HENKILÖSTÖN PÄIHDEOHJELMA JA HOITOONOHJAUSMALLI

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "HENKILÖSTÖN PÄIHDEOHJELMA JA HOITOONOHJAUSMALLI"

Transkriptio

1 1 Henkilöstöpalvelut Mäntsälän kunta HENKILÖSTÖN PÄIHDEOHJELMA JA HOITOONOHJAUSMALLI Ohjelma on hyväksytty yhteistyöryhmässä ja kunnanhallituksessa Ohjelma päivitetään seuraavan kerran kolmen vuoden kuluttua vuonna 2018, tarvittaessa aiemmin.

2 2 Esipuhe Päihdeohjelmalla luodaan Mäntsälän kuntaan pelisäännöt, joiden mukaan päihdehaittoja ehkäistään ja niihin puututaan jämäkästi ja riittävän ajoissa. Päihdeongelmien varhaisella tunnistamisella ja puuttumisella, päihdeongelmaisen hoitoonohjauksella ja kuntoutuksella vähennetään päihteiden väärinkäytöstä aiheutuvia terveyshaittoja ja kustannuksia. Päihdetyö on osa työpaikan johtamista, työturvallisuutta, työterveyshuoltoa ja yhteistoimintaa. Koko henkilöstön on oltava tietoinen päihdetapausten hoitoon liittyvistä menettelytavoista. Kunnan johto on sitoutunut ohjelmaan ja osaltaan edistää päihdehaittojen ehkäisyä ja päihdeohjelman toteuttamista Mäntsälän kunnassa. Tällä päihdeohjelmalla päivitetään vuonna 2007 tehty päihdeohjelma. Tässä päihdeohjelmassa on selkiytetty edelliseen nähden menettelytapoja varhaisessa puuttumisessa ja hoitoonohjauksessa sekä työnantajan toimenpiteissä. Myös palvelussuhteen ehtoja hoidon aikana on täsmennetty. Päihdeohjelmaa ovat olleet päivittämässä päihde-ja mielenterveysyksiköstä johtava työntekijä Sirpa Litmanen ja päihdeterapeutti Kirsikka Helenius-Pekki. Työterveyshuollosta mukana on ollut työterveyshoitaja/tiimivastaava Johanna Leppä. Työsuojelusta mukana ovat olleet työsuojeluvaltuutetut Christina Kalenius, Teuvo Heikkilä ja Sakari Hetemaa. Henkilöstöpalveluista henkilöstöjohtaja Mika Lindgren ja työhyvinvointikoordinaattori Monica Sulopuisto. Kiitämme kaikkia päihdeohjelman päivityksessä mukana olleita.

3 3 Päihdeohjelman tarkoitus ja tavoite Päihdeyhteyshenkilö Työnantajan tulee suositusten ja lakien mukaan taata turvallinen työympäristö ja työyhteisö sekä laatia päihdehaittojen käsittelemiseksi toimintamalli. Päihdeohjelman tarkoitus on, että kaikki ymmärtävät päihteiden väärinkäytön muodostavan merkittävän riskin henkilölle itselleen, työyhteisön toiminnalle sekä työntekijöiden ja asiakkaiden turvallisuudelle. Päihdeohjelma ohjaa ennaltaehkäisevän toiminnan toteuttamista ja menettelytapojen yhtenäistämistä päihdehaittoja käsiteltäessä. Päihdeohjelma koskettaa työntekijöitä, joille on syntynyt tai syntymässä päihteiden liikakäytöstä aiheutuva fyysinen, psyykkinen tai sosiaalinen ongelma. Tässä ohjelmassa päihteillä tarkoitetaan alkoholin, huumausaineiden ja/tai lääkkeiden väärinkäyttöä. Päihdeohjelmaa sovelletaan kaikille Mäntsälän kunnan palveluksessa oleville palvelusajasta tai työsuhteen laadusta riippumatta. Mikäli päihdeongelmia ilmenee koeajan aikana, tulee kyseeseen automaattisesti palvelusuhteen purkaminen. Palvelussuhteen purkaminen voi tulla kyseeseen välittömästi myös silloin kun kyseessä on työsopimuksesta tai laista johtuvien, työsuhteeseen olennaisesti vaikuttavien velvoitteiden vakavaa rikkomista tai törkeää laiminlyöntiä sekä sellaisten työntekijän henkilöön liittyvien työntekoedellytysten olennaista muuttumista, joiden vuoksi työntekijä ei enää kykene selviytymään työtehtävistään (työsopimuslaki 55/2001 ja laki kunnallisesta viranhaltijasta 304/2003). Mäntsälän kunnassa päihdeyhteyshenkilönä toimii työhyvinvointikoordinaattori Monica Sulopuisto. Puh Päihdeyhdyshenkilön rooli on neutraali ja ohjaava. Häntä voi konsultoida päihdehaittatilanteissa sekä päihdeohjelmaan liittyvissä kysymyksissä. Hän osallistuu varhaisen tuen mallien mukaisesti päihdehoitoneuvotteluihin ja seuraa osaltaan hoitoprosessin tuloksia. Päihdeyhteyshenkilö osallistuu päihdeohjelmasta tiedottamiseen. Ennaltaehkäisevä toiminta ja tiedottaminen Henkilöstön tulee olla tietoinen päihdeohjelmasta ja päihdetapausten hoitoon liittyvistä menettelytavoista. Mäntsälän kunnassa on järjestettävä säännöllisesti päihdeohjelmaan liittyvää koulutusta koko henkilöstölle. Lisäksi esimiesten tulee tiedottaa ja muistuttaa ohjelmasta työpaikkakokouksissa. Toimintaohjeet varhaiseen päihdeongelmaan puuttumiseen ovat osa varhaisen tuen toimintamallia ja työterveyshuollon toimintasuunnitelmaa. Toimintaohje löytyy henkilöstöhallinnon työpöydältä Ulrikasta. Työpaikoilla vallitseva kulttuuri vaikuttaa siihen, miten työyhteisössä keskustellaan alkoholista ja muista päihteistä. Hyvien työpaikkakäytänteiden ja työolosuhteiden, työn asianmukaisten järjestelyiden sekä esimiesten ja työntekijöiden välisen avoimen keskustelun ja tiedonkulun avulla ennaltaehkäistään mahdollisesti syntymässä olevia ongelmia, edistetään oma-aloitteista hoitoon hakeutumista tai tarvittaessa käynnistetään joustavasti virallinen hoitoonohjaus. Tietoisuuden lisääminen päihteiden terveyshaitoista, ongelman syntymisestä sekä hallinnan ja hoidon mahdollisuuksista voivat ehkäistä ongelman syntymistä ja rohkaista avun hakemiseen. Riskitilanteiden ennakointi ja kuormituksen- ja stressihallintakeinot sekä terveelliset elintavat tukevat kokonaisvaltaista hyvinvointia. Ohjausta ja neuvontaa on kaikkien saatavilla työterveyshuollon ja kunnallisten päihdeyksiköiden kautta. Päihdeongelman tunnistaminen ja varhainen puuttuminen Päihdeongelmaan puuttuminen on osa työpaikan työkyky ylläpitävää toimintaa. Päihteiden käyttöä arvioidaan aina osana myös muuta työkyvyn selvitystä. Työyhteisössä on tiedostettava runsaaseen päihteiden käyttöön liittyvät riskit, vaikka käyttö ei ilmenisikään näkyvinä haittoina. Erityisesti korostetaan puuttumista päihteiden käyttöön mahdollisimman varhaisessa vaiheessa. Päihdehaittoihin puuttuminen on jokaisen työntekijän velvollisuus työtoveria ja työyhteisöä kohtaan. Havainnoistaan tulee ilmoittaa ko.henkilölle ja esimiehelle. Esimiehen velvollisuus on puuttua ja käsitellä asiaa ja tämän ohjelman mukaisesti myös, kun on saanut siitä tietoa tai on itse havainnut henkilöllä muuttunutta käytöstä ja poissaoloja. Esimiesten ja työterveyshuollon kiinteä yhteistyö mahdollistaa varhaisen puuttumisen päihdeongelmiin.

4 4 Päihdeongelman tunnusmerkkejä voivat olla muuttunut käyttäytyminen, tokkuraisuus hoitamaton ulkonäkö toistuvat myöhästelyt, ennenaikaiset poistumiset työpaikalta tai muut työaikaojen noudattamatta jättäminen satunnaiset, äkilliset sairauspoissaolot omalla ilmoituksella sairauslomatodistukset eri lääkäreiltä toistuvat, yllättävät työvuorojen vaihdot töihin tullessa tai työssä ollessa päihteiden vaikutuksen alaisena tai krapulassa työtehon heikkeneminen, töiden laiminlyönnit, toistuvat virheet esimiesten välttäminen toistuvat tapaturmat rattijuoppous Hoitoon hakeutuminen ja ohjaaminen Hoitoon hakeutuminen voi tapahtua ongelmaisen omasta tai hänen perheensä aloitteesta, työtovereiden, esimiehen/ työnantajan aloitteesta ja työterveyshenkilöstön aloitteesta. Ensisijaisena tavoitteena on kannustaa oma-aloitteeseen ja vapaaehtoiseen hoitoon hakeutumiseen, koska se edistää hoidon tuloksellisuutta. Mikäli ko.henkilö ei oma-aloitteisesti käynnistä muutosta, vastuu siirtyy esimiehelle. 1. Kun henkilö hakeutuu omatoimisesti hoitoon, hän sopii yhteistyössä työterveyshuollon ja/tai päihdeterapeutin kanssa hoitotavasta ja- paikasta. Mikäli päihdeongelman hoitoon liittyy työstä poissaoloja, asiasta tulee keskustella ja sopia esimiehen kanssa. Ks.kohta palvelussuhteen ehdot. 2. Mikäli työterveyshuolto toteaa päihdeongelman, työterveyshuollon tehtävänä on kertoa ko.henkilölle hoitomahdollisuuksista ja ohjata hänet asianmukaiseen hoitoon. Tilanteissa, joissa on aihetta epäillä päihtyneenä olemista työpaikalla ja tästä aiheutuu vaaraa, työterveyshuollon tulee ottaa ko.henkilön esimieheen ja tiedustella asianomaisen työssä selviytymistä ja tarvittaessa ehdottaa toimenpiteitä ko.henkilön hoitoon ohjaamiseksi. Muissa tilanteissa työterveyshuoltoa sitoo vaitiolovelvollisuus. Työterveyshuollon tehtävänä on esimiehen pyynnöstä tehdä työkykyarvio ja arvioida hoidon tarve sekä osallistua hoitoonohjauksen, hoidon toteuttamiseen ja seurantaan. 3. Hoitoonohjaus- ja hoitosopimus tehdään aina heti, kun esimies on ohjannut ko.henkilön hoitoon. Hoitoonohjauksesta tehdään ko. osapuolille jaettava kirjallinen hoitoonohjaussopimus, jossa todetaan hoitopaikka, hoitoaika ja seurantatavat (liite 3). Hoitoonohjaus sopimus tehdään myös silloin, jos päihdeongelma toistuu kahden vuoden aikana päihdeongelman vuoksi annetun kirjallisen varoituksen saamisesta. 4. Päihdeongelmaisen kanssa laaditaan hoitoonohjaussopimus maksimissaan kaksi kertaa. Tämän jälkeen työpaikalla päihtyneenä esiintymisestä seuraa palvelusuhteen päättämistoimenpiteiden aloittaminen. Jos edellisestä väärinkäyttötapaussen toteamishetkestä tai hoitoonohjaussopimuksen päättymisestä on kulunut vähintään kaksi vuotta, käsitellään päihdeongelma uutena tapauksena. MENETTELYTAVAT Pääsääntönä on edetä menettelytapaohjeiden mukaisessa järjestyksessä päihdeongelman ilmetessä. Aikamäärää päihteiden käytöstä toimenpiteisiin harkitaan tapauskohtaisesti. Lähtökohtana voidaan pitää kuitenkin yhtä vuotta. 1. Kun tunnusmerkkejä päihdehaitasta Kun on tunnusmerkkejä päihdeongelmasta henkilön käyttäytymisen tai työsuorituksen perusteella, esimiehen tulee ottaa asia puheeksi. Puheeksiottokeskustelussa esimies ja ko. henkilö tekevät suunnitelman jatkotoimenpiteistä ja arvioivat mahdollisen hoidon tarpeen. Ko. henkilö voi halutessaan pyytää mukaan myös tukihenkilön. Tarvittaessa voidaan konsultoida työterveyshuoltoa. Puheeksiottokeskustelu kirjataan ja allekirjoitetaan (liite 2). Päihdeongelman tunnusmerkkien tai jos esimies epäilee poissaolon syyksi päihtymystä, voi hän vaatia ko. henkilöä toimittamaan työterveyslääkärin todistuksen poissaoloistaan. Esimies kertoo ko.henkilölle informoivansa työterveyshuoltoa etukäteen päihde-epäilystä. Mikäli 1. puheeksiottokeskustelussa päihteiden käytön haittojen hallintaan saamiseksi esimiehen kanssa sovitut suunnitelmat eivät toteudu ko.henkilöstä johtuen ja haitat toistuvat, esimies käy uudelleen

5 5 puheeksiottokeskustelun ja ohjaa ko.henkilön työterveyshuoltoon työkyvyn selvittelyyn ja arvioon hoidon tarpeesta. Puheeksiottolomake (liite 2) kirjataan ja allekirjoitetaan uudelleen ja siitä toimitetaan kopio työterveyshuoltoon. Esimiehellä on oikeus saada tietää, onko ko.henkilö hakeutunut työterveyshuoltoon esimiehen kehotuksen perusteella. Kun työntekijä on hakeutunut työterveyshuoltoon, työterveyshoitaja ja tarvittaessa lääkäri selvittävät ko. henkilön tilannetta. Ko. henkilö voidaan ohjata myös päihdeterapeutille. Tämän jälkeen työterveyshuolto kutsuu koolle hoitoneuvottelun sopien siitä ko.henkilön ja esimiehen kanssa. Mikäli työntekijä ei esimiehen kehotuksesta huolimatta hakeudu työterveyshuoltoon, esimies kutsuu koolle hoitoneuvottelun, johon ko.henkilö ja hänen tukihenkilönsä ja työterveyshuolto kutsutaan. Mikäli ko.henkilö kieltäytyy hoitoneuvottelusta ja hoitoonohjauksesta, annetaan kirjallinen varoitus. Varoituksessa todetaan uhka palvelussuhteen päättymisestä, mikäli ongelma jatkuu. Mikäli on tehty hoitoonohjaussopimus, mutta ko.henkilö keskeyttää hoitoonohjauksen eikä toteuta sopimuksessa sovittuja hoitoja, annetaan kirjallinen varoitus. Jos syynä törkeä laiminlyönti (työsopimuslaki 55/2001, laki kunnallisesta viranhaltijasta 304/2003), harkitsee työnantaja palvelussuhteen pysyvyyttä uudelleen. Mikäli hoitoonohjaussopimuksen avulla ei ole saatu toivottua tulosta päihdeongelman hoitamiseksi, aloitetaan palvelusuhteen päättämiseen liittyvät yhteistoimintamenettelyt. Kun ko.henkilö on sitoutunut tehtyyn hoitoonohjaussopimukseen sovitulle ajalle ja hoito on onnistunut, palvelussuhde jatkuu normaalisti. 2. Henkilö päihtyneenä työpaikalla Esimiehen tai hänen valtuuttamansa edustajan tulee poistaa päihtynyt tai päihteitä nauttiva työntekijä työpaikalta välittömästi sekä työntekijän oman että työyhteisön ja asiakkaiden turvallisuuden vuoksi. Työpaikalta poistaminen on työntekijän lähiesimiehen tehtävä. Hänen poissa ollessa tämä on varahenkilön tai ylemmän esimiehen tehtävä. Esimies pyytää aina poistamistilanteeseen avustajan /todistajan, joka voi olla esim. työtoveri. Esimiehellä tai hänen valtuuttamalla edustajalla on samanaikaisesti velvollisuus ehdottaa päihtyneelle alkoholi- tai huumausainepitoisuustutkimusta, jolla työntekijä voi osoittaa päihteettömyytensä. Tutkimuksen suorittaa virka-aikana ensisijaisesti työterveyshoitaja tai terveyskeskuksen sairaanhoitaja ja virka-ajan ulkopuolella terveyskeskuksen päivystys. Terveyskeskuksen päivystysaikojen ulkopuolella (klo ) lähiesimies tai vastuussa oleva henkilö voi todistajan läsnä ollessa pyytää puhaltamaan alkometriin tai tilanne todennetaan havaittujen päihtymyksen tunnusmerkkien perusteella. Tilanne voidaan arvioida myös Hyvinkään sairaalassa. Edellä mainittuihin ei ole kuitenkaan oikeutta pakottaa ketään vastoin tahtoaan. Alkometripuhallutuksissa promilleraja on 0. Mikäli henkilö kuitenkin kieltäytyy tutkimuksista, on esimiehellä tai muulla vastuussa olevalla henkilöllä velvollisuus vaatia kieltäytyminen kirjallisesti. Kieltäytyminen tulkitaan päihtyneenä esiintymiseksi ja jatkotoimenpiteet käynnistetään päihdeohjelman mukaisesti. Työntekijän edun mukaista on suostua alkoholi- tai huumausainepitoisuustutkimukseen, jotta vältytään vääriltä tulkinnoilta. Työntekijän palatessa töihin esimies käy puheeksiottokeskustelun, jonka yhteydessä esimies varaa ajan työterveyshuoltoon päihteiden käytön selvittelyä ja hoitoonohjaustarpeen arviointia varten. Puheeksiottokeskustelussa esimies kertoo ko. henkilölle Mäntsälän kunnan päihdeohjelmasta ja siitä, että jos tilanne toistuu, voi se lopulta johtaa palvelussuhteen päättymiseen. Esimies edellyttää työntekijältä jokaisesta sairauspoissaolosta työterveyshuollon todistuksen toistaiseksi. Esimies antaa työntekijälle kirjallisen varoituksen. Jos syynä törkeä laiminlyönti (työsopimuslaki 55/2001, laki kunnallisesta viranhaltijasta 304/2003), voi työnantaja harkita myös palvelusuhteen purkamista. Päihteiden käyttöön liittyvä puheeksiottokeskustelu dokumentoidaan (liite2) ja kopio siitä toimitetaan työterveyshuoltoon

6 6 Hoitoohjaussopimus Ko.henkilöä ei voida pakottaa hoitoonohjausopimukseen vaan se on työnantajan antama mahdollisuus, jonka aikana työnantaja yleensä pidättäytyy palvelussuhteen purkamis-tai irtisanomistoimenpiteistä. Kun ko.henkilö on hakeutunut esimiehen kehotuksesta työterveyshuoltoon, työterveyshoitaja ja tarvittaessa lääkäri selvittävät ko.henkilön työkykyä. Hänet voidaan ohjata myös päihdeterapeutille. Tämän jälkeen työterveyshuolto ja esimies kutsuvat koolle hoitoneuvottelun. Hoitoneuvotteluun osallistuvat ko.henkilö, esimies, työterveyshuollon edustaja, päihdeyksikön edustaja sekä ko.henkilön pyytämä tukihenkilö. Neuvottelussa sovitaan hoitoonohjauksesta, hoidon toteuttamisesta ja seurannasta. Tilaisuudessa käydään läpi ongelmaan ja hoitoonohjaukseen johtaneita syitä, arvioidaan hoidon tarve ja laatu, sovitaan järjestelyistä (kesto, hoitopaikka/paikat sekä työterveyshuollon oikeus saada palaute hoidosta, esimiehen oikeudesta saada tietoa hoidon toteutumisesta, työntekijän vastuut ja oikeudet) Tehdään kirjallinen hoitoonohjaussopimus, joka allekirjoitetaan (liite 3). Ko.henkilö, esimies, - työterveyshuolto ja päihdeterapeutti saavat kukin oman allekirjoitetun kappaleen sopimuksesta. Mikäli ko.henkilö kieltäytyy hoitoneuvottelusta ja hoitoonohjauksesta, annetaan kirjallinen varoitus. Varoituksessa todetaan uhka palvelussuhteen päättymisestä, mikäli ongelma jatkuu. Hoitoonohjaussopimuksen seuranta Työntekijä ohjataan hoitoon yleensä kuukaudeksi tai lyhyemmän määräaikaisen palvelussuhteen ajaksi. Esimiehellä on oikeus saada tieto, onko sovittu hoito toteutunut ja hoidon lopettamisesta ko.henkilöltä, työterveyshuollon yhteyshenkilöltä ja päihdetyöntekijältä. Päihdetyöntekijä ilmoittaa työterveyshuollon yhteyshenkilölle tilanteen/hoidon muutoksista ja palveluiden käytön mahdollisista keskeytyksistä tai esteistä. Työterveyshuollon yhteyshenkilö ilmoittaa niistä esimiehelle. Hoitoonohjaussopimuksen päätyttyä työterveyshuolto kutsuu osapuolet koolle ja arvioi yhdessä päihdetyöntekijän, ko.henkilön ja hänen tukihenkilönsä ja esimiehen kanssa, onko sopimusta syytä jatkaa. Tämänkaltaisia neuvonpitoja on mahdollista järjestää myös hoitoonohjaussopimuksen aikana. Mikäli ko. henkilö on saanut varoituksen päihdeongelmaan liittyen ja jos henkilö tämän jälkeen esiintyy päihtyneenä työpaikalla tai hänellä on päihteiden väärinkäytön vuoksi poissaoloja hoitoonohjaussopimuksen aikana tai hän laiminlyö muulla tavoin hoitoonohjaussopimuksessa sovittuja asioita, aloitetaan palvelusuhteen päättämistoimet. Kun ko.henkilö on sitoutunut tehtyyn hoitoonohjaussopimukseen sovitulle ajalle ja hoito on onnistunut, palvelussuhde jatkuu normaalisti. Luottamuksellisuus Päihdeongelmaisen henkilön hoitoonohjaukseen ja hoitoon liittyvät tiedot ovat luottamuksellisia. Niitä ei saa ilmaista sivullisille ilman asianomaisen lupaa. Palvelussuhteen ehdot hoidon aikana Ensimmäinen hoitokäynti päihdeyksikössä katsotaan työaikaan kuuluvaksi. Jatkossa työajalla käynti on mahdollista, jos hoitokäyntejä ei saa järjestettyä työajan ulkopuolelle. Tällöin avohoidossa käynteihin kulunut aika tulee tehdä takaisin. Päihdeyksikössä käynnit ovat pääosin virka-aikoina, ilta-aikoja on rajoitetusti. Päihdeyksikössä sovittua hoitoa ei keskeytetä esim. loma-aikoina. Päihdehoidon hoitoonohjauksen osalta käynnit työterveyshuollossa ja laboratoriotutkimuksissa luetaan työaikaan kuuluviksi Esimiehen tulee varmistaa, että tilanteen mukaan henkilö pääsee tarvittaessa lähtemään työstä sovitulle avokäynnille päihdeyksikköön tai työterveyshuoltoon. Aina kun henkilö on poissa työstä tai joudutaan poistamaan työpaikalta päihtymyksen tai päihteiden käytön vuoksi, palkkaa ei ko.ajalta makseta. Esimies ilmoittaa tästä myös palkansihteerille. Mikäli henki-

7 7 lön päihtymystilannetta joudutaan selvittämään Hyvinkään sairaalassa, matkakustannuksista vastaa työnantaja. Laitoshoitojaksojen ajalta maksetaan pääsääntöisesti sairausajan palkka. Tätä sovelletaan myös silloin, kun henkilö on omatoimisesti hakeutunut laitoshoitoon ja sopinut asiasta työnantajan kanssa. Sairaslomaan tarvitaan aina lääkärintodistus. Laitoshoitoihin haetaan maksusitoumus kotikunnasta. Huumausainetestaus Huumausainetestauksella tarkoitetaan työntekijän testaamista siitä, onko ko.henkilö käyttänyt lääkkeitä tai huumaavia aineita muuhun kuin lääkinnällisiin tarkoituksiin. Yksityisyyden suojaa työelämässä koskevan lain (759/2004) 8 :n perusteella henkilö on velvollinen esittämään huumausainetestiä koskevan todistuksen, jos esimiehellä on perusteltua aihetta epäillä, että ko.henkilö on huumausaineiden vaikutuksen alaisena työssä tai testaaminen on välttämätöntä ko.henkilön työ-ja toimintakyvyn selvittämiseksi. Testiin on oltava henkilön suostumus ja hänen on tiedettävä, mihin hän suostuu ja mikä on sen merkitys. Suostumuksen on oltava kirjallinen. Testitulos annetaan vain ao. henkilölle. Hänen on annettava esimiehelle huumausainetestiä koskeva todistus, mutta ei itse testitulosta. Tämän todistuksen kirjoittaa työterveyshuollon lääkäri. Työnantaja vastaa huumausainetodistuksen hankkimisesta aiheutuneista kustannuksista. Hoitopaikat Mäntsälän Työterveys, Mustamäen tie 42, Mäntsälä. Puh Mäntsälän päihde- ja mielenterveyspalvelut, Keskuskatu 11 B, 2krs Mäntsälä. Puh (12-13) Mäntsälän Terveyskeskus, Kivistöntie 14, Mäntsälä. Kotikuntien mukaiset terveyskeskukset. Kotikuntien mukaiset päihde-ja mielenterveysyksiköt. Liite 1: Kaavio päihdeongelmaisen hoitoonohjauksesta Liite 2: Puheeksiotto Liite 3: Hoitoonohjaussopimus Liite 4: Oikeudet ja velvollisuudet

8 8 Mäntsälän kunta/henkilöstöpalvelut Liite 1 KAAVIO PÄIHDEONGLMAISTEN HOITOONOHJAUKSESTA Työntekijä ilmoittaa poissaolostaan esimiehelle ja/tai Havaittu merkkejä päihdeongelmasta Työntekijä on päihtyneenä työssä Epäily päihdeongelmasta, esimies edellyttää työterveyslääkärin todistuksen poissaolosta Työntekijä poistetaan työpaikalta Epäily päihteiden käytöstä osoittautuu turhaksi Päihteiden käyttö saa vahvistuksen Työntekijä jatkaa työssä/ palaa työhön Varhaisen tuen/ puuttumisen mallin mukainen keskustelu /tilanteen mukaan Puheeksiottamiskeskustelu (liite2) ei päihdehaittoja sovittu seuranta työpaikalla päihdehaitat jatkuvat Puheeksiottamiskeskustelu (liite 2), varoituksen antaminen hoitoonohjausprosessin käynnistyminen Esimies varaa ko.henkilölle ajan työterveyshuoltoon hoitoonohjaustarpeen arviota varten Ei ole tarvetta hoitoonohjaukselle Hoitoonohjausneuvottelu ja hoitoonohjaussopimus 12 kk tai 24 kk tai määräaikainen palvelussuhde Toimenpiteet työ- /virkasuhteen päättämiseksi hoitoonohjaussopimus tehdään korkeintaan kaksi kertaa Päihdeongelma uusiutuu 2 vuoden jälkeen Päihdeongelma uusiutuu 2 vuoden sisällä tai työntekijä rikkoo hoitoonohjaussopimuksen velvoitteita Hoito onnistuu - ei jatkotoimia työpaikalla Kuulemistilaisuus Palvelussuhde päättyy

9 9 /Henkilöstöpalvelut LIITE 2 MUISTIO PUHEEKSIOTTOTILANTEESTA 1. Henkilön tiedot Nimi hetu Toimiala/työyksikkö Esimies Olen osallistunut keskusteluun, jossa on käsitelty päihdeongelmaani. Minulle on selvitetty Mäntsälän kunnan toimintatavat päihdeasioiden käsittelyssä sekä tarjottu mahdollisuutta hakea apua ongelmaani työterveyshuollon kautta. Olen tietoinen, että minulla on mahdollisuus käyttää tukihenkilöä päihdeasiani käsittelyssä. Annan luvan toimittaa tämän muistion jakelussa mainituille. 2. Keskustelun sisältö Työnantajan edustajan havainnot työssä esiintyneistä päihdehaitoista Henkilön käsitys päihdehaitoista Sovitut toimenpiteet ja seuranta-aikataulu 3. Päiväys ja allekirjoitukset Mäntsälässä 20 Henkilön nimi Työnantajan edustaja /Esimies Jakelu: asianomainen henkilö lähiesimies ylempi esimies työterveyshuolto päihdeyhteyshenkilö/ työhyvinvointikoordinaattori muu,mikä:

10 /Henkilöstöpalvelut LIITE 3 HOITOONOHJAUSSOPIMUS PÄIHDEONGELMISSA 1. Henkilön tiedot Työntekijän nimi Toimipaikka/työpiste Esimies 2. Hoitosopimukseen johtaneet tekijät hetu Kirjallinen varoitus päihdeongelman vuoksi annettu 20 Aikaisemmat hoitoonohjaukset (Milloin? Minne?): 3. Hoitosopimuksen sisältö Sisältö Hoitoonohjaussopimuksen kesto: 12kk 24 kk Yllä olevista syistä johtuen sitoudun päihdeongelmani vuoksi hoitoon. Työnantajallani on oikeus saada tieto hoitokäyntien määristä ja ajankohdista. Työterveyshuolto saa palautteen hoidostani. Hoidon päättyminen tai muutokset ilmoitetaan työterveyshoitajalle, joka ilmoittaa siitä esimiehelle. Kieltäydyn hoitosopimuksesta. Mikäli päihdeongelmani jatkuvat ja vaikuttavat työssä, olen tietoinen, että saan tässä vaiheessa kirjallisen varoituksen ja/tai työnantaja voi päättää työsuhteeni. Työnantajalla on oikeus työpaikan vaihtamisen yhteydessä toimittaa tämä hoitosopimus sen voimassaoloaikana seuraavaan saman työantajan työpaikkaan/työyksikköön. On sovittu, miten tilanteesta tiedotetaan lähimmille työtovereille: Työterveyshuollon yhteyshenkilö Päihdeyksikön yhteyshenkilö 4. Allekirjoitukset Hoitosopimus annetaan kaikille allekirjoittaneille. Mäntsälässä 20 hoitoonohjattu päihdeterapeutti esimies työterveyshuollon yhteyshenkilö

11 11 OIKEUDET JA VELVOLLISUUDET (suositus päihdeasioiden käsittelystä kunnallishallinnossa 1997) Päihdepalvelujen käyttäjän oikeudet selvittää ongelmiaan voimassa olevien työyhteisöllisten ja hoidollisten sopimusten ja periaatteiden mukaisesti harkinnanvaraisesti saada virkavapautta/työlomaa hoidon aikana saada työyhteisöltä tukea muutoksen toteuttamiseksi Päihdepalvelujen käyttäjän velvollisuudet suostuessaan päihdepalvelujen käyttämiseen allekirjoittaa päihdepalvelujen käyttösopimuksen ja toimii sopimuksen mukaisesti ilmoittaa palvelujen käytössä ilmenevistä esteistä ja keskeytyksistä välittömästi yhteyshenkilölle, esimiehelle ja/tai palvelujen tarjoajalle oikeuttaa päihdepalvelujen tarjoajan antamaan työnantajalle itseään koskevia päihdepalvelujen käyttötietoja Työnantajan oikeudet saada tietoa sopimuksen toteutumisesta palvelun käyttäjältä, yhteyshenkilöltä ja palvelujen tarjoajalta mikäli päihdepalvelujen käyttäjä keskeyttää ilman hyväksyttävää syytä sovittujen palvelujen käyttämisen tai muuten rikkoo tehtyä sopimusta työnantaja voi harkita virka- ja työsopimussuhteen pysyvyyttä Työnantajan velvollisuudet toteuttaa työpaikalla työkykyä ylläpitävää päihdeohjelmaa tehdä päihdepalvelujen käyttäjän kanssa päihdepalvelujen käyttösopimus antaa palvelujen käyttäjälle mahdollisuus käyttää palveluja antaa palvelujen tarjoajalle tilanteen kartoittamisessa tarvittavia tietoja noudattaa luottamuksellisuus- ja vaitiolovelvollisuusperiaatetta tukea palvelun käyttäjän toimintakyvyn ja muutossaavutusten ylläpitämistä palvelunkäyttöjakson aikana ja sen jälkeen Päihdepalvelujen tarjoajan oikeudet tehdä palvelujen käyttäjän sekä työpaikan edustajan kanssa tilannekartoitus ja palvelujen käyttösuunnitelma yleisesti hyväksyttyjen hoidollisten periaatteiden ja käytäntöjen mukaisesti toteuttaa palvelujen käyttösuunnitelma ja saada työyhteisön tukea Päihdepalvelujen tarjoajan velvollisuudet toimia yleisesti hyväksyttyjen periaatteiden ja käytäntöjen mukaisesti ilmoittaa palvelujen käytössä tapahtuvista esteistä ja keskeytyksistä yhteys henkilölle ja työnantajan edustajalle

1. Päihdeohjelman tavoitteet ja tarkoitus

1. Päihdeohjelman tavoitteet ja tarkoitus 1. Päihdeohjelman tavoitteet ja tarkoitus Rovaniemen kaupungin päihdeohjelman tavoitteena on taata työntekijöille päihteetön ja turvallinen työympäristö. Tämä päihdeohjelma on tehty mukaillen Lapin sairaanhoitopiirin

Lisätiedot

PÄIHDEONGELMAISTEN HOITOONOHJAUSOHJE

PÄIHDEONGELMAISTEN HOITOONOHJAUSOHJE 2013 PÄIHDEONGELMAISTEN HOITOONOHJAUSOHJE 25.9.2013 Versio 1.0 Lapin ammattiopisto Lapin matkailuopisto Lapin Urheiluopisto Lapin oppisopimuskeskus 1 (8) Sisällysluettelo 1 ALKOHOLIN JA MUIDEN PÄIHTEIDEN

Lisätiedot

Työntekijän työkyvyn tukeminen Aktiivinen tuki

Työntekijän työkyvyn tukeminen Aktiivinen tuki Varhainen tukeminen osa esimiestyötä asiantuntijapalvelut Tehostettu tuki kun työpaikan eivät riitä 1. Työntekijän ongelman tunnistaminen 2. Esimies ottaa asian puheeksi 3. Työpaikan 4. Työterveyshuollon

Lisätiedot

SONKAJÄRVEN KUNNAN PÄIHDEOHJELMA

SONKAJÄRVEN KUNNAN PÄIHDEOHJELMA 1(19) SONKAJÄRVEN KUNNAN PÄIHDEOHJELMA Yhteistyöryhmä 30.10.2014 15 Kunnanhallitus 10.11.2014 219 2(19) Sisällys 1. PÄIHDEOHJELMAN TARKOITUS JA TAVOITTEET 2. VASTUUT JA VELVOLLISUUDET PÄIHDETYÖSSÄ 3. ENNALTAEHKÄISEVÄ

Lisätiedot

TYÖPAIKKA JA ALKOHOLI

TYÖPAIKKA JA ALKOHOLI TYÖPAIKKA JA ALKOHOLI 23.4.2013 TYÖTERVEYSHUOLLON ROOLI PÄIHTEIDENKÄYTÖN PUHEEKSIOTOSSA Jarmo Taipale Johtava työterveyslääkäri UPM Työterveyshuolto Lappeenrannan aluekeskus ESITYKSEN SISÄLTÖ 1. UPM Työhyvinvointilupaukset

Lisätiedot

Juuan kunnan päihdeohjelma

Juuan kunnan päihdeohjelma liite khall 8.1.2001 10 Juuan kunnan päihdeohjelma 1 Päihdeasioiden hoito ja vastuu Päihdeasioiden hoito työpaikalla on osa johtamista ja työyhteisön kehittämistä, koulutusta, työsuojelua ja työterveyshuoltoa

Lisätiedot

Työsuojelujaosto 1.10.2015 Johtoryhmä 6.11.2015 Yhteistyötoimikunta 12.11.2015 Kaupunginhallitus KITEEN KAUPUNGIN PÄIHDEOHJELMA

Työsuojelujaosto 1.10.2015 Johtoryhmä 6.11.2015 Yhteistyötoimikunta 12.11.2015 Kaupunginhallitus KITEEN KAUPUNGIN PÄIHDEOHJELMA Työsuojelujaosto 1.10.2015 Johtoryhmä 6.11.2015 Yhteistyötoimikunta 12.11.2015 Kaupunginhallitus KITEEN KAUPUNGIN PÄIHDEOHJELMA 2 / 17 Sisällys Sisällys... 2 1. TAVOITE... 3 2. MÄÄRITELMIÄ... 3 3. VASTUUT

Lisätiedot

Työhyvinvointi ja johtaminen

Työhyvinvointi ja johtaminen Työhyvinvointi ja johtaminen Johtaja 2012 forum Riihimäen-Hyvinkään Kauppakamari 13.9.2012 Aino-Marja Halonen Vastaava työterveyshoitaja Riihimäen Työterveys ry Riihimäen Työterveys ry Perustettu 1981

Lisätiedot

TORNION KAUPUNKI. Hyväksytty kaupunginhallituksen kokouksessa

TORNION KAUPUNKI. Hyväksytty kaupunginhallituksen kokouksessa TORNION KAUPUNKI Hyväksytty kaupunginhallituksen kokouksessa 8.12.2003 647 SISÄLLYSLUETTELO MENETTELYTAPAOHJE TYÖHÖN SOVELTUVUUTTA JA TYÖKYKYÄ KOSKEVISSA RISTIRIITATILANTEISSA 1. Menettelytapaohjeen tarkoitus..

Lisätiedot

HÄIRINNÄN JA EPÄASIALLISEN KOHTELUN HALLINNAN TOIMINTAMALLI

HÄIRINNÄN JA EPÄASIALLISEN KOHTELUN HALLINNAN TOIMINTAMALLI HÄIRINNÄN JA EPÄASIALLISEN KOHTELUN HALLINNAN TOIMINTAMALLI 2 SISÄLLYSLUETTELO 1.JOHDANTO 3 2.LAINSÄÄDÄNTÖ 3 3.TERVEYDELLE HAITALLISEN HÄIRINNÄN JA EPÄASIALLISEN KOHTELUN HALLINNAN TOIMINTAMALLI 3 3.1

Lisätiedot

LIEKSAN KAUPUNGIN PÄIHDEOHJELMA

LIEKSAN KAUPUNGIN PÄIHDEOHJELMA 1 KUNNALLINEN ASETUSKOKOELMA Kaupunginhallituksen henkilöstöjaosto hyväksynyt 5.12.2013 Voimaantulo 10.12.2013 LIEKSAN KAUPUNGIN PÄIHDEOHJELMA 2 SISÄLTÖ 1. Tavoite... 3 2. Soveltamisala ja päihteet...

Lisätiedot

PERUSPALVELUKUNTAYHTYMÄ SELÄNTEEN PÄIHDEOHJELMA

PERUSPALVELUKUNTAYHTYMÄ SELÄNTEEN PÄIHDEOHJELMA PERUSPALVELUKUNTAYHTYMÄ SELÄNTEEN PÄIHDEOHJELMA SISÄLTÖ sivu 1. Yleistä 1 2. Päihdeohjelman tarkoitus 1 3. Päihdeohjelma koskee koko henkilöstöä 1 4. Ennalta ehkäisevä toiminta 2 5. Päihdehaitan havaitseminen

Lisätiedot

PYHÄJÄRVEN KAUPUNGIN PÄIHDEOHJELMA

PYHÄJÄRVEN KAUPUNGIN PÄIHDEOHJELMA PYHÄJÄRVEN KAUPUNGIN PÄIHDEOHJELMA Kaupunginvaltuusto 31.8.2009 86 Jukka Tikanmäki Päivi Ruotoistenmäki Martti Savolainen Raija Leppäharju SISÄLTÖ sivu 1. Yleistä 3 2. Päihdeohjelman tarkoitus 3 3. Päihdeohjelma

Lisätiedot

Työterveysyhteistyö työntekijän työhön paluun tukena Rovaniemi

Työterveysyhteistyö työntekijän työhön paluun tukena Rovaniemi Työterveysyhteistyö työntekijän työhön paluun tukena 07.02.2013 Rovaniemi ylilääkäri, työterveyslääkäri Heli Leino, Rovaniemen kaupungin työterveysliikelaitos Työterveyshuolto = työnantajan järjestettäväksi

Lisätiedot

Ollahanpas ihimisiksi

Ollahanpas ihimisiksi Kunnanhallitus 2.5.2016 65 Ollahanpas ihimisiksi Toimintamalli häirinnän ja epäasiallisen kohtelun varalle Isojoen kunta Häirinnän ja epäasiallisen kohtelun hallinnan ohjeistus. Häirinnän ja epäasiallisen

Lisätiedot

TYÖTERVEYSHUOLTO VARHAISEN PUUTTUMISEN MALLI

TYÖTERVEYSHUOLTO VARHAISEN PUUTTUMISEN MALLI 1 TYÖTERVEYSHUOLTO VARHAISEN PUUTTUMISEN MALLI Satu Myller, vastaava työterveyshoitaja Joensuun Työterveys Savuton Pohjois-Karjala työryhmän jäsen Siun Soten työterveyden asiakkuusvastaava 1.1.2017 2.11.2016

Lisätiedot

Henkilöstöyksikön ohje 1.6.2011. Huomautus ja varoitus virka- ja työsuhteessa. mukaisesti työn suorittamisesta.

Henkilöstöyksikön ohje 1.6.2011. Huomautus ja varoitus virka- ja työsuhteessa. mukaisesti työn suorittamisesta. Henkilöstöyksikön ohje 1.6.2011 Huomautus ja varoitus virka- ja työsuhteessa Viranhaltijan on suoritettava virkasuhteeseen kuuluvat tehtävät asianmukaisesti ja viivytyksettä noudattaen asianomaisia säännöksiä

Lisätiedot

Työkyvyn edellytyksistä huolehtiminen on osa hyvää johtamista

Työkyvyn edellytyksistä huolehtiminen on osa hyvää johtamista Työkyvyn edellytyksistä huolehtiminen on osa hyvää johtamista Kirsi Ahola Työelämän lait ohjaavat esimiestä määrittelemällä velvollisuudet ja toimintatavat Työturvallisuuslaki 738/2002: Työnantaja on velvollinen

Lisätiedot

Työjuridiikkaa esimiehelle

Työjuridiikkaa esimiehelle ingakoskinen.fi Työjuridiikkaa esimiehelle 1 Hei, olen Inga! Sopimusten merkitys ja sovittelu Lakiartikkelit Yhdistystoiminta (SauRa) Hevosharrastus (tallinpito ja ratsastus) Asianajaja, varatuomari Asianajajaliiton

Lisätiedot

Askolan kunnan henkilöstö-ja koulutussuunnitelma 2017

Askolan kunnan henkilöstö-ja koulutussuunnitelma 2017 Askolan kunnan henkilöstö-ja koulutussuunnitelma 2017 Yhteistyötoimikunta 30.1.2017 Kunnanhallitus1.2.2017 Sisällysluettelo 1 Yleistä 2 Perusteet henkilöstö- ja koulutussuunnitelman laatimiseen 3 Koulutuskorvauksen

Lisätiedot

Aktiivinen varhainen tuki työssä jaksamisen ja työhyvinvoinnin tukemiseksi

Aktiivinen varhainen tuki työssä jaksamisen ja työhyvinvoinnin tukemiseksi Aktiivinen varhainen tuki työssä jaksamisen ja työhyvinvoinnin tukemiseksi 1. Tavoitteet Aktiivisen varhaisen tuen toimintamallin on tarkoituksena toimia työvälineenä esimiehille asioiden puheeksi ottamisessa

Lisätiedot

TAMMELAN KUNTA PÄIHDEOHJELMA

TAMMELAN KUNTA PÄIHDEOHJELMA TAMMELAN KUNTA PÄIHDEOHJELMA SISÄLLYS 1 Esipuhe 4 2 Sitoumus 4 3 Tavoite ja toteutus 4 4 Päihteiden määritelmä 4 5 Päihteiden riskikäytön seurauksia työpaikalle 4 5 6 Päihdehaittatilanne 5 7 Vastuut 5

Lisätiedot

PÄIHDEOHJELMAT SAK:LAISILLA TYÖPAIKOILLA SAK:N LUOTTAMUSHENKILÖPANEELI HELMIKUU 2014 N= 1070

PÄIHDEOHJELMAT SAK:LAISILLA TYÖPAIKOILLA SAK:N LUOTTAMUSHENKILÖPANEELI HELMIKUU 2014 N= 1070 PÄIHDEOHJELMAT SAK:LAISILLA TYÖPAIKOILLA SAK:N LUOTTAMUSHENKILÖPANEELI HELMIKUU 2014 N= 1070 YHTEENVETOA SAK:laisilla työpaikoilla on paljon päihdeongelmia. Päihdeohjelmat/toimintamallit sekä puuttuminen

Lisätiedot

SAIRAUSPOISSAOLOJEN HALLINTA

SAIRAUSPOISSAOLOJEN HALLINTA 1 SAIRAUSPOISSAOLOJEN HALLINTA Sairauspoissaolo tarkoittaa työstä poissaoloa sairaudesta, vammasta tai tapaturmasta johtuvan työkyvyttömyyden vuoksi. Sairauspoissaolojen hallinnan keskeinen tavoite on

Lisätiedot

Työterveyshuolto ja kuntoutusasiakas. Heli Leino Työterveyshuollon ja yleislääketeiteen erikoslääkäri

Työterveyshuolto ja kuntoutusasiakas. Heli Leino Työterveyshuollon ja yleislääketeiteen erikoslääkäri Työterveyshuolto ja kuntoutusasiakas Heli Leino Työterveyshuollon ja yleislääketeiteen erikoslääkäri Ylilääkärii Työterveyshuolto tekee työtä työsuhteessa olevien terveyden edistämiseksi, työtapaturmien

Lisätiedot

Sairauspoissaolojen ilmoitusjärjestelmä. Ptltk 12.06.2014 52 Oikeus sairauslomaan

Sairauspoissaolojen ilmoitusjärjestelmä. Ptltk 12.06.2014 52 Oikeus sairauslomaan Perusturvalautakunta 52 12.06.2014 Kunnanhallitus 180 04.08.2014 Kunnanhallitus 221 15.09.2014 Yhteistoimintaelin 19 13.10.2014 Kunnanhallitus 267 27.10.2014 Kunnanhallitus 13 18.01.2016 Sairauspoissaolojen

Lisätiedot

Päihdeohjelma. Yhteistyökomitea Kaupunginhallitus

Päihdeohjelma. Yhteistyökomitea Kaupunginhallitus Päihdeohjelma Yhteistyökomitea 17.11.2016 Kaupunginhallitus 28.11.2016 www.ylojarvi.fi 1 Sisällys 1. Päihdeohjelman tarkoitus ja tavoite... 3 2. Vastuut... 4 3. Menettely päihdeongelmatilanteessa... 4

Lisätiedot

Sisällys. Liitteet 17

Sisällys. Liitteet 17 PÄIHDEOHJELMA 1 Sisällys Päihdeohjelman tarkoitus 3 Ennalta ehkäisevä toiminta 3 Tiedottaminen, koulutus ja muu ennaltaehkäisevä toiminta 3 Varhainen tukeminen 3 Päihdeongelman tunnistaminen ja ongelmaan

Lisätiedot

VARHAINEN TUKI / PUHEEKSIOTTAMINEN. Sari Anetjärvi

VARHAINEN TUKI / PUHEEKSIOTTAMINEN. Sari Anetjärvi VARHAINEN TUKI / PUHEEKSIOTTAMINEN Sari Anetjärvi Pienten asioiden filosofia Työyhteisössä, kuten elämässä yleensäkin, pienet asiat, niin hyvät kuin huonotkin, ovat merkittäviä. Pienestä ongelmasta on

Lisätiedot

Päihteetön terveyskeskus -toimintaohjelma

Päihteetön terveyskeskus -toimintaohjelma Päihteetön terveyskeskus -toimintaohjelma Keski-Satakunnan terveydenhuollon kuntayhtymä Yhteistoimintaelin 3.9.2015 / 34 Yhtymähallitus 17.9.2015 / 114 Sisällys 1 Päihteet ja työ...3 2 Päihteetön terveyskeskus

Lisätiedot

MASKUN KUNNAN VARHAISEN TUEN TOIMINTAMALLI

MASKUN KUNNAN VARHAISEN TUEN TOIMINTAMALLI MASKUN KUNNAN VARHAISEN TUEN TOIMINTAMALLI Maskun kunnalle työkykyinen ja jaksava henkilöstö on tärkeä. Esimiehen tehtäviin kuuluu tukea työntekoa sekä kehittää työoloja. Varhaisen tuen malli auttaa esimiestä

Lisätiedot

Muistio MUUTOKSET MÄÄRÄAIKAISEEN TYÖSOPIMUKSEEN, KOEAIKAAN JA TAKAISINOTTOVELVOLLISUUTEEN

Muistio MUUTOKSET MÄÄRÄAIKAISEEN TYÖSOPIMUKSEEN, KOEAIKAAN JA TAKAISINOTTOVELVOLLISUUTEEN 14.12.2016 1 (5) MUUTOKSET MÄÄRÄAIKAISEEN TYÖSOPIMUKSEEN, KOEAIKAAN JA TAKAISINOTTOVELVOLLISUUTEEN Työsopimuslaki muuttuu 1.1.2017 voimaantulevalla lailla seuraavasti: Määräaikainen työsopimus voidaan

Lisätiedot

Helsingissä 23. kesäkuuta 2005 KUNNALLINEN TYÖMARKKINALAITOS

Helsingissä 23. kesäkuuta 2005 KUNNALLINEN TYÖMARKKINALAITOS VIRKA- JA TYÖEHTOSOPIMUS KUNNALLISEN YLEISEN VIRKA- JA TYÖEHTOSOPIMUKSEN 2005 2007 VIII LUVUN JA IX LUVUN MUUTTAMISESTA Kunnallisen yleisen virka- ja työehtosopimuksen 2005 2007 lomauttamista koskevan

Lisätiedot

Työstä hoitoon ohjatut kuntoutumisprosessi

Työstä hoitoon ohjatut kuntoutumisprosessi Työikäinen terveydenhuollossa I 12.9.2016 Keski-Suomen sairaanhoitopiiri Työstä hoitoon ohjatut kuntoutumisprosessi Anne Pitkänen sosiaalityöntekijä, työnohjaaja SOVATEK-SÄÄTIÖ S osiaalipalvelu O sallistaminen,

Lisätiedot

Juuan kunnan päihdeohjelma

Juuan kunnan päihdeohjelma Khall 26.9.2016 225 Juuan kunnan päihdeohjelma Yt-elin 16.9.2016 Khall Juuan kunnan päihdeohjelma 1 Päihdeasioiden hoito ja vastuu Päihdeasioiden hoito työpaikalla on osa johtamista ja työyhteisön kehittämistä,

Lisätiedot

Työnantajan yhteystiedot VARHAISEN TUEN MALLI. Varhaisen tuen mallin tarkoitus ja tavoitteet

Työnantajan yhteystiedot VARHAISEN TUEN MALLI. Varhaisen tuen mallin tarkoitus ja tavoitteet Työnantajan yhteystiedot VARHAISEN TUEN MALLI Varhaisen tuen mallin tarkoitus ja tavoitteet Terveyden ja työkyvyn säilyminen ovat yksi työelämän suurimpia haasteita. Työkyky voidaan kuvata ihmisen voimavarojen

Lisätiedot

Aktiivisen tuen avaimet

Aktiivisen tuen avaimet SIUNTION KUNTA SJUNDEÅ KOMMUN Aktiivisen tuen avaimet Työntekijän työhyvinvoinnin tukeminen Ammatillinen kuntoutus Työntekijällä on sairauden vuoksi uhka tulla työkyvyttömäksi lähivuosina. Ammatillisen

Lisätiedot

Päätös. Laki. työsopimuslain 4 luvun muuttamisesta

Päätös. Laki. työsopimuslain 4 luvun muuttamisesta EDUSKUNNAN VASTAUS 59/2006 vp Hallituksen esitys laeiksi työsopimuslain 4 luvun ja merimieslain muuttamisesta Asia Hallitus on antanut eduskunnalle esityksensä laeiksi työsopimuslain 4 luvun ja merimieslain

Lisätiedot

HYRYNSALMEN KUNNAN TYÖSUOJELUN TOIMINTAOHJELMA

HYRYNSALMEN KUNNAN TYÖSUOJELUN TOIMINTAOHJELMA HYRYNSALMEN KUNNAN TYÖSUOJELUN TOIMINTAOHJELMA 1 Sisällysluettelo 1. JOHDANTO... 2 2. TYÖSUOJELUN MÄÄRITELMÄ... 2 3. TYÖSUOJELUTOIMINNAN TAVOITTEET... 2 4. TYÖSUOJELUTOIMENPITEET JA SEURANTA... 2 4.1 Ennakoiva

Lisätiedot

Kokonaisvaltainen turvallisuuden hallinta työpaikoilla

Kokonaisvaltainen turvallisuuden hallinta työpaikoilla Kokonaisvaltainen turvallisuuden hallinta työpaikoilla 15.11.2016 1 Työsuojelu strategia 2020 (STM) Kolmikannassa laaditut työympäristön ja työhyvinvoinnin linjaukset Tavoitetila - Ammattitautien määrä

Lisätiedot

Työhyvinvointia työpaikoille

Työhyvinvointia työpaikoille Työhyvinvointia työpaikoille 11.10.2016 Marja Heikkilä 1 Jamit kehittämistyö Työpaikat työkyvyn tukijoiksi 10 yritystä Uudellamaalla ja Pohjanmaalla 4 metalli- ja 6 hoiva-alan yritystä perustettu v.1951-

Lisätiedot

Nurmijärven kunnan henkilöstön päihdeohjelma Liite 3

Nurmijärven kunnan henkilöstön päihdeohjelma Liite 3 Nurmijärven kunnan henkilöstön päihdeohjelma Liite 3 Huumetestaus Nurmijärven kunnan työpaikoilla Laki yksityisyyden suojasta työelämässä määrää, että työnantaja saa käsitellä vain sellaisia työntekijän

Lisätiedot

Paikallinen sopimus ulkopuolisen työvoiman käytöstä

Paikallinen sopimus ulkopuolisen työvoiman käytöstä Paikallinen sopimus ulkopuolisen työvoiman käytöstä Laki tilaajan selvitysvelvollisuudesta ja vastuusta ulkopuolista työvoimaa käytettäessä 22.12.2006/1233 Laki yhteistoiminnasta yrityksissä

Lisätiedot

Kemin kaupungin päihdeohjelma

Kemin kaupungin päihdeohjelma Kemin kaupungin päihdeohjelma Luonnos 6.9.2016 1 Sisällysluettelo 1. Päihdeohjelman tarkoitus 2. Ennaltaehkäisevä toiminta 3. Määritelmiä ja periaatteita 4. Päihdeongelman tunnistaminen 5. Menettelytapaohjeet

Lisätiedot

Työllistymistä edistävä toimintasuunnitelma

Työllistymistä edistävä toimintasuunnitelma 1 LOIMAAN KAUPUNKI Työllistymistä edistävä toimintasuunnitelma 1 Yhteistoimintamenettelyn perusteet Loimaan kaupunginhallitus päätti 31.3.2014 yhteistoimintamenettelyn käynnistämisestä vuoden 2014 talousarvioon

Lisätiedot

SOPIMUS ETÄTYÖN TEKEMISESTÄ. 1. Sopijapuolet. Etätyöntekijä. Työyksikkö. Lähiesimies. 2. Työpaikka. Palvelukeskus/ työyksikkö

SOPIMUS ETÄTYÖN TEKEMISESTÄ. 1. Sopijapuolet. Etätyöntekijä. Työyksikkö. Lähiesimies. 2. Työpaikka. Palvelukeskus/ työyksikkö SOPIMUS ETÄTYÖN TEKEMISESTÄ 1. Sopijapuolet Etätyöntekijä Työyksikkö Lähiesimies 2. Työpaikka Palvelukeskus/ työyksikkö Etätyön suorituspaikka (osoite, puhelinnumero) 3. Etätyön luonne Etätyö on kokoaikaista

Lisätiedot

Henkilöstösopimus tulee voimaan, kun kaikki sopijaosapuolet ovat sopimuksen allekirjoittaneet. Siirtymisen ajankohta:

Henkilöstösopimus tulee voimaan, kun kaikki sopijaosapuolet ovat sopimuksen allekirjoittaneet. Siirtymisen ajankohta: LOHJAN KAUPUNGIN JA PERUSTURVAKUNTAYHTYMÄ KARVIAISEN SOSIAALI- JA TERVEYS-PALVELUJEN HENKILÖSTÖSOPIMUS Yhtymähallitus 18.9.2012 liite 109 Sopijaosapuolet: Lohjan yhdistymishallitus Perusturvakuntayhtymä

Lisätiedot

Peruspalvelukuntayhtymä Kallio TIETOSUOJAPOLITIIKKA. Yhtymähallitus 10.4.2014 41

Peruspalvelukuntayhtymä Kallio TIETOSUOJAPOLITIIKKA. Yhtymähallitus 10.4.2014 41 Peruspalvelukuntayhtymä Kallio TIETOSUOJAPOLITIIKKA Johdanto Tietosuojapolitiikassa kuvataan henkilöön liittyvien henkilötietojen tai muiden luottamuksellisten tietojen käytön periaatteet ja menetelmät

Lisätiedot

Varhainen tuki Iin toimintamalli. Yhteistyötoimikunta

Varhainen tuki Iin toimintamalli. Yhteistyötoimikunta Varhainen tuki Iin toimintamalli Yhteistyötoimikunta 11.5.2016 2 Sisältö 1 Varhaisen tuen merkitys 3 2 Varhaisen tuen toimintamalli 4 3 Tunnistaminen 5 4 Sairausloma omalla ilmoituksella 6 5 Aloite keskusteluun

Lisätiedot

SOPIMUS YHTEISTOIMINNASTA LAPIN YLIOPISTOSSA

SOPIMUS YHTEISTOIMINNASTA LAPIN YLIOPISTOSSA SOPIMUS SOPIMUS YHTEISTOIMINNASTA LAPIN YLIOPISTOSSA Laki yhteistoiminnasta yrityksissä 334/2007 (jatkossa yhteistoimintalaki) mukaan työnantajan tulee antaa henkilöstölle oikea-aikaisesti riittävästi

Lisätiedot

TYÖKYVYN TUKEMISEN PERIAATTEET KONEURAKOINTI S.KUITTINEN OY:SSÄ

TYÖKYVYN TUKEMISEN PERIAATTEET KONEURAKOINTI S.KUITTINEN OY:SSÄ TYÖKYVYN TUKEMISEN PERIAATTEET KONEURAKOINTI S.KUITTINEN OY:SSÄ Työkyvyn hallinta, seuranta ja varhainen tuki Kuvat: Pekka Ruuskanen 21.08.2012 KONEURAKOINTI S.KUITTINEN OY 1. Työhyvinvoinnin kehittämisen

Lisätiedot

HENKILÖSTÖSIIRTOJEN TOTEUTTAMINEN KAINUUN MAAKUNTA KUNTAYHTYMÄSTÄ

HENKILÖSTÖSIIRTOJEN TOTEUTTAMINEN KAINUUN MAAKUNTA KUNTAYHTYMÄSTÄ LIITE 16.10.2012 SIIRTOSOPIMUS HENKILÖSTÖSIIRTOJEN TOTEUTTAMINEN KAINUUN MAAKUNTA KUNTAYHTYMÄSTÄ 31.12.2012 1. Henkilöstön siirtyminen ja virkojen perustaminen Sovellettavat määräykset: Kuntalaki (365/1995)

Lisätiedot

Häirinnän ja epäasiallisen kohtelun hallinta. Iin kunnan toimintamalli. Yhteistyötoimikunta 2.9.2011 Kunnanhallitus 6.9.2011

Häirinnän ja epäasiallisen kohtelun hallinta. Iin kunnan toimintamalli. Yhteistyötoimikunta 2.9.2011 Kunnanhallitus 6.9.2011 Häirinnän ja epäasiallisen kohtelun hallinta Iin kunnan toimintamalli Yhteistyötoimikunta 2.9.2011 Kunnanhallitus 6.9.2011 Sisältö Sisältö 2 1. Johdanto 3 2. Häirintä ja epäasiallinen kohtelu 3 2.1. Määritelmät

Lisätiedot

-Step. Alkoholihaittojen ehkäisyyn työpaikoilla

-Step. Alkoholihaittojen ehkäisyyn työpaikoilla A -Step Alkoholihaittojen ehkäisyyn työpaikoilla Työpaikan alkoholihaitat puheeksi ja hallintaan Tämä A-Step -vihkonen on työväline alkoholiasioiden yhteiseen käsittelyyn työpaikalla. Se on kehitetty Työterveyslaitoksen

Lisätiedot

Pk-yritys - Hyvä työnantaja 2014 Työolobarometri

Pk-yritys - Hyvä työnantaja 2014 Työolobarometri Pk-yritys - Hyvä työnantaja 2014 Työolobarometri 1 Yritysten määrän kehitys 1990-2013 290 000 282635 270 000 266062 263 001263759 266909 262548 250 000 252 815 230 000 210 000 209151 207493 203542 205468

Lisätiedot

LUOTTAMUSHENKILÖPANEELI Luottamushenkilöpaneeli

LUOTTAMUSHENKILÖPANEELI Luottamushenkilöpaneeli LUOTTAMUSHENKILÖPANEELI 2011 19.9.2011 Luottamushenkilöpaneeli 1 Tiivistelmä Kyselyyn vastasi 770 paneelin jäsentä. Varhainen puuttuminen työkykyongelmiin Yli puolella (55 ) alle 20 henkilön työpaikoilla

Lisätiedot

Vantaan korvaavan työn toimintatapa. Tuunattu työ

Vantaan korvaavan työn toimintatapa. Tuunattu työ Vantaan korvaavan työn toimintatapa Tuunattu työ Tuunattu työ mitä se on? Sairauden tai tapaturman vuoksi työntekijä voi olla tilapäisesti kykenemätön tekemään vakituista työtään, mutta pystyy terveyttään

Lisätiedot

Työpaikkakiusaaminen keinot ehkäistä ja ohjeet reagoida

Työpaikkakiusaaminen keinot ehkäistä ja ohjeet reagoida Työpaikkakiusaaminen keinot ehkäistä ja ohjeet reagoida Tarkastaja Sari Roivainen Etelä-Suomen aluehallintovirasto Työsuojelun vastuualue Siltasaarenkatu 12 A, 00530 Helsinki Puh: 020 636 1040 (keskus)

Lisätiedot

TYÖTERVEYSHUOLLON TUKI KUORMITUKSEN HALLINNASSA

TYÖTERVEYSHUOLLON TUKI KUORMITUKSEN HALLINNASSA TYÖTERVEYSHUOLLON TUKI KUORMITUKSEN HALLINNASSA Minna Pihlajamäki työterveyshuollon erikoislääkäri vastaava työterveyslääkäri Terveystalo Seinäjoki Työterveys Kuormituksen hallinta ja toimintakyvyn ylläpito

Lisätiedot

Yhdenvertaisuussuunnittelu. Erityisasiantuntija Panu Artemjeff Oikeusministeriö

Yhdenvertaisuussuunnittelu. Erityisasiantuntija Panu Artemjeff Oikeusministeriö Yhdenvertaisuussuunnittelu Erityisasiantuntija Panu Artemjeff Oikeusministeriö YES 7 -koulutus 9.2.2015 Panu Artemjeff 1 Uusi yhdenvertaisuuslaki Kaksi kärkeä: syrjinnän suoja ja yhdenvertaisuuden edistäminen

Lisätiedot

Eteva kuntayhtymän henkilöstösääntö

Eteva kuntayhtymän henkilöstösääntö Eteva kuntayhtymän henkilöstösääntö Eteva kuntayhtymä Yhtymähallitus 21.4.2016 30 liite 7 Yhtymäkokous 19.5.2016 12 liite 12 Sisältö 1 Yleistä... 3 1 Henkilöstösäännön soveltaminen... 3 2 Viran ja työsopimussuhteisen

Lisätiedot

Tilastokeskus TK 11 249 00 VES:285251

Tilastokeskus TK 11 249 00 VES:285251 Tilastokeskus TK 11 249 00 VES:285251 Tilastokeskus sekä Tutkimusväen liitto TUTKI ry. ja Akava JS ry. ovat tehneet 18 päivänä helmikuuta 2000 tarkentavan virkaehtosopimuksen Tilastokeskuksen virkasuhteiseen

Lisätiedot

LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIO- JA MATKUSTUSSÄÄNTÖ

LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIO- JA MATKUSTUSSÄÄNTÖ LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIO- JA MATKUSTUSSÄÄNTÖ 12.6.2012 Kemi-Tornionlaakson koulutuskuntayhtymä Lappia SISÄLLYSLUETTELO 1 Soveltamisala 1 2 Kokouspalkkiot 1 3 Samana päivänä pidetyt kokoukset 1 4 Vuosipalkkiot

Lisätiedot

Työkykylähtöinen tehtävien uudelleenjärjestely

Työkykylähtöinen tehtävien uudelleenjärjestely Henkilöstöjaosto 22.12.2014 POHJOIS-KARJALAN SAIRAANHOITO- JA SOSIAALIPALVELUJEN KUNTAYHTYMÄ Työkykylähtöinen tehtävien uudelleenjärjestely Periaatteet työtehtävien pitkäaikaiseen uudelleenjärjestelyyn

Lisätiedot

Tampereen kaupunki Toisen asteen koulutus. Toimintaohje opiskelijoiden päihteiden käytön ehkäisemiseksi ja päihdeongelmiin puuttumiseksi

Tampereen kaupunki Toisen asteen koulutus. Toimintaohje opiskelijoiden päihteiden käytön ehkäisemiseksi ja päihdeongelmiin puuttumiseksi Tampereen kaupunki Toisen asteen koulutus Toimintaohje opiskelijoiden päihteiden käytön ehkäisemiseksi ja päihdeongelmiin puuttumiseksi Sisällys 1. Lähtökohtia... 3 2. Ennaltaehkäisevä päihdetyö... 3 3.

Lisätiedot

Sairausvakuutuslaki muuttuu: työkyvyn hallinta ja varhainen tuki

Sairausvakuutuslaki muuttuu: työkyvyn hallinta ja varhainen tuki Sairausvakuutuslaki muuttuu: työkyvyn hallinta ja varhainen tuki Koulutuskiertue Syksy 2010 Kela Uusi painotus lakisääteiseen toimintaan (Sata - komitea 26.5.2009 => linjaus) Työterveyshuollon työkykyä

Lisätiedot

Luottamusmies henkilöstön edustajana Luottamusmiehen oikeudet ja velvollisuudet

Luottamusmies henkilöstön edustajana Luottamusmiehen oikeudet ja velvollisuudet Luottamusmies henkilöstön edustajana Luottamusmiehen oikeudet ja velvollisuudet Kirkon alat ry:n luottamusmiesseminaari 11.-12.5.2016 Pekka Pietinen Luottamusmiestoiminnan järjestäminen Luottamusmiessopimus

Lisätiedot

HELSINGIN JA UUDENMAAN SAIRAANHOITOPIIRIN

HELSINGIN JA UUDENMAAN SAIRAANHOITOPIIRIN LUONNOS 4.12.104 SOPIMUS HELSINGIN KAUPUNGIN SOSIAALI- JA TERVEYSVIRASTON SAIRAALA-, KUNTOUTUS- JA HOIVAPALVELUT -OSASTON FYSIATRIAN POLIKLINIKKATOI- MINNAN LUOVUTUKSESTA HELSINGIN JA UUDENMAAN SAIRAANHOITOPIIRILLE

Lisätiedot

Tämä sopimus on tehty 31.10.2007 tehdyn valtion virka- ja työehtosopimuksen allekirjoituspöytäkirjan 11 :n mukaisesti.

Tämä sopimus on tehty 31.10.2007 tehdyn valtion virka- ja työehtosopimuksen allekirjoituspöytäkirjan 11 :n mukaisesti. # 12886 2068/85/2008 Tarkentava virka- ja työehtosopimus uuden palkkausjärjestelmän käyttöönottamisesta Maaseutuvirastossa. Sopimus on tehty 15:nä päivänä joulukuuta 2008 Maaseutuviraston sekä Julkisalan

Lisätiedot

Alaikäisen puolesta puhevaltaa käyttää joko hänen huoltajansa, edunvalvojansa tai muu laillinen edustaja.

Alaikäisen puolesta puhevaltaa käyttää joko hänen huoltajansa, edunvalvojansa tai muu laillinen edustaja. .. ESITYS IHMISKAUPAN UHRIEN AUTTAMISJÄRJESTELMÄÄN ALAIKÄISET Ota aina yhteyttä auttamisjärjestelmään myös puhelimitse, kiireellistä palvelua vaativassa tapauksessa jo ennen esityksen lähettämistä. (Puh.

Lisätiedot

Ennakoiva työturvallisuuskulttuuri psykososiaalisen kuormituksen valvonnan näkökulmasta

Ennakoiva työturvallisuuskulttuuri psykososiaalisen kuormituksen valvonnan näkökulmasta Ennakoiva työturvallisuuskulttuuri psykososiaalisen kuormituksen valvonnan näkökulmasta Kansainvälinen työturvallisuuspäivä 28.4.2016 Työsuojelutarkastaja Päivi Laakso Työsuojelun vastuualue, ESAVI Työsuojelun

Lisätiedot

Miten työpaikan esimiestä voidaan tukea kohtaamaan osatyökykyinen työntekijä

Miten työpaikan esimiestä voidaan tukea kohtaamaan osatyökykyinen työntekijä Miten työpaikan esimiestä voidaan tukea kohtaamaan osatyökykyinen työntekijä Kuormittavuuden hallinta työssä seminaari, Orton 10.11.2011 FL, projektipäällikkö Pirkko Mäkelä-Pusa Kuntoutussäätiö Työurien

Lisätiedot

Työnantajan ja työntekijän vastuut ja velvollisuudet

Työnantajan ja työntekijän vastuut ja velvollisuudet Työnantajan ja työntekijän vastuut ja velvollisuudet Riikka Raaska Työsuojeluvaltuutettu Riikka Raaska Ennaltaehkäisevää tukea säädöksistä Ohjaa kehittämään Määrittää minimitason Suojaa Velvoittaa Korjaa

Lisätiedot

TYÖELÄMÄN PELISÄÄNTÖJÄ

TYÖELÄMÄN PELISÄÄNTÖJÄ TYÖELÄMÄN PELISÄÄNTÖJÄ 1 TYÖSOPIMUS Ennen töiden alkua on hyvä tehdä kirjallinen työsopimus, johon kirjataan palkka, työaika, pääasialliset työtehtävät, työsuhteen kesto ja työntekopaikka, sovellettava

Lisätiedot

Yrityksille tietoa TTT-asioista

Yrityksille tietoa TTT-asioista Yrityksille tietoa TTT-asioista Työterveyshuolto, työsuojelutoiminta, perehdytys, riskienarviointi ja kemikaalit työpaikalla. 16.11.2010 Mika Valllius 1 Työterveyshuolto Työterveyshuolto Työterveyshuolto

Lisätiedot

Miten rakentaa varhaisen tuen malli? Askeleet kohti sairauspoissaolojen ja työkyvyttömyyseläkkeiden hallintaa

Miten rakentaa varhaisen tuen malli? Askeleet kohti sairauspoissaolojen ja työkyvyttömyyseläkkeiden hallintaa Miten rakentaa varhaisen tuen malli? Askeleet kohti sairauspoissaolojen ja työkyvyttömyyseläkkeiden hallintaa Elon työhyvinvointipalvelut 1 Mallin rakentamisen askeleet 1. Yrityksen johto päättää sitoutua

Lisätiedot

Uusi hyvä työterveyshuoltokäytäntö Kolmas kerta toden sanoo

Uusi hyvä työterveyshuoltokäytäntö Kolmas kerta toden sanoo Uusi hyvä työterveyshuoltokäytäntö Kolmas kerta toden sanoo HTTHK webinaari 26.9.2014 Finlandiatalo Sosiaali- ja terveysministeriön puheenvuoro lääkintöneuvos Arto Laine Hyvä työterveyshuoltokäytäntö -

Lisätiedot

Työterveyshuollon tulevaisuus - Yrityksen odotukset työterveyshuollolta

Työterveyshuollon tulevaisuus - Yrityksen odotukset työterveyshuollolta Työterveyshuollon tulevaisuus - Yrityksen odotukset työterveyshuollolta Asko Saastamoinen Asko Saastamoinen 13.10.2016 1 Työterveyshuoltolaki 2001 1 Lain tarkoitus Tässä laissa säädetään työnantajan velvollisuudesta

Lisätiedot

Jaksamiskysely S-ryhmä 10/2016 Tulosvastuulliset esimiehet ja ylemmät toimihenkilöt

Jaksamiskysely S-ryhmä 10/2016 Tulosvastuulliset esimiehet ja ylemmät toimihenkilöt Jaksamiskysely S-ryhmä 10/2016 Tulosvastuulliset esimiehet ja ylemmät toimihenkilöt Vastaus%: 54 Havaintoja A (omat esimiehet ja johto): 5/9 hakee tukea omasta esimiehestään, kun tarve siihen on. Reilu

Lisätiedot

Jaksamiskysely 10/2016 (netti) Tulosvastuulliset esimiehet ja ylemmät toimihenkilöt

Jaksamiskysely 10/2016 (netti) Tulosvastuulliset esimiehet ja ylemmät toimihenkilöt Jaksamiskysely 10/2016 (netti) Tulosvastuulliset esimiehet ja ylemmät toimihenkilöt Vastaus%: 60 Havaintoja A (omat esimiehet ja johto): Reilu 3/7 hakee tukea omasta esimiehestään, kun tarve siihen on.

Lisätiedot

KAUPUNGIN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN JA VIRANHALTIJOIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ

KAUPUNGIN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN JA VIRANHALTIJOIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ PAIMION KAUPUNKI KAUPUNGIN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN JA VIRANHALTIJOIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ Valtuuston hyväksymä: 13.12.2012 94 Voimaantulopäivämäärä: 1.1.2013 Valtuuston muuttama 25.4.2013 56 1 Soveltamisala Kaupungin

Lisätiedot

Valtioneuvoston asetus

Valtioneuvoston asetus Valtioneuvoston asetus hyvän työterveyshuoltokäytännön periaatteista, työterveyshuollon sisällöstä sekä ammattihenkilöiden ja asiantuntijoiden koulutuksesta Annettu Helsingissä 10 päivänä lokakuuta 2013

Lisätiedot

ONNISTUNUT TYÖHÖNPALUU

ONNISTUNUT TYÖHÖNPALUU ONNISTUNUT TYÖHÖNPALUU Työhön paluu-malli on tarkoitettu esimiehen apuvälineeksi, kun työntekijä palaa pitkän työstä poissaolon (äitiysloma, sairasloma, vuorotteluvapaa) jälkeen takaisin töihin. Työhön

Lisätiedot

Laki kuntoutuksen asiakasyhteistyöstä

Laki kuntoutuksen asiakasyhteistyöstä N:o 497/2003 Annettu Helsingissä 13 päivänä kesäkuuta 2003 Laki kuntoutuksen asiakasyhteistyöstä Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: 1 luku Yleiset säännökset 1 Lain tarkoitus ja soveltamisala Lain

Lisätiedot

Outokummun päihdeohjelma 2013 Tornion tehtaat ja Kemin kaivos. Armi Terho Tehtaanlääkäri

Outokummun päihdeohjelma 2013 Tornion tehtaat ja Kemin kaivos. Armi Terho Tehtaanlääkäri Outokummun päihdeohjelma 2013 Tornion tehtaat ja Kemin kaivos Armi Terho Tehtaanlääkäri armi.terho@outokumpu.com TURVALLISUUS ENNEN KAIKKEA jokaisella, joka hetki, joka paikassa 1. Turvallisuus ennen tonneja

Lisätiedot

2 Arviointiryhmän työn kehittäminen ja palkkauksen turvaaminen muutostilanteessa

2 Arviointiryhmän työn kehittäminen ja palkkauksen turvaaminen muutostilanteessa Tarkentava virkaehtosopimus, joka tehtiin 25 päivänä toukokuuta 2011 sisäasiainministeriön sekä Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestö JUKO ry:n ja Palkansaajajärjestö Pardia ry:n välillä virastoerän

Lisätiedot

Mielenterveys- ja päihdesuunnitelma

Mielenterveys- ja päihdesuunnitelma Valtakunnallinen mielenterveys- ja päihdetyön kehittämisseminaari -samanaikaiset mielenterveys- ja päihdeongelmat palvelujärjestelmän haasteena 28.8.2007 Suomen Kuntaliitto, Helsinki Apulaisosastopäällikkö

Lisätiedot

Isojoen työsuojelun toimintaohjelma

Isojoen työsuojelun toimintaohjelma Isojoen työsuojelun toimintaohjelma 2016-2018 JOHDANTO Työsuojelun perustehtävä on tukea työssä jaksamista, työhyvinvointia ja työturvallisuutta tasa-arvoisesti. Työsuojelun toimintaohjelmassa määritellään

Lisätiedot

SAVONLINNAN KAUPUNGIN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIO- JA MATKUSTUSSÄÄNTÖ. Kaupunginvaltuusto hyväksynyt 12.11.2012 14 9.12.2013 251

SAVONLINNAN KAUPUNGIN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIO- JA MATKUSTUSSÄÄNTÖ. Kaupunginvaltuusto hyväksynyt 12.11.2012 14 9.12.2013 251 SAVONLINNAN KAUPUNGIN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIO- JA MATKUSTUSSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuusto hyväksynyt 12.11.2012 14 9.12.2013 251 Voimaantulo 1.1.2014 1 1 Soveltamisala Luottamushenkilöille suoritetaan

Lisätiedot

Salassapito- ja tietosuojakysymykset moniammatillisessa yhteistyössä Kalle Tervo. Keskeiset lait

Salassapito- ja tietosuojakysymykset moniammatillisessa yhteistyössä Kalle Tervo. Keskeiset lait Salassapito- ja tietosuojakysymykset moniammatillisessa yhteistyössä 7.5.2014 Kalle Tervo Keskeiset lait Laki viranomaisten toiminnan julkisuudesta (21.5.1999/621) Henkilötietolaki (22.4.1999/523) Laki

Lisätiedot

OHJEISTUS TYÖPAIKKAHÄIRINNÄN, EPÄASIALLISEN KOHTELUN ENNALTAEHKÄISEMISEKSI JA LOPETTAMISEKSI

OHJEISTUS TYÖPAIKKAHÄIRINNÄN, EPÄASIALLISEN KOHTELUN ENNALTAEHKÄISEMISEKSI JA LOPETTAMISEKSI OHJEISTUS TYÖPAIKKAHÄIRINNÄN, EPÄASIALLISEN KOHTELUN ENNALTAEHKÄISEMISEKSI JA LOPETTAMISEKSI 2 (4) SISÄLTÖ sivu 1. Yleistä 1 2. Työpaikkahäirintä 1 2.1 Häirinnän ja työpaikkakohtelun ilmenemismuotoja 1

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Esityslista 8/2015 1 (5) Opetuslautakunta POL/4 25.08.2015

Helsingin kaupunki Esityslista 8/2015 1 (5) Opetuslautakunta POL/4 25.08.2015 Helsingin kaupunki Esityslista 8/2015 1 (5) 4 Oikaisuvaatimus luokanopettajan virkaan ottamisesta määräajaksi HEL 2015-006724 T 01 01 01 01 Päätösehdotus Esittelijän perustelut päättää kuntalain 89 :n

Lisätiedot

SOPIMUS työssäoppimisen/harjoittelun järjestämisestä työpaikalla

SOPIMUS työssäoppimisen/harjoittelun järjestämisestä työpaikalla Liite 1 SOPIMUS työssäoppimisen/harjoittelun järjestämisestä työpaikalla Järjestettävä työssäoppimisjakso on osa Ura Inno Lab /X71 koulutuskokonaisuutta, jonka järjestää Oulun yliopiston Koulutus ja tutkimuspalvelut

Lisätiedot

Työhyvinvointikysely 2014. Henkilöstöpalvelut 2.1.2015

Työhyvinvointikysely 2014. Henkilöstöpalvelut 2.1.2015 RAAHEN SEUDUN HYVINVOINTIKUNTAYHTYMÄ Työhyvinvointikysely 2014 Henkilöstöpalvelut 2.1.2015 Yleistä Työhyvinvointikyselyyn 2014 vastasi 629 työntekijää (579 vuonna 2013) Vastausprosentti oli 48,7 % (vuonna

Lisätiedot

VIRKAMIESLAUTAKUNNAN PÄÄTÖS

VIRKAMIESLAUTAKUNNAN PÄÄTÖS VIRKAMIESLAUTAKUNTA ASIA 32/2000 VIRKAMIESLAUTAKUNNAN PÄÄTÖS Päätös nro 20/2001 28.3.2001 Asia Irtisanomista koskeva oikaisuvaatimus Päätös, johon haetaan oikaisua Helsingin yliopiston eläinlääketieteellisen

Lisätiedot

(Tässä ohjeessa kunta tarkoittaa Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveysyhtymää)

(Tässä ohjeessa kunta tarkoittaa Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveysyhtymää) 1 OMAISHOIDON TUEN MYÖNTÄMISPERUSTEET 1.1.2015 alkaen (Tässä ohjeessa kunta tarkoittaa Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveysyhtymää) 1. Omaishoidon tuen perusteet Laki omaishoidon tuesta (937/ 2005) Asiakasmaksulaki

Lisätiedot

KIRKKONUMMEN KUNTA LIITE 2 1 (5) Perusturva PL 20 02401 KIRKKONUMMI 3.11.2009 1232/135//2009

KIRKKONUMMEN KUNTA LIITE 2 1 (5) Perusturva PL 20 02401 KIRKKONUMMI 3.11.2009 1232/135//2009 KIRKKONUMMEN KUNTA LIITE 2 1 (5) ALUSTAVA PUITESOPIMUS HOITAJATYÖVOIMAN HANKINNASTA (LUONNOS) SOPIJAOSAPUOLET XXX, jäljempänä Palveluntuottaja Y-tunnus ja Kirkkonummen kunta,, jäljempänä Tilaaja 02401

Lisätiedot

TYÖHYVINVOINTIOHJELMA

TYÖHYVINVOINTIOHJELMA 2016-2017 TYÖHYVINVOINTIOHJELMA Hyväksytty henkilöstöjaostossa 25.4.2016 Sisällys 1 Työhyvinvointiohjelma... 2 2 Työhyvinvoinnin tekijöiden tehtävät ja vastuut... 3 3 Työhyvinvoinnin toimintasuunnitelma...

Lisätiedot

KIRKON HENKILÖSTÖN AMMATILLISEN OSAAMISEN KEHITTÄMINEN. Sari Anetjärvi

KIRKON HENKILÖSTÖN AMMATILLISEN OSAAMISEN KEHITTÄMINEN. Sari Anetjärvi KIRKON HENKILÖSTÖN AMMATILLISEN OSAAMISEN KEHITTÄMINEN Sari Anetjärvi Kirkon henkilöstön ammatillisen osaamisen kehittämissopimus Kirkon henkilöstön kehittämissopimuksen tilalle on tullut voimaan Kirkon

Lisätiedot