Työn ja perheen yhteensovittamisen tukeminen ja kehittäminen

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Työn ja perheen yhteensovittamisen tukeminen ja kehittäminen"

Transkriptio

1 Työn ja perheen yhteensovittamisen tukeminen ja kehittäminen Tasa-arvoa erovanhemmuuteen isyys mahdollisuutena ja haasteena KT Tuula Piensoho Lahden ammattikorkeakoulu

2 Tänään käsittelemme Mistä työn ja perheen yhteensovittamisessa on kyse? Työn ja perheen yhteensovittamisen eri kentät Miten eri toimintaympäristöt/toimijat voivat auttaa yksilöä työn ja perheen tasapainon rakentamisessa? Miten MINÄ voin tukea asiakasta työn ja perheen/muun elämän yhteensovittamisessa?

3 Työn ja perheen yhteensovittamisessa on kyse Eri elämänalueiden (työ, perhe, muu elämä) tasapainon ja yksilön elämänhallinnan rakentamisesta ja Yksilöiden, perheiden, organisaatioiden, työpaikkojen ja koko yhteiskunnan hyvinvoinnista

4 Työn ja perheen/muun elämän yhteensovittaminen - tavoitteena tasapaino ja elämänhallinta TYÖ OPINNOT/HARRASTUKSET PERHE MINÄ ITSE mukailtu Ruuska 2003

5 Tosiasia on, että työssäkäyvästä työvoimasta n. 80 prosenttia on perheellisiä naisia ja miehiä työelämän tulosvaatimukset ovat korostuneet ihmiset ovat entistä sitoutuneempia työhönsä työelämän joustot eivät toimi toivotulla tavalla pienten lasten isät tekevät töitä erityisen paljon, tekevät ylitöitä keskimääräisesti enemmän kuin ei-perheelliset molemmat sukupuolet tekevät Suomessa pääsääntöisesti kokopäivätyötä (kahden ansaitsijan malli), naiset tekevät enemmän osa-aikatöitä ja pätkätöitä kuin miehet perhepoliittisia etuuksia käyttävät pääosin naiset. Työn ja perheen yhteensovittaminen on jäänyt suuressa määrin naisten vastuulle. Naiset myös huolehtivat miehiä useammin ikääntyvistä vanhemmista ja sukulaisista (Salmi et al. 2004) toisaalta EU-maihin verrattaessa suomalaiset miehet käyttävät vanhempainvapaita kolmanneksi eniten (n. 65 prosenttia), ruotsalaiset miehet eniten, lähes 70 prosenttia (EK:n tilasto)

6 miesten isyys- ja vanhempainvapaiden käyttöön liittyy työpaikoilla edelleen ennakkoluuloja kiireen lisääntyminen, työolobarometrin mukaan palkansaajista 57 % pitää työtä henkisesti rasittavana ja 38 % fyysisesti rasittavana palkansaajista lähes 50 % tekee ylitöitä, osan palkattomana lasten ja nuorten turvattomuus ja suoranainen pahoinvointi on tilastojen mukaan lisääntynyt työntekijöiden työssä jaksamisen ongelmat lisääntyneet; ns. ruuhkavuosien aikana luodaan työuraa, perheessä on pieniä lapsia jne. Työuran loppuvaiheessa taas hoidetaan omia vanhempia, sukulaisia, huolehditaan lastenlapsista naisten rooli on muuttunut työkeskeisempään ja miesten rooli perhekeskeisempään, mutta viimeksi mainittu tapahtuu hitaammin (Jallinoja 2000)

7 Ihmisten arvot ja arvostukset TYÖELÄMÄ & TYÖPOLITIIKKA Muuttuvat työaikajärjestelyt joustavat työajat lyhyemmät työsajat TYÖ osa-aikatyö Muuttuvat työsuhteen ehdot & työllistymisen eri vaihtoehdot PERHE paikalliset sopimukset SUKUPUOLEN RAKENTUMINEN & TASA-ARVOPOLITIIKKA PERHE-ELÄMÄ& SOSIAALIPOLITIIKKA Pienten lasten hoito äitiys- ja isyysvapaa vanhempainvapaa päivähoito sairaan lapsen hoito Hoitojärjestemät iltapäivähoito koululaisille sairaat, vammaiset ikääntyvät naisten asema työmarkkinoilla miesten asema perheessä Globaali ja lokaali toimintaympäristö Työn ja perheen yhteensovittamisen kentät (Salmi 2004, Moisio & Huuhtanen 2007)

8 Miten eri toimintaympäristöt/toimijat voivat auttaa tasapainon rakentamisessa? Yhteiskunta -lainsäädäntö - asenteet, arvot Työ Perheystävällinen työkulttuuri: -työajan joustot, työaika-autonomia -esimiestyö -selkeät pelisäännöt -työkavereiden tuki ja kannustus Perhe -tasa-arvoinen kumppanuus Isä ei ole enää äidin apulainen -kaikkien tarpeet ja toiveet tulevat huomioiduksi Turboajan tilalle arkista yhdessäoloa (Jari Sinkkonen) -Joustot puolin ja toisin Minä itse -pidän huolta itsestäni -joustan, mutta en yksipuolisesti -osaan asettaa rajat -ajanhallintaosaaminen kunniaan!

9 Miten tukea miehiä työn ja perheen yhteensovittamisessa? Yksi esimerkki Vanhempainvapaa entistä pidemmäksi (työryhmän esitykset 2011) malli (A) perustuu nykymalliin, jossa isän pitämää vapaata pidennettäisiin. B-mallissa pidennettäisiin sekä isän vapaata että vanhempien yhteisesti jakamaa vapaata. C-mallissa vapaa on jaettu kolmeen yhtä pitkään jaksoon (ns malli), joista yksi kuuluu äidille, yksi isälle ja kolmannen käytöstä vanhemmat päättävät keskenään. työryhmästä löytyi laajaa kannatusta A-mallin toteuttamiselle jo seuraavalla hallituskaudella. Mallin toteuttaminen ei sulje pois etenemistä edelleen joko B- tai C-mallin suuntaan. B ja C ovat kuitenkin toisilleen vaihtoehtoisia.

10 kahden jälkimmäisen mallin kustannukset ovat huomattavasti ensimmäistä mallia suuremmat. Jos 73 prosenttia isistä käyttäisi vapaan pidennykset, A-malli nostaisi kustannuksia 79 miljoonaa euroa vuodessa, B-malli 327 miljoonaa euroa vuodessa ja C-malli 478 miljoonaa euroa vuodessa. työryhmä ei päässyt yksimielisyyteen vanhempainvapaiden rahoituksen kehittämisestä. Osa toivoi valtion rahoitusosuuden kasvattamista, osa pitäytyisi nykyisissä valtion, työnantajien ja työntekijöiden rahoitusosuuksissa. Rahoituksen kehittäminen onnistuu nykyisen sairausvakuutusjärjestelmän puitteissa eikä erillinen vanhempainvakuutus ole välttämätön tavoitteiden toteuttamiseksi. työryhmä esitti kolme vaihtoehtoa työehtosopimuksista aiheutuvien vanhempainvapaiden suorien kustannusten eli vapaan ajalta maksetun palkan korvaamiseksi työnantajille. Ensimmäinen malli perustuu korotetun äitiysrahan maksukauden pidentämiseen nykyisestä 56 arkipäivästä 72 arkipäivään. Toinen malli perustuu äitiysrahan korvaustason nostamiseen nykyisestä 90 prosentista 100 prosenttiin. Kolmas malli perustuu tilapäisen hoitovapaan eli sairaan lapsen hoitamiseen käytetyn vapaan kustannusten korvaamiseen.

11 Miten MINÄ voin tukea asiakasta työn ja perheen/muun elämän yhteensovittamisessa? Missä tilanteissa ja miten voin ottaa työn ja perheen yhteensovittamisen asioita esille työssäni? Millaisia esteitä tulen kohtaamaan? Millaisia resursseja tarvitsen asian eteenpäin viemiseksi? Millaista tukea tarvitsen tähän esimieheltä, kolleegoilta?

12 LOPUKSI Työn ja perheen yhteensovittamisen keveys syntyy yksilöiden, perheiden ja yhteiskunnan eri toimijoiden onnistuneesta yhteispelistä

13 LIITE /KOKEILTAVAKSI Työkaluja työn ja perheen tasapainon rakentamistyöhön Tulevaisuuden muistelu menetelmä (mukaellen) Mieti ensin Mitkä asiat huolestuttavat Sinua omassa työn ja perheen yhteensovittamisessa/tasapainossa? Mieti tämän jälkeen Vuosi on kulunut ja asiat ovat nyt hyvin Miten tämä on mahdollista? Mistä olet saanut tukea? Mitä itse teit myönteisen kehityksen hyväksi? Mistä olit eniten huolissasi vuosi sitten? Miten sait huolen vähenemään?

14 Onko Sinulla aikaa viikoittain seuraaviin toimiin? Täysin riittävästi Riittävästi Kohtuullisesti Siinä ja siinä Täysin riittämättö mästi perhe muut ihmissuhteet uni työ liikunta harrastukset joutenolo nauttiminen (mukaeltu Jaari 2007)

15 Oman ajankäytön nelikenttä KIIREELLISTÄ EI KIIREELLISTÄ TÄRKEÄÄ EI TÄRKEÄÄ

16 Kirjallisuutta Hartikainen, A Työn ja perheen yhteensovittamisesta yhteensopivuuteen? Tutkimus työn ja perheen myönteisestä vuorovaikutuksesta. Työelämän tutkimus 3/2010. s Kempe, J. & Kivimäki, R. & Otonkorpi Lehtoranta, K Työn ja perheen yhteensovittamisen kehittäminen työpaikoilla. Enemmän joustoa yrityksiin. Työraportti 81/2008. Tampereen yliopisto. Työelämän tutkimuskeskus. Kinnunen, U., Feldt, T. & Mauno, S. (toim.) Työ leipälajina. Työhyvinvoinnin psykologiset perusteet. PS -kustannus. Keuruu. Kivimäki, R. & Otonkorpi - Lehtoranta, K Pomot ja perheet. Työelämä ja perheiden hyvinvointi. Edita. Helsinki. Opportunities to reconcile family and work. Publications of the Ministry of Social Affairs and Health 2007:16. Helsinki. Moisio, E. & Huuhtanen, H Arki hallussa? Suomalaisten asiantuntijoiden näkemyksiä työstä, perheestä ja vapaa-ajasta vuonna Delfoi-paneelin tuloksia. Työ ja ihminen tutkimusraportti 31. Työterveyslaitos. Piensoho, T Perheestä voimaa työhön työstä voimaa kotiin. Oppimisverkostot työn ja perheen tasapainon rakentajina hankkeen julkaisuja 1/2006. HY, Koulutus- ja kehittämiskeskus Palmenia. Yliopistopaino. Helsinki. Castrén, A-M. (toim.) 2007.Työn ja perheen tasapaino: sääntelyä, tutkimusta ja kehittämistä. Oppimisverkostot työn ja perheen tasapainon rakentajina hankkeen julkaisuja. 1/2007. Koulutus- ja kehittämiskeskus Palmenia. Yliopistopaino. Helsinki. Piensoho, T., Hakulinen, H., Räty, M Arki tasapainoon. Työn ja perheen yhteensovittamisen malleja, tuotteita ja käytäntöjä. Oppimisverkostot työn ja perheen tasapainon rakentajina hankkeen julkaisuja 3/2007. HY, Koulutus- ja kehittämiskeskus Palmenia. Yliopistopaino. Helsinki.

17 Piensoho, T. & Känsälä, M. (toim.) Kohti perheystävällistä työkulttuuria. Kahdentoista työpaikan työn ja perheen yhteensovittamisen hyvät käytännöt. Oppimisverkostot t yön ja perheen tasapainon rakentajina hankkeen julkaisuja 1/2008. Koulutus- ja kehittämiskeskus Palmenia. Yliopistopaino. Helsinki. Salmi, M. & Lammi Taskula, J. (toim.) Puhelin, mummo vai joustava työaika? Stakes. Savolainen et al Elämän kirjoa työpaikoille. Stakes. Tasa-arvo monimuotoisissa työyhteisöissä Monikko-hanke. Espoo Turpeinen, M. & Toivanen, M Perhe työssä, työ perheessä. Monikko-hanke 2008, Espoo. Työ ja ihminen Työ, perhe ja elämän moninaisuus 2/2005. Aikakauskirja 19. vuosikerta. Työterveyslaitos. Vanhempainvapaatyöryhmän muistio STM

Kotitalouspalvelut osana työn ja perheen yhteensovittamista Tuloksia PALAPELI perheiden arkea helpottavien palveluiden kehittämishankkeesta

Kotitalouspalvelut osana työn ja perheen yhteensovittamista Tuloksia PALAPELI perheiden arkea helpottavien palveluiden kehittämishankkeesta Tia Ristimäki, Henna Meriläinen, Eeva Kylä-Setälä ja Milla Holmberg Kotitalouspalvelut osana työn ja perheen yhteensovittamista Tuloksia PALAPELIperheiden arkea helpottavien palveluiden kehittämishankkeesta

Lisätiedot

PERHEYSTÄVÄLLISYYTTÄ PUHEISSA ENTÄ KÄYTÄNNÖSSÄ? Työn ja perheen yhteensovittaminen organisaation näkökulmasta

PERHEYSTÄVÄLLISYYTTÄ PUHEISSA ENTÄ KÄYTÄNNÖSSÄ? Työn ja perheen yhteensovittaminen organisaation näkökulmasta PERHEYSTÄVÄLLISYYTTÄ PUHEISSA ENTÄ KÄYTÄNNÖSSÄ? Työn ja perheen yhteensovittaminen organisaation näkökulmasta Hennamari Toiviainen Pro gradu-tutkielma Sosiologia Yhteiskuntatieteiden ja filosofian laitos

Lisätiedot

ISÄTIETOA. Asiaa isyydestä ja sen merkityksestä, työn ja perheen yhteensovittamisesta sekä isien kohtaamisesta lapsiperheiden palveluissa

ISÄTIETOA. Asiaa isyydestä ja sen merkityksestä, työn ja perheen yhteensovittamisesta sekä isien kohtaamisesta lapsiperheiden palveluissa ISÄTIETOA Asiaa isyydestä ja sen merkityksestä, työn ja perheen yhteensovittamisesta sekä isien kohtaamisesta lapsiperheiden palveluissa Milla Kekkonen Johanna Lilja Karoliina Nieminen 3 ESIPUHE Perhevapaiden

Lisätiedot

HALLITTUA JA VÄHEMMÄN HALLITTUA KAAOSTA. Työn ja perheen yhteensovittaminen suurten perheiden äitien kokemana

HALLITTUA JA VÄHEMMÄN HALLITTUA KAAOSTA. Työn ja perheen yhteensovittaminen suurten perheiden äitien kokemana HALLITTUA JA VÄHEMMÄN HALLITTUA KAAOSTA Työn ja perheen yhteensovittaminen suurten perheiden äitien kokemana SAIJA PAJUNEN Tampereen yliopisto Sosiaalitutkimuksen laitos Sosiaalipolitiikka Pro gradu-tutkielma

Lisätiedot

Lasku lapsensaannista

Lasku lapsensaannista Lasku lapsensaannista Perhevapaakustannukset ja sukupuolten tasa-arvo Konferenssiraportti Reetta Siukola, Social- och hälsovårdsministeriet, Finland TemaNord 2010:511 Lasku lapsensaannista Perhevapaakustannukset

Lisätiedot

Suomalaisten asiantuntijoiden näkemyksiä työstä, perheestä ja vapaa-ajasta vuonna 2015. Delfoi-paneelin tuloksia.

Suomalaisten asiantuntijoiden näkemyksiä työstä, perheestä ja vapaa-ajasta vuonna 2015. Delfoi-paneelin tuloksia. Arki hallussa? Suomalaisten asiantuntijoiden näkemyksiä työstä, perheestä ja vapaa-ajasta vuonna 2015. Delfoi-paneelin tuloksia. Elina Moisio Heljä Huuhtanen Työ ja ihminen Tutkimusraportti 31 Työterveyslaitoksen

Lisätiedot

1 JOHDANTO...1 1.1 Tutkimusasetelma ja tutkimuksen esittely... 2 1.2 Keskeiset käsitteet... 3 1.3 Tutkimusmenetelmä ja tutkimuksen suorittaminen...

1 JOHDANTO...1 1.1 Tutkimusasetelma ja tutkimuksen esittely... 2 1.2 Keskeiset käsitteet... 3 1.3 Tutkimusmenetelmä ja tutkimuksen suorittaminen... 1 JOHDANTO...1 1.1 Tutkimusasetelma ja tutkimuksen esittely... 2 1.2 Keskeiset käsitteet... 3 1.3 Tutkimusmenetelmä ja tutkimuksen suorittaminen... 4 1.4 Tutkimuksen rakenne... 6 2 TYÖN JA MUUN ELÄMÄN

Lisätiedot

KIRKKO PERHEYSTÄVÄLLINEN TYÖPAIKKA

KIRKKO PERHEYSTÄVÄLLINEN TYÖPAIKKA 12.8.2004 KIRKKO PERHEYSTÄVÄLLINEN TYÖPAIKKA Työryhmä: Korpela, Tarja, pj., kappalainen, Oulun Tuiran srk Lindgård, Mats, kaplan, Borgå sv. domkyrkofrs Salmensaari, Leena, lapsityön kouluttaja, Espoon

Lisätiedot

-- Perheystävällinen työpaikka. Perheen ja työelämän yhteensovittamisen parhaita käytäntöjä tanskalaisilta työpaikolta

-- Perheystävällinen työpaikka. Perheen ja työelämän yhteensovittamisen parhaita käytäntöjä tanskalaisilta työpaikolta -- Perheystävällinen työpaikka Perheen ja työelämän yhteensovittamisen parhaita käytäntöjä tanskalaisilta työpaikolta Perheystävällinen työpaikka Perheen ja työelämän yhteensovittamisen parhaita käytäntöjä

Lisätiedot

monikko monikko Perhe työssä, työ perheessä

monikko monikko Perhe työssä, työ perheessä Merja Turpeinen ja Minna Toivanen Perhe työssä, työ perheessä Työn ja perheen yhteensovittamisen rajat ja mahdollisuudet työorganisaatiotoimijoiden, perheen ja sukupuolen näkökulmasta monikko monikko MONIKKO-hanketta

Lisätiedot

PERHEVAPAAKÄYTÄNNÖT SUOMESSA JA EUROOPASSA 2012

PERHEVAPAAKÄYTÄNNÖT SUOMESSA JA EUROOPASSA 2012 PERHEVAPAAKÄYTÄNNÖT SUOMESSA JA EUROOPASSA 2012 Anneli Miettinen Väestöliitto Väestöntutkimuslaitos anneli.miettinen@vaestoliitto.fi Väestöliiton Väestöntutkimuslaitoksen Työpaperi 2012 (1) Aihe Tämä selvitys

Lisätiedot

ISÄT HOIVAISYYDESTÄ KESKUSTELEMASSA

ISÄT HOIVAISYYDESTÄ KESKUSTELEMASSA Susanna Nummi ISÄT HOIVAISYYDESTÄ KESKUSTELEMASSA - Kun aikaisemmin on vaan ollu leiväntuoja ja nyt illat menee kun vie jätkiä jääkiekkoharkkoihin Pro gradu -tutkielma Syyslukukausi 2007 Kasvatustieteen

Lisätiedot

Työ, perhe ja tasa-arvo

Työ, perhe ja tasa-arvo Työ, perhe ja tasa-arvo Valtakunnalliset lastensuojelupäivät, Helsinki 3.10.2012 Johanna Lammi-Taskula 3.10.2012 1 Esityksen sisältö Taustaa Politiikan painopisteitä ja kestotavoitteita Vanhempainvapaajärjestelmä

Lisätiedot

Kristiina Hänninen, Maria Kiiskilä & Tarja Vähähyyppä KOKEMUKSIA EPÄSÄÄNNÖLLISEN TYÖN JA PERHE- ELÄMÄN YHDISTÄMISESTÄ

Kristiina Hänninen, Maria Kiiskilä & Tarja Vähähyyppä KOKEMUKSIA EPÄSÄÄNNÖLLISEN TYÖN JA PERHE- ELÄMÄN YHDISTÄMISESTÄ Kristiina Hänninen, Maria Kiiskilä & Tarja Vähähyyppä KOKEMUKSIA EPÄSÄÄNNÖLLISEN TYÖN JA PERHE- ELÄMÄN YHDISTÄMISESTÄ Opinnäytetyö KESKI-POHJANMAAN AMMATTIKORKEAKOULU Sosiaalialan koulutusohjelma Huhtikuu

Lisätiedot

Perhe kannattaa. Väestöliiton perhepoliittinen ohjelma

Perhe kannattaa. Väestöliiton perhepoliittinen ohjelma Perhe kannattaa Väestöliiton perhepoliittinen ohjelma Sisältö Esipuhe 1 Mihin perhepolitiikkaa tarvitaan? 3 Perhe on tärkeä yksilölle ja yhteiskunnalle 3 Perheet ovat erilaisia silti samanarvoisia 4 Vanhemmuus

Lisätiedot

Perheystävällinen työpaikka

Perheystävällinen työpaikka Perheystävällinen työpaikka HANKKEEN LOPPURAPORTTI 2013 Anna Kokko, Väestöliitto Perheystävällinen työpaikka Hankkeen loppuraportti 1 Sisällysluettelo 1. Tiivistelmä...3 2. Hankkeen tavoitteet...4 3. Uudet

Lisätiedot

Perhevapaalta takaisin työelämään

Perhevapaalta takaisin työelämään Riitta Luoto, Kaisa Kauppinen, Aino Luotonen (toim.) Perhevapaalta takaisin työelämään Työ ja ihminen Tutkimusraportti 42 Työ ja ihminen Päätoimittaja Tieteelliset toimittajat Toimittaja Toimituksen osoite

Lisätiedot

ISIEN TASA-ARVO EROTILANTEESSA

ISIEN TASA-ARVO EROTILANTEESSA ISIEN TASA-ARVO EROTILANTEESSA Käytännöt Suomessa ja Ruotsissa LAHDEN AMMATTIKORKEAKOULU Sosiaali- ja terveysala Sosionomi AMK Sosiaalipedagoginen lapsi- ja nuorisotyö Opinnäytetyö Syksy 2011 Johanna Laitinen

Lisätiedot

Tapahtuu tänään la 11.9.: Ajankohtaista akavalaisille. Tänään! Mikä on Akava Kainuu?... s. 10. Akavan hallitusohjelmatavoitteet...

Tapahtuu tänään la 11.9.: Ajankohtaista akavalaisille. Tänään! Mikä on Akava Kainuu?... s. 10. Akavan hallitusohjelmatavoitteet... Kuva: Esko Pääskylä Työhyvinvointi Selvitys kainuulaisesta työhyvinvoinnista... s. 2-3 Kansanedustajien terveiset... s. 4-5 Työhyvinvointi osaksi elinkeinopolitiikkaa... s. 5 Nuorten työkyvyttömyyden estäminen...

Lisätiedot

TYÖTÄ, YRITTÄMISTÄ JA VÄLITTÄMISTÄ Kokoomuksen keinot hyvinvointiyhteiskunnan turvaamiseksi

TYÖTÄ, YRITTÄMISTÄ JA VÄLITTÄMISTÄ Kokoomuksen keinot hyvinvointiyhteiskunnan turvaamiseksi Kokoomuksen puheenjohtaja, valtiovarainministeri Jyrki Kataisen työryhmä hyvinvointiyhteiskunnan pelastamiseksi Loppuraportti 29.1.2011 TYÖTÄ, YRITTÄMISTÄ JA VÄLITTÄMISTÄ Kokoomuksen keinot hyvinvointiyhteiskunnan

Lisätiedot

XX MITEN SOVITTAA YHTEEN TYÖ JA PERHE-ELÄMÄ?

XX MITEN SOVITTAA YHTEEN TYÖ JA PERHE-ELÄMÄ? 2/2015 LIIKETALOUDEN OSAAJAT JA AMMATTILAISET XX MITEN SOVITTAA YHTEEN TYÖ JA PERHE-ELÄMÄ? Tunnetko vuosilomaan liittyvät oikeutesi? OSAATKO LOMAILLA LOMALLA? www.liiketaloudenliitto.fi 2/2015 MITEN SOVITAT

Lisätiedot

ANSIOTYÖ JA OMAISHOITO

ANSIOTYÖ JA OMAISHOITO ANSIOTYÖ JA OMAISHOITO Työssäkäyvien omaishoitajien ja työnantajien kokemuksia ansiotyön ja omaishoidon yhteensovittamista tukevista keinoista Etelä-Savon alueella Mari Nykänen Opinnäytetyö, kevät 2014

Lisätiedot

TYÖN JA PERHEEN YHTEENSOVITTAMINEN PUOLUSTUSVOIMISSA

TYÖN JA PERHEEN YHTEENSOVITTAMINEN PUOLUSTUSVOIMISSA TYÖN JA PERHEEN YHTEENSOVITTAMINEN PUOLUSTUSVOIMISSA Hanna-Leena Autio, Minna Leinonen ja Katri Otonkorpi-Lehtoranta Työelämän tutkimuskeskus Tampereen yliopisto Hanna-Leena Autio, Minna Leinonen ja Katri

Lisätiedot

Hyvä ja tasa-arvoinen työpaikka

Hyvä ja tasa-arvoinen työpaikka Hyvä ja tasa-arvoinen työpaikka Raportti työkonferenssimenetelmän hyödyntämisestä tasa-arvosuunnittelussa Marraskuu 2003 Tasa-arvosta lisäarvoa -projekti Työelämän tutkimuskeskus Tampereen yliopisto www.uta.fi/laitokset/tyoelama/tasalisa/

Lisätiedot

Työ ja ihminen. 1 / 2005 19. vuosikerta Työ, perhe ja elämän moninaisuus I Toimittanut Kaisa Kauppinen

Työ ja ihminen. 1 / 2005 19. vuosikerta Työ, perhe ja elämän moninaisuus I Toimittanut Kaisa Kauppinen ERRATUM Työ ja ihminen 1 / 2005 19. vuosikerta Työ, perhe ja elämän moninaisuus I Toimittanut Kaisa Kauppinen Pääkirjoitus Perhemyönteinen työkulttuuri luo hyvinvointia... 3 Kaisa Kauppinen Artikkelit

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysministeriön selvityksiä 2011:12. Vanhempainvapaatyöryhmän MUISTIO

Sosiaali- ja terveysministeriön selvityksiä 2011:12. Vanhempainvapaatyöryhmän MUISTIO Sosiaali- ja terveysministeriön selvityksiä 2011:12 Vanhempainvapaatyöryhmän MUISTIO Helsinki 2011 Vanhempainvapaatyöryhmän muistio Helsinki 2011 101 s. Sosiaali- ja terveysministeriön selvityksiä 2011:12

Lisätiedot

Haaveena osa-aikatyö? Koettu hyvinvointi erilaisissa työsuhteissa ja työelämän ulkopuolella

Haaveena osa-aikatyö? Koettu hyvinvointi erilaisissa työsuhteissa ja työelämän ulkopuolella Sitran selvityksiä 98 Haaveena osa-aikatyö? Koettu hyvinvointi erilaisissa työsuhteissa ja työelämän ulkopuolella Kesäkuu 215 Sitra 215 Sitran selvityksiä 98 ISBN 978-951-563-927-1 (PDF) www.sitra.fi ISSN

Lisätiedot

Perheessä kaikki hyvin s. 8

Perheessä kaikki hyvin s. 8 Väestöliitto 3/09 Vappu Taipale: Perhe tulisi nähdä voimavarana s. 4 Perheessä kaikki hyvin s. 8 Nuori, koulutettu ja työtön Miten tässä näin kävi? s. 20 Vinkit oman hyvinvoinnin hoitoon s. 22 päätoimittajalta

Lisätiedot

Kello raksuttaa mennyttä aikaa

Kello raksuttaa mennyttä aikaa Sitran selvityksiä 87 Kello raksuttaa mennyttä aikaa Työaikasääntelyn nykytila ja kehittämistarpeet Jukka Ahtela Maaliskuu 2015 Sitra 2015 Sitran selvityksiä 87 Kannen kuva: Joanna Moorhouse Kuvat: Sari

Lisätiedot

Perheen ja työn yhteensovittaminen Työvoimatutkimuksen ad hoc -lisätutkimus 2010. Haastattelijan ohjeet

Perheen ja työn yhteensovittaminen Työvoimatutkimuksen ad hoc -lisätutkimus 2010. Haastattelijan ohjeet 1(18) laura.hulkko@tilastokeskus.fi puh. (09) 1734 2611 Perheen ja työn yhteensovittaminen Työvoimatutkimuksen ad hoc -lisätutkimus 2010 Haastattelijan ohjeet 2(18) laura.hulkko@tilastokeskus.fi puh. (09)

Lisätiedot