Ylioppilaskunnan toimisto, kokoushuone KK245, Oulun yliopisto, Erkki Koiso Kanttilan katu 1, X1-ovi, 2.krs, Oulu

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Ylioppilaskunnan toimisto, kokoushuone KK245, Oulun yliopisto, Erkki Koiso Kanttilan katu 1, X1-ovi, 2.krs, 90570 Oulu"

Transkriptio

1 0 A\v OULUN O tif f( KUNTA Hawtuksen kokouks< OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNNAN HALLITUKSEN KOKOUS 3/2015 Aika: klo Paikka: Ylioppilaskunnan toimisto, kokoushuone KK245, Oulun yliopisto, Erkki Koiso Kanttilan katu 1, X1-ovi, 2.krs, Oulu Jäsenet: Sun Nousiainen (puheenjohtaja) Henri Fröjdholm Kati Hannila Moona Haverinen Susanna Maununiemi Nico Numminen Joni Ollikainen Anniina Pyhäjärvi , Lisäksi: PS Manninen (sihteeri) 1 Kokouksen avaus HPJ Nousiainen avasi kokouksen klo LailLisuus ja päätösvattaisuus Ylioppilaskunnan hallintosäännön 21 mukaan hallitus kokoontuu hallituksen puheenjohtajan, tai hänen estyneenä ollessaan hallituksen varapuheenjohtajan, päättämänä ajankohtana. Koko uskutsun antaa hallituksen puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan hallituksen varapuheenjohtaja. Hallituksen järjestä ytymiskokous on kutsuttava koolle viimeistään 2. päivänä ennen kokousta. Hallitus päättää järjestäytymiskokouksessaan tarvittavasta koouekutsumisojasta järjestä ytymiskokouksen jälkeen. Hallintosäännön 22 mukaan hallituksen kokous on päätösvaltainen, jos kokouksessa on saapuvilla hallituksen jäseniä vähintään puolet hallituksen jäsenten lukumäärästä, joiden joukossa on oltava hallituksen puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja. OYYH päätti kokouksessaan 1/2015, että hallituksen koollekutsumisaika loppuvuonna 2015 on edellisen vuorokauden aikana, mutta kiireellisessä tilanteessa kokous voidaan kutsua koolle lyhyemmälläkin varoajal la. Päätösesitys: Todetaan kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. 3 5 Pöytäkirjantarkastajien valinta Päätösesitys: Valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa. Pöytäkirjantarkastajat toimivat tarvittaessa äänten laskij oma. Päätös: Valittiin pöytäkirjantarkastajiksi HJ Numminen & HJ Ollikainen. Pöytäkirjantarkastajat toimivat tarvittaessa ääntenlaskijoina. PJ Siht Pkt OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNTA KIRJEET: PL250, OULUN YLIOPISTO. VIERAILUT: ERKKI Kl150 KANUILAN KATU, Xl OVI, 2. KRS, OULU. PUH: , fl.fi, WvVW.OYY.FI

2 5) 0 O ( A\v ffff OULUN KUNTA Hatiituksen kokouks2k 4 Esityslistan hyväksyminen kokouksen työjärjestykseksi Päätösesitys 29.1.: Lisätään esityslistalle uusi kohta 14 HS Guttormin irtisanoutumisilmoitus sekä kutsuihin kutsu Arvoseminaariin Muiden pykälien numerointi muuttuu vastaavasti. 5 Ilm oitusasiat Päätösesitys: Merkitään tiedoksi seuraavat ilmoitusasiat: Yliopiston päätökset: Koulutusrakenteen uudistaminen (39 koulutusohjelmaa lopetetaan, OY:n halutus) Oulun yliopiston opiskelijakeskuksen palvelutiimin nimeäminen (koulutusrehtori Silvn & koulutuspalveluiden johtaja Raudasoja) Ylioppilaskunnan sääntöjen vahvistaminen (rehtori Niinimäki & hallintojohtaja Kiuru) Muut: KA Määttä ja HJ Numminen koulutusneuvoston kokouksessa KA Määttä Opiskelijoiden hyvinvointityöryhmän kokouksessa KA Määttä Työelämään -tapahtuman työnantajien aamukahveilla KA Määttä Kandipalautetiimin palaverissa KA Määttä kouluttamassa OMS-tiedekunnan hallinnon opiskelijaedustajia KA Määttä ja HJ Numminen SYL:n koulutuspoliittisessa palaverissa KA Määttä ja HJ l-laverinen tapaamassa kasvatustieteellisen tiedekunnan hallinnon opiskelijaedustajia EPJ Koistinen, P5 Manninen ja TALOUSVLKPJ Sovio tapasivat Juho-Tuomas Appellin Sijoittaja Prolta (varainhoidon kilpailutus) Kunniatyöryhmän kokous Aktiiviklubi 6 5 Amazing Oulu 2015 Ylioppilas kunta järjestää perinteisesti liikunnallisen Amazing Oulu -kaupunkisuunnistustapahtuman toukokuun alussa. Hallintosäännön momentin mukaan hallituksen tehtävänä on -- päättää perusteista, joilla pääsihteeri palkkaa määräaikaisia toimihenkilöitä, kuten kiireapulaisia. Edelleen hallintosäännön momentin mukaan työnantajan edustajan tehtävänä on hoitaa muut kuin edustajista lie tai hallitukselle määrätyt työnantajan tehtävät. Työnantajan edustajan tehtäviä hoitaa pääsihteeri. Esittetijä: P5 Manninen Päätösesitys: Päätetään järjestää Amazing Oulu -tapahtuma keskiviikkona Päätetään lisäksi valtuuttaa P5 Manninen tekemään rekrytointi projektisihteeriksi. Projektisihteerin työaika on yhteensä 2 kuukautta, 20 h viikossa. Vastuuhenkilö: P5 Manninen Si h Pkt Pkt OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNTA KIRJE L 250,90014 OULUN YUOPISTO. vierailut: ERKKI KOISO KAN1TILAN KATU, Xl OVI, 2. KRS, OULU. PUH: , W MN.OYY.FI

3 16) 0 \VAV// OULUN. Y(( Y(f YLIOPISTON iii IN YLIOPPILASKUNTA 7 KVL:n sihteeri vuonna 2015 Poytakirja Hallituksen kokouksen 3/2015 Hallintosäännön 34 mukaan keskusvaalilautakunnan sihteerinä toimii hallituksen nimeämä ylioppilaskunnan toimihenkilö. EsitteLijä: P5 Manninen Päätösesitys: Nimetään keskusvaaulautakunnan sihteeriksi vuodeksi 2015 pääsihteeri Eero Manninen. 8 Opisketijajäsenen valinta teknillisen tiedekunnan koulutustoimikuntaan Ylioppilaskunnan sääntöjen 16 mukaan hallituksen tehtävänä on -- sääntöjen tai johtosääntöjen mukaan edustajisto lie kuuluvista asioista. päättää muista kuin näiden Henri Lahtinen esitti eropyyntönsä teknillisen tiedekunnan koulutustoimikunnasta. Haku teknillisen tiedekunnan koulutustoimikunnan opiskelijajäseneksi aukaistiin 9.1. ja haku oli auki klo asti. frlääräaikaan mennessä hakemuksensa jätti Olli Peura. Liite: Hakemus Esittetijä: P5 Manninen Päätösesitys: Valitaan teknillisen tiedekunnan koulutustoimikunnan opiskelijajäseneksi Olli Peura. Vastuuhenkitö: KA Määttä 9 Jaostojen puheenjohtajien valinta OYYH antoi pysyväismääräykset jaostoista kokouksessaan 2/2015. Pysyväismääräysten mukaan hallitus nimeää muiden jaostojen puheenjohtajat ja tarpeellisen määrän varapuheenjohtajia jaoston perustamisen jälkeen. Jaostojen kokouksen sihteerinä toimii kokouksen puheenjohtajan tehtävään kutsuma jaoston varapuheenjohtaja. Edelleen OYYH päätti perustaa vuodelle 2015 kulttuuri- ja tapahtumajaoston, ympäristöjaoston sekä jatkoopiskelijoiden jaoston ja avata haun puheenjohtajiksi. Haku päättyi klo Hakuajan päättymiseen mennessä jatko-opiskelijoiden jaoston puheenjohtajaksi hakivat Jaana Isohätälä ja Tuomas Lappi sekä kulttuuri- ja tapahtumajaoston puheenjohtajaksi Juha Keskitalo. Ympäristöjaoston puheenjohtajaksi ei tullut yhtään hakemusta. Liite: Hakemukset Esittetijä: PS Manninen Päätösesitys: Päätetään kokouksessa. Päätös: Valittiin yksimielisesti kulttuuri- ja tapahtumajaoston puheenjohtajaksi vuodelle 2015 Juha Keskitalo. Todettiin, että kumpikaan jatko-opiskelijajaoston puheenjohtajaksi hakeneista ei ole ylioppilaskunnan jäsen, joten päätettiin jatkaa hakua. Hakuaika päättyy 8.2. klo Lisäksi päätettiin jatkaa ympäristöjaoston puheenjohtajan hakua. Hakuaika päättyy 8.2. klo Pkt Pkt OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNTA OULUN YLIOPISTO. VIERAILUT: ERKKI Kl150 KAN111LAN KATU, Xl OVI, 2. KRS, OULU. PUH: +3S , WWN.OYY.FI

4 16) o O Y ( OULUN KUNTA Hallituksen kokouks 10 5 Titamuutoksia valmistetevien työryhmien opiskelijajäsenten valitseminen Ylioppilaskunnan sääntöjen 16 mukaan hallituksen tehtävänä on -- sääntöjen tai johtosääntöjen mukaan edustajistolle kuuluvista asioista. 16) päättää muista kuin näiden OYYH päätti kokouksessaan 2/2015 jatkaa hakuaikaa prosessi- ja kaivannaisalan sekä pajatilahankkeen työ ryhmiin. Hakuaika päättyi perjantaina klo Hakuajan päättymiseen mennessä hakemuksensa jättivät Juha-Matti Ojakoski (pajatilahanke), Vilma Koistinen (prosessi- ja kaivannaisala) sekä Mika Lakso (pajatilahanke). Liite: Hakemukset EsitteLijä: PS Manninen Päätösesitys: Päätetään kokouksessa. HPJ Nousiainen esitti, että valitaan pajatrahankkeen ryhmään Mika Lakso (vara1e Juha-Matti Ojakoski) ja prosessi- ja kaivannaisaan ryhmään VRma Koistinen. Päätös: Yksimielisesti Nousiaisen esityksen mukaan. Vastuuhenkitö: PS Manninen 11 5 Hyvinvointityöryhmän opisketijajäsenten valinta Ylioppilaskunnan sääntöjen 16 mukaan hallituksen tehtävänä on -- sääntöjen tai johtosääntöjen mukaan edustajistolle kuuluvista asioista. päättää muista kuin näiden Hyvinvointityöryhmän varsinaisina opiskelijajäseninä toimivat asti jatkuvalla kaudella Laura Pistemaa (varalta Liisa Väisänen) sekä llyana Belonina (varalta Taru Torssonen). Molemmat varsinaiset jäsenet ovat ilmoittaneet pääsihteerille eroavansa tehtävästään. OYYH käsitteli asiaa kokouksessaan 41/2014 ja päätti merkitä tiedoksi eroilmoitukset ja avata haun hyvinvointityöryhmän kahden opiskelijajäsenen paikkaan jäljellä olevalle kaudelle asti. Haku päättyi klo OYYH päätti kokouksessaan 1/2015 jatkaa hakuaikaa klo asti. Hakuajan päättymiseen mennessä hakemuksensa jätti Joni Oltikainen. Liite: Hakemus Esittetijä: PS Manninen Päätösesitys: Nimetään hyvinvointityöryhmän opiskelijajäseniksi jäljeä oevaue kaudetl.e Joni Otiikainen (varafla Liisa Väisänen) ja Kati Hannia (varall.a Taru Torssonen). Pkt Pkt OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNTA KIRi PL250, OULUN YLIOPISTO, vierailut: ERKKI Kl150 (ANTTILAN KATU, Xl OVI, 2. KRS, OULU. PUH: , fl.fi,

5 0 A\v OULUN O ( ( KUNTA Hallituksen kokouks 12 Akateemiset kunniamerkit Annos 55 -vuosijuhtassa OYY:n juhlasäännön 14 mukaan akateemiset kunniamerkit ja tunnustukset jaetaan pääsääntöisesti ylioppilaskunnan vuosijuhlassa. Akateemiset kunniamerkit ja tunnustukset myöntää ylioppilaskunnan hallitus. Ylioppilaskunnan juhlasäännön 15 mukaan ylioppilaskunnassa toimii kunniatyöryhmä. Ylioppilaskunnan hallitus nimittää työryhmän aikaisintaan 15. marraskuuta ja viimeistään 15. joulukuuta. Kunniatyöryhmän puheenjohtajana toimii hallituksen puheenjohtaja, sihteerinä hallituksen nimeämä ylioppilaskunnan toimihenkilö sekä kolme muuta jäsentä, jotka koostuvat ylioppilaskunnan puheenjohtajasta sekä kahdesta Rauhala-klubi ry:n nimeämästä edustajasta. Työryhmän toimikausi on kalenterivuosi. Kunniatyöryhmä valmistelee hallitukselle esityksen myönnettävistä kunniamerkeistä ja tunnuksista. Lisäksi kunniatyöryhmä valmistelee hallituksen esityksen kunniajäseniksi kutsuttavista. Ylioppilaskunnan hallitus on kokouksessaan 3 6/2014 nimennyt ylioppilaskunnan kunniatyöryhmän puheenjohtajaksi vuodelle 2015 ylioppilaskunnan tulevan HPJ:n sekä kunniatyöryhmän jäseniksi tulevan EPJ:n ja Rauhala-klubi ry:n nimeäminä tekn. yo Ilari Nisulan ja tekn. kand. Aino-Kaisa Mannisen. Kunniatyöryhmän sihteerinä vuonna 2015 toimii P5 Manninen. OYYE on kokouksessaan 10/2014 valinnut edustajiston puheenjohtajaksi vuodelle 2015 Vili Koistisenja hallituksen puheenjohtajaksi Sun Nousiaisen. EsitteLijät: HPJ Nousiainen a PS Manninen Liite: Akateemiset kunniamerkit vuonna 2015 (ei julkinen klo 22 asti) Päätösesitys: Myönnetään ylioppilaskunnan akateemiset kunniamerkit kunniatyöryhmän esityksen mukaisesti. Kutsutaan vuosijuhlaan maksutta 1 lk:n ansiomerkin saaneet. HJ Haverinen poistui kokouksesta klo HJ Pyhäjärvi poistui kokouksesta klo HJ Haverinen palasi kokoukseen Päätös: Päätettiin myöntää akateemiset kunniamerkit liitteen mukaisesti. Kutsutaan vuosijuhlaan maksutta 1 lk:n ansiomerkin saaneet. Päätös on julkinen klo 22.00, kun merkit on jaettu. Sih,, Pkt Pkt OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNTA KIRJEEt: PL 250,90014 OULUN YLIOPISTO. VIERAILUT: ERKKI Kl150 KAN]11LAN KATU, Xl OVI, 2. KRS, OULU. PUH: ,

6 16) 0 A\v OULUN Of T( KUNTA 13 5 Strategiatyöryhmän perustaminen Ylioppilaskunnan sääntöjen 16 mukaan hallituksen tehtävänä on -- sääntöjen tai johtosääntöjen mukaan edustajistolle kuuluvista asioista. Hallituksen kokouksj päättää muista kuin näiden Ylioppilaskunnan toimintasuunnitelma vuodelle 2015 toteaa strategian uudistamisesta seuraavaa: Ylioppilaskunnan strategia Ylioppilaskunnan strategiakausi päättyy vuoden 2015 lopussa. OYY on vuoden 2014 aikana arvioinut edellisen strategian toteutusta sekä toimivuutta. Vuoden 2015 aikana OYY muodostaa edellisen vuoden analyysien pohjalta ylioppilaskunnan uuden strategian. Strategiassa määritellään ylioppilaskunnan uuden strategiakauden arvot, keskeiset tavoitteet, haasteet ja mahdollisuudet. Liitämme strategian osaksi myös kuvauksen siitä, miten sen toteutumista mitataan. Strategiaprosessia varten muodostetaan tarvittaessa pääsihteerin vetämä strategiatyöryhmä. Ylioppilaskunnan edustajisto osallistuu aktiivisesti strategiaprosessin eri vaiheisiin, jotta strategia saadaan muodostettua mahdollisimman jouhevasti. EsitteLijä: PS Manninen Päätösesitys: Merkitään tiedoksi strategian uudistamista valmistelevan työryhmän perustaminen. Työryhmään kuuluvat EPJ Koistinen, HPJ Nousiainen, PS Manninen sekä OYY-alumnit Liisa Väisänen ja Ilari Nisula. Työryhmä raportoi hallitukselle säännöllisesti työn etenemisestä. HJ Hannila poistui kokouksesta klo VastuuhenkiLö: PS Manninen 14 5 HS Guttormin irtisanoutumisilmoitus Päätös: Merkittiin irtisanoutumisilmoitus tiedoksi ja päätettiin valtuuttaa HPJ Nousiainen ja PS Manninen aloittamaan rekrytointiprosessi. 15 Kutsut Vaasan yliopiston ylioppilaskunnan vuosijuhtat Päätösesitys: Päätetään kokouksessa. HJ Pyhäjärvi palasi kokoukseen klo Päätös: Päätettiin lähettää HJ Numminen SYL:n viestintätapaaminen Helsingissä Päätösesitys: Lähetetään viestintätapaamiseen HJ Maununiemi, HJ Fröjdholm ja VS Rannan pää. Siht Pkt Pkt OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNTA KIPJE 4L250, OULUN YLIOPISTO. VIERAILUT: ERKKI KOISO KANTTILAN KATU, Xl OVI,?. KRS, OULU. PUH: , ftfi, WMN.OYY.FI

7 0 \V/AV/! OULUN III III YLIOPPILASKUNTA Yli Yli YLIOPISTON Poytakirja 15.3 Pohjois-PohjaLaisen osakunnan 108. vuosijuhlat Päätösesitys: Lähetetään tervehdys. Hallituksen kokouksen 3/ Åbo Akademin ylioppilaskunnan 96. vuosijuhlat Päätösesitys: Päätetään kokouksessa. Päätös: Päätettiin lähettää tervehdys SYL:n sopotapaaminen HeLsingissä Päätösesitys: Lähetetään HJ Hannila, HJ Ollikainen ja SA Toiviainen SYL:n pj ps-tapaamiset keväällä 2015 Päätösesitys: Lähetetään HPJ Nousiainen ja PS Manninen Arvoseminaari OuLun yliopistossa Päätös: Päätettiin lähettää HPJ Nousiainen ja P5 Manninen. 16 Muut esille tulevat asiat HPJ Nousiainen kertoi hallitukselle miekkailun kiltamestaruuskilpailusta. 17 Kokouksen päättäminen HPJ Nousiainen päätti kokouksen klo Pöytäkirjan vakuudeksi Oulussa( lulus Sun Nousiainen Eero Ma ninen Hallituksen puheenjohtaja Pääsihteeri Tarkistimme pöytäkirjan ja totesimme sen kokouksen kulkua vastaavaksi 12 Z Oulussa R Nico Numminen Pöytä kirjantarkastaja Joni Ollikainen Pöytäkirjantarkastaja PJ Siht Pkt Pkt oiiiu YLIOPISTON YLIOPPILASKUNTA KIRJEET: PL250, OULUN YLIOPISTO. VIERAILUT: ERKKI Kl150 KAN1T1LAN KATU, Xl OVI, 2. KRS, OULU. PUH: , WVAN.OYY.FI

8 o \\V/ II OULUN W (1 YLIOPISTON II I YLIOPPILASKUNTA Pöytäkirjan Liitteet: Liite 1: Hakemus teknillisen tiedekunnan koulutustoimikuntaan Liite 2: Hakemuksetjaostojen puheenjohtajak5i Liite 3: Hakemukset tilatyöryhmien opiskelijajäseniksi Liite 4: Hakemus hyvinvointityöryhmään Liite 5: Akateemiset kunniamerkit vuonna 2015 (ei julkinen 282. klo 22 asti). Pöytäkirja Hallituksen kokouksen 3/2015 PJ Siht Pkt Pkt OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNTA KIRJEET: PL2SO, OULUN YLIOPISTO. VIERAILUT: ERKKI Kl150 (ANTTILAN KATU, Xl OVI, 2. KRS, OULU. PUH: ,

9 Olli Peura Hakemus teknillisen tiedekunnan koulutustoimikunnan opiskelij aj äseneksi Olen neljännen vuoden konetekniikan opiskelija ja haen teknillisen tiedekunnan koulutustoimikunnan opiskelijajäseneksi. Toimin tällä hetkellä Koneinsinöörikillan opintovastaavana ja tehtäviini kuuluu myös opiskelij aedustaj ana toimiminen konetekniikan koulutusohjelmatoimikunnan kokouksissa. Haen tähän tehtävään, koska olen kiinnostunut teknillisen tiedekunnan koulutuksen kehittämisestä, ja lisäksi kaverini Marko Määttä suositteli tähän tehtävään hakemista. Oma ajatukseni koulutuksesta on, että kurssien omatoimista suorittamista tulisi helpottaa ja lisäksi kurssien kansainvälisyyttä ja englanninkielistä opettamista tulisi lisätä. Mahdollisuus kurssien suorittamiseen itsenäisemmin parantaa opiskelujen etenemistä silloin kun kurssien päällekkäisyydet muodostuvat esteeksi. Lisäksi muutamakin roikkumaan jäänyt kurssi vaikeuttaa seuraavan vuoden opintoja joskus liikaakin päällekkäisyyksien takia. Itsenäisen suorittamisen helpottaminen vaatii lähinnä vain paremman laatuisia luentokalvoja, sekä esimerkiksi luentoesimerkkien jakamista kurssin nettisivulla. Lisäksi luentojen videoiminen ja jakaminen netissä on varteenotettava vaihtoehto. Englanninkielisten kurssien lisäämien varsinkin konetekniikan koulutusohjelmassa on erittäin tarpeellista. Tavoitteena on etenkin vaihto-opiskelijoiden tilanteen parantaminen, mutta myös suomalaisten opiskelijoiden kielitaidon ja siten myös ammattitaidon parantaminen. Harvassa on ne työpaikat, joissa projektit toteutetaan vielä tänäkin päivänä kokonaan suomeksi. Myös poikkitieteellisten kurssien tarjontaa voisi lisätä. Esimerkiksi yritysvetoinen Product mnnovation Proj ect -kurssi pyörii onnistuneesti useassa keskieuroopan yliopistossa, jossa kurssilla olevat opiskelijat ratkovat aitoja tuotekehityksen ongelmia jonkin yrityksen kanssa. Tälläisen kurssin tarj oaminen myös Oulun yliopistossa olisi mielestäni loistava mahdollisuus harjoitella tiimityöskentelyä ja parantaa opiskelijoiden yhteyksiä yrityksiin. Itse olen suoriutunut opinnoista hyvin, täysin aikataulussa ja yli 4:n keskiarvolla. Tavoitteenani on saada kaikki kurssit suoritettua ensi vuoden tammikuuhun mennessä. Olen auttanut kavereitani kursseissa koko opiskelujen ajan, ja olen järjestänyt myös preppausta tenttiä edeltävinä päivinä. Uskon omaavani melko kattavan käsityksen konetekniikan koulutusohjelman kursseista, ja myös siitä millainen opetus on motivoivaa ja innostavaa. Olen ollut myös vaihdossa vuoden 2013 syksyllä, joten kokemukseni opetuksesta laajentuu myös Oulun yliopiston ulkopuolelle.

10 o \\V/ II OULUN w (1 YLIOPISTON HPK15O3 YLIOPPILASKUNTA Liite 2 Liite 2: Hakemukset jaostojen puheenjohtajiksi 1. KuLttuuri- ja tapahtumajaosto, Jutia Keskitato Juha Keskitalo, Tekniikan ylioppilas, ympäristätekniikka Oulun yliopisto Olen kiinnostunut Ylioppilaskunnan Kulttuuri- ja tapahtumajaoston puheenjohtajuudesta, koska olen kiinnostunut kulttuurista kaikissa sen eri muodoissa ja olen aina halunnut järjestää erilaisia tapahtumia. Olen toiminut aiemmin teatteri- ja tanssiryhmässä ja pidän teatteri- ja oopperaesityksistä, sekä kaikista muista esiintymisen lajeista. Myös museot ja kulttuurikohteet ovat hyvin kiinnostavia, ja kiinnostukseni sekä tiedonhaluni kasvaa koko ajan. Pidän myös hyvin paljon matkustamisesta ja uusien paikkojen näkemisestä ja kulttuurien kohtaamisista. Puhun englantia sujuvasti ja olen juuri aloittanut saksan kielen opinnot. Olen viime aikoina matkustellut ympäri Eurooppaa sekä aikaisemmin myös Aasiassa ja Afrikan maissa. Minulla on myös ystäviä ja tuttavia eri puolelta maapalloa ja pidän, sekä tulen toimeen eri kansalaisuuksien kanssa. Muita kulttuuriin liittyviä harrastuksiani ovat lukeminen, maailman tapahtumien sekä kulttuurin seuraaminen, että kuvataiteet. Olen myös työskennellyt ja opiskellut erimaalaisten ihmisten kanssa, josta olen oppinut paljon eri kulttuureista ja muiden maiden organisaatioista ja tavoista, sekä ymmärtäny maiden keskinäisiä yhteyksiä. Historiallinen tietämys on myös hyvin kiinnostavaa ja yksi harrastuksistani voisi olla myös dokumenttien katselu, ja ne kiinnostavat minua juuri eri näkökulmien ja kulttuurien näkemisen vuoksi. Miksi valita minut? Vaikka olen ensimmäisen vuoden opiskelija, olen itsevarma ja oma-aloitteinen, sekä hyvällä tavalla spontaani. Omakohtaista kokemusta puheenjohtajan työstä minulla ei ole, mutta lähipiirissäni on entisiä puheenjohtajia esimerkiksi äitini, joka on toiminut kunnanhallituksenpuheenjohtajana, joten minulla on taustatietoa puheenjohtajan tehtävistä. Olen myös ollut kiltani hallituksen kokouksessa ja muussa toiminnassa, joissa olen myös seurannut puheenjohtajan tehtävää. Voin luvata olevani aktiivinen puheenjohtaja, sillä pääni melkein pursuaa erilaisia ideoita eri asioihin liittyen ja minulla on vilkas mielikuvitus. Vaikka välillä ideani ovat turhankin lennokkaita, niistä löytyy myös monia varteenotettavia ideoita. Puheenjohtajana voisin kehittää jaostoa muun muassa yhdistämällä kulttuuria ja tapahtumia keskenään, esimerkiksi teematapahtumien muodossa kuten Japanilainen sushi ja tee -ravintola ravintolapäivänä. Tulot voisi ohjata käytettäväksi muuhun toimintaan. Olisin myös hyvin reipas puheenjohtaja, sillä ystäväni pitävät minua oma-aloitteisena ja energisenä ihmisenä. Myös entiset työnantajani ovat pitäneet minua reippaana työntekijänä. Olen myös hyvin joustava, mitä puheenjohtajan työ voisi vaatia aikatauluiltaan. Huomaan ja myös haluan puuttua epäkohtiin ja olen hyvä antamaan rakentavaa palautetta. Joskus lennokkaistakin ajatuksistani huolematta olen myös rationaalinen ja suhteellisuuden tajuinen. Olen ollut aina halukas järjestämään erilaisia tapahtumia, ja pidän ihmisten viihdyttämisestä. Olen ollut mukana tapahtumien järjestämisessä, sekä ideoinnissa, että toteutuksessa. Minulla tulee riittämään ideoita sekä tapahtuman järjestämiseen, budjetointiin ja kompromisseihin, että koristeluun, ohjelmaan ja tapahtumapaikkaan. Tulen myös hyvin toimeen erilaisten ihmisten kanssa ja olen muutenkin sosiaalinen ihminen. Olisin kiinnostunut myös osallistumaan vaihto-opiskelijoiden toimintaan, ja olen myös itse kiinnostunut opiskelusta tai työharjottelun tekemisestä ulkomailla. Esimerkkeinä ideoistani voisi olla RuokaaKulttuuri -tapahtuma, jonne opiskelijat eri maista voisivat tuoda perinneruokaansa maistettaviksi, tai galleriatila kuvataide- ja valokuvausjärjestöille. Harrastejärjestäjille voisi myös järjestää vierailuja tai vierailijoita aiheeseen liittyen, tai heille voisi järjestää erilaisia kilpailuja tai projekteja tapahtumiin liittyen, esimerkisi mainosjulisteen tekeminen tai ohjelmanumeron järjestäminen. Elokuvien harrastajat voisivat tehdä lyhytelokuvaprojektin, johon he saisivat näyttelijöitä teatteriryhmistä, taustamusiikkia musiikkiryhmistä, puvustusta käsityöryhmistä jne. Lyhytelokuvia voisi näyttää OYY:n Olkkarissa. Myös ulkomaalaisten yliopistojen käytäntöjä ja organisaatiota voisi selvittää ja tuoda tietoa lähemmäs vaihtoa suunnitteleville opiskelijoille, jotta he osaisivat visioida ennalta, millaista opiskelu ulkomaalaisessa yliopistossa on. Voisin jopa itse tarvittaessa matkustaa tutkimaan asiaa, tai olemaan yhteydessä yliopistoihin. Tulisin mielelläni kertomaan lisää ideoistani ja keskustelemaan jaoston toimenkuvasta ja mahdollisesta kehityksestä. Olisin hyvin ahkera ja idearikas puheenjohtaja teidän jaostollenne. Ystävä Ilisin terveisin Juha Keskitalo OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNTA KIRJEET: PL250, OULUN YLIOPISTO. vierailut: ERKKI Kl150 KANTTILAN KATU, Xl OVI, 2. KRS, OULU. PUH: , ftfi, WW N.OYY.FI

11 OIV/Y/ STON fl YLIOPPILASKUNTA Liite 2 2. Jatko-opiskeLijoiden jaosto, Tuomas Lappi Hei! Haen avoimeksi i[moitettua Oulun yliopiston ylioppilaskunnan jatko-opiskelijaoston puheejohtajan paikkaa Olen 38 vuotias Tuotantotalouden DI. Aloitin tohtorikoulutettavana tuotantotalouden tutkimusyksikössä tavoitteenani tekniikan tohtorin tutkinto Tekniikan jatko-opintoni aloitin jo DItutkinnon jälkeen (2000), koossa tällä hetkellä tohtorintutkintoon vaadittavat aineopinnot. Perustutkintoni jälkeen olen työskennellyt Nokian ja Microsoft Mobile Phonesin palveluksessa yhteensä 14,5 vuoden ajan, tehtävieni painottuessa kansainvälisen myynnin, markkinoinnin ja projektijohtamisen alueille. Työkokemukseni on antanut minulle laajat valmiudet kommunikoida erilaisten ihmisten ja yhteisöjen kanssa sekä suomeksi että englanniksi. Näiden ja pakollisen ruotsin lisäksi puhun hieman myös saksaa, kiinaa ja venäjää. En pelkää tarttua uusiin haasteisiin, vaan näen niissä aina mahdollisuuden oppia, tutustua uusiin ihmisiin sekä kehittää omaa osaamista. Olen toiminut paikallisissa sekä virtuaalisissa tiimeissä sekä asiantuntija että esimiestehtävissä Jatko-opiskelijajaoston puheenjohtajana pyrkisin nostamaan jatko-opiskelijoiden roolia yliopistoyhteisössä yhteistyössä ylioppilaskunnan, yliopiston hallinnon sekä yritysyhteistyökumppaneiden kanssa. Akateemisen ja elinkeinoelämän yhteistyön kehittäminen jatko-opiskelijoiden kanssa edesauttaa tieteellisen tutkimuksen laatua, edistää jatko-opintojen suorittamista sekä edesauttaa jatko-opiskelijoiden työliistymistä valmistumisen jälkeen. Lisäksijatko-opiskelijayhteisön kehittäminen esimerkiksi yhteisten tapaamisten, kommunikaatiokanavien sekä harrastusten kautta olisi alue jolla haluaisin puheenjohtajana vaikuttaa. Tiiviimpänä yhteisönä myös vaikutusmahdollisuudet paranevat. Perustutkintovaiheessa olen toiminut Oulun Tuotantotalousteekkarit RY:n puheenjohtajana vuonna Liikunta ja urheilu ovat minulle tärkeä osa elämää. Suoritin liikuntatieteiden maisterin tutkinnon Jyväskylän yliopistossa vuonna Pääpaino kestävyyslajeissa kuten pitkän matkan hiihto ja juoksu. Tarvittaessa annan mielelläni Lisätietoja. Liitän oheen ansioluetteloni josta käy ilmi tarkemmin työkokemukseni sekä koulutukseni. t. Tuomas Lappi OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNTA KIRJEET: PL250, OULUN YLIOPISTO. VIERAILUT: ERKKI Kl150 KANT11LAN KATU, Xi ovi, 2. KRS, OULU. PUH: , WMW.OYY.FI

12 Oulun yliopiston ylioppilaskunta PL Oulun yliopisto HAKEMUS Jaana Isohätälä JATKO-OPISKELIJAJAOSTON PUHEENJOHTAJA Olen tuore tohtorikoulutettava kasvatustieteiden tiedekunnasta, Learning and Educati onal Technology -tutkimusyksiköstä. Haen innolla jatko-opiskelijajaoston puheenjohta jaksi, jotta pääsisin valvomaan aloittelevien tutkijoiden etuja ja järjestämään heitä kiin nostavia tapahtumia ja verkostoitumistilaisuuksia. Olisi myös hienoa päästä taas mukaan ylioppilaskuntatoimintaan, koska opiskeluaikana järjestöt ja OYY ovat tulleet tutuiksi ja rakkaiksi. Ylioppilaskuntaan olen tutustunut parhaiten toimiessani hallituksessa vuonna Tuol loin vastasin koulutuspoliittisista ja kansainvälisistä asioista ja toimin muun muassa kopo valiokunnan ja Universitas-ohjausryhmän puheenjohtajana. Myöhemmin pääsin edusta maan opiskelijoita koulutusneuvostossa ja tiedekuntahallituksessa. Olen nauttinut näistä edunvalvontakokemuksista valtavasti ja saanut taitoja ja verkostoja, jotka olisivat var masti hyödyksi puheenjohtajan roolissa. Olen seurannut jatko-opiskelijajaoston toiminnan alkua mielenkiinnolla. On hienoa, että tohtorikoulutettaville on luotu yhteisö, joka auttaa ongelmissa, luo yhteenkuuluvuutta ja kytkee jatko-opiskelijat vahvemmin ylioppilaskuntaan. Uskon, että OYY:llä on olla paljon annettavaa jatko-opiskelijoille, kunhan jäsenyys koetaan tärkeäksi. Jaoston keskeinen tehtävä onkin tarjota jatko-opiskelijoita kiinnostavaa toimintaa ja luoda ylioppilaskun nasta heille läheinen tukiverkko. Lisäksi jaoston tulee nostaa keskusteluun tohtorikoulu tettavien huolenaiheita. Tavoitteeni puheenjohtajana olisi jatkaa ja kehittää hyvin alkanutta toimintaa sekä tehdä sitä entistä näkyvämmäksi. Tämä onnistuu ideoimalla mielenkiintoisia tapahtumia, vakiin nuttamalla perinteitä, tiedottamalla toiminnasta ja toimimalla tiiviisti yhdessä muun mu assa ylioppilaskunnan, UniOGSin ja Oulun akateemisten kanssa. Kansainvälisten opiskeli joiden saavuttamiseksi myös Niso ja jatko-opiskelijajaosto voisivat tehdä yhteistyötä. Luonteeltani olen aikaansaava ja järjestelmällinen ja pidän työskentelystä muiden ihmis ten kanssa. Uskoakseni olisin siis hyvä valinta puheenjohtajaksi. Alkuvaiheissa minun olisi tosin tärkeä tutustua ihmisiin ja perehtyä toimintaan huolellisesti, koska en ole vielä ollut jaostossa mukana. Uskon kuitenkin, että jaoston piirissä on aktiivisia ja mukavia ihmisiä, jotka ottavat hyvin vastaan ja joiden kanssa on ilo suunnitella ja toteuttaa toimintaa. Lopuksi haluan vielä huomauttaa, etten tällä hetkellä ole ylioppilaskunnan jäsen, koska odotan UniOGSin päätöstä jatko-opinto-oikeudesta. Aion kuitenkin liittyä jäseneksi heti virallisen oikeuden saatuani. Parhain terveisin Jaana lsohätälä

13 Hakemus, pajatilahanke Haen pajatilahankkeen työryhmään. Olen 27-vuotias sähkötekniikan opiskelija, jolla on kokemusta opiskelijoiden edunvalvonnasta usealta eri kantilta. Olen opintojeni aikana ollut mukana monenlaisissa tehtävissä joissa päätetään opiskelijoita koskevista asioista ja koen, että haettavana oleva tehtävä on ainutlaatuinen verrattuna tähänastisista, sillä tuleva pajatila koskettaa sähkötekniikan, konetekniikanja arkkitehtuurin opiskelijoita hyvin konkreettisesti. Kyseessä ei ole mikä tahansa protopaja, vaan oleellisesti kaikkien kolmen opintosuunnan opiskeluun liittyvä osasto, jonka täytyy tulevaisuudessa pystyä lähtökohtaisesti tuottamaan näille opintojen suorituksiin tarvittavia demonstraatiokappaleitaja osia kurssien suorittamiseen. Lisäksi näen tulevan pajatilan ei vain suoraviivaisena kurssien suoritukseen liittyvänä paikkana, vaan myös jo nyt käynnissä olevan FabLab-hankkeen mukaisena paikkana, jossa opintojen suorittamisen ohella voidaan tekijälähtöisesti opiskella ja oivaltaa omiin opintoihin liittyviä asioita eri laitteiden avulla, sekä tukea opiskelijoiden, ja miksei alumnienkin, pyrkimyksiä vapaa-ajan innostuksissaja yrittäjyyden kokeiluissa. Sähköinsinöörikillalla on pitkät perinteet elektroniikkakerhostaja väitän että killan aktiivina saan järjestömme verkoston kautta erittäin asiantuntevaa apua monen vuoden ajalta siitä, millaista laitteistoa tilaan kannattaa hankkia ja miten kyseinen tila kannattaa järjestää. Jäsenyyteni tiedekuntamme hallituksessa sekä sitä aiemmat pestit takaavat, että suhteet henkilökuntaan ovat kunnossa ja saan myös heiltä apua päätöksentekoon tarvittaessa. Tunnen myös konetekniikanja arkkitehtuurin opiskelijoita, joten konsultaatioapu näihin suuntiin on kunnossa. Viestiminen kaikkiin kolmeen edellämainittuun kiltaan sekä ylioppilaskuntaan täytyy olla vaivatonta. Tässä hyödynnän mieluiten henkilökohtaisia tapaamisia kiltojen hallitusten kanssa sekä ylioppilaskunnan kyseisestä sektorista vastaavien toimijoiden kanssa, sillä tällä tavalla tiedonvaihto ja palaute on vaivattominta ja tehokkainta molempiin suuntiin. Tarvittaessa suunnittelemme j äsenistölle laajempia tiedotuskokonaisuuksia. tekn. yo. Juha-Matti Ojakoski

O f T( //&$.OO... A\v

O f T( //&$.OO... A\v 0 O f T( A\v OULUN KUNTA Hallituksen kokoukse1 OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNNAN HALLITUKSEN KOKOUS 11/2015 Aika: 9.4.2015 klo 15.00 Paikka: Ylioppilaskunnan toimisto, kokoushuone KK245, Oulun yliopisto,

Lisätiedot

Ylioppilaskunnan toimisto, kokoushuone KK245, Oulun yliopisto, Erkki Koiso Kanttilan katu 1, X1-ovi, 2.krs, 90570 Oulu

Ylioppilaskunnan toimisto, kokoushuone KK245, Oulun yliopisto, Erkki Koiso Kanttilan katu 1, X1-ovi, 2.krs, 90570 Oulu o \\V/A\Vi OULUN W YLIOPISTON fl III YLIOPPILASKUNTA Pöytäkirja HalLituksen kokouksen 39/2014 OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNNAN HALLITUKSEN KOKOUS 39/2014 Aika: 28.11.2014 klo 12.00 Paikka: Ylioppilaskunnan

Lisätiedot

O f T ( KUNTA. t! (5j) A\v OULUN

O f T ( KUNTA. t! (5j) A\v OULUN f A\v ULUN T ( KUNTA Hallituksen kokoukse2

Lisätiedot

o \VAVII OULUN II III YLIOPPILASKUNTA Kokouksen nro 43/2013 Yli Yli YLIOPISTON Poytakirja

o \VAVII OULUN II III YLIOPPILASKUNTA Kokouksen nro 43/2013 Yli Yli YLIOPISTON Poytakirja 7 14 o \VAVII OULUN Yli Yli YLIOPISTON Poytakirja II III YLIOPPILASKUNTA Kokouksen nro 43/2013 OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNNAN HALLITU KSEN KOKOUS 43/2013 Aika: 12.12.2013 klo 10.00 Paikka: Ylioppilaskunnan

Lisätiedot

Ylioppilaskunnan toimisto, kokoushuone KK245, Oulun yliopisto, Erkki Koiso Kanttilan katu 1, X1-ovi, 2.krs, 90570 Oulu

Ylioppilaskunnan toimisto, kokoushuone KK245, Oulun yliopisto, Erkki Koiso Kanttilan katu 1, X1-ovi, 2.krs, 90570 Oulu 0 A\v OULUN O t irf KUNTA OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNNAN HALLITUKSEN KOKOUS 10/2015 Hallituksen kokoukse. Aika: 25.3.2015 klo 11.00 Paikka: Ylioppilaskunnan toimisto, kokoushuone KK245, Oulun yliopisto,

Lisätiedot

O f T( KUNTA. k Siht Pkt Pkt. A\v OULUN OULUN YLIOPISTON YLIOPPI LASKUN NAN HALLITUKSEN KOKOUS 42/2014. Aika: 18.12.2014 klo 9.00

O f T( KUNTA. k Siht Pkt Pkt. A\v OULUN OULUN YLIOPISTON YLIOPPI LASKUN NAN HALLITUKSEN KOKOUS 42/2014. Aika: 18.12.2014 klo 9.00 0 O f A\v OULUN T( KUNTA Hallituksen kokouksei OULUN YLIOPISTON YLIOPPI LASKUN NAN HALLITUKSEN KOKOUS 42/2014 Aika: 18.12.2014 klo 9.00 Paikka: Ylioppilaskunnan toimisto, kokoushuone KK245, Oulun yliopisto,

Lisätiedot

O ti ( Ylioppilaskunnan sääntöjen 23 5 mukaan toimielin on päätösvaltainen, kun puolet jäsenistä on saapuvilla.

O ti ( Ylioppilaskunnan sääntöjen 23 5 mukaan toimielin on päätösvaltainen, kun puolet jäsenistä on saapuvilla. 0 O ti ( OULUN KUNTA HaUituksen kokoukse02k OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNNAN HALLITUKSEN KOKOUS 14/2014 Aika: 17.4.2014 klo 12.00 Paikka: Ylioppilaskunnan toimisto, kokoushuone KK245, Oulun yliopisto,

Lisätiedot

0 6X\V/A\VII OULUN Pöytäkirja (1( ))W( (j ( YLIOPISTON Kokouksen nro 2/2015 fl YLIOPPILASKUNTA

0 6X\V/A\VII OULUN Pöytäkirja (1( ))W( (j ( YLIOPISTON Kokouksen nro 2/2015 fl YLIOPPILASKUNTA 0 6X\V/A\VII OULUN Pöytäkirja (1( ))W( (j ( YLIOPISTON Kokouksen nro 2/2015 fl YLIOPPILASKUNTA OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNNAN EDUSTAJISTON KOKOUS 2/2015 Aika: tiistai 21.4.2015 klo 17.00 Paikka: Oulun

Lisätiedot

O Y( T( KUNTA. A\v OULUN OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNNAN HALLITUKSEN KOKOUS 2/2014. Aika: 17.1.2014 klo 10.00

O Y( T( KUNTA. A\v OULUN OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNNAN HALLITUKSEN KOKOUS 2/2014. Aika: 17.1.2014 klo 10.00 0 O Y( A\v OULUN T( KUNTA Hallituksen kokouks2 OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNNAN HALLITUKSEN KOKOUS 2/2014 Aika: 17.1.2014 klo 10.00 Paikka: Koortilan toimintakeskus, Koortilantie 30, Muhos Jäsenet: Viii

Lisätiedot

o \\V/A\VII OULUN III III YLIOPPILASKIJNTA wi Yli YLIOPISTON

o \\V/A\VII OULUN III III YLIOPPILASKIJNTA wi Yli YLIOPISTON o \\V/A\VII OULUN. wi Yli YLIOPISTON III III YLIOPPILASKIJNTA Pöytäkirja Hallituksen kokouksen 30/2014 OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNNAN HALLITUKSEN KOKOUS 30/2014 Aika: 2.10.2014 klo 12.00 Paikka: Ylioppilaskunnan

Lisätiedot

Valtion takaamia lukuelämyksiä jo vuodesta 1985

Valtion takaamia lukuelämyksiä jo vuodesta 1985 Valtion takaamia lukuelämyksiä jo vuodesta 1985 Fuksinumero 2011 Kansi: Mantsalaiset vappupiknikillä 2 Sisältö Päätön kirjoitus...4 Jussin tervehdys Hyvät ensimmäisen vuoden maantieteen opiskelijat...5

Lisätiedot

OPISKELIJAEDUSTAJAN OPAS. Turun yliopiston kauppakorkeakoulun hallinnon opiskelijaedustajille ja TuKY:n toimijoille

OPISKELIJAEDUSTAJAN OPAS. Turun yliopiston kauppakorkeakoulun hallinnon opiskelijaedustajille ja TuKY:n toimijoille OPISKELIJAEDUSTAJAN OPAS Turun yliopiston kauppakorkeakoulun hallinnon opiskelijaedustajille ja TuKY:n toimijoille 2 Sisällys 1 ALKUSANAT... 4 Kokemuksia opiskelijaedustamisesta... 5 Opiskelijaedustajan

Lisätiedot

Osavuosikatsaus OPTIMI RY:N VIRALLINEN ÄÄNENKANNATTAJA 13.VSK. NRO 4 JOULUKUU 2014 Q4

Osavuosikatsaus OPTIMI RY:N VIRALLINEN ÄÄNENKANNATTAJA 13.VSK. NRO 4 JOULUKUU 2014 Q4 Osavuosikatsaus OPTIMI RY:N VIRALLINEN ÄÄNENKANNATTAJA 13.VSK. NRO 4 JOULUKUU 2014 Q4 Pääkirjoitus Loppu häämöttää ja valta vaihtuu Yleensä aloittaessani kirjoittamaan pääkirjoitusta on mielessäni jonkinlainen

Lisätiedot

Kuva: Juha Sarkkinen 55

Kuva: Juha Sarkkinen 55 Kuva: Juha Sarkkinen 55 KIRJOITTANUT: PEKKA YLITALO HENKILÖKUVASSA JARNO MAJAVA Jarno Majava syntyi Rovaniemellä, ja vietti siellä lapsuutensa eri osissa kaupunkia: keskustassa, Ounasrinteellä ja myöhemmin

Lisätiedot

Lappeenrannan teknillinen yliopisto. HallOpEdopas

Lappeenrannan teknillinen yliopisto. HallOpEdopas Lappeenrannan teknillinen yliopisto HallOpEdopas 1 Sisältö 1. Johdanto/esipuhe 3 2. Opiskelijoiden rooli ja asema 4 3. YLIOPISTO JA OPISKELIJAT 5 3.1. Lappeenrannan teknillisen yliopiston ylioppilaskunta

Lisätiedot

19.10.2011 1 (1) AYY:n arvot, linjapaperit ja kielistrategia

19.10.2011 1 (1) AYY:n arvot, linjapaperit ja kielistrategia SYL-liittokokous KOKOELMA 19.10.2011 1 (1) AYY:n arvot, linjapaperit ja kielistrategia AYY:n arvopaperi Linjapaperi Aalto-yliopistosta Linjapaperi opintotuesta Linjapaperi Aalto-yliopiston kansainvälistymisestä

Lisätiedot

HAKIJAN OPAS HAKUAJAT KEVÄT 2015: Vieraskieliset koulutukset: 7. 27.1.2015 Päivä- ja monimuoto-opinnot: 17.3. 9.4.2015

HAKIJAN OPAS HAKUAJAT KEVÄT 2015: Vieraskieliset koulutukset: 7. 27.1.2015 Päivä- ja monimuoto-opinnot: 17.3. 9.4.2015 HAKIJAN OPAS HAKUAJAT KEVÄT 2015: Vieraskieliset koulutukset: 7. 27.1.2015 Päivä- ja monimuoto-opinnot: 17.3. 9.4.2015 Sisällys 04 Kyamk ja Mamk Suomen huippuja Sinulla on unelma 4 Hakuaikataulu 5 Kymenlaakson

Lisätiedot

Suomen Partiolaisten vaalit 2012

Suomen Partiolaisten vaalit 2012 Suomen Partiolaisten vaalit 2012 EHDOKASESITTELYT TIEDOKSI JÄSENKOKOUSDELEGAATIOILLE Ehdokastilanne 18.10. EHDOLLA PUHEENJOHTAJAKSI HEIDI JOKINEN JUHO TOIVOLA EHDOLLA VARAPUHEENJOHTAJAKSI LAURI MUPPE HILANDER

Lisätiedot

Opiskelija Janne Jauhola vietti kesän työnjohtajana

Opiskelija Janne Jauhola vietti kesän työnjohtajana 5/2011 Opiskelija Janne Jauhola vietti kesän työnjohtajana sisältö Pääkirjoitus... 5 Uutisia... 6 10 12 Uuden Insinööriliiton ja Sanoma Magazines Finlandin tuore yhteistyösopimus avaa uuden ajan jäseneduissa.

Lisätiedot

Työkalut HUIPULLE (Mutta O-P Karjalaiselle kelpaa nyt vain moukari) VALTIOTIETEILIJÄ Koulutus Tieto Vastuu Valta 3-2010. Häirintä pilaa työyhteisön

Työkalut HUIPULLE (Mutta O-P Karjalaiselle kelpaa nyt vain moukari) VALTIOTIETEILIJÄ Koulutus Tieto Vastuu Valta 3-2010. Häirintä pilaa työyhteisön VALTIOTIETEILIJÄ Koulutus Tieto Vastuu Valta 3-2010 Häirintä pilaa työyhteisön Onko irtisanominen kriisi vai mahdollisuus Työkalut HUIPULLE (Mutta O-P Karjalaiselle kelpaa nyt vain moukari) 2 Valtiotieteilijä

Lisätiedot

Kasvatustieteilijänä työssä oppimassa Otteita harjoitteluraporteista

Kasvatustieteilijänä työssä oppimassa Otteita harjoitteluraporteista Tampereen yliopisto Kasvatustieteiden laitos Kasvatustieteilijänä työssä oppimassa Otteita harjoitteluraporteista Johanna Hongisto & Tuukka Tomperi Todellinen kasvun paikka sekä henkisesti että ammatillisesti.

Lisätiedot

O f T( O A\v OULUN. Hallituksen kokoukse KUNTA OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNNAN HALLITUKSEN KOKOUS 33/2014. Aika: 30.10.2014 klo 12.00.

O f T( O A\v OULUN. Hallituksen kokoukse KUNTA OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNNAN HALLITUKSEN KOKOUS 33/2014. Aika: 30.10.2014 klo 12.00. O A\v OULUN O f T( Hallituksen kokoukse OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNNAN HALLITUKSEN KOKOUS 33/2014 Aika: 30.10.2014 klo 12.00 Paikka: Ylioppilaskunnan toimisto, kokoushuone KK245, Oulun yliopisto, Erkki

Lisätiedot

HOPETTAAKO? Tilannekatsaus HOPE-hankkeesta keväällä 2009. Irma Rantonen HOPE Part 2 -hanke 28.5.2009 ISBN 978-952-99808-4-0 (PDF)

HOPETTAAKO? Tilannekatsaus HOPE-hankkeesta keväällä 2009. Irma Rantonen HOPE Part 2 -hanke 28.5.2009 ISBN 978-952-99808-4-0 (PDF) HOPETTAAKO? Tilannekatsaus HOPE-hankkeesta keväällä 2009 Irma Rantonen HOPE Part 2 -hanke 28.5.2009 ISBN 978-952-99808-4-0 (PDF) Sisällysluettelo 1. Johdanto... 3 2. Haastattelujen toteutus... 3 3. Arviot

Lisätiedot

TUOTTAJIEN KANSAINVÄLINEN OSAAMINEN AVAINASEMASSA. Ajatuksia suomalaisen taiteen kansainvälistymisestä ja viennin edistämisestä

TUOTTAJIEN KANSAINVÄLINEN OSAAMINEN AVAINASEMASSA. Ajatuksia suomalaisen taiteen kansainvälistymisestä ja viennin edistämisestä TUOTTAJIEN KANSAINVÄLINEN OSAAMINEN AVAINASEMASSA Ajatuksia suomalaisen taiteen kansainvälistymisestä ja viennin edistämisestä Loppuraportti: TAIVEX -vientivalmennus 2009-2011 TAIVEXIN TOTEUTUKSESTA VASTASIVAT

Lisätiedot

Nuorisovaltuustotoiminnan ARVIOINTIOPAS

Nuorisovaltuustotoiminnan ARVIOINTIOPAS Nuorisovaltuustotoiminnan ARVIOINTIOPAS JOHDANTO Pitelet käsissäsi arvokasta opasta nuorisovaltuustotoiminnan arviointiopasta. Suomalaisilla nuorilla on monia keinoja vaikuttaa päätöksentekoon ja osallistua,

Lisätiedot

amicase Esimies ei ole koskaan täysinoppinut Ami-säätiön sidosryhmälehti 1 2005 Noste auttaa jaksamaan s.14 Tehokas Spar Akatemia s.

amicase Esimies ei ole koskaan täysinoppinut Ami-säätiön sidosryhmälehti 1 2005 Noste auttaa jaksamaan s.14 Tehokas Spar Akatemia s. amicase Ami-säätiön sidosryhmälehti 1 2005 Esimies ei ole koskaan täysinoppinut Tehokas Spar Akatemia s.10 Noste auttaa jaksamaan s.14 Johtaminen vaatii oppimista s.16 amicase 1 2005 Sisältö 4 Jet vahvistaa

Lisätiedot

Soolibooli 1/12. Iina Luoto: Antaako luokanopettajakoulutus riittävät valmiudet työelämään? s. 8 27.1.2012

Soolibooli 1/12. Iina Luoto: Antaako luokanopettajakoulutus riittävät valmiudet työelämään? s. 8 27.1.2012 Soolibooli 1/12 27.1.2012 Iina Luoto: Antaako luokanopettajakoulutus riittävät valmiudet työelämään? s. 8 Sisällys >>> 3 Tutkimuksesta potkua opettajankoulutukseen Pääkirjoitus. 4 Mennen tullen Ajankohtaisia

Lisätiedot

Työnhakuopas. Turun yliopiston työelämäpalvelut

Työnhakuopas. Turun yliopiston työelämäpalvelut Työnhakuopas Turun yliopiston työelämäpalvelut TÖITÄ ETSIMÄSSÄ? Sanotaan, että työnhaku käy työstä. Totta, usein se vaatii aikaa ja vaivaakin. Toisaalta tuloksena voi olla kiva duunipaikka, joten turhaa

Lisätiedot

Esipuhe edessä hallitusvuosi

Esipuhe edessä hallitusvuosi Alayhdistysopas Uudistettu painos Elokuu 2012 Julkaisija: Tampereen teknillisen yliopiston ylioppilaskunta () Toimittanut: Kaisa Immonen, tiedotus- ja järjestösihteeri www.ttyy.fi i ALAYHDISTYSOPAS Esipuhe

Lisätiedot

Opiskelun ja oppimisen opas

Opiskelun ja oppimisen opas Opiskelun ja oppimisen opas kuinka opiskelen laadukkaasti LUT:ssa 1 2 Sisällys 1. Johdatus yliopisto-opintoihin... 1 1.1 Opiskelijana tiedeyhteisössä... 5 1.2 Opiskelijan rooli opetuksen kehittämisessä...

Lisätiedot