OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNNAN HALLITUKSEN KOKOUS 12/2014. PJ Siht Pkt Pkt

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNNAN HALLITUKSEN KOKOUS 12/2014. PJ Siht Pkt Pkt"

Transkriptio

1 0 O f A\v OULUN j( SNKUNTA kokoukse.a4 Hallituksen OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNNAN HALLITUKSEN KOKOUS 12/2014 Aika: klo 9.00 Paikka: Ylioppilaskunnan toimisto, kokoushuone KK245, Oulun yliopisto, Erkki Koiso Kanttilan 1, X1-ovi, 2.krs, Oulu Jäsenet: Viii Koistinen Diana Jusola MDrko Määttä Liisa Pekkala Lotta Savola Villc Siikaluoma Sami Sovio Taru Tors5oncn (puheenjohtaja) (este) (este) (este) Lisäksi: EPJ Marin PS Manninen OYLPT Koivunicmi KATikkincn SA Lintula KVJA Saarcla VS Karjalaincn (sihteeri) 1 Kokouksen avaus HPJ Koistinen avasi kokouksen klo LaiLLisuus ja päätösvattaisuus Hallituksen johtosäännön 2 mukaan hallitus kokoontuu puheenjohtajansa kutsusta ja kokouksesta on ilmoitettava jokaiselle jäsenelle ja ylioppilaskunnan puheenjohtajalle viimeistään kokousta edeltävänä päivänä. Kokouksesta, jossa käsitellään taloudellisia asioita, tulee ilmoittaa myös pääsihteerille. Kiireellisessä tapauksessa kokous voidaan pitää lyhyemmälläkin varoitusajalla. Ylioppilaskunnan sääntöjen 23 mukaan toimielin on päätösvaltainen, kun puolet jäsenistä on saapuvilla. Päätösesitys: Todetaan kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. 3 Pöytäkirjantarkastajien valinta Päätösesitys: Valitaan pöytä ki rjantarkastajat. Päätös: Valittiin pöytäkirjantarkastajiksi Lotta Savola ja Liisa Pekkala. PJ Siht Pkt Pkt OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNTA KIPJE10, OULUN YLIOPISTO. VIERAILUT: ERKKI Kl150 KAN111LAN KATU, Xl OVI, 2. KRS, OULU. PUH: , WW\N.OYY.FI

2 0 \V/AV// OULUN Tri Iii YLIOPFL KUNTA 4 EsitysListan hyväksyminen kokouksen työjärjestykseksi Hallituksen kokoukse24 Päätösesitys: Hyväksytään esitysusta kokouksen työjärjestykseksi. 5 5 Itmoitusasiat Päätösesitys: Merkitään tiedoksi seuraavat ilmoitusasiat: Yliopiston päätökset: Koulutusvientitoimintaa valmistelevan työryhmän varajäseneksi Marko Määttä (koulutusrehtori Olli Silvn ja johtaja Eva Maria Raudasoja) Kieliohjelmatyöryhmän nimeäminen (OYY:n edustajaksi Henni Saarela, rehtori Lauri Lajunen & haluntojohtaja Essi Kiuru) Muut: HJ Määttä, HJ Siikaluoma ja KVJA Saarela tapasivat OSAKOn kollegoita (ajankohtaiset asiat) KopoKtubi 2/ Kulttuuri-ja tapahtumajaoston kokous 2/ HJ Savola ja SA Toiviainen SYL:n sopotapaamisessa Helsingissä HJ Jusola tapasi Arto Haverisen (tila-asiat) P5 Manninen tapasi OYHJ Kettusen ja OYHJ Nisulan (ajankohtaiset asiat, mm. yliopiston tilinpäätös) SA Lintula ja SA Toiviainen tapasivat Uniresta hpj Leppämäen Kääntäjäharjoittelijana aloitti Laura Lääveri Unirestan yhtiökokous (OYY:n edustajana HPJ Koistinen) Ylioppilasapu ry:n sääntömääräinen vuosikokous (Taru Torssonen) Unirestan omistajatapaaminen 26.3 OYYH ja P5 Manninen kuuntelemassa Eurooppa-ja ulkomaankauppaministeri Stubbin luentoa ja keskustelemassa (Suomi, Eurooppa ja maailma) HJ Savola, SA Lintula ja SA Toiviainen tapasivat Oulun Pyrinnön Keskitalon ja MPK:n Hintsalan (Kuntotestaus ja -Cooper-tapahtumat) RJ-palaveri ja PS Mannisen keräämään esimiespalautteen katsaus OYYE3/ SA Lintula tapasi YTHS Oulun tpy:n henkilökuntaa SA Lintula ja SA Toiviainen tapasivat PSOAS hpj Seppälän SA Lintulan läksiäiset toimiston keskitila Olkkarissa (kivaa oli) 6 5 SA LintuLan työryhmäjäsenyydet OYY:n hallituksen johtosäännön 9 :n mukaan, hallitus valitsee muut luottamushenkilöt kuin ylioppilaskunnan säännöissä edustajiston valittavaksi määrätyt. SA Lintula on irtisanoutunut toimestaan alkaen ja hänen seuraajakseen sosiaalipoliittisen asiantuntijan tehtävään on valittu Hennamari Toiviainen. Toiviainen on aloittanut tehtävässään SA Lintula on toiminut työnsä puolesta asiantuntijajäsenenä yliopiston tasa-arvo- ja yhdenvertaisuustoimikunnassa ja YTHS:n terveystyöryhmässä. Lisäksi hän on toiminut jäsenenä opiskelijoiden hyvinvointityöryhmässä ja varajäsenenä Linnanmaan ruokailu toimikunnassa ja Pohjois- Suomen etnisten suhteiden neuvottelukunnassa. SA Lintula on pyytänyt eroa jäsenyydestään kolmesta viimeksi mainitusta tehtävästä iht.\ Pkt Pkt OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNTA KIRJEE1 PL50, OULUN YLIOPISTO. VIERAILUT: ERKKI Kl150 KANTTILA,N KATU, XI OII,2. KRS, OULU. PUH: ,

3 0 \VAV// OULUN Tr j ( YLIOPPASKUNTA Tasa-arvo- ja yhdenvertaisuustoimikunta Hallituksen kokoukse Esittetijä: P5 Manninen Päätösesitys: Esitetään, että vapautetaan Tapani Lintula tasa-arvo- ja yhdenvertaisuustoimikunnan asiantuntijajäsenen tehtävästä ja nimetään hänen tilalleen toimikunnan asiantuntijajäseneksi sosiaalipoliittinen asiantuntija Hennamari Toiviainen OpiskeLijoiden hyvinvointityöryhmä Esittetijä: P5 Manninen Päätösesitys: Esitetään, että Lintula vapautetaan hyvinvointityöryhmän jäsenen tehtävästä ja hänen tilalleen työryhmän jäseneksi nimetään sosiaaupoliittinen asiantuntija Hennamari Toiviainen YTHS:n terveystyöryhmä EsitteLijä: PS Manninen Päätösesitys: Esitetään, että Lintula vapautetaan terveystyöryhmän asiantuntijajäsenen tehtävästä ja hänen tilalleen toimikunnan asiantuntijajäseneksi nimetään sosiaalipoliittinen asiantuntija Hennamari Toiviainen Linnanmaan ruokaitutoimikunta Esittetijä: PS Manninen Päätösesitys: Esitetään, että Lintula vapautetaan Linnanmaan ruokailutoimikunnan opiskelijajäsenten varajäsenen tehtävästä ja hänen tilalleen toimikunnan opiskelijajäsenten varajäseneksi nimetään sosiaalipoliittinen asiantuntija Hennamari Toiviainen Pohjois-Suomen etnisten suhteiden neuvottelukunta Etno Esittelijä: PS Manninen Päätösesitys: Esitetään, että Lintula vapautetaan Pohjois-Suomen Etnon asiantuntijavarajäsenen tehtävästä ja hänen tilalleen neuvottelukunnan asiantuntijajäsen Ramin Akhin varajäseneksi nimetään sosiaalipoliittinen asiantuntija Hennamari Toiviainen. pj 5i/ Pkt Pkt OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNTA KIRJE : 250,90014 OULUN YLIOPISTO. VIERAILuT: ERKKI KOISO KANTTILAN KATu, Xl OVI, 2. KRS, OULU. PUH: , ry.fi

4 o \V/AVii OULUN TI ( Iii LASKUNTA 7 HaLLintosihteerin rekrytointi, haun avaaminen HaWtuksen kokoukse2/24 OYYE on kokouksessaan 2/2014 päättänyt muuttaa järjestö- ja hallintosihteerin toimen osa aikaiseksi hallintosihteerin toimeksi. Ylioppilaskunnan henkilöstöhallinnon johtosäännön 4 mukaan kaikista vakinaisista toimista ja kolme kuukautta pitemmistä tai useasta peräkkäisestä yhteensä yli kolmen kuukauden pituisista määräaikaisista toimista on ilmoitettava vähintään 20 vuorokautta ennen hakuajan päättymistä ylioppilaskunnan virallisella ilmoitustaululla ja työvoimatoimiston kautta. Lisäksi mainituista toimista on ilmoitettava Oulun ylioppilaslehdessä sekä tarvittaessa muillakin hallituksen päättämillä tavoilla ennen hakuajan päättymistä. Hakuaika on vähintään 20 vuorokautta. Liite: Hakukuulutus EsitteLijä: PS Manninen Päätösesitys: Päätetään avata hal.lintosihteerin haku liitteen mukaisella hakukuulutuksella. Hallintosihteerin toimi on osa-aikainen (20 h) ja peruspalkka 800 euroa kuukaudessa. Vastuuhenkitö: PS Manninen 8 Kutsut 8.1. Akava ptatform: Osa-aikaisesti opiskellen, HeLsingissä 7.4. Päätösesitys: Päätetään kokouksessa. Päätös: Päätettiin, että ei osallistuta TaiYo:n 1-vuotisjuhLa Päätösesitys: Päätetään kokouksessa. Päätös: Päätettiin lähettää tervehdys. 9 5 Muut esille tulevat asiat Ei muita asioita Kokouksen päättäminen HPJ Koistinen päätti kokouksen klo Pöytäkirjan vakuudeksi Oulussa Oulu,ssa. 1tt i kz Vili Koistinen Hallituksen puheenjohtaja Eed t aninen Pääsihteeri PJ V1(c,( Siht Pkt.p Pkt OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNTA KIRJ 50,90014 OULUN YLIOPISTO. VIERAILUT: ERKKI Kl150 KANT11LAN KATU, Xl OVI, 2. KRS, OULU. PUH: , WVN.OYYFI

5 ooyy HalLituksen OULUN YLIOPISTON Päytäkirja kokouksen 1 12/2014 YLIOPPILASKUNTA Tarkistimme pöytäkirjan ja totesimme sen kokouksen kulkua vastaavaksi Oulussa 1) Oulussa Liisa Pekkala Pöytä kirjantarkastaja Lotta Savola Pöytäkirjantarkastaja Esitystistan liitteet: Liitel: Hakukuulutus hallintosihteerin toimeen pj Siht( Pkt Pkt OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNTA KIPJEET: PL 250, OULUN YLIOPISTO. VIEPAILUT: ERKKI Kl150 KANTTILI\N KATU. Xl OVI, 2. KRS, OULU. PUH: , TOIMISTOOYY.FI, W MN.OYY.FI

6 O OULUN w1 Y/ / YLIOPISTON Päytäkirja III III YLIOPPILASKUNTA Ha11tuksen kokouksen 12/2014 Liitel: Hakukuulutus OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNTA on yli opiskelijan julkisoikeudellinen yhteisö. OYY toimii jäsenistönsä etu- ja palvelujärjestönä, joka työllistää tällä hetkellä yhdeksän työntekijää. Ylioppilaskuntamme hakee joukkoonsa Hallintosihteeriä tai sopimuksen mukaan alkavaan, osa-aikaiseen, toistaiseksi voimassa olevaan työsuhteeseen. Tarjoamme haasteellisen, monipuolisen sekä vastuullisen työn opiskelijajärjestön ytimessä. Hallintosihteerinä tehtävänäsi on vastata ylioppilaskunnan hallinnosta ja siihen liittyvistä tehtävistä pääsihteerin alaisuudessa. Toivomme sinun olevan oma-aloitteinen ja reipas aikaansaaja, jolta erilaisten kokousten ja muiden tilaisuuksien järjestäminen, asiakirjahallinta, arkistointi, erilaiset hankinnatja muut vastaavat hallinnolliset tehtävät sujuvat sutjakkaasti. Toivomme sinulta myös rakentavaa otetta uuden toimenkuvamme kehittämiseksi. Tässä työssä pääset kehittämään ammattitaitoasi monipuolisesti, tapaamaan paljon erilaisia, mielenkiintoisia ihmisiä sekä tekemään opiskelijalle hyvää elämää mukavassa ja nuorekkaassa työyhteisössä. Edellytämme sinulla O hyviä vuorovaikutustaitoja ja organisointikykyä O ajanmukaisia tietoteknisiä taitoja O sujuvaa suomen kielen ja hyvää englannin kielen taitoa Lisäksi hallintosihteerin on oltava toiminnassaan aloitteellinen, vastuuntuntoinen, yhteistyökykyinen ja kykenevä myös itsenäiseen työskentelyyn. Eduksi katsomme O organisaatiomme ja hallintojärjestelmämme tuntemuksen O akateemiset opinnot O kokemuksen järjestötoiminnasta Toimessa on neljän kuukauden koeaika. Työaika on 20 tuntia viikossa ja pohjapalkka ylioppilaskuntien työehtosopimuksen II luokan mukaisesti 800 euroa kuukaudessa, lisäksi palkkauksessa otetaan huomioon mahdolliset kokemus- ja koulutuslisät. Työsuhteessa noudatetaan ylioppilaskuntien työehtosopimusta. Olemme joustavia työaikojen suhteen ja osa-aikaisuutensa ansiosta työ sopii loistavasti myös opiskelijalle. Hakemukset ansioluetteloineen toimitetaan PDF-muodossa sähköpostitse osoitteeseen Hakemusten tulee olla perillä viimeistään klo 12.00, otsikkoriville maininta Hallintosihteeri. Myöhässä tulleita hakemuksia ei oteta huomioon. Osa hakijoista kutsutaan haastatteluihin, jotka järjestetään Lisätietoja: Pääsihteeri Eero Manninen, Sih Pkt Pkt OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNTA KIRJEET: PL 250, ULUN YLIOPISTO, vierailut: ERKKI KOISO KANT11LAN KATU, Xi ovi, 2. KRS, OULU. PUH: ,

O Y( T( LKUNTA. A\v OULUN OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNNAN HALLITU KSEN KOKOUS 7/2014. Aika: 20.2.2014 klo 12.00

O Y( T( LKUNTA. A\v OULUN OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNNAN HALLITU KSEN KOKOUS 7/2014. Aika: 20.2.2014 klo 12.00 0 O Y( A\v OULUN T( LKUNTA Hallftuksen kokouks2. OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNNAN HALLITU KSEN KOKOUS 7/2014 Aika: 20.2.2014 klo 12.00 Paikka: Ylioppilaskunnan toimisto, kokoushuone KK245, Oulun yliopisto,

Lisätiedot

O ti ( Ylioppilaskunnan sääntöjen 23 5 mukaan toimielin on päätösvaltainen, kun puolet jäsenistä on saapuvilla.

O ti ( Ylioppilaskunnan sääntöjen 23 5 mukaan toimielin on päätösvaltainen, kun puolet jäsenistä on saapuvilla. 0 O ti ( OULUN KUNTA HaUituksen kokoukse02k OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNNAN HALLITUKSEN KOKOUS 14/2014 Aika: 17.4.2014 klo 12.00 Paikka: Ylioppilaskunnan toimisto, kokoushuone KK245, Oulun yliopisto,

Lisätiedot

O Y( T( KUNTA. A\v OULUN OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNNAN HALLITUKSEN KOKOUS 2/2014. Aika: 17.1.2014 klo 10.00

O Y( T( KUNTA. A\v OULUN OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNNAN HALLITUKSEN KOKOUS 2/2014. Aika: 17.1.2014 klo 10.00 0 O Y( A\v OULUN T( KUNTA Hallituksen kokouks2 OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNNAN HALLITUKSEN KOKOUS 2/2014 Aika: 17.1.2014 klo 10.00 Paikka: Koortilan toimintakeskus, Koortilantie 30, Muhos Jäsenet: Viii

Lisätiedot

o,kx\v/a\vii OULUN Poytäkirja

o,kx\v/a\vii OULUN Poytäkirja o,kx\v/a\vii OULUN Poytäkirja ((»)Y(( Y(( YLIOPISTON Kokouksen nro 37/2013 fl YLIOPPILASKUNTA OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNNAN HALLITUKSEN KOKOUS 37/2013 Aika: 7.11.2013 klo 12.00 Paikka: Ylioppilaskunnan

Lisätiedot

O f T( KUNTA. k Siht Pkt Pkt. A\v OULUN OULUN YLIOPISTON YLIOPPI LASKUN NAN HALLITUKSEN KOKOUS 42/2014. Aika: 18.12.2014 klo 9.00

O f T( KUNTA. k Siht Pkt Pkt. A\v OULUN OULUN YLIOPISTON YLIOPPI LASKUN NAN HALLITUKSEN KOKOUS 42/2014. Aika: 18.12.2014 klo 9.00 0 O f A\v OULUN T( KUNTA Hallituksen kokouksei OULUN YLIOPISTON YLIOPPI LASKUN NAN HALLITUKSEN KOKOUS 42/2014 Aika: 18.12.2014 klo 9.00 Paikka: Ylioppilaskunnan toimisto, kokoushuone KK245, Oulun yliopisto,

Lisätiedot

OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNNAN HALLITUKSEN KOKOUS 4/2014. Aika: 27.1.2014 klo 9.00. Paikka:

OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNNAN HALLITUKSEN KOKOUS 4/2014. Aika: 27.1.2014 klo 9.00. Paikka: 1 OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNTA Pöytäkirja Hallituksen kokouksen 4/2014 OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNNAN HALLITUKSEN KOKOUS 4/2014 Aika: Paikka: 27.1.2014 klo 9.00 Ylioppilaskunnan toimisto, kokoushuone

Lisätiedot

o \\V/A\VII OULUN III III YLIOPPILASKIJNTA wi Yli YLIOPISTON

o \\V/A\VII OULUN III III YLIOPPILASKIJNTA wi Yli YLIOPISTON o \\V/A\VII OULUN. wi Yli YLIOPISTON III III YLIOPPILASKIJNTA Pöytäkirja Hallituksen kokouksen 30/2014 OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNNAN HALLITUKSEN KOKOUS 30/2014 Aika: 2.10.2014 klo 12.00 Paikka: Ylioppilaskunnan

Lisätiedot

Oulun yliopiston ylioppilaskunnan hallitus

Oulun yliopiston ylioppilaskunnan hallitus Oulun yliopiston ylioppilaskunnan hallitus Aika: 19.1.2012 klo 13:00 Paikka: Ylioppilaskunnan toimisto, Mannenkatu 1, 90130 Oulu Jäsenet: Eero Manninen (PJ) à 15.49 10 Veera Adolfsen Janne Hakkarainen

Lisätiedot

Pöytäkirja (((,»)Y(( Y(( YLIOPISTON Kokouksen nro 44/2013 fl

Pöytäkirja (((,»)Y(( Y(( YLIOPISTON Kokouksen nro 44/2013 fl 11 O k\v/a\vii OULUN Pöytäkirja (((,»)Y(( Y(( YLIOPISTON Kokouksen nro 44/2013 fl OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNNAN HALLITUKSEN KOKOUS 44/2013 Aika: 19.12.2013 klo 12.00 Paikka: Ylioppilaskunnan toimisto,

Lisätiedot

O \\V/A\Vh OULUN. III III YLIOPPILASKUNTA Hallituksen kokouksen 38/2014. W W YLIOPISTON Päytäkirja

O \\V/A\Vh OULUN. III III YLIOPPILASKUNTA Hallituksen kokouksen 38/2014. W W YLIOPISTON Päytäkirja O \\V/A\Vh OULUN W W YLIOPISTON Päytäkirja III III YLIOPPILASKUNTA Hallituksen kokouksen 38/2014 OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNNAN HALLITUKSEN KOKOUS 38/2014 Aika: 20.11.2014 klo 11.00 Paikka: Ylioppilaskunnan

Lisätiedot

Ylioppilaskunnan toimisto, Oulun yliopisto, Erkki Koiso-Kanttilan katu 1, X1-ovi, 2.krs, 90570 Oulu

Ylioppilaskunnan toimisto, Oulun yliopisto, Erkki Koiso-Kanttilan katu 1, X1-ovi, 2.krs, 90570 Oulu OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNNAN HALLITUKSEN KOKOUS 13/2013 Aika: 4.4.2013 klo 12.00 Paikka: Ylioppilaskunnan toimisto, Oulun yliopisto, Erkki Koiso-Kanttilan katu 1, X1-ovi, 2.krs, 90570 Oulu Jäsenet:

Lisätiedot

A\v OULUN OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNNAN HALLITUKSEN KOKOUS 7/2015. Aika: 25.2.2015 ko 17.00

A\v OULUN OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNNAN HALLITUKSEN KOKOUS 7/2015. Aika: 25.2.2015 ko 17.00 o O f A\v r( OULUN KUNTA Hallituksen OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNNAN HALLITUKSEN KOKOUS 7/2015 Aika: 25.2.2015 ko 17.00 Paikka: Ylioppiaskunnan toimisto, kokoushuone KK245, Ouun yljopisto, Erkki Koiso

Lisätiedot

Ylioppilaskunnan toimisto, kokoushuone KK245, Oulun yliopisto, Erkki Koiso Kanttilan katu 1, X1-ovi, 2.krs, 90570 Oulu

Ylioppilaskunnan toimisto, kokoushuone KK245, Oulun yliopisto, Erkki Koiso Kanttilan katu 1, X1-ovi, 2.krs, 90570 Oulu 0 A\v OULUN O tif f( KUNTA Hawtuksen kokouks< OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNNAN HALLITUKSEN KOKOUS 3/2015 Aika: 2 9.1.2015 klo 12.00 Paikka: Ylioppilaskunnan toimisto, kokoushuone KK245, Oulun yliopisto,

Lisätiedot

Ylioppilaskunnan toimisto, 2.krs, Mannenkatu 1 B, 90130 Oulu

Ylioppilaskunnan toimisto, 2.krs, Mannenkatu 1 B, 90130 Oulu OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNNAN HALLITUKSEN KOKOUS 23/2012 Aika: 30.8.2012 klo 12:00 Paikka: Ylioppilaskunnan toimisto, 2.krs, Mannenkatu 1 B, 90130 Oulu Jäsenet: Eero Manninen Aino-Kaisa Manninen Veera

Lisätiedot

O f T( //&$.OO... A\v

O f T( //&$.OO... A\v 0 O f T( A\v OULUN KUNTA Hallituksen kokoukse1 OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNNAN HALLITUKSEN KOKOUS 11/2015 Aika: 9.4.2015 klo 15.00 Paikka: Ylioppilaskunnan toimisto, kokoushuone KK245, Oulun yliopisto,

Lisätiedot

o \VAVII OULUN II III YLIOPPILASKUNTA Kokouksen nro 43/2013 Yli Yli YLIOPISTON Poytakirja

o \VAVII OULUN II III YLIOPPILASKUNTA Kokouksen nro 43/2013 Yli Yli YLIOPISTON Poytakirja 7 14 o \VAVII OULUN Yli Yli YLIOPISTON Poytakirja II III YLIOPPILASKUNTA Kokouksen nro 43/2013 OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNNAN HALLITU KSEN KOKOUS 43/2013 Aika: 12.12.2013 klo 10.00 Paikka: Ylioppilaskunnan

Lisätiedot

O f T( O A\v OULUN. Hallituksen kokoukse KUNTA OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNNAN HALLITUKSEN KOKOUS 33/2014. Aika: 30.10.2014 klo 12.00.

O f T( O A\v OULUN. Hallituksen kokoukse KUNTA OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNNAN HALLITUKSEN KOKOUS 33/2014. Aika: 30.10.2014 klo 12.00. O A\v OULUN O f T( Hallituksen kokoukse OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNNAN HALLITUKSEN KOKOUS 33/2014 Aika: 30.10.2014 klo 12.00 Paikka: Ylioppilaskunnan toimisto, kokoushuone KK245, Oulun yliopisto, Erkki

Lisätiedot

Ylioppilaskunnan toimisto, Oulun yliopisto, Erkki Koiso-Kanttilan katu 1, X1-ovi, 2.krs, 90570 Oulu

Ylioppilaskunnan toimisto, Oulun yliopisto, Erkki Koiso-Kanttilan katu 1, X1-ovi, 2.krs, 90570 Oulu OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNNAN HALLITUKSEN KOKOUS 12/2013 Aika: 22.3.2013 klo 12.00 Paikka: Ylioppilaskunnan toimisto, Oulun yliopisto, Erkki Koiso-Kanttilan katu 1, X1-ovi, 2.krs, 90570 Oulu Jäsenet:

Lisätiedot

OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNNAN HALLITUKSEN KOKOUS 18/2012. Ylioppilaskunnan toimisto, 2.krs, Mannekatu 1 B, 90130 Oulu

OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNNAN HALLITUKSEN KOKOUS 18/2012. Ylioppilaskunnan toimisto, 2.krs, Mannekatu 1 B, 90130 Oulu OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNNAN HALLITUKSEN KOKOUS 18/2012 Aika: 31.5.2012 klo 13:00 Paikka: Ylioppilaskunnan toimisto, 2.krs, Mannekatu 1 B, 90130 Oulu Jäsenet: Eero Manninen (PJ) (puheenjohtaja) Aino-Kaisa

Lisätiedot

Ylioppilaskunnan toimisto, kokoushuone KK245, Oulun yliopisto, Erkki Koiso Kanttilan katu 1, X1-ovi, 2.krs, 90570 Oulu

Ylioppilaskunnan toimisto, kokoushuone KK245, Oulun yliopisto, Erkki Koiso Kanttilan katu 1, X1-ovi, 2.krs, 90570 Oulu o \\V/A\Vi OULUN W YLIOPISTON fl III YLIOPPILASKUNTA Pöytäkirja HalLituksen kokouksen 39/2014 OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNNAN HALLITUKSEN KOKOUS 39/2014 Aika: 28.11.2014 klo 12.00 Paikka: Ylioppilaskunnan

Lisätiedot

Ylioppilaskunnan toimisto, kokoushuone KK245, Oulun yliopisto, Erkki Koiso Kanttilan katu 1, X1-ovi, 2.krs, 90570 Oulu

Ylioppilaskunnan toimisto, kokoushuone KK245, Oulun yliopisto, Erkki Koiso Kanttilan katu 1, X1-ovi, 2.krs, 90570 Oulu 0 A\v OULUN O t irf KUNTA OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNNAN HALLITUKSEN KOKOUS 10/2015 Hallituksen kokoukse. Aika: 25.3.2015 klo 11.00 Paikka: Ylioppilaskunnan toimisto, kokoushuone KK245, Oulun yliopisto,

Lisätiedot

O f T ( KUNTA. t! (5j) A\v OULUN

O f T ( KUNTA. t! (5j) A\v OULUN f A\v ULUN T ( KUNTA Hallituksen kokoukse2

Lisätiedot

Ylioppilaskunnan toimisto, Oulun yliopisto, Erkki Koiso-Kanttilan katu 1, X1-ovi, 2.krs, 90570 Oulu

Ylioppilaskunnan toimisto, Oulun yliopisto, Erkki Koiso-Kanttilan katu 1, X1-ovi, 2.krs, 90570 Oulu OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNNAN HALLITUKSEN KOKOUS 22/2013 Aika: 6.6.2013 klo 12.00 Paikka: Ylioppilaskunnan toimisto, Oulun yliopisto, Erkki Koiso-Kanttilan katu 1, X1-ovi, 2.krs, 90570 Oulu Jäsenet:

Lisätiedot

0 6X\V/A\VII OULUN Pöytäkirja (1( ))W( (j ( YLIOPISTON Kokouksen nro 2/2015 fl YLIOPPILASKUNTA

0 6X\V/A\VII OULUN Pöytäkirja (1( ))W( (j ( YLIOPISTON Kokouksen nro 2/2015 fl YLIOPPILASKUNTA 0 6X\V/A\VII OULUN Pöytäkirja (1( ))W( (j ( YLIOPISTON Kokouksen nro 2/2015 fl YLIOPPILASKUNTA OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNNAN EDUSTAJISTON KOKOUS 2/2015 Aika: tiistai 21.4.2015 klo 17.00 Paikka: Oulun

Lisätiedot

OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNNAN HALLITUKSEN KOKOUS 17/2012

OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNNAN HALLITUKSEN KOKOUS 17/2012 OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNNAN HALLITUKSEN KOKOUS 17/2012 Aika: 24.5.2012 klo 12:00 Paikka: Ylioppilaskunnan toimisto, Mannenkatu 1 B, kokoustila 2. krs Jäsenet: Eero Manninen (PJ) (puheenjohtaja) Aino-Kaisa

Lisätiedot

2. Ylioppilaskunnan hallitus työskentelee opiskelijan hyvän elämän eteen

2. Ylioppilaskunnan hallitus työskentelee opiskelijan hyvän elämän eteen TÄRKEÄÄ TIETOA KAIKILLE OPISKELIJOILLE! Kuukausitiedote 4/2012 5.4.2012 SISÄLTÖ: 1. Ylioppilaskunnassa tapahtuu 2. Ylioppilaskunnan hallitus työskentelee opiskelijan hyvän elämän eteen 2.1. Linjoja on

Lisätiedot

2. Ylioppilaskunnan hallitus työskentelee opiskelijan hyvän elämän eteen

2. Ylioppilaskunnan hallitus työskentelee opiskelijan hyvän elämän eteen TÄRKEÄÄ TIETOA KAIKILLE OPISKELIJOILLE! Kuukausitiedote 3/2012 16.3.2012 SISÄLTÖ: 1. Ylioppilaskunnassa tapahtuu 2. Ylioppilaskunnan hallitus työskentelee opiskelijan hyvän elämän eteen 2.1. Nyt linjataan!

Lisätiedot

Virva Viljanen, varapuheenjohtaja Ilona Häsänen Timo Kovala Mikko Mononen Matti Vähä-Heikkilä Kukka-Maaria Wessman

Virva Viljanen, varapuheenjohtaja Ilona Häsänen Timo Kovala Mikko Mononen Matti Vähä-Heikkilä Kukka-Maaria Wessman Sivu 1/10 Pöytäkirja Aika: 10. huhtikuuta 2014 klo 9.15 Paikka: Läsnä jäsenet: Läsnä muut: Turku-sali, Yo-talo A, Rehtorinpellonkatu 4 Turku Jussi Nieminen, puheenjohtaja Virva Viljanen, varapuheenjohtaja

Lisätiedot

Kymenlaakson ammattikorkeakoulun opiskelijakunta Klaanin JOHTO- JA HALLINTOSÄÄNTÖ

Kymenlaakson ammattikorkeakoulun opiskelijakunta Klaanin JOHTO- JA HALLINTOSÄÄNTÖ 1(7) Kymenlaakson ammattikorkeakoulun opiskelijakunta Klaanin JOHTO- JA HALLINTOSÄÄNTÖ JOHTOSÄÄNTÖ I LUKU: YLEISIÄ MÄÄRÄYKSIÄ 1 Soveltaminen Kymenlaakson ammattikorkeakoulun opiskelijakunnan toiminnassa

Lisätiedot

Aalto-yliopiston ylioppilaskunnan pääsihteerin valinta 2013

Aalto-yliopiston ylioppilaskunnan pääsihteerin valinta 2013 Aalto-yliopiston ylioppilaskunta Raportti 10.5.2013 1 (18) Aalto-yliopiston ylioppilaskunnan pääsihteerin valinta 2013 n loppuraportti 1 Taustaa 2 2 Valintatyöryhmän kokoonpano 2 3 Valintatyöryhmän tehtävät

Lisätiedot