätiedot

SAIRAUSPOISSAOLOJEN HALLINTA

SAIRAUSPOISSAOLOJEN HALLINTA 1 SAIRAUSPOISSAOLOJEN HALLINTA Sairauspoissaolo tarkoittaa työstä poissaoloa sairaudesta, vammasta tai tapaturmasta johtuvan työkyvyttömyyden vuoksi. Sairauspoissaolojen hallinnan keskeinen tavoite on

Lisätiedot

Muistio MUUTOKSET MÄÄRÄAIKAISEEN TYÖSOPIMUKSEEN, KOEAIKAAN JA TAKAISINOTTOVELVOLLISUUTEEN

Muistio MUUTOKSET MÄÄRÄAIKAISEEN TYÖSOPIMUKSEEN, KOEAIKAAN JA TAKAISINOTTOVELVOLLISUUTEEN 14.12.2016 1 (5) MUUTOKSET MÄÄRÄAIKAISEEN TYÖSOPIMUKSEEN, KOEAIKAAN JA TAKAISINOTTOVELVOLLISUUTEEN Työsopimuslaki muuttuu 1.1.2017 voimaantulevalla lailla seuraavasti: Määräaikainen työsopimus voidaan

Lisätiedot

Varhaisen tuen malli. Hailuodon kunnan työntekijöille, esimiehille ja työterveyshuollolle 17.4.2015 1

Varhaisen tuen malli. Hailuodon kunnan työntekijöille, esimiehille ja työterveyshuollolle 17.4.2015 1 Varhaisen tuen malli Hailuodon kunnan työntekijöille, esimiehille ja työterveyshuollolle 17.4.2015 1 Mitä varhainen tuki tarkoittaa? Työntekijöiden työssä jaksamisen edistämistä Heikentyneen työkyvyn uhkan

Lisätiedot

Hallituksen esitys ns. SORAlainsäädännöksi. Sakari Karjalainen Ammatillisen koulutuksen seminaari 17.-18.11.2010 Tampere

Hallituksen esitys ns. SORAlainsäädännöksi. Sakari Karjalainen Ammatillisen koulutuksen seminaari 17.-18.11.2010 Tampere Hallituksen esitys ns. SORAlainsäädännöksi Sakari Karjalainen Ammatillisen koulutuksen seminaari 17.-18.11.2010 Tampere Hallituksen esityksen tavoitteena on edistää potilas- ja asiakasturvallisuutta, liikenneturvallisuutta,

Lisätiedot

JÄRJESTYSSÄÄNNÖT. Espoon seudun koulutuskuntayhtymä Omnia

JÄRJESTYSSÄÄNNÖT. Espoon seudun koulutuskuntayhtymä Omnia JÄRJESTYSSÄÄNNÖT Espoon seudun koulutuskuntayhtymä Omnia Voimaan 28.8.2014 sisältävät opiskelijan tai harjoittelijan oikeuksia ja velvollisuuksia koskevia määräyksiä, joiden lähtökohtana ovat ammatillisesta

Lisätiedot

Kannabis ja laki - suojelee ja syrjäyttää?

Kannabis ja laki - suojelee ja syrjäyttää? Kannabis ja laki - suojelee ja syrjäyttää? Kim Kannussaari Koulutussuunnittelija Ehkäisevä päihdetyö EHYT ry Miten puhua kannabiksesta hanke (hanketta rahoitetaan TE-määrärahoista) Rikoslaki 50 luku Rikosoikeudellisesti

Lisätiedot

Ajankohtaista Georg Henrik Wrede. Johtaja, nuorisotyön ja politiikanvastuualue

Ajankohtaista Georg Henrik Wrede. Johtaja, nuorisotyön ja politiikanvastuualue Ajankohtaista Georg Henrik Wrede Johtaja, nuorisotyön ja politiikanvastuualue 02953 30345 georghenrik.wrede@minedu.fi Uudistuksesta kysytty ja ehdotettu 1. Tavoitteet (2 ) 2. Nuorten määritelmä (3 ) 3.

Lisätiedot

Työterveysyhteistyö työntekijän työhön paluun tukena Rovaniemi

Työterveysyhteistyö työntekijän työhön paluun tukena Rovaniemi Työterveysyhteistyö työntekijän työhön paluun tukena 07.02.2013 Rovaniemi ylilääkäri, työterveyslääkäri Heli Leino, Rovaniemen kaupungin työterveysliikelaitos Työterveyshuolto = työnantajan järjestettäväksi

Lisätiedot

Hyvinvointia työstä. Huumausainetestien käyttö ja tulkinta työterveysja opiskeluterveydenhuollossa

Hyvinvointia työstä. Huumausainetestien käyttö ja tulkinta työterveysja opiskeluterveydenhuollossa Hyvinvointia työstä Huumausainetestien käyttö ja tulkinta työterveysja opiskeluterveydenhuollossa Markku Sainio, neurologian erikoislääkäri ja dosentti Koulutuksen avaus ja huumausainetestauksen taustat

Lisätiedot

Uudistuva työterveyshuolto - Sosiaali- ja terveysministeriön näkökulma

Uudistuva työterveyshuolto - Sosiaali- ja terveysministeriön näkökulma Uudistuva työterveyshuolto - Sosiaali- ja terveysministeriön näkökulma TTH-lain tarkoitus (1383/2001, 1 2mom) Yhteistoimin edistää: 1. työhön liittyvien sairauksien ja tapaturmien ehkäisyä; 2. työn ja

Lisätiedot

Ulkomaanliikenteen liitesopimukset. Varustamot suhtautuvat kielteisesti henkilöstönsä alkoholin ja huumeiden käyttöön.

Ulkomaanliikenteen liitesopimukset. Varustamot suhtautuvat kielteisesti henkilöstönsä alkoholin ja huumeiden käyttöön. LIITE 10.1 ULKOMAANLIIKENTEEN PÄIHDEPOLITIIKKA Varustamot suhtautuvat kielteisesti henkilöstönsä alkoholin ja huumeiden käyttöön. Työskenteleminen alkoholin tai huumeiden vaikutuksen alaisena kasvattaa

Lisätiedot

Jyväskylän ammattiopiston järjestyssäännöt

Jyväskylän ammattiopiston järjestyssäännöt Jyväskylän ammattiopiston järjestyssäännöt Järjestyssääntöjä sovelletaan Jyväskylän ammattiopistossa (Laki ammatillisesta koulutuksesta 630/1998/35 ), johon kuuluvana pidetään opetuksen käytössä olevia

Lisätiedot

Tässä laissa säädetään työnantajan velvollisuudesta järjestää työterveyshuolto sekä työterveyshuollon sisällöstä ja toteuttamisesta.

Tässä laissa säädetään työnantajan velvollisuudesta järjestää työterveyshuolto sekä työterveyshuollon sisällöstä ja toteuttamisesta. JM/2013 Sivu 1 / 9 21.12.2001/1383 Työterveyshuoltolaki Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: 1 luku Yleiset säännökset 1 Lain tarkoitus Tässä laissa säädetään työnantajan velvollisuudesta järjestää

Lisätiedot

Työnantajan ja työntekijän vastuut ja velvollisuudet

Työnantajan ja työntekijän vastuut ja velvollisuudet Työnantajan ja työntekijän vastuut ja velvollisuudet Riikka Raaska Työsuojeluvaltuutettu Riikka Raaska Ennaltaehkäisevää tukea säädöksistä Ohjaa kehittämään Määrittää minimitason Suojaa Velvoittaa Korjaa

Lisätiedot

PALTAMON TYÖVOIMAYHDISTYS RY:N PÄIHDEOHJELMA

PALTAMON TYÖVOIMAYHDISTYS RY:N PÄIHDEOHJELMA PALTAMON TYÖVOIMAYHDISTYS RY:N PÄIHDEOHJELMA 22.10.2010 2 Sisältö 1 JOHDANTO... 3 1.1 Esipuhe... 3 1.2 Päihdeohjelman tarkoitus... 4 1.3 Päihdeohjelman tavoitteet... 4 1.4 Seuranta... 4 2 ENNALTA EHKÄISEVÄ

Lisätiedot

Nuori työntekijänä. Ohjeita työnantajalle

Nuori työntekijänä. Ohjeita työnantajalle Nuori työntekijänä Ohjeita työnantajalle Kuka on nuori työntekijä? Laki nuorista työntekijöistä (998/1993) koskee alle 18-vuotiasta työntekijää. Lain nojalla on annettu asetus nuorten työntekijäin suojelusta

Lisätiedot

Mikä on työpaikkakiusaamista?

Mikä on työpaikkakiusaamista? Mikä on työpaikkakiusaamista? Työpaikkakiusaaminen = henkinen väkivalta on luonteeltaan toistuvaa säännöllistä pitkään jatkuvaa Henkistä väkivaltaa voivat harjoittaa Yksittäinen työtoveri tai työyhteisö

Lisätiedot

Määräaikaiset työsuhteet. - hyviä käytäntöjä esimiehille ja luottamusmiehille

Määräaikaiset työsuhteet. - hyviä käytäntöjä esimiehille ja luottamusmiehille Määräaikaiset työsuhteet - hyviä käytäntöjä esimiehille ja luottamusmiehille 1 2 Määräaikaiset työsuhteet - hyviä käytäntöjä esimiehille ja luottamusmiehille Uuden yliopistolain (558/2009) voimaantulon

Lisätiedot

Loviisan kaupunki on savuton työpaikka 1.1.2014 lukien. Ohjetta sovelletaan kaikissa kaupungin työpaikoissa ja kaupungin järjestämissä tilaisuuksissa.

Loviisan kaupunki on savuton työpaikka 1.1.2014 lukien. Ohjetta sovelletaan kaikissa kaupungin työpaikoissa ja kaupungin järjestämissä tilaisuuksissa. Liite 1 Hkj 18.4.2013 LOVIISAN KAUPUNKI 18.4.2013 OHJE SAVUTTOMASTA LOVIISASTA Ohjeen tarkoitus Loviisan kaupunki haluaa edistää henkilöstönsä tupakoimattomuutta. Savuttomuus koskee kaikkien tupakkatuotteiden

Lisätiedot

Tässä laissa säädetään työnantajan velvollisuudesta järjestää työterveyshuolto sekä työterveyshuollon sisällöstä ja toteuttamisesta.

Tässä laissa säädetään työnantajan velvollisuudesta järjestää työterveyshuolto sekä työterveyshuollon sisällöstä ja toteuttamisesta. 1 of 9 27/05/2011 11:51 Finlex» Lainsäädäntö» Ajantasainen lainsäädäntö» 2001» 21.12.2001/1383 21.12.2001/1383 Seurattu SDK 479/2011 saakka. Katso tekijänoikeudellinen huomautus käyttöehdoissa. Työterveyshuoltolaki

Lisätiedot

SOPIMUS YHTEISTOIMINNASTA LAPIN YLIOPISTOSSA

SOPIMUS YHTEISTOIMINNASTA LAPIN YLIOPISTOSSA SOPIMUS SOPIMUS YHTEISTOIMINNASTA LAPIN YLIOPISTOSSA Laki yhteistoiminnasta yrityksissä 334/2007 (jatkossa yhteistoimintalaki) mukaan työnantajan tulee antaa henkilöstölle oikea-aikaisesti riittävästi

Lisätiedot

Päihteetön terveyskeskus -toimintaohjelma

Päihteetön terveyskeskus -toimintaohjelma Päihteetön terveyskeskus -toimintaohjelma Keski-Satakunnan terveydenhuollon kuntayhtymä Yhteistoimintaelin 3.9.2015 / 34 Yhtymähallitus 17.9.2015 / 114 Sisällys 1 Päihteet ja työ...3 2 Päihteetön terveyskeskus

Lisätiedot

HÄIRINNÄN JA EPÄASIALLISEN KOHTELUN HALLINNAN TOIMINTAMALLI

HÄIRINNÄN JA EPÄASIALLISEN KOHTELUN HALLINNAN TOIMINTAMALLI HÄIRINNÄN JA EPÄASIALLISEN KOHTELUN HALLINNAN TOIMINTAMALLI 2 SISÄLLYSLUETTELO 1.JOHDANTO 3 2.LAINSÄÄDÄNTÖ 3 3.TERVEYDELLE HAITALLISEN HÄIRINNÄN JA EPÄASIALLISEN KOHTELUN HALLINNAN TOIMINTAMALLI 3 3.1

Lisätiedot

Eteva kuntayhtymän henkilöstösääntö

Eteva kuntayhtymän henkilöstösääntö Eteva kuntayhtymän henkilöstösääntö Eteva kuntayhtymä Yhtymähallitus 21.4.2016 30 liite 7 Yhtymäkokous 19.5.2016 12 liite 12 Sisältö 1 Yleistä... 3 1 Henkilöstösäännön soveltaminen... 3 2 Viran ja työsopimussuhteisen

Lisätiedot

Työhyvinvointia työpaikoille

Työhyvinvointia työpaikoille Työhyvinvointia työpaikoille 11.10.2016 Marja Heikkilä 1 Jamit kehittämistyö Työpaikat työkyvyn tukijoiksi 10 yritystä Uudellamaalla ja Pohjanmaalla 4 metalli- ja 6 hoiva-alan yritystä perustettu v.1951-

Lisätiedot

Valvonnalliset ja hoidolliset huumeseulat. - eettinen näkökulma. Päihdelääketieteen päivät Saija Turtiainen psyk.el HYKS, KEVA, Valvira

Valvonnalliset ja hoidolliset huumeseulat. - eettinen näkökulma. Päihdelääketieteen päivät Saija Turtiainen psyk.el HYKS, KEVA, Valvira Valvonnalliset ja hoidolliset huumeseulat - eettinen näkökulma Päihdelääketieteen päivät 9.-10.3.2017 Saija Turtiainen psyk.el HYKS, KEVA, Valvira Valvonnallinen testaus Valvonnallisen testauksen lähtökohtana

Lisätiedot

VASKIVUOREN LUKION PÄIHDESTRATEGIA - KOULUN TULEE OLLA PÄIHTEETÖN TYÖYMPÄRISTÖ

VASKIVUOREN LUKION PÄIHDESTRATEGIA - KOULUN TULEE OLLA PÄIHTEETÖN TYÖYMPÄRISTÖ VASKIVUOREN LUKION PÄIHDESTRATEGIA - KOULUN TULEE OLLA PÄIHTEETÖN TYÖYMPÄRISTÖ Vantaan kaupunki arvostaa päihteettömyyttä ja toimii siten, että erityisesti lapsilla ja nuorilla on oikeus päihteettömään

Lisätiedot

Työkyvyn edellytyksistä huolehtiminen on osa hyvää johtamista

Työkyvyn edellytyksistä huolehtiminen on osa hyvää johtamista Työkyvyn edellytyksistä huolehtiminen on osa hyvää johtamista Kirsi Ahola Työelämän lait ohjaavat esimiestä määrittelemällä velvollisuudet ja toimintatavat Työturvallisuuslaki 738/2002: Työnantaja on velvollinen

Lisätiedot

TYÖTERVEYSHUOLTO VARHAISEN PUUTTUMISEN MALLI

TYÖTERVEYSHUOLTO VARHAISEN PUUTTUMISEN MALLI 1 TYÖTERVEYSHUOLTO VARHAISEN PUUTTUMISEN MALLI Satu Myller, vastaava työterveyshoitaja Joensuun Työterveys Savuton Pohjois-Karjala työryhmän jäsen Siun Soten työterveyden asiakkuusvastaava 1.1.2017 2.11.2016

Lisätiedot

30.11.2014. Oppimistaidot ja työelämätietous IC130201. Työsopimuslaki. Työsopimuslaki. Petri Nuutinen

30.11.2014. Oppimistaidot ja työelämätietous IC130201. Työsopimuslaki. Työsopimuslaki. Petri Nuutinen Oppimistaidot ja työelämätietous IC130201 5 opintopistettä Petri Nuutinen Petri Nuutinen Lakia sovelletaan sopimukseen (työsopimus), jolla työntekijä tai työntekijät yhdessä työkuntana sitoutuvat henkilökohtaisesti

Lisätiedot

TYÖELÄMÄ PELISSÄ Voi hyvin työssä -kiertue. Salla

TYÖELÄMÄ PELISSÄ Voi hyvin työssä -kiertue. Salla TYÖELÄMÄ PELISSÄ Voi hyvin työssä -kiertue Salla Karjalainen @sallakar_ Miksi rahapelejä pelataan? Unelma jättipotista, ajanviete, älyllinen haaste, mielialan säätely, sosiaaliset tekijät Miten rahapelihaitat

Lisätiedot

AKTIIVINEN TYÖKYVYN SEURANTA

AKTIIVINEN TYÖKYVYN SEURANTA yhteistyötoimikunta 26.4.2010 kunnanhallitus 10.5.2010 AKTIIVINEN TYÖKYVYN SEURANTA Toimintamalli puheeksiottamisesta Heinäveden kunta Tavoitteet Aktiivisella työkyvyn seurannalla puututaan sellaisiin

Lisätiedot

Kainuun maakunta kuntayhtymän työkyvyn tukiprosessi. Marko Klemetti, työhyvinvointi- / työsuojelupäällikkö

Kainuun maakunta kuntayhtymän työkyvyn tukiprosessi. Marko Klemetti, työhyvinvointi- / työsuojelupäällikkö Kainuun maakunta kuntayhtymän työkyvyn tukiprosessi Marko Klemetti, työhyvinvointi- / työsuojelupäällikkö Henk. Yhteensä (pl.oae) KuEL- eläkkeelle siirtyneet Kainuun maakunta ky v. 2005 2008 eläkelajeittain,

Lisätiedot

Työhyvinvointi ja johtaminen

Työhyvinvointi ja johtaminen Työhyvinvointi ja johtaminen Johtaja 2012 forum Riihimäen-Hyvinkään Kauppakamari 13.9.2012 Aino-Marja Halonen Vastaava työterveyshoitaja Riihimäen Työterveys ry Riihimäen Työterveys ry Perustettu 1981

Lisätiedot

Kemin kaupungin päihdeohjelma

Kemin kaupungin päihdeohjelma Kemin kaupungin päihdeohjelma Luonnos 6.9.2016 1 Sisällysluettelo 1. Päihdeohjelman tarkoitus 2. Ennaltaehkäisevä toiminta 3. Määritelmiä ja periaatteita 4. Päihdeongelman tunnistaminen 5. Menettelytapaohjeet

Lisätiedot