Työolosuhteiden mukauttaminen uusin tutkimustieto ja käytännön ratkaisuja

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Työolosuhteiden mukauttaminen uusin tutkimustieto ja käytännön ratkaisuja"

Transkriptio

1 Työ kuuluu kaikille Työolosuhteiden mukauttaminen uusin tutkimustieto ja käytännön ratkaisuja Nina Nevala Vanhempi tutkija, Työterveyslaitos/STM Osatyökykyiset työssä -ohjelma Ma. prof. Jyväskylän yliopisto

2 Esityksen sisältö Osatyökykyiset työssä ohjelma sekä palvelu- ja keinovalikoiman kuvaus työolosuhteiden mukauttaminen määrittely ja uusin tutkimustieto tapausesimerkit

3 Sosiaali- ja terveysministeriö: Osatyökykyiset työssä ohjelma osatyökykyinen on henkilö, jolla on käytössään osa työkyvystään ja myös halu tämän kyvyn käyttämiseen (Vuorela 2008) näkökulma käännetään menetetystä työkyvystä jäljellä olevaan työkykyyn (Sosiaali- ja terveysministeriö 2013) oikeilla toimilla työssä pysymistä voidaan mahdollistaa ja tukea osatyökykyistä työelämässä työkyvyttömyyseläkkeellä oli 2011 yhteensä ihmistä työkyvyttömyyseläkkeisiin kului runsaat kolme miljardia euroa Suomessa työkyvyttömyyseläkkeelle siirtyy vuosittain noin ihmistä

4 Osatyökykyiset työssä -ohjelman tavoitteet 1. Lisätä osatyökykyisten henkilöiden mahdollisuuksia jatkaa työelämässä tai työllistyä 2. Vähentää osatyökykyisiin liittyviä ennakkoluuloja _work_ability

5 Osatyökykyiset työssä - toimintakonsepti uudenlainen toimintakonsepti, jossa työnantaja tai työ- ja elinkeinotoimisto nimeää työkykykoordinaattorin osatyökykyisen henkilön tueksi Työkykykoordinaattori suunnittelee ja räätälöi yhdessä osatyökykyisen henkilön kanssa eri keinoista (palvelut, tuet, etuudet) kokonaisuuden, jonka avulla henkilö pystyy jatkamaan työelämässä tai työllistyy Konseptissa hyödynnetään kuutta keinovalikoimaa: 1) työpaikan keinot, 2) terveydenhuolto, 3) kuntoutus, 4) koulutus, 5) työvoimapalvelut ja 6) sosiaaliturva

6 Työolosuhteiden mukauttaminen tarkoittaa työaikajärjestelyjä työn organisointia työympäristön kehittämistä apuvälineitä ja teknologiaratkaisuja toisilta saatavaa apua työmatkaliikkumisen ratkaisuja

7 Mitä työolosuhteissa oli mukautettu (Nevala ym. 2010, n=205) työaikajärjestelyt 45 % vaikutusmahdollisuudet työhön 41 % työtehtävät 40 % työpisteen ominaisuudet 40 % avun saaminen työpaikalla 38 % työterveyshuollon esteettömyys 35 % työvälineet, koneet, laitteet 34 % työasennon ylläpitäminen 29 % työmäärä ja työtahti 28 % auton pysäköinti 25 % ääniympäristö 11 % Työterveyslaitos

8 Työolosuhteiden mukauttaminen (mm. Zwerling ym. 2003) Poikkileikkaustutkimusten mukaan osatyökykyisten (n=4937) työolosuhteita on mukautettu etenkin: iäkkäämmillä työntekijöillä (40-50 v) korkeammin koulutetuilla täysipäiväisesti työskentelevillä ja yrittäjillä

9 Työolosuhteiden mukauttamisen vaikuttavuus Psykososiaaliset tekijät Tarpeeksi mukautuksia, % (n=83) Liian vähän mukautuksia, % (n=84) p Tyytyväisyys nykyiseen työhön (erittäin tai melko tyytyväinen) ,0005 Innostunut työstä ,0021 Stressin tunteminen (erittäin tai melko paljon) ,0013 Koettu työkyky (0 täysin työkyvytön 10 työkyky parhaimmillaan) 7,7 6,7 0,0036 9

10 Tyytyväisyys työolosuhteiden mukauttamiseen (Balser ja Harris 2008) 1. Jos työntekijä voi itse osallistua ja vaikuttaa työolosuhteiden mukauttamisen prosessiin > olla aktiivinen toimija 2. Työntekijä saa sellaisia ratkaisuja, joita hän on itse esittänyt ja jotka hän kokee tarpeellisiksi > tarvelähtöisyys

11 Mukauttamisratkaisujen kustannukset mukauttamisratkaisut voivat olla työnantajan itse kustantamia tai työnantaja voi saada niihin tukea (työolosuhteiden järjestelytuki) työolosuhteiden mukauttamisratkaisuista osa ei maksa mitään (Solovieva ym. 2009) työnantajan kustantamista mukautuksista (n=88) kolmannes maksoi alle 1000 > 3 sairauslomapäivän kustannus (Nevala ym. 2010) Työterveyslaitos

12 TE-toimisto: palkkatuki, työolosuhteiden järjestelytuki ja työhönvalmentajan palvelut palkkatuki osatyökykyisen palkkakustannuksiin enintään 32,66 /pv (2014) 2 vuoden ajan työolosuhteiden järjestelytuki työpaikan ulkoisiin olosuhteisiin tehtävät muutokset tai työntekijän henkilökohtainen opastus kertakorvaus enintään 4000 toisen antama apu enintään 18 kk, enintään 20 h x 20 = 400 /kk työhönvalmentaja enintään 50 h/ työllistyjä 12 kk ajan sopivien tehtävien etsiminen ja räätälöinti, mukautustarpeiden arviointi, etuudet, perehdytys Työterveyslaitos

13 Nina Nevala, Irmeli Pehkonen, Inka Koskela, Johanna Ruusuvuori, Heidi Anttila Työolosuhteiden mukauttaminen vammaisilla henkilöillä: vaikuttavuus sekä estävät ja edistävät tekijät Järjestelmällinen kirjallisuuskatsaus Kela, Työpapereita 61/2014 Journal of Occupational Rehabilitation 2014 (painossa)

14 Mukaan otettavien tutkimusten valintakriteerit määrälliset, laadulliset ja monimenetelmäiset tutkimukset englanninkieliset vertaisarvioidut alkuperäistutkimukset, jotka on julkaistu 1/ /2012 tutkimusten kohderyhmänä: työikäiset (16-65 v) henkilöt henkilöillä liikunta-, näkö-, kuulo-, puhe- tai/ja kehitysvamma, josta aiheutuu pysyvä toiminnallinen haitta työssä avoimilla työmarkkinoilla työolosuhteisiin tehty mukautusratkaisuja tutkimusten tulosmuuttujina jokin seuraavista työllistyminen, työssä jatkaminen (employment) työkyky (work ability) kustannus-hyöty (cost-benefit)

15 Tulokset on kohtalaista näyttöä siitä, että kohdennettu työolosuhteiden mukauttaminen (ammatillinen neuvonta ja ohjaus, koulutus ja pystyvyyden vahvistaminen, toisten antama apu, työaikajärjestelyt ja työn organisointi) tukee liikuntavammaisten henkilöiden työssä olemista ja vähentää kustannuksia vähäinen näyttö on siitä, että ns. case-managerien koordinoima työolosuhteiden mukauttaminen (yhteistyö, koulutus, työn apuvälineet, työmenetelmät) lisää aivovamman jälkeen työhön paluuta ja on kustannustehokasta verrattuna perinteiseen hoitoon

16 Työssä olemista edistäviä tekijöitä eri vammaryhmissä: henkilön hyvä pystyvyyden tunne työnantajan ja työyhteisön antama tuki henkilön opastus ja ohjaus joustavat työaikajärjestelyt työn organisointi

17 Sosiaaliturva: Osasairausvapaan vaikutukset työhön paluuseen ja jatkamiseen (Kausto ym. 2014) RCT-tutkimus, n=62, tuki- ja liikuntaelinvaivat Osasairausvapaalla (40-60 %) olevat palasivat työhön keskimäärin 12 päivässä, kun verrokkiryhmällä (täysi sairausloma) vastaava aika oli 20 pv Osasairausvapaa toimii täyttä sairauslomaa paremmin etenkin 45+ ikäisillä Tulosta voi selittää mm. iäkkäämpien työntekijöiden vakiintuneempi asema ja paremmat vaikutusmahdollisuudet työssä

18 Kuntoutus: apuvälineteknologian vaikuttavuus (Anttila H, Samuelsson K, Salminen A-L, Brandt Å: Quality of evidence of assistive technology interventions for people with disability: An overview of systematic reviews. Technology and Disability 2012, 24: 9 48) 44 korkealaatuista systemaattista katsausta, joissa kohderyhmänä aikuiset ja ikäihmiset korkealaatuinen vaikuttavuusnäyttö yksittäisistä apuvälineistä ikäihmisten ryhmässä vähän näyttöä apuvälineiden vaikuttavuudesta työelämässä

19 Työvoimapalvelut: Työhönvalmennus ja sen kehittämistarpeet (Härkäpää ym. 2013) ammatillista kuntoutusta (Kela) ja työllistämistoimenpide (TE-palvelut) perustuu kansainväliseen tuetun työllistämisen malliin (individual placement and support) (Wehman 2012, Crowther ym. 2001) monimenetelmäinen tutkimus työllistymistulokset vähäisiä, mutta osallistujat kokivat toiminnasta olevan monenlaisia hyötyjä

20 Juristin työ ja MS-tauti Nevala N. Työterveyslääkäri 2012; 30(3): vuotias juristi Helsingistä MS diagnoosi vuonna 2000 toistuvat väsymysjaksot ja tasapainovaikeudet kävelykeppi Työn sisältö neuvottelee pankin varainhankintaan liittyviä sopimuksia asiantuntijan yksintyötä maailmantason monimutkaisten sopimusten parissa työ edellyttää hyvää substanssiosaamista, englanninkielentaitoa ja jatkuvaa uuden oppimista

21 Juristin työ ja MS-tauti Työn organisointi projektityö > vähemmän stressaava sopimustyö videoneuvottelu vähentää matkustamista kokoukset järjestetään lähellä työhuonetta Työaikajärjestelyt osa-aikainen (60 %) työ ja osatyökyvyttömyyseläke (40 %) yksilölliset työajat ja mahdollisuus vuorotteluvapaaseen (kaikilla) liukuva työaika, sisään >9.30, ulos 15.15> Työmatkan kulkeminen työmatkat taksilla, kunta korvaa vammaispalvelulain perusteella

22 Juristin työ ja MS-tauti Työympäristö työpaikkarakennuksessa ja koko korttelissa huomioitu esteettömyys huonekohtainen lämpötilansäätö ja epäsuora valaistus kaikissa työhuoneissa työpiste mitoitettu -työvälineet ja tavarat sopivalla etäisyydellä sähköinen työpöytä, rullahiiri, erityistyölasit Työyhteisön toiminta vahtimestari avaa ulko-oven, hissillä omaan kerrokseen keittiöhenkilöt auttaa ruoan ottamisessa ja tarjottimen kantamisessa työilmapiirikyselyssä kysymys erilaisuuden hyväksynnästä Työterveyshuolto ja kuntoutus työterveyshuollon kanssa säännölliset keskustelut työstä ja mukautusten tarpeesta osallistuu viikolla eläkepäivinä avokuntoutusryhmään

23 Näkövammainen työntekijä call centerissä Rekrytointi (avoin työpaikkailmoitus) hakemuksessa ei mainintaa vammasta haastattelussa kertoi näkövammasta, palkkatuesta ja omista apuvälineistä Työaikajärjestelyt normaali työaika Työn organisointi, työjärjestelyt tarkennettu kokouskäytäntöjä esityslistat ja aineistot etukäteen kokousmuistiot urakehitysmahdollisuus esim. esimieskoulutus

24 Työympäristö tilojen esteettömyyttä parannettu: sisäänkäynti, hissi, hyvät kontrastit, vapaat kulkuväylät kaikilla työntekijöillä sähköisesti säädettävät työpisteet Apuvälineet tietokoneen ruudunlukuohjelma (muuttaa ruudulla olevan tekstin ääneksi) tietokoneen suurennusohjelma lukutelevisio: suurentaa paperilla olevan tekstin näytölle Työmatkaliikkuminen taksi Toisen henkilön antama apu työkaveri lukee kokouksissa pptesitykset ääneen

25 Terveyskeskus Keskussairaala Kela Myöntäjä Apuväline Miten auttaa Suurennuslasit Suurentaa tekstiä Sanelin Valkoinen keppi Matkapuhelimen ruudunlukuohjelma Kalliit optiset apuvälineet kuten erityislukulasit ja kiikarilasit Tallentaa puhetta Auttaa liikkumisessa Lukee tekstin ääneen matkapuhelimen ruudulta Suurentavat luettavaa tekstiä Tietotekniset apuvälineet ja -ohjelmat Mahdollistavat tietokoneella työskentelyn Opaskoira Tietotekniset apuvälineet ja ohjelmat, kuten näytön varsi ja erikoisnäppäimistöt, sekä suurennus-, ruudunluku- ja puhesyntetisaattoriohjelmat Pistekirjoitustulostin Pistenäyttö näppäimistön edessä Opastaa liikkumisessa Mahdollistavat tietokoneella työskentelyn Tulostaa tekstin pistekirjoituksena paperille Mahdollistaa tietokoneen näytöllä olevan tekstin lukemisen pistekirjoituksena Mahdollistaa äänikirjojen

26

Työn sisältö ja työolosuhteiden mukauttaminen avoimilla työmarkkinoilla toimivilla vammaisilla ja pitkäaikaissairailla

Työn sisältö ja työolosuhteiden mukauttaminen avoimilla työmarkkinoilla toimivilla vammaisilla ja pitkäaikaissairailla Työn sisältö ja työolosuhteiden mukauttaminen avoimilla työmarkkinoilla toimivilla vammaisilla ja pitkäaikaissairailla Loppuraportti 15.12.2010 Nina Nevala Tiina Kalliomäki-Levanto Kirsi Jääskeläinen Maria

Lisätiedot

Työn sisältö ja työolosuhteiden mukauttaminen avoimilla työmarkkinoilla toimivilla vammaisilla ja pitkäaikaissairailla

Työn sisältö ja työolosuhteiden mukauttaminen avoimilla työmarkkinoilla toimivilla vammaisilla ja pitkäaikaissairailla Työn sisältö ja työolosuhteiden mukauttaminen avoimilla työmarkkinoilla toimivilla vammaisilla ja pitkäaikaissairailla Nina Nevala Tiina Kalliomäki-Levanto Kirsi Jääskeläinen Maria Hirvonen Anneli Pekkarinen

Lisätiedot

OSATYÖKYKYISEN TYÖSSÄ JATKAMISEN JA TYÖLLISTYMISEN TUKEMINEN

OSATYÖKYKYISEN TYÖSSÄ JATKAMISEN JA TYÖLLISTYMISEN TUKEMINEN Mirkka Vuorento ja Kimmo Terävä OSATYÖKYKYISEN TYÖSSÄ JATKAMISEN JA TYÖLLISTYMISEN TUKEMINEN Kirjallisuuskatsaus ja haastattelututkimus Kuntoutussäätiö OSATYÖKYKYISEN TYÖSSÄ JATKAMISEN JA TYÖLLISTYMISEN

Lisätiedot

OSATYÖKYKYISET TYÖSSÄ

OSATYÖKYKYISET TYÖSSÄ Sosiaali- ja terveysministeriön raportteja ja muistioita 2013:29 Toimintakonsepti osatyökykyisten työllistymiseksi OSATYÖKYKYISET TYÖSSÄ Helsinki 2013 2 LUKIJALLE Osatyökykyinen on henkilö, jolla on käytössään

Lisätiedot

Asiantuntijauralla. Työolojen mukauttaminen on tiimityötä. Oikea palkkatyö on lottovoitto. Mukautuva työpaikka. mukautuva työpaikka

Asiantuntijauralla. Työolojen mukauttaminen on tiimityötä. Oikea palkkatyö on lottovoitto. Mukautuva työpaikka. mukautuva työpaikka Työolojen mukauttaminen on tiimityötä Asiantuntijauralla Oikea palkkatyö on lottovoitto Mukautuva työpaikka Sijoittaisitko työllisyyteen? mukautuva työpaikka alkusanat Nina Nevala vanhempi tutkija Työterveyslaitos/Sosiaali-

Lisätiedot

Välityömarkkinat ja työnantajayhteistyön kehittäminen Keski-Suomi/Jyväskylä 10.2.2015

Välityömarkkinat ja työnantajayhteistyön kehittäminen Keski-Suomi/Jyväskylä 10.2.2015 Välityömarkkinat ja työnantajayhteistyön kehittäminen Keski-Suomi/Jyväskylä 10.2.2015 Petri Puroaho Tilaisuuden tavoite Vahvistaa Keski-Suomen välityömarkkinatoimijoiden tietoa työllistämisen tukimuodoista

Lisätiedot

Työelämän taitekohdissa

Työelämän taitekohdissa opas hyvään arkeen Työelämän taitekohdissa opas MS-tautia tai harvinaista etenevää neurologista sairautta sairastavalle suomen ms-liiton julkaisuja työelämän taitekohdissa Suomen MS-liiton julkaisusarja

Lisätiedot

Kuulokojeen käyttäjät työelämässä

Kuulokojeen käyttäjät työelämässä Kuulokojeen käyttäjät työelämässä Tietoa työstä MONIMENETELMÄINEN TUTKIMUS KUULOKOJEEN KÄYTÖN ESTEISTÄ JA EDISTEISTÄ TYÖELÄMÄSSÄ Inka Koskela Johanna Ruusuvuori Pirjo Juvonen-Posti Nina Nevala Päivi Husman

Lisätiedot

Työpaikkavalmentaja osatyökykyisen henkilön työllistymisen tukena

Työpaikkavalmentaja osatyökykyisen henkilön työllistymisen tukena Kristiina Leinonen Työpaikkavalmentaja osatyökykyisen henkilön työllistymisen tukena Työpaikkavalmentajien ja heidän esimiesten näkemyksiä työpaikkavalmentajuudesta Metropolia Ammattikorkeakoulu Sosiaalialan

Lisätiedot

Vammaiset, vajaakuntoiset ja kuntoutujat työmarkkinoilla Opas työnantajille

Vammaiset, vajaakuntoiset ja kuntoutujat työmarkkinoilla Opas työnantajille Vammaiset, vajaakuntoiset ja kuntoutujat työmarkkinoilla Opas työnantajille Sisältö 1. Julkaisun tarkoitus... 1 2. Mitä tarkoitetaan vammaisella, vajaakuntoisella ja kuntoutujalla?... 2 3. Monimuotoinen

Lisätiedot

Työterveyslaitoksen Toimintakertomus 2014

Työterveyslaitoksen Toimintakertomus 2014 Työterveyslaitoksen Toimintakertomus 201 Helsinki 2015 Toimintakertomus_201.indd 1 7..2015 1:3:39 2 Toimintakertomus_201.indd 2 7..2015 1:3:0 Sisällys Vuosi 201 Työterveyslaitoksessa 1 Työterveyslaitoksen

Lisätiedot

Työtä tekijälle vaikutukset näkyviksi

Työtä tekijälle vaikutukset näkyviksi Työtä tekijälle vaikutukset näkyviksi Toiveista tekoihin -projekti 2012 2013 Teot tutuiksi -projekti 2013 2015 Osatyökykyisyys Osatyökykyisyydellä tarkoitetaan sellaista toimintakyvyn vajausta, josta on

Lisätiedot

Opinnollistaminen haastaa työvalmennuskeskukset. lisää työn ymmärrystä! Saarioisilla on mukautettu työtä ja työolosuhteita

Opinnollistaminen haastaa työvalmennuskeskukset. lisää työn ymmärrystä! Saarioisilla on mukautettu työtä ja työolosuhteita Opinnollistaminen haastaa työvalmennuskeskukset TTL:n pääjohtaja: Työterveyshuoltoon lisää työn ymmärrystä! Saarioisilla on mukautettu työtä ja työolosuhteita 1 2011 Kyvyt käyttöön on vammaisten ja osatyökykyisten

Lisätiedot

Sisältö LUKIJALLE. EPILEPSIA Epilepsian hyvä hoito on työssäkäynnin edellytys Mitä epilepsia on?

Sisältö LUKIJALLE. EPILEPSIA Epilepsian hyvä hoito on työssäkäynnin edellytys Mitä epilepsia on? & Työ epilepsia Sisältö LUKIJALLE 3 EPILEPSIA Epilepsian hyvä hoito on työssäkäynnin edellytys Mitä epilepsia on? 4 4 5 KOHTI TYÖELÄMÄÄ Epilepsia ja ammatinvalinta Koulutusväylät Opiskelun rahoittaminen

Lisätiedot

Työvoimapulaa monilla aloilla - vammaisten ihmisten työttömyysaste korkea

Työvoimapulaa monilla aloilla - vammaisten ihmisten työttömyysaste korkea Make It Work Make It Work This booklet is an introduction and guidelines to how to make your organisation s trainee programmes and internships open and accessible to everyone. Use the booklet as help to

Lisätiedot

Hanki taitoa! Koulutuksen ja työllistymisen tukimuodot

Hanki taitoa! Koulutuksen ja työllistymisen tukimuodot Hanki taitoa! Koulutuksen ja työllistymisen tukimuodot Hanki taitoa! Koulutuksen ja työllistymisen tukimuodot Invalidiliitto ry Sisällys Lukijalle...3 Yhdenvertaisuus työelämässä..3 Opiskelu ja ammatillinen

Lisätiedot

Esteetön työpaikka - arviointimenetelmä ja hyvien ratkaisujen tietopankki

Esteetön työpaikka - arviointimenetelmä ja hyvien ratkaisujen tietopankki Esteetön työpaikka - arviointimenetelmä ja hyvien ratkaisujen tietopankki Nina Nevala Tiimipäällikkö, dos. Millainen on esteetön työpaikka? työpaikkarakennus on esteetön työpaikalla on helppo liikkua ja

Lisätiedot

Hanki taitoa! Koulutuksen ja työllistymisen tukimuodot

Hanki taitoa! Koulutuksen ja työllistymisen tukimuodot Hanki taitoa! Koulutuksen ja työllistymisen tukimuodot Hanki taitoa! Koulutuksen ja työllistymisen tukimuodot Invalidiliitto ry Sisällysluettelo Oppaan tarkoitus...2 1. Ammatillinen kuntoutus...3 1.1.

Lisätiedot

Vammaisten ja osatyökykyisten. työllisyys Suomessa. Mitä olisi osallistava työllisyyspolitiikka?

Vammaisten ja osatyökykyisten. työllisyys Suomessa. Mitä olisi osallistava työllisyyspolitiikka? Asiaa vammaisten ihmisten ja mielenterveyskuntoutujien 1 14 Sivu asumisesta ja itsenäisestä elämästä. TEEMA Vammaisten ihmisten työllisyys Vammaisten ja osatyökykyisten työllisyys Suomessa Vammaisten ja

Lisätiedot

Vajaakuntoisen työkyvyn arviointiin liittyviä näkökulmia

Vajaakuntoisen työkyvyn arviointiin liittyviä näkökulmia Vajaakuntoisen työkyvyn arviointiin liittyviä näkökulmia Ari Kaukiainen, dosentti Puheenjohtaja, Toimintakyky työikäisillä asiantuntijaryhmä Lääketieteellinen johtaja, LähiTapiola Keskinäinen Vakuutusyhtiö

Lisätiedot

Susanna Koivula MASENTUNUT TYÖNTEKIJÄ TYÖTERVEYSHUOLLON ASIAKKAANA

Susanna Koivula MASENTUNUT TYÖNTEKIJÄ TYÖTERVEYSHUOLLON ASIAKKAANA Susanna Koivula MASENTUNUT TYÖNTEKIJÄ TYÖTERVEYSHUOLLON ASIAKKAANA Kuntoutusohjauksen ja - suunnittelun koulutusohjelma 2012 MASENTUNUT TYÖNTEKIJÄ TYÖTERVEYSHUOLLON ASIAKKAANA Koivula, Susanna Satakunnan

Lisätiedot

TUKEA MASENNUKSEN JÄLKEISEEN TYÖHÖN PALUUSEEN

TUKEA MASENNUKSEN JÄLKEISEEN TYÖHÖN PALUUSEEN Raija Tiainen, Marja Oivo, Jouni Puumalainen ja Johanna Korkeamäki Mielenterveysongelmien esiintyvyys ei ole väestössä lisääntynyt. viime vuosina. Erityisesti ovat lisääntyneet masennuksen perusteella

Lisätiedot

Huonokuuloisten henkilöiden työkokeilu työllistyvyyden näkökulmasta

Huonokuuloisten henkilöiden työkokeilu työllistyvyyden näkökulmasta Huonokuuloisten henkilöiden työkokeilu työllistyvyyden näkökulmasta Raija-Liisa Kokko 0185462 Helena Bräysy 0417732 Pro gradu -tutkielma 6.5.2012 Kuntoutustiede 120 op SKUN3070 40 op Lapin yliopisto: YTK

Lisätiedot

ESTE Työpaikan esteettömyyden arviointi

ESTE Työpaikan esteettömyyden arviointi ESTE Työpaikan esteettömyyden arviointi Arviointilomake Taustatiedot Nimi Ikä v Ammatti Työpaikka Työpaikan osoite Puhelin Sähköposti Keskeiset työtehtävät Päivämäärä ja arvioija / 20 Toimintarajoitteet

Lisätiedot

Työhyvinvointia hyvinvointityöhön

Työhyvinvointia hyvinvointityöhön Työhyvinvointia hyvinvointityöhön 24.11.2011 TYÖHYVINVOINTIA HYVINVOINTITYÖHÖN Johdanto Tässä oppaassa käsitellään työhyvinvointiin liittyviä kysymyksiä. Pääpaino on sellaisissa työkyvyn hallinnan toimintamalliin

Lisätiedot

Vammaisten ja pitkäaikaissairaiden nuorten aktiivinen osallisuus

Vammaisten ja pitkäaikaissairaiden nuorten aktiivinen osallisuus Vammaisten ja pitkäaikaissairaiden nuorten aktiivinen osallisuus Kansallinen raportti Suomi Wyattville Road, Loughlinstown, Dublin 18, Ireland. - Tel: (+353 1) 204 31 00 - Fax: 282 42 09 / 282 64 56 email:

Lisätiedot

käyttöön Lintsi Työterveyshuolto Positiivinen erityiskohtelu satojen nuorten ensimmäinen työpaikka palkkaa työvalmentajia lupa tukea JUTTUTYYPPI

käyttöön Lintsi Työterveyshuolto Positiivinen erityiskohtelu satojen nuorten ensimmäinen työpaikka palkkaa työvalmentajia lupa tukea JUTTUTYYPPI JUTTUTYYPPI käyttöön OSATYÖKYKYISTEN TYÖLLISTYMISEN ERIKOISLEHTI 1/2014 Lintsi satojen nuorten ensimmäinen työpaikka Työterveyshuolto palkkaa työvalmentajia Positiivinen erityiskohtelu lupa tukea KYVYT

Lisätiedot

Palveluinnovaatiot ja sosiaaliset näkökulmat julkisissa hankinnoissa

Palveluinnovaatiot ja sosiaaliset näkökulmat julkisissa hankinnoissa Harri Kostilainen & Pekka Pättiniemi (Toim.): Avauksia yhteiskunnallisen yritystoiminnan tutkimukseen, 2013. Riitta-Maija Hämäläinen Palveluinnovaatiot ja sosiaaliset näkökulmat julkisissa hankinnoissa

Lisätiedot

Työnantajan tehtäviä Työterveyshuolto

Työnantajan tehtäviä Työterveyshuolto Työnantajan tehtäviä Työterveyshuolto Työterveyshuollon järjestäminen heti sosiaalisen yrityksen toiminnan alusta alkaen on sekä yrittäjälle että koko työyhteisölle tarpeellinen ja kannattava sijoitus.

Lisätiedot