MALLIVASTAUKSET JA TENTTI PERHE- JA JÄÄMISTÖOIKEUS

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "MALLIVASTAUKSET JA TENTTI PERHE- JA JÄÄMISTÖOIKEUS"

Transkriptio

1 MALLIVASTAUKSET JA TENTTI PERHE- JA JÄÄMISTÖOIKEUS

2 Tehtävä 1 Tapauksessa oli pääongelmana avioliittolain vallinnanrajoitukset ja niiden vaikutukset lesken tekemän oikeustoimen tehokkuuteen. Tämän lisäksi jouduttiin pohtimaan alihintaisen kaupan huomioon ottamista osituksessa. AL 86.2 :n mukaan eloonjäänyt puoliso on kuolemantapauksen ja osituksen välisenä aikana oikeutettu vallitsemaan omaa omaisuuttaan, siis esimerkiksi solmimaan yksin sitä koskevia oikeustoimia. Vapaa vallintaoikeus ei kuitenkaan koske varallisuutta, joka on puolisoiden avioliiton aikana ollut vallinnanrajoitusten alaista AL 38 tai 39 :n perusteella. Tällaisen omaisuuden luovuttamiseen leski tarvitsee perillisten suostumuksen tai oikeuden luvan. Niinpä esillä olevassa tapauksessa leski B ei olisi saanut luovuttaa kiinteistöään ilman mainittua suostumusta tai lupaa. Vaikka kiinteistöä oli alun perin käytetty kesämökkinä, se oli kuitenkin tapausselostuksesta päätellen selvästikin AL 38 :ssä tarkoitettu puolisoiden yhteinen koti B:n tekemää luovutusta rasittaa siis tehottomuus. Se voi kuitenkin korjaantua joko perillisten passiivisuuden tai ostajan saaman vilpittömän mielen suojan perusteella. AL 38.2 :n mukaan vallinnanrajoitusten loukkaukseen täytyy vedota kanteella, joka on nostettava kolmen kuukauden kuluessa siitä, kun loukattu taho - tässä perilliset - sai tiedon oikeustoimesta. Kun tapauksen kiinteistönkauppa oli solmittu jo heinäkuussa, jää määräaikaa koskeva kysymys riippumaan siitä, milloin perilliset ovat saaneet tiedon B:n solmimasta kaupasta. Jos se on tapahtunut tai aikaisemmin, on aika jo ummessa, muuten ei. Koska tiedoksisaantihetki ei käy ilmi tapausselostuksesta, tehtävään ei voitu antaa tältä osin ehdotonta vastausta. Olennaista kuitenkin oli, että kysymystä pohdittiin edellä kuvatulla tavalla. Luovutuksen tehottomuus voi korjaantua myös ostajalle annettavan vilpittömän mielen suojan perusteella. Näin käy, mikäli tapauksen X on saanut saannolleen lainhuudon, eikä hän luovutuksen tapahtuessa tiennyt eikä hänen pitänytkään tietää, ettei B:llä ollut oikeutta luovutukseen. X saattaisi tapausselostuksen perusteella melko uskottavastikin väittää, ettei hän voinut käsittää B:ltä ostamansa kiinteistön olevan AL 38 :ssä tarkoitettu yhteinen koti, sillä kysymys oli kesämökistä. - Myöskään vilpittömän mielen suojan kysymystä ei ollut tapausselostuksen tiedoilla mahdollista ratkaista, mutta olennaista oli, että ongelmaa pohdittiin. Pelkkä viittaus X:n vilpittömään mieleen ei riittänyt, vaan vastauksesta oli edes jollakin tavoin käytävä ilmi, mitä vilpittömässä mielessä oleminen kyseisessä tilanteessa konkreettisesti tarkoittaa. Siinä tapauksessa, että perilliset eivät voi tai halua vedota luovutuksen pätemättömyyteen, joudutaan pohtimaan, millä he voivat lesken kanssa toimitettavassa osituksessa suojautua alihintaisen kaupan vaikutuksilta. Perillisten intressissä on nyt turvata se, ettei heidän tasingonmaksuvelvollisuutensa kasva lesken omaisuuden vähenemisen vuoksi. Tarkasteltavassa tilanteessa perilliset voivatkin vedota oikeuskäytännössä omaksuttuun ns. restituutioperiaatteeseen (ennallistamisperiaatteeseen). Lesken vähennettyä omaisuutta alihintaisella kaupalla ositus toimitetaan ikään kuin myyty kiinteistö olisi edelleen hänen omistuksissaan. Tarkkaan ottaen restituution toteuttaminen edellyttää vielä sitä, että lesken katsotaan omaisuutta vähentäessään toimineen huolimattomasti euron hintaisen kesämökin myyminen eurolla täyttänee tämän kriteerin - aivan varma ei asia tosin ole. - Koska oppikirjassa ei tuoda esille huolimattomuusedellytystä, sen tarkastelua ei tietysti vaadittu opiskelijoiltakaan.

3 Hyvin monet vastaajista sovelsivat tapaukseen AL:n vastikesäännöksiä. Lesken toiminta katsottiin AL 94 ':n mukaiseksi omaisuuden hukkaamiseksi, jonka perusteella perillisille annettiin vastikeoikeus. Tämä oli kuitenkin virhe, sillä vastikesäännökset eivät sovellu lainkaan ositusperusteen syntyhetken (tässä perittävän kuolinhetken) jälkeisiin toimiin. Mainittu asia tuodaan selvästi esille oppikirjassa. Sen tähden vastikesäännösten soveltaminen johti pistemenetyksiin, vaikka kyseisellä virheellä ei loppujen lopuksi ollut tapauksen ratkaiseminen kannalta juuri merkitystä. Vastikesäännöksiä soveltamalla päästään useimmiten samoihin lopputuloksiin kuin restituutiolla: loukattu osituspuoli saatetaan siihen asemaan, jossa hän olisi ollut ilman kyseistä oikeustoimea tai toimenpidettä. Kysymys on kuitenkin järjestelmää ajatellen eri suojakeinoista, ja myös osituksen lopputulos saattaa yksittäistapauksissa muodostua aivan erilaiseksi sen mukaan, kumpaan niistä voidaan vedota. Vielä suurempi virhe oli soveltaa tapaukseen perintökaaren säännöksiä, esimerkiksi PK 3:3:n vastikesäännöstä tai PK 18 luvun yhteishallintoa koskevia määräyksiä. Leski B ei ollut nyt perinyt puolisoaan, eikä tapauksessa myöskään ollut kysymys jäämistöomaisuuden vaan lesken oman omaisuuden vallinnasta. Perintökaaren säännöksiin tukeutuminen osoittikin, että vastaajalla olivat vielä perhevarallisuusoikeuden perusasiat oppimatta. Lähdepohja: Tapauksen kannalta relevantteja asioita käsiteltiin teoksessa Aarnio - Kangas, Perhevarallisuusoikeus erityisesti sivuilla ja Tehtävä 2, prof. Kangas selvittää arvostelua tarvittaessa vastaanotollaan. Tehtävä 3, ks. perintöverokirja Tehtävä 4 Ks. erit. Aarnio Kangas Perhevarallisuusoikeus s sekä Gottberg Perhesuhteet ja lainsäädäntö s Voiko B avioeron jälkeen jäädä asumaan yksin A:n omistamaan asuntoon lasten kanssa yhdeksän kuukauden ajaksi siten, että A pitäisi saada muuttamaan pois omistamastaan asunnosta. Kyseeseen tulee yhteiselämän lopettamista koskeva päätös tuomioistuimessa (AL 24 ). Vaatimus voidaan esittää avioeroa koskeneen oikeudenkäynnin jälkeenkin kun avioero on tullut lainvoimaiseksi. Vaatimuksen voi tehdä vain toinen (entisistä) puolisoista yksinkin. B:llä on siten yksinkin mahdollisuus vaatia yhteiselämän lopettamispäätöstä vaikka avioero on saanut lainvoiman. Yhteiselämän lopettamisvaatimuksen (AL 24 ) seurauksena tuomioistuin voi päättää kumpi puolisoista saa jäädä asumaan yhteiseen kotiin. Sillä, kuka asunnon omistaa ei ole merkitystä. Tuomioistuin voi myös velvoittaa toisen muuttamaan pois yhteisestä kodista, joten A voitaisiin velvoittaa muuttamaan pois kotoaan ja B:lle antaa oikeus asua (entisessä) yhteisessä kodissa. Yhteiselämänlopettamispäätös on voimassa enintään kaksi vuotta, joten B:n havittelema 9 kuukauden asuminen A:n asunnossa on mahdollinen. Tapauksessa on erittäin tärkeää ottaa huomioon, että päätös yhteiselämän lopettamisesta raukeaa, jos puolisoiden välillä toimitetaan lainvoimainen ositus. Näin ollen B:n oikeus asua A:n asunnossa voisi päättyä aikaisemminkin osituksen lainvoimaistuttua. Näin ollen B:n ei kannattane vaatia ositusta ainakaan 9 kuukauteen.

4 4 Mistä ajankohdasta lukien lapset C ja D voisivat tehokkaasti vaatia elatusapua A:lta, joka on laiminlyönyt elatuksen maksamisen vuoden 2008 alussa. A ei ole osallistunut lasten elatukseen vuoden 2008 alusta lukien, vaikka hänellä vanhempana on siihen aina velvollisuus (Laki lapsen elatuksesta). Koska A ei maksa elatusta vapaaehtoisesti, elatusta on vaadittava tuomioistuimessa. Laki lapsen elatuksesta mahdollistaa sen, että elatusapua määrätään maksettavaksi kanteen vireille panosta alkaen, ja erityisen painavista syitä elatusta voidaan määrätä suoritettavaksi yhdeltä vuodelta ennen kanteen vireillepanoa (10 ). Lapset voivat tehokkaasti vaatia elatusta vuoden ajalta ennen kanteen vireilletuloa. Kun kanne ei ole vielä vireilläkään, elatusta ei siten voi vaatia vuoden 2008 alusta lukien, vaikka A sen maksamisen silloin lopettikin. B:n kannattaisi laittaa kanne vireille mahdollisimman pian. Yhteiselämän lopettamista koskevan asian yhteydessä voidaan esittää vaatimus elatusavun vahvistamisesta. Tehtävä 5 a) Kohdassa oli kyse tyypillisestä edunvalvojan statukseen perustuvasta jääviydestä, Edunvalvoja ei voi olla kaupan toisena osapuolena edustamansa henkilön kanssa (ns. itsekontrahointikielto); toimeen tulisi määrätä toinen edunvalvoja edustamaan päämiestä. Tapauksessa voi pohtia sitä, onko komissiokaupassa kyse jääviyssäännösten mukaisesta kaupasta, kun muodolliset kaupan osapuolet ovat ammattimaisia arvopaperinvälittäjiä, ja arvopaperin ostavan ja myyvän (varsinaiset osapuolet) oikeudet ja velvollisuudet kohdistuvat eräin poikkeuksin lähinnä edustajiinsa (tätä asiaa ei vaadittu tentissä) b) Tapauksessa tuli huomioida, että päämiehen sisar kuuluu sinänsä HolhL 34 sukulaisuussuhdejääviyttä esittävän kohdan piiriin, mutta tapauksessa on lisäksi kyse siitä, onko yhtiö N joku, jota päämies edustaa. Jotta lainsäädäntöä ei voitaisi kiertää yhtiöjärjestelyin, on viimeksi mainittu päämies sama kuin sukulaisuussuhdejääviyttä edustavat kohdat esittävät. Tapauksessa tulisi hankkia selvitystä siitä, millainen tosiasiallinen määräysvalta kyseisessä yhtiössä edunvalvojan sisarella on 20 % omistusosuuden nojalla, ja miten yhtiön nimenkirjoitusoikeus on juridisesti järjestetty. c) Kohta oli hieman moniulotteisempi, ja näissä tilanteissa on hyvä piirtää itselleen näkyviin selostetut henkilösuhteet (kaaviona). Päämies on kuolinpesän osakas, missä pesään kuuluu eräs yhtiö (X), jonka 100 %:sti omistaman tytäryhtiön kaupasta on kyse. Tällaisesta kaupasta päättäminen kuuluu yhtiön X hallitukselle, eli kuolinpesän osakkuussuhteisiin vaikuttavaa edustamista ei tapauksessa ole käsillä. Lisäksi edunvalvoja on ollut kaupan vastapuolena olevan pörssiyhtiö N hallintoneuvoston jäsen. Tässäkin on muodolliselta kannalta olennaista, se edustaako edunvalvoja kaupan vastapuolta (hallintoneuvostoilla ei ole tällaista roolia kuin poikkeustapauksissa). Tapauksessa saattoi lisäksi pohtia sitä, voisivatko päämiehen ja edunvalvojan intressit olla tapauksessa ristiriidassa riippumatta siitä, ettei muodollista statusjääviä esiinny. d) Kohta kuuluu selkeästi statusjääviyden alaan: pätevän kaupan tekeminen olisi edellyttänyt toisen vahvistetun edunvalvojan määrääminen. Pätemättömyys ei ole oikeusvaikutuksena riippuvainen siitä, onko kauppa taloudellisesti päämiehelle kannattava vai ei. HolhL 36 mukaan päämiehen vastapuoli on kauppaan sidottu, kun arvioidaan kuka on oikeutettu vetoamaan pätemättömyyteen. Ainakaan sellaista itsekontrahointia ei voida sallia, missä pätemättömyysväitteen esittäisi edunvalvoja päämiehen puolesta itseään kohtaan. Ks. lisäksi pätemättömyyden korjautumismuodoista Välimäki Holhoustoimen pääpiirteet s , joita saattoi kohdassa selostaa.

5 1 PERHE- JA JÄÄMISTÖOIKEUS Ohjeita: - Pakollisen perhe- ja jäämistöoikeuden peruskurssin suorittaneet vastaavat tehtäviin Peruskurssista saadut hyvityspisteet ja sen suoritusaika sekä kurssin pitäjä ilmoitetaan tehtävän NELJÄ (4) vastauspaperissa esim. nimen yhteydessä. - Tehtävään 6 vastaavat vain ne, jotka ovat saaneet vapautuksen perheoikeuden peruskurssista. - Nimettömiä vastauksia ei oteta huomioon. Opiskelijanumero on merkittävä nimen yhteyteen. - Vastaustila on yksi sivu. Ylimenevää osaa ei lueta eikä vastausta, jossa rivien väliin on kirjoitettu enemmän kuin yksi vastausrivi, arvostella lainkaan. - Vastaus on kirjoitettava selvällä käsialalla. - Jokainen vastaus on kirjoitettava erilliselle arkille. - Tentti on lakikirjatentti. TULOKSET yksityisoikeuden laitoksella ja aineen internetsivuilla (linkistä tentit ) klo Aviopuolisot A ja B kyllästyivät kaupunkilaiselämään ja muuttivat asumaan B:n yksin omistamaan vanhaan kesämökkiin. Tämän vuoden alussa A kuoli. B tunsi olonsa turvattomaksi syrjässä sijaitsevassa mökissä ja alkoi suunnitella kaupunkiin palaamista. Heinäkuussa 2009 B sitten myi kesämökkikiinteistönsä X:lle ja osti Turusta itselleen yksiön. A:n ja B:n yhteiset lapset C ja D ovat saaneet kuulla tapahtuneesta ja ovat harmissaan sen johdosta. B:n olisi ennen kaupan tekemistä pitänyt neuvotella heidän kanssaan. Kauppahintakin on ollut aivan liian alhainen: B sai ostajalta vain euroa, vaikka käypä hinta olisi ollut euroa (mökki oli vanha ja vaatimaton, mutta se sijaitsi hienolla merenrantatontilla). Lapset pelkäävät, että B:n menetettyä näin omaisuuttaan he joutuvat antamaan tälle osituksessa enemmän tasinkoa. Ositus on tarkoitus toimittaa ensi keväänä, ja jo etukäteen on selvää, että A on puolisoista varakkaampi. C ja D pyytävät sinulta oikeudellista arviota tilanteesta. Jos he nostavat kanteen ostaja X:ää kohtaan ja vaativat kaupan julistamista pätemättömäksi, menestyykö kanne? Lisäksi he haluavat tietää, voivatko he turvata asemansa tulevaa ositusta ajatellen jollakin muulla tavalla kuin pätemättömyyskannetta ajamalla, ja jos voivat, millä tavoin? Anna C:lle ja D:lle perusteltu vastauksesi. 2. B oli tekemässään testamentissa määrännyt A:lle omistamansa arvopaperit, lukuun ottamatta asunto-osaketta koskevaa osakekirjaa. Arvopaperit käsittivät lähinnä pörssiosakkeita. A on B:n kuoleman jälkeen antanut pankille osakkeiden myyntiä koskevan toimeksiannon. Tämän jälkeen A on kuitenkin allekirjoittamallaan, B:n kuolinpesään pesänselvittäjäksi ja -jakajaksi määrätylle asianajajalle osoittamallaan kirjoituksella ilmoittanut, ettei hän ota vastaan hänelle testamentilla määrättyä omaisuutta. Jakokirjassa pesänjakaja on katsonut, että koska A ei ottanut perintöä vastaan testamentin mukaisesti, hänen osuutensa oli menevä yhteisesti yleistestamentin saajille C:lle, D:lle ja E:lle. A:n velkojapankki vaati C:tä, D:tä ja E:tä vastaan nostamassaan kanteessa peräyttämään A:n perinnöstä luopumista koskevan oikeustoimen ja vastaajien velvoittamista palauttamaan saamansa perintö ulosottomiehelle pankin A:lta olevien saatavien maksamiseksi. C, D ja E vastustivat vaatimusta ja totesivat, että A ei ollut ottanut perintöä vastaan. C:n, D:n ja E:n mukaan A:lla oli oikeus luopua perinnöstä. Esitä perusteltu oikeudellinen arvio tilanteesta.

6 2 3. Perintöveron luokkaan ja veron määrään vaikuttavat tekijät? 4. Aviopuolisot A ja B olivat olleet naimisissa vuodesta 1999 lähtien. Heillä oli kaksi yhteistä lasta, tällä hetkellä 12-vuotias C ja 15-vuotias D. Puolisoiden välit olivat kiristyneet vuoden 2008 alussa. Puolisoista A lopetti tuolloin omien rahojensa käyttämisen perheen hyväksi, vaikka jatkoikin perheen yhteisessä kodissa asumista entiseen malliin. B joutui tämän vuoksi tekemään omilla varoillaan selvästi enemmän hankintoja mm. lapsille. B haki avioeroa ja avioero on saanut lainvoiman A ei ole suostunut muuttamaan pois kotoa, vaikka B on häntä siihen kehottanutkin. B:n koko palkka menee hänen omiin ja lasten kuluihin, koska A on todennut, että hänellä ei varsinkaan avioeron jälkeen ole mitään intressiä kustantaa C:n tai D:n hankintoja. A muistutti myös siitä, että B, C ja D asuvat edelleen A:n yksin omistamassa kodissa, ja kehotti heitä harkitsemaan pikaisesti poismuuttoa, johon B oli todennut, että hän odottaa edelleen lasten elatukseen tarkoitettuja rahoja A:lta siitä päivästä lukien kun hän lopetti taloudelliset panokset perheen hyväksi vuoden 2008 alussa. Puolisot eivät ole edes saaneet aloitettua osituksen toimittamista, koska A suhtautuu siihenkin hyvin passiivisesti. B pyytää sinulta tänään neuvoa. B haluaa tietää, voiko hän saada jäädä asumaan lasten kanssa perheen yhteiseen kotiin, eli A:n omistamaan asuntoon, kunnes hän saa hankittua uuden asunnon itselleen ja lapsilleen, mihin menee 9 kuukautta. B haluaisi myös, että A muuttaisi pois sanotuksi ajaksi asunnosta, ja B jäisi yksin asumaan lapsineen asuntoon mainituksi ajaksi, vaikka A sitä ymmärrettävästi vastustaa. Lisäksi B haluaa tietää, mistä ajankohdasta lukien lapset voisivat vaatia tehokkaasti elatusapua A:lta, joka on sen maksamisen laiminlyönyt sanotuin tavoin. B ei ole vielä ryhtynyt mihinkään varsinaisiin toimiin näissä asioissa. Anna B:lle oikeudellisesti perusteltu ja selkeä vastaus hänen pohtimiin seikkoihin. ILMOITA TÄMÄN TEHTÄVÄN NELJÄ (4) PAPERISSA PERHEOIKEUDEN PERUSKURSSISTA SAAMASI PISTEET SEKÄ LUENNON SUORITUSAIKA JA LUENNOITSIJA. NÄMÄ PISTEET EIVÄT SIIS KORVAA TÄTÄ TEHTÄVÄÄ, VAAN VAIKUTTAVAT HYVITYSPISTEINÄ TENTIN LOPULLISEEN ARVOSANAAN.

7 3 5. Tarkastele seuraavia päämiehen ja edunvalvojan välisten oikeustoimien pätevyyttä HolTL:n näkökulmasta. a) Edunvalvoja omistaa 2 % pörssiyhtiön N osakekannasta, ja myy ns. julkisen kaupankäynnin ulkopuolisessa osakekaupassa päämiehelle kpl osakkeita. Kauppa vastaa n. 0,2 % yhtiön koko osakekannasta b) Edunvalvojan sisar on 20 %:n osuudella osaomistajana pienessä osakeyhtiö Y:ssä, joka harrastaa kiinteistöliiketoimintaa. Edunvalvojan sisaren osaksi omistama yritys ostaa päämiehen omistaman maa-alueen, jolle yritys suunnittelee rakennuttavansa asuntoja c) Edunvalvoja on valtion osaksi omistaman pörssiyhtiö N hallintoneuvoston jäsen. Päämies, joka on erään teollisuussuvun rikkaan kuolinpesän osakas, on merkittävänä omistajana kuolinpesään kuuluvassa yhtiössä, joka suunnittelee myyvänsä erään 100 % omistamansa tytäryhtiön pörssiyhtiö N:lle. d) Edunvalvoja myy omistamansa maa-alueen, johon ei ole voimassaolevaa asemakaavaa, päämiehelle maa-alueen sijaintikunta tekee kaavoitusta koskevan periaatepäätöksen, joka nostaa maa-alueen hinnan kaksinkertaiseksi Huom! Ne opiskelijat, jotka ovat hyväksyttävästi suorittaneet Ahti Saarenpään pitämän edunvalvontaoikeuden luentosarjan, voivat jättää vastaamatta kysymykseen 5 ja käyttää luentosarjalta saamansa pisteet hyväksi tentissä. Tehtävän osalta on tällöin jätettävä vastauspaperi, johon merkitään nimi, ilmoitus luennoista sekä saatu pistemäärä. (6. Huomenlahjaa koskeva sääntely vuoden 1734 naimakaaressa.) Tähän kysymykseen vastaavat vain ne, jotka eivät ole suorittaneet perhe- ja jäämistöoikeuden peruskurssia. Muut eivät jätä vastauspaperia tästä tehtävästä.

8 Familje- och kvarlåtenskapsrätt wpd Anvisningar: S De som klarat av den obligatoriska grundkursen i fam ilje- och kvarlåtenskapsrätt svarar på frågorna 1 5. S På svarspappret för fråga fyra (4) t.ex. i samband med ditt namn skall du skriva hur många bonuspoäng som du fått för grundkursen, när du avlagt kursen och vem som höll kursen. S Fråga 6 besvaras endast av dem som fått befrielse från den obligatoriska grundkursen. S Anonym a svar beaktas inte. Skriv ditt studentnumm er bredvid ditt namn. S Svarsutrymmet är en sida. Den överstigande delen läses inte. Ett sådant svar bedöms inte heller där det mellan raderna har skrivits mer än en textrad. S Du skall skriva svaren med tydlig handstil. S Du skall skriva varje svar på ett separat ark. S Det är fråga om en lagbokstentamen S Resultatet finns till påseende på institutionen för privaträtt och på hem sidorna under länken tentit torsdagen kl Makarna A och B hade tröttnat på stadslivet och de flyttade in i en gammal sommarstuga som B ägde ensam. I början av detta år dog A. B kände sig otrygg i stugan som var belägen avsides och började planera att återvända till staden. I juli 2009 sålde B sedan sin sommarstugefastighet till X och köpte sig en etta i Åbo. A:s och B:s gemensamma barn C och D har fått höra om det inträffade och är harmsna över detta. B borde före affären ha förhandlat med dem. Köpeskillingen har också varit alldeles för låg: B fick endast av köparen fastän det gängse värdet hade varit (stugan var gammal och anspråkslös men den var belägen på en fin havsstrandstomt). Barnen är rädda att de då B på detta sätt har förlorat sin egendom blir tvungna att i avvittringen ge mera i utjämning. Man har för avsikt att förrätta avvittring under inkommande vår och redan på förhand är det klart att A är den förmögnare av makarna. C och D ber av dig en rättslig bedömning av situationen. Kommer en talan att ha framgång, om de väcker talan gentemot köparen X och yrkar att köpet förklaras ogiltigt? Dessutom vill de veta huruvida de kan trygga sin ställning med tanke på en kommande avvittring på något annat sätt än genom att driva en ogiltighetstalan och om detta möjligt så på vilket sätt? Svara med motiveringar på C:s och D:s spörsmål. 2. B hade i sitt testamente förordnat att A skulle få de värdepapper som A ägde förutom ett aktiebrev som gällde bostadsaktier. Värdepapperen omfattade främst börsaktier. A har efter B:s död gett till en bank ett uppdrag att sälja aktierna. Efter detta har A emellertid i en skrivelse som A har undertecknat till en advokat, som förordnats till boutredare och skiftesman i B:s dödsbo, meddelat att han inte tar emot den egendom som förordnats honom i testamentet. I skifteshandlingen har skiftesmannen ansett att eftersom A inte har tagit emot arvet enligt testamentet skall A:s andel tillfalla universaltestamentstagarna C, D och E gemensamt. A:s borgenärsbank yrkar i en talan som banken väckt gentemot C, D och E att A:s rättshandling om att avstå från arv skall återgå och att svarandena

9 skall förpliktas att returnera sitt arv till utmätningsmannen för betalning av de fordringar som banken har hos A. C, D och E motsatte sig yrkandet och konstaterade att A inte hade tagit emot arvet. Enligt C, D och E hade A rätt att avstå från arvet. Presentera en motiverad rättslig bedömning av situationen. 3. De faktorer som inverkar på arvskatteklass och på skattebeloppet. 4. Makarna A och B hade varit gifta sedan De hade två gemensamma barn, C som nu är 12 år och D som är 15 år. Makarnas förhållande hade kärvat till sig i början av Av makarna upphörde A med att använda sina pengar till förmån för familjen fastän hon fortsatte att bo i familjens gemensamma hem såsom tidigare. B blev därför tvungen att i klart högre grad med egna medel göra anskaffningar till bl.a. barnen. B ansökte om äktenskapsskillnad och den vann laga kraft A har inte gått med på att flytta bort hemifrån fastän B har uppmanat henne. B:s hela lön går till hans egna och barnens kostnader, eftersom A har konstaterat att hon särskilt inte efter äktenskapsskillnaden har något intresse att stå för anskaffningar till C och D. A påminde också om att B, C och D fortfarande bor i det hem som A ensam äger och uppmanade dem att i skyndsam ordning överväga att flytta ut. Till detta hade B konstaterat att han fortfarande väntar på pengar som är avsedda för barnens underhåll av A från och med den dag då hon upphörde med de ekonomiska satsningarna till förmån för familjen i början av Makarna har inte ens lyckats påbörja förrättandet av avvittringen, eftersom A förhåller sig mycket passivt även till den. B ber idag dig om råd. Han vill veta huruvida han kan få fortsätta att bo med barnen i familjens gemensamma hem, dvs. i den bostad som A äger tills han kan skaffa en egen bostad åt sig själv och barnen vilket kommer att ta 9 månader. B vill också att A skulle flytta ut för denna tid så att B ensam skulle bo med barnen under denna tid även om A av förståeliga skäl motsätter sig det. Dessutom vill B veta från vilken tidpunkt barnen effektivt kan yrka underhållsbidrag av A som underlåtit att betala det såsom anförts. B har inte ännu vidtagit några egentliga åtgärder i dessa saker. Svara B med rättslig motivering och formulera dig klart så att han får svar på de frågor han funderat på. MEDDELA PÅ PAPPRET FÖR UPPGIFT FYRA (4) DE POÄNG SOM DU FÅTT PÅ GRUNDKUR- SEN I FAM ILJERÄTTEN SAMT TIDPUNKTEN FÖR KURSEN OCH FÖRELÄSAREN. DESSA POÄNG ERSÄTTER INTE DENNA FRÅGA. BONUSPOÄNGEN PÅVERKAR BETYGET FÖR HELA DIN TENTAM EN. 2

10 5. Analysera med utgångspunkt i lagen om förmyndarverksamhet giltigheten av följande rättshandlingar som företagits mellan en huvudmann och en intressebevakare. a) Intressebevakaren äger 2 % av aktiestocken i börsbolaget N och säljer utanför den s.k. offentliga handeln stycken aktier till huvudmannen. Affären motsvarar ca 0,2 % av bolagets hela aktiestock. b) Intressebevakarens syster har en 20 procents andel i det lilla aktiebolaget Y som idkar fastighetsaffärsverksamhet. Företaget som intressebevakarens syster äger delvis köper ett landområde som huvudmannen äger. Företaget planerar att låta bygga bostäder på området. c) Intressebevakaren är medlem i förvaltningsrådet i börsbolaget N som staten äger till en del. Huvudmannen, som är delägare i ett förmöget dödsbo i en industrisläkt, är en betydande ägare i ett bolag som hör till dödsboet. Bolaget planerar att till börsbolaget N sälja ett dotterbolag som bolaget äger till 100 %. d) Intressebevakaren säljer till huvudmannen ett markområde som hon äger och för vilket det inte finns en ikraftvarande detaljplan. Kommunen där markområdet är beläget fattar ett principbeslut om planeringen som höjer markområdets värde till det dubbla. Obs! Om du med godkänt resultat har klarat av Ahti Saarenpääs föreläsning i förmynderskapsrätt kan du läm na fråga 5 obesvarad och använda de poäng du erhållit i föreläsningsförhöret såsom poäng i tentam en. För denna uppgift skall du då läm na in ett svarspapper, där du antecknar ditt namn, föreläsningen sam t poängen som du erhållit. (6. Regleringen av morgongåva i giftermålsbalken i 1734 års lag) På denna fråga skall du svara endast om du inte har avlagt grundkursen i fam ilje- och kvarlåtenskapsrätt. 3

MALLIVASTAUKSET JA TENTTI PERHE- JA JÄÄMISTÖOIKEUS KESÄTENTTI

MALLIVASTAUKSET JA TENTTI PERHE- JA JÄÄMISTÖOIKEUS KESÄTENTTI 1 MALLIVASTAUKSET JA TENTTI PERHE- JA JÄÄMISTÖOIKEUS 14.8.2015 KESÄTENTTI 2 Tehtävä 1 Tapauksessa oli ongelmana ensinnäkin avioliittolain vallinnanrajoitukset ja niiden vaikutukset lesken tekemän oikeustoimen

Lisätiedot

MALLIVASTAUKSET JA TENTTI PERHE- JA JÄÄMISTÖOIKEUS 10.12.2013

MALLIVASTAUKSET JA TENTTI PERHE- JA JÄÄMISTÖOIKEUS 10.12.2013 1 MALLIVASTAUKSET JA TENTTI PERHE- JA JÄÄMISTÖOIKEUS 10.12.2013 2 Tehtävä 1 prof. Kangas selvittää arvostelua tarvittaessa vastaanotollaan. Tehtävä 2 Tapauksessa B:n isyys perustuu isyysolettamaan, koska

Lisätiedot

MALLIVASTAUKSET JA TENTTI PERHE- JA JÄÄMISTÖOIKEUS

MALLIVASTAUKSET JA TENTTI PERHE- JA JÄÄMISTÖOIKEUS 1 MALLIVASTAUKSET JA TENTTI PERHE- JA JÄÄMISTÖOIKEUS 17.6.2014 (kesätentti) 2 Tehtävä 1 Tapauksen yleisenä ongelmana on P:n perillisten ja eräiden muiden henkilöiden oikeus nostaa testamentin saajaa vastaan

Lisätiedot

MALLIVASTAUKSET JA TENTTI PERHE- JA JÄÄMISTÖOIKEUS 28.6.2011 / KESÄTENTTI

MALLIVASTAUKSET JA TENTTI PERHE- JA JÄÄMISTÖOIKEUS 28.6.2011 / KESÄTENTTI 1 MALLIVASTAUKSET JA TENTTI PERHE- JA JÄÄMISTÖOIKEUS 28.6.2011 / KESÄTENTTI 2 Tehtävä 1 Tehtävässä oli syytä ottaa ensin kantaa lesken oikeuksiin. Leskelle kuului avio-osana puolet puolisoiden yhteenlasketun

Lisätiedot

Avioehto. Marica Twerin/Maatalouslinja

Avioehto. Marica Twerin/Maatalouslinja Avioehto Marica Twerin/Maatalouslinja Avio-oikeus Avioliiton solmimisella ei ole vaikutusta puolisoiden omistusoikeuteen. Yhteisesti hankittu omaisuus tai yhteisesti taatut velat ovat yhteisiä. Avio-oikeudella

Lisätiedot

MALLIVASTAUKSET JA TENTTI PERHE- JA JÄÄMISTÖOIKEUS 25.1.2013

MALLIVASTAUKSET JA TENTTI PERHE- JA JÄÄMISTÖOIKEUS 25.1.2013 1 MALLIVASTAUKSET JA TENTTI PERHE- JA JÄÄMISTÖOIKEUS 25.1.2013 2 Tehtävä 1 Tapauksen yleisenä ongelmana oli perillisten mahdollisuus riitauttaa P:n tekemien testamenttien pätevyys. Kysymys oli paitsi testamentin

Lisätiedot

MALLIVASTAUKSET JA TENTTI PERHE- JA JÄÄMISTÖOIKEUS

MALLIVASTAUKSET JA TENTTI PERHE- JA JÄÄMISTÖOIKEUS 1 MALLIVASTAUKSET JA TENTTI PERHE- JA JÄÄMISTÖOIKEUS 27.1.2012 2 Tehtävä 1 Tapauksen yleisenä ongelmana on P:n perillisten ja eräiden muiden henkilöiden oikeus nostaa testamentin saajaa vastaan testamentin

Lisätiedot

Arkeologian valintakoe 2015

Arkeologian valintakoe 2015 Sukunimi Kaikki etunimet Henkilötunnus Puhelinnumero Valintatoimiston merkintöjä KAR A (C) Sähköpostiosoite Helsingin yliopisto Humanistinen tiedekunta Arkeologian valintakoe 2015 Tarkista sivunumeroiden

Lisätiedot

VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA PLANEN FÖR SMÅBARNSFOSTRAN

VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA PLANEN FÖR SMÅBARNSFOSTRAN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA PLANEN FÖR SMÅBARNSFOSTRAN Hyvä kotiväki Koti ja perhe ovat lapsen tärkein kasvuympäristö ja yhteisö. Kodin ohella päivähoidon on oltava turvallinen paikka, jossa lapsesta sekä

Lisätiedot

MALLIVASTAUKSET JA TENTTI PERHE- JA JÄÄMISTÖOIKEUS 11.4.2012

MALLIVASTAUKSET JA TENTTI PERHE- JA JÄÄMISTÖOIKEUS 11.4.2012 1 MALLIVASTAUKSET JA TENTTI PERHE- JA JÄÄMISTÖOIKEUS 11.4.2012 2 Tehtävä 1, prof. Kangas selvittää arvostelua tarvittaessa vastaanotollaan. Tehtävä 2 Vastauksessa piti tuoda esille 1990-luvun alussa käydyn

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 303/2003 vp Lesken perintövero Eduskunnan puhemiehelle Suomen perintöverojärjestelmä saattaa asettaa leskeksi jääneen perijän hyvinkin hankalaan tilanteeseen, vaikka läheisen kuolemassa

Lisätiedot

MALLIVASTAUKSET JA TENTTI PERHE- JA JÄÄMISTÖOIKEUS 16.11.2012

MALLIVASTAUKSET JA TENTTI PERHE- JA JÄÄMISTÖOIKEUS 16.11.2012 1 MALLIVASTAUKSET JA TENTTI PERHE- JA JÄÄMISTÖOIKEUS 16.11.2012 2 Tehtävä 1, prof. Kangas selvittää arvostelua tarvittaessa vastaanotollaan. Tehtävä 2 Ongelmana tapauksessa oli omaisuuden osituksen (tai

Lisätiedot

MALLIVASTAUKSET JA TENTTI PERHE- JA JÄÄMISTÖOIKEUS 10.4.2014

MALLIVASTAUKSET JA TENTTI PERHE- JA JÄÄMISTÖOIKEUS 10.4.2014 1 MALLIVASTAUKSET JA TENTTI PERHE- JA JÄÄMISTÖOIKEUS 10.4.2014 2 Tehtävä 1 prof. Kangas selvittää arvostelua tarvittaessa vastaanotollaan. Tehtävä 2 Vastauksessa piti ottaa kantaa Sirpa-serkun epäilyksiin

Lisätiedot

MALLIVASTAUKSET JA TENTTI PERHE- JA JÄÄMISTÖOIKEUS 11.10.2010

MALLIVASTAUKSET JA TENTTI PERHE- JA JÄÄMISTÖOIKEUS 11.10.2010 1 MALLIVASTAUKSET JA TENTTI PERHE- JA JÄÄMISTÖOIKEUS 11.10.2010 Tehtävä 1 2 P on tehnyt kaikesta omaisuudestaan omistusoikeustestamentin L:n hyväksi. Testamentti loukkaa näin A:n ja B:n lakiosaoikeutta.

Lisätiedot

Avio-oikeus jäämistösuunnittelussa

Avio-oikeus jäämistösuunnittelussa Avio-oikeus jäämistösuunnittelussa Lakipäivät avajaistapahtuma 9.10.2017 Juhani Laine lakimies, tiiminvetäjä, OTT 11.10.2017 1 Jäämistösuunnittelu mitä se on? Toimenpiteitä, joilla vaikutetaan jäämistön

Lisätiedot

Valtuutetun on pidettävä valtuuttajalle kuuluvat raha- ja muut varat erillään omista varoistaan.

Valtuutetun on pidettävä valtuuttajalle kuuluvat raha- ja muut varat erillään omista varoistaan. YLEISIÄ OHJEITA VALTUUTETULLE Seuraavat ohjeet perustuvat edunvalvontavaltuutuksesta annetun lain (648/2007) säännöksiin sellaisina kuin ne lain voimaan tullessa 1.11.2007 olivat. Valtuutetun on oma-aloitteisesti

Lisätiedot

Asumisoikeuden siirtäminen ja huoneiston hallintaoikeuden luovuttaminen. Vesa Puisto Lakimies

Asumisoikeuden siirtäminen ja huoneiston hallintaoikeuden luovuttaminen. Vesa Puisto Lakimies Asumisoikeuden siirtäminen ja huoneiston hallintaoikeuden luovuttaminen Vesa Puisto Lakimies 3.5.2016 Taustaksi Asumisoikeusasuminen on eräänlainen omistus- ja vuokra-asumisen välimuoto Asumisoikeusasumista

Lisätiedot

Staden Jakobstad - Pietarsaaren kaupunki

Staden Jakobstad - Pietarsaaren kaupunki Sakägare/ Asianosainen Ärende/ Asia - VALREKLAM INFÖR RIKSDAGSVALET 2015 - VAALIMAI- NONTA ENNEN EDUSKUNTAVAALEJA 2015, TILLÄGG / LISÄYS Det finns tomma reklamplatser kvar i stadens valställningar och

Lisätiedot

Kuntainfo 5/2014: Toimeentulotuki 1.1.2015 lukien - Kommuninfo 5/2014: Utkomststöd från och med 1.1.2015

Kuntainfo 5/2014: Toimeentulotuki 1.1.2015 lukien - Kommuninfo 5/2014: Utkomststöd från och med 1.1.2015 Sosiaali- ja terveyslautakunta 212 16.12.2014 Kuntainfo 5/2014: Toimeentulotuki 1.1.2015 lukien - Kommuninfo 5/2014: Utkomststöd från och med 1.1.2015 1010/05/03/00/2014 SosTe 212 Valmistelija; palvelujohtaja

Lisätiedot

MALLIVASTAUKSET JA TENTTI PERHE- JA JÄÄMISTÖOIKEUS 18.11.2011

MALLIVASTAUKSET JA TENTTI PERHE- JA JÄÄMISTÖOIKEUS 18.11.2011 1 MALLIVASTAUKSET JA TENTTI PERHE- JA JÄÄMISTÖOIKEUS 18.11.2011 Tehtävä 1 2 Tapauksessa jouduttiin soveltamaan PK 21 luvun palautusvastuusäännöksiä (PK 21:6, 6a ja 7). Koska perittävän velkojen maksuun

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 1104/2001 vp Kunnan oikeus ilman perillisiä kuolleen henkilön kiinteistöön Eduskunnan puhemiehelle Perintökaaren mukaan ilman perillisiä kuolleen henkilön omaisuuden perii valtio. Omaisuus

Lisätiedot

Älä koske tähän kansioon ennen kuin valvoja antaa sinulle luvan aloittaa tehtäviin vastaamisen.

Älä koske tähän kansioon ennen kuin valvoja antaa sinulle luvan aloittaa tehtäviin vastaamisen. Uskontotiede Älä koske tähän kansioon ennen kuin valvoja antaa sinulle luvan aloittaa tehtäviin vastaamisen. Religionsvetenskap Rör inte denna pärm förrän övervakaren ger dig tillstånd att börja besvara

Lisätiedot

Oikeudet ja velvollisuudet ovat perheen turva. Avioliitto, avoliitto ja rekisteröity parisuhde ovat erilaisia

Oikeudet ja velvollisuudet ovat perheen turva. Avioliitto, avoliitto ja rekisteröity parisuhde ovat erilaisia Oikeudet ja velvollisuudet ovat perheen turva Avioliitto, avoliitto ja rekisteröity parisuhde ovat erilaisia t.1 s.63 Omaisuuden osalta: avioliitossa omaisuuden ja velkojen erillisyys, mutta avioliitossa

Lisätiedot

Yleinen velvoiteoikeus kesätentti

Yleinen velvoiteoikeus kesätentti Yleinen velvoiteoikeus kesätentti 14.8.2007 Vastaustilaa kysymyksissä nro 1-3 on yksi sivu, ellei kysymyksen kohdalla ole toisin sanottu. Kysymyksen nro. 4 vastaustila on rajoitettu kysymyspapereissa varattuun

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 281/2011 vp Lapsettomien leskien leskeneläkkeen ikärajojen laajentaminen Eduskunnan puhemiehelle Lapsettomien leskien leskeneläkettä saavat tämänhetkisen lainsäädännön mukaan 50 65-

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 1012/2010 vp Eläkkeiden maksun myöhästymiset Eduskunnan puhemiehelle Eläkkeiden maksuissa on ollut paljon ongelmia tänä vuonna. Osa eläkeläisistä on saanut eläkkeensä tililleen myöhässä

Lisätiedot

Kansainvälistyvät perhesuhteet

Kansainvälistyvät perhesuhteet Kansainvälistyvät perhesuhteet Juha Auvinen asianajaja, varatuomari, LL. M. Eur. Yleisiä huomioita avioliittolaki, perintökaari, kansainväliset sopimukset (EU, Pohjoismaat) kansainvälinen yksityisoikeudellinen

Lisätiedot

Avioehtosopimus verotuksen kannalta Avioero tulossa, kannattaisiko avioehto purkaa?

Avioehtosopimus verotuksen kannalta Avioero tulossa, kannattaisiko avioehto purkaa? Avioehtosopimus verotuksen kannalta Avioero tulossa, kannattaisiko avioehto purkaa? lakimies Georg Rosbäck Veromaksajat Avio-oikeus, mitä se on? Puolisoilla lähtökohtaisesti avio-oikeus toistensa omaisuuteen,

Lisätiedot

Jäämistöoikeuden laskennallisten ongelmien kurssi 2013

Jäämistöoikeuden laskennallisten ongelmien kurssi 2013 Jäämistöoikeuden laskennallisten ongelmien kurssi 2013 Loppukuulustelu II 8.5.2013 Mallivastaukset Tehtävä 1 Tapauksessa piti laskea rintaperillisten lakiosat ja selvittää, mitä kunkin lakiosasta vielä

Lisätiedot

Jäämistöoikeuden laskennallisten ongelmien kurssi 2013

Jäämistöoikeuden laskennallisten ongelmien kurssi 2013 Jäämistöoikeuden laskennallisten ongelmien kurssi 2013 Loppukuulustelu I 29.4.2013 Mallivastaukset Tehtävä 1 Tapauksessa tuli ensin toimittaa ositus P:n perillisten ja L:n kesken. Siinä oli puolisoiden

Lisätiedot

MALLIVASTAUKSET JA TENTTI PERHE- JA JÄÄMISTÖOIKEUS

MALLIVASTAUKSET JA TENTTI PERHE- JA JÄÄMISTÖOIKEUS 1 MALLIVASTAUKSET JA TENTTI PERHE- JA JÄÄMISTÖOIKEUS 8.10.2012 2 Tehtävä 1 Jäämistöomaisuuden jaon perustaksi oli syytä ottaa P:n testamentti, jonka mukaan A ja B saivat kumpikin ½-määräosan Mäkelä-kiinteistöstä.

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 416/2007 vp Nuorten leskien perhe-eläketurvan parantaminen Eduskunnan puhemiehelle Perhe-eläkkeen tarkoitus on turvata lesken ja lasten toimeentulo perheen toisen huoltajan kuoltua.

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 875/2001 vp Maatilan luovutusvoiton syntyminen avioeroon liittyvässä osituksessa Eduskunnan puhemiehelle Voimassa olevan lainsäädännön mukaan perinnönjako ja avioeroon liittyvä omaisuuden

Lisätiedot

Avioehto. Marica Twerin/Maatalouslinja

Avioehto. Marica Twerin/Maatalouslinja 11.1. Avioehto Marica Twerin/Maatalouslinja Avio-oikeus Avioliiton solmimisella ei ole vaikutusta puolisoiden omistusoikeuteen. Yhteisesti hankittu omaisuus tai yhteisesti taatut velat ovat yhteisiä. Avio-oikeudella

Lisätiedot

Velat osituksessa erityiskysymyksiä - takaus ja välitilan velat Siviilioikeuden dos., OikN Pertti Välimäki Dispositio 1. takaukset osituksessa 2. välitilanaikaiset keskinäiset velat Lähteet Takaus: Välimäki:

Lisätiedot

Yleinen velvoiteoikeus 26.10.2007

Yleinen velvoiteoikeus 26.10.2007 Vastaustilaa kysymyksissä nro 1-3 on yksi sivu, ellei kysymyksen kohdalla ole toisin sanottu. Kysymyksen nro. 4 vastaustila on rajoitettu kysymyspapereissa varattuun tilaan. Sivun oikeaan laitaan on jätettävä

Lisätiedot

Kotimaisen kirjallisuuden valintakoe 2015

Kotimaisen kirjallisuuden valintakoe 2015 Sukunimi / Efternamn Kaikki etunimet / Samtliga förnamn Henkilötunnus / Personbeteckning Puhelinnumero / Telefonnummer Valintatoimiston merkintöjä / Urvalsbyråns anteckningar SKO A (B) Sähköpostiosoite

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 482/2012 vp Leskeneläkkeen 50 vuoden ikäraja Eduskunnan puhemiehelle Leskeneläkettä koskevat säännökset edellyttävät leskeltä 50 vuoden ikää tietyissä tilanteissa. Kansaneläkelain mukaan

Lisätiedot

MALLIVASTAUKSET JA TENTTI PERHE- JA JÄÄMISTÖOIKEUS 8.10.2013

MALLIVASTAUKSET JA TENTTI PERHE- JA JÄÄMISTÖOIKEUS 8.10.2013 1 MALLIVASTAUKSET JA TENTTI PERHE- JA JÄÄMISTÖOIKEUS 8.10.2013 2 Tehtävä 1 prof. Kangas selvittää arvostelua tarvittaessa vastaanotollaan. Tehtävä 2 Tehtävän pääongelmia ovat osituksen sovittelun materiaaliset

Lisätiedot

Jäämistöoikeuden laskennallisten ongelmien kurssi 2015

Jäämistöoikeuden laskennallisten ongelmien kurssi 2015 Jäämistöoikeuden laskennallisten ongelmien kurssi 2015 Kurssitehtävät Kaikissa tehtävissä voit lähteä siitä, että perittävän oikeudenomistajat vetoavat osituksessa tai jaossa kaikkiin mahdollisiin lahjoihin

Lisätiedot

www.rosknroll.fi 0201 558 334

www.rosknroll.fi 0201 558 334 www.rosknroll.fi 0201 558 334 Rollella ei ole peukalo keskellä kämmentä, joten lähes kaikki rikki menneet tavarat Rolle korjaa eikä heitä pois. Etsi kuvista 5 eroavaisuutta! Rolle har inte tummen mitt

Lisätiedot

Anslutningsskyldighet och befrielse från anslutningsskyldigheten. Liittämisvelvollisuus ja siitä vapauttaminen

Anslutningsskyldighet och befrielse från anslutningsskyldigheten. Liittämisvelvollisuus ja siitä vapauttaminen Anslutningsskyldighet och befrielse från anslutningsskyldigheten Liittämisvelvollisuus ja siitä vapauttaminen 10 Lag om vattentjänster 119/2001 Vesihuoltolaki 119/2001 Anslutning av fastigheter till vattentjänstverkets

Lisätiedot

Polvelta Toiselle - messut 6.5.2016 ja 14.5.2016. Kuolinpesä metsän omistajana

Polvelta Toiselle - messut 6.5.2016 ja 14.5.2016. Kuolinpesä metsän omistajana Polvelta Toiselle - messut 6.5.2016 ja 14.5.2016 Kuolinpesä metsän omistajana Projektineuvoja Jorma Kyllönen Tietoinen metsänomistus -hanke 2 Kuolinpesä Puhekielessä perikunta Itsenäinen verotusobjekti,

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 1231/2010 vp Vuosilomapalkkasäännösten saattaminen vastaamaan Euroopan unionin tuomioistuimen tuomiota C-486/08 Eduskunnan puhemiehelle Euroopan unionin tuomioistuin (EUT) on jo 22.4.2010

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 857/2005 vp Vakuutusmeklaritutkinto Eduskunnan puhemiehelle 1.9.2005 tuli voimaan laki vakuutusedustuksesta (570/2005). Lain 49 :n mukaan siirtymäsäännöksistä säädetään seuraavasti:

Lisätiedot

Yleinen velvoiteoikeus

Yleinen velvoiteoikeus Vastaustilaa kysymyksissä nro 1-3 on yksi sivu, ellei kysymyksen kohdalla ole toisin sanottu. Kysymyksen nro. 4 vastaustila on rajoitettu kysymyspapereissa varattuun tilaan. Sivun oikeaan laitaan on jätettävä

Lisätiedot

Teoreettisen filosofian valintakoe 2015

Teoreettisen filosofian valintakoe 2015 Sukunimi Kaikki etunimet Henkilötunnus Puhelinnumero Valintatoimiston merkintöjä FTE A (C) Sähköpostiosoite Helsingin yliopisto Humanistinen tiedekunta Teoreettisen filosofian valintakoe 2015 Tarkista

Lisätiedot

Varhennetulle vanhuuseläkkeelle jäävä henkilö ei ehkä aina saa riittävästi tietoa siitä, minkä suuruiseksi hänen eläkkeensä muodostuu loppuelämäksi.

Varhennetulle vanhuuseläkkeelle jäävä henkilö ei ehkä aina saa riittävästi tietoa siitä, minkä suuruiseksi hänen eläkkeensä muodostuu loppuelämäksi. KK 1370/1998 vp Kirjallinen kysymys 1370 Mikko Kuoppa Iva-r: Varhennetun vanhuuseläkkeen riittävyydestä Eduskunnan Puhemiehelle Varhennettua vanhuuseläkettä on markkinoitu ikääntyneille työntekijöille

Lisätiedot

MALLIVASTAUKSET JA TENTTI PERHE- JA JÄÄMISTÖOIKEUS 10.10.2011

MALLIVASTAUKSET JA TENTTI PERHE- JA JÄÄMISTÖOIKEUS 10.10.2011 1 MALLIVASTAUKSET JA TENTTI PERHE- JA JÄÄMISTÖOIKEUS 10.10.2011 2 Tehtävä 1, prof. Kangas selvittää arvostelua tarvittaessa vastaanotollaan. Tehtävä 2 Tehtävässä jouduttiin pohtimaan testamentissa ja lahjakirjassa

Lisätiedot

Kuolinpesään kuuluneen tai kuolinpesän nimiin hankittavan ajoneuvon rekisteröinti. Koulutuskierros KTP, syksy 2010 Iris Kantolinna / Reijo Jälkö

Kuolinpesään kuuluneen tai kuolinpesän nimiin hankittavan ajoneuvon rekisteröinti. Koulutuskierros KTP, syksy 2010 Iris Kantolinna / Reijo Jälkö Kuolinpesään kuuluneen tai kuolinpesän nimiin hankittavan ajoneuvon rekisteröinti Koulutuskierros KTP, syksy 2010 Iris Kantolinna / Reijo Jälkö Pesän osakkaat Määräävät yhdessä kuolinpesän omaisuudesta

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 1398/2010 vp Eläkkeensaajien asumistuki Eduskunnan puhemiehelle Eläkkeensaajien keskuudessa on koettu ongelmana se, että eläkkeensaajien muuttaessa omasta kodistaan vanhainkotiin tai

Lisätiedot

Yleinen velvoiteoikeus 28.4.2008

Yleinen velvoiteoikeus 28.4.2008 Yleinen velvoiteoikeus 28.4.2008 Vastaustilaa kysymyksissä nro 1-3 on yksi sivu, ellei kysymyksen kohdalla ole toisin sanottu. Kysymyksen nro. 4 vastaustila on rajoitettu kysymyspapereissa varattuun tilaan.

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 754/2002 vp Pankkitilin avaaminen alaikäiselle lapselle Eduskunnan puhemiehelle Holhoustoimilain mukaan molemmat huoltajat eli yleensä vanhemmat toimivat lapsensa edunvalvojina. Edunvalvonnassa

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 901/2010 vp Ositusperiaatteen kohtuullistaminen Eduskunnan puhemiehelle Suomessa avioeroa seuraa omaisuuden ositus, eli puolisoiden yhteenlasketun omaisuuden jakaminen tasan, ellei

Lisätiedot

VALTIOSÄÄNTÖOIKEUS PAKOLLISTEN AINEOPINTOJEN TENTTI

VALTIOSÄÄNTÖOIKEUS PAKOLLISTEN AINEOPINTOJEN TENTTI VALTIOSÄÄNTÖOIKEUS PAKOLLISTEN AINEOPINTOJEN TENTTI 13.1.2009 Lue ensin huolellisesti seuraavat tenttiohjeet: Tentti on lakikirjatentti. Kirjoita jokainen vastaus omalle paperilleen. Kirjoita oma nimesi

Lisätiedot

Jäämistöoikeuden laskennallisten ongelmien kurssi 4/2008

Jäämistöoikeuden laskennallisten ongelmien kurssi 4/2008 Jäämistöoikeuden laskennallisten ongelmien kurssi 4/2008 Loppukuulustelujen 18.4. ja 25.4.2008 tulokset Eronen Taisto Färkkilä Maria Huotari Harri Isoahde Henri Jokineva Eeva Kapanen Ritva Ketola Antti

Lisätiedot

Edunvalvontavaltuutus - Kuka hoitaa asioitani, kun en enää itse siihen pysty?

Edunvalvontavaltuutus - Kuka hoitaa asioitani, kun en enää itse siihen pysty? Edunvalvontavaltuutus - Kuka hoitaa asioitani, kun en enää itse siihen pysty? Esimerkkinä Maija Mikkonen on hyvässä henkisessä ja fyysisessä kunnossa. Ikää hänellä on 65-vuotta. Maija haluaa kuitenkin

Lisätiedot

Älä koske tähän kansioon ennen kuin valvoja antaa sinulle luvan aloittaa tehtäviin vastaamisen.

Älä koske tähän kansioon ennen kuin valvoja antaa sinulle luvan aloittaa tehtäviin vastaamisen. Arkeologia Älä koske tähän kansioon ennen kuin valvoja antaa sinulle luvan aloittaa tehtäviin vastaamisen. Arkeologi Rör inte denna pärm förrän övervakaren ger dig tillstånd att börja besvara uppgifterna.

Lisätiedot

Aineopinnot ON, OTM

Aineopinnot ON, OTM Kysymyksiin 1, 2, 3 sekä 4 a ja 4 b on vastattava eri arkeille, joihin on merkittävä nimi, opiskelijanumero ja kysymyksen numero. Kysymyksiin 5 a-c on vastattava kysymyspaperissa annettuun vastaustilaan.

Lisätiedot

Missa. Mie käväsin niinku kissa kuumassa uunissa. 1 Harjotus. 2 Harjotus. Kunka Missa ellää S.4. Mikä Missa oon? ... Minkälainen Missa oon? ...

Missa. Mie käväsin niinku kissa kuumassa uunissa. 1 Harjotus. 2 Harjotus. Kunka Missa ellää S.4. Mikä Missa oon? ... Minkälainen Missa oon? ... Missa Mie käväsin niinku kissa kuumassa uunissa Kunka Missa ellää S.4 1 Harjotus Mikä Missa oon?.. Minkälainen Missa oon?.. Miksi Missa hääty olla ykshiin niin ushein?.. Missä Liinan mamma oon töissä?

Lisätiedot

Siviilioikeus 1.7.2003

Siviilioikeus 1.7.2003 Siviilioikeus 1.7.2003 Vastaustilaa on yksi sivu kysymyksissä nro. 1 5. Kysymyksen nro. 6 vastaustila on rajoitettu kysymyspapereissa varattuun tilaan. Sivun oikeaan laitaan on jätettävä yhden ruudun levyinen

Lisätiedot

Perintösuunnittelu Vero

Perintösuunnittelu Vero Perintösuunnittelu Vero2017-15.3.2017 Juhani Laine lakimies, tiiminvetäjä, OTT 16.3.2017 1 Perintösuunnittelu mitä se on? Perintösuunnittelu jäämistösuunnittelu Perittävä vaikuttaa omin toimenpitein tulevan

Lisätiedot

Aineopinnot ON, OTM

Aineopinnot ON, OTM 1 OIKEUSTIETEELLINEN TIEDEKUNTA FINANSSIOIKEUS Aineopinnot 2.12.2011 ON, OTM Vastaukset kysymyksiin 1, 2, 3 sekä 4 a ja 4 b eri papereille. Kysymykseen 5 vastataan vastauslomakkeelle. Vastauspaperi on

Lisätiedot

Kommunal verksamhet och service nu på finska! Kunnallista toimintaa ja palveluita nyt myös suomeksi! Trosa kommun del i det finska förvaltningsområdet

Kommunal verksamhet och service nu på finska! Kunnallista toimintaa ja palveluita nyt myös suomeksi! Trosa kommun del i det finska förvaltningsområdet Kommunal verksamhet och service nu på finska! Trosa kommun del i det finska förvaltningsområdet Kunnallista toimintaa ja palveluita nyt myös suomeksi! Trosan kunta osa suomen kielen hallintoaluetta Kommunal

Lisätiedot

Taustatiedot / Bakgrundsuppgifter: 1. Organisaatio / Organisation Kunta, mikä kunta? / Kommun, vilken?

Taustatiedot / Bakgrundsuppgifter: 1. Organisaatio / Organisation Kunta, mikä kunta? / Kommun, vilken? Kommenttipyyntö Tulevaisuuden kunta-parlamentaarisen työryhmän väliraportista / Begäran om kommentarer till mellanrapporten från parlamentariska arbetsgruppen för Framtidens kommun Taustatiedot / Bakgrundsuppgifter:

Lisätiedot

SUOMI KUULLUN- YMMÄRTÄMISKOE KESKIPITKÄ OPPIMÄÄRÄ MEDELLÅNG LÄROKURS 14.2.2011 YLIOPPILASTUTKINTOLAUTAKUNTA STUDENTEXAMENSNÄMNDEN

SUOMI KUULLUN- YMMÄRTÄMISKOE KESKIPITKÄ OPPIMÄÄRÄ MEDELLÅNG LÄROKURS 14.2.2011 YLIOPPILASTUTKINTOLAUTAKUNTA STUDENTEXAMENSNÄMNDEN SUOMI KUULLUN- YMMÄRTÄMISKOE KESKIPITKÄ OPPIMÄÄRÄ MEDELLÅNG LÄROKURS 14.2.2011 YLIOPPILASTUTKINTOLAUTAKUNTA STUDENTEXAMENSNÄMNDEN Vastaa kysymyksiin 1 25 valitsemalla kuulemasi perusteella sopivin vaihtoehto.

Lisätiedot

MALLIVASTAUKSET JA TENTTI PERHE- JA JÄÄMISTÖOIKEUS 24.1.2014

MALLIVASTAUKSET JA TENTTI PERHE- JA JÄÄMISTÖOIKEUS 24.1.2014 1 MALLIVASTAUKSET JA TENTTI PERHE- JA JÄÄMISTÖOIKEUS 24.1.2014 2 Tehtävä 1 P:n tekemä testamentti, jossa kaikki omaisuus on määrätty A:lle, näyttäisi loukkaavan toisten rintaperillisten, B:n ja C:n oikeutta

Lisätiedot

Kuka minut perii? 21.9.2012 OTK, VT Minna Kuohukoski, SAMK. Satakunnan ammattikorkeakoulu Satakunta University of Applied Sciences

Kuka minut perii? 21.9.2012 OTK, VT Minna Kuohukoski, SAMK. Satakunnan ammattikorkeakoulu Satakunta University of Applied Sciences Kuka minut perii? 21.9.2012 OTK, VT Minna Kuohukoski, SAMK Perillinen oltava elossa perittävän kuolinhetkellä (Perintökaari 40/1965, 1 L 1 ) ei merkitystä oikeustoimikelpoisuudella, syyntakeisuudella,

Lisätiedot

SUOMEN KIELEN HALLINTOALUE FINSKT FÖRVALTNINGSOMRÅDE

SUOMEN KIELEN HALLINTOALUE FINSKT FÖRVALTNINGSOMRÅDE SUOMEN KIELEN HALLINTOALUE FINSKT FÖRVALTNINGSOMRÅDE HAE VALTIONTUKEA ANSÖK OM STATSBIDRAG Tukea hakeva organisaatio Sökande organisation Organisaationumero Organisationsnummer Osoite Adress Yhteyshenkilö

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 130/2008 vp Työ- ja työkyvyttömyyseläkkeiden maksupäivä Eduskunnan puhemiehelle Työeläkkeen ja työkyvyttömyyseläkkeen maksupäivä on kuukauden ensimmäinen päivä. Tapauksissa, joissa

Lisätiedot

Velvoiteoikeus

Velvoiteoikeus Velvoiteoikeus 25.2.2005 Vastaustilaa on yksi sivu kysymyksissä nro. 1 5. Kysymyksen nro. 6 vastaustila on rajoitettu kysymyspapereissa varattuun tilaan. Sivun oikeaan laitaan on jätettävä yhden ruudun

Lisätiedot

Henkilötunnus Personbeteckning. Postinumero ja -toimipaikka Postnummer och -anstalt. Ammattinimike Yrkesbeteckning

Henkilötunnus Personbeteckning. Postinumero ja -toimipaikka Postnummer och -anstalt. Ammattinimike Yrkesbeteckning TYÖNANTAJA ABETSGIVAE TYÖTTÖMYYSKASSAN JÄSENEKSI / VALTAKIJA AY-JÄSENMAKSUN PEIMISEKSI / MUUTOSILMOITUS ANSLUTNINGSBLANKETT FÖ MEDLEMSKAP I JYTYS MEDLEMSFÖENING OCH OFFENTLIGA OCH PIVATA SEKTONS FUNKTIONÄES

Lisätiedot

96 23.10.2013 344 05.11.2013 59 04.06.2014 191 17.06.2014 6 28.01.2015

96 23.10.2013 344 05.11.2013 59 04.06.2014 191 17.06.2014 6 28.01.2015 Maankäyttöjaosto/ Kunnanhallitus/Kommunstyrel sen Maankäyttöjaosto/ Kunnanhallitus/Kommunstyrel sen Maankäyttöjaosto/ 96 23.10.2013 344 05.11.2013 59 04.06.2014 191 17.06.2014 6 28.01.2015 Pähkinälehdon

Lisätiedot

Toimitusnumero/ Förrättningsnummer

Toimitusnumero/ Förrättningsnummer 1(5) Maanmittaustoimitus, kiinteistönmääritys (KML 283 ) Kohde 638-439-876-3 Vattenområde, 638-439-878-1 Venepaikka, 638-439-878-2 Hiekanottopaikka, 638-439-878-3 Båtstrand, 638-439-878-4 Båtplats,638-439-878-5

Lisätiedot

Torgparkeringen är för framtiden men också sammankopplad till HAB. Båda bör byggas samtidigt då man gräver.

Torgparkeringen är för framtiden men också sammankopplad till HAB. Båda bör byggas samtidigt då man gräver. Torgmöte 3½ 3.3 kl. 12:30-14 i Saima, stadshuset Kim Mäenpää presenterade projektet Skede 1 av HAB och torgparkeringen Torgparkeringen är för framtiden men också sammankopplad till HAB. Båda bör byggas

Lisätiedot

RUOTSI PLAN FÖR SMÅBARNSFOSTRAN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI

RUOTSI PLAN FÖR SMÅBARNSFOSTRAN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI RUOTSI PLAN FÖR SMÅBARNSFOSTRAN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI Bästa familj, Hemmet och familjen är barnets viktigaste uppväxtmiljö och gemenskap. Vid sidan av hemmet skall dagvården vara

Lisätiedot

Laura Arola Suomen laitos, Oulun yliopisto laura.arola@oulu.fi NUORTEN MONIKIELISYYS POHJOIS-RUOTSISSA - SAAMEN KIELTEN NÄKÖKULMIA

Laura Arola Suomen laitos, Oulun yliopisto laura.arola@oulu.fi NUORTEN MONIKIELISYYS POHJOIS-RUOTSISSA - SAAMEN KIELTEN NÄKÖKULMIA Laura Arola Suomen laitos, Oulun yliopisto laura.arola@oulu.fi NUORTEN MONIKIELISYYS POHJOIS-RUOTSISSA - SAAMEN KIELTEN NÄKÖKULMIA TUTKIMUSALUE North (Torne) Saami - 4000 (25 000) Lule Saami - 500 (1500)

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 793/2004 vp Uskonnollinen painostus Eduskunnan puhemiehelle Ajatus lähestyvästä poismenosta saa monet ikäihmiset aikaisempaa kiinnostuneemmiksi uskonasioista. Tämä saattaa ikäihmiset

Lisätiedot

Kuolinpesän metsätilan omistusjärjestelyt

Kuolinpesän metsätilan omistusjärjestelyt Kuolinpesän metsätilan omistusjärjestelyt Polvelta toiselle -messut Mikkeli 14.4.2014 Seppo Niskanen Tarkkana jo perunkirjoitusvaiheessa Perukirjassa luetellaan vainajan (ja lesken) omaisuus Arvoina kannattaa

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 759/2004 vp Liikunnanopettajien pätevöityminen terveystiedon opettajiksi Eduskunnan puhemiehelle Uuden lain myötä aikaisemmin valmistuneet liikunnanopettajat eivät ole päteviä opettamaan

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 1355/2001 vp Ulkomaaneläkkeiden sairausvakuutusmaksut Eduskunnan puhemiehelle EU:n tuomioistuimen päätös pakottaa Suomen muuttamaan niiden eläkeläisten verotusta, jotka saavat eläkettä

Lisätiedot

Filmhandledning från Svenska nu för svenskundervisningen Rekommenderas för åk 7-10

Filmhandledning från Svenska nu för svenskundervisningen Rekommenderas för åk 7-10 Medan vi lever Filmhandledning från Svenska nu för svenskundervisningen Rekommenderas för åk 7-10 Till läraren Filmen och övningarna är främst avsedda för eleverna på högstadiet, men övningarna kan också

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 1258/2001 vp Kelan asumistuki Eduskunnan puhemiehelle Yleinen vuokrataso on noussut viime vuosien aikana huomattavan korkeaksi. Varsinkin pienten asuntojen neliövuokrat ovat kaupungeissa

Lisätiedot

SUOMI KUULLUN- YMMÄRTÄMISKOE KESKIPITKÄ OPPIMÄÄRÄ MEDELLÅNG LÄROKURS 7.9.2009 YLIOPPILASTUTKINTOLAUTAKUNTA STUDENTEXAMENSNÄMNDEN

SUOMI KUULLUN- YMMÄRTÄMISKOE KESKIPITKÄ OPPIMÄÄRÄ MEDELLÅNG LÄROKURS 7.9.2009 YLIOPPILASTUTKINTOLAUTAKUNTA STUDENTEXAMENSNÄMNDEN SUOMI KUULLUN- YMMÄRTÄMISKOE KESKIPITKÄ OPPIMÄÄRÄ MEDELLÅNG LÄROKURS 7.9.2009 YLIOPPILASTUTKINTOLAUTAKUNTA STUDENTEXAMENSNÄMNDEN Vastaa kysymyksiin 1 20 valitsemalla kuulemasi perusteella sopivin vaihtoehto.

Lisätiedot

Sijoittajan perintöverosuunnittelu

Sijoittajan perintöverosuunnittelu Sijoittajan perintöverosuunnittelu Katariina Sorvanto Lakimies Veronmaksajat Mistä perintö- ja lahjaveroa maksetaan? Yleensä kun joko perinnönjättäjä tai -saaja tai lahjanantaja tai -saaja asui kuolinhetkellä/lahjoitushetkellä

Lisätiedot

VANHUUSOIKEUDEN KURSSI Perhe- ja jäämistöoikeuden valinnaiset opinnot. Anna Mäki-Petäjä-Leinonen

VANHUUSOIKEUDEN KURSSI Perhe- ja jäämistöoikeuden valinnaiset opinnot. Anna Mäki-Petäjä-Leinonen VANHUUSOIKEUDEN KURSSI 15.-19.4.2013 Perhe- ja jäämistöoikeuden valinnaiset opinnot Anna Mäki-Petäjä-Leinonen Perheoikeuden dosentti Edunvalvonta Edunvalvojan määräämisen edellytykset milloin tarpeen?

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 391/2001 vp Valtiokonttorin maksamien pienten eläkkeiden maksatuksen järkeistäminen Eduskunnan puhemiehelle Useimpien eläkkeellä olevien ihmisten kokonaiseläke koostuu monien eläkelaitosten

Lisätiedot

Otanko perinnön vastaan? Veroedut perinnöstä luopumisessa

Otanko perinnön vastaan? Veroedut perinnöstä luopumisessa Otanko perinnön vastaan? Veroedut perinnöstä luopumisessa lakimies Tero Hämeenaho Veronmaksajain Keskusliitto ry Perinnöstä luopumisen veroedut Perintöä ei ole pakko ottaa vastaan. Perinnöstä luopujaa

Lisätiedot

Taustatiedot / Bakgrundsuppgifter: 1. Organisaatio / Organisation Kunta, mikä kunta? / Kommun, vilken?

Taustatiedot / Bakgrundsuppgifter: 1. Organisaatio / Organisation Kunta, mikä kunta? / Kommun, vilken? Kommenttipyyntö Tulevaisuuden kunta-parlamentaarisen työryhmän väliraportista / Begäran om kommentarer till mellanrapporten från parlamentariska arbetsgruppen för Framtidens kommun Taustatiedot / Bakgrundsuppgifter:

Lisätiedot

SOPIMUSOIKEUS, pakolliset aineopinnot

SOPIMUSOIKEUS, pakolliset aineopinnot SOPIMUSOIKEUS, pakolliset aineopinnot 22.10.2009 Vastausohjeet Vastaustilaa on yksi sivu kysymyksissä nro 1 3. Tilaa ylittävää vastausta tai sellaista vastausta, jossa on riviä kohden enemmän kuin yksi

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 501/2002 vp Valtra-traktorituotannon jatkuminen Suolahdessa ja Suomessa Eduskunnan puhemiehelle Suomalaisia Valtra-traktoreita valmistava Partek-konserni on julkisuudessa olevien tietojen

Lisätiedot

Älä koske tähän kansioon ennen kuin valvoja antaa sinulle luvan aloittaa tehtäviin vastaamisen.

Älä koske tähän kansioon ennen kuin valvoja antaa sinulle luvan aloittaa tehtäviin vastaamisen. Kotimainen kirjallisuus Älä koske tähän kansioon ennen kuin valvoja antaa sinulle luvan aloittaa tehtäviin vastaamisen. Inhemsk litteratur Rör inte denna pärm förrän övervakaren ger dig tillstånd att börja

Lisätiedot

Yhteiskuntatieteen valintakoe Aalto-yliopiston insinööritieteiden korkeakoulun rakennetun ympäristön hakukohteeseen pyrkiville klo 9-12.

Yhteiskuntatieteen valintakoe Aalto-yliopiston insinööritieteiden korkeakoulun rakennetun ympäristön hakukohteeseen pyrkiville klo 9-12. Yhteiskuntatieteen valintakoe Aalto-yliopiston insinööritieteiden korkeakoulun rakennetun ympäristön hakukohteeseen pyrkiville 31.5.2016 klo 9-12. Urvalsprovet i samhällsvetenskap för sökande till ansökningsalternativet

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 352/2002 vp Korvattavat MS-lääkkeet Eduskunnan puhemiehelle MS-tautia sairastavan potilaan taudin kuva ja eteneminen on hyvin yksilöllistä. Hyvin useasti tauti etenee aaltomaisesti

Lisätiedot

PERHESUHTEET JA LAINSÄÄDÄNTÖ

PERHESUHTEET JA LAINSÄÄDÄNTÖ Turun yliopiston oikeustieteellisen tiedekunnan julkaisuja Yksityisoikeuden sarja A:133 Eva Gottberg PERHESUHTEET JA LAINSÄÄDÄNTÖ 7. ajantasaistettu painos Turku 2013 ISBN 978-951-29-5547-3 ISSN 0783-2001

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 1278/2010 vp Osa-aikaeläkkeellä olevien sairauspäivärahaan liittyvien ongelmien korjaaminen Eduskunnan puhemiehelle Jos henkilö sairastuu osa-aikaeläkkeelle jäätyään, putoavat hänen

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 269/2008 vp Puolison suostumus kiinteistökaupassa Eduskunnan puhemiehelle Kun naimisissa oleva henkilö myy puolisoiden asumiseen tarkoitetun kiinteistön, sen myyntiin tarvitaan puolison

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 986/2009 vp Auton katsastamisen mahdollistaminen Espanjassa Eduskunnan puhemiehelle Huomattava määrä suomalaisia asuu osan vuotta Espanjassa. Monilla on siellä oma Suomessa rekisteröity

Lisätiedot

PIETARSAAREN KAUPUNKI Tekninen lautakunta Viranhaltijapäätös. STADEN JAKOBSTAD Tekniska nämnden Tjänstemannabeslut. Datum Paragraf 30/2017

PIETARSAAREN KAUPUNKI Tekninen lautakunta Viranhaltijapäätös. STADEN JAKOBSTAD Tekniska nämnden Tjänstemannabeslut. Datum Paragraf 30/2017 Sakägare/ Asianosainen Ärende/ Asia Alerte Flyttning av en övergiven båt vid Kittholmen - Hylätyn veneen siirtäminen Kittholmasta STADGA FÖR SMÅBÅTSHAMNAR I STADEN JAKOBSTAD 10: Båtar som finns vid bryggorna

Lisätiedot

SOPIMUSOIKEUS, pakolliset aineopinnot 11.2.2008

SOPIMUSOIKEUS, pakolliset aineopinnot 11.2.2008 SOPIMUSOIKEUS, pakolliset aineopinnot 11.2.2008 Vastausohjeet Vastaustilaa on yksi sivu kysymyksissä nro 1 3. Tilaa ylittävää vastausta tai sellaista vastausta, jossa on riviä kohden enemmän kuin yksi

Lisätiedot