Päihdeongelmaisen hoitoonohjaus

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Päihdeongelmaisen hoitoonohjaus"

Transkriptio

1 Päihdeongelmaisen hoitoonohjaus

2 - Työsuojelujaos Yhteistyötoimikunta Sisällysluettelo PÄIHDEONGELMA JA HOITOONOHJAUS 3 Johdanto 3 Huolestuttavia merkkejä 3 Vastuu 3 Huumausainetestiä koskevan todistuksen toimittaminen palvelussuhteen aikana 3 Kustannukset todistuksen hankkimisesta 4 Ennaltaehkäisevä toiminta 4 TOIMINTA PÄIHDEONGELMATILANTEESSA 5 Kirjallinen kehotus 5 Hoitosopimus 5

3 Neuvottelu 5 Palvelussuhteen päättäminen 6 Palkan pidättäminen poissaolojen ajalta 6 Palvelussuhteen ehdot hoidon aikana 6 Oikaisumenettely 6 PÄIHDEONGELMAN KÄSITTELY TYÖPAIKALLA 7 HOITOSOPIMUS, liite 3 7 IRTISANOMINEN 7 PUHEEKSIOTTOKESKUSTELU PÄIHDEONGELMASTA/ MUISTIO Liite 1 8 KIRJALLINEN KEHOTUS HAKEUTUA HOITOON Liite 2 9 Sopimus päihdepalvelujen käyttämisestä Liite 3 10 Lisäselvitys tilanteesta 10 Oikeudet ja velvollisuudet 12

4 PÄIHDEONGELMA JA HOITOONOHJAUS Johdanto Suositus päihdeasioitten käsittelemisestä kunnallishallinnossa edellyttää työpaikkakohtaisen päihdeohjelman laatimista. Päihdeohjelma sisältää sekä ennaltaehkäisevät toimenpiteet että hoitoonohjauksen. Lähtökohtana on, että kaikki osapuolet ymmärtävät päihteiden muodostavan merkittävän riskin työyhteisön toiminnalle. Työyhteisön jokaisen jäsenen velvollisuutena on sekä omakohtaisesti että yhteisössään pyrkiä ehkäisemään työyhteisöä haittaavaa päihteiden käyttöä. Keskeisimmät päihderiskit aiheutuvat alkoholin käytöstä, mutta myös lääkkeiden sekakäytöstä, huumeiden käytöstä sekä muista päihteistä ja riippuvuuksista. Huolestuttavia merkkejä Työyhteisössä on syytä muistaa, että jos työtoverilla esiintyy esimerkiksi väsymystä, kireyttä, mielialavaihtelua, poissaolevuutta, välttelyä, selittelyä, työtehon vaihtelua, epäaitoutta ja ärtyneisyyttä, työntekijä voi esittää huolestuneisuutensa työtoverin tilanteesta. Suora ystävällinen kysymys tekee tietoiseksi huomaamisesta, osoittaa välittämisen ja antaa mahdollisuuden puhumiseen. Vastuu Työntekijällä itsellään on ensisijaisesti vastuu omasta työkyvystään ja työkunnostaan. Työntekijän tulee olla oma-aloitteinen saadakseen päihteidenkäyttönsä hallintaan. Hyvä työyhteisö välittää jäsenensä hyvinvoinnista ja havaitsee jos joku voi huonosti. Päihteidenkäytön havainnut voi ottaa asian puheeksi työyhteisössään. Jos työntekijä ei oma-aloitteisesti käynnistä muutosta, siirtyy vastuu esimiehelle. Työnantajan tulee poistaa päihtynyt työntekijä työpaikaltaan. Työnantaja harkitsee menettelytavasta ohjeen toiminta ongelmatilanteessa mukaan. Jos on kysymys törkeästä päihteiden käyttöstä harkitaan, onko perusteltu syy antaa heti kirjallinen kehotus vai onko perusteltu syy purkaa tai irtisanoa palvelussuhde esim. työturvallisuuden vaarantamisen perusteella (ohjeistus Yhteistoiminta ja työelämän kehittäminen kunta-alalla kirjassa). Työturvallisuuslain mukaan työntekijällä ei saa olla alkoholia veressään ollessaan työssä. Epäselvässä tapauksessa työntekijä määrätään työterveyshuoltoon alkoholipuhallustestiin ja tarvittaessa huumausainetestiin. Kun työterveyshuollon palveluja ei ole saatavilla, puhallustesti tehdään päivystyspoliklinikalla. Työnjohtaja kirjaa tapahtuneen tiedostoihinsa. Työterveyshuolto koordinoi päihdetapauksissa hoitoa. Työsuojeluvaltuutettu ja työsuojelupäällikkö osallistuvat hoitoonohjaustoiminnan kehittämiseen. Luottamusmiehen tehtävänä on varmistaa tehtyjen sopimusten noudattamista. Huumausainetestiä koskevan todistuksen toimittaminen palvelussuhteen aikana Työnantaja velvoittaa työntekijän esittämään palvelussuhteen alussa huumausainetestiä koskevan todistuksen. Työhöntulotarkastuksissa kaikki vakituisiin ja pitkäaikaisiin palvelussuhteisiin rekrytoidut henkilöt testataan huumetestillä. Tämä käytäntö otetaan käyttöön alkavissa palvelussuhteissa.

5 Lisäksi jos työnantajalla on perusteltua aihetta epäillä, että työntekijä on huumausaineiden vaikutuksen alaisena työssä tai että työntekijällä on riippuvuus huumeista ja jos testaaminen on välttämätöntä työntekijän työ- tai toimintakyvyn selvittämiseksi kuitenkin huomioiden Laki yksityisyyden suojasta työelämässä Työnantaja voi asettaa työntekijälle kohtuullisen määräajan, jonka kuluessa todistus on esitettävä. Päihdeohjelmasta säädetään työterveyshuoltolain 11 :ssä. Työnantajalla on oikeus käsitellä huumausainetestiä koskevaan todistukseen merkittyjä tietoja myös, jos työntekijä on positiivisen huumausainetestituloksen perusteella sitoutunut huumausaineiden väärinkäytön vuoksi toteutettavaan hoitoon ja todistuksen tietojen käsittely liittyy hoidon toteutumisen seurantaan. Kustannukset todistuksen hankkimisesta Työnantaja vastaa sille toimitettujen tässä luvussa tarkoitettujen todistusten hankkimisesta aiheutuvista kustannuksista. Ennaltaehkäisevä toiminta Ennaltaehkäisevässä toiminnassa oleellista on päihteiden haittavaikutuksista tiedostaminen, tiedon lisääminen, työelämän kannalta suotuisten asenteiden muokkaaminen ja avoin keskustelu. Luodaan henkilökunnalle valmiuksia varhaiseen puheeksi ottamiseen ja ongelmaan havahduttamiseen. Kannustetaan päihdeongelmaista oma-aloitteiseen hoitoon hakeutumiseen (AA, A-klinikka, työterveyspsykologi).

6 TOIMINTA PÄIHDEONGELMATILANTEESSA Kirjallinen kehotus Ellei puheeksiotto (liite 1) ole ollut riittävä toimenpide, esimies antaa työntekijälle kirjallisen kehotuksen (liite 2) hakeutua hoitoon. Kehotuskeskustelussa on mukana työsuojeluvaltuutettu tai luottamusmies. Kopio kehotuskeskustelusta lähetetään tiedoksi omaan työterveyshuoltoon ja esimies ottaa yhteyttä puhelimitse omaan työterveyshoitajaan. Sairauspoissaoloon tarvitaan aina työterveyshuollon todistus eli omailmoitusmenettelyä ei hyväksytä. Mikäli työntekijä ei itse ota yhteyttä työterveyshuoltoon, lähetetään hänelle kutsu saapua vastaanotolle, missä päihdeongelman laajuutta ja hoitovaihtoehtoja voidaan tarkemmin arvioida. Päihdeongelmaisen kanssa sovitaan menettelytavat ja päätetään mahdollisen hoitosopimuksen tekemisestä. Esimiehellä on oikeus saada tietoa työterveyshenkilöstöltä siitä, onko jo tässä vaiheessa tarpeellista tehdä hoitosopimus. Hoitosopimus Hoitosopimuksen (liite 3) tekevät esimies työnantajan edustajana ja työntekijä. Sopimusta tehtäessä läsnä ovat työterveyshuollon edustaja/edustajat ja työntekijän niin pyytäessä läsnä voi olla myös luottamusmies/työsuojeluvaltuutettu/muu henkilö. Mikäli hoitosopimukseen liittyy hoitopalvelujen hankkiminen oman organisaation ulkopuolelta, tekee työterveyshuolto sopimuksen myös hoitopaikan kanssa. Sopimukseen sisältyy suunnitelma jatkohoidon sisällöstä ja toteuttajatahosta. Hoitosopimus tehdään määräajaksi, jonka pituus on yleensä kuukautta. Työterveyshuolto on oikeutettu ja velvoitettu saamaan ulkopuolisesta hoitopaikasta tietoa sopimuksen voimassaoloaikana hoidon toteutumisesta, lopettamisesta tai hoitopaikan vaihtamisesta. Työnantaja on oikeutettu saamaan työterveysasemalta tiedon siitä, käykö hoitoonohjattu hoidossa sopimuksen mukaisesti. Hoitosopimuksen laiminlyönti tai hoidon keskeyttäminen voi olla palvelussuhteen päättämisperuste. Kehotus vanhenee vuoden kuluttua, ellei sinä aikana tapahdu uutta rikettä. Neuvottelu Mikäli päihteiden väärinkäyttö jatkuu hoitoon hakeutumiskehotuksesta huolimatta ja hoitoa on laiminlyöty, annetaan kirjallinen varoitus sekä järjestetään neuvottelu palvelussuhteen jatkumisen edellytysten selvittämiseksi. Neuvotteluun kutsutaan asianomaisen lisäksi hänen valitsemansa avustaja, lähiesimies, hoitoon osallistunut työterveyslääkäri tai hoitaja. Kokoonkutsujana toimii palvelussuhteen päättämisestä päättämään oikeutettu viranomainen (=esimies) tai tämän määräämä. Neuvottelussa arvioidaan sen hetkisen tilanteen lisäksi myös hoitotilanteen kokonaisuus. Neuvottelusta laaditaan kirjallinen muistio.

7 Jos ilmenee seikkoja, joiden mukaan hoitosopimusta on syytä jatkaa ja irtisanomista voidaan vielä lykätä, on tämä kirjattava neuvottelumuistioon. Lisäksi kirjataan, että seuraavassa väärinkäyttötilanteessa irtisanominen voi tapahtua ilman erillistä neuvottelua. Mikäli palvelussuhteen jatkamiselle ei ole perusteita, käynnistetään irtisanomismenettely.

8 Palvelussuhteen päättäminen Mikäli työntekijä ei noudata hoitosopimusta ja päihteiden käyttö jatkuu, käynnistetään irtisanomistoimenpiteet. Mikäli kokonaistilanteen arvioinnin perusteella on todettavissa, että lainmukaiset palvelussuhteen purkamisen edellytykset täyttyvät, päätetään palvelussuhde irtisanomisen sijasta purkamalla. Hoitosopimus ja hoito eivät sinänsä ole palvelussuhteen päättämisen esteitä, vaan asian ratkaisee aina ja myös jokaisessa hoitoonohjausprosessin vaiheessa kokonaistilanteen arviointi. Palvelussuhteen päättäminen tapahtuu kirjallisesti. Viranhaltijasta/työntekijästä johtuva irtisanomis- ja purkamisperusteet on kirjattu viranhaltijoiden osalta kunnallisen viranhaltijan palvelussuhdeturvasta annetun lain (484/96) 6 ja 11 :iin ja työsopimussuhteisten työntekijöiden osalta työsopimuslain (320/70 myöhemmin tehdyin muutoksin) 37 ja 43 :iin. Palkan pidättäminen poissaolojen ajalta Poissaolot, jotka eivät perustu hyväksyttävään lääkärintodistukseen tai esimiehen hyväksymään ilmoitukseen, ovat luonteeltaan luvattomia poissaoloja ja niiden ajalta pidätetään palkka. Palkka pidätetään myös työtunneilta, jotka jäävät tekemättä asianomaisen työstä poistamisen johdosta. Esimiehen on tehtävä päätös ja annettava siitä tieto asianomaiselle viimeistään puheeksiottokeskustelun yhteydessä. Palvelussuhteen ehdot hoidon aikana Henkilökunnan työterveyshuollossa tapahtuvat, säännölliseen työaikaan ajoittuvat hoitokäynnit luetaan palkkaan oikeuttavaksi työajaksi. Muualla tapahtuva avohoito toteutuu pääsääntöisesti työajan ulkopuolella. Tämä merkitsee käytännössä hoitokäyntien sopimista työpäivän päätteeksi tai vapaapäiville. Ellei hoitokäyntejä saada sovitettua työajan ulkopuolelle, voidaan lähityönjohdon kanssa neuvotella ja sopia työaikajärjestelyistä hoitokäyntien ajaksi, jolloin hoitoihin käytetty työaika tehdään takaisin. Mikäli työjärjestelyihin ei ole mahdollisuutta, myönnetään palkatonta virkavapautta/työlomaa hoitokäynteihin. Hoitosopimukseen sisältyviin sairaala- tai hoitolaitosjaksojen ajalta maksetaan palkka sairaus- ja kuntoutusajan palkkaa koskevien sopimusmääräysten mukaan. Oikaisumenettely Irtisanomis- ja purkamispäätökseen voi hakea muutosta oikaisuvaatimuksin 14 päivän kuluessa siitä, kun päätös on annettu tiedoksi asianomaiselle.

9 PÄIHDEONGELMAN KÄSITTELY TYÖPAIKALLA Vaihe 1 Poisto PÄIHTYNEENÄ TYÖPAIKALLA EPÄILY T U KI H E N Vaihe 2 PUHEEKSIOTTOKESKUSTELU, liite 1 ONGELMA TOISTUU Vaihe 3 PUHEEKSIOTTO 2, KIRJALLINEN KEHOTUS, liite 2 TIETO TYÖ- TERVEYSHUOLTOON ONGELMA TOISTUU PÄIHDEONGELMA TODETAAN TYÖTERVE YSHUOLTO Vaihe 4 Vaihe 5 HOITOSOPIMUS, ONGELMA TOISTUU liite 3 ONGELMA TOISTUU NEUVOTTELU, Kirjallinen varoitus TYÖSUOJEL UVALTUUT ETTU TYÖSUHDE LUOTTAMU SMIES

10 ONGELMA TOISTUU Vaihe 6 IRTISANOMINEN PUHEEKSIOTTOKESKUSTELU PÄIHDEONGELMASTA/ MUISTIO Liite 1 OSANOTTAJAT Esimies Työntekijä ESIMIEHEN HAVAINNOT PÄIHDEONGELMAN ILMENEMISESTÄ TYÖNTEKIJÄN KÄSITYS TILANTEESTA

11 SOVITUT TOIMENPITEET Sovittu seuraava keskusteluaika / 20 Päiväys / 20 JAKELU työntekijä, esimies, TYÖTERVEYSHUOLTO KIRJALLINEN KEHOTUS HAKEUTUA HOITOON Liite 2 Hoitoonohjauksen III-vaiheen mukainen kehotus hakeutua hoitoon Kirjallinen kehotus annettu / 20

12 Esimies Asianomainen

13 Sopimus päihdepalvelujen käyttämisestä Liite 3 Palvelun käyttäjän nimi Tehtävänimike Työpaikka Työpaikan osoite sekä Puhelin- ja faxnumero Yhteyshenkilön nimi ja puhelinnumero Päihdepalvelu, jota sopimus koskee Sopimuksen voimassaoloaika / 20 - / 20 Lisäselvitys tilanteesta Palvelun käyttäjän työssä ilmenneet päihdetilat Aiemmat päihdepalvelut vähennetty päihteidenkäytön työyhteisöllisiä altistustekijöitä keskusteltu ja lisätty päihdetietoja käytetty omatoimisen muutoksen ohjelmia käytetty hoito- ja kuntoutuspalveluja muuta, mitä

14 Aiemmat kurinpidolliset toimenpiteet ei ole ollut tarpeen huomautus, milloin? kirjallinen varoitus, milloin? pidättäminen virantoimituksesta muuta, mikä Koonti tämänkertaisista päihdepalveluista päätetty vähentää työyhteisöllisiä altistustekijöitä keskusteltu asiasta lisätty päihdetietoja sovittu omatoimisen muutoksen ohjelmista sovittu hoito- ja kuntoutuspalveluista muuta, mitä Tämänkertaiset kurinpidolliset toimenpiteet huomautus kirjallinen varoitus pidättäminen virantoimituksesta muuta, mitä

15 Oikeudet ja velvollisuudet Päihdepalvelujen käyttäjän oikeudet selvittää ongelmiaan voimassa olevien työyhteisöllisten ja hoidollisten sopimusten ja periaatteiden mukaisesti harkinnanvaraisesti saada virkavapautta/työlomaa hoidon aikana saada työyhteisöltä tukea muutoksen toteuttamiseksi Päihdepalvelujen käyttäjän velvollisuudet suostuessaan päihdepalvelujen käyttämiseen allekirjoittaa päihdepalvelujen käyttösopimuksen ja toimii sopimuksen mukaisesti ilmoittaa palvelujen käytössä ilmenevistä esteistä ja keskeytyksistä välittömästi yhteyshenkilölle, esimiehelle ja/tai palvelujen tarjoajalle oikeuttaa päihdepalvelujen tarjoajan antamaan työnantajalle itseään koskevia päihdepalvelujen käyttötietoja Työnantajan oikeudet saada tietoa sopimuksen toteutumisesta palvelun käyttäjältä, yhteyshenkilöltä ja palvelujen tarjoajalta mikäli päihdepalvelujen käyttäjä keskeyttää ilman hyväksyttävää syytä sovittujen palvelujen käyttämisen tai muuten rikkoo tehtyä sopimusta työnantaja voi harkita virka- ja työsopimussuhteen pysyvyyttä Työnantajan velvollisuudet toteuttaa työpaikalla työkykyä ylläpitävää päihdeohjelmaa tehdä päihdepalvelujen käyttäjän kanssa päihdepalvelujen käyttösopimus antaa palvelujen käyttäjälle mahdollisuus käyttää palveluja antaa palvelujen tarjoajalle tilanteen kartoittamisessa tarvittavia tietoja noudattaa luottamuksellisuus- ja vaitiolovelvollisuusperiaatetta tukea palvelun käyttäjän toimintakyvyn ja muutossaavutusten ylläpitämistä palvelunkäyttöjakson aikana ja sen jälkeen

16 Päihdepalvelujen tarjoajan oikeudet tehdä palvelujen käyttäjän sekä työpaikan edustajan kanssa tilannekartoitus ja palvelujen käyttösuunnitelma yleisesti hyväksyttyjen hoidollisten periaatteiden ja käytäntöjen mukaisesti toteuttaa palvelujen käyttösuunnitelma ja saada työyhteisön tukea

17 Päihdepalvelujen käyttäjän velvollisuudet toimia yleisesti hyväksyttyjen periaatteiden ja käytäntöjen mukaisesti ilmoittaa palvelujen käytössä tapahtuvista esteistä ja keskeytyksistä yhteyshenkilölle ja työnantajan edustajalle Sopimusperiaatteet ja allekirjoitukset Tämä sopimus on tehty kahtena kappaleena, joista toinen jää palvelujen käyttäjälle ja toinen työnantajalle. Sopimuksesta toimitetaan kopio yhteyshenkilölle sekä päihdepalvelujen tarjoajalle. Päiväys / 20 Sitoudun käyttämään tässä sopimuksessa määriteltyjä päihdepalveluja. Palvelujen käyttäjän allekirjoitus Sitoudun toimimaan tässä sopimuksessa määritellyllä tavalla. Työnantajan tai tämän edustajan allekirjoitus

Oulunkaaren päihdeohjelma

Oulunkaaren päihdeohjelma Oulunkaaren päihdeohjelma Yhteistyötoimikunta 28.4.2011 Yhtymähallitus 25.5.2011 Sisällysluettelo 1. Päihdeohjelman tarkoitus... 3 2. Ennaltaehkäisevä toiminta... 3 3. Määritelmiä ja periaatteita... 4

Lisätiedot

Päihdeohjelma. Mahdollisuus hyvään huomiseen

Päihdeohjelma. Mahdollisuus hyvään huomiseen Päihdeohjelma Mahdollisuus hyvään huomiseen Sisällys 3 Päihdeohjelman tarkoitus 5 Ennalta ehkäisevä toiminta 5 Tiedottaminen, koulutus ja muu ennaltaehkäisevä toiminta 5 Varhainen puuttuminen 6 Määritelmiä

Lisätiedot

PELKOSENNIEMEN KUNNAN PÄIHDEOHJELMA 2014

PELKOSENNIEMEN KUNNAN PÄIHDEOHJELMA 2014 1 PELKOSENNIEMEN KUNNAN PÄIHDEOHJELMA 2014 2 1. JOHDANTO Suomalaisten ihmisten päihteiden käyttö on usein esillä eri viestintävälineissä. Muun maailman silmissä suomalaiset näyttäytyvät stereotyyppisesti

Lisätiedot

Haukiputaan työpajan päihdetoimintamalli 2010

Haukiputaan työpajan päihdetoimintamalli 2010 Haukiputaan työpajan päihdetoimintamalli 2010 Haukiputaan työpajan PÄIHDETOIMINTAMALLI Laadittu Valtakunnallisen Työpajayhdistyksen yhteisövalmennuskoulutuksen sekä Haukiputaan kunnan yleisen päihdeohjelman

Lisätiedot

Aktiivisen tuen toimintamalli

Aktiivisen tuen toimintamalli Aktiivisen tuen toimintamalli Aktiivinen tuki on ennaltaehkäisyä, välittämistä ja tukemista Kannuksen kaupungin toimintamalli Valmistelutyöryhmä 27.11.2013 Yt-toimikunta 3.12.2013 Kaupunginhallitus Voimaan

Lisätiedot

Päihdeohjelmaopas. malli päihdeohjelman tekemiseen työpaikalla. Toimittanut: Anne Kujasalo. Työryhmä: Leena Hirvonen.

Päihdeohjelmaopas. malli päihdeohjelman tekemiseen työpaikalla. Toimittanut: Anne Kujasalo. Työryhmä: Leena Hirvonen. Päihdeohjelmaopas malli päihdeohjelman tekemiseen työpaikalla Toimittanut: Anne Kujasalo Työryhmä: Leena Hirvonen Marketta Kivistö Katrimaija Luurila Susanna Puustinen Työterveyslaitos TTL-Kirjakauppa

Lisätiedot

YHDESSÄ TYÖKYKYÄ! - työkyvyn tukiohjelma. Työkyvyn tukiohjelma on hyväksytty sairaanhoitopiirin yhtymähallituksessa XX.XX.2012.

YHDESSÄ TYÖKYKYÄ! - työkyvyn tukiohjelma. Työkyvyn tukiohjelma on hyväksytty sairaanhoitopiirin yhtymähallituksessa XX.XX.2012. 1 YHDESSÄ TYÖKYKYÄ! - työkyvyn tukiohjelma Työkyvyn tukiohjelma on hyväksytty sairaanhoitopiirin yhtymähallituksessa XX.XX.2012. 2 Sisällys 1 Johdanto ja tavoitteet... 3 2 Toimintaperiaatteita ja määritelmiä...

Lisätiedot

Työelämän tietosuoja

Työelämän tietosuoja Työelämän tietosuoja Työelämän tietosuoja Johdannoksi Työnantajan toimintaan liittyy tarve kerätä työntekijöiden henkilötietoja. Yksityisyyden suojaan taas kuuluu työnhakijan, työntekijän ja virkamiehen

Lisätiedot

Kyhallitus 19.1.2012 14 VARHAISEN TUEN MALLI. Ohjeita työhyvinvoinnin edistämiseksi

Kyhallitus 19.1.2012 14 VARHAISEN TUEN MALLI. Ohjeita työhyvinvoinnin edistämiseksi Kyhallitus 19.1.2012 14 VARHAISEN TUEN MALLI Ohjeita työhyvinvoinnin edistämiseksi SISÄLTÖ sivu 1. Johdanto 1 2. Työntekijän huolenpito työkyvystään 1 3. Varhainen tuki luo hyvinvointia ja säästää kustannuksia

Lisätiedot

[KIRJOITA ASIAKIRJAN OTSIKKO] YHDESSÄ TEHDEN. henki. hen. valtuustokaudelle 2013 2016 LAUKAAN KUNTA. valtuustokaudelle 2013-2016

[KIRJOITA ASIAKIRJAN OTSIKKO] YHDESSÄ TEHDEN. henki. hen. valtuustokaudelle 2013 2016 LAUKAAN KUNTA. valtuustokaudelle 2013-2016 L [Kirjoita yrityksen nimi] LAUKAAN KUNTA [Kirjoita tekijän nimi] YHDESSÄ TEHDEN ja valtuustokaudelle 2013-2016 henki Henkilöstöstrategia hyväksytty kunnan yhteistyöryhmässä 16.04.2014 hyväksytty kunnanvaltuustossa

Lisätiedot

Työkyvyn aktiivinen tuki

Työkyvyn aktiivinen tuki Yhteistyöryhmä 11.11.2013 KHHJ 29.1.2014 Työkyvyn aktiivinen tuki 1/2014 www.nurmijarvi.fi Sisällysluettelo 1 ESIPUHE... 3 2 AKTIIVINEN TUKI... 5 3 TYÖKYKY MUODOSTUU MONISTA TEKIJÖISTÄ... 8 4 VARHAINEN

Lisätiedot

Kunnallisen esimiehen TYÖSUHDEOPAS

Kunnallisen esimiehen TYÖSUHDEOPAS Kunnallisen esimiehen TYÖSUHDEOPAS Kunnallisen esimiehen TYÖSUHDEOPAS KUNNALLINEN TYÖMARKKINALAITOS Helsinki 2008 KUNNALLINEN TYÖMARKKINALAITOS 4. uudistettu painos ISBN 952-213-135-0 Suomen Kuntaliitto

Lisätiedot

5. Työn johtaminen 15 Kuka johtaa työn tekemistä? 15 Jos työhön kuuluu matkustamista, kuka päättää matkalle lähdöstä? 15

5. Työn johtaminen 15 Kuka johtaa työn tekemistä? 15 Jos työhön kuuluu matkustamista, kuka päättää matkalle lähdöstä? 15 OpasVuokratyöopas Sisältö 1. Johdanto 4 2. Yleistä vuokratyöstä 5 Mitä vuokratyö tarkoittaa? 5 Miten vuokratyö poikkeaa muista työsuhteista? 5 Milloin vuokratyötä voi käyttää? 6 Saako vuokratyöntekijältä

Lisätiedot

Kunnallisen esimiehen VIRKASUHDEOPAS

Kunnallisen esimiehen VIRKASUHDEOPAS Kunnallisen esimiehen VIRKASUHDEOPAS Kunnallisen esimiehen VIRKASUHDEOPAS KUNNALLINEN TYÖMARKKINALAITOS Helsinki 2008 KUNNALLINEN TYÖMARKKINALAITOS 3. uudistettu painos Painetun julkaisun ISBN 978-952-213-359-5

Lisätiedot

Alko Oy:n toimihenkilöitä koskeva työehtosopimus 1.5. 31.1.

Alko Oy:n toimihenkilöitä koskeva työehtosopimus 1.5. 31.1. Alko Oy:n toimihenkilöitä koskeva työehtosopimus 1.5. 31.1. 2014 2017 Kaupan liitto Eteläranta 10 PL 340, 00131 Helsinki Puhelin (09) 172 850 Faksi (09) 664 616 www.kauppa.fi Nimet ja suorat puhelinnumerot

Lisätiedot

HYRYNSALMEN KUNNAN AKTIIVISEN TUEN MALLI

HYRYNSALMEN KUNNAN AKTIIVISEN TUEN MALLI HYRYNSALMEN KUNNAN AKTIIVISEN TUEN MALLI TUNNISTA TYÖKYKY OK OTA PUHEEKSI SEURAA JA ARVIOI SOVI JA TOIMI AKTIIVISEN TUEN MALLI/ HYRYNSALMEN KUNTA 1. JOHDANTO... 4 2. MIKSI? Aktiivisen tuen mallin perustelut...

Lisätiedot

Vammaispalvelulain mukaisen henkilökohtaisen avun sääntökirja

Vammaispalvelulain mukaisen henkilökohtaisen avun sääntökirja Vammaispalvelulain mukaisen henkilökohtaisen avun sääntökirja Elokuu 2011 ISBN 978-951-563-804-5 (pdf) ISBN 978-951-563-816-8 (nid.) Sisällys Sääntökirja palvelusetelipalvelujen tuottamisesta yleinen osa

Lisätiedot

Yhteistoimintalaki. Neuvotteluja yhteistoiminnan hengessä

Yhteistoimintalaki. Neuvotteluja yhteistoiminnan hengessä Yhteistoimintalaki Neuvotteluja yhteistoiminnan hengessä Sisällys Johdanto... 3 1 Luku: Yleiset säännökset... 4 2 Luku: Yhteistoiminnan osapuolet... 7 3 Luku: Henkilöstöryhmien edustajille annettavat tiedot...

Lisätiedot

Yhteistoimintaopas. yhteistoiminta. luottamusmiestoiminta. työturvallisuus ja työsuojeluyhteistyö. työhyvinvointi. tasa-arvo työelämässä

Yhteistoimintaopas. yhteistoiminta. luottamusmiestoiminta. työturvallisuus ja työsuojeluyhteistyö. työhyvinvointi. tasa-arvo työelämässä Yhteistoimintaopas yhteistoiminta luottamusmiestoiminta työturvallisuus ja työsuojeluyhteistyö työhyvinvointi tasa-arvo työelämässä koulutusyhteistyö yksityisyyden suoja työelämässä liite: päihdesuositus

Lisätiedot

OHJEITA TYÖTERVEYSHUOLLON PALVELUJEN HANKKIMISEEN JA ARVIOINTIIN

OHJEITA TYÖTERVEYSHUOLLON PALVELUJEN HANKKIMISEEN JA ARVIOINTIIN OHJEITA TYÖTERVEYSHUOLLON PALVELUJEN HANKKIMISEEN JA ARVIOINTIIN SISÄLLYSLUETTELO 1. TYÖTERVEYSHUOLLON JÄRJESTÄMINEN 3 2. HYVÄ TYÖTERVEYSHUOLTOKÄYTÄNTÖ 4 3. KELAN KORVAUSPERIAATTEET 5 4. TYÖPAIKKASELVITYS

Lisätiedot

PIDÄ HUOLTA - VÄLITÄ VARHAIN. Käytännönläheistä tietoa varhaisen välittämisen toimintamallin luomisesta ja jalkauttamisesta työpaikan arkeen.

PIDÄ HUOLTA - VÄLITÄ VARHAIN. Käytännönläheistä tietoa varhaisen välittämisen toimintamallin luomisesta ja jalkauttamisesta työpaikan arkeen. PIDÄ HUOLTA - VÄLITÄ VARHAIN Käytännönläheistä tietoa varhaisen välittämisen toimintamallin luomisesta ja jalkauttamisesta työpaikan arkeen. SISÄLLYSLUETTELO ALKUSANAT 3 1 TAUSTA 4 2 KUSTANNUKSET JA VAIKUTTAVUUS

Lisätiedot

HENKILÖKOHTAISEN AVUN OHJE

HENKILÖKOHTAISEN AVUN OHJE HENKILÖKOHTAISEN AVUN OHJE Kirkkonummen kunta Perusturva Vammaispalvelut Voimassa 1.5.2013 alkaen SISÄLLYSLUETTELO 1 YLEISTÄ - MITÄ HENKILÖKOHTAINEN APU ON...3 2 HENKILÖKOHTAISEN AVUN MYÖNTÄMINEN...3 2.1

Lisätiedot

TOIVAKAN KUNNAN TYÖSUOJELUN TOIMINTAOHJELMA 2014

TOIVAKAN KUNNAN TYÖSUOJELUN TOIMINTAOHJELMA 2014 TOIVAKAN KUNNAN TYÖSUOJELUN TOIMINTAOHJELMA 2014 Työsuojelutoimikunta 13.2.2014 Kunnanhallitus 3.3.2014 Työsuojelun toimintaohjelma 2014 1 (9) TOIVAKAN KUNNAN TYÖSUOJELUN TOIMINTAOHJELMA 2014 1. TOIMINTAOHJELMAN

Lisätiedot

2005-07 NÄYTTELIJÖIDEN TEATTERITYÖEHTOSOPIMUS 2005-07

2005-07 NÄYTTELIJÖIDEN TEATTERITYÖEHTOSOPIMUS 2005-07 2005-07 NÄYTTELIJÖIDEN TEATTERITYÖEHTOSOPIMUS 2005-07 Suomen Teatteriliitto - Finlands Teaterförbund ry. Meritullinkatu 33, 00170 Helsinki Puh. (09) 2511 2150 www.teatteriliitto.fi Suomen Näyttelijäliitto

Lisätiedot

Alko Oy:n myymälätyöntekijöitä koskeva työehtosopimus

Alko Oy:n myymälätyöntekijöitä koskeva työehtosopimus Alko Oy:n myymälätyöntekijöitä koskeva työehtosopimus 1.5.2010 31.3.2013 soveltamisala työsuhde työaika palkka vuosiloma poissaolot työpaikkakohtainen sopiminen erinäiset määräykset liitteet Työehtosopimus

Lisätiedot

KATTOLIITTO RAKENNUSLIITTO VEDENERISTYSALAN TYÖEHTOSOPIMUS 20.3.2014 29.2.2016

KATTOLIITTO RAKENNUSLIITTO VEDENERISTYSALAN TYÖEHTOSOPIMUS 20.3.2014 29.2.2016 KATTOLIITTO RAKENNUSLIITTO VEDENERISTYSALAN TYÖEHTOSOPIMUS 20.3.2014 29.2.2016 ISBN 978-952-269-113-2 (painettu) ISBN 978-952-269-114-9 (pdf) Taitto: DTPage Oy Paino: Vammalan Kirjapaino Oy Sastamala 2014

Lisätiedot

Pienyrityksen työympäristö tuloksen tekijänä

Pienyrityksen työympäristö tuloksen tekijänä Työsuojeluoppaita ja -ohjeita 5 Pienyrityksen työympäristö tuloksen tekijänä Työsuojeluhallinto Tampere 2008 ISSN 1456-257X ISBN 978-952-479-049-9 Multiprint Oy, Tampere 2008 20. uusittu painos Sisällysluettelo

Lisätiedot

Työsuojeluoppaita ja -ohjeita 5. Työsuojeluhallinto

Työsuojeluoppaita ja -ohjeita 5. Työsuojeluhallinto Työsuojeluoppaita ja -ohjeita 5 Työsuojeluhallinto Pienyrityksen työympäristö tuloksen tekijänä 2010 Työsuojeluoppaita ja -ohjeita 5 Pienyrityksen työympäristö tuloksen tekijänä 2010 Työsuojeluhallinto

Lisätiedot

Pienyrityksen työympäristö tuloksen tekijänä 2013

Pienyrityksen työympäristö tuloksen tekijänä 2013 Työsuojeluoppaita ja -ohjeita 5 Pienyrityksen työympäristö tuloksen tekijänä 2013 Työsuojeluhallinto Tampere 2013 ISSN 1456-257X ISBN 978-952-479-109-0 Multiprint Oy, Tampere 2013 24. painos 2 Sisällysluettelo

Lisätiedot