DOMARGÅRDIN JÄTEASEMA, PORVOO MELUMITTAUS

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "DOMARGÅRDIN JÄTEASEMA, PORVOO MELUMITTAUS"

Transkriptio

1 Vastaanottaja Itä-Uudenmaan Jätehuolto Oy Asiakirjatyyppi Raportti Päivämäärä Viite DOMARGÅRDIN JÄTEASEMA, PORVOO MELUMITTAUS

2 DOMARGÅRDIN JÄTEASEMA, PORVOO MELUMITTAUS Päivämäärä Laatija Tarkastaja Ville Virtanen, Arttu Ruhanen Janne Ristolainen Kuvaus Porvoossa sijaitsevan Domargårdin jäteasemalla tehtävän puunmurskauksen aikainen melumittaus. Sisältää Maanmittauslaitoksen Maastotietokannan 11/2015 aineistoa. _ Viite Ramboll Niemenkatu LAHTI T F

3 MELUMITTAUS SISÄLTÖ 1. JOHDANTO 1 2. MELUN RAJA-ARVOT 1 3. MELUMITTAUKSET Mittauspisteet Sääolosuhteet Mittalaitteet ja kalibrointi Toiminnat jäteaseman alueella ja havaitut äänilähteet mittausten aikana Mittaustapa Mittaustulokset 4 4. VERTAILU AIEMPIEN MITTAUSTEN TULOKSIIN 5 5. YHTEENVETO JA JOHTOPÄÄTÖKSET 5 LIITTEET 1 Mittauspisteiden 1-3 pöytäkirjat (3 kpl) 2 Referenssimittauspisteen R1 pöytäkirja 3 Mittauspistekartta

4 MELUMITTAUS 1 1. JOHDANTO Työssä mitattiin Domargårdin jäteaseman (Ritamäentie 20, Porvoo) melua alueen ympäristössä kolmessa mittauspisteessä sekä jäteaseman alueella referenssipisteessä lähellä puumurskainta. Melumittaus liittyy ympäristöluvan (Dnro ESAVI/58/04.08/2012) vaatimuksiin melun osalta ja sen toteutettiin Itä-Uudenmaan Jätehuolto Oy:n laatiman tarkkailuohjelman ( ) mukaisesti. Jäteasemaa lähinnä olevat asuinkiinteistöt sijaitsevat aseman lounaispuolella Ritan kylässä alle 100 metrin etäisyydellä käytöstä poistetun vanhan täyttöalueen rajasta. Lähimmät asuinkiinteistöt sijaitsevat Keskeisten alueiden osayleiskaavassa (tuli voimaan ) teollisuus- ja varastoalueeksi kaavoitetulla alueella (T-1). Alue on kaavamerkintöjen- ja määräysten mukaan tarkoitettu toiminnalle, joka soveltuu jätteenkäsittelyalueen läheisyyteen (esimerkiksi jätteen hyötykäyttöön liittyvää maankäyttöä). Melumittauspisteet ovat kaavaan rajatun jätteenkäsittelyalueen suojavyöhykkeen sisäpuolella. Alueen eteläpuolella lähimpien asuinkiinteistöjen läheisyydessä sijaitsee muussa teollisuuskäytössä oleva alue. Työ on tehty Itä-Uudenmaan Jätehuolto Oy:n toimeksiannosta, josta yhteyshenkilönä on ollut laatu- ja ympäristöpäällikkö Katariina Lossi. Työstä on vastannut Ramboll Finland Oy:ssä projektipäällikkö ins. (AMK) Arttu Ruhanen. Mittaukset sekä raportin on tehnyt ins. (AMK) Ville Virtanen. 2. MELUN RAJA-ARVOT Toiminnan ympäristöluvassa (Dnro ESAVI/58/04.08/2012) on annettu melutason raja-arvot. 3. MELUMITTAUKSET A.9. Jätteenkäsittelyalueen toiminnoista aiheutuva melu, liikenne mukaan lukien, ei saa ylittää lähimmissä melulla altistuvissa kohteissa ekvivalenttimelutasoa 55 db (L Aeq ) päivällä klo eikä 50 db (L Aeq ) aamulla klo Toiminta jätteenkäsittelyalueella on toteutettava siten, että melupäästö on mahdollisimman pieni. Melumittaukset tehtiin päivätyn tarkkailuohjelman Kaasun, hajun, melun ja ilmanlaadun tarkkailuohjelma (Itä-Uudenmaan Jätehuolto Oy) mukaisesti. Mittauspäivä oli Tarkkailuohjelman lisäksi ympäristömelumittauksissa on noudatettu Ympäristömelun mittausohjeetta 1/ Mittauspisteet Ympäristömelumittauksia tehtiin neljässä tarkkailuohjelmassa esitetyissä mittauspisteissä, joista kolme sijoittui lähiasutukselle (mittauspisteet 1-3) ja yksi yläkentälle puumurskan läheisyyteen (referenssipiste R1). Lähiasutuksella on mitattu samoissa pisteissä myös vuosina 2009 ja Mittauspisteiden sijainnit kartalla on esitetty kuvassa 1 ja liitteen 3 kartassa sekä mittauspöytäkirjoissa. Mittauspiste 1, Ritamäentie 8 (tila ) Mittauspiste 2, Luontotie 5 (tila ) Mittauspiste 3, Luontotie 12 (tila )

5 MELUMITTAUS 2 Mittauspisteet sijoitettiin mittauskohteena olevan rakennuksen ympäristössä mahdollisimman avoimelle paikalle, johon on puunmurskauksesta kantautuvalle äänelle mahdollisimman esteetön kulku. Referenssipiste R1 sijoitettiin noin 60 m etäisyydelle murskauksen lounaispuolelle siten, että varasto- ja tuotekasat eivät rajoittaneet melun leviämistä murskaukselta pisteelle. 3.2 Sääolosuhteet Melumittausten aikaiset sääolosuhteet saatiin mittaajan havainnoimana ja Ilmatieteen laitoksen Porvoon Harabackan sääasemalta. Ympäristöministeriön vuonna 1995 julkaisemassa ympäristömelun mittausohjeessa (Ohje 1/1995) on määritetty ohjeelliset mittausolosuhdevaatimukset. Edustavan mittauksen vaatimuksena tuuliolosuhteiden osalta on, että tuuli on heikkoa (alle 5 m/s) ja suunta on melulähteestä mittauspisteeseen päin (±45 sektorissa), tai tuulta ei ole ollenkaan. Tuuli puhalsi mittausaikana koillisen ja idän suunnasta nopeudella 1-3 m/s. Tuuliolosuhteet olivat mittausohjeen mukaiset mittauspisteessä 1. Mittauspisteisiin 2 ja 3 tuulen suunta ei ollut ±45 sektorissa melulähteestä mittauspisteeseen. Tuulen suunta ja nopeus m/s 5 4,5 4 3,5 3 2,5 2 1,5 1 0, astetta : : : : :00 nopeus, m/s : : :30 suunta, astetta : : :00 Kuva 1. tuulen nopeus ja suunta mittausajankohtana (Harabacka) 3.3 Mittalaitteet ja kalibrointi Ympäristömelumittauksissa käytettiin tarkkuusluokan 1 (IEC ) vaatimukset täyttäviä Rion NL-62 ja NL-32 - tarkkuusäänitasomittareita. Melumittarit kalibroitiin Rion NC-74 -vakioäänilähteellä, joka antaa 94 db vakioäänitason 1000 Hz taajuudella. Mittareissa käytettiin mikrofonissa tuulisuojaa. Rion NL-62 mittarissa tallennettiin ääntä jatkuvasti ja Rion NL-32 mittarissa ääninäytteitä.

6 MELUMITTAUS Toiminnat jäteaseman alueella ja havaitut äänilähteet mittausten aikana Alueella toimi mittausten aikaan puumurskain sekä pyöräkuormaaja. Alueella oli myös muuta toimi myös muihin toimintoihin liittyen pyöräkuormaajia ja kaivinkoneita. Mittauspäivänä jäteaseman vaakajärjestelmään tallentui 184 punnitustapahtumaa. Valtatien liikenteen aiheuttama kohina kuului selvästi mittauspisteelle 1 puunmurskauksesta aiheutuvan äänen lisäksi. Myös jäteasemalle Ritamäentietä kulkevalla, pääasiassa raskaalla liikenteellä, oli vaikutusta melutasoon. Mittauspisteille 2 ja 3 Valtatien kohina kuului vaimeasti. Mittauspisteellä 2 puun murskauksen lisäksi viereisen autoromuttamon alueella liikkuvan pyöräkuormaajan ääni oli vallitsevaa. Mittauspisteessä 3 puun murskauksesta aiheutuva ääni oli vallitseva. Pisteelle kuului vaimeasti myös muut jäteaseman toimintojen äänet koillisen suunnasta. 1 Murskaus ja pyöräkuormaaja Referenssipiste R1 2 3 Kuva 2. Toimintojen ja mittauspisteiden sijoittuminen alueella Puumurska Kuva 3. Puumurska

7 MELUMITTAUS Mittaustapa Mittaaja havainnoi melua jokaisella mittauspisteillä 1-3 koko mittausjakson ajan. Referenssipisteellä mitattiin valvomattomasti mittauspisteissä 1-3 tehtyjen mittausten ajan. Mittauspisteissä 1-3 tallennettiin L Aeq tasojen lisäksi L AImax ja L ASmax tasoja yhden sekunnin välein. Jokaisessa mittauspisteessä mitattiin taajuusjakaumaa 1/3 oktaavikaistoittain. Referenssipisteessä tallennettiin L Aeq tasoja yhden sekunnin välein. 3.6 Mittaustulokset Taulukossa 1 on esitetty mittaustulosten yhteenveto. Tarkemmat mittaustulokset on esitetty raportin liitteenä olevissa melumittauspöytäkirjoissa. Taulukko 1. Ympäristömelun mittaustulokset Mittauspiste Mittausaika L Aeq db Mittausepävarmuus 1 9:27 10: ) ±5 db 2 12:41 13: ) ±10 db 3 10:48 12: ) ±10 db Referenssipiste R1 8:58 13: ) ±3 db 1) Murskauksen aikainen tulos, josta vähennetty tunnistettujen, mittaukseen kuulumattomien häiriöäänten osuus. Mittaustulos sisältää Domargårdin jäteaseman toiminnan lisäksi tasaisen taustamelun. 2) Puumurskan melutaso ~60 m etäisyydellä referenssipisteessä Mittausepävarmuudet määritettiin Ympäristömelun mittausohjeen 1/1995 mukaan. Mittausepävarmuus oli mittauspisteessä 1 ±5 db, koska tuuli oli myötäinen melulähteistä mittauspisteeseen päin. Mittauspisteissä 2 ja 3 epävarmuudeksi määritettiin ±10 db, koska tuuliolosuhde ei täyttänyt mittausohjeen vaatimuksia. Puumurskaimen lähettyville asetetun referenssimittauspisteen epävarmuus oli ±3 db. Epävarmuus määräytyy mittarin tarkkuudesta, sääoloista ja etäisyydestä. Mittausepävarmuus kuvaa mittaustulosten vaihtelua, joka on mittausten toistettavuuden välillä mittausohjeen mukaisissa sääolosuhteissa ja toiminnan ollessa samanlaista. Mittausohjeen mukaisesti kapeakaistaisuus- ja impulssimaisuusmäärittely tehdään ensisijaisesti kuulohavaintoihin perustuen. Kapeakaistaisuusarviota varten mittauspisteissä mitattiin taajuusjakaumaa 1/3-oktaavikaistoittain. Kuulohavaintojen lisäksi mittauspisteissä impulssimaisuutta tarkasteltiin L AImax L ASmax erotus >5 db menetelmällä (STM Asumisterveysopas). Melu ei ollut impulssimaista eikä kapeakaistaista yhdelläkään mittauspisteellä.

8 MELUMITTAUS 5 4. VERTAILU AIEMPIEN MITTAUSTEN TULOKSIIN Vuosina 2009 ja 2012 on tehty melumittauksia samoissa kolmessa mittauspisteessä. Taulukoon 2 on koottu tämän ja kahden edellisen mittauskerran tulosten yhteenveto. Taulukko 2. Vuosien 2009, 2012 ja 2015 jäteaseman toiminnasta aiheutunut melutaso ja mittaustuloksen epävarmuus Mittauspiste Keskiäänitaso L Aeq db / (±5 db) 52 (±10 db) 45 (±10 db) 2 45 (±10 db) 42 (±10 db) (±10 db) 49 (±10 db) 45 (±6 db) Eri vuosien välillä on eroavaisuutta sääolosuhteissa, toiminnan sijoittumisessa ja käytettävässä murskauslaitteistossa. Vuonna 2009 puun murskauksen ääni kuului vaimeasti mittauspisteelle 1, mutta tuulen suunta oli mittauksen aikaan vastainen. Vastaavasti puun murskaus ei kuulunut mittauspisteisiin 2 ja 3. Mittauspisteessä 2 lintujen laulu peitti kaiken muun äänen alleen ja mittauspisteessä 3 melua aiheutui pääasiassa loppusijoitusalueen laajennusurakan rakentamisen äänistä. Vuonna 2012 tuulen suunta oli vastainen, mutta puun murskauksen äänet kuuluivat kaikkiin mittauspisteisiin. Vuonna 2015 puun murskauksen ääni kuului kaikkiin mittauspisteisiin ja tuulen suunta oli mittauspisteeseen 1 myötäinen ja mittauspisteisiin 2 ja 3 sivutuuli. Kuten tuloksista nähdään, ovat toiminnasta aiheutuvat melutasot pysyneet erilaisissa toiminta- ja sääolosuhteissa ympäristön mittauspisteissä alle raja-arvon 55 db. 5. YHTEENVETO JA JOHTOPÄÄTÖKSET Ramboll mittasi Itä-Uudenmaan Jätehuolto Oy:n Domargårdin jäteaseman ympäristössä melua kolmessa pisteessä lähimpien asuinrakennusten piha-alueilla sekä referenssipisteessä puumurskan lähettyvillä ~60 metrin päässä. Lähimmät asuinrakennukset, joiden piha-alueilla myös mittaukset tehtiin, sijoittuvat voimassa olevassa yleiskaavassa teollisuus- ja varastoalueeksi kaavoitetulle alueelle (T-1). Referenssipisteen mittauksesta voidaan nähdä, että murskaus oli käynnissä ympäristössä tehtyjen mittausten ajalla ja tuotti käynnissä ollessa 60 metrin etäisyydelle L Aeq 78 db:n keskiäänitason. Murska oli pysähdyksissä klo 10:42 11:39 sekä muutaman lyhyemmän jakson, jotka huomioitiin myös mittauspisteiden 1-3 tuloksia määritettäessä. Vallitseva melu mittauspisteessä 1 aiheutui Valtatien ja murskan yhteisvaikutuksesta sekä jäteaseman pääosin raskaasta liikenteestä. Mittauspisteen 1 tuloksista ei voida erotella Valtatien liikenteen melua jäteaseman toiminnan melusta, koska valtatien melu oli jatkuvaa. Mittaustulokset kuvaavat näin ollen näiden kahden yhteisvaikutuksen keskiäänitasoa. Mittauspisteessä 2 ja 3 Valtatien melu kuului, mutta peittyi pääosin murskan melun alle. Mittauspisteessä 2 huomattavaa häiriöääntä aiheutti viereisellä tontilla sijaitsevan autoromuttamon alueella liikkuva pyöräkuormaaja, jonka vaikutus poistettiin raja-arvoon verrattavasta tuloksesta.

9 MELUMITTAUS 6 Valtatien ja jäteaseman toiminnan yhteisvaikutuksen keskiäänitaso oli mittauspisteessä 1 L Aeq 46. Jäteaseman toiminnan keskiäänitaso oli mittauspisteessä 2 L Aeq 45 db ja mittauspisteessä 3 L Aeq 44 db. Mittaustulosten lukuarvot ovat alle ympäristöluvan mukaisen raja-arvon 55 db ja kaikissa mittauspisteissä mittaustulokset alittavat myös mittausepävarmuus huomioiden raja-arvon 55 db. Puun murskausta tehdään muutamia kertoja vuodessa noin viikon jaksoissa ja murskauspäivinä murskausta tehdään tavanomaisesti koko toiminta-ajan (klo 7-22). Muina aikoina toiminnasta aiheutuu melua työkoneista ja liikenteestä. Tämän mittauksen tulokset sisältävät sekä toimintaan liittyvän liikenteen, työkoneet ja puun murskauksen. Jäteaseman toiminnot tapahtuvat klo 7 ja 22 välisenä aikana, joten ei ole syytä epäillä ettei ympäristöluvassa aamulle (klo 6-7) asetettu raja-arvo alittuisi myös. Lahdessa 15. päivänä joulukuuta 2015 RAMBOLL FINLAND OY Arttu Ruhanen projektipäällikkö Ville Virtanen suunnittelija

10 Itä-Uudenmaan jätehuolto Oy Domargårdin jäteasema Melumittauspöytäkirja LIITE 1 (1/3) VV Ajankohta: Mitattava kohde: Mittauspaikka: Etäisyys kohteeseen: Puuaineksen murskaus Mittaaja: Laitteisto: Kalibrointi: Menettely: klo 9:27-10:37 (1 h 10 min) Ville Virtanen Mittauspiste 1 (RN:o ) ~250 m puumurskaan Rion NL-62, tuulisuoja, jalusta Rion NC-74 kalibraattori Aikavakio F, S ja I, taajuuspainotus A, terssispektri tallennusväli 1 s, mikrofonin korkeus maasta 1,5 m Valokuva mittauspaikalta: Piste kartalla: Mittauspiste 1 Murskaus Havaitut melulähteet: Mittausjakson Jäteaseman melulähteet olivat puumurska sekä pääasiassa raskasliikenne. Valtatie 7 liikenteestä aiheutuva melu oli mittauspisteessä vallitsevia puun murskauksen ohella. Valtatien liikenteen melua ei voida erotella mittaustuloksesta, koska liikenne oli jatkuvaa. Mittaustulos kuvastaa näin Domargårdin jäteaseman toiminnan ja Valtatie 7 melujen yhteisvaikutuksen keskiäänitasoa. Murskaustoiminta kuului pisteelle tasaisena jylynä, hetkittäin ilmeni myös voimakkaampia kolahduksia. Murskaustoiminnan ääni ei ollut luonteeltaan huomattavasti impulssimaista tai kapeakaistaista. Säätila: Mittaustulokset: Ilma Tuuli Lämpötila Ilmanpaine Ilmankosteus Suunta Nopeus Pilvisyys [ C] [hpa] [%] [ ] [m/s] E-ESE 1 3 8/8 Säätiedot Ilmatieteenlaitoksen Porvoon Harabackan sääasemalta Koko mittausjakson L Aeq 45,7 db (sisältää kaiken mittausjakson äänen) Domargårdin jäteaseman toiminnan ja Valtatie 7 yhteisvaikutuksen L Aeq (Puumurska toiminnassa klo / ) 46,4 db Mittauksen epävarmuustaso ± 5 db Mittausohjeen mukaiset sääolot A-painotettu melun taajuusjakauma 1/3 -oktaavikaistoittain: Äänitason vaihtelun kuvaaja (LAeq 1 s): 70 Häiriöäänet Ritamäentien liikenteestä 60 Murskauksessa tauko db :26:57 9:28:57 9:30:57 9:32:57 9:34:57 9:36:57 9:38:57 9:40:57 9:42:57 9:44:57 9:46:57 9:48:57 9:50:57 9:52:57 9:54:57 9:56:57 9:58:57 10:00:57 10:02:57 10:04:57 10:06:57 10:08:57 10:10:57 10:12:57 10:14:57 10:16:57 10:18:57 10:20:57 10:22:57 10:24:57 10:26:57 10:28:57 10:30:57 10:32:57 10:34:57 10:36:57 aika

11 Itä-Uudenmaan jätehuolto Oy Domargårdin jäteasema Melumittauspöytäkirja LIITE 1 (2/3) VV Ajankohta: Mitattava kohde: Mittauspaikka: Etäisyys kohteeseen: Mittaaja: Laitteisto: Kalibrointi: Menettely: klo 12:41-13:41 (1 h) Ville Virtanen Puuaineksen murskaus Mittauspiste 2 (RN:o ) ~290 m puumurskaan Rion NL-62, tuulisuoja, jalusta Rion NC-74 kalibraattori Aikavakio F, S ja I, taajuuspainotus A, terssispektri tallennusväli 1 s, mikrofonin korkeus maasta 1,5 m Valokuva mittauspaikalta: Piste kartalla: Murskaus Mittauspiste 2 Havaitut melulähteet: Murskaus oli pisteessä vallitseva melulähde viereisen autonromuttamon alueella liikkuvan pyöräkuormaajan ohella. Häiriöääniä syntyi myös ajoittain linnuista. Valtatien liikenne kuului pisteelle vaimeasti, mutta peittyi murskan ja autonromuttamon äänien alle. Murskaustoiminnan ääni ei ollut luonteeltaan huomattavasti impulssimaista tai kapeakaistaista. Säätila: Mittaustulokset: Ilma Tuuli Lämpötila Ilmanpaine Ilmankosteus Suunta Nopeus Pilvisyys [ C] [hpa] [%] [ ] [m/s] E 1 3 8/8 Säätiedot Ilmatieteenlaitoksen Porvoon Harabackan sääasemalta Koko mittausjakson L Aeq 47,0 db (sisältää kaiken mittausjakson äänen) Mittausjakson 13:00-13:22 LAeq, kun viereisen tontin pyöräkuormaaja ei ollut toiminnassa, häiriöäänet poistettu 45,1 db Mittauksen epävarmuustaso ± 10 db Mittausohjeen mukaiset sääolot A-painotettu melun taajuusjakauma 1/3 -oktaavikaistoittain: Äänitason vaihtelun kuvaaja (LAeq 1 s): Pyöräkuormaaja toiminnassa viereisellä tontilla Häiriöäänet pääasiassa viereisen tontin autonromuttamolta ja linnuista Pyöräkuormaaja toiminnassa viereisellä tontilla :40:58 12:42:58 12:44:58 12:46:58 12:48:58 12:50:58 12:52:58 12:54:58 12:56:58 12:58:58 13:00:58 13:02:58 13:04:58 13:06:58 13:08:58 13:10:58 13:12:58 13:14:58 13:16:58 13:18:58 13:20:58 13:22:58 13:24:58 13:26:58 13:28:58 13:30:58 13:32:58 13:34:58 13:36:58 13:38:58 13:40:58 db aika

12 Itä-Uudenmaan jätehuolto Oy Domargårdin jäteasema Melumittauspöytäkirja LIITE 1 (3/3) VV Ajankohta: Mitattava kohde: Mittauspaikka: Etäisyys kohteeseen: Puuaineksen murskaus Mittaaja: Laitteisto: Kalibrointi: Menettely: klo 10:48-12:31 (1 h 43 min) Ville Virtanen Mittauspiste 3 (RN:o ) ~230 m puumurskaan Rion NL-62, tuulisuoja, jalusta Rion NC-74 kalibraattori Aikavakio F, S ja I, taajuuspainotus A, terssispektri tallennusväli 1 s, mikrofonin korkeus maasta 1,5 m Valokuva mittauspaikalta: Piste kartalla: Murskaus Mittauspiste 3 Havaitut melulähteet: Murskaus alkoi ~klo 11:39. Murskaus oli pisteessä vallitseva melulähde. Häiriöääniä syntyi viereiseltä autonromuttamolta, jossa liikkui ajoittain pyöräkuormaaja. Häiriöääniä syntyi myös ajoittain linnuista. Domargårdin alueelta kuului myös muiden työkoneiden äänet vaimeasti. Murskaustoiminnan ääni ei ollut luonteeltaan huomattavasti impulssimaista tai kapeakaistaista. Säätila: Mittaustulokset: Ilma Tuuli Lämpötila Ilmanpaine Ilmankosteus Suunta Nopeus Pilvisyys [ C] [hpa] [%] [ ] [m/s] E-ESE 2 3 8/8 Säätiedot Ilmatieteenlaitoksen Porvoon Harabackan sääasemalta Koko mittausjakson LAeq 42,4 db (sisältää kaiken mittausjakson äänen) Mittausjakson 11:39-13:31 LAeq, murskan ollessa käynnissä 44,6 db Mittausjakson 11:39-13:31 LAeq, murskan ollessa käynnissä, häiriöäänet poistettu 44,0 db Mittauksen epävarmuustaso ± 10 db Mittausohjeen mukaiset sääolot A-painotettu melun taajuusjakauma 1/3 -oktaavikaistoittain: Äänitason vaihtelun kuvaaja (LAeq 1 s): db Murska ei käynnissä Häiriöäänet pääasiassa viereisen tontin autoromuttamosta ja linnuista 30 10:48:13 10:51:13 10:54:13 10:57:13 11:00:13 11:03:13 11:06:13 11:09:13 11:12:13 11:15:13 11:18:13 11:21:13 11:24:13 11:27:13 11:30:13 11:33:13 11:36:13 11:39:13 11:42:13 11:45:13 11:48:13 11:51:13 11:54:13 11:57:13 12:00:13 12:03:13 12:06:13 12:09:13 12:12:13 12:15:13 12:18:13 12:21:13 12:24:13 12:27:13 12:30:13 aika

13 Itä-Uudenmaan jätehuolto Domargårdin jäteasema Melumittauspöytäkirja LIITE 2 (1/1) VV Ajankohta: Mitattava kohde: Mittauspaikka: Etäisyys kohteeseen: Mittaaja: Laitteisto: Kalibrointi: Menettely: klo 8:59-13:49 (4 h 50 min) Ville Virtanen Puuaineksen murskaus Referenssipiste R1 (RN:o ) ~60 m puumurskaan Rion NL-32, tuulisuoja, jalusta Rion NC-74 kalibraattori Aikavakio F, taajuuspainotus A, tallennusväli 1 s, mikrofonin korkeus maasta 1,5 m Valokuva mittauspaikalta: Piste kartalla: Referenssipiste R1 Murskaus Havaitut melulähteet: Murskaus selvästi hallitsevin melulähde. Alueella liikkui myös yksi pyöräkuormaaja. Säätila: Mittaustulokset: Ilma Tuuli Lämpötila Ilmanpaine Ilmankosteus Suunta Nopeus Pilvisyys [ C] [hpa] [%] [ ] [m/s] ENE-ESE 1 3 8/8 Säätiedot Ilmatieteenlaitoksen Porvoon Harabackan sääasemalta Mittausjakson 8:59-10:42 / 11:39 13:49 LAeq, murskan ollessa käynnissä: 78,2 db Mittausohjeen mukaiset sääolot Mittauksen epävarmuustaso ± 3 db Äänitason vaihtelun kuvaaja (LAeq 1 s): Murska ei käynnissä 80 db :58:39 9:04:39 9:10:39 9:16:39 9:22:39 9:28:39 9:34:39 9:40:39 9:46:39 9:52:39 9:58:39 10:04:39 10:10:39 10:16:39 10:22:39 10:28:39 10:34:39 10:40:39 10:46:39 10:52:39 10:58:39 11:04:39 11:10:39 11:16:39 11:22:39 11:28:39 11:34:39 11:40:39 11:46:39 11:52:39 11:58:39 12:04:39 12:10:39 12:16:39 12:22:39 12:28:39 12:34:39 12:40:39 12:46:39 12:52:39 12:58:39 13:04:39 13:10:39 13:16:39 13:22:39 13:28:39 13:34:39 13:40:39 13:46:39 aika

14 Referenssipiste R1 Murskaus W:\1387\Itä-Uudenmaan_Jätehuolto\ _Domargårdin_tarkkailut2015\piirustukset\Domargård_melumittauspisteet.dwg Mittauspiste 1 Mittauspiste 3 Mittauspiste m c Maanmittauslaitoksen avointa aineistoa 11/2015 Tunn. Lukum. Muutos Nimim. Päiväys Rakennuskohteen nimi ja osoite Piirustuksen sisältö Mittakaava Itä-Uudenmaan Jätehuolto Oy Melumittauspisteiden sijainti 1: Domargårdin jäteasema Melumittaus Ramboll Finland Oy Niemenkatu LAHTI puh fax hyv. A.Ruhanen Työnro Suunn.ala AKU Tiedosto Piirustusnro Muutos 3 piir. suunn. pvm VV V.Virtanen

HSY, ESPOO ÄMMÄSSUON JÄTTEENKÄSITTELY- KESKUKSEN MELUMITTAUS. Helsingin seudun ympäristöpalvelut HSY. Melumittausraportti

HSY, ESPOO ÄMMÄSSUON JÄTTEENKÄSITTELY- KESKUKSEN MELUMITTAUS. Helsingin seudun ympäristöpalvelut HSY. Melumittausraportti Vastaanottaja Helsingin seudun ympäristöpalvelut HSY Asiakirjatyyppi Melumittausraportti Päivämäärä 23.2.2017 Viite 1510018805 HSY, ESPOO ÄMMÄSSUON JÄTTEENKÄSITTELY- KESKUKSEN MELUMITTAUS HSY, ESPOO ÄMMÄSSUON

Lisätiedot

YMPÄRISTÖMELUMITTAUKSET

YMPÄRISTÖMELUMITTAUKSET Vastaanottaja Helsinkin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymä Asiakirjatyyppi Mittausraportti Päivämäärä 18.8.2014 Viite 151001020 ÄMMÄSSUON JÄTTEENKÄSITTELYKESKUS, ESPOO YMPÄRISTÖMELUMITTAUKSET ÄMMÄSSUON

Lisätiedot

EIKAN PUB, JÄRVENPÄÄ RAVINTOLAMELUN MITTAUS

EIKAN PUB, JÄRVENPÄÄ RAVINTOLAMELUN MITTAUS Vastaanottaja Eikan Pub Oy Eino Lehtinen Asiakirjatyyppi Mittausraportti Päivämäärä 18.8.2017 Viite 1510035737 EIKAN PUB, JÄRVENPÄÄ RAVINTOLAMELUN MITTAUS RAVINTOLAMELUN MITTAUS Päivämäärä 18.8.2017 Laatija

Lisätiedot

POHJOISJÄRVEN OSAYLEISKAAVA KEURUU MELUMITTAUKSET. Vastaanottaja Keuruun kaupunki. Asiakirjatyyppi Raportti. Päivämäärä 18.3.2014

POHJOISJÄRVEN OSAYLEISKAAVA KEURUU MELUMITTAUKSET. Vastaanottaja Keuruun kaupunki. Asiakirjatyyppi Raportti. Päivämäärä 18.3.2014 Vastaanottaja Keuruun kaupunki Asiakirjatyyppi Raportti Päivämäärä 18.3.2014 Projektinumero 82128008-17 POHJOISJÄRVEN OSAYLEISKAAVA KEURUU MELUMITTAUKSET POHJOISJÄRVEN OSAYLEISKAAVA KEURUU Päivämäärä 18.3.2014

Lisätiedot

YMPÄRISTÖMELUN MITTAUSRAPORTTI

YMPÄRISTÖMELUN MITTAUSRAPORTTI Ympäristömelu Raportti PR3231 Y01 Sivu 1 (11) Plaana Oy Jorma Hämäläinen Turku 16.8.2014 YMPÄRISTÖMELUN MITTAUSRAPORTTI Mittaus 14.6.2014 Raportin vakuudeksi Jani Kankare Toimitusjohtaja, FM HELSINKI Porvoonkatu

Lisätiedot

PORAPAALUTUKSEN AIHEUTTAMAN MELUN MITTAUS Pasilan Uusi Silta YIT Rakennus Oy

PORAPAALUTUKSEN AIHEUTTAMAN MELUN MITTAUS Pasilan Uusi Silta YIT Rakennus Oy 9.7.2015 PORAPAALUTUKSEN AIHEUTTAMAN MELUN MITTAUS Pasilan Uusi Silta YIT Rakennus Oy 7.7.2015 Helsinki Lf Segersvärd Oy Finnrock Ab Gsm: 010 832 1319 lf.segersvard@finnrock.fi 9.7.2015 SISÄLLYS TERMIT

Lisätiedot

Destia Oy Lemminkäinen Infra Oy Oy Göran Hagelberg Ab VUOHIMÄEN MAA-AINESTEN OTTOALUEET, KIRKKONUMMI ESITYS MELUSEURANNAN JÄRJESTÄMISESTÄ YLEISTÄ

Destia Oy Lemminkäinen Infra Oy Oy Göran Hagelberg Ab VUOHIMÄEN MAA-AINESTEN OTTOALUEET, KIRKKONUMMI ESITYS MELUSEURANNAN JÄRJESTÄMISESTÄ YLEISTÄ Destia Oy Infra Oy Oy Göran Hagelberg Ab VUOHIMÄEN MAA-AINESTEN OTTOALUEET, KIRKKONUMMI ESITYS MELUSEURANNAN JÄRJESTÄMISESTÄ YLEISTÄ Destia Oy, Infra Oy ja Oy Göran Hagelberg Ab ovat maa-aineslupa- ja

Lisätiedot

MURSKAUKSEN MELUMITTAUS Kivikontie Eritasoliittymä Destia Oy

MURSKAUKSEN MELUMITTAUS Kivikontie Eritasoliittymä Destia Oy MURSKAUKSEN MELUMITTAUS Kivikontie Eritasoliittymä Destia Oy 9.12.2013 Helsinki Vesa Sinervo Oy Finnrock Ab Gsm: 010 832 1313 vesa.sinervo@finnrock.fi SISÄLLYS TERMIT JA NIIDEN MÄÄRITELMÄT... 1 JOHDANTO...

Lisätiedot

Vastaanottaja Terrafame Oy. Asiakirjatyyppi Raportti. Päivämäärä

Vastaanottaja Terrafame Oy. Asiakirjatyyppi Raportti. Päivämäärä Vastaanottaja Terrafame Oy Asiakirjatyyppi Raportti Päivämäärä 8.4.16 TERRAFAMEN KAIVOS, SOTKAMO YMPÄRISTÖMELUMITTAUKSET SYYS-LOKAKUU 15 Laatija Sakari Ruokolainen Tarkastaja Niko Karjalainen Kuvaus Sotkamon

Lisätiedot

Vastaanottaja Pihtiputaan kunta. Asiakirjatyyppi Raportti. Päivämäärä 28.5.2015 Luonnos PIHTIPUTAAN KUNTA NIEMENHARJUN MATKAILUALUE MELUSELVITYS

Vastaanottaja Pihtiputaan kunta. Asiakirjatyyppi Raportti. Päivämäärä 28.5.2015 Luonnos PIHTIPUTAAN KUNTA NIEMENHARJUN MATKAILUALUE MELUSELVITYS Vastaanottaja Pihtiputaan kunta Asiakirjatyyppi Raportti Päivämäärä 28.5.2015 Luonnos PIHTIPUTAAN KUNTA NIEMENHARJUN MATKAILUALUE MELUSELVITYS PIHTIPUTAAN KUNTA MELUSELVITYS Päivämäärä Laatija Tarkastaja

Lisätiedot

Kohde: Murskaustyön aiheuttama melu

Kohde: Murskaustyön aiheuttama melu 11.5.2016 Työ 6696 MELUMITTAUSRAPORTTI Työmaa: Kalasataman keskus Tilaaja: Destia Oy Kohde: Murskaustyön aiheuttama melu 11.5.2016 MELUMITTAUSRAPORTTI 1. Yleistä Kalliotekniikka Consulting Engineers Oy

Lisätiedot

YMPÄRISTÖMELUN MITTAUSRAPORTTI

YMPÄRISTÖMELUN MITTAUSRAPORTTI 17 Raportti PR-Y1934 Naantalin kaupunki Turku 7.8.2012 Kirsti Junttila Sivu 1 (7) YMPÄRISTÖMELUN MITTAUSRAPORTTI Tonester Oy, Rymättylä Mittaukset 28.6., 30.7. ja 2.8.2012 Raportin vakuudeksi Jani Kankare

Lisätiedot

Vt7 (K18) Koskenkylä Loviisa - Kotka Tiesuunnitelman ja tiesuunnitelman täydennyssuunnitelman laatiminen Täydennysmelumittaukset 15.9.

Vt7 (K18) Koskenkylä Loviisa - Kotka Tiesuunnitelman ja tiesuunnitelman täydennyssuunnitelman laatiminen Täydennysmelumittaukset 15.9. Vt7 (K1) Koskenkylä Loviisa - Kotka Tiesuunnitelman ja tiesuunnitelman täydennyssuunnitelman laatiminen Täydennysmelumittaukset 15.9.1 VT7 (K1) KOSKENKYLÄ LOVIISA KOTKA; TIESUUNNITELMAN JA TIESUUNNITELMAN

Lisätiedot

1 JOHDANTO 3 2 LÄHTÖTIEDOT JA MENETELMÄT 4

1 JOHDANTO 3 2 LÄHTÖTIEDOT JA MENETELMÄT 4 Karri Kauppila KOTKAN JA HAMINAN TUULIVOIMALOIDEN MELUMITTAUKSET 21.08.2013 Melumittausraportti 2013 SISÄLLYS 1 JOHDANTO 3 2 LÄHTÖTIEDOT JA MENETELMÄT 4 2.1 Summan mittauspisteet 4 2.2 Mäkelänkankaan mittauspisteet

Lisätiedot

KIRKONSEUDUN ASEMAKAAVAN LAAJENNUS VALKEINEN, KEURUU MELUSELVITYS. Vastaanottaja Keuruun kaupunki. Asiakirjatyyppi Meluselvitys. Päivämäärä 4.3.

KIRKONSEUDUN ASEMAKAAVAN LAAJENNUS VALKEINEN, KEURUU MELUSELVITYS. Vastaanottaja Keuruun kaupunki. Asiakirjatyyppi Meluselvitys. Päivämäärä 4.3. Vastaanottaja Keuruun kaupunki Asiakirjatyyppi Meluselvitys Päivämäärä 4.3.2014 Projektinumero 82128008-015 KIRKONSEUDUN ASEMAKAAVAN LAAJENNUS VALKEINEN, KEURUU MELUSELVITYS KIRKONSEUDUN ASEMAKAAVAN LAAJENNUS

Lisätiedot

13.7.2011 Sir Elwoodin Hiljaiset Värit 20.7.2011 22-Pistepirkko 22.7.2011 Haloo Helsinki

13.7.2011 Sir Elwoodin Hiljaiset Värit 20.7.2011 22-Pistepirkko 22.7.2011 Haloo Helsinki MITTAUSRAPORTTI 29.7.2011 Panimoravintola Huvila Jussi Hukkanen Puistokatu 4 57100 SAVONLINNA MELUMITTAUS PANIMORAVINTOLA HUVILAN KESÄKONSERTISTA 1. JOHDANTO Panimoravintola Huvilan Jussi Hukkanen on pyytänyt

Lisätiedot

SIILINJÄRVEN KUNTA ASEMANSEUDUN MELUSELVITYS

SIILINJÄRVEN KUNTA ASEMANSEUDUN MELUSELVITYS Vastaanottaja Siilinjärven kunta Asiakirjatyyppi Meluselvitys Päivämäärä 5.2.2016 SIILINJÄRVEN KUNTA ASEMANSEUDUN MELUSELVITYS ASEMANSEUDUN MELUSELVITYS SIILINJÄRVEN KUNTA Päivämäärä 5.2.2016 Laatija Tarkastaja

Lisätiedot

Vastaanottaja Petri Tuominen. Asiakirjatyyppi Raportti. Päivämäärä 14.4.2015 JYVÄSKYLÄN SEUDUN PUHDISTAMO OY NENÄINNIEMEN JÄTEVEDENPUHDISTA-

Vastaanottaja Petri Tuominen. Asiakirjatyyppi Raportti. Päivämäärä 14.4.2015 JYVÄSKYLÄN SEUDUN PUHDISTAMO OY NENÄINNIEMEN JÄTEVEDENPUHDISTA- Vastaanottaja Petri Tuominen Asiakirjatyyppi Raportti Päivämäärä 14.4.2015 JYVÄSKYLÄN SEUDUN PUHDISTAMO OY NENÄINNIEMEN JÄTEVEDENPUHDISTA- MON YMPÄRISTÖMELUSELVITYS 2015 JYVÄSKYLÄN SEUDUN PUHDISTAMO OY

Lisätiedot

PORAPAALUTUKSEN AIHEUTTAMAN MELUN MITTAUS Pasilan Uusi Silta YIT Rakennus Oy

PORAPAALUTUKSEN AIHEUTTAMAN MELUN MITTAUS Pasilan Uusi Silta YIT Rakennus Oy PORAPAALUTUKSEN AIHEUTTAMAN MELUN MITTAUS Pasilan Uusi Silta YIT Rakennus Oy 28.8.2014 Helsinki Vesa Sinervo Oy Finnrock Ab Gsm: 010 832 1313 vesa.sinervo@finnrock.fi SISÄLLYS TERMIT JA NIIDEN MÄÄRITELMÄT...

Lisätiedot

Endomines Oy:n Pampalon kultakult kaivoksen ympäristömeluselvitys

Endomines Oy:n Pampalon kultakult kaivoksen ympäristömeluselvitys Endomines Oy:n Pampalon kultakult kaivoksen ympäristömeluselvitys Mittausraportti_936 /2011/OP 1(8) Tilaaja: Endomines Oy Juha Reinikainen Pampalontie 11 82967 Hattu Käsittelijä: Symo Oy Olli Pärjälä 010

Lisätiedot

YMPÄRISTÖMELUN MITTAUSSUUNNITELMA

YMPÄRISTÖMELUN MITTAUSSUUNNITELMA Ympäristömelu Suunnitelma PR3698 TY01 Sivu 1 (6) Rudus Oy Liisa Suhonen Turku 10.2.2016 YMPÄRISTÖMELUN MITTAUSSUUNNITELMA Soran murskaus Kunnioittavasti Jani Kankare Toimitusjohtaja, FM HELSINKI Viikinportti

Lisätiedot

Lämpötila Tuulensuunta Tuulen nopeus Suhteellinen kosteus Tiistai 23.05.2006 o

Lämpötila Tuulensuunta Tuulen nopeus Suhteellinen kosteus Tiistai 23.05.2006 o 1 / 6 JOENSUUN KAUPUNKI YMPÄRISTÖNSUOJELUTOIMISTO Jokikatu 7 80220 Joensuu JOENSUN UKONLAHDEN SYVÄSATAMAN MELUMITTAUKSET TAUSTAA Mittaukset suoritettiin liittyen Ukonlahden syväsataman ympäristölupaan.

Lisätiedot

Tuusulan Moottorikerho ry Turku 11.9.2009 c/o Hannu Lehtinen Kuusamontie 44 Sivu 1(6) 04380 Tuusula MITTAUSSUUNNITELMA

Tuusulan Moottorikerho ry Turku 11.9.2009 c/o Hannu Lehtinen Kuusamontie 44 Sivu 1(6) 04380 Tuusula MITTAUSSUUNNITELMA 16 Mittaussuunnitelma PR-Y1384 Tuusulan Moottorikerho ry Tuusulan Moottorikerho ry Turku 11.9.2009 c/o Hannu Lehtinen Kuusamontie 44 Sivu 1(6) 04380 Tuusula MITTAUSSUUNNITELMA Tuusulan Moottorikerho ry

Lisätiedot

YMPÄRISTÖMELUN MITTAUSRAPORTTI

YMPÄRISTÖMELUN MITTAUSRAPORTTI Ympäristömelu Raportti PR3811 Y02 Sivu 1 (6) GrIFK Alpine ry Jussi Kattelus Turku 9.1.2017 YMPÄRISTÖMELUN MITTAUSRAPORTTI Ympäristömelumittaus 5.1.2017 Raportin vakuudeksi Jani Kankare Toimitusjohtaja,

Lisätiedot

VALTATIEN 6 MELUMITTAUKSET VÄLILLÄ LAPPEENRANTA-IMATRA VÄLIRAPORTTI, 1. MITTAUS- KIERROS

VALTATIEN 6 MELUMITTAUKSET VÄLILLÄ LAPPEENRANTA-IMATRA VÄLIRAPORTTI, 1. MITTAUS- KIERROS Vastaanottaja Kaakkois-Suomen ELY-keskus Asiakirjatyyppi Melumittausraportti Päivämäärä 24.5.13 Viite 1510002875 VALTATIEN 6 MELUMITTAUKSET VÄLILLÄ LAPPEENRANTA-IMATRA VÄLIRAPORTTI, 1. MITTAUS- KIERROS

Lisätiedot

YMPÄRISTÖMELUN MITTAUSRAPORTTI

YMPÄRISTÖMELUN MITTAUSRAPORTTI Ympäristömelu Raportti PR3682 Y02 Sivu 1 (7) Lahti Energia Oy Eeva Lillman Turku 7.4.2017 YMPÄRISTÖMELUN MITTAUSRAPORTTI Raportin vakuudeksi Jani Kankare Toimitusjohtaja, FM HELSINKI Viikinportti 4 B 18

Lisätiedot

VALTATIEN 6 MELUMITTAUKSET VÄLILLÄ LAPPEENRANTA-IMATRA VÄLIRAPORTTI, 4. MITTAUS- KIERROS

VALTATIEN 6 MELUMITTAUKSET VÄLILLÄ LAPPEENRANTA-IMATRA VÄLIRAPORTTI, 4. MITTAUS- KIERROS Vastaanottaja Kaakkois-Suomen ELY-keskus Asiakirjatyyppi Melumittausraportti Päivämäärä 9.5.14 Viite 1510002875 VALTATIEN 6 MELUMITTAUKSET VÄLILLÄ LAPPEENRANTA-IMATRA VÄLIRAPORTTI, 4. MITTAUS- KIERROS

Lisätiedot

RAUMAN KAUPUNKI SUOMEN TÄRPÄTTI OY, TISLAAMOHANKE, RAUMA MELUARVIO

RAUMAN KAUPUNKI SUOMEN TÄRPÄTTI OY, TISLAAMOHANKE, RAUMA MELUARVIO Vastaanottaja Rauman kaupunki Asiakirjatyyppi Raportti Päivämäärä 15.1.2016 Viite 1510024178 RAUMAN KAUPUNKI SUOMEN TÄRPÄTTI OY, TISLAAMOHANKE, RAUMA MELUARVIO RAUMAN KAUPUNKI MELUARVIO Päivämäärä 15.1.2016

Lisätiedot

KUKONKANKAAN ASEMAKAAVA-ALUE MELUSELVITYS

KUKONKANKAAN ASEMAKAAVA-ALUE MELUSELVITYS Vastaanottaja Hollolan kunta Asiakirjatyyppi Raportti Päivämäärä 26.10.11 Viite 82136854 KUKONKANKAAN ASEMAKAAVA-ALUE MELUSELVITYS KUKONKANKAAN ASEMAKAAVA-ALUE MELUSELVITYS Päivämäärä 26.10.11 Laatija

Lisätiedot

Motocrosspyörien melupäästömittaukset

Motocrosspyörien melupäästömittaukset Suomen Moottoriliitto ry. Juha Korhonen Jussi Kurikka-Oja Meluselvitysraportti 30.9.2014 30.9.2014 1 (8) SISÄLTÖ 1 LÄHTÖKOHDAT... 2 2 MELUPÄÄSTÖMITTAUKSET... 2 2.1 Mittausteoriaa... 2 2.2 Mittaustoiminta...

Lisätiedot

HELIKOPTERIPAIKAN YMPÄRISTÖMELUSELVITYS

HELIKOPTERIPAIKAN YMPÄRISTÖMELUSELVITYS Ympäristömelu Raportti PR3608 Y02 Sivu 1 (7) Airiston Helmi Oy Gleb Eremine gleb.eremine@gmail.com Turku 28.8.2015 HELIKOPTERIPAIKAN YMPÄRISTÖMELUSELVITYS Airiston Helmi Oy Päivitys raporttiin PR3608 Y02,

Lisätiedot

PORVOON KAUPUNKI TOLKKINEN II YMPÄRISTÖMELURAPORTTI. 1. Yleistä

PORVOON KAUPUNKI TOLKKINEN II YMPÄRISTÖMELURAPORTTI. 1. Yleistä PORVOON KAUPUNKI TOLKKINEN II YMPÄRISTÖMELURAPORTTI 1. Yleistä Räjäytyskonsultit Oy on suorittanut louhinta- ja maanrakennustyökohteen, Tolkkinen II, Porvoo ympäristömelumittausta perustuen 8.5.2014 laatimaamme

Lisätiedot

LIITE 8. Ai Arkkitehdit Keskuskatu 6 Hollola Yleissuunnitelma Ramboll Niemenkatu 73 15140 LAHTI puh. 020 755 611 www.ramboll.

LIITE 8. Ai Arkkitehdit Keskuskatu 6 Hollola Yleissuunnitelma Ramboll Niemenkatu 73 15140 LAHTI puh. 020 755 611 www.ramboll. LIITE 6 W:\1366\A1-Arkkitehdit\1510020875_Hollola_Keskuskatu6\Piirustukset\Asemapiirustus.dwg LIITE 8 Tunn. Lukum. Raken nusko hteen nimi ja osoi te h yv. Ai Arkkitehdit Keskuskatu 6 Hollola Yleissuunnitelma

Lisätiedot

143081-1.1 1(5)+liitteet

143081-1.1 1(5)+liitteet 1481-1.1 1(5)+liitteet DI Benoît Gouatarbès, TkT Henri Penttinen 1.7.2014 Nobinan Roihupellon linja-autovarikko Tilaaja: Nobina Finland Oy Tilaus: 11.6.2014 Yhteyshenkilö: Katja Olli ÄÄNITASOMITTAUKSET

Lisätiedot

Siitolanranta 3:n melumittaus

Siitolanranta 3:n melumittaus Siitolanranta 3:n melumittaus 27. 28.9.2016 Imatran kaupunki Imatran seudun ympäristötoimi Riikka Litmanen 6.10.2016 1 Johdanto... 3 2 Mittausten suoritus... 3 3 Mittausten aikainen sää... 3 4 Mittauslaitteisto...

Lisätiedot

Destia Oy Lemminkäinen Infra Oy VUOHIMÄEN MAA-AINESTEN OTTOALUEET, KIRKKONUMMI YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN SEURANTAOHJELMA YLEISTÄ

Destia Oy Lemminkäinen Infra Oy VUOHIMÄEN MAA-AINESTEN OTTOALUEET, KIRKKONUMMI YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN SEURANTAOHJELMA YLEISTÄ Destia Oy Lemminkäinen Infra Oy VUOHIMÄEN MAA-AINESTEN OTTOALUEET, KIRKKONUMMI YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN SEURANTAOHJELMA Päivämäärä 3/7/2014 Ramboll Säterinkatu 6 PL 25 02601 ESPOO P +358 20 755 611 F +358

Lisätiedot

Hailuodon lautta Meluselvitys

Hailuodon lautta Meluselvitys Hailuodon lautta Meluselvitys 1.7.2009 Laatinut: Mikko Alanko Tarkastanut: Ilkka Niskanen Hailuodon lautan meluselvitys Meluselvitys 1.7.2009 Tilaaja Metsähallitus Laatumaa Erkki Kunnari Veteraanikatu

Lisätiedot

OLMALAN 1. VAIHEEN ASEMA KAAVOITUKSEN VALMISTELU, YLIVIESKA MELUSELVITYS

OLMALAN 1. VAIHEEN ASEMA KAAVOITUKSEN VALMISTELU, YLIVIESKA MELUSELVITYS Liite 5 Vastaanottaja Asiakirjatyyppi Meluselvitys Päivämäärä 14.12.2012 Viite 1510000008 OLMALAN 1. VAIHEEN ASEMA KAAVOITUKSEN VALMISTELU, YLIVIESKA MELUSELVITYS RAMB LL OLMALAN 1. VAIHEEN ASEMAKAAVOITUKSEN

Lisätiedot

NAANTALIN SATAMA Laiturin 26/27 melumittaukset

NAANTALIN SATAMA Laiturin 26/27 melumittaukset Vastaanottaja Naantalin Satama Asiakirjatyyppi Meluselvitys Päivämäärä 6.5.2014 NAANTALIN SATAMA NAANTALIN SATAMA Pvm. 6.5.2014 Laatija Timo Korkee Jari Hosiokangas Tarkastaja Hyväksyjä Viite 1510010955

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA, MAANKÄYTTÖPALVELUT MÄNNIKÖN JATKE, ASEMAKAAVAN YMPÄRISTÖMELUSELVITYS

MÄNTSÄLÄN KUNTA, MAANKÄYTTÖPALVELUT MÄNNIKÖN JATKE, ASEMAKAAVAN YMPÄRISTÖMELUSELVITYS Vastaanottaja Mäntsälän kunta, Maankäyttöpalvelut Asiakirjatyyppi Raportti Päivämäärä 23.3.2015 MÄNTSÄLÄN KUNTA, MAANKÄYTTÖPALVELUT MÄNNIKÖN JATKE, ASEMAKAAVAN YMPÄRISTÖMELUSELVITYS MÄNTSÄLÄN KUNTA, MAANKÄYTTÖPALVELUT

Lisätiedot

NASTOLAN KUNTA UUDENKYLÄN OSAYLEISKAAVA HIEKKATIEN JA HIETATIEN ALUEEN PÖLY. Vastaanottaja Nastolan kunta. Asiakirjatyyppi Lausunto

NASTOLAN KUNTA UUDENKYLÄN OSAYLEISKAAVA HIEKKATIEN JA HIETATIEN ALUEEN PÖLY. Vastaanottaja Nastolan kunta. Asiakirjatyyppi Lausunto Vastaanottaja Nastolan kunta Asiakirjatyyppi Lausunto Päivämäärä 5.2.2014 NASTOLAN KUNTA UUDENKYLÄN OSAYLEISKAAVA HIEKKATIEN JA HIETATIEN ALUEEN PÖLY NASTOLAN KUNTA PÖLY Tarkastus Päivämäärä 5.2.2014 Laatija

Lisätiedot

ASIAKASRAPORTTI VTT-CR-01064-14 21.2.2014. Mervento 3.6-118 tuulivoimalan aiheuttaman melun immissiomittaukset

ASIAKASRAPORTTI VTT-CR-01064-14 21.2.2014. Mervento 3.6-118 tuulivoimalan aiheuttaman melun immissiomittaukset ASIAKASRAPORTTI VTT-CR-01064-14 21.2.2014 Mervento 3.6-118 tuulivoimalan aiheuttaman melun immissiomittaukset Kirjoittajat: Luottamuksellisuus: Denis Siponen luottamuksellinen 1 (11) Raportin nimi Mervento

Lisätiedot

PORVOON KAUPUNKI TOLKKINEN II YMPÄRISTÖMELURAPORTTI. 1. Yleistä

PORVOON KAUPUNKI TOLKKINEN II YMPÄRISTÖMELURAPORTTI. 1. Yleistä PORVOON KAUPUNKI TOLKKINEN II YMPÄRISTÖMELURAPORTTI 1. Yleistä Räjäytyskonsultit Oy on suorittanut louhinta- ja maanrakennustyökohteen, Tolkkinen II, Porvoo ympäristömelumittausta perustuen 8.5.2014 laatimaamme

Lisätiedot

Kemoran moottoriradan melupäästömittaukset

Kemoran moottoriradan melupäästömittaukset Kemoran moottoriradan melupäästömittaukset Pitkäkoski Oy/Kemoran moottorirata Sito-Yhtiöt Juha Korhonen 29.6.2012 2 (9) 29.6.2012 Kemoran moottoriradan meluselvitys SISÄLTÖ 1 LÄHTÖKOHDAT... 3 1.1 Melun

Lisätiedot

VASTINE. 1. Vastine Orimattilan ympäristölautakunnan päätösesitykseen

VASTINE. 1. Vastine Orimattilan ympäristölautakunnan päätösesitykseen VASTINE Projekti Orimattila Hietala, kiviaineksen ottamisen meluselvitys Asiakas NCC Industry Oy Päivämäärä 13.7.2017 Vastaanottaja Taina Piiroinen Lähettäjä Janne Ristolainen Tiedoksi 1. Vastine Orimattilan

Lisätiedot

Envimetria Oy 141219me 1(10)

Envimetria Oy 141219me 1(10) Envimetria Oy 141219me 1(10) Meluselvitys 141219me 27.1.15 MELUPÄÄSTÖ- JA IMISSIOMITTAUKSET 19.12.14 PORVOON VE- DEN JÄTEVEDENPUHDISTAMOLLA Kuva 1. Mittauspisteet jätevedenpuhdistamolla Mittauspisteet

Lisätiedot

TAMPEREEN KAUPUNKI AARIKKALAN LUMENVASTAANOTTOPAIKAN MELUMITTAUKSET JA MALLINNUS. Vastaanottaja Tampereen kaupunki. Asiakirjatyyppi Mittausraportti

TAMPEREEN KAUPUNKI AARIKKALAN LUMENVASTAANOTTOPAIKAN MELUMITTAUKSET JA MALLINNUS. Vastaanottaja Tampereen kaupunki. Asiakirjatyyppi Mittausraportti Vastaanottaja Tampereen kaupunki Asiakirjatyyppi Mittausraportti Päivämäärä 25.3.2013 TAMPEREEN KAUPUNKI AARIKKALAN LUMENVASTAANOTTOPAIKAN MELUMITTAUKSET JA MALLINNUS TAMPEREEN KAUPUNKI AARIKKALAN LUMENVASTAANOTTOPAIKAN

Lisätiedot

Mansikkalaan suunnitteilla olevan koulukeskusalueen meluraportti ja

Mansikkalaan suunnitteilla olevan koulukeskusalueen meluraportti ja Mansikkalaan suunnitteilla olevan koulukeskusalueen meluraportti 28.4.2017 ja 3. 4.5.2017 Imatran kaupunki Imatran seudun ympäristötoimi Riikka Litmanen 18.5.2017 1 Johdanto... 3 2 Mittausten suoritus...

Lisätiedot

Tampereen poliisitaloon kohdistuva ympäristömelu Tampereen kannen ja areenan rakentamisen jälkeen

Tampereen poliisitaloon kohdistuva ympäristömelu Tampereen kannen ja areenan rakentamisen jälkeen 1 (5) Helsinki 17.03.2011 Tampereen poliisitaloon kohdistuva ympäristömelu Tampereen kannen ja areenan rakentamisen jälkeen Tiivistelmä Tampereelle suunnitellun monitoimiareenan ja kannen suunnitelmat

Lisätiedot

2740 PEAB SEICON OY ATRIA OYJ:N KONTTORI HÖYRYVOIMALANKATU, SEINÄJOKI MELU- JA TÄRINÄSELVITYS 12.6.2008 SUUNNITTELUTOIMISTO 2740 ALUETEKNIIKKA OY TUTKIMUSSELOSTUS MJK 12.6.2008 SISÄLLYSLUETTELO 1 YLEISTÄ...

Lisätiedot

Hiukkavaaran ampumarata, Oulu

Hiukkavaaran ampumarata, Oulu Rambøll Finland Oy Oulun Sotilasläänin Esikunta, Oulun kaupunki 3.10.2007 Oulun kaupunki, Oulun Sotilasläänin Esikunta Viite 82110340-11 Versio Pvm 3.10.2007 Hyväksynyt Tarkistanut JHs Kirjoittanut JKO,

Lisätiedot

Mittausaika:

Mittausaika: Raportti_1295_B /2013/OP 1(15) Tilaaja: Endomines Oy Pampalon kaivos Anne Simanainen Anne.Simanainen@endomines.com Käsittelijä: Symo Oy Olli Pärjälä 010 666 7818 olli.parjala@symo.fi ENDOMINES OY, PAMPALO:

Lisätiedot

IX (TAMPELLA) , KELLOPORTINKATU 1, PUISTO- JA VESIALUETTA, TYÖNPUISTO JA VAPRIIKIN- RAITTI. AK-MUUTOS, KAAVA NRO 8495

IX (TAMPELLA) , KELLOPORTINKATU 1, PUISTO- JA VESIALUETTA, TYÖNPUISTO JA VAPRIIKIN- RAITTI. AK-MUUTOS, KAAVA NRO 8495 Vastaanottaja Tampereen kaupunki Asiakirjatyyppi Tärinä- ja runkomeluselvitys Päivämäärä 12.4.2013 ID-numero 644145 IX (TAMPELLA) -956-1, KELLOPORTINKATU 1, PUISTO- JA VESIALUETTA, TYÖNPUISTO JA VAPRIIKIN-

Lisätiedot

PRnN1ETH41 YMPÄRISTÖMELUN MITTAUSRAPORTTI. Kiviaineksen murskaus, Metsälä , Sastamala. Ympäristömelumittaus l I. Turku 30.5.

PRnN1ETH41 YMPÄRISTÖMELUN MITTAUSRAPORTTI. Kiviaineksen murskaus, Metsälä , Sastamala. Ympäristömelumittaus l I. Turku 30.5. PRnN1ETH41 Ympäristömelu Raportti PR3075-Y01 Sivu 1 (9j Destia Oy Maarit Salonoja Turku 30.5.2016 YMPÄRISTÖMELUN MITTAUSRAPORTTI Kiviaineksen murskaus, Metsälä 790-468-4-11, Sastamala Ympäristömelumittaus

Lisätiedot

KORTTELIN 374 MELUSELVITYS, RAUMA RAUMAN KAUPUNKI

KORTTELIN 374 MELUSELVITYS, RAUMA RAUMAN KAUPUNKI Vastaanottaja Rauman kaupunki Asiakirjatyyppi Raportti Päivämäärä 23.6.2014 KORTTELIN 374 MELUSELVITYS, RAUMA RAUMAN KAUPUNKI KORTTELIN 374 MELUSELVITYS, RAUMA RAUMAN KAUPUNKI Päivämäärä 23.6.2014 Laatija

Lisätiedot

RAPORTTI 16X199888.10.Q860-001 14.4.2015. TUULIWATTI OY Pori Peittoo tuulivoimapuisto ympäristömelumittaukset viidessä asuinkohteessa

RAPORTTI 16X199888.10.Q860-001 14.4.2015. TUULIWATTI OY Pori Peittoo tuulivoimapuisto ympäristömelumittaukset viidessä asuinkohteessa RAPORTTI 16X199888.10.Q860-001 14.4.2015 TUULIWATTI OY Pori Peittoo tuulivoimapuisto ympäristömelumittaukset viidessä asuinkohteessa Sivu 1 (12) Yhteenveto Pöyry Finland Oy mittasi Porin Peittoon tuulivoimapuiston

Lisätiedot

MAANKAATOPAIKAN TOIMINTA, KIRKKONUMMI MELUMALLINNUS

MAANKAATOPAIKAN TOIMINTA, KIRKKONUMMI MELUMALLINNUS Vastaanottaja West Express Oy Asiakirjatyyppi Meluselvitys Päivämäärä 17.8.2015 MAANKAATOPAIKAN TOIMINTA, KIRKKONUMMI MELUMALLINNUS Päivämäärä 17.8.2015 Laatija Tarkastaja Ville Virtanen Arttu Ruhanen

Lisätiedot

VALTATIEN 6 MELUMITTAUKSET VÄLILLÄ LAPPEENRANTA-IMATRA VÄLIRAPORTTI, 3. MITTAUS- KIERROS

VALTATIEN 6 MELUMITTAUKSET VÄLILLÄ LAPPEENRANTA-IMATRA VÄLIRAPORTTI, 3. MITTAUS- KIERROS Vastaanottaja Kaakkois-Suomen ELY-keskus Asiakirjatyyppi Melumittausraportti Päivämäärä 19.12.13 Viite 1510002875 VALTATIEN 6 MELUMITTAUKSET VÄLILLÄ LAPPEENRANTA-IMATRA VÄLIRAPORTTI, 3. MITTAUS- KIERROS

Lisätiedot

Oppipojankuja 6, 70780 Kuopio jussi.karteva@symo.fi puh. 010 666 7813 TIKALAN OY:N YMPÄRISTÖMELUMITTAUS. Mittausaika: 18.11.2011

Oppipojankuja 6, 70780 Kuopio jussi.karteva@symo.fi puh. 010 666 7813 TIKALAN OY:N YMPÄRISTÖMELUMITTAUS. Mittausaika: 18.11.2011 Ympäristömelumittaus 1(6) Tilaaja: Tikalan Oy Tapio Tikka Kalmarintie 160 43270 Kalmari Käsittelijä: Jussi Kärtevä Oppipojankuja 6, 70780 Kuopio jussi.karteva@symo.fi puh. 010 666 7813 TIKALAN OY:N YMPÄRISTÖMELUMITTAUS

Lisätiedot

Melua vaimentavien päällysteiden vaikutukset taajamassa Projektinumero:

Melua vaimentavien päällysteiden vaikutukset taajamassa Projektinumero: Melua vaimentavien päällysteiden vaikutukset taajamassa 2016 15.6.2016 Projektinumero: 307852 Sisällysluettelo 1 Johdanto... 3 2 Lähtötiedot ja menetelmät... 3 2.1 Mittausmenetelmä... 3 2.2 Mittauskalusto...

Lisätiedot

Insinööritoimisto Kari Pesonen Oy

Insinööritoimisto Kari Pesonen Oy Insinööritoimisto Kari Pesonen Oy Helsinki Päiväys: 22.1.2016 KP Rev. 2, 3.2.2016 1 Tikkurilan Romu Oy Tikkurila Ympäristömelumittaus, vuosi 2015 Metalliromun kierrätyskäsittelylaitos Kari Pesonen Yhteystiedot:

Lisätiedot

PIENHIUKKASTEN JA HENGITETTÄVIEN HIUKKASTEN MITTAUSRAPORTTI

PIENHIUKKASTEN JA HENGITETTÄVIEN HIUKKASTEN MITTAUSRAPORTTI 16 Raportti PR-P1026-1 Sivu 1 / 6 Naantalin kaupunki Turku 25.9.2012 Kirsti Junttila PIENHIUKKASTEN JA HENGITETTÄVIEN HIUKKASTEN MITTAUSRAPORTTI Tonester Oy, Rymättylä Mittaus 5. 17.9.2012 Raportin vakuudeksi

Lisätiedot

TIELIIKENNEMELUSELVITYS

TIELIIKENNEMELUSELVITYS Ympäristömelu RaporttiPR3032Y01 Sivu1(16) Hämeenlinnankaupunki LeenaRoppola Raatihuoneenkatu9 13100Hämeenlinna Turku TELKENNEMELUSELVTYS Hämeenlinnankorkeakoulukeskus,asemakaavajaasemakaavanmuutos Raportinvakuudeksi

Lisätiedot

SIUNTION KESKUSTAN KAAVOITUS MELUSELVITYS

SIUNTION KESKUSTAN KAAVOITUS MELUSELVITYS SIUNTION KESKUSTAN KAAVOITUS MELUSELVITYS 1.10.2007 1.10.2007 2 (10) SISÄLLYSLUETTELO 1 Esipuhe...3 2 Selvityksen tavoitteet...3 3 Menetelmät ja lähtötiedot...4 3.1 Alueen kuvaus...3 3.2 Menetelmät ja

Lisätiedot

DOMARGÅRDIN JÄTEASEMA, PORVOO HENGITETTÄVIEN HIUKKASTEN (PM10) JA HAISEVIEN RIKKIYH- DISTEIDEN (TRS) MITTAUKSET

DOMARGÅRDIN JÄTEASEMA, PORVOO HENGITETTÄVIEN HIUKKASTEN (PM10) JA HAISEVIEN RIKKIYH- DISTEIDEN (TRS) MITTAUKSET Vastaanottaja Itä-Uudenmaan Jätehuolto Oy Asiakirjatyyppi Raportti Päivämäärä 25.1.2016 Viite 1510022103-001-M1 DOMARGÅRDIN JÄTEASEMA, PORVOO HENGITETTÄVIEN HIUKKASTEN (PM10) JA HAISEVIEN RIKKIYH- DISTEIDEN

Lisätiedot

Powerflute Oyj Savon Sellu Oy:n ympäristömelumittaukset Potkunsaaressa ja Toivalansalmen rannalla

Powerflute Oyj Savon Sellu Oy:n ympäristömelumittaukset Potkunsaaressa ja Toivalansalmen rannalla Powerflute Oyj Savon Sellu Oy:n ympäristömelumittaukset Potkunsaaressa ja Toivalansalmen rannalla 26. 29.3.2013 Jyväskylän yliopisto Ympäristöntutkimuskeskus Tutkimusraportti 121/2013 Mika Laita Jyväskylä

Lisätiedot

VIRMUTJOEN AMPUMARADAN MELURAPORTTI 2009

VIRMUTJOEN AMPUMARADAN MELURAPORTTI 2009 VIRMUTJOEN AMPUMARADAN MELURAPORTTI 9 Imatran kaupunki Ympäristö- ja mittausyksikkö Riikka Litmanen 23..9 Virmutjoen ampumaradan meluraportti, syys-lokakuu 9 1 JOHDANTO...2 2 MITTAUSPISTEET JA MITTAUSTEN

Lisätiedot

KOILLINEN TEOLLI- SUUSALUE, RAUMA TUULIVOIMAN NÄKE- MÄALUESELVITYS

KOILLINEN TEOLLI- SUUSALUE, RAUMA TUULIVOIMAN NÄKE- MÄALUESELVITYS Vastaanottaja Rauman kaupunki Asiakirjatyyppi Raportti Päivämäärä 2011-12-12 Viite 82138782 KOILLINEN TEOLLI- SUUSALUE, RAUMA TUULIVOIMAN NÄKE- MÄALUESELVITYS Päivämäärä 12.12.2011 Laatija Tarkastaja Dennis

Lisätiedot

PÄLKÄNEEN KUNTA EPAALA - PÄLKÄNEVEDENTIE, MELUSELVITYS

PÄLKÄNEEN KUNTA EPAALA - PÄLKÄNEVEDENTIE, MELUSELVITYS Kaavaselostus, liite 2: Epaala-Pälkänevedentie, meluselvitys Vastaanottaja Pälkäneen kunta Asiakirjatyyppi Raportti Päivämäärä 5.8.2011 PÄLKÄNEEN KUNTA EPAALA - PÄLKÄNEVEDENTIE, MELUSELVITYS PÄLKÄNEEN

Lisätiedot

PORI PEITTOON TUULIVOIMAMELU YLEISÖTILAISUUS 28.4.2015

PORI PEITTOON TUULIVOIMAMELU YLEISÖTILAISUUS 28.4.2015 PORI PEITTOON TUULIVOIMAMELU YLEISÖTILAISUUS 28.4.2015 PEITTOON TUULIVOIMAHANKKEEN MITTAUSTULOKSET 28.4.2015 Carlo Di Napoli Pöyry Finland Oy Energia carlo.dinapoli@poyry.com +358405857674 ESITYKSEN OHJELMA

Lisätiedot

SAMMONKATU ASEMAKAAVAN MUUTOS, TAMPERE MELUSELVITYS

SAMMONKATU ASEMAKAAVAN MUUTOS, TAMPERE MELUSELVITYS Vastaanottaja NCC Rakennus Oy/Asuminen Asiakirjatyyppi Meluselvitys Päivämäärä 08/2011 SAMMONKATU 52-54 ASEMAKAAVAN MUUTOS, TAMPERE MELUSELVITYS SAMMONKATU 52-54 ASEMAKAAVAN MUUTOS, TAMPERE MELUSELVITYS

Lisätiedot

NAANTALIN SATAMA SATAMATOIMINTOJEN MELUSELVITYS

NAANTALIN SATAMA SATAMATOIMINTOJEN MELUSELVITYS Vastaanottaja Naantalin Satama Asiakirjatyyppi Meluselvitys, loppuraportti Päivämäärä 15.12.2011 NAANTALIN SATAMA SATAMATOIMINTOJEN MELUSELVITYS Vastaanottaja Naantalin satama Asiakirjatyyppi Meluselvitys,

Lisätiedot

TAHKOLUODON SATAMAN KORVAUSINVESTOINNIT MELUMALLINNUS

TAHKOLUODON SATAMAN KORVAUSINVESTOINNIT MELUMALLINNUS Vastaanottaja Suomen Hyötytuuli Oy Asiakirjatyyppi Raportti Päivämäärä 15.1.2016 Viite 1510020841 TAHKOLUODON SATAMAN KORVAUSINVESTOINNIT MELUMALLINNUS TAHKOLUODON SATAMAN KORVAUSINVESTOINNIT MELUMALLINNUS

Lisätiedot

TUULIVOIMAMELUN IMMISSIOMITTAUSOHJE. KOKEMUKSIA JA KEHITYSEHDOTUKSIA

TUULIVOIMAMELUN IMMISSIOMITTAUSOHJE. KOKEMUKSIA JA KEHITYSEHDOTUKSIA OHJE. KOKEMUKSIA JA KEHITYSEHDOTUKSIA Denis Siponen 1, Hannu Nykänen 2, Vesa Viljanen 3, Tapio Lahti 4 1 AkustiikkaSiponen 2 Rantamäentie 14 Kivirannantie 19 37550 LEMPÄÄLÄ 40270 PALOKKA hannu.j.nykanen@outlook.com

Lisätiedot

Korkinmäki tilat r:no 2:45 ja 2:60

Korkinmäki tilat r:no 2:45 ja 2:60 Rambøll Finland Oy Tampereen kaupunki Korkinmäki tilat r:no 2:45 ja 2:60 Ympäristömeluselvitys 25.11.2008 Korkinmäki tilat r:no 2:45 ja 2:60 Tampereen kaupunki Meluselvitys 25.11.2008 Viite 82109415 Versio

Lisätiedot

Vastaanottaja Lapuan kaupunki. Asiakirjatyyppi Raportti. Päivämäärä 3.4.2013 LAPUAN KAUPUNKI POUTUNLEHDON ASEMAKAAVAN MELUSELVITYS

Vastaanottaja Lapuan kaupunki. Asiakirjatyyppi Raportti. Päivämäärä 3.4.2013 LAPUAN KAUPUNKI POUTUNLEHDON ASEMAKAAVAN MELUSELVITYS Vastaanottaja Lapuan kaupunki Asiakirjatyyppi Raportti Päivämäärä 3.4.2013 LAPUAN KAUPUNKI POUTUNLEHDON ASEMAKAAVAN MELUSELVITYS LAPUAN KAUPUNKI POUTUNLEHDON ASEMAKAAVAN MELUSELVITYS Päivämäärä 03/04/2013

Lisätiedot

11.1.2013 LUT CS20A0650 Meluntorjunta juhani.kuronen@lut.fi 1

11.1.2013 LUT CS20A0650 Meluntorjunta juhani.kuronen@lut.fi 1 Ympäristömelun arviointi ja meluohjearvot 11.1.2013 UT CS20A0650 Meluntorjunta juhani.kuronen@lut.fi 1 Melun mittaaminen 11.1.2013 UT CS20A0650 Meluntorjunta juhani.kuronen@lut.fi 2 1 Melun luokittelu

Lisätiedot

ERISTELEVYN ASKELÄÄNITASOKOEMITTAUKSET

ERISTELEVYN ASKELÄÄNITASOKOEMITTAUKSET 14 Rakennusakustiikka Raportti PR-R18-1B Warmia Oy Sivu 1/4 Warmia Oy Turku 29.6.2012 Peter Jansén Lämmittäjänkatu 3 207 Kaarina ERISTELEVYN ASKELÄÄNITASOKOEMITTAUKSET WARMIA OY Mittaukset tehty 26.6.2012

Lisätiedot

Latamäen Tuulivoimahanke, Luhanka

Latamäen Tuulivoimahanke, Luhanka Latamäen Tuulivoimahanke, Luhanka Melumallinnus Erkki Heikkola Raportin otsikko ja kirjoittajat Latamäen Tuulivoimahanke, Luhanka - Melumallinnus Erkki Heikkola Numerola Oy Asiakas Ilmatar Luhanka Oy Tiivistelmä

Lisätiedot

Raportti. Kiinteistö Oy Kalevan Airut 8479 asemakaavatyön meluselvitys. Projektinumero: 307797 Donna ID 1 612 072

Raportti. Kiinteistö Oy Kalevan Airut 8479 asemakaavatyön meluselvitys. Projektinumero: 307797 Donna ID 1 612 072 ! Raportti Kiinteistö Oy Kalevan Airut 8479 asemakaavatyön meluselvitys 27.5.2016 Projektinumero: 307797 Donna ID 1 612 072 Sisältö 1. Johdanto... 1 2. Laskentamalli... 1 2.1. Lähtötiedot... 1 2.1.1. Suunnittelualue...

Lisätiedot

YIT Rakennus Oy KOIRASAARENTIE 2 HOPEALAAKSON ALUE HELSINKI. Meluntorjuntasuunnitelma. Insinööritoimisto POHJATEKNIIKKA OY

YIT Rakennus Oy KOIRASAARENTIE 2 HOPEALAAKSON ALUE HELSINKI. Meluntorjuntasuunnitelma. Insinööritoimisto POHJATEKNIIKKA OY YIT Rakennus Oy KOIRASAARENTIE 2 HOPEALAAKSON ALUE HELSINKI Meluntorjuntasuunnitelma Insinööritoimisto POHJATEKNIIKKA OY Nuijamiestentie 5 B, 00400 Helsinki, Puh. (09) 477 7510, Fax (09) 4777 5111 Suunnittelu-

Lisätiedot

ENDOMINES OY, RÄMEPURON KAIVOS ILMANLAATUMITTAUKSET, KEVÄT-KESÄ 2015

ENDOMINES OY, RÄMEPURON KAIVOS ILMANLAATUMITTAUKSET, KEVÄT-KESÄ 2015 Vastaanottaja Endomines Oy Anne Valkama Pampalontie 11 82967 Hattu Asiakirjatyyppi Mittausraportti Päivämäärä 16.9.2015 Projekti 1510015909 ENDOMINES OY, RÄMEPURON KAIVOS ILMANLAATUMITTAUKSET, KEVÄT-KESÄ

Lisätiedot

FCG Planeko Oy Puutarhakatu 45 B 20100 Turku. Kyrön kylä, Pöytyä Tärinäselvitys 26.10.2009. Selvitysalue. Geomatti Oy työ 365

FCG Planeko Oy Puutarhakatu 45 B 20100 Turku. Kyrön kylä, Pöytyä Tärinäselvitys 26.10.2009. Selvitysalue. Geomatti Oy työ 365 FCG Planeko Oy Puutarhakatu 45 B 20100 Turku Kyrön kylä, Pöytyä Tärinäselvitys 26.10.2009 Geomatti Oy työ 365 Mittauspisteet A1, A2 ja A3 (Promethor Oy) Värähtelyluokan C ja D raja yksikerroksiselle rakennukselle

Lisätiedot

TURUN JÄTTEENPOLTTOLAITOKSEN MELURAPORTTI

TURUN JÄTTEENPOLTTOLAITOKSEN MELURAPORTTI Ympäristömelu Raportti PR Y2008 10 Sivu 1 (7) Oy Turku Energia Jätteenpolttolaitos PL 105 (Linnankatu 65) 20101 Turku Turku 13.11.2013 TURUN JÄTTEENPOLTTOLAITOKSEN MELURAPORTTI Raportin vakuudeksi Olli

Lisätiedot

YMPÄRISTÖSEURANNAT Ympäristömelu ja ilmanlaatu. Jani Kankare

YMPÄRISTÖSEURANNAT Ympäristömelu ja ilmanlaatu. Jani Kankare YMPÄRISTÖSEURANNAT Ympäristömelu ja ilmanlaatu Jani Kankare 23.10.2015 Promethor Oy Muun muassa äänen, tärinän ja ilmanlaatuselvityksien asiantuntijayritys - Mittaukset ja mallinnus - Suunnittelu - Lupahakemukset

Lisätiedot

Vastaanottaja Keuruun kaupunki. Asiakirjatyyppi Raportti. Päivämäärä 20.5.2014 KEURUUN KAUPUNKI. Varissaaren asemakaavan meluselvitys

Vastaanottaja Keuruun kaupunki. Asiakirjatyyppi Raportti. Päivämäärä 20.5.2014 KEURUUN KAUPUNKI. Varissaaren asemakaavan meluselvitys Vastaanottaja Keuruun kaupunki Asiakirjatyyppi Raportti Päivämäärä 20.5.2014 KEURUUN KAUPUNKI Varissaaren asemakaavan meluselvitys KEURUUN KAUPUNKI Päivämäärä 20.5.2014 Laatija Tarkastaja Hyväksyjä Timo

Lisätiedot

SOMERON TUULIVOIMA- HANKE MELUMALLINNUS

SOMERON TUULIVOIMA- HANKE MELUMALLINNUS Vastaanottaja Ilmatar Somero Oy Asiakirjatyyppi Raportti Päivämäärä 27.6.2013 Viite 1510001380-003 SOMERON TUULIVOIMA- HANKE MELUMALLINNUS SOMERON TUULIVOIMAHANKE MELUMALLINNUS Päivämäärä 27.6.2013 Laatija

Lisätiedot

YIT Rakennus Oy KOIRASAARENTIE 2 HOPEALAAKSON ALUE HELSINKI. Meluntorjuntasuunnitelma

YIT Rakennus Oy KOIRASAARENTIE 2 HOPEALAAKSON ALUE HELSINKI. Meluntorjuntasuunnitelma YIT Rakennus Oy KOIRASAARENTIE 2 HOPEALAAKSON ALUE HELSINKI Meluntorjuntasuunnitelma Insinööritoimisto POHJATEKNIIKKA OY Nuijamiestentie 5 B, 00400 Helsinki, Puh. (09) 477 7510, Fax (09) 4777 5111 Suunnittelu-

Lisätiedot

Insinööritoimisto Geotesti Oy TÄRINÄSELIVITYS TYÖNRO 060304. Toijalan asema-alueen tärinäselvitys. Toijala

Insinööritoimisto Geotesti Oy TÄRINÄSELIVITYS TYÖNRO 060304. Toijalan asema-alueen tärinäselvitys. Toijala Insinööritoimisto Geotesti Oy TÄRINÄSELIVITYS TYÖNRO 060304 Toijalan asema-alueen tärinäselvitys Toijala Insinööritoimisto TÄRINÄSELVITYS Geotesti Oy RI Tiina Ärväs 02.01.2006 1(8) TYÖNRO 060304 Toijalan

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN MELUSELVITYS, VIHOLANKATU, NOKIA VRP-RAKENNUSPALVELU OY

ASEMAKAAVAN MELUSELVITYS, VIHOLANKATU, NOKIA VRP-RAKENNUSPALVELU OY Vastaanottaja VRP- Rakennuspalvelu Oy Asiakirjatyyppi Raportti Päivämäärä 17.7.2015 ASEMAKAAVAN MELUSELVITYS, VIHOLANKATU, NOKIA VRP-RAKENNUSPALVELU OY ASEMAKAAVAN MELUSELVITYS, VIHOLANKATU, NOKIA VRP-RAKENNUSPALVELU

Lisätiedot

Melun seurantamittaukset 2011

Melun seurantamittaukset 2011 113002-1 Vuosangan ampuma- ja harjoitusalue Melun seurantamittaukset 2011 Timo Markula Liisa Kilpi Insinööritoimisto Akukon Oy Helsinki 8/2011 113002-1 1(7) DI Timo Markula, DI Liisa Kilpi 2.8.2011 Vuosangan

Lisätiedot

ÄÄNTÄ VAHVISTAVAT OLOSUHDETEKIJÄT. Erkki Björk. Kuopion yliopisto PL 1627, 70211 Kuopion erkki.bjork@uku.fi 1 JOHDANTO

ÄÄNTÄ VAHVISTAVAT OLOSUHDETEKIJÄT. Erkki Björk. Kuopion yliopisto PL 1627, 70211 Kuopion erkki.bjork@uku.fi 1 JOHDANTO ÄÄNTÄ VAHVISTAVAT OLOSUHDETEKIJÄT Erkki Björk Kuopion yliopisto PL 1627, 7211 Kuopion erkki.bjork@uku.fi 1 JOHDANTO Melun vaimeneminen ulkoympäristössä riippuu sää- ja ympäristöolosuhteista. Tärkein ääntä

Lisätiedot

LUUVANIEMENTIE 2-6, HELSINKI MELUSELVITYS

LUUVANIEMENTIE 2-6, HELSINKI MELUSELVITYS LUUVANIEMENTIE 2-6, HELSINKI MELUSELVITYS 23.02.2015 MELUSELVITYS LUUVANIEMENTIE 2-6, HELSINKI 2 Päivämäärä 23.02.2015 Laatija Tarkastaja Pasi Myyryläinen Jari Hosiokangas Sisältää Maanmittauslaitoksen

Lisätiedot

RAIDELIIKENTEEN TÄRINÄ JA RUNKOMELUSELVITYS

RAIDELIIKENTEEN TÄRINÄ JA RUNKOMELUSELVITYS Liikennetärinä Raportti PR3389 TÄR01 Sivu 1 (7) Lujatalo Oy Reijo Pitkämäki Sokerilinnantie 11 B 02600 Espoo Turku 13.8.2015 RAIDELIIKENTEEN TÄRINÄ JA RUNKOMELUSELVITYS Kotkansiipi 7, Vantaa Raportin vakuudeksi

Lisätiedot

KESKUSTAN OYK MELUSELVITYS HAAPAJÄRVEN KESKUSTAN OSAYLEISKAAVA 2035. LIITE 8a. Vastaanottaja Haapajärven kaupunki, tekniset palvelut

KESKUSTAN OYK MELUSELVITYS HAAPAJÄRVEN KESKUSTAN OSAYLEISKAAVA 2035. LIITE 8a. Vastaanottaja Haapajärven kaupunki, tekniset palvelut HAAPAJÄRVEN KESKUSTAN OSAYLEISKAAVA 2035 LIITE 8a Vastaanottaja Haapajärven kaupunki, tekniset palvelut Asiakirjatyyppi Meluselvitys Päivämäärä 15.6.2012 KESKUSTAN OYK MELUSELVITYS KESKUSTAN OYK MELUSELVITYS

Lisätiedot

HATTISENRANNAN KAAVA- ALUEEN ESISELVITYS MELUSELVITYS

HATTISENRANNAN KAAVA- ALUEEN ESISELVITYS MELUSELVITYS Vastaanottaja Nastolan kunta Asiakirjatyyppi Raportti Päivämäärä 27.6.2014 Viite 1510007986 HATTISENRANNAN KAAVA- ALUEEN ESISELVITYS MELUSELVITYS HATTISENRANNAN KAAVA-ALUEEN ESISELVITYS MELUSELVITYS Päivämäärä

Lisätiedot

Melumittaus Laaksolahdessa

Melumittaus Laaksolahdessa Melumittaus Laaksolahdessa 7.6 11.12.27 Mittaus siirrettävällä mittausasemalla Melumittaus Laaksolahdessa 7.6-11.12.27 1 SISÄLLYSLUETTELO 1. YLEISTÄ... 2 2. MITTAUSASEMAN SIJAINTI... 3 3. LENTOREITTIEN

Lisätiedot

TALVIKKITIE 37 SISÄILMAN HIILIDIOK- SIDIPITOISUUDEN SEURANTAMITTAUKSET

TALVIKKITIE 37 SISÄILMAN HIILIDIOK- SIDIPITOISUUDEN SEURANTAMITTAUKSET Vastaanottaja VANTAAN KAUPUNKI Maankäytön, rakentamisen ja ympäristön toimiala Tilakeskus, hankevalmistelut Kielotie 13, 01300 VANTAA Ulla Lignell Asiakirjatyyppi Mittausraportti Päivämäärä 11.10.2013

Lisätiedot

KEKKILÄ OY JA NURMIJÄRVEN KUNTA METSÄ-TUOMELAN YMPÄRISTÖPANEELI HUHTIKUU 2015

KEKKILÄ OY JA NURMIJÄRVEN KUNTA METSÄ-TUOMELAN YMPÄRISTÖPANEELI HUHTIKUU 2015 Vastaanottaja Kekkilä Oy ja Nurmijärven kunta Asiakirjatyyppi Raportti Päivämäärä 3.7.2015 Viite 82116477-001 KEKKILÄ OY JA NURMIJÄRVEN KUNTA METSÄ-TUOMELAN YMPÄRISTÖPANEELI HUHTIKUU 2015 KEKKILÄ OY JA

Lisätiedot

Raitiotien ennen- ympäristömelumittaukset

Raitiotien ennen- ympäristömelumittaukset Raitiotien ennen- ympäristömelumittaukset Donna ID 1 798 627 Jussi Kurikka-Oja 3.7.2017 Tarkistanut: Tiina Kumpula 3.7.2017 YKK62161 2 (5) 3.7.2017 Raitiotien ennen- ympäristömelumittaukset SISÄLTÖ 1 JOHDANTO...

Lisätiedot