III III YLIOPPILASKUNTA

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "III III YLIOPPILASKUNTA"

Transkriptio

1 PJ Sih j4 o Pöytäkirja ((1 Y(f YLIOPISTON HaWtuksen kokouksen III III YLIOPPILASKUNTA 4/2015 YLIOPISTON YLIOPPILASKUNNAN HALLITUKSEN KOKOUS 4/2015 Aika: klo Paikka: Ylioppilaskunnan toimisto, kokoushuone KK245, Oulun yliopisto, Erkki Koiso Kanttilan katu 1, X1-ovi, 2.krs, Oulu Jäsenet: Sun Nousiainen (puheenjohtaja) Henri Fröjdholm Kati Hannila (este) Moona Haverinen Susanna Maununicmi (este) Nico Numminen Joni Ollikainen Anniina Pyhäjärvi Lisäksi: EPJ Koistinen PS Manninen (sihteeri) OYLPT Koivuniemi 6.3 Juho-Tuomas Appel (puhe- ja läsnäolo) KVJA Juntura 1 5 Kokouksen avaus HPJ Nousiainen avasi kokouksen klo Laittisuus ja päätösvaltaisuus Ylioppilaskunnan hallintosäännön 23. mukaan hallitus kokoontuu hallituksen puheenjohtajan, tai hänen estyneenä ollessaan hallituksen varapuheenjohtajan, päättämänä ajankohtana. Kokouskutsun antaa hallituksen puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan hallituksen varapuheenjohtaja. Hallituksen järjestäytyrniskokous on kutsuttava koolle viimeistään 2. päivänä ennen kokousta. Hallitus päättää järjestäytymiskokouksessaan tarvittavasta koollekutsumisajasta järjestä ytymiskokouksen jälkeen. Hallintosäännön 22 5 mukaan hallituksen kokous on päätösvaltainen, jos kokouksessa on saapuvilla hallituksen jäseniä vähintään puolet hallituksen jäsenten lukumäärästä, joiden joukossa on oltava hallituksen puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja. OYYH päätti kokouksessaan 1/2025, että hallituksen koollekutsumisaika loppuvuonna 2015 on edellisen vuorokauden aikana, mutta kiireellisessä tilanteessa kokous voidaan kutsua koolle lyhyemmälläkin varoajalla. Päätösesitys 5.2.: Todetaan kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Myönnetään puhe- ja läsnäolo-oikeus Juho- Tuomas Appeli lie Sijoittaja Prolta. 3 5 Pöytäkirjantarkastajien valinta Päätösesitys: Valitaan pöytäkirjantarkastajiksi HJ Pyhäjärvi & HJ Fröjdholm. Pöytäkirjantarkastajat toimivat tarvittaessa ääntenlaskijoina. YLIOPISTON YLIOPPILASKUNTA KIRi ET: PL250, YLIOPISTO. VIERAILUT: ERKKI KOISO KANTTILAN KATU, Xl OVI, 2. KRS, OULU. PUH: , ANI.O fl.fi

2 OY(Y YLIOPISTON YLIOPPILASKUNTA Pöytäkirja HaWtuksen kokouksen 4/ Esitystistan hyväksyminen kokouksen työjärjestykseksi Päätösesitys 5.2.: Lisätään uusi kohta 9 jaostojen varapuheenjohtajien valinta. Muiden kohtien numerointi muuttuu vastaavasti. 5 Ilmoitusasiat Päätösesitys: Merkitään tiedoksi seuraavat ilmoitu5asiat: HJ Hannila ja SA Toiviainen YTHS:n terveystyöryhmän kokouksessa SA Toiviainen yliopiston tasa-arvo- ja yhdenvertaisuustoimikunnan kokouksessa Talousvaliokunnan kokous 1/2015 HPJ Nousiainen, HJ Hannila ja SA Toiviainen tapasivat OLL:n VPJ Teemu Palkin HPJ Nousiainen ja PS Manninen Arvoseminaarissa Saalastinsal.issa (arvot politiikassa) SYL:n avausseminaari Espoon Korpilammella HVPJ Numminen & KA Määttä tapasi humanistisen tiedekunnan hallinnon opisketijaedustajia 6 5 Edustajiston kokouksessa 1/2015 käsiteltävät asiat Yliopptlaskunnan sääntöjen 16 päätettävät asiat. mukaan hallituksen tehtävänä on -- 2) valmistella edustajiston kokouksessa VaaLikelpoisuuksien menettämisen toteaminen Ylioppilaskunnan hallintosäännön 4 hallituksen on valrnisteltava edustajistolle vaalikelpoisuuden menettämisen toteaminen ensimmäisessä mahdol lisessa kokouksessaan lukukauden ilmoittautumisajan päättymisen jälkeen. Henkilön, joka ilmoittautuu ylioppilaskunnan jäseneksi vasta ilmoittautumisajan päättymisen jälkeen, tulee ilmoittaa asiasta pääsihteerille suullisesti tai kirjallisesti, jotta hän voi säilyttää vaalikelpoisuutensa. Edustajisto ei voi jättää vaalikelpoisuuden menettämisestä päättämistä pöydälle. Edustajiston päätös vaalikelpoisuuden menettämisestä tulee voimaan välittömästi edustajiston päätöksenteon jälkeen. Kanslisti Kaleva ja HS Guttorm ovat tarkistaneet edustajistovaaleissa 2013 ehdolla olleiden vaali kelpoisuudet. Esittetijä: PS Manninen Päätösesitys: Esitetään edustajistolle, että se toteaa 5euraavien henkilöiden vaalikelpoisuutensa: Keskusta Janika Tikkala, Laura Kantomaa, Ville Impiö ja Matti Koskela Kokoomus Elina Rautio ja Antti Väyrynen Kauppat. Joni Vatjus-Anttila ja Ville Hulkko Sähkö-ja tiet. Muka Löytynoja Ymppä ja tuta Aino-Kaisa Manninen Lääketiet. Oiva Arvola ja Ina Rissanen menettäneen Päätös: E5ityksen mukaan. YLIOPISTON YLIOPPILASKUNTA Kl1 250, YLIOPISTO, vierailut: ERKKI KOISO KANT11LAN KATU, Xl OVI, 2. KRS, OULU. PUH: , TOIMISTOO ftfl,www.o.fl

3 0 O Y ( KUNTA HaLlituksen kokouks2kc 6.2 Varainhoitajan valinta OYYE päätti kokouksessaan 9/2014 hyväksyä ylioppilaskunnan uuden sijoitusstrategian ja valtuutti hallituksen valmistelemaan varainho idon kilpailutuksen. HPJ2014 Koistinen, Sami Sovio (talousvaliokunnan puheenjohtaja 2014 ja 2015) sekä P5 Manninen tapasivat Juho-Tuomas Pppellin Sijoittaja Prolta varainhoidon kilpailutuksen jälkeen ja keskustelivat sija itusstrategian mukaisista kilpailutuksen vastauksista. Juho Tuomas Appel kertoi prosessin kulusta ja selvityksessä pärjänneistä varainhoitajista. Kolmen kärjessä olivat Seliyson & Co., Evli sekä United Bankers. EsitteLijä: PS Manninen Päätösesitys: Päätetään kokouksessa. Juho-Tuomas Appel poistui kokouksesta klo HJ Fröjdholm esitti, että esitetään edustajistolle uudeksi varainhoitajaksi Seligson & Co. HJ Numminen kannatti. Päätös: Päätettiin yksimielisesti esittää edustajistolle, että se valitsee ylioppilaskunnan uudeksi varainhoitajaksi Seligson & Co:n. OYLPT Koivuniemi saapui kokoukseen klo Ytkkärin päätoimittajan valinta Työsopimuslain 5 ensimmäisen momentin mukaan Jos työnantaja tarvitsee lisää työntekijöitä hänen osa-aikat yötä tekeville työntekijöilleen sopiviin tehtäviin, työnantajan on tarjottava näitä töitä osa aikatyöntekijöille 6 luvun 6 :stä riippumatta. Jos 1 momentissa tarkoitetun työn vastaanottaminen edellyttää sellaista koulutusta, jonka työnantaja voi työntekijän soveltuvuuteen nähden kohtuudella järjestää, työntekijälle on annettava tällainen koulutus. OYLTA Koivunen on osa-aikaisessa työsuhteessa ylioppilaskunnassa. Koivunen toimi kesällä 2014 Ylkkärin päätoimittajana OYLPT Koivuniemen ollessa isyysvapaalla. Koivusen toiminta päätoimittajan sijaisena oli moitteetontaja luottamusta herättävää. EsitteLijä: P5 Manninen Päätösesitys: Esitetään edustajistolle, että se nimittää fil maist. Minna Koivusen Ylkkärin päätoimittajaksi alkaen. OYLPT Koivuniemi poistui kokouksesta klo Sihf /</ - YLIOPISTON YLIOPPILASKUNTA KIRJE 250,90014 YUOPISTO. VIERAILUT: ERKKI KOISO KAN111LAN KATU, Xl OVI, 1 KRS, OULU. PUH: ,

4 0 A\v O tif fif KUNTA Hallituksen kokouks2k 6.4 TiLintarkastajan valinta OYY:n sääntöjen 20 mukaan ylioppilaskunnan edustajisto valitsee ylioppilaskunnalle vähintään yhden tilintarkastajan. Tilintarkastajan tulee olla KHT- tai HTM-yhteisö. Tilintarkastajan toimikausi jatkuu toistaiseksi. Edellisen tilintarkastajan toimikausi päättyy ja uuden tilintarkastajan toimikausi alkaa uuden tilintarkastajan valinnasta päättävän edustajiston kokouksen päättyessä, jollei uutta tilintarkastajaa valittaessa päätetä toisin. Vuonna 2014 tilintarkastajina toimivat Tuokko tilintarkastus (Hannu Lähdesmäki) sekä Ernst & (Jarno Kilpinen). Young OYY:n talousvaliokunta päätti kokouksessaan 1/2015 esittää edustajistolle, että se valitsee tilintarkastajaksi Tuokko tilintarkastus Oy:n ensisijaisena edustajanaan KHT Hannu Lähdesmäki. EsitteLijä: PS Manninen Päätösesitys: Merkitään tiedoksi tatousvaliokunnan pohjaesitys. 6.5 HaLLitusohjeLma 2015 OYYE hyväksyi kokouksessaan 10/2014 toimintasuunnitelman vuodelle Hallitus on valmistellut alkuvuoden aikana oman hallitusohjelmansa toimintasuunnitelman pohjalta. EsitteLijä: HPJ Nousiainen Päätösesitys 5.2.: Päätetään, että hallituksella on maanantaihin 9.2. klo asti aikaa tehdä viimeiset hiomiset omiin teksteihinsä, minkä jälkeen HPJ Nousiainen Lähettää hallitusohjelman edustajistolle. Esitetään edustajistol.le, että se merkitsee hallitusohjelman tiedoksi. / /, Siht(>/ 1 YLIOPISTON YLIOPPILASKUNTA KiRJE PL250, YLIOPISTO. VIERAiLUT. ERKKI KOISO KANTI1LAN KATU, Xl OVI, Z KRS, OULU. PUH: , YY.FI, W MN.O n.fi

5 16) 16) 0 A\v O f T( KUNTA 7 Terveystyöryhmän opiskelijajäsenten täydentäminen Ylioppilaskunnan sääntöjen 16 mukaan hallituksen tehtävänä on -- sääntöjen tai johtosääntöjen mukaan edustajistolle kuuluvista asioista. Hallituksen kokouksj päättää muista kuin näiden YTHS:n Oulun terveyspalveluyksikön terve ystyöryhmään kuuluu asiantuntijajäsenenä OYY:n sosiaalipoliittinen asiantuntija sekä kolme opiskelijajäsentä. Opiskelijajåsenten toimikausi on yksi kalenterivuosi. Paikallisen YTHS:n toimipisteen terve ystyöryhmä on terveyden edistämistoimintaa suunnitteleva ja toteuttava yhteistyöryhmä terveysaseman ja ylioppilaskunnan, yliopiston ja muiden sidosryhmien välillä. Työryhmä ideoi, suunnittelee ja toteuttaa terveyden edistämistoimintaa, pitää aktiivisesti yhteyttä eri toimijoiden välillä, huolehtii paikallistasolla terveystiedon leviämisestä sekä kouluttaa YTHS:n henkilökuntaa terveyden edistämistyöhön lisäämällä opiskelija ja yliopistoelämän tuntemusta henkilökunnan piirissä. Konkreettisena esimerkkinä työryhmä järjestää joka syksy hyvinvointiviikon yliopistoyhteisölle. Vuonna 2013 otettiin käyttöön toimintatapa jossa OYY:n hallitus nimeää kaksi opiskelijajäsentä avoimen haun kautta sekä tammikuussa keskuudestaan kolmannen opiskelijajäsenen. OYY:n hallitus on kokouksessaan 41/2014 valinnut esittävänsä terveystyöryhmän opiskelijajäseniksi Niina-frlaria Nissistä ja Virpi Puskaa. Esittetijä: PS Manninen Päätösesitys: Esitetään terveystyöryhmän komanneksi opiskel.ijajäseneksi OYY:n hallituksen jäsen Kati H anni aa. VastuuhenkiLö: SA Toiviainen 8 Akateemisten avustusten ja projektiavustusten hakuajat vuonna 2015 Ylioppilaskunnan sääntöjen 16 mukaan hallituksen tehtävänä on -- sääntöjen tai johtosääntöjen mukaan edustajistolle kuuluvista asioista. päättää muista kuin näiden Ylioppilaskunnan hallitus päättää vuosittain kokouksessaan akateemisen avustusten hakuajan sekä projektiavustusten hakujen umpeutumisajat. OYYE hyväksyi kokouksessaan 10/2014 talousarvion, jonka mukaan akateemisille avustuksille ja projektiavustuksille on vuonna 2015 yhteensä käytössä rahaa euroa. Esittetijä: KVJA Juntura Päätösesitys: Päätetään jakaa vuonna 2015 akateemisina avustuksina yhteensä 9500 euroa ja projektiavustuksina yhteensä 4000 euroa. Päätetään akateemisten avustusten hakuajaksi Päätetään projektiavustusten hakujen umpeutumispäivämääriksi 15.3., ja Valtuutetaan järjestösektori tarkastamaan avustusten kriteeritja päivittämään ne tarvittaessa vuodelle Vastuuhenkitö: KVJA Juntura PJ SihN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNTA K EET: PL2SO, YLIOPISTO. VIERAILUT: ERKKI Kl150 KANTTILAN KATU, Xl ovi, 2. KRS, OULU. PUH: , TOiMISTOIOYY.FI,WVAN.OYY.FI

6 OTT YLIOPISTON YLIOPPILASKUNTA Pöytäki rja Hallituksen kokouksen 4/ Jaostojen varapuheenjohtajien valinta OYYH hyväksyi kokouksessaan 2/2015 pysyväismääräykset jaosto ista. Määräysten 3 mukaan koulutuspo liittisen, sosiaalipoluttisen ja kansainvälisen jaoston puheenjohtajana ja varapuheenjohtajina toimivat hallituksen jäsenet siten kuin hallitus erikseen päättää. Jaostojen kokouksen sihteerinä toimii ensisijaisesti kokouksen puheenjohtajan kutsuma ylioppilaskunnan toimihenkilö ja toissijaisesti kokouksen puheenjohtajan kutsuma hallituksen jäsen. OYYH nimesi kokouksessaan 2/2015 koulutus poliittisen jaoston puheenjohtajaksi HJ Nummisen, sosiaalipol iittisen jaoston puheenjohtajaksi Hi Ollikaisen ja kansainvälisen jaoston puheenjohtajaksi Hi Haverisen. EsitteLijä: P5 Manninen Päätösesitys: Valitaan koulutus poliittisen jaoston varapuheenjohtajaksi Hi Haverinen, sosiaalipoliittisen jaoston varapuheenjohtajaksi HJ Hannila ja kansainvälisen jaoston varapuheenjohtajaksi HJ Maununiemi Kutsut SYL:n kopotapaaminen Päätösesitys: Päätetään lähettää KA Määttä, HJ Haverinen, HJ Numminen 11 5 Muut esille tulevat asiat Ei muita asioita Kokouksen päättäminen HPJ Nousiainen päätti kokouksen klo Pöytäkirjan vakuudeksi OulussaIi -z.2015 Sun Nousiainen Hallituksen puheenjohtaja ninen Pääsihteeri Tarkistimme pöytäkirjan ja totesimme sen kokouksen kulkua vastaavaksi 1 ) ) Oulussa IL t7 P ä Anniina Pyhäjärvi Pöytä kirjantarkastaja Oulussa! 2 k-cr Henri Fröjdholm Pöytä kirjantarkastaja PJ Siht YLIOPISTON YLIOPPILASKUNTA KIRJEET: PL2SO, YLIOPISTO. VIERAILUT: ERKKI Kl150 KANTTILAN KATU, Xl OVI, 2. KR5, OULU. PUH: , TOiMi5TOO YY.FI, WWvV.OYY.FI

Oifr r( o A\v OULUN OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNNAN HALLITUKSEN KOKOUS 9/2015. Aika: 18.3.2015 klo 14.30

Oifr r( o A\v OULUN OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNNAN HALLITUKSEN KOKOUS 9/2015. Aika: 18.3.2015 klo 14.30 Oifr r( o A\v OULUN Hallituksen kokouks2 < OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNNAN HALLITUKSEN KOKOUS 9/2015 Aika: 18.3.2015 klo 14.30 Paikka: Ylioppilaskunnan toimisto, kokoushuone KK245, Oulun yliopisto, Erkki

Lisätiedot

A\v OULUN OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNNAN HALLITUKSEN KOKOUS 7/2015. Aika: 25.2.2015 ko 17.00

A\v OULUN OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNNAN HALLITUKSEN KOKOUS 7/2015. Aika: 25.2.2015 ko 17.00 o O f A\v r( OULUN KUNTA Hallituksen OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNNAN HALLITUKSEN KOKOUS 7/2015 Aika: 25.2.2015 ko 17.00 Paikka: Ylioppiaskunnan toimisto, kokoushuone KK245, Ouun yljopisto, Erkki Koiso

Lisätiedot

O Y( T( KUNTA. A\v OULUN OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNNAN HALLITUKSEN KOKOUS 2/2014. Aika: 17.1.2014 klo 10.00

O Y( T( KUNTA. A\v OULUN OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNNAN HALLITUKSEN KOKOUS 2/2014. Aika: 17.1.2014 klo 10.00 0 O Y( A\v OULUN T( KUNTA Hallituksen kokouks2 OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNNAN HALLITUKSEN KOKOUS 2/2014 Aika: 17.1.2014 klo 10.00 Paikka: Koortilan toimintakeskus, Koortilantie 30, Muhos Jäsenet: Viii

Lisätiedot

O f T( //&$.OO... A\v

O f T( //&$.OO... A\v 0 O f T( A\v OULUN KUNTA Hallituksen kokoukse1 OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNNAN HALLITUKSEN KOKOUS 11/2015 Aika: 9.4.2015 klo 15.00 Paikka: Ylioppilaskunnan toimisto, kokoushuone KK245, Oulun yliopisto,

Lisätiedot

O ti ( Ylioppilaskunnan sääntöjen 23 5 mukaan toimielin on päätösvaltainen, kun puolet jäsenistä on saapuvilla.

O ti ( Ylioppilaskunnan sääntöjen 23 5 mukaan toimielin on päätösvaltainen, kun puolet jäsenistä on saapuvilla. 0 O ti ( OULUN KUNTA HaUituksen kokoukse02k OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNNAN HALLITUKSEN KOKOUS 14/2014 Aika: 17.4.2014 klo 12.00 Paikka: Ylioppilaskunnan toimisto, kokoushuone KK245, Oulun yliopisto,

Lisätiedot

Ylioppilaskunnan toimisto, kokoushuone KK245, Oulun yliopisto, Erkki Koiso Kanttilan katu 1, X1-ovi, 2.krs, 90570 Oulu

Ylioppilaskunnan toimisto, kokoushuone KK245, Oulun yliopisto, Erkki Koiso Kanttilan katu 1, X1-ovi, 2.krs, 90570 Oulu 0 A\v OULUN O tif f( KUNTA Hawtuksen kokouks< OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNNAN HALLITUKSEN KOKOUS 3/2015 Aika: 2 9.1.2015 klo 12.00 Paikka: Ylioppilaskunnan toimisto, kokoushuone KK245, Oulun yliopisto,

Lisätiedot

o \\V/A\VII OULUN III III YLIOPPILASKIJNTA wi Yli YLIOPISTON

o \\V/A\VII OULUN III III YLIOPPILASKIJNTA wi Yli YLIOPISTON o \\V/A\VII OULUN. wi Yli YLIOPISTON III III YLIOPPILASKIJNTA Pöytäkirja Hallituksen kokouksen 30/2014 OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNNAN HALLITUKSEN KOKOUS 30/2014 Aika: 2.10.2014 klo 12.00 Paikka: Ylioppilaskunnan

Lisätiedot

O f T ( KUNTA. t! (5j) A\v OULUN

O f T ( KUNTA. t! (5j) A\v OULUN f A\v ULUN T ( KUNTA Hallituksen kokoukse2

Lisätiedot

Ylioppilaskunnan toimisto, kokoushuone KK245, Oulun yliopisto, Erkki Koiso Kanttilan katu 1, X1-ovi, 2.krs, 90570 Oulu

Ylioppilaskunnan toimisto, kokoushuone KK245, Oulun yliopisto, Erkki Koiso Kanttilan katu 1, X1-ovi, 2.krs, 90570 Oulu 0 A\v OULUN O t irf KUNTA OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNNAN HALLITUKSEN KOKOUS 10/2015 Hallituksen kokoukse. Aika: 25.3.2015 klo 11.00 Paikka: Ylioppilaskunnan toimisto, kokoushuone KK245, Oulun yliopisto,

Lisätiedot

O ( ( O A\V OULUN OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNNAN HALLITUKSEN KOKOUS 15/2015. Aika: 21.5.2015 klo 12.00. Paikka:

O ( ( O A\V OULUN OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNNAN HALLITUKSEN KOKOUS 15/2015. Aika: 21.5.2015 klo 12.00. Paikka: O A\V OULUN O ( ( KUNTA HaLLituksen kokoukse. OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNNAN HALLITUKSEN KOKOUS 15/2015 Aika: 21.5.2015 klo 12.00 Paikka: Ylioppilaskunnan toimisto, kokoushuone KK245, Oulun yliopisto,

Lisätiedot

OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNNAN HALLITUKSEN KOKOUS 12/2014. PJ Siht Pkt Pkt

OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNNAN HALLITUKSEN KOKOUS 12/2014. PJ Siht Pkt Pkt 0 O f A\v OULUN j( SNKUNTA kokoukse.a4 Hallituksen OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNNAN HALLITUKSEN KOKOUS 12/2014 Aika: 31.3.2014 klo 9.00 Paikka: Ylioppilaskunnan toimisto, kokoushuone KK245, Oulun yliopisto,

Lisätiedot

Ylioppilaskunnan toimisto, kokoushuone KK245, Oulun yliopisto, Erkki Koiso Kanttilan katu 1, X1-ovi, 2.krs, 90570 Oulu

Ylioppilaskunnan toimisto, kokoushuone KK245, Oulun yliopisto, Erkki Koiso Kanttilan katu 1, X1-ovi, 2.krs, 90570 Oulu o \\V/A\Vi OULUN W YLIOPISTON fl III YLIOPPILASKUNTA Pöytäkirja HalLituksen kokouksen 39/2014 OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNNAN HALLITUKSEN KOKOUS 39/2014 Aika: 28.11.2014 klo 12.00 Paikka: Ylioppilaskunnan

Lisätiedot

OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNNAN HALLITUKSEN KOKOUS 4/2014. Aika: 27.1.2014 klo 9.00. Paikka:

OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNNAN HALLITUKSEN KOKOUS 4/2014. Aika: 27.1.2014 klo 9.00. Paikka: 1 OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNTA Pöytäkirja Hallituksen kokouksen 4/2014 OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNNAN HALLITUKSEN KOKOUS 4/2014 Aika: Paikka: 27.1.2014 klo 9.00 Ylioppilaskunnan toimisto, kokoushuone

Lisätiedot

O Y( T( LKUNTA. A\v OULUN OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNNAN HALLITU KSEN KOKOUS 7/2014. Aika: 20.2.2014 klo 12.00

O Y( T( LKUNTA. A\v OULUN OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNNAN HALLITU KSEN KOKOUS 7/2014. Aika: 20.2.2014 klo 12.00 0 O Y( A\v OULUN T( LKUNTA Hallftuksen kokouks2. OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNNAN HALLITU KSEN KOKOUS 7/2014 Aika: 20.2.2014 klo 12.00 Paikka: Ylioppilaskunnan toimisto, kokoushuone KK245, Oulun yliopisto,

Lisätiedot

o \VAVII OULUN II III YLIOPPILASKUNTA Kokouksen nro 43/2013 Yli Yli YLIOPISTON Poytakirja

o \VAVII OULUN II III YLIOPPILASKUNTA Kokouksen nro 43/2013 Yli Yli YLIOPISTON Poytakirja 7 14 o \VAVII OULUN Yli Yli YLIOPISTON Poytakirja II III YLIOPPILASKUNTA Kokouksen nro 43/2013 OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNNAN HALLITU KSEN KOKOUS 43/2013 Aika: 12.12.2013 klo 10.00 Paikka: Ylioppilaskunnan

Lisätiedot

O \\V/A\Vh OULUN. III III YLIOPPILASKUNTA Hallituksen kokouksen 38/2014. W W YLIOPISTON Päytäkirja

O \\V/A\Vh OULUN. III III YLIOPPILASKUNTA Hallituksen kokouksen 38/2014. W W YLIOPISTON Päytäkirja O \\V/A\Vh OULUN W W YLIOPISTON Päytäkirja III III YLIOPPILASKUNTA Hallituksen kokouksen 38/2014 OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNNAN HALLITUKSEN KOKOUS 38/2014 Aika: 20.11.2014 klo 11.00 Paikka: Ylioppilaskunnan

Lisätiedot

Pöytäkirja (((,»)Y(( Y(( YLIOPISTON Kokouksen nro 44/2013 fl

Pöytäkirja (((,»)Y(( Y(( YLIOPISTON Kokouksen nro 44/2013 fl 11 O k\v/a\vii OULUN Pöytäkirja (((,»)Y(( Y(( YLIOPISTON Kokouksen nro 44/2013 fl OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNNAN HALLITUKSEN KOKOUS 44/2013 Aika: 19.12.2013 klo 12.00 Paikka: Ylioppilaskunnan toimisto,

Lisätiedot

Päätösesitys: Valitaan pöytäkirjantarkastajiksi HJ Pistemaa ja HJ Särkelä

Päätösesitys: Valitaan pöytäkirjantarkastajiksi HJ Pistemaa ja HJ Särkelä OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNNAN HALLITUKSEN KOKOUS 11/2012 Aika: 29.3.2012 klo 12:00 Paikka: Oulun yliopisto, Linnanmaa, Telluksen ryhmätyötila 2. Jäsenet: Eero Manninen (PJ) (puheenjohtaja) Aino-Kaisa

Lisätiedot

o,kx\v/a\vii OULUN Poytäkirja

o,kx\v/a\vii OULUN Poytäkirja o,kx\v/a\vii OULUN Poytäkirja ((»)Y(( Y(( YLIOPISTON Kokouksen nro 37/2013 fl YLIOPPILASKUNTA OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNNAN HALLITUKSEN KOKOUS 37/2013 Aika: 7.11.2013 klo 12.00 Paikka: Ylioppilaskunnan

Lisätiedot

0 6X\V/A\VII OULUN Pöytäkirja (1( ))W( (j ( YLIOPISTON Kokouksen nro 2/2015 fl YLIOPPILASKUNTA

0 6X\V/A\VII OULUN Pöytäkirja (1( ))W( (j ( YLIOPISTON Kokouksen nro 2/2015 fl YLIOPPILASKUNTA 0 6X\V/A\VII OULUN Pöytäkirja (1( ))W( (j ( YLIOPISTON Kokouksen nro 2/2015 fl YLIOPPILASKUNTA OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNNAN EDUSTAJISTON KOKOUS 2/2015 Aika: tiistai 21.4.2015 klo 17.00 Paikka: Oulun

Lisätiedot

Ylioppilaskunnan toimisto, Oulun yliopisto, Erkki Koiso-Kanttilan katu 1, X1-ovi, 2.krs, 90570 Oulu

Ylioppilaskunnan toimisto, Oulun yliopisto, Erkki Koiso-Kanttilan katu 1, X1-ovi, 2.krs, 90570 Oulu OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNNAN HALLITUKSEN KOKOUS 13/2013 Aika: 4.4.2013 klo 12.00 Paikka: Ylioppilaskunnan toimisto, Oulun yliopisto, Erkki Koiso-Kanttilan katu 1, X1-ovi, 2.krs, 90570 Oulu Jäsenet:

Lisätiedot

Ylioppilaskunnan toimisto, Oulun yliopisto, Erkki Koiso-Kanttilan katu 1, X1-ovi, 2.krs, 90570 Oulu

Ylioppilaskunnan toimisto, Oulun yliopisto, Erkki Koiso-Kanttilan katu 1, X1-ovi, 2.krs, 90570 Oulu OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNNAN HALLITUKSEN KOKOUS 12/2013 Aika: 22.3.2013 klo 12.00 Paikka: Ylioppilaskunnan toimisto, Oulun yliopisto, Erkki Koiso-Kanttilan katu 1, X1-ovi, 2.krs, 90570 Oulu Jäsenet:

Lisätiedot

O f T( KUNTA. k Siht Pkt Pkt. A\v OULUN OULUN YLIOPISTON YLIOPPI LASKUN NAN HALLITUKSEN KOKOUS 42/2014. Aika: 18.12.2014 klo 9.00

O f T( KUNTA. k Siht Pkt Pkt. A\v OULUN OULUN YLIOPISTON YLIOPPI LASKUN NAN HALLITUKSEN KOKOUS 42/2014. Aika: 18.12.2014 klo 9.00 0 O f A\v OULUN T( KUNTA Hallituksen kokouksei OULUN YLIOPISTON YLIOPPI LASKUN NAN HALLITUKSEN KOKOUS 42/2014 Aika: 18.12.2014 klo 9.00 Paikka: Ylioppilaskunnan toimisto, kokoushuone KK245, Oulun yliopisto,

Lisätiedot

O f T( O A\v OULUN. Hallituksen kokoukse KUNTA OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNNAN HALLITUKSEN KOKOUS 33/2014. Aika: 30.10.2014 klo 12.00.

O f T( O A\v OULUN. Hallituksen kokoukse KUNTA OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNNAN HALLITUKSEN KOKOUS 33/2014. Aika: 30.10.2014 klo 12.00. O A\v OULUN O f T( Hallituksen kokoukse OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNNAN HALLITUKSEN KOKOUS 33/2014 Aika: 30.10.2014 klo 12.00 Paikka: Ylioppilaskunnan toimisto, kokoushuone KK245, Oulun yliopisto, Erkki

Lisätiedot

Oulun yliopiston ylioppilaskunnan hallitus

Oulun yliopiston ylioppilaskunnan hallitus Oulun yliopiston ylioppilaskunnan hallitus Aika: 19.1.2012 klo 13:00 Paikka: Ylioppilaskunnan toimisto, Mannenkatu 1, 90130 Oulu Jäsenet: Eero Manninen (PJ) à 15.49 10 Veera Adolfsen Janne Hakkarainen

Lisätiedot

OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNNAN HALLITUKSEN KOKOUS 20/2012. Ylioppilaskunnan toimisto, 2.krs, Mannenkatu 1 B, 90130 Oulu

OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNNAN HALLITUKSEN KOKOUS 20/2012. Ylioppilaskunnan toimisto, 2.krs, Mannenkatu 1 B, 90130 Oulu OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNNAN HALLITUKSEN KOKOUS 20/2012 Aika: 8.8.2012 klo 16:00 Paikka: Ylioppilaskunnan toimisto, 2.krs, Mannenkatu 1 B, 90130 Oulu Jäsenet: Eero Manninen (PJ) (puheenjohtaja) Aino-Kaisa

Lisätiedot

Ylioppilaskunnan toimisto, Oulun yliopisto, Erkki Koiso-Kanttilan katu 1, X1-ovi, 2.krs, 90570 Oulu

Ylioppilaskunnan toimisto, Oulun yliopisto, Erkki Koiso-Kanttilan katu 1, X1-ovi, 2.krs, 90570 Oulu OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNNAN HALLITUKSEN KOKOUS 22/2013 Aika: 6.6.2013 klo 12.00 Paikka: Ylioppilaskunnan toimisto, Oulun yliopisto, Erkki Koiso-Kanttilan katu 1, X1-ovi, 2.krs, 90570 Oulu Jäsenet:

Lisätiedot

Ylioppilaskunnan toimisto, 2.krs, Mannenkatu 1 B, 90130 Oulu

Ylioppilaskunnan toimisto, 2.krs, Mannenkatu 1 B, 90130 Oulu OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNNAN HALLITUKSEN KOKOUS 23/2012 Aika: 30.8.2012 klo 12:00 Paikka: Ylioppilaskunnan toimisto, 2.krs, Mannenkatu 1 B, 90130 Oulu Jäsenet: Eero Manninen Aino-Kaisa Manninen Veera

Lisätiedot

OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNNAN HALLITUKSEN KOKOUS 18/2012. Ylioppilaskunnan toimisto, 2.krs, Mannekatu 1 B, 90130 Oulu

OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNNAN HALLITUKSEN KOKOUS 18/2012. Ylioppilaskunnan toimisto, 2.krs, Mannekatu 1 B, 90130 Oulu OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNNAN HALLITUKSEN KOKOUS 18/2012 Aika: 31.5.2012 klo 13:00 Paikka: Ylioppilaskunnan toimisto, 2.krs, Mannekatu 1 B, 90130 Oulu Jäsenet: Eero Manninen (PJ) (puheenjohtaja) Aino-Kaisa

Lisätiedot

OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNTA

OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNTA Sisällys: I OSA Yleiset määräykset 1. luku Yleisiä määräyksiä 1 Soveltamisala 2 Määritelmiä 2. luku Luottamushenkilöistä 3 Vaalikelpoisuus ylioppilaskunnan luottamustoimiin 4 Vaalikelpoisuuden menettämisen

Lisätiedot