o \\V/A\V/I OULUN ((1 971 YLIOPISTON OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNNAN HALLITUKSEN KOKOUS 10/2014 Aika: klo 14.00

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "o \\V/A\V/I OULUN ((1 971 YLIOPISTON OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNNAN HALLITUKSEN KOKOUS 10/2014 Aika: 13.3.2014 klo 14.00"

Transkriptio

1 o \\V/A\V/I OULUN ((1 971 YLIOPISTON fl YLIOPPILASKUNTA Pöytäkirja Hallituksen kokouksen 10/2014 OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNNAN HALLITUKSEN KOKOUS 10/2014 Aika: klo Paikka: Ylioppilaskunnan toimisto, kokoushuone KK245, Oulun yliopisto, Erkki Koiso Kanttilan 1, X1-ovi, 2.krs, Oulu Jäsenet: Vili Koistinen (puheenjohtaja) Diana Jusola Marko Määttä Liisa Pekkala Lotta Savola Ville Siikaluoma Sami Sovio 1 8 Taru Torssonen Lisäksi: EPJ Marin PS Manninen (sihteeri) OYLPT Koivunicmi KA Tilkincn SA Lintula KVJA Saarcla VS Karjalaincn 1 Kokouksen avaus HPJ Koistinen avasi kokouksen klo LaiLlisuus ja päätösvattaisuus Hallituksen johtosäännön 2 5 mukaan hallitus kokoontuu puheenjohtajansa kutsusta ja kokouksesta on ilmoitettava jokaiselle jäsenelle ja ylioppilaskunnan puheenjohtajalle viimeistään kokousta edeltävänä päivänä. Kokouksesta, jossa käsitellään taloudellisia asioita, tulee ilmoittaa myös pääsihteerille. Kiireellisessä tapauksessa kokous voidaan pitää lyhyemrriäl läkin varoitusajal la. Ylioppilaskunnan sääntöjen 23 mukaan toimielin on päätösvaltainen, kun puolet jäsenistä on saapuvilla. Päätösesitys: Todetaan kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Päätös: Esityksen mukaan. 3 Pöytäkirjantarkastajien valinta Päätösesitys: Valitaan pöytäkirjantarkastajiksi Taru Torssonen ja Marko Määttä. Päätös: Päätettiin valita pöytäkirjantarkastajiksi Taru Torssonen ja Ville Siikaluoma. / P Siht Pk Pkt OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNTA KIR). 50, OULUN YUDPISTO. VIERÄILUT: ERKKI KOISO KAN111LAN KATU, Xl OVI, 2. KRS, OULU. PUH: , TOIMISTOäOYY.FI, WW)N.OYY.FI

2 0 O Y A\v r( OULUN KUNTA HaWtuksen kokoukse0 4 5 EsitysListan hyväksyminen kokouksen työjärjestykseksi Päätösesitys: Hyväksytään esityslista kokouksen työjärjestykseksi. P5 Manninen esitti, että lisätään pöydältä Jäsenmaksujen yhteydessä kerättävät vapaaehtoiset maksut ja lisäksi vaihdetaan esityslistan pykälien 6 ja 7 käsittelyjärjestystä. Päätös: Päätettiin lisätään pöydältä Jäsenmaksujen yhteydessä kerättävät vapaaehtoiset maksut ja lisäksi vaihdetaan esityslistan pykälien 6 ja 7 käsittelyjärjestystä. 5 5 Itmoitusasiat Päätösesitys: Merkitään tiedoksi seuraavat ilmoitusasiat: Aamukahvitapaaminen rehtoraatin ja hallintojohtajan kanssa (ajankohtaiset asiat) Päätös: Esityksen mukaan. 6 5 Kommentti SYL:LLe opintotukiasetuksen Lausuntokierroksesta Ylioppilaskunnan sääntöjen 5. luvun 58 mukaan hallituksen tehtävänä on mm. 8) tuoda julki ylioppilaskunnan kanta ja laatia kannanottoja, ellei edustajisto sitä tee. Suomen ylioppilaskuntien liitto on pyytänyt ylioppilaskunnilta kommenttia saamastaan opintotukiasetuksen lausunnosta. Lausunnon määräaika on Esittetijä: SA Lintula Päätösesitys: Hyväksytään liitteen mukainen lausunto asiasta. HJ Sovio esitti, että poistetaan kommentista kappale, joka alkaa OYY ei kannata 20 opintopisteen tarkasteluvuosittaista vähimmäissuoritusvaatimusta... HJ Savola kannatti esitystä. Äänestettiin muutoksesta: Pohjaesitys 5 Sovion esitys 2 Esitys hylättiin. HJ Savola esitti, että nostetaan OYY ei pidä vähimmäissuoritusvaatimusta hyvänä asiana myöskään siksi, että se osaltaan monimutkaistaa opintotukea ja sitä kautta koko suomalaista sosiaaliturvajärjestelmää. - alkava kappale opintopistekohdan ensimmäiseksi ja poistetaan seuraavat virkkeet: 20 opintopisteen vähimmäisvaatimus ei vaikuta millään tavalla suurimpaan osaan opintotukea nostavista opiskelijoista, joiden opintopistekertymä on muutoinkin huomattavasti suurempi. Samaan aikaan se kuitenkin vaikeuttaa eri syistä vähän tai vain jonkin verran vuoden aikana opiskelevien mahdollisuuksia edistää opintojaan. Muutos vähentää opintotuen käyttöä ja merkitystä opiskelua tukevana elementtinä. HJ Sovio kannatti esitystä. Äänestettiin muutoksesta: Pohjaesitys 5 Savolan esitys 2 Esitys hylättiin. Päätös: Esityksen mukaan. L/i 1 / \\J F Siht Pkt Pkt VL/. OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKU A KIRJEET1PL250, OULUN YLIOPISTO. VIEFILUT: ERKKI KOISO KAN111LAN KATU, Xl OVI, 2. KRS, OULU. PUH: , VvWW.O 0 FI

3 o OIf A\V jf OULUN KUNTA Hallituksen kokoukse. 6 SosiaaLipotiittisen asiantuntijan valinta Ylioppilaskunnan sääntöjen 6. luvun 65 mukaan edustajisto valitsee pääsihteerin ja päätoimittajan. Hallitus valitsee muut toimihenkilöt. OYYH on 20.2 kokouksessaan 7/2014 päättänyt merkitä tiedoksi Tapani Lintulan irtisanomisilmoituksen ja päättänyt avata sosiaalipoliittisen asiantuntijan haun. Haku päättyi klo Määräaikaan mennessä hakemuksensa jättivät Hennamari Toiviainen, Tuuli Miettunen, Emma-Maaria Pahkala, Essi Räsänen, Mika Partanen, Jaakko Mäki-Petäjä, Khoa Nguyen Chack sekä Joonas Kivioja. Hallitus valitsi kokouksessaan 9/2013 haastatteluun kutsuttaviksi Miettusen, Mäki-Petäjän sekä Toiviaisen. Haastattelut järjestettiin ylioppilaskunnan toimistolla. Läsnä haastatteluissa olivat HPJ Koistinen, HJ Savola, P5 Manninen ja SA Lintula. Esittetijät: HPJ Koistinen ja PS Manninen Päätösesitys: Päätetään kokouksessa. SA Lintula poistui kokouksesta klo HJ Sovio esitti vauttavaksi Tuuli Miettusta. HPJ Koistinen esitti valittavaksi Hennamari Toiviaista. HJ Torssonen kannatti HPJ Koistisen esitystä. HJ Siika luoma kannatti HJ Sovion esitystä. Suoritettiin äänestys: Tuuli Miettunen Hennamari Toiviainen 3 ääntä 4 ääntä Päätös: Päätettiin valita sosiaaupoliittiseksi asiantuntijaksi Hennamari Toiviainen. VastuuhenkiLö: PS Manninen 8 YlioppiLaskunnan tilinpäätös vuodelta 2013 Ylioppilaskunnan sääntöjen 75 mukaan hallituksen ja pääsihteerin on huolehdittava tilinpäätöksen laatimisesta ja allekirjoittamisesta. Tilinpäätös käsittää tuloslaskelman, taseen, liitetiedot ja toimintakertomuksen. Hallituksen on annettava kirjanpito ja tilinpäätös sekä muu tarvittava aineisto tilintarkastajien tarkastettavaksi viimeistään tilikautta seuraavan vuoden huhtikuun 1. päivänä. Edustajiston on käsiteltävä tilinpäätös viimeistään tilikautta seuraavan vuoden huhtikuun 30. päivänä. Esittelijä: PS Manninen HJ Sovio poistui kokouksesta klo Päätösesitys: Al.tekirjoitetaan tilinpäätös ja annetaan kirjanpito ja tilinpäätös sekä muu tarvittava aineisto tilintarkastajien tarkastettavaksi. Päätös: Esityksen mukaan. /,j %\,) 5iht Pkt Pkt OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNTA KIPJE PL250, OULUN YLIOPISTO. VIEILUT: ERKKI KOISO KAN111LAN KATU, Xl OVI, 2. KRS, OULU. PUH: , WWWO fl.fi

4 1) 0 A\v OULUN O f i ( KUNTA 9 TaLouspatvetuiden kilpailutus Hallituksen kokoukse 2 Ylioppilaskunnan sääntöjen 58 mukaan ylioppilaskunnan hallituksen tehtävänä on -- käyttää ylioppilaskunnan hallinto- ja toimeen panovaltaa ja -- 4) hoitaa ylioppilaskunnan taloutta, rahavaroja ja muuta omaisuutta talousarvion ja edustajiston päätösten mukaisesti yhdessä pääsihteerin kanssa. Ylioppilaskunnan palkanlasku sekä talous palvelut on ulkoistettu Uniresta oy:lle. Uniresta oy irtisanoi sopimuksen päättymään HPJ Koistinen ja P5 Manninen ovat sopineet Unirestan kanssa, että he auttavat ylioppilaskuntaa kilpailuttamaan talouspalvelut. Kilpailutuksen tulokset saatiin , talousvaliokunta keskusteli asiasta kokouksessaan 1/2014. Esittetijät: HPJ Koistinen ja PS Manninen Päätösesitys: Päätetään kokouksessa. HPJ Koistinen esitti, että valitaan kilpailutuksessa mukana olleista neljästä yrityksestä kaksi (TiliTervo ja TietoAkseli), joiden kanssa tavataan henkilökohtaisesti ja tehdään sen jälkeen lopullinen valinta. Päätös: Päätettiin valita kilpailutuksessa mukana olleista neljästä yrityksestä kaksi (TiliTervo ja TietoAkseli), joiden kanssa tavataan henkilökohtaisesti ja tehdään sen jälkeen lopullinen valinta. VastuuhenkiLö: P5 Manninen 10 PöydäLtä: Rattoradiossa mainostaminen vappuna 2014 OYYH on kokouksissaan 8/2013 ja 9/2013 päättänyt neuvotella mainonnasta Rattoradiossa erikseen pienemmällä summalla tai muuta mahdollista vastiketta vastaan ja päättänyt ostaa Rattoradiolta 4 mainosta /päivä hintaan 200. OYYE on kokouksessaan 10/2013 päättänyt myöntää RattoRadiolle 500 erityistoiminta-avustusta. OYYH päätti kokouksessaan 8/2014 pöydätä asian. OYYH Päätti kokouksessaan 9/2014 siirtää asia seuraavaan kokoukseen HJ Siikaluoma on selvitellyt asiaa lisää ja uuden tarjouksen mukaan OYY voi ostaa mainoksen 200 eurolla. Päätös: Päätettiin hankkia RattoRadiolta 200 euron suuruinen mainospaketti. VastuuhenkiLö: HJ Siika luoma 11 PöydäLtä: Jäsenmaksujen yhteydessä kerättävät vapaaehtoiset maksut Hallituksen johtosäännön 3. luvun 9 mukaan ylioppilaskunnan hallinto- ja toimeenpanovaltaa käyttää edustajiston asettama hallitus ja hallituksen valvonnan alaisena valio kunnat, jaostot ja toimihenkilöt. Hallituksen hallinto- ja toimeen panovaltaan kuuluvat ylioppilaskunnan sääntöjen mukaiset tehtävät. Lisäksi hallitus -- 1) päättää niistä asioista, jotka eivät ylioppilaskunnan sääntöjen perusteella kuulu edustajiston päätösvaltaan Lukuvuonna jäsenmaksun yhteydessä suoritettavien vapaaehtoisten maksujen kohteet olivat: Ylioppilaslehti Ylkkäri kotiin tilattuna 10,00, SYL:n kehitys yhteistyö hankkeet Guatemalassa ja Mongol iassa 5,10, Oulun ensi ja turvakoti ry 5,20 ja Hyvän mielen talo ry 5,30. PJ E Siht Pkt Pkt OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNTA KIRJEET: PL2SO, OULUN YLIOPI5TO. vierailut: ERKKI KOISO KANTTILAN KATU, Xl OVI, 1 KRS, UL. PUH: , MMN.OYY.FI

5 ooyy OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNTA Pöytäkirja HaUituksen kokouksen 10/2014 Lukuvuonna jäsenmaksun yhteydessä suo ritettavien vapaaehtoisten maksujen kohteet olivat: Yliopp ilaslehti Ylkkäri kotiin tilattuna 10,00, SYL:n kehitysyhteistyöhankkeet 5,10, Oulun ensi- ja turvakoti 5,20 ja OYS Nuorten psykiatria 5,30. OYYH päätti kokouksessaan 9/2014 pöydätä asian. EsitteLijä: PS Manninen Päätösesitys: Päätetään jäsenmaksun yhteydessä kerättävien vapaaehtoisten maksujen kohteista lukuvuodelle HJ Pekkala esitti, että valitaan vapaaehtoisten maksujen kohteiksi SYL:n kehyhankkeet, Ylkkäri kotiin kannettuna, Oulun seudun yhden vanhemman perheet ry sekä Uusi lastensairaala -projekti. Päätös: Päätettiin vapaaehtoisten maksujen kohteiksi lukukaudelle Ylioppilaslehti Ylkkäri kotiin tilattuna 10,00, SYL:n kehitysyhteistyöhankkeet 5,10, Uusi lastensairaala -projekti 5,20 sekä Oulun seudun yhden vanhemman perheet ry 5, Muut esille tulevat asiat Keskusteltiin Puistomannen laajennuksesta. 13 Kokouksen päättäminen HPJ Koistinen päätti kokouksen klo Pöytäkirjan vakuudeksi Oulussa /%( Vili Koistinen Hallituksen puheenjohtaja Oulussa.2014 EI Pääsihteeri Tarkistimme pöytäkirjan ja totesimme sen kokouksen kulkua vastaavaksi Oulussa?I Oulussa.2014 TaruTorssonen Pöytä kirja nta rkastaja.le Siika luoma Pöytäkirjantarkastaja Pöytäkirjan Liitteet: Liitel: Kommentti SYL:lle uuteen opintotukiasetukseen Liite2: Tasekirja 2013 Siht Pkt/ Pkt OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUN KIRJEET; PL250, OULUN YLIOPISTO. VIERAILUT: ERKKI Kl150 KANTTILAN KATU, Xl OVI, 2. KRS, OULU. PUH: +3S ,

6

7 O \VAV!! OULUN ( y(( YLIOPISTON III IV YLIOPPILASKUNTA Suomen ylioppilaskuntien liitto SYL Lapin rinne Helsinki OPINTOTUKIASETUS KOMMENTTI Oulu yliopiston ylioppilaskunta (OYY) kommentoi pyynnöstä ( ) lausuntokierroksella olevasta opintotukiasetuksesta seuraavaa: OYY kommentoi opintotukeen oikeuttavaa enimmäisaikaa yliopistojen tutkinnoissa ja korkeakouluopiskelijoiden opintojen riittävän edistymisen arvioimista. Kokonaisuudessaan OYY ihmettelee tarvetta jälleen puuttua opintotukeen ja sen rakenteisiin, vaikkei edellisenkään uudistuksen tuloksia ja vaikutuksia ole vielä nähty. Opin totukeen oikeuttava enimmäisaika yliopistojen tutkinnoissa OYY näkee lausuntokierroksella olevassa opintotukiasetuksessa kandidaatin tutkintoa varten varatun 32 opintotukikuukauden määrän niukkana, mutta yleisesti ottaen riittävänä. Opintotukikuukausien kokonaismäärän vähentymisen 55:stä 50:een on näyttävä myös kandidaatin tutkintoon varattujen tukikuukausien määrässä. Tulevaisuudessa opiskelualan vaihtaminen kandidaatin tutkinnon suorittamisen jälkeen yleistyy. Senkin vuoksi maisterivaiheen opintoja varten on oltava varattuna riittävästi opintotukikuukausia, ettei valmistuminen veny opintojen loppuvaiheen toimeentulo-ongelmien takia. Toisaalta 32:een laskettu opintotukikuukausien määrä ei anna tarvittaessa juurikaan mahdollisuutta elämäntilanteiden vaihteluista seuraaviin yksilöllisiin jouston tarpeisiin toimeentulossa. Joustolla voi olla erityistä merkitystä opintojen alkuvaiheessa, kun opiskelu yliopistossa ja nuoren elämässä tapahtuvat suuret muutokset vaativat vielä totuttelua. Opiskelijoiden tiukentuva toimeentulo pakottaa myös yliopistot kiinnittämään entistä paremmin huomiota mahdollisuuksiin suorittaa kandidaatin tutkinto määräajassa eli selvästi nykyistä nopeammin. 0YY toivookin SYL:n huolehtivan osaltaan, että asia otetaan huomioon myös valtakunnan tasolla. OYY ei pitäisi huonona asiana jos kandidaatin tutkinnon tukikuukausien määrää nostettaisiin 2-3 kuukautta esitetystä ylöspäin. Se lisäisi tukeen liittyvää joustavuutta ja saattaisi olla yksittäisten opiskelijoiden kohdalla opintoja nopeuttava tekijä. KorkeakouluopiskelUoiden opintojen riittävän edistymisen arviointi OYY ei kannata 20 opintopisteen tarkasteluvuosittaista vähimmäissuoritusvaatimusta. 20 opintopisteen vähimmäisvaatimus ei vaikuta millään tavalla suurimpaan osaan opintotukea nostavista opiskelijoista, joiden opintopistekertymä on muutoinkin huomattavasti suurempi. Samaan aikaan se kuitenkin vaikeuttaa eri syistä vähän tai vain jonkin verran vuoden aikana opiskelevien mahdollisuuksia edistää opintojaan. Muutos vähentää opintotuen käyttöä ja merkitystä opiskelua tukevana elementtinä. Näin ollen 20 opintopisteen vähimmäissuoritusvaatimuksesta saatavat hyödyt jäävät vähäisiksi, samaan aikaan kun siitä syntyy myös ongelmia, joiden kattamiseen saadut hyödyt eivät välttämättä riitä. OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNTA KIRJEE: PL 250, OULUN YLIOPISTO. VIERAILUT: ERKKI KOISO KANTflLAN KATU, Xl OVI, 2. KRS, OULU. PUH; ,

8 o // OULUN y( (( YLIOPISTON II II YLIOPPILASKUNTA OYY ei pidä vähimmäissuoritusvaatimusta hyvänä asiana myöskään siksi, että se osaltaan monimutkaistaa opintotukea ja sitä kautta koko suomalaista sosiaaliturvajärjestelmää. Uudesta kriteeristä seuraa väistämättä myös lisäbyrokratiaa opintotukijärjestelmän ylläpitäjille ja opiskelijoille, mikä ei ole myöskään toivottavaa. Oulussa OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNTA VILI KOISTINEN EERO MANNI.JEN Vili Koistinen Eero Manninen Hallituksen puheenjohtaja Pääsihteeri Lisätietoja: Hallituksen jäsen Lotta Savola (GSM , sähköposti Iotta.savolaoyy.fi) tai sosiaalipoliittinen sihteeri Tapani Lintula (GSM , sähköposti soposihteeritoyysi) OULUN YLIOPISTON YLIOPPIL4SKUNTA KIRJEET. PL 250, OULUN YLIOPISTO. VIERAILUT: ERKKI Kl412 KANTIILAN KATU, Xl OVI, 2. KRS, OULU. PUH: , TOIMISTOIOYVFI, WNOWFI

YHDISTYSTOIMINNAN OPAS TYÖMINISTERIÖ

YHDISTYSTOIMINNAN OPAS TYÖMINISTERIÖ Selkokieliversio YHDISTYSTOIMINNAN OPAS TYÖMINISTERIÖ YHDISTYS ON YHTEISTOIMINTAA...2 Yhteinen asia, kaikki mukaan!... 2 Jäseneksi liittyminen...3 Tärkeä tiedonkulku... 4 Ero yhdistyksen jäsenyydestä...

Lisätiedot

PÄÄSÄÄNTÖ 19.3.2014 hyväksytty edustajistossa: LUKU 1 YLIOPPILASKUNTA JA SEN TARKOITUS

PÄÄSÄÄNTÖ 19.3.2014 hyväksytty edustajistossa: LUKU 1 YLIOPPILASKUNTA JA SEN TARKOITUS PÄÄSÄÄNTÖ 19.3.2014 hyväksytty edustajistossa: LUKU 1 YLIOPPILASKUNTA JA SEN TARKOITUS 1 Ylioppilaskunnan nimi on Tampereen yliopiston ylioppilaskunta, lyhennettynä Tamy. Ylioppilaskunnan nimi ruotsinkielisenä

Lisätiedot

PERUSTAMME VANHEMPAINYHDISTYKSEN

PERUSTAMME VANHEMPAINYHDISTYKSEN PERUSTAMME VANHEMPAINYHDISTYKSEN Sisältö: Liitteet: Mikä on vanhempainyhdistys? Rekisteröity vai rekisteröimätön vanhempainyhdistys? VANHEMPAINYHDISTYKSEN PERUSTAMINEN 1. Perustava kokous 2. Vanhempainyhdistyksen

Lisätiedot

SUOMEN AIKUISNEUROLOGINEN FYSIOTERAPIAYHDISTYS RY. - FINLANDS FYSIOTERAPIFORENING FOR VUXENNEUROLOGI RF. SAANNOT NIMI JA KOTIPAIKKA 1

SUOMEN AIKUISNEUROLOGINEN FYSIOTERAPIAYHDISTYS RY. - FINLANDS FYSIOTERAPIFORENING FOR VUXENNEUROLOGI RF. SAANNOT NIMI JA KOTIPAIKKA 1 SUOMEN AIKUISNEUROLOGINEN FYSIOTERAPIAYHDISTYS RY. - FINLANDS FYSIOTERAPIFORENING FOR VUXENNEUROLOGI RF. SAANNOT NIMI JA KOTIPAIKKA 1 Yhdistyksen nimi on Suomen Aikuisneurologinen Fysioterapiayhdistys

Lisätiedot

SUOMEN TRIATHLONLIITON TOIMINTASÄÄNNÖT

SUOMEN TRIATHLONLIITON TOIMINTASÄÄNNÖT SUOMEN TRIATHLONLIITON TOIMINTASÄÄNNÖT 1 LIITON NIMI JA KOTIPAIKKA Yhdistyksen nimi on Suomen Triathlonliitto ry, ruotsiksi Finlands Triathlonförbund rf Kansainvälisissä yhteyksissä liitosta käytetään

Lisätiedot

Osuuskauppa on Suomen Osuuskauppojen Keskuskunnan (jäljempänä SOK) ja Suomen Osuuskauppojen Keskusliitto SOKL r.y:n (jäljempänä SOKL) jäsen.

Osuuskauppa on Suomen Osuuskauppojen Keskuskunnan (jäljempänä SOK) ja Suomen Osuuskauppojen Keskusliitto SOKL r.y:n (jäljempänä SOKL) jäsen. 1(16) OSUUSKAUPPA KPO:N SÄÄNNÖT Yleisiä säännöksiä 1 Toiminimi ja kotipaikka Osuuskunnan toiminimi on Osuuskauppa KPO, rinnakkaistoiminimi Handelslaget KPO ja sen kotipaikka Kokkola. Jäljempänä näissä

Lisätiedot

Yhdistyksen nimi on Vaasan Konemestariyhdistys - Vasa Maskinmästarförening ry ja sen kotipaikka on Vaasa.

Yhdistyksen nimi on Vaasan Konemestariyhdistys - Vasa Maskinmästarförening ry ja sen kotipaikka on Vaasa. 1 Vaasan Konemestariyhdistys - Vasa Maskinmästarförening ry säännöt 1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Vaasan Konemestariyhdistys - Vasa Maskinmästarförening ry ja sen kotipaikka on Vaasa. Yhdistys

Lisätiedot

HENKILÖSTÖPALVELUYRITYSTEN LIITTO RY

HENKILÖSTÖPALVELUYRITYSTEN LIITTO RY HENKILÖSTÖPALVELUYRITYSTEN LIITTO RY SÄÄNNÖT 1 Nimi ja kotipaikka 2 Tarkoitus 3 Toimintamuodot Yhdistyksen nimi on Henkilöstöpalveluyritysten Liitto ry, jota jäljempänä kutsutaan liitoksi. Sen kotipaikka

Lisätiedot

"Hyvä hallintotapa" on suositus Espoon kaupungin päätöksentekoprosessissa ja kokousmenettelyssä noudatettavista periaatteista.

Hyvä hallintotapa on suositus Espoon kaupungin päätöksentekoprosessissa ja kokousmenettelyssä noudatettavista periaatteista. HYVÄ HALLINTOTAPA "Hyvä hallintotapa" on suositus Espoon kaupungin päätöksentekoprosessissa ja kokousmenettelyssä noudatettavista periaatteista. KAUPUNGINHALLITUS, SEN JAOSTOT SEKÄ LAUTAKUNNAT JA JOHTOKUNNAT

Lisätiedot

KOUVOLAN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 1/2008 1 (13) Savonkatu 40 45100 KOUVOLA 16.10.2008 Puh. 0207 596 300

KOUVOLAN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 1/2008 1 (13) Savonkatu 40 45100 KOUVOLA 16.10.2008 Puh. 0207 596 300 KOUVOLAN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 1/2008 1 (13) YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika Torstaina 16. päivänä lokakuuta 2008 klo 17.00 18.53 Paikka Kouvolan Seurakuntakeskus,, kirkkovaltuuston kokoushuone

Lisätiedot

Finnish Bone Society. Yhdistyksen säännöt. 1 Yhdistyksen nimi on Finnish Bone Society r.y. 2 Yhdistyksen kotipaikka on Helsinki

Finnish Bone Society. Yhdistyksen säännöt. 1 Yhdistyksen nimi on Finnish Bone Society r.y. 2 Yhdistyksen kotipaikka on Helsinki Finnish Bone Society Yhdistyksen säännöt 1 Yhdistyksen nimi on Finnish Bone Society r.y. 2 Yhdistyksen kotipaikka on Helsinki 3 Yhdistyksen tarkoituksena on toimia yhdyssiteenä luututkimuksesta kiinnostuneiden

Lisätiedot

Yhdistyksen nimi on Fundi ry. Jäljempänä näissä säännöissä siitä käytetään nimitystä yhdistys. Yhdistyksen kotipaikka on Espoo.

Yhdistyksen nimi on Fundi ry. Jäljempänä näissä säännöissä siitä käytetään nimitystä yhdistys. Yhdistyksen kotipaikka on Espoo. Fundi ry:n säännöt (rekisteröitymispäivänä 12.9.2006) 1. luku Nimi, kotipaikka, tarkoitus ja kielet 1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Fundi ry. Jäljempänä näissä säännöissä siitä käytetään nimitystä

Lisätiedot

Seuran toiminnan perustana ovat liikunnan eettiset arvot ja urheilun reilun pelin periaatteet.

Seuran toiminnan perustana ovat liikunnan eettiset arvot ja urheilun reilun pelin periaatteet. Sivu 1 / 6 OLARIN VOIMISTELIJAT RY:N SÄÄNNÖT 1 YHDISTYKSEN NIMI JA KOTIPAIKKA Yhdistyksen nimi on. Yhdistyksen epävirallinen englanninkielinen nimi on Olari Gymnastics Association. Yhdistyksen nimestä

Lisätiedot

SISÄLLYS. Mikä on yhdistys?... 10 Yhdistymisvapaus... 11 Rekisteröity ja rekisteriin merkitsemätön yhdistys... 13

SISÄLLYS. Mikä on yhdistys?... 10 Yhdistymisvapaus... 11 Rekisteröity ja rekisteriin merkitsemätön yhdistys... 13 YHDISTYKSEN ABC Kirja on tehty yhteistyössä Suomen Pakolaisavun Järjestöhautomon kanssa. Kari Loimu Into Kustannus Oy Hämeentie 48 00500 Helsinki www.intokustannus.fi ISBN: 978-952-264-263-9 Paino: InPrint,

Lisätiedot

Hallituksen esitys ja eduskunnan lakivaliokunnan mietintö ovat saatavana eduskunnan internetsivuilta (www.eduskunta.fi).

Hallituksen esitys ja eduskunnan lakivaliokunnan mietintö ovat saatavana eduskunnan internetsivuilta (www.eduskunta.fi). Yhdistyslaki muuttui 1.9.2010 uudet säännökset etäosallistumisesta yhdistyksen jäsenten kokoukseen ja jäsenten yksimielisestä päätöksestä ilman kokousta, johdon tehtävistä ja tarkastuksesta Johdannoksi

Lisätiedot

1. YHDISTYKSEN NIMI JA KOTIPAIKKA Yhdistyksen nimi on Suomen Erikoiskuljetusten Liikenteenohjaajat SEKLI ry ja sen kotipaikka on Lahti.

1. YHDISTYKSEN NIMI JA KOTIPAIKKA Yhdistyksen nimi on Suomen Erikoiskuljetusten Liikenteenohjaajat SEKLI ry ja sen kotipaikka on Lahti. SUOMEN ERIKOISKULJETUSTEN LIIKENTEENOHJAAJAT SEKLI RY YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT 9/2013 1. YHDISTYKSEN NIMI JA KOTIPAIKKA Yhdistyksen nimi on Suomen Erikoiskuljetusten Liikenteenohjaajat SEKLI ry ja sen kotipaikka

Lisätiedot

1 Kokouksen avaus Veisataan Siionin virsi ja Herättäjä-Yhdistyksen puheenjohtaja Jukka Hautala avaa kokouksen.

1 Kokouksen avaus Veisataan Siionin virsi ja Herättäjä-Yhdistyksen puheenjohtaja Jukka Hautala avaa kokouksen. 1 Herättäjä-Yhdistys PL 21 62101 Lapua Puh. 06-4335 700 Fax 06-43 87 430 1 / 6 HERÄTTÄJÄ-YHDISTYS r.y:n VUODEN 2015 VUOSIKOKOUS Esityslista (Laaja) AIKA Perjantai 3.7.2015 klo 16.00 PAIKKA Sotkamon kirkko,

Lisätiedot

ETELÄ-KARJALAN BIOANALYYTIKOT RY

ETELÄ-KARJALAN BIOANALYYTIKOT RY ETELÄ-KARJALAN BIOANALYYTIKOT RY SÄÄNNÖT 1 NIMI JA KOTIPAIKKA Yhdistyksen nimi on Etelä-Karjalan Bioanalyytikot ry. Yhdistyksen kotipaikka on Lappeenrannan kaupunki ja sen toiminta-alueena on Imatra, Joutseno,

Lisätiedot

KERAVAN KAUPUNKI SÄÄDÖSKOKOELMA VALTUUSTON TYÖJÄRJESTYS

KERAVAN KAUPUNKI SÄÄDÖSKOKOELMA VALTUUSTON TYÖJÄRJESTYS KERAVAN KAUPUNKI SÄÄDÖSKOKOELMA VALTUUSTON TYÖJÄRJESTYS Hyväksytty: 12.6.1995 Voimaantulo: 1.7.1995 Muutettu: 13.10.2003 Muutettu 8.12.2008 Voimaantulo 1.1.2009 SISÄLLYSLUETTELO 2 1 LUKU Yleiset määräykset

Lisätiedot

HAAGA-HELIA ammattikorkeakoulusta käytetään näissä säännöissä lyhennettä HAAGA-HELIA.

HAAGA-HELIA ammattikorkeakoulusta käytetään näissä säännöissä lyhennettä HAAGA-HELIA. 1 (7) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 OPISKELIJAKUNNAN SÄÄNNÖT 1 Opiskelijakunta Opiskelijakunnan nimi on HAAGA-HELIAn opiskelijakunta HELGA. Opiskelijakunnasta

Lisätiedot

varajäsen (Alise Sisättö-Niemelä)

varajäsen (Alise Sisättö-Niemelä) IKAALISTEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 12 KOKOUSAIKA: Maanantai 26.3.2007 Kello 16.30 KOKOUSPAIKKA: Seurakuntakeskus, pikkukahvio Läsnä: Kortesluoma Tapio jäsen Majalahti Auli jäsen Marttila Hanna jäsen Mattila

Lisätiedot

HYVÄ HALLINTO- JA JOHTAMISTAPA HYVINKÄÄN KAUPUNKIKONSERNISSA (CORPORATE GOVERNANCE OHJE)

HYVÄ HALLINTO- JA JOHTAMISTAPA HYVINKÄÄN KAUPUNKIKONSERNISSA (CORPORATE GOVERNANCE OHJE) HYVÄ HALLINTO- JA JOHTAMISTAPA HYVINKÄÄN KAUPUNKIKONSERNISSA (CORPORATE GOVERNANCE OHJE) 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO... 3 2. YHTIÖKOKOUS... 3 2.1. YHTIÖKOKOUKSEN KOOLLE KUTSUMINEN... 3 2.2. KOKOUSKUTSU

Lisätiedot

SUOMEN TYOVAEN URHEILULIITTO TUL RY:N JASENSEURAN MALLISAANNOT. Yhdistyksen, jota jaljempana kutsutaan seuraksi, nimi on

SUOMEN TYOVAEN URHEILULIITTO TUL RY:N JASENSEURAN MALLISAANNOT. Yhdistyksen, jota jaljempana kutsutaan seuraksi, nimi on SUOMEN TYOVAEN URHEILULIITTO TUL RY:N JASENSEURAN MALLISAANNOT IS Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen, jota jaljempana kutsutaan seuraksi, nimi on HUMPPILAN VEIKOT RY Seuran kotipaikka on HUMPPILA 2 Seuran

Lisätiedot

Hyvä hallintotapa järjestössä

Hyvä hallintotapa järjestössä Hyvä hallintotapa järjestössä JULKAISIJA Sosiaali- ja terveysjärjestöjen yhteistyöyhdistys YTY ry Iso Roobertinkatu 1 A 16 00120 Helsinki KIRJOITTAJAT Anneli Pahta Olli Hakkarainen GRAAFINEN SUUNNITTELU

Lisätiedot

YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT. 1. Yhdistyksen nimi, kotipaikka ja kielet

YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT. 1. Yhdistyksen nimi, kotipaikka ja kielet YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT 1. Yhdistyksen nimi, kotipaikka ja kielet Yhdistyksen nimi on Sinebrychoffin taidemuseon ystävät r.y., ruotsiksi Konstmuseet Sinebrychoffs vänner r.f. Yhdistyksen kotipaikka on Helsinki.

Lisätiedot

YHTÄLÖ. Yhdistyksen talous ja verotus. Mitä pienessä yhdistyksessä pitäisi osata? Paula Pylkkänen 2009

YHTÄLÖ. Yhdistyksen talous ja verotus. Mitä pienessä yhdistyksessä pitäisi osata? Paula Pylkkänen 2009 YHTÄLÖ Yhdistyksen talous ja verotus Mitä pienessä yhdistyksessä pitäisi osata? HUOM! Opas on päivitetty 21.1.2014. Päivitykset on merkitty punaisella. Paula Pylkkänen 2009 MAASEUTUPOLITIIKAN YHTEISTYÖRYHMÄN

Lisätiedot

HUOLTOUPSEERIYHDISTYS RY:N SÄÄNNÖT

HUOLTOUPSEERIYHDISTYS RY:N SÄÄNNÖT HUOLTOUPSEERIYHDISTYS RY:N SÄÄNNÖT YHDISTYKSEN NIMI 1 Yhdistyksen nimi on Huoltoupseeriyhdistys ry. KOTIPAIKKA 2 Yhdistyksen kotipaikka on Helsingin kaupunki. Yhdistyksen toimintaalueeseen kuuluu Suomen

Lisätiedot

Yhdistyksen nimi on Helsingin Melojat ry ja kotipaikka Helsinki.

Yhdistyksen nimi on Helsingin Melojat ry ja kotipaikka Helsinki. 1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Helsingin Melojat ry ja kotipaikka Helsinki. 2 Tarkoitus ja toiminnan laatu Helsingin Melojat ry on aatteellinen melontaseura, jonka tarkoituksena on melontaharrastuksen

Lisätiedot

Kirkkoneuvoston 23.3.2011 pidetyn kokouksen tarkastettu pöytäkirja on nähtävänä kirkkoherranvirastossa 25.3.-8.4.2011 ma-pe klo 9-15:

Kirkkoneuvoston 23.3.2011 pidetyn kokouksen tarkastettu pöytäkirja on nähtävänä kirkkoherranvirastossa 25.3.-8.4.2011 ma-pe klo 9-15: PÄÄTÖSLUETTELO Kirkkoneuvoston 23.3.2011 pidetyn kokouksen tarkastettu pöytäkirja on nähtävänä kirkkoherranvirastossa 25.3.-8.4.2011 ma-pe klo 9-15: 54 Kokouksen avaaminen 55 Kokouksen laillisuuden ja

Lisätiedot

1. Yhdistyksen nimi on Tampereen seudun Omaishoitajat ry ja kotipaikka Tampere. Yhdistyksen toiminta-alueena on koko Pirkanmaa.

1. Yhdistyksen nimi on Tampereen seudun Omaishoitajat ry ja kotipaikka Tampere. Yhdistyksen toiminta-alueena on koko Pirkanmaa. 1(3) YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT 1. Yhdistyksen nimi on Tampereen seudun Omaishoitajat ry ja kotipaikka Tampere. Yhdistyksen toiminta-alueena on koko Pirkanmaa. 2. Yhdistyksen tarkoituksen on toimia omaishoitajien

Lisätiedot