Kauhavan kaupunki. Yhteenveto tilinpäätöksen tilintarkastuksesta Raportin sivumäärä 7

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kauhavan kaupunki. Yhteenveto tilinpäätöksen 31.12.2014 tilintarkastuksesta. 12.5.2015 Raportin sivumäärä 7"

Transkriptio

1 Yhteenveto tilinpäätöksen tilintarkastuksesta Raportin sivumäärä KPMG Oy Ab, a Finnish limited liability company and a member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG International Cooperative ("KPMG International"), a Swiss entity. All rights reserved.

2 Tarkastuksen tavoite 3 1 Tarkastuksen suorittaminen 3 2 Hallinnon tarkastus ja sisäinen valvonta 3 3 Tilinpäätös Yleiset havainnot Konsernitilinpäätös 6 4 Yhteenveto tarkastuksesta 7 2

3 Tarkastuksen tavoite Vuoden 2014 tilintarkastus on suoritettu noudattaen hyvää tilintarkastustapaa ja ennalta laaditun tarkastussuunnitelman mukaisesti. Tilikauden aikaisesta tarkastuksesta on annettu väliraportti Tilikauden päättymisen jälkeen on tarkastettu kaupungin tilinpäätös ja konsernitilinpäätös sekä tilinpäätöksiä tukeva dokumentaatio. Tarkastuksen tavoitteena on varmistua siitä, että tilinpäätös konsernitilinpäätöksineen antaa kuntalain 68, 68 a ja 69 :ien mukaisesti oikeat ja riittävät tiedot kaupungin toiminnan tuloksesta ja taloudellisesta asemasta. 1 Tarkastuksen suorittaminen Tilivuoden 2014 tilinpäätöstarkastus suoritettiin pääosin helmi-huhtikuun 2015 aikana, jolloin kaikki kirjanpitoviennit oli tehty, tase-erittelyt olivat pääosin valmiina ja myös julkaistavan tasekirjan keskeinen sisältö oli tarkastettavissa. Tarkastus on sujunut hyvässä yhteistyössä kaupungin henkilöstön kanssa. Tilinpäätöksen tarkastukseen ovat osallistuneet JHTT, KHT Pentti Kananoja, JHTT, HTM Kati Mäntylä ja Ilari Karhu. 2 Hallinnon tarkastus ja sisäinen valvonta Kuntalain 73 :n mukaan tilintarkastajien tulee tarkastaa, onko kunnan sisäinen valvonta ja konsernivalvonta järjestetty asianmukaisesti. Tarkastuksen yhteydessä on käyty läpi sisäisen valvonnan rutiineja ja valvonnan järjestämistä. Sisäisen valvonnan asianmukaisuutta ja edellä mainittujen rutiinien hoitotapaa on tarkastettu muun tarkastuksen yhteydessä hyvän tilintarkastustavan edellyttämässä laajuudessa. Kauhavan kaupungin voimassa oleva hallintosääntö on hyväksytty kaupunginvaltuustossa Tilikaudella hallintosääntöä tarkistettiin rakennustarkastajan toimivaltuuksien osalta. Tarkistus hyväksyttiin valtuustossa Osana sisäistä valvontaa kaupunginvaltuusto on hyväksynyt konserniohjeen. Konserniohjeen soveltamisesta on tarkemmat määräykset annettu kaupunginhallituksen hyväksymällä menettelytapaohjeistuksella. Kaupungin maapoliittinen ohjelma vuosille hyväksyttiin kaupunginvaltuustossa tilivuoden aikana. Kaupungilla on kaupunginhallituksen hyväksymä erillinen hankintaohje. Toimintakertomukseen sisältyy selonteko riskien hallinnan ja sisäisen valvonnan järjestämisestä kaupungin osalta sekä selonteko konsernivalvonnan järjestämisestä. 3

4 Kaupunginhallitus on käsitellyt ja allekirjoittanut tilivuoden 2014 tilinpäätöksen sekä esittänyt tilikauden ylijäämän (1 774 tuhatta euroa) siirtämistä edellisten tilikausien ylijäämätilille. Tarkastuksessa on käyty läpi kaupunginvaltuuston ja hallituksen pöytäkirja-aineistoa. Pöytäkirjat on todettu asianmukaisesti laadituksi ja ne on päivätty, numeroitu ja allekirjoitettu ja niihin on liitetty tarpeelliset oikaisu- ja muutoksenhakuohjeet. Hallinnon tarkastuksen yhteydessä on perehdytty voimassaoleviin keskeisiin sääntöihin sekä läpikäyty niiden ajantasaisuutta ja lainmukaisuutta. 3 Tilinpäätös Yleiset havainnot Tilikauden ylijäämä, oma pääoma ja talouden tasapaino Seuraavassa taulukossa on esitetty tilinpäätöksen tuloksen muodostuminen verrattuna edellisvuoden tulokseen sekä kaupungin että konsernin osalta. (tuhatta euroa) kaupunki konserni Toimintakate Verotulot Valtionosuudet Rahoitustuotot- ja kulut Vuosikate Poistot ja arvonalentumiset Satunnaiset erät Tilikauden tulos Tilinpäätössiirrot Vähemmistöosuudet -9 3 Tilikauden ylijäämä

5 Kaupungin oman pääoman määrä tilinpäätöksessä 2014 on seuraava: (tuhatta euroa) kaupunki konserni Peruspääoma Arvonkorotusrahasto Muut omat rahastot Edellisten tilikausien ylijäämä Tilikauden yli-/alijäämä Oma pääoma yhteensä Kaupungin tilikauden 2014 tulos on tuhatta euroa. Tilikauden ylijäämäksi varausten ja rahastojen muutosten kautta on muodostunut tuhatta euroa. Taseessa on edellisiltä tilikausilta kertyneitä ylijäämiä tuhatta euroa. Kuntalain 69 :n mukaiselle selonteolle talouden tasapinottamiseksi ei ylijäämätarkastelun perusteella ole lakisääteistä velvoitetta. Talouden tasapainotarkastelussa tulee kuitenkin kiinnittää huomiota myös toimintakatteen kehittymiseen. Toimintakate on tilivuoden 2014 aikana heikentynyt edellisestä vuodesta tuhatta euroa. Vuosien 2012 ja 2014 välillä toimintakate on heikentynyt tuhatta euroa. Tilivuoden 2014 osalta verotulojen lisääntyminen paransi tilannetta. Verotulot kasvoivat tuhatta euroa. Vuosikate oli tuhatta euroa, edellisen vuoden vastaava luku oli tuhatta euroa. Verotulot kasvoivat edellisestä vuodesta noin tuhatta euroa, ollen tilinpäätöksessä tuhatta euroa. Kaupungilla on laadittuna talouden tasapainottamisohjelma ja tuottavuusohjelma, joiden toteutumista seurataan säännöllisesti. Talousarvion toteutuminen Tuloslaskelmaosa Tasekirjassa on tuloslaskelmaosan toteutuminen esitetty ulkoisilla luvuilla. Myös talousarviossa on käytetty ulkoisia lukuja. Tarkasteltaessa tuloslaskelmaosan toteutumista voidaan todeta, että muutettuun talousarvioon verrattaessa suurimmat poikkeamat ovat palvelujen ostojen ja henkilöstökulujen kohdalla. Palvelujen ostot ja henkilöstökulut alittivat selvästi muutetun talousarvion määrärahan. Henkilöstömenot alittivat myös alkuperäisen talousarvion määrärahan. Palvelujen ostot ylittivät alkuperäisen talousarvion määrärahan tuhannella eurolla. Kokonaisuutena arvioiden talousarvion tuloslaskelmaosa toteutui selvästi alkuperäistäkin talousarviota paremmin. 5

6 Investointiosa Tilikauden investoinnit alittivat jonkin verran varatun määrärahan. Alkuperäisessä talousarviossa investointimenoihin oli varattu tuhatta euroa. Rahoitusosuudet ja muut investointitulot huomioiden nettoinvestointien määrä alkuperäisessä talousarviossa oli tuhatta euroa. Talousarviomuutosten jälkeen investointimenojen määrä on tuhatta euroa ja investointien nettomenot tuhatta euroa. Toteutuneet investointimenot olivat tuhatta euroa, rahoitusosuudet ja muut investointitulot 395 tuhatta euroa. Nettoinvestointien määräksi muodostui siten tuhatta euroa. Tasekirja Tilinpäätös sisältää kuntalain 68 :n mukaisesti taseen, tuloslaskelman, rahoituslaskelman ja niiden liitteenä olevat tiedot sekä talousarvion toteutumisvertailun ja toimintakertomuksen. Konsernitilinpäätös sisältää konserniyhteisöjen tuloslaskelmien, rahoituslaskelmien ja taseiden sekä niiden liitetietojen yhdistelmän. Laadintaperiaatteet ja vertailukelpoisuus Kaupungin tilinpäätöksen laatimisessa on noudatettu edellisenä vuonna käytössä olleita laadintaperiaatteita, jotka tarkastuksemme perusteella ovat hyvän kirjanpitotavan ja kuntajaoston ohjeiden mukaiset. Tuloksen muodostumisen kannalta rakenteissa ei ole tapahtunut muita sellaisia muutoksia, jotka vaikuttaisivat olennaisesti tilikausien tulosten tai taseiden vertailukelpoisuuteen. Tositeaineisto, tase-erittelyt ja muu tilinpäätöstä tukeva dokumentaatio Tarkastuksen yhteydessä olemme käyneet läpi tositeaineistoa sekä pysyvien vastaavien erilliskirjanpidon ja myynti- ja ostoreskontrien listauksia sekä laadittuja tase-erittelyjä. Erilliskirjanpidon ja reskontrien tiedot täsmäävät pääkirjanpidon tietoihin ja tilinpäätöslaskelmat liitetietoineen ovat johdettavissa kirjanpidosta ja tilinpäätöstä tukevista dokumenteista. Kaupungin tilinpäätöksen tase-erittelyt täyttävät ohjeistuksen mukaiset vaatimukset. 3.2 Konsernitilinpäätös Kaupunkikonsernin konsernitilinpäätökseen on yhdistelty kuntayhtymät, joissa kaupunki on jäsenenä sekä kaupungin määräysvallassa olevat tytäryhteisöt ja kaupunkikonserniin kuuluvat osakkuusyhteisöt. Konsernitilinpäätöstä laadittaessa on eliminoitu keskinäiset liiketapahtumat, saamiset ja velat sekä keskinäinen omistus. Konserniyhteisöjen yhdistelyt, liiketapahtuminen sisäiset eliminoinnit ja keskinäiset omistukset oli olennaisiltaan osin oikein tehty. Seuraavat liiketapahtumat olivat jääneet eliminoimatta: Kauhavan Vesi Oy:n jakama osinko. Vaikutus konsernituloslaskelmaan 12 tuhatta euroa 6

7 Kiinteistöjen luovutus Kauhavan Yrityskiinteistöt Oy:lle. Vaikutus konsernirahoituslaskelman investointien ja rahoituksen rahavirtoihin 522 tuhatta euroa. Tytäryhteisöjen osalta on selvitettävänä joitakin asioita: - Edellisen vuoden raportista: Tytäryhtiö Kauhavan Vesi Oy:ssä on vanha omakotitalon vesivahinkokiista ratkaistavana oikeudessa. Tästä on saatu välituomio , joka on ollut suotuisa/edullinen Kauhavan Vesi Oy:lle - Kauhavan Kaukolämpö Oy:n päästökauppa lopetettiin Päästötilin saldo oli silloin CO2 tn. Päästöoikeuksien arvo 50 tuhatta euroa on tilinpäätöksessä kirjattu taseen Sijoituksiin. Päästöoikeudet on myyty vuoden 2015 alussa. - Samassa yhtiössä esiin tullut, aikaisempia vuosia koskeva mahdollinen lahjontatapaus tuli loppuun käsitellyksi. Syyttäjä teki päätöksen syyttämättä jättämisestä. - Osakkuusyhteisö Kauhavan Yhteismetsä jäi yhdistelemättä konsernitilinpäätökseen, koska tilinpäätöstietoja ei saatu. 4 Yhteenveto tarkastuksesta Tehdyn tilinpäätöstarkastuksen perusteella toteamme seuraavaa: - Tilinpäätös antaa oikeat ja riittävät tiedot kaupungin ja sen konsernin tilikauden toiminnasta, taloudesta, taloudellisesta kehityksestä ja taloudellisista vastuista. - Tilinpäätös on laadittu kuntalain, kirjanpitolain ja -asetuksen säännösten ja kirjanpitolautakunnan kuntajaoston ohjeiden mukaisesti. - Tilinpäätökseen on jaksotettu vuodelle 2014 kuuluvat tuotot ja kulut hyvän kirjanpitotavan mukaisesti riittävällä tarkkuudella oikein. - Kirjanpito, kaupungin sisäinen valvonta ja riskienhallinta on tarkastetuilta osin järjestetty asianmukaisesti. Olemme antaneet Kauhavan kaupungin vuoden 2014 tilintarkastuksesta tilintarkastuskertomuksen, joka on vakiomuotoinen. Kauhavalla 12. toukokuuta 2015 KPMG Julkishallinnon Palvelut Oy JHTT-yhteisö Pentti Kananoja JHTT, KHT 7

SISÄLLYSLUETTELO. KVALT, 17.6.2013 18:30, Pöytäkirja

SISÄLLYSLUETTELO. KVALT, 17.6.2013 18:30, Pöytäkirja i SISÄLLYSLUETTELO KVALT, 17.6.2013 18:30, Pöytäkirja -1 Läsnäolijat... 1 39 Kokouksen avaus, nimenhuuto ja valtuutettujen poissaoloesteet ja varajäsenten kutsuminen... 2 40 Pöytäkirjan tarkastus ja pitäminen

Lisätiedot

Tilintarkastuksen toteutuminen, 2014. Kouvolan kaupunki Tarkastuslautakunta 29.10.2014

Tilintarkastuksen toteutuminen, 2014. Kouvolan kaupunki Tarkastuslautakunta 29.10.2014 Tilintarkastuksen toteutuminen, 2014 Kouvolan kaupunki Tarkastuslautakunta 29.10.2014 Hallinnon tarkastus Valtuuston ja hallituksen pöytäkirjojen tarkastus Tilintarkastajan on annettava lausunto mm. siitä,

Lisätiedot

MÄNTTÄ-VILPPULAN KAUPUNGINVALTUUSTOLLE TARKASTUSLAUTAKUNNAN ARVIOINTIKERTOMUS VUODELTA 2014. 1. Tarkastuslautakunta

MÄNTTÄ-VILPPULAN KAUPUNGINVALTUUSTOLLE TARKASTUSLAUTAKUNNAN ARVIOINTIKERTOMUS VUODELTA 2014. 1. Tarkastuslautakunta M Ä N T T Ä - V I L P P U L A N K A U P UN K I MÄNTTÄ-VILPPULAN KAUPUNGINHALLITUS Tarkastuslautakunta Saap. t 3 / L 20 1 5 Dnro x.015 20 K v a 1 t. 1 20 L 5 MÄNTTÄ-VILPPULAN KAUPUNGINVALTUUSTOLLE TARKASTUSLAUTAKUNNAN

Lisätiedot

SAARIJÄRVEN KAUPUNKI

SAARIJÄRVEN KAUPUNKI 0 SAARIJÄRVEN KAUPUNKI Y-tunnus 0176975-1 os. Sivulantie 11, 43100 Saarijärvi TASEKIRJA 2013 VUODEN 2013 TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖS 1 Sisällys 1. TOIMINTAKERTOMUS... 3 1.1. Tilinpäätöstä ja toimintakertomusta

Lisätiedot

PORIN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS 2010

PORIN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS 2010 PORIN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS PORIN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS Tilinpäätöksen on laatinut Porin kaupungin talouspalveluyksikkö. Kirjanpidon, tuloslaskelman, taseen ja tase-erittelyt

Lisätiedot

SAVONLINNAN KAUPUNKI TASEKIRJA TILINPÄÄTÖS VUODELTA

SAVONLINNAN KAUPUNKI TASEKIRJA TILINPÄÄTÖS VUODELTA SAVONLINNAN KAUPUNKI TASEKIRJA TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2013 1 Sisällys TOIMINTAKERTOMUS... 3 Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa... 3 Kaupunginjohtajan katsaus... 3 Savonlinnan kaupungin hallinto-organisaatio...

Lisätiedot

TAMPEREEN KAUPUNKI VÄLITILINPÄÄTÖS 2010. Julkaisija: Tampereen konsernihallinnon talous- ja strategiaryhmä

TAMPEREEN KAUPUNKI VÄLITILINPÄÄTÖS 2010. Julkaisija: Tampereen konsernihallinnon talous- ja strategiaryhmä TAMPEREEN KAUPUNKI VÄLITILINPÄÄTÖS 2010 Julkaisija: Tampereen konsernihallinnon talous- ja strategiaryhmä Kansien suunnittelu: Mainostoimisto Atomi Oy Kuva: Petri Kivinen Paino: Juvenes Print Tampereen

Lisätiedot

Tilinpäätöksen laadinta...porin kaupungin taloushallinto Kirjanpito, tuloslaskelma, tase, ja tase-erittelyt...kuntapro Oy Kannen suunnittelu...

Tilinpäätöksen laadinta...porin kaupungin taloushallinto Kirjanpito, tuloslaskelma, tase, ja tase-erittelyt...kuntapro Oy Kannen suunnittelu... Tilinpäätöksen laadinta...porin kaupungin taloushallinto Kirjanpito, tuloslaskelma, tase, ja tase-erittelyt...kuntapro Oy Kannen suunnittelu...porin kaupungin viestintä Tilinpäätöksen painatus...porin

Lisätiedot

HAAPAVEDEN KAUPUNKI TILINPÄÄTÖS 2011

HAAPAVEDEN KAUPUNKI TILINPÄÄTÖS 2011 HAAPAVEDEN KAUPUNKI TILINPÄÄTÖS 2011 Kaupunginhallitus 26.3.2012 72 Kaupunginvaltuusto 18.6.2012 TASEKIRJA 2 SISÄLLYSLUETTELO 1 TOIMINTAKERTOMUS... 5 1.1 KEHITYSKATSAUS JA OLENNAISET TAPAHTUMAT... 5 1.2

Lisätiedot

LAUKAAN KUNTA TILINPÄÄTÖS 2013

LAUKAAN KUNTA TILINPÄÄTÖS 2013 LAUKAAN KUNTA TILINPÄÄTÖS 2013 Kunnanvaltuusto 26.5.2014 SISÄLTÖ 1 TILINPÄÄTÖSSÄÄNNÖKSET... 1 2 TILINPÄÄTÖSASIAKIRJAT... 1 3 TOIMINTAKERTOMUS... 2 3.1 Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa...

Lisätiedot

Tasekirja. Khall 2.4.2012 / 92 Kvalt 25.6.2012 / 51

Tasekirja. Khall 2.4.2012 / 92 Kvalt 25.6.2012 / 51 Tasekirja 2011 Khall 2.4.2012 / 92 Kvalt 25.6.2012 / 51 Tasekirja 2011 2 Sisällysluettelo Sivu KAUHAJOEN KAUPUNGIN PERUSTEHTÄVÄ... 4 VISIO 2015... 4 ARVOT... 4 STRATEGISET MENESTYSTEKIJÄT VALTUUSTOKAUDELLE

Lisätiedot

Sisällysluettelo Sivu

Sisällysluettelo Sivu Sisällysluettelo Sivu 1. Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa 1 Kaupunginjohtajan katsaus 1 Kaupungin hallinto ja siinä tapahtuneet muutokset 3 Yleinen ja oman alueen taloudellisen kehitys 7

Lisätiedot

TASEKIRJA VUODELTA 2010

TASEKIRJA VUODELTA 2010 OULAISTEN KAUPUNKI TASEKIRJA VUODELTA 2010 Toimintakertomus Talousarvion toteutuminen Tilinpäätöslaskelmat Tilinpäätöksen liitetiedot Eriytetyt tilinpäätökset Allekirjoitus ja tilinpäätösmerkintä Luettelot

Lisätiedot

Sisältö. Tilinpäätös 2012 1

Sisältö. Tilinpäätös 2012 1 TILINPÄÄTÖS 2012 Tasekirja Tilinpäätös 2012 1 Sisältö 1. OLENNAISET TAPAHTUMAT JA KOKONAISTALOUDEN KEHITYS... 3 1.1. OLENNAISET TAPAHTUMAT TOIMINNASSA JA TALOUDESSA... 4 1.1.1. Kaupunginjohtajan katsaus...

Lisätiedot

SAARIJÄRVEN KAUPUNKI

SAARIJÄRVEN KAUPUNKI 0 SAARIJÄRVEN KAUPUNKI Y-tunnus 0176975-1 os. Sivulantie 11, 43100 Saarijärvi TASEKIRJA 2014 VUODEN 2014 TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖS 1 Sisällys 1. TOIMINTAKERTOMUS... 3 1.1. Tilinpäätöstä ja toimintakertomusta

Lisätiedot

Rahoitusosassa sitovia eriä ovat antolainaukseen varatut määrärahat.

Rahoitusosassa sitovia eriä ovat antolainaukseen varatut määrärahat. Talousarvion täytäntöönpanomääräysten 2.1 kohdan mukaan Tehtäväalueen määräraha on kaupunginvaltuuston vahvistama menojen yhteissumma ottaen huomioon talousarvion ensikertaisen hyväksymisen jälkeen tehdyt

Lisätiedot

NAKKILAN KUNTA. Tilinpäätös vuodelta 2010

NAKKILAN KUNTA. Tilinpäätös vuodelta 2010 NAKKILAN KUNTA Tilinpäätös vuodelta 2010 NAKKILAN KUNNAN TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2010 sivu 1 OLENNAISET TAPAHTUMAT TOIMINNASSA JA TALOUDESSA 2 1. 1 Kunnanjohtajan katsaus 2 1.2 Yleistiedot kunnasta 4 1.2.1

Lisätiedot

HEINOLAN KAUPUNKI TILINPÄÄTÖS 2012 TASEKIRJA

HEINOLAN KAUPUNKI TILINPÄÄTÖS 2012 TASEKIRJA HEINOLAN KAUPUNKI TILINPÄÄTÖS 2012 TASEKIRJA KAUPUNGINHALLITUS 18.3.2013 2 HEINOLAN KAUPUNKI - TASEKIRJA 2012 1. TOIMINTAKERTOMUS 1.1 Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa 1.1.1 Kaupunginjohtajan

Lisätiedot

JUUPAJOEN KUNTA TILINPÄÄTÖS- JA TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2014

JUUPAJOEN KUNTA TILINPÄÄTÖS- JA TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2014 JUUPAJOEN KUNTA TILINPÄÄTÖS- JA TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2014 Hyväksytty kunnanhallituksessa 23.3.2015/52 Hyväklsytty kunnanvaltuustossa 27.4.2015/11 JUUPAJOEN KUNNAN TILINPÄÄTÖS- JA TOIMINTAKERTOMUS

Lisätiedot

NAKKILAN KUNTA Tilinpäätös vuodelta 2014

NAKKILAN KUNTA Tilinpäätös vuodelta 2014 NAKKILAN KUNTA Tilinpäätös vuodelta 2014 1 NAKKILAN KUNNAN TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2014 sivu 1 OLENNAISET TAPAHTUMAT TOIMINNASSA JA TALOUDESSA 2 1.1 Kunnanjohtajan katsaus 2 1.2 Yleistiedot kunnasta 3 1.3

Lisätiedot

Verkkokauppa.com Oy T A S E K I R J A 31.12.2011

Verkkokauppa.com Oy T A S E K I R J A 31.12.2011 Verkkokauppa.com Oy T A S E K I R J A 31.12.2011 Verkkokauppa.com Oy Tyynenmerenkatu 11 00220 HELSINKI Kotipaikka Helsinki Y-tunnus 1456344-5 Tilinpäätös tilikaudelta 1.1.2011-31.12.2011 SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

PORIN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS 2011

PORIN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS 2011 PORIN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS PORIN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS Tilinpäätöksen on laatinut Porin kaupungin talouspalveluyksikkö. Kirjanpidon, tuloslaskelman, taseen ja

Lisätiedot

Sisällysluettelo Sivu

Sisällysluettelo Sivu Varkauden kaupungin toimintakertomus ja tilinpäätös 2013 Kv 16.6.2014 Sisällysluettelo Sivu 1. Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa 1 Kaupunginjohtajan katsaus 1 Kaupungin hallinto ja siinä

Lisätiedot

PYHÄJOEN KUNTA Pyhäjoella virtaa Tilinpäätös 2013 Tilinpäätösasiakirjat

PYHÄJOEN KUNTA Pyhäjoella virtaa Tilinpäätös 2013 Tilinpäätösasiakirjat PYHÄJOEN KUNTA Pyhäjoella virtaa Tilinpäätös 2013 Tilinpäätösasiakirjat Kunnanhallitus 31.3.2014 Valtuusto 1 Toimintakertomus 1 1.1 Toimintakertomusta koskevat säännökset 1 1.2 Olennaiset tapahtumat Pyhäjoen

Lisätiedot

YLEISOHJE KUNNALLISEN LIIKELAITOKSEN KIRJANPIDOLLISESTA KÄSITTELYSTÄ

YLEISOHJE KUNNALLISEN LIIKELAITOKSEN KIRJANPIDOLLISESTA KÄSITTELYSTÄ KIRJANPITOLAUTAKUNNAN KUNTAJAOSTO Kauppa- ja teollisuusministeriö YLEISOHJE KUNNALLISEN LIIKELAITOKSEN KIRJANPIDOLLISESTA KÄSITTELYSTÄ Helsinki 2007 Painetun julkaisun ISBN 978-952-213-224-6 Verkkojulkaisun

Lisätiedot

Kuopion kaupunki TILINPÄÄTÖS 2009 KUOPIO

Kuopion kaupunki TILINPÄÄTÖS 2009 KUOPIO Kuopion kaupunki TILINPÄÄTÖS 2009 1 KUOPIO 2 Sisällysluettelo Sivu 1 Toimintakertomus 1.1 Kehityskatsaus ja olennaiset tapahtumat 1.1.1 Kaupunginjohtajan katsaus 6 1.1.2 Olennaiset tapahtumat toiminnassa

Lisätiedot

Kaarinan kaupunki TASEKIRJA

Kaarinan kaupunki TASEKIRJA Kaarinan kaupunki TASEKIRJA 1.1 31.12.2012 Sisällysluettelo SISÄLLYSLUETTELO... 2 TOIMINTAKERTOMUS... 4 KAUPUNGINJOHTAJAN KATSAUS... 4 KAUPUNGIN HALLINTO... 6 Organisaatio 31.12.2012... 6 Kaupunginvaltuusto...

Lisätiedot

NOKIAN KAUPUNKI Tilinpäätös 2008

NOKIAN KAUPUNKI Tilinpäätös 2008 NOKIAN KAUPUNKI Tilinpäätös 2008 NOKIA PÄHKINÄNKUORESSA Pinta-ala 348 km 2 josta vettä 59 km 2 Asukasluku vuoden 2008 30 951 lopussa Elinkeinorakenne 2007 (työpaikat) Palvelut 51,7 % Jalostus ja teollisuus

Lisätiedot

KUHMOISTEN KUNTA. Tilinpäätös- ja toimintakertomus vuodelta 2010

KUHMOISTEN KUNTA. Tilinpäätös- ja toimintakertomus vuodelta 2010 KUHMOISTEN KUNTA Tilinpäätös- ja toimintakertomus vuodelta 2010 SISÄLLYSLUETTELO 1. Kunnanjohtajan katsaus... 1 2. Hallituksen esitys tilikauden tuloksen käsittelystä.23 3. Yleishallinto. 24 Kunnan sijainti

Lisätiedot

YLEISOHJE KUNNAN JA KUNTAYHTYMÄN RAHOITUSLASKELMAN LAATIMISESTA

YLEISOHJE KUNNAN JA KUNTAYHTYMÄN RAHOITUSLASKELMAN LAATIMISESTA KIRJANPITOLAUTAKUNNAN KUNTAJAOSTO Kauppa- ja teollisuusministeriö YLEISOHJE KUNNAN JA KUNTAYHTYMÄN RAHOITUSLASKELMAN LAATIMISESTA Helsinki 2006 Painetun julkaisun ISBN 952-213-163-6 Verkkojulkaisun ISBN

Lisätiedot