Väärinkäytösepäilyjen raportointi osana hyvän hallintotavan kehittämistä. Whistleblowingjärjestelmät. suomalaisyhtiöissä. kpmg.fi

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Väärinkäytösepäilyjen raportointi osana hyvän hallintotavan kehittämistä. Whistleblowingjärjestelmät. suomalaisyhtiöissä. kpmg.fi"

Transkriptio

1 Väärinkäytösepäilyjen raportointi osana hyvän hallintotavan kehittämistä Whistleblowingjärjestelmät suomalaisyhtiöissä kpmg.fi

2 2 Whistleblowing-järjestelmien tavoitteena on edesauttaa hyvän hallintotavan ja paikallisen lainsäädännön noudattamista organisaation päivittäisessä toiminnassa.

3 Whistleblowing -järjestelmät suomalaisyhtiöissä Niin sanotut whistleblowing-järjestelmät (vihje- tai ilmoituskanava) ovat viime vuosina yleistyneet maailmalla lainsäädännöllisten vaatimusten muuttuessa 1), mutta myös sen seurauksena, että monet yhtiöt ovat alkaneet kiinnittää huomiota järjestelmien tuomiin etuihin. Whistleblowing-järjestelmien tavoitteena on edesauttaa hyvän hallintotavan ja paikallisen lainsäädännön noudattamista organisaation päivittäisessä toiminnassa. Ne tarjoavat työntekijöille ja organisaatioiden muille sidosryhmille kanavan raportoida johdolle huolenaiheita, muun muassa epäilyksiä mahdollisista väärinkäytöksistä ja toimintaperiaatteiden rikkomisista. Whistleblowing-kanavan olemassaolo edesauttaa väärinkäytösten ilmituloa, auttaa parantamaan organisaation läpinäkyvyyttä ja tekemään eettisten toimintaperiaatteiden noudattamisesta kaikille yhteisen asian. Kuinka yleistä whistleblowing-järjestelmien hyödyntäminen suomalaisissa yhtiöissä sitten on? Seuraavat tiedot perustuvat selvitykseen, jossa kartoitettiin miten suomalaiset yhtiöt ohjeistavat sidosryhmiään väärinkäytösepäilyjen esilletuontiin ja millaisia raportointikeinoja ne tätä tarkoitusta varten tarjoavat. Selvitykseen valittiin Kauppalehden Suomen 2000-suurinta yritystä 2010 vertailun 50 liikevaihdoltaan suurinta yhtiötä. Selvityksessä käytiin läpi kaikkien näiden yhtiöiden ulkoiset internetsivut sen määrittämiseksi, mainitaanko niillä tai niiden kautta saatavilla olevassa materiaalissa toimintaperiaatteiden vastaisen toiminnan tai väärinkäytösepäilyjen raportoimisesta, millaisia raportointikanavia yhtiöillä on käytössään, tarjoavatko järjestelmät mahdollisuutta nimettömään raportointiin sekä antavatko ne ulkoisille sidosryhmille mahdollisuuden hyödyntää järjestelmiä. Yhtiöistä 64 prosenttia (32 kpl) oli listattu ja 36 prosenttia (18 kpl) listaamattomia. Yhdellä yhtiöllä ei ollut ulkoisia internetsivuja. Kaiken kaikkiaan selvitys kattoi 49 yhtiötä. Toimintaperiaatteiden vastaisen toiminnan tai väärinkäytösepäilyjen raportointi whistleblowingjärjestelmää hyödyntäen Selvityksessä mukana olleiden yhtiöiden osalta 43 prosentilla (21 kpl) oli nimenomainen maininta toimintaperiaatteiden vastaisesta toiminnasta tai väärinkäytösepäilyjen raportoinnista. Nämä 21 tapausta ovat pohjana jäljempänä esitettävissä analyyseissä. Jotkut yhtiöt kehottivat raportoimaan havaitut puutteet sisäisessä valvonnassa, mutta koska tällainen kehotus oli verrattain yleisellä tasolla, niiden ei tässä selvityksessä katsottu viittaavan toimintaperiaatteiden rikkomisen tai väärinkäytösepäilyjen raportointiin. 1) Esimerkiksi USA:n SOX-lainsäädäntö velvoittaa tiettyjä yhtiöitä tarjoamaan henkilöstönsä käyttöön whistleblowing-kanavan. 60 % 57 % 50 % 40 % 43 % 30 % 20 % 10 % 0 % Maininta Ei mainintaa Maininta väärinkäytösepäilyjen/toimintaperiaatteiden vastaisen toiminnan raportointivelvollisuudesta 3

4 Raportoinnin vastaanottajatahot Yhtiöistä, jotka mainitsivat toimintaperiaatteiden vastaisen toiminnan tai väärinkäytösepäilyjen raportoinnista ainoastaan yksi oli eriyttänyt raportoinnin siten, että kirjanpitoon, sisäiseen valvontaan tai tilintarkastukseen liittyvät asiat raportoitiin eri taholle kuin muut asiat. Se, kenelle raportointi yhtiössä suunnattiin, oli yleisesti ottaen tuotu esiin melko selkeästi. Yhtiöistä 81 prosentilla eli 17 kappaleella oli käytössään useampi kuin yksi raportoinnin vastaanottaja. Lisäksi muita, yhden kerran esiintyneitä vaihtoehtoja raportoinnille olivat muun muassa: hallitus, yritysturvallisuudesta vastaava henkilö/yritysturvallisuusjohtaja, riskienhallinta, esimiehen esimies, henkilöstöhallinto, johto, hallituksen sihteeri, jokaisessa toimipisteessä erikseen nimetty henkilö, Local tai Regional Compliance Officer, Chief Compliance Officer tai Business Ethics Commission. Esimies 86 % Sisäinen tarkastus 48 % Raportoinnin vastaanottajatahot Lakiasiainosasto/-johtaja Johto Tarkastusvaliokunta 10 % 24 % 33 % Esimies: 86 % (18/21) Sisäinen tarkastus: 48 % (10/21) Lakiasiainosasto/-johtaja: 33 % (7/21) Johto: 24 % (5/21) Tarkastusvaliokunta: 10 % (2/21) 4

5 Raportointikanavia oli myös useita: 43 prosentilla eli 9 yhtiöllä 21:stä oli käytössään useampi kuin yksi raportointikanava. Seitsemässä tapauksessa ei raportointikanavaa oltu kuvailtu lainkaan, vaikka väärinkäytösepäilyjen tai toimintaperiaatteiden vastaisesta toiminnan raportointivelvollisuudesta mainittiin. Mahdollisuus nimettömiin ilmoituksiin Maininta mahdollisuudesta nimettömään ilmoitukseen oli 52 prosentilla (11 kpl) yhtiöllä. Sähköpostilla ilmoituksen voi helposti tehdä nimettömästi ilmaisosoitteista, ja jotkut yhtiöt tähän nimenomaisesti ohjeistivatkin. Ainoastaan yksi yhtiö mainitsi, ettei ota lainkaan vastaan nimettömiä ilmoituksia. Mahdollisuus nimettömään ilmoitukseen jäi epäselväksi yhden yhtiön osalta, joka muutoin oli maininnut raportointivelvollisuudesta sekä kuvannut, kuka yhtiössä vastaanottaa raportoinnin. Raportointimahdollisuus ulkopuolisille Ainoastaan 33 prosentilla (7 kpl) raportointi oli nimenomaisesti avoin myös ulkopuolisille. Vain yhdessä tapauksessa raportointi oli eriytetty siten, että ns. stakeholder hotline oli erikseen. Toisin sanoen liki 80 prosentilla (16 kpl) raportointi ei ollut avoin muille kuin yhtiön työntekijöille. Sähköinen 57 % Puhelin 24 % Raportointikanavat Posti Suullinen raportointi Faksi 5 % 10 % 24 % Sähköinen: 2) 57 % (12/21) Puhelin: 24 % ( 5/21) Posti: 24 % (5/21) Faksi: 5 % (1/21) Suullinen raportointi: 10 % (2/21) 2) Sähköisellä raportoinnilla viitataan joko nimettyyn sähköpostiosoitteeseen tai internetsivuilla olevaan lomakkeeseen. 5

6 Yhteenveto Selvityksen aineisto oli rajallinen, sillä siinä tutkailtiin ainoastaan yhtiöiden julkisia, kaikille saatavilla olevaa tietoa aiheesta. On mahdollista, että useammallakin suomalaisyhtiöllä on käytössään whistleblowing-järjestelmä, mutta tieto siitä on keskitetty rajatulle yleisölle, esimerkiksi ainoastaan yhtiön intranetsivuille. Selvityksen perusteella vaikuttaa kuitenkin siltä, etteivät kaikki suomalaiset yhtiöt vielä hyödynnä whistleblowing-kanavan tarjoamia mahdollisia etuja, sillä ainoastaan alle puolella selvitykseen valituista yhtiöistä sellainen oli julkisesti käytössään. Positiivista on, että useimmat niistä yhtiöistä, jotka raportointivelvollisuudesta olivat maininneet, tarjosivat raportoinnille vaihtoehtoisia vastaanottajia. Mahdollisuus raportoida useammalle kuin yhdelle taholle lisää järjestelmän joustavuutta ja mahdollistaa asioiden riippumattoman tutkinnan. Kuitenkin vain alle puolet yhtiöistä, joilla järjestelmä oli käytössä, ilmoitti useamman kuin yhden mahdollisen raportointikanavan, joten tältä osin raportointikanavien saatavuudessa ja kattavuudessa vaikuttaisi olevan vielä kehitysmahdollisuuksia. Mahdollisuus nimettömään ilmoitukseen puolestaan madaltaa kynnystä hyödyntää whistleblowing-järjestelmää, mutta ainoastaan noin puolet niistä yhtiöstä, joilla järjestelmä vaikutti olevan käytössä, tarjosivat nimenomaisen mahdollisuuden nimettömään raportointiin. Lisäksi ainoastaan kolmasosa yhtiöistä oli avannut järjestelmän myös ulkopuolisille sidosryhmille, vaikka tällä keinoin on mahdollista parantaa järjestelmän kattavuutta ja lisätä hyödyllisten raportointien vastaanottamisen todennäköisyyttä. Whistleblowing-järjestelmät ovat tehokas apuväline, kun halutaan varmistaa, että hyvää hallintotapa noudatetaan. Jotta järjestelmän kohderyhmät osaisivat hyödyntää sitä parhaalla mahdollisella tavalla, on kuitenkin tärkeää panostaa koulutukseen aiheesta. Koulutuksen tulisi tuoda esiin ainakin seuraavia seikkoja: Mikä on väärinkäytös Miten väärinkäytökset vahingoittavat organisaatiota Miten tuoda kyseenalaiset toimintatavat esiin Väärinkäytösten ehkäisy Best Practises Ylimmän johdon sitoutuminen. Organisaatio on määritellyt eettiset toimintaperiaatteet (Code of Conduct). Organisaatio on laatinut ohjeistuksen toimenpiteistä väärinkäytösepäilyissä. Menettelytavat ja toimenpiteet ovat selkeitä, dokumentoituja, johdon hyväksymiä, päivitettyjä sekä koko organisaatioon tiedotettuja. Väärinkäytösriskejä arvioidaan ja päivitetään säännöllisesti. Sisäinen valvonta on toimivaa: johto on tietoinen riskeistä ja niihin liittyvistä kontrolleista. Kontrollit on saatettu voimaan. Sisäisellä tarkastuksella on riittävät, ammattitaitoiset resurssit. Yhtiö järjestää sisäistä koulutusta väärinkäytösriskien ja väärinkäytösten tunnistamiseksi. Valvonnan kehittämiselle ja ehkäiseville toimenpiteille on organisaatiossa määritelty vastuuhenkilöt. Hyvän Whistleblowing-järjestelmän ominaisuudet Luottamuksellisuus Mahdollisuus nimettömään raportointiin Helppo ja kattava tavoitettavuus Tietojenkäsittelyn ja tietosuojan asianmukaiset toimintatavat Ilmiantajan suojelu Säännöllinen markkinointi sidosryhmille 6

7 On mahdollista, että useammallakin suomalaisyhtiöllä on käytössään whistleblowing-järjestelmä, mutta tieto siitä on keskitetty rajatulle yleisölle, esimerkiksi ainoastaan yhtiön intranetsivuille. 7

8 KPMG PL 1037 (Mannerheimintie 20 B) Helsinki P: E: Lisätietoja: Jyri Tarvainen KHT, Forensic-asiantuntija P: E: Outi Nieminen Sisäisen tarkastuksen ja Forensic-palvelujen asiantuntija P: E: Lähteet: McHard, J.M. Fraud Magazine (2011 Vol. 26(4)) Hotlines for Heroes Making a Fraud Hotline Accessible and Successful Kauppalehden Suomen 2000-suurinta yritystä 2010 vertailu KPMG Internationalin sisäinen ja ulkoinen materiaali 2011 KPMG Oy Ab, a Finnish limited liability company and a member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG International Cooperative ( KPMG International ), a Swiss entity. All rights reserved. Printed in Finland. The KPMG name, logo and cutting through complexity are registered trademarks or trademarks of KPMG International Cooperative, a Swiss entity. KPMG International Cooperative is a Swiss entity. Member firms of the KPMG network of independent firms are affiliated with KPMG International. KPMG International provides no client services. No member firm has any authority to obligate or bind KPMG International or any other member firm vis-à-vis third parties, nor does KPMG International have any such authority to obligate or bind any member firm.

KPMG Oy Ab:n läpinäkyvyyskertomus 2011 2012 KPMG

KPMG Oy Ab:n läpinäkyvyyskertomus 2011 2012 KPMG KPMG Oy Ab:n läpinäkyvyyskertomus 2011 2012 KPMG Läpinäkyvyyskertomus Organisaatio ja hallinnointi Juridinen rakenne ja omistussuhteet KPMG Oy Ab on perustettu vuonna 1926. Yhtiö on toiminut osakeyhtiömuotoisena

Lisätiedot

KPMG:n tietosuojaselvitys. kpmg.fi

KPMG:n tietosuojaselvitys. kpmg.fi KPMG:n tietosuojaselvitys kpmg.fi KPMG:n tietosuojaselvitys Sisällys Johdanto 4 Yhteenveto 5 Tietosuojan hallinnan suunnitelmallisuus 6 Tietosuojan riskianalyysit 6 06 Tietosuojan hallinta Organisaatioon

Lisätiedot

Kehärata -hanke: Ulkoinen arvio Itäisen suuaukon rakennusurakan tapahtumista. Liikenne- ja viestintäministeriö LOPPURAPORTTI 31.

Kehärata -hanke: Ulkoinen arvio Itäisen suuaukon rakennusurakan tapahtumista. Liikenne- ja viestintäministeriö LOPPURAPORTTI 31. Kehärata -hanke: Ulkoinen arvio Itäisen suuaukon rakennusurakan k tapahtumista Liikenne- ja viestintäministeriö LOPPURAPORTTI 31. lokakuuta 2012 Vastuuvapauslauseke Tässä raportissa esitetty arviomme Itäisen

Lisätiedot

Taloushallintojärjestelmien. Suomessa

Taloushallintojärjestelmien. Suomessa Taloushallintojärjestelmien käyttö Suomessa Suurimmat haasteet ja etulinjan järjestelmät kpmg.fi Taloushallintojärjestelmien käyttö Suomessa Sisällys Johdanto 4 Yhteenveto 5 Vastaajien profiili 6 Taloushallintojärjestelmiin

Lisätiedot

Taloushallintojärjestelmien. Suomessa

Taloushallintojärjestelmien. Suomessa Taloushallintojärjestelmien käyttö Suomessa Suurimmat haasteet ja etulinjan järjestelmät kpmg.fi Taloushallintojärjestelmä on oleellinen osa tehokkaasti toimivia talousprosesseja ja talousorganisaation

Lisätiedot

Läpinäkyvyyskertomus 2014

Läpinäkyvyyskertomus 2014 Läpinäkyvyyskertomus 2014 Sisällysluettelo Deloitte-verkoston kuvaus 3 Laadunvalvonnan prosessit 5 Eettiset vaatimukset 6 Riippumattomuus 6 Henkilöstöasiat 9 Asiakas- ja toimeksiantohyväksyntä 10 Toimeksiannon

Lisätiedot

Maksukykyseminaari 24.-25.5.2011 Tilintarkastajan näkökulma sekä case-yhtiön riskien esittely

Maksukykyseminaari 24.-25.5.2011 Tilintarkastajan näkökulma sekä case-yhtiön riskien esittely Maksukykyseminaari 24.-25.5.2011 Tilintarkastajan näkökulma sekä case-yhtiön riskien esittely Timo Markkola, KHT Teija Sutinen, KHT Sisällysluettelo Tilintarkastuksen vaatimukset: Arvio merkittävistä riskeistä

Lisätiedot

Läpinäkyvyyskertomus 2013 2014 kpmg.fi

Läpinäkyvyyskertomus 2013 2014 kpmg.fi KPMG OY AB Läpinäkyvyyskertomus 2013 2014 kpmg.fi Sisällys Toimitusjohtajalta 4 Organisaatio ja hallinnointi 7 Hallitus 9 Johtoryhmä 10 Laadunvalvontajärjestelmä 13 Liitteet 18 Liite 1 18 Yleisen edun

Lisätiedot

Rakennusalan tiedonantovelvollisuus

Rakennusalan tiedonantovelvollisuus TAX & LEGAL Rakennusalan tiedonantovelvollisuus Lääke harmaan talouden torjuntaan vai lisävelvoite? kpmg.fi SISÄLLYS Johdanto 4 Tutkimuksen tavoite Tutkimuksen toteutus Mitä tiedonantovelvollisuus tarkoittaa?

Lisätiedot

Läpinäkyvyyskertomus 2015

Läpinäkyvyyskertomus 2015 Läpinäkyvyyskertomus 2015 Sisällysluettelo Deloitte-verkoston kuvaus 3 Laadunvalvonnan prosessit 5 Eettiset vaatimukset 6 Riippumattomuus 6 Henkilöstöasiat 7 Tilintarkastustoimeksiannon suorittaminen 8

Lisätiedot

LBOyrityskauppojen. vaikutus Suomen pääomamarkkinoilla. Elokuu 2012

LBOyrityskauppojen. vaikutus Suomen pääomamarkkinoilla. Elokuu 2012 LBOyrityskauppojen vaikutus Suomen pääomamarkkinoilla Elokuu 1 Top 5 Buy-outit ja IPO:t Buy-out-sijoitukset muodostavat merkittävän 1 osan Suomen 1 pääomamarkkinasta. 8 Top-5 IPO:t Top-5 Buy-outit Buy-out-sijoituksia

Lisätiedot

Liiketoiminta Venäjän muuttuneessa Business-ympäristössä. Risto Rausti ja Taija Kaivola 22.5.2015

Liiketoiminta Venäjän muuttuneessa Business-ympäristössä. Risto Rausti ja Taija Kaivola 22.5.2015 Liiketoiminta Venäjän muuttuneessa Business-ympäristössä Risto Rausti ja Taija Kaivola 22.5.2015 Esityksen kulku Sivu Liiketoimintaympäristö [2] Lainsäädännön kehitys ja muutokset [3] Tytäryhtiön raportointi

Lisätiedot

TAX VIEW. Budjettiesityksen uusi osinkoverojärjestelmä. KPMG:n veropalveluiden tiedotuslehti / 2 / 2013

TAX VIEW. Budjettiesityksen uusi osinkoverojärjestelmä. KPMG:n veropalveluiden tiedotuslehti / 2 / 2013 TAX VIEW KPMG:n veropalveluiden tiedotuslehti / 2 / 2013 Budjettiesityksen uusi osinkoverojärjestelmä Tässä numerossa: Yrityksen verojalanjälki Teknologiasta turvaa ja tehokkuutta arvonlisäveroasioiden

Lisätiedot

ARVIOINTI JA RAPORTOINTI

ARVIOINTI JA RAPORTOINTI ww.mue25.net ARVIOINTI JA RAPORTOINTI TIETOJA TEKIJÖISTÄ ovat Managing Urban Europe-25 -projektin tuote. Projektia rahoitti osittain Euroopan komission ympäristöasioiden pääosasto. The Projektia koordinoi

Lisätiedot

Maire Järvi-Laturi. Sama asiakas, eri tehtävät tilintarkastajien ja tilitoimiston kirjanpitäjien yhteistyö

Maire Järvi-Laturi. Sama asiakas, eri tehtävät tilintarkastajien ja tilitoimiston kirjanpitäjien yhteistyö Maire Järvi-Laturi Sama asiakas, eri tehtävät tilintarkastajien ja tilitoimiston kirjanpitäjien yhteistyö Opinnäytetyö Kevät 2013 Liiketalouden, yrittäjyyden ja ravitsemisalan yksikkö Liiketalouden koulutusohjelma

Lisätiedot

Konecranes Oyj Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä

Konecranes Oyj Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä Konecranes Oyj Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä 2014 Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä 2014 Sisällysluettelo 2 HALLITUS 3 Hallituksen kokoonpano 3 Pääasialliset tehtävät 6 TARKASTUSVALIOKUNTA

Lisätiedot

Corporate Governance selostus

Corporate Governance selostus Corporate Governance selostus Johdanto ja compliance Hallitus on hyväksynyt tämän Corporate Governance selostuksen kokouksessaan 6.3.2013. Selostukseen sisältyy yleiskatsaus TeliaSoneran johtamis- ja hallintojärjestelmästä

Lisätiedot

Sisäinen valvonta taloushallinnossa: Case: Yritys Oy

Sisäinen valvonta taloushallinnossa: Case: Yritys Oy Saimaan ammattikorkeakoulu Liiketalouden koulutusala Lappeenranta Liiketalous Laskentatoimi Niina Pohjola Sisäinen valvonta taloushallinnossa: Case: Yritys Oy Opinnäytetyö 2014 Tiivistelmä Niina Pohjola

Lisätiedot

TORI-hankkeen arviointi Toinen arviointi 1.9.2014

TORI-hankkeen arviointi Toinen arviointi 1.9.2014 TORI-hankkeen arviointi Toinen arviointi 1.9.2014 Toinen väliraportti Sisällysluettelo Tämän raportin yhteyshenkilöt ovat: Janne Vesa Management Consulting Tel: + [358] 207 603 512 janne.vesa@kpmg.fi Heikki

Lisätiedot

BDO OBSERVER ONE NAME, ONE NETWORK 1/2010. Tammikuusta 2010 lähtien meidät tunnetaan nimellä BDO. Ympäri maailman.

BDO OBSERVER ONE NAME, ONE NETWORK 1/2010. Tammikuusta 2010 lähtien meidät tunnetaan nimellä BDO. Ympäri maailman. BDO OBSERVER 1/2010 ONE NAME, ONE NETWORK Tammikuusta 2010 lähtien meidät tunnetaan nimellä BDO. Ympäri maailman. 2 BDO Observer 1/2010 SISÄLLYS 3 BDO yhtenäistää nimensä 1 1 0 maassa 4 Ote Verohallinnon

Lisätiedot

Hallinnointi 3. Oikeudellinen tiedote 14. Sisällysluettelo. Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä 3. Fortumin hallintoelimet 3

Hallinnointi 3. Oikeudellinen tiedote 14. Sisällysluettelo. Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä 3. Fortumin hallintoelimet 3 Halinnointi 2014 Sisällysluettelo Sisällysluettelo Hallinnointi 3 Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä 3 Fortumin hallintoelimet 3 Taloudelliseen raportointiin liittyvät sisäisen valvonnan järjestelmät

Lisätiedot

Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä

Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä www.ruukki.fi 2013 Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä RAUTARUUKKI OYJ CORPORATE GOVERNANCE STATEMENT 2013 Hallinto 1. Sääntely-ympäristö 2. Hallinto-, johto- ja valvontaelimet 3. Liiketoiminnan

Lisätiedot

SELVITYS HALLINTO- JA 2013OHJAUSJÄRJESTELMÄSTÄ

SELVITYS HALLINTO- JA 2013OHJAUSJÄRJESTELMÄSTÄ SELVITYS HALLINTO- JA 2013OHJAUSJÄRJESTELMÄSTÄ SELVITYS TIKKURILAN HALLINTO- JA OHJAUSJÄRJESTELMÄSTÄ 2013 Tämä Tikkurila Oyj:n (myöhemmin "Tikkurila" tai Konserni, jolla viitataan sekä Tikkurila Oyj:öön

Lisätiedot

Ilmiantoja koskeva toimintapolitiikka ("Toimintapolitiikka")

Ilmiantoja koskeva toimintapolitiikka (Toimintapolitiikka) Ilmiantoja koskeva toimintapolitiikka ("Toimintapolitiikka") 1/9 Toimitusjohtajan tervehdys Arizona Chemicalille sääntöjen noudattaminen on yksi liiketoimintamme kannalta kriittisistä ydinarvoista. Sääntöjen

Lisätiedot

Code of Conduct Eettinen ohjeisto. Compliance Guideline Soveltamisohjeet

Code of Conduct Eettinen ohjeisto. Compliance Guideline Soveltamisohjeet Code of Conduct Eettinen ohjeisto Compliance Guideline Soveltamisohjeet Soveltamisohjeiden tarkoitus Skanskan liiketoiminta- ja raportointiyksiköiden (joita ovat yhdestä tai useammasta Skanska-konsernin

Lisätiedot

TAX VIEW. Ryhmärekisteröinti vedenjakajalla. KPMG:n veropalveluiden tiedotuslehti / 1 / 2013

TAX VIEW. Ryhmärekisteröinti vedenjakajalla. KPMG:n veropalveluiden tiedotuslehti / 1 / 2013 TAX VIEW KPMG:n veropalveluiden tiedotuslehti / 1 / 2013 Ryhmärekisteröinti vedenjakajalla Tässä numerossa: Varainsiirtoverolain muutokset kiinteistöalalla Rahoitusliiketoimiin liittyvät verotarkastukset

Lisätiedot

pwc Audit Committee Käytännön ohjeita tehokkaasti toimivan tarkastusvaliokunnan muodostamiseksi

pwc Audit Committee Käytännön ohjeita tehokkaasti toimivan tarkastusvaliokunnan muodostamiseksi pwc Audit Committee Käytännön ohjeita tehokkaasti toimivan tarkastusvaliokunnan muodostamiseksi 2 Käytännön ohjeita tehokkaasti toimivan tarkastusvaliokunnan muodostamiseksi pwc Esipuhe Yhtiön hallitus

Lisätiedot

Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä 2014

Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä 2014 Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä 2014 Konsernin emoyhtiö Ahlstrom Oyj ( Ahlstrom tai yhtiö ) on suomalainen NASDAQ OMX Helsingissä (Helsingin pörssissä) noteerattu osakeyhtiö. Ahlstrom noudattaa

Lisätiedot

VIEW. Linda Yueh: Maailmantalouden moottorit löytyvät kehittyviltä markkinoilta. KPMG:n asiakaslehti / 3 / 2012 / kpmg.fi

VIEW. Linda Yueh: Maailmantalouden moottorit löytyvät kehittyviltä markkinoilta. KPMG:n asiakaslehti / 3 / 2012 / kpmg.fi VIEW KPMG:n asiakaslehti / 3 / 2012 / kpmg.fi Linda Yueh: Maailmantalouden moottorit löytyvät kehittyviltä markkinoilta 04 Lisää läpinäkyvyyttä, ei sääntelyä 10 Adven Group: Huolellinen valmistelu takasi

Lisätiedot

Tilintarkastuspalvelut. Tarjous Turun kaupungille

Tilintarkastuspalvelut. Tarjous Turun kaupungille Tilintarkastuspalvelut Tarjous Turun kaupungille 11.3.2013 KPMG Julkishallinnon Palvelut Oy PL 1037 00101 Helsinki Käyntiosoite: Mannerheimintie 20 B 00100 HELSINKI Puhelin 020 730 3000 Faksi 020 760 3399

Lisätiedot