Ylioppilaskunnan toimisto, kokoushuone KK245, Oulun yliopisto, Erkki Koiso Kanttilan katu 1, X1-ovi, 2.krs, Oulu

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Ylioppilaskunnan toimisto, kokoushuone KK245, Oulun yliopisto, Erkki Koiso Kanttilan katu 1, X1-ovi, 2.krs, 90570 Oulu"

Transkriptio

1 0 A\v OULUN O tif f( KUNTA Hawtuksen kokouks< OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNNAN HALLITUKSEN KOKOUS 3/2015 Aika: klo Paikka: Ylioppilaskunnan toimisto, kokoushuone KK245, Oulun yliopisto, Erkki Koiso Kanttilan katu 1, X1-ovi, 2.krs, Oulu Jäsenet: Sun Nousiainen (puheenjohtaja) Henri Fröjdholm Kati Hannila Moona Haverinen Susanna Maununiemi Nico Numminen Joni Ollikainen Anniina Pyhäjärvi , Lisäksi: PS Manninen (sihteeri) 1 Kokouksen avaus HPJ Nousiainen avasi kokouksen klo LailLisuus ja päätösvattaisuus Ylioppilaskunnan hallintosäännön 21 mukaan hallitus kokoontuu hallituksen puheenjohtajan, tai hänen estyneenä ollessaan hallituksen varapuheenjohtajan, päättämänä ajankohtana. Koko uskutsun antaa hallituksen puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan hallituksen varapuheenjohtaja. Hallituksen järjestä ytymiskokous on kutsuttava koolle viimeistään 2. päivänä ennen kokousta. Hallitus päättää järjestäytymiskokouksessaan tarvittavasta koouekutsumisojasta järjestä ytymiskokouksen jälkeen. Hallintosäännön 22 mukaan hallituksen kokous on päätösvaltainen, jos kokouksessa on saapuvilla hallituksen jäseniä vähintään puolet hallituksen jäsenten lukumäärästä, joiden joukossa on oltava hallituksen puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja. OYYH päätti kokouksessaan 1/2015, että hallituksen koollekutsumisaika loppuvuonna 2015 on edellisen vuorokauden aikana, mutta kiireellisessä tilanteessa kokous voidaan kutsua koolle lyhyemmälläkin varoajal la. Päätösesitys: Todetaan kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. 3 5 Pöytäkirjantarkastajien valinta Päätösesitys: Valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa. Pöytäkirjantarkastajat toimivat tarvittaessa äänten laskij oma. Päätös: Valittiin pöytäkirjantarkastajiksi HJ Numminen & HJ Ollikainen. Pöytäkirjantarkastajat toimivat tarvittaessa ääntenlaskijoina. PJ Siht Pkt OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNTA KIRJEET: PL250, OULUN YLIOPISTO. VIERAILUT: ERKKI Kl150 KANUILAN KATU, Xl OVI, 2. KRS, OULU. PUH: , fl.fi, WvVW.OYY.FI

2 5) 0 O ( A\v ffff OULUN KUNTA Hatiituksen kokouks2k 4 Esityslistan hyväksyminen kokouksen työjärjestykseksi Päätösesitys 29.1.: Lisätään esityslistalle uusi kohta 14 HS Guttormin irtisanoutumisilmoitus sekä kutsuihin kutsu Arvoseminaariin Muiden pykälien numerointi muuttuu vastaavasti. 5 Ilm oitusasiat Päätösesitys: Merkitään tiedoksi seuraavat ilmoitusasiat: Yliopiston päätökset: Koulutusrakenteen uudistaminen (39 koulutusohjelmaa lopetetaan, OY:n halutus) Oulun yliopiston opiskelijakeskuksen palvelutiimin nimeäminen (koulutusrehtori Silvn & koulutuspalveluiden johtaja Raudasoja) Ylioppilaskunnan sääntöjen vahvistaminen (rehtori Niinimäki & hallintojohtaja Kiuru) Muut: KA Määttä ja HJ Numminen koulutusneuvoston kokouksessa KA Määttä Opiskelijoiden hyvinvointityöryhmän kokouksessa KA Määttä Työelämään -tapahtuman työnantajien aamukahveilla KA Määttä Kandipalautetiimin palaverissa KA Määttä kouluttamassa OMS-tiedekunnan hallinnon opiskelijaedustajia KA Määttä ja HJ Numminen SYL:n koulutuspoliittisessa palaverissa KA Määttä ja HJ l-laverinen tapaamassa kasvatustieteellisen tiedekunnan hallinnon opiskelijaedustajia EPJ Koistinen, P5 Manninen ja TALOUSVLKPJ Sovio tapasivat Juho-Tuomas Appellin Sijoittaja Prolta (varainhoidon kilpailutus) Kunniatyöryhmän kokous Aktiiviklubi 6 5 Amazing Oulu 2015 Ylioppilas kunta järjestää perinteisesti liikunnallisen Amazing Oulu -kaupunkisuunnistustapahtuman toukokuun alussa. Hallintosäännön momentin mukaan hallituksen tehtävänä on -- päättää perusteista, joilla pääsihteeri palkkaa määräaikaisia toimihenkilöitä, kuten kiireapulaisia. Edelleen hallintosäännön momentin mukaan työnantajan edustajan tehtävänä on hoitaa muut kuin edustajista lie tai hallitukselle määrätyt työnantajan tehtävät. Työnantajan edustajan tehtäviä hoitaa pääsihteeri. Esittetijä: P5 Manninen Päätösesitys: Päätetään järjestää Amazing Oulu -tapahtuma keskiviikkona Päätetään lisäksi valtuuttaa P5 Manninen tekemään rekrytointi projektisihteeriksi. Projektisihteerin työaika on yhteensä 2 kuukautta, 20 h viikossa. Vastuuhenkilö: P5 Manninen Si h Pkt Pkt OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNTA KIRJE L 250,90014 OULUN YUOPISTO. vierailut: ERKKI KOISO KAN1TILAN KATU, Xl OVI, 2. KRS, OULU. PUH: , W MN.OYY.FI

3 16) 0 \VAV// OULUN. Y(( Y(f YLIOPISTON iii IN YLIOPPILASKUNTA 7 KVL:n sihteeri vuonna 2015 Poytakirja Hallituksen kokouksen 3/2015 Hallintosäännön 34 mukaan keskusvaalilautakunnan sihteerinä toimii hallituksen nimeämä ylioppilaskunnan toimihenkilö. EsitteLijä: P5 Manninen Päätösesitys: Nimetään keskusvaaulautakunnan sihteeriksi vuodeksi 2015 pääsihteeri Eero Manninen. 8 Opisketijajäsenen valinta teknillisen tiedekunnan koulutustoimikuntaan Ylioppilaskunnan sääntöjen 16 mukaan hallituksen tehtävänä on -- sääntöjen tai johtosääntöjen mukaan edustajisto lie kuuluvista asioista. päättää muista kuin näiden Henri Lahtinen esitti eropyyntönsä teknillisen tiedekunnan koulutustoimikunnasta. Haku teknillisen tiedekunnan koulutustoimikunnan opiskelijajäseneksi aukaistiin 9.1. ja haku oli auki klo asti. frlääräaikaan mennessä hakemuksensa jätti Olli Peura. Liite: Hakemus Esittetijä: P5 Manninen Päätösesitys: Valitaan teknillisen tiedekunnan koulutustoimikunnan opiskelijajäseneksi Olli Peura. Vastuuhenkitö: KA Määttä 9 Jaostojen puheenjohtajien valinta OYYH antoi pysyväismääräykset jaostoista kokouksessaan 2/2015. Pysyväismääräysten mukaan hallitus nimeää muiden jaostojen puheenjohtajat ja tarpeellisen määrän varapuheenjohtajia jaoston perustamisen jälkeen. Jaostojen kokouksen sihteerinä toimii kokouksen puheenjohtajan tehtävään kutsuma jaoston varapuheenjohtaja. Edelleen OYYH päätti perustaa vuodelle 2015 kulttuuri- ja tapahtumajaoston, ympäristöjaoston sekä jatkoopiskelijoiden jaoston ja avata haun puheenjohtajiksi. Haku päättyi klo Hakuajan päättymiseen mennessä jatko-opiskelijoiden jaoston puheenjohtajaksi hakivat Jaana Isohätälä ja Tuomas Lappi sekä kulttuuri- ja tapahtumajaoston puheenjohtajaksi Juha Keskitalo. Ympäristöjaoston puheenjohtajaksi ei tullut yhtään hakemusta. Liite: Hakemukset Esittetijä: PS Manninen Päätösesitys: Päätetään kokouksessa. Päätös: Valittiin yksimielisesti kulttuuri- ja tapahtumajaoston puheenjohtajaksi vuodelle 2015 Juha Keskitalo. Todettiin, että kumpikaan jatko-opiskelijajaoston puheenjohtajaksi hakeneista ei ole ylioppilaskunnan jäsen, joten päätettiin jatkaa hakua. Hakuaika päättyy 8.2. klo Lisäksi päätettiin jatkaa ympäristöjaoston puheenjohtajan hakua. Hakuaika päättyy 8.2. klo Pkt Pkt OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNTA OULUN YLIOPISTO. VIERAILUT: ERKKI Kl150 KAN111LAN KATU, Xl OVI, 2. KRS, OULU. PUH: +3S , WWN.OYY.FI

4 16) o O Y ( OULUN KUNTA Hallituksen kokouks 10 5 Titamuutoksia valmistetevien työryhmien opiskelijajäsenten valitseminen Ylioppilaskunnan sääntöjen 16 mukaan hallituksen tehtävänä on -- sääntöjen tai johtosääntöjen mukaan edustajistolle kuuluvista asioista. 16) päättää muista kuin näiden OYYH päätti kokouksessaan 2/2015 jatkaa hakuaikaa prosessi- ja kaivannaisalan sekä pajatilahankkeen työ ryhmiin. Hakuaika päättyi perjantaina klo Hakuajan päättymiseen mennessä hakemuksensa jättivät Juha-Matti Ojakoski (pajatilahanke), Vilma Koistinen (prosessi- ja kaivannaisala) sekä Mika Lakso (pajatilahanke). Liite: Hakemukset EsitteLijä: PS Manninen Päätösesitys: Päätetään kokouksessa. HPJ Nousiainen esitti, että valitaan pajatrahankkeen ryhmään Mika Lakso (vara1e Juha-Matti Ojakoski) ja prosessi- ja kaivannaisaan ryhmään VRma Koistinen. Päätös: Yksimielisesti Nousiaisen esityksen mukaan. Vastuuhenkitö: PS Manninen 11 5 Hyvinvointityöryhmän opisketijajäsenten valinta Ylioppilaskunnan sääntöjen 16 mukaan hallituksen tehtävänä on -- sääntöjen tai johtosääntöjen mukaan edustajistolle kuuluvista asioista. päättää muista kuin näiden Hyvinvointityöryhmän varsinaisina opiskelijajäseninä toimivat asti jatkuvalla kaudella Laura Pistemaa (varalta Liisa Väisänen) sekä llyana Belonina (varalta Taru Torssonen). Molemmat varsinaiset jäsenet ovat ilmoittaneet pääsihteerille eroavansa tehtävästään. OYYH käsitteli asiaa kokouksessaan 41/2014 ja päätti merkitä tiedoksi eroilmoitukset ja avata haun hyvinvointityöryhmän kahden opiskelijajäsenen paikkaan jäljellä olevalle kaudelle asti. Haku päättyi klo OYYH päätti kokouksessaan 1/2015 jatkaa hakuaikaa klo asti. Hakuajan päättymiseen mennessä hakemuksensa jätti Joni Oltikainen. Liite: Hakemus Esittetijä: PS Manninen Päätösesitys: Nimetään hyvinvointityöryhmän opiskelijajäseniksi jäljeä oevaue kaudetl.e Joni Otiikainen (varafla Liisa Väisänen) ja Kati Hannia (varall.a Taru Torssonen). Pkt Pkt OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNTA KIRi PL250, OULUN YLIOPISTO, vierailut: ERKKI Kl150 (ANTTILAN KATU, Xl OVI, 2. KRS, OULU. PUH: , fl.fi,

5 0 A\v OULUN O ( ( KUNTA Hallituksen kokouks 12 Akateemiset kunniamerkit Annos 55 -vuosijuhtassa OYY:n juhlasäännön 14 mukaan akateemiset kunniamerkit ja tunnustukset jaetaan pääsääntöisesti ylioppilaskunnan vuosijuhlassa. Akateemiset kunniamerkit ja tunnustukset myöntää ylioppilaskunnan hallitus. Ylioppilaskunnan juhlasäännön 15 mukaan ylioppilaskunnassa toimii kunniatyöryhmä. Ylioppilaskunnan hallitus nimittää työryhmän aikaisintaan 15. marraskuuta ja viimeistään 15. joulukuuta. Kunniatyöryhmän puheenjohtajana toimii hallituksen puheenjohtaja, sihteerinä hallituksen nimeämä ylioppilaskunnan toimihenkilö sekä kolme muuta jäsentä, jotka koostuvat ylioppilaskunnan puheenjohtajasta sekä kahdesta Rauhala-klubi ry:n nimeämästä edustajasta. Työryhmän toimikausi on kalenterivuosi. Kunniatyöryhmä valmistelee hallitukselle esityksen myönnettävistä kunniamerkeistä ja tunnuksista. Lisäksi kunniatyöryhmä valmistelee hallituksen esityksen kunniajäseniksi kutsuttavista. Ylioppilaskunnan hallitus on kokouksessaan 3 6/2014 nimennyt ylioppilaskunnan kunniatyöryhmän puheenjohtajaksi vuodelle 2015 ylioppilaskunnan tulevan HPJ:n sekä kunniatyöryhmän jäseniksi tulevan EPJ:n ja Rauhala-klubi ry:n nimeäminä tekn. yo Ilari Nisulan ja tekn. kand. Aino-Kaisa Mannisen. Kunniatyöryhmän sihteerinä vuonna 2015 toimii P5 Manninen. OYYE on kokouksessaan 10/2014 valinnut edustajiston puheenjohtajaksi vuodelle 2015 Vili Koistisenja hallituksen puheenjohtajaksi Sun Nousiaisen. EsitteLijät: HPJ Nousiainen a PS Manninen Liite: Akateemiset kunniamerkit vuonna 2015 (ei julkinen klo 22 asti) Päätösesitys: Myönnetään ylioppilaskunnan akateemiset kunniamerkit kunniatyöryhmän esityksen mukaisesti. Kutsutaan vuosijuhlaan maksutta 1 lk:n ansiomerkin saaneet. HJ Haverinen poistui kokouksesta klo HJ Pyhäjärvi poistui kokouksesta klo HJ Haverinen palasi kokoukseen Päätös: Päätettiin myöntää akateemiset kunniamerkit liitteen mukaisesti. Kutsutaan vuosijuhlaan maksutta 1 lk:n ansiomerkin saaneet. Päätös on julkinen klo 22.00, kun merkit on jaettu. Sih,, Pkt Pkt OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNTA KIRJEEt: PL 250,90014 OULUN YLIOPISTO. VIERAILUT: ERKKI Kl150 KAN]11LAN KATU, Xl OVI, 2. KRS, OULU. PUH: ,

6 16) 0 A\v OULUN Of T( KUNTA 13 5 Strategiatyöryhmän perustaminen Ylioppilaskunnan sääntöjen 16 mukaan hallituksen tehtävänä on -- sääntöjen tai johtosääntöjen mukaan edustajistolle kuuluvista asioista. Hallituksen kokouksj päättää muista kuin näiden Ylioppilaskunnan toimintasuunnitelma vuodelle 2015 toteaa strategian uudistamisesta seuraavaa: Ylioppilaskunnan strategia Ylioppilaskunnan strategiakausi päättyy vuoden 2015 lopussa. OYY on vuoden 2014 aikana arvioinut edellisen strategian toteutusta sekä toimivuutta. Vuoden 2015 aikana OYY muodostaa edellisen vuoden analyysien pohjalta ylioppilaskunnan uuden strategian. Strategiassa määritellään ylioppilaskunnan uuden strategiakauden arvot, keskeiset tavoitteet, haasteet ja mahdollisuudet. Liitämme strategian osaksi myös kuvauksen siitä, miten sen toteutumista mitataan. Strategiaprosessia varten muodostetaan tarvittaessa pääsihteerin vetämä strategiatyöryhmä. Ylioppilaskunnan edustajisto osallistuu aktiivisesti strategiaprosessin eri vaiheisiin, jotta strategia saadaan muodostettua mahdollisimman jouhevasti. EsitteLijä: PS Manninen Päätösesitys: Merkitään tiedoksi strategian uudistamista valmistelevan työryhmän perustaminen. Työryhmään kuuluvat EPJ Koistinen, HPJ Nousiainen, PS Manninen sekä OYY-alumnit Liisa Väisänen ja Ilari Nisula. Työryhmä raportoi hallitukselle säännöllisesti työn etenemisestä. HJ Hannila poistui kokouksesta klo VastuuhenkiLö: PS Manninen 14 5 HS Guttormin irtisanoutumisilmoitus Päätös: Merkittiin irtisanoutumisilmoitus tiedoksi ja päätettiin valtuuttaa HPJ Nousiainen ja PS Manninen aloittamaan rekrytointiprosessi. 15 Kutsut Vaasan yliopiston ylioppilaskunnan vuosijuhtat Päätösesitys: Päätetään kokouksessa. HJ Pyhäjärvi palasi kokoukseen klo Päätös: Päätettiin lähettää HJ Numminen SYL:n viestintätapaaminen Helsingissä Päätösesitys: Lähetetään viestintätapaamiseen HJ Maununiemi, HJ Fröjdholm ja VS Rannan pää. Siht Pkt Pkt OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNTA KIPJE 4L250, OULUN YLIOPISTO. VIERAILUT: ERKKI KOISO KANTTILAN KATU, Xl OVI,?. KRS, OULU. PUH: , ftfi, WMN.OYY.FI

7 0 \V/AV/! OULUN III III YLIOPPILASKUNTA Yli Yli YLIOPISTON Poytakirja 15.3 Pohjois-PohjaLaisen osakunnan 108. vuosijuhlat Päätösesitys: Lähetetään tervehdys. Hallituksen kokouksen 3/ Åbo Akademin ylioppilaskunnan 96. vuosijuhlat Päätösesitys: Päätetään kokouksessa. Päätös: Päätettiin lähettää tervehdys SYL:n sopotapaaminen HeLsingissä Päätösesitys: Lähetetään HJ Hannila, HJ Ollikainen ja SA Toiviainen SYL:n pj ps-tapaamiset keväällä 2015 Päätösesitys: Lähetetään HPJ Nousiainen ja PS Manninen Arvoseminaari OuLun yliopistossa Päätös: Päätettiin lähettää HPJ Nousiainen ja P5 Manninen. 16 Muut esille tulevat asiat HPJ Nousiainen kertoi hallitukselle miekkailun kiltamestaruuskilpailusta. 17 Kokouksen päättäminen HPJ Nousiainen päätti kokouksen klo Pöytäkirjan vakuudeksi Oulussa( lulus Sun Nousiainen Eero Ma ninen Hallituksen puheenjohtaja Pääsihteeri Tarkistimme pöytäkirjan ja totesimme sen kokouksen kulkua vastaavaksi 12 Z Oulussa R Nico Numminen Pöytä kirjantarkastaja Joni Ollikainen Pöytäkirjantarkastaja PJ Siht Pkt Pkt oiiiu YLIOPISTON YLIOPPILASKUNTA KIRJEET: PL250, OULUN YLIOPISTO. VIERAILUT: ERKKI Kl150 KAN1T1LAN KATU, Xl OVI, 2. KRS, OULU. PUH: , WVAN.OYY.FI

8 o \\V/ II OULUN W (1 YLIOPISTON II I YLIOPPILASKUNTA Pöytäkirjan Liitteet: Liite 1: Hakemus teknillisen tiedekunnan koulutustoimikuntaan Liite 2: Hakemuksetjaostojen puheenjohtajak5i Liite 3: Hakemukset tilatyöryhmien opiskelijajäseniksi Liite 4: Hakemus hyvinvointityöryhmään Liite 5: Akateemiset kunniamerkit vuonna 2015 (ei julkinen 282. klo 22 asti). Pöytäkirja Hallituksen kokouksen 3/2015 PJ Siht Pkt Pkt OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNTA KIRJEET: PL2SO, OULUN YLIOPISTO. VIERAILUT: ERKKI Kl150 (ANTTILAN KATU, Xl OVI, 2. KRS, OULU. PUH: ,

9 Olli Peura Hakemus teknillisen tiedekunnan koulutustoimikunnan opiskelij aj äseneksi Olen neljännen vuoden konetekniikan opiskelija ja haen teknillisen tiedekunnan koulutustoimikunnan opiskelijajäseneksi. Toimin tällä hetkellä Koneinsinöörikillan opintovastaavana ja tehtäviini kuuluu myös opiskelij aedustaj ana toimiminen konetekniikan koulutusohjelmatoimikunnan kokouksissa. Haen tähän tehtävään, koska olen kiinnostunut teknillisen tiedekunnan koulutuksen kehittämisestä, ja lisäksi kaverini Marko Määttä suositteli tähän tehtävään hakemista. Oma ajatukseni koulutuksesta on, että kurssien omatoimista suorittamista tulisi helpottaa ja lisäksi kurssien kansainvälisyyttä ja englanninkielistä opettamista tulisi lisätä. Mahdollisuus kurssien suorittamiseen itsenäisemmin parantaa opiskelujen etenemistä silloin kun kurssien päällekkäisyydet muodostuvat esteeksi. Lisäksi muutamakin roikkumaan jäänyt kurssi vaikeuttaa seuraavan vuoden opintoja joskus liikaakin päällekkäisyyksien takia. Itsenäisen suorittamisen helpottaminen vaatii lähinnä vain paremman laatuisia luentokalvoja, sekä esimerkiksi luentoesimerkkien jakamista kurssin nettisivulla. Lisäksi luentojen videoiminen ja jakaminen netissä on varteenotettava vaihtoehto. Englanninkielisten kurssien lisäämien varsinkin konetekniikan koulutusohjelmassa on erittäin tarpeellista. Tavoitteena on etenkin vaihto-opiskelijoiden tilanteen parantaminen, mutta myös suomalaisten opiskelijoiden kielitaidon ja siten myös ammattitaidon parantaminen. Harvassa on ne työpaikat, joissa projektit toteutetaan vielä tänäkin päivänä kokonaan suomeksi. Myös poikkitieteellisten kurssien tarjontaa voisi lisätä. Esimerkiksi yritysvetoinen Product mnnovation Proj ect -kurssi pyörii onnistuneesti useassa keskieuroopan yliopistossa, jossa kurssilla olevat opiskelijat ratkovat aitoja tuotekehityksen ongelmia jonkin yrityksen kanssa. Tälläisen kurssin tarj oaminen myös Oulun yliopistossa olisi mielestäni loistava mahdollisuus harjoitella tiimityöskentelyä ja parantaa opiskelijoiden yhteyksiä yrityksiin. Itse olen suoriutunut opinnoista hyvin, täysin aikataulussa ja yli 4:n keskiarvolla. Tavoitteenani on saada kaikki kurssit suoritettua ensi vuoden tammikuuhun mennessä. Olen auttanut kavereitani kursseissa koko opiskelujen ajan, ja olen järjestänyt myös preppausta tenttiä edeltävinä päivinä. Uskon omaavani melko kattavan käsityksen konetekniikan koulutusohjelman kursseista, ja myös siitä millainen opetus on motivoivaa ja innostavaa. Olen ollut myös vaihdossa vuoden 2013 syksyllä, joten kokemukseni opetuksesta laajentuu myös Oulun yliopiston ulkopuolelle.

10 o \\V/ II OULUN w (1 YLIOPISTON HPK15O3 YLIOPPILASKUNTA Liite 2 Liite 2: Hakemukset jaostojen puheenjohtajiksi 1. KuLttuuri- ja tapahtumajaosto, Jutia Keskitato Juha Keskitalo, Tekniikan ylioppilas, ympäristätekniikka Oulun yliopisto Olen kiinnostunut Ylioppilaskunnan Kulttuuri- ja tapahtumajaoston puheenjohtajuudesta, koska olen kiinnostunut kulttuurista kaikissa sen eri muodoissa ja olen aina halunnut järjestää erilaisia tapahtumia. Olen toiminut aiemmin teatteri- ja tanssiryhmässä ja pidän teatteri- ja oopperaesityksistä, sekä kaikista muista esiintymisen lajeista. Myös museot ja kulttuurikohteet ovat hyvin kiinnostavia, ja kiinnostukseni sekä tiedonhaluni kasvaa koko ajan. Pidän myös hyvin paljon matkustamisesta ja uusien paikkojen näkemisestä ja kulttuurien kohtaamisista. Puhun englantia sujuvasti ja olen juuri aloittanut saksan kielen opinnot. Olen viime aikoina matkustellut ympäri Eurooppaa sekä aikaisemmin myös Aasiassa ja Afrikan maissa. Minulla on myös ystäviä ja tuttavia eri puolelta maapalloa ja pidän, sekä tulen toimeen eri kansalaisuuksien kanssa. Muita kulttuuriin liittyviä harrastuksiani ovat lukeminen, maailman tapahtumien sekä kulttuurin seuraaminen, että kuvataiteet. Olen myös työskennellyt ja opiskellut erimaalaisten ihmisten kanssa, josta olen oppinut paljon eri kulttuureista ja muiden maiden organisaatioista ja tavoista, sekä ymmärtäny maiden keskinäisiä yhteyksiä. Historiallinen tietämys on myös hyvin kiinnostavaa ja yksi harrastuksistani voisi olla myös dokumenttien katselu, ja ne kiinnostavat minua juuri eri näkökulmien ja kulttuurien näkemisen vuoksi. Miksi valita minut? Vaikka olen ensimmäisen vuoden opiskelija, olen itsevarma ja oma-aloitteinen, sekä hyvällä tavalla spontaani. Omakohtaista kokemusta puheenjohtajan työstä minulla ei ole, mutta lähipiirissäni on entisiä puheenjohtajia esimerkiksi äitini, joka on toiminut kunnanhallituksenpuheenjohtajana, joten minulla on taustatietoa puheenjohtajan tehtävistä. Olen myös ollut kiltani hallituksen kokouksessa ja muussa toiminnassa, joissa olen myös seurannut puheenjohtajan tehtävää. Voin luvata olevani aktiivinen puheenjohtaja, sillä pääni melkein pursuaa erilaisia ideoita eri asioihin liittyen ja minulla on vilkas mielikuvitus. Vaikka välillä ideani ovat turhankin lennokkaita, niistä löytyy myös monia varteenotettavia ideoita. Puheenjohtajana voisin kehittää jaostoa muun muassa yhdistämällä kulttuuria ja tapahtumia keskenään, esimerkiksi teematapahtumien muodossa kuten Japanilainen sushi ja tee -ravintola ravintolapäivänä. Tulot voisi ohjata käytettäväksi muuhun toimintaan. Olisin myös hyvin reipas puheenjohtaja, sillä ystäväni pitävät minua oma-aloitteisena ja energisenä ihmisenä. Myös entiset työnantajani ovat pitäneet minua reippaana työntekijänä. Olen myös hyvin joustava, mitä puheenjohtajan työ voisi vaatia aikatauluiltaan. Huomaan ja myös haluan puuttua epäkohtiin ja olen hyvä antamaan rakentavaa palautetta. Joskus lennokkaistakin ajatuksistani huolematta olen myös rationaalinen ja suhteellisuuden tajuinen. Olen ollut aina halukas järjestämään erilaisia tapahtumia, ja pidän ihmisten viihdyttämisestä. Olen ollut mukana tapahtumien järjestämisessä, sekä ideoinnissa, että toteutuksessa. Minulla tulee riittämään ideoita sekä tapahtuman järjestämiseen, budjetointiin ja kompromisseihin, että koristeluun, ohjelmaan ja tapahtumapaikkaan. Tulen myös hyvin toimeen erilaisten ihmisten kanssa ja olen muutenkin sosiaalinen ihminen. Olisin kiinnostunut myös osallistumaan vaihto-opiskelijoiden toimintaan, ja olen myös itse kiinnostunut opiskelusta tai työharjottelun tekemisestä ulkomailla. Esimerkkeinä ideoistani voisi olla RuokaaKulttuuri -tapahtuma, jonne opiskelijat eri maista voisivat tuoda perinneruokaansa maistettaviksi, tai galleriatila kuvataide- ja valokuvausjärjestöille. Harrastejärjestäjille voisi myös järjestää vierailuja tai vierailijoita aiheeseen liittyen, tai heille voisi järjestää erilaisia kilpailuja tai projekteja tapahtumiin liittyen, esimerkisi mainosjulisteen tekeminen tai ohjelmanumeron järjestäminen. Elokuvien harrastajat voisivat tehdä lyhytelokuvaprojektin, johon he saisivat näyttelijöitä teatteriryhmistä, taustamusiikkia musiikkiryhmistä, puvustusta käsityöryhmistä jne. Lyhytelokuvia voisi näyttää OYY:n Olkkarissa. Myös ulkomaalaisten yliopistojen käytäntöjä ja organisaatiota voisi selvittää ja tuoda tietoa lähemmäs vaihtoa suunnitteleville opiskelijoille, jotta he osaisivat visioida ennalta, millaista opiskelu ulkomaalaisessa yliopistossa on. Voisin jopa itse tarvittaessa matkustaa tutkimaan asiaa, tai olemaan yhteydessä yliopistoihin. Tulisin mielelläni kertomaan lisää ideoistani ja keskustelemaan jaoston toimenkuvasta ja mahdollisesta kehityksestä. Olisin hyvin ahkera ja idearikas puheenjohtaja teidän jaostollenne. Ystävä Ilisin terveisin Juha Keskitalo OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNTA KIRJEET: PL250, OULUN YLIOPISTO. vierailut: ERKKI Kl150 KANTTILAN KATU, Xl OVI, 2. KRS, OULU. PUH: , ftfi, WW N.OYY.FI

11 OIV/Y/ STON fl YLIOPPILASKUNTA Liite 2 2. Jatko-opiskeLijoiden jaosto, Tuomas Lappi Hei! Haen avoimeksi i[moitettua Oulun yliopiston ylioppilaskunnan jatko-opiskelijaoston puheejohtajan paikkaa Olen 38 vuotias Tuotantotalouden DI. Aloitin tohtorikoulutettavana tuotantotalouden tutkimusyksikössä tavoitteenani tekniikan tohtorin tutkinto Tekniikan jatko-opintoni aloitin jo DItutkinnon jälkeen (2000), koossa tällä hetkellä tohtorintutkintoon vaadittavat aineopinnot. Perustutkintoni jälkeen olen työskennellyt Nokian ja Microsoft Mobile Phonesin palveluksessa yhteensä 14,5 vuoden ajan, tehtävieni painottuessa kansainvälisen myynnin, markkinoinnin ja projektijohtamisen alueille. Työkokemukseni on antanut minulle laajat valmiudet kommunikoida erilaisten ihmisten ja yhteisöjen kanssa sekä suomeksi että englanniksi. Näiden ja pakollisen ruotsin lisäksi puhun hieman myös saksaa, kiinaa ja venäjää. En pelkää tarttua uusiin haasteisiin, vaan näen niissä aina mahdollisuuden oppia, tutustua uusiin ihmisiin sekä kehittää omaa osaamista. Olen toiminut paikallisissa sekä virtuaalisissa tiimeissä sekä asiantuntija että esimiestehtävissä Jatko-opiskelijajaoston puheenjohtajana pyrkisin nostamaan jatko-opiskelijoiden roolia yliopistoyhteisössä yhteistyössä ylioppilaskunnan, yliopiston hallinnon sekä yritysyhteistyökumppaneiden kanssa. Akateemisen ja elinkeinoelämän yhteistyön kehittäminen jatko-opiskelijoiden kanssa edesauttaa tieteellisen tutkimuksen laatua, edistää jatko-opintojen suorittamista sekä edesauttaa jatko-opiskelijoiden työliistymistä valmistumisen jälkeen. Lisäksijatko-opiskelijayhteisön kehittäminen esimerkiksi yhteisten tapaamisten, kommunikaatiokanavien sekä harrastusten kautta olisi alue jolla haluaisin puheenjohtajana vaikuttaa. Tiiviimpänä yhteisönä myös vaikutusmahdollisuudet paranevat. Perustutkintovaiheessa olen toiminut Oulun Tuotantotalousteekkarit RY:n puheenjohtajana vuonna Liikunta ja urheilu ovat minulle tärkeä osa elämää. Suoritin liikuntatieteiden maisterin tutkinnon Jyväskylän yliopistossa vuonna Pääpaino kestävyyslajeissa kuten pitkän matkan hiihto ja juoksu. Tarvittaessa annan mielelläni Lisätietoja. Liitän oheen ansioluetteloni josta käy ilmi tarkemmin työkokemukseni sekä koulutukseni. t. Tuomas Lappi OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNTA KIRJEET: PL250, OULUN YLIOPISTO. VIERAILUT: ERKKI Kl150 KANT11LAN KATU, Xi ovi, 2. KRS, OULU. PUH: , WMW.OYY.FI

12 Oulun yliopiston ylioppilaskunta PL Oulun yliopisto HAKEMUS Jaana Isohätälä JATKO-OPISKELIJAJAOSTON PUHEENJOHTAJA Olen tuore tohtorikoulutettava kasvatustieteiden tiedekunnasta, Learning and Educati onal Technology -tutkimusyksiköstä. Haen innolla jatko-opiskelijajaoston puheenjohta jaksi, jotta pääsisin valvomaan aloittelevien tutkijoiden etuja ja järjestämään heitä kiin nostavia tapahtumia ja verkostoitumistilaisuuksia. Olisi myös hienoa päästä taas mukaan ylioppilaskuntatoimintaan, koska opiskeluaikana järjestöt ja OYY ovat tulleet tutuiksi ja rakkaiksi. Ylioppilaskuntaan olen tutustunut parhaiten toimiessani hallituksessa vuonna Tuol loin vastasin koulutuspoliittisista ja kansainvälisistä asioista ja toimin muun muassa kopo valiokunnan ja Universitas-ohjausryhmän puheenjohtajana. Myöhemmin pääsin edusta maan opiskelijoita koulutusneuvostossa ja tiedekuntahallituksessa. Olen nauttinut näistä edunvalvontakokemuksista valtavasti ja saanut taitoja ja verkostoja, jotka olisivat var masti hyödyksi puheenjohtajan roolissa. Olen seurannut jatko-opiskelijajaoston toiminnan alkua mielenkiinnolla. On hienoa, että tohtorikoulutettaville on luotu yhteisö, joka auttaa ongelmissa, luo yhteenkuuluvuutta ja kytkee jatko-opiskelijat vahvemmin ylioppilaskuntaan. Uskon, että OYY:llä on olla paljon annettavaa jatko-opiskelijoille, kunhan jäsenyys koetaan tärkeäksi. Jaoston keskeinen tehtävä onkin tarjota jatko-opiskelijoita kiinnostavaa toimintaa ja luoda ylioppilaskun nasta heille läheinen tukiverkko. Lisäksi jaoston tulee nostaa keskusteluun tohtorikoulu tettavien huolenaiheita. Tavoitteeni puheenjohtajana olisi jatkaa ja kehittää hyvin alkanutta toimintaa sekä tehdä sitä entistä näkyvämmäksi. Tämä onnistuu ideoimalla mielenkiintoisia tapahtumia, vakiin nuttamalla perinteitä, tiedottamalla toiminnasta ja toimimalla tiiviisti yhdessä muun mu assa ylioppilaskunnan, UniOGSin ja Oulun akateemisten kanssa. Kansainvälisten opiskeli joiden saavuttamiseksi myös Niso ja jatko-opiskelijajaosto voisivat tehdä yhteistyötä. Luonteeltani olen aikaansaava ja järjestelmällinen ja pidän työskentelystä muiden ihmis ten kanssa. Uskoakseni olisin siis hyvä valinta puheenjohtajaksi. Alkuvaiheissa minun olisi tosin tärkeä tutustua ihmisiin ja perehtyä toimintaan huolellisesti, koska en ole vielä ollut jaostossa mukana. Uskon kuitenkin, että jaoston piirissä on aktiivisia ja mukavia ihmisiä, jotka ottavat hyvin vastaan ja joiden kanssa on ilo suunnitella ja toteuttaa toimintaa. Lopuksi haluan vielä huomauttaa, etten tällä hetkellä ole ylioppilaskunnan jäsen, koska odotan UniOGSin päätöstä jatko-opinto-oikeudesta. Aion kuitenkin liittyä jäseneksi heti virallisen oikeuden saatuani. Parhain terveisin Jaana lsohätälä

13 Hakemus, pajatilahanke Haen pajatilahankkeen työryhmään. Olen 27-vuotias sähkötekniikan opiskelija, jolla on kokemusta opiskelijoiden edunvalvonnasta usealta eri kantilta. Olen opintojeni aikana ollut mukana monenlaisissa tehtävissä joissa päätetään opiskelijoita koskevista asioista ja koen, että haettavana oleva tehtävä on ainutlaatuinen verrattuna tähänastisista, sillä tuleva pajatila koskettaa sähkötekniikan, konetekniikanja arkkitehtuurin opiskelijoita hyvin konkreettisesti. Kyseessä ei ole mikä tahansa protopaja, vaan oleellisesti kaikkien kolmen opintosuunnan opiskeluun liittyvä osasto, jonka täytyy tulevaisuudessa pystyä lähtökohtaisesti tuottamaan näille opintojen suorituksiin tarvittavia demonstraatiokappaleitaja osia kurssien suorittamiseen. Lisäksi näen tulevan pajatilan ei vain suoraviivaisena kurssien suoritukseen liittyvänä paikkana, vaan myös jo nyt käynnissä olevan FabLab-hankkeen mukaisena paikkana, jossa opintojen suorittamisen ohella voidaan tekijälähtöisesti opiskella ja oivaltaa omiin opintoihin liittyviä asioita eri laitteiden avulla, sekä tukea opiskelijoiden, ja miksei alumnienkin, pyrkimyksiä vapaa-ajan innostuksissaja yrittäjyyden kokeiluissa. Sähköinsinöörikillalla on pitkät perinteet elektroniikkakerhostaja väitän että killan aktiivina saan järjestömme verkoston kautta erittäin asiantuntevaa apua monen vuoden ajalta siitä, millaista laitteistoa tilaan kannattaa hankkia ja miten kyseinen tila kannattaa järjestää. Jäsenyyteni tiedekuntamme hallituksessa sekä sitä aiemmat pestit takaavat, että suhteet henkilökuntaan ovat kunnossa ja saan myös heiltä apua päätöksentekoon tarvittaessa. Tunnen myös konetekniikanja arkkitehtuurin opiskelijoita, joten konsultaatioapu näihin suuntiin on kunnossa. Viestiminen kaikkiin kolmeen edellämainittuun kiltaan sekä ylioppilaskuntaan täytyy olla vaivatonta. Tässä hyödynnän mieluiten henkilökohtaisia tapaamisia kiltojen hallitusten kanssa sekä ylioppilaskunnan kyseisestä sektorista vastaavien toimijoiden kanssa, sillä tällä tavalla tiedonvaihto ja palaute on vaivattominta ja tehokkainta molempiin suuntiin. Tarvittaessa suunnittelemme j äsenistölle laajempia tiedotuskokonaisuuksia. tekn. yo. Juha-Matti Ojakoski

14 Vilma Koistinen Prosessitekniikan ko Hakemus yliopiston tilamuutoksia valmistelevan Prosessi- ja kaivannaisalan työryhmään Oulun yliopiston meneillään olevat tilamuutokset ovat puhuttaneet ja aiheuttaneet pelonsekaisia tunteita opiskelijoiden keskuudessa. Opiskelen prosessitekniikkaa Oulun yliopistossa nyt kolmatta vuotta ja kiltahuoneestamme on tullut minulle kuin toinen koti. Haen Prosessi- ja kaivannaisalan työryhmään, koska haluan vaikuttaa tuleviin muutoksiin ja olla mukana muodostamassa niin opiskelijoille kuin henkilökunnallekin toimivia ja miellyttäviä ratkaisuja. Kiinnostukseni opiskelijalähtöiseen vaikuttamiseen on lähtöisin aktiivitoimistani. Kolmen vuoden opiskeluni aikana olen tutustunut yliopiston toimintaan mm. koulutuspoliittisten väylien kautta. Toimin viime vuonna Oulun yliopiston Prosessikilta ry:n opintovastaavanaja osallistuin aktiivisesti OYY:n koulutuspoliittisen valiokunnan ja prosessi- ja ympäristötekniikan alan koulutusohjelmatoimikunnan toimintaan. Olen oppinut, että asioita suunniteltaessa joudutaan tekemään paljon kompromisseja ja aina ei voi miellyttää ainoastaan yhtä ryhmää. Tunnen, että positiiviset muutokset lähtevät opiskelijoista itsestään ja olen aina mieltänyt lähes velvollisuudekseni olla se, joka uskaltaa ja kykenee viemään esiin nousevia kehitysideoita eteenpäin ja joka on valmis taistelemaan hyvien ideoiden puolesta. Ainoat, jotka tietävät todellisuudessa, toimiiko jokin muutos vai ei, ovat ne, joita kyseinen muutos koskee. Tilamuutoksissa näitä henkilöitä ovat juurikin opiskelijat ja henkilökunta. Toimin tänä vuonna Oulun yliopiston Prosessikilta ry:n puheenjohtajana, jonka vuoksi tunnen, että osaisin edustaa opiskelijoita tasapuolisesti ja pystyisin asemani avulla viestimään tehdyistä suunnitelmista ja päätöksistä opiskelijoiden ja ylioppilaskunnan suuntaan. Suunnittelutyöstä viestiminen on todella tärkeää, sillä kun opiskelijat ovat tietoisia tapahtuvista muutoksista ja tilasuunnittelusta, osaavat he oikeasti kertoa tarpeistaan, jotka usein muuten jäävät kertomatta. Usean vuoden ajan kiltatoimissani ja kokouksissa istuessani olen kohdannut erilaisia ihmisiä ja oppinut oikeasti tulemaan erilaisten ihmisten kanssa toimeen ja hyväksymään myös eriäviä mielipiteitä. Tunnen, että minä olen juurikin sellainen henkilö, joka osaisi edustaa Prosessi- ja kaivannaisalan opiskelijoiden tarpeita kyseisessä työryhmässä. Olen se henkilö, joka uskaltaa avata suunsa ja joka on valmis myös kehittämään omia toimintatapojaan. Tilamuutoksia valmistelevan työryhmän kautta voisin vaikuttaa haluamallani tavalla linkkinä opiskelijoiden ja ylioppilaskunnan ja työryhmän välillä. Haluaisin työryhmään, koska uskon, että minulla olisi annettavaa kiltatason ulkopuolella niin innovatiivisuudessani kuin rohkeudessanikin ilmaista opiskelijoiden mielipiteitä. Tärkeistä asioista olisikin todella tärkeää uskaltaa keskustella suoraan ja tehokkaasti, jotta saataisiin kaikkia osapuolia miellyttävä ratkaisu ilman ylimääräistä sanahelinää. Lupaan, ettette tee virhettä, jos valitsette minut tähän työryhmään, sillä olen todella motivoitunutja aion sitoutua kehitystyöhön sataprosenttisesti.

15 projektissa, Pajatilahankkeen työryhmän opiskelijaedustaja Lyhyesti itsestäni: Olen Mika Lakso, 5.vsk konetekniikan opiskelija. Aktiivinen järjestötoimija koneinsinöörikillassa ja Formula Student projektissa. Haen edellämainittuun työryhmään. Olen erinomainen vaihtoehto, sillä olen ollut mukana entisen konetekniikan osaston pajan, eli nykyisen teknillisen tiedekunnan pajassa järjestetyssä pajakerhossa opiskelujeni alusta lähtien, eli vuodesta Olen saanut oman kiltani, eli koneinsinöörikillan, luottamuksen toimia pajakerhovastaavana vuotena 2014 ja olen myös valittu täksi vuodeksi. Olen toiminut tehtävässäni yhteyshenkilönä pajan henkilökunnan ja kiilan välillä. Täten olen saanut hyvät kontaktit pajan henkilökuntaan. Minulla on aikaisempaa kokemusta tilasuunnittelusta, osallistuin keväällä 2014 koneinsinöörikillan opiskelutilan tilasuunnitteluun ja voitin sen. Minulla on vahva ja laaja-alainen näkemys pajan toiminnasta opiskelijana, sekä työntekijän näkökulmasta. Olen työskennellyt kahtena kesänä keskisuuressa konepajassa esimiestehtävissä. Tätä kautta olen saanut laajan näkemyksen konepajan toiminnoista myös teknillisen tiedekunnan pajan ulkopuolelta. Työtehtävissäni sain kokemusta vuorovaikuttamiseen kokouksissa ja hallinnoimaan laajoja kokonaisuuksia. Harrastan erinäisiä puu- ja metalli-, sekä sähköteknisiä töitä. Lähes kaikkea hitsaamisesta, koneistamisesta, kaiuttimien, autojen ja moottoripyörien rakentamisesta lähtien. Tätä kautta minulla on käytännön kokemusta todennäköisesti enemmän kuin valtaosalla opiskelijoista ja näkemys mitä mahdollisuuksia on olemassa ja mitä kaltaiseni harrastuneet opikelijatja muut jotka haluavat oppia voisivat yliopiston pajatiloita saada. Olen mukana Formula Student olen yhdistyksen varapuheenjohtaja, sekä auton tekninen johtaja. Olemme päässeet projektissa jo käytännön vaiheeseen, jossa rakennamme auton itse, niin sanotusti tyhjästä. Tälläisessa projektissa hyödynnämme kokonaisuudessaan nykyistä teknillisen tiedekunnan pajaa, jossa valmistamme auton. Projektiin kuuluu metallitöiden lisäksi paljon mm. sähkötöitä, joissa tulemme hyödyntämään yliopiston sähköpaja-tiloja. Tälläisessa projektissa mukanaolo tuo todellista näkemystä siihen, millaiset pajatilat yliopistolla voisivat olla. Yliopiston uusi rehtori on kannustanut opiskelijoita tämänkaltaisiin projekteihin ja nyt tälläisenä projektipioneerina pystyisin antamaan mitä parhaimman näkemyksen. Olen siis erityisen kiinnostunut pajatilojen kehittämisestä! Ystävällisin terveisin, Mika Lakso. Liitteenä CV:

16 Joni Ollikainen HAKEMUS HAKEMUS HYVINVOINTITYÖRYHMÄÄN Olen Joni Ollikainen, 20-vuotias 2. vuoden fysiikan opiskelija, joka haluaa hyvinvointityöryhmän jäsenenä päästä vaikuttamaan entistä paremmin opiskelijoiden hyvän elämän puolesta. Toimin tällä hetkellä OYY:n hallituksessa sosiaalipoliittisten asioiden parissa, joten hyvinvointityöryhmän jäsenyys tukisi hyvin nykyistä hallitustyöskentelyä ja päinvastoin. Olen jo pitkään ollut kiinnostunut opiskelijoiden hyvinvoinnin lisäämisestä. Osaltaan juuri tämä sai minut aikoinaan mukaan OYY:n toimintaan. Oltuani reilun vuoden edustajistossa päätin hakea ylioppilaskunnan hallitukseen, jotta pääsen tekemään jotain konkreettista asioiden eteen. Jo ennen hallituksen vastuualueidenjakamista tiesin, että olisin kiinnostunut nimenomaan sosiaalipolitiikasta ja opiskelijoiden hyvinvoinnista. Viimeisten viikkojen aikana tämä käsitys on vahvistunut entisestään ja tiedän tehneeni oikean valinnan sektorin suhteen. Hallituksessa toimimisen ansiosta minulla on vahva osaaminen hyvinvointityöryhmän käsittelemistä asiosta ja monet opiskelijoiden hyvinvointia tukevista yhteistyötahoista ovat jo ennestään tuttuja. En myöskään epäröi tuoda ääntäni kuuluviin, vaan otan keskusteluissa aktiivisen roolin opiskelijoiden puolestapuhujana. Hyvinvointityöryhmä saisi minusta innokkaan ja aloitteellisen opiskelijajäsenen, joka osallistuu mielenkiinnolla keskusteluun ja tuo käsiteltäviin asioihin aktiivisesti opiskelijanäkökulmaa. Ystävä Ilisin terveisin, Joni Ollikainen

o \\V/A\Vll OULUN III III YLIOPPILASKUNTA Yli Yli OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNNAN HALLITUKSEN KOKOUS 22/2015 Aika: 14.9.2015 klo 8.

o \\V/A\Vll OULUN III III YLIOPPILASKUNTA Yli Yli OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNNAN HALLITUKSEN KOKOUS 22/2015 Aika: 14.9.2015 klo 8. o \\V/A\Vll OULUN Yli Yli YLIOPISTON III III YLIOPPILASKUNTA OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNNAN HALLITUKSEN KOKOUS 22/2015 Poytakirja Hallituksen kokouksen 22/2015 Aika: 14.9.2015 klo 8.30 Paikka: Ylioppilaskunnan

Lisätiedot

OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNNAN HALLITUKSEN KOKOUS 9/2016. Aika: 3.3.2016 klo 8.00

OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNNAN HALLITUKSEN KOKOUS 9/2016. Aika: 3.3.2016 klo 8.00 0 O Y ( KUNTA Hallituksen kokouks. YLIOPISTON YLIOPPILASKUNNAN HALLITUKSEN KOKOUS 9/2016 Aika: 3.3.2016 klo 8.00 Paikka: Ylioppilaskunnan toimisto, kokoushuone KK245, Oulun yliopisto, Erkki Koiso Kanttilan

Lisätiedot

Oulun yliopiston ylioppilaskunnan hallitus. Oulun yliopiston ylioppilaskunnan toimisto, Mannenkatu 1 B Oulu

Oulun yliopiston ylioppilaskunnan hallitus. Oulun yliopiston ylioppilaskunnan toimisto, Mannenkatu 1 B Oulu Oulun yliopiston ylioppilaskunnan hallitus Aika: 1.2.2012 klo 13:00 Paikka: Oulun yliopiston ylioppilaskunnan toimisto, Mannenkatu 1 B 90130 Oulu Jäsenet: Lisäksi: Eero Manninen (PJ) Aino-Kaisa Manninen

Lisätiedot

O f. T( KUNTA Hallituksen kokouks2

O f. T( KUNTA Hallituksen kokouks2 O O f T( KUNTA Hallituksen kokouks2 YLIOPISTON YLIOPPILASKUNNAN HALLITUKSEN KOKOUS 1/2016 Aika: 8.1.2016 klo 12.00 Paikka: Jäsenet: Kati Hannita Veera Alahuhta Terje Juutilainen Joonas Kivioja Maria Ronkainen

Lisätiedot

Ylioppilaskunnan toimisto, Oulun yliopisto, Erkki Koiso-Kanttilan katu 1, X1-ovi, 2.krs, Oulu

Ylioppilaskunnan toimisto, Oulun yliopisto, Erkki Koiso-Kanttilan katu 1, X1-ovi, 2.krs, Oulu OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNNAN HALLITUKSEN KOKOUS 19/2013 Aika: 23.5.2013 klo 10.15 Paikka: Ylioppilaskunnan toimisto, Oulun yliopisto, Erkki Koiso-Kanttilan katu 1, X1-ovi, 2.krs, 90570 Oulu Jäsenet:

Lisätiedot

O ( ( LKUNTA. O A\v OULUN OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNNAN HALLITUKSEN KOKOUS 24/2015. Aika: 1.10.2015 klo 13.00

O ( ( LKUNTA. O A\v OULUN OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNNAN HALLITUKSEN KOKOUS 24/2015. Aika: 1.10.2015 klo 13.00 O A\v OULUN O ( ( LKUNTA Hallituksen kokoukse OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNNAN HALLITUKSEN KOKOUS 24/2015 Aika: 1.10.2015 klo 13.00 Paikka: Ylioppilaskunnan toimisto, kokoushuone KK245, Oulun yliopisto,

Lisätiedot

OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNNAN HALLITUKSEN KOKOUS 8/2012. Oulun yliopiston ylioppilaskunnan toimisto, Mannenkatu 1 B Oulu

OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNNAN HALLITUKSEN KOKOUS 8/2012. Oulun yliopiston ylioppilaskunnan toimisto, Mannenkatu 1 B Oulu OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNNAN HALLITUKSEN KOKOUS 8/2012 Aika: 22.2.2012 klo 11:00 Paikka: Oulun yliopiston ylioppilaskunnan toimisto, Mannenkatu 1 B 90130 Oulu Jäsenet: Eero Manninen (PJ) (puheenjohtaja)

Lisätiedot

Kontinkankaan kampuksella luentosalissa T117. Osoite on Aapistie 5, Oulu.

Kontinkankaan kampuksella luentosalissa T117. Osoite on Aapistie 5, Oulu. OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNNAN EDUSTAJISTON KOKOUS 6/2016 Aika: Torstai 13.10.2016 klo 17.00 Paikka: Kontinkankaan kampuksella luentosalissa T117. Osoite on Aapistie 5, 90220 Oulu. 1 KOKOUKSEN AVAUS

Lisätiedot

Paikka: Linnanmaan kampuksella luentosalissa L2. Osoite on Erkki-Koison Kanttilan katu 1 (R-ovi), Oulu.

Paikka: Linnanmaan kampuksella luentosalissa L2. Osoite on Erkki-Koison Kanttilan katu 1 (R-ovi), Oulu. OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNNAN EDUSTAJISTON KOKOUS 1/2017 Aika: Torstai 2.3.2017 klo 17.00 Paikka: Linnanmaan kampuksella luentosalissa L2. Osoite on Erkki-Koison Kanttilan katu 1 (R-ovi), 90570 Oulu.

Lisätiedot

OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNNAN HALLITUKSEN KOKOUS 30/2012

OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNNAN HALLITUKSEN KOKOUS 30/2012 OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNNAN HALLITUKSEN KOKOUS 30/2012 Aika: 13.11.2012 klo 09.00 Paikka: Ylioppilaskunnan toimisto, Oulun yliopisto, Erkki Koiso-Kanttilankatu 1, 90570 Oulu Jäsenet: Eero Manninen

Lisätiedot

1 YLIOPPILASKUNTA. Päytäki rja Hallituksen kokouksen 2/2016 OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNNAN HALLITUKSEN KOKOUS 2/2016. Aika: 14.1.2016 ko 10.

1 YLIOPPILASKUNTA. Päytäki rja Hallituksen kokouksen 2/2016 OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNNAN HALLITUKSEN KOKOUS 2/2016. Aika: 14.1.2016 ko 10. 0 1 YLIOPISTON 1 YLIOPPILASKUNTA Päytäki rja Hallituksen kokouksen 2/2016 YLIOPISTON YLIOPPILASKUNNAN HALLITUKSEN KOKOUS 2/2016 Aika: 14.1.2016 ko 10.00 Paikka: Jäsenet: Kati Hannila Veera Alahuhta Terje

Lisätiedot

o \\VIA\VII OULUN III III YLIOPPILASKUNTA Y(1 Yli YLIOPISTON

o \\VIA\VII OULUN III III YLIOPPILASKUNTA Y(1 Yli YLIOPISTON o \\VIA\VII OULUN Y(1 Yli YLIOPISTON III III YLIOPPILASKUNTA OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNNAN HALLITUKSEN KOKOUS 25/2015. Poytäkirja Aika: 12.10.2015 klo 8.15 Paikka: Ylioppilaskunnan toimisto, kokoushuone

Lisätiedot

OYT OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNNAN HALLITUKSEN KOKOUS 11/2016. Aika: klo Paikka:

OYT OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNNAN HALLITUKSEN KOKOUS 11/2016. Aika: klo Paikka: OYT YLIOPPILASKUNTA Pöytäkirja YLIOPPILASKUNNAN HALLITUKSEN KOKOUS 11/2016 Aika: 28.3.2016 klo 13.00 Paikka: Jäsenet: Kati Hannila Veera Alahuhta Terje Juutilainen Joonas Kivioja Maria Ronkainen Tiina-Outi

Lisätiedot

Ylioppilaskunnan toimisto, Oulun yliopisto, Erkki Koiso-Kanttilan katu 1, X1-ovi, 2.krs 90570 Oulu

Ylioppilaskunnan toimisto, Oulun yliopisto, Erkki Koiso-Kanttilan katu 1, X1-ovi, 2.krs 90570 Oulu OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNNAN HALLITUKSEN KOKOUS 7/2013 Aika: 8.2.2013 klo 11.00 Paikka: Ylioppilaskunnan toimisto, Oulun yliopisto, Erkki Koiso-Kanttilan katu 1, X1-ovi, 2.krs 90570 Oulu Jäsenet:

Lisätiedot

OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNNAN HALLITUKSEN KOKOUS 35/2012

OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNNAN HALLITUKSEN KOKOUS 35/2012 OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNNAN HALLITUKSEN KOKOUS 35/2012 Aika: 13.12.2012 klo 09.00 Paikka: Ylioppilaskunnan toimisto, Oulun yliopisto, Erkki Koiso-Kanttilan katu 1, 90570 Oulu Jäsenet: Eero Manninen

Lisätiedot

Ylioppilaskunnan toimisto, kokoushuone KK245, Oulun yliopisto, Erkki Koiso Kanttilan 1, X1-ovi, 2.krs, Oulu

Ylioppilaskunnan toimisto, kokoushuone KK245, Oulun yliopisto, Erkki Koiso Kanttilan 1, X1-ovi, 2.krs, Oulu o O Y( T( KUNTA Hallituksen kokouks2. OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNNAN HALLITUKSEN KOKOUS 3/2014 Aika: 23.1.2014 klo 12.00 Paikka: Ylioppilaskunnan toimisto, kokoushuone KK245, Oulun yliopisto, Erkki

Lisätiedot

Linnanmaan kampuksella luentosalissa L10 (OP-Pohjola-sali). Osoite on Erkki Koiso- Kanttilan katu, Oulu. Sisäänkäynti R-ovesta.

Linnanmaan kampuksella luentosalissa L10 (OP-Pohjola-sali). Osoite on Erkki Koiso- Kanttilan katu, Oulu. Sisäänkäynti R-ovesta. OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNNAN EDUSTAJISTON KOKOUS 5/2015 Aika: Keskiviikko 11.11.2015 klo 17.00 Paikka: Linnanmaan kampuksella luentosalissa L10 (OP-Pohjola-sali). Osoite on Erkki Koiso- Kanttilan

Lisätiedot

\\V/A\VII OULUN. fl fl YLIOPPILASKUNTA Hallituksen kokouksen 18/2016. Y(( Y(f YLIOPISTON Pöytäkirja

\\V/A\VII OULUN. fl fl YLIOPPILASKUNTA Hallituksen kokouksen 18/2016. Y(( Y(f YLIOPISTON Pöytäkirja - Koko 0 \\V/A\VII OULUN Y(( Y(f YLIOPISTON Pöytäkirja fl fl YLIOPPILASKUNTA Hallituksen kokouksen 18/2016 OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNNAN HALLITUKSEN KOKOUS 18/2016 Aika: 16.5.2016 klo 15.00 Paikka:

Lisätiedot

Seurakuntayhtymän kokoustila, Yo-talo B, Rehtorinpellonkatu 4 Turku

Seurakuntayhtymän kokoustila, Yo-talo B, Rehtorinpellonkatu 4 Turku Sivu 1/5 Pöytäkirja 20/2016 Aika: 2. kesäkuuta 2016 klo 10.15 Paikka: Läsnä jäsenet: Läsnä muut: Seurakuntayhtymän kokoustila, Yo-talo B, Rehtorinpellonkatu 4 Turku Riina Lumme, puheenjohtaja Miika Tiainen,

Lisätiedot

Y(( II II YLIOPPILASKUNTA Hallituksen kokouksen 17/2016. \\V/A\Vll OULUN OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNNAN HALLITUKSEN KOKOUS 17/2016

Y(( II II YLIOPPILASKUNTA Hallituksen kokouksen 17/2016. \\V/A\Vll OULUN OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNNAN HALLITUKSEN KOKOUS 17/2016 - Koko O \\V/A\Vll OULUN Y(( Y1 OULUN YLIOPPILASKUNNAN HALLITUKSEN KOKOUS 17/2016 Aika: 11.5.2016 klo 13.00 Paikka: Jäsenet: Kati Hannila Veera Alahuhta Terje Juutilainen Joonas Kivioja Maria Ronkainen

Lisätiedot

Asetettu nähtäväksi ylioppilaskunnan ilmoitustaululle / 2016

Asetettu nähtäväksi ylioppilaskunnan ilmoitustaululle / 2016 ESITYSLISTA LAPIN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNTA 15.1.2016 HALLITUKSEN KOKOUS 1/2016 AIKA: 18.1.2016, klo 09:00 PAIKKA: LYYn toimisto, Ahkiomaantie 23 B Jakelu: Hallituksen jäsenet: Elias Rauhala, hallituksen

Lisätiedot

ESITYSLISTA LAPIN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNTA HALLITUKSEN KOKOUS 6/2016. AIKA: , klo 13:00 PAIKKA: LYYn toimisto, Ahkiomaantie 23 B

ESITYSLISTA LAPIN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNTA HALLITUKSEN KOKOUS 6/2016. AIKA: , klo 13:00 PAIKKA: LYYn toimisto, Ahkiomaantie 23 B ESITYSLISTA LAPIN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNTA 24.3.2016 HALLITUKSEN KOKOUS 6/2016 AIKA: 30.3.2016, klo 13:00 PAIKKA: LYYn toimisto, Ahkiomaantie 23 B Jakelu: Hallituksen jäsenet: Elias Rauhala, hallituksen

Lisätiedot

Linnanmaan kampuksella luentosalissa TA105 (Arina-sali). Osoite on Erkki Koiso- Kanttilan katu, Oulu. Sisäänkäynti X-ovesta.

Linnanmaan kampuksella luentosalissa TA105 (Arina-sali). Osoite on Erkki Koiso- Kanttilan katu, Oulu. Sisäänkäynti X-ovesta. OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNNAN EDUSTAJISTON KOKOUS 5/2016 Aika: Torstai 29.9.2016 klo 17.00 Paikka: Linnanmaan kampuksella luentosalissa TA105 (Arina-sali). Osoite on Erkki Koiso- Kanttilan katu, 90570

Lisätiedot

O 6k\VIA\VII OULUN Pöytäkirja (((J))W( y(( YLIOPISTON Kokouksen nro 23/2013

O 6k\VIA\VII OULUN Pöytäkirja (((J))W( y(( YLIOPISTON Kokouksen nro 23/2013 O 6k\VIA\VII OULUN Pöytäkirja (((J))W( y(( YLIOPISTON Kokouksen nro 23/2013 YLIOPPILASKUNTA OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNNAN HALLITUKSEN KOKOUS 23/2013 Aika: 13.6.2013 klo 13.00 Paikka: YUoppilaskunnan

Lisätiedot

klo 9.00 (valokuvauksen jälkeen)

klo 9.00 (valokuvauksen jälkeen) O f( T( 0 A\v OULUN KUNTA Ha[[ituksen kokouks/2k OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNNAN HALLITUKSEN KOKOUS 4/2016 Aika: Paikka: Jäsenet: Kati Hannila Veera Alahuhta Tcrjc Juutilaincn Joonas Kivioja Maria Ronkainen

Lisätiedot

Kuluttajaekonomian ja ravitsemustieteen opiskelijat OIKOS ry:n SÄÄNNÖT I TARKOITUS JA TYÖMUODOT

Kuluttajaekonomian ja ravitsemustieteen opiskelijat OIKOS ry:n SÄÄNNÖT I TARKOITUS JA TYÖMUODOT Kuluttajaekonomian ja ravitsemustieteen opiskelijat OIKOS ry:n SÄÄNNÖT I TARKOITUS JA TYÖMUODOT 1 Yhdistyksen nimi on Kuluttajaekonomian ja ravitsemustieteen opiskelijat OIKOS ry, ja sen kotipaikka on

Lisätiedot

o \\V/A\Vll OULUN II III YLIOPPILASKUNTA Kokouksen nro 27/2013 t/py wi wi YLIOPISTON Poytäkirja

o \\V/A\Vll OULUN II III YLIOPPILASKUNTA Kokouksen nro 27/2013 t/py wi wi YLIOPISTON Poytäkirja o \\V/A\Vll OULUN wi wi YLIOPISTON Poytäkirja II III YLIOPPILASKUNTA Kokouksen nro 27/2013 OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNNAN HALLITU KSEN KOKOUS 27/2013 Aika: 15.8.2013 klo 14.00 Paikka: Ylioppilaskunnan

Lisätiedot

Paikka: neuvostojen kokoushuone, seurakuntakeskus 2. krs, Koulukatu 6. kappalainen, sihteeri Samuel Mäkinen pj. kohdat 1-6

Paikka: neuvostojen kokoushuone, seurakuntakeskus 2. krs, Koulukatu 6. kappalainen, sihteeri Samuel Mäkinen pj. kohdat 1-6 Sivu 1 / 7 UUDENKAUPUNGIN KAPPELINEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 1/2015 Aika: tiistai 17.2.2015 klo 17.30-19.06 Paikka: neuvostojen kokoushuone, seurakuntakeskus 2. krs, Koulukatu 6 OSALLISTUJAT: Päätöksentekijät:

Lisätiedot

SÄÄNNÖT: LIITE 1. Nimi, kotipaikka, kieli ja tarkoitus

SÄÄNNÖT: LIITE 1. Nimi, kotipaikka, kieli ja tarkoitus SÄÄNNÖT: Nimi, kotipaikka, kieli ja tarkoitus 1 nimi: Yhdistyksen, jota näissä säännöissä kutsutaan killaksi, nimi on Kemiantekniikan Kilta ry. 2 Kotipaikka Killan kotipaikka on Lappeenrannan kaupunki.

Lisätiedot

3.12. Uuden edustajiston järjestäytymiskokous Itsenäisyyspäivän soihtukulkue

3.12. Uuden edustajiston järjestäytymiskokous Itsenäisyyspäivän soihtukulkue Sivu 1 / 5 EDUSTAJISTON MARRASKUUN KOKOUS Aika: Keskiviikko 25.11.2015 klo 18.15 Paikka: Turku-sali, Yo-talo A, 2. krs. Esityslista 267 Kokouksen avaaminen 268 Laillisuus ja päätösvaltaisuus 269 Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

Nina Jaara-Sagulin, yhdistyksen puheenjohtaja

Nina Jaara-Sagulin, yhdistyksen puheenjohtaja Kokouskutsu Tehyn Vapaat Vaikuttajat ry 1/2014 Elin: Hallitus Aika: 3.2.2014 klo 17.30 Paikka: Messukeskus, Helsinki Asialuettelo Pykälä Käsiteltävä asia 1 Kokouksen avaus 2 2 Kokouksen päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Yhdistyksestä voidaan käyttää epävirallista englanninkielistä nimeä TOKYO Student association of the School of Art and Design.

Yhdistyksestä voidaan käyttää epävirallista englanninkielistä nimeä TOKYO Student association of the School of Art and Design. Taideteollisen korkeakoulun ylioppilaat TOKYO ry Hallituksen työjärjestys I luku Yleisiä säännöksiä 1 Soveltamisala. Sen lisäksi, mitä Taideteollisen korkeakoulun ylioppilaat TOKYO ry (TOKYO ry) säännöissä

Lisätiedot

Turku-sali, Yo-talo A, Rehtorinpellonkatu 4 Turku

Turku-sali, Yo-talo A, Rehtorinpellonkatu 4 Turku Sivu 1/5 Pöytäkirja 7/2016 Aika: 18. helmikuuta 2016 klo 10.15 Paikka: Läsnä jäsenet: Läsnä muut: Turku-sali, Yo-talo A, Rehtorinpellonkatu 4 Turku Riina Lumme, puheenjohtaja Miika Tiainen, varapuheenjohtaja

Lisätiedot

Ylioppilaskunnan toimisto, kokoushuone KK245, Oulun yliopisto, Erkki Koiso Kanttilan katu 1, X1-ovi, 2.krs, 90570 Oulu

Ylioppilaskunnan toimisto, kokoushuone KK245, Oulun yliopisto, Erkki Koiso Kanttilan katu 1, X1-ovi, 2.krs, 90570 Oulu O \\VIA\VI/ OULUN ((1 Y(1 YLIOPISTON III III YLIOPPILASKUNTA OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNNAN HALLITUKSEN KOKOUS 35/2015. Pöytäkirja HaLlituksen kokouksen 35/2015 Aika: 10.12.2015 klo 13.00 Paikka: Ylioppilaskunnan

Lisätiedot

Virva Viljanen, varapuheenjohtaja Ilona Häsänen Timo Kovala Mikko Mononen Matti Vähä-Heikkilä Kukka-Maaria Wessman

Virva Viljanen, varapuheenjohtaja Ilona Häsänen Timo Kovala Mikko Mononen Matti Vähä-Heikkilä Kukka-Maaria Wessman Sivu 1/6 Pöytäkirja Aika: 21. elokuuta 2014 klo 9.15 Paikka: Läsnä jäsenet: Läsnä muut: Turku-sali, Yo-talo A, Rehtorinpellonkatu 4 Turku Jussi Nieminen, puheenjohtaja Virva Viljanen, varapuheenjohtaja

Lisätiedot

Porin akateemisen nörttikulttuurin arvostusseuran säännöt

Porin akateemisen nörttikulttuurin arvostusseuran säännöt Porin akateemisen nörttikulttuurin arvostusseuran säännöt Hyväksytty yhdistyksen kevätkokouksessa 29.3.2014. 1. Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Porin akateeminen nörttikulttuurin arvostusseura ja

Lisätiedot

O ( Tr( o A\v OULUN OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNNAN HALLITUKSEN KOKOUS 7/2016. Aika: klo 11.00

O ( Tr( o A\v OULUN OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNNAN HALLITUKSEN KOKOUS 7/2016. Aika: klo 11.00 o A\v OULUN O ( Tr( KUNTA OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNNAN HALLITUKSEN KOKOUS 7/2016 Hallituksen kokouks. Aika: 18.2.2016 klo 11.00 Paikka: Jäsenet: Kati Hannila Veera Alahuhta Tcrjc JuutilDincn Joonas

Lisätiedot

Virva Viljanen, varapuheenjohtaja Ilona Häsänen Timo Kovala Mikko Mononen Matti Vähä-Heikkilä Kukka-Maaria Wessman

Virva Viljanen, varapuheenjohtaja Ilona Häsänen Timo Kovala Mikko Mononen Matti Vähä-Heikkilä Kukka-Maaria Wessman Sivu 1/5 Pöytäkirja Aika: 6. helmikuuta 2014 klo 9.15 Paikka: Läsnä jäsenet: Läsnä muut: Turku-sali, Yo-talo A, Rehtorinpellonkatu 4 Turku Jussi Nieminen, puheenjohtaja Virva Viljanen, varapuheenjohtaja

Lisätiedot

o \\V/ II OULUN ti; 1;i W 11 YLIOPISTON

o \\V/ II OULUN ti; 1;i W 11 YLIOPISTON o \\V/ II OULUN W 11 YLIOPISTON Päytäkirja II II YLIOPPILASKUNTA Hallituksen kokouksen 34/2014 OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNNAN HALLITUKSEN KOKOUS 34/2014 Aika: 5.11.2014 klo 10.00 Paikka: Ylioppilaskunnan

Lisätiedot

\VI W Hallituksen kokouksen /2OL6 YL1OPPHASKUNTA

\VI W Hallituksen kokouksen /2OL6 YL1OPPHASKUNTA \VI W Jf( Jf OULUN.. Hallituksen kokouksen /2OL6 YL1OPPHASKUNTA OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNNAN HALLITUKSEN KOKOUS 22/2016 Aika: 18.8.2016 klo 9.00 Paikka: Jäsenet: Kati Hannila Veera Alahuhta Terje

Lisätiedot

O f Tf. SN Siht Pkt Pkt //44. Q A\v OULUN OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNNAN HALLITUKSEN KOKOUS 29/2015. Aika: klo 12.00

O f Tf. SN Siht Pkt Pkt //44. Q A\v OULUN OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNNAN HALLITUKSEN KOKOUS 29/2015. Aika: klo 12.00 7.4 Q A\v OULUN O f Tf KUNTA OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNNAN HALLITUKSEN KOKOUS 29/2015 HaWtuksen kokoukser Aika: 5.11.2015 klo 12.00 Paikka: Ylioppilaskunnan toimisto, kokoushuone KK245, Oulun yliopisto,

Lisätiedot

Hallitus. Aika: Kello: Hämeenkatu 3 b 2. krs, Tampere Läsnä: Tiina Koljonen Puheenjohtaja

Hallitus. Aika: Kello: Hämeenkatu 3 b 2. krs, Tampere Läsnä: Tiina Koljonen Puheenjohtaja Aika: 22.5.2011 Kello: 10.12-12.57 Paikka: Hämeenkatu 3 b 2. krs, 33100 Tampere Läsnä: Tiina Koljonen Puheenjohtaja Anna-Kaisa Välilä Anna Kantola Miia Pietilä Tino Svart Varapuheenjohtaja Jäsen Jäsen

Lisätiedot

OY tif. o A\v OULUN. SN Si Pkt4 KUNTA OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNNAN HALLITUKSEN KOKOUS 36/2015. Aika: 17.12.2015 klo 12.00.

OY tif. o A\v OULUN. SN Si Pkt4 KUNTA OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNNAN HALLITUKSEN KOKOUS 36/2015. Aika: 17.12.2015 klo 12.00. o A\v OULUN OY tif KUNTA OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNNAN HALLITUKSEN KOKOUS 36/2015 Aika: 17.12.2015 klo 12.00 Paikka: Ylioppilaskunnan toimisto, kokoushuone KK245, Oulun yliopisto, Erkki Koiso Kanttilan

Lisätiedot

Ylioppilaskunnan toimisto, kokoushuone KK245, Oulun yliopisto, Erkki Koiso Kanttilan katu 1, Xl-ovi, 2.krs, Oulu

Ylioppilaskunnan toimisto, kokoushuone KK245, Oulun yliopisto, Erkki Koiso Kanttilan katu 1, Xl-ovi, 2.krs, Oulu 0 A\v OULUN O Y( T f( KUNTA OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNNAN HALLITUKSEN KOKOUS 6/2016 Hallituksen kokouks. Aika: 11.2.2016 klo 9.00 Paikka: Ylioppilaskunnan toimisto, kokoushuone KK245, Oulun yliopisto,

Lisätiedot

EDUSTAJISTON JÄRJESTÄYTYMISKOKOUS. Aika: Torstai klo Turku-sali, Yo-talo A, 2. krs. Esityslista. Kokouksen avaaminen

EDUSTAJISTON JÄRJESTÄYTYMISKOKOUS. Aika: Torstai klo Turku-sali, Yo-talo A, 2. krs. Esityslista. Kokouksen avaaminen Sivu 1 / 5 EDUSTAJISTON JÄRJESTÄYTYMISKOKOUS Aika: Torstai 3.12.2015 klo 18.15 Paikka: Turku-sali, Yo-talo A, 2. krs. Esityslista 1 Kokouksen avaaminen 2 Laillisuus ja päätösvaltaisuus Kutsu edustajiston

Lisätiedot

Suomen Nuorisovaltuustojen Liitto Nuva ry:n Hämeen piiri ry pöytäkirja Asialistan hyväksyminen kokouksen työjärjestykseksi

Suomen Nuorisovaltuustojen Liitto Nuva ry:n Hämeen piiri ry pöytäkirja Asialistan hyväksyminen kokouksen työjärjestykseksi Aika: 4.9.2011 kello 13:18-17.12 Paikka: Läsnä: Hämeenkatu 3 b 14, Tampere Tiina Koljonen, puheenjohtaja Arto Lehtinen, sihteeri Tuomas Sirén, jäsen Tino Svart, jäsen Kimi Uosukainen, jäsen Käsiteltävät

Lisätiedot

SOMAKISS ry:n säännöt

SOMAKISS ry:n säännöt SOMAKISS ry:n säännöt 1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on SOMAKISS ry ja kotipaikka, Helsinki 2 Tarkoitus ja toiminnan laatu Yhdistyksen tarkoituksena on edistää somali- ja abessinialaiskissojen kasvatusta,

Lisätiedot

EDUSTAJISTON JOULUKUUN KOKOUS. Esityslista. Aika: klo Turku-Sali, Rehtorinpellonkatu 4 A, Turku. 134 Kokouksen avaaminen

EDUSTAJISTON JOULUKUUN KOKOUS. Esityslista. Aika: klo Turku-Sali, Rehtorinpellonkatu 4 A, Turku. 134 Kokouksen avaaminen Page 1/5 EDUSTAJISTON JOULUKUUN KOKOUS Aika: 7.12.2016 klo 18.15 Paikka: Turku-Sali, Rehtorinpellonkatu 4 A, 20500 Turku Esityslista 134 Kokouksen avaaminen 135 Laillisuus ja päätösvaltaisuus 136 Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

Pöytäkirja 1 /

Pöytäkirja 1 / 19.10.2016 Sivu 1(6) Pöytäkirja 1 / 2016 2.1.2016 LTKY:N HALLITUKSEN KOKOUS 1/2016 AIKA: 4.1.2015, klo 10.00 PAIKKA: Ylioppilaskunnan toimisto LÄSNÄ: Ville-Matti Rissanen puheenjohtaja Hanna Tynys Clarisse

Lisätiedot

Inarijärvi-yhdistys ry:n säännöt

Inarijärvi-yhdistys ry:n säännöt Inarijärvi-yhdistys ry:n säännöt 1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Inarijärvi-yhdistys ry ja sen kotipaikka on Inarin kunta. Yhdistyksen toiminta-alue käsittää Inarin, Utsjoen ja Sodankylän

Lisätiedot

SUOMEN KATALYYSISEURA FINSKA KATALYSSÄLLSKAPET - FINNISH CATALYSIS SOCIETY

SUOMEN KATALYYSISEURA FINSKA KATALYSSÄLLSKAPET - FINNISH CATALYSIS SOCIETY SUOMEN KATALYYSISEURA FINSKA KATALYSSÄLLSKAPET - FINNISH CATALYSIS SOCIETY Säännöt 14.4.2016 1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Suomen katalyysiseura, ruotsiksi Finska katalyssällskapet

Lisätiedot

Päätös: Päätettiin hyväksyä esityslista kokouksen työjärjestykseksi esitetyin muutoksin.

Päätös: Päätettiin hyväksyä esityslista kokouksen työjärjestykseksi esitetyin muutoksin. 19.10.2016 Sivu 1(5) Pöytäkirja 17/2016 19.9.2016 LTKY:N HALLITUKSEN KOKOUS 17/2016 AIKA: 19.9.2016, klo 8.00 PAIKKA: LTKY:n toimiston kokoushuone LÄSNÄ: Ville-Matti Rissanen, puheenjohtaja Daria Minashkina

Lisätiedot

Janika Takatalo, varapuheenjohtaja Jesse Huovinen Lauri Liljenbäck Julia Litokorpi Riina Lumme Sami-Petteri Seppä

Janika Takatalo, varapuheenjohtaja Jesse Huovinen Lauri Liljenbäck Julia Litokorpi Riina Lumme Sami-Petteri Seppä Sivu 1/5 Pöytäkirja 32/2015 Aika: 22. lokakuuta 2015 klo 10.15 Paikka: Läsnä jäsenet: Muu jakelu: Turku-sali, Yo-talo A, Rehtorinpellonkatu 4 Turku Mikko Mononen, puheenjohtaja Janika Takatalo, varapuheenjohtaja

Lisätiedot

OULUN AMMATTIKORKEAKOULUN OPISKELIJAKUNNAN EDUSTAJISTON KOKOUS

OULUN AMMATTIKORKEAKOULUN OPISKELIJAKUNNAN EDUSTAJISTON KOKOUS OULUN AMMATTIKORKEAKOULUN OPISKELIJAKUNNAN EDUSTAJISTON KOKOUS Aika 29.9.2014 klo 16.30 Paikka OSAKOn toimisto, Kajaanintie 32 D 61 Paikalla Matti Haarala Tuomas Tikkala Saana Annala Eemeli Kyröläinen

Lisätiedot

Yhdistyksen kotipaikka on Helsingin kaupunki ja toiminta alueena kokovaltakunnan alue.

Yhdistyksen kotipaikka on Helsingin kaupunki ja toiminta alueena kokovaltakunnan alue. 1/5 SÄÄNNÖT 1. NIMI JA KOTIPAIKKA Yhdistyksen nimi on. Yhdistyksen kotipaikka on Helsingin kaupunki ja toiminta alueena kokovaltakunnan alue. 2. TARKOITUS Yhdistys on käyttäjävetoinen SAP Finland Oy:sta

Lisätiedot

Turku-sali, Yo-talo A, Rehtorinpellonkatu 4 Turku

Turku-sali, Yo-talo A, Rehtorinpellonkatu 4 Turku Sivu 1/5 Pöytäkirja 8/2016 Aika: 25. helmikuuta 2016 klo 10.15 Paikka: Läsnä jäsenet: Läsnä muut: Turku-sali, Yo-talo A, Rehtorinpellonkatu 4 Turku Riina Lumme, puheenjohtaja Miika Tiainen, varapuheenjohtaja

Lisätiedot

Kuopion kampuksen sosiaalipoliittisen jaoston kokous 6/2012

Kuopion kampuksen sosiaalipoliittisen jaoston kokous 6/2012 KOKOUSKUTSU Kokouskutsu Kuopion kampuksen sosiaalipoliittisen jaoston kokous 6/2012 Aika: 15.10.2012 klo 14.30 Paikka: Kuopio, Lukeman kokoushuone, Yliopistonranta 3. ASIALISTA 1. Kokouksen avaus 2. Kokouksen

Lisätiedot

Paikka: Linnanmaan kampuksella luentosalissa L2. Osoite on Erkki-Koison Kanttilan katu 1 (2T-ovi), Oulu.

Paikka: Linnanmaan kampuksella luentosalissa L2. Osoite on Erkki-Koison Kanttilan katu 1 (2T-ovi), Oulu. OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNNAN EDUSTAJISTON KOKOUS 8/2016 Aika: Torstai 1.12.2016 klo 16.30 Paikka: Linnanmaan kampuksella luentosalissa L2. Osoite on Erkki-Koison Kanttilan katu 1 (2T-ovi), 90570 Oulu.

Lisätiedot

YLIOPISTOKOLLEGIO. Aihe YLIOPISTOKOLLEGION KOKOUS nro 2/2011. Aika Tiistai kello Hallituksen kokoushuone HR144

YLIOPISTOKOLLEGIO. Aihe YLIOPISTOKOLLEGION KOKOUS nro 2/2011. Aika Tiistai kello Hallituksen kokoushuone HR144 YLIOPISTOKOLLEGIO Aihe YLIOPISTOKOLLEGION KOKOUS nro 2/2011 Aika Tiistai 13.12.2011 kello 13.00 Paikka Hallituksen kokoushuone HR144 Asialistat 4 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 5 Yliopistokollegion

Lisätiedot

Lahela-Seuran säännöt

Lahela-Seuran säännöt Lahela-Seuran säännöt 1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Lahela-Seura ry ja sen kotipaikka on Tuusula 2. Tarkoitus ja toiminnan laatu Yhdistys on puoluepoliittisesti sitoutumaton. Yhdistyksen

Lisätiedot

Paikka: Oulun yliopisto, luentosali TA105 (Arina-sali), Erkki Koiso-Kanttilan katu 1, Oulu

Paikka: Oulun yliopisto, luentosali TA105 (Arina-sali), Erkki Koiso-Kanttilan katu 1, Oulu OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNNAN EDUSTAJISTON KOKOUS 03/2013 Aika: Keskiviikkona 7. elokuuta 2013 klo 17.00 Paikka: Oulun yliopisto, luentosali TA105 (Arina-sali), Erkki Koiso-Kanttilan katu 1, 90570

Lisätiedot

Paikka: Ylioppilaskunnan toimisto, Oulun yliopisto, Erkki Koiso-Kanttilan katu 1, X1- ovi, 2.krs, 90570 Oulu

Paikka: Ylioppilaskunnan toimisto, Oulun yliopisto, Erkki Koiso-Kanttilan katu 1, X1- ovi, 2.krs, 90570 Oulu OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNNAN HALLITUKSEN KOKOUS 15/2013 Aika: 25.4.2013 klo 12.00 Paikka: Ylioppilaskunnan toimisto, Oulun yliopisto, Erkki Koiso-Kanttilan katu 1, X1- ovi, 2.krs, 90570 Oulu Jäsenet:

Lisätiedot

Oikeustieteiden tiedekuntaneuvoston jäsenille

Oikeustieteiden tiedekuntaneuvoston jäsenille Oikeustieteiden tiedekuntaneuvoston jäsenille Oikeustieteiden tiedekunnan tiedekuntaneuvosto kokoontuu valitsemaan dekaanin keskiviikkona 14.12.2011 klo 9.00 oikeustieteiden tiedekunnan kokoushuoneessa

Lisätiedot

POHJOIS-SUOMEN PELASTUSLIITTO RY:N NAISTYÖN TOIMINTAOHJE

POHJOIS-SUOMEN PELASTUSLIITTO RY:N NAISTYÖN TOIMINTAOHJE POHJOIS-SUOMEN PELASTUSLIITTO RY:N NAISTYÖN TOIMINTAOHJE 1. PALOKUNTANAISTYÖ Palokuntanaistyö on palokunnissa tehtävää harrastustoimintaa. Palokuntanaisosasto on palokunnan jäsenistä muodostettu alajaosto

Lisätiedot

Virva Viljanen, varapuheenjohtaja Ilona Häsänen Timo Kovala Mikko Mononen Matti Vähä-Heikkilä Kukka-Maaria Wessman

Virva Viljanen, varapuheenjohtaja Ilona Häsänen Timo Kovala Mikko Mononen Matti Vähä-Heikkilä Kukka-Maaria Wessman Sivu 1/6 Pöytäkirja Aika: 12. kesäkuuta 2014 klo 9.15 Paikka: Läsnä jäsenet: Läsnä muut: Turku-sali, Yo-talo A, Rehtorinpellonkatu 4 Turku Jussi Nieminen, puheenjohtaja Virva Viljanen, varapuheenjohtaja

Lisätiedot

Ympäristötieteiden Opiskelijat MYY ry Säännöt

Ympäristötieteiden Opiskelijat MYY ry Säännöt Ympäristötieteiden Opiskelijat MYY ry Säännöt 1 Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Ympäristötieteiden Opiskelijat MYY ry, ruotsiksi Miljöstuderande MYY rf ja englanniksi The Association

Lisätiedot

Harjoittelijoiden palaute yliopiston tukemasta harjoittelusta 2012

Harjoittelijoiden palaute yliopiston tukemasta harjoittelusta 2012 Harjoittelijoiden palaute yliopiston tukemasta harjoittelusta 2012 Urapalvelut/ Susan Blomberg Yliopisto tukee opiskelijoidensa työharjoittelua myöntämällä harjoittelutukea tutkintoon sisällytettävään

Lisätiedot

aika torstaina kirkkovaltuuston kokouksen jälkeen paikka seurakuntakoti, Askolantie 23

aika torstaina kirkkovaltuuston kokouksen jälkeen paikka seurakuntakoti, Askolantie 23 ASKOLAN SEURAKUNTA Askolantie 23 07500 ASKOLA KOKOUSKUTSU Kirkkoneuvosto 20.01.2017 aika torstaina 26.01.2017 kirkkovaltuuston kokouksen jälkeen paikka seurakuntakoti, Askolantie 23 ASIALISTA 2 / 2017

Lisätiedot

Suomen Nuorisovaltuustojen Edustajisto Säännöt

Suomen Nuorisovaltuustojen Edustajisto Säännöt Suomen Nuorisovaltuustojen Edustajiston työvaliokunta/paavilainen Sääntömuutosehdotus Edustajiston sääntöihin Versio 280215 Edustajiston syksyn kasvokkaistapaamisen pohjalta Suomen Nuorisovaltuustojen

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN NUORISOVALTUUSTON TOIMINTAPERIAATTEET

LEMPÄÄLÄN NUORISOVALTUUSTON TOIMINTAPERIAATTEET LEMPÄÄLÄN NUORISOVALTUUSTON TOIMINTAPERIAATTEET Käsitelty Lempäälän nuorisovaltuuston kokouksessa 18.3.2008 Käsitelty liikunta- ja nuorisojaoston kokouksessa 3.4.2008 1. Lempäälän Nuorisovaltuuston toiminta-ajatus

Lisätiedot

4 Yhdistyksen jäsenen on suoritettava vuosittain yhdistyksen syyskokouksen määräämä jäsenmaksu.

4 Yhdistyksen jäsenen on suoritettava vuosittain yhdistyksen syyskokouksen määräämä jäsenmaksu. Ehdotus sääntömuutoksiksi Suomen Internet-yhdistyksen kevätkokoukselle 2006. Alla on ehdotus uusiksi säännöiksi, jotka toimitetaan yhdistysrekisteriin hyväksyttäviksi, mikäli yhdistyksen kevätkokous päättää

Lisätiedot

PÖYTÄKIRJA 8/ estynyt, varalla Niko Strömberg

PÖYTÄKIRJA 8/ estynyt, varalla Niko Strömberg 27.10.2014 Sivu 1(5) PÖYTÄKIRJA 8/2013 21.11.2013 LTKY:N EDUSTAJISTON KOKOUS AIKA 20.11.2013, klo 17.00 PAIKKA: LUT:n luentosali 1381 LÄSNÄ: Alopaeus Erik Bebek Peter C. Bremer Britt Eloranta Henri Ferm

Lisätiedot

Veturitallinkatu 6, Jyväskylä. Kokouksen paikka ja ajankohta on ilmoitettu toimikauden alussa.

Veturitallinkatu 6, Jyväskylä. Kokouksen paikka ja ajankohta on ilmoitettu toimikauden alussa. 07/2016 Aika: Tiistai 16.8.2016 klo 16.00 18.00 Paikka: Veturitallit, Veturitallinkatu 6, 40100 Jyväskylä ESITYSLISTA 1. Kokouksen avaus Puheenjohtaja Olli Lintu avaa kokouksen klo 16.08. 2. Kokouksen

Lisätiedot

Aika: Keskiviikko klo Turku-sali, Yo-talo A, 2. krs. Esityslista. 143 Kokouksen avaus. 144 Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Aika: Keskiviikko klo Turku-sali, Yo-talo A, 2. krs. Esityslista. 143 Kokouksen avaus. 144 Laillisuus ja päätösvaltaisuus EDUSTAJISTON JOULUKUUN KOKOUS Aika: Keskiviikko 10.12.2014 klo 18.15 Paikka: Turku-sali, Yo-talo A, 2. krs. Esityslista 143 Kokouksen avaus 144 Laillisuus ja päätösvaltaisuus 145 Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

o,kx\v/a\v// OULUN Pöytäkirja (((J))w( f ( YLIOPISTON Kokouksen nro 33/2013

o,kx\v/a\v// OULUN Pöytäkirja (((J))w( f ( YLIOPISTON Kokouksen nro 33/2013 18.1 12 o,kx\v/a\v// OULUN Pöytäkirja (((J))w( f ( YLIOPISTON Kokouksen nro 33/2013 fl YLIOPPILASKUNTA OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNNAN HALLITUKSEN KOKOUS 33/2013 Aika: 3.10.2013 klo 12.00 Paikka: Ylioppilaskunnan

Lisätiedot

Vielä kerran tervetuloa ja totean kokouksen avatuksi. (kop) Voitaneen todeta kokous päätösvaltaiseksi. Todetaan (kop)

Vielä kerran tervetuloa ja totean kokouksen avatuksi. (kop) Voitaneen todeta kokous päätösvaltaiseksi. Todetaan (kop) KÄSIKIRJOITUS Hyvinkään Venlan kaupunginosayhdistyksen vuosikokoukseen AIKA 11.06.2010, PAIKKA Hyvinkää, ASIALISTA: 1. Kokouksen avaus (kop, kop, kop) Hyvät ystävät. Tervetuloa Hyvinkään Venlan kaupunginosayhdistyksen

Lisätiedot

Nuorisotutkimusseuran hallituksen kokous 5/2016

Nuorisotutkimusseuran hallituksen kokous 5/2016 Nuorisotutkimusseuran hallituksen kokous 5/2016 Aika: 25.10.2016 klo 13.00 15.30 (kokouslounas klo 12 13) Paikka: Ravintola Makun pieni kabinetti, Ratamestarinkatu 11, Helsinki Päätösluettelo 1 Kokouksen

Lisätiedot

Humanistisen ammattikorkeakoulun opiskelijakunta HUMAKO. Hallituksen ohjesääntö

Humanistisen ammattikorkeakoulun opiskelijakunta HUMAKO. Hallituksen ohjesääntö Humanistisen ammattikorkeakoulun opiskelijakunta HUMAKO Hallituksen ohjesääntö 15.11.2016 Sivu 1 / 5 Humanistisen ammattikorkeakoulun opiskelijakunnan hallituksen ohjesääntö I LUKU Yleistä 1 Soveltaminen

Lisätiedot

Oulun yliopiston ylioppilaskunnan toimintasuunnitelma vuodelle 2016

Oulun yliopiston ylioppilaskunnan toimintasuunnitelma vuodelle 2016 Oulun yliopiston ylioppilaskunnan toimintasuunnitelma vuodelle 2016 1 Johdanto Tämän toimintasuunnitelman on valmistellut Oulun yliopiston ylioppilaskunnan hallitus yhdessä asiantuntijoiden kanssa. Valmistelussa

Lisätiedot

O x\v/a\vii OULUN Pöytäkirja

O x\v/a\vii OULUN Pöytäkirja O x\v/a\vii OULUN Pöytäkirja (((WY7( Y(( YLIOPISTON Kokouksen nro 6/2014 % OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNNAN EDUSTAJISTON KOKOUS 6/2014 Aika: Maanantaina 6.10.2014 klo 17.00 Paikka: Aluehallintovirasto,

Lisätiedot

Vankien Omaiset VAO ry:n säännöt

Vankien Omaiset VAO ry:n säännöt Vankien Omaiset VAO ry:n säännöt 1 NIMI JA KOTIPAIKKA Yhdistyksen nimi on Vankien Omaiset VAO ry. Yhdistyksen kotipaikka on Alajärvi. 2 TARKOITUS JA TOIMINTA Yhdistyksen tarkoituksena on edistää vankien

Lisätiedot

0 A\v OULUN OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNNAN HALLITUKSEN KOKOUS 32/2015. Aika: klo Paikka:

0 A\v OULUN OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNNAN HALLITUKSEN KOKOUS 32/2015. Aika: klo Paikka: o r Tri 0 A\v OULUN KUNTA OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNNAN HALLITUKSEN KOKOUS 32/2015 H atiitu ksen kokoukse2 Aika: 19.11.2015 klo 10.00 Paikka: Ylioppilaskunnan toimisto, kokoushuone KK245, Oulun yliopisto,

Lisätiedot

Pöytäkirja 4 /

Pöytäkirja 4 / 19.10.2016 Sivu 1(6) Pöytäkirja 4 / 2016 28.2.2016 LTKY:N HALLITUKSEN KOKOUS 4/2016 AIKA: 22.2.2016, klo 15.00 PAIKKA: LTKY:n toimisto LÄSNÄ: Rissanen Ville-Matti, puheenjohtaja Tynys Hanna Kekäläinen

Lisätiedot

Excursioryhmän yleiset säännöt, EXCU-2012

Excursioryhmän yleiset säännöt, EXCU-2012 Excursioryhmän yleiset säännöt, EXCU-2012 I Soveltaminen 1 Tätä sääntöä sovelletaan TTYY:n alaisiin excursioryhmiin. II Ryhmän jäsenet 2 Ryhmän jäseniä ovat perustamiskokouksessa hyväksytyt jäsenet. 3

Lisätiedot

PÖYTÄKIRJA 3/

PÖYTÄKIRJA 3/ 27.10.2014 Sivu 1(5) PÖYTÄKIRJA 3/2013 8.4.2013 LTKY:N EDUSTAJISTON KOKOUS AIKA 3.4.2013, klo 17.00 PAIKKA: LUT:n luentosali 1381 LÄSNÄ: Alopaeus Erik Bebek Peter C. Bremer Britt Eloranta Henri Ferm Joonas

Lisätiedot

HALLITUKSEN TYÖJÄRJESTYS

HALLITUKSEN TYÖJÄRJESTYS 17.2.2016 HALLITUKSEN TYÖJÄRJESTYS :n (jäljempänä Yhtiö ) hallitus on hyväksynyt tämän työjärjestyksen osana konsernin hallinto- ja ohjausjärjestelmää. Työjärjestys ohjaa hallituksen työskentelyä ja täydentää

Lisätiedot

Esteestä pyydämme ilmoittamaan aluesihteeri Leena Syrjälälle, p tai sähköpostitse

Esteestä pyydämme ilmoittamaan aluesihteeri Leena Syrjälälle, p tai sähköpostitse AIKA 16.09.2014 klo 18:00 19.00 PAIKKA Vaajakosken kirkko Kirkkotie 11 40800 Vaajakoski Sivu / Alkuhartaus ja kokouksen avaus 2/34 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2/35 Työjärjestyksen hyväksyminen

Lisätiedot

OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNNAN HALLITUKSEN KOKOUS 24/2012. Ylioppilaskunnan toimisto, 2.krs, Mannenkatu 1 B, Oulu

OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNNAN HALLITUKSEN KOKOUS 24/2012. Ylioppilaskunnan toimisto, 2.krs, Mannenkatu 1 B, Oulu OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNNAN HALLITUKSEN KOKOUS 24/2012 Aika: 13.9.2012 klo 12:00 Paikka: Ylioppilaskunnan toimisto, 2.krs, Mannenkatu 1 B, 90130 Oulu Jäsenet: Eero Manninen (PJ) Aino-Kaisa Manninen

Lisätiedot

Mielekkäät työtehtävät houkuttelevat harjoittelijoita!

Mielekkäät työtehtävät houkuttelevat harjoittelijoita! Mielekkäät työtehtävät houkuttelevat harjoittelijoita! Vuoden 2013 aikana 359 Turun yliopiston opiskelijaa suoritti yliopiston rahallisesti tukeman harjoittelun. Sekä harjoittelun suorittaneilta opiskelijoilta

Lisätiedot

Pöytäkirja Lappeenrannan kirkon alasali, Mannerheiminkatu 1, Lappeenranta (HUOM! PAIKKA)

Pöytäkirja Lappeenrannan kirkon alasali, Mannerheiminkatu 1, Lappeenranta (HUOM! PAIKKA) 5-2016 Aika Torstai 26.5.2016 klo 17.00 (kahvit klo 16.45) Lappeenrannan evankelisluterilaiset seurakunnat Paikka Lappeenrannan kirkon alasali, Mannerheiminkatu 1, Lappeenranta (HUOM! PAIKKA) ASIALISTA

Lisätiedot

Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 1/ Finlands Kommunförbund rf

Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 1/ Finlands Kommunförbund rf Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 1/2013 1 Kokoustiedot Aika Torstai 2.5.2013 klo 13.30 14.41 Paikka Kuntatalo, iso luentosali ja neuvotteluhuoneet Toinen linja 14, Helsinki Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja

Lisätiedot

TIILÄÄN SEUDUN KYLÄYHDISTYS ry SÄÄNNÖT

TIILÄÄN SEUDUN KYLÄYHDISTYS ry SÄÄNNÖT TIILÄÄN SEUDUN KYLÄYHDISTYS ry SÄÄNNÖT Sisällysluettelo 1 YHDISTYKSEN NIMI JA KOTIPAIKKA...3 2 YHDISTYKSEN TARKOITUS...3 3 TOIMINNAN LAATU...3 4 JÄSENYYTTÄ KOSKEVAT MÄÄRÄYKSET...4 5 YHDISTYKSESTÄ EROAMINEN

Lisätiedot

Sähkötekniikan korkeakoulun tutkintosäännön päätöksentekijät

Sähkötekniikan korkeakoulun tutkintosäännön päätöksentekijät Sähkötekniikan korkeakoulun tutkintosäännön päätöksentekijät Hyväksytty sähkötekniikan akateemisessa komiteassa 7. päivänä kesäkuuta 2011. Niissä kohdissa, joissa päättäjä johtuu jostain muusta säännöstä

Lisätiedot

Keskiviikko klo Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin

Keskiviikko klo Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Viranomainen KOKOUSKUTSU/ESITYSLISTA Nro 11/2016 TUUSNIEMEN KUNTA Kunnanhallitus KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana) Keskiviikko 26.10.2016

Lisätiedot

KEMPELEEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2015. Keskustan seurakuntakeskus, kokoushuone Toppelius. Läsnä Holma Sisko kirkkoneuvoston jäsen

KEMPELEEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2015. Keskustan seurakuntakeskus, kokoushuone Toppelius. Läsnä Holma Sisko kirkkoneuvoston jäsen 1 KEMPELEEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2015 PL 28, 90441 KEMPELE KIRKKONEUVOSTO p. 08-561 4500 kempeleen.seurakunta@evl.fi Aika Tiistaina 15.10.2015 klo 18:00-19.28 Paikka Keskustan seurakuntakeskus, kokoushuone

Lisätiedot

Yhdistyksen tarkoituksena on puoluepoliittisesti sitoutumattomana

Yhdistyksen tarkoituksena on puoluepoliittisesti sitoutumattomana Omakotiyhdistyksen säännöt Nimi, kotipaikka ja kieli 1 Yhdistyksen nimi on Saarenkylän Omakotiyhdistys ry. Sen kotipaikka on Rovaniemi ja toimialue on Saarenkylä. Näissä säännöissä käytetään nimitystä

Lisätiedot

Slovenia-seuran säännöt

Slovenia-seuran säännöt Slovenia-seuran säännöt YHDISTYKSEN NIMI, KOTIPAIKKA JA TARKOITUS Yhdistyksen nimi on Slovenia-seura ja sen kotipaikka on Helsinki. Yhdistyksen tarkoituksena on edistää slovenialaisen kulttuurin tuntemusta

Lisätiedot

Esteestä pyydämme ilmoittamaan aluesihteeri Leena Syrjälälle, p tai sähköpostitse

Esteestä pyydämme ilmoittamaan aluesihteeri Leena Syrjälälle, p tai sähköpostitse JYVÄSKYLÄN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 3/2014 1 (5) AIKA 14.05.2014 klo 17.00 PAIKKA Vaajakosken kirkko Kirkkotie 11 40800 Vaajakoski Sivu / Alkuhartaus ja kokouksen avaus 2/22 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Puheenjohtaja avasi kokouksen kello

Puheenjohtaja avasi kokouksen kello Pykälä ry:n opintovaliokunnan kokous 1/2010 PÖYTÄKIRJA 13.1.2010 kello 19.30 Pykälä ry:n tiloissa Sörnäisten rantatie 33 B, Helsinki Läsnäolijat: Ilari Autio, puheenjohtaja Minna Hokkanen, saapui kohdassa

Lisätiedot

Muutokset tai lisäykset alleviivattu. Poistot yliviivattu. Yhdistyksen säännöt. 1 Yhdistyksen nimi ja kotipaikka

Muutokset tai lisäykset alleviivattu. Poistot yliviivattu. Yhdistyksen säännöt. 1 Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Muutokset tai lisäykset alleviivattu. Poistot yliviivattu. Yhdistyksen säännöt 1 Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Helsingin yliopiston jatko-opiskelijat ry, ruotsiksi Doktorander vid

Lisätiedot