YMPÄRISTÖMELUMITTAUKSET

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "YMPÄRISTÖMELUMITTAUKSET"

Transkriptio

1 Vastaanottaja Helsinkin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymä Asiakirjatyyppi Mittausraportti Päivämäärä Viite ÄMMÄSSUON JÄTTEENKÄSITTELYKESKUS, ESPOO YMPÄRISTÖMELUMITTAUKSET

2 ÄMMÄSSUON JÄTTEENKÄSITTELYKESKUS, ESPOO YMPÄRISTÖMELUMITTAUKSET Päivämäärä Laatija Miikka Valtonen Tarkastaja Petteri Laine Ympäristömelumittaukset Ämmässuon jätteenkäsittelykeskusken ympäristössä Uudenmaan ympäristökeskuksen hyväksymän tarkkailusuunnitelman mukaisesti. Viite Ramboll Pakkahuoneenaukio 2 PL TAMPERE T F

3 YMPÄRISTÖMELUMITTAUKSET SISÄLTÖ 1. JOHDANTO 1 2. YMPÄRISTÖMELUN OHJEARVOT JA YMPÄRISTÖLUVAN EHDOT 1. YMPÄRISTÖMELUMITTAUKSET 2.1 Sääolosuhteet.2 Mittausten aikaiset merkittävimmät melulähteet. Impulssimaisuus ja kapeakaistaisuus 4 4. TULOKSET Tulosten vertailu 6 5. TULOSTEN ARVIOINTI 7 LIITTEET 1. Mittauspöytäkirjat ( sivua)

4 1 1. JOHDANTO Ämmässuon jätteenkäsittelykeskuksen ympäristössä mitattiin melua kolmessa pisteessä Uudenmaan ympäristökeskuksen hyväksymän tarkkailusuunnitelman (Dnro UUS-2005-Y-45-12) mukaisesti. Työn on tilannut Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymä, josta tilaajan yhteyshenkilönä on toiminut Sirkka Kuisma-Granvik. Työstä on vastannut Ramboll Finland Oy:ssä DI Petteri Laine. Mittaukset ja raportoinnin on suorittanut DI Miikka Valtonen. 2. YMPÄRISTÖMELUN OHJEARVOT JA YMPÄRISTÖLUVAN EHDOT Valtioneuvosto on antanut melutason yleiset ohjearvot (Valtioneuvoston päätös 99/92). Päätöstä ei sovelleta teollisuus-, katu- ja liikennealueilla eikä melusuoja-alueiksi tarkoitetuilla alueilla. Taulukossa 2.1 on esitetty päivä- ja yöajan ohjearvot ulkona ja sisällä. Taulukko 2.1. VNp 99/1992 mukaiset yleiset melutason ohjearvot. L Aeq, enintään Ulkona Päivällä (07 22) Yöllä (22 07) Asumiseen käytettävät alueet, virkistysalueet taajamissa ja niiden 55 db db 1) välittömässä läheisyydessä sekä hoito- tai oppilaitoksia palvelevat alueet Uudet asuinalueet, virkistysalueet taajamissa ja niiden välittömässä 55 db 45 db 1) läheisyydessä sekä hoito- tai oppilaitoksia palvelevat Loma-asumiseen käytettävät alueet ), leirintäalueet ja virkistysalueet 45 db db 2) taajamien ulkopuolella sekä luonnonsuojelualueet Sisällä Asuin-, potilas- ja majoitushuoneet 5 db 0 db Opetus- ja kokoontumistilat 5 db - Liike- ja toimistohuoneet 45 db - 1) Oppilaitoksia palvelevilla alueilla ei sovelleta yöohjearvoa 2) Yöohjearvoa ei sovelleta sellaisilla luonnonsuojelualueilla, joita ei yleisesti käytetä oleskeluun tai luonnon havainnointiin yöllä ) Loma-asumiseen käytettävillä alueilla taajamassa voidaan soveltaa asumiseen käytettävien alueiden ohjearvoja L Aeq = melun A-painotettu keskiäänitaso (ekvivalenttitaso) Ohjearvojen määrittely tarkoittaa melun ekvivalenttitasoa eli keskimelutasoa koko ohjearvon aikavälillä. Siten lyhytaikaiset ohjearvon desibelirajan ylitykset eivät välttämättä aiheuta päätöksessä tarkoitetun ohjearvon ylitystä, mikäli aikaväli sisältää hiljaisempia jaksoja. Mikäli melu on luonteeltaan impulssimaista tai kapeakaistaista, siihen lisätään 5 db.

5 2 Etelä-Suomen aluehallintoviraston Ämmässuon jätteenkäsittelykeskukselle myöntämässä ympäristölupapäätöksessä (Dnrot ESAVI/705/04.08/2010, ESAVI/510/04.08/2010; lupa ei vielä lainvoimainen) on annettu melua koskien seuraava lupamääräys: Jätteenkäsittelykeskuksen toiminnoista aiheutuva melu, liikenne mukaan lukien, ei saa ylittää lähimmissä häiriintyvissä kohteissa päivällä klo 7-22 ekvivalenttimelutasoa (LAeq) 55 db. Louhintaa ja murskausta koskevassa ympäristöluvassa ( ) lupamääräys on seuraava: Kalliolouhinnan ja murskauslaitoksen toiminnoista, liikenne mukaan lukien, aiheutuva melu ei saa ylittää häiriintyvissä kohteissa päivällä klo 7-21 ekvivalenttimelutasoa 55 db (LAeq). Kaasuvoimalaa koskevassa ympäristöluvassa ( ) lupamääräys on seuraava: Voimalaitoksen toiminta ei saa vaikuttaa alueen toiminnoista aiheutuvaan kokonaismeluun niin, että se ylittäisi lähimmissä melulle altistuvissa kohteissa päivällä klo 7-21 ekvivalenttimelutason LAeq 55 db tai yöllä klo 22-7 ekvivalenttimelutason LAeq db. Vertailuarvona käytetään ympäristöluvassa määriteltyä raja-arvoa 55 db.. YMPÄRISTÖMELUMITTAUKSET Jätteenkäsittelykeskuksen aiheuttamaa ympäristömelua mitattiin lähimmille asuinalueille (Kolmperä, Laitamaa ja Råbacka) määritellyistä kolmesta mittauspisteestä mittausohjelman mukaan. Kuvassa.1 on esitetty mittauspisteiden sijainnit. Kuva.1. Mittauspisteiden sijainti. Mittaukset suoritettiin noin klo välisenä aikana. Jätteenkäsittelykeskuksen toiminta mittauspäivänä oli normaalia. Alueella ei ollut mittauspäivänä murskaustoimintaa. Mittaukset suoritettiin tarkkuusluokan 1 tarkkuusäänitasomittarilla (Norsonic Nor1) mittaamalla 1 s ekvivalenttimelutasoja mittarin muistiin mittausajan melun vaihtelun todentamiseksi ja mahdollisten häiriöäänien poistamiseksi. Mittausjakson kesto oli noin 1 tunti mittauspistettä koh-

6 ti. Melumittari oli mittausten aikana sijoitettuna jalustalle 1,5 m korkeudelle maasta. Mikrofoni oli varustettuna tuulisuojalla..1 Sääolosuhteet Mittausten aikainen säätila rekisteröitiin Ämmässuon jätteenkäsittelykeskuksen sääasemalla. Mittausjakson aikainen säätila on kirjattu mittauspöytäkirjoihin. Ympäristöministeriön vuonna 1995 julkaiseman ympäristömelun mittausohjeessa on määritetty ohjeelliset mittausolosuhdevaatimukset. Vaatimuksena tuuliolosuhteiden osalta on, että tuuli on heikkoa (0-5 m/s) ja suotuisten olosuhteiden edellytyksenä tuulen suunta on melulähteestä mittauspisteeseen päin (±45 sektorissa), tai tuulta ei ole ollenkaan. Mittaukset pyrittiin tekemään tuuliolosuhteissa, jossa tuulensuunta on jätteenkäsittelykeskukselta ±45 sektorissa mittauspisteisiin. Mittauspisteiden 1 ja osalta sääolosuhteet olivat ympäristömelun mittausohjeen mukaan suotuisat, mittauspisteen 2 osalta vaatimuksen mukaiset, mutta epävarmuuden kannalta olosuhteet eivät olleet suotuisat. Kootut mittausten aikaiset sääolot on esitetty taulukossa.1.1. Taulukko.1.1. Mittausten aikaiset sääolosuhteet Mp Ajankohta Lämpötila, C Tuulen tulosuunta ja nopeus Mittausohjeen mukaiset sääolosuhteet? / 2-4 m/s kyllä / -5 m/s ei suotuisa tuulensuunta / -5 m/s kyllä.2 Mittausten aikaiset merkittävimmät melulähteet Mittauspisteiden merkittävimmät melulähteet olivat jätteenkäsittelykeskukselta kuuluvan toiminnan äänet, koneiden käyntiääntä ja satunnaisia kolahduksia. Muita (häiriöääniksi tulkittavia) äänilähteitä olivat lentoliikenne sekä lintujen laulu. Kuvassa.2.1 on esitetty Ämmässuon jätteenkäsittelykeskuksen alueella sijainneet melulähteet. Tiedot melulähteistä ja niiden sijainneista on saatu sähköpostitse Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymän Janina Virtaselta Alueella oli mittauksen aikana käynnissä paalien kuormausta (1), kuonan läjitystä (2), nurmikon leikkausta traktorilla () sekä altaiden painepesua (4).

7 4 Kuva.2.1 Melulähteet Ämmässuon jätteenkäsittelykeskuksen alueella.. Impulssimaisuus ja kapeakaistaisuus Melun kapeakaistaisuutta arvioitiin mittauksissa tarkastelemalla mitattuja taajuusjakaumia 1/ oktaavikaistoittain sekä kuulohavaintojen perusteella. Melu ei ollut luokiteltavissa kapeakaistaiseksi missään mittauspisteessä. Melun impulssimaisuutta arvioitiin L AImax -L ASmax erotus >5dB menetelmällä ja kuulohavainnoin. Melun ei havaittu olevan impulssimaista missään mittauspisteessä. 4. TULOKSET Mittauksen melumittauspöytäkirja on esitetty liitteessä 1. Mittaustuloksista on poistettu mittauksiin kuulumattomat selvimmät häiriöäänet. Tehtyjen ympäristömelumittausten yhteenveto on esitetty taulukossa 4.1. Taulukko 4.1. Ympäristömelumittausten yhteenveto. Mittauspiste Aika 1 Laitamaa Kolmperä B Råbacka Mitattu keskiäänitaso L Aeq Mittausepävarmuus Huom 1) 42 db ±6 db 2) 7 db 1) 48 db ±10 db Tuulen suunta 2) 48 db epäsuotuisa 1) 42 db ±8 db 2) 41 db 1) koko mittauksen keskiäänitaso 2) häiriöäänet poistettu

8 5 Melun impulssimaisuus on arvioitu kuulohavaintojen ja mittausten perusteella. Jätteenkäsittelykeskuksen alueen melusta voitiin todeta, ettei se ollut impulssimaista missään mittauspisteessä. Melun kapeakaistaisuus on arvioitu kuulohavaintojen ja mittausten perusteella. Kuulohavaintojen ja mittaustulosten perusteella melu ei ollut kapeakaistaista. Taajuusanalyysin tulokset on esitetty kuvissa Analyysiin on otettu mahdollisimman tasainen 0 sekunnin jakso mittaustuloksista, jolloin häiriöääniä ei ollut kuultavissa. db Mittauspiste 1 Hz Kuva 4.1: 1/-oktaavikaistoittain tehty taajuusanalyysi mittauspisteestä Mittauspiste 2 db Hz Kuva 4.2: 1/-oktaavikaistoittain tehty taajuusanalyysi mittauspisteestä 2.

9 6 db Mittauspiste B Hz Kuva 4.: 1/-oktaavikaistoittain tehty taajuusanalyysi mittauspisteestä B. Mittaustulosten epävarmuustaso on määritetty ympäristöministeriön ohjeen 1/1995 mukaisesti. Mittausjaksojen aikana tuuli oli jätteenkäsittelykeskuksen sääasemalla n. 5 m korkeudella nopeudeltaan n. -5 m/s ja suunnaltaan koillisen-idän tuntumassa. Tuulen suunta ei mittauspisteen 2 osalta vastannut mittausohjeen suosituksia. Tuulensuunnan vuoksi mittauspisteessä 2 on käytetty tavallista suurempaa epävarmuustasoa. Mittauspisteissä 1 ja B mitatut keskiäänitasot ovat mittausepävarmuus huomioiden alle päiväajan raja-arvon 55 db. Mittauspisteessä 2 jätteenkäsittelykeskuksesta aiheutuva äänitaso on mittausepävarmuus huomioiden päiväohjearvon 55 db tasalla. 4.1 Tulosten vertailu Taulukossa on esitetty uusimpien ympäristömelumittausten tulosten vertailu aiempiin mittaustuloksiin. Vertailun perusteella äänitasoissa ei ole tapahtunut merkittävää muutosta viime vuosien aikana. Kuvassa on esitetty taulukon arvot graafisessa muodossa. Taulukko Ympäristömelumittausten tulosten vertailu. Mittauspiste Laitamaa Kolmperä B Råbacka

10 7 Melutasot Ämmässuon ympäristössä v L Aeq, db Laitamaa 2 Kolmperä B Råbacka Lupaehto Kuva Ympäristömelumittausten tulosten vertailu. 5. TULOSTEN ARVIOINTI Jätteenkäsittelykeskukselta aiheutuva melu oli erotettavissa kaikissa mittauspisteissä. Koneiden käyntiäänet olivat kuultavissa, lisäksi ajoittain kuului peruutusmerkkiääntä ja kolahduksia. Selvimmät häiriöäänet aiheutuivat lentokoneiden ylilennoista sekä lintujen laulusta. Melutasot alittivat ympäristöluvassa mainitun melun raja-arvon mittausepävarmuus huomioituna mittauspisteissä 1 ja B. Mittauspisteessä 2 mitattu keskiäänitaso on mittausepävarmuus huomioiden raja-arvon tasalla. Mitatut keskiäänitasot eivät ylittäneet ympäristöluvassa mainittua melun raja-arvoa L A,eq, db missään mittauspisteessä. Espoossa 18. päivänä elokuuta 2014 RAMBOLL FINLAND OY Petteri Laine projektipäällikkö Miikka Valtonen suunnittelija

11 Ajankohta: Mitattava kohde: Mittauspaikka: Etäisyys kohteeseen: klo 11:19-12:19 Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymä LIITE 1 (1/) Ämmässuon jätteenkäsittelykeskus Ympäristömelumittauspöytäkirja VALTO Ämmässuon jätteenkäsittelykeskus Laitamaa Mittauspiste 1 Mittaaja: Laitteisto: Kalibrointi: Menettely: Miikka Valtonen Norsonic Nor1 (sarjanro. 1998), tuulisuoja, jalusta , 94,0 db (Ono Sokki SC-2120 kalibraattorilla) Aikavakio F, taajuuspainotus A, tallennusväli 1 s 0 m Mikrofonin korkeus maasta 1,5 m Valokuva mittauspaikalta: Mittauspiste kartalla: Tuuli Mittausolosuhteiden kuvaus: Mittauspisteeseen kuuluu työkoneiden hurinaa sekä peruutusmerkkiääniä. Häiriötä aiheutui linnunlaulusta sekä muutamasta lentokoneen ylilennosta. Mittauksen aikana suoritettiin jätteenkäsittelykeskuksen keskiosassa paalien kuormausta (1) ja kuonan läjitystä (2), sekä pohjois- ja itäosassa nurmikon leikkausta traktorilla () ja altaiden painepesua (4). Linnunlaulun ja lentokoneiden aiheuttamat häiriöäänet on erotettu mittausdatasta punaisella. Säätila: Ilma Tuuli Lämpötila Ilmanpaine Ilmankosteus Suunta Nopeus Pilvisyys [ C] [hpa] [%] [ ] [m/s] /8 Säähavainnot Ämmässuon sääasemalta, pilvisyys havainnoitu mittauspaikalla. Mittausohjeen mukaiset sääolot Mittaustulokset: Mitattu keskiäänitaso (LAeq, db) Häiriökorjattu keskiäänitaso (LAeq, db) Ohjearvoon verrattava keskiäänitaso (LAeq, db) 42,0 Koko mittausjakson keskiäänitaso 7,4 Mahdollisten häiriöäänien vaikutus poistettu 7,4 Sisältää myös impulssi- ja kapeakaistaisuuskorjaukset Mittauksen epävarmuustaso: ± 6 db Mittauskohteen etäisyyden Kuvaaja äänitason vaihtelusta mittausaikana: aiheuttama epävarmuus LAeq (db) :18:58 11:19: 11:20:22 11:21:04 11:21:46 11:22:28 11:2:10 11:2:52 11:24:4 11:25:16 11:25:58 11:26: 11:27:22 11:28:04 11:28:46 11:29:28 11:0:10 11:0:52 11:1:4 11:2:16 11:2:58 11:: 11:4:22 11:5:04 11:5:46 11:6:28 11:7:10 11:7:52 11:8:4 11:9:16 11:9:58 11:: 11:41:22 11:42:04 11:42:46 11:4:28 11:44:10 11:44:52 11:45:4 11:46:16 11:46:58 11:47: 11:48:22 11:49:04 11:49:46 11::28 11:51:10 11:51:52 11:52:4 11:5:16 11:5:58 11:54: 11:55:22 11:56:04 11:56:46 11:57:28 11:58:10 11:58:52 11:59:4 12:00:16 12:00:58 12:01: 12:02:22 12:0:04 12:0:46 12:04:28 12:05:10 12:05:52 12:06:4 12:07:16 12:07:58 12:08: 12:09:22 12:10:04 12:10:46 12:11:28 12:12:10 12:12:52 12:1:4 12:14:16 12:14:58 12:15: 12:16:22 12:17:04 12:17:46 12:18:28 Aika

12 Ajankohta: Mitattava kohde: Mittauspaikka: Etäisyys kohteeseen: klo Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymä LIITE 1 (2/) Ämmässuon jätteenkäsittelykeskus Ympäristömelumittauspöytäkirja VALTO Ämmässuon jätteenkäsittelykeskus Kolmperä Mittauspiste 2 Mittaaja: Laitteisto: Kalibrointi: Menettely: Miikka Valtonen Norsonic Nor1 (sarjanro. 1998), tuulisuoja, jalusta , 94,0 db (Ono Sokki SC-2120 kalibraattorilla) Aikavakio F, taajuuspainotus A, tallennusväli 1 s 700 m Mikrofonin korkeus maasta 1,5 m Valokuva mittauspaikalta: Mittauspiste kartalla: Tuuli 4 Mittausolosuhteiden kuvaus: Mittauspisteeseen kuuluu työkoneiden tasainen hurina, peruutusmerkkiääniä sekä satunnaisia kolahduksia. Häiriöääntä aiheutuu satunnaisesta linnunlaulusta sekä puuskittaisesta tuulesta. Mittauksen aikana suoritettiin vanhan kaatopaikan pohjoisosassa nurmikon leikkausta traktorilla () sekä altaiden painepesua (4). Häiriöäänillä ei ollut merkittävästi vaikutusta äänitasoon. Säätila: Ilma Tuuli Lämpötila Ilmanpaine Ilmankosteus Suunta Nopeus Pilvisyys [ C] [hpa] [%] [ ] [m/s] /8 Säähavainnot Ämmässuon sääasemalta, pilvisyys havainnoitu mittauspaikalla. Mittausohjeen mukaiset sääolot Mittaustulokset: Mitattu keskiäänitaso (LAeq, db) Häiriökorjattu keskiäänitaso (LAeq, db) Ohjearvoon verrattava keskiäänitaso (LAeq, db) 48,1 Koko mittausjakson keskiäänitaso 48,0 Mahdollisten häiriöäänien vaikutus poistettu 48,0 Sisältää myös impulssi- ja kapeakaistaisuuskorjaukset Mittauksen epävarmuustaso: ± 10 db Epäsuotuisan tuulensuunnan Kuvaaja äänitason vaihtelusta mittausaikana: aiheuttama epävarmuus LAeq (db) :02:02 10:02:44 10:0:26 10:04:08 10:04: 10:05:2 10:06:14 10:06:56 10:07:8 10:08:20 10:09:02 10:09:44 10:10:26 10:11:08 10:11: 10:12:2 10:1:14 10:1:56 10:14:8 10:15:20 10:16:02 10:16:44 10:17:26 10:18:08 10:18: 10:19:2 10:20:14 10:20:56 10:21:8 10:22:20 10:2:02 10:2:44 10:24:26 10:25:08 10:25: 10:26:2 10:27:14 10:27:56 10:28:8 10:29:20 10:0:02 10:0:44 10:1:26 10:2:08 10:2: 10::2 10:4:14 10:4:56 10:5:8 10:6:20 10:7:02 10:7:44 10:8:26 10:9:08 10:9: 10::2 10:41:14 10:41:56 10:42:8 10:4:20 10:44:02 10:44:44 10:45:26 10:46:08 10:46: 10:47:2 10:48:14 10:48:56 10:49:8 10::20 10:51:02 10:51:44 10:52:26 10:5:08 10:5: 10:54:2 10:55:14 10:55:56 10:56:8 10:57:20 10:58:02 10:58:44 10:59:26 11:00:08 11:00: 11:01:2 Aika

13 Ajankohta: Mitattava kohde: Mittauspaikka: Etäisyys kohteeseen: klo 12:54-1:54 Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymä LIITE 1 (/) Ämmässuon jätteenkäsittelykeskus Ympäristömelumittauspöytäkirja VALTO Ämmässuon jätteenkäsittelykeskus Råbacka Mittauspiste B Mittaaja: Laitteisto: Kalibrointi: Menettely: Miikka Valtonen Norsonic Nor1 (sarjanro. 1998), tuulisuoja, jalusta :00, 94,0 db (Ono Sokki SC-2120 kalibraattorilla) Aikavakio F, taajuuspainotus A, tallennusväli 1 s 1000 m Mikrofonin korkeus maasta 1,5 m Valokuva mittauspaikalta: Mittauspiste kartalla: Tuuli Mittausolosuhteiden kuvaus: Mittauspisteeseen kuuluu tasaisena työkoneiden humina. Mittauksen alussa ja lopussa lintujen äänet aiheuttivat merkittäviä piikkejä äänitasoon, mutta muita merkittäviä häiriöääniä ei ollut Mittauksen aikana suoritettiin jätteenkäsittelykeskuksen keskiosassa paalien kuormausta (1) ja kuonan läjitystä (2), sekä pohjois- ja itäosassa nurmikon leikkausta traktorilla () ja altaiden painepesua (4). Selvimmät häiriöäänet on erotettu mittausdatasta punaisella. Säätila: Ilma Tuuli Lämpötila Ilmanpaine Ilmankosteus Suunta Nopeus Pilvisyys [ C] [hpa] [%] [ ] [m/s] /8 Säähavainnot Ämmässuon sääasemalta, pilvisyys havainnoitu mittauspaikalla. Mittausohjeen mukaiset sääolot Mittaustulokset: Mitattu keskiäänitaso (LAeq, db) Häiriökorjattu keskiäänitaso (LAeq, db) Ohjearvoon verrattava keskiäänitaso (LAeq, db) 42,2 Koko mittausjakson keskiäänitaso 41,0 Mahdollisten häiriöäänien vaikutus poistettu 41,0 Sisältää myös impulssi- ja kapeakaistaisuuskorjaukset Mittauksen epävarmuustaso: ± 8 db Epäsuotuisan tuulensuunnan Kuvaaja äänitason vaihtelusta mittausaikana: aiheuttama epävarmuus LAeq (db) :54:2 12:55:05 12:55:47 12:56:29 12:57:11 12:57:5 12:58:5 12:59:17 12:59:59 1:00:41 1:01:2 1:02:05 1:02:47 1:0:29 1:04:11 1:04:5 1:05:5 1:06:17 1:06:59 1:07:41 1:08:2 1:09:05 1:09:47 1:10:29 1:11:11 1:11:5 1:12:5 1:1:17 1:1:59 1:14:41 1:15:2 1:16:05 1:16:47 1:17:29 1:18:11 1:18:5 1:19:5 1:20:17 1:20:59 1:21:41 1:22:2 1:2:05 1:2:47 1:24:29 1:25:11 1:25:5 1:26:5 1:27:17 1:27:59 1:28:41 1:29:2 1:0:05 1:0:47 1:1:29 1:2:11 1:2:5 1::5 1:4:17 1:4:59 1:5:41 1:6:2 1:7:05 1:7:47 1:8:29 1:9:11 1:9:5 1::5 1:41:17 1:41:59 1:42:41 1:4:2 1:44:05 1:44:47 1:45:29 1:46:11 1:46:5 1:47:5 1:48:17 1:48:59 1:49:41 1::2 1:51:05 1:51:47 1:52:29 1:5:11 1:5:5 Aika

HYVINKÄÄN MELUNTORJUNTAOHJELMA 2003

HYVINKÄÄN MELUNTORJUNTAOHJELMA 2003 HYVINKÄÄN MELUNTORJUNTAOHJELMA 2003 SISÄLLYSLUETTELO ESIPUHE... 4 1. MELUSTA YLEISESTI... 5 2. LÄHTÖKOHDAT JA TAVOITTEET... 6 2.1 Meluntorjuntaan liittyvä lainsäädäntö... 6 2.1.1 Ympäristönsuojelulaki...

Lisätiedot

RAPORTTI METSÄHALLITUS LAATUMAA. Piiparinmäen tuulivoimapuiston osayleiskaavan meluselvitys 16UEC0146 20.5.2015

RAPORTTI METSÄHALLITUS LAATUMAA. Piiparinmäen tuulivoimapuiston osayleiskaavan meluselvitys 16UEC0146 20.5.2015 RAPORTTI 20.5.2015 METSÄHALLITUS LAATUMAA Piiparinmäen tuulivoimapuiston osayleiskaavan meluselvitys 16UEC0146 Sivu 2 (13) Kaikki oikeudet pidätetään Tätä asiakirjaa tai osaa siitä ei saa kopioida tai

Lisätiedot

VALTATIEN 2 MELUNTORJUNNAN SUUNNITTELU 11.4.2012 2 (7)

VALTATIEN 2 MELUNTORJUNNAN SUUNNITTELU 11.4.2012 2 (7) VALTATIEN 2 MELUNTORJUNNAN Porin Laanin ja Ruutukuoppa eritasoliittymien välinen tieosuus Sito-Yhtiöt Anne Määttä, Juha Korhonen 11.4.2012 11.4.2012 2 (7) SISÄLTÖ 1 LÄHTÖKOHDAT... 3 2 MELUTASOJEN OHJEARVOT...

Lisätiedot

Raidemelun vaimennuskyky matalien meluesteiden tuotevaatimuksena

Raidemelun vaimennuskyky matalien meluesteiden tuotevaatimuksena Aalto-yliopisto Insinööritieteiden korkeakoulu Eveliina Vahtera Raidemelun vaimennuskyky matalien meluesteiden tuotevaatimuksena Diplomityö, joka on jätetty opinnäytteenä tarkastettavaksi diplomi-insinöörin

Lisätiedot

Vt 18 / 23, Keuruuntien meluntorjunnan suunnittelu, Jyväskylä

Vt 18 / 23, Keuruuntien meluntorjunnan suunnittelu, Jyväskylä Vt 18 / 23, Keuruuntien meluntorjunnan suunnittelu, Jyväskylä Meluselvitys C Yhdyskuntatoimi / Tonttiosasto JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI Vt 18 / 23, Keuruuntien meluntorjunnan suunnittelu, Jyväskylä Meluselvitys

Lisätiedot

Ehdotus tuulivoimamelun mallinnuksen laskentalogiikkaan ja parametrien valintaan TUTKIMUSRAPORTTI

Ehdotus tuulivoimamelun mallinnuksen laskentalogiikkaan ja parametrien valintaan TUTKIMUSRAPORTTI TUTKIMUSRAPORTTI VTT-R-04565-13 Ehdotus tuulivoimamelun mallinnuksen laskentalogiikkaan ja parametrien valintaan Kirjoittajat: Luottamuksellisuus: Hannu Nykänen, Seppo Uosukainen, Denis Siponen, VTT Carlo

Lisätiedot

VALKEAKOSKEN KAUPUNKI 2 Ympäristöpalvelut YHTEENVETO

VALKEAKOSKEN KAUPUNKI 2 Ympäristöpalvelut YHTEENVETO VALKEAKOSKEN KAUPUNKI 2 YHTEENVETO Valkeakosken yhdyskuntailman tarkkailua suoritettiin vuonna 2009 ilmansuojelulain mukaisten ilmoitusvelvollisten laitosten kanssa vuonna 2005 tehdyn sopimuksen mukaisesti.

Lisätiedot

Isojen tuulivoimaloiden melu- ja ympäristöongelmat:

Isojen tuulivoimaloiden melu- ja ympäristöongelmat: Isojen tuulivoimaloiden melu- ja ympäristöongelmat: totta vai tarua? Havainnekuva: Vekkula, Jämsä. Etäisyys 0,9-2 km. http://www.keskisuomi.fi/filebank/22090-tuulivoima_loppurap_keski-suomi.pdf Esityksen

Lisätiedot

Päätös Nro 147/2011/1 Dnro ESAVI/215/04.08/2011

Päätös Nro 147/2011/1 Dnro ESAVI/215/04.08/2011 Etelä-Suomi Päätös Nro 147/2011/1 Dnro ESAVI/215/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 30.11.2011 ASIA Päätös Suomen Hyötykeskus Oy:n ympäristönsuojelulain (86/2000) 35 :n mukaisesta lupahakemuksesta,

Lisätiedot

VALTATIE 12 TAMPEREEN TUNNELI ILMANLAADUN SEURANTA

VALTATIE 12 TAMPEREEN TUNNELI ILMANLAADUN SEURANTA VALTATIE 12 TAMPEREEN TUNNELI ILMANLAADUN SEURANTA Kuva: Rantatunnelin allianssi Mittaustulokset vuodelta 214 ASIANTUNTIJAPALVELUT ILMANLAATU JA ENERGIA 215 VALTATIE 12 TAMPEREEN TUNNELI ILMANLAADUN SEURANTA

Lisätiedot

Takapelto, Kulmakorpi

Takapelto, Kulmakorpi Ramboll Finland Oy Espoon kaupunki Takapelto, Kulmakorpi Maankaatopaikan yleissuunnitelma [LUONNOS] Ramboll PL 3, Piispanmäentie 5 02241 Espoo Finland Puhelin: 020 755 611 www.ramboll.fi Sivu 1 1. HANKKEEN

Lisätiedot

SALON KESKUSTAN OSAYLEISKAAVA 2035

SALON KESKUSTAN OSAYLEISKAAVA 2035 SALON KESKUSTAN OSAYLEISKAAVA 2035 OSAYLEISKAAVAEHDOTUKSESTA SAADUT LAUSUNNOT JA MUISTUTUKSET SEKÄ VASTINEET NIIHIN KAAVAEHDOTUS NÄHTÄVILLÄ 26.8. 26.9.2013 LAUSUNTOAIKA 26.8.2013 18.10.2013 A. Lausunnot

Lisätiedot

Päätös ympäristövaikutusten arvioinnin tarpeellisuudesta Vuosangan ampuma- ja harjoitusalueen laajennushankkeen

Päätös ympäristövaikutusten arvioinnin tarpeellisuudesta Vuosangan ampuma- ja harjoitusalueen laajennushankkeen Päiväys Datum Dnro Dnr 4.4.2008 KAI-2006-Y-209 Pohjois-Suomen sotilasläänin esikunta PL 119 90101 Oulu Viite / Hänvisning Ylä-Vieksin kyläyhdistys ry:n aloitteet ja kirjelmät (29.11.2006, 28.12.2006, 16.1.2007,

Lisätiedot

Asumisterveysohje. Sosiaali- ja terveysministeriön oppaita 2003:

Asumisterveysohje. Sosiaali- ja terveysministeriön oppaita 2003: Sosiaali- ja terveysministeriön oppaita 2003: Asumisterveysohje Asuntojen ja muiden oleskelutilojen fysikaaliset, kemialliset ja mikrobiologiset tekijät Valtuutussäännös: Terveydensuojelulaki (763/94)

Lisätiedot

Liite 9. Joukhaisselän ja Tuore Kulvakkoselän tuulipuiston YVA, yhteysviranomaisen lausunnon huomioon ottaminen

Liite 9. Joukhaisselän ja Tuore Kulvakkoselän tuulipuiston YVA, yhteysviranomaisen lausunnon huomioon ottaminen Liite 9. Joukhaisselän ja Tuore Kulvakkoselän tuulipuiston YVA, yhteysviranomaisen lausunnon huomioon ottaminen YHTEYSVIRANOMAISEN LAUSUNNON KOHTA Hankekuvaus Kuvaus tuulivoimaloihin tulevista valoista

Lisätiedot

LAUSUNTO YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTISELOSTUKSESTA, ONGELMAJÄTTEI- DEN POLTTO VANTAAN ENERGIAN JÄTEVOIMALASSA, VANTAA. ELY-keskukseen 27.5.2011.

LAUSUNTO YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTISELOSTUKSESTA, ONGELMAJÄTTEI- DEN POLTTO VANTAAN ENERGIAN JÄTEVOIMALASSA, VANTAA. ELY-keskukseen 27.5.2011. LAUSUNTO UUDELY/59/07.04/2010 26.10.2011 Vantaan Energia Oy PL 95 01301 Vantaa LAUSUNTO YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTISELOSTUKSESTA, ONGELMAJÄTTEI- DEN POLTTO VANTAAN ENERGIAN JÄTEVOIMALASSA, VANTAA 1.

Lisätiedot

Betonirakenteisten ala- ja välipohjien kuivausmenetelmien toiminnan vertailu

Betonirakenteisten ala- ja välipohjien kuivausmenetelmien toiminnan vertailu Jenni Laitinen Betonirakenteisten ala- ja välipohjien kuivausmenetelmien toiminnan vertailu Aducate Reports and Books 21/2011 Aducate Centre for Training and Development JENNI LAITINEN Betonirakenteisten

Lisätiedot

MERIKARVIAN KUNTA KORPI-MATIN OSAYLEISKAAVA

MERIKARVIAN KUNTA KORPI-MATIN OSAYLEISKAAVA Vastaanottaja Merikarvian kunta Asiakirjatyyppi Osayleiskaavan selostus Päivämäärä EHDOTUS 14.10.2013 (tark. 23.6. ja 30.9.2014) MERIKARVIAN KUNTA KORPI-MATIN OSAYLEISKAAVA 1 Päivämäärä EHDOTUS 14.10.2013

Lisätiedot

Lappeenrannan seudun ympäristölautakunta Pohjolankatu 14 53100 LAPPEENRANTA Antopäivä 7.1.2013

Lappeenrannan seudun ympäristölautakunta Pohjolankatu 14 53100 LAPPEENRANTA Antopäivä 7.1.2013 319/720/2012 1/23 LAPPEENRANNAN KAUPUNKI MAA-AINESLUPAPÄÄTÖS Lappeenrannan seudun ympäristölautakunta Pohjolankatu 14 53100 LAPPEENRANTA Antopäivä 7.1.2013 I LUPAPÄÄTÖKSEN KERTOELMAOSA 1. Hakija Pertti

Lisätiedot

Helsinki 21.10.2009. No YS 1292

Helsinki 21.10.2009. No YS 1292 YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS Helsinki 21.10.2009 Annettu julkipanon jälkeen Dnro UUS-2008-Y-289-111 No YS 1292 ASIA Päätös ympäristönsuojelulain 35 :n mukaisesta lupahakemuksesta, joka koskee Edita Prima Oy:n Hakuninmaan

Lisätiedot

Rakennusten tiiviysmittaus

Rakennusten tiiviysmittaus Rakennusten tiiviysmittaus Sauli Paloniitty, RI YAMK Lehtori, HAMK sauli.paloniitty@hamk.fi Rakentajain kalenteri 2013 Rakennustietosäätiö RTS, Rakennustieto Oy ja Rakennusmestarit ja insinöörit AMK RKL

Lisätiedot

OSA III: VAIHTOEHTOJEN VERTAILU JA JATKOTOIMENPITEET

OSA III: VAIHTOEHTOJEN VERTAILU JA JATKOTOIMENPITEET OSA III: VAIHTOEHTOJEN VERTAILU JA JATKOTOIMENPITEET 129 10. VAIHTOEHTOJEN VERTAILU JA TOTEUTTAMISKELPOISUUS 10.1 Vaihtoehtojen vertailu Ympäristövaikutuksia tässä arvioinnissa on tarkasteltu muutoksena

Lisätiedot

Ymp.suoj.ltk 8.12.2011 53 liite 5. 1 Hakemus 1.1 Luvan hakija Jätekukko Oy Y-tunnus 1710559-7 PL 2500 70101 Kuopio

Ymp.suoj.ltk 8.12.2011 53 liite 5. 1 Hakemus 1.1 Luvan hakija Jätekukko Oy Y-tunnus 1710559-7 PL 2500 70101 Kuopio Ymp.suoj.ltk 8.12.2011 53 liite 5 sivu 1 1 Hakemus 1.1 Luvan hakija Jätekukko Oy Y-tunnus 1710559-7 PL 2500 70101 Kuopio Hakijan yhteyshenkilö: Arto Ryhänen, puhelin 044 368 0150, faksi 017 368 0160, sähköposti

Lisätiedot

PORI PEITTOON TUULIVOIMAMELU YLEISÖTILAISUUS 28.4.2015

PORI PEITTOON TUULIVOIMAMELU YLEISÖTILAISUUS 28.4.2015 PORI PEITTOON TUULIVOIMAMELU YLEISÖTILAISUUS 28.4.2015 PEITTOON TUULIVOIMAHANKKEEN MITTAUSTULOKSET 28.4.2015 Carlo Di Napoli Pöyry Finland Oy Energia carlo.dinapoli@poyry.com +358405857674 ESITYKSEN OHJELMA

Lisätiedot

Kivikko-seura ry:n lausunto YTV:n jätevoimalan YVA-selostuksesta sivu 1/15

Kivikko-seura ry:n lausunto YTV:n jätevoimalan YVA-selostuksesta sivu 1/15 Kivikko-seura ry:n lausunto YTV:n jätevoimalan YVA-selostuksesta sivu 1/15 Tiivistelmä Kivikko-seura katsoo, että YTV:n jätevoimalan YVA-selostus on olennaisin osin virheellisesti ja puutteellisesti tehty.

Lisätiedot

South West Karting FIN ry Detmarinkuja 3 D 21 20610 Turku. Kartingradan toiminta ja sijainti

South West Karting FIN ry Detmarinkuja 3 D 21 20610 Turku. Kartingradan toiminta ja sijainti YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS: SOUTH WEST KARTING FIN RY. YMPLTK 44 ASIA Päätös ympäristönsuojelulain 39 :n mukaisesta South West Karting FIN ry:n ympäristölupahakemuksesta, joka koskee moottoriurheiluradalle myönnetyn

Lisätiedot

TOHKOJAN TUULIPUISTON OSAYLEISKAAVA

TOHKOJAN TUULIPUISTON OSAYLEISKAAVA KAAVASELOSTUS 16ERE0080.30.Q060.002-H KAAVAEHDOTUS 10.09.2012 Tarkistukset KH 08.04.2013 ja 17.06.22013 KV 25.06.2013 79 KALAJOEN KAUPUNKI TOHKOJAN TUULIPUISTON OSAYLEISKAAVA KAAVASELOSTUS TOHKOJAN TUULIPUISTON

Lisätiedot

Hankkeen yva-menettelyn tarve

Hankkeen yva-menettelyn tarve Helsinki Helsingfors Dnro Dnr 21.3.2006 UUS-2005-R-7-53 YTV Jätehuoltolaitos Opastinsilta 6 00520 Helsinki Viite / Hänvisning Arviointiselostus 9.11.2005 Asia / Ärende Lausunto ympäristövaikutusten arviointiselostuksesta,

Lisätiedot

Betonisandwich seinäelementtien lämpö- ja kosteustekninen toiminta

Betonisandwich seinäelementtien lämpö- ja kosteustekninen toiminta Betonisandwich seinäelementtien lämpö- ja kosteustekninen toiminta Mika Pälve Opinnäytetyö Toukokuu 13 Rakennustekniikan koulutusohjelma Tekniikan ja liikenteen ala OPINNÄYTETYÖN KUVAILULEHTI Tekijä(t)

Lisätiedot

YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUKSEN LAATIMINEN

YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUKSEN LAATIMINEN YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUKSEN LAATIMINEN Päivitetty 7.7.2010 YMPÄRISTÖLUVAN YLEISET EDELLYTYKSET... 3 Milloin ympäristölupaa tarvitaan?... 3 Pääsääntö... 3 Erityistilanteet... 3 Olennainen muutos... 3 Pilaantuneen

Lisätiedot