PALKKA- JA PALKITSEMISJÄRJESTELMÄ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "PALKKA- JA PALKITSEMISJÄRJESTELMÄ"

Transkriptio

1 PALKKA- JA PALKITSEMISJÄRJESTELMÄ

2 HENKILÖSTÖN PALKKA- JA PALKITSEMISJÄRJESTELMÄ SISÄLLYS Kh Johdanto Palkitsemisen periaatteet Kouvolan kaupungin palkitsemisjärjestelmä Palkkausjärjestelmä Tehtäväkohtainen palkka Henkilökohtainen lisä Tulospalkkio Kannustuslisä Aloitepalkkiot Tuntipalkkaisen henkilöstön palkkaus Henkilösiirtoihin ja vakanssien lakkauttamiseen liittyvät palkkausjärjestelyt Huomionosoitukset Merkkipäivät (50- ja 60-vuotissyntymäpäivät) Eläkkeelle siirtyminen Eroaminen muusta syystä Pitkäaikainen Kouvolan kaupungin palvelus Kunnia- ja ansiomerkit Muut huomionosoitukset Muiston kunnioittaminen Palvelussuhteeseen perustuvat edut Liikunta- ja harrastustoimintaan liittyvät edut Työterveyspalvelut Harkinnanvaraiset palkkaedut Kehittymiseen kannustaminen Henkilökohtainen kehittyminen Henkilöstön vapaaehtoinen urapalvelu Aineeton palkitseminen Työaikajärjestelyt Työ ja työskentelyolosuhteet Osallistumis- ja vaikutusmahdollisuudet Palaute ja arvostus Työsuhteen pysyvyys... 10

3 1 1 Johdanto Palkitsemista pidetään tehokkaimpana käytettävissä olevana välineenä viestittää henkilöstölle organisaation tärkeitä arvoja ja tavoitteita. Yksi Kouvolan kaupungin strategian strategisista päämääristä on vetovoimainen työnantaja ja uudistumiskykyinen henkilöstö. Siihen liittyviä kriittisiä menestystekijöitä ovat kannustavat ja kilpailukykyiset palkitsemisjärjestelmät, innovatiivinen ja suunnitelmallinen henkilöstön osaamisen kehittäminen sekä työhyvinvoinnin edistäminen. Palkitseminen on johtamisen väline. Sen avulla pyritään rekrytoimaan osaavaa henkilöstöä, sitouttamaan palveluksessa olevaa henkilöstöä organisaatioon, motivoimaan henkilöstöä hyviin työsuorituksiin ja lisäämään tuottavuutta. Palkitseminen on organisaation ja sen jäsenten välinen kaksisuuntainen prosessi, jossa molemmat osapuolet hyötyvät. Palkitsemista voidaan pitää toimivana, kun sekä työnantaja että henkilöstö ovat siihen tyytyväisiä ja sillä saadaan aikaan toivottuja tuloksia. Palkitseminen on kiinteä osa johtamisjärjestelmää ja sen tavoitteena on - tukea kaupungin strategiaa ja tavoitteiden toteutumista - motivoida henkilöstöä hyviin työsuorituksiin - kannustaa henkilöstöä tuottavuuden parantamiseen ja uusien toimintatapojen kehittämiseen - luoda Kouvolan kaupungin hyvää työnantajakuvaa. Palkitseminen jaetaan yleensä aineelliseen ja aineettomaan palkitsemiseen. Aineellisella palkitsemisella tarkoitetaan erilaisia rahallisia ja niihin verrattavia palkitsemismuotoja, kuten palkkaedut, tavarat ja palvelut. Aineettomalla palkitsemisella tarkoitetaan ei-materiaalista palkitsemista, kuten työaikajoustoja työn ja perhe-elämän yhteensovittamiseksi, mahdollisuuksia osaamisen kehittämiseen, palautetta, kiitosta ja kannustamista. Tehokkainta palkitsemista on aineellisen ja aineettoman palkitsemisen yhdistäminen. Onnistuneen palkitsemisen vaikutukset näkyvät sitoutumisena ja hyvinä työtuloksina. Palkitsemisen onnistumisen edellytyksiä on sen oikeudenmukaisuudesta huolehtiminen. Oikeudenmukaisuutta on kahdenlaista. Jaon oikeudenmukaisuudessa arvioidaan lopputulosta, kuten esimerkiksi sitä, mitä jaetaan, millä perusteella ja kenelle. Menettelytapojen oikeudenmukaisuu-

4 2 dessa tarkastellaan, miten lopputulokseen on päädytty. Menettelytapojen oikeudenmukaisuus liittyy palkitsemisen prosessiin, kuten johdonmukaisuuteen, puolueettomuuteen, tiedon tarkkuuteen, oikaistavuuteen, edustavuuteen ja eettisyyteen. Menettelytapojen oikeudenmukaisuudella on vahva yhteys muun muassa henkilöstön työtyytyväisyyteen. 2 Palkitsemisen periaatteet Kouvolan kaupungilla noudatetaan seuraavia palkitsemisen periaatteita: - Palkitsemisella tuetaan kaupungin strategiaa ja tavoitteiden saavuttamista. - Palkkaus on oikeudenmukaista ja kannustaa tulokselliseen toimintaan. - Henkilöstöä kannustetaan jatkuvaan osaamisen ja toimintatapojen kehittämiseen. - Palkitseminen kohdistuu eri-ikäisiin työntekijöihin. - Palkitsemisella tuetaan henkilöstön henkistä ja fyysistä hyvinvointia. - Palkitsemisessa kiinnitetään huomiota myös aineettomaan palkitsemiseen. - Palkitsemisjärjestelmää arvioidaan ja kehitetään jatkuvasti etsimällä uusia keinoja palkita hyvästä työsuorituksesta sekä motivoida henkilöstä oman osaamisen ja työyhteisön kehittämiseen. 3 Kouvolan kaupungin palkitsemisjärjestelmä Kouvolan kaupungin henkilöstön palkitsemisjärjestelmä koostuu seuraavista elementeistä: - Palkkausjärjestelmä - Huomionosoitukset - Palvelussuhteeseen perustuvat edut - Kehittymiseen kannustaminen - Aineeton palkitseminen 4 Palkkausjärjestelmä Palkkausjärjestelmän tavoitteena on toiminnan tuloksellisuuden edistäminen, henkilöstön motivointi hyviin työsuorituksiin sekä palkkojen kilpailukyvyn ja palkkauksen oikeudenmukaisuuden varmistaminen. Kaupunki toteuttaa kannustavaa palkkausta kunnallisia virka- ja työehtosopimuksia noudattaen. Kaupungin maksamien palkkojen tulee olla kilpailukykyisiä siten, että ne turvaavat osaavan henkilöstön saannin. Tavoitteena on, että kuukausipalkkaisen henkilökunnan palkka muodostuu kolmesta osasta seuraavasti: 1. Tehtävien vaativuuteen perustuvasta tehtäväkohtaisesta palkasta 2. Henkilökohtaisiin työtuloksiin, ammatinhallintaan ja osaamiseen perustuvasta henkilökohtaisesta lisästä 3. Työryhmän tai työyksikön tuloksellisuuteen perustuvasta muuttuvasta tulospalkkiosta

5 3 Palkkausjärjestelmiin liittyvistä arviointimenetelmistä neuvotellaan työnantajan ja henkilöstöä edustavien ammattijärjestöjen kesken pyrkien mahdollisimman laajaan yksimielisyyteen. 4.1 Tehtäväkohtainen palkka Tehtäväkohtainen palkka perustuu ensisijaisesti viranhaltijan/työntekijän tehtävien vaativuuteen. Tavoitteena on, että samaan palkkaryhmään kuuluvien tehtäväkohtaiset palkat ovat tehtävien vaativuuden edellyttämässä suhteessa toisiinsa. Tehtävien vaativuuden arviointimenetelmänä käytetään kokonaisarviointia. Tehtävien vaativuutta arvioidaan seuraavia vaativuustekijöitä apuna käyttäen: - työn edellyttämä osaaminen (tiedot, taidot ja itsenäinen harkinta) - työn vaikutus ja vastuu (laajuus, pysyvyys, johtaminen ja vaikutukset toimintaedellytyksiin) - työn edellyttämät yhteistyötaidot (vuorovaikutus- ja ihmissuhdetaitovaatimukset) - työolosuhteet (tehtävään liittyvät fyysiset ja psyykkiset olosuhteet). 4.2 Henkilökohtainen lisä Henkilökohtainen lisä on osa kannustavaa palkkausta, jolla pyritään parantamaan toiminnan tuloksellisuutta ja tukemaan johtamista. Kannustavuus perustuu siihen, että jokainen voi työsuorituksellaan vaikuttaa palkkaukseensa. Henkilökohtaisten tulosten palkitseminen on keskeinen tekijä motivaation syntymisessä. Viranhaltijalle/työntekijälle voidaan maksaa henkilökohtaista lisää, jonka perusteena ovat viranhaltijan/työntekijän henkilökohtaiset työtulokset ja ammatinhallinta sekä mahdolliset muut paikallisesti määritellyt henkilökohtaiset taidot. Henkilökohtaisen lisän maksaminen perustuu henkilökohtaisen työsuorituksen arviointiin. Henkilökohtaisen työsuorituksen arvioinnissa noudatettavat menettelytavat luodaan vuoden 2010 aikana. 4.3 Tulospalkkio Viranhaltijalle/työntekijälle voidaan maksaa tulospalkkiota, joka perustuu kunnan toimintayksiköiden palvelutuotannon tuloksellisuuden parantamiseksi asetettujen tavoitteiden todettuun ylittämiseen. Tulospalkkiojärjestelmä edellyttää tuloksellisuuden arviointi- ja mittausjärjestelmää sekä henkilöstön sitoutumista tuloksellisuuden mittaamiseen. Tulospalkkion maksamisen perusteena on tuloksellisuuden parantamiseksi asetettujen tavoitteiden (palkkioperuste) ylittäminen. Tuloksellisuutta voivat kuvata esim. tuottavuus ja taloudellisuus, vaikuttavuus sekä palvelukyky. Tavoitetason ylittymisen arvioinnissa käytetään etukäteen laadittuja mittareita. Tulospalkkiojärjestelmien kehittäminen aloitetaan vuonna 2011.

6 4 4.4 Kannustuslisä Kannustuslisän tavoitteena on henkilöstön työmotivaation lisääminen sekä tuloksellisuuden ja tuottavuuden parantaminen. Kannustuslisää voidaan käyttää sekä ryhmän että yksilön palkitsemiseen silloin, kun halutaan palkita jotakin viranhaltijaa/työntekijää tai työryhmää jälkikäteen hyvästä tuloksesta. Viranhaltijalle/työntekijälle voidaan maksaa kannustuslisää, mikäli kaupunginjohtaja, toimialajohtaja, tuotantojohtaja tai konsernihallinnon yksikön johtaja harkitsee lisän suorittamisen erityisen syyn vuoksi perustelluksi. Kannustuslisän myöntämisen yksityiskohtaisemmat ohjeet määritellään erikseen. 4.5 Aloitepalkkiot Aloitetoiminnan tarkoituksena on kannustaa henkilöstöä oman työn ja työympäristön kehittämiseen. Järjestelmällisen aloitetoiminnan hyöty tulee toiminnan kehittymisestä. Sen tarkoituksena on täydentää, tukea ja edistää muuta kehittämistä. Kouvolan kaupungin aloitetoiminnan säännöt laaditaan vuoden 2010 aikana. 4.6 Tuntipalkkaisen henkilöstön palkkaus Tuntipalkkaisen henkilöstön osalta käytetään aikapalkkaa ja urakkapalkkaa. Aikapalkka muodostuu seuraavasti: 1. Perustuntipalkka 2. Erinäiset lisät (työkokemuslisä, henkilökohtainen lisä ja työolosuhdelisä) Perustuntipalkka määräytyy ammattinimikkeittäin ja siinä otetaan huomioon keskimääräisinä pysyvät vaativuustekijät ja työolosuhteet. Erinäisiä lisiä maksetaan joko työkokemuksen, henkilökohtaisten ominaisuuksien tai työolosuhteiden mukaan. Urakkapalkkaa ovat suorat urakat ja osaurakat. 4.7 Henkilösiirtoihin ja vakanssien lakkauttamiseen liittyvät palkkausjärjestelyt Kun viranhaltija/työntekijä siirretään tai valitaan uuteen tehtävään, hänen palkkauksensa määräytyy kyseisessä tehtävässä noudatettavan palkkauksen mukaisena. Oikeudenmukaisuuden varmistamiseksi esimiesten tulee kuitenkin alkupalkkaa määritellessään kääntyä henkilöstöyksikön puoleen. Mikäli vapautuvan/lakkautettavan vakanssin tehtävät jaetaan yhdelle tai useammalle viranhaltijalle/työntekijälle ja tämä aiheuttaa heidän tehtäviensä muuttumisen oleellisesti ja pysyväisluontoisesti vaativammaksi, henkilöstölautakunta voi esimiehen esityksestä tarkistaa viranhaltijoiden/työntekijöiden tehtäväkohtaista palkkaa noudatetun palkkausjärjestelmän mukaisesti. Tarkistusta ei tehdä siinä tapauksessa, että vakanssin lakkauttamisen pääasiallisena perusteena on tehtävien loppuminen, niiden siirtyminen toiseen organisaatioon tai järjestäminen ostopalveluna.

7 5 5 Huomionosoitukset Kouvolan kaupunki muistaa henkilöstöään merkkipäivinä ja eläkkeelle siirryttäessä. Kouvolan kaupunki huomioi myös palveluksesta muusta syystä eroavia. Lisäksi henkilöstöä palkitaan pitkäaikaisesta palvelussuhteesta. Käytössä on myös muita huomionosoituksia. 5.1 Merkkipäivät (50- ja 60-vuotissyntymäpäivät) Työnantaja muistaa henkilöstön 50- ja 60-vuotismerkkipäiviä noin 100 euron arvoisella lahjalla. Henkilöstöyksikkö valitsee merkkipäivien lahjavaihtoehdot, joista henkilö voi esittää oman lahjatoiveensa. Työnantajan valitsemat lahjavaihtoehdot esitellään henkilöstöyksikön intranet-sivuilla. Syntymäpäiviä koskevan muistamisen edellytyksenä on, että palvelussuhde on voimassa toistaiseksi (vakinainen palvelussuhde) tai se on jatkunut keskeytymättä vähintään viisi vuotta. Työpäiväksi sattuva 50- ja 60-vuotispäivä on virka- ja työehtosopimuksen mukaan aina palkallinen vapaapäivä. 5.2 Eläkkeelle siirtyminen Työnantaja muistaa eläkkeelle siirtyvää viranhaltijaa/työntekijää esinelahjalla, joka on Kalevala Korun Kouvolan kaupungille suunnittelema yksilöllinen lahjaesine. Toimialat järjestävät omalla kustannuksellaan eläkkeelle siirtyvälle kahvitilaisuuden. Erityistapauksissa voidaan kaupunginjohtajan päätöksellä järjestää laajempikin läksiäistilaisuus. 5.3 Eroaminen muusta syystä Muusta syystä kaupungin palveluksesta eroavaa muistetaan kaupungin tunnuksella varustetulla lasiesineellä. Muistamisen edellytyksenä on, että palvelussuhde on ennen palveluksesta eroamista jatkunut Kouvolan kaupungilla keskeytymättä vähintään viisi vuotta. 5.4 Pitkäaikainen Kouvolan kaupungin palvelus Työnantaja muistaa Kouvolan kaupungilla pitkään palvelleita seuraavasti: 20 vuotta Kouvolan kaupungin palvelua Yhteensä 20 vuotta Kouvolan kaupunkia palvelleita muistetaan vaihtoehtoisesti joko kolmen (3) päivän palkallisella vapaalla tai kahden (2) vuorokauden kylpyläpaketilla taikka hotelli- ja teatteripaketilla (esim. pe su). Kylpylä-/hotellipaketti voi sijoittua esimerkiksi viikonloppuun tai viranhaltijan/työntekijän vuosiloman ajaksi.

8 6 30 vuotta Kouvolan kaupungin palvelua Yhteensä 30 vuotta Kouvolan kaupunkia palvelleet saavat valintansa mukaan joko yhden (1) viikon palkallisen vapaan tai neljän (4) vuorokauden kylpyläpaketin taikka hotelli- ja teatteripaketin (esim. su to tai ma pe) omalla vapaa-ajalla. 40 vuotta Kouvolan kaupungin palvelua Yhteensä 40 vuotta Kouvolan kaupunkia palvelleet saavat valintansa mukaan joko kahden (2) viikon palkallisen vapaan tai yhden (1) viikon palkallisen vapaan ja neljän (4) vuorokauden kylpyläpaketin taikka hotelli- ja teatteripaketin (esim. su to tai ma pe) omalla vapaa-ajalla. Palvelusaikaan perustuva palkallinen vapaa tai kylpylä-/hotellipaketti tulee käyttää viimeistään vuoden kuluessa palvelusajan täyttymisestä. Soveltamisohje Kouvolan kaupungin palvelusajan laskemiseksi Kouvolan kaupungin palvelu lasketaan kuntaliitoksen yhteydessä liikkeenluovutuksen mukaisesti siirtyneillä viranhaltijoilla/työntekijöillä, joilla palvelussuhde on jatkunut keskeytymättä seuraavasti: Kouvolan kaupungin palvelusajaksi lasketaan se palvelusaika, mikä oli laskettuna vanhassa kunnassa/kuntayhtymässä oman kunnan/kuntayhtymän palveluksi Mikäli palvelusaikaa ei ole aiemmin laskettu, niin pohja-aika lasketaan kyseisessä kunnassa/kuntayhtymässä palvellun ajan mukaan (ml. mahdolliset aiemmat liikkeenluovutukset). Uusilla viranhaltijoilla/työntekijöillä Kouvolan kaupungin palvelusajaksi lasketaan ainoastaan uuden Kouvolan kaupungin palvelus. Palvelusajan laskenta vastaa näin palvelusaikaan perustuvien palkan lisien laskentasääntöjä. 5.5 Kunnia- ja ansiomerkit Ritarikuntien kunniamerkit Kaupunki hakee ansioituneille viranhaltijoille/työntekijöille Suomen Valkoisen Ruusun ja Suomen Leijonan ritarikuntien kunniamerkkejä. Hakemusten tulee perustua asianomaisen viranhaltijan/työntekijän henkilökohtaisiin ansioihin, jotka hän on osoittanut omalla ammattialallaan tai huomattavissa yhteiskunnallisissa tehtävissä. Kustannuksista vastaa ao. toimiala. Kuntaliiton kultainen ansiomerkki Kaupunki hakee Kuntaliiton kultaisen ansiomerkin yhteensä 30 vuotta kunnallisessa palvelussuhteessa toimineille. Henkilöstöyksikkö vastaa Kuntaliiton ansiomerkkien kustannuksista. Ritarikuntien kunniamerkit ja Kuntaliiton kultaiset ansiomerkit jaetaan vuosittain järjestettävässä ansiomerkkijuhlassa. Muut kunnia- ja ansiomerkit Toimialat voivat harkintansa mukaan hakea myös muita kunnia- ja ansiomerkkejä (esim. valtakunnalliset keskusjärjestöt) toimialallaan pitkään ja erityisen ansiokkaasti toimineelle viranhaltijalle/työntekijälle. Hakemisesta päättää kaupunginjohtaja, toimialajohtaja, tuotantojohtaja tai konsernihallinnon yksikön johtaja.

9 7 5.6 Muut huomionosoitukset Kaupunki jakaa myös tunnustuksia ansiokkaasta toiminnasta valitsemalla vuosittain - vuoden esimiehen, - vuoden työntekijän ja - vuoden työyhteisön. Lisäksi vuosittain jaetaan tuottavuuspalkinto tuottavuutta merkittävästi kehittäneelle työyhteisölle sekä työsuojelupalkinto työsuojelun ja työympäristön osalta esimerkillisesti toimineelle työyhteisölle. Muihin huomionosoituksiin liittyvät palkitsemisperiaatteet laaditaan vuoden 2010 aikana. 5.7 Muiston kunnioittaminen Mikäli viranhaltija/työntekijä on kuollessaan kaupungin palveluksessa, hänen omaisilleen lähetetään adressi. Muistaminen voi tapahtua myös kukkalaitteella, mikäli toimialan edustajat osallistuvat muistotilaisuuteen. 6 Palvelussuhteeseen perustuvat edut Palvelussuhteeseen perustuvat edut ovat osa palkitsemisen kokonaisuutta. Nämä edut ovat myös kilpailutekijä työmarkkinoilla. Ne ovat saajalleen aina rahanarvoisia ja voivat myös kannustaa huolehtimaan terveydestä. Henkilöstön arvostaminen tärkeänä voimavarana näkyy muun muassa lakisääteistä työterveyshuoltoa parempien työterveyspalvelujen sekä erilaisten liikuntapalvelujen tarjoamisena. Kouvolan kaupunki haluaa edistää henkilöstönsä hyvinvointia sekä työssä että työelämän ulkopuolella. 6.1 Liikunta- ja harrastustoimintaan liittyvät edut Kouvolan kaupunki tarjoaa henkilöstölleen mm. seuraavia terveyttä ja voimavaroja edistäviä henkilöstöetuja: - työpaikkaliikunta, kuten esimerkiksi liikuntakurssit, vesiliikunta (maksuton uintimahdollisuus ja vesijumpat), kuntosalit, ohjattu liikunta, palloiluvuorot sekä yhteiset tapahtumat - kulttuuritapahtumat sekä harraste- ja virkistystoiminta - omaehtoisen liikunta- ja harrastetoiminnan tukeminen - kuntoutustoiminta (ennaltaehkäisevät ja työkykyä ylläpitävät kuntoutustoimenpiteet sekä ammatillinen kuntoutustoiminta). Työhyvinvoinnin edistämiseen liittyviä toimenpiteitä määritellään yksityiskohtaisemmin vuosittain tarkistettavassa tavoitteellinen työhyvinvointi -suunnitelmassa. Yksityiskohtaisempaa tietoa työhyvinvointiin liittyvistä henkilöstöpalveluista löytyy henkilöstöyksikön intranet-sivuilta.

10 8 6.2 Työterveyspalvelut Kouvolan kaupungin työterveyshuolto kattaa ennalta ehkäisevän, työkykyä ylläpitävän ja lakisääteisen työterveyshuollon sekä yleislääkäritasoisen sairaanhoidon. Työterveyspalvelujen yksityiskohtaisempi sisältö selviää henkilöstöyksikön intranet-sivuilta. 6.3 Harkinnanvaraiset palkkaedut Palkkaedut kuntoutusajoilta Kouvolan kaupunki maksaa viranhaltijalle/työntekijälle palkan kuntoutusten (kuntoutus- ja sopeutumisvalmennuskurssit, yksilölliset kuntoutusjaksot, kuntoremonttikurssit, ammatillisesti syvennetty lääketieteellinen kuntoutus (ASLAK) sekä TYK-kuntoutus) ajalta, mikäli kansaneläkelaitos maksaa kuntoutusrahan työnantajalle. Palkkaedut ottovanhempainvapaan ajalta Kouvolan kaupunki maksaa harkinnanvaraisesti palkkaetuja ottovanhempainvapaan 72 ensimmäiseltä arkipäivältä, mikäli kansaneläkelaitos maksaa vanhempainpäivärahan työnantajalle. Palkallisuuden edellytyksenä on, että palvelussuhde on ennen ottovanhempainvapaata kestänyt vähintään kaksi kuukautta. 7 Kehittymiseen kannustaminen Kouvolan kaupunki haluaa työnantajana tarjota nykyiselle henkilöstölleen mahdollisuuksia ura- ja tehtäväkiertoon sekä kannustaa henkilöstöään oman osaamisensa jatkuvaan kehittämiseen. Tämä tukee tehokkaasti oppimiseen ja kehittymiseen kannustavaa kulttuuria. 7.1 Henkilökohtainen kehittyminen Mahdollisuus kehittyä ja sen myötä avautuvat ura- ja työnäkymät ovat monille tärkeimpiä palkitsemiskeinoja. Palkitsemalla voidaankin kannustaa tarvittavan osaamisen kehittämiseen, jolloin kyse on laajemmasta osaamisen johtamisesta. Kouvolan kaupunki tukee ja edistää henkilöstön kehittämistä ammatillisella henkilöstökoulutuksella, täydennyskoulutuksella sekä uudelleenkoulutuksella. Lisäksi työnantaja tukee myös henkilöstön omaehtoista koulutusta. Henkilöstön omaehtoista koulutusta tuetaan myöntämällä palkallista vapaata (enintään 5 päivää/vuosi) tutkintoon johtavaan tai muuhun pitkäkestoiseen ammattia täydentävään koulutukseen. Työnantaja voi tukea myös omaehtoista täydennyskoulutusta, jonka katsotaan merkittävästi edesauttavan virka- tai työtehtävien hoitoa, oikeuttamalla viranhaltijan tai työntekijän osallistumaan koulutukseen työajalla ja osallistumalla mahdollisuuksien mukaan myös muihin kustannuksiin. Henkilöstön oppisopimuskoulutusta tuetaan myöntämällä teoriajaksoille palkallista virka- /työvapaata, mikäli palvelussuhde on kestänyt vähintään yhden vuoden. Työnantaja tarjoaa vuosittain henkilöstölle erilaista johtamisen ja esimiestyön kehittämiseen liittyvää koulutusta, työyhteisö- ja henkilöstövalmennusta sekä työhyvinvointiin liittyvää koulutusta.

11 9 Henkilöstön kehittämistä Kouvolan kaupungilla määritellään laajemmin aiemmin hyväksytyissä henkilöstön kehittämisen periaatteissa, jotka ovat luettavissa intranetistä henkilöstöyksikön sivuilta. 7.2 Henkilöstön vapaaehtoinen urapalvelu Kouvolan kaupungilla on käytössä henkilöstön vapaaehtoinen urapalvelu, jonka tarkoituksena on edesauttaa henkilöstön tarkoituksenmukaista sijoittumista organisaation tarpeiden kannalta sekä tarjota henkilöstölle samalla mahdollisuuksia osaamisen käyttämiseen ja kehittämiseen sekä uralla etenemiseen. Urapalveluun voivat ilmoittautua vakinaiset viranhaltijat/työntekijät, jotka haluavat tehtäväkiertoon, vaihtaa tehtäviä (toistaiseksi tai pidempiaikaiset sijaisuudet) taikka siirtyä osa-aikaisesta palvelussuhteesta kokoaikaiseen palvelussuhteeseen. Urapalvelun etuja henkilöstön näkökulmasta ovat mm. uralla eteneminen ja urakehityksen tukeminen, työmotivaation ja työssä jaksamisen edistäminen, työympäristön vaihtelu, henkilöstön osaamisen kehittäminen ja monipuolistaminen, uusien näkökulmien saaminen työhön sekä itsensä kehittäminen työstä oppimalla. Urapalvelun yksityiskohtaiset ohjeet löytyvät intranetistä henkilöstöyksikön sivuilta. 8 Aineeton palkitseminen Aineettomalla palkitsemisella tarkoitetaan ei-materiaalista palkitsemista, kuten työaikajoustoja työn ja perhe-elämän yhteensovittamiseksi, mahdollisuuksia osaamisen kehittämiseen, työskentelyolosuhteita sekä palautetta, kiitosta ja kannustamista. 8.1 Työaikajärjestelyt Työaikajärjestelyt palkitsemismuotona tukevat erityisesti työn ja yksityiselämän yhteensovittamista sekä hyvinvoinnin turvaamista. Työaikajärjestelyt tarkoittavat esimerkiksi joustavaa työaikaa (esim. liukuva työaika), osa-aikatyötä (esim. osa-aikalisä ja osa-aikaeläke) tai mahdollisuutta opintovapaaseen taikka muihin virka- ja työvapaisiin. Palvelutuotannon Asiakastarpeet Tuottavuus tarpeet Työaikaratkaisut Henkilökohtaiset tarpeet (perhe, harrastukset, terveys jne.) Hyvinvointi (jaksaminen, fyysinen ja psyykkinen terveys) Motivaatio, sitoutuminen Kuva 1 Työaikaratkaisut yhdistävät parhaimmillaan sekä työnantajan että työntekijän tarpeet (Hakonen ym., 2005)

12 Työ ja työskentelyolosuhteet Työtä pidetään mielekkäänä, kun se on tekijälleen merkityksellistä, kiinnostavaa ja haastavaa eli siinä pääsee käyttämään taitojaan ja osaamistaan sekä kehittämään niitä. Mielekkäässä työssä on myös mahdollisuus tehdä yhteistyötä muiden kanssa ja työ on sopivan kuormittavaa. Hyvä ja toimiva työyhteisö lisää motivaatiota ja työssä viihtymistä. Terveessä työyhteisössä jokaisella työntekijällä on terveelliset ja turvalliset työskentelyolosuhteet. 8.3 Osallistumis- ja vaikutusmahdollisuudet Kaikista palkitsemistavoista esimies voi omilla toimillaan vaikuttaa eniten osallistumis- ja vaikutusmahdollisuuksiin sekä palautteeseen ja arvostukseen. Osallistumisen on todettu vaikuttavan tuottavuuteen, työtyytyväisyyteen sekä työntekijöiden sitoutumiseen. Vaikutusmahdollisuuksilla on taas todettu olevan selkeä yhteys sekä hyvinvointiin että terveyteen. 8.4 Palaute ja arvostus Palautteen antaminen liittyy kiinteästi useiden muiden palkitsemistapojen käyttöön. Palautteen ja tunnustuksen antaminen hyvin tehdystä työstä on kuitenkin myös itsessään palkitsemiskeino. Esimiehen antama tunnustus koetaankin yhdeksi tärkeimmistä palkitsemistavoista. Palautteella on merkitystä niin työn sisällön selkiyttämisen kuin työn kehittämisen ja oppimisen kannalta. Myönteinen palaute vahvistaa haluttua toimintaa ja itseluottamusta. Työntekijöiden on voitava kokea, että esimiehet tukevat ja arvostavat heitä. Kehityskeskustelut ovat yksi palautteen antamisen ja työsuorituksen arvioinnin väline. Palautteen antamisen tulee kuitenkin olla osa arkipäivää jokaisessa työyhteisössä. Arvostuksen taustalla on oikeudenmukaisuuden kokemukset. Arvostavan kohtelun ja oikeudenmukaisuuden on todettu parantavan hyvinvointia ja työssä suoriutumista. Oikeudenmukaisuuden kokemusten on havaittu lisäävän myös sitoutumista ja työtyytyväisyyttä. 8.5 Työsuhteen pysyvyys Palkitsemistapana palvelussuhteen pysyvyys on yksi suurimmista. Sen merkitys motivaatiotekijänä kasvaa jatkuvasti. Kouvolan kaupungin tulee pyrkiä palkkaamaan työntekijät pysyviä tehtäviä varten vakinaiseen palvelussuhteeseen. Lähteet: Hakonen, N., Hakonen, A., Hulkko, K. & Ylikorkala, A Palkitse taitavasti. Palkitsemistavat johtamisen välineenä. Helsinki: WSOY.

VIRTAIN KAUPUNGIN TYÖNTEKIJÖIDEN JA LUOTTAMUSHENKILÖIDEN MERKKIPÄIVÄSÄÄNTÖ 1.4.2013 LUKIEN

VIRTAIN KAUPUNGIN TYÖNTEKIJÖIDEN JA LUOTTAMUSHENKILÖIDEN MERKKIPÄIVÄSÄÄNTÖ 1.4.2013 LUKIEN VIRTAIN KAUPUNGIN TYÖNTEKIJÖIDEN JA LUOTTAMUSHENKILÖIDEN MERKKIPÄIVÄSÄÄNTÖ 1.4.2013 LUKIEN 1. YLEISOHJEET Merkkipäiväsäännössä määritellään toimiohjeet työnantajan edustajalle tilanteisiin, joissa työntekijää

Lisätiedot

MUISTAMIS- JA PALKITSEMISSÄÄNTÖ

MUISTAMIS- JA PALKITSEMISSÄÄNTÖ MUISTAMIS- JA PALKITSEMISSÄÄNTÖ Hyväksytty kunnanhallituksessa x.x.2016 x SISÄLTÖ 1 YLEISTÄ... 3 2 MUISTAMISTILAISUUDET... 3 2.1 Työmerkkipäivät... 3 2.2 Läksiäistilaisuus... 3 2.3 Eläkkeelle siirtyminen...

Lisätiedot

MUISTAMIS- JA PALKITSEMISSÄÄNTÖ

MUISTAMIS- JA PALKITSEMISSÄÄNTÖ MUISTAMIS- JA PALKITSEMISSÄÄNTÖ Hyväksytty kunnanhallituksessa x.x.2014 x SISÄLTÖ 1 YLEISTÄ... 3 2 MUISTAMISTILAISUUDET... 3 2.1 Työmerkkipäivät... 3 2.2 Läksiäistilaisuus... 3 2.3 Eläkkeelle siirtyminen...

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNKI RYHMÄKIRJE 068 1(5) OPETUSVIRASTO 8.10.2013. Ohje tulee voimaan 1.1.2013 ja on voimassa enintään 31.12.2022 asti.

HELSINGIN KAUPUNKI RYHMÄKIRJE 068 1(5) OPETUSVIRASTO 8.10.2013. Ohje tulee voimaan 1.1.2013 ja on voimassa enintään 31.12.2022 asti. HELSINGIN KAUPUNKI RYHMÄKIRJE 068 1(5) Kaupungin kouluille, oppilaitoksille ja yksiköille Ohje tulee voimaan 1.1.2013 ja on voimassa enintään 31.12.2022 asti. MERKKIPÄIVÄLAHJAT JA TUNNUSTUKSEN ANTAMINEN

Lisätiedot

Tervetuloa Pokaalin jäseneksi. Mallikysely. Testi Testi Testi

Tervetuloa Pokaalin jäseneksi. Mallikysely. Testi Testi Testi Tervetuloa Pokaalin jäseneksi. Mallikysely. Survey input field Yrityksen nimi: Toimiala : Toimipaikka: Vastaajan sähköpostiosoite : Vastaajan tehtävänimike: Yrityksen henkilölukumäärä: Yrityksen henkilöstöryhmät

Lisätiedot

Kannuksen kaupungin merkkipäiväohje

Kannuksen kaupungin merkkipäiväohje Kannuksen kaupungin merkkipäiväohje Yt-toimikunta 22.8.2016 16 Kaupunginhallitus 6.9.2016 106 Merkkipäiväohje Sisällys Yleisohjeet... 1 Henkilöstö... 1 Luottamushenkilöt... 3 Kunniamerkit... 3 Kuolemantapaus

Lisätiedot

Palkitseminen osaamisen johtamisen tukena

Palkitseminen osaamisen johtamisen tukena Palkitseminen osaamisen johtamisen tukena Elina Moisio 11.12.2003 KOPA-projekti Kohti osaamisen palkitsemista Käynnistyi syksyllä 2002 Mukana Niilo Hakonen, Elina Moisio ja Aino Salimäki Palkitsemisjärjestelmän

Lisätiedot

HUS:N PALKKAUSJÄRJESTELMÄ

HUS:N PALKKAUSJÄRJESTELMÄ , liite 1 ANNE-MARIA MÄKINEN PALVELUSSUHDEJOHTAJA 1 HUS:N PALKKAUSJÄRJESTELMÄ liikelaitosten johtokunta 5.11.2014 2 1 , liite 1 PALKKAUS OSANA TYÖNTEKIJÖIDEN KANNUSTAMISEN JA PALKITSEMISEN KOKONAISUUTTA,

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNKI OHJE 1 (6) HENKILÖSTÖKESKUS Henkilöstöpolitiikka Tina Sweins 23.1.2013 HUOMIONOSOITUKSET JA MERKKIPÄIVÄLAHJAT HELSINGIN KAUPUNGILLA

HELSINGIN KAUPUNKI OHJE 1 (6) HENKILÖSTÖKESKUS Henkilöstöpolitiikka Tina Sweins 23.1.2013 HUOMIONOSOITUKSET JA MERKKIPÄIVÄLAHJAT HELSINGIN KAUPUNGILLA HELSINGIN KAUPUNKI OHJE 1 (6) Jakelussa mainituille HUOMIONOSOITUKSET JA MERKKIPÄIVÄLAHJAT HELSINGIN KAUPUNGILLA Kaupunginjohtaja on hyväksynyt johtajistokäsittelyssä, merkkipäivälahjaperiaatteet, jotka

Lisätiedot

MUISTAMIS- JA PALKITSEMISSÄÄNTÖ

MUISTAMIS- JA PALKITSEMISSÄÄNTÖ MUISTAMIS- JA PALKITSEMISSÄÄNTÖ Hyväksytty kunnanhallituksessa x.x.2014 x SISÄLTÖ 1 YLEISTÄ... 3 2 MUISTAMISTILAISUUDET... 3 2.1 Työmerkkipäivät... 3 2.2 Läksiäistilaisuus... 3 2.3 Siirtyminen eläkkeelle...

Lisätiedot

EK-elinkeinopäivä Jyväskylässä 15.9.2005

EK-elinkeinopäivä Jyväskylässä 15.9.2005 EK-elinkeinopäivä Jyväskylässä 15.9.2005 Tuottavuutta ja hyvinvointia kannustavalla johtamisella Tuulikki Petäjäniemi Hyvä johtaminen on tuotannon johtamista sekä ihmisten osaamisen ja työyhteisöjen luotsaamista.

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNKI OHJE 1 (6) KAUPUNGINKANSLIA Työnantajapolitiikkayksikkö HUOMIONOSOITUKSET JA MERKKIPÄIVÄLAHJAT HELSINGIN KAUPUNGILLA

HELSINGIN KAUPUNKI OHJE 1 (6) KAUPUNGINKANSLIA Työnantajapolitiikkayksikkö HUOMIONOSOITUKSET JA MERKKIPÄIVÄLAHJAT HELSINGIN KAUPUNGILLA HELSINGIN KAUPUNKI OHJE 1 (6) Jakelussa mainituille HUOMIONOSOITUKSET JA MERKKIPÄIVÄLAHJAT HELSINGIN KAUPUNGILLA Kaupunginjohtaja on hyväksynyt johtajistokäsittelyssä 14.12.2016 uudet merkkipäivälahjaperiaatteet.

Lisätiedot

HARJAVALLAN KAUPUNGIN MUISTAMISOHJE

HARJAVALLAN KAUPUNGIN MUISTAMISOHJE HARJAVALLAN KAUPUNGIN MUISTAMISOHJE Sisällys Harjavallan kaupungin muistamisohje... 3 Yleistä... 3 Henkilöstö... 3 Syntymäpäivät... 3 Eläkkeelle siirtyminen... 3 Palvelussuhteen päättyminen... 4 Muistaminen

Lisätiedot

Forssan kaupunki HUOMIONOSOITUKSET JA VIRKISTYSTOIMINTA

Forssan kaupunki HUOMIONOSOITUKSET JA VIRKISTYSTOIMINTA Forssan kaupunki HUOMIONOSOITUKSET JA VIRKISTYSTOIMINTA Kaupunginhallitus Yhteistoimintaryhmä 25.8.2014 Sisällys Sisällys 1. Soveltamisala... 3 2. Huomionosoitukset... 3 2.1. Pitkäaikaisen palvelun huomioiminen

Lisätiedot

ISOJOEN KUNNAN HENKILÖSTÖN JA LUOTTAMUSHENKILÖIDEN HUOMIOIMINEN

ISOJOEN KUNNAN HENKILÖSTÖN JA LUOTTAMUSHENKILÖIDEN HUOMIOIMINEN ISOJOEN KUNNAN HENKILÖSTÖN JA LUOTTAMUSHENKILÖIDEN HUOMIOIMINEN Kunta/Kv/Säännöt/Henkilöstön ja luottamushenk huomioiminen Kh 27.06.2011/ 139 Kh 24.09.2012/ 163 ISOJOEN KUNNAN HENKILÖSTÖN JA LUOTTAMUSHENKILÖIDEN

Lisätiedot

HENKILÖSTÖSTRATEGIA 2010-2017 ja sen toimintaohjelma 2010-2013

HENKILÖSTÖSTRATEGIA 2010-2017 ja sen toimintaohjelma 2010-2013 HENKILÖSTÖSTRATEGIA 2010-2017 ja sen toimintaohjelma 2010-2013 Henkilöstövoimavarojen johtamisen ja kehittämisen strategiset päämäärät ja tavoitteet vuoteen 2017 sekä toimenpiteet vuoteen 2013 HENKILÖSTÖJOHTAMISEN

Lisätiedot

LUOTTAMUSHENKILÖ- KOULUTUS

LUOTTAMUSHENKILÖ- KOULUTUS LUOTTAMUSHENKILÖ- KOULUTUS Henkilöstö palvelutuotannon voimavarana 31.8.2017 Raija Ranta, henkilöstöjohtaja-sosiaali-ja terveysjohtaja HENKILÖSTÖ / RAKENNE HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ 31.12.2016 Vakinaiset 3 177

Lisätiedot

KOKONAISPALKITSEMISEN JOHTAMINEN

KOKONAISPALKITSEMISEN JOHTAMINEN Ylikorkala Anna Hakonen Anu Hakonen Niilo Hulkko-Nyman Kiisa KOKONAISPALKITSEMISEN JOHTAMINEN ohjaa tai ajaudu Alma Talent Helsinki 2018 Copyright 2018 Alma Talent Oy ja tekijät ISBN 978-952-14-2947-7

Lisätiedot

Hoiva- ja hoito Perusterveydenhuolto TEHTÄVÄNKUVAUS ja TEHTÄVÄN VAATIVUUDEN ARVIOINTI

Hoiva- ja hoito Perusterveydenhuolto TEHTÄVÄNKUVAUS ja TEHTÄVÄN VAATIVUUDEN ARVIOINTI 1 Hoiva- ja hoito Perusterveydenhuolto TEHTÄVÄNKUVAUS ja TEHTÄVÄN VAATIVUUDEN ARVIOINTI 1. TEHTÄVÄN PERUSTIEDOT Tehtävän nimike: Koulutus ja KVTES:n hinnoitteluryhmä: Työyksikkö (esim. kotihoito): Työpaikka

Lisätiedot

MUISTAMISSÄÄNTÖ. Mynämäen kunta

MUISTAMISSÄÄNTÖ. Mynämäen kunta MUISTAMISSÄÄNTÖ Mynämäen kunta Kunnanhallitus hyväksynyt.. 2014 Voimaantulo 1.1.2015 2 HENKILÖKUNNAN JA LUOTTAMUSHENKILÖIDEN MERKKIPÄIVÄSÄÄNTÖ 1. HENKILÖKUNTA Syntymäpäivät Mynämäen kunnan palveluksessa

Lisätiedot

TULOKSELLISEN TOIMINNAN KEHITTÄMISTÄ KOSKEVA SUOSITUS 2008. Hannu.tamminen@ttk.fi

TULOKSELLISEN TOIMINNAN KEHITTÄMISTÄ KOSKEVA SUOSITUS 2008. Hannu.tamminen@ttk.fi TULOKSELLISEN TOIMINNAN KEHITTÄMISTÄ KOSKEVA SUOSITUS 2008 Hannu.tamminen@ttk.fi Taustaa Ohjausvälineet Lait Asetukset, ministeriön päätökset Keskusviraston suositukset Työmarkkinasopimukset Työmarkkinajärjestöjen

Lisätiedot

Miten tukea työurien jatkamista työpaikoilla?

Miten tukea työurien jatkamista työpaikoilla? Miten tukea työurien jatkamista työpaikoilla? Mistä työhyvinvointi koostuu? Työhyvinvointiryhmä tämä ryhmä perustettiin 2009 ryhmään kuuluu 13 kaupungin työntekijää - edustus kaikilta toimialoilta, työterveyshuollosta,

Lisätiedot

TURVATEKNIIKAN KESKUS 11.12.2000 TUKES - PALKKAUSJÄRJESTELMÄ

TURVATEKNIIKAN KESKUS 11.12.2000 TUKES - PALKKAUSJÄRJESTELMÄ 1 TURVATEKNIIKAN KESKUS 11.12.2000 TUKES - PALKKAUSJÄRJESTELMÄ 2 1. PALKKAUSJÄRJESTELMÄ OSA JOHTAMISTA Palkkaus ja palkitseminen ovat keskeinen osa turvatekniikan keskuksen johtamisjärjestelmää. Organisaation

Lisätiedot

Lapuan kaupunki. Henkilöstöstrategia 2015

Lapuan kaupunki. Henkilöstöstrategia 2015 Lapuan kaupunki Henkilöstöstrategia 2015 Visio Lapua on kasvava, energinen, toimivien palveluiden sekä monipuolisen kulttuurin ja viihtyisän ympäristön kaupunki. Kaupungin henkilöstö on asiantuntevaa,

Lisätiedot

Henkilökohtainen palkanlisä, siirtymäkauden lisä ja henkilökohtainen lisä

Henkilökohtainen palkanlisä, siirtymäkauden lisä ja henkilökohtainen lisä KT Yleiskirjeen 17/2007 liite 4 1 (6) Kunnallisen opetushenkilöstön virka- ja työehtosopimuksen (OVTES 2007 2009) allekirjoituspöytäkirjan soveltamisohjeet Palkantarkistukset, järjestelyerät ja kertaerä

Lisätiedot

2014-2016. Henkilöstöstrategia. Kirkkonummen kunta henkilöstöpalvelut

2014-2016. Henkilöstöstrategia. Kirkkonummen kunta henkilöstöpalvelut Dnro:53/01.00.00/2014 t 2014-2016 Henkilöstöstrategia Kunnanvaltuuston hyväksymä 16.6.2014 Kirkkonummen kunta henkilöstöpalvelut 1 Henkilöstöstrategia 2014 2016 Kunnallisen työmarkkinalaitoksen mukaan

Lisätiedot

MERKKIPÄIVÄSÄÄNTÖ YT-toimikunta 4.10.2013 5 Kunnanhal itus 21.10.2013 Kunnanvaltuusto 11.11.2013 Voimaantulo: 1.1.2014

MERKKIPÄIVÄSÄÄNTÖ YT-toimikunta 4.10.2013 5 Kunnanhal itus 21.10.2013 Kunnanvaltuusto 11.11.2013 Voimaantulo: 1.1.2014 MERKKIPÄIVÄSÄÄNTÖ YT-toimikunta 4.10.2013 5 Kunnanhallitus 21.10.2013 Kunnanvaltuusto 11.11.2013 Voimaantulo: 1.1.2014 Luumäen kunta muistaa luottamushenkilöitään ja henkilöstöään heidän merkkipäivinään

Lisätiedot

PERUSPALVELUKUNTAYHTYMA SELANTEEN MERKKIPAIVASAANTO

PERUSPALVELUKUNTAYHTYMA SELANTEEN MERKKIPAIVASAANTO PERUSPALVELUKUNTAYHTYMA SELANTEEN MERKKIPAIVASAANTO Yhteistyotoimikunta 23.2.2016 Kuntayhtymahallitus 25.2.2016 1 (5) PERUSPALVELUKUNTAYHTYMA SELANTEEN HENKILOKUNNAN IA LUOTTAMUSHENKILOIDEN MERKKIPAIVASAANTO

Lisätiedot

www.mustasaari.fi Muistamisohjeet

www.mustasaari.fi Muistamisohjeet www.mustasaari.fi Muistamisohjeet Kunnanhallituksen henkilöstöjaosto on hyväksynyt ohjeet 15.12.2005. Ohjeet tulevat voimaan 1.2.2006. Päivitetty 23.3.2011 Sisällys Yleistä.....................................................................

Lisätiedot

VANTAAN KAUPUNKI VANDA STAD. Kannustaminen ja palkitseminen

VANTAAN KAUPUNKI VANDA STAD. Kannustaminen ja palkitseminen VANTAAN KAUPUNKI VANDA STAD Kannustaminen ja palkitseminen H E N K I L Ö S T Ö K E S K U S Henkilöstöjohtamisen visio Vantaalla on osaava ja muutosta ennakoiva henkilöstö sekä oppivat ja vuorovaikutteiset

Lisätiedot

Työntekijän nimi. Koulutus. Hinnoittelutunnus. KVTES:n mukainen vähimmäispalkka. Nimikkeen mukainen tehtäväkohtainen palkka

Työntekijän nimi. Koulutus. Hinnoittelutunnus. KVTES:n mukainen vähimmäispalkka. Nimikkeen mukainen tehtäväkohtainen palkka Saarijärven kaupunki Sivu 1 0.1.1900 TEHTÄVÄN VAATIVUUDEN ARVIOINTILOMAKE/ TYÖNKUVAUSLOMAKE Huom: Tehtävän vaativuuden arviointi suoritetaan hinnoittelukohtien sisällä Tehtävänimike (virka- tai toimi,

Lisätiedot

Va a s a n k a u p u n k i Y l i h y v ä k a n n u s t a j a

Va a s a n k a u p u n k i Y l i h y v ä k a n n u s t a j a Va a s a n k a u p u n k i Y l i h y v ä k a n n u s t a j a Vaasan kaupungin palkka- ja palkitsemistrategia Palkka- ja palkitsemisstrategia Vaasan kaupunki toteuttaa oikeudenmukaista ja tavoitteellista

Lisätiedot

HENKILÖSTÖ 2010. Hyvinvointi Tavoitteena hyvä työkyky ja toimivat työyhteisöt. Palkitseminen Tavoitteena kannustavuus ja oikeudenmukaisuus

HENKILÖSTÖ 2010. Hyvinvointi Tavoitteena hyvä työkyky ja toimivat työyhteisöt. Palkitseminen Tavoitteena kannustavuus ja oikeudenmukaisuus TK-10-1635-03 HENKILÖSTÖ 2010 Toimintastrategia Valtion henkilöstöpolitiikan linja Valtioneuvoston periaatepäätös Henkilöstö 2010 Henkilöstö on menestyksen tekijä Osaaminen uudistuminen ja osaamisen turvaaminen

Lisätiedot

Tuloksellisuudesta. Mitä on tuloksellisuus? Henkilöstönäkökulma. Tuloksellisuussuositus. Haasteita

Tuloksellisuudesta. Mitä on tuloksellisuus? Henkilöstönäkökulma. Tuloksellisuussuositus. Haasteita Tuloksellisuudesta Mitä on tuloksellisuus? Henkilöstönäkökulma Tuloksellisuussuositus Haasteita Mitä on tuloksellisuus? Käsitteet: Tuloksellisuus = vaikutukset / kustannukset Tuottavuus = tuotokset / panokset

Lisätiedot

Työ tukee terveyttä. sivu 1

Työ tukee terveyttä. sivu 1 UUDENKAUPUNGIN HENKILÖSTÖ- STRATEGIA 2010- Työ tukee terveyttä sivu 1 SISÄLLYSLUETTELO 1. Mikä henkilöstöstrategia on? 3 2. Mihin henkilöstöstrategia perustuu? 4 3. Miten toteutamme kaupungin strategiaa?

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNKI PALKITSEMISOHJELMA 1(11) Suomenkielinen työväenopisto 17.6.2014

HELSINGIN KAUPUNKI PALKITSEMISOHJELMA 1(11) Suomenkielinen työväenopisto 17.6.2014 HELSINGIN KAUPUNKI PALKITSEMISOHJELMA 1(11) HELSINGIN SUOMENKIELISEN TYÖVÄENOPISTON PALKITSEMISOHJELMA 2014 2017 Sisällys 1. Helsingin kaupungin kokonaispalkitsemismalli... 2 2. Suomenkielisen työväenopiston

Lisätiedot

Henkilöstöohjelma. Kaupunkistrategiaa toteuttava kaupunginhallituksen toteutusohjelma vuosille 2006 2008. Kaupunginhallitus hyväksynyt 30.1.

Henkilöstöohjelma. Kaupunkistrategiaa toteuttava kaupunginhallituksen toteutusohjelma vuosille 2006 2008. Kaupunginhallitus hyväksynyt 30.1. Kaupunginhallitus hyväksynyt 30.1.2006 Henkilöstöohjelma Kaupunkistrategiaa toteuttava kaupunginhallituksen toteutusohjelma vuosille 2006 2008 KH 30.1.2006 Tampereen kaupunki Henkilöstöohjelma Toimintaympäristö

Lisätiedot

29.9.2011 FINLANDIA-TALO. henkilöstöjohtaja

29.9.2011 FINLANDIA-TALO. henkilöstöjohtaja UUDISTA JA UUDISTU 2011 28. FINLANDIA-TALO Hannu Tulensalo henkilöstöjohtaja Työhyvinvoinnilla tuottavuutta vai tuottavuudella työhyvinvointia? Työhyvinvoinnin taloudellinen merkitys Helsingissä 2010 Työhyvinvointityössä

Lisätiedot

Seuraavia sääntöjä sovelletaan sekä vakinaisessa että määräaikaisessa palvelussuhteessa olevaan henkilöstöön, kun ehdot täyttyvät.

Seuraavia sääntöjä sovelletaan sekä vakinaisessa että määräaikaisessa palvelussuhteessa olevaan henkilöstöön, kun ehdot täyttyvät. 1 KEMIJÄRVEN KAUPUNKI Kaupunginhallitus 22.12.2008 368 Kaupunginhallitus 24.5.2010 135 lisäys/muutos Voimaantulo 1.1.2009 Kaupunginhallitus 11.11.2013 346 Voimaantulo 1.12.2013 Voimaantulo 1.1.2017 MERKKIPÄIVÄSÄÄNTÖ

Lisätiedot

Työhyvinvoinnin yhteistyökumppanuus Savonlinnan kaupunki

Työhyvinvoinnin yhteistyökumppanuus Savonlinnan kaupunki Työhyvinvoinnin yhteistyökumppanuus Savonlinnan kaupunki Työstä terveyttä ja elinvoimaa! -seminaari 23.4.2015 Kruunupuisto Henkilöstösihteeri Susanna Laine Sisältö Strategia Henkilöstö Työhyvinvointiohjelma

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNKI SIIRTOSOPIMUS 1 KAUPUNGINKANSLIA Henkilöstöosasto

HELSINGIN KAUPUNKI SIIRTOSOPIMUS 1 KAUPUNGINKANSLIA Henkilöstöosasto HELSINGIN KAUPUNKI SIIRTOSOPIMUS 1 HELSINGIN KAUPUNGIN SOSIAALI- JA TERVEYSVIRASTON TEKSTINKÄSITTELYN SIIRTO HELSINGIN JA UUDENMAAN SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄLLE (HUS) 1 Yleistä Selvitystyö sosiaali-

Lisätiedot

Tasa-arvosuunnitelma 2007 2009. Yliasiamiespäivä 16.10.2007

Tasa-arvosuunnitelma 2007 2009. Yliasiamiespäivä 16.10.2007 Tasa-arvosuunnitelma 2007 2009 Yliasiamiespäivä 16.10.2007 Tasa-arvosuunnitelman rakenne Tasa-arvotilanteen nykytila Henkilöstön rakenne Palkkakartoitus Työn ja perheen yhteensovittaminen Koulutus ja itsensä

Lisätiedot

Työterveyshuolto ja kuntoutusasiakas. Heli Leino Työterveyshuollon ja yleislääketeiteen erikoslääkäri

Työterveyshuolto ja kuntoutusasiakas. Heli Leino Työterveyshuollon ja yleislääketeiteen erikoslääkäri Työterveyshuolto ja kuntoutusasiakas Heli Leino Työterveyshuollon ja yleislääketeiteen erikoslääkäri Ylilääkärii Työterveyshuolto tekee työtä työsuhteessa olevien terveyden edistämiseksi, työtapaturmien

Lisätiedot

Tehtäväkohtaista palkkaa korotetaan 3,4 prosentilla, jos tehtäväkohtainen palkka on vähintään 1 588,24 euroa kuukaudessa

Tehtäväkohtaista palkkaa korotetaan 3,4 prosentilla, jos tehtäväkohtainen palkka on vähintään 1 588,24 euroa kuukaudessa 1 ALLEKIRJOITUS- KUNNALLISEN OPETUSHENKILÖSTÖN VIRKA- JA TYÖEHTOSOPIMUKSEN 2007 2009 ALLEKIRJOITUS 1 Sopimuksen voimassaoloaika 2 Palkantarkistukset Tämä virka- ja työehtosopimus on voimassa 1.10.2007

Lisätiedot

Kaupunkistrategian toteuttamisohjelma 5:

Kaupunkistrategian toteuttamisohjelma 5: Kaupunkistrategian toteuttamisohjelma 5: Henkilöstöohjelma 2010-2013 16.11.2009 123 Kaupunginvaltuusto HENKILÖSTÖOHJELMA 1 Henkilöstöohjelman lähtökohdat Johtamisvisio Linjakas johtajuus ja yhteinen sävel.

Lisätiedot

NURMEKSEN KAUPUNKI NURMEKSEN KAUPUNGIN HENKILÖSTÖSTRATEGIA HENKILÖSTÖSTRATEGIAN LÄHTÖKOHDAT

NURMEKSEN KAUPUNKI NURMEKSEN KAUPUNGIN HENKILÖSTÖSTRATEGIA HENKILÖSTÖSTRATEGIAN LÄHTÖKOHDAT NURMEKSEN KAUPUNKI 18.11.2005 NURMEKSEN KAUPUNGIN HENKILÖSTÖSTRATEGIA HENKILÖSTÖSTRATEGIAN LÄHTÖKOHDAT Monet ulkoiset ja kaupungin sisäiset tekijät vaativat kaupunkia selvittämään omat strategiset tavoitteensa

Lisätiedot

KT Yleiskirjeen 6/2011 liite 2 1 (5)

KT Yleiskirjeen 6/2011 liite 2 1 (5) KT Yleiskirjeen 6/2011 liite 2 1 (5) Kunnallisen opetushenkilöstön virka- ja työehtosopimuksen (OVTES 2010 2011) allekirjoituspöytäkirjan 4 :n mukaisten palkantarkistusten soveltamisohjeet Yleistä Yleiskorotus

Lisätiedot

Hyvinvointia työstä. 23.11.2012 Eija Lehto, Työhyvinvointipalvelut. Työterveyslaitos www.ttl.fi

Hyvinvointia työstä. 23.11.2012 Eija Lehto, Työhyvinvointipalvelut. Työterveyslaitos www.ttl.fi Hyvinvointia työstä Eija Lehto, erityisasiantuntija IKÄTIETOISELLA JOHTAMISELLA KOHTI TYÖHYVINVOINTIA 23.11.2012 Eija Lehto, Työhyvinvointipalvelut Työhyvinvointi työntekijän omakohtainen kokemus, joka

Lisätiedot

Henkilöstövoimavarojen arviointi. suositus henkilöstöraportoinnin kehittämiseen

Henkilöstövoimavarojen arviointi. suositus henkilöstöraportoinnin kehittämiseen Henkilöstövoimavarojen arviointi suositus henkilöstöraportoinnin kehittämiseen Suosituksen tavoitteet Tämä suositus tukee strategista henkilöstöjohtamista sekä henkilöstön ja työyhteisöjen jatkuvaa kehittämistä

Lisätiedot

Tasa-arvosuunnitelma

Tasa-arvosuunnitelma Tasa-arvosuunnitelma 2017-2019 1. JOHDANTO 3 2. TASA-ARVOSELVITYS 4 Tasa-arvoisuuden kokeminen 7 Koulutus 7 3. PERIAATTEET JA TOIMENPITEET TASA-ARVON EDISTÄMISEKSI 7 Henkilöstön rekrytointi 7 Tasa-arvoisen

Lisätiedot

Aloitustilaisuus

Aloitustilaisuus Uute Uutta tekemässä 2015-2018 Muutoksen ja hyvinvoinnin johtaminen Pohjois-Suomen seurakunnissa Aloitustilaisuus 26.10.2015 Miltä työssä näyttää nyt? Mitä työelämässä tapahtuu juuri nyt? Miten käy työhyvinvoinnille?

Lisätiedot

Tuloksellinen kunta on kaikkien etu

Tuloksellinen kunta on kaikkien etu Tuloksellinen kunta on kaikkien etu Tuloksellinen kunta on kaikkien etu Tulevaisuuden kunnalliset palvelut perustuvat kestävään tuottavuuskehitykseen ja vastuulliseen työelämään. Tämä tarkoittaa työelämän

Lisätiedot

Kuntien tuloksellisuusseminaari 19.11.2009. Titta Jääskeläinen YTM, tutkija Kuopion yliopisto

Kuntien tuloksellisuusseminaari 19.11.2009. Titta Jääskeläinen YTM, tutkija Kuopion yliopisto Kuntien tuloksellisuusseminaari 19.11.2009 Titta Jääskeläinen YTM, tutkija Kuopion yliopisto Kuntien toimintaympäristö Kuntaorganisaatioiden toimintaan ja tavoitteenasetteluun osallistuu monia suorittavia,

Lisätiedot

Työn vaativuuden arviointiprosessi

Työn vaativuuden arviointiprosessi Työn vaativuuden arviointiprosessi Tiedotus- ja opastustilaisuus Seija Kuningas 1 Käsitteet Työn vaativuus = työn tekijälleen asettamat vaatimukset millaisia valmiuksia työntekijällä tulee olla, jotta

Lisätiedot

Kannuksen kaupungin henkilöstöpoliittinen ohjelma vuosille 2015-2020

Kannuksen kaupungin henkilöstöpoliittinen ohjelma vuosille 2015-2020 Kannuksen kaupungin henkilöstöpoliittinen ohjelma vuosille 2015-2020 Kaupunginvaltuusto 8.12.2014 Voimaan 1.1.2015 Henkilöstöpoliittinen ohjelma 2015 2020 1 Sisällysluettelo 1 Mikä on henkilöstöpoliittinen

Lisätiedot

Ruokolahden kunta TASA-ARVOSUUNNITELMA. Kh / 341

Ruokolahden kunta TASA-ARVOSUUNNITELMA. Kh / 341 Ruokolahden kunta TASA-ARVOSUUNNITELMA 2011 2013 Kh 21.12.2010 / 341 1(6) SISÄLTÖ 1. Yleistä 2. Tasa-arvon nykytilan selvitys 2.1. Vakinaisen ja määräaikaisen henkilöstön lukumäärä 2.2. Naisten ja miesten

Lisätiedot

RAISION KAUPUNGIN HENKILÖSTÖSTRATEGIA 2014 2017. Raisio KASVUN PAIKKA

RAISION KAUPUNGIN HENKILÖSTÖSTRATEGIA 2014 2017. Raisio KASVUN PAIKKA RAISION KAUPUNGIN HENKILÖSTÖSTRATEGIA 2014 2017 Raisio KASVUN PAIKKA TULEVIEN VUOSIEN HENKILÖSTÖHALLINNOLLISIA HAASTEITA Niukat taloudelliset resurssit Henkilöstön eläköityminen Henkilöstön saatavuus ja

Lisätiedot

kuvia TYÖKYKYPASSI EKAMISSA

kuvia TYÖKYKYPASSI EKAMISSA kuvia TYÖKYKYPASSI EKAMISSA 2015-2016 Ammattiosaajan työkykypassilla vahvistat työkykyäsi Lisää ensimmäinen luettelomerkki tähän Lisää toinen luettelomerkki tähän Lisää kolmas luettelomerkki tähän https://vimeo.com/57925261

Lisätiedot

Kirkon palkkausmääräykset eivät tule voimaan vielä 1.5.2007. Voimaantuloajankohdasta tiedotetaan Kirkon työmarkkinalaitoksen yleiskirjeellä.

Kirkon palkkausmääräykset eivät tule voimaan vielä 1.5.2007. Voimaantuloajankohdasta tiedotetaan Kirkon työmarkkinalaitoksen yleiskirjeellä. Kirkon palkkausmääräykset eivät tule voimaan vielä 1.5.2007. Voimaantuloajankohdasta tiedotetaan Kirkon työmarkkinalaitoksen yleiskirjeellä. VIRKA- JA TYÖEHTOSOPIMUS KIRKON PALKKAUSMÄÄRÄYKSISTÄ 1.5.2007

Lisätiedot

PALKKAUSJÄRJESTELMÄ JA SEN TAVOITE- JA TOIMINTAOHJELMA KAUDELLE 2014-2017

PALKKAUSJÄRJESTELMÄ JA SEN TAVOITE- JA TOIMINTAOHJELMA KAUDELLE 2014-2017 HALLITUS 40 03.03.2014 PALKKAUSJÄRJESTELMÄ JA SEN TAVOITE- JA TOIMINTAOHJELMA KAUDELLE 2014-2017 105/01/01/01/2014 HALL 40 Taustaa Vuoden 2013 tilinpäätöksen mukaan HUS:n henkilöstömäärä oli 31.12.2013

Lisätiedot

Osaaminen ja työhyvinvointi järjestötyössä

Osaaminen ja työhyvinvointi järjestötyössä Osaaminen ja työhyvinvointi järjestötyössä Heidi Ristolainen 2016 Opintokeskus Sivis 2016 Esittely Kerro lyhyesti, kuka olet ja mistä tulet. Millaisia ajatuksia sana työhyvinvointi sinussa herättää? Orientaatio

Lisätiedot

Työyhteisön pelisäännöt - tuottavuutta työhyvinvoinnista

Työyhteisön pelisäännöt - tuottavuutta työhyvinvoinnista Työyhteisön pelisäännöt - tuottavuutta työhyvinvoinnista Jyväskylän kaupunki Henkilöstöhallinto Sisältö: 1. Henkilöstötyön keskeiset sisällöt 2. Miksi työyhteisön pelisäännöt? 3. Työhyvinvoinnin määritelmä

Lisätiedot

Mustasaaren kunnan henkilöstöstrategia 2014 2017

Mustasaaren kunnan henkilöstöstrategia 2014 2017 Mustasaaren kunnan henkilöstöstrategia 2014 2017 Yhteistyötoimikunta 14.4.2014 Henkilöstöjaosto 12.5.2014 Kunnanhallitus 16.6.2014 Kunnanvaltuusto 22.9.2014 Mustasaaren kunnassa rima on korkealla. Haluamme

Lisätiedot

Muutoksessa elämisen taidot

Muutoksessa elämisen taidot Muutoksessa elämisen taidot Päivi Rauramo, asiantuntija TtM Työturvallisuuskeskus TTK paivi.rauramo@ttk.fi Työelämän muutosvirtoja Teknologian kehitys Tietotekniikan ja siihen liittyvien sovellusten kehitys

Lisätiedot

KAUNIAISTEN KAUPUNGIN HENKILÖSTÖSTRATEGIA 2006-2008

KAUNIAISTEN KAUPUNGIN HENKILÖSTÖSTRATEGIA 2006-2008 KAUNIAISTEN KAUPUNGIN HENKILÖSTÖSTRATEGIA 2006-2008 Kauniaisissa on osaava ja hyvinvoiva henkilöstö. Tasa-arvoisten työyhteisöjen kulttuuri on kunnioittava, avoin ja osallistumiseen kannustava. Kauniaisten

Lisätiedot

Miten työstä palkitaan Tampere 10.10.2006

Miten työstä palkitaan Tampere 10.10.2006 Studia generalia Työelämäosaamisen edistäminen Pirkanmaalla Suomen Palkitsemiskeskus Oy Strategiasta tekoihin Miten työstä palkitaan Tampere 10.10.2006 Juhani Kauhanen 040 585 9995 juhani.kauhanen@palkitsemiskeskus.fi

Lisätiedot

Eurajoen kunnan ja kunnanjohtaja Vesa Lakaniemen välinen JOHTAJASOPIMUS. Eurajoen kunnanvaltuusto xx

Eurajoen kunnan ja kunnanjohtaja Vesa Lakaniemen välinen JOHTAJASOPIMUS. Eurajoen kunnanvaltuusto xx Eurajoen kunnan ja kunnanjohtaja Vesa Lakaniemen välinen JOHTAJASOPIMUS Eurajoen kunnanvaltuusto 16.1.2017 xx 1.Kunnanjohtajan tehtävät, työnjako ja yhteistyökäytännöt Tällä Eurajoen kunnan ja kunnanjohtaja

Lisätiedot

PYHTÄÄN KUNTA LAHJA- JA MERKKIPÄIVÄSÄÄNTÖ

PYHTÄÄN KUNTA LAHJA- JA MERKKIPÄIVÄSÄÄNTÖ PYHTÄÄN KUNTA LAHJA- JA MERKKIPÄIVÄSÄÄNTÖ 1 LUOTTAMUSHENKILÖT 1..1 Luokitus Luottamushenkilöt jaetaan tätä lahja- ja merkkipäiväsääntöä sovellettaessa kolmeen luokkaan seuraavasti: I II III kunnanvaltuuston

Lisätiedot

MUONION KUNNAN HENKILÖSTÖPERIAATTEET

MUONION KUNNAN HENKILÖSTÖPERIAATTEET Muonion kunta MUONION KUNNAN HENKILÖSTÖPERIAATTEET Kunnanhallitus 24.9.2012 259 Sisällys 1. JOHDANTO... 3 2. HENKILÖSTÖN REKRYTOINTI... 3 3. PALKKAUS... 3 4. PALKATUN HENKILÖSTÖN MUISTAMINEN... 4 5. KOULUTUS...

Lisätiedot

Tampereen seurakuntien henkilöstösuunnitelman laadinta / Eija Mukari

Tampereen seurakuntien henkilöstösuunnitelman laadinta / Eija Mukari Tampereen seurakuntien henkilöstösuunnitelman laadinta / Eija Mukari Tampereen ev.lut. seurakuntayhtymän yhteinen kirkkovaltuusto hyväksyi Henkilöstösuunnitelmamme toukokuussa 2014. Aiempi Henkilöstösuunnitelmaa

Lisätiedot

PALKKAPOLIITIIKKA JA STRATEGIA SEN TOTEUTTAMISEKSI 2011-2013

PALKKAPOLIITIIKKA JA STRATEGIA SEN TOTEUTTAMISEKSI 2011-2013 HYKS-lautakunta 15.2.2011 OHEISMATERIAALI D Hallitus 29.11.2010, LIITE 9 PALKKAPOLIITIIKKA JA STRATEGIA SEN TOTEUTTAMISEKSI 2011-2013 HELSINGIN JA UUDENMAAN 1 Palkitsemisen kokonaisuus Palkitseminen Varsinainen

Lisätiedot

UusiKunta-taloustoimikuntaa avustava henkilöstövastaavien työryhmä

UusiKunta-taloustoimikuntaa avustava henkilöstövastaavien työryhmä UusiKunta-taloustoimikunnan esitys selvityshenkilö Osmo Soininvaaralle Uuden Kunnan henkilöstöjohtamisen periaatteiksi mukaan otettavaksi yhdistymissopimukseen tai sen liitteeseen UusiKunta-taloustoimikuntaa

Lisätiedot

Työhyvinvointi on osa johtamista Kuntaseminaari. 29.11.2011 Hannu Tulensalo

Työhyvinvointi on osa johtamista Kuntaseminaari. 29.11.2011 Hannu Tulensalo Työhyvinvointi on osa johtamista Kuntaseminaari 29.11.2011 Hannu Tulensalo henkilöstöjohtaja 1 ASUKKAIDEN MENESTYMINEN Tarvetta vastaavat palvelut Asukkaiden omatoimisuus Vuorovaikutus TALOUS HALLINNASSA

Lisätiedot

Terveysosasto, kuntoutusryhmä. Ammatillisesti syvennetty lääketieteellinen kuntoutus eli ASLAK-kurssi 12. Voimassa

Terveysosasto, kuntoutusryhmä. Ammatillisesti syvennetty lääketieteellinen kuntoutus eli ASLAK-kurssi 12. Voimassa Ammatillisesti syvennetty lääketieteellinen kuntoutus eli ASLAK-kurssi 12 Voimassa 1.1.2012 ASLAK-prosessi Aloite Yleensä työterveyshuollosta tai työpaikalta Suunnittelukokous Työterveyshuolto Työpaikka

Lisätiedot

Yhteensä Minimi Alakvartiili Q1

Yhteensä Minimi Alakvartiili Q1 Taso 3 HENKILÖSTÖRESURSSIT Henkilöstömäärä Henkilöstön lukumäärä 286 120931 2,0 26,0 58,0 137,3 7825,0 120931 Henkilöstön lukumäärän %-muutos edellisen vuoden lopusta 13,5-1,0-100,0-4,8 0,0 3,8 383,3-1,0

Lisätiedot

ESPOON KAUPUNGIN HENKILÖSTÖSÄÄNTÖ ESPOON KAUPUNGIN HENKILÖSTÖSÄÄNTÖ. Ehdotus kaupunginhallitus

ESPOON KAUPUNGIN HENKILÖSTÖSÄÄNTÖ ESPOON KAUPUNGIN HENKILÖSTÖSÄÄNTÖ. Ehdotus kaupunginhallitus ESPOON KAUPUNGIN HENKILÖSTÖSÄÄNTÖ ESPOON KAUPUNGIN HENKILÖSTÖSÄÄNTÖ Valtuusto 14.11.2011 Voimaan 1.1.2012 Viimeksi muutettu Valtuusto 10.12.2012 Voimaan 1.1.2013 2 Perustaminen, muuttaminen ja lakkauttaminen

Lisätiedot

Janakkalan kunnan työhyvinvoinnin kehittämissuunnitelma Hyväksytty Yhteistyöryhmä Kunnanhallitus Valtuusto 3.4.

Janakkalan kunnan työhyvinvoinnin kehittämissuunnitelma Hyväksytty Yhteistyöryhmä Kunnanhallitus Valtuusto 3.4. Janakkalan kunnan työhyvinvoinnin kehittämissuunnitelma 2017-2020 Hyväksytty Yhteistyöryhmä 6.3.2017 Kunnanhallitus 13.3.2017 Valtuusto 3.4.2017 4.4.2017 1 TYÖHYVINVOINNIN VISIO Työhyvinvointi on MEIDÄN

Lisätiedot

Henkilöstöstrategia 2010 2013

Henkilöstöstrategia 2010 2013 Henkilöstöstrategia 2010 2013 1 Henkilöstöstrategia avuksi johtamiseen Henkilöstöstrategia on väline Raision kaupungin henkilöstöpolitiikan kehittämiseen. Se toteuttaa osaltaan kaupungin strategiaa. Henkilöstöstrategia

Lisätiedot

Uuden kunnan henkilöstöpolitiikan ja henkilöstöjohtamisen periaatteet yhdistymissopimuksessa ja poliittisessa sopimuksessa

Uuden kunnan henkilöstöpolitiikan ja henkilöstöjohtamisen periaatteet yhdistymissopimuksessa ja poliittisessa sopimuksessa Uuden kunnan henkilöstöpolitiikan ja henkilöstöjohtamisen periaatteet yhdistymissopimuksessa ja poliittisessa sopimuksessa UK-henkilöstöryhmä, 10.6.2010 Henkilöstöjohtamisella tarkoitetaan tässä sitä johtamisen

Lisätiedot

Helsingin kaupunginhallitus Pöytäkirja 1 (6)

Helsingin kaupunginhallitus Pöytäkirja 1 (6) Helsingin kaupunginhallitus Pöytäkirja 1 (6) 84 Kaupungin merkkipäivälahjakokonaisuuden uudistaminen HEL 2016-013498 T 01 02 03 00 Päätös Hallintolain 51 :n mukaisen virheen korjaaminen, LSM, 21.12.2016

Lisätiedot

Sitoutumisella monta määritelmää: Sitoutuminen on yksilön tahto tehdä kyseistä työtä ja olla osallistuva, kehittävä osa työyhteisöä.

Sitoutumisella monta määritelmää: Sitoutuminen on yksilön tahto tehdä kyseistä työtä ja olla osallistuva, kehittävä osa työyhteisöä. Tervetuloa Careaan Sitoutuminen Sitoutumisella monta määritelmää: Sitoutuminen on yksilön tahto tehdä kyseistä työtä ja olla osallistuva, kehittävä osa työyhteisöä. Sitoutuminen on hoitajan halua pysyä

Lisätiedot

HUS:n TYÖHYVINVOINTIOHJELMA. Hyvää työpäivää!

HUS:n TYÖHYVINVOINTIOHJELMA. Hyvää työpäivää! HUS:n TYÖHYVINVOINTIOHJELMA Hyvää työpäivää! HUS:N STRATEGIA JA ARVOT HYVÄÄ TYÖPÄIVÄÄ Johtaminen ja työprosessien kehittäminen Kehittymismahdollisuudet Henkilöstösuunnittelu, hallinta ja seuranta Yhteistoiminta

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNKI SIIRTOSOPIMUS LIITE 1 KAUPUNGINKANSLIA Henkilöstöosasto

HELSINGIN KAUPUNKI SIIRTOSOPIMUS LIITE 1 KAUPUNGINKANSLIA Henkilöstöosasto HELSINGIN KAUPUNKI SIIRTOSOPIMUS LIITE 1 HELSINGIN KAUPUNGIN SOSIAALI- JA TERVEYSVIRASTON LAITOSHUOLLON SIIRTO HELSINGIN JA UUDENMAAN SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄLLE (HUS) 1 Yleistä Sosiaali- ja terveysvirasto

Lisätiedot

Henkinen työsuojelu Pelastuslaitoksissa

Henkinen työsuojelu Pelastuslaitoksissa Henkinen työsuojelu Pelastuslaitoksissa Saku Sutelainen 20.4. Vierumäki 2 Työhyvinvointi tehdään yhdessä Työhyvinvoinnin edistäminen kuuluu sekä työnantajalle että työntekijöille. Työnantajan on huolehdittava

Lisätiedot

Työhyvinvointi ja johtaminen

Työhyvinvointi ja johtaminen Työhyvinvointi ja johtaminen Johtaja 2012 forum Riihimäen-Hyvinkään Kauppakamari 13.9.2012 Aino-Marja Halonen Vastaava työterveyshoitaja Riihimäen Työterveys ry Riihimäen Työterveys ry Perustettu 1981

Lisätiedot

TEHTÄVÄNKUVAUS 1/5 I TAUSTATIEDOT. Päiväkodinjohtaja. lastentarhanopettaja II YLEISKUVAUS TEHTÄVÄSTÄ

TEHTÄVÄNKUVAUS 1/5 I TAUSTATIEDOT. Päiväkodinjohtaja. lastentarhanopettaja II YLEISKUVAUS TEHTÄVÄSTÄ TEHTÄVÄNKUVAUS 1/5 I TAUSTATIEDOT Tehtävän nimike Päiväkodinjohtaja Henkilön nimi Koulutus Työpaikka lastentarhanopettaja Fyysisen työympäristön kuvaus II YLEISKUVAUS TEHTÄVÄSTÄ Tehtävän tarkoitus Tehtävänä

Lisätiedot

Henkilöstö- ja koulutussuunnitelmasta tulee käydä ilmi kunnan koko huomioon ottaen ainakin:

Henkilöstö- ja koulutussuunnitelmasta tulee käydä ilmi kunnan koko huomioon ottaen ainakin: JOROISTEN KUNTA HENKILÖSTÖ- JA KOULUTUSSUUNNITELMA 214 1. Johdanto Laki työnantajan ja henkilöstön välisestä yhteistoiminnasta kunnissa määrää, että kunnassa on laadittava yhteistoimintamenettelyssä vuosittain

Lisätiedot

Tuottavuuden ja työhyvinvoinnin kohtalonyhteys 10.2.2011

Tuottavuuden ja työhyvinvoinnin kohtalonyhteys 10.2.2011 Tuottavuuden ja työhyvinvoinnin kohtalonyhteys 10.2.2011 17.2.2011 Hannele Waltari Mitä työhyvinvointi on? Työhyvinvointi tarkoittaa turvallista, terveellistä ja tuottavaa työtä, jota ammattitaitoiset

Lisätiedot

Mistä vetovoimaiset työpaikat on tehty? - voimavaroja ja voimavarkaita työssä? Eija Lehto Kehittämispalvelut Kultala

Mistä vetovoimaiset työpaikat on tehty? - voimavaroja ja voimavarkaita työssä? Eija Lehto Kehittämispalvelut Kultala Mistä vetovoimaiset työpaikat on tehty? - voimavaroja ja voimavarkaita työssä? Eija Lehto Kehittämispalvelut Kultala 1 Vetovoimaisia työpaikkoja yhdistäviä tekijöitä: ü Henkilöstön saanti helppoa ü Henkilöstön

Lisätiedot

JOHTAMISEN JA ESIMIESTYÖN KEHITTÄMINEN Hr-toimintana Vaasa

JOHTAMISEN JA ESIMIESTYÖN KEHITTÄMINEN Hr-toimintana Vaasa JOHTAMISEN JA ESIMIESTYÖN KEHITTÄMINEN Hr-toimintana Vaasa Hr-verkoston ideatyöpaja 2/2013 Kuntatyönantajat Helsinki Leena Kaunisto henkilöstöjohtaja, Ktm Työhyvinvointiohjelma 2009-2012: Tuottavuusohjelma

Lisätiedot

HENKILÖSTÖRAPORTTI 2011

HENKILÖSTÖRAPORTTI 2011 HENKILÖSTÖRAPORTTI 2011 2 Sisällys 1 Toimintavuosi 2011... 3 2 Tunnusluvut... 3 2.1 Henkilöstön määrä ja rakenne... 3 2.2 Henkilöstön ikä... 3 2.3 Palvelussuhteen pituus... 4 2.4 Vaihtuvuus... 4 2.5 Eläkeelle

Lisätiedot

Henkilöstön palkitseminen ja muistaminen

Henkilöstön palkitseminen ja muistaminen 1 Henkilöstön palkitseminen ja muistaminen Kaakkois-Suomen Ammattikorkeakoulu Oy Ohjeen nimi HENKILÖSTÖN PALKITSEMINEN JA MUISTAMINEN Vastuuhenkilö henkilöstöpäällikkö Voimaantulo 1.1.2017 Päätös Johtoryhmä

Lisätiedot

Organisaation tuottavuus on ihmisten hyvinvointia

Organisaation tuottavuus on ihmisten hyvinvointia Organisaation tuottavuus on ihmisten hyvinvointia Terveyttä yksilöille, tuottavuutta yritykselle ja hyvinvointia työyhteisölle Ossi Aura Työhyvinvoinnin tutkimus- ja kehitysjohtaja, fil.tri Alustuksen

Lisätiedot

Henkilöstön kehittämisteemat 2017 Hallituksen seminaari

Henkilöstön kehittämisteemat 2017 Hallituksen seminaari Henkilöstön kehittämisteemat 2017 Hallituksen seminaari 28.2.-1.3.2017 28.2.2017 1 Strateginen henkilöstöjohtaminen =strategiaa toteuttava johtaminen Strategisella henkilöstöjohtamisella mahdollistetaan

Lisätiedot

Palkitseminen PKSSK:ssa

Palkitseminen PKSSK:ssa Johtoryhmä 1. käsittely 11.6.2014 134 Työsuojelutoimikunta 20.8.2014 Johtoryhmä 2. käsittely 9.9.2014 175 Yhteistyötoimikunta 7.10.2014 39 Henkilöstöjaosto 27.10.2014 24 Yhtymähallitus 24.11.2014 149 Palkitseminen

Lisätiedot

Yhteensä Minimi Alakvartiili Q1

Yhteensä Minimi Alakvartiili Q1 : HENKILÖSTÖRESURSSIT Henkilöstömäärä Henkilöstön lukumäärä vuoden 240 72984 4,0 44,8 92,0 245,5 11937,0 72984 Henkilöstön lukumäärän %-muutos edellisen vuoden lopusta 2,1-0,9-100,0-5,7-2,1 1,3 66,2-0,9

Lisätiedot

Yhteensä Minimi Alakvartiili Q1

Yhteensä Minimi Alakvartiili Q1 : HENKILÖSTÖRESURSSIT Henkilöstömäärä Henkilöstön lukumäärä vuoden 235 73676 4,0 40,0 77,0 240,0 12048,0 73676 Henkilöstön lukumäärän %-muutos edellisen vuoden lopusta -4,5-6,5-100,0-8,7-2,8 1,2 114,7-6,5

Lisätiedot

Hyvinvointia työstä. Työterveyslaitos www.ttl.fi

Hyvinvointia työstä. Työterveyslaitos www.ttl.fi Hyvinvointia työstä Työkyvyn ja työhyvinvoinnin ylläpitäminen: mikä auttaa jaksamaan jatkuvassa muutoksessa? Erikoistutkija Marjo Wallin TTL:n määritelmä työhyvinvoinnille Työhyvinvointi tarkoittaa, että

Lisätiedot

Henkilökuntaa rekrytoitaessa noudatetaan voimassa olevia sääntöjä ja määräyksiä pätevyysvaatimuksista ja kelpoisuusehdoista.

Henkilökuntaa rekrytoitaessa noudatetaan voimassa olevia sääntöjä ja määräyksiä pätevyysvaatimuksista ja kelpoisuusehdoista. ALAVIESKAN KUNNAN TASA-ARVOSUUNNITELMA 1. Tavoitteet Kunnanvaltuusto 26.9.2006 19 Tavoitteena on tasa-arvoinen, yhteistyökykyinen ja kehittyvä sekä hyvää tulosta tekevä työyhteisö, jossa tasa-arvo on osa

Lisätiedot

Työhyvinvointi- ja työsuojeluyhteistyön haasteita

Työhyvinvointi- ja työsuojeluyhteistyön haasteita Työhyvinvointi- ja työsuojeluyhteistyön haasteita Erkki Auvinen, STTK 7. 4. 2 0 1 6 Työpaikan kehittämistä ei saa unohtaa vaikeinakaan aikoina Työpaikan kehittämistä ei saa haudata mukamas tärkeämpien

Lisätiedot