KPMG:n tietosuojaselvitys. kpmg.fi

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KPMG:n tietosuojaselvitys. kpmg.fi"

Transkriptio

1 KPMG:n tietosuojaselvitys kpmg.fi

2 KPMG:n tietosuojaselvitys Sisällys Johdanto 4 Yhteenveto 5 Tietosuojan hallinnan suunnitelmallisuus 6 Tietosuojan riskianalyysit 6 06 Tietosuojan hallinta Organisaatioon kohdistuvat riskit 7 Henkilötietojen käsittelykäytäntöjen taso 8 Puutteet tietosuojatoiminnoissa 9 07 Organisaatioon kohdistuvat riskit Lainsäädännön ongelmat 10 Haastavimmat kehityskohteet 11 Tietosuojatyön resurssit 12 Tietosuoja-asetukseen valmistautuminen Lainsäädännön ongelmat Kehityssuunnitelmat lähitulevaisuudessa Kehityssuunnitelmat lähitulevaisuudessa

3 01 Johdanto KPMG toteutti syksyllä 2014 Suomessa toimivien organisaatioiden tietosuojatoimintojen tilaan liittyvän kyselyn. Selvityksen tarkoituksena oli kartoittaa tietosuojatoimintojen nykytilaa, lainsäädännön haasteita sekä sitä, miten tuleva EU:n tietosuoja-asetus mahdollisesti vaikuttaa rekisterinpitäjien toimintaan. Selvityksen tuloksia on tarkoitus hyödyntää tietosuojaan liittyvän tietoisuuden lisäämiseen sekä epäkohtien selvittämiseen ja niiden julkituomiseen. Kyselyyn vastanneet organisaatiot muodostivat jakauman eri toimialoilta, joukossa oli niin suuria kuin pieniäkin rekisterinpitäjiä. Vastanneiden organisaatioiden (18) koko oli henkilöä. EU:n yleinen tietosuoja-asetus tulee lähitulevaisuudessa muuttamaan henkilötietojen käsittelyn sääntelyn perustaa, ja muutos tuo mukanaan uusia ja tiukempia vaatimuksia rekisterinpitäjille. Jatkossa henkilötietojen käsittelyn tulee olla suunnitelmallista, dokumentoitua ja perustua riskianalyysiin, samalla kun rekisterinpitäjien tulee aktiivisesti todentaa toimintojen ja kontrolliympäristön tehokkuus ja lainmukaisuus. Asetuksen säätämisen jälkeen alkaa siirtymäkausi, jonka aikana rekisterinpitäjien on viimeistään arvioitava tietosuojatoimintojensa kypsyystaso ja tarvittavat toimenpiteet vaatimustenmukaisuuden saavuttamiseksi. Kehityssyklin toteuttamisen jälkeen on hyvä arvioida kehitystoimien tehokkuus ja tarve lisätoimille, tarvittaessa riippumattoman kolmannen osapuolen avustuksella. Kyselyn tulokset antavat viitettä siitä, millä kypsyystasolla vastanneiden organisaatioiden tietosuojatoiminnot ovat tällä hetkellä, mitkä ovat tärkeimpiä ongelmakohtia ja miten organisaatiot aikovat vastata näihin haasteisiin. 4 / KPMG Oy Ab / Tietosuojaselvitys

4 Yhteenveto 02 Tietosuojan tärkeys tulevaisuudessa organisaation menestyksekkään toiminnan kannalta tunnustetaan yleisesti vastanneiden organisaatioiden keskuudessa, ja tulevasta tietosuoja-asetuksesta ollaan jo melko hyvin tietoisia. Noin puolet vastanneista organisaatioista arvioi henkilötietojen käsittelyn käytäntöjensä olevan tällä hetkellä riittävän hyvällä tasolla. Syiksi tietosuojatoimintojen puutteellisuuteen mainitaan mm. tiedon ja osaamisen puute, vaikeaselkoinen lainsäädäntö sekä tietosuojan yleinen, verraten alhainen asema organisaatioiden prioriteeteissä. Vaikka merkittävä osa vastanneista ei tähän mennessä ole suorittanut säännöllisiä tietosuojariskien analyysiä, voidaan sanoa, että toimintaan vaikuttavista, ylätason sisäisistä ja ulkoisista riskeistä ollaan tietoisia. Selvityksen mukaan 72 prosenttia vastanneista on jo nimittänyt tietosuojavastaavan. Lähitulevaisuuden tärkeimmiksi kehityskohteiksi tietosuojaasetuksen implementoinnissa nimetään kokonaisvaltaisen tietosuojan hallinnoinnin järjestäminen, erilaisten riskianalyysien suorittaminen sekä henkilöstön ja tietosuojavastaavan osaamisen varmistaminen. Suurin riski on organisaation johdon tietämättömyys olemassa olevista riskeistä. Tietosuojaselvitys / KPMG Oy Ab / 5

5 03 Tietosuojan hallinnan suunnitelmallisuus Chart Title Kuinka suunnitelmallista, johdettua ja dokumentoitua organisaationne 11% tietosuojan hallinta on? Kyselyyn vastanneista 11 prosenttia toteaa, että organisaation tietosuojan hallinta on suunnitelmallista, johdettua ja dokumentoitua. Loput vastaajista ilmoittaa tietosuojan hallintansa olevan joko melko tai jossain määrin suunnitelmallista. Ottaen huomioon, että 67 prosenttia totetaa tietosuojan hallinnoinnin ja dokumentaation järjestämisen ajankohtaiseksi kehityskohteeksi, ja vain puolet arvioi henkilötietojen käsittelyn olevan riittävän hyvällä tasolla, näyttää siltä, että tietosuojan hallinnoinnin kypsyystaso vastanneissa organisaatioissa ei keskimäärin ole vielä riittävän korkea. 44,5% 44,5% Suunnitelmallista Jossain määrin suunnitelmallista Melko suunnitelmallista 04 Tietosuojan riskianalyysit Huomioidaanko tietosuojaan liittyvät riskit osana säännöllistä liiketoiminnan riskianalyysia tai analysoidaanko näitä riskejä muuten säännöllisesti ja määrämuotoisesti? Noin 40 prosenttia vastanneista organisaatioista ei suorita tietosuojariskien säännöllistä ja määrämuotoista arviointia. Tämä kertoo paikoin huonosta tilannekuvasta ja mahdollisesti kustannustehottomista toimista tietosuojan järjestämiseksi. Riskianalyysit myös nimetään yhdeksi haastavimmista tehtävistä EU:n tietosuojaasetuksen vaatimusten osalta. 39% 61% Tulevan EU:n tietosuoja-asetuksen näkökulma on riskilähtöinen. Valitut käytännöt, prosessit ja kontrollit tulee organisaatiossa aina suhteuttaa käsiteltävien henkilötietojen arkaluonteisuuteen sekä ympäröiviin riskeihin. Mikäli tietosuojariskejä ei arvioida, toimenpiteet tietosuojan järjestämiseksi eivät todennäköisesti ole soveltuvia ja/tai tehokkaita. Ei Kyllä 6 / KPMG Oy Ab / Tietosuojaselvitys

6 05 Organisaatioon kohdistuvat riskit Millä tietosuojan osa-alueilla näette suurimmat toimintaanne kohdistuvat uhat? Vastanneet organisaatiot ovat tunnistaneet niin sisäisiä, ulkoisia kuin lainsäädännöllisiä uhkia. Sisäiset uhat koetaan liittyvän johtamiseen, tiedon elinkaaren ja vaatimustenmukaisuuden hallintaan sekä väärinkäytöksiin. Vastanneista 65 prosenttia nimeää puutteet henkilöstön osaamisessa merkittäväksi tietosuojariskiksi. Kokonaisriski = tapahtuman todennäköisyys x tapahtuman vaikuttavuus Ulkoisia uhkia nähdään erityisesti tiedonsiirroissa pilvipalveluihin, maineriskissä esim. tietovuodon sattuessa sekä ulkoisissa kyber-uhissa. Vastanneista 47 prosenttia toteaa kolmansiin osapuoliin liittyvien riskien olevan merkittäviä. Merkittäviksi kohoavat myös lainsäädännölliset riskit, 53 prosenttia vastanneista nimeää merkittäväksi uhaksi lainsäädännön vaikeaselkoisuuden ja tulkinnanvaraisuuden. 50 % Putteet henkilöstön osaamisessa Maineriski tietovuodon sattuessa Sisäiset väärinkäytösuhat (Tulevan) Lainsäädännön vaikeaselkoisuus ja tulkinnanvaraisuus Puutteet tietosuojan johtamisessa (Tulevan) Lainsäädännön aiheuttama työ ja muut suorat ja/tai epäsuorat kustannukset Toisistaan poikkeavat lainsäädännölliset vaatimukset eri maissa Kolmansiin osapuoliin liittyvät riskit Tiedon elinkaareen ja vaatimustenmukaisuuden hallinnointiin liittyvät riskit Pilvipalveluihin liittyvät riskit Ulkoiset kyber-uhat Tietosuojaselvitys / KPMG Oy Ab / 7

7 06 Henkilötietojen käsittelykäytäntöjen taso Onko mielestänne henkilötietojen käsittelyn käytäntönne riittävän hyvällä tasolla? 11% Vain puolet vastanneista arvioi, että organisaationsa henkilötietojen käsittelyn käytänteet ovat riittävän hyvällä tasolla. Tämä on linjassa selvityksessä ilmitulleiden kehitystarpeiden kanssa kehitystarve korostuu uusien, tiukentuvien vaatimusten myötä entisestään. 39% 50% Kyllä Ei Ei osaa sanoa 8 / KPMG Oy Ab / Tietosuojaselvitys

8 07 Puutteet tietosuojatoiminnoissa Jos oletettaisiin, että osa organisaationne tietosuojatoiminnoista olisi puutteellisia, mitkä olisivat todennäköisimpiä syitä tälle? Vaikka yli 90 prosenttia vastanneista toteaa olevansa hyvin tai melko hyvin tietoinen tietosuoja-asetuksen vaatimuksista, ovat vastaajat silti huolissaan tiedon ja osaamisen puutteellisuudesta sekä tietosuojatyön hahmottamisesta. Erityisesti johdon vastuulla oleva tietosuojan organisointi ja riittävä sponsorointi näyttäisi tällä hetkellä osittain puuttuvan. Myös lainsäädäntö nähdään haasteelliseksi. % % % % % % Tiedon ja osaamisen puutteellisuus Vaikeaselkoinen lainsäädäntö ja seuraamusten ennakoimattomuus Ei selvää käsitystä siitä, mitä tietosuojatyö on ja mitä tietosuojan varmistaminen vaatii Tietosuojan asema organisaation prioriteeteissa Puutteellinen vastuutus / johdon sitoutuneisuus Lainsäädännölliset esteet Onnistunut kehityshanke vaatii johdon vankkumattoman tuen Tietosuojaselvitys / KPMG Oy Ab / 9

9 08 Lainsäädännön ongelmat Sääntely rajoittavaa ja epäselvää, tulkinnanvaraista Tulevan EU:n tietosuoja-asetuksen viivästyminen Toimialan vaikutus samanluonteisten asioiden sääntelyyn Pilvipalveluiden käytön sääntely Missä näette keskeisimmät tietosuojaan ja sen sääntelyyn liittyvät ongelmat Suomessa tai toimialallanne? Erot eri maiden lainsäädännössä ja vaihteleviin säännöksiin mukautuminen Tiedonsiirrot EU:n ulkopuolelle Peruskäsitteiden ja -periaatteiden määrittely Henkilötietojen käsittelyn erityistapaukset 10 / KPMG Oy Ab / Tietosuojaselvitys

10 09 Haastavimmat kehityskohteet Mitkä tietosuoja-asetuksen osa-alueet tulevat olemaan organisaatiollenne haastavimpia viedä käytäntöön? Tuleva tietosuoja-asetus tuo mukanaan uusia vaatimuksia ja haasteita kaikille rekisterinpitäjille. Kaikista haasteellisimmiksi koetaan Privacy by Design eli lähtökohtaisen tietosuojan implementointi, kokonaisvaltaisen tietosuojan hallinnoinnin järjestäminen, riskianalyysien tekeminen sekä tietovuotojen hallinta. Sitä vastoin vain 17 prosenttia vastanneista kokee, että tietosuojavastaavan nimittäminen ja roolitus tulee olemaan iso haaste organisaatiolle. Kyselyn tuloksista käy myös ilmi, että noin puolella kaikista vastanneista organisaatioista on historiassaan hankkeita, jotka on lopetettu tai jotka ovat oleellisesti vaikeutuneet, kokonaan tai osittain niihin kohdistuneiden tietosuojavaatimusten vuoksi. 40 % Privacy by Design Tietosuojan hallintamallin rakentaminen Riskianalyysien/vaikutustenarviointien tekeminen Tietovuotojen hallinta Prosessien ja henkilörekisterien dokumentointi Rekisteröidyn oikeuksien toteuttaminen Henkilöstön koulutus Tiedonkäsittelyn ulkoistukset Tietosuojavastaavan nimittäminen ja roolitus Sisäisten ja ulkoisten arviointien tekeminen Profilointi Kv. tiedonsiirrot Ei mikään näistä Tietosuojaselvitys / KPMG Oy Ab / 11

11 10 Tietosuojatyön resurssit Tietosuojavaatimusten noudattamisen kriittisyys organisaation toiminnan kannalta vs. panostus tietosuojatyöhön jatkossa Organisaatiot, jotka kokevat tietosuojan noudattamisen kriittiseksi tai melko kriittiseksi toimintansa kannalta, kertovat jatkossa panostavansa aiempaa enemmän resursseja tietosuojatyöhön. Panostus tietosuojatyöhön jatkossa Enemmän kuin ennen Saman verran kuin ennen Vähemmän kuin ennen Hyvin kriittinen Melko kriittinen Jonkin verran kriittinen Ei lainkaan kriittinen 11 Tietosuoja-asetukseen valmistautuminen Tietoisuus tulevasta tietosuojaasetuksesta vs. valmistautuminen uusiin vaatimuksiin Tuloksista voi päätellä, että tulevasta tietosuojaasetuksesta ja sen vaatimuksista vallitsee melko hyvä tietoisuus vastanneiden organisaatioiden keskuudessa. Suurin osa vastanneista on tehnyt jo joitakin valmistelevia toimia tietosuojatoimintojen kehittämiseksi vastaamaan tietosuoja-asetuksen vaatimuksia. Hyvin tietoinen Jonkin verran tietoinen Ei lainkaan tietoinen Valmistautuminen uusiin vaatimuksiin Työ on jo pitkällä Jonkin verran Ei lainkaan 12 / KPMG Oy Ab / Tietosuojaselvitys

12 12 Kehityssuunnitelmat lähitulevaisuudessa Mitkä osa-alueet tulevat olemaan ajankohtaisia organisaationne kehityssuunnitelmissa lähitulevaisuudessa? Identifioidut kehityskohteet korreloivat koettujen riskien ja toiminnan puutteiden kanssa. Kehityshankelistan alkupäässä ovat tietosuojan hallinnointi, henkilöstön ja tietosuojavastaavan osaamisen varmistaminen, erilaiset riskiarvioinnit, tietovuotoihin varautuminen sekä Privacy by Design. Henkilötiedon käsittelyn ulkoistukset näyttävät olevan jo suoritettu, ja siihen liittyvät riskit hyvin tiedossa. 50 % Tietosuojan hallinnoinnin ja dokumentaation järjestäminen Tietosuojakoulutuksen järjestäminen henkilöstölle Riskianalyysit / tietosuoja-auditoinnit Tietosuojavastaavan nimeäminen / kouluttaminen Privacy by design / by default Vaikuttavuusarvioinnit Asiakkaiden profilointi / Big Data Tietovuodot ja niiden lainmukainen hoito Arkaluonteisten tietojen käsittely Web-analytiikan käyttöönotto / kehittäminen Henkilötietojen käsittelyn ulkoistus Kv. tiedonsiirrot ISAE 3000-varmennuslausunnot Tietosuojaselvitys / KPMG Oy Ab / 13

13 Lisätietoja Mikko Viemerö IT-neuvontapalvelut P: E: Mika Laaksonen IT-neuvontapalvelut P: E: KPMG PL 1037 Töölönlahdenkatu 3 A Helsinki P: E: KPMG on yksi maailman johtavista asiantuntijapalveluja tarjoavista organisaatioista, jonka tarkoitus on siirtää osaaminen arvoksi ja hyödyksi asiakkailleen, henkilöstölleen ja ympäröivälle yhteiskunnalle. KPMG:n palveluihin kuuluvat tilintarkastus, vero- ja neuvontapalvelut. KPMG:n jäsenyritysten verkosto toimii henkilön voimin 155 maassa ympäri maailmaa. Suomessa meitä on yli 850 henkilöä 22 paikkakunnalla KPMG Oy Ab, a Finnish limited liability company and a member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG International Cooperative ( KPMG International ), a Swiss entity. All rights reserved. Printed in Finland. The KPMG name, logo and cutting through complexity are registered trademarks or trademarks of KPMG International.

Taloushallintojärjestelmien. Suomessa

Taloushallintojärjestelmien. Suomessa Taloushallintojärjestelmien käyttö Suomessa Suurimmat haasteet ja etulinjan järjestelmät kpmg.fi Taloushallintojärjestelmien käyttö Suomessa Sisällys Johdanto 4 Yhteenveto 5 Vastaajien profiili 6 Taloushallintojärjestelmiin

Lisätiedot

Taloushallintojärjestelmien. Suomessa

Taloushallintojärjestelmien. Suomessa Taloushallintojärjestelmien käyttö Suomessa Suurimmat haasteet ja etulinjan järjestelmät kpmg.fi Taloushallintojärjestelmä on oleellinen osa tehokkaasti toimivia talousprosesseja ja talousorganisaation

Lisätiedot

TORI-hankkeen arviointi Toinen arviointi 1.9.2014

TORI-hankkeen arviointi Toinen arviointi 1.9.2014 TORI-hankkeen arviointi Toinen arviointi 1.9.2014 Toinen väliraportti Sisällysluettelo Tämän raportin yhteyshenkilöt ovat: Janne Vesa Management Consulting Tel: + [358] 207 603 512 janne.vesa@kpmg.fi Heikki

Lisätiedot

Rakennusalan tiedonantovelvollisuus

Rakennusalan tiedonantovelvollisuus TAX & LEGAL Rakennusalan tiedonantovelvollisuus Lääke harmaan talouden torjuntaan vai lisävelvoite? kpmg.fi SISÄLLYS Johdanto 4 Tutkimuksen tavoite Tutkimuksen toteutus Mitä tiedonantovelvollisuus tarkoittaa?

Lisätiedot

KPMG. Vuosikertomus 2009 2010

KPMG. Vuosikertomus 2009 2010 KPMG Vuosikertomus 2009 2010 441 763 Painotuote Tämä painotuote on painettu ympäristöystävällisesti tuotetulle FSC-sertifioidulle paperille. Sisällys Toimitusjohtajan katsaus 4 KPMG yrityksenä 6 Vastuullisuus

Lisätiedot

Tietoturva uravalintana. Petteri Leiviskä CISM, CISA, CISSP Advisory Information Protection and Business Resilience

Tietoturva uravalintana. Petteri Leiviskä CISM, CISA, CISSP Advisory Information Protection and Business Resilience Tietoturva uravalintana Petteri Leiviskä CISM, CISA, CISSP Advisory Information Protection and Business Resilience Puhuja Vuosikertaa 1973: Atari 2600- ja Commodore 64- sukupolven edustaja Filosofian maisteri

Lisätiedot

Kymenlaakson energiajärjestely

Kymenlaakson energiajärjestely Kymenlaakson energiajärjestely Kymenlaakson Sähkö, KSS Energia ja Kotkan Energia kpmg.fi LUOTTAMUKSELLINEN Kymenlaakson energiajärjestely Sisällys Selvityksen taustaa ja tuloksia 4 Selvityksen pääasialliset

Lisätiedot

Liiketoiminta Venäjän muuttuneessa Business-ympäristössä. Risto Rausti ja Taija Kaivola 22.5.2015

Liiketoiminta Venäjän muuttuneessa Business-ympäristössä. Risto Rausti ja Taija Kaivola 22.5.2015 Liiketoiminta Venäjän muuttuneessa Business-ympäristössä Risto Rausti ja Taija Kaivola 22.5.2015 Esityksen kulku Sivu Liiketoimintaympäristö [2] Lainsäädännön kehitys ja muutokset [3] Tytäryhtiön raportointi

Lisätiedot

Läpinäkyvyyskertomus 2013 2014 kpmg.fi

Läpinäkyvyyskertomus 2013 2014 kpmg.fi KPMG OY AB Läpinäkyvyyskertomus 2013 2014 kpmg.fi Sisällys Toimitusjohtajalta 4 Organisaatio ja hallinnointi 7 Hallitus 9 Johtoryhmä 10 Laadunvalvontajärjestelmä 13 Liitteet 18 Liite 1 18 Yleisen edun

Lisätiedot

VTT WORKING PAPERS 137. Eija Kupi, Jaana Keränen ja Marinka Lanne. Riskienhallinta osana pk-yritysten strategista johtamista

VTT WORKING PAPERS 137. Eija Kupi, Jaana Keränen ja Marinka Lanne. Riskienhallinta osana pk-yritysten strategista johtamista VTT WORKING PAPERS 137 Eija Kupi, Jaana Keränen ja Marinka Lanne Riskienhallinta osana pk-yritysten strategista johtamista ISBN 978-951-38-7476-6 (URL: http://www.vtt.fi/publications/index.jsp) ISSN 1459-7683

Lisätiedot

VIEW. Linda Yueh: Maailmantalouden moottorit löytyvät kehittyviltä markkinoilta. KPMG:n asiakaslehti / 3 / 2012 / kpmg.fi

VIEW. Linda Yueh: Maailmantalouden moottorit löytyvät kehittyviltä markkinoilta. KPMG:n asiakaslehti / 3 / 2012 / kpmg.fi VIEW KPMG:n asiakaslehti / 3 / 2012 / kpmg.fi Linda Yueh: Maailmantalouden moottorit löytyvät kehittyviltä markkinoilta 04 Lisää läpinäkyvyyttä, ei sääntelyä 10 Adven Group: Huolellinen valmistelu takasi

Lisätiedot

ESPOO 2008 VTT TIEDOTTEITA 2424. Sanna-Kaisa Ilomäki, Magnus Simons & Timo Liukko. Kohti yritysten vuorovaikutteista kehitystoimintaa

ESPOO 2008 VTT TIEDOTTEITA 2424. Sanna-Kaisa Ilomäki, Magnus Simons & Timo Liukko. Kohti yritysten vuorovaikutteista kehitystoimintaa ESPOO 2008 VTT TIEDOTTEITA 2424 Sanna-Kaisa Ilomäki, Magnus Simons & Timo Liukko Kohti yritysten vuorovaikutteista kehitystoimintaa VTT TIEDOTTEITA RESEARCH NOTES 2424 Kohti yritysten vuorovaikutteista

Lisätiedot

VIEW. SOK:n Kuisma Niemelä: Kasvua arjen keskeltä. KPMG:n asiakaslehti / 1 / 2013 / kpmg.fi. 10 Mobiili mullistaa kaupan

VIEW. SOK:n Kuisma Niemelä: Kasvua arjen keskeltä. KPMG:n asiakaslehti / 1 / 2013 / kpmg.fi. 10 Mobiili mullistaa kaupan VIEW KPMG:n asiakaslehti / 1 / 2013 / kpmg.fi 10 Mobiili mullistaa kaupan 18 Venäjä vauhdittaa Reiman kasvua 24 Antti Herlinistä vuoden 2012 hallituksen puheenjohtaja SOK:n Kuisma Niemelä: Kasvua arjen

Lisätiedot

Aineettoman pääoman riskienhallinta

Aineettoman pääoman riskienhallinta ESPOO 2008 VTT WORKING PAPERS 104 Aineettoman pääoman riskienhallinta Riskit ja riskienhallinnan käytännöt yrityksissä Eija Kupi, Sanna-Kaisa Ilomäki & Heli Talja VTT Virpi Sillanpää & Antti Lönnqvist

Lisätiedot

liiketoimintaosaamisen kehittämistarpeet

liiketoimintaosaamisen kehittämistarpeet Energia- ja ympäristötoimialojen pk-yritysten liiketoimintaosaamisen kehittämistarpeet Tekesin katsaus 237/2008 Energia- ja ympäristötoimialojen pk-yritysten liiketoimintaosaamisen kehittämistarpeet Nina

Lisätiedot

TIETOTURVA-ALAN ENNAKOINTISELVITYS HELMIKUU 2013

TIETOTURVA-ALAN ENNAKOINTISELVITYS HELMIKUU 2013 LOPPURAPORTTI [LUONNOS] TIETOTURVA-ALAN ENNAKOINTISELVITYS HELMIKUU 2013 1 Sisällys 1. Selvityksen tausta, tavoitteet ja toteutus s.3 2. Selvityksen havainnot s.9 2.1 Tietoturvaklusterin näkökulma s.9

Lisätiedot

raportteja 167 tutkimuksia Jarkko Paavola & Esko Vainikka (toim.) Näkökulmia

raportteja 167 tutkimuksia Jarkko Paavola & Esko Vainikka (toim.) Näkökulmia oppimateriaaleja puheenvuoroja raportteja 167 tutkimuksia Jarkko Paavola & Esko Vainikka (toim.) Näkökulmia tietoturvaan Turun ammattikorkeakoulun raportteja 167 Turun ammattikorkeakoulu Turku 2013 ISBN

Lisätiedot

Tilintarkastuksen sääntely, ISA-standardit ja pienten yritysten tilintarkastus Suomessa - tilintarkastajien näkemyksiä

Tilintarkastuksen sääntely, ISA-standardit ja pienten yritysten tilintarkastus Suomessa - tilintarkastajien näkemyksiä Powered by TCPDF (www.tcpdf.org) Tilintarkastuksen sääntely, ISA-standardit ja pienten yritysten tilintarkastus Suomessa - tilintarkastajien näkemyksiä Laskentatoimi Maisterin tutkinnon tutkielma Olli

Lisätiedot

Sovelluskehityksen. tietoturvaohje 1/2013 VAHTI. Valtionhallinnon tietoturvallisuuden johtoryhmä

Sovelluskehityksen. tietoturvaohje 1/2013 VAHTI. Valtionhallinnon tietoturvallisuuden johtoryhmä Sovelluskehityksen tietoturvaohje Valtionhallinnon tietoturvallisuuden johtoryhmä 1/2013 VAHTI Sovelluskehityksen tietoturvaohje Valtionhallinnon tietoturvallisuuden johtoryhmä 1/2013 VAHTI VALTIOVARAINMINISTERIÖ

Lisätiedot

SISÄLTÖMARKKINOINTI. Hypestä hallintaan? Mari Maunu. Johanna Lammassaari. KTM, FM, Marketing Coordinator. KTM, Marketing Manager

SISÄLTÖMARKKINOINTI. Hypestä hallintaan? Mari Maunu. Johanna Lammassaari. KTM, FM, Marketing Coordinator. KTM, Marketing Manager SISÄLTÖMARKKINOINTI Hypestä hallintaan? Mari Maunu KTM, FM, Marketing Coordinator Johanna Lammassaari KTM, Marketing Manager SISÄLTÖ 1. Johdanto... 3 2. Tutkimus... 3 3. Sisältökanavat ja -taktiikat...4

Lisätiedot

RAY:n avustaman ehkäisevän päihdetyön nykytilan arviointi

RAY:n avustaman ehkäisevän päihdetyön nykytilan arviointi Avustustoiminnan raportteja 17 Wennberg Mikko, Oosi Olli, Alavuotunki Kaisa, Soikkeli Markku RAY:n avustaman ehkäisevän päihdetyön nykytilan arviointi Yleisestä tiedon jakamisesta vuorovaikutukseen ja

Lisätiedot

TIETOTURVAN TILA SUOMESSA CASE MALMIN SEUDUN YRITYKSET

TIETOTURVAN TILA SUOMESSA CASE MALMIN SEUDUN YRITYKSET HAAGA Raportteja 7 Niina Kinnunen TIETOTURVAN TILA SUOMESSA CASE MALMIN SEUDUN YRITYKSET ISBN-10: 951-865-118-3 (pdf) ISBN-13: 978-951-865-118-8 (pdf) ISSN: 1796-2536 HAAGA Raportteja 7 TIETOTURVAN TILA

Lisätiedot

RAY:n arviointikoulutus

RAY:n arviointikoulutus RAY:n arviointikoulutus Tuomas Koskela & Henna Harju Arviointi- ja koulutusyksikkö 1 Sisältö 1. Taustaa 1.1. RAY: Arvioinnin tilaa kartoittava selvitys 2011 2. Miksi arviointia tarvitaan? 2.1. Yleistä

Lisätiedot

MARKKINOINNIN TILA 2008 Kyselytutkimuksen tuloksia

MARKKINOINNIN TILA 2008 Kyselytutkimuksen tuloksia MARKKINOINNIN TILA 2008 1(22) MARKKINOINNIN TILA 2008 Kyselytutkimuksen tuloksia Johdanto StratMark-hankkeen puitteissa toteutettiin kevät-talvella 2008 laajamittainen Markkinoinnin Tila 2008 -kyselytutkimus,

Lisätiedot

Pilvipalveluiden turvallisuus

Pilvipalveluiden turvallisuus Pilvipalveluiden turvallisuus Mitä organisaatioiden tulisi huomioida pilvipalveluja hyödyntäessä Sisällysluettelo Johdanto... 4 Määritelmät... 5 Pilvipalveluiden toimintaan liittyviä käytäntöjä... 7 1.

Lisätiedot

DATA, MITTAAMINEN JA ANALYTIIKKA YRITYKSISSÄ

DATA, MITTAAMINEN JA ANALYTIIKKA YRITYKSISSÄ DATA, MITTAAMINEN JA ANALYTIIKKA YRITYKSISSÄ Tutkimusraportti Syyskuu 2013 SISÄLLYS JOHDANTO 2 TUTKIMUKSEN TAUSTA JA TAVOITE 3 Data muokkaa organisaatioita 3 Tutkimuksen tavoite ja lähestymistapa 4 Keskeiset

Lisätiedot

VIEW TAX & LEGAL. Mullistiko KHO:n tuore päätös siirtohinnoittelukentän? KPMG:n vero- ja lakipalveluiden tiedotuslehti / 2 / 2014.

VIEW TAX & LEGAL. Mullistiko KHO:n tuore päätös siirtohinnoittelukentän? KPMG:n vero- ja lakipalveluiden tiedotuslehti / 2 / 2014. TAX & LEGAL VIEW KPMG:n vero- ja lakipalveluiden tiedotuslehti / 2 / 2014 Mullistiko KHO:n tuore päätös siirtohinnoittelukentän? Tässä numerossa: Suojaa designisi, pidä huolta brändistäsi Kannustinjärjestelmien

Lisätiedot

OHJE RISKIEN ARVIOINNISTA TIETOTURVALLISUUDEN EDISTÄMISEKSI VALTIONHALLINNOSSA

OHJE RISKIEN ARVIOINNISTA TIETOTURVALLISUUDEN EDISTÄMISEKSI VALTIONHALLINNOSSA OHJE RISKIEN ARVIOINNISTA TIETOTURVALLISUUDEN EDISTÄMISEKSI VALTIONHALLINNOSSA 7/2003 VALTIONHALLINNON TIETOTURVALLISUUDEN JOHTORYHMÄ OHJE RISKIEN ARVIOINNISTA TIETOTURVALLISUUDEN EDISTÄMISEKSI VALTIONHALLINNOSSA

Lisätiedot

1.9.2009 MÄÄRÄYKSEN 47 PERUSTELUT JA SOVELTAMINEN TELEYRITYSTEN TIETOTURVALLISUUDEN HALLINNASTA MPS 47

1.9.2009 MÄÄRÄYKSEN 47 PERUSTELUT JA SOVELTAMINEN TELEYRITYSTEN TIETOTURVALLISUUDEN HALLINNASTA MPS 47 1.9.2009 MÄÄRÄYKSEN 47 PERUSTELUT JA SOVELTAMINEN TELEYRITYSTEN TIETOTURVALLISUUDEN HALLINNASTA MPS 47 Viestintävirasto MPS 47 1 (28) SISÄLLYS SISÄLLYS... 1 1 LAINSÄÄDÄNTÖ... 2 1.1 MÄÄRÄYKSEN LAINSÄÄDÄNTÖPERUSTA...

Lisätiedot

Tietoturvallisuus osana liiketoiminnan jatkuvuussuunnittelua

Tietoturvallisuus osana liiketoiminnan jatkuvuussuunnittelua Aalto-yliopisto Perustieteiden korkeakoulu Tietotekniikan tutkinto-ohjelma Tietoturvallisuus osana liiketoiminnan jatkuvuussuunnittelua T-110.5620 Tietoturvallisuuden kehittämisprosessit 16. tammikuuta

Lisätiedot