MALLIVASTAUKSET JA TENTTI PERHE- JA JÄÄMISTÖOIKEUS

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "MALLIVASTAUKSET JA TENTTI PERHE- JA JÄÄMISTÖOIKEUS"

Transkriptio

1 1 MALLIVASTAUKSET JA TENTTI PERHE- JA JÄÄMISTÖOIKEUS

2 2 Tehtävä 1 Jäämistöomaisuuden jaon perustaksi oli syytä ottaa P:n testamentti, jonka mukaan A ja B saivat kumpikin ½-määräosan Mäkelä-kiinteistöstä. C ja D puolestaan jakoivat euron rahavarat lain mukaan. Viittaus lain mukaiseen jakoon oli perusteltua ymmärtää siten, että rahavarojen jaossa huomioitiin C:n saama euron ennakkoperintö mutta ei D:n saamaa euron lahjaa. P:n voitiin nimittäin olettaa tarkoittaneen tätä, kun hän oli D:lle antamansa lahjan osalta kumonnut ennakkoperintöolettaman ja ollut mainitsematta mitään tästä asiasta C:n lahjan osalta (C:n lahjaahan koski lain nojalla ns. positiivinen ennakkoperintöolettama). Tästä seurasi, että mainitut euroa menivät kokonaan D:lle eikä C saanut enää mitään. Koska A, B C ja D olivat kaikki lakiosaan oikeutettuja rintaperillisiä, tuli vielä erikseen lakiosalaskelman avulla tarkistaa, voitiinko edellä kuvattu jako toteuttaa lakiosasäännösten estämättä. Lakiosalaskelmassa reaaliseen jäämistöön ( euroa) piti lisätä A:lle ja C:lle annetut euron ja euron lahjat ennakkoperintöinä sekä D:lle annettu euroa suosiolahjana (PK 7:3.3). Lakiosien suuruudeksi tuli näin x ¼ x ½ = euroa/perillinen. Voitiinkin havaita, että edellä kuvatussa jaossa jokainen sai lakiosansa. A:n oikeus toteutui suorastaan ruhtinaallisesti, olihan hän testamentissa osoitetun kiinteistönpuolikkaan lisäksi saanut P:ltä jo aikaisemmin euroa. B sai niin ikään kiinteänä omaisuutena selvästi yli lakiosansa (45 000> ). Lakiosat toteutuivat myös C:n ja D:n osalta, sillä heidän P:ltä saamansa lahjat oli nyt luettava lakiosavaateiden vähennyseriksi (PK 7:7): C:n kokonaissaannoksi muodostui euroa ja D:n euroa. Huomautuksia. Tehtävä osoittautui aika helpoksi ja meni erittäin hyvin. Joitain väärinkäsityksiäkin kuitenkin sattui. Osa opiskelijoista jätti D:lle annetun lahjan pois lakiosalaskelmasta sillä perusteella, ettei se suuruutensa puolesta loukannut toisten perillisten oikeuksia. Näin ei kuitenkaan ollut syytä tehdä, sillä lahja todella asetti D:n jakoa ajatellen C:tä parempaan asemaan, siis suosi D:tä C:n kustannuksella. Kun sitä ei voitu vähentää D:n perintöosasta, D sai lopulta enemmän kuin C. Kyse oli siis suosiolahjasta. Jotkut ottivat A:n saaman ennakkoperinnön huomioon A:n ja B:n kiinteistöosuuksien määrityksen yhteydessä ja osoittivat tällä perusteella B:lle suuremman murto-osan kuin A:lle. Näin ei kuitenkaan pitänyt tehdä. Testamentin selvän määräyksen mukaan niin A:n kuin myös B:n piti saada tasan puolet kiinteistöstä. Kun A:n ja B:n jäämistösaantojen suuruudet oli tällä tavoin tarkasti määritetty, ei ennakkoperintösäännöksillä ollut niihin mitään vaikutusta (varsinkaan kuin lakiosasäännöksistäkään ei muuta johtunut). PK 6 luvun ennakkoperintösäännökset ovat tahdonvaltaista oikeutta, eli ne väistyvät aina siltä osin kuin ne joutuvat ristiriitaan testamentissa annettujen konkreettisten jakomääräysten kanssa. Kurssikirjallisuus Ks. Aarnio Kangas s. 389, 394, ja Tehtävä 2, prof. Kangas selvittää arvostelua tarvittaessa vastaanotollaan.

3 3 Tehtävä 3 Ks. Lindholm erit. s sekä PerVL 17 ja veroasteikot sekä Aarnio-Kangas s Tapauksessa perittävä A:ltä jäi omaisuutta yhteensä euroa. A oli saanut perintönä kuolleelta äidiltään C:ltä eurolla osakkeita. Tässä vaiheessa oli otettava huomioon se, että jos sama omaisuus peritään toiseen kertaan kahden vuoden sisään, siitä ei makseta perintöveroa jos toisen perinnönjättäjän ja perillisen sukulaisuussuhde on sama tai läheisempi kuin ensimmäisessä perimyksessä. Kyseessä on PerVL:iin perustuva ns. kahden vuoden sääntö. Koska A kuoli kahden vuoden sisään C:n kuolemasta, A:n perillinen lapsi B ei siten maksa pääsääntöisesti nyt veroa tänä aikana peritystä omaisuudesta. Kyse on nimenomaan tietystä omaisuudesta, ei sen arvosta. Tämän vuoksi tätä kahden vuoden sääntöä sovelletaan myös sijaan tulleeseen omaisuuteen. Veroa ei määrätä myöskään tällaisen omaisuuden arvonnoususta, mutta omaisuuden tuottoa sääntö ei koske. Osakkeiden perusteella maksettu osinko, eli tuotto on siten perintöveron alaista. Osakkeiden sijaan tullut omaisuus (sisältäen arvonnousun) on eli talletus. Tämä on perintöverosta vapaa kahden vuoden säännön perusteella. Osinkotuotto ja muu varallisuus on siten verotettavaa varallisuutta = B maksaa perintöveroa eurosta, sillä se jää yli verotettavan alarajan euroa. Jos B luopuu tehokkaasti perinnöstä, hänen sijaansa tulevat hänen lapsensa B1 ja B2. He jakaisivat perinnön lain mukaisesti puoliksi. Koska sijaantulo luopumistilanteessa vastaa tilannetta, jossa luopuja olisi kuollut, on perusteltua, että PerVL:n 17 :n kahden vuoden sääntö tulee myös sijaantuloperillisten hyväksi, koska heidän sukulaisuussuhde B:hen on sama kuin C-A relaatiossa. Näin ollen B1 ja B2 saavat myös perintöverotta kahden vuoden sisään perityt osakkeet eli nyt niiden sijaan tulleen omaisuuden euroa. Perintöveron alainen määrä perillistä kohden on ( ) / 2 = euroa. Voidaan havaita, että summa jää alle euron, joka on verotettavan perinnön alaraja. B1 ja B2 eivät siten joutuisi maksamaan perintöveroa, jos B luopuisi perinnöstä. Tehtävä 4 Selvän lähtökohdan tapaukselle antoi HolTL 34.1 :n 2-kohdan sääntö, jonka mukaan päämiehen omaisuuden pantiksi antaminen tai panttioikeuden perustaminen siihen edellyttävät holhousviranomaisen lupaa. Ongelmaksi muodostui nyt se, mitä panttauksen osavaiheita luvanvaraisuus koskee. Pitääkö edunvalvojan hakea lupaa jo panttaussopimuksen solmimista varten, vai käykö lupa tarpeelliseksi vasta siinä vaiheessa, kun kiinteistöstä kiinnityksen perusteella annetut panttikirjat on tarkoitus luovuttaa velkojan hallintaan? Monet maakaaren säännökset (MK 15:2.1 ja 17:2.1 sekä MK:n voimaanpanolain 19.1 ) viittaavat ensi näkemältä siihen, että holhousviranomaisen lupa olisi tarpeellinen vasta panttioikeutta lopullisesti perustettaessa. Panttaussopimuksen solmiminen kävisi näin ajatellen päinsä ilman luvan hakemistakin, ja lupaa olisi haettava vasta panttikirjojen luovutusta varten. Kuten oppikirjassa tuodaan selvästi esille, tämä tulkinta johtaisi kuitenkin kestämättömiin tuloksiin. On helppo havaita, että sitova panttaussopimus saa jo sellaisenaan aikaan päämiehen taloudelliseen asemaan ulottuvia vaikutuksia. Panttaussopimuksen sitovuus tarkoittaa käytännössä sitä, että päämies voidaan riidan sattuessa velvoittaa tuomiolla luovuttamaan panttikirjat velkojalle. Jos siis sallittaisin panttaussopimusten tekeminen ilman holhousviranomaisen lupaa, edunvalvoja pystyisi ilman maistraatin kontrollia sitomaan päämiehensä panttaukseen. Koko lupasäännöstö menettäisi tällöin suurelta osin merkityksensä.

4 Päädytään näin oppikirjassa esitetylle kannalle: jo panttaussopimuksen tekeminen on luvanvaraista. Pankkilakimies L:ää oli siis syytä kehottaa luvan hakemiseen. L saattaa toki menetellä niinkin, että hän allekirjoittaa nyt (tai huomenna ) panttaussopimuksen ja hakee lupaa vasta jälkikäteen. Näin menetellessään L:n kannattaa kuitenkin huomata, että luvan saaminen näyttää tapausselostuksen perusteella epävarmalta tai suorastaan epätodennäköiseltä. Pantin antamista A:n 40-vuotiaan lapsen velasta voidaan tuskin pitää A:n etuja vastaavana oikeustoimena. Huomautus. Lähes kaikki vastaajat havaitsivat, että kiinteistön panttaus edellyttää holhousviranomaisen lupaa. Tämä oli kuitenkin helppo, liki itsestään selvä asia, jonka tietämisestä annoin vain muutamia pisteitä. Korkeampien pisteiden (5 10) saavuttaminen edellytti, että opiskelija käsitteli edellä kuvattua panttaussopimuksen luvanvaraisuuden ongelmaa. Tämä oppikirjassa laajahkosti käsitelty teema jäi useimmilta kokonaan havaitsematta, minkä vuoksi tehtävästä 4 annetut pisteet jäivät yleisesti ottaen melko alhaisiksi. Kurssikirjallisuus. Ks. Välimäki s ja

5 1 PERHE- JA JÄÄMISTÖOIKEUS Ohjeita: - Pakollisen perhe- ja jäämistöoikeuden peruskurssin suorittaneet vastaavat tehtäviin Peruskurssista saadut hyvityspisteet ja sen suoritusaika sekä kurssin pitäjä ilmoitetaan tehtävän KOLME (3) vastauspaperissa esim. nimen yhteydessä. - Tehtävään 5 vastaavat vain ne, jotka ovat saaneet vapautuksen perheoikeuden peruskurssista. - Nimettömiä vastauksia ei oteta huomioon. Opiskelijanumero on merkittävä nimen yhteyteen. - Vastaustila on yksi sivu. Ylimenevää osaa ei lueta eikä vastausta, jossa rivien väliin on kirjoitettu enemmän kuin yksi vastausrivi, arvostella lainkaan. - Vastaus on kirjoitettava selvällä käsialalla. - Jokainen vastaus on kirjoitettava erilliselle arkille. - Tentti on lakikirjatentti. TULOKSET aineen ilmoitustaululla ja internet-sivuilla torstaina klo Varatuomari V on saanut pesänselvittäjän ja -jakajan määräyksen keväällä 2012 kuolleen P:n kuolinpesään. Osakkaita ja perillisiä ovat P:n neljä lasta, A, B, C ja D. P oli ollut aikaisemmin naimisissa, mutta avioliitto L:n kanssa purkautui avioeron johdosta jo 1990-luvulla, ja ositus on asianmukaisesti toimitettu. V on jo maksanut kaikki P:n ja pesän velat ja selvittänyt muutenkin pesän. Perillisten kesken jaettavaksi tulevan jäämistön muodostavat euron arvoinen kiinteistö ( Mäkelä ) ja euroa rahaa. V katsoo selvitetyksi, että P on antanut kaksi ennakkoperintöä, A:lle euroa ja C:lle euroa. Lisäksi P on antanut D:lle euron lahjan, joka V:n mielestä täyttää suosiolahjan tunnusmerkistön ennakkoperintöolettama oli kyseisessä lahjakirjassa suljettu nimenomaisesti pois. P on kiistatta oikeustoimikelpoisena ja vapaasta tahdostaan tehnyt seuraavan muotomääräykset täyttävän testamentin: A ja B saakoot Mäkelä -tilani yhteisesti, kummallekin puolet siitä. Muu omaisuuteni jaettakoon C:n ja D:n kesken lain mukaan. V kysyy nyt, miten edellä mainittu jäämistöomaisuus tulisi jakaa perillisten kesken. Voit lähteä siitä, että perilliset vaativat pesästä niin suurta osuutta kuin heille tässä tilanteessa kuuluu ja vetoavat asianmukaisesti P:n antamiin lahjoihin. Anna V:lle perusteltu vastauksesi.

6 2 2. A:n ja B:n avioliitto oli solmittu A ja B jättivät avioeroa koskevan hakemuksen Helsingin käräjäoikeudelle Aviopuolisoilla ei ollut avioehtosopimusta. A oli ennen avioliittoa saanut vanhemmiltaan lahjaksi huoneiston hallintaan oikeuttavat osakkeet (kaksio Eirassa). Lahjakirjan mukaan saajan tulevalla aviopuolisolla ei ollut avio-oikeutta lahjoitettuun omaisuuteen eikä sen tuottoon tai sen sijaan tulleeseen omaisuuteen. Lahjakirjan olivat allekirjoittaneet A:n vanhemmat ja A itse. Samassa yhteydessä kaksion hallintaan oikeuttaviin osakekirjoihin tehtiin siirtomerkintä ja osakekirjat annettiin A:lle. B sai avioliiton aikana perinnöksi Sipoosta kiinteistön, jota käytettiin puolisoiden yhteisenä kakkosasuntona ympäri vuoden. Puolisot asuivat yhteisesti omistamassaan rivitalossa. Puolisoilla ei ollut yhteisiä rintaperillisiä ja he molemmat olivat ansiotyössä. A:n avio-oikeuden alaisen omaisuuteen kuului puolet rivitalosta (arvo euroa), pankkitalletukset euroa ja euron suuruinen takautumissaatava X:ltä (X oli asetettu henkilökohtaiseen konkurssiin). Omistamansa kaksion A oli lahjoittanut avioliiton ulkopuolella syntyneelle C:lle, jonka A oli tunnustanut omakseen. B:n avio-oikeuden alaiseen omaisuuteen kuului puolet rivitalosta (arvo euroa), pankkitalletukset euroa ja Sipoon kiinteistö (arvo euroa). Puolisot tuomittiin avioeroon harkinta-ajan umpeen kuluttua B:n vaatimuksen johdosta ja omaisuuden ositusta toimittamaan määrättiin pesänjakaja. Osituksen toimittamishetkellä ilmeni, että B oli lahjoittanut kesällä 2012 Sipoon kiinteistön veljensä lapsille pidättäen itsellään elinikäisen hallintaoikeuden kiinteistöön. A vaati esisijaisesti sitä, että pesänjakajan on julistettava Sipoon kiinteistön lahjoitus pätemättömäksi ja toissijaisesti sitä, että hänelle annetaan vastiketta lahjoituksen johdosta. Vaatimustaan A perusteli viittaamalla siihen, että koska kiinteistöä käytettiin kakkosasuntona, se oli vallinnanrajoituksen alaista omaisuutta. B vaati A:n kaksion arvon ( euroa) laskennallista palauttamista ositettavaan omaisuuteen ensisijaisesti lain kiertämiseksi tehtynä oikeustoimena ja toissijaisesti vastiketta lahjoituksen johdosta. Ota pesänjakajana kantaa esitettyihin vaatimuksiin ja niiden perusteisiin ja toimita omaisuuden ositus.

7 3 3. Täysi-ikäinen A sai kuolleelta äidiltään C:ltä euron arvosta osakkeita perintönä, josta määrättiin perintöveroa euroa, jonka A sittemmin maksoi. A kuoli ja A:n lakimääräinen perillinen on lapsi B. A oli myynyt C:ltä perityt osakkeet ja A talletti osakkeiden koko kauppahinnan euroa heti puolen vuoden määräaikaistalletukseen, joka ei ole vielä erääntynyt. A:lle maksettiin C:ltä perittyjen osakkeiden osinkoja euroa , joka on A:n yhdellä käyttötileistä koskemattomana. Lisäksi A:lla oli käyttötili, jonne tuli hänen eläke. Tällä tilillä oli euroa. Lisäksi A:lla oli henkilöauto, jonka arvo on euroa. A:n pesän säästö käypien arvojen mukaan on siis euroa. B kysyy nyt sinulta kahta asiaa: - Joutuuko hän maksamaan perintöveroa ja mistä euromääräisestä summasta hän mahdollisesti maksaisi perintöveroa? Perintöveron määrää ei tarvitse laskea. - Joutuisivatko hänen lapsensa B1 ja B2 maksamaan perintöveroa, jos hän nyt tehokkaalla tavalla luopuisi perinnöstä, ja mistä summista lapset mahdollisesti maksaisivat perintöveroa. Perintöveron määrää ei tarvitse tässäkään laskea. Anna oikeudellisesti perustellut vastaukset, pelkkä summien maininta ei oikeuta pistehyvitykseen. ILMOITA TÄMÄN TEHTÄVÄN KOLME (3) PAPERISSA PERHEOIKEUDEN PERUSKURSSISTA SAAMASI PISTEET SEKÄ LUENNON SUORITUSAIKA JA LUENNOITSIJA. NÄMÄ PISTEET EIVÄT SIIS KORVAA TÄTÄ TEHTÄVÄÄ, VAAN VAIKUTTAVAT HYVITYSPISTEINÄ TENTIN LOPULLISEEN ARVOSANAAN. 4. Pankkilakimies L:lle on syntynyt edunvalvontaoikeudellinen ongelma. Huomenna pankkiin ovat tulossa 80-vuotiaalle A:lle määrätty edunvalvoja E sekä A:n 40-vuotias lapsi B. Pankki on myöntämässä B:lle luottoa, jonka vakuudeksi A:n pitäisi antaa omistamansa kesämökkikiinteistö. Huomisessa tapaamisessa E:n olisi tarkoitus A:n edunvalvojana allekirjoittaa kesämökkiä koskeva panttaussopimus. L:ää mietityttää nyt se, edellyttääkö järjestely jo tässä vaiheessa edunvalvontaoikeudellisen luvan hankkimista. L muistelee lukeneensa jostakin, että edunvalvoja voisi tehdä panttausta koskevan sopimuksen lupaa hakematta. Tilanteen oikeudellinen arviointi. Selvitä sovellettaviksi tuleviin lainkohtiin asianmukaisesti viitaten, onko L:n käsitys luvan tarpeettomuudesta oikea. Huom! Ne opiskelijat, jotka ovat hyväksyttävästi suorittaneet Ahti Saarenpään pitämän edunvalvontaoikeuden luentosarjan, voivat jättää vastaamatta kysymykseen 4 ja käyttää luentosarjalta saamansa pisteet hyväksi tentissä. Tehtävän osalta on tällöin jätettävä vastauspaperi, johon merkitään nimi, ilmoitus luennoista sekä saatu pistemäärä. (5. Milloin holhous päättyy ja mitkä holhoojan velvollisuudet tällöin ovat Caloniuksen mukaan.) Tähän kysymykseen vastaavat vain ne, jotka eivät ole suorittaneet perhe- ja jäämistöoikeuden peruskurssia. Muut eivät jätä vastauspaperia tästä tehtävästä.

8 1 FAMILJE- OCH KVARLÅTENSKAPSRÄTT Anvisningar - Om du har avlagt den obligatoriska grundkursen i familje- och kvarlåtenskapsrätt svarar du på uppgifterna Du ska skriva hur många bonuspoäng som du har fått för grundkursen, när du har avlagt kursen och vem som har hållit kursen på svarspappret för uppgift TRE (3). - Uppgift 5 besvaras endast av dem som har fått befrielse från den obligatoriska grundkursen. - Anonyma svar beaktas inte. Skriv ditt studentnummer bredvid ditt namn. - Svarsutrymmet är en sida. Den överstigande delen läses inte. Ett sådant svar bedöms överhuvudtaget inte där det mellan raderna har skrivits mer än en textrad. - Du ska skriva dina svar med tydlig handstil. - Du ska skriva varje svar på ett separat ark. - Tentamen är en lagbokstentamen. RESULTATET kl på ämnets anslagstavla och webbplats. 1. Vicehäradshövding V har fått ett förordnande som boutredningsman och -skiftesman i dödsboet efter P som dött våren P:s fyra barn A, B C och D är delägare och arvingar. P hade tidigare varit gift, men äktenskapet med L hade upplösts till följd av äktenskapsskillnad redan på 1990-talet och avvittringen har på vederbörligt sätt förrättats. V har redan betalat alla P:s och boets skulder och även i övrigt utrett boet. Kvarlåtenskapen som arvingarna ska få skifta består av en fastighet som är värd ( Backas ) och i pengar. V anser att det har utretts att P har gett två arvsförskott, ett på till A och ett på till C. Därtill har P gett D en gåva värd V anser att gåvan uppfyller rekvisiten för en gynnande gåva. I gåvobrevet hade arvsförskottspresumtionen nämligen uttryckligen uteslutits. P har obestridligen som förmögen att utföra rättshandlingar och av egen fri vilja upprättat följande testamente som uppfyller formföreskrifterna: A och B ska få min fastighet Backas gemensamt och till hälften var. Min övriga egendom ska skiftas mellan C och D i enlighet med lag. V frågar nu hur man bör skifta den ovan nämnda kvarlåtenskapsegendomen mellan arvingarna. Du kan utgå från att arvingarna kräver att få en så stor andel av boet som de i denna situation kan ha rätt till och att de vederbörligen åberopar de gåvor som P gett. Ge V ditt motiverade svar.

9 2 2. A:s och B:s äktenskap hade ingåtts A och B lämnade in en ansökan om äktenskapsskillnad till Helsingfors tingsrätt. Makarna hade inget äktenskapsförord. A hade före äktenskapet fått i gåva av sina föräldrar aktier som berättigade till besittning av en bostad (en tvårummare i Eira). Enligt gåvobrevet hade en framtida make till gåvomottagaren ingen giftorätt i gåvan och inte heller i dess avkastning eller i egendom som kommit i dess ställe. Gåvobrevet hade undertecknats av A:s föräldrar och A själv. I samma sammanhang hade man gjort en anteckning om endossering i aktiebreven som berättigade till besittningen av tvårummaren och aktiebreven överläts till A. B fick under äktenskapet i arv en fastighet i Sibbo och denna fastighet användes året runt som makarnas andrabostad. Makarna bodde i en radhuslägenhet som de ägde tillsammans. Makarna hade inga gemensamma bröstarvingar och båda förvärvsarbetade. A:s giftorättsunderkastade egendom bestod av hälften av radhuslägenheten (värd ), i bankdepositioner och en återgångsfordran på hos X (som hade försatts i personlig konkurs). Sin tvårummare hade A gett i gåva till C som hade fötts utanför äktenskapet och som A hade erkänt som sitt. B:s giftorättsunderkastade egendom bestod av hälften av radhuslägenheten (värd ), i bankdepositioner och fastigheten i Sibbo (värd ). När betänketiden hade löpt ut dömdes makarna på ansökan av B till äktenskapsskillnad och på samma gång förordnades en skiftesman till att förrätta avvittring av egendomen. Vid tidpunkten för förrättandet av avvittringen kom det fram att B på sommaren 2012 hade gett fastigheten i Sibbo till sina brorsbarn och förbehållit sig besittningsrätten för hela sin livstid till fastigheten. A yrkade i första hand att skiftesmannen ska förklara gåvan som ogiltig och i andra hand att han ska få vederlag på grund av gåvan. A motiverade sitt yrkande genom att hänvisa till att eftersom fastigheten användes som andrabostad var det fråga om sådan egendom som var underkastad en rådighetsinskränkning. B yrkade att värdet på A:s tvårummare ( ) kalkylmässigt ska återbördas till egendomen som ska avvittras i första hand som en rättshandling som har gjorts för att kringgå lagen och i andra hand som vederlag med anledning av gåvan. Du ska som skiftesman ta ställning till de framförda yrkandena och grunderna till dem. Förrätta sedan en avvittring av egendomen.

10 3 3. A, som är myndig, fick aktier till ett värde av i arv efter sin mor C, som dött A ålades att betala i arvsskatt som A sedermera betalade. A dog och barnet B är A:s lagliga arvinge. A hade sålt de aktier som han hade ärvt av C och han hade genast placerat hela köpeskillingen på i en tidsbunden deposition som ännu inte har förfallit. A fick i dividender på de aktier han hade ärvt av C och denna summa ligger orörd på ett av A:s brukskonton. A hade därtill ett brukskonto dit hans pension betalades. På detta konto fanns A hade därtill en personbil som är värd Behållningen i A:s dödsbo är således enligt gängse värde B ställer nu två frågor till dig: - Blir han tvungen att betala arvsskatt och på vilken summa i euro blir han eventuellt skyldig att betala skatt? Du behöver inte räkna ut storleken på arvsskatten. - Om han nu på ett effektivt sätt skulle avstå från arv, skulle då hans barn B1 och B2 bli tvungna att betala arvsskatt och på vilka summor i euro skulle barnen eventuellt bli skyldiga att betala arvsskatt? Du behöver inte heller på denna punkt räkna ut storleken på arvsskatten. Ge rättsligt motiverade svar. Ingen poänggottgörelse ges för bara ett omnämnande av summor. I DITT SVAR PÅ UPPGIFT TRE (3) SKA DU MEDDELA HUR MÅNGA POÄNG SOM DU FÅTT FÖR GRUNDKURSEN, NÄR DU AVLAGT KURSEN OCH VEM SOM HÅLLIT DEN. POÄNGEN FRÅN KURSEN ERSÄTTER INTE DENNA UPPGIFT, MEN DE INVERKAR SOM BONUSPOÄNG NÄR DET SLUTLIGA BETYGET BESTÄMS FÖR DIN TENTAMEN. 4. Bankjuristen L kämpar med ett intressebevakningsrättsligt problem. E, som är intressebevakare för A som är 80 år, och A:s barn B, som är 40 år, är på väg till banken i morgon. Banken står i beråd att bevilja B kredit och meningen är att A ska ge den sommarstugefastighet som han äger som säkerhet för krediten. Meningen är att E som A:s intressebevakare under morgondagens möte ska underteckna pantsättningsavtalet gällande sommarstugan. L känner sig nu betänksam över huruvida arrangemanget redan i detta skede skulle förutsätta ett införskaffande av ett intressebevakningsrättsligt tillstånd. L vill minnas att han någonstans har läst att en intressebevakare kan ingå ett avtal om pantsättning utan att skaffa ett tillstånd. En rättslig bedömning av situationen. Redogör med vederbörlig hänvisning till de lagrum som blir tillämpliga i detta fall huruvida L:s uppfattning är riktig om att ett tillstånd är onödigt. Obs! Om du med godkänt betyg har avlagt Ahti Saarenpääs kurs i intressebevakningsrätt, kan du lämna uppgift 4 obesvarad och använda de poäng som du fått i förhöret såsom poäng i tentamen. För denna uppgift ska du då lämna in ett svarspapper där du antecknat ditt namn, kursen och poängen som du fått. (5. Om när ett förmyndarskap upphör och vilka skyldigheter en förmyndare i den situationen har enligt Calonius.) Denna uppgift besvaras endast av dem som inte har avlagt grundkursen i familje- och kvarlåtenskapsrätt. Övriga ska inte lämna in ett svarspapper på denna uppgift.

MALLIVASTAUKSET JA TENTTI PERHE- JA JÄÄMISTÖOIKEUS

MALLIVASTAUKSET JA TENTTI PERHE- JA JÄÄMISTÖOIKEUS 1 MALLIVASTAUKSET JA TENTTI PERHE- JA JÄÄMISTÖOIKEUS 17.6.2014 (kesätentti) 2 Tehtävä 1 Tapauksen yleisenä ongelmana on P:n perillisten ja eräiden muiden henkilöiden oikeus nostaa testamentin saajaa vastaan

Lisätiedot

Jäämistöoikeuden laskennallisten ongelmien kurssi 2013

Jäämistöoikeuden laskennallisten ongelmien kurssi 2013 Jäämistöoikeuden laskennallisten ongelmien kurssi 2013 Loppukuulustelu I 29.4.2013 Mallivastaukset Tehtävä 1 Tapauksessa tuli ensin toimittaa ositus P:n perillisten ja L:n kesken. Siinä oli puolisoiden

Lisätiedot

MALLIVASTAUKSET JA TENTTI PERHE- JA JÄÄMISTÖOIKEUS 25.1.2013

MALLIVASTAUKSET JA TENTTI PERHE- JA JÄÄMISTÖOIKEUS 25.1.2013 1 MALLIVASTAUKSET JA TENTTI PERHE- JA JÄÄMISTÖOIKEUS 25.1.2013 2 Tehtävä 1 Tapauksen yleisenä ongelmana oli perillisten mahdollisuus riitauttaa P:n tekemien testamenttien pätevyys. Kysymys oli paitsi testamentin

Lisätiedot

MALLIVASTAUKSET JA TENTTI PERHE- JA JÄÄMISTÖOIKEUS 28.6.2011 / KESÄTENTTI

MALLIVASTAUKSET JA TENTTI PERHE- JA JÄÄMISTÖOIKEUS 28.6.2011 / KESÄTENTTI 1 MALLIVASTAUKSET JA TENTTI PERHE- JA JÄÄMISTÖOIKEUS 28.6.2011 / KESÄTENTTI 2 Tehtävä 1 Tehtävässä oli syytä ottaa ensin kantaa lesken oikeuksiin. Leskelle kuului avio-osana puolet puolisoiden yhteenlasketun

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 303/2003 vp Lesken perintövero Eduskunnan puhemiehelle Suomen perintöverojärjestelmä saattaa asettaa leskeksi jääneen perijän hyvinkin hankalaan tilanteeseen, vaikka läheisen kuolemassa

Lisätiedot

Jäämistöoikeuden laskennallisten ongelmien kurssi 2013

Jäämistöoikeuden laskennallisten ongelmien kurssi 2013 Jäämistöoikeuden laskennallisten ongelmien kurssi 2013 Loppukuulustelu II 8.5.2013 Mallivastaukset Tehtävä 1 Tapauksessa piti laskea rintaperillisten lakiosat ja selvittää, mitä kunkin lakiosasta vielä

Lisätiedot

Jäämistöoikeuden laskennallisten ongelmien kurssi 2015

Jäämistöoikeuden laskennallisten ongelmien kurssi 2015 Jäämistöoikeuden laskennallisten ongelmien kurssi 2015 Kurssitehtävät Kaikissa tehtävissä voit lähteä siitä, että perittävän oikeudenomistajat vetoavat osituksessa tai jaossa kaikkiin mahdollisiin lahjoihin

Lisätiedot

Jäämistöoikeuden laskennallisten ongelmien kurssi 4/2008

Jäämistöoikeuden laskennallisten ongelmien kurssi 4/2008 Jäämistöoikeuden laskennallisten ongelmien kurssi 4/2008 Loppukuulustelujen 18.4. ja 25.4.2008 tulokset Eronen Taisto Färkkilä Maria Huotari Harri Isoahde Henri Jokineva Eeva Kapanen Ritva Ketola Antti

Lisätiedot

Avio-oikeus jäämistösuunnittelussa

Avio-oikeus jäämistösuunnittelussa Avio-oikeus jäämistösuunnittelussa Lakipäivät avajaistapahtuma 9.10.2017 Juhani Laine lakimies, tiiminvetäjä, OTT 11.10.2017 1 Jäämistösuunnittelu mitä se on? Toimenpiteitä, joilla vaikutetaan jäämistön

Lisätiedot

MALLIVASTAUKSET JA TENTTI PERHE- JA JÄÄMISTÖOIKEUS 16.11.2012

MALLIVASTAUKSET JA TENTTI PERHE- JA JÄÄMISTÖOIKEUS 16.11.2012 1 MALLIVASTAUKSET JA TENTTI PERHE- JA JÄÄMISTÖOIKEUS 16.11.2012 2 Tehtävä 1, prof. Kangas selvittää arvostelua tarvittaessa vastaanotollaan. Tehtävä 2 Ongelmana tapauksessa oli omaisuuden osituksen (tai

Lisätiedot

MALLIVASTAUKSET JA TENTTI PERHE- JA JÄÄMISTÖOIKEUS 10.12.2013

MALLIVASTAUKSET JA TENTTI PERHE- JA JÄÄMISTÖOIKEUS 10.12.2013 1 MALLIVASTAUKSET JA TENTTI PERHE- JA JÄÄMISTÖOIKEUS 10.12.2013 2 Tehtävä 1 prof. Kangas selvittää arvostelua tarvittaessa vastaanotollaan. Tehtävä 2 Tapauksessa B:n isyys perustuu isyysolettamaan, koska

Lisätiedot

MALLIVASTAUKSET JA TENTTI PERHE- JA JÄÄMISTÖOIKEUS 11.10.2010

MALLIVASTAUKSET JA TENTTI PERHE- JA JÄÄMISTÖOIKEUS 11.10.2010 1 MALLIVASTAUKSET JA TENTTI PERHE- JA JÄÄMISTÖOIKEUS 11.10.2010 Tehtävä 1 2 P on tehnyt kaikesta omaisuudestaan omistusoikeustestamentin L:n hyväksi. Testamentti loukkaa näin A:n ja B:n lakiosaoikeutta.

Lisätiedot

MALLIVASTAUKSET JA TENTTI PERHE- JA JÄÄMISTÖOIKEUS 11.4.2012

MALLIVASTAUKSET JA TENTTI PERHE- JA JÄÄMISTÖOIKEUS 11.4.2012 1 MALLIVASTAUKSET JA TENTTI PERHE- JA JÄÄMISTÖOIKEUS 11.4.2012 2 Tehtävä 1, prof. Kangas selvittää arvostelua tarvittaessa vastaanotollaan. Tehtävä 2 Vastauksessa piti tuoda esille 1990-luvun alussa käydyn

Lisätiedot

Avioehto. Marica Twerin/Maatalouslinja

Avioehto. Marica Twerin/Maatalouslinja Avioehto Marica Twerin/Maatalouslinja Avio-oikeus Avioliiton solmimisella ei ole vaikutusta puolisoiden omistusoikeuteen. Yhteisesti hankittu omaisuus tai yhteisesti taatut velat ovat yhteisiä. Avio-oikeudella

Lisätiedot

Arkeologian valintakoe 2015

Arkeologian valintakoe 2015 Sukunimi Kaikki etunimet Henkilötunnus Puhelinnumero Valintatoimiston merkintöjä KAR A (C) Sähköpostiosoite Helsingin yliopisto Humanistinen tiedekunta Arkeologian valintakoe 2015 Tarkista sivunumeroiden

Lisätiedot

MALLIVASTAUKSET JA TENTTI PERHE- JA JÄÄMISTÖOIKEUS 10.10.2011

MALLIVASTAUKSET JA TENTTI PERHE- JA JÄÄMISTÖOIKEUS 10.10.2011 1 MALLIVASTAUKSET JA TENTTI PERHE- JA JÄÄMISTÖOIKEUS 10.10.2011 2 Tehtävä 1, prof. Kangas selvittää arvostelua tarvittaessa vastaanotollaan. Tehtävä 2 Tehtävässä jouduttiin pohtimaan testamentissa ja lahjakirjassa

Lisätiedot

Avioehto. Marica Twerin/Maatalouslinja

Avioehto. Marica Twerin/Maatalouslinja 11.1. Avioehto Marica Twerin/Maatalouslinja Avio-oikeus Avioliiton solmimisella ei ole vaikutusta puolisoiden omistusoikeuteen. Yhteisesti hankittu omaisuus tai yhteisesti taatut velat ovat yhteisiä. Avio-oikeudella

Lisätiedot

MALLIVASTAUKSET JA TENTTI PERHE- JA JÄÄMISTÖOIKEUS 18.11.2011

MALLIVASTAUKSET JA TENTTI PERHE- JA JÄÄMISTÖOIKEUS 18.11.2011 1 MALLIVASTAUKSET JA TENTTI PERHE- JA JÄÄMISTÖOIKEUS 18.11.2011 Tehtävä 1 2 Tapauksessa jouduttiin soveltamaan PK 21 luvun palautusvastuusäännöksiä (PK 21:6, 6a ja 7). Koska perittävän velkojen maksuun

Lisätiedot

Sijoittajan perintöverosuunnittelu

Sijoittajan perintöverosuunnittelu Sijoittajan perintöverosuunnittelu Katariina Sorvanto Lakimies Veronmaksajat Mistä perintö- ja lahjaveroa maksetaan? Yleensä kun joko perinnönjättäjä tai -saaja tai lahjanantaja tai -saaja asui kuolinhetkellä/lahjoitushetkellä

Lisätiedot

MALLIVASTAUKSET JA TENTTI PERHE- JA JÄÄMISTÖOIKEUS 10.4.2014

MALLIVASTAUKSET JA TENTTI PERHE- JA JÄÄMISTÖOIKEUS 10.4.2014 1 MALLIVASTAUKSET JA TENTTI PERHE- JA JÄÄMISTÖOIKEUS 10.4.2014 2 Tehtävä 1 prof. Kangas selvittää arvostelua tarvittaessa vastaanotollaan. Tehtävä 2 Vastauksessa piti ottaa kantaa Sirpa-serkun epäilyksiin

Lisätiedot

MALLIVASTAUKSET JA TENTTI PERHE- JA JÄÄMISTÖOIKEUS

MALLIVASTAUKSET JA TENTTI PERHE- JA JÄÄMISTÖOIKEUS MALLIVASTAUKSET JA TENTTI PERHE- JA JÄÄMISTÖOIKEUS 20.11.2009 Tehtävä 1 Tapauksessa oli pääongelmana avioliittolain vallinnanrajoitukset ja niiden vaikutukset lesken tekemän oikeustoimen tehokkuuteen.

Lisätiedot

MALLIVASTAUKSET JA TENTTI PERHE- JA JÄÄMISTÖOIKEUS 24.1.2014

MALLIVASTAUKSET JA TENTTI PERHE- JA JÄÄMISTÖOIKEUS 24.1.2014 1 MALLIVASTAUKSET JA TENTTI PERHE- JA JÄÄMISTÖOIKEUS 24.1.2014 2 Tehtävä 1 P:n tekemä testamentti, jossa kaikki omaisuus on määrätty A:lle, näyttäisi loukkaavan toisten rintaperillisten, B:n ja C:n oikeutta

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 1012/2010 vp Eläkkeiden maksun myöhästymiset Eduskunnan puhemiehelle Eläkkeiden maksuissa on ollut paljon ongelmia tänä vuonna. Osa eläkeläisistä on saanut eläkkeensä tililleen myöhässä

Lisätiedot

Otanko perinnön vastaan? Veroedut perinnöstä luopumisessa

Otanko perinnön vastaan? Veroedut perinnöstä luopumisessa Otanko perinnön vastaan? Veroedut perinnöstä luopumisessa lakimies Tero Hämeenaho Veronmaksajain Keskusliitto ry Perinnöstä luopumisen veroedut Perintöä ei ole pakko ottaa vastaan. Perinnöstä luopujaa

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 1104/2001 vp Kunnan oikeus ilman perillisiä kuolleen henkilön kiinteistöön Eduskunnan puhemiehelle Perintökaaren mukaan ilman perillisiä kuolleen henkilön omaisuuden perii valtio. Omaisuus

Lisätiedot

Kuka minut perii? 21.9.2012 OTK, VT Minna Kuohukoski, SAMK. Satakunnan ammattikorkeakoulu Satakunta University of Applied Sciences

Kuka minut perii? 21.9.2012 OTK, VT Minna Kuohukoski, SAMK. Satakunnan ammattikorkeakoulu Satakunta University of Applied Sciences Kuka minut perii? 21.9.2012 OTK, VT Minna Kuohukoski, SAMK Perillinen oltava elossa perittävän kuolinhetkellä (Perintökaari 40/1965, 1 L 1 ) ei merkitystä oikeustoimikelpoisuudella, syyntakeisuudella,

Lisätiedot

MALLIVASTAUKSET JA TENTTI PERHE- JA JÄÄMISTÖOIKEUS

MALLIVASTAUKSET JA TENTTI PERHE- JA JÄÄMISTÖOIKEUS 1 MALLIVASTAUKSET JA TENTTI PERHE- JA JÄÄMISTÖOIKEUS 27.1.2012 2 Tehtävä 1 Tapauksen yleisenä ongelmana on P:n perillisten ja eräiden muiden henkilöiden oikeus nostaa testamentin saajaa vastaan testamentin

Lisätiedot

Valtuutetun on pidettävä valtuuttajalle kuuluvat raha- ja muut varat erillään omista varoistaan.

Valtuutetun on pidettävä valtuuttajalle kuuluvat raha- ja muut varat erillään omista varoistaan. YLEISIÄ OHJEITA VALTUUTETULLE Seuraavat ohjeet perustuvat edunvalvontavaltuutuksesta annetun lain (648/2007) säännöksiin sellaisina kuin ne lain voimaan tullessa 1.11.2007 olivat. Valtuutetun on oma-aloitteisesti

Lisätiedot

PERINTÖ JA TESTAMENTTI

PERINTÖ JA TESTAMENTTI MATTI NORRI PERINTÖ JA TESTAMENTTI KÄYTÄNNÖN KÄSIKIRJA Talentum Helsinki 2010 Kuudes, uudistettu painos 2010 Talentum Media Oy ja Matti Norri Piirrokset: Ahti Susiluoto ja Markku Annila Taitto: Maria Mitrunen

Lisätiedot

Perintösuunnittelu Vero

Perintösuunnittelu Vero Perintösuunnittelu Vero2017-15.3.2017 Juhani Laine lakimies, tiiminvetäjä, OTT 16.3.2017 1 Perintösuunnittelu mitä se on? Perintösuunnittelu jäämistösuunnittelu Perittävä vaikuttaa omin toimenpitein tulevan

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 281/2011 vp Lapsettomien leskien leskeneläkkeen ikärajojen laajentaminen Eduskunnan puhemiehelle Lapsettomien leskien leskeneläkettä saavat tämänhetkisen lainsäädännön mukaan 50 65-

Lisätiedot

Kuntainfo 5/2014: Toimeentulotuki 1.1.2015 lukien - Kommuninfo 5/2014: Utkomststöd från och med 1.1.2015

Kuntainfo 5/2014: Toimeentulotuki 1.1.2015 lukien - Kommuninfo 5/2014: Utkomststöd från och med 1.1.2015 Sosiaali- ja terveyslautakunta 212 16.12.2014 Kuntainfo 5/2014: Toimeentulotuki 1.1.2015 lukien - Kommuninfo 5/2014: Utkomststöd från och med 1.1.2015 1010/05/03/00/2014 SosTe 212 Valmistelija; palvelujohtaja

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 875/2001 vp Maatilan luovutusvoiton syntyminen avioeroon liittyvässä osituksessa Eduskunnan puhemiehelle Voimassa olevan lainsäädännön mukaan perinnönjako ja avioeroon liittyvä omaisuuden

Lisätiedot

VARAUDU AJOISSA Perintö ja lahja verosuunnittelun välineinä. Jari Oivo

VARAUDU AJOISSA Perintö ja lahja verosuunnittelun välineinä. Jari Oivo VARAUDU AJOISSA Perintö ja lahja verosuunnittelun välineinä Jari Oivo PERINTÖ- JA LAHJAVERO PERINTÖ- JA LAHJAVERO ERIYTETTY VEROTETTAVAN PERINNÖN ALARAJA 20.000 EUROA HELPOTUKSIA LESKELLE JA ALAIKÄISILLE

Lisätiedot

Teoreettisen filosofian valintakoe 2015

Teoreettisen filosofian valintakoe 2015 Sukunimi Kaikki etunimet Henkilötunnus Puhelinnumero Valintatoimiston merkintöjä FTE A (C) Sähköpostiosoite Helsingin yliopisto Humanistinen tiedekunta Teoreettisen filosofian valintakoe 2015 Tarkista

Lisätiedot

MALLIVASTAUKSET JA TENTTI PERHE- JA JÄÄMISTÖOIKEUS 8.10.2013

MALLIVASTAUKSET JA TENTTI PERHE- JA JÄÄMISTÖOIKEUS 8.10.2013 1 MALLIVASTAUKSET JA TENTTI PERHE- JA JÄÄMISTÖOIKEUS 8.10.2013 2 Tehtävä 1 prof. Kangas selvittää arvostelua tarvittaessa vastaanotollaan. Tehtävä 2 Tehtävän pääongelmia ovat osituksen sovittelun materiaaliset

Lisätiedot

Älä koske tähän kansioon ennen kuin valvoja antaa sinulle luvan aloittaa tehtäviin vastaamisen.

Älä koske tähän kansioon ennen kuin valvoja antaa sinulle luvan aloittaa tehtäviin vastaamisen. Uskontotiede Älä koske tähän kansioon ennen kuin valvoja antaa sinulle luvan aloittaa tehtäviin vastaamisen. Religionsvetenskap Rör inte denna pärm förrän övervakaren ger dig tillstånd att börja besvara

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 1104/2013 vp Rajatyöntekijöiden oikeus aikuiskoulutustukeen Eduskunnan puhemiehelle Osaamisen kehittäminen ja aikuisopiskelu ovat nykyään arkipäivää. Omaehtoisesti opiskelevat rajatyöntekijät

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 901/2010 vp Ositusperiaatteen kohtuullistaminen Eduskunnan puhemiehelle Suomessa avioeroa seuraa omaisuuden ositus, eli puolisoiden yhteenlasketun omaisuuden jakaminen tasan, ellei

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 482/2012 vp Leskeneläkkeen 50 vuoden ikäraja Eduskunnan puhemiehelle Leskeneläkettä koskevat säännökset edellyttävät leskeltä 50 vuoden ikää tietyissä tilanteissa. Kansaneläkelain mukaan

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 130/2008 vp Työ- ja työkyvyttömyyseläkkeiden maksupäivä Eduskunnan puhemiehelle Työeläkkeen ja työkyvyttömyyseläkkeen maksupäivä on kuukauden ensimmäinen päivä. Tapauksissa, joissa

Lisätiedot

MALLIVASTAUKSET JA TENTTI PERHE- JA JÄÄMISTÖOIKEUS KESÄTENTTI

MALLIVASTAUKSET JA TENTTI PERHE- JA JÄÄMISTÖOIKEUS KESÄTENTTI 1 MALLIVASTAUKSET JA TENTTI PERHE- JA JÄÄMISTÖOIKEUS 14.8.2015 KESÄTENTTI 2 Tehtävä 1 Tapauksessa oli ongelmana ensinnäkin avioliittolain vallinnanrajoitukset ja niiden vaikutukset lesken tekemän oikeustoimen

Lisätiedot

Avioehtosopimus verotuksen kannalta Avioero tulossa, kannattaisiko avioehto purkaa?

Avioehtosopimus verotuksen kannalta Avioero tulossa, kannattaisiko avioehto purkaa? Avioehtosopimus verotuksen kannalta Avioero tulossa, kannattaisiko avioehto purkaa? lakimies Georg Rosbäck Veromaksajat Avio-oikeus, mitä se on? Puolisoilla lähtökohtaisesti avio-oikeus toistensa omaisuuteen,

Lisätiedot

Maatilojen laki- ja sopimuspäivä IsoValkeinen

Maatilojen laki- ja sopimuspäivä IsoValkeinen Maatilojen laki- ja sopimuspäivä 13.2.2017 IsoValkeinen Avioikeus - mikä se on? Avioehto -sopimus maatilan toiminnan jatkumisen tae myös erotilanteessa Testamentti - suunnittelun väline Edunvalvontavaltuutus

Lisätiedot

Perusasioita jäämistöstä, testamenteista sekä edunvalvonnasta

Perusasioita jäämistöstä, testamenteista sekä edunvalvonnasta Perusasioita jäämistöstä, testamenteista sekä edunvalvonnasta Helsinki 29.9.2015 Asianajotoimisto Reims & Co Oy AVIOLIITOSTA JA AVIO-OIKEUDESTA - Puolisot saavat avio-oikeuden toistensa omaisuuteen avioliittoon

Lisätiedot

Varhennetulle vanhuuseläkkeelle jäävä henkilö ei ehkä aina saa riittävästi tietoa siitä, minkä suuruiseksi hänen eläkkeensä muodostuu loppuelämäksi.

Varhennetulle vanhuuseläkkeelle jäävä henkilö ei ehkä aina saa riittävästi tietoa siitä, minkä suuruiseksi hänen eläkkeensä muodostuu loppuelämäksi. KK 1370/1998 vp Kirjallinen kysymys 1370 Mikko Kuoppa Iva-r: Varhennetun vanhuuseläkkeen riittävyydestä Eduskunnan Puhemiehelle Varhennettua vanhuuseläkettä on markkinoitu ikääntyneille työntekijöille

Lisätiedot

AVIOEHTOSOPIMUKSESTA. Hanna Sirkiä pankkilakimies Mietoisten Säästöpankki MTK tilaisuus, Lieto

AVIOEHTOSOPIMUKSESTA. Hanna Sirkiä pankkilakimies Mietoisten Säästöpankki MTK tilaisuus, Lieto AVIOEHTOSOPIMUKSESTA Hanna Sirkiä pankkilakimies Mietoisten Säästöpankki MTK tilaisuus, Lieto 27.10.2016 Mikä on avio-oikeus Avioliitossa olevilla puolisoilla on lähtökohtaisesti ns. aviooikeus toistensa

Lisätiedot

Staden Jakobstad - Pietarsaaren kaupunki

Staden Jakobstad - Pietarsaaren kaupunki Sakägare/ Asianosainen Ärende/ Asia - VALREKLAM INFÖR RIKSDAGSVALET 2015 - VAALIMAI- NONTA ENNEN EDUSKUNTAVAALEJA 2015, TILLÄGG / LISÄYS Det finns tomma reklamplatser kvar i stadens valställningar och

Lisätiedot

Avioehto. Marica Twerin/Maatalouslinja

Avioehto. Marica Twerin/Maatalouslinja Avioehto Marica Twerin/Maatalouslinja Avio-oikeus Avioliiton solmimisella ei ole vaikutusta puolisoiden omistusoikeuteen. Yhteisesti hankittu omaisuus tai yhteisesti taatut velat ovat yhteisiä. Avio-oikeudella

Lisätiedot

Varmista elämän sujuminen kriisissäkin. Marica Twerin/Maatalouslinja

Varmista elämän sujuminen kriisissäkin. Marica Twerin/Maatalouslinja Varmista elämän sujuminen kriisissäkin Marica Twerin/Maatalouslinja Avioehto Avio-oikeus Avioliiton solmimisella ei ole vaikutusta puolisoiden omistusoikeuteen. Yhteisesti hankittu omaisuus tai yhteisesti

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 85/2011 vp Varhennetun eläkkeen vaikutukset takuueläkkeeseen Eduskunnan puhemiehelle Laki takuueläkkeestä tuli voimaan 1.3.2011, ja sen tarkoituksena on ollut turvata Suomessa asuvan

Lisätiedot

Kuolinpesään kuuluneen tai kuolinpesän nimiin hankittavan ajoneuvon rekisteröinti. Koulutuskierros KTP, syksy 2010 Iris Kantolinna / Reijo Jälkö

Kuolinpesään kuuluneen tai kuolinpesän nimiin hankittavan ajoneuvon rekisteröinti. Koulutuskierros KTP, syksy 2010 Iris Kantolinna / Reijo Jälkö Kuolinpesään kuuluneen tai kuolinpesän nimiin hankittavan ajoneuvon rekisteröinti Koulutuskierros KTP, syksy 2010 Iris Kantolinna / Reijo Jälkö Pesän osakkaat Määräävät yhdessä kuolinpesän omaisuudesta

Lisätiedot

Oikeudet ja velvollisuudet ovat perheen turva. Avioliitto, avoliitto ja rekisteröity parisuhde ovat erilaisia

Oikeudet ja velvollisuudet ovat perheen turva. Avioliitto, avoliitto ja rekisteröity parisuhde ovat erilaisia Oikeudet ja velvollisuudet ovat perheen turva Avioliitto, avoliitto ja rekisteröity parisuhde ovat erilaisia t.1 s.63 Omaisuuden osalta: avioliitossa omaisuuden ja velkojen erillisyys, mutta avioliitossa

Lisätiedot

Till riksdagens talman

Till riksdagens talman KK 528/2010 vp Jacob Söderman /sd SKRIFTLIGT SPÖRSMÅL 528/2010 rd Modernisering av 66 i äktenskapslagen Till riksdagens talman I lagen om införande av jordabalken (541/1995) stadgas i 19 2 mom. följande:

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 857/2005 vp Vakuutusmeklaritutkinto Eduskunnan puhemiehelle 1.9.2005 tuli voimaan laki vakuutusedustuksesta (570/2005). Lain 49 :n mukaan siirtymäsäännöksistä säädetään seuraavasti:

Lisätiedot

Testamentista. Ohjeita testamentista sinulle, jolle evankeliointi on tärkeää. Kaikella on määräaika, ja aikansa on joka asialla taivaan alla.

Testamentista. Ohjeita testamentista sinulle, jolle evankeliointi on tärkeää. Kaikella on määräaika, ja aikansa on joka asialla taivaan alla. Testamentista Ohjeita testamentista sinulle, jolle evankeliointi on tärkeää. Kaikella on määräaika, ja aikansa on joka asialla taivaan alla. Perintö, jonka jätämme jälkeemme voi olla tärkeä asia lähimmäisillemme.

Lisätiedot

Sijoittajan perintö- ja lahjaverosuunnittelu. Juha-Pekka Huovinen Veronmaksajain Keskusliitto + Verotieto Oy

Sijoittajan perintö- ja lahjaverosuunnittelu. Juha-Pekka Huovinen Veronmaksajain Keskusliitto + Verotieto Oy Sijoittajan perintö- ja lahjaverosuunnittelu Juha-Pekka Huovinen Veronmaksajain Keskusliitto + Verotieto Oy I veroluokan lahja- ja perintöveroasteikot Lahja: Verotettavan osuuden Veron määrä Veroprosentti

Lisätiedot

Kotimaisen kirjallisuuden valintakoe 2015

Kotimaisen kirjallisuuden valintakoe 2015 Sukunimi / Efternamn Kaikki etunimet / Samtliga förnamn Henkilötunnus / Personbeteckning Puhelinnumero / Telefonnummer Valintatoimiston merkintöjä / Urvalsbyråns anteckningar SKO A (B) Sähköpostiosoite

Lisätiedot

Anslutningsskyldighet och befrielse från anslutningsskyldigheten. Liittämisvelvollisuus ja siitä vapauttaminen

Anslutningsskyldighet och befrielse från anslutningsskyldigheten. Liittämisvelvollisuus ja siitä vapauttaminen Anslutningsskyldighet och befrielse från anslutningsskyldigheten Liittämisvelvollisuus ja siitä vapauttaminen 10 Lag om vattentjänster 119/2001 Vesihuoltolaki 119/2001 Anslutning av fastigheter till vattentjänstverkets

Lisätiedot

avopuolisoiden yhteistalouden purkamisesta

avopuolisoiden yhteistalouden purkamisesta EDUSKUNNAN VASTAUS 201/2010 vp Hallituksen esitys laeiksi avopuolisoiden yhteistalouden purkamisesta ja eräiden siihen liittyvien lakien muuttamisesta Asia Hallitus on antanut eduskunnalle esityksensä

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 431/2001 vp Yrittäjien asema uudessa aikuiskoulutustuessa Eduskunnan puhemiehelle Työllisyyden hoito on merkittävä osa köyhyyden torjuntaa. Pienyritteliäisyyttä on siten tuettava, jotta

Lisätiedot

Kansainvälistyvät perhesuhteet

Kansainvälistyvät perhesuhteet Kansainvälistyvät perhesuhteet Juha Auvinen asianajaja, varatuomari, LL. M. Eur. Yleisiä huomioita avioliittolaki, perintökaari, kansainväliset sopimukset (EU, Pohjoismaat) kansainvälinen yksityisoikeudellinen

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 1355/2001 vp Ulkomaaneläkkeiden sairausvakuutusmaksut Eduskunnan puhemiehelle EU:n tuomioistuimen päätös pakottaa Suomen muuttamaan niiden eläkeläisten verotusta, jotka saavat eläkettä

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 1278/2010 vp Osa-aikaeläkkeellä olevien sairauspäivärahaan liittyvien ongelmien korjaaminen Eduskunnan puhemiehelle Jos henkilö sairastuu osa-aikaeläkkeelle jäätyään, putoavat hänen

Lisätiedot

HTKK, TTKK, OY/Arkkitehtiosastot Valintakuulustelujen matematiikan koe 17.5.2002. arvoilla leikkauspisteen molemmat koordinaatit ovat positiiviset?

HTKK, TTKK, OY/Arkkitehtiosastot Valintakuulustelujen matematiikan koe 17.5.2002. arvoilla leikkauspisteen molemmat koordinaatit ovat positiiviset? HTKK, TTKK, OY/Arkkitehtiosastot Valintakuulustelujen matematiikan koe 17..00 Sarja A A1. Määritä suorien ax + y ja x y 3 leikkauspiste. Millä vakion a arvoilla leikkauspisteen molemmat koordinaatit ovat

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 416/2007 vp Nuorten leskien perhe-eläketurvan parantaminen Eduskunnan puhemiehelle Perhe-eläkkeen tarkoitus on turvata lesken ja lasten toimeentulo perheen toisen huoltajan kuoltua.

Lisätiedot

MALLIVASTAUKSET PERHE- JA JÄÄMISTÖOIKEUS TENTTI

MALLIVASTAUKSET PERHE- JA JÄÄMISTÖOIKEUS TENTTI 1 MALLIVASTAUKSET PERHE- JA JÄÄMISTÖOIKEUS TENTTI 20.1.2009 2 Tehtävä 1 / max. 12 pistettä Tehtävässä oli kysymys 2004 kuolleen P:n leskensä L hyväksi tekemän ns. rajoitetun omistusoikeustestamentin oikeusvaikutuksista.

Lisätiedot

Perunkirjoitus ja perinnön veroseuraamukset. Aulis Aarnio Urpo Kangas Pertti Puronen Timo Räbinä

Perunkirjoitus ja perinnön veroseuraamukset. Aulis Aarnio Urpo Kangas Pertti Puronen Timo Räbinä Perunkirjoitus ja perinnön veroseuraamukset Aulis Aarnio Urpo Kangas Pertti Puronen Timo Räbinä TALENTUM PRO Helsinki 2016 8., uudistettu painos Copyright 2016 Talentum Media Oy ja kirjoittajat Yhteistyössä

Lisätiedot

Metsätilan sukupolvenvaihdosmessut 8.11.2014

Metsätilan sukupolvenvaihdosmessut 8.11.2014 Metsätilan sukupolvenvaihdosmessut 8.11.2014 Etelä Pohjanmaan Osuuspankki Suvi Katariina Kangastie Sisältö Perimysjärjestys Testamentti Edunvalvontavaltuutus Lakipalvelut 3 Perimysjärjestys Testamentti

Lisätiedot

www.rosknroll.fi 0201 558 334

www.rosknroll.fi 0201 558 334 www.rosknroll.fi 0201 558 334 Rollella ei ole peukalo keskellä kämmentä, joten lähes kaikki rikki menneet tavarat Rolle korjaa eikä heitä pois. Etsi kuvista 5 eroavaisuutta! Rolle har inte tummen mitt

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 77/2011 vp Euroopan vakautusmekanismin sopimusluonnos Eduskunnan puhemiehelle Hallitus on alkukesästä 2011 esittänyt Suomen liittymistä Euroopan vakautusmekanismiin (EVM), ja euroalueeseen

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 413/2004 vp Asunto-osakeyhtiöiden hallitusten ja osakkeenomistajien ohjeistaminen Eduskunnan puhemiehelle Viime lokakuun alusta voimaan tullut järjestyslaki kumosi kaupunkien omat järjestyssäännöt.

Lisätiedot

Laura Arola Suomen laitos, Oulun yliopisto laura.arola@oulu.fi NUORTEN MONIKIELISYYS POHJOIS-RUOTSISSA - SAAMEN KIELTEN NÄKÖKULMIA

Laura Arola Suomen laitos, Oulun yliopisto laura.arola@oulu.fi NUORTEN MONIKIELISYYS POHJOIS-RUOTSISSA - SAAMEN KIELTEN NÄKÖKULMIA Laura Arola Suomen laitos, Oulun yliopisto laura.arola@oulu.fi NUORTEN MONIKIELISYYS POHJOIS-RUOTSISSA - SAAMEN KIELTEN NÄKÖKULMIA TUTKIMUSALUE North (Torne) Saami - 4000 (25 000) Lule Saami - 500 (1500)

Lisätiedot

Lahjaveroilmoituksen antaa lahjansaaja. Pääsääntöisesti lahjaveroilmoitusta varten ei tarvita liitteitä eikä niitä voi verkkolomakkeella lähettää.

Lahjaveroilmoituksen antaa lahjansaaja. Pääsääntöisesti lahjaveroilmoitusta varten ei tarvita liitteitä eikä niitä voi verkkolomakkeella lähettää. Lahjaveroilmoitus -verkkolomake Täyttöohjeet Lomaketta täyttäessäsi etene järjestyksessä täyttäen kaikki pakolliset valkoiset kentät (*) sekä muut ilmoitettavat tiedot. Harmaisiin kenttiin et voi ilmoittaa

Lisätiedot

Älä koske näihin tehtäväpapereihin ennen kuin valvoja antaa luvan aloittaa koevastausten laatimisen.

Älä koske näihin tehtäväpapereihin ennen kuin valvoja antaa luvan aloittaa koevastausten laatimisen. Taidehistoria Älä koske näihin tehtäväpapereihin ennen kuin valvoja antaa luvan aloittaa koevastausten laatimisen. Nämä tehtäväpaperit ovat suomeksi. Hieman ennen kokeen alkamista valvoja kysyy haluaako

Lisätiedot

VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA PLANEN FÖR SMÅBARNSFOSTRAN

VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA PLANEN FÖR SMÅBARNSFOSTRAN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA PLANEN FÖR SMÅBARNSFOSTRAN Hyvä kotiväki Koti ja perhe ovat lapsen tärkein kasvuympäristö ja yhteisö. Kodin ohella päivähoidon on oltava turvallinen paikka, jossa lapsesta sekä

Lisätiedot

MALLIVASTAUKSET JA TENTTI PERHE- JA JÄÄMISTÖOIKEUS

MALLIVASTAUKSET JA TENTTI PERHE- JA JÄÄMISTÖOIKEUS MALLIVASTAUKSET JA TENTTI PERHE- JA JÄÄMISTÖOIKEUS 21.10.2014 Tehtävä 1 Oikeudessamme on pääsääntönä testamenttausvapaus, eli perittävä voi määrittää perinnön jakamisen lastensa kesken haluamallaan tavalla,

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 1094/2013 vp Eläkeläisten kireä verotus Eduskunnan puhemiehelle Kun henkilö jää eläkkeelle, hänen tulotasonsa puolittuu, kun sitä verrataan henkilön työelämästä saamaan palkkaan. Eläkeläisten

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 767/2001 vp Postinjakelu Kangasalan Kuohenmaalla Eduskunnan puhemiehelle Postin toiminta haja-asutusalueilla on heikentynyt. Postin jakaminen myöhään iltapäivällä ei ole kohtuullista.

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 546/2010 vp Kuljettajantutkintojen kilpailuttaminen Eduskunnan puhemiehelle Liikenteen turvallisuusvirasto Trafi kilpailuttaa kuljettajantutkintojen vastaanottamisen 19 maakunnassa,

Lisätiedot

Varallisuussuhteet perhe ja jäämistöoikeudellisessa valossa. Keskeinen lainsäädäntö. Avioliittolain peruslähtökohdat

Varallisuussuhteet perhe ja jäämistöoikeudellisessa valossa. Keskeinen lainsäädäntö. Avioliittolain peruslähtökohdat Varallisuussuhteet perhe ja jäämistöoikeudellisessa valossa Keskeinen lainsäädäntö Avioliittolaki (234/1929). Laki rekisteröidystä parisuhteesta (950/2001). Laki avopuolisoiden yhteystalouden purkamisesta

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 986/2009 vp Auton katsastamisen mahdollistaminen Espanjassa Eduskunnan puhemiehelle Huomattava määrä suomalaisia asuu osan vuotta Espanjassa. Monilla on siellä oma Suomessa rekisteröity

Lisätiedot

Metsätilan sukupolvenvaihdos 20.3.2012 1

Metsätilan sukupolvenvaihdos 20.3.2012 1 Metsätilan sukupolvenvaihdos 20.3.2012 1 Vaihtoehdot sukupolvenvaihdoksessa SUKUPOLVENVAIHDOS ELINAIKANA KUOLEMAN JÄLKEEN KAUPPA TÄYTEEN HINTAAN KAUPPA SPV HINTAAN LAHJOITUS TESTAMENTTI EN TEE MITÄÄN Veroluokat

Lisätiedot

Älä koske tähän kansioon ennen kuin valvoja antaa sinulle luvan aloittaa tehtäviin vastaamisen.

Älä koske tähän kansioon ennen kuin valvoja antaa sinulle luvan aloittaa tehtäviin vastaamisen. Arkeologia Älä koske tähän kansioon ennen kuin valvoja antaa sinulle luvan aloittaa tehtäviin vastaamisen. Arkeologi Rör inte denna pärm förrän övervakaren ger dig tillstånd att börja besvara uppgifterna.

Lisätiedot

PERINTÖ JA TESTAMENTTI

PERINTÖ JA TESTAMENTTI PERINTÖ JA TESTAMENTTI Vaimolleni Tertulle ja lapsilleni Hannalle, Jooselle ja Lotalle PERINTÖ JA TESTAMENTTI Käytännön käsikirja Matti Norri ALMA TALENT Helsinki 2017 Seitsemäs, uudistettu painos Copyright

Lisätiedot

a) A oli 10.4.2010 myynyt puolisoiden yhdessä omistaman noin 10 000 euron arvoisen moottoriveneen veljelleen X:lle 5000 euron hintaan.

a) A oli 10.4.2010 myynyt puolisoiden yhdessä omistaman noin 10 000 euron arvoisen moottoriveneen veljelleen X:lle 5000 euron hintaan. Perhe- ja jäämistöoikeuden peruskurssi 2010 (Lohi) Kurssitehtävät Tehtävä 1 Puolisoiden A ja B avioliitto horjui, ja he jättivät 1.4.2010 yhdessä avioerohakemuksen. Viikkoa myöhemmin B joutui liikenneonnettomuuden

Lisätiedot

Yleinen velvoiteoikeus 28.4.2008

Yleinen velvoiteoikeus 28.4.2008 Yleinen velvoiteoikeus 28.4.2008 Vastaustilaa kysymyksissä nro 1-3 on yksi sivu, ellei kysymyksen kohdalla ole toisin sanottu. Kysymyksen nro. 4 vastaustila on rajoitettu kysymyspapereissa varattuun tilaan.

Lisätiedot

Sukupolvenvaihdokseen valmistavat askeleet

Sukupolvenvaihdokseen valmistavat askeleet Sukupolvenvaihdokseen valmistavat askeleet Joe Gummerus Legal Counsel Sukupolvenvaihdosstrategiat Tavoitteena ja strategiana voi olla esimerkiksi: Mahdollistaa ja sallia omistuksen siirtyminen seuraavalle

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 1254/2001 vp Osa-aikalisän myöntämisen perusteet Eduskunnan puhemiehelle Kun osa-aikalisäjärjestelmä aikoinaan otettiin käyttöön, sen yhtenä perusteena oli lisätä työssä jaksamista

Lisätiedot

1. Maaomaisuus ja sukuperimys... 1 2. Puolison perintöoikeus... 2 3. Askel nykyisyyteen... 3 II LESKEN OIKEUDELLINEN ASEMA 5

1. Maaomaisuus ja sukuperimys... 1 2. Puolison perintöoikeus... 2 3. Askel nykyisyyteen... 3 II LESKEN OIKEUDELLINEN ASEMA 5 Sisällys Esipuhe v Esipuhe toiseen painokseen Sisällys ix Lyhenneluettelo xv vii I LYHYT JOHDANTO PERINTÖOIKEUDEN HISTORIAAN 1 1. Maaomaisuus ja sukuperimys.............................. 1 2. Puolison

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 1231/2010 vp Vuosilomapalkkasäännösten saattaminen vastaamaan Euroopan unionin tuomioistuimen tuomiota C-486/08 Eduskunnan puhemiehelle Euroopan unionin tuomioistuin (EUT) on jo 22.4.2010

Lisätiedot

Aineopinnot ON, OTM

Aineopinnot ON, OTM Kysymyksiin 1, 2, 3 sekä 4 a ja 4 b on vastattava eri arkeille, joihin on merkittävä nimi, opiskelijanumero ja kysymyksen numero. Kysymyksiin 5 a-c on vastattava kysymyspaperissa annettuun vastaustilaan.

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 1398/2010 vp Eläkkeensaajien asumistuki Eduskunnan puhemiehelle Eläkkeensaajien keskuudessa on koettu ongelmana se, että eläkkeensaajien muuttaessa omasta kodistaan vanhainkotiin tai

Lisätiedot

Siviilioikeus 1.7.2003

Siviilioikeus 1.7.2003 Siviilioikeus 1.7.2003 Vastaustilaa on yksi sivu kysymyksissä nro. 1 5. Kysymyksen nro. 6 vastaustila on rajoitettu kysymyspapereissa varattuun tilaan. Sivun oikeaan laitaan on jätettävä yhden ruudun levyinen

Lisätiedot

YLEISTÄ. Testamentin teko-ohjeet. Miksi on syytä tehdä testamentti?

YLEISTÄ. Testamentin teko-ohjeet. Miksi on syytä tehdä testamentti? Testamentin teko-ohjeet YLEISTÄ Miksi on syytä tehdä testamentti? Sukulaisten perintöoikeus on rajoitettu omiin jälkeläisiin, vanhempiin, sisaruksiin, sisarusten lapsiin, isovanhempiin ja heidän lapsiinsa

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 845/2006 vp Internetin hankkiminen yhteydenpitoon työvoimaviranomaisten kanssa Eduskunnan puhemiehelle Työttömän työnhakijan piti lähettää työvoimaviranomaiselle kuittaus sähköisen

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 612/2003 vp Käsityöläisten arvonlisävero Eduskunnan puhemiehelle Erilaiset maatilatorit toimivat käsityöläisten ja muiden pienten tavarantoimittajien myyntipaikkoina. Nykyinen arvonlisäverojärjestelmä

Lisätiedot

Aktivointikorvaus [Aktivitetsersättning] koulunkäynnin pitkittyessä [ vid förlängd skolgång]

Aktivointikorvaus [Aktivitetsersättning] koulunkäynnin pitkittyessä [ vid förlängd skolgång] Tietoa Vakuutuskassalta 1/1 2010 Aktivointikorvaus [Aktivitetsersättning] koulunkäynnin pitkittyessä [ vid förlängd skolgång] Jos koulunkäyntisi pitkittyy toimintarajoitteen vuoksi, voit saada aktivointikorvausta

Lisätiedot

Loviisan kyläfotissarja / Lovisa byaserie i fotis. Nappulat syntyneet 2005 ja myöhemmin (peliaika 2 x 15 min) kentällä

Loviisan kyläfotissarja / Lovisa byaserie i fotis. Nappulat syntyneet 2005 ja myöhemmin (peliaika 2 x 15 min) kentällä Loviisan kyläfotissarja / Lovisa byaserie i fotis Perinteinen kyläjalkapallosarja pelataan myös tänä vuonna. Säännöt ovat ennallaan, eli pelataan kahdessa luokassa: nappulat syntyneet 2004 ja myöhemmin

Lisätiedot

Diplomi-insinöörien ja arkkitehtien yhteisvalinta dia-valinta 2007 Insinöörivalinnan matematiikankoe, 29.5.2007 klo 14-17

Diplomi-insinöörien ja arkkitehtien yhteisvalinta dia-valinta 2007 Insinöörivalinnan matematiikankoe, 29.5.2007 klo 14-17 Diplomi-insinöörien ja arkkitehtien yhteisvalinta dia-valinta 007 Insinöörivalinnan matematiikankoe, 9.5.007 klo 14-17 Sarja A Ohjeita. Sijoita jokainen tehtävä omalle sivulleen. Merkitse jos tehtävä jatkuu

Lisätiedot