HENKILÖSTÖN PÄIHDEOHJELMA JA HOITOONOHJAUSMALLI

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "HENKILÖSTÖN PÄIHDEOHJELMA JA HOITOONOHJAUSMALLI"

Transkriptio

1 1 Henkilöstöpalvelut Mäntsälän kunta HENKILÖSTÖN PÄIHDEOHJELMA JA HOITOONOHJAUSMALLI Ohjelma on hyväksytty yhteistyöryhmässä ja kunnanhallituksessa Ohjelma päivitetään seuraavan kerran kolmen vuoden kuluttua vuonna 2018, tarvittaessa aiemmin.

2 2 Esipuhe Päihdeohjelmalla luodaan Mäntsälän kuntaan pelisäännöt, joiden mukaan päihdehaittoja ehkäistään ja niihin puututaan jämäkästi ja riittävän ajoissa. Päihdeongelmien varhaisella tunnistamisella ja puuttumisella, päihdeongelmaisen hoitoonohjauksella ja kuntoutuksella vähennetään päihteiden väärinkäytöstä aiheutuvia terveyshaittoja ja kustannuksia. Päihdetyö on osa työpaikan johtamista, työturvallisuutta, työterveyshuoltoa ja yhteistoimintaa. Koko henkilöstön on oltava tietoinen päihdetapausten hoitoon liittyvistä menettelytavoista. Kunnan johto on sitoutunut ohjelmaan ja osaltaan edistää päihdehaittojen ehkäisyä ja päihdeohjelman toteuttamista Mäntsälän kunnassa. Tällä päihdeohjelmalla päivitetään vuonna 2007 tehty päihdeohjelma. Tässä päihdeohjelmassa on selkiytetty edelliseen nähden menettelytapoja varhaisessa puuttumisessa ja hoitoonohjauksessa sekä työnantajan toimenpiteissä. Myös palvelussuhteen ehtoja hoidon aikana on täsmennetty. Päihdeohjelmaa ovat olleet päivittämässä päihde-ja mielenterveysyksiköstä johtava työntekijä Sirpa Litmanen ja päihdeterapeutti Kirsikka Helenius-Pekki. Työterveyshuollosta mukana on ollut työterveyshoitaja/tiimivastaava Johanna Leppä. Työsuojelusta mukana ovat olleet työsuojeluvaltuutetut Christina Kalenius, Teuvo Heikkilä ja Sakari Hetemaa. Henkilöstöpalveluista henkilöstöjohtaja Mika Lindgren ja työhyvinvointikoordinaattori Monica Sulopuisto. Kiitämme kaikkia päihdeohjelman päivityksessä mukana olleita.

3 3 Päihdeohjelman tarkoitus ja tavoite Päihdeyhteyshenkilö Työnantajan tulee suositusten ja lakien mukaan taata turvallinen työympäristö ja työyhteisö sekä laatia päihdehaittojen käsittelemiseksi toimintamalli. Päihdeohjelman tarkoitus on, että kaikki ymmärtävät päihteiden väärinkäytön muodostavan merkittävän riskin henkilölle itselleen, työyhteisön toiminnalle sekä työntekijöiden ja asiakkaiden turvallisuudelle. Päihdeohjelma ohjaa ennaltaehkäisevän toiminnan toteuttamista ja menettelytapojen yhtenäistämistä päihdehaittoja käsiteltäessä. Päihdeohjelma koskettaa työntekijöitä, joille on syntynyt tai syntymässä päihteiden liikakäytöstä aiheutuva fyysinen, psyykkinen tai sosiaalinen ongelma. Tässä ohjelmassa päihteillä tarkoitetaan alkoholin, huumausaineiden ja/tai lääkkeiden väärinkäyttöä. Päihdeohjelmaa sovelletaan kaikille Mäntsälän kunnan palveluksessa oleville palvelusajasta tai työsuhteen laadusta riippumatta. Mikäli päihdeongelmia ilmenee koeajan aikana, tulee kyseeseen automaattisesti palvelusuhteen purkaminen. Palvelussuhteen purkaminen voi tulla kyseeseen välittömästi myös silloin kun kyseessä on työsopimuksesta tai laista johtuvien, työsuhteeseen olennaisesti vaikuttavien velvoitteiden vakavaa rikkomista tai törkeää laiminlyöntiä sekä sellaisten työntekijän henkilöön liittyvien työntekoedellytysten olennaista muuttumista, joiden vuoksi työntekijä ei enää kykene selviytymään työtehtävistään (työsopimuslaki 55/2001 ja laki kunnallisesta viranhaltijasta 304/2003). Mäntsälän kunnassa päihdeyhteyshenkilönä toimii työhyvinvointikoordinaattori Monica Sulopuisto. Puh Päihdeyhdyshenkilön rooli on neutraali ja ohjaava. Häntä voi konsultoida päihdehaittatilanteissa sekä päihdeohjelmaan liittyvissä kysymyksissä. Hän osallistuu varhaisen tuen mallien mukaisesti päihdehoitoneuvotteluihin ja seuraa osaltaan hoitoprosessin tuloksia. Päihdeyhteyshenkilö osallistuu päihdeohjelmasta tiedottamiseen. Ennaltaehkäisevä toiminta ja tiedottaminen Henkilöstön tulee olla tietoinen päihdeohjelmasta ja päihdetapausten hoitoon liittyvistä menettelytavoista. Mäntsälän kunnassa on järjestettävä säännöllisesti päihdeohjelmaan liittyvää koulutusta koko henkilöstölle. Lisäksi esimiesten tulee tiedottaa ja muistuttaa ohjelmasta työpaikkakokouksissa. Toimintaohjeet varhaiseen päihdeongelmaan puuttumiseen ovat osa varhaisen tuen toimintamallia ja työterveyshuollon toimintasuunnitelmaa. Toimintaohje löytyy henkilöstöhallinnon työpöydältä Ulrikasta. Työpaikoilla vallitseva kulttuuri vaikuttaa siihen, miten työyhteisössä keskustellaan alkoholista ja muista päihteistä. Hyvien työpaikkakäytänteiden ja työolosuhteiden, työn asianmukaisten järjestelyiden sekä esimiesten ja työntekijöiden välisen avoimen keskustelun ja tiedonkulun avulla ennaltaehkäistään mahdollisesti syntymässä olevia ongelmia, edistetään oma-aloitteista hoitoon hakeutumista tai tarvittaessa käynnistetään joustavasti virallinen hoitoonohjaus. Tietoisuuden lisääminen päihteiden terveyshaitoista, ongelman syntymisestä sekä hallinnan ja hoidon mahdollisuuksista voivat ehkäistä ongelman syntymistä ja rohkaista avun hakemiseen. Riskitilanteiden ennakointi ja kuormituksen- ja stressihallintakeinot sekä terveelliset elintavat tukevat kokonaisvaltaista hyvinvointia. Ohjausta ja neuvontaa on kaikkien saatavilla työterveyshuollon ja kunnallisten päihdeyksiköiden kautta. Päihdeongelman tunnistaminen ja varhainen puuttuminen Päihdeongelmaan puuttuminen on osa työpaikan työkyky ylläpitävää toimintaa. Päihteiden käyttöä arvioidaan aina osana myös muuta työkyvyn selvitystä. Työyhteisössä on tiedostettava runsaaseen päihteiden käyttöön liittyvät riskit, vaikka käyttö ei ilmenisikään näkyvinä haittoina. Erityisesti korostetaan puuttumista päihteiden käyttöön mahdollisimman varhaisessa vaiheessa. Päihdehaittoihin puuttuminen on jokaisen työntekijän velvollisuus työtoveria ja työyhteisöä kohtaan. Havainnoistaan tulee ilmoittaa ko.henkilölle ja esimiehelle. Esimiehen velvollisuus on puuttua ja käsitellä asiaa ja tämän ohjelman mukaisesti myös, kun on saanut siitä tietoa tai on itse havainnut henkilöllä muuttunutta käytöstä ja poissaoloja. Esimiesten ja työterveyshuollon kiinteä yhteistyö mahdollistaa varhaisen puuttumisen päihdeongelmiin.

4 4 Päihdeongelman tunnusmerkkejä voivat olla muuttunut käyttäytyminen, tokkuraisuus hoitamaton ulkonäkö toistuvat myöhästelyt, ennenaikaiset poistumiset työpaikalta tai muut työaikaojen noudattamatta jättäminen satunnaiset, äkilliset sairauspoissaolot omalla ilmoituksella sairauslomatodistukset eri lääkäreiltä toistuvat, yllättävät työvuorojen vaihdot töihin tullessa tai työssä ollessa päihteiden vaikutuksen alaisena tai krapulassa työtehon heikkeneminen, töiden laiminlyönnit, toistuvat virheet esimiesten välttäminen toistuvat tapaturmat rattijuoppous Hoitoon hakeutuminen ja ohjaaminen Hoitoon hakeutuminen voi tapahtua ongelmaisen omasta tai hänen perheensä aloitteesta, työtovereiden, esimiehen/ työnantajan aloitteesta ja työterveyshenkilöstön aloitteesta. Ensisijaisena tavoitteena on kannustaa oma-aloitteeseen ja vapaaehtoiseen hoitoon hakeutumiseen, koska se edistää hoidon tuloksellisuutta. Mikäli ko.henkilö ei oma-aloitteisesti käynnistä muutosta, vastuu siirtyy esimiehelle. 1. Kun henkilö hakeutuu omatoimisesti hoitoon, hän sopii yhteistyössä työterveyshuollon ja/tai päihdeterapeutin kanssa hoitotavasta ja- paikasta. Mikäli päihdeongelman hoitoon liittyy työstä poissaoloja, asiasta tulee keskustella ja sopia esimiehen kanssa. Ks.kohta palvelussuhteen ehdot. 2. Mikäli työterveyshuolto toteaa päihdeongelman, työterveyshuollon tehtävänä on kertoa ko.henkilölle hoitomahdollisuuksista ja ohjata hänet asianmukaiseen hoitoon. Tilanteissa, joissa on aihetta epäillä päihtyneenä olemista työpaikalla ja tästä aiheutuu vaaraa, työterveyshuollon tulee ottaa ko.henkilön esimieheen ja tiedustella asianomaisen työssä selviytymistä ja tarvittaessa ehdottaa toimenpiteitä ko.henkilön hoitoon ohjaamiseksi. Muissa tilanteissa työterveyshuoltoa sitoo vaitiolovelvollisuus. Työterveyshuollon tehtävänä on esimiehen pyynnöstä tehdä työkykyarvio ja arvioida hoidon tarve sekä osallistua hoitoonohjauksen, hoidon toteuttamiseen ja seurantaan. 3. Hoitoonohjaus- ja hoitosopimus tehdään aina heti, kun esimies on ohjannut ko.henkilön hoitoon. Hoitoonohjauksesta tehdään ko. osapuolille jaettava kirjallinen hoitoonohjaussopimus, jossa todetaan hoitopaikka, hoitoaika ja seurantatavat (liite 3). Hoitoonohjaus sopimus tehdään myös silloin, jos päihdeongelma toistuu kahden vuoden aikana päihdeongelman vuoksi annetun kirjallisen varoituksen saamisesta. 4. Päihdeongelmaisen kanssa laaditaan hoitoonohjaussopimus maksimissaan kaksi kertaa. Tämän jälkeen työpaikalla päihtyneenä esiintymisestä seuraa palvelusuhteen päättämistoimenpiteiden aloittaminen. Jos edellisestä väärinkäyttötapaussen toteamishetkestä tai hoitoonohjaussopimuksen päättymisestä on kulunut vähintään kaksi vuotta, käsitellään päihdeongelma uutena tapauksena. MENETTELYTAVAT Pääsääntönä on edetä menettelytapaohjeiden mukaisessa järjestyksessä päihdeongelman ilmetessä. Aikamäärää päihteiden käytöstä toimenpiteisiin harkitaan tapauskohtaisesti. Lähtökohtana voidaan pitää kuitenkin yhtä vuotta. 1. Kun tunnusmerkkejä päihdehaitasta Kun on tunnusmerkkejä päihdeongelmasta henkilön käyttäytymisen tai työsuorituksen perusteella, esimiehen tulee ottaa asia puheeksi. Puheeksiottokeskustelussa esimies ja ko. henkilö tekevät suunnitelman jatkotoimenpiteistä ja arvioivat mahdollisen hoidon tarpeen. Ko. henkilö voi halutessaan pyytää mukaan myös tukihenkilön. Tarvittaessa voidaan konsultoida työterveyshuoltoa. Puheeksiottokeskustelu kirjataan ja allekirjoitetaan (liite 2). Päihdeongelman tunnusmerkkien tai jos esimies epäilee poissaolon syyksi päihtymystä, voi hän vaatia ko. henkilöä toimittamaan työterveyslääkärin todistuksen poissaoloistaan. Esimies kertoo ko.henkilölle informoivansa työterveyshuoltoa etukäteen päihde-epäilystä. Mikäli 1. puheeksiottokeskustelussa päihteiden käytön haittojen hallintaan saamiseksi esimiehen kanssa sovitut suunnitelmat eivät toteudu ko.henkilöstä johtuen ja haitat toistuvat, esimies käy uudelleen

5 5 puheeksiottokeskustelun ja ohjaa ko.henkilön työterveyshuoltoon työkyvyn selvittelyyn ja arvioon hoidon tarpeesta. Puheeksiottolomake (liite 2) kirjataan ja allekirjoitetaan uudelleen ja siitä toimitetaan kopio työterveyshuoltoon. Esimiehellä on oikeus saada tietää, onko ko.henkilö hakeutunut työterveyshuoltoon esimiehen kehotuksen perusteella. Kun työntekijä on hakeutunut työterveyshuoltoon, työterveyshoitaja ja tarvittaessa lääkäri selvittävät ko. henkilön tilannetta. Ko. henkilö voidaan ohjata myös päihdeterapeutille. Tämän jälkeen työterveyshuolto kutsuu koolle hoitoneuvottelun sopien siitä ko.henkilön ja esimiehen kanssa. Mikäli työntekijä ei esimiehen kehotuksesta huolimatta hakeudu työterveyshuoltoon, esimies kutsuu koolle hoitoneuvottelun, johon ko.henkilö ja hänen tukihenkilönsä ja työterveyshuolto kutsutaan. Mikäli ko.henkilö kieltäytyy hoitoneuvottelusta ja hoitoonohjauksesta, annetaan kirjallinen varoitus. Varoituksessa todetaan uhka palvelussuhteen päättymisestä, mikäli ongelma jatkuu. Mikäli on tehty hoitoonohjaussopimus, mutta ko.henkilö keskeyttää hoitoonohjauksen eikä toteuta sopimuksessa sovittuja hoitoja, annetaan kirjallinen varoitus. Jos syynä törkeä laiminlyönti (työsopimuslaki 55/2001, laki kunnallisesta viranhaltijasta 304/2003), harkitsee työnantaja palvelussuhteen pysyvyyttä uudelleen. Mikäli hoitoonohjaussopimuksen avulla ei ole saatu toivottua tulosta päihdeongelman hoitamiseksi, aloitetaan palvelusuhteen päättämiseen liittyvät yhteistoimintamenettelyt. Kun ko.henkilö on sitoutunut tehtyyn hoitoonohjaussopimukseen sovitulle ajalle ja hoito on onnistunut, palvelussuhde jatkuu normaalisti. 2. Henkilö päihtyneenä työpaikalla Esimiehen tai hänen valtuuttamansa edustajan tulee poistaa päihtynyt tai päihteitä nauttiva työntekijä työpaikalta välittömästi sekä työntekijän oman että työyhteisön ja asiakkaiden turvallisuuden vuoksi. Työpaikalta poistaminen on työntekijän lähiesimiehen tehtävä. Hänen poissa ollessa tämä on varahenkilön tai ylemmän esimiehen tehtävä. Esimies pyytää aina poistamistilanteeseen avustajan /todistajan, joka voi olla esim. työtoveri. Esimiehellä tai hänen valtuuttamalla edustajalla on samanaikaisesti velvollisuus ehdottaa päihtyneelle alkoholi- tai huumausainepitoisuustutkimusta, jolla työntekijä voi osoittaa päihteettömyytensä. Tutkimuksen suorittaa virka-aikana ensisijaisesti työterveyshoitaja tai terveyskeskuksen sairaanhoitaja ja virka-ajan ulkopuolella terveyskeskuksen päivystys. Terveyskeskuksen päivystysaikojen ulkopuolella (klo ) lähiesimies tai vastuussa oleva henkilö voi todistajan läsnä ollessa pyytää puhaltamaan alkometriin tai tilanne todennetaan havaittujen päihtymyksen tunnusmerkkien perusteella. Tilanne voidaan arvioida myös Hyvinkään sairaalassa. Edellä mainittuihin ei ole kuitenkaan oikeutta pakottaa ketään vastoin tahtoaan. Alkometripuhallutuksissa promilleraja on 0. Mikäli henkilö kuitenkin kieltäytyy tutkimuksista, on esimiehellä tai muulla vastuussa olevalla henkilöllä velvollisuus vaatia kieltäytyminen kirjallisesti. Kieltäytyminen tulkitaan päihtyneenä esiintymiseksi ja jatkotoimenpiteet käynnistetään päihdeohjelman mukaisesti. Työntekijän edun mukaista on suostua alkoholi- tai huumausainepitoisuustutkimukseen, jotta vältytään vääriltä tulkinnoilta. Työntekijän palatessa töihin esimies käy puheeksiottokeskustelun, jonka yhteydessä esimies varaa ajan työterveyshuoltoon päihteiden käytön selvittelyä ja hoitoonohjaustarpeen arviointia varten. Puheeksiottokeskustelussa esimies kertoo ko. henkilölle Mäntsälän kunnan päihdeohjelmasta ja siitä, että jos tilanne toistuu, voi se lopulta johtaa palvelussuhteen päättymiseen. Esimies edellyttää työntekijältä jokaisesta sairauspoissaolosta työterveyshuollon todistuksen toistaiseksi. Esimies antaa työntekijälle kirjallisen varoituksen. Jos syynä törkeä laiminlyönti (työsopimuslaki 55/2001, laki kunnallisesta viranhaltijasta 304/2003), voi työnantaja harkita myös palvelusuhteen purkamista. Päihteiden käyttöön liittyvä puheeksiottokeskustelu dokumentoidaan (liite2) ja kopio siitä toimitetaan työterveyshuoltoon

6 6 Hoitoohjaussopimus Ko.henkilöä ei voida pakottaa hoitoonohjausopimukseen vaan se on työnantajan antama mahdollisuus, jonka aikana työnantaja yleensä pidättäytyy palvelussuhteen purkamis-tai irtisanomistoimenpiteistä. Kun ko.henkilö on hakeutunut esimiehen kehotuksesta työterveyshuoltoon, työterveyshoitaja ja tarvittaessa lääkäri selvittävät ko.henkilön työkykyä. Hänet voidaan ohjata myös päihdeterapeutille. Tämän jälkeen työterveyshuolto ja esimies kutsuvat koolle hoitoneuvottelun. Hoitoneuvotteluun osallistuvat ko.henkilö, esimies, työterveyshuollon edustaja, päihdeyksikön edustaja sekä ko.henkilön pyytämä tukihenkilö. Neuvottelussa sovitaan hoitoonohjauksesta, hoidon toteuttamisesta ja seurannasta. Tilaisuudessa käydään läpi ongelmaan ja hoitoonohjaukseen johtaneita syitä, arvioidaan hoidon tarve ja laatu, sovitaan järjestelyistä (kesto, hoitopaikka/paikat sekä työterveyshuollon oikeus saada palaute hoidosta, esimiehen oikeudesta saada tietoa hoidon toteutumisesta, työntekijän vastuut ja oikeudet) Tehdään kirjallinen hoitoonohjaussopimus, joka allekirjoitetaan (liite 3). Ko.henkilö, esimies, - työterveyshuolto ja päihdeterapeutti saavat kukin oman allekirjoitetun kappaleen sopimuksesta. Mikäli ko.henkilö kieltäytyy hoitoneuvottelusta ja hoitoonohjauksesta, annetaan kirjallinen varoitus. Varoituksessa todetaan uhka palvelussuhteen päättymisestä, mikäli ongelma jatkuu. Hoitoonohjaussopimuksen seuranta Työntekijä ohjataan hoitoon yleensä kuukaudeksi tai lyhyemmän määräaikaisen palvelussuhteen ajaksi. Esimiehellä on oikeus saada tieto, onko sovittu hoito toteutunut ja hoidon lopettamisesta ko.henkilöltä, työterveyshuollon yhteyshenkilöltä ja päihdetyöntekijältä. Päihdetyöntekijä ilmoittaa työterveyshuollon yhteyshenkilölle tilanteen/hoidon muutoksista ja palveluiden käytön mahdollisista keskeytyksistä tai esteistä. Työterveyshuollon yhteyshenkilö ilmoittaa niistä esimiehelle. Hoitoonohjaussopimuksen päätyttyä työterveyshuolto kutsuu osapuolet koolle ja arvioi yhdessä päihdetyöntekijän, ko.henkilön ja hänen tukihenkilönsä ja esimiehen kanssa, onko sopimusta syytä jatkaa. Tämänkaltaisia neuvonpitoja on mahdollista järjestää myös hoitoonohjaussopimuksen aikana. Mikäli ko. henkilö on saanut varoituksen päihdeongelmaan liittyen ja jos henkilö tämän jälkeen esiintyy päihtyneenä työpaikalla tai hänellä on päihteiden väärinkäytön vuoksi poissaoloja hoitoonohjaussopimuksen aikana tai hän laiminlyö muulla tavoin hoitoonohjaussopimuksessa sovittuja asioita, aloitetaan palvelusuhteen päättämistoimet. Kun ko.henkilö on sitoutunut tehtyyn hoitoonohjaussopimukseen sovitulle ajalle ja hoito on onnistunut, palvelussuhde jatkuu normaalisti. Luottamuksellisuus Päihdeongelmaisen henkilön hoitoonohjaukseen ja hoitoon liittyvät tiedot ovat luottamuksellisia. Niitä ei saa ilmaista sivullisille ilman asianomaisen lupaa. Palvelussuhteen ehdot hoidon aikana Ensimmäinen hoitokäynti päihdeyksikössä katsotaan työaikaan kuuluvaksi. Jatkossa työajalla käynti on mahdollista, jos hoitokäyntejä ei saa järjestettyä työajan ulkopuolelle. Tällöin avohoidossa käynteihin kulunut aika tulee tehdä takaisin. Päihdeyksikössä käynnit ovat pääosin virka-aikoina, ilta-aikoja on rajoitetusti. Päihdeyksikössä sovittua hoitoa ei keskeytetä esim. loma-aikoina. Päihdehoidon hoitoonohjauksen osalta käynnit työterveyshuollossa ja laboratoriotutkimuksissa luetaan työaikaan kuuluviksi Esimiehen tulee varmistaa, että tilanteen mukaan henkilö pääsee tarvittaessa lähtemään työstä sovitulle avokäynnille päihdeyksikköön tai työterveyshuoltoon. Aina kun henkilö on poissa työstä tai joudutaan poistamaan työpaikalta päihtymyksen tai päihteiden käytön vuoksi, palkkaa ei ko.ajalta makseta. Esimies ilmoittaa tästä myös palkansihteerille. Mikäli henki-

7 7 lön päihtymystilannetta joudutaan selvittämään Hyvinkään sairaalassa, matkakustannuksista vastaa työnantaja. Laitoshoitojaksojen ajalta maksetaan pääsääntöisesti sairausajan palkka. Tätä sovelletaan myös silloin, kun henkilö on omatoimisesti hakeutunut laitoshoitoon ja sopinut asiasta työnantajan kanssa. Sairaslomaan tarvitaan aina lääkärintodistus. Laitoshoitoihin haetaan maksusitoumus kotikunnasta. Huumausainetestaus Huumausainetestauksella tarkoitetaan työntekijän testaamista siitä, onko ko.henkilö käyttänyt lääkkeitä tai huumaavia aineita muuhun kuin lääkinnällisiin tarkoituksiin. Yksityisyyden suojaa työelämässä koskevan lain (759/2004) 8 :n perusteella henkilö on velvollinen esittämään huumausainetestiä koskevan todistuksen, jos esimiehellä on perusteltua aihetta epäillä, että ko.henkilö on huumausaineiden vaikutuksen alaisena työssä tai testaaminen on välttämätöntä ko.henkilön työ-ja toimintakyvyn selvittämiseksi. Testiin on oltava henkilön suostumus ja hänen on tiedettävä, mihin hän suostuu ja mikä on sen merkitys. Suostumuksen on oltava kirjallinen. Testitulos annetaan vain ao. henkilölle. Hänen on annettava esimiehelle huumausainetestiä koskeva todistus, mutta ei itse testitulosta. Tämän todistuksen kirjoittaa työterveyshuollon lääkäri. Työnantaja vastaa huumausainetodistuksen hankkimisesta aiheutuneista kustannuksista. Hoitopaikat Mäntsälän Työterveys, Mustamäen tie 42, Mäntsälä. Puh Mäntsälän päihde- ja mielenterveyspalvelut, Keskuskatu 11 B, 2krs Mäntsälä. Puh (12-13) Mäntsälän Terveyskeskus, Kivistöntie 14, Mäntsälä. Kotikuntien mukaiset terveyskeskukset. Kotikuntien mukaiset päihde-ja mielenterveysyksiköt. Liite 1: Kaavio päihdeongelmaisen hoitoonohjauksesta Liite 2: Puheeksiotto Liite 3: Hoitoonohjaussopimus Liite 4: Oikeudet ja velvollisuudet

8 8 Mäntsälän kunta/henkilöstöpalvelut Liite 1 KAAVIO PÄIHDEONGLMAISTEN HOITOONOHJAUKSESTA Työntekijä ilmoittaa poissaolostaan esimiehelle ja/tai Havaittu merkkejä päihdeongelmasta Työntekijä on päihtyneenä työssä Epäily päihdeongelmasta, esimies edellyttää työterveyslääkärin todistuksen poissaolosta Työntekijä poistetaan työpaikalta Epäily päihteiden käytöstä osoittautuu turhaksi Päihteiden käyttö saa vahvistuksen Työntekijä jatkaa työssä/ palaa työhön Varhaisen tuen/ puuttumisen mallin mukainen keskustelu /tilanteen mukaan Puheeksiottamiskeskustelu (liite2) ei päihdehaittoja sovittu seuranta työpaikalla päihdehaitat jatkuvat Puheeksiottamiskeskustelu (liite 2), varoituksen antaminen hoitoonohjausprosessin käynnistyminen Esimies varaa ko.henkilölle ajan työterveyshuoltoon hoitoonohjaustarpeen arviota varten Ei ole tarvetta hoitoonohjaukselle Hoitoonohjausneuvottelu ja hoitoonohjaussopimus 12 kk tai 24 kk tai määräaikainen palvelussuhde Toimenpiteet työ- /virkasuhteen päättämiseksi hoitoonohjaussopimus tehdään korkeintaan kaksi kertaa Päihdeongelma uusiutuu 2 vuoden jälkeen Päihdeongelma uusiutuu 2 vuoden sisällä tai työntekijä rikkoo hoitoonohjaussopimuksen velvoitteita Hoito onnistuu - ei jatkotoimia työpaikalla Kuulemistilaisuus Palvelussuhde päättyy

9 9 /Henkilöstöpalvelut LIITE 2 MUISTIO PUHEEKSIOTTOTILANTEESTA 1. Henkilön tiedot Nimi hetu Toimiala/työyksikkö Esimies Olen osallistunut keskusteluun, jossa on käsitelty päihdeongelmaani. Minulle on selvitetty Mäntsälän kunnan toimintatavat päihdeasioiden käsittelyssä sekä tarjottu mahdollisuutta hakea apua ongelmaani työterveyshuollon kautta. Olen tietoinen, että minulla on mahdollisuus käyttää tukihenkilöä päihdeasiani käsittelyssä. Annan luvan toimittaa tämän muistion jakelussa mainituille. 2. Keskustelun sisältö Työnantajan edustajan havainnot työssä esiintyneistä päihdehaitoista Henkilön käsitys päihdehaitoista Sovitut toimenpiteet ja seuranta-aikataulu 3. Päiväys ja allekirjoitukset Mäntsälässä 20 Henkilön nimi Työnantajan edustaja /Esimies Jakelu: asianomainen henkilö lähiesimies ylempi esimies työterveyshuolto päihdeyhteyshenkilö/ työhyvinvointikoordinaattori muu,mikä:

10 /Henkilöstöpalvelut LIITE 3 HOITOONOHJAUSSOPIMUS PÄIHDEONGELMISSA 1. Henkilön tiedot Työntekijän nimi Toimipaikka/työpiste Esimies 2. Hoitosopimukseen johtaneet tekijät hetu Kirjallinen varoitus päihdeongelman vuoksi annettu 20 Aikaisemmat hoitoonohjaukset (Milloin? Minne?): 3. Hoitosopimuksen sisältö Sisältö Hoitoonohjaussopimuksen kesto: 12kk 24 kk Yllä olevista syistä johtuen sitoudun päihdeongelmani vuoksi hoitoon. Työnantajallani on oikeus saada tieto hoitokäyntien määristä ja ajankohdista. Työterveyshuolto saa palautteen hoidostani. Hoidon päättyminen tai muutokset ilmoitetaan työterveyshoitajalle, joka ilmoittaa siitä esimiehelle. Kieltäydyn hoitosopimuksesta. Mikäli päihdeongelmani jatkuvat ja vaikuttavat työssä, olen tietoinen, että saan tässä vaiheessa kirjallisen varoituksen ja/tai työnantaja voi päättää työsuhteeni. Työnantajalla on oikeus työpaikan vaihtamisen yhteydessä toimittaa tämä hoitosopimus sen voimassaoloaikana seuraavaan saman työantajan työpaikkaan/työyksikköön. On sovittu, miten tilanteesta tiedotetaan lähimmille työtovereille: Työterveyshuollon yhteyshenkilö Päihdeyksikön yhteyshenkilö 4. Allekirjoitukset Hoitosopimus annetaan kaikille allekirjoittaneille. Mäntsälässä 20 hoitoonohjattu päihdeterapeutti esimies työterveyshuollon yhteyshenkilö

11 11 OIKEUDET JA VELVOLLISUUDET (suositus päihdeasioiden käsittelystä kunnallishallinnossa 1997) Päihdepalvelujen käyttäjän oikeudet selvittää ongelmiaan voimassa olevien työyhteisöllisten ja hoidollisten sopimusten ja periaatteiden mukaisesti harkinnanvaraisesti saada virkavapautta/työlomaa hoidon aikana saada työyhteisöltä tukea muutoksen toteuttamiseksi Päihdepalvelujen käyttäjän velvollisuudet suostuessaan päihdepalvelujen käyttämiseen allekirjoittaa päihdepalvelujen käyttösopimuksen ja toimii sopimuksen mukaisesti ilmoittaa palvelujen käytössä ilmenevistä esteistä ja keskeytyksistä välittömästi yhteyshenkilölle, esimiehelle ja/tai palvelujen tarjoajalle oikeuttaa päihdepalvelujen tarjoajan antamaan työnantajalle itseään koskevia päihdepalvelujen käyttötietoja Työnantajan oikeudet saada tietoa sopimuksen toteutumisesta palvelun käyttäjältä, yhteyshenkilöltä ja palvelujen tarjoajalta mikäli päihdepalvelujen käyttäjä keskeyttää ilman hyväksyttävää syytä sovittujen palvelujen käyttämisen tai muuten rikkoo tehtyä sopimusta työnantaja voi harkita virka- ja työsopimussuhteen pysyvyyttä Työnantajan velvollisuudet toteuttaa työpaikalla työkykyä ylläpitävää päihdeohjelmaa tehdä päihdepalvelujen käyttäjän kanssa päihdepalvelujen käyttösopimus antaa palvelujen käyttäjälle mahdollisuus käyttää palveluja antaa palvelujen tarjoajalle tilanteen kartoittamisessa tarvittavia tietoja noudattaa luottamuksellisuus- ja vaitiolovelvollisuusperiaatetta tukea palvelun käyttäjän toimintakyvyn ja muutossaavutusten ylläpitämistä palvelunkäyttöjakson aikana ja sen jälkeen Päihdepalvelujen tarjoajan oikeudet tehdä palvelujen käyttäjän sekä työpaikan edustajan kanssa tilannekartoitus ja palvelujen käyttösuunnitelma yleisesti hyväksyttyjen hoidollisten periaatteiden ja käytäntöjen mukaisesti toteuttaa palvelujen käyttösuunnitelma ja saada työyhteisön tukea Päihdepalvelujen tarjoajan velvollisuudet toimia yleisesti hyväksyttyjen periaatteiden ja käytäntöjen mukaisesti ilmoittaa palvelujen käytössä tapahtuvista esteistä ja keskeytyksistä yhteys henkilölle ja työnantajan edustajalle

LAPINLAHDEN KUNNAN PÄIHDEONGELMAISTEN HOITOONOHJAUSOHJE

LAPINLAHDEN KUNNAN PÄIHDEONGELMAISTEN HOITOONOHJAUSOHJE LIITE NRO 2 HKJAO 28.3.2011 31 LAPINLAHDEN KUNNAN PÄIHDEONGELMAISTEN HOITOONOHJAUSOHJE 1 1. YLEISTÄ Alkoholin ja muiden päihteiden väärinkäyttö on huomattava terveydellinen, taloudellinen ja sosiaalinen

Lisätiedot

Päihdeohjelman lomakkeet. 1. Muistio puheeksiottotilanteesta 2. Hoitositoumus 3. Kuntoutussuunnitelma 4. Varoitus päihteiden käytöstä

Päihdeohjelman lomakkeet. 1. Muistio puheeksiottotilanteesta 2. Hoitositoumus 3. Kuntoutussuunnitelma 4. Varoitus päihteiden käytöstä Päihdeohjelman lomakkeet 1. Muistio puheeksiottotilanteesta 2. Hoitositoumus 3. Kuntoutussuunnitelma 4. Varoitus päihteiden käytöstä Työterveyslaitos Topeliuksenkatu 41 a A, 00250 Helsinki, puh. 030 4741,

Lisätiedot

yhteistyötoimikunta 26.4.2010 kunnanhallitus 10.5.2010 HEINÄVEDEN KUNNAN PÄIHDEOHJELMA

yhteistyötoimikunta 26.4.2010 kunnanhallitus 10.5.2010 HEINÄVEDEN KUNNAN PÄIHDEOHJELMA yhteistyötoimikunta 26.4.2010 kunnanhallitus 10.5.2010 HEINÄVEDEN KUNNAN PÄIHDEOHJELMA 1 Päihdeohjelman tarkoitus Heinäveden kunnan päihdeohjelmalla pyritään henkilöstön työkyvyn ja hyvinvoinnin ylläpitämiseen,

Lisätiedot

PÄIHDEHOIDON TOIMINTAMALLI

PÄIHDEHOIDON TOIMINTAMALLI PÄIHDEHOIDON TOIMINTAMALLI OMA-ALOITTEINEN HOITOON- HAKEUTUMINEN. PÄIHDEHOITO- SOPIMUS (LIITE) 1. ENNALTA- EHKÄISY 2. PÄIHDE- ONGELMA 3. PUHEEKSIOTTO- KESKUSTELU 4. HOIDOSTA SOPIMINEN 5. PÄIHDEHOITO- SUUNNITELMA

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNKI 1 HENKILÖSTÖKESKUS

HELSINGIN KAUPUNKI 1 HENKILÖSTÖKESKUS HELSINGIN KAUPUNKI 1 HELSINGIN KAUPUNGIN HENKILÖSTÖN PÄIHDEOHJELMA 1 Päihdeohjelman tavoite Helsingin kaupungin tavoitteena on työnantajana turvata henkilöstölleen päihteetön, turvallinen työyhteisö sekä

Lisätiedot

Koulutus tulisi kohdistaa koko henkilöstöön, sekä esimiehiin että työntekijöihin myös työterveyshuollon asiantuntemusta hyödyntäen.

Koulutus tulisi kohdistaa koko henkilöstöön, sekä esimiehiin että työntekijöihin myös työterveyshuollon asiantuntemusta hyödyntäen. 1 (5) SUOSITUS PÄIHDEONGELMIEN ENNALTAEHKÄISYSTÄ, PÄIHDEASIOIDEN KÄSITTELYSTÄ JA HOITOONOHJAUKSESTA TYÖPAIKOILLA Työmarkkinajärjestöt ovat antaneet 1970-luvulla suosituksia alkoholin ja huumeiden haittatekijöiden

Lisätiedot

Päihdeongelmaisen hoitoonohjaus

Päihdeongelmaisen hoitoonohjaus Päihdeongelmaisen hoitoonohjaus - Työsuojelujaos 4.4.2013 - Yhteistyötoimikunta 15.4.2013 Sisällysluettelo PÄIHDEONGELMA JA HOITOONOHJAUS 3 Johdanto 3 Huolestuttavia merkkejä 3 Vastuu 3 Huumausainetestiä

Lisätiedot

Ehkäise päihdeongelmat ajoissa

Ehkäise päihdeongelmat ajoissa Ehkäise päihdeongelmat ajoissa Suositus päihdeongelmien ennaltaehkäisystä ja käsittelystä ja työpaikoilla Riskirajoilla? -seminaari Helsinki, 16.9.2015 Jan Schugk Elinkeinoelämän keskusliitto EK Suosituksen

Lisätiedot

1. ENNALTA EHKAISEVA TOIMINTA

1. ENNALTA EHKAISEVA TOIMINTA SUOSITUS PAIHDEONGELMIEN ENNALTAEHKAISYSTA, PAIHDEASIOIDEN WSITTELYSTA JA HOITOONOHJAUKSESTA TYOPAIKOILLA Tyomarkkinajarjestot ovat antaneet 1970-luvulla suosituksia alkoholin ja huumeiden haittatekijoiden

Lisätiedot

ALKOHOLI- JA PÄIHDEAINEIDEN

ALKOHOLI- JA PÄIHDEAINEIDEN LIITE 10.2 ALKOHOLI- JA PÄIHDEAINEIDEN VÄÄRINKÄYTTÄJIÄ KOSKEVA HOITOONOHJAUSSOPIMUS Tämän hoitoonohjaussopimuksen tarkoituksena on pyrkiä päihteettömään työpaikkaan sekä parantaa ja selkeyttää työpaikalla

Lisätiedot

Päihdeohjelma. Ruokolahden kunnan työpaikoille. Hyväksytty KH / 245

Päihdeohjelma. Ruokolahden kunnan työpaikoille. Hyväksytty KH / 245 Päihdeohjelma Ruokolahden kunnan työpaikoille Hyväksytty KH 21.9.2015/ 245 RUOKOLAHDEN KUNNAN PÄIHDEOHJELMA 1. Yleistä Tämä päihdeohjelma koskee kaikkia Ruokolahden kunnan palveluksessa olevia viranhaltijoita

Lisätiedot

VANTAAN KAUPUNKI VANDA STAD. Päihteetöntä päivää. Ohjeita päihdeongelman ehkäisyyn ja ratkaisuun H E N K I L Ö S T Ö K E S K U S

VANTAAN KAUPUNKI VANDA STAD. Päihteetöntä päivää. Ohjeita päihdeongelman ehkäisyyn ja ratkaisuun H E N K I L Ö S T Ö K E S K U S VANTAAN KAUPUNKI VANDA STAD Päihteetöntä päivää Ohjeita päihdeongelman ehkäisyyn ja ratkaisuun H E N K I L Ö S T Ö K E S K U S Päihdeasioiden käsittely Vantaan kaupungin työpaikoilla Tämä opas on tiivistelmä

Lisätiedot

ESPOON SEURAKUNTAYHTYMÄN PÄIHDEONGELMAISTEN HOITOONOHJAUSJÄRJESTELMÄ

ESPOON SEURAKUNTAYHTYMÄN PÄIHDEONGELMAISTEN HOITOONOHJAUSJÄRJESTELMÄ Sääntökokoelma B 16 XII 2003 Ykn 15.12.2003 Mitätöi lehden VII - 98 ESPOON SEURAKUNTAYHTYMÄN PÄIHDEONGELMAISTEN HOITOONOHJAUSJÄRJESTELMÄ Yleistä Päihteiden väärinkäyttö aiheuttaa huomattavaa terveydellistä,

Lisätiedot

1. Päihdeohjelman tavoitteet ja tarkoitus

1. Päihdeohjelman tavoitteet ja tarkoitus 1. Päihdeohjelman tavoitteet ja tarkoitus Rovaniemen kaupungin päihdeohjelman tavoitteena on taata työntekijöille päihteetön ja turvallinen työympäristö. Tämä päihdeohjelma on tehty mukaillen Lapin sairaanhoitopiirin

Lisätiedot

REISJÄRVEN KUNTA REISJÄRVEN KUNNAN PÄIHDEOHJELMA

REISJÄRVEN KUNTA REISJÄRVEN KUNNAN PÄIHDEOHJELMA REISJÄRVEN KUNTA REISJÄRVEN KUNNAN PÄIHDEOHJELMA SISÄLLYS 1 OHJELMAN TARKOITUS... 3 2 SOVELTAMISALA... 3 2.1 Päihteiden määritelmä... 3 2.2 Päihdeohjelman toteuttaminen... 4 3 VASTUUT... 4 4 ENNALTAEHKÄISEVÄ

Lisätiedot

HENKILÖSTÖYKSIKKÖ JOENSUUN KAUPUNGIN PÄIHDEOHJELMA

HENKILÖSTÖYKSIKKÖ JOENSUUN KAUPUNGIN PÄIHDEOHJELMA HENKILÖSTÖYKSIKKÖ JOENSUUN KAUPUNGIN PÄIHDEOHJELMA Henkilöstö- ja työllisyysjaosto _. _. 2013 2 Sisältö Päihdeongelman käsittelykaavio. 3 1. Päihdeohjelman tarkoitus ja tavoite..... 4 2. Vastuulliset toimijat..

Lisätiedot

RANUAN KUNTA. Ranuan kunnan PÄIHDEOHJELMA. Päihdeasioiden käsittelyn periaatteet ja menettelytavat

RANUAN KUNTA. Ranuan kunnan PÄIHDEOHJELMA. Päihdeasioiden käsittelyn periaatteet ja menettelytavat RANUAN KUNTA Ranuan kunnan PÄIHDEOHJELMA Päihdeasioiden käsittelyn periaatteet ja menettelytavat RANUAN KUNTA PÄIHDEOHJELMA 2(10) SISÄLTÖ 1. PÄIHDEOHJELMAN TAVOITTEET JA TARKOITUS... 3 2. TYÖ JA PÄIHTEET...

Lisätiedot

PÄIHDEONGELMAISTEN HOITOONOHJAUSOHJE

PÄIHDEONGELMAISTEN HOITOONOHJAUSOHJE 2013 PÄIHDEONGELMAISTEN HOITOONOHJAUSOHJE 25.9.2013 Versio 1.0 Lapin ammattiopisto Lapin matkailuopisto Lapin Urheiluopisto Lapin oppisopimuskeskus 1 (8) Sisällysluettelo 1 ALKOHOLIN JA MUIDEN PÄIHTEIDEN

Lisätiedot

Päihdehaitat hallintaan!

Päihdehaitat hallintaan! Akava Elinkeinoelämän keskusliitto EK Kirkon työmarkkinalaitos KiT KT Kuntatyönantajat Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK Toimihenkilökeskusjärjestö STTK Valtion työmarkkinalaitos VTML Päihdehaitat

Lisätiedot

Päihdeohjelma ja vastuu sen toteuttamisesta koskevat koko henkilöstöä.

Päihdeohjelma ja vastuu sen toteuttamisesta koskevat koko henkilöstöä. Päihdeohjelma Päihdeohjelman tarkoitus Päihdeohjelmalla pyritään henkilöstön työkyvyn ja hyvinvoinnin ylläpitämiseen, tuottavan ja hyvin toimivan työyhteisön kehittämiseen sekä työelämän laadun parantamiseen.

Lisätiedot

SAIRAUSLOMA. Sari Anetjärvi

SAIRAUSLOMA. Sari Anetjärvi SAIRAUSLOMA Sari Anetjärvi SAIRAUSLOMAN MYÖNTÄMINEN Sairaudesta johtuvan työkyvyttömyyden vuoksi on haettava sairauslomaa toimivaltaiselta työnantajan edustajalta. Esimies voi myöntää sairauslomaa ilman

Lisätiedot

Hoitohenkilöstön valvonta ja ammattioikeuksien varmistaminen

Hoitohenkilöstön valvonta ja ammattioikeuksien varmistaminen Hoitohenkilöstön valvonta ja ammattioikeuksien varmistaminen Työterveyshuollon kommenttipuheenvuoro Turku Petrea Marjo Sinokki, työterveysjohtaja Turun Työterveystalo/Turun kaupunki LT, työterveyshuollon

Lisätiedot

SUOSITUS PÄIHDEONGELMIEN ENNALTAEHKÄISYSTÄ, PÄIHDEASIOIDEN KÄSITTELYSTÄ JA HOITOONOHJAUKSESTA TYÖPAIKOILLA

SUOSITUS PÄIHDEONGELMIEN ENNALTAEHKÄISYSTÄ, PÄIHDEASIOIDEN KÄSITTELYSTÄ JA HOITOONOHJAUKSESTA TYÖPAIKOILLA SUOSITUS PÄIHDEONGELMIEN ENNALTAEHKÄISYSTÄ, PÄIHDEASIOIDEN KÄSITTELYSTÄ JA HOITOONOHJAUKSESTA TYÖPAIKOILLA Päihteiden käsittely työpaikalla Päihteiden käyttö on merkittävä ongelma suomalaisilla työpaikoilla.

Lisätiedot

PÄIHDEOHJELMA PÄIHDEOHJELMA

PÄIHDEOHJELMA PÄIHDEOHJELMA Nurmijärven kunnan henkilöstön PÄIHDEOHJELMA Nurmijärven kunnan henkilöstön PÄIHDEOHJELMA.nurmijarvi.fi Sisältö 1 Päihdeohjelman tarkoitus... 3 2 Ennaltaehkäisevä toiminta... 4 3 Varhainen puuttuminen...

Lisätiedot

Oulunkaaren päihdeohjelma

Oulunkaaren päihdeohjelma Oulunkaaren päihdeohjelma Yhteistyötoimikunta 28.4.2011 Yhtymähallitus 25.5.2011 Sisällysluettelo 1. Päihdeohjelman tarkoitus... 3 2. Ennaltaehkäisevä toiminta... 3 3. Määritelmiä ja periaatteita... 4

Lisätiedot

Työntekijän työkyvyn tukeminen Aktiivinen tuki

Työntekijän työkyvyn tukeminen Aktiivinen tuki Varhainen tukeminen osa esimiestyötä asiantuntijapalvelut Tehostettu tuki kun työpaikan eivät riitä 1. Työntekijän ongelman tunnistaminen 2. Esimies ottaa asian puheeksi 3. Työpaikan 4. Työterveyshuollon

Lisätiedot

SONKAJÄRVEN KUNNAN PÄIHDEOHJELMA

SONKAJÄRVEN KUNNAN PÄIHDEOHJELMA 1(19) SONKAJÄRVEN KUNNAN PÄIHDEOHJELMA Yhteistyöryhmä 30.10.2014 15 Kunnanhallitus 10.11.2014 219 2(19) Sisällys 1. PÄIHDEOHJELMAN TARKOITUS JA TAVOITTEET 2. VASTUUT JA VELVOLLISUUDET PÄIHDETYÖSSÄ 3. ENNALTAEHKÄISEVÄ

Lisätiedot

Yhteistyötoimikunta 2.9.2011 Kunnanhallitus 6.9.2011 IIN KUNNAN PÄIHDEOHJELMA

Yhteistyötoimikunta 2.9.2011 Kunnanhallitus 6.9.2011 IIN KUNNAN PÄIHDEOHJELMA Yhteistyötoimikunta 2.9.2011 Kunnanhallitus 6.9.2011 IIN KUNNAN PÄIHDEOHJELMA Sisällysluettelo 1. Päihdeohjelman tarkoitus 3 2. Ennaltaehkäisevä toiminta 3 3. Määritelmiä ja periaatteita 4 4. Päihdeongelman

Lisätiedot

Varhaisen tuen malli. Hailuodon kunnan työntekijöille, esimiehille ja työterveyshuollolle 17.4.2015 1

Varhaisen tuen malli. Hailuodon kunnan työntekijöille, esimiehille ja työterveyshuollolle 17.4.2015 1 Varhaisen tuen malli Hailuodon kunnan työntekijöille, esimiehille ja työterveyshuollolle 17.4.2015 1 Mitä varhainen tuki tarkoittaa? Työntekijöiden työssä jaksamisen edistämistä Heikentyneen työkyvyn uhkan

Lisätiedot

KAJAANIN KAUPUNGIN TYÖPAIKKOJEN PÄIHDEOHJELMA

KAJAANIN KAUPUNGIN TYÖPAIKKOJEN PÄIHDEOHJELMA KAJAANIN KAUPUNGIN TYÖPAIKKOJEN PÄIHDEOHJELMA Hyväksytty kaupunginhallituksessa 21.2.2012 38 Sisällysluettelo 1. Johdanto 1 2. Päihdeohjelman tarkoitus 1 3. Päihdeohjelma koskee koko henkilöstöä 1 4. Työyhteisöjen

Lisätiedot

Hyvinvointia työstä. Työterveyslaitos www.ttl.fi

Hyvinvointia työstä. Työterveyslaitos www.ttl.fi Hyvinvointia työstä Työyhteisöt ehkäisevän päihdetyön areenana Leena Hirvonen, TtM, erityisasiantuntija Työryhmä: Anne Kujasalo, Katrimaija Luurila, Marketta Kivistö Ehkäisevän päihdetyön toteutuminen

Lisätiedot

Ensio, alkoholisoitunut kanttorin sijainen

Ensio, alkoholisoitunut kanttorin sijainen Ensio, alkoholisoitunut kanttorin sijainen Ensio on palkattu seurakuntaan kanttorin sijaiseksi, koska virkaa ei ole saatu vakinaisesti täytetyksi. Ensio selviää työstään hyvin silloin, kun on hyviä jaksoja.

Lisätiedot

Työsuojelujaosto 1.10.2015 Johtoryhmä 6.11.2015 Yhteistyötoimikunta 12.11.2015 Kaupunginhallitus KITEEN KAUPUNGIN PÄIHDEOHJELMA

Työsuojelujaosto 1.10.2015 Johtoryhmä 6.11.2015 Yhteistyötoimikunta 12.11.2015 Kaupunginhallitus KITEEN KAUPUNGIN PÄIHDEOHJELMA Työsuojelujaosto 1.10.2015 Johtoryhmä 6.11.2015 Yhteistyötoimikunta 12.11.2015 Kaupunginhallitus KITEEN KAUPUNGIN PÄIHDEOHJELMA 2 / 17 Sisällys Sisällys... 2 1. TAVOITE... 3 2. MÄÄRITELMIÄ... 3 3. VASTUUT

Lisätiedot

KOKKOLAN KAUPUNGIN PÄIHDEOHJELMA JA HOITOONOHJAUSMALLI

KOKKOLAN KAUPUNGIN PÄIHDEOHJELMA JA HOITOONOHJAUSMALLI KOKKOLAN KAUPUNGIN PÄIHDEOHJELMA JA HOITOONOHJAUSMALLI Henkilöstöpalvelut 23.5.2017 Hyväksytty yhteistoimintaryhmässä 24.5.2017 2 (14) Sisällys Johdanto... 3 1 Mikä on päihdeongelma... 4 2 Päihdeohjelma...

Lisätiedot

AKTIIVINEN TYÖKYVYN SEURANTA

AKTIIVINEN TYÖKYVYN SEURANTA yhteistyötoimikunta 26.4.2010 kunnanhallitus 10.5.2010 AKTIIVINEN TYÖKYVYN SEURANTA Toimintamalli puheeksiottamisesta Heinäveden kunta Tavoitteet Aktiivisella työkyvyn seurannalla puututaan sellaisiin

Lisätiedot

TYÖPAIKKA JA ALKOHOLI

TYÖPAIKKA JA ALKOHOLI TYÖPAIKKA JA ALKOHOLI 23.4.2013 TYÖTERVEYSHUOLLON ROOLI PÄIHTEIDENKÄYTÖN PUHEEKSIOTOSSA Jarmo Taipale Johtava työterveyslääkäri UPM Työterveyshuolto Lappeenrannan aluekeskus ESITYKSEN SISÄLTÖ 1. UPM Työhyvinvointilupaukset

Lisätiedot

Juuan kunnan päihdeohjelma

Juuan kunnan päihdeohjelma liite khall 8.1.2001 10 Juuan kunnan päihdeohjelma 1 Päihdeasioiden hoito ja vastuu Päihdeasioiden hoito työpaikalla on osa johtamista ja työyhteisön kehittämistä, koulutusta, työsuojelua ja työterveyshuoltoa

Lisätiedot

Varhaisen tuen toimintamalli. Hyväksytty

Varhaisen tuen toimintamalli. Hyväksytty Varhaisen tuen toimintamalli Hyväksytty 2 Tavoitteet Varhaisen tuen mallin tavoitteena on sopia yhdessä menettelytavoista ja toimenpiteistä, joilla henkilöstön terveyteen ja työkykyyn voidaan kiinnittää

Lisätiedot

RAUMAN KAUPUNGIN KUNNALLINEN SÄÄDÖSKOKOELMA Rauman kaupungin päihdeohjelma 0 18 29

RAUMAN KAUPUNGIN KUNNALLINEN SÄÄDÖSKOKOELMA Rauman kaupungin päihdeohjelma 0 18 29 PÄIHDEOHJELMA Kaupunginhallitus hyväksynyt 3.12.2012 Voimaantulopäivä 3.12.2012 1 Päihdeohjelmaa koskeva suositus Kunnallinen työmarkkinalaitos ja kunnallisen alan pääsopijajärjestöt AKAVA-JS ry, Kunta-alan

Lisätiedot

Päihdeohjelma. Mahdollisuus hyvään huomiseen

Päihdeohjelma. Mahdollisuus hyvään huomiseen Päihdeohjelma Mahdollisuus hyvään huomiseen Sisällys 3 Päihdeohjelman tarkoitus 5 Ennalta ehkäisevä toiminta 5 Tiedottaminen, koulutus ja muu ennaltaehkäisevä toiminta 5 Varhainen puuttuminen 6 Määritelmiä

Lisätiedot

Työohjeita esimiehille ja työntekijöille. - korvaava työ - työterveysneuvottelu

Työohjeita esimiehille ja työntekijöille. - korvaava työ - työterveysneuvottelu Työohjeita esimiehille ja työntekijöille - korvaava työ - työterveysneuvottelu Mitä tarkoittaa korvaava työ Korvaavalla työllä tarkoitetaan sitä, että työntekijä on sairauden tai tapaturman vuoksi estynyt

Lisätiedot

Välittävä työyhteisö VARHAISEN VÄLITTÄMISEN TOIMINTAMALLI. Hyväksytty Inarin kunnanhallituksessa

Välittävä työyhteisö VARHAISEN VÄLITTÄMISEN TOIMINTAMALLI. Hyväksytty Inarin kunnanhallituksessa Välittävä työyhteisö VARHAISEN VÄLITTÄMISEN TOIMINTAMALLI Hyväksytty Inarin kunnanhallituksessa 3.12.2007 519 Inarin kunnan varhaisen välittämisen malli Työkyky ja terveydentila voivat muuttua työuran

Lisätiedot

Työhyvinvointi ja johtaminen

Työhyvinvointi ja johtaminen Työhyvinvointi ja johtaminen Johtaja 2012 forum Riihimäen-Hyvinkään Kauppakamari 13.9.2012 Aino-Marja Halonen Vastaava työterveyshoitaja Riihimäen Työterveys ry Riihimäen Työterveys ry Perustettu 1981

Lisätiedot

Päihteet puheeksi yhteistyöllä työkykyä tukemaan

Päihteet puheeksi yhteistyöllä työkykyä tukemaan Päihteet puheeksi yhteistyöllä työkykyä tukemaan Diacor terveyspalvelut Oy Terveyspalvelujen suomalainen suunnannäyttäjä Työterveyttä suurille ja pienille asiakkaille Yli 4000 sopimusasiakasta, joissa

Lisätiedot

YHTEISTYÖ TYÖKYVYN ARVIOINNISSA

YHTEISTYÖ TYÖKYVYN ARVIOINNISSA 1 YHTEISTYÖ TYÖKYVYN ARVIOINNISSA Jari Korhonen Liikelaitoksen johtaja, työterveyshuollon erikoislääkäri Joensuun Työterveys Joensuu 26.4.2013 7.5.2013 Jari Korhonen, johtaja, Joensuun Työterveys 2 Mitä

Lisätiedot

Työkyvyn tuen toimintamallin hiominen yhteistyössä - Miten sovitetaan yhteistyön käytännöt erikoistilanteissa

Työkyvyn tuen toimintamallin hiominen yhteistyössä - Miten sovitetaan yhteistyön käytännöt erikoistilanteissa Työkyvyn tuen toimintamallin hiominen yhteistyössä - Miten sovitetaan yhteistyön käytännöt erikoistilanteissa Lähtökohta: Työpaikalla on käytössään työkyvyn tuen toimintamalli, jonka kaikki tuntevat Varhaisen

Lisätiedot

TOIMINTA JA HALLINTO 2009:2. Oikeusministeriön päihdeohjelma

TOIMINTA JA HALLINTO 2009:2. Oikeusministeriön päihdeohjelma TOIMINTA JA HALLINTO 2009:2 Oikeusministeriön päihdeohjelma TOIMINTA JA HALLINTO 2009:2 Oikeusministeriön päihdeohjelma ISSN 1458-6436 ISBN 978-952-466-729-6 (nid.) ISBN 978-952-466-730-2 (PDF) Oikeusministeriö

Lisätiedot

Työkyvyn tuki- nettityökirja Kuntoutuspäivät 12.4.2011

Työkyvyn tuki- nettityökirja Kuntoutuspäivät 12.4.2011 Työkyvyn tuki- nettityökirja Kuntoutuspäivät 12.4.2011 Pauliina Juntunen (TtM, ft) Kuntoutussäätiö/ Punk Työkyky - Masto-hanke julkaisee yrittäjän työkyvyn tukitietokortin - MastDO tarjoaa myös tietoa!

Lisätiedot

PERUSPALVELUKUNTAYHTYMÄ SELÄNTEEN PÄIHDEOHJELMA

PERUSPALVELUKUNTAYHTYMÄ SELÄNTEEN PÄIHDEOHJELMA PERUSPALVELUKUNTAYHTYMÄ SELÄNTEEN PÄIHDEOHJELMA SISÄLTÖ sivu 1. Yleistä 1 2. Päihdeohjelman tarkoitus 1 3. Päihdeohjelma koskee koko henkilöstöä 1 4. Ennalta ehkäisevä toiminta 2 5. Päihdehaitan havaitseminen

Lisätiedot

Tuoksuuko työpaikallanne alkoholiongelma? Työkaluja työyhteisön päihdeongelmien varalle

Tuoksuuko työpaikallanne alkoholiongelma? Työkaluja työyhteisön päihdeongelmien varalle Tuoksuuko työpaikallanne alkoholiongelma? Työkaluja työyhteisön päihdeongelmien varalle Antti Hytti, aikuistyön päällikkö, Ehkäisevä päihdetyö EHYT ry Uudista ja Uudistu 26.9.2013 Tietoiskun rakenne Päihteet

Lisätiedot

Kohti päihderiskitöntä työpaikkaa. Antti Hytti, HUUGO-ohjelma, Ehkäisevä päihdetyö EHYT ry

Kohti päihderiskitöntä työpaikkaa. Antti Hytti, HUUGO-ohjelma, Ehkäisevä päihdetyö EHYT ry Kohti päihderiskitöntä työpaikkaa Antti Hytti, HUUGO-ohjelma, Ehkäisevä päihdetyö EHYT ry Sananen meistä HUUGO-ohjelman tavoitteena päihdehaittojen ehkäisy ja hallinta työelämässä Ohjelma osa Ehkäisevä

Lisätiedot

SAUVON KUNNAN PÄIHDEOHJELMA

SAUVON KUNNAN PÄIHDEOHJELMA 1. PÄIHDEOHJELMAN TARKOITUS Sauvon kunnan tehtävänä on turvata henkilökunnalleen päihteetön ja turvallinen työyhteisö. Tämän vuoksi päihdehaittojen ehkäiseminen on tärkeä osa sekä yksilö- että työyksikkötasolla

Lisätiedot

PYHÄJÄRVEN KAUPUNGIN PÄIHDEOHJELMA

PYHÄJÄRVEN KAUPUNGIN PÄIHDEOHJELMA PYHÄJÄRVEN KAUPUNGIN PÄIHDEOHJELMA Kaupunginvaltuusto 31.8.2009 86 Jukka Tikanmäki Päivi Ruotoistenmäki Martti Savolainen Raija Leppäharju SISÄLTÖ sivu 1. Yleistä 3 2. Päihdeohjelman tarkoitus 3 3. Päihdeohjelma

Lisätiedot

Ammattiliitto Nousu ry

Ammattiliitto Nousu ry Ammattiliitto Nousu ry Nordeassa työpaikkakiusaamista ei hyväksytä Pankin ohjeiden mukaan työpaikkakiusaamiseen on puututtava heti, kun sitä ilmenee Jokaisella on velvollisuus puuttua kiusaamiseen ja epäasialliseen

Lisätiedot

VARHAINEN VÄLITTÄMINEN TYÖYHTEISÖSSÄ

VARHAINEN VÄLITTÄMINEN TYÖYHTEISÖSSÄ 1 VARHAINEN VÄLITTÄMINEN TYÖYHTEISÖSSÄ Toimintamalli puheeksiottamisesta Siikalatvan kunnan työpaikoissa Tavoitteet Tämän oppaan tehtävänä on tukea esimiestä ongelmien varhaisessa tunnistamisessa työyhteisössä

Lisätiedot

LIEKSAN KAUPUNGIN PÄIHDEOHJELMA

LIEKSAN KAUPUNGIN PÄIHDEOHJELMA 1 KUNNALLINEN ASETUSKOKOELMA Kaupunginhallituksen henkilöstöjaosto hyväksynyt 5.12.2013 Voimaantulo 10.12.2013 LIEKSAN KAUPUNGIN PÄIHDEOHJELMA 2 SISÄLTÖ 1. Tavoite... 3 2. Soveltamisala ja päihteet...

Lisätiedot

Ylitornion kunnan päihdeohjelma

Ylitornion kunnan päihdeohjelma Periaatteet Ylitornion kunnassa olemme sitoutuneet varmistamaan turvallisen, terveellisen ja tuottavan työpaikan jokaiselle työntekijällemme. Tätä tarkoitusta varten Ylitornion kunnassa on voimassa tämä

Lisätiedot

Mikkelin kaupungin päihdeohjelma

Mikkelin kaupungin päihdeohjelma Kaupunginhallitus 18.12.2017 Liite 1 243 Henkilöstöpalvelut Mikkelin kaupungin päihdeohjelma YT 12.12.2017 31 1 Sisällys 1 Päihdeohjelman tarkoitus ja tavoitteet... 2 2 Päihdetyön organisointi ja vastuu...

Lisätiedot

Työpaikan/ Järjestön nimi: PEREHDYTYSOPAS 1/2015 Osaava tekijä hanke Verkostomainen työpaja

Työpaikan/ Järjestön nimi: PEREHDYTYSOPAS 1/2015 Osaava tekijä hanke Verkostomainen työpaja Työpaikan/ Järjestön nimi: PEREHDYTYSOPAS 1/2015 Osaava tekijä hanke Verkostomainen työpaja Työntekijä (nimi ja puhelin) Perehdyttäjä (nimi ja puhelin) Perehdytysajankohta/-kohdat 1. JÄRJESTÖN TOIMINTA

Lisätiedot

TORNION KAUPUNKI. Hyväksytty kaupunginhallituksen kokouksessa

TORNION KAUPUNKI. Hyväksytty kaupunginhallituksen kokouksessa TORNION KAUPUNKI Hyväksytty kaupunginhallituksen kokouksessa 8.12.2003 647 SISÄLLYSLUETTELO MENETTELYTAPAOHJE TYÖHÖN SOVELTUVUUTTA JA TYÖKYKYÄ KOSKEVISSA RISTIRIITATILANTEISSA 1. Menettelytapaohjeen tarkoitus..

Lisätiedot

TYÖKYVYN TUKEMISEN PERIAATTEET TYÖKYVYN HALLINTA, SEURANTA JA VARHAINEN TUKI JUANKOSKEN KAUPUNKI

TYÖKYVYN TUKEMISEN PERIAATTEET TYÖKYVYN HALLINTA, SEURANTA JA VARHAINEN TUKI JUANKOSKEN KAUPUNKI 1 TYÖKYVYN TUKEMISEN PERIAATTEET TYÖKYVYN HALLINTA, SEURANTA JA VARHAINEN TUKI JUANKOSKEN KAUPUNKI Sairausvakuutuslaki 1.1.2011 Sairausvakuutuslaki 1.6.2012 Työterveyshuoltolaki 1.6.2012 2 1. Työhyvinvoinnin

Lisätiedot

Työkyvyn hallinta ja varhainen tuki

Työkyvyn hallinta ja varhainen tuki Työkyvyn hallinta ja varhainen tuki Pirkko Mäkinen, asiantuntija Työturvallisuuskeskus TTK pirkko.makinen@ttk.fi 19.11.2013 Työkyvyn hallinta, seuranta ja varhainen tuki Työkyvyn hallinta tarkoittaa toimintatapoja,

Lisätiedot

Hyvinvointia työstä. Leena Hirvonen. Työterveyslaitos

Hyvinvointia työstä. Leena Hirvonen. Työterveyslaitos Hyvinvointia työstä Työpaikat mukaan päihde-ehtoisten tapaturmien ehkäisyyn www.ttl.fi/alkoholijatyo Päihdehaitta työturvallisuusriskinä 1. Krapulassa, humalassa/päihtyneenä työskentely (akuutti riski)

Lisätiedot

HÄIRINNÄN JA EPÄASIALLISEN KOHTELUN HALLINNAN TOIMINTAMALLI

HÄIRINNÄN JA EPÄASIALLISEN KOHTELUN HALLINNAN TOIMINTAMALLI HÄIRINNÄN JA EPÄASIALLISEN KOHTELUN HALLINNAN TOIMINTAMALLI 2 SISÄLLYSLUETTELO 1.JOHDANTO 3 2.LAINSÄÄDÄNTÖ 3 3.TERVEYDELLE HAITALLISEN HÄIRINNÄN JA EPÄASIALLISEN KOHTELUN HALLINNAN TOIMINTAMALLI 3 3.1

Lisätiedot

Päihdeongelmaisen työkyky. Tiina Kaarne, työterveyshuollon erikoislääkäri 9.3.2012

Päihdeongelmaisen työkyky. Tiina Kaarne, työterveyshuollon erikoislääkäri 9.3.2012 Päihdeongelmaisen työkyky Tiina Kaarne, työterveyshuollon erikoislääkäri 9.3.2012 Työkyvyn arvio Työkyvyttömyys Juridinen käsite, johon aina liittyy lääketieteellinen arvio Sairaus-kudosvaurio-toimintakyvyn

Lisätiedot

Savonlinnan kaupunki. Savonlinnan kaupunki PÄIHDEOHJELMA

Savonlinnan kaupunki. Savonlinnan kaupunki PÄIHDEOHJELMA Savonlinnan kaupunki Hoitoonohjausohje lomakemallit Savonlinnan kaupunki PÄIHDEOHJELMA 1 Sisällysluettelo 1. PÄIHDEOHJELMAN TARKOITUS JA TAVOITTEET... 2 2. PÄIHDETYÖ, SEN ORGANISOINTI JA VASTUUT... 2 2.1

Lisätiedot

TAMMELAN KUNTA PÄIHDEOHJELMA

TAMMELAN KUNTA PÄIHDEOHJELMA TAMMELAN KUNTA PÄIHDEOHJELMA SISÄLLYS 1 Esipuhe 4 2 Sitoumus 4 3 Tavoite ja toteutus 4 4 Päihteiden määritelmä 4 5 Päihteiden riskikäytön seurauksia työpaikalle 4 5 6 Päihdehaittatilanne 5 7 Vastuut 5

Lisätiedot

Työkyvyn hallinta ja varhainen tuki

Työkyvyn hallinta ja varhainen tuki Työkyvyn hallinta ja varhainen tuki Pirkko Mäkinen, asiantuntija Työturvallisuuskeskus TTK pirkko.makinen@ttk.fi 2.11.2017 Työkyvyn hallinta, seuranta ja varhainen tuki Työkyvyn hallinta tarkoittaa toimintatapoja,

Lisätiedot

Työpaikan henkilöstöä koskevat suunnitelmat

Työpaikan henkilöstöä koskevat suunnitelmat 3.11.2016 Työpaikan henkilöstöä koskevat suunnitelmat Opetustoimen ajankohtainen juridiikka Kouluneuvos Petri Heikkilä Suunnitelma Säädösperusta Työsuojelun toimintaohjelma Työturvallisuuslaki 9 Häirinnän

Lisätiedot

TYÖTERVEYSHUOLTO VARHAISEN PUUTTUMISEN MALLI

TYÖTERVEYSHUOLTO VARHAISEN PUUTTUMISEN MALLI 1 TYÖTERVEYSHUOLTO VARHAISEN PUUTTUMISEN MALLI Satu Myller, vastaava työterveyshoitaja Joensuun Työterveys Savuton Pohjois-Karjala työryhmän jäsen Siun Soten työterveyden asiakkuusvastaava 1.1.2017 2.11.2016

Lisätiedot

Päihdeohjelma. Yhteistyökomitea Kaupunginhallitus

Päihdeohjelma. Yhteistyökomitea Kaupunginhallitus Päihdeohjelma Yhteistyökomitea 17.11.2016 Kaupunginhallitus 28.11.2016 www.ylojarvi.fi 1 Sisällys 1. Päihdeohjelman tarkoitus ja tavoite... 3 2. Vastuut... 4 3. Menettely päihdeongelmatilanteessa... 4

Lisätiedot

Varhainen puuttuminen ja välittäminen työhyvinvoinnin edistämisessä ja seurannassa

Varhainen puuttuminen ja välittäminen työhyvinvoinnin edistämisessä ja seurannassa Varhainen puuttuminen ja välittäminen työhyvinvoinnin edistämisessä ja seurannassa Elintarvikealan tuottavuustalkoot Seminaari 1.10.2009 Valio Oy Elisa Putula ja Seija Hoikka Valion tehtävä ja arvot Tehtävä:

Lisätiedot

Korvaava työ kemian aloilla

Korvaava työ kemian aloilla Korvaava työ kemian aloilla KEMIANTEOLLISUUS KT RY TEAM TEOLLISUUSALOJEN AMMATTILIITTO RY AMMATTILIITTO PRO RY YLEMMÄT TOIMIHENKILÖT YTN RY 1 KORVAAVA TYÖ KEMIAN ALOILLA 2017 Korvaava työ kemian aloilla

Lisätiedot

Ollahanpas ihimisiksi

Ollahanpas ihimisiksi Kunnanhallitus 2.5.2016 65 Ollahanpas ihimisiksi Toimintamalli häirinnän ja epäasiallisen kohtelun varalle Isojoen kunta Häirinnän ja epäasiallisen kohtelun hallinnan ohjeistus. Häirinnän ja epäasiallisen

Lisätiedot

Työterveysyhteistyö työntekijän työhön paluun tukena Rovaniemi

Työterveysyhteistyö työntekijän työhön paluun tukena Rovaniemi Työterveysyhteistyö työntekijän työhön paluun tukena 07.02.2013 Rovaniemi ylilääkäri, työterveyslääkäri Heli Leino, Rovaniemen kaupungin työterveysliikelaitos Työterveyshuolto = työnantajan järjestettäväksi

Lisätiedot

Määräaikaiset työsuhteet. - hyviä käytäntöjä esimiehille ja luottamusmiehille

Määräaikaiset työsuhteet. - hyviä käytäntöjä esimiehille ja luottamusmiehille Määräaikaiset työsuhteet - hyviä käytäntöjä esimiehille ja luottamusmiehille 1 2 Määräaikaiset työsuhteet - hyviä käytäntöjä esimiehille ja luottamusmiehille Uuden yliopistolain (558/2009) voimaantulon

Lisätiedot

PALTAMON TYÖVOIMAYHDISTYS RY:N PÄIHDEOHJELMA

PALTAMON TYÖVOIMAYHDISTYS RY:N PÄIHDEOHJELMA PALTAMON TYÖVOIMAYHDISTYS RY:N PÄIHDEOHJELMA 22.10.2010 2 Sisältö 1 JOHDANTO... 3 1.1 Esipuhe... 3 1.2 Päihdeohjelman tarkoitus... 4 1.3 Päihdeohjelman tavoitteet... 4 1.4 Seuranta... 4 2 ENNALTA EHKÄISEVÄ

Lisätiedot

Työpaikan keinot työkyvyn tukemisessa maatilalla

Työpaikan keinot työkyvyn tukemisessa maatilalla Työpaikan keinot työkyvyn tukemisessa maatilalla Porvoo 8.4.2014 Kuninkaantien työterveys JAMIT-hanke, Kuntoutussäätiö Marja Heikkilä Projektisuunnittelija JAMIT -hanke Tavoitteena on edistää työhyvinvointia

Lisätiedot

Varhainen tuki, VaTu. - Toimintamalli työkyvyn heiketessä

Varhainen tuki, VaTu. - Toimintamalli työkyvyn heiketessä Varhainen tuki, VaTu - Toimintamalli työkyvyn heiketessä Esityksen materiaali kerätty ja muokattu TyKen aineistosta: ver JPL 12.3.2013 Työturvallisuuslaki Lain tarkoituksena on parantaa työympäristöä ja

Lisätiedot

Kainuun maakunta kuntayhtymän työkyvyn tukiprosessi. Marko Klemetti, työhyvinvointi- / työsuojelupäällikkö

Kainuun maakunta kuntayhtymän työkyvyn tukiprosessi. Marko Klemetti, työhyvinvointi- / työsuojelupäällikkö Kainuun maakunta kuntayhtymän työkyvyn tukiprosessi Marko Klemetti, työhyvinvointi- / työsuojelupäällikkö Henk. Yhteensä (pl.oae) KuEL- eläkkeelle siirtyneet Kainuun maakunta ky v. 2005 2008 eläkelajeittain,

Lisätiedot

Sisällys. Liitteet 17

Sisällys. Liitteet 17 PÄIHDEOHJELMA 1 Sisällys Päihdeohjelman tarkoitus 3 Ennalta ehkäisevä toiminta 3 Tiedottaminen, koulutus ja muu ennaltaehkäisevä toiminta 3 Varhainen tukeminen 3 Päihdeongelman tunnistaminen ja ongelmaan

Lisätiedot

Työelämän pelisäännöt oppisopimuskoulutuksessa

Työelämän pelisäännöt oppisopimuskoulutuksessa Työelämän pelisäännöt oppisopimuskoulutuksessa 1 SISÄLTÖ Työsopimus... 4 Koeaika... 4 Palkanmaksu ja verotus... 4 Oppisopimustyöntekijän oikeudet ja velvollisuudet... 5 Työnantajan oikeudet ja velvollisuudet...

Lisätiedot

Työkyvyn edellytyksistä huolehtiminen on osa hyvää johtamista

Työkyvyn edellytyksistä huolehtiminen on osa hyvää johtamista Työkyvyn edellytyksistä huolehtiminen on osa hyvää johtamista Kirsi Ahola Työelämän lait ohjaavat esimiestä määrittelemällä velvollisuudet ja toimintatavat Työturvallisuuslaki 738/2002: Työnantaja on velvollinen

Lisätiedot

Mikä on työpaikkakiusaamista?

Mikä on työpaikkakiusaamista? Mikä on työpaikkakiusaamista? Työpaikkakiusaaminen = henkinen väkivalta on luonteeltaan toistuvaa säännöllistä pitkään jatkuvaa Henkistä väkivaltaa voivat harjoittaa Yksittäinen työtoveri tai työyhteisö

Lisätiedot

JUANKOSKEN KAUPUNGIN TYÖSUOJELUN TOIMINTAOHJELMA VUOSILLE 2014-2016

JUANKOSKEN KAUPUNGIN TYÖSUOJELUN TOIMINTAOHJELMA VUOSILLE 2014-2016 1 JUANKOSKEN KAUPUNKI TYÖSUOJELU JUANKOSKEN KAUPUNGIN TYÖSUOJELUN TOIMINTAOHJELMA VUOSILLE 2014-2016 1. TOIMINTAOHJELMAN MERKITYS JA TAVOITE Juankosken kaupungin työsuojelun toimintasuunnitelman tarkoituksena

Lisätiedot

Henkilöstöyksikön ohje 1.6.2011. Huomautus ja varoitus virka- ja työsuhteessa. mukaisesti työn suorittamisesta.

Henkilöstöyksikön ohje 1.6.2011. Huomautus ja varoitus virka- ja työsuhteessa. mukaisesti työn suorittamisesta. Henkilöstöyksikön ohje 1.6.2011 Huomautus ja varoitus virka- ja työsuhteessa Viranhaltijan on suoritettava virkasuhteeseen kuuluvat tehtävät asianmukaisesti ja viivytyksettä noudattaen asianomaisia säännöksiä

Lisätiedot

PÄIHDEOHJELMAT SAK:LAISILLA TYÖPAIKOILLA SAK:N LUOTTAMUSHENKILÖPANEELI HELMIKUU 2014 N= 1070

PÄIHDEOHJELMAT SAK:LAISILLA TYÖPAIKOILLA SAK:N LUOTTAMUSHENKILÖPANEELI HELMIKUU 2014 N= 1070 PÄIHDEOHJELMAT SAK:LAISILLA TYÖPAIKOILLA SAK:N LUOTTAMUSHENKILÖPANEELI HELMIKUU 2014 N= 1070 YHTEENVETOA SAK:laisilla työpaikoilla on paljon päihdeongelmia. Päihdeohjelmat/toimintamallit sekä puuttuminen

Lisätiedot

Loviisan kaupunki on savuton työpaikka 1.1.2014 lukien. Ohjetta sovelletaan kaikissa kaupungin työpaikoissa ja kaupungin järjestämissä tilaisuuksissa.

Loviisan kaupunki on savuton työpaikka 1.1.2014 lukien. Ohjetta sovelletaan kaikissa kaupungin työpaikoissa ja kaupungin järjestämissä tilaisuuksissa. Liite 1 Hkj 18.4.2013 LOVIISAN KAUPUNKI 18.4.2013 OHJE SAVUTTOMASTA LOVIISASTA Ohjeen tarkoitus Loviisan kaupunki haluaa edistää henkilöstönsä tupakoimattomuutta. Savuttomuus koskee kaikkien tupakkatuotteiden

Lisätiedot

Ulkomaanliikenteen liitesopimukset. Varustamot suhtautuvat kielteisesti henkilöstönsä alkoholin ja huumeiden käyttöön.

Ulkomaanliikenteen liitesopimukset. Varustamot suhtautuvat kielteisesti henkilöstönsä alkoholin ja huumeiden käyttöön. LIITE 10.1 ULKOMAANLIIKENTEEN PÄIHDEPOLITIIKKA Varustamot suhtautuvat kielteisesti henkilöstönsä alkoholin ja huumeiden käyttöön. Työskenteleminen alkoholin tai huumeiden vaikutuksen alaisena kasvattaa

Lisätiedot

TYÖKYVYN TUKEMISEN PERIAATTEET SAUVON KUNNASSA

TYÖKYVYN TUKEMISEN PERIAATTEET SAUVON KUNNASSA TYÖKYVYN TUKEMISEN PERIAATTEET SAUVON KUNNASSA Työkyvyn hallinta, seuranta ja varhainen tuki Kuvat: Pekka Ruuskanen 26.9.2011 1/12 1. Työhyvinvoinnin kehittämisen tavoitteet Sauvon kunnan työpaikoissa

Lisätiedot

YHTEISTYÖ TYÖKYVYN ARVIOINNISSA. Työkyvyn edistämisen tuki. Heli Leino Ylilääkäri Työterveyshuollon erikoislääkäri

YHTEISTYÖ TYÖKYVYN ARVIOINNISSA. Työkyvyn edistämisen tuki. Heli Leino Ylilääkäri Työterveyshuollon erikoislääkäri YHTEISTYÖ TYÖKYVYN ARVIOINNISSA Työkyvyn edistämisen tuki Heli Leino Ylilääkäri Työterveyshuollon erikoislääkäri Suomalaisuus on arvokas asia! Meitä jokaista tarvitaan! Mitkä asiat vaikuttavat työkykyyn?

Lisätiedot

Aktiivinen varhainen tuki työssä jaksamisen ja työhyvinvoinnin tukemiseksi

Aktiivinen varhainen tuki työssä jaksamisen ja työhyvinvoinnin tukemiseksi Aktiivinen varhainen tuki työssä jaksamisen ja työhyvinvoinnin tukemiseksi 1. Tavoitteet Aktiivisen varhaisen tuen toimintamallin on tarkoituksena toimia työvälineenä esimiehille asioiden puheeksi ottamisessa

Lisätiedot

PÄIHDEONGELMAISTEN HOITOONOHJAUSOHJE

PÄIHDEONGELMAISTEN HOITOONOHJAUSOHJE VAASAN KAUPUNGIN PÄIHDEONGELMAISTEN HOITOONOHJAUSOHJE Henkilöstöpalveluiden julkaisuja 1/01 SISÄLLYSLUETTELO ALKOHOLIN JA MUIDEN PÄIHTEIDEN AIHEUTTAMIEN ONGELMATILAN- TEITTEN SELVITTÄMINEN TYÖPAIKALLA

Lisätiedot

Terveyttä ja työkykyä työterveysyhteistyöllä

Terveyttä ja työkykyä työterveysyhteistyöllä Työterveysyhteistyö on suunnitelmallista ja tavoitteellista yhteistyötä työterveyshuoltolain toteuttamiseksi. Terveyttä ja työkykyä työterveysyhteistyöllä OPAS PIENTYÖPAIKOILLE Hyvä työkyky ja hyvä ilmapiiri

Lisätiedot

Työjuridiikkaa esimiehelle

Työjuridiikkaa esimiehelle ingakoskinen.fi Työjuridiikkaa esimiehelle 1 Hei, olen Inga! Sopimusten merkitys ja sovittelu Lakiartikkelit Yhdistystoiminta (SauRa) Hevosharrastus (tallinpito ja ratsastus) Asianajaja, varatuomari Asianajajaliiton

Lisätiedot

www.huugo.fi www.huugo.fi www.huugo.fi www.huugo.fi www.huugo.fi

www.huugo.fi www.huugo.fi www.huugo.fi www.huugo.fi www.huugo.fi Kysymyksiä työpaikan päihdetilanteen ja -riskien kartoittamisen ja toimenpiteiden valitsemisen tueksi Miksi? Päihteiden väärinkäyttö voi vaikuttaa työturvallisuuteen, työhyvinvointiin ja työn laatuun kaikenlaisilla

Lisätiedot

Työhyvinvointi on osa johtamista Kuntaseminaari. 29.11.2011 Hannu Tulensalo

Työhyvinvointi on osa johtamista Kuntaseminaari. 29.11.2011 Hannu Tulensalo Työhyvinvointi on osa johtamista Kuntaseminaari 29.11.2011 Hannu Tulensalo henkilöstöjohtaja 1 ASUKKAIDEN MENESTYMINEN Tarvetta vastaavat palvelut Asukkaiden omatoimisuus Vuorovaikutus TALOUS HALLINNASSA

Lisätiedot

TERVEYDELLE HAITALLISEN HÄIRINNÄN JA EPÄASIALLISEN KOHTELUN HALLINTA. Lapinlahden kunnan työpaikoilla

TERVEYDELLE HAITALLISEN HÄIRINNÄN JA EPÄASIALLISEN KOHTELUN HALLINTA. Lapinlahden kunnan työpaikoilla LAPINLAHDEN KUNTA 12.02.2016 TYÖSUOJELU TERVEYDELLE HAITALLISEN HÄIRINNÄN JA EPÄASIALLISEN KOHTELUN HALLINTA Lapinlahden kunnan työpaikoilla Tällä työpaikalla häirintää ja epäasiallista kohtelua hallitaan

Lisätiedot

Juuan kunnan päihdeohjelma

Juuan kunnan päihdeohjelma Khall 26.9.2016 225 Juuan kunnan päihdeohjelma Yt-elin 16.9.2016 Khall Juuan kunnan päihdeohjelma 1 Päihdeasioiden hoito ja vastuu Päihdeasioiden hoito työpaikalla on osa johtamista ja työyhteisön kehittämistä,

Lisätiedot

VASKIVUOREN LUKION PÄIHDESTRATEGIA - KOULUN TULEE OLLA PÄIHTEETÖN TYÖYMPÄRISTÖ

VASKIVUOREN LUKION PÄIHDESTRATEGIA - KOULUN TULEE OLLA PÄIHTEETÖN TYÖYMPÄRISTÖ VASKIVUOREN LUKION PÄIHDESTRATEGIA - KOULUN TULEE OLLA PÄIHTEETÖN TYÖYMPÄRISTÖ Vantaan kaupunki arvostaa päihteettömyyttä ja toimii siten, että erityisesti lapsilla ja nuorilla on oikeus päihteettömään

Lisätiedot