8.5 Takarekursiosta. Sanoimme luvun 8.3 foldl -esimerkissämme että

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "8.5 Takarekursiosta. Sanoimme luvun 8.3 foldl -esimerkissämme että"

Transkriptio

1 85 Takarekursiosta Sanoimme luvun 83 foldl -esimerkissämme että foldl :: (a -> b -> a) -> a -> [b] -> a foldl f z [] = z foldl f z (x:xs) = foldl f (f z x) xs olisi pelkkä silmukka Tämä johtuu siitä, että sen rekursiivinen kutsu on erityistä muotoa: takarekursiota (tail recursion) Kutsu on funktion koodissa takapaikalla (in tail position, tail call) jos se on viimeinen askel jonka tämä funktionkoodihaara ottaa Tässä rekursiivinen foldl-kutsu on takapaikalla: Kun siitä rekursiokutsusta palataan, niin sen jälkeen tämä foldl-kutsu ei enää tee mitään muuta kuin vain palauttaa sieltä saamansa arvon omalle kutsujalleen Silloin kuin takapaikalla kutsutaan funktiota itseään, niin kyseessä on takarekursiivinen kutsu kuten siis tässä Takapaikalla olevat kutsut ovat mielenkiintoisia koska ohjelmointikielen toteutus voi optimoida niitä (tail call optimization, TCO): Toteutus ylläpitää tyypillisesti pinoa jonka avulla tiedetään, mihin pitää palata jatkamaan suoritusta, kun tämän nykyisen aliohjelman suoritus päättyy Tavallinen kutsu lisää ensin tähän pinoon nämä riittävät paluutiedot ennen kuin siirtyy kutsuttavaan aliohjelmaan, jotta se aikanaan osaa palata takaisin tänne mistä sitä kutsuttiin Siis tavallinen kutsu kasvattaa tätä pinoa Takapaikalla oleva kutsu voidaankin sen sijaan toteuttaa kasvattamatta tätä pinoa: Takapaikalla kutsuttava aliohjelma voikin palata suoraan sinne, johon tämä aliohjelma itse palaisi joka tapauksessa heti tämän viimeisen aliohjelmakutsunsa jälkeen lukemalla suoraan sen paluutiedot Koska funktionaalisissa kielissä kuten ei ole erillisiä toistorakenteita kuten whilesilmukkaa, vaan toistokin on rekursiota, niin niissä TCO on välttämätöntä muuten while-simukan funktionaalinen toteutus täyttäisi hiljalleen koko muistin pinon kasvaessa kierros kierrokselta Aiemmassa luvun 72 esimerkissämme kutsuimme funktiota laskin takarekursiivisesti TCO ja muistin ahkeruus takaavat, että se voisi jatkaa mielivaltaisen pitkään täyttämättä koneen muistia Näimme yhtälössä (16) TCO:n vaikutuksen silloin, kun laskentaa tarkastellaan sieventämisenä: Lausekkeessa oli koko ajan vain yksi foldl jonka parametrit muuttuivat eli laskenta pyöri foldl-silmukassa 130

2 Verrataan sitä aidosti rekursiiviseen foldr :: (a -> b -> b) -> b -> [a] -> b foldr f z [] = z foldr f z (x:xs) = f x (foldr f z xs) jolla laskenta etenisikin foldr (+) 0 [x 1, x 2, x 3,,x n ] = βx 1 + (foldr (+) 0 [x 2, x 3,,x n ]) = βx 1 + (x 2 +foldr (+) 0 [x 3,,x n ]) = βx 1 + (x 2 + (x 3 + ( + (x n + (foldr (+) 0 []))))) = βx 1 + (x 2 + (x 3 + ( + (x n + 0)))) Tässä foldr-laskennassa seuraava redex menee yhä syvemmälle ja syvemmälle tuloslausekkeessa Tämä polku seuraavaan redeksiin (tai paremminkin: polku sieltä takaisin) on se, jota ylläpidetään pinossa Yhtälön (16) foldl-laskennassa seuraava redex pysyi sen sijaan aina lausekkeen alussa Kun vielä tehostimme tämän laiskan foldl-laskennan ahkeraksi foldl -laskennaksi, niin saimme haluamamme vakiomuistitilassa pyörivän silmukan Tällaisen foldr-laskennan muistintarve ei riipu funktion f laiskuudesta tai ahkeruudesta, vaan siitä että f joutuu odottamaan foldr-rekursiokutsun tulosta Toisaalta laiskassa foldr-laskennassa f voikin jossakin vaiheessa päättää, ettei se tarvitsekaan foldr-rekursiokutsun tulosta, ja siten lopettaa syötelistan läpikäynnin jo ennen sen päättymistä Tähän foldl-laskenta taas ei pysty, vaan sen on aina käytävä syötelistansa loppuun saakka Laiskassa funktionaalisessa ohjelmoinnissa käytetäänkin tavallisesti funktiota foldr elleivät ajan- tai muistinkäyttö vaadi funktion foldl tai foldl käyttöä Eräs usein toimiva tapa saada aidosti rekursiivisesta koodista takarekursiivista on lisätä siihen sopiva kerääjäparametri Aiemmin luvussa 412 lähdimme optimoimaan funktiota, jossa oli kaksi aitoa rekursiokutsua: Ensin syötteenä saadun hakupuun vasen ja oikea alipuu käsiteltiin rekursiivisesti Sitten näiden rekursiokutsujen antamat osatulokset vielä yhdistettiin operaatiolla (++) koko tulokseksi Lisäämällä kerääjäparametrin a saimme optimoitua sen sellaiseen muotoon, jossa oikea alipuu käsiteltiin yhä aidolla rekursiolla, mutta vasen takarekursiolla Siis silmukaksi joka etenee hakupuun vasenta haaraa pitkin ja käsittelee mennessään sen oikeat haarat rekursiivisesti 131

3 Samassa yhteydessä huomautimme myös, että foldl voidaan nähdä funktion foldr kerääjäparametriversiona silloin kun f on liitännäinen ja z sen neutraalialkio Yhtälössä (16) taas nähtiin, että tällainen kerääjäparametri kannattaa usein laskea ahkerasti, jotta saavutettaisiin oikeasti se haluttu muistinsäästö Siten funktiosta foldl saatiin foldl 86 Tyypinpäättelyn periaatteista Haskell sisältää siis ns Hindley-Milner-tyypinpäättelyn, johon on lisätty tyyppiluokat Tutustutaan nyt sen perusperiaatteisiin yleisellä tasolla Tutustutaan myös tyypinpäättelyn ja loogisen päättelyn välisiin yhteyksiin hyvin yleisellä tasolla Otetaan Preludesta esimerkiksemme listan pituuden laskeva funktio length [] = 0 length (_:l) = 1 + length l Haskell-ohjelmoija voisi päätellä sen tyypin intuitiivisesti vaikkapa seuraavasti: Tämä length saa yhden parametrin, eli se on tyyppiä funktio parametrinsa tyypiltä a tuloksensa tyypille b jotka selviävät tarkemmin myöhemmin Koska Numero 0 on yksi sen mahdollinen tulos, niin tämän tyypin b pitää olla jokin Numerotyyppi eli Num b Koska tyhjä lista [] on yksi mahdollinen arvo sen parametrille, niin tämän tyypin a pitää olla muotoa [c] Koska length ei välitä syötelistansa alkioista, sillä alkion kohdalla on hahmossa _, niin tämä alkiotyyppi c saa olla mitä tahansa eli se saa olla monimuotoinen Siis kaiken kaikkiaan tyypiksi saadaan length :: (Num b) => [c] -> b Prelude antaa sille hieman täsmällisemmän tyypin length :: [c] -> Int jossa b = Int koska se riittää yleensä listan pituudelle on nopeampi käsitellä kuin mielivalintainen Numero Vakiokirjastossa on myös tämä yleisempi funktio nimellä DataListgenericLength Samoin sieltä löytyy myös DataListgenericTake jne 132

4 Tehdään sitten vastaava päättely hieman tarkemmin siten kuin Haskell sen voisi suorittaa Otetaan käyttöön logiikasta (tuttu?) notaatio oletukset lausekkeen osien tyypeistä johtopäätös koko lausekkeen tyypistä niille säännöille, joita tyypinpäättelyssä käytetään Olemme jo nähneet tällaisia sääntöjä epäformaalisti eri lausekkeiden yhteydessä Esimerkiksi lausekkeessa case valinta of hahmo 1 -> tulos 1 hahmo k -> tulos k vaadittiin, että 1 valinta lausekkeen ja kaikkien hahmojen pitää olla keskenään samaa tyyppiä 2 valinta lausekkeiden pitää olla keskenään samaa tyyppiä, ja niiden yhteinen tyyppi on myös koko case-lausekkeen tyyppi Tämä voidaan ilmaista sääntönä h 1 :: t h k :: t v, h 1,,h k :: t jossa t on ehdon 1 ja u ehdon 2 tyyppi w 1 :: u w k :: u case v of {h 1 ->w 1 ; ;h k ->w k } :: u (17) Merkintä h i :: t w i :: u tarkoittaa että jos tehdään lisäoletus h i :: t niin silloin siitä voidaan todistaa johtopäätös w i :: u eli että näiden kolmen pisteen kohdalle voidaan laatia jokin todistus Vasemmanpuoleiset oletukset taas takaavat, että nämä lisäoletukset ovat voimassa joten nämä johtopäätöksetkin ovat voimassa Esimerkkimme alkaa tyypitettävän funktion sisäisestä esitysmuodosta ilman syntaktista sokeria: length = \ p -> case p of 133

5 [] -> 0 _:xs -> ((+) 1) (length xs) Voidaan aloittaa funktioiden säännöllä Tällaista sääntöä voidaan käyttää x :: t e :: u (\ x -> e) :: t -> u (18) edeten säännössä alhaalta ylös eli johtopäätöksestä oletuksiin koristellen funktiota säännön mukaisilla tyyppitarkenteilla :: Tyyppi Haskell salliikin tällaisten tyyppitarkenteiden kirjoittamisen varsin moneen kohtaan lähdekoodia Niillä ohjelmoija voi määrätä tyypin tarkemmaksi kuin se, jonka Haskell päättelee ei tietenkään väljemmäksi, sehän vaarantaisi tyyppiturvallisuuden! Käytimme sitä luvun 524 Isqrt-tyyppiluokkaesimerkissämme takaamaan, että laitetason neliöjuuri sqrt lasketaan tarkemmilla liukuluvuilla Double Näin saadaan length :: a -> b = \ (p :: a) -> (case p of [] -> 0 _:xs -> (((+) 1) (length xs))) :: b jossa a, b, c, ovat vielä tällä hetkellä tuntemattomia, eli uusia tyyppimuuttujia, eli sellaisia joita ei vielä ole käytetty Sitten voimme siirtää tämän b case-lausekkeen sisään vastaavalla säännöllä (17): length :: a -> b = \ (p :: a) -> case (p :: a) of [] :: a -> 0 :: b (_:xs) :: a -> (((+) 1) (length xs)) :: b 134

6 Tämän casen valinta lausekkeen p tyypiksi on jo edellisessä vaiheessa sovittu a Laajennetaan tämä sopimus myös sen hahmoihin Tiedämme, että 0 on Numerovakio: jonka perusteella length :: (Num b) => a -> b = \ (p :: a) -> case (p :: a) of [] :: a -> 0 :: b (_:xs) :: a -> (((+) 1) (length xs)) :: b 0 :: (Num t) => t joka tuo mukanaan lisärajoitteen Num b eli tyypin b pitää olla Numeerinen Tämä lisärajoite liittyy siis joka tyyppiin, jossa tyyppimuuttuja b esiintyy, mutta nyt merkitään se vain ensimmäiseen sellaiseen tyyppiin eikä toisteta sitä enää muualla Tarkemmin sanoen tapahtuu seuraavaa: Vakion 0 sisäinen sokeroimaton muoto onkin (frominteger :: (Num b) => Integer -> b) (0 :: Integer) eli Integer-vakio 0 ja sen konversio mihin tahansa Numerotyyppiin Kun siihen sovelletaan funktion kutsun tyypityssääntöä sen tyypiksi saadaan se väitetty (Num b) => b f :: t -> u x :: t f x :: u (19) Tiedämme myös, että tyhjä lista [] on vakio jonka alkiotyyppi t on monimuotoinen [] :: [t] Sen perusteella tyyppi a on siis listatyyppi [c] jossa emme tunne alkiotyyppiä c: 135

7 length :: (Num b) => [c] -> b = \ (p :: [c]) -> case (p :: [c]) of [] :: [c] -> 0 :: b (_:xs) :: [c] -> (((+) 1) (length xs)) :: b Listahahmoilla on tyypityssääntö jonka perusteella length :: (Num b) => [c] -> b = \ (p :: [c]) -> case (p :: [c]) of [] :: [c] -> 0 :: b (_ :: c) : (xs :: [c]) -> (((+) 1) (length xs)) :: b y :: c z :: [c] y:z :: [c] Nyt on jäljellä enää viimeisen rivin käsittely Se koostuu funktionkutsuista, ja ne siis käsitellään tyypityssäännöllä (19) Etenemme ulkoa sisään koska tiedämme koko lausekkeen tyypin olevan b, ja haluamme viedä tämä tiedon sen osiin Ulommaisen kutsun käsittely tuottaa joten uusi tyyppi e onkin vanha tyyppi [c] d onkin vanha tyyppi b length :: e -> d xs :: e ((+) 1) :: d -> b (length xs) :: d (((+) 1) (length xs)) :: b aiempien tyypitysvaiheiden perusteella Siten jäljelle jää pääteltäväksi enää jonka oletuksista (+) :: f -> (b -> b) 1 :: f ((+) 1) :: b -> b vasen antaa metodin (+) tyypin nojalla että uusi tyyppi f onkin sama kuin vanha tyyppi b oikea voidaan käsitellä kuten vakio 0 136

8 Yhteenvetona siis length :: (Num b) => [c] -> b = \ (p :: [c]) -> case (p :: [c]) of [] :: [c] -> 0 :: b (_ :: c) : (xs :: [c]) -> ((((+) :: b -> (b -> b)) (1 :: b)) ((length :: [c] -> b) (xs :: [c]))) :: b Lopuksi tehdään vielä yleistysaskel (generalization): Koska tyypitys on nyt saatettu onnistuneesti loppuun, niin jätetään jäljelle jääneet tyyppimuuttujat b ja c monimuotoisiksi kunhan muistetaan säilyttää mukana myös se lisärajoite, että Num b Jos käyttäisimme Haskell-laajennuksena olevaa tyyppikvanttoria niin voisimme esittää tämän yleistysaskeleen sen tuomisena koko tyypin eteen: length :: forall b c (Num b) => [c] -> b Parametrinen monimuotoisuus tarkoittaakin että mikä tahansa tyyppi käy, koska tyypityksen ei tarvinnut olettaa siitä tämän enempää Prelude siis antaa tälle funktiolle tarkemman tyypin length :: [c] -> Int joka tarkentaa tätä pääteltyä tulosta siten, että b = Int: length :: [c] -> Int = \ (p :: [c]) -> case (p :: [c]) of [] :: [c] -> 0 :: Int (_ :: c) : (xs :: [c]) -> ((((+) :: Int -> (Int -> Int)) (1 :: Int)) ((length :: [c] -> Int) (xs :: [c]))) :: Int Lisärajoite saa muodon Num Int joka on totta ja voidaan poistaa: on olemassa vastaava instance Num Int Samoin aiemmin monimuotoinen metodin (+) kutsu on nyt täsmentynyt kutsumaan juuri sitä versiota, joka löytyy juuri tästä instanssista 137

9 Esimerkissämme ei ollut paikallisia määrittelyjä Lauseke let määrittelyt in runko tyypitetään seuraavasti: 1 Ensin tyypitetään nämä paikalliset määrittelyt kuten edellä Jos sen kuluessa todetaan, että kaksi tyyppimuuttujaa (vaikkapa x ja y) ovat itse asiassa sama tyyppi, ja niistä yksi (vaikkapa x) on kotoisin tämän let-lausekkeen ulkopuolelta toinen (vaikkapa y) syntyi vasta näitä paikallisia määrittelyjä tyypittäessä niin silloin jälkimmäinen korvataan edellisellä eikä päinvastoin (eli y korvataan muuttujalla x eikä päinvastoin) eli uudempi vanhemmalla 2 Sitten yleistetään monimuotoisiksi vain ne uudet tyyppimuuttujat, jotka syntyivät tyypitysaskeleen 1 aikana mutta joita ei korvattu vanhemmilla 3 Lopuksi tyypitetään runko käyttäen näitä paikallisia ja yleistettyjä määrittelyjä Näin saatu rungon tyyppi on samalla koko let-lausekkeen tyyppi Myös while-lauseke tyypitetään näin Tällainen tyypinpäättely on ns PSPACE-täydellistä (PSPACE-complete) eli intuitiivisesti yksi vaikeimmista laskentaongelmista, joka voidaan ratkaista järkevällä määrällä muistia mutta johon voi silti kulua järjettömän paljon aikaa Kaikki kurssilla LAP esitellyt NP-täydelliset laskentaongelmat kuuluvat myös tähän luokkaan PSPACE, ja yleisesti uskotaan että PSPACE sisältää paljon muutakin kuin ne Onneksi tällainen tyypinpäättely on osoittautunut olevan nopeaa ohjelmakoodin pituuteen verrattuna ja hidasta vain sen sisennyssyvyyteen eli leveyteen verrattuna ja onneksi ohjelmat ovat tavallisesti hyvin pitkiä mutteivät kovinkaan leveitä 87 Ohjelmoinnin ja logiikan suhteesta Edellä luvussa 86 on kuvattu Haskellin tyypinpäättelyä samaan tapaan kuin tehtäisiin päättelyä logiikassa Niillä onkin läheinen yhteys; tarkastellaan sitäkin hieman Tarkastellaan sellaisia Haskell-lausekkeita, joissa ei käytetä paikallisia let- eikä where-määrittelyjä ei käytetä arvoa undefined ainoana perustyyppinä on vain () muista monikoista käytetään monikoista vain pareja 138

10 algebrallisista tyypeistä käytetään vain tyyppiä data Either a b = Left a Right b ja tarkastellaan niiden tyypittämistä Tämä yhteys on nähty alun perin λ-lausekkeilla, mutta pysymme nyt niiden sijaan Haskell-lausekkeissä Parien tyypityssääntö on x :: s y :: t (x,y) :: (s,t) (20) ja parityypeille case-sääntö (17) saa muodon v :: (s,t) x :: s y :: t x :: s, y :: t w :: u case v of {(x,y)->w} :: u (21) mutta tavallisesti käytetään Preludestakin löytyviä funktioita fst v = case v of {(x,_)->x} snd v = case v of {(_,y)->y} Either-tyyppikonstruktorilla on kaksi sääntöä, yksi sen kummallekin arvokonstruktorille: x :: s Left x :: Either s t (22) y :: t Right y :: Either s t (23) Tämän tyyppikonstruktorin case-sääntö (17) saa muodon v :: Either s t x :: s y :: t x :: s w L :: u y :: t w R :: u case v of {Left x->w L ;Right y->w R } :: u (24) mutta tavallisesti käytetään Preludestakin löytyvää funktiota either :: (s -> u) -> (t -> u) -> Either s t -> u either f g v = case v of {Left x->f x;right y->g y} Unohdetaan hetkeksi tyypityssäännöistämme osat jos lauseke on tyyppiä eli osat lauseke :: Mitä jää? (20): Jos on todistettu sekä s että t niin voidaan todistaa myös (s,t) Tämähän on loogisen konjunktion sääntö kunhan vain kirjoitetaan(s,t) muodossa s t 139

11 Ohjelmoijan intuitio onkin että parissa on yksi kenttä tyyppiä s ja toinen tyyppiä t Tästä näkökulmasta fst esittää päättelysäännön s t s eli jos on todistettu konjunktio, niin on todistus myös sen ensimmäiselle konjunktille Vastaavasti snd on toisen konjunktin t päättelysääntö Näistä case-säännöistä jätetään lukematta myös niiden hahmojen tyypitykset, ja luetaankin vain lausekkeiden tyypitykset Tyyppi () on siis tyhjä konjunktio eli tosi (18): Jos oletuksella t voitiin todistaa u niin voidaan todistaa myös t -> u Tämähän on loogisen implikaation sääntö kunhan vain kirjoitetaan t -> u muodossa t u Funktioihin ei voi soveltaa case-lausekkeita mutta sen sijaan niitä voi kutsua: Kutsun tyypityssääntö (19) voidaan lukea jos on todistettu sekä t -> u että t niin voidaan todistaa myös u Tämähän on puolestaan päättelysääntö modus ponens eli implikaation käyttö : t u t u (25) (22): Jos on todistettu s niin voidaan todistaa myös Either s t Tämähän on loogisen disjunktion yksi sääntö kunhan vain kirjoitetaan Either s t muodossa s t Vastaavasti (23) on se toinen sääntö, joka todistaakin saman disjunktion jos t onkin todistettu Ohjelmoijan intuitio onkin että tässä tietueessa on joko kenttä tyyppiä s tai kenttä tyyppiä t, ja lisäksi tieto kumpi näistä kentistä siinä on Vastaava case-lauseke (24) on puolestaan päättelysääntö s t s u t u u eli jos on todistettu että s tai t ja että kummastakin seuraa u niin sitten voidaan todistaa myös u eli funktio either Siten tyypityssääntömme Tyyppi osat muodostavatkin propositionaalisen eli lauselogiikan (propositional logic) Tämä logiikka ei kuitenkaan olekaan se tuttu klassinen (classical) joka puhuu totuudesta, vaan konstruktiivinen (constructive) joka puhuukin todistuvuudesta Konstruktiivista logiikkaa nimitetään myös intuitionistiseksi (intuitionistic) Siis tyyppi onkin konstruktiivisen lauselogiikan kaava Väite Marsissa joko on elämää tai siellä ei ole elämää on 140

12 tosi klassisesti koska sen totuusarvo ei riipu Marsin todellisuudesta avoin konstruktiivisesti koska meillä ei ole vielä todistusta kummallekaan sen osaväitteelle Siis kolmannen poissuljetun laki φ φ on tautologia(na pätevä) klassisessa logiikassa mutta ei konstruktiivisessa Konstruktiivinen logiikka antaakin omalle implikaatiolleen Brouwer-Heyting- Kolmogorov-tulkinnan: Implikaatio t u pätee konstruktiivisesti, jos on olemassa jokin tapa muuntaa mikä tahansa todistus T kaavalle t todistukseksi U kaavalle u konstruoida U todistuksesta T Brouwer kehitti matematiikan perusteiden filosofiaa 1900-luvun alussa Heyting taas kehitti silloin sellaisen algebran, joka on konstruktiivisen logiikan taustalla samaan tapaan kuin binäärialgebra on klassisen logiikan taustalla Kolmogorov oli monipuolinen matemaatikko: tätä logiikkaa, todennäköisyyslaskennan aksiomatisointi, kompleksisuuden mitta, Klassisessa logiikassa taas implikaatio oli sama kuin mutta ei siis konstruktiivisessa φ ψ φ ψ Lausekkeet tyyppiä t ja u voidaan puolestaan nähdä esitystapoina näille todistuksille T ja U: Funktiot fst, snd ja either edustavat päättelysääntöjä, samoin funktion määrittely ja sen kutsu Siten lauseke onkin todistus tyyppinsä ilmaisemalle konstruktiivisen lauselogiikan kaavaille ja tyypintarkistus onko T :: t? todistuksen T tarkistamista ja halutun tyyppisen lausekkeen ohjelmointi onkin tällaisen todistuksen laatimista! Silloin BHK-tulkinnan vaatimaksi tavaksi puolestaan käy mikä tahansa lauseke, jonka tyyppi on F :: t u koska silloin lauseke F T antaa sopivan tuloksen U: Koska lausekkeissamme ei ole rekursiota, niin onnistunut tyypitys takaa normalisoinnin pysähtymisen Lausekkeissamme ei ole myöskään mitään, joka johtaisi suoritusaikaiseen virheeseen Siten funktion arvon laskenta eli ohjelman suoritus onkin tällaisen todistuksen sieventämistä kohden normaalimuotoaan, jossa sen sisältämät päättelyaskeleet kuten erityisesti (25) onkin oikaistu 141

13 Yhteenvetona edellä (hyvin epätarkasti ) luonnosteltu Curryn-Howardin vastaavuus (the Curry-Howard correspondence, the proofs-as-programs correspondence) on: käsite ohjelmoinnissa tyyppi jokin sen tyyppinen lauseke sen tyyppisen lausekkeen arvon laskenta eli suorittaminen eli sieventäminen halutun tyyppisen lausekkeen ohjelmointi näin ohjelmoidun lausekkeen tyypin tarkistus parametrinen monimuotoisuus sama käsite logiikassa kaava jokin sitä tyyppiä vastaavan kaavan todistus vastaavan todistuksen yksinkertaistaminen todistuksen laatiminen sen tyyppiä vastaavalle kaavalle näin laaditun todistuksen tarkistaminen yleistys kaikilla kaavoilla pätee, että Tämä vastaavuus inspiroi ohjelmoinnin ja ohjelmointikielten teoriaa kehittämään yhä ilmaisuvoimaisempia tyyppijärjestelmiä jotta tyypeillä voitaisiin ilmaista yhä enemmän ohjelmien spesifikaatioiden sisältämästä informaatiosta menetelmiä, joilla formaaleista loogisista todistuksista voisi generoida niihin liittyvän ohjelmakoodin (puoli)automaattisesti Silloin ohjelmoijasta tulisikin loogikko, joka todistaa konstruktiivisesti, että tyypeillä/kaavoilla esitetty spesifikaatio on todellakin mahdollista toteuttaa ja tietokone generoisi automaattisesti hänen todistuksestaan sitä vastaavan eli spesifikaation mukaisen ohjelmatoteutuksen Käytännössä tällainen äärimmäisen formaali korrektiuteen keskittyvä ohjelmointitapa rajoittuisi varmaankin sellaisiin ohjelmistoihin ja ohjelmistojen ydinosiin, joiden luotettavuus on aivan välttämätöntä Ehkäpä jonain päivänä 142

LAUSELOGIIKKA (1) Sanalliset ilmaisut ovat usein epätarkkoja. On ilmaisuja, joista voidaan sanoa, että ne ovat tosia tai epätosia, mutta eivät molempia. Ilmaisuja, joihin voidaan liittää totuusarvoja (tosi,

Lisätiedot

Luku 3. Listankäsittelyä. 3.1 Listat

Luku 3. Listankäsittelyä. 3.1 Listat Luku 3 Listankäsittelyä Funktio-ohjelmoinnin tärkein yksittäinen tietorakenne on lista. Listankäsittely on paitsi käytännöllisesti oleellinen aihe, se myös valaisee funktio-ohjelmoinnin ideaa. 3.1 Listat

Lisätiedot

Toinen muotoilu. {A 1,A 2,...,A n,b } 0, Edellinen sääntö toisin: Lause 2.5.{A 1,A 2,...,A n } B täsmälleen silloin kun 1 / 13

Toinen muotoilu. {A 1,A 2,...,A n,b } 0, Edellinen sääntö toisin: Lause 2.5.{A 1,A 2,...,A n } B täsmälleen silloin kun 1 / 13 2 3 Edellinen sääntö toisin: Lause 2.5.{A 1,A 2,...,A n } B täsmälleen silloin kun {A 1,A 2,...,A n,b } 0, jatkoa jatkoa 1 / 13 2 3 Edellinen sääntö toisin: Lause 2.5.{A 1,A 2,...,A n } B täsmälleen silloin

Lisätiedot

815338A Ohjelmointikielten periaatteet 2014-2015. Harjoitus 7 Vastaukset

815338A Ohjelmointikielten periaatteet 2014-2015. Harjoitus 7 Vastaukset 815338A Ohjelmointikielten periaatteet 2014-2015. Harjoitus 7 Vastaukset Harjoituksen aiheena on funktionaalinen ohjelmointi Scheme- ja Haskell-kielillä. Voit suorittaa ohjelmat osoitteessa https://ideone.com/

Lisätiedot

Tämä tarina on Fibonaccin lukujen ongelman alkuperäinen muotoilu.

Tämä tarina on Fibonaccin lukujen ongelman alkuperäinen muotoilu. Rekursiosta ja iteraatiosta Oletetaan että meillä on aluksi yksi vastasyntynyt kanipari, joista toinen on uros ja toinen naaras. Kanit saavuttavat sukukypsyyden yhden kuukauden ikäisinä. Kaninaaraan raskaus

Lisätiedot

Nimitys Symboli Merkitys Negaatio ei Konjuktio ja Disjunktio tai Implikaatio jos..., niin... Ekvivalenssi... jos ja vain jos...

Nimitys Symboli Merkitys Negaatio ei Konjuktio ja Disjunktio tai Implikaatio jos..., niin... Ekvivalenssi... jos ja vain jos... 2 Logiikkaa Tässä luvussa tutustutaan joihinkin logiikan käsitteisiin ja merkintöihin. Lisätietoja ja tarkennuksia löytyy esimerkiksi Jouko Väänäsen kirjasta Logiikka I 2.1 Loogiset konnektiivit Väitelauseen

Lisätiedot

14.1 Rekursio tyypitetyssä lambda-kielessä

14.1 Rekursio tyypitetyssä lambda-kielessä Luku 14 Rekursiiviset tyypit Edellisessä luvussa esitetyt tietue- ja varianttityypit eivät yksinään riitä kovin mielenkiintoisten tietorakenteiden toteuttamiseen. Useimmissa ohjelmissa tarvitaan erilaisia

Lisätiedot

Tietorakenteet ja algoritmit Johdanto Lauri Malmi / Ari Korhonen

Tietorakenteet ja algoritmit Johdanto Lauri Malmi / Ari Korhonen Tietorakenteet ja algoritmit Johdanto Lauri Malmi / Ari 1 1. JOHDANTO 1.1 Määritelmiä 1.2 Tietorakenteen ja algoritmin valinta 1.3 Algoritmit ja tiedon määrä 1.4 Tietorakenteet ja toiminnot 1.5 Esimerkki:

Lisätiedot

Matematiikan tukikurssi, kurssikerta 3

Matematiikan tukikurssi, kurssikerta 3 Matematiikan tukikurssi, kurssikerta 3 1 Epäyhtälöitä Aivan aluksi lienee syytä esittää luvun itseisarvon määritelmä: { x kun x 0 x = x kun x < 0 Siispä esimerkiksi 10 = 10 ja 10 = 10. Seuraavaksi listaus

Lisätiedot

Tietorakenteet ja algoritmit - syksy 2015 1

Tietorakenteet ja algoritmit - syksy 2015 1 Tietorakenteet ja algoritmit - syksy 2015 1 Tietorakenteet ja algoritmit - syksy 2015 2 Tietorakenteet ja algoritmit Johdanto Ari Korhonen Tietorakenteet ja algoritmit - syksy 2015 1. JOHDANTO 1.1 Määritelmiä

Lisätiedot

Kesälukio 2000 PK2 Tauluharjoituksia I Mallivastaukset

Kesälukio 2000 PK2 Tauluharjoituksia I Mallivastaukset Kesälukio 2000 PK2 Tauluharjoituksia I Mallivastaukset 2000-08-03T10:30/12:00 Huomaa, että joihinkin kysymyksiin on useampia oikeita vastauksia, joten nämä ovat todellakin vain mallivastaukset. 1 Logiikkaa

Lisätiedot

T Syksy 2004 Logiikka tietotekniikassa: perusteet Laskuharjoitus 7 (opetusmoniste, kappaleet )

T Syksy 2004 Logiikka tietotekniikassa: perusteet Laskuharjoitus 7 (opetusmoniste, kappaleet ) T-79144 Syksy 2004 Logiikka tietotekniikassa: perusteet Laskuharjoitus 7 (opetusmoniste, kappaleet 11-22) 26 29102004 1 Ilmaise seuraavat lauseet predikaattilogiikalla: a) Jokin porteista on viallinen

Lisätiedot

JFO: Johdatus funktionaaliseen ohjelmointiin

JFO: Johdatus funktionaaliseen ohjelmointiin JFO: Johdatus funktionaaliseen ohjelmointiin Matti Nykänen Tietojenkäsittelytieteen laitos, Itä-Suomen yliopisto matti.nykanen@uef.fi Lukuvuosi 2010-11, IV periodi Sisältö 1 Johdanto 1 1.1 Historiaa.....................................

Lisätiedot

Matematiikan peruskurssi 2

Matematiikan peruskurssi 2 Matematiikan peruskurssi Tentti, 9..06 Tentin kesto: h. Sallitut apuvälineet: kaavakokoelma ja laskin, joka ei kykene graaseen/symboliseen laskentaan Vastaa seuraavista viidestä tehtävästä neljään. Saat

Lisätiedot

Modus Ponens. JosAjaA B ovat tosia, niin välttämättä myösb on tosi 1 / 15. Modus Ponens. Ketjusääntö. Päättelyketju.

Modus Ponens. JosAjaA B ovat tosia, niin välttämättä myösb on tosi 1 / 15. Modus Ponens. Ketjusääntö. Päättelyketju. JosAjaA B ovat tosia, niin välttämättä myösb on tosi 1 / 15 JosAjaA B ovat tosia, niin välttämättä myösb on tosi (A (A B)) B on tautologia eli (A (A B)) B. 1 / 15 JosAjaA B ovat tosia, niin välttämättä

Lisätiedot

Reaalifunktioista 1 / 17. Reaalifunktioista

Reaalifunktioista 1 / 17. Reaalifunktioista säilyy 1 / 17 säilyy Jos A, B R, niin funktiota f : A B sanotaan (yhden muuttujan) reaalifunktioksi. Tällöin karteesinen tulo A B on (aiempia esimerkkejä luonnollisemmalla tavalla) xy-tason osajoukko,

Lisätiedot

LOAD R1, =2 Sijoitetaan rekisteriin R1 arvo 2. LOAD R1, 100

LOAD R1, =2 Sijoitetaan rekisteriin R1 arvo 2. LOAD R1, 100 Tiedonsiirtokäskyt LOAD LOAD-käsky toimii jälkimmäisestä operandista ensimmäiseen. Ensimmäisen operandin pitää olla rekisteri, toinen voi olla rekisteri, vakio tai muistiosoite (myös muuttujat ovat muistiosoitteita).

Lisätiedot

Sekalaiset tehtävät, 11. syyskuuta 2005, sivu 1 / 13. Tehtäviä

Sekalaiset tehtävät, 11. syyskuuta 2005, sivu 1 / 13. Tehtäviä Sekalaiset tehtävät, 11. syyskuuta 005, sivu 1 / 13 Tehtäviä Tehtävä 1. Johda toiseen asteen yhtälön ax + bx + c = 0, a 0 ratkaisukaava. Tehtävä. Määrittele joukon A R pienin yläraja sup A ja suurin alaraja

Lisätiedot

Taas laskin. TIES341 Funktio ohjelmointi 2 Kevät 2006

Taas laskin. TIES341 Funktio ohjelmointi 2 Kevät 2006 Taas laskin TIES341 Funktio ohjelmointi 2 Kevät 2006 Rakennepuutyyppi data Term = C Rational T F V String Term :+: Term Term : : Term Term :*: Term Term :/: Term Term :==: Term Term :/=: Term Term :

Lisätiedot

811120P Diskreetit rakenteet

811120P Diskreetit rakenteet 811120P Diskreetit rakenteet 2016-2017 3. Logiikka 3.1 Logiikka tietojenkäsittelyssä Pyritään formalisoimaan terveeseen järkeen perustuva päättely Sovelletaan monella alueella tietojenkäsittelyssä, esim.

Lisätiedot

Karteesinen tulo. Olkoot A = {1, 2, 3, 5} ja B = {a, b, c}. Näiden karteesista tuloa A B voidaan havainnollistaa kuvalla 1 / 21

Karteesinen tulo. Olkoot A = {1, 2, 3, 5} ja B = {a, b, c}. Näiden karteesista tuloa A B voidaan havainnollistaa kuvalla 1 / 21 säilyy Olkoot A = {1, 2, 3, 5} ja B = {a, b, c}. Näiden karteesista tuloa A B voidaan havainnollistaa kuvalla c b a 1 2 3 5 1 / 21 säilyy Esimerkkirelaatio R = {(1, b), (3, a), (5, a), (5, c)} c b a 1

Lisätiedot

Tenttiin valmentavia harjoituksia

Tenttiin valmentavia harjoituksia Tenttiin valmentavia harjoituksia Alla olevissa harjoituksissa suluissa oleva sivunumero viittaa Juha Partasen kurssimonisteen siihen sivuun, jolta löytyy apua tehtävän ratkaisuun. Funktiot Harjoitus.

Lisätiedot

MAT-13510 Laaja Matematiikka 1U. Hyviä tenttikysymyksiä T3 Matemaattinen induktio

MAT-13510 Laaja Matematiikka 1U. Hyviä tenttikysymyksiä T3 Matemaattinen induktio MAT-13510 Laaja Matematiikka 1U. Hyviä tenttikysymyksiä T3 Matemaattinen induktio Olkoon a 1 = a 2 = 5 ja a n+1 = a n + 6a n 1 kun n 2. Todista induktiolla, että a n = 3 n ( 2) n, kun n on positiivinen

Lisätiedot

Zeon PDF Driver Trial

Zeon PDF Driver Trial Matlab-harjoitus 2: Kuvaajien piirto, skriptit ja funktiot. Matlabohjelmoinnin perusteita Numeerinen integrointi trapezoidaalimenetelmällä voidaan tehdä komennolla trapz. Esimerkki: Vaimenevan eksponentiaalin

Lisätiedot

TIEA341 Funktio-ohjelmointi 1, kevät 2008

TIEA341 Funktio-ohjelmointi 1, kevät 2008 TIEA341 Funktio-ohjelmointi 1, kevät 2008 Luento 11 Antti-Juhani Kaijanaho Jyväskylän yliopisto Tietotekniikan laitos 21. tammikuuta 2008 Listakomprehensio Uusi tapa luoda (ja muokata) listoja: [ lauseke

Lisätiedot

Diskreetit rakenteet. 3. Logiikka. Oulun yliopisto Tietojenkäsittelytieteiden laitos 2015 / 2016 Periodi 1

Diskreetit rakenteet. 3. Logiikka. Oulun yliopisto Tietojenkäsittelytieteiden laitos 2015 / 2016 Periodi 1 811120P 3. 5 op Oulun yliopisto Tietojenkäsittelytieteiden laitos 2015 / 2016 Periodi 1 ja laskenta tarkastelemme terveeseen järkeen perustuvaa päättelyä formaalina järjestelmänä logiikkaa sovelletaan

Lisätiedot

fix e e (fix e). fix = λf.(λx.f (x x)) (λx.f (x x)) (9)

fix e e (fix e). fix = λf.(λx.f (x x)) (λx.f (x x)) (9) Käytännön funktionaaliset ohjelmointikielet esittävät rekursion tällä tavalla. Teorian näkökulmasta olisi kuitenkin eleganttia, jos oikean puolen Termissä ei tarvittaisi vasemman puolen Muuttujannimeä,

Lisätiedot

Muita vaativuusluokkia

Muita vaativuusluokkia Muita vaativuusluokkia Käydään lyhyesti läpi tärkeimpiä vaativuusluokkiin liittyviä tuloksia. Monet tunnetuista tuloksista ovat vaikeita todistaa, ja monet kysymykset ovat vielä auki. Lause (Ladner 1975):

Lisätiedot

Pythonin alkeet Syksy 2010 Pythonin perusteet: Ohjelmointi, skriptaus ja Python

Pythonin alkeet Syksy 2010 Pythonin perusteet: Ohjelmointi, skriptaus ja Python Pythonin alkeet Syksy 2010 Pythonin perusteet: Ohjelmointi, skriptaus ja Python 8. marraskuuta 2010 Ohjelmointi Perusteet Peruskäsitteitä Olio-ohjelmointi Pythonin alkeet Esittely Esimerkkejä Muuttujat

Lisätiedot

Java kahdessa tunnissa. Jyry Suvilehto

Java kahdessa tunnissa. Jyry Suvilehto Java kahdessa tunnissa Jyry Suvilehto Ohjelma Ohjelmointiasioita alkeista nippelitietoon n. 45 min Tauko 10 min Oliot, luokat ja muut kummajaiset n. 45 min Kysykää Sisältöä ei oikeasti ole 2x45 min täytteeksi,

Lisätiedot

1 Mitä funktionaalinen ohjelmointi on?

1 Mitä funktionaalinen ohjelmointi on? 1 Mitä funktionaalinen ohjelmointi on? On olemassa useita erilaisia ohjelmointiparadigmoja (programming paradigms) koska on useita erilaisia tapoja mallintaa ohjelmointiongelmia, esimerkiksi: Proseduraalinen

Lisätiedot

Ohjelmoinnin perusteet Y Python

Ohjelmoinnin perusteet Y Python Ohjelmoinnin perusteet Y Python T-106.1208 26.1.2009 T-106.1208 Ohjelmoinnin perusteet Y 26.1.2009 1 / 33 Valintakäsky if syote = raw_input("kerro tenttipisteesi.\n") pisteet = int(syote) if pisteet >=

Lisätiedot

Ohjelmoinnin peruskurssi Y1

Ohjelmoinnin peruskurssi Y1 Ohjelmoinnin peruskurssi Y1 CSE-A1111 30.9.2015 CSE-A1111 Ohjelmoinnin peruskurssi Y1 30.9.2015 1 / 27 Mahdollisuus antaa luentopalautetta Goblinissa vasemmassa reunassa olevassa valikossa on valinta Luentopalaute.

Lisätiedot

Ohjelmoinnin perusteet Y Python

Ohjelmoinnin perusteet Y Python Ohjelmoinnin perusteet Y Python T-106.1208 24.1.2011 T-106.1208 Ohjelmoinnin perusteet Y 24.1.2011 1 / 36 Luentopalaute kännykällä alkaa tänään! Ilmoittaudu mukaan lähettämällä ilmainen tekstiviesti Vast

Lisätiedot

Propositiot: Propositiot ovat väitelauseita. Totuusfunktiot antavat niille totuusarvon T tai E.

Propositiot: Propositiot ovat väitelauseita. Totuusfunktiot antavat niille totuusarvon T tai E. Propositiot: Propositiot ovat väitelauseita. Totuusfunktiot antavat niille totuusarvon T tai E. Perusaksioomat: Laki 1: Kukin totuusfunktio antaa kullekin propositiolle totuusarvoksi joko toden T tai epätoden

Lisätiedot

Insinöörimatematiikka A

Insinöörimatematiikka A Insinöörimatematiikka A Demonstraatio 3, 3.9.04 Tehtävissä 4 tulee käyttää Gentzenin järjestelmää kaavojen johtamiseen. Johda kaava φ (φ ) tyhjästä oletusjoukosta. ) φ ) φ φ 3) φ 4) φ (E ) (E ) (I, ) (I,

Lisätiedot

1 Logiikkaa. 1.1 Logiikan symbolit

1 Logiikkaa. 1.1 Logiikan symbolit 1 Logiikkaa Tieteessä ja jokapäiväisessä elämässä joudutaan tekemään päätelmiä. Logiikassa tutkimuskohteena on juuri päättelyt. Sen sijaan päätelmien sisältöön ei niinkäään kiinnitetä huomiota. Päätelmät

Lisätiedot

Johdatus diskreettiin matematiikkaan Harjoitus 5, Ratkaise rekursioyhtälö

Johdatus diskreettiin matematiikkaan Harjoitus 5, Ratkaise rekursioyhtälö Johdatus diskreettiin matematiikkaan Harjoitus 5, 14.10.2015 1. Ratkaise rekursioyhtälö x n+4 2x n+2 + x n 16( 1) n, n N, alkuarvoilla x 1 2, x 2 14, x 3 18 ja x 4 42. Ratkaisu. Vastaavan homogeenisen

Lisätiedot

Ohjelmoinnin perusteet Y Python

Ohjelmoinnin perusteet Y Python Ohjelmoinnin perusteet Y Python T-106.1208 9.2.2009 T-106.1208 Ohjelmoinnin perusteet Y 9.2.2009 1 / 35 Listat Esimerkki: halutaan kirjoittaa ohjelma, joka lukee käyttäjältä 30 lämpötilaa. Kun lämpötilat

Lisätiedot

Sisällys. 12. Näppäimistöltä lukeminen. Yleistä. Yleistä 12.1 12.2 12.3 12.4

Sisällys. 12. Näppäimistöltä lukeminen. Yleistä. Yleistä 12.1 12.2 12.3 12.4 Sisällys 12. Näppäimistöltä lukeminen Arvojen lukeminen näppäimistöltä yleisesti. Arvojen lukeminen näppäimistöltä Java-kielessä.. Luetun arvon tarkistaminen. Tietovirrat ja ohjausmerkit. Scanner-luokka.

Lisätiedot

TAMPEREEN YLIOPISTO Pro gradu -tutkielma. Roosa Niemi. Riippuvuuslogiikkaa

TAMPEREEN YLIOPISTO Pro gradu -tutkielma. Roosa Niemi. Riippuvuuslogiikkaa TAMPEREEN YLIOPISTO Pro gradu -tutkielma Roosa Niemi Riippuvuuslogiikkaa Informaatiotieteiden yksikkö Matematiikka Syyskuu 2011 Tampereen yliopisto Informaatiotieteiden yksikkö ROOSA NIEMI: Riippuvuuslogiikkaa

Lisätiedot

815338A Ohjelmointikielten periaatteet 2015-2016. Harjoitus 5 Vastaukset

815338A Ohjelmointikielten periaatteet 2015-2016. Harjoitus 5 Vastaukset 815338A Ohjelmointikielten periaatteet 2015-2016. Harjoitus 5 Vastaukset Harjoituksen aiheena ovat aliohjelmat ja abstraktit tietotyypit sekä olio-ohjelmointi. Tehtävät tehdään C-, C++- ja Java-kielillä.

Lisätiedot

Matematiikan tukikurssi

Matematiikan tukikurssi Matematiikan tukikurssi Kurssikerta 1 Määrittelyjoukoista Tarkastellaan funktiota, jonka määrittelevä yhtälö on f(x) = x. Jos funktion lähtöjoukoksi määrittelee vaikkapa suljetun välin [0, 1], on funktio

Lisätiedot

LUKU II HOMOLOGIA-ALGEBRAA. 1. Joukko-oppia

LUKU II HOMOLOGIA-ALGEBRAA. 1. Joukko-oppia LUKU II HOMOLOGIA-ALGEBRAA 1. Joukko-oppia Matematiikalle on tyypillistä erilaisten objektien tarkastelu. Tarkastelu kohdistuu objektien tai näiden muodostamien joukkojen välisiin suhteisiin, mutta objektien

Lisätiedot

Tähtitieteen käytännön menetelmiä Kevät 2009 Luento 4: Ohjelmointi, skriptaus ja Python

Tähtitieteen käytännön menetelmiä Kevät 2009 Luento 4: Ohjelmointi, skriptaus ja Python Tähtitieteen käytännön menetelmiä Kevät 2009 Luento 4: Ohjelmointi, skriptaus ja Python 31. tammikuuta 2009 Ohjelmointi Perusteet Pythonin alkeet Esittely Esimerkkejä Muuttujat Peruskäsitteitä Käsittely

Lisätiedot

5.1 Semanttisten puiden muodostaminen

5.1 Semanttisten puiden muodostaminen Luku 5 SEMNTTISET PUUT 51 Semanttisten puiden muodostaminen Esimerkki 80 Tarkastellaan kysymystä, onko kaava = (( p 0 p 1 ) (p 1 p 2 )) toteutuva Tätä voidaan tutkia päättelemällä semanttisesti seuraavaan

Lisätiedot

TIEA241 Automaatit ja kieliopit, kevät 2011 (IV) Antti-Juhani Kaijanaho. 31. maaliskuuta 2011

TIEA241 Automaatit ja kieliopit, kevät 2011 (IV) Antti-Juhani Kaijanaho. 31. maaliskuuta 2011 TIEA241 Automaatit ja kieliopit, kevät 2011 (IV) Antti-Juhani Kaijanaho TIETOTEKNIIKAN LAITOS 31. maaliskuuta 2011 Sisällys Sisällys Chomskyn hierarkia kieli säännöllinen kontekstiton kontekstinen rekursiivisesti

Lisätiedot

M = (Q, Σ, Γ, δ, q 0, q acc, q rej )

M = (Q, Σ, Γ, δ, q 0, q acc, q rej ) 6. LASKETTAVUUSTEORIAA Churchin Turingin teesi: Mielivaltainen (riittävän vahva) laskulaite Turingin kone. Laskettavuusteoria: Tarkastellaan mitä Turingin koneilla voi ja erityisesti mitä ei voi laskea.

Lisätiedot

Pikapaketti logiikkaan

Pikapaketti logiikkaan Pikapaketti logiikkaan Tämän oppimateriaalin tarkoituksena on tutustua pikaisesti matemaattiseen logiikkaan. Oppimateriaalin asioita tarvitaan projektin tekemisessä. Kiinnostuneet voivat lukea lisää myös

Lisätiedot

Nopea kertolasku, Karatsuban algoritmi

Nopea kertolasku, Karatsuban algoritmi Nopea kertolasku, Karatsuban algoritmi Mikko Männikkö 16.8.2004 Lähde: ((Gathen and Gerhard 1999) luku II.8) Esityksen kulku Algoritmien analysointia (1), (2), (3), (4) Klassinen kertolasku Parempi tapa

Lisätiedot

Ohjelmoinnin perusteet Y Python

Ohjelmoinnin perusteet Y Python Ohjelmoinnin perusteet Y Python T-106.1208 27.1.2010 T-106.1208 Ohjelmoinnin perusteet Y 27.1.2010 1 / 37 If-käsky toistokäskyn sisällä def main(): HELLERAJA = 25.0 print "Anna lampotiloja, lopeta -300:lla."

Lisätiedot

Rakenteiset päättelyketjut ja avoin lähdekoodi

Rakenteiset päättelyketjut ja avoin lähdekoodi Rakenteiset päättelyketjut ja avoin lähdekoodi Mia Peltomäki Kupittaan lukio ja Turun yliopiston IT-laitos http://crest.abo.fi /Imped Virtuaalikoulupäivät 24. marraskuuta 2009 1 Taustaa Todistukset muodostavat

Lisätiedot

TT00AA12-2016 - Ohjelmoinnin jatko (TT10S1ECD)

TT00AA12-2016 - Ohjelmoinnin jatko (TT10S1ECD) TT00AA12-2016 - Ohjelmoinnin jatko (TT10S1ECD) Ohjelmointikäytännöt 21/3/11 Mikko Vuorinen Metropolia Ammattikorkeakoulu 1 Sisältö 1) Mitä on hyvä koodi? 2) Ohjelmointikäytäntöjen merkitys? 3) Koodin asettelu

Lisätiedot

Matematiikan ja tilastotieteen laitos Algebra I - Kesä 2009 Ratkaisuehdoituksia harjoituksiin 8 -Tehtävät 3-6 4 sivua Heikki Koivupalo ja Rami Luisto

Matematiikan ja tilastotieteen laitos Algebra I - Kesä 2009 Ratkaisuehdoituksia harjoituksiin 8 -Tehtävät 3-6 4 sivua Heikki Koivupalo ja Rami Luisto Matematiikan ja tilastotieteen laitos Algebra I - Kesä 2009 Ratkaisuehdoituksia harjoituksiin 8 -Tehtävät 3-6 4 sivua Heikki Koivupalo ja Rami Luisto 3. Oletetaan, että kunnan K karakteristika on 3. Tutki,

Lisätiedot

Ohjelmoinnin perusteet Y Python

Ohjelmoinnin perusteet Y Python Ohjelmoinnin perusteet Y Python T-106.1208 28.2.2011 T-106.1208 Ohjelmoinnin perusteet Y 28.2.2011 1 / 46 Ohjelmointiprojektin vaiheet 1. Määrittely 2. Ohjelman suunnittelu (ohjelman rakenne ja ohjelman

Lisätiedot

Luku 6. Dynaaminen ohjelmointi. 6.1 Funktion muisti

Luku 6. Dynaaminen ohjelmointi. 6.1 Funktion muisti Luku 6 Dynaaminen ohjelmointi Dynaamisessa ohjelmoinnissa on ideana jakaa ongelman ratkaisu pienempiin osaongelmiin, jotka voidaan ratkaista toisistaan riippumattomasti. Jokaisen osaongelman ratkaisu tallennetaan

Lisätiedot

5.2 Ensimmäisen asteen yhtälö

5.2 Ensimmäisen asteen yhtälö 5. Ensimmäisen asteen ytälö 5. Ensimmäisen asteen yhtälö Aloitetaan antamalla nimi yhtälön osille. Nyt annettavat nimet eivät riipu yhtälön tyypistä tai asteesta. Tarkastellaan seuraavaa yhtälöä. Emme

Lisätiedot

Matematiikan didaktiikka, osa II Algebra

Matematiikan didaktiikka, osa II Algebra Matematiikan didaktiikka, osa II Algebra Sarenius Kasvatustieteiden tiedekunta, Oulun yksikkö Mitä on algebra? Algebra on aritmetiikan yleistys. Algebrassa siirrytään operoimaan lukujen sijaan niiden ominaisuuksilla.

Lisätiedot

Matematiikan tukikurssi

Matematiikan tukikurssi Matematiikan tukikurssi Kurssikerta 4 Jatkuvuus Jatkuvan funktion määritelmä Tarkastellaan funktiota f x) jossakin tietyssä pisteessä x 0. Tämä funktio on tässä pisteessä joko jatkuva tai epäjatkuva. Jatkuvuuden

Lisätiedot

Kaikkia alla olevia kohtia ei käsitellä luennoilla kokonaan, koska osa on ennestään lukiosta tuttua.

Kaikkia alla olevia kohtia ei käsitellä luennoilla kokonaan, koska osa on ennestään lukiosta tuttua. 6 Alkeisfunktiot Kaikkia alla olevia kohtia ei käsitellä luennoilla kokonaan, koska osa on ennestään lukiosta tuttua. 6. Funktion määrittely Funktio f : A B on sääntö, joka liittää jokaiseen joukon A alkioon

Lisätiedot

Esimerkkiprojekti. Mallivastauksen löydät Wroxin www-sivuilta. Kenttä Tyyppi Max.pituus Rajoitukset/Kommentit

Esimerkkiprojekti. Mallivastauksen löydät Wroxin www-sivuilta. Kenttä Tyyppi Max.pituus Rajoitukset/Kommentit Liite E - Esimerkkiprojekti E Esimerkkiprojekti Olet lukenut koko kirjan. Olet sulattanut kaiken tekstin, Nyt on aika soveltaa oppimiasi uusia asioita pienen, mutta täydellisesti muotoiltuun, projektiin.

Lisätiedot

Esimerkki A1. Jaetaan ryhmä G = Z 17 H = 4 = {1, 4, 4 2 = 16 = 1, 4 3 = 4 = 13, 4 4 = 16 = 1}.

Esimerkki A1. Jaetaan ryhmä G = Z 17 H = 4 = {1, 4, 4 2 = 16 = 1, 4 3 = 4 = 13, 4 4 = 16 = 1}. Jaetaan ryhmä G = Z 17 n H = 4 sivuluokkiin. Ratkaisu: Koska 17 on alkuluku, #G = 16, alkiona jäännösluokat a, a = 1, 2,..., 16. Määrätään ensin n H alkiot: H = 4 = {1, 4, 4 2 = 16 = 1, 4 3 = 4 = 13, 4

Lisätiedot

ClassPad 330 plus ylioppilaskirjoituksissa apuna

ClassPad 330 plus ylioppilaskirjoituksissa apuna ClassPad 330 plus ylioppilaskirjoituksissa apuna Suomessa sallittiin CAS (Computer Algebra System) laskimien käyttö keväästä 2012 alkaen ylioppilaskirjoituksissa. Norjassa ja Ruotsissa vastaava kehitys

Lisätiedot

Koe ma 1.3 klo 16-19 salissa A111, koeaika kuten tavallista 2h 30min

Koe ma 1.3 klo 16-19 salissa A111, koeaika kuten tavallista 2h 30min Koe Koe ma 1.3 klo 16-19 salissa A111, koeaika kuten tavallista 2h 30min Kokeessa saa olla mukana A4:n kokoinen kaksipuolinen käsiten tehty, itse kirjoitettu lunttilappu 1 Tärkeää ja vähemmäntärkeää Ensimmäisen

Lisätiedot

Java-kielen perusteita

Java-kielen perusteita Java-kielen perusteita valintalauseet 1 Johdantoa kontrollirakenteisiin Tähän saakka ohjelmissa on ollut vain peräkkäisyyttä eli lauseet on suoritettu peräkkäin yksi kerrallaan Tarvitsemme myös valintaa

Lisätiedot

Ohjelmoinnin perusteet Y Python

Ohjelmoinnin perusteet Y Python Ohjelmoinnin perusteet Y Python T-106.1208 7.2.2011 T-106.1208 Ohjelmoinnin perusteet Y 7.2.2011 1 / 39 Kännykkäpalautetteen antajia kaivataan edelleen! Ilmoittaudu mukaan lähettämällä ilmainen tekstiviesti

Lisätiedot

Injektio (1/3) Funktio f on injektio, joss. f (x 1 ) = f (x 2 ) x 1 = x 2 x 1, x 2 D(f )

Injektio (1/3) Funktio f on injektio, joss. f (x 1 ) = f (x 2 ) x 1 = x 2 x 1, x 2 D(f ) Injektio (1/3) Määritelmä Funktio f on injektio, joss f (x 1 ) = f (x 2 ) x 1 = x 2 x 1, x 2 D(f ) Seurauksia: Jatkuva injektio on siis aina joko aidosti kasvava tai aidosti vähenevä Injektiolla on enintään

Lisätiedot

Logiikka I 7. harjoituskerran malliratkaisut 19. - 23.3.07 Ratkaisut laati Miikka Silfverberg.

Logiikka I 7. harjoituskerran malliratkaisut 19. - 23.3.07 Ratkaisut laati Miikka Silfverberg. Logiikka I 7. harjoituskerran malliratkaisut 19. - 23.3.07 Ratkaisut laati Miikka Silfverberg. Olkoon L = {Lontoo, P ariisi, P raha, Rooma, Y hteys(x, y)}. Kuvan 3.1. kaupunkiverkko vastaa seuraavaa L-mallia

Lisätiedot

11.4. Context-free kielet 1 / 17

11.4. Context-free kielet 1 / 17 11.4. Context-free kielet 1 / 17 Määritelmä Tyypin 2 kielioppi (lauseyhteysvapaa, context free): jos jokainenp :n sääntö on muotoa A w, missäa V \V T jaw V. Context-free kielet ja kieliopit ovat tärkeitä

Lisätiedot

A274101 TIETORAKENTEET JA ALGORITMIT

A274101 TIETORAKENTEET JA ALGORITMIT A274101 TIETORAKENTEET JA ALGORITMIT ALGORITMIEN ANALYYSISTÄ 1.ratkaisu Laskentaaika hakkeri - optimoitu ALGORITMIANALYYSIÄ hyvä algoritmi hakkeri -optimoitu hyvä algoritmi Tehtävän koko Kuva mukailtu

Lisätiedot

TIE448 Kääntäjätekniikka, syksy 2009. Antti-Juhani Kaijanaho. 7. joulukuuta 2009

TIE448 Kääntäjätekniikka, syksy 2009. Antti-Juhani Kaijanaho. 7. joulukuuta 2009 TIE448 Kääntäjätekniikka, syksy 2009 Antti-Juhani Kaijanaho TIETOTEKNIIKAN LAITOS 7. joulukuuta 2009 Sisällys Sisällys Seuraava deadline Vaihe F maanantai 14.12. klo 12 rekisteriallokaatio Arvostelukappale

Lisätiedot

Prolog kielenä Periaatteet Yhteenveto. Prolog. Toni ja Laura Fadjukoff. 9. joulukuuta 2010

Prolog kielenä Periaatteet Yhteenveto. Prolog. Toni ja Laura Fadjukoff. 9. joulukuuta 2010 kielenä 9. joulukuuta 2010 Historia kielenä Historia Sovelluksia kehitettiin vuonna 1972 Kehittäjinä ranskalaiset Pääkehittäjä Alain Colmerauer Philippe Roussel programmation en logique Robert Kowalski

Lisätiedot

Kehittää ohjelmointitehtävien ratkaisemisessa tarvittavia metakognitioita!

Kehittää ohjelmointitehtävien ratkaisemisessa tarvittavia metakognitioita! Kehittää ohjelmointitehtävien ratkaisemisessa tarvittavia metakognitioita! eli... Hyvä kaava sanoo enemmän kuin,... tuhat riviä koodia!... sata riviä tekstiä!... kymmenen diagrammia! Sopimusohjelmointi

Lisätiedot

Dierentiaaliyhtälöistä

Dierentiaaliyhtälöistä Dierentiaaliyhtälöistä Markus Kettunen 4. maaliskuuta 2009 1 SISÄLTÖ 1 Sisältö 1 Dierentiaaliyhtälöistä 2 1.1 Johdanto................................. 2 1.2 Ratkaisun yksikäsitteisyydestä.....................

Lisätiedot

Lauselogiikka Tautologia

Lauselogiikka Tautologia Lauselogiikka Tautologia Hannu Lehto Tautologia Annetuista lauseista loogisilla konnektiiveillä saatu yhdistetty lause on on tautologia(pätevä), jos se on aina tosi siis riippumatta annettujen lauseiden

Lisätiedot

Sisällys. 3. Pseudokoodi. Johdanto. Johdanto. Johdanto ja esimerkki. Pseudokoodi lauseina. Kommentointi ja sisentäminen.

Sisällys. 3. Pseudokoodi. Johdanto. Johdanto. Johdanto ja esimerkki. Pseudokoodi lauseina. Kommentointi ja sisentäminen. Sisällys 3. Pseudokoodi Johdanto ja esimerkki. Pseudokoodi lauseina. Kommentointi ja sisentäminen. Ohjausrakenteet: Valinta if- ja if--rakenteilla. oisto while-, do-while- ja for-rakenteilla. 3.1 3.2 Johdanto

Lisätiedot

Taulukot. Jukka Harju, Jukka Juslin 2006 1

Taulukot. Jukka Harju, Jukka Juslin 2006 1 Taulukot Jukka Harju, Jukka Juslin 2006 1 Taulukot Taulukot ovat olioita, jotka auttavat organisoimaan suuria määriä tietoa. Käsittelylistalla on: Taulukon tekeminen ja käyttö Rajojen tarkastus ja kapasiteetti

Lisätiedot

Matematiikan tukikurssi

Matematiikan tukikurssi Matematiikan tukikurssi Kurssikerta 8 1 Funktion kuperuussuunnat Derivoituva funktio f (x) on pisteessä x aidosti konveksi, jos sen toinen derivaatta on positiivinen f (x) > 0. Vastaavasti f (x) on aidosti

Lisätiedot

2 Konekieli, aliohjelmat, keskeytykset

2 Konekieli, aliohjelmat, keskeytykset ITK145 Käyttöjärjestelmät, kesä 2005 Tenttitärppejä Tässä on lueteltu suurin piirtein kaikki vuosina 2003-2005 kurssin tenteissä kysytyt kysymykset, ja mukana on myös muutama uusi. Jokaisessa kysymyksessä

Lisätiedot

3 Raja-arvo ja jatkuvuus

3 Raja-arvo ja jatkuvuus 3 Raja-arvo ja jatkuvuus 3. Raja-arvon käsite Raja-arvo kuvaa funktion kättätmistä jonkin lähtöarvon läheisdessä. Raja-arvoa tarvitaan toisinaan siksi, että funktion arvoa ei voida laskea kseisellä lähtöarvolla

Lisätiedot

TAMPEREEN YLIOPISTO Pro gradu -tutkielma. Heidi Luukkonen. Sahlqvistin kaavat

TAMPEREEN YLIOPISTO Pro gradu -tutkielma. Heidi Luukkonen. Sahlqvistin kaavat TAMPEREEN YLIOPISTO Pro gradu -tutkielma Heidi Luukkonen Sahlqvistin kaavat Informaatiotieteiden yksikkö Matematiikka Maaliskuu 2013 Tampereen yliopisto Informaatiotieteiden yksikkö LUUKKONEN, HEIDI: Sahlqvistin

Lisätiedot

Aluksi. 1.1. Kahden muuttujan lineaarinen yhtälö

Aluksi. 1.1. Kahden muuttujan lineaarinen yhtälö Aluksi Matematiikan käsite suora on tarkalleen sama asia kuin arkikielen suoran käsite. Vai oliko se toisinpäin? Matematiikan luonteesta johtuu, että sen soveltaja ei tyydy pelkkään suoran nimeen eikä

Lisätiedot

Ohjelmoinnin peruskurssi Y1

Ohjelmoinnin peruskurssi Y1 Ohjelmoinnin peruskurssi Y1 CS-A1111 14.9.2016 CS-A1111 Ohjelmoinnin peruskurssi Y1 14.9.2016 1 / 19 Oppimistavoitteet: tämän luennon jälkeen osaat kirjoittaa Python-ohjelman, joka pyytää käyttäjältä lukuja,

Lisätiedot

Kerta 2. Kerta 2 Kerta 3 Kerta 4 Kerta 5. 1. Toteuta Pythonilla seuraava ohjelma:

Kerta 2. Kerta 2 Kerta 3 Kerta 4 Kerta 5. 1. Toteuta Pythonilla seuraava ohjelma: Kerta 2 Kerta 3 Kerta 4 Kerta 5 Kerta 2 1. Toteuta Pythonilla seuraava ohjelma: 2. Tulosta Pythonilla seuraavat luvut allekkain a. 0 10 (eli, näyttää tältä: 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 b. 0 100 c. 50 100 3.

Lisätiedot

Ohjelmoinnin peruskurssi Y1

Ohjelmoinnin peruskurssi Y1 Ohjelmoinnin peruskurssi Y1 CSE-A1111 16.9.2015 CSE-A1111 Ohjelmoinnin peruskurssi Y1 16.9.2015 1 / 26 Mahdollisuus antaa luentopalautetta Goblinissa vasemmassa reunassa olevassa valikossa on valinta Luentopalaute.

Lisätiedot

Kääreluokat (oppikirjan luku 9.4) (Wrapper-classes)

Kääreluokat (oppikirjan luku 9.4) (Wrapper-classes) Kääreluokat (oppikirjan luku 9.4) (Wrapper-classes) Kääreluokista Javan alkeistietotyypit ja vastaavat kääreluokat Autoboxing Integer-luokka Double-luokka Kääreluokista Alkeistietotyyppiset muuttujat (esimerkiksi

Lisätiedot

Ohjelmoinnin perusteet Y Python

Ohjelmoinnin perusteet Y Python Ohjelmoinnin perusteet Y Python T-106.1208 19.1.2011 T-106.1208 Ohjelmoinnin perusteet Y 19.1.2011 1 / 39 Haluatko antaa palautetta luennoista? Ilmoittaudu mukaan lähettämällä ilmainen tekstiviesti Vast

Lisätiedot

Ohjelmoinnin perusteet Y Python

Ohjelmoinnin perusteet Y Python Ohjelmoinnin perusteet Y Python T-106.1208 1.4.2009 T-106.1208 Ohjelmoinnin perusteet Y 1.4.2009 1 / 56 Tentti Ensimmäinen tenttimahdollisuus on pe 8.5. klo 13:00 17:00 päärakennuksessa. Tämän jälkeen

Lisätiedot

Tietotyypit ja operaattorit

Tietotyypit ja operaattorit Tietotyypit ja operaattorit Luennossa tarkastellaan yksinkertaisten tietotyyppien int, double ja char muunnoksia tyypistä toiseen sekä esitellään uusia operaatioita. Numeeriset tietotyypit ja muunnos Merkkitieto

Lisätiedot

Pythonin Kertaus. Cse-a1130. Tietotekniikka Sovelluksissa. Versio 0.01b

Pythonin Kertaus. Cse-a1130. Tietotekniikka Sovelluksissa. Versio 0.01b Pythonin Kertaus Cse-a1130 Tietotekniikka Sovelluksissa Versio 0.01b Listat 1/2 esimerkkejä listan peruskäytöstä. > lista=['kala','kukko','kissa','koira'] ['kala','kukko','kissa','koira'] >lista.append('kana')

Lisätiedot

v 8 v 9 v 5 C v 3 v 4

v 8 v 9 v 5 C v 3 v 4 Verkot Verkko on (äärellinen) matemaattinen malli, joka koostuu pisteistä ja pisteitä toisiinsa yhdistävistä viivoista. Jokainen viiva yhdistää kaksi pistettä, jotka ovat viivan päätepisteitä. Esimerkiksi

Lisätiedot

Perinteiset tietokoneohjelmat alkavat pääohjelmasta, c:ssä main(), jossa edetään rivi riviltä ja käsky käskyltä.

Perinteiset tietokoneohjelmat alkavat pääohjelmasta, c:ssä main(), jossa edetään rivi riviltä ja käsky käskyltä. TIETOKONEOHJELMIEN RAKENNE Perinteiset tietokoneohjelmat alkavat pääohjelmasta, c:ssä main(), jossa edetään rivi riviltä ja käsky käskyltä. Teollisuusautomaation ohjelmiin on lainattu runsaasti perinteisen

Lisätiedot

Logiikkaa Matematiikan mestariluokka, kevät 2010 Harjoitus 1a ( )

Logiikkaa Matematiikan mestariluokka, kevät 2010 Harjoitus 1a ( ) Logiikkaa Matematiikan mestariluokka, kevät 2010 Harjoitus 1a (23.1.2010) 1. Merkitään P := Elokuva on kiinnostava., Q := Käyn katsomassa elokuvan., R := Elokuvassa on avaruusolioita.. Kirjoita seuraavat

Lisätiedot

Saatteeksi. Lassi Kurittu

Saatteeksi. Lassi Kurittu Sisältö 1 Johdanto 1 1.1 Yleiskatsaus.............................. 1 1.2 Esimerkkikieli............................. 3 1.2.1 Syntaksi............................ 4 1.2.2 Semantiikka..........................

Lisätiedot

Reaalilukuvälit, leikkaus ja unioni (1/2)

Reaalilukuvälit, leikkaus ja unioni (1/2) Luvut Luonnolliset luvut N = {0, 1, 2, 3,... } Kokonaisluvut Z = {..., 2, 1, 0, 1, 2,... } Rationaaliluvut (jaksolliset desimaaliluvut) Q = {m/n m, n Z, n 0} Irrationaaliluvut eli jaksottomat desimaaliluvut

Lisätiedot

Ilpo Halonen 2005. 1.3 Päätelmistä ja niiden pätevyydestä. Luonnehdintoja logiikasta 1. Johdatus logiikkaan. Luonnehdintoja logiikasta 2

Ilpo Halonen 2005. 1.3 Päätelmistä ja niiden pätevyydestä. Luonnehdintoja logiikasta 1. Johdatus logiikkaan. Luonnehdintoja logiikasta 2 uonnehdintoja logiikasta 1 Johdatus logiikkaan Ilpo Halonen Syksy 2005 ilpo.halonen@helsinki.fi Filosofian laitos Humanistinen tiedekunta "ogiikka on itse asiassa tiede, johon sisältyy runsaasti mielenkiintoisia

Lisätiedot

Osoitin ja viittaus C++:ssa

Osoitin ja viittaus C++:ssa Osoitin ja viittaus C++:ssa Osoitin yksinkertaiseen tietotyyppiin Osoitin on muuttuja, joka sisältää jonkin toisen samantyyppisen muuttujan osoitteen. Ohessa on esimerkkiohjelma, jossa määritellään kokonaislukumuuttuja

Lisätiedot

Sisällys. 11. Javan toistorakenteet. Laskurimuuttujat. Yleistä

Sisällys. 11. Javan toistorakenteet. Laskurimuuttujat. Yleistä Sisällys 11. Javan toistorakenteet Laskuri- ja lippumuuttujat.. Tyypillisiä ohjelmointivirheitä: Silmukan rajat asetettu kierroksen verran väärin. Ikuinen silmukka. Silmukoinnin lopettaminen break-lauseella.

Lisätiedot

rm + sn = d. Siispä Proposition 9.5(4) nojalla e d.

rm + sn = d. Siispä Proposition 9.5(4) nojalla e d. 9. Renkaat Z ja Z/qZ Tarkastelemme tässä luvussa jaollisuutta kokonaislukujen renkaassa Z ja todistamme tuloksia, joita käytetään jäännösluokkarenkaan Z/qZ ominaisuuksien tarkastelussa. Jos a, b, c Z ovat

Lisätiedot

Käsitteistä. Reliabiliteetti, validiteetti ja yleistäminen. Reliabiliteetti. Reliabiliteetti ja validiteetti

Käsitteistä. Reliabiliteetti, validiteetti ja yleistäminen. Reliabiliteetti. Reliabiliteetti ja validiteetti Käsitteistä Reliabiliteetti, validiteetti ja yleistäminen KE 62 Ilpo Koskinen 28.11.05 empiirisessä tutkimuksessa puhutaan peruskurssien jälkeen harvoin "todesta" ja "väärästä" tiedosta (tai näiden modernimmista

Lisätiedot