Melun seurantamittaukset 2011

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Melun seurantamittaukset 2011"

Transkriptio

1 Vuosangan ampuma- ja harjoitusalue Melun seurantamittaukset 2011 Timo Markula Liisa Kilpi Insinööritoimisto Akukon Oy Helsinki 8/2011

2 (7) DI Timo Markula, DI Liisa Kilpi Vuosangan ampuma- ja harjoitusalue Melun seurantamittaukset 2011 tilaaja: Maavoimien Esikunta, Huolto-osasto yleissopimus: AD , AF toimeksianto: MH7702, tilaus: , yhdyshenkilöt: Asko Parri, meluasiantuntija, MAAVE Sami Sääksjärvi, ympäristöinsinööri, PSHRE Pekka Marjamaa, kiinteistö- ja ympäristövastaava, KAIPR Tiivistelmä Vuosangan ampuma- ja harjoitusalueen ympäristössä tehtiin raskaiden aseiden melun seurantamittauksia tykistön ampumaharjoituksen yhteydessä huhtikuussa Mittausten aikaan alueella ammuttiin 152 mm haupitsilla sekä 120 mm raskaalla kranaatinheittimellä. Mittauspisteet olivat samoja kuin vuoden 2007 meluselvityksen mittauksissa ja vuoden 2010 seurantamittauksissa. Mitatut melutasot eivät ylittäneet puolustusvoimien suositusarvoja raskaiden aseiden melulle. Suurin asuintalojen lähellä mitattu C-äänialtistustaso L CE oli 80 db. Tulos alittaa selvästi suositusarvon 100 db. Mitatut tasot olivat keskimäärin pienempiä kuin aiemmat mittaustulokset; erot mittausten kesken olivat suurimmillaan noin 10 db. Erot johtunevat pääasiassa sääolosuhteista ja ase-panos-tuliasema -yhdistelmistä. Esimerkiksi Katajalammen tuliasemat eivät olleet käytössä, mikä vähensi melua etenkin Löytölän kohdalla. Keskiäänitason L Aeq vertaaminen suositusarvoon edellyttää pitkän ajanjakson melua edustavien tulosten käyttöä; toisin sanoen tarkastelu on tehtävä meluselvityksen laskentatulosten perusteella. Mittaustulosten käyttö suositusarvotarkastelussa vaatisi raskailla aseilla pitkäaikaisia mittauksia, jopa usean vuoden ajalta ja kaikille melulähteille. Tässä esitetyt keskiäänitason mittaustulokset edustavat vain juuri mittauspäivinä esiintynyttä melua. Insinööritoimisto Akukon Oy akustiikka meluntorjunta AV-tekniikka Kornetintie 4 A, HELSINKI puh: Y-tunnus: faksi: (09)

3 Sisällys 1 Johdanto 2 2 Mittausjärjestelyt 2 3 Laitteet ja analyysit 4 4 Mittaustulokset 5 5 Vertailu aiempiin mittauksiin 5 6 Tulosten tarkastelu 6 Viitteet 7 Liite A Kartta mittauspisteistä ja tuloksista, C-äänialtistustaso L CE 1 Johdanto Vuosangan ampuma- ja harjoitusalueen ympäristömelusta laadittiin selvitys vuonna 2008 [1]. Selvitys koostui melun mallilaskennasta ja mittauksista. Mittauksia tehtiin vuoden 2007 aikana seitsemänä eri päivänä ampuma-alueen ympärillä lähimpien asuintalojen läheisyydessä. Melun seurantamittausten tekemistä on pidetty Vuosangassa tarpeellisena meluselvityksen tulosten varmistamiseksi. Seurantamittauksia on tehty aikaisemmin vuonna 2010 [2]. Tässä raportissa esitetään huhtikuun 2011 tykistöammuntojen aikana tehtyjen melun seurantamittausten tulokset. Mittauksia tehtiin lähimmillä asuintaloilla tai niiden läheisyydessä. 2 Mittausjärjestelyt Mittaukset tehtiin 28. ja Kainuun Tykistörykmentin ampumaharjoitus 1/11:n yhteydessä. Ammunnoissa oli käytössä 152 mm haupitsi ja kranaatinheitintelakuorma-auton 120 mm raskas kranaatinheitin. Lähtöpanokset, laukausmäärät ja tuliasemat on lueteltu taulukossa 1. Kaukomittauksissa mitattiin melun huippuäänitasoja sekä äänialtistustasoja ampumaalueen ulkopuolella. Mittauspisteet valittiin siten, että ne edustavat mahdollisimman hyvin ja kattavasti ampumamelun altistusta lähimmillä asuinpaikoilla. Pääosin mitattiin samoissa paikoissa kuin aiemmassa meluselvityksessä ja seurantamittauksissa vertailun helpottamiseksi. Taulukko 1. Mittauspäivinä käytössä olleet aseet, lähtöpanokset, laukausmäärät ja tuliasemat x 152 H 55, 4-panos, 180 ls Paljakkavaara A1, M4 - -, 6-panos, 99 ls Ukonaho A2, M4 9 x 120 TEKAKRH, 2-panos, 50 ls Jussinlammit B4, M7 - -, 4-panos, 33 ls Kielilampi B5, M x 152 H 55, 4-panos, 206 ls Paljakkavaara A3, M6 9 x 120 TEKAKRH, 2-panos, 99 ls Kyntölä itä B6, M6

4 Kaukomittauspisteitä oli yhteensä 8 kpl, joista neljässä mitattiin molempina päivinä. Kaukopisteet olivat lähimpien asuinrakennusten tai -paikkojen läheisyydessä, avoimella ja paikallisesti muuta lähiympäristöä korkeammalla paikalla tai muuten akustisesti edullisissa ja edustavissa paikoissa. Kaukopisteet on merkitty liitteen A karttaan. Kaukopisteiden koodit ovat vastaavat kuin seurantamittauksissa Näkymiä kaukomittauspisteistä on esitetty kuvissa 1. Kuvat 1. Näkymiä kaukomittauspisteistä: (ylä vasen) K11 Korkeavaara; (ylä oikea) K9 Paavonniemi; (keski vasen) K7 Niemenkylä; (keski oikea) K6 Pirttimäki; (ala vasen) K2 Löytölä; (ala oikea) K8 Hautala.

5 Mittauspäivien sää on esitetty taulukossa 2. Säätila, tärkeimpänä tuulen suunta, oli molempina päivinä melun etenemisen suhteen kohtalaisen suotuisa tuliasemien ja iskemäalueiden itäpuolella- ja eteläpuolella. Taulukko 2. Mittauspäivien sää. pvm lämpö, C pilvet tuuli nopeus, m/s /8 7/8 NW /8 6/8 N W Laitteet ja analyysit Mikrofonien äänisignaalit tallennettiin digitaalitallentimilla WAV-tiedostoiksi. Tiedostojen jälkikäsittely, editointi ja analyysi tehtiin tietokoneella. Mittaussignaalit ovat näin täydellisinä käytettävissä koko jälkikäsittelyssä. Mittauksessa ja analysoinnissa käytetyt laitteet ja välineet on lueteltu taulukossa 3. Taulukko 3. Mittaus- ja analyysilaitteisto. äänitasokalibraattori Brüel & Kjær 4231 Mittaukset äänitasomittari Norsonic 118 kondensaattorimikrofoni Norsonic 1225 digitaalitallennin Fostex FR-2LE äänitasomittari Brüel & Kjær 2235 kondensaattorimikrofoni Brüel & Kjær 4155 digitaalitallennin Fostex FR-2LE äänitasomittari Brüel & Kjær 2230 kondensaattorimikrofoni Brüel & Kjær 4155 digitaalitallennin Fostex FR-2LE Analyysi jälkikäsittelyohjelma Adobe Audition 3.0 äänitasoanalyysiohjelma Akukon SLM/TP (oma)* *koodi tarkistettu: täyttää äänitasomittaristandardin IEC Mittalaitteistot kalibroitiin ennen ja jälkeen mittauksia äänitasokalibraattorilla. Tallennusvaiheessa äänitasomittarit toimivat tallentimien esivahvistimina. Mikrofonit olivat noin 1,7 m korkeudella maanpinnasta. Mikrofonit oli varustettu tuulisuojilla. Tallenteiden jälkikäsittelyssä laukaukset ja iskemät jaettiin ensin puhtaisiin sekä taustamelun tai muun häiriön kuten liikennemelun pilaamiin. Jälkimmäiset hylättiin jatkokäsittelystä. Seuraavaksi kaikille hyväksytyille laukauksille ja iskemille määritettiin: C-painotettu huippuäänitaso L Cpeak C-painotettu äänialtistustaso L CE A-painotettu äänialtistustaso L AE

6 Kaukopisteissä mukaan otettujen yksittäisten tapahtumien altistustasoista laskettiin signaalienergian eli neliölliset keskiarvot. Altistustaso on määritelmänsä mukaisesti signaalienergian taso, joten sen keskiarvot lasketaan aina energiakeskiarvoina. Huippuäänitasojen keskiarvo laskettiin sen sijaan tasojen aritmeettisena keskiarvona. 4 Mittaustulokset Mittaustulokset on esitetty taulukossa 4. Liitteen A kartassa on esitetty C-äänialtistustason L CE tulokset. Lisäksi välittömistä mittaustuloksista laskettiin päiväajan keskiäänitason L Aeq,r mittaustulokset molemmille mittauspäiville ottaen huomioon koko päivän laukausmäärät. Tulokset sisältävät impulssikorjauksen +10 db ja ne on esitetty taulukossa 5. 5 Vertailu aiempiin mittauksiin Enimmäismelun eli C-äänialtistustasojen L CE vertailu aiempien vuosien 2007 ja 2010 mittaustuloksiin on esitetty kuvassa 2. Siinä on tarkasteltu eri vuosina suurimpia mitattuja tasoja. Keskiäänitason L Aeq vertailu vuoden 2010 tuloksiin on esitetty taulukossa 5. Kuvasta 2 nähdään, että eri vuosien välillä mittaustuloksissa on keskimäärin vaihtelua n. alle 10 db. Vaihtelua aiheuttavat ase- ja panoskohtaiset erot sekä erot sääolosuhteissa. Lisäksi vertailuun vaikuttaa se, mitkä tuliasemat kunakin mittauspäivänä ovat olleet käytössä. Esimerkiksi Löytölän aiempia vuosia pienempi mittaustulos selittyy sillä, että Katajalammen tuliasema ei ollut tämän vuoden harjoituksessa käytössä. Aiemmin on havaittu, että sään vaihtelu voi aiheuttaa jopa db vaihteluvälin tuloksissa useiden kilometrien mittausetäisyyksillä. Usein jopa saman mittauspäivän aikana vaihtelu saattaa eri laukausten välillä olla 10 db. 100 L CE, db 90 v v v Kuva 2. Mittaustulosten karkea vertailu vuonna 2011, 2010 ja 2007 tehtyjen mittausten välillä. Arvot ovat suurimpia mitattuja laukausten tai iskemien C-äänialtistustasoja L CE.

7 Taulukko 4. Mittaustulokset [db]; d: mittauspisteen etäisyys tuliasemasta/maalialueesta, N: mitattujen laukausten/iskemien lukumäärä. mittauspiste ase/äänilähde d, km L Cpeak L CE L AE N K2 Löytölä 152 H lähtö A2, 6-p 8, H iskemä M4 8, KRH lähtö B5, 4-p 11, KRH iskemä M9 5, K4 Kaleva 152 H lähtö A2, 6-p 8, H iskemä M4 9, K6 Pirttimäki 152 H lähtö A1, 4-p 6, H iskemä M4 7, KRH lähtö B4, 2-p 6, KRH iskemä M7 5, K7 Niemenkylä 152 H lähtö A2, 6-p 8, H iskemä M4 10, K8 Hautala 152 H lähtö A1, 4-p 6, H iskemä M4 10, KRH läh B4/isk M7, 2-p 10,0-8, K9 Paavonniemi 152 H lähtö A2, 6-p 10, H iskemä M4 8, KRH lähtö B5, 4-p 6, KRH iskemä M9 6, K11 Korkeavaara 152 H lähtö A1, 4-panos 5, H iskemä M4 12, KRH läh B4/isk M7, 2-p 12,7-10, K12 Kanerva 152 H lähtö A2, 6-p 10, H iskemä M4 7, KRH läh B5/isk M9, 4-p 6,1-5, K2 Löytölä 152 H lähtö A3, 4-p 8, H iskemä M6 9, KRH lähtö B6, 2-p 10, KRH iskemä M6 9, K6 Pirttimäki 152 H lähtö A3, 4-p 5, H iskemä M6 7, KRH lähtö B6, 2-p 8, KRH iskemä M6 7, K7 Niemenkylä 152 H lähtö A3, 4-p 8, H iskemä M6 10, KRH lähtö B6, 2-p 11, KRH iskemä M6 10, K8 Hautala 152 H lähtö A3, 4-p 8, H iskemä M6 10, KRH lähtö B6, 2-p 10, KRH iskemä M6 10,

8 Taulukko 5. Keskiäänitason L Aeq,r mittaustulokset (sis. impulssikorjaus + 10 db) [db] vuosina 2010 ja K2 Löytölä K4 Kaleva K6 Pirttimäki K7 Niemenkylä K8 Hautala K9 Paavonniemi Tulosten tarkastelu Suomessa ei ole raskaiden aseiden melulle varsinaisia ohjearvoja. Puolustusvoimien ohjeessa [3] on esitetty seuraavat suositusarvot: yhden tapahtuman C-äänialtistustaso L CE 100 db päiväajan impulssikorjattu A-keskiäänitaso L Aeq,r 55 db Vuosangan suositusarvotarkastelu on tehty vuoden 2008 ympäristömeluselvityksessä. Tämän työn mittaukset täydentävät osaltaan selvityksen tuloksia samoin kuin vuoden 2010 seurantamittaukset. Näissä mittauksissa suurin asuintalojen läheisyydessä mitattu C-äänialtistustaso L CE oli 80 db, mikä alittaa selvästi suositusarvon. Keskiäänitason L Aeq vertaaminen suositusarvoon edellyttää pitkän ajanjakson melua edustavien tulosten käyttöä; toisin sanoen tarkastelu on tehtävä meluselvityksen laskentatulosten perusteella. Mittaustulosten käyttö suositusarvotarkastelussa vaatisi raskailla aseilla pitkäaikaisia mittauksia, jopa usean vuoden ajalta ja kaikille melulähteille. Taulukon 5 mittaustulokset edustavat vain juuri mittauspäivinä esiintynyttä melua. Viitteet 1. MARKULA T & LAHTI T, Vuosangan ampuma- ja harjoitusalue. Ympäristömeluselvitys. AKUKON , Helsinki MARKULA T, GOUATARBES B & LAHTI T, Vuosangan ampuma- ja harjoitusalue. Melun seurantamittaukset AKUKON , Helsinki Raskaiden aseiden ja räjähteiden aiheuttaman ympäristömelun arviointi. Ohje. Puolustusvoimat. Helsinki 2005.

9 akukon Liite A Vuosangan ampuma- ja harjoitusalue Melun seurantamittaukset 2011 Mittaustulokset 28. ja Yksi laukaus tai iskemä, C-äänialtistustaso LCE K9 Paavonniemi H lähtö A1: 53 db 152H iskemä M4: 67 db 120KRH lähtö B5: 71 db 120KRH iskemä M9: 66 db B5 Kielilampi x 120 TEKAKRH 4-panos K12 Kanerva H lähtö A2: 60 db 152H iskemä M4: 77 db 120KRH lähtö B5, iskemä M9: 74 db B4 Jussinlammit x 120 TEKAKRH 2-panos M6 M4 M9 M7 B6 Kyntölä itä x 120 TEKAKRH 2-panos A2/A3 Ukonaho/Paljakkavaara 28/ x 152 H 55 6/4-panos K6 Pirttimäki 28/ H lähtö A1/A3: 75/75 db 152H iskemä M4/M6: 76/78 db 120KRH lähtö B4/B6: 60/61 db 120KRH iskemä M7/M6: 65/72 db A1 Paljakkavaara x 152 H 55 4-panos K8 Hautala 28/ H lähtö A1/A3: 75/75 db 152H iskemä M4/M6: 72/68 db 120KRH lähtö B4, iskemä M7 (28.4): 60 db 120KRH lähtö B6 (29.4): 55 db 120KRH iskemä M6 (29.4): 67 db K2 Löytölä 28/ H lähtö A2/A3: 64/65 db 152H iskemä M4/M6: 73/67 db 120KRH lähtö B5/B6: 63/52 db 120KRH iskemä M9/M6: 69/67 db K4 Kaleva H lähtö A2: 66 db 152H iskemä M4: 73 db K7 Niemenkylä 28/ H lähtö A2/A3: 66/72 db 152H iskemä M4/M6: 73/69 db 120KRH lähtö B6 (29.4): 58 db 120KRH iskemä M6 (29.4): 60 db K11 Korkeavaara H lähtö A1: 80 db 152H iskemä M4: 73 db 120KRH lähtö B4, iskemä M7: 61 db akukon Insinööritoimisto Akukon Oy LK/ Cadna/A 4.1 Mittakaava: Ruutukoko: 1:80000 (A4) 1000 x 1000 m

POHJOISJÄRVEN OSAYLEISKAAVA KEURUU MELUMITTAUKSET. Vastaanottaja Keuruun kaupunki. Asiakirjatyyppi Raportti. Päivämäärä 18.3.2014

POHJOISJÄRVEN OSAYLEISKAAVA KEURUU MELUMITTAUKSET. Vastaanottaja Keuruun kaupunki. Asiakirjatyyppi Raportti. Päivämäärä 18.3.2014 Vastaanottaja Keuruun kaupunki Asiakirjatyyppi Raportti Päivämäärä 18.3.2014 Projektinumero 82128008-17 POHJOISJÄRVEN OSAYLEISKAAVA KEURUU MELUMITTAUKSET POHJOISJÄRVEN OSAYLEISKAAVA KEURUU Päivämäärä 18.3.2014

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNKI, EU-MELUSELVITYS. Tapio Lahti, Benoît Gouatarbès, Timo Markula

HELSINGIN KAUPUNKI, EU-MELUSELVITYS. Tapio Lahti, Benoît Gouatarbès, Timo Markula HELSINGIN KAUPUNKI, EU-MELUSELVITYS Tapio Lahti, Benoît Gouatarbès, Timo Markula Insinööritoimisto Akukon Oy Kornetintie 4 A, 00380 HELSINKI Tapio.Lahti@akukon.fi 1 JOHDANTO EU:n ympäristömeludirektiivi

Lisätiedot

Päätös ympäristövaikutusten arvioinnin tarpeellisuudesta Vuosangan ampuma- ja harjoitusalueen laajennushankkeen

Päätös ympäristövaikutusten arvioinnin tarpeellisuudesta Vuosangan ampuma- ja harjoitusalueen laajennushankkeen Päiväys Datum Dnro Dnr 4.4.2008 KAI-2006-Y-209 Pohjois-Suomen sotilasläänin esikunta PL 119 90101 Oulu Viite / Hänvisning Ylä-Vieksin kyläyhdistys ry:n aloitteet ja kirjelmät (29.11.2006, 28.12.2006, 16.1.2007,

Lisätiedot

YMPÄRISTÖMELUMITTAUKSET

YMPÄRISTÖMELUMITTAUKSET Vastaanottaja Helsinkin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymä Asiakirjatyyppi Mittausraportti Päivämäärä 18.8.2014 Viite 151001020 ÄMMÄSSUON JÄTTEENKÄSITTELYKESKUS, ESPOO YMPÄRISTÖMELUMITTAUKSET ÄMMÄSSUON

Lisätiedot

PUOLUSTUSHALLINNON RAKENNUSLAITOS ROVAJÄRVEN AMPUMA- JA HARJOITUSALUE

PUOLUSTUSHALLINNON RAKENNUSLAITOS ROVAJÄRVEN AMPUMA- JA HARJOITUSALUE Vastaanottaja Puolustushallinnon rakennuslaitos Asiakirjatyyppi Ympäristöselvitys Päivämäärä tammikuu 2013 Viite 82142930 PUOLUSTUSHALLINNON RAKENNUSLAITOS ROVAJÄRVEN AMPUMA- JA HARJOITUSALUE PUOLUSTUSHALLINNON

Lisätiedot

Vuosangan meluselvitys ja ympäristölupa

Vuosangan meluselvitys ja ympäristölupa YLÄ-VIEKSIN KYLÄYHDISTYS RY Liite 1 Niemenkyläntie 165 88730 Ylä-Vieksi kylayhdistys@vieksi.fi 1.5.2008 Vuosangan meluselvitys ja ympäristölupa Kainuun ympäristökeskuksen päätti 4.4.2008, ettei Vuosangan

Lisätiedot

KAINUUN 1. VAIHEMAAKUNTAKAAVA Valmisteluvaiheen eri vaihtoehtojen vaikutusten arviointi

KAINUUN 1. VAIHEMAAKUNTAKAAVA Valmisteluvaiheen eri vaihtoehtojen vaikutusten arviointi KAINUUN 1. VAIHEMAAKUNTAKAAVA Valmisteluvaiheen eri vaihtoehtojen vaikutusten arviointi Kainuun maakunta -kuntayhtymä Julkaisija Kainuun maakunta -kuntayhtymä PL 400 87070 Kainuu Puh. (08) 6155 41 Faksi

Lisätiedot

YMPÄRISTÖMELUSELVITYS

YMPÄRISTÖMELUSELVITYS Ympäristömelu Raportti PR Y2094 1 Sivu 1 (10) Kuljetus ja Kaivuu Siivonen Oy Ab Kaj Adolfsson Kuparikatu 18 21600 Parainen Turku 13.9.2013 YMPÄRISTÖMELUSELVITYS Kiinteistö 445 442 1 59, Kuparikatu, Parainen

Lisätiedot

Tärinäntorjuntaohjelma -

Tärinäntorjuntaohjelma - Tärinäntorjuntaohjelma - Rajavartiointiin käytettyjen moottorikelkkojen tärinän vaikutusten arviointi Rajavartiolaitos Sisällysluettelo Sisällysluettelo... 2 Alkusanat... 3 Johdanto... 4 Käsitteet... 4

Lisätiedot

YIT Rakennus Oy KOIRASAARENTIE 2 HOPEALAAKSON ALUE HELSINKI. Meluntorjuntasuunnitelma

YIT Rakennus Oy KOIRASAARENTIE 2 HOPEALAAKSON ALUE HELSINKI. Meluntorjuntasuunnitelma YIT Rakennus Oy KOIRASAARENTIE 2 HOPEALAAKSON ALUE HELSINKI Meluntorjuntasuunnitelma Insinööritoimisto POHJATEKNIIKKA OY Nuijamiestentie 5 B, 00400 Helsinki, Puh. (09) 477 7510, Fax (09) 4777 5111 Suunnittelu-

Lisätiedot

HYVINKÄÄN MELUNTORJUNTAOHJELMA 2003

HYVINKÄÄN MELUNTORJUNTAOHJELMA 2003 HYVINKÄÄN MELUNTORJUNTAOHJELMA 2003 SISÄLLYSLUETTELO ESIPUHE... 4 1. MELUSTA YLEISESTI... 5 2. LÄHTÖKOHDAT JA TAVOITTEET... 6 2.1 Meluntorjuntaan liittyvä lainsäädäntö... 6 2.1.1 Ympäristönsuojelulaki...

Lisätiedot

KEURUUN KAUPUNKI VALKEINEN KIRKONSEUDUN ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA. Vastaanottaja Keuruun kaupunki

KEURUUN KAUPUNKI VALKEINEN KIRKONSEUDUN ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA. Vastaanottaja Keuruun kaupunki Vastaanottaja Keuruun kaupunki Asiakirjatyyppi Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Päivämäärä 26.10.2012 / 22.5.2014 / 12.11.2014 KEURUUN KAUPUNKI VALKEINEN KIRKONSEUDUN ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS

Lisätiedot

PÄIJÄT-HÄMEEN JÄTEHUOLTO OY KUJALAN JÄTEKESKUKSEN YVA HAJUPÄÄSTÖJEN LEVIÄMISSELVITYS. Harri Pietarila Birgitta Alaviippola Risto Varjoranta

PÄIJÄT-HÄMEEN JÄTEHUOLTO OY KUJALAN JÄTEKESKUKSEN YVA HAJUPÄÄSTÖJEN LEVIÄMISSELVITYS. Harri Pietarila Birgitta Alaviippola Risto Varjoranta PÄIJÄT-HÄMEEN JÄTEHUOLTO OY KUJALAN JÄTEKESKUKSEN YVA HAJUPÄÄSTÖJEN LEVIÄMISSELVITYS Harri Pietarila Birgitta Alaviippola Risto Varjoranta PÄIJÄT-HÄMEEN JÄTEHUOLTO OY KUJALAN JÄTEKESKUKSEN YVA HAJUPÄÄSTÖJEN

Lisätiedot

Oulun kaupungin meluselvitys vuonna 2012. Raportti kansallisilla melun tunnusluvuilla. Versio 3.0 2012-04-26

Oulun kaupungin meluselvitys vuonna 2012. Raportti kansallisilla melun tunnusluvuilla. Versio 3.0 2012-04-26 Oulun kaupungin meluselvitys vuonna 2012 Raportti kansallisilla melun tunnusluvuilla Versio 3.0 2012-04-26 OULUN KAUPUNGIN MELUSELVITYS VUONNA 2012 Raportti kansallisilla melun tunnusluvuilla Ilkka Niskanen,

Lisätiedot

RENGASMELUN EMISSIO JA LEVIÄMINEN ERI TIEPÄÄLLYSTEILLÄ

RENGASMELUN EMISSIO JA LEVIÄMINEN ERI TIEPÄÄLLYSTEILLÄ RENGASMELUN EMISSIO JA LEVIÄMINEN ERI TIEPÄÄLLYSTEILLÄ Jarno Kokkonen ja Tapio Lahti Insinööritoimisto Akukon Oy Kornetintie 4 A, 00380 HELSINKI jarno.kokkonen@akukon.fi 1 JOHDANTO Tieliikenteen melu on

Lisätiedot

YMPÄRISTÖMELUSELVITYS OTALAMMEN TAAJAMA, ASEMAKAAVAMUUTOS OT 15

YMPÄRISTÖMELUSELVITYS OTALAMMEN TAAJAMA, ASEMAKAAVAMUUTOS OT 15 114 Ympäristömelu Raportti PR-Y1612 Vihdin kunta Turku 12.10.2010 Matti Hult Asemantie 30 Sivu 1(14) 03100 Nummela YMPÄRISTÖMELUSELVITYS OTALAMMEN TAAJAMA, ASEMAKAAVAMUUTOS OT 15 Raportin vakuudeksi Jani

Lisätiedot

ULKOILMATAPAHTUMIEN MELUKYSYMYKSIÄ MALLINNUS, MITTAUKSET JA ARVIOINTI.

ULKOILMATAPAHTUMIEN MELUKYSYMYKSIÄ MALLINNUS, MITTAUKSET JA ARVIOINTI. ULKOILMATAPAHTUMIEN MELUKYSYMYKSIÄ MALLINNUS, MITTAUKSET JA ARVIOINTI. Benoît Gouatarbès, Uli Jetzinger Insinööritoimisto Akukon Oy Kornetintie 4 A, 00380 HELSINKI benoit.gouatarbes@akukon.fi 1 JOHDANTO

Lisätiedot

Tärinäntorjuntaohjelma -

Tärinäntorjuntaohjelma - Tärinäntorjuntaohjelma - Lentokenttien ruohonleikkaukseen käytetyn työkonekaluston tärinän aiheuttamat terveysriskit Finavia Sisällysluettelo Sisällysluettelo... 2 Alkusanat... 3 Johdanto... 4 Käsitteet...

Lisätiedot

RAIDELIIKENNEMELUSELVITYS

RAIDELIIKENNEMELUSELVITYS 111 Ympäristömelu Raportti PR-Y1942-1 Järvenpään kaupunki Turku 30.8.2012 Kaupunginarkkitehti Ilkka Holmila Sivu 1(11) + liitteet Seutulantie 12 04401 Järvenpää RAIDELIIKENNEMELUSELVITYS Perhelän kortteli,

Lisätiedot

Utin lentoaseman ympäristöluvan nro 129/05/1 melua koskeva selvitys ja melunhallintasuunnitelmat

Utin lentoaseman ympäristöluvan nro 129/05/1 melua koskeva selvitys ja melunhallintasuunnitelmat Etelä-Suomi Päätös Nro 60/2010/1 Dnro ESAVI/316/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 14.12.2010 ASIA Utin lentoaseman ympäristöluvan nro 129/05/1 melua koskeva selvitys ja melunhallintasuunnitelmat HAKIJAT

Lisätiedot

Tuulivoimakohteen melu-, välkevarjostusja näkyvyysmallinnukset

Tuulivoimakohteen melu-, välkevarjostusja näkyvyysmallinnukset Tuulivoimakohteen melu-, välkevarjostusja näkyvyysmallinnukset Lestijärvi, turbiiniryhmä 3 Erkki Heikkola, Mika Laitinen, Riku Suutari Numerola Oy Tulosten käyttö- ja jakeluoikeudet Tämä raportti on luottamuksellinen

Lisätiedot

Nro 110/2011/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/158/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 21.9.2011

Nro 110/2011/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/158/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 21.9.2011 YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS Nro 110/2011/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/158/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 21.9.2011 ASIA Jätteenkäsittelytoimintaa koskeva ympäristölupa ja toiminnan aloittaminen muutoksenhausta

Lisätiedot

TIE- JA RAIDELIIKENNEMELUSELVITYS

TIE- JA RAIDELIIKENNEMELUSELVITYS 112 Ympäristömelu Raportti PR-Y1834-1 Tampereen kaupunki Turku 20.2.2012 Antonia Sucksdorff Sivu 1(12) TIE- JA RAIDELIIKENNEMELUSELVITYS Kohde: Iidesjärven osayleiskaava, AK-4 kortteli ID numero: 361789

Lisätiedot

1. TUULIVOIMALOIDEN MELU YLITTÄÄ LAAJALLA ALUEELLA OHJEARVOT (VAIKKA MELUMALLINNUKSET ON TEHTY VASTOIN OHJEISTUKSIA)

1. TUULIVOIMALOIDEN MELU YLITTÄÄ LAAJALLA ALUEELLA OHJEARVOT (VAIKKA MELUMALLINNUKSET ON TEHTY VASTOIN OHJEISTUKSIA) 1 2.9.2013 MUISTUTUS: PURNUVUOREN RANTA-ASEMAKAAVAMUUTOS Olemme perehtyneet Purnuvuoren ranta-asemakaavamuutosehdotukseen ja kaavaselostukseen. Kaavamuutosehdotus sisältää mm. sen, että Purnuvuorelle aiotaan

Lisätiedot

Turun seudun rataympäristöselvitys. Vaihe 1 Nykytilan kartoitus. Vaihe 2 Toimenpideohjelma

Turun seudun rataympäristöselvitys. Vaihe 1 Nykytilan kartoitus. Vaihe 2 Toimenpideohjelma 2010 Turun seudun rataympäristöselvitys Vaihe 1 Nykytilan kartoitus Vaihe 2 Toimenpideohjelma Turun seudun rataympäristöselvitys Vaihe 1 Nykytilan kartoitus Vaihe 2 Toimenpideohjelma Liikennevirasto Helsinki

Lisätiedot

Metsähallitus Piiparinmäki-Lammaslamminkankaan tuulivoimahankkeen meluvaikutukset

Metsähallitus Piiparinmäki-Lammaslamminkankaan tuulivoimahankkeen meluvaikutukset LIITE 7 Pöyry Finland Oy Päiväys 29.11.2013 Sivu 1 (14) Yhteyshlö Carlo Di Napoli Tehokkuus- ja mittauspalvelut Puh. 010 33 24587 Faksi 010 33 24239 carlo.dinapoli@poyry.com Metsähallitus Piiparinmäki-Lammaslamminkankaan

Lisätiedot

Kivitalojen ääneneristys. Mikko Kylliäinen

Kivitalojen ääneneristys. Mikko Kylliäinen Kivitalojen ääneneristys Mikko Kylliäinen Suomen Rakennusmedia Oy Helsinki 2011 Kestävä Kivitalo -yritysryhmän osakasyritykset: Celsa Steel Servise Oy Rudus Oy Wienerberger Oy Finnsementti Oy RT Valmisbetonivaliokunta

Lisätiedot

Meluvalitukset kaavoista ja korkeimman hallintooikeuden

Meluvalitukset kaavoista ja korkeimman hallintooikeuden Meluvalitukset kaavoista ja korkeimman hallintooikeuden päätökset Hannu Airola Korkeimman hallinto-oikeuden (KHO) ratkaisut Uudenmaan asema- ja yleiskaavoista tehdyistä meluvalituksista ovat tapauskohtaisia.

Lisätiedot

AVO- JA KOPPIKONTTORIN ÄÄNIYMPÄRISTÖJEN SUBJEKTIIVINEN JA OBJEKTIIVINEN TARKASTELU

AVO- JA KOPPIKONTTORIN ÄÄNIYMPÄRISTÖJEN SUBJEKTIIVINEN JA OBJEKTIIVINEN TARKASTELU AVO- JA KOPPIKONTTORIN ÄÄNIYMPÄRISTÖJEN SUBJEKTIIVINEN JA OBJEKTIIVINEN TARKASTELU Riikka Helenius, Anu Kaarlela, Jaana Jokitulppo, Petra Larm, Jukka Keränen ja Valtteri Hongisto Työterveyslaitos, Ilmastointi-

Lisätiedot

Kahden sillan kansilaattojen RHseurantamittaukset

Kahden sillan kansilaattojen RHseurantamittaukset TUTKIMUSSELOSTUS Nro VTT-S-02777-07 26.3.2007 (Oulu: Kasarmintien ylikulkusilta 10.2.06) Kahden sillan kansilaattojen RHseurantamittaukset Tilaaja: Tiehallinto Valtion ydinjätehuoltorahasto Ratahallintokeskus

Lisätiedot