Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland"

Transkriptio

1 Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Suomi - Finland PAMPERS SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING

2 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä koskevien tietojen edessä olevat numerotunnukset (INIDkoodit) tarkoittavat: Sifferkoderna före uppgifterna rörande kungjorda varumärkesansökningar och registrerade varumärken (INIDkoder) betyder: (111) rekisteröintinumero (151) rekisteröintipäivä (210) hakemusnumero (220) hakemispäivä (310) etuoikeus: hakemusnumero (320) etuoikeus: hakemispäivä (330) etuoikeus: maa (340) osaetuoikeus (442) hakemus kuulutettu (511) tavara-ja/tai palveluluokka luokitus Kansainvälisen tavaroiden ja palvelujen luokituksen (Nizzan sopimus) 8. painoksen mukaan (526) erottamislausuma tavaramerkki (551) yhteismerkki (554) kolmiulotteinen merkki (556) äänimerkki (571) merkinselitys (591) väriselitys (641) tiedot muunnetuista/jaetuista hakemuksista (646) tiedot muunnetuista/jaetuista rekisteröinneistä (730) hakija/haltija (740) asiamies (791) käyttöluvan saaja (111) registreringsnummer (151) registreringsdatum (210) ansökningsnummer (220) ingivandedatum (310) prioritet: ansökningsnummer (320) prioritet: ansökningsdatum (330) prioritet: land (340) delprioritet (442) ansökningen kungjord (511) varu- och/eller tjänsteklass klassindelning enligt Internationell klassindelning av varor och tjänster (Niceövernskommelsen) 8. utgåvan (526) disclaimer varumärke (551) kollektivmärke (554) tredimensionellt märke (556) ljudmärke (571) märkesbeskrivning (591) färgbeskrivning (641) uppgifterna om omvandlade/delade ansökningar (646) uppgifterna om omvandlade/delade registreringar (730) sökande/innehavare (740) ombud (791) licenstagare Tämä lehti julkaistaan tavaramerkkilain ( /7) nojalla. Se sisältää tavaramerkkejä koskevat kuulutukset ja ilmestyy kaksi kertaa kuukaudessa. KANSIKUVASSA OLEVAT MERKIT OVAT REKISTERÖITYJÄ TAVARAMERKKEJÄ. Tidningen ges ut med stöd av varumärkeslagen ( /7). Den innehåller kungörelser om varumärken och utkommer två gånger i månaden. MÄRKENA PÅ OMSLAGSBILDEN ÄR REGISTRERADE VARUMÄRKEN. ISSN (Verkkolehti) ISSN (Online)

3 3 Sisällysluettelo Innehållsförteckning KANSALLISIA REKISTERÖINTEJÄ JA HAKEMUKSIA KOSKEVAT KUULUTUKSET KUNGÖRELSER ANGÅENDE NATIONELLA REGISTRERINGAR OCH ANSÖKNINGAR Kuulutetut rekisteröinnit Kungjorda registreringar...5 Tavaramerkkien siirtymiset Överförda varumärken...69 Rekisteröidyt käyttöluvat Registrerade licenser...72 Tavaramerkkien suoja-alojen supistukset Inskränkningar i varumärkens skyddsomfång...72 Uudistetut rekisteröinnit Förnyade registreringar...73

4 4 _ KANSAINVÄLISIÄ REKISTERÖINTEJÄ KOSKEVAT KUULUTUKSET KUNGÖRELSER ANGÅENDE INTERNATIONELLA REGISTRERINGAR Kuulutetut kansainväliset rekisteröinnit Kungjorda internationella registreringar...75 Kansainvälisten rekisteröintien siirtymiset Överförda internationellaregistreringar Kansainvälisten rekisteröintien osasiirtymiset Delvis överförda internationella registreringar Kansainvälisiin rekisteröinteihin kohdistuvat käyttöluvat Licenser som hänför sig till internationella registreringar Kansainvälisten rekisteröintien suoja-alojen supistukset Inskränkningar i internationella registreringars skyddsomfång Uudistetut kansainväliset rekisteröinnit Förnyade internationella registreringar Oikaisuja Rättelser TIEDOKSIANTOJA KUNGÖRELSER TIEDONANTOJA MEDDELANDEN...115

5 (190) FI Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning Kuulutetut rekisteröinnit: Patentti- ja rekisterihallitus on tavaramerkkilain ( /1715) 20 :n nojalla rekisteröinyt seuraavat tavaramerkit. Väite rekisteröintiä vastaan on tehtävä kirjallisesti. Siinä on ilmoitettava rekisterinumero ja se on liitteineen kaksin kappalein toimitettava Patentti- ja rekisterihallitukselle 2 kuukauden kuluessa tämän lehden julkaisupäivästä lukien. Väite on perusteltava ja siinä on yksilöitävä, mitä tavaroita tai palveluja se koskee. Kungjorda registreringar: Patent- och registerstyrelsen har med stöd av 20 varumärkeslagen ( /1715) registrerat följande varumärken: Invändning mot registrering bör göras skriftligen. Invändning bör angiva registreringens nummer och bör jämte bilagor inlämnas i två exemplar till Patent- och registerstyrelsen inom 2 månader räknat från denna tidnings utgivningsdag. Invändningen skall motiveras och i den skall speciferas vilka varor eller tjänster den gäller. (111) (210) T (220) METSO DRIVES (730) METSO OYJ (METSO CORPORATION), Helsinki, Helsingfors, FI (740) Benjon Oy (511) 7, 9, 12, 37, 41, 42 (111) (210) T (220) METSO WORKS (730) METSO OYJ (METSO CORPORATION), Helsinki, Helsingfors, FI (740) Benjon Oy (511) 6, 7, 37, 40, 42 (111) (210) T (220) METSO HYDRAULICS

6 Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (190) FI (730) METSO OYJ (METSO CORPORATION), Helsinki, Helsingfors, FI (740) Benjon Oy (511) 7, 9, 12, 37, 41, 42 (111) (210) T (220) METSO POWDERMET (730) METSO OYJ (METSO CORPORATION), Helsinki, Helsingfors, FI (740) Benjon Oy (511) 6, 7, 37, 40, 41, 42 (111) (210) T (220) OPTI (730) METSO PAPER OY (METSO PAPER, INC.), Helsinki, Helsingfors, FI (740) Benjon Oy (511) 7, 9, 37 (111) (210) T (220) PLUSSA (730) K-PLUS OY, Helsinki, Helsingfors, FI (740) Asianajotoimisto HH Partners Oy (511) 16, 35, 36 (111) (210) T (220) (320) (330) NO (310)

7 (190) FI Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (730) GÖTEBORGS KEX AB, Kungälv, Kungälv, SE (740) Lammi & Partners Oy (591) Merkin värit ovat oranssi, ruskea, beige ja musta. - Märket är utfört i orange, brunt, beige och svart. (526) Rekisteröinti ei anna yksinoikeutta merkin tekstiin. - Registreringen medför inte ensamrätt till märkets text. (511) 30 (111) (210) T (220) (320) (330) NO (310) (730) GÖTEBORGS KEX AB, Kungälv, Kungälv, SE (740) Lammi & Partners Oy (591) Merkin värit ovat punainen, beige ja musta. - Märket är utfört i rött, beige och svart. (526) Rekisteröinti ei anna yksinoikeutta merkin tekstiin. - Registreringen medför inte ensamrätt till märkets text. (511) 30 (111) (210) T (220) Hoffmanco Saurus

8 Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (190) FI (730) HOFFMANCO KOMMANDIITTIYHTIÖ, Helsinki, Helsingfors, FI (740) Asianajotoimisto Hannes Snellman Oy (511) 36, 42 (111) (210) T (220) (730) LU SUOMI OY, Vantaa, Vanda, FI (740) Berggren Oy Ab (591) Merkin värit ovat ruskea, musta ja valkoinen. - Märket utförs i färgerna brunt, svart och vitt. (511) 30 (111) (210) T (220) LAMISIL ONCE (730) NOVARTIS AG (NOVARTIS SA) (NOVARTIS INC.), Basel, Basel, CH (740) Papula Oy (511) 5 (111) (210) T (220)

9 (190) FI Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (730) KONE OYJ (KONE CORPORATION) (2), Helsinki, Helsingfors, FI (740) Papula Oy (511) 7, 9, 35 (111) (210) T (220) PROSESSORI (730) SANOMA MAGAZINES FINLAND OY, Helsinki, Helsingfors, FI (740) Kirsi Vainio (511) 16 (111) (210) T (220) HIFI (730) SANOMA MAGAZINES FINLAND OY, Helsinki, Helsingfors, FI (740) Kirsi Vainio (511) 16 (111) (210) T (220) HARMONIC WAVE (730) JOHNSON & JOHNSON, New Jersey, New Jersey, US (740) Berggren Oy Ab (511) 10 (111) (210) T (220)

10 Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (190) FI (730) BURGER-IN OY, Turku, Åbo, FI (511) 29, 35, 43 (111) (210) T (220) JAZZO (730) RAHA-AUTOMAATTIYHDISTYS, Espoo, Esbo, FI (511) 9, 28, 38, 41 (111) (210) T (220) (730) SILJA OY AB, Espoo, Esbo, FI (740) Berggren Oy Ab (511) 33, 41, 43

11 (190) FI Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (111) (210) T (220) (730) SILJA OY AB, Espoo, Esbo, FI (740) Berggren Oy Ab (511) 41, 43 (111) (210) T (220) (730) SILJA OY AB, Espoo, Esbo, FI (740) Berggren Oy Ab (511) 33, 43 (111) (210) T (220)

12 Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (190) FI (730) FOX1 OY, Järvenpää, Träskända, FI (740) Leitzinger Oy (511) 6 (111) (210) T (220) THE TAKEOVER (730) VIACOM INTERNATIONAL INC. (3), Delaware, Delaware, US (740) Kolster Oy Ab (511) 41 (111) (210) T (220) Puhumalla paras (730) ELÄKELIITTO RY, Helsinki, Helsingfors, FI (511) 42 (111) (210) T (220) ROTAFEED (730) OUTOKUMPU TECHNOLOGY OYJ, Espoo, Esbo, FI (740) Berggren Oy Ab (511) 7, 37, 42

13 (190) FI Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (111) (210) T (220) CUPRINOL (730) AKZO NOBEL COATINGS INTERNATIONAL B.V., Arnhem, Arnhem, NL (740) Kolster Oy Ab (511) 2 (111) (210) T (220) (730) ISS A/S, Kööpenhamina, Köpenhamn, DK (740) Berggren Oy Ab (511) 9, 36, 37, 38, 42, 45 (111) (210) T (220) (320) (330) EM (310) THE HEART OF COMMERCE (730) MASTERCARD INTERNATIONAL INCORPORATED, Delaware, Delaware, US (740) Kolster Oy Ab (511) 35, 36, 42 (111) (210) T (220)

14 Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (190) FI (730) KESKI-POHJANMAAN AMMATTIKORKEAKOULUOSAKEYHTIÖ, Kokkola, Karleby, FI (591) Merkin värit ovat sininen, valkoinen ja musta. - Märket utförs i färgerna blått, vitt och svart. (511) 41 (111) (210) T (220) Palace Kämp (730) PALACE KÄMP GROUP OY, Helsinki, Helsingfors, FI (511) 32, 33, 43 (111) (210) T (220) Biomaster (730) AGRI-KYMI OY, Kouvola, Kouvola, FI (740) Papula Oy (511) 4, 6, 7, 9, 11 (111) (210) T (220) Birckarl - Tuote

15 (190) FI Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (730) LANTTO, JUHA PEKKA, Pello, Pello, FI, TERVO, NIILO TAPANI, Pello, Pello, SE (740) Juha Lantto (511) 35, 36, 41, 43 (111) (210) T (220) (730) LEHTIMÄKI, URPO TAPANI, Naantali, Nådendal, FI (591) Merkin värit ovat valkoinen, musta ja punainen. - Märket utförs i färgerna vitt, svart och rött. (511) 16, 35, 41 (111) (210) T (220) APEX (730) YAMAHA HATSUDOKI KABUSHIKI KAISHA, Shizuoka-ken, Shizuoka-ken, JP (740) Berggren Oy Ab (511) 12 (111) (210) T (220)

16 Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (190) FI (730) BUREAU INTERNATIONAL DE MEDECINS SANS FRONTIERES, Geneve, Genève, CH (740) Kolster Oy Ab (591) Merkin värit ovat punainen, musta ja valkoinen. - Märket är utfört i färgerna rött, svart och vitt. (511) 36, 42, 44, 45 (111) (210) T (220) (730) K1 KATSASTAJAT OY, Espoo, Esbo, FI (740) Asianajotoimisto Castrén & Snellman Oy (511) 37, 41, 42, 45 (111) (210) T (220) K1 Katsastajat (730) K1 KATSASTAJAT OY, Espoo, Esbo, FI (740) Asianajotoimisto Castrén & Snellman Oy (511) 37, 41, 42, 45 (111) (210) T (220)

17 (190) FI Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (730) BRÜCK, PAUL, Naantali, Nådendal, FI (511) 36, 37, 39, 41, 43, 44, 45 (111) (210) T (220) Kello (730) TERÄSTÖ, TOMMI MIKAEL, Helsinki, Helsingfors, FI (511) 21 (111) (210) T (220) (730) MULTILIFT OY, Raisio, Reso, FI (740) Berggren Oy Ab (511) 7, 12, 37 (111) (210) T (220)

18 Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (190) FI (730) KAJAANIN KAUPUNKI, Kajaani, Kajana, FI (511) 45 (111) (210) T (220) DRCS (730) SYBASE FINLAND OY, Helsinki, Helsingfors, FI (511) 9, 38, 42 (111) (210) T (220) PANSANA-TUOTE (730) LOIKKANEN, AKI ILMARI, Helsinki, Helsingfors, FI (511) 16, 41 (111) (210) T (220) PANSANA-KUSTANNUS (730) LOIKKANEN, AKI ILMARI, Helsinki, Helsingfors, FI (511) 16, 41 (111) (210) T (220)

19 (190) FI Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (730) JUSELIUS, KARI MATTI, Lahti, Lahtis, FI (511) 35, 36, 37 (111) (210) T (220) Rubins (730) ILOFORMICA OY LTD, Ilomantsi, Ilomants, FI (511) 30 (111) (210) T (220) (730) AVECON OY AB, Vaasa, Vasa, FI (591) Merkin värit ovat oranssi, harmaa ja musta. - Märket är utfört i färgerna orange, grått och svart. (511) 9, 42

20 Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (190) FI (111) (210) T (220) E96 (730) NOKIA OYJ (NOKIA CORPORATION), Helsinki, Helsingfors, FI (740) Benjon Oy (511) 9, 38, 42 (111) (210) T (220) (730) SONY BMG MUSIC ENTERTAINMENT (FINLAND) OY, Helsinki, Helsingfors, FI (740) Asianajotoimisto Heinonen & Co Oy (591) Merkin värit ovat vihreä, vaaleanpunainen, punainen, musta, harmaa, ruskea ja valkoinen. - Märket utförs i färgerna grönt, ljusrött, rött, svart, grått, brunt och vitt. (511) 9, 16, 25, 28, 30, 32, 33, 41 (111) (210) T (220) ikioma

21 (190) FI Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (730) HALME, RIKU SAMULI, Kerava, Kervo, FI (511) 20, 21, 28 (111) (210) T (220) (730) PIXPOLAR OY, Helsinki, Helsingfors, FI (591) Merkin värit ovat musta ja sininen. - Märket utförs i färgerna svart och blått. (511) 9, 42 (111) (210) T (220) (730) SEVEN HAPPY STARS OY, Vihti, Vichtis, FI (511) 25, 33, 41 (111) (210) T (220)

22 Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (190) FI (730) INDOOR GROUP OY, Lahti, Lahtis, FI (740) Asianajotoimisto Heinonen & Co Oy (591) Merkin värit ovat keltainen, sininen, punainen, valkoinen ja musta. - Märket utförs i färgerna gult, blått, rött, vitt och svart. (511) 11, 20, 27, 35 (111) (210) T (220) Omakoru (730) LIU-MÄENPÄÄ, HAIYAN, TOIMINIMEN EURO-ASIA PARTNERS T:MI HALTIJANA, Tampere, Tammerfors, FI (511) 8, 26 (111) (210) T (220) RESTART

23 (190) FI Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (730) KEKKILÄ OYJ, Eurajoki, Euraåminne, FI (740) Benjon Oy (511) 1, 44 (111) (210) T (220) Rumbita (730) KANNAS, KIRSI, MARJA, TOIMINIMEN TANSSIKOULU UN DOS TRES, HALTIJANA, Lohja, Lojo, FI (511) 41 (111) (210) T (220) (730) NORDSTRÖM, PÄIVI, Turku, Åbo, FI (511) 25 (111) (210) T (220) MTV3 MAX (730) MTV OY (2), Helsinki, Helsingfors, FI (740) Berggren Oy Ab (511) 9, 16, 18, 25, 28, 35, 38, 41

24 Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (190) FI (111) (210) T (220) Victory of Joy (730) PARTTIMAA, JARNO MARKO, Jyväskylä, Jyväskylä, FI (511) 24, 25, 41 (111) (210) T (220) LadyFresh (730) DELIPAP OY, Kirkkonummi, Kyrkslätt, FI (740) Forssén & Salomaa Oy (511) 5 (111) (210) T (220) Minora (730) MR CHEESE OY, Espoo, Esbo, FI (511) 29, 30, 31 (111) (210) T (220) Inion FreedomPlate

25 (190) FI Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (730) INION OY (INION LTD.), Tampere, Tammerfors, FI (740) Kolster Oy Ab (511) 10 (111) (210) T (220) (730) REIPPAAN NAISET RY, Lahti, Lahtis, FI (591) Merkin värit ovat tummankeltainen, vaaleankeltainen ja ruskea. - Märket utförs i färgerna mörkgult, ljusgult och brunt. (511) 35 (111) (210) T (220) MARUSSYA (730) VLAKTOR TRADING LIMITED, Limassol, Limassol, CY (740) Kolster Oy Ab (511) 32, 33

26 Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (190) FI (111) (210) T (220) (730) NANSO OY, Nokia, Nokia, FI (740) Benjon Oy (591) Merkin värit ovat punainen, liila, ruskea, musta, keltainen, vihreä, turkoosi, sininen ja beesi. - Märket utförs i färgerna rött, lila, brunt, svart, gult, grönt, turkos, blått och beige. (511) 16, 18, 25 (111) (210) T (220) (730) NANSO OY, Nokia, Nokia, FI (740) Benjon Oy (511) 16, 18, 25 (111) (210) T (220)

27 (190) FI Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (730) VAJANTO, LEENA, Helsinki, Helsingfors, FI (511) 14, 20, 24 (111) (210) T (220) (320) (330) EM (310) (730) SINCOTRON FINLAND OY, Espoo, Esbo, FI (591) Merkin värit ovat sininen, musta ja valkoinen. - Märket utförs i färgerna blått, svart och vitt. (511) 9, 42 (111) (210) T (220) (320) (330) US (310) 78/883,364 WE KNOW SNOW (730) SNOW DRAGON LLC, Ohio, Ohio, US (740) Markus Oksanen (511) 7 (111) (210) T (220) DRIVEN BY DRIVES

28 Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (190) FI (730) VACON OYJ, Vaasa, Vasa, FI (740) Benjon Oy (511) 7, 9, 37 (111) (210) T (220) MOBICODE (730) IKISTOORI OY, Jämsä, Jämsä, FI (740) Tiina Koivisto (511) 9, 16, 35, 39, 41, 42 (111) (210) T (220) FLASHBOX (730) LAUNOILA, ILPO, TOIMINIMEN ILPO LAUNOILA CONSULTING HALTIJANA, Rovaniemi, Rovaniemi, FI (511) 9, 16, 35 (111) (210) T (220)

29 (190) FI Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (730) M & R SUOMINEN OY, Uusikaupunki, Nystad, FI (511) 25, 35, 41 (111) (210) T (220) (730) M & R SUOMINEN OY, Uusikaupunki, Nystad, FI (511) 25, 35, 41 (111) (210) T (220) (730) CLEVER GIRL OY, Helsinki, Helsingfors, FI (511) 35, 41, 45 (111) (210) T (220)

30 Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (190) FI Simulaattoripakkaus (730) ARCTECHO OY, Espoo, Esbo, FI (511) 15, 38 (111) (210) T (220) Esco Pelletbox (730) SALO, ESKO ENSIO, TOIMINIMEN MARKKINOINTI ESKO SALO HALTIJANA, Harjavalta, Harjavalta, FI (511) 20 (111) (210) T (220) HiFFS (730) HYNIX SEMICONDUCTOR INC., Ichon, Kyongki-do, Ichon, Kyongki-do, KR (740) Berggren Oy Ab (511) 9 (111) (210) T (220) SPORTS CAR CLUB of FINLAND SCCF (730) SPORTS CAR CLUB OF HELSINKI RY, Helsinki, Helsingfors, FI (511) 16, 41

31 (190) FI Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (111) (210) T (220) KATTILAHATTU (730) NORBERG, RIITTA-LEENA, Lapinjärvi, Lappträsk, FI (511) 21 (111) (210) T (220) (320) (330) US (310) 78/871,200 (320) (330) US (310) 78/871,211 INCREDIMILK (730) MEAD JOHNSON & COMPANY, Delaware, Delaware, US (740) Kolster Oy Ab (511) 5, 29 (111) (210) T (220) CELGENE (730) CELGENE CORPORATION, Delaware, Delaware, US (740) Kolster Oy Ab (511) 5 (111) (210) T (220)

32 Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (190) FI (730) CELGENE CORPORATION, Delaware, Delaware, US (740) Kolster Oy Ab (511) 5 (111) (210) T (220) (730) BENJON OY, Helsinki, Helsingfors, FI (591) Merkin värit ovat valkoinen, oranssi ja harmaa. - Märket utförs i färgerna vitt, orange och grått. (511) 16, 35, 41, 42 (111) (210) T (220)

33 (190) FI Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning R-levy (730) HEIKKINEN, MARKKU, TOIMINIMEN RAKSAHEIKKINEN HALTIJANA, Tervo, Tervo, FI (511) 19 (111) (210) T (220) SciFest (730) JOENSUUN YLIOPISTO, Joensuu, Joensuu, FI (511) 41, 42 (111) (210) T (220) (730) VALIO OY, Helsinki, Helsingfors, FI (740) Berggren Oy Ab (511) 29, 30, 32

34 Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (190) FI (111) (210) T (220) (730) BERNER OSAKEYHTIÖ, Helsinki, Helsingfors, FI (740) Asianajotoimisto Heinonen & Co Oy (511) 18 (111) (210) T (220) El-Sanomat (730) ELÄKELIITTO RY, Helsinki, Helsingfors, FI (511) 16, 41 (111) (210) T (220) El-Lehti (730) ELÄKELIITTO RY, Helsinki, Helsingfors, FI (511) 16, 41 (111) (210) T (220) RastorAviator

35 (190) FI Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (730) RASTOR OY, Helsinki, Helsingfors, FI (511) 35, 41, 42 (111) (210) T (220) Wanda (730) RAHTIMAA OY, Nivala, Nivala, FI (511) 7, 12 (111) (210) T (220) Fanload (730) PROVISUAL OY, Helsinki, Helsingfors, FI (511) 9, 38, 42 (111) (210) T (220)

36 Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (190) FI (730) KODIN SÄHKÖMESTARIT OY, Akaa, Akaa, FI (511) 35, 37, 41 (111) (210) T (220) MindWell (730) MELKINEN, ANNE, Tampere, Tammerfors, FI (511) 35, 41 (111) (210) T (220) Lumolaajakaista (730) SUOMEN 3 KTV OY, Vantaa, Vanda, FI (511) 38 (111) (210) T (220) ÅLAPPLEAUD (730) TJUDÖ VINGÅRD AB, Finström, Finström, FI (511) 32, 33, 43 (111) (210) T (220) U24

37 (190) FI Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (730) STARA MEDIA OY, Tampere, Tammerfors, FI (511) 16, 35, 38 (111) (210) T (220) YÖPANTTERI (730) CLOETTA FAZER SUKLAA OY, Vantaa, Vanda, FI (511) 30 (111) (210) T (220) (730) CLOETTA FAZER SUKLAA OY, Vantaa, Vanda, FI (511) 29, 30, 31, 32, 33 (111) (210) T (220)

38 Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (190) FI (730) CLOETTA FAZER SUKLAA OY, Vantaa, Vanda, FI (591) Merkin värit ovat valkoinen ja roosa. - Märket är utfört i färgerna vitt och rosa. (511) 29, 30, 31, 32, 33 (111) (210) T (220) ShowNow (730) CONSULO OY, Espoo, Esbo, FI (511) 9, 35, 41, 42 (111) (210) T (220) (730) HONKAJOEN KONELIIKEYHDISTYS RY, Honkajoki, Honkajoki, FI (511) 35

39 (190) FI Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (111) (210) T (220) eoppimisen laatumerkki, elearning Quality Mark, elqm (730) SUOMEN EOPPIMISKESKUS RY, Hämeenlinna, Tavastehus, FI (511) 35, 41, 42 (111) (210) T (220) Onexion (730) ENTTERI PROFESSIONAL SOFTWARE OY, Nurmijärvi, Nurmijärvi, FI (511) 9, 35, 38 (111) (210) T (220) (730) AS REIDENI PLAAT, Pärnu, Pärnu, EE (740) Taisto Nieminen (591) Merkin värit ovat sininen ja keltaruskea. - Märket utförs i färgerna blått och gulbrunt. (511) 17, 19, 35

40 Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (190) FI (111) (210) T (220) Stara (730) STARA MEDIA OY, Tampere, Tammerfors, FI (511) 36, 39, 43 (111) (210) T (220) JUUSTOHETKI (730) RUOKAKESKO OY, Helsinki, Helsingfors, FI (740) Asianajotoimisto Heinonen & Co Oy (511) 29, 35 (111) (210) T (220) BRAGGONE (730) BRAGGONE OY, Oulu, Uleåborg, FI (740) Seppo Laine Oy (511) 1, 2, 17, 42 (111) (210) T (220) Silta-ohjelma

41 (190) FI Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (730) AEL OY, Helsinki, Helsingfors, FI (511) 16, 35, 41, 42 (111) (210) T (220) OlutPOSTI (730) SUOMEN OLUTSEURA RY, Kuopio, Kuopio, FI (511) 16, 38, 41 (111) (210) T (220) PUREPOINT (730) ALCON, INC., Hünenberg, Hünenberg, CH (740) Asianajotoimisto Heinonen & Co Oy (511) 10 (111) (210) T (220) Codaxol (730) RATIOPHARM OY, Helsinki, Helsingfors, FI (511) 5 (111) (210) T (220)

42 Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (190) FI Läsnäolo liikunta (730) TONTERI, TARJA MARI, Valkeala, Valkeala, FI (511) 41, 44, 45 (111) (210) T (220) Pikval (730) PIKVAL OY, Jyväskylän mlk, Jyväskylä lk, FI (511) 20 (111) (210) T (220) PIUPALI PAUPALI (730) MANNERHEIMIN LASTENSUOJELULIITON HÄMEEN PIIRIN KOTINEUVOLA OY, Tampere, Tammerfors, FI (740) Tampereen Patenttitoimisto Oy (511) 4, 9, 14, 16, 18, 21, 24, 25, 27, 28 (111) (210) T (220) AKDOV (730) OBSHCHESTVO S OGRANICHENNOY OTVETSTVENNOSTYU "MEZON GRIZ" (LIMITED LIABILITY COMPANY "MEZON GRIZ"), Kazan, Kazan, RU (740) Heinänen Oy Patenttitoimisto (511) 32, 33

43 (190) FI Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (111) (210) T (220) SIPTRONIX (730) SIPTRONIX OY, Oulu, Uleåborg, FI (511) 9, 38, 42 (111) (210) T (220) Camion (730) KURIKAN HYVÄKONE OY, Kurikka, Kurikka, FI (511) 7 (111) (210) T (220) WORK-YLIVETO (730) VELESKO OY, Simo, Simo, FI (511) 22, 25, 28 (111) (210) T (220)

44 Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (190) FI (730) REIVILÄ, SAMULI, Espoo, Esbo, FI (511) 35, 42 (111) (210) T (220) (320) (330) US (310) 78/ LIVSURVA (730) BRISTOL-MYERS SQUIBB COMPANY, Delaware, Delaware, US (740) Kolster Oy Ab (511) 5 (111) (210) T (220) KASÖÖRI.NET (730) PS SOFTWARE OY, Espoo, Esbo, FI (511) 9, 42

45 (190) FI Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (111) (210) T (220) (730) NOKIA OYJ (NOKIA CORPORATION), Helsinki, Helsingfors, FI (740) Benjon Oy (591) Merkin värit ovat oranssi ja sininen. - Märket utförs i färgerna orange och blått. (511) 9, 38, 42 (111) (210) T (220) Maailma kylässä (730) KEHITYSYHTEISTYÖN PALVELUKESKUS KEPA RY, Helsinki, Helsingfors, FI (511) 16, 25, 41 (111) (210) T (220) TRIOLA ORK (730) SKIPPARI, REIJO, Lahti, Lahtis, FI (511) 41

46 Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (190) FI (111) (210) T (220) HAWKHORSE (730) RAHKO, SEPPO, Helsinki, Helsingfors, FI (511) 25, 35 (111) (210) T (220) Logway Mobile Home (730) LUOMAN OY, Ylistaro, Ylistaro, FI (511) 19, 35, 37, 43 (111) (210) T (220) LogMarina (730) LUOMAN OY, Ylistaro, Ylistaro, FI (511) 19, 35, 37, 43 (111) (210) T (220) PlusKoti (730) PLUSKOTI OY, Helsinki, Helsingfors, FI (511) 11, 20, 27, 36, 37, 42

47 (190) FI Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (111) (210) T (220) Moor (730) PLUSKOTI OY, Helsinki, Helsingfors, FI (511) 11, 20, 27, 36, 37, 42 (111) (210) T (220) (730) TURUN BIOLAAKSO OY, Turku, Åbo, FI (740) Kolster Oy Ab (511) 35, 36, 37, 38, 41, 42 (111) (210) T (220) (730) ALMA MEDIA OYJ (2), Helsinki, Helsingfors, FI (740) Kolster Oy Ab (511) 35, 38 (111) (210) T (220)

48 Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (190) FI (730) IRIARTE, ROSARIO, Helsinki, Helsingfors, FI (511) 18, 21, 25 (111) (210) T (220) OC SUNSET BEACH (730) ALTIA OYJ (ALTIA PLC), Helsinki, Helsingfors, FI (740) Berggren Oy Ab (511) 33 (111) (210) T (220) GRAPHIART PRO (730) STROMSDAL OYJ, Juankoski, Juankoski, FI (740) Kolster Oy Ab (511) 16 (111) (210) T (220)

49 (190) FI Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (730) PARVIAINEN, RISTO ALPO JUHANI, Savonlinna, Nyslott, FI (511) 6, 9, 45 (111) (210) T (220) (730) PARVIAINEN, RISTO ALPO JUHANI, Savonlinna, Nyslott, FI (511) 6, 9, 45

50 Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (190) FI (111) (210) T (220) (730) PARVIAINEN, RISTO ALPO JUHANI, Savonlinna, Nyslott, FI (511) 6, 9, 45 (111) (210) T (220)

51 (190) FI Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (730) PARVIAINEN, RISTO ALPO JUHANI, Savonlinna, Nyslott, FI (511) 6, 9, 45 (111) (210) T (220) FELITA (730) JUUSTOPORTTI OY, Jalasjärvi, Jalasjärvi, FI (511) 29, 31, 35 (111) (210) T (220) TOLPANVERHOUSELEMENTTI JS-PENTI (730) JS-PENTI OY, Jalasjärvi, Jalasjärvi, FI (740) Arctic Mark Ky (511) 19, 20, 37 (111) (210) T (220) (730) HELSINGIN MULLIGANG RY, Helsinki, Helsingfors, FI (511) 41

52 Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (190) FI (111) (210) T (220) XpressMusic (730) NOKIA OYJ (NOKIA CORPORATION), Helsinki, Helsingfors, FI (740) Benjon Oy (511) 9, 28, 41 (111) (210) T (220) Nokia XpressMusic (730) NOKIA OYJ (NOKIA CORPORATION), Helsinki, Helsingfors, FI (740) Benjon Oy (511) 9, 28, 41 (111) (210) T (220) Jauhetekniikka Fluidi (730) JAUHETEKNIIKKA OY KOTKA, Kotka, Kotka, FI (511) 7 (111) (210) T (220) Tasauspäivät

53 (190) FI Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (730) KIINTEISTÖ OY IDEAPARK AB, Lempäälä, Lembois, FI (511) 35 (111) (210) T (220) Siivet (730) APALI OY, Tampere, Tammerfors, FI (511) 16 (111) (210) T (220) Kaikki me tarvitsemme Lotus tauon (730) GEORGIA-PACIFIC S.A.R.L., Luxemburg, Luxemburg, LU (740) Asianajotoimisto Heinonen & Co Oy (511) 16 (111) (210) T (220) Kotirauha (730) VEIKON KONE OY, Helsinki, Helsingfors, FI (511) 35 (111) (210) T (220)

54 Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (190) FI (730) SALONEN, REIJO SAKARI, Orimattila, Orimattila, FI (511) 35, 37, 41 (111) (210) T (220) ANTI (730) ANTI - CONTEMPORARY ART FESTIVAL YHDISTYS RY, Kuopio, Kuopio, FI (511) 41 (111) (210) T (220) (320) (330) US (310) 78/918,752 LONPROV (730) BRISTOL-MYERS SQUIBB COMPANY, Delaware, Delaware, US (740) Kolster Oy Ab (511) 5

ISSN 1795-4949 (verkkojulkaisu) Mallioikeuslehden kannessa on käytetty seuraavia rekisteröityjä malleja:

ISSN 1795-4949 (verkkojulkaisu) Mallioikeuslehden kannessa on käytetty seuraavia rekisteröityjä malleja: Nro/Nr 2 13.2.2015 Mallihakemuksia ja rekisteröityjä malleja koskevien tietojen edessä olevat numerotunnukset (INID-koodit) tarkoittavat: Sifferkoderna (INID-koderna) framför uppgifter om kungjorda mönsteransökningar

Lisätiedot

ISSN 1795-4949 (verkkojulkaisu) Mallioikeuslehden kannessa on käytetty seuraavia rekisteröityjä malleja:

ISSN 1795-4949 (verkkojulkaisu) Mallioikeuslehden kannessa on käytetty seuraavia rekisteröityjä malleja: Nro/Nr 2 15.2.2013 Mallihakemuksia ja rekisteröityjä malleja koskevien tietojen edessä olevat numerotunnukset (INID-koodit) tarkoittavat: Sifferkoderna (INID-koderna) framför uppgifter om kungjorda mönsteransökningar

Lisätiedot

ISSN 1795-4949 (verkkojulkaisu) Mallioikeuslehden kannessa on käytetty seuraavia rekisteröityjä malleja:

ISSN 1795-4949 (verkkojulkaisu) Mallioikeuslehden kannessa on käytetty seuraavia rekisteröityjä malleja: Nro/Nr 3 15.3.2012 Mallihakemuksia ja rekisteröityjä malleja koskevien tietojen edessä olevat numerotunnukset (INID-koodit) tarkoittavat: Sifferkoderna (INID-koderna) framför uppgifter om kungjorda mönsteransökningar

Lisätiedot

ISSN 1795-4949 (verkkojulkaisu) Mallioikeuslehden kannessa on käytetty seuraavia rekisteröityjä malleja:

ISSN 1795-4949 (verkkojulkaisu) Mallioikeuslehden kannessa on käytetty seuraavia rekisteröityjä malleja: Nro/Nr 1 13.1.2012 Mallihakemuksia ja rekisteröityjä malleja koskevien tietojen edessä olevat numerotunnukset (INID-koodit) tarkoittavat: Sifferkoderna (INID-koderna) framför uppgifter om kungjorda mönsteransökningar

Lisätiedot

ISSN 1795-4949 (verkkojulkaisu) Mallioikeuslehden kannessa on käytetty seuraavia rekisteröityjä malleja:

ISSN 1795-4949 (verkkojulkaisu) Mallioikeuslehden kannessa on käytetty seuraavia rekisteröityjä malleja: Nro/Nr 4 15.4.2014 Mallihakemuksia ja rekisteröityjä malleja koskevien tietojen edessä olevat numerotunnukset (INID-koodit) tarkoittavat: Sifferkoderna (INID-koderna) framför uppgifter om kungjorda mönsteransökningar

Lisätiedot

ISSN 1795-4949 (verkkojulkaisu) Mallioikeuslehden kannessa on käytetty seuraavia rekisteröityjä malleja:

ISSN 1795-4949 (verkkojulkaisu) Mallioikeuslehden kannessa on käytetty seuraavia rekisteröityjä malleja: Nro/Nr 4 15.4.2015 Mallihakemuksia ja rekisteröityjä malleja koskevien tietojen edessä olevat numerotunnukset (INID-koodit) tarkoittavat: Sifferkoderna (INID-koderna) framför uppgifter om kungjorda mönsteransökningar

Lisätiedot

Nro/Nr 10 15.10.2015

Nro/Nr 10 15.10.2015 Nro/Nr 10 15.10.2015 Mallihakemuksia ja rekisteröityjä malleja koskevien tietojen edessä olevat numerotunnukset (INID-koodit) tarkoittavat: Sifferkoderna (INID-koderna) framför uppgifter om kungjorda mönsteransökningar

Lisätiedot

KUULUTETUT MALLIHAKEMUKSET:

KUULUTETUT MALLIHAKEMUKSET: Nro/Nr 8 13.8.2010 KUULUTETUT MALLIHAKEMUKSET: Patentti- ja rekisterihallitus on tänään hyväksynyt seuraavat mallihakemukset kuulutettavaksi mallioikeuslain 18 :n mukaisesti. Hakemukset sekä mahdollisesti

Lisätiedot

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Suomi - Finland PAMPERS SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä koskevien

Lisätiedot

AUTOJEN ENSIREKISTERÖINNIT JOULUKUU 2011

AUTOJEN ENSIREKISTERÖINNIT JOULUKUU 2011 Ensirekisteröinnit 12/2011 2.1.2012 AUTOJEN ENSIREKISTERÖINNIT JOULUKUU 2011 Ensirekisteröinnit ajoneuvolajeittain Muutos Osuus Muutos 12/2011 12/2010 (%) (%) 1-12/2011 1-12/2010 (%) Henkilöautot yhteensä

Lisätiedot

MALLIOIKEUSLEHTI MÖNSTERRÄTTSTIDNING

MALLIOIKEUSLEHTI MÖNSTERRÄTTSTIDNING Päätoimittaja/Huvudredaktör Päivi Raatikainen Suomi - Finland MALLIOIKEUSLEHTI MÖNSTERRÄTTSTIDNING Nro/Nr 3 15.03.2016 Mallihakemuksia ja rekisteröityjä malleja koskevien tietojen edessä olevat numerotunnukset

Lisätiedot

Suomi - Finland Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Nro / Nr 8 29.04.2016. Päätoimittaja/Huvudredaktör Päivi Raatikainen

Suomi - Finland Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Nro / Nr 8 29.04.2016. Päätoimittaja/Huvudredaktör Päivi Raatikainen Suomi - Finland Suomi - Finland PAMPERS SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING Nro / Nr 8 29.04.2016 Päätoimittaja/Huvudredaktör Päivi Raatikainen 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä

Lisätiedot

Nro/Nr 11 15.11.2012

Nro/Nr 11 15.11.2012 Nro/Nr 11 15.11.2012 Mallihakemuksia ja rekisteröityjä malleja koskevien tietojen edessä olevat numerotunnukset (INID-koodit) tarkoittavat: Sifferkoderna (INID-koderna) framför uppgifter om kungjorda mönsteransökningar

Lisätiedot

ISSN (verkkojulkaisu) Mallioikeuslehden kannessa on käytetty seuraavia rekisteröityjä malleja:

ISSN (verkkojulkaisu) Mallioikeuslehden kannessa on käytetty seuraavia rekisteröityjä malleja: Nro/Nr 6 15.6.2012 Mallihakemuksia ja rekisteröityjä malleja koskevien tietojen edessä olevat numerotunnukset (INID-koodit) tarkoittavat: Sifferkoderna (INID-koderna) framför uppgifter om kungjorda mönsteransökningar

Lisätiedot

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Suomi - Finland PAMPERS SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä koskevien

Lisätiedot

DHL Freight (Finland) Oy. Valtakunnallinen asiakaspalvelunumero VIITTEELLINEN KULJETUSAIKATAULU EUROCONNECT, KAPPALETAVARA

DHL Freight (Finland) Oy. Valtakunnallinen asiakaspalvelunumero VIITTEELLINEN KULJETUSAIKATAULU EUROCONNECT, KAPPALETAVARA DHL Freight (Finland) Oy Valtakunnallinen asiakaspalvelunumero 020 345 345 VIITTEELLINEN KULJETUSAIKATAULU EUROCONNECT, KAPPALETAVARA TUONTI AT Wels ti pe DHL Global Forwarding (Austria) GmbH Wels pe ma

Lisätiedot

ISSN (verkkojulkaisu) Mallioikeuslehden kannessa on käytetty seuraavia rekisteröityjä malleja:

ISSN (verkkojulkaisu) Mallioikeuslehden kannessa on käytetty seuraavia rekisteröityjä malleja: Nro/Nr 3 15.3.2013 Mallihakemuksia ja rekisteröityjä malleja koskevien tietojen edessä olevat numerotunnukset (INID-koodit) tarkoittavat: Sifferkoderna (INID-koderna) framför uppgifter om kungjorda mönsteransökningar

Lisätiedot

KUULUTETUT MALLIHAKEMUKSET:

KUULUTETUT MALLIHAKEMUKSET: Nro/Nr 3 14.3.2008 KUULUTETUT MALLIHAKEMUKSET: Patentti- ja rekisterihallitus on tänään hyväksynyt seuraavat mallihakemukset kuulutettavaksi mallioikeuslain 18 :n mukaisesti. Hakemukset sekä mahdollisesti

Lisätiedot

Nro/Nr 11 14.11.2014

Nro/Nr 11 14.11.2014 Nro/Nr 11 14.11.2014 Mallihakemuksia ja rekisteröityjä malleja koskevien tietojen edessä olevat numerotunnukset (INID-koodit) tarkoittavat: Sifferkoderna (INID-koderna) framför uppgifter om kungjorda mönsteransökningar

Lisätiedot

Erasmus-liikkuvuus Suomesta

Erasmus-liikkuvuus Suomesta Erasmus-liikkuvuus Suomesta 2007-2011 Erasmus-opiskelijaliikkuvuus Suomesta maittain Country 2007/08 2008/09 2009/10 2010/11 AT - Austria 239 242 230 264 BE - Belgium 88 102 109 124 BG - Bulgaria 8 15

Lisätiedot

Auranmaan sää 13 (-0) 11 (10) 11 (+6) 12 (+5) 10 (11) Tänään. Lauantaina

Auranmaan sää 13 (-0) 11 (10) 11 (+6) 12 (+5) 10 (11) Tänään. Lauantaina Auranmaan sää Tänään Yläne Oripää Lämpötilat iltapäivällä ja suluissa edellisen yön alin lukema 2 metrin korkeudella Lauantaina Sunnuntaina () 3 (+6) 6 Pöytyä Aura Kyrö (-0) Mellilä Koski Maanantaina 6

Lisätiedot

KUULUTETUT MALLIHAKEMUKSET:

KUULUTETUT MALLIHAKEMUKSET: Nro/Nr2 15.02.2007 KUULUTETUT MALLIHAKEMUKSET: Patentti- ja rekisterihallitus on tänään hyväksynyt seuraavat mallihakemukset kuulutettavaksi mallioikeuslain 18 :n mukaisesti. Hakemukset sekä mahdollisesti

Lisätiedot

Mallioikeuslehti KUULUTETUT MALLIHAKEMUKSET:

Mallioikeuslehti KUULUTETUT MALLIHAKEMUKSET: Nro/Nr 1 15.1.2008 KUULUTETUT MALLIHAKEMUKSET: Patentti- ja rekisterihallitus on tänään hyväksynyt seuraavat mallihakemukset kuulutettavaksi mallioikeuslain 18 :n mukaisesti. Hakemukset sekä mahdollisesti

Lisätiedot

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING PAMPERS Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä koskevien tietojen edessä olevat numerotunnukset (INIDkoodit) tarkoittavat: Sifferkoderna

Lisätiedot

AUTOJEN ENSIREKISTERÖINNIT HELMIKUU 2012

AUTOJEN ENSIREKISTERÖINNIT HELMIKUU 2012 Ensirekisteröinnit 2/2012 1.3.2012 AUTOJEN ENSIREKISTERÖINNIT HELMIKUU 2012 Ajoneuvolajeittain Muutos Osuus Muutos 02/2012 02/2011 (%) (%) 1-02/2012 1-02/2011 (%) Henkilöautot yhteensä 10 616 9 304 14,1

Lisätiedot

Erasmus-liikkuvuus Suomesta

Erasmus-liikkuvuus Suomesta Erasmus-liikkuvuus Suomesta 2007 2(13) ERASMUS-opiskelijaliikkuvuus Suomesta maittain Kohdemaa / / / / AT - Itävalta 239 242 230 264 294 271 278 1818 BE - Belgia 88 102 109 124 134 139 167 863 BG - Bulgaria

Lisätiedot

Erasmus-liikkuvuus Suomesta

Erasmus-liikkuvuus Suomesta Erasmus-liikkuvuus Suomesta 2007 ERASMUS-opiskelijaliikkuvuus Suomesta maittain Kohdemaa / / 2(13) AT - Itävalta 239 242 230 264 294 271 278 279 2097 BE - Belgia 88 102 109 124 134 139 167 157 1020 BG

Lisätiedot

ERITYISAVUSTUS KOULUTUKSELLISTA TASA-ARVOA EDISTÄVIIN TOIMENPITEISIIN

ERITYISAVUSTUS KOULUTUKSELLISTA TASA-ARVOA EDISTÄVIIN TOIMENPITEISIIN Liitteessä mainitut PÄÄTÖS 17.12.2014 Dnro 842/520/2014 ERITYISAVUSTUS KOULUTUKSELLISTA TASA-ARVOA EDISTÄVIIN TOIMENPITEISIIN Opetus- ja kulttuuriministeriö on päättänyt myöntää valtion erityisavustusta

Lisätiedot

Käynnissä olevat kuntajakoselvitykset. Ville Nieminen

Käynnissä olevat kuntajakoselvitykset. Ville Nieminen Käynnissä olevat kuntajakoselvitykset Ville Nieminen Käynnistyneet kuntajakoselvitykset 33 selvitystä, joissa yhteensä 169 kuntaa mukana» n. 5 kuntaa selvitystä kohden 136 eri kuntaa 8 erityisselvitystä»

Lisätiedot

Merkkien selitykset: X = ensisijaisesti haettu taajuuskokonaisuus (X) = vaihtoehtoisesti haettu taajuuskokonaisuus. ; = myönnetty taajuuskokonaisuus

Merkkien selitykset: X = ensisijaisesti haettu taajuuskokonaisuus (X) = vaihtoehtoisesti haettu taajuuskokonaisuus. ; = myönnetty taajuuskokonaisuus 1 9DOWDNXQQDOOLQHQMDVLLKHQULQQDVWHWWDYDWRLPLQWDKDNLMDWMDSllW VHKGRWXV Merkkien selitykset: X = ensisijaisesti haettu taajuuskokonaisuus (X) = vaihtoehtoisesti haettu taajuuskokonaisuus ; = myönnetty taajuuskokonaisuus

Lisätiedot

SELVITYKSIÄ VALTION ASUNTORAHASTO ISSN

SELVITYKSIÄ VALTION ASUNTORAHASTO ISSN SELVITYKSIÄ VALTION ASUNTORAHASTO ISSN 1237-2188 Ari Laine 4/2002 15.2.2002 Asumisoikeusasunnot 1990-2001 Asumisoikeusasuntojen rakentaminen aravalainoituksen tuella alkoi vuonna 1990 ja korkotukilainoituksen

Lisätiedot

VKYH Ammattikorkeakoulujen vieraskielisten yhteishaku HAKIJA- JA ALOITUSPAIKKATILASTO ( 21) Koko maa

VKYH Ammattikorkeakoulujen vieraskielisten yhteishaku HAKIJA- JA ALOITUSPAIKKATILASTO ( 21) Koko maa 12 / S 0.02.12 1( 21) Arcada - Nylands svenska yrkeshögskola Arcada - Nylands svenska yrkeshögskola, Helsingfors Degree Programme in Nursing Degree Programme in Plastics Technology 2 61 9 104 9 1 6 3 99

Lisätiedot

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Suomi - Finland PAMPERS SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä koskevien

Lisätiedot

N:o 434 1269. 1 Televisio- ja radiotoiminnasta annetun lain mukainen televisiotoiminta. Aseman nimi Kanava MAX ERP Nippu A Nippu B Nippu C (kw)

N:o 434 1269. 1 Televisio- ja radiotoiminnasta annetun lain mukainen televisiotoiminta. Aseman nimi Kanava MAX ERP Nippu A Nippu B Nippu C (kw) N:o 434 1269 Liite TAAJUUKSIEN KÄYTTÖSUUNNITELMA 1 Televisio- ja radiotoiminnasta annetun lain mukainen televisiotoiminta 1.3 Digitaalinen televisiotoiminta Aseman nimi Kanava MAX ERP Nippu A Nippu B Nippu

Lisätiedot

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Suomi - Finland PAMPERS SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä koskevien

Lisätiedot

Suomi - Finland Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Nro / Nr Päätoimittaja/Huvudredaktör Mari Komulainen

Suomi - Finland Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Nro / Nr Päätoimittaja/Huvudredaktör Mari Komulainen Suomi - Finland Suomi - Finland PAMPERS SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING Nro / Nr 12 30.06.2016 Päätoimittaja/Huvudredaktör Mari Komulainen 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä

Lisätiedot

Ensirekisteröinnit 7/ AUTOJEN ENSIREKISTERÖINNIT HEINÄKUU 2015

Ensirekisteröinnit 7/ AUTOJEN ENSIREKISTERÖINNIT HEINÄKUU 2015 Ensirekisteröinnit 7/2015 3.8.2015 AUTOJEN ENSIREKISTERÖINNIT HEINÄKUU 2015 Ajoneuvolajeittain Muutos Osuus Muutos 07/2015 07/2014 (%) (%) 1-07/2015 1-07/2014 (%) Henkilöautot yhteensä 8 721 8 017 8,8

Lisätiedot

Suomi - Finland Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Nro / Nr 24 31.12.2015. Päätoimittaja/Huvudredaktör Päivi Raatikainen

Suomi - Finland Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Nro / Nr 24 31.12.2015. Päätoimittaja/Huvudredaktör Päivi Raatikainen Suomi - Finland Suomi - Finland PAMPERS SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING Nro / Nr 24 31.12.2015 Päätoimittaja/Huvudredaktör Päivi Raatikainen 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 13 päivänä toukokuuta /2011 Liikenne- ja viestintäministeriön asetus

Julkaistu Helsingissä 13 päivänä toukokuuta /2011 Liikenne- ja viestintäministeriön asetus SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 13 päivänä toukokuuta 2011 433/2011 Liikenne- ja viestintäministeriön asetus radiotaajuuksien käyttösuunnitelmasta annetun liikenne- ja viestintäministeriön

Lisätiedot

Ensirekisteröinnit 10/ AUTOJEN ENSIREKISTERÖINNIT LOKAKUU 2015

Ensirekisteröinnit 10/ AUTOJEN ENSIREKISTERÖINNIT LOKAKUU 2015 Ensirekisteröinnit 10/2015 2.11.2015 AUTOJEN ENSIREKISTERÖINNIT LOKAKUU 2015 Ajoneuvolajeittain Muutos Osuus Muutos 10/2015 10/2014 (%) (%) 1-10/2015 1-10/2014 (%) Henkilöautot yhteensä 9 166 8 838 3,7

Lisätiedot

Suomi - Finland Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Nro / Nr Päätoimittaja/Huvudredaktör Mari Komulainen

Suomi - Finland Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Nro / Nr Päätoimittaja/Huvudredaktör Mari Komulainen Suomi - Finland Suomi - Finland PAMPERS SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING Nro / Nr 9 13.05.2016 Päätoimittaja/Huvudredaktör Mari Komulainen 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä

Lisätiedot

2010/2011. Tuoteluettelo Siirreltävät laitteet ja Kiinteät imujärjestelmät. www.dustcontrol.com

2010/2011. Tuoteluettelo Siirreltävät laitteet ja Kiinteät imujärjestelmät. www.dustcontrol.com 2010/2011 Tuoteluettelo Siirreltävät laitteet ja Kiinteät imujärjestelmät www.dustcontrol.com 13 Imusuojat Innehållsförteckning 12 Poista pöly heti kun sitä syntyy Imusuoja on yksi toimivan kohdepoistojärjestelmän

Lisätiedot

Suomi - Finland Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Nro / Nr 11 15.06.2016. Päätoimittaja/Huvudredaktör Mari Komulainen

Suomi - Finland Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Nro / Nr 11 15.06.2016. Päätoimittaja/Huvudredaktör Mari Komulainen Suomi - Finland Suomi - Finland PAMPERS SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING Nro / Nr 11 15.06.2016 Päätoimittaja/Huvudredaktör Mari Komulainen 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä

Lisätiedot

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Suomi - Finland PAMPERS SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä koskevien

Lisätiedot

KUULUTETUT MALLIHAKEMUKSET:

KUULUTETUT MALLIHAKEMUKSET: Nro/Nr 4 15.4.2009 KUULUTETUT MALLIHAKEMUKSET: Patentti- ja rekisterihallitus on tänään hyväksynyt seuraavat mallihakemukset kuulutettavaksi mallioikeuslain 18 :n mukaisesti. Hakemukset sekä mahdollisesti

Lisätiedot

AUTOJEN ENSIREKISTERÖINNIT LOKAKUU 2010

AUTOJEN ENSIREKISTERÖINNIT LOKAKUU 2010 ENSIREKISTERÖINNIT 10/2010 1(12) 1.11.2010 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Lisätiedot

Ensirekisteröinnit 2/ AUTOJEN ENSIREKISTERÖINNIT HELMIKUU 2013

Ensirekisteröinnit 2/ AUTOJEN ENSIREKISTERÖINNIT HELMIKUU 2013 Ensirekisteröinnit 2/2013 1.3.2013 AUTOJEN ENSIREKISTERÖINNIT HELMIKUU 2013 Ajoneuvolajeittain Muutos Osuus Muutos 02/2013 02/2012 (%) (%) 1-02/2013 1-02/2012 (%) Henkilöautot yhteensä 7 888 10 626-25,8

Lisätiedot

Nro/Nr

Nro/Nr Nro/Nr 11 15.11.2013 Mallihakemuksia ja rekisteröityjä malleja koskevien tietojen edessä olevat numerotunnukset (INID-koodit) tarkoittavat: Sifferkoderna (INID-koderna) framför uppgifter om kungjorda mönsteransökningar

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 3 päivänä heinäkuuta /2014 Liikenne- ja viestintäministeriön asetus

Julkaistu Helsingissä 3 päivänä heinäkuuta /2014 Liikenne- ja viestintäministeriön asetus SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 3 päivänä heinäkuuta 2014 517/2014 Liikenne- ja viestintäministeriön asetus radiotaajuuksien käyttösuunnitelmasta annetun liikenne- ja viestintäministeriön asetuksen

Lisätiedot

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Suomi - Finland PAMPERS SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä koskevien

Lisätiedot

ISSN (verkkojulkaisu) Mallioikeuslehden kannessa on käytetty seuraavia rekisteröityjä malleja:

ISSN (verkkojulkaisu) Mallioikeuslehden kannessa on käytetty seuraavia rekisteröityjä malleja: Nro/Nr 6 13.6.2014 Mallihakemuksia ja rekisteröityjä malleja koskevien tietojen edessä olevat numerotunnukset (INID-koodit) tarkoittavat: Sifferkoderna (INID-koderna) framför uppgifter om kungjorda mönsteransökningar

Lisätiedot

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Suomi - Finland PAMPERS SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä koskevien

Lisätiedot

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Suomi - Finland PAMPERS SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä koskevien

Lisätiedot

651 523 Loviisanseudun Jyty ry, Lovisanejdens Jyty rf 1,26% 651 524 JYTY Naantalin seutu ry 1,35% 651 525 Jyty Nurmes ry 1,2% 651 526 Jyty Sakky ry

651 523 Loviisanseudun Jyty ry, Lovisanejdens Jyty rf 1,26% 651 524 JYTY Naantalin seutu ry 1,35% 651 525 Jyty Nurmes ry 1,2% 651 526 Jyty Sakky ry Liittotunnus yhdistysnumero Yhdistyksen nimi prosentti 2016 374 021 Jyty Espoo ry, Jyty Esbo rf 1,26% 374 022 Jyty Etelä-Pirkanmaa ry 1,19% 374 036 Jyty Hangö Hanko rf 1,3% 374 066 Jyty Hämeenlinna ry

Lisätiedot

VKYH Ammattikorkeakoulujen vieraskielisten yhteishaku HAKIJA- JA ALOITUSPAIKKATILASTO 09.02.2012 1( 21) Koko maa

VKYH Ammattikorkeakoulujen vieraskielisten yhteishaku HAKIJA- JA ALOITUSPAIKKATILASTO 09.02.2012 1( 21) Koko maa 12 / S 09.02.12 1( 21) Arcada - Nylands svenska yrkeshögskola Arcada - Nylands svenska yrkeshögskola, Helsingfors Degree Programme in Nursing Degree Programme in Plastics Technology 44 47 3 64 10 108 85

Lisätiedot

VKYH Ammattikorkeakoulujen vieraskielisten yhteishaku HAKIJA- JA ALOITUSPAIKKATILASTO 14.02.2012 1( 21) Koko maa

VKYH Ammattikorkeakoulujen vieraskielisten yhteishaku HAKIJA- JA ALOITUSPAIKKATILASTO 14.02.2012 1( 21) Koko maa 12 / S 14.02.12 1( 21) Arcada - Nylands svenska yrkeshögskola Arcada - Nylands svenska yrkeshögskola, Helsingfors Degree Programme in Nursing Degree Programme in Plastics Technology 73 63 3 91 43 15 164

Lisätiedot

AUTOJEN ENSIREKISTERÖINNIT TOUKOKUU 2011

AUTOJEN ENSIREKISTERÖINNIT TOUKOKUU 2011 ENSIREKISTERÖINNIT 5/2011 1(12) 1.6.2011 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Lisätiedot

1 Televisio- ja radiotoiminnasta annetun lain mukainen televisiotoiminta. Paikkakunta Kanavanippu ERP

1 Televisio- ja radiotoiminnasta annetun lain mukainen televisiotoiminta. Paikkakunta Kanavanippu ERP N:o 453 3591 TAAJUUSALUEIDEN KÄYTTÖSUUNNITELMA Liite 1 Televisio- ja radiotoiminnasta annetun lain mukainen televisiotoiminta Paikkakunta Kanavanippu ERP A B C D E Vaasa (kw) Akaa 42 13 Enontekiö 53 58

Lisätiedot

Liittotunnus. yhdistysnumero yhdistyksen nimi

Liittotunnus. yhdistysnumero yhdistyksen nimi Liittotunnus yhdistysnumero yhdistyksen nimi prosentti 2015 374 021 Jyty Espoo - Jyty Esbo ry 1,26% 374 022 Jyty Etelä-Pirkanmaa ry 1,19% 374 036 Jyty Hangö Hanko rf 1,3% 313 054 Jyty Helsinki ry 1,3%

Lisätiedot

AUTOJEN ENSIREKISTERÖINNIT MAALISKUU 2013

AUTOJEN ENSIREKISTERÖINNIT MAALISKUU 2013 AUTOJEN ENSIREKISTERÖINNIT MAALISKUU 2013 Ajoneuvolajeittain Muutos Osuus Muutos 03/2013 03/2012 (%) (%) 1-03/2013 1-03/2012 (%) Henkilöautot yhteensä 9 492 22 938-58,6 89,9 27 640 47 834-42,2 joista matkailuautoja

Lisätiedot

РЕФЕРЕНЦ-ЛИСТ VAPOR TTK-ПАРОВЫЕ КОТЛЫ

РЕФЕРЕНЦ-ЛИСТ VAPOR TTK-ПАРОВЫЕ КОТЛЫ РЕФЕРЕНЦ-ЛИСТ VAPOR TTK-ПАРОВЫЕ КОТЛЫ ЗАКАЗЧИК РАСПОЛОЖЕНИЕ ПРОДУКТ КОЛ-ВО ПРОИЗВО- ДИТЕЛЬНОСТЬ ПАРА т/ч МОЩНОСТЬ,МВт ДАВЛЕНИЕ, бар FORTUM, KOKKOLA TTK-370SH 2 20,6 12,5 10,0 ОАО ГИПРОГАЗООЧИСТКА TTK-500

Lisätiedot

Helsingin kansainvälisen koulun kannatusyhdistys ry 1500,00 Helsingin kaupunki 217600,00 Helsingin Normaalilyseo 1500,00

Helsingin kansainvälisen koulun kannatusyhdistys ry 1500,00 Helsingin kaupunki 217600,00 Helsingin Normaalilyseo 1500,00 Valtion erityisavustus pedagogisten ICTohjaukseen Statligt specialunderstöd för pedagogisk ICT-handledning Koulutuksen järjestäjä Myönnettävä summa ( ) Akaan kaupunki 10900,00 Alajärven kaupunki 9800,00

Lisätiedot

300m aj. 48,81 Suvi Eerikäinen Jämsänkoski korkeus 163 Terhi Ignatius Tampere seiväs 360 Maria Kytölä Siiri Saalo

300m aj. 48,81 Suvi Eerikäinen Jämsänkoski korkeus 163 Terhi Ignatius Tampere seiväs 360 Maria Kytölä Siiri Saalo Hyvinkään seudun urheilijat Seuraennätykset Päivitetty 17.9.2016/ MK NAISET 17 300m 42,64 Emma Simberg 10.7.2016 Jämsä 400m 62,71 Emma Simberg 19.8.2016 Kajaani 800m 2.26.07 Kaarina Lehtonen 12.9.2015

Lisätiedot

ABB-tuotteiden myynnistä vastaavat henkilöt paikkakunnittain

ABB-tuotteiden myynnistä vastaavat henkilöt paikkakunnittain ABB-tuotteiden myynnistä vastaavat henkilöt paikkakunnittain Asiakaspalvelukeskus löytää asiantuntijamme Asiakaspalvelukeskus on ABB:n yhteydenottokanava, jonka kautta välitämme asiasi oikean henkilön

Lisätiedot

Asuminen ja rakentaminen - suhdanteet muuttuvat? Pendelöinti ja asuminen. Pekka Myrskylä torstaina 29.5.-08 klo 13.30-

Asuminen ja rakentaminen - suhdanteet muuttuvat? Pendelöinti ja asuminen. Pekka Myrskylä torstaina 29.5.-08 klo 13.30- Asuminen ja rakentaminen - suhdanteet muuttuvat? Pendelöinti ja asuminen Pekka Myrskylä torstaina 29.5.-08 klo 13.30- Pendelöivien osuus työllisistä 1960-2005* 1960 1970 1975 1980 1985 10,3 17,9 19,8 23,2

Lisätiedot

Ensirekisteröinnit 5/ AUTOJEN ENSIREKISTERÖINNIT TOUKOKUU 2013

Ensirekisteröinnit 5/ AUTOJEN ENSIREKISTERÖINNIT TOUKOKUU 2013 Ensirekisteröinnit 5/2013 3.6.2013 AUTOJEN ENSIREKISTERÖINNIT TOUKOKUU 2013 Ajoneuvolajeittain Muutos Osuus Muutos 05/2013 05/2012 (%) (%) 1-05/2013 1-05/2012 (%) Henkilöautot yhteensä 10 228 7 316 39,8

Lisätiedot

VKYH Ammattikorkeakoulujen vieraskielisten yhteishaku HAKIJA- JA ALOITUSPAIKKATILASTO 01.02.2012 1( 21) Koko maa

VKYH Ammattikorkeakoulujen vieraskielisten yhteishaku HAKIJA- JA ALOITUSPAIKKATILASTO 01.02.2012 1( 21) Koko maa VKYH jen vieraskielisten yhteishaku / S 01.0. 1( 1) Arcada - Nylands svenska yrkeshögskola Arcada - Nylands svenska yrkeshögskola, Helsingfors Degree Programme in Nursing Degree Programme in Plastics Technology

Lisätiedot

VKYH Ammattikorkeakoulujen vieraskielisten yhteishaku HAKIJA- JA ALOITUSPAIKKATILASTO 30.01.2012 1( 21) Koko maa

VKYH Ammattikorkeakoulujen vieraskielisten yhteishaku HAKIJA- JA ALOITUSPAIKKATILASTO 30.01.2012 1( 21) Koko maa VKYH jen vieraskielisten yhteishaku 1 / S.01.1 1( 1) Arcada - Nylands svenska yrkeshögskola Arcada - Nylands svenska yrkeshögskola, Helsingfors Degree Programme in Nursing Degree Programme in Plastics

Lisätiedot

Ensirekisteröinnit 11/ AUTOJEN ENSIREKISTERÖINNIT MARRASKUU 2013

Ensirekisteröinnit 11/ AUTOJEN ENSIREKISTERÖINNIT MARRASKUU 2013 Ensirekisteröinnit 11/2013 2.12.2013 AUTOJEN ENSIREKISTERÖINNIT MARRASKUU 2013 Ajoneuvolajeittain Muutos Osuus Muutos 11/2013 11/2012 (%) (%) 1-11/2013 1-11/2012 (%) Henkilöautot yhteensä 7 463 7 714-3,3

Lisätiedot

Ensirekisteröinnit 10/ AUTOJEN ENSIREKISTERÖINNIT LOKAKUU 2013

Ensirekisteröinnit 10/ AUTOJEN ENSIREKISTERÖINNIT LOKAKUU 2013 Ensirekisteröinnit 10/2013 1.11.2013 AUTOJEN ENSIREKISTERÖINNIT LOKAKUU 2013 Ajoneuvolajeittain Muutos Osuus Muutos 10/2013 10/2012 (%) (%) 1-10/2013 1-10/2012 (%) Henkilöautot yhteensä 9 093 8 191 11,0

Lisätiedot

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Suomi - Finland PAMPERS SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä koskevien

Lisätiedot

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING PAMPERS Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä koskevien tietojen edessä olevat numerotunnukset (INIDkoodit) tarkoittavat: Sifferkoderna

Lisätiedot

Suomi - Finland Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Nro / Nr Päätoimittaja/Huvudredaktör Mari Komulainen

Suomi - Finland Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Nro / Nr Päätoimittaja/Huvudredaktör Mari Komulainen Suomi - Finland Suomi - Finland PAMPERS SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING Nro / Nr 3 Päätoimittaja/Huvudredaktör Mari Komulainen 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä koskevien

Lisätiedot

AUTOJEN ENSIREKISTERÖINNIT HELMIKUU 2008

AUTOJEN ENSIREKISTERÖINNIT HELMIKUU 2008 ENSIREKISTERÖINNIT 2/08 1(12) 6.3.2008 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Lisätiedot

MATKUSTAJALIIKENTEEN AIKATAULUT Lähiliikenne Helsinki Kirkkonummi, Helsinki Vantaankoski ja Helsinki Kerava ei sisälly taulukoihin.

MATKUSTAJALIIKENTEEN AIKATAULUT Lähiliikenne Helsinki Kirkkonummi, Helsinki Vantaankoski ja Helsinki Kerava ei sisälly taulukoihin. 1 MATKUSTAJALIIKENTEEN AIKATAULUT 6.6. 30.10.2011 Lähiliikenne Helsinki Kirkkonummi, Helsinki Vantaankoski ja Helsinki Kerava ei sisälly taulukoihin. Merkkien selitykset Muutokset 1 Helsinki Turku satama,

Lisätiedot

Fortumin johtoryhmä 31.12.2013

Fortumin johtoryhmä 31.12.2013 Fortumin vuosikertomus 2013 Fortum on vahvasti kestävään kehitykseen sitoutunut energiayhtiö. Vastaamme asiakkaidemme tarpeisiin tuottamalla, myymällä ja jakelemalla sähköä ja lämpöä sekä tarjoamalla energia-alan

Lisätiedot

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Suomi - Finland PAMPERS SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä koskevien

Lisätiedot

MALLIOIKEUSLEHTI MÖNSTERRÄTTSTIDNING

MALLIOIKEUSLEHTI MÖNSTERRÄTTSTIDNING Päätoimittaja/Huvudredaktör Mari Komulainen Suomi - Finland MALLIOIKEUSLEHTI MÖNSTERRÄTTSTIDNING Nro/Nr 7 15.07.2016 Mallihakemuksia ja rekisteröityjä malleja koskevien tietojen edessä olevat numerotunnukset

Lisätiedot

AJONEUVOJEN YKSITTÄISHYVÄKSYNTÖJEN MYÖNTÄJÄT LÄHTIEN

AJONEUVOJEN YKSITTÄISHYVÄKSYNTÖJEN MYÖNTÄJÄT LÄHTIEN 14.2.2017 1(7) AJONEUVOJEN YKSITTÄISHYVÄKSYNTÖJEN MYÖNTÄJÄT 1.1.2015 LÄHTIEN Yksittäishyväksyntöjä myöntävät A-Katsastus Oy:n, E. Valjakka Oy:n, K1 Katsastajat Oy:n, Oy Testmill Ltd:n, Suomen Yksittäishyväksyntä

Lisätiedot

Suomalaisten korkeakoulujen osallistuminen EU-Canada-ohjelmaan: Hankkeet (EU-CANADA cooperation in higher education and vocational training)

Suomalaisten korkeakoulujen osallistuminen EU-Canada-ohjelmaan: Hankkeet (EU-CANADA cooperation in higher education and vocational training) Lisätietoa ohjelmasta: http://ec.europa.eu/education/eu-canada/doc1563_en.htm 1996 Hankekuvaukset Euroopan komission verkkopalvelussa: http://ec.europa.eu/education/eu-canada/doc1832_en.htm Promoting student

Lisätiedot

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Suomi - Finland PAMPERS SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä koskevien

Lisätiedot

1 Televisio- ja radiotoiminnasta annetun lain mukainen televisiotoiminta

1 Televisio- ja radiotoiminnasta annetun lain mukainen televisiotoiminta 8 N:o 1 Liite TAAJUUKSIEN KÄYTTÖSUUNNITELMA 1 Televisio- ja radiotoiminnasta annetun lain mukainen televisiotoiminta 1.1 Analoginen televisiotoiminta: Yleisradio Oy Paikkakunta Kanava ERP Huom. (kw) ANJALANKOSKI

Lisätiedot

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Suomi - Finland PAMPERS SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä koskevien

Lisätiedot

Nro/Nr

Nro/Nr Nro/Nr 11 15.11.2011 Mallihakemuksia ja rekisteröityjä malleja koskevien tietojen edessä olevat numerotunnukset (INID-koodit) tarkoittavat: Sifferkoderna (INID-koderna) framför uppgifter om kungjorda mönsteransökningar

Lisätiedot

Kiinteistö- ja mittaustoimi v. 2011. 1.3 Tontin lohkomistoimituk sen kesto keskimäärin (vrk)

Kiinteistö- ja mittaustoimi v. 2011. 1.3 Tontin lohkomistoimituk sen kesto keskimäärin (vrk) 1. KIINTEISTÖNMUODOSTUSTOIMINTA 1.1 Tontinlohkomisia suoritettu 1.1.1 Näissä tontteja yhteensä 1.2 Tontin lohkomisen yhteydessä tehtyjä kiinnitysten käsittelypäätöksiä 1.3 Tontin lohkomistoimituk sen kesto

Lisätiedot

Vihreiden yhdistysten jäsenmaksumäärät 2007 (vahvistettu puoluehallituksessa

Vihreiden yhdistysten jäsenmaksumäärät 2007 (vahvistettu puoluehallituksessa Vihreiden yhdistysten jäsenmaksumäärät 2007 (vahvistettu puoluehallituksessa 8.2.2008 sekä yhdistysten edustajamäärät puoluekokouksessa 2008 (sääntöjen 22 perusteella) (tilanne 3.3.08 huhtikuussa hyväksyttävät

Lisätiedot

Large Cap Helsinki. Julkistamisajankohdat 2006 Disclosure Dates

Large Cap Helsinki. Julkistamisajankohdat 2006 Disclosure Dates Large Cap Helsinki OBS = Tarkkailulistalla / On Surveillance lis X = Muutokset /Changes Tilinpäätöstiedot Yhtiökokous Osavuosikatsaukset/Tulostiedotteet* * Ennakkotietoja Financial Vuosikertomus Annual

Lisätiedot

AUTOJEN ENSIREKISTERÖINNIT TAMMIKUU 2010

AUTOJEN ENSIREKISTERÖINNIT TAMMIKUU 2010 ENSIREKISTERÖINNIT 1/2010 1(12) 2.2.2010 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Lisätiedot

ORIMATTILAN KASVIHUONEKAASUPÄÄSTÖT 2008 2013 ENNAKKOTIETO VUODELTA 2014

ORIMATTILAN KASVIHUONEKAASUPÄÄSTÖT 2008 2013 ENNAKKOTIETO VUODELTA 2014 ORIMATTILAN KASVIHUONEKAASUPÄÄSTÖT 2008 2013 ENNAKKOTIETO VUODELTA 2014 Päästölaskennan sektorit Rakennusten lämmitys (kaukolämpö, erillislämmitys, sähkölämmitys, maalämpö) Kuluttajien sähkönkulutus Tieliikenne

Lisätiedot

Large Cap Helsinki. Julkistamisajankohdat 2007 Disclosure Dates

Large Cap Helsinki. Julkistamisajankohdat 2007 Disclosure Dates Large Cap Helsinki OBS = Tarkkailulistalla / On Surveillance lis Yhtiökokous Osavuosikatsaukset/Tulostiedotteet* * Ennakkotietoja Financial Vuosikertomus Annual Genera Interim Reports/Summaries of Performance*

Lisätiedot

VKYH Ammattikorkeakoulujen vieraskielisten yhteishaku HAKIJA- JA ALOITUSPAIKKATILASTO ( 8) Koko maa

VKYH Ammattikorkeakoulujen vieraskielisten yhteishaku HAKIJA- JA ALOITUSPAIKKATILASTO ( 8) Koko maa 13 / S 14.02.13 1( 8) Arcada - Nylands svenska yrkeshögskola Degree Programme in Plastics Technology 75 75 4 167 17 368 244 67 398 428 4 84 766 446 381 7 0 282 245 1127 1046 663 5 14 12.23 12. 4. 10.21

Lisätiedot

Suomi - Finland Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Nro / Nr 23 15.12.2015. Päätoimittaja/Huvudredaktör Päivi Raatikainen

Suomi - Finland Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Nro / Nr 23 15.12.2015. Päätoimittaja/Huvudredaktör Päivi Raatikainen Suomi - Finland Suomi - Finland PAMPERS SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING Nro / Nr 23 Päätoimittaja/Huvudredaktör Päivi Raatikainen 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä koskevien

Lisätiedot

Juankosken kaupunki 27 700,00 Juuan kunta 18 000,00 Juvan kunta 27 700,00 Jyväskyläm kristillisen koulun yhdistys ry 17 000,00 Jyväskylän kaupunki 1

Juankosken kaupunki 27 700,00 Juuan kunta 18 000,00 Juvan kunta 27 700,00 Jyväskyläm kristillisen koulun yhdistys ry 17 000,00 Jyväskylän kaupunki 1 Saajat 2013 Akaan kaupunki 253 300,00 Alajärven kaupunki 72 000,00 Alavieskan kunta 55 100,00 Alavuden kaupunki 17 000,00 Asikkalan kunta 51 000,00 Auran kunta 54 700,00 Aurinkorannikon suomalaisen koulun

Lisätiedot

MALLIOIKEUSLEHTI MÖNSTERRÄTTSTIDNING

MALLIOIKEUSLEHTI MÖNSTERRÄTTSTIDNING Päätoimittaja/Huvudredaktör Päivi Raatikainen Suomi - Finland MALLIOIKEUSLEHTI MÖNSTERRÄTTSTIDNING Nro/Nr 2 15.02.2016 Mallihakemuksia ja rekisteröityjä malleja koskevien tietojen edessä olevat numerotunnukset

Lisätiedot

UPM:n hallituksen jäsenehdokkaiden henkilötiedot

UPM:n hallituksen jäsenehdokkaiden henkilötiedot UPM:n hallituksen jäsenehdokkaiden henkilötiedot Björn Wahlroos Puheenjohtaja Puheenjohtaja ja jäsen vuodesta 2008 Nimitys- ja hallinnointivaliokunnan puheenjohtaja s. 1952, Suomen kansalainen UPM:n osakkeita

Lisätiedot

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Suomi - Finland PAMPERS SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä koskevien

Lisätiedot

Appendix 6. Proposal for the Split of Assets and Liabilities

Appendix 6. Proposal for the Split of Assets and Liabilities Appendix 6. Proposal for the Split of Assets and Liabilities BALANCE SHEET (EUR) Demerging New New Kone Oyj KONE Oyj Cargotec Oyj companies (30.9.2004) total Note Assets FIXED ASSETS Intangible assets

Lisätiedot

Palvelurakenneuudistuksesta & sosiaalihuoltoa koskevan lainsäädännön uudistuksesta

Palvelurakenneuudistuksesta & sosiaalihuoltoa koskevan lainsäädännön uudistuksesta Palvelurakenneuudistuksesta & sosiaalihuoltoa koskevan lainsäädännön uudistuksesta Palvelurakenneuudistuksesta Päivi Voutilainen STM/STO Uudistuksen keskeinen sisältö Integroidaan sosiaali- ja terveydenhuolto

Lisätiedot

KONTAKTINFORMATION FÖR FÖRLÄGGNINGAR. Ackas Toijala Hoivapalvelu Valkokulta Oy 044 974 1619 info@toijalanvastaanottokeskus.fi

KONTAKTINFORMATION FÖR FÖRLÄGGNINGAR. Ackas Toijala Hoivapalvelu Valkokulta Oy 044 974 1619 info@toijalanvastaanottokeskus.fi KONTAKTINFORMATION 27.5.2016 KONTAKTINFORMATION FÖR FÖRLÄGGNINGAR Ackas Toijala Hoivapalvelu Valkokulta Oy 044 974 1619 info@toijalanvastaanottokeskus.fi Asikkala Vääksy Kotouma oy 050 412 1605 vok.vaaksy@kotouma.fi

Lisätiedot

Uppföljning av behandlingstiderna för utkomststöd

Uppföljning av behandlingstiderna för utkomststöd Uppföljning av behandlingstiderna för utkomststöd 1 (10) Uppföljning av behandlingstiderna för utkomststöd Akaa (020) 563 457 573 Alajärvi (005) 206 181 203 Alavieska (009) 25 47 23 Alavus (010) 261 274

Lisätiedot