OY tif. o A\v OULUN. SN Si Pkt4 KUNTA OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNNAN HALLITUKSEN KOKOUS 36/2015. Aika: klo

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "OY tif. o A\v OULUN. SN Si Pkt4 KUNTA OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNNAN HALLITUKSEN KOKOUS 36/2015. Aika: 17.12.2015 klo 12.00."

Transkriptio

1 o A\v OULUN OY tif KUNTA OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNNAN HALLITUKSEN KOKOUS 36/2015 Aika: klo Paikka: Ylioppilaskunnan toimisto, kokoushuone KK245, Oulun yliopisto, Erkki Koiso Kanttilan katu 1, X1-ovi, 2.krs, Oulu Jäsenet: Sun Nousiainen (puheenjohtaja) Henri Fröjdholm Kati Hannila Moona Haverinen Susanna Maununiemi Nico Numminen Joni Ollikainen Anniina Pyhäjärvi Lisäksi: P5 Manninen KVJA Juntura KA Määttä SA Toiviainen OYYH 2016 (sihteeri) 1 Kokouksen avaus HPJ Nousiainen avasi kokouksen klo Laittisuus ja päätösvaltaisuus Ylioppilaskunnan hallintosäännön 21 :n mukoan hallitus kokoontuu hallituksen puheenjohtajan, tai hänen estyneenä ollessaan hallituksen varapuheenjohtajan, päättämänä ajankohtana. Kokouskutsun antaa hallituksen puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan hallituksen varapuheenjohtaja. Hallituksen järjestäytymiskokous on kutsuttava koolle viimeistään 2. päivänä ennen kokousta. Hallitus päättää järjestäytymiskokouksessaan tarvittavasta koollekutsumisajastajärjestäytymiskokouksen jälkeen. Hallintosäännön 22 :n mukaan hallituksen kokous on päätösvaltainen, jos kokouksessa on saapuvilla hallituksen jäseniä vähintään puolet hallituksen jäsenten lukumäärästä, joiden joukossa on oltava hallituksen puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja. OYYH päätti kokouksessaan 1/2015, että hallituksen koollekutsumisaika loppuvuonna 2015 on edellisen vuorokauden aikana, mutta kiireellisessä tilanteessa kokous voidaan kutsua koolle lyhyemmälläkin varoajalla. Todetaan kokous lailliseksi ja päätäsvaltaiseksi. 3 Pöytäkirjantarkastajien valinta Valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa. Pöytäkirjantarkastajat toimivat tarvittaessa äänten las kij o i na. Valittiin HJ Pyhäjärvi & HJ Numminen. Pöytäkirjantarkastajat toimivat tarvittaessa ääntenlaskijoina. SN Si Pkt4 Pk 7L/ }4 OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNTA KiRi : PL 250,90014 OULUN YUOPISTO. VIERAILUT: ERKKI KOISO KAN]111AN KATU, Xl OVI, 2. KRS, OULU. PUF-4: , n.fi, WVAN.OYY.FI

2 0 A\v OULUN O f T( KUNTA Hallitu ksen kokou kse2 < 4 5 Esityslistan hyväksyminen kokouksen työjärjestykseksi Hyväksytään esityslista kokouksen työjärjestykseksi. 5 5 ILm oitusasiat Merkitään tiedoksi seuraavat ilmoitusasiat: Kv-jaoston kokous 6/ Kaamos Ei Cookies -tapahtuma Olkkarissa SA Toiviainen YTHS:n Oulun tpy:n johtokunnan kokouksessa SA Toiviainen opintotukilautakunnan kokouksessa SA Toiviainen Linnanmaan ruokailutoimikunnan kokouksessa SA Toiviainen SYL:n ja ylioppilaskuntien AC-palaverissa (opintotuen uudistus, opintotuen ratkaisutoiminnan siirto, perustulo) KVJA Juntura kansainvälisen tuen strategiahankkeen kokouksessa PJ-klubin pikkujoulut SA Toiviainen YTHS:n valtuuskunnan kokouksessa PS Manninen esittelemässä sähköistä äänestysjärjestelmää yliopiston henkilökunnalle OYYE7/ SA Toiviainen ja KA Määttä opiskelijoiden hyvinvointityöryhmän kokouksessa SYL:n glögit Uuden hallituksen perehdytysviikko OYLTA Hyypiön läksiäiset 6 OuLun yliopiston opintotukitautakunnan opiskelijavarajäsenen valinta OYY:n hallintovaalijohtosäännön 11 :n mukaan, jos opiskelijoiden edustajaksi valittu eroaa tehtävästään tai paikka tulee muutoin avoimeksi kesken toimikauden, on ylioppilaskunnan hallituksen nimettävä tehtävään hänen henkilökohtainen varajäsenensä tai se yleisvarajäsen, joka tulisi hänen tilalleen toimielimen kokoustilanteessa. Kun kaikki avoimet paikat on tällä menettelyllä täytetty, avoimeksi jääneet opiskelijoiden edustajien paikat täydennetään noudattaen 1.ja 3. luvun määräyksiä. Opintotukilautakunnan lakisääteisenä tehtävänä on muun muassa opintojen edistymisen seuranta sekä kesäaikana ja ulkomailla harjoitettavien opintojen riittävän laajuuden määrittäminen. Tehtävänä on myös antaa pysyväisohjeet opintotukiasioiden käsittelystä ja ratkaisemisesta. M iia frlyllylahti on pyytänyt eroa opintotukilautakunnan jäsen yydestä. Kokouksessaan 34/2015 OYY:n hallitus myönsi Miia Myllylahdelle eron opintotukilautakunnan jäsen yydestä sekä totesi Joni 0! likaisen nousevan opintotukilautakunnan varajäsenen paikalta varsinaiseksi jäseneksi. Samalla OYY:n hallitus avasi haun opintotukilautakunnan opiskelijavarajäseneksi. Haku päättyi klo Hakuajan päättymiseen mennessä hakemuksensa jätti Aino frlaaninka. SA Toiviainen: Valitaan opintotukilautakuntaan uusi opiskelijavarajäsen. HJ Numminen esitti, että valitaan Aino Maaninka opintotukilautakunnan varajäseneksi. Valittiin Aino Maaninka opintotukilautakunnan varajäseneksi kaudelle asti. PJ Siht Pkt Pkt OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNTA KJPJE PL 250,90014 OULUN YLIOPISTO. VIEPAILUT: ERKKI Kl150 KANR1LAN KATU, Xi ovi, 2. KRS, OULU. PUH: , VIVANOYY.FI

3 16) o A\v OULUN O Y T ( KUNTA Ha[[ituksen kokouksej 7 OYY:n edustajat OuLun yliopiston tasa-arvo- ja yhdenvertaisuustoimikunnassa sekä tiedekuntien tasaarvo- ja yhdenvertaisuustyöryhmien opiskelijajäsenet kaudella Ylioppilaskunnan sääntöjen 16 :n mukaan hallituksen tehtävänä on -- sääntöjen tai johtosääntöjen mukaan edustajistalle kuuluvista asioista. päättää muista kuin näiden Oulun yliopiston tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitetman (voimaan ) mukaan: Oulun yliopiston tasa-arvo- ja yhdenvertaisuustyöstä vastaa rehtorin asettama tasa-arvo- ja yhdenvertaisuustoimikunta, joka nimetään kolmivuotiskaudeksi kerrallaan. Tasa-arvo- ja yhdenvertaisuustoimikuntaan kuuluvat tiedekuntien tasa-arvo- ja yhdenvertaisuustyöryhmien puheenjohtajat, opiskelijoiden ja työntekijäjärjestöjen edustajat sekä asiantuntijoita Tiedekuntiin on perustettu kolme yhteistä tasa-arvo- ja yhdenvertaisuustyöryhmää ja lisäksi yksiköihin on nimetty tasaarvo yhdyshenkilöt. Opiskelijajärjestöillä voi olla omia tasa-arvovastaaviaan. Tasa-arvo- ja yhdenvertaisuustoimikunnan ja -työryhmien tehtävänä on O olla yliopistotason tai tiedekunnan yhteistyöfoorumi,joka kerää ja välittää tietoa ja asiantuntemusta tasa-arvo-ja yhdenvertaisuuskysymyksistä koko yliopisto yhteisölle O järjestää yliopistoyhteisölle koulutusta, tiedotusta ja tapahtumia tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden edistämiseksi yliopistossa O valmistella yliopiston tai tiedekuntien tasa-arvo-ja yhdenvertaisuussuunnitelma O kartoittaa, seurata ja edistää tasa-arvo-ja yhdenvertaisuussuunnitelman ajantasaisuutta ja siihen kirjattujen toimenpiteiden toteutumista O tiedottaa ja raportoida vuosittain toiminnastaan yliopiston johdolle. Tiedekuntien yhteisiä työryhmiä ovat O Kontinkankaan kom puksen tasa-arvo-ja yhdenvertaisuustyöryhmä O Tekniikan alan ja luonnontieteellisen alan tiedekuntien yhteinen tasa-arvo-ja yhdenvertaisuusryhmä O Humanistisen tiedekunnan, kasvatustieteiden tiedekunnan ja Oulun yliopiston kauppakorkeakoulun yhteinen tasa-arvo- ja yhdenvertaisuusryhmä Oulun yliopisto on pyytänyt ylioppilaskuntaa ilmoittamaan viimeistään tuleeko yliopiston tasaarvo- ja yhdenvertaisuustoimikunnan tai tiedekuntien tasa-arvo- ja yhdenvertaisuustyöryhmien opiskelijaedustajiin muutoksia seuraavalle kolmivuotiskaudelle Kokouksessaan 33/2015 OYY:n hallitus avasi haun opiskelijajäseniksi tasa-arvo- ja yhdenvertaisuustoimikuntaan (2 2 paikkaa) sekä tiedekuntien työryhmiin (1 paikka kussakin). Haku päättyi klo Kokouksessaan 34/2015 OYY:n hallitus päätti valita Kontinkankaan kampuksen tasa-arvo- ja yhdenvertaisuustyöryhmään Lauri Rannasteen sekä humanistisen tiedekunnan, kasvatustieteiden tiedekunnan ja Oulun yliopiston kauppakorkeakoulun yhteiseen tasa-arvo- ja yhdenvertaisuustyöryhmään San Oksasen. Lisäksi hallitus päätti jatkaa hakua Oulun yliopiston tasa-arvo-ja yhdenvertaisuustoimikuntaan sekä tekniikan alan ja luonnontieteellisen alan tiedekuntien yhteiseen tasa-arvo- ja yhdenvertaisuustyöryhmään. Haku päättyi klo frlääräaikaan mennessä hakemuksensa tasa-arvo- ja yhdenvertaisuustoimikuntaan jättivät Janne Hakkarainen, San Oksanen, Antero Metsa, Tapani Himanka & Liisa Komminaho. Hakemuksensa teknillisen ja luonnontieteellisen alan tiedekuntien yhteiseen tasa-arvo-ja yhdenvertaisuustyöryhmään Tapani Himanka. SA Toiviainen: Valitaan opiskelijajäsenet Oulun yliopiston tasa-arvo- ja yhdenvertaisuustoimikuntaan sekä teknillisen ja luonnontieteellisen alan tiedekuntien yhteiseen tasa-arvo- ja yhdenvertaisuustyöryhmään. HJ Maununiemi esitti, että valitaan tasa-arvo- ja yhdenvertaisuustaimikuntaan (henkilökohtainen varajäsen suluissa) Tapani Himanka (Janne Hakkarainen) ja Liisa Komminaho (San Oksanen). HJ Numminen esitti, että valitaan tasa-arvo- ja yhdenvertaisuustoimikuntaan (henkilökohtainen varajäsen suluissa) Janne Hakkarainen (Tapani Himanka) ja Liisa Komminaho (San Oksanen). PJ ( \ Sib Pkt Pkt OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNTA KIRJE&t: P 2S0, OULUN YLIOPISTO. VIERAILUT: ERKKI K0I50 (ANTTILAN KATU, Xl OVI, 2. KRS, OULU. PUH: , W MN.OYY.FI

4 16) o \\V/A\VII OULUN w, Wi YLIOPISTON Päytäkirja III IH YLIOPPILASKUNTA Suoritettiin äänestys: Maununiemen esitys 3 Nummisen esitys 5 HallItuksen kokouksen 36/2015 HJ Hannila esitti, että valitaan Tapani Himanka teknillisen ja luonnontieteellisen alan tiedekuntien yhteiseen tasa-arvo- ja yhdenvertaisuustyöryhmään. Valittiin opiskelijajäseniksi Oulun yliopiston tasa-arvo- ja yhdenvertaisuustoimikuntaan (henkilökohtainen varajäsen suluissa) Janne Hakkarainen (Tapani Himanka) ja Liisa Komminaho (San Oksanen) sekä teknillisen ja luonnontieteellisen alan tiedekuntien yhteiseen tasa-arvo- ja yhdenvertaisuustyöryhmään Tapani Himanka. 8 Terveystyöryhmän opiskelijajäsenet vuodelle 2016 Ylioppilaskunnan sääntöjen 16 5:n mukaan hallituksen tehtävänä on -- sääntöjen tai johtosääntöjen mukaan edustajisto lie kuuluvista asioista. päättää muista kuin näiden Paikallisen YTHS:n toimip isteen terveystyöryhmä on terveyden edistämistoimintaa suunnitteleva ja toteuttava yhteistyöryhmä terve ysaseman ja ylioppilaskunnan, yliopiston ja muiden sidosryhmien välillä. Työryhmä ideoi, suunnittelee ja toteuttaa terveyden edistämistoimintaa, pitää aktiivisesti yhteyttä eri toimijoiden välillä, huolehtii paikallistasolla terveystiedon leviämisestä sekä kouluttaa YTHS:n henkilökuntaa terveyden edistämistyöhön lisäämällä opiskelija- ja yliopistoelämän tuntemusta henkilökunnan piirissä. Konkreettisena esimerkkinä työryhmä järjestää joka syksy hyvinvointiviikon yliopisto yhteisölle. YTHS:n Oulun terveyspalveluyksikön terve ystyö ryhmään kuuluu asiarituntijajäsenenä OYY:n sosiaalipoliittinen asiantuntija sekä kolme opiskelijajäsentä. Opiskelijajäsenten toimikausi on yksi kalenterivuosi. Perinteisesti OYY:n hallitus on nimennyt terveystyöryhmään kaksi opiskelijajäsentä avoimen haun kautta sekä keskuudestaan kolmannen opiskelijajäsenen. SA Toiviainen: Avataan haku YTHS:n terveystyöryhmän opiskelijajäsenistä vuodelle Haku päättyy klo Liite: Hakukuulutus YTHS:n terveystyöryhmään PJ 5iht Pkt Pkt.J/ 4/M OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNTA KIRJE PL2S0, OULUN YLIOPISTO. VIERAILUT: ERKKI Kl150 (ANTTILAN KATU, Xl OVI, 2. KRS, OULU. PUH: +358 WWvV.OYY.FI

5 16) 0 A\v OULUN O f T( KUNTA Hallituksen kokouksej 9 Oulun yliopiston kieli- ja viestintäkoututuksen opetuksenkehittämistyöryhmän opiskelijajäsenten nimeäminen Ylioppilaskunnan sääntöjen 16 :n mukaan hallituksen tehtävänä on -- sääntöjen tai johtosääntöjen mukaan edustajistolle kuuluvista asioista. päättää muista kuin näiden Kieli- ja viestintäkoulutus (KVK) toimii osana Täydentävien opintojen keskusta (TOPIK). Kieli- ja viestintäkoulutuksen opetuksen kehittämistyöryhmän työ on kehittää kielten opetusta ja edistää kielten oppimista. KVK:lta on tullut ylioppilaskunnalle pyyntö nimetä kaksi opiskelijaedustajaa opetuksen kehittämistyöryhmään vuodelle KVK on toivonut, että toinen nimetty opiskelijaedustaja olisi kansainvälinen tutkinto-opiskelija, joka on suorittanut tai suorittamassa pakollisia, tutkintoon sisältyviä kielikursseja, ja toinen opiskelijaedustaja olisi suomalainen opiskelija. KVK:n OKTR:n vuoden 2016 ensimmäinen kokous on Tällä hetkellä KVK:n OKTR:ssä toimivat opiskelijajäseninä Liisa Väisänen (Marko Määttä) ja Ville Siikaluoma (Taru Torssonen). EsitteLijä: KVJA Juntura Päätetään kokouksessa. HPJ Nousiainen esitti, että avataan haku KVK:n OKTR:n jäseniksi vuode1e Hakuaika päättyy Päätettiin avataan haku KVK:n OKTR:n jäseniksi vuode[e Hakuaika päättyy Vatuutettiin KVJA Juntura vatmisteemaan hakukuulutus. S N Sih\ Pkt Pkt OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNTA KI : L 250,90014 OULUN YLIOPISTO. VIERAILUT: ERKKI KOISO KANFTILAN KATU, Xl OVI, 2. KRS, OULU. PUH: , ftfi, WMN.OYY.FI

6 16) O \\V/A\Vll OULUN wi y(i YLIOPISTON Poytäkirja fl YLIOPPILASKUNTA 10 Tohtorikoulutustoimikuntien täydentäminen Hallituksen kokouksen 36/2015 Ylioppilaskunnan sääntöjen 16 mukaan hallituksen tehtävänä on -- sääntöjen tai johtosääntöjen mukaan edustajistolle kuuluvista asioista. 16) päättää muista kuin näiden Edellisessä haussa UniOGS:n tohtorikoulutustoimikuntiin hakemuksia ei saatu riittävästi. Hakua jatkettiin saakka. Jatko-opiskelijajaosto käsitteli hakemuksia kokouksessaan Ihmistieteiden tohtorikoulutustoimikunnan varajäseneksi hakemuksensa määräaikaan mennessä jättivät Sini Kantola ja Xu Yueqiang. Jaosto esittää heitä valittovaksi ihmistieteiden tohtorikoulutustoimikunnan varajäseniks i. Tekniikan ja luonnontieteiden tohtorikoulutustoimikunnan varajäseneksi hakemuksensa määräaikaan mennessä jätti Gautier Baudry. Jaosto esittää, että hänet valitaan tekniikan ja luonnontieteiden tohtori koulutustoimikuntaan. Hakua jatketaan toisen varajäsenen osalta. Terveys- ja biotieteiden tohtori koulutustoimikuntaan hakemuksensa määräaikaan mennessä jätti Kai Zhang. Jaosto esittää, että hänet valitaan terveys- ja biotieteiden tohtorikoulutustoimikuntaan. Hakua jatketaan sekä varsinaisten että varajäsenten osalta. KA Määttä : Valitaan ihmistieteiden tohtorikoulutustoimikunnan varajäseniksi Sini Kantola ja Xu Yueqiang. tekniikan ja luonnontieteiden tohtarikoulutustoimikunnan varajäseneksi Gautier Baudry. Jatketaan lisäksi hakua toisen varajäsenen osalta. Valitaan Terveys- ja biotieteiden tohtorikoulutustoimikuntaan Kai Zhang sekä jatketaan hakua toisen varsinaisen jäsenen ja varajäsenten osalta. Hakuaika päättyy Jatko-opisketijaedustajan valitseminen tutkim usneuvostoon Ylioppilaskunnan sääntöjen 16 mukaan hallituksen tehtävänä on -- sääntöjen tai johtosääntöjen mukaan edustajistolle kuuluvista asioista. päättää muista kuin näiden Tutkimusneuvosto tukee yliopiston hallitusta ja rehtoria tieteellisen tutkimuksen edistämisessä ja tiede poliittisen keskustelun ylläpitämisessä, tekee tutkimuspolitiikkaan liittyviä aloitteita sekä arvioi tutkimustoiminnan laatua. Haku tutkimusneuvostoon aukaistiin ja haku päättyi Hakemuksensa määräaikaan mennessä jättivät Xu Yueqiang ja Ramin Akhi. Jatko-opiskelijajaosto käsitteli hakemuksia kokouksessaan ja esittää Ramin Akhia valittavaksi tutkimusneuvoston opiskelijajäseneksi. KA Määttä: Valitaan jatko-opiskelijaedustaja tutkimusneuvostoon. HPJ Nousiainen esitti, että valitaan Ramin Akhi tutkimusneuvoston opiskelijajäseneksi. Valittiin Ramin Akhi tutkimusneuvoston opiskelijajäseneksi. SN Siht Pkt jpkt OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNTA KIRJ : PL250, OULUN YLIOPISTO. VIERAILUT: ERKKI Kl150 KANTrILAN KATU, Xl OVI. 2. KR5, OULU. PUH: , ryfi, WNW.OYY.FI

7 3) O \\V/A\Vll OULUN 1 Yli YLIOPISTON Pöytäkirja III III YLIOPPILASKUNTA Hallituksen kokouksen 36/ Edustajiston kokouksen 7/2015 päätösten toimeenpano Ylioppilaskunnan sääntöjen 16 mukaan hallituksen tehtävänä on -- toimeenpanna edustajiston tekemät päätökset; sekä 4) jättää toimeenpanematta ja saattaa edustajiston uudelleenkäsiteltäviksi ne edustajiston päätökset, jotka ovat joko syntyneet virheellisessä järjestyksessä, joita tehdessään edustajisto on ylittänyt toimivaltansa tai jotka ovat muuten lainvastaisia; Edustajiston kokous 7/2015 pidettiin EsitteLijä: P5 Manninen Päätösesitys: Päätetään edustajiston kokouksen 7/2015 seuraavat toimeenpanot: 7 TALOUSVALIOKUNNAN PUHEENJOHTAJAN VALINTA VUODELLE 2016, KOLMEN JÄSENEN VALINTA KAUDELLE SEKÄ YHDEN JÄSENEN VALINTA JÄUELLÄ OLEVALLE KAUDELLE Asia palautettiin valmisteluun. Avataan jatkohaku talousvaliokunnan puheenjohtajaksi ja jäseniksi. Hakuaika päättyy EDUSTAJAEHDOKKAIDEN VALINTA OULUN YLIOPPILASAPU RY:N HALLITUKSEEN KAUDELLE JA EDUSTAJAEHDOKKAAN VALINTA OULUN YLIOPPILASAPU RY:N PUHEENJOHTAJAKSI VUODELLE 2016 Valittiin edustajaehdokkaiksi Ylioppilasapu ry:n hallitukseen kaudelle Ville Tyrväinen ja Jonne Kettunen sekä jäljellä olevalle kaudelle Jenny Vaara. Lisäksi valittiin Jonne Kettunen puheenjohtajaehdokkaaksi vuodelle Merkitään tiedoksi ja tiedotetaan valituille. 9 5 EDUSTAJAEHDOKKAIDEN (2) VALINTA UNIRESTA OY:N HALLITUKSEEN KAUDELLE SEKÄ EHDOKKAAN VALINTA UNIRESTAN HALLITUKSEN PUHEENJOHTAJAKSI KAUDELLE 2016 Valittiin edustajaehdokkaiksi Unirestan hallituksen jäseniksi kaudelle Kauri Tervashonka ja Joni Vatjus-Anttila sekä hallituksen puheenjohtajaksi Wille Leppämäki. Merkitään tiedoksi ja tiedotetaan valituille. SN SihQ Pkt Pkt jl/&åc4j OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNTA KI ET: L250, OULUN YLIOPISTO. VIERAILUT: ERKKI Kl150 KAN111LAN KATU, Xl OVI, 2. KRS, OULU. PUH: ,

8 edustajiston jaostojen, 2S0, 0 A\v OULUN O f T ( KUNTA HaLLituksen kokoukse2i 10 5 TALOUSARVIO VUODELLE 2016 JA JÄSENMAKSUN SUURUUS LUKUVUODELLE Päätettiin 1) luottamushenkilöiden palkkioiden suuruudesta vuodelle 2016, että ylioppilaskunnan hallituksen puheenjohtajalle maksetaan 881 euroa/kk (12 kuukauden ajalta) ja ylioppilaskunnan hallituksen jäsenille 561 euroa/kk (10 kk ajalta, ei kesä- ja heinäkuulta), puheenjohtajalle tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajalle maksetaan 100 euroa/kk (10 kk ajalta, ei kesä- ja heinäkuulta) euroa/johdettu kokous sekä keskusvaalilautakunnan sekä talousvaliokunnan puheenjohtajille 20 euroa/pidetty kokous. Ylioppilaskunnan hallituksen jäsenet eivät ole oikeutettuja jaostojen puheenjohtajien palkkioihin toimessaoloaikanaan. 2) hyväksyä liitteen mukainen talousarvio vuodelle 2016 sekä 3) jäsenmaksun suuruudeksi perustutkinto-opiskelijoille syyslukukaudella ,5 euroa/jäsen ja kevätlukukaudella ,5 euroa/jäsen lisättynä YTHS:n terveydenhoitomaksun osuudella 27 euroa/jäsen lukukautta kohden sekä jatko-opiskelijoille syyslukukaudella ,5 euroa/jäsen ja kevätlukukaudella ,5 euroa/jäsen. Merkitään tiedoksi. PS Manninen toimittaa talousarvion tilitoimistoon ja muille tarvittaville tahoille TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2016 Hyväksyttiin toimintasuunnitelma vuodelle Merkitään tiedoksi ERITYISTOIMINTA-AVUSTUKSET VUODELLE 2016 Päätettiin jakaa erityistoiminta-avustukset vuodelle 2016 seuraavasti: Kamariorkesteri 1000 TeeKu 1500 Pahki 1500 Teekkaritorvet 1500 Rattoradio 800 ESN 1400 OYUS 1200 Ylioppilaskamerat 500 Cassiopeia 600 Yhteensä Merkjtään tiedoksi. Avustukset maksetaan vuonna 2016, kun kriteerien mukaiset dokumentit on toimitettu ylioppilaskuntaan. Pkt OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNTA KIRi OULUN YLIOPISTO. VIERAILUT: ERKKI Kl150 KANTTILAN KATU, Xl ovi 2. KRS, OULU. PUH: W 4AN.O C.FI

9 0 \\V/A\VII OULUN Y(f Y(1 YLIOPISTON Pöytäkirja III III YLIOPPILASKUNTA Hallituksen kokouksen 36/ YLIOPPILASKUNNAN HALLITUKSEN VALINTA VUODELLE 2016 Valittiin hallitus vuodelle 2016: Kati Hannila, hallituksen puheenjohtaja Veera Alahuhta Terje Juutilainen Joonas Kivioja Maria Ronkainen Tiina-Outi Strand Jussi-Pekka Tolonen Susa Vikevä korva Merkitään tiedoksi ja tiedotetaan valituille EDUSTAJISTON PUHEENJOHTAJAN VALINTA VUODELLE 2016 Valittiin Nico Numminen. Merkitään tiedoksi ja tiedotetaan valitulle. 15 EDUSTAJISTON VARAPUHEENJOHTAJAN VALINTA VUODELLE 2016 Valittiin Muusa Jyrkinen. Merkitään tiedoksi ja tiedotetaan valitulte. SN Si ht Pkt Pkt OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNTA KIRi : L 250,90014 OULUN YLIOPISTO. VIERAILUT: ERKKI KOISO KAN?TILNATU, Xl OVI, 2. KRS, OULU. PUH: , WMN.OYY.FI

10 GOTY OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNTA 13 JäsenaLoite periferiayhteistyön kulujen setvittämisestä Päytäki rja Hallituksen kokouksen 36/2015 Hallintosäännön 59 :n mukaan ylioppilaskunnan sääntöjen mukaan ylioppilaskunnan jäsen voi tehdä aloitteen ylioppilaskunnan päätösvaltaan kuuluvassa asiassa. Aloitteet käsitellään hallituksen kokouksessa. Edustajiston tulee kokouksen ilmoitusasioissa merkitä tiedoksi aloitteiden käsittelyyn liittyvät hallituksen pöytäkirjanotteet. Tiedoksi merkitsemisen lisäksi edustajisto voi halutessaan hyväksyä aloitteeseen liittyvän toivomusponnen. Ville Tyrväinen et al. jättivät keväällä 2015 aloitteen periferiatapaamisten kulujen avaamisesta edustajistolle. Toisen jättämänsä aloitteen Tyrväinen veti pois Pääsihteeri : Käsitellään jäsenaloite periferiayhteistyän kulujen selvittämisestä. HPJ Nousiainen esitti, että vastuutetaan pääsihteeri ja vuoden 2016 hallitus huolehtimaan siitä, että periferiayhteistyön kustannukset tilikaudelta 2015 esitellään tilinpäätöksen käsittelyn yhteydessä. Yksimielisesti HPJ Nousiaisen esityksen mukaan. Liite: Tyrväisen et al aloite 14 Muut esille tulevat asiat HJ Pyhäjärvi keskustelutti hallitusta yhteisestä Wapun avajaistapahtumasta sekä Vulcanalian järjestämisestä vuonna HJ Maununiemen koira Viki kiitti hallitusta omasta puolestaan. HPJ Nousiainen muuttaa Helsinkiin, koska SYL. Kääk. Pahvi-Siiri on tilauksessa. KVJA Juntura kertoi vuosijuhlien valmistelun tilanteesta. 15 Kokouksen päättäminen HPJ Nousiainen päätti kokouksen klo Pöytäkirjan vakuudeksi Oulussa+. L?.2015 DI Sun Nousiainen Hallituksen puheenjohtaja E1o\M n n i?r n Pääsihteeri Tarkistimme pöytäkirjan ja totesimme sen kokouksen kulkua vastaavaksi Oulussa tt.z2015 Oulussa z. k Anniina Pyhäjä vi Pöytä kirjantarkastaja Nico Numminen Pöytä kirjantarkastaja Pöytäkirjan Liitteet Liite 1: Hakukuulutus YTHS:n terveystyöryhmään Liite 2: Tyrväisen et al. aloite PJ Si ht Pkt Pkt OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNTA KIRJEET: PL2SO, OULUN YLIOPISTO. VIERAILUT: ERKKI KOISO KAN111LAN KATU, Xl OVI, 2. KR OULU. PUH: , TOIMISTOäJO fl.fi, WIMN.OYY.FI

11 0,//J\NsJ// OULUN Jff J(( YLIOPISTON YLIOPPILASKUNTA Hae opisketijajäseneksi YTHS:n terveystyöryhmään Oletko kiinnostunut terveydenedistämisestä? Onko sinulla ideoita hyvinvointiviikon tapahtumiksi? Paikallisen YTHS:n toimipisteen terveystyöryhmä on terveyden edistämistoimintaa suunnitteleva ja toteuttava yhteistyöryhmä terveysaseman sekä ylioppilaskunnan, yliopiston ja muiden sidosryhmien välillä. Työryhmä ideoi, suunnittelee ja toteuttaa terveyden edistämistoimintaa, pitää aktiivisesti yhteyttä eri toimijoiden välillä, huo lehtii paikau.istasolla terveystiedon leviämisestä sekä kouluttaa YTHS:n henkilökun taa terveyden edistämistyöhön lisäämällä opiskelija- ja yliopistoelämän tuntemusta henkilökunnan piirissä. Konkreettisena esimerkkinä terveystyöryhmä järjestää joka syksy hyvinvointivii kon yliopistoyhteisölle. Oulun yliopiston ylioppilaskunta hakee nyt terveystyöryhmään kahta (2) opiskelijajäsentä vuodelle Terveystyöryhmä kokoontuu syys- ja kevätluku kauden aikana, pääsääntöisesti jokai sen kuukauden viimeisenä maanantaina klo Opiskelijajäsenet saavat teh tävään perehdytyksen ylioppilaskunnalta sekä vertaistukea muilta opiskelijajäseniltä. Terveystyöryhmän vuoden ensimmäinen kokous pidetään Hae terveystyöryhmän opiskelijajäseneksi lähettämällä vapaamuotoinen hakemus soveltuval.i.a ansioluettelolla tiistai hin klo mennessä OYY:n sosiaalipoliittiselle asiantuntijalle sähköpostitse osoitteeseen sopoasiantunti jyyji. OYY:n hallitus valitsee kaksi opiskelijajäsentä avoimen haun kautta. Kolmas opiskeli jajäsen valitaan OYY:n vuoden 2016 hallituksen jäsenten keskuudesta. Lisätietoja: Sosiaalipoliittinen asiantuntija Hennamari Toiviainen (sopoasiantuntijaoyy.fi ja ) OULUN YLIOPISTON YLIO PPI LASKUNTA KIRJEET: PL2SO, OULUN YLIOPISTOVIERAILUT: ERKKI Kl150 KANT]1LAN KATU, Xl OVI, 2. KRS, OULU. PUH: , FI, W. W.OYY.FI

12 Aloite Periferiayhteistyön kulut julkisiksi Haluamme, että OYY julkistaa periferiayhteistyöhön käytettävät menonsa tilikaudelta tilinpäätöksen julkistamisen yhteydessä. Sisällytettäviin menoihin tulee laskea ainakin luottamushenkilöiden ja toimihenkilöiden matkakustannukset eri periferiatapahtumiin (ml. joulukuun periferiaristeily), mahdolliset osallistumisesta aiheutuneet muut kulut sekä Oulun periaferiatapahtuman järjestämisestä aiheutuneet kulut. Aloite tulee ylioppilaskunnan hallintosäännön mukaan käsitellä hallituksen kokouksessa, jonka jälkeen aloitteen käsittelyyn liittyvä pöytäkirjanote merkitään tiedoksi edustajiston kokouksessa. Lisäksi lähetämme aloitteen tiedoksi talousvaliokunnalle, sillä talousvaliokunnan tehtäviin kuuluu mm. arvioida, onko ylioppilaskunnan toiminta järjestetty tuloksellisella ja tarkoituksenmukaisella tavalla. Aloite on saanut inspiraationsa Oulun kaupungin ostolaskujen julkaisusta. OYY:n asiakirjojen julkisuuteen sovelletaan samoja säädöksiä ja määräyksiä kuin Oulun kaupungin asiakirjojen julkisuuteen sovelletaan. Päiväys ja sähköiset allekirjoitukset Ville Tyrväinen Janne Hakkarainen Matti Karjalainen Lotta Savola Charlotta Kittilä Pekka Peni Ukko-Pekka Yliranta Jakelu Pääsihteeri Hallitus Talousvaliokunta

OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNNAN HALLITUKSEN KOKOUS 9/2016. Aika: 3.3.2016 klo 8.00

OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNNAN HALLITUKSEN KOKOUS 9/2016. Aika: 3.3.2016 klo 8.00 0 O Y ( KUNTA Hallituksen kokouks. YLIOPISTON YLIOPPILASKUNNAN HALLITUKSEN KOKOUS 9/2016 Aika: 3.3.2016 klo 8.00 Paikka: Ylioppilaskunnan toimisto, kokoushuone KK245, Oulun yliopisto, Erkki Koiso Kanttilan

Lisätiedot

o \\V/A\Vll OULUN III III YLIOPPILASKUNTA Yli Yli OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNNAN HALLITUKSEN KOKOUS 22/2015 Aika: 14.9.2015 klo 8.

o \\V/A\Vll OULUN III III YLIOPPILASKUNTA Yli Yli OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNNAN HALLITUKSEN KOKOUS 22/2015 Aika: 14.9.2015 klo 8. o \\V/A\Vll OULUN Yli Yli YLIOPISTON III III YLIOPPILASKUNTA OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNNAN HALLITUKSEN KOKOUS 22/2015 Poytakirja Hallituksen kokouksen 22/2015 Aika: 14.9.2015 klo 8.30 Paikka: Ylioppilaskunnan

Lisätiedot

1 YLIOPPILASKUNTA. Päytäki rja Hallituksen kokouksen 2/2016 OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNNAN HALLITUKSEN KOKOUS 2/2016. Aika: 14.1.2016 ko 10.

1 YLIOPPILASKUNTA. Päytäki rja Hallituksen kokouksen 2/2016 OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNNAN HALLITUKSEN KOKOUS 2/2016. Aika: 14.1.2016 ko 10. 0 1 YLIOPISTON 1 YLIOPPILASKUNTA Päytäki rja Hallituksen kokouksen 2/2016 YLIOPISTON YLIOPPILASKUNNAN HALLITUKSEN KOKOUS 2/2016 Aika: 14.1.2016 ko 10.00 Paikka: Jäsenet: Kati Hannila Veera Alahuhta Terje

Lisätiedot

Ylioppilaskunnan toimisto, kokoushuone KK245, Oulun yliopisto, Erkki Koiso Kanttilan katu 1, X1-ovi, 2.krs, 90570 Oulu

Ylioppilaskunnan toimisto, kokoushuone KK245, Oulun yliopisto, Erkki Koiso Kanttilan katu 1, X1-ovi, 2.krs, 90570 Oulu O O ( T( KUNTA Hallituksen kokouksei OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNNAN HALLITUKSEN KOKOUS 13/2015 Aika: 23.4 klo 12.00 Paikka: Ylioppilaskunnan toimisto, kokoushuone KK245, Oulun yliopisto, Erkki Koiso

Lisätiedot

O f i f K1JNTA. o A\v OULUN OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNNAN HALLITUKSEN KOKOUS 35/2014. Aika: 12.11.2014 klo 10.00. Paikka:

O f i f K1JNTA. o A\v OULUN OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNNAN HALLITUKSEN KOKOUS 35/2014. Aika: 12.11.2014 klo 10.00. Paikka: o A\v OULUN O f i f K1JNTA Hallituksen kokouksepn02 OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNNAN HALLITUKSEN KOKOUS 35/2014 Aika: 12.11.2014 klo 10.00 Paikka: Ylioppilaskunnan toimisto, kokoushuone KK245, Oulun yliopisto,

Lisätiedot

Ylioppilaskunnan toimisto, kokoushuone KK245, Oulun yliopisto, Erkki Koiso Kanttilan katu 1, X1-ovi, 2.krs, 90570 Oulu

Ylioppilaskunnan toimisto, kokoushuone KK245, Oulun yliopisto, Erkki Koiso Kanttilan katu 1, X1-ovi, 2.krs, 90570 Oulu O \\VIA\VI/ OULUN ((1 Y(1 YLIOPISTON III III YLIOPPILASKUNTA OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNNAN HALLITUKSEN KOKOUS 35/2015. Pöytäkirja HaLlituksen kokouksen 35/2015 Aika: 10.12.2015 klo 13.00 Paikka: Ylioppilaskunnan

Lisätiedot

O ( ( LKUNTA. O A\v OULUN OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNNAN HALLITUKSEN KOKOUS 24/2015. Aika: 1.10.2015 klo 13.00

O ( ( LKUNTA. O A\v OULUN OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNNAN HALLITUKSEN KOKOUS 24/2015. Aika: 1.10.2015 klo 13.00 O A\v OULUN O ( ( LKUNTA Hallituksen kokoukse OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNNAN HALLITUKSEN KOKOUS 24/2015 Aika: 1.10.2015 klo 13.00 Paikka: Ylioppilaskunnan toimisto, kokoushuone KK245, Oulun yliopisto,

Lisätiedot

o \\VIA\VII OULUN III III YLIOPPILASKUNTA Y(1 Yli YLIOPISTON

o \\VIA\VII OULUN III III YLIOPPILASKUNTA Y(1 Yli YLIOPISTON o \\VIA\VII OULUN Y(1 Yli YLIOPISTON III III YLIOPPILASKUNTA OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNNAN HALLITUKSEN KOKOUS 25/2015. Poytäkirja Aika: 12.10.2015 klo 8.15 Paikka: Ylioppilaskunnan toimisto, kokoushuone

Lisätiedot

O f T( KUNTA. A\v OULUN

O f T( KUNTA. A\v OULUN o O f A\v OULUN T( KUNTA Hallituksen kokouks2i OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNNAN HALLITUKSEN KOKOUS 2/2015 Aika: 14.1.2015 klo 12.00 Paikka: Ylioppilaskunnan toimisto, kokoushuone KK245, Oulun yliopisto,

Lisätiedot

O \\V/A\Vh OULUN. III III YLIOPPILASKUNTA Hallituksen kokouksen 38/2014. W W YLIOPISTON Päytäkirja

O \\V/A\Vh OULUN. III III YLIOPPILASKUNTA Hallituksen kokouksen 38/2014. W W YLIOPISTON Päytäkirja O \\V/A\Vh OULUN W W YLIOPISTON Päytäkirja III III YLIOPPILASKUNTA Hallituksen kokouksen 38/2014 OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNNAN HALLITUKSEN KOKOUS 38/2014 Aika: 20.11.2014 klo 11.00 Paikka: Ylioppilaskunnan

Lisätiedot

OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNNAN HALLITUKSEN KOKOUS 12/2014. PJ Siht Pkt Pkt

OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNNAN HALLITUKSEN KOKOUS 12/2014. PJ Siht Pkt Pkt 0 O f A\v OULUN j( SNKUNTA kokoukse.a4 Hallituksen OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNNAN HALLITUKSEN KOKOUS 12/2014 Aika: 31.3.2014 klo 9.00 Paikka: Ylioppilaskunnan toimisto, kokoushuone KK245, Oulun yliopisto,

Lisätiedot

III III YLIOPPILASKUNTA

III III YLIOPPILASKUNTA PJ Sih j4 o Pöytäkirja ((1 Y(f YLIOPISTON HaWtuksen kokouksen III III YLIOPPILASKUNTA 4/2015 YLIOPISTON YLIOPPILASKUNNAN HALLITUKSEN KOKOUS 4/2015 Aika: 5.2.2015 klo 12.00 Paikka: Ylioppilaskunnan toimisto,

Lisätiedot

OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNNAN HALLITUKSEN KOKOUS 4/2014. Aika: 27.1.2014 klo 9.00. Paikka:

OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNNAN HALLITUKSEN KOKOUS 4/2014. Aika: 27.1.2014 klo 9.00. Paikka: 1 OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNTA Pöytäkirja Hallituksen kokouksen 4/2014 OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNNAN HALLITUKSEN KOKOUS 4/2014 Aika: Paikka: 27.1.2014 klo 9.00 Ylioppilaskunnan toimisto, kokoushuone

Lisätiedot

O \\VIA\VII OULUN. fl fl YLIOPPILASKUNTA Hallituksen kokouksen 17/2015. Yli Wi YLIOPISTON

O \\VIA\VII OULUN. fl fl YLIOPPILASKUNTA Hallituksen kokouksen 17/2015. Yli Wi YLIOPISTON O \\VIA\VII OULUN. Yli Wi YLIOPISTON fl fl YLIOPPILASKUNTA Hallituksen kokouksen 17/2015 OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNNAN HALLITUKSEN KOKOUS 17/2015 Aika: 7.7 klo 16.30 Pöytäkirja Paikka: Ylioppilaskunnan

Lisätiedot

Pöytäkirja (((,»)Y(( Y(( YLIOPISTON Kokouksen nro 44/2013 fl

Pöytäkirja (((,»)Y(( Y(( YLIOPISTON Kokouksen nro 44/2013 fl 11 O k\v/a\vii OULUN Pöytäkirja (((,»)Y(( Y(( YLIOPISTON Kokouksen nro 44/2013 fl OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNNAN HALLITUKSEN KOKOUS 44/2013 Aika: 19.12.2013 klo 12.00 Paikka: Ylioppilaskunnan toimisto,

Lisätiedot

o \\V/A\Vll OULUN III UI YLIOPPILASKUNTA Hallituksen kokouksen 6/2015 Wi Yli YLIOPISTON Pöytäkfrja

o \\V/A\Vll OULUN III UI YLIOPPILASKUNTA Hallituksen kokouksen 6/2015 Wi Yli YLIOPISTON Pöytäkfrja o \\V/A\Vll OULUN Wi Yli YLIOPISTON Pöytäkfrja III UI YLIOPPILASKUNTA Hallituksen kokouksen 6/2015 OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNNAN HALLITUKSEN KOKOUS 6/2015 Aika: 19.2.2015 ko 12.00 Paikka: YlioppRaskunnan

Lisätiedot

(, wf wi YLIOPISTON Pöytäkirja

(, wf wi YLIOPISTON Pöytäkirja O OULUN (, wf wi YLIOPISTON Pöytäkirja III III YLIOPPILASKUNTA Kokouksen nro 26/2013 OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNNAN HALLITUKSEN KOKOUS 26/2013 Aika: 2 9.7.2013 klo 12.00 Paikka: Jäsenet: Valle Uimonen

Lisätiedot

o,kx\v/a\v// OULUN Pöytäkirja (((J))w( f ( YLIOPISTON Kokouksen nro 33/2013

o,kx\v/a\v// OULUN Pöytäkirja (((J))w( f ( YLIOPISTON Kokouksen nro 33/2013 18.1 12 o,kx\v/a\v// OULUN Pöytäkirja (((J))w( f ( YLIOPISTON Kokouksen nro 33/2013 fl YLIOPPILASKUNTA OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNNAN HALLITUKSEN KOKOUS 33/2013 Aika: 3.10.2013 klo 12.00 Paikka: Ylioppilaskunnan

Lisätiedot

Ylioppilaskunnan toimisto, Oulun yliopisto, Erkki Koiso-Kanttilan katu 1, X1-ovi, 2.krs 90570 Oulu

Ylioppilaskunnan toimisto, Oulun yliopisto, Erkki Koiso-Kanttilan katu 1, X1-ovi, 2.krs 90570 Oulu OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNNAN HALLITUKSEN KOKOUS 7/2013 Aika: 8.2.2013 klo 11.00 Paikka: Ylioppilaskunnan toimisto, Oulun yliopisto, Erkki Koiso-Kanttilan katu 1, X1-ovi, 2.krs 90570 Oulu Jäsenet:

Lisätiedot

O \\V/A\VII OULUN III III YLIOPPILASKUNTA. Wf Yli YLIOPISTON OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNNAN HALLITU KSEN KOKOUS 21/2015.

O \\V/A\VII OULUN III III YLIOPPILASKUNTA. Wf Yli YLIOPISTON OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNNAN HALLITU KSEN KOKOUS 21/2015. O \\V/A\VII OULUN Wf Yli YLIOPISTON III III YLIOPPILASKUNTA OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNNAN HALLITU KSEN KOKOUS 21/2015 Poytakirja Hallituksen kokouksen 21/2015 Aika: 11.9.2015 klo 12.00 Paikka: Jäsenet:

Lisätiedot

Oifr r( o A\v OULUN OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNNAN HALLITUKSEN KOKOUS 9/2015. Aika: 18.3.2015 klo 14.30

Oifr r( o A\v OULUN OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNNAN HALLITUKSEN KOKOUS 9/2015. Aika: 18.3.2015 klo 14.30 Oifr r( o A\v OULUN Hallituksen kokouks2 < OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNNAN HALLITUKSEN KOKOUS 9/2015 Aika: 18.3.2015 klo 14.30 Paikka: Ylioppilaskunnan toimisto, kokoushuone KK245, Oulun yliopisto, Erkki

Lisätiedot

o \\V/A\Vll OULUN II III YLIOPPILASKUNTA Kokouksen nro 27/2013 t/py wi wi YLIOPISTON Poytäkirja

o \\V/A\Vll OULUN II III YLIOPPILASKUNTA Kokouksen nro 27/2013 t/py wi wi YLIOPISTON Poytäkirja o \\V/A\Vll OULUN wi wi YLIOPISTON Poytäkirja II III YLIOPPILASKUNTA Kokouksen nro 27/2013 OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNNAN HALLITU KSEN KOKOUS 27/2013 Aika: 15.8.2013 klo 14.00 Paikka: Ylioppilaskunnan

Lisätiedot

o \\V/A\VII OULUN fli Ifl YLIOPPILASKUNTA Kokouksen nro 28/2013 Yli Yl/ YLIOPISTON Pöytäkirja

o \\V/A\VII OULUN fli Ifl YLIOPPILASKUNTA Kokouksen nro 28/2013 Yli Yl/ YLIOPISTON Pöytäkirja o \\V/A\VII OULUN Yli Yl/ YLIOPISTON Pöytäkirja fli Ifl YLIOPPILASKUNTA Kokouksen nro 28/2013 OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNNAN HALLITUKSEN KOKOUS 28/2013 Aika: 21.8.2013 klo 14.00 Paikka: Ylioppilaskunnan

Lisätiedot

O Y( T( KUNTA. A\v OULUN OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNNAN HALLITUKSEN KOKOUS 2/2014. Aika: 17.1.2014 klo 10.00

O Y( T( KUNTA. A\v OULUN OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNNAN HALLITUKSEN KOKOUS 2/2014. Aika: 17.1.2014 klo 10.00 0 O Y( A\v OULUN T( KUNTA Hallituksen kokouks2 OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNNAN HALLITUKSEN KOKOUS 2/2014 Aika: 17.1.2014 klo 10.00 Paikka: Koortilan toimintakeskus, Koortilantie 30, Muhos Jäsenet: Viii

Lisätiedot

o \\V/A\V/I OULUN ((1 971 YLIOPISTON OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNNAN HALLITUKSEN KOKOUS 10/2014 Aika: 13.3.2014 klo 14.00

o \\V/A\V/I OULUN ((1 971 YLIOPISTON OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNNAN HALLITUKSEN KOKOUS 10/2014 Aika: 13.3.2014 klo 14.00 o \\V/A\V/I OULUN ((1 971 YLIOPISTON fl YLIOPPILASKUNTA Pöytäkirja Hallituksen kokouksen 10/2014 OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNNAN HALLITUKSEN KOKOUS 10/2014 Aika: 13.3.2014 klo 14.00 Paikka: Ylioppilaskunnan

Lisätiedot

A\v OULUN OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNNAN HALLITUKSEN KOKOUS 7/2015. Aika: 25.2.2015 ko 17.00

A\v OULUN OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNNAN HALLITUKSEN KOKOUS 7/2015. Aika: 25.2.2015 ko 17.00 o O f A\v r( OULUN KUNTA Hallituksen OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNNAN HALLITUKSEN KOKOUS 7/2015 Aika: 25.2.2015 ko 17.00 Paikka: Ylioppiaskunnan toimisto, kokoushuone KK245, Ouun yljopisto, Erkki Koiso

Lisätiedot

OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNNAN HALLITUKSEN KOKOUS 35/2012

OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNNAN HALLITUKSEN KOKOUS 35/2012 OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNNAN HALLITUKSEN KOKOUS 35/2012 Aika: 13.12.2012 klo 09.00 Paikka: Ylioppilaskunnan toimisto, Oulun yliopisto, Erkki Koiso-Kanttilan katu 1, 90570 Oulu Jäsenet: Eero Manninen

Lisätiedot

o,kx\v/a\vii OULUN Poytäkirja

o,kx\v/a\vii OULUN Poytäkirja o,kx\v/a\vii OULUN Poytäkirja ((»)Y(( Y(( YLIOPISTON Kokouksen nro 37/2013 fl YLIOPPILASKUNTA OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNNAN HALLITUKSEN KOKOUS 37/2013 Aika: 7.11.2013 klo 12.00 Paikka: Ylioppilaskunnan

Lisätiedot

O Y( A\v OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNNAN HALLITUKSEN KOKOUS 5/2015. Aika: 12.22015 klo 12.00. Paikka:

O Y( A\v OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNNAN HALLITUKSEN KOKOUS 5/2015. Aika: 12.22015 klo 12.00. Paikka: O Y( A\v ( OULUN KUNTA Hallituksen kokouks OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNNAN HALLITUKSEN KOKOUS 5/2015 Aika: 12.22015 klo 12.00 Paikka: Y1ioppiaskunnan toimisto, kokoushuone KK245, Oulun yliopisto, Erkki

Lisätiedot

O f T( KUNTA. A\v OULUN OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNNAN HALLITUKSEN KOKOUS 13/2014. Aika: 3.4.2014 klo 12.00

O f T( KUNTA. A\v OULUN OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNNAN HALLITUKSEN KOKOUS 13/2014. Aika: 3.4.2014 klo 12.00 o O f T( KUNTA Hallituksen kokoukse02i< OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNNAN HALLITUKSEN KOKOUS 13/2014 Aika: 3.4.2014 klo 12.00 Paikka: Ylioppilaskunnan toimisto, kokoushuone KK245, Oulun yliopisto, Erkki

Lisätiedot

O x\v/a\vii OULUN Pöytäkirja

O x\v/a\vii OULUN Pöytäkirja O x\v/a\vii OULUN Pöytäkirja (((WY7( Y(( YLIOPISTON Kokouksen nro 6/2014 % OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNNAN EDUSTAJISTON KOKOUS 6/2014 Aika: Maanantaina 6.10.2014 klo 17.00 Paikka: Aluehallintovirasto,

Lisätiedot

O \\V/A\VII OULUN. III III YLIOPPILASKUNTA Kokouksen nro 41/2013. Wf Yli YLIOPISTON Pöytäkirja

O \\V/A\VII OULUN. III III YLIOPPILASKUNTA Kokouksen nro 41/2013. Wf Yli YLIOPISTON Pöytäkirja O \\V/A\VII OULUN Wf Yli YLIOPISTON Pöytäkirja III III YLIOPPILASKUNTA Kokouksen nro 41/2013 OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNNAN HALLITUKSEN KOKOUS 41/2013 Aika: 27.11.2013 klo 15.00 Paikka: OYY:n toimisto,

Lisätiedot

O f Ti( o A\v OULUN. PJN 5iht.\ Pkt4 PktVL/ OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNNAN HALLITUKSEN KOKOUS 8/2015. Aika: 11.3.2015 klo 15.00.

O f Ti( o A\v OULUN. PJN 5iht.\ Pkt4 PktVL/ OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNNAN HALLITUKSEN KOKOUS 8/2015. Aika: 11.3.2015 klo 15.00. o A\v OULUN O f Ti( KUNTA Hallituksen kokouks. OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNNAN HALLITUKSEN KOKOUS 8/2015 Aika: 11.3.2015 klo 15.00 Paikka: Jäsenet: Sun Nousiainen Hcnri Fröjdholm Kcti Hannila Moona Havcrincn

Lisätiedot

O 0\VIA\VII OULUN Pöytäkirja

O 0\VIA\VII OULUN Pöytäkirja 13 O 0\VIA\VII OULUN Pöytäkirja ((»)W( j7( YLIOPISTON Kokouksen nro 01/2014 fl YLIOPPILASKUNTA OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNNAN EDUSTAJISTON KOKOUS 01/2014 Aika: Torstaina 13. helmikuuta 2014 klo 16.00

Lisätiedot

O 6k\VIA\VII OULUN Pöytäkirja (((J))W( y(( YLIOPISTON Kokouksen nro 23/2013

O 6k\VIA\VII OULUN Pöytäkirja (((J))W( y(( YLIOPISTON Kokouksen nro 23/2013 O 6k\VIA\VII OULUN Pöytäkirja (((J))W( y(( YLIOPISTON Kokouksen nro 23/2013 YLIOPPILASKUNTA OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNNAN HALLITUKSEN KOKOUS 23/2013 Aika: 13.6.2013 klo 13.00 Paikka: YUoppilaskunnan

Lisätiedot

O f TI( KUNTA. o A\v OULUN

O f TI( KUNTA. o A\v OULUN o A\v OULUN O f TI( KUNTA HaUituksen kokoukse. OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNNAN HALLITUKSEN KOKOUS 22/2014 Aika: 26.6.2014 klo 12.00 Paikka: YUoppi[askunnan toimisto, kokoushuone KK245, Oulun yliopisto,

Lisätiedot

O f T( KUNTA. k Siht Pkt Pkt. A\v OULUN OULUN YLIOPISTON YLIOPPI LASKUN NAN HALLITUKSEN KOKOUS 42/2014. Aika: 18.12.2014 klo 9.00

O f T( KUNTA. k Siht Pkt Pkt. A\v OULUN OULUN YLIOPISTON YLIOPPI LASKUN NAN HALLITUKSEN KOKOUS 42/2014. Aika: 18.12.2014 klo 9.00 0 O f A\v OULUN T( KUNTA Hallituksen kokouksei OULUN YLIOPISTON YLIOPPI LASKUN NAN HALLITUKSEN KOKOUS 42/2014 Aika: 18.12.2014 klo 9.00 Paikka: Ylioppilaskunnan toimisto, kokoushuone KK245, Oulun yliopisto,

Lisätiedot

J N. 1 Siht. Pkt. %. fl YLIOPPILASKUNTA OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNNAN EDUSTAJISTON KOKOUS 0212014. Aika: Torstaina 27. helmikuuta 2014 klo 1600

J N. 1 Siht. Pkt. %. fl YLIOPPILASKUNTA OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNNAN EDUSTAJISTON KOKOUS 0212014. Aika: Torstaina 27. helmikuuta 2014 klo 1600 o,\\v/a\v!! OULUN Pöytäkirja (((Wf(( ((( YLIOPISTON Kokouksen nro 02/2014 %. fl YLIOPPILASKUNTA OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNNAN EDUSTAJISTON KOKOUS 0212014 Aika: Torstaina 27. helmikuuta 2014 klo 1600

Lisätiedot

Linnanmaan kampuksella luentosalissa TA105 (OP-Pohjola-sali). Osoite on Erkki Koiso- Kanttilan katu, 90570 Oulu. Sisäänkäynti X-ovesta.

Linnanmaan kampuksella luentosalissa TA105 (OP-Pohjola-sali). Osoite on Erkki Koiso- Kanttilan katu, 90570 Oulu. Sisäänkäynti X-ovesta. OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNNAN EDUSTAJISTON KOKOUS 6/2015 Aika: Keskiviikko 25.11.2015 klo 17.00 Paikka: Linnanmaan kampuksella luentosalissa TA105 (OP-Pohjola-sali). Osoite on Erkki Koiso- Kanttilan

Lisätiedot

fli III YLIOPPILASKUNTA Kokouksen nro 31/2013

fli III YLIOPPILASKUNTA Kokouksen nro 31/2013 8 0 OULUN Yli Wi YLIOPISTON Pöytäkirja fli III YLIOPPILASKUNTA Kokouksen nro 31/2013 OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNNAN HALLITUKSEN KOKOUS 31/2013 Aika: 12.9.2013 klo 12.00 Paikka: Ylioppilaskunnan toimisto,

Lisätiedot

O ti ( Ylioppilaskunnan sääntöjen 23 5 mukaan toimielin on päätösvaltainen, kun puolet jäsenistä on saapuvilla.

O ti ( Ylioppilaskunnan sääntöjen 23 5 mukaan toimielin on päätösvaltainen, kun puolet jäsenistä on saapuvilla. 0 O ti ( OULUN KUNTA HaUituksen kokoukse02k OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNNAN HALLITUKSEN KOKOUS 14/2014 Aika: 17.4.2014 klo 12.00 Paikka: Ylioppilaskunnan toimisto, kokoushuone KK245, Oulun yliopisto,

Lisätiedot

O Y( T( LKUNTA. A\v OULUN OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNNAN HALLITU KSEN KOKOUS 7/2014. Aika: 20.2.2014 klo 12.00

O Y( T( LKUNTA. A\v OULUN OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNNAN HALLITU KSEN KOKOUS 7/2014. Aika: 20.2.2014 klo 12.00 0 O Y( A\v OULUN T( LKUNTA Hallftuksen kokouks2. OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNNAN HALLITU KSEN KOKOUS 7/2014 Aika: 20.2.2014 klo 12.00 Paikka: Ylioppilaskunnan toimisto, kokoushuone KK245, Oulun yliopisto,

Lisätiedot

O f ( A\v OULUN OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNNAN HALLITUKSEN KOKOUS 16/2015. Aika: 4.6.2015 klo 16.30

O f ( A\v OULUN OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNNAN HALLITUKSEN KOKOUS 16/2015. Aika: 4.6.2015 klo 16.30 Pkt 0 O f ( A\v OULUN T( KUNTA Hallituksen kokoukse 2< OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNNAN HALLITUKSEN KOKOUS 16/2015 Aika: 4.6.2015 klo 16.30 Paikka: Ylioppilaskunnan toimisto, kokoushuone KK245, Oulun

Lisätiedot

o \\V/A\VII OULUN III III YLIOPPILASKIJNTA wi Yli YLIOPISTON

o \\V/A\VII OULUN III III YLIOPPILASKIJNTA wi Yli YLIOPISTON o \\V/A\VII OULUN. wi Yli YLIOPISTON III III YLIOPPILASKIJNTA Pöytäkirja Hallituksen kokouksen 30/2014 OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNNAN HALLITUKSEN KOKOUS 30/2014 Aika: 2.10.2014 klo 12.00 Paikka: Ylioppilaskunnan

Lisätiedot

k i. O,.\VIA\VII OULUN Poytäkirja ((())Yt ( ( YLIOPISTON Kokouksen nro 07/2013 fl YLIOPPILASKUNTA

k i. O,.\VIA\VII OULUN Poytäkirja ((())Yt ( ( YLIOPISTON Kokouksen nro 07/2013 fl YLIOPPILASKUNTA 95) 95) 95) O,.\VIA\VII OULUN Poytäkirja ((())Yt ( ( YLIOPISTON Kokouksen nro 07/2013 fl YLIOPPILASKUNTA OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNNAN EDUSTAJISTON KOKOUS 07/2013 Aika: Torstaina 14. marraskuuta 2013

Lisätiedot

Oulun yliopiston ylioppilaskunnan hallitus

Oulun yliopiston ylioppilaskunnan hallitus Oulun yliopiston ylioppilaskunnan hallitus Aika: 10.1.2012 klo 9:00 Paikka: Jäsenet: Ylioppilaskunnan toimisto, Mannenkatu 1, 90130 Oulu Eero Manninen (PJ) Veera Adolfsen 1 à 18 Janne Hakkarainen Jonne

Lisätiedot

O FX\V/A\Vll OULUN Pöytäkirja

O FX\V/A\Vll OULUN Pöytäkirja O FX\V/A\Vll OULUN Pöytäkirja (()) YLIOPISTON Kokouksen nro 01/2013 III III OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNNAN EDUSTAJISTON KOKOUS 01/2013 Aika: Keskiviikkona 13. helmikuuta 2013 klo 16.00 Paikka: Oulun

Lisätiedot

Paikka: Ylioppilaskunnan toimisto, Oulun yliopisto, Erkki Koiso-Kanttilan katu 1, X1- ovi, 2.krs, 90570 Oulu

Paikka: Ylioppilaskunnan toimisto, Oulun yliopisto, Erkki Koiso-Kanttilan katu 1, X1- ovi, 2.krs, 90570 Oulu OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNNAN HALLITUKSEN KOKOUS 15/2013 Aika: 25.4.2013 klo 12.00 Paikka: Ylioppilaskunnan toimisto, Oulun yliopisto, Erkki Koiso-Kanttilan katu 1, X1- ovi, 2.krs, 90570 Oulu Jäsenet:

Lisätiedot

o \\V/A\Vll OULUN III III YLIOPPILASKUNTA HaI[ituksen kokouksen 34/2015 1 Y(1 YLIOPISTON Päytäkirja Jäsenet: Sun Nousiainen

o \\V/A\Vll OULUN III III YLIOPPILASKUNTA HaI[ituksen kokouksen 34/2015 1 Y(1 YLIOPISTON Päytäkirja Jäsenet: Sun Nousiainen o \\V/A\Vll OULUN 1 Y(1 YLIOPISTON Päytäkirja III III YLIOPPILASKUNTA HaI[ituksen kokouksen 34/2015 OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNNAN HALLITUKSEN KOKOUS 34/2015 Aika: 3.12.2015 klo 11.00 Paikka: Ylioppilaskunnan

Lisätiedot

Virva Viljanen, varapuheenjohtaja Ilona Häsänen Timo Kovala Mikko Mononen Matti Vähä-Heikkilä Kukka-Maaria Wessman

Virva Viljanen, varapuheenjohtaja Ilona Häsänen Timo Kovala Mikko Mononen Matti Vähä-Heikkilä Kukka-Maaria Wessman Sivu 1/6 Pöytäkirja Aika: 12. kesäkuuta 2014 klo 9.15 Paikka: Läsnä jäsenet: Läsnä muut: Turku-sali, Yo-talo A, Rehtorinpellonkatu 4 Turku Jussi Nieminen, puheenjohtaja Virva Viljanen, varapuheenjohtaja

Lisätiedot

4 Li. 1 (1 YLIOPISTON Edustajiston kokous 3/2015 1 II YLIOPPILASKUNTA EDUSTAJISTON KOKOUS

4 Li. 1 (1 YLIOPISTON Edustajiston kokous 3/2015 1 II YLIOPPILASKUNTA EDUSTAJISTON KOKOUS O 1 ii Kokouskutsu 1 (1 YLIOPISTON Edustajiston kokous 3/2015 1 II YLIOPPILASKUNTA EDUSTAJISTON KOKOUS Ylioppilaskunnan edustajiston kokous 3/2015 pidetään tiistaina 15. päivänä syyskuuta 2015 alkaen klo

Lisätiedot

O f T( O A\v OULUN. Hallituksen kokoukse KUNTA OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNNAN HALLITUKSEN KOKOUS 33/2014. Aika: 30.10.2014 klo 12.00.

O f T( O A\v OULUN. Hallituksen kokoukse KUNTA OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNNAN HALLITUKSEN KOKOUS 33/2014. Aika: 30.10.2014 klo 12.00. O A\v OULUN O f T( Hallituksen kokoukse OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNNAN HALLITUKSEN KOKOUS 33/2014 Aika: 30.10.2014 klo 12.00 Paikka: Ylioppilaskunnan toimisto, kokoushuone KK245, Oulun yliopisto, Erkki

Lisätiedot

O f T( //&$.OO... A\v

O f T( //&$.OO... A\v 0 O f T( A\v OULUN KUNTA Hallituksen kokoukse1 OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNNAN HALLITUKSEN KOKOUS 11/2015 Aika: 9.4.2015 klo 15.00 Paikka: Ylioppilaskunnan toimisto, kokoushuone KK245, Oulun yliopisto,

Lisätiedot

((»)Y(( y YLIOPISTON Kokouksen nro 03/2014

((»)Y(( y YLIOPISTON Kokouksen nro 03/2014 O,kX\VIA\VII OULUN Pöytä kirja ((»)Y(( y YLIOPISTON Kokouksen nro 03/2014 fl YLIOPPILASKUNTA OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNNAN EDUSTAJISTON KOKOUS 03/2014 Aika: Torstaina 27. maaliskuuta 2014 klo 16.00

Lisätiedot

Paikka: Oulun yliopisto, luentosali TA105, Erkki Koiso-Kanttilan katu 1, 90570 Oulu

Paikka: Oulun yliopisto, luentosali TA105, Erkki Koiso-Kanttilan katu 1, 90570 Oulu OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNNAN EDUSTAJISTON KOKOUS 02/2013 Aika: Keskiviikkona 10. huhtikuuta 2013 klo 16.00 Paikka: Oulun yliopisto, luentosali TA105, Erkki Koiso-Kanttilan katu 1, 90570 Oulu Jäsenet:

Lisätiedot

Asetettu nähtäväksi ylioppilaskunnan ilmoitustaululle 21.4/2015.

Asetettu nähtäväksi ylioppilaskunnan ilmoitustaululle 21.4/2015. LAPIN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNTA ESITYSLISTA EDUSTAJISTON KOKOUS 3/2015 2015 AIKA: 23.4.2015, klo 16.00, LS3 PAIKKA: Lapin yliopisto, Yliopistonkatu 8, LS2 JAKELU: varsinaiset jäsenet: varajäsenet: Ville

Lisätiedot

Ylioppilaskunnan toimisto, Oulun yliopisto, Erkki Koiso-Kanttilan katu 1, X1-ovi, 2.krs, 90570 Oulu

Ylioppilaskunnan toimisto, Oulun yliopisto, Erkki Koiso-Kanttilan katu 1, X1-ovi, 2.krs, 90570 Oulu OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNNAN HALLITUKSEN KOKOUS 12/2013 Aika: 22.3.2013 klo 12.00 Paikka: Ylioppilaskunnan toimisto, Oulun yliopisto, Erkki Koiso-Kanttilan katu 1, X1-ovi, 2.krs, 90570 Oulu Jäsenet:

Lisätiedot

PÖYTÄKIRJA 8/2015 10.9.2015

PÖYTÄKIRJA 8/2015 10.9.2015 21.9.2015 Sivu 1(6) PÖYTÄKIRJA 8/2015 10.9.2015 LTKY:N EDUSTAJISTON KOKOUS AIKA 15.9.2015, klo 17.00 PAIKKA: Ylioppilastalon auditorio LÄSNÄ: Ahmad Kafil (NEON) Ahtiainen Aapo (KY), saapui kohdassa 6 Bebek

Lisätiedot

OY( T(( OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNNAN HALLITUKSEN KOKOUS 33/2015

OY( T(( OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNNAN HALLITUKSEN KOKOUS 33/2015 O A\v OULUN OY( T(( LKUN TA OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNNAN HALLITUKSEN KOKOUS 33/2015 Hallituksen kokoukse. Aika: 26.11.2015 klo 12.00 Paikka: Ylioppilaskunnan toimisto, kokoushuone KK245, Oulun yliopisto,

Lisätiedot

OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNNAN HALLITUKSEN KOKOUS 21/2012. Ylioppilaskunnan toimisto, 2.krs, Mannenkatu 1 B, 90130 Oulu

OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNNAN HALLITUKSEN KOKOUS 21/2012. Ylioppilaskunnan toimisto, 2.krs, Mannenkatu 1 B, 90130 Oulu OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNNAN HALLITUKSEN KOKOUS 21/2012 Aika: 17.8.2012 klo 09:00 Paikka: Ylioppilaskunnan toimisto, 2.krs, Mannenkatu 1 B, 90130 Oulu Jäsenet: Eero Manninen (PJ) Aino-Kaisa Manninen

Lisätiedot

Miika Tiainen, varapuheenjohtaja Laura Aaltonen Tuomas Dahlström Katariina Kulha Jyri Lähdemaa Teppo Vättö

Miika Tiainen, varapuheenjohtaja Laura Aaltonen Tuomas Dahlström Katariina Kulha Jyri Lähdemaa Teppo Vättö Sivu 1/7 Esityslista 2/2016 Aika: 14. tammikuuta 2016 klo 10.15 Paikka: Läsnä jäsenet: Muu jakelu: Turku-sali, Yo-talo A, Rehtorinpellonkatu 4 Turku Riina Lumme, puheenjohtaja Miika Tiainen, varapuheenjohtaja

Lisätiedot

Humanistisen ammattikorkeakoulun opiskelijakunnan säännöt

Humanistisen ammattikorkeakoulun opiskelijakunnan säännöt Sivu 1 / 10 Humanistisen ammattikorkeakoulun opiskelijakunnan säännöt 1 Opiskelijakunta Opiskelijakunnan nimi on Humanistisen ammattikorkeakoulun opiskelijakunta. Opiskelijakunnasta voidaan käyttää myös

Lisätiedot

Esitys: Hallitus päättää tarkastaa pöytäkirjat valitsemalla kokouksessa kaksi pöytäkirjantarkastajaa. Hallitus valitsee pöytäkirjantarkastajat.

Esitys: Hallitus päättää tarkastaa pöytäkirjat valitsemalla kokouksessa kaksi pöytäkirjantarkastajaa. Hallitus valitsee pöytäkirjantarkastajat. Sivu 1/7 Pöytäkirja 19/2015 Aika: 28. toukokuuta 2015 klo 9.30 Paikka: Läsnä jäsenet: Läsnä muut: Turku-sali, Yo-talo A, Rehtorinpellonkatu 4 Turku Mikko Mononen, puheenjohtaja Janika Takatalo, varapuheenjohtaja

Lisätiedot

Ylioppilaskunnan toimisto, 2.krs, Mannenkatu 1 B, 90130 Oulu

Ylioppilaskunnan toimisto, 2.krs, Mannenkatu 1 B, 90130 Oulu OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNNAN HALLITUKSEN KOKOUS 23/2012 Aika: 30.8.2012 klo 12:00 Paikka: Ylioppilaskunnan toimisto, 2.krs, Mannenkatu 1 B, 90130 Oulu Jäsenet: Eero Manninen Aino-Kaisa Manninen Veera

Lisätiedot

( ((1 111 YLIOPISTON OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNNAN HALLITUKSEN KOKOUS 8/2014. Aika: 27.2.2014 klo 8.00

( ((1 111 YLIOPISTON OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNNAN HALLITUKSEN KOKOUS 8/2014. Aika: 27.2.2014 klo 8.00 0 OULUN ( ((1 111 YLIOPISTON. II YLIOPPILASKUNTA Pöytakirja Hallituksen kokouksen 8/2014 OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNNAN HALLITUKSEN KOKOUS 8/2014 Aika: 27.2.2014 klo 8.00 Paikka: Ylioppilaskunnan toimisto,

Lisätiedot

Janika Takatalo, varapuheenjohtaja Jesse Huovinen Lauri Liljenbäck Julia Litokorpi Riina Lumme Sami-Petteri Seppä

Janika Takatalo, varapuheenjohtaja Jesse Huovinen Lauri Liljenbäck Julia Litokorpi Riina Lumme Sami-Petteri Seppä Sivu 1/6 Esityslista 26/2015 Aika: 10. syyskuuta 2015 klo 10.15 Paikka: Läsnä jäsenet: Muu jakelu: Turku-sali, Yo-talo A, Rehtorinpellonkatu 4 Turku Mikko Mononen, puheenjohtaja Janika Takatalo, varapuheenjohtaja

Lisätiedot

O \V/A\VII OULUN Pöytäkirja

O \V/A\VII OULUN Pöytäkirja O \V/A\VII OULUN Pöytäkirja (((3))W( f ( YLIOPISTON Kokouksen nro 42/2013 III III OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNNAN HALLITUKSEN KOKOUS 42/2013 Aika: 3.12.2013 klo 10.00 Paikka: Ylioppilaskunnan toimisto,

Lisätiedot

OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNTA

OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNTA Sisällys: 1. luku Yleistä 1 Nimi, kotipaikka ja lainsäädännöllinen asema 2 Ylioppilaskunnan jäsenet 3 Ylioppilaskunnan toimielimet ja toimivallan jakautuminen 4 Hallintomenettely ja toiminnan julkisuus

Lisätiedot

OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNNAN HALLITUKSEN KOKOUS 25/2012. Ylioppilaskunnan toimisto, 2.krs, Mannenkatu 1 B, 90130 Oulu

OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNNAN HALLITUKSEN KOKOUS 25/2012. Ylioppilaskunnan toimisto, 2.krs, Mannenkatu 1 B, 90130 Oulu OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNNAN HALLITUKSEN KOKOUS 25/2012 Aika: 27.9.2012 klo 08:00 Paikka: Ylioppilaskunnan toimisto, 2.krs, Mannenkatu 1 B, 90130 Oulu Jäsenet: Eero Manninen (PJ) (puheenjohtaja) Aino-Kaisa

Lisätiedot

Ylioppilaskunnan toimisto, kokoushuone Kanttitan katu 1, X1-ovi, 2.krs, 90570 Oulu

Ylioppilaskunnan toimisto, kokoushuone Kanttitan katu 1, X1-ovi, 2.krs, 90570 Oulu O 1 OULUN YUOPSTON 1 YLIOPPILASKUNTA Päytäki rja Hallituksen kokouksen 18/2015 OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNNAN HALLITUKSEN KOKOUS 18/2015 Aika: Paikka: Jäsenet: Sun Nousiainen Henri Fröjdholm Kati Hannila

Lisätiedot

KOKOUSKUTSU. Edustajiston kokous 6 / 2013

KOKOUSKUTSU. Edustajiston kokous 6 / 2013 KOKOUSKUTSU 29.11.2013 KOKOUSKUTSU Aika: 7.12.2013 klo 9.30 Paikka: L22, Itä-Suomen yliopisto, Kuopion kampus. Edustajiston varsinaiset jäsenet: Alho, Emmi Asikainen, Katja Aukee, Sonja Elomaa, Antti-Pekka

Lisätiedot

Ylioppilaskunnan toimisto, kokoushuone KK245, Oulun yliopisto, Erkki Koiso Kanttilan katu 1, X1-ovi, 2.krs, 90570 Oulu

Ylioppilaskunnan toimisto, kokoushuone KK245, Oulun yliopisto, Erkki Koiso Kanttilan katu 1, X1-ovi, 2.krs, 90570 Oulu 0 A\v OULUN O tif f( KUNTA Hawtuksen kokouks< OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNNAN HALLITUKSEN KOKOUS 3/2015 Aika: 2 9.1.2015 klo 12.00 Paikka: Ylioppilaskunnan toimisto, kokoushuone KK245, Oulun yliopisto,

Lisätiedot

Oikeustieteiden tiedekunnan tiedekuntaneuvoston jäsenille. Dekaani, professori Matti Niemivuo siirtyy eläkkeelle 1.11.2013 lukien.

Oikeustieteiden tiedekunnan tiedekuntaneuvoston jäsenille. Dekaani, professori Matti Niemivuo siirtyy eläkkeelle 1.11.2013 lukien. Oikeustieteiden tiedekunnan tiedekuntaneuvoston jäsenille Oikeustieteiden tiedekunnan tiedekuntaneuvosto kokoontuu valitsemaan dekaanin tiistaina 24.9.2013 klo 8.15 oikeustieteiden tiedekunnan kokoushuoneessa

Lisätiedot

Edustajisto on päätösvaltainen, kun vähintään kaksikymmentä (20) jäsentä ja puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja on läsnä.

Edustajisto on päätösvaltainen, kun vähintään kaksikymmentä (20) jäsentä ja puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja on läsnä. EDUSTAJISTON JÄRJESTÄYTYMISKOKOUS Aika: Keskiviikko 3.12.2013 klo 18.15 Paikka: Turku-sali, Rehtorinpellonkatu 4 A, Ylioppilastalo A Esityslista 1 Kokouksen avaus 2 Laillisuus ja päätösvaltaisuus Kutsu

Lisätiedot

OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNNAN HALLITUKSEN KOKOUS 20/2012. Ylioppilaskunnan toimisto, 2.krs, Mannenkatu 1 B, 90130 Oulu

OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNNAN HALLITUKSEN KOKOUS 20/2012. Ylioppilaskunnan toimisto, 2.krs, Mannenkatu 1 B, 90130 Oulu OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNNAN HALLITUKSEN KOKOUS 20/2012 Aika: 8.8.2012 klo 16:00 Paikka: Ylioppilaskunnan toimisto, 2.krs, Mannenkatu 1 B, 90130 Oulu Jäsenet: Eero Manninen (PJ) (puheenjohtaja) Aino-Kaisa

Lisätiedot

PÖYTÄKIRJA 4/2013 19.4.2013. AIKA 18.4.2013, klo 17.00 PAIKKA: Ylioppilastalon auditorio LÄSNÄ: Alopaeus Erik estynyt, varalla Strömberg Niko

PÖYTÄKIRJA 4/2013 19.4.2013. AIKA 18.4.2013, klo 17.00 PAIKKA: Ylioppilastalon auditorio LÄSNÄ: Alopaeus Erik estynyt, varalla Strömberg Niko 27.10.2014 Sivu 1(5) PÖYTÄKIRJA 4/2013 19.4.2013 LTKY:N EDUSTAJISTON KOKOUS AIKA 18.4.2013, klo 17.00 PAIKKA: Ylioppilastalon auditorio LÄSNÄ: Alopaeus Erik Bebek Peter C., varalla Strömberg Niko Bremer

Lisätiedot

Aika lauantai 14.11.2015 klo 12.05-12.55 Paikka Ruissalon Kylpylä, Ruissalon puistotie 640, Turku

Aika lauantai 14.11.2015 klo 12.05-12.55 Paikka Ruissalon Kylpylä, Ruissalon puistotie 640, Turku 16.11.2015 1(5) YHDISTYKSEN SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN SYYSKOKOUS Aika lauantai 14.11.2015 klo 12.05-12.55 Paikka Ruissalon Kylpylä, Ruissalon puistotie 640, Turku 1 Kokouksen avaus 2 Läsnäolijoiden toteaminen 3

Lisätiedot

Lapin yliopiston ylioppilaskunnan hallinnon opiskelijaedustajien hakuohjeistus Sisältö

Lapin yliopiston ylioppilaskunnan hallinnon opiskelijaedustajien hakuohjeistus Sisältö Lapin yliopiston ylioppilaskunnan hallinnon opiskelijaedustajien hakuohjeistus 1 1 1 1 1 1 1 0 1 Sisältö I Yleistä... Soveltamisala... II Hakukelpoisuus... Ensisijaisen tutkinnonsuoritusoikeuden vaikutus...

Lisätiedot

Ylioppilaskunnan toimisto, Oulun yliopisto, Erkki Koiso-Kanttilan katu 1, X1-ovi, 2.krs, 90570 Oulu

Ylioppilaskunnan toimisto, Oulun yliopisto, Erkki Koiso-Kanttilan katu 1, X1-ovi, 2.krs, 90570 Oulu OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNNAN HALLITUKSEN KOKOUS 13/2013 Aika: 4.4.2013 klo 12.00 Paikka: Ylioppilaskunnan toimisto, Oulun yliopisto, Erkki Koiso-Kanttilan katu 1, X1-ovi, 2.krs, 90570 Oulu Jäsenet:

Lisätiedot

Turku-sali, Yo-talo A, Rehtorinpellonkatu 4 Turku

Turku-sali, Yo-talo A, Rehtorinpellonkatu 4 Turku Sivu 1/5 Pöytäkirja 8/2016 Aika: 25. helmikuuta 2016 klo 10.15 Paikka: Läsnä jäsenet: Läsnä muut: Turku-sali, Yo-talo A, Rehtorinpellonkatu 4 Turku Riina Lumme, puheenjohtaja Miika Tiainen, varapuheenjohtaja

Lisätiedot

Vieremän seurakunta Kokouspöytäkirja n:o 15/2014 Kirkkoneuvosto 27.11.2014 168. KOKOUSAIKA torstaina 27. päivänä marraskuuta 2014

Vieremän seurakunta Kokouspöytäkirja n:o 15/2014 Kirkkoneuvosto 27.11.2014 168. KOKOUSAIKA torstaina 27. päivänä marraskuuta 2014 168 KOKOUSPÖYTÄKIRJAN NUMERO 15/2014 KOKOUSAIKA torstaina 27. päivänä marraskuuta 2014 KOKOUSPAIKKA Seurakuntatalo/takasali JÄSENET Sari Heiskanen 189-195 Markku Huttunen Erkki Huuskonen Tuula Karppinen

Lisätiedot

Kajaanin ammattikorkeakoulun opiskelijakunnan säännöt 1 (8) Vahvistettu rehtorin päätöksellä 5.11.2015. 1 Opiskelijakunta

Kajaanin ammattikorkeakoulun opiskelijakunnan säännöt 1 (8) Vahvistettu rehtorin päätöksellä 5.11.2015. 1 Opiskelijakunta Kajaanin ammattikorkeakoulun opiskelijakunnan säännöt 1 (8) 1 Opiskelijakunta Opiskelijakunnan nimi on Kajaanin ammattikorkeakoulun opiskelijakunta. Opiskelijakunnasta voidaan käyttää lyhennettä KAMO.

Lisätiedot

O ( ( O A\V OULUN OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNNAN HALLITUKSEN KOKOUS 15/2015. Aika: 21.5.2015 klo 12.00. Paikka:

O ( ( O A\V OULUN OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNNAN HALLITUKSEN KOKOUS 15/2015. Aika: 21.5.2015 klo 12.00. Paikka: O A\V OULUN O ( ( KUNTA HaLLituksen kokoukse. OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNNAN HALLITUKSEN KOKOUS 15/2015 Aika: 21.5.2015 klo 12.00 Paikka: Ylioppilaskunnan toimisto, kokoushuone KK245, Oulun yliopisto,

Lisätiedot

OIf T( KUNTA. A\v OULUN OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNNAN HALLITUKSEN KOKOUS 5/2014. Aika: 6.2.2014 klo 12.00

OIf T( KUNTA. A\v OULUN OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNNAN HALLITUKSEN KOKOUS 5/2014. Aika: 6.2.2014 klo 12.00 o OIf A\v OULUN T( KUNTA HaLLituksen kokouks. OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNNAN HALLITUKSEN KOKOUS 5/2014 Aika: 6.2.2014 klo 12.00 Paikka: Jäsenet: Viii Koistinen Diana Jusola Marko Määttä Liisa Pekkala

Lisätiedot

Tf( Ti ( YLIOPPSKUNTA

Tf( Ti ( YLIOPPSKUNTA o \V/IW OULUN Tf( Ti ( YLIOPPSKUNTA HaWtuksen OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNNAN HALLITUKSEN KOKOUS 40/2014 Aika: 2.12.2014 klo 16.30 Paikka: Oulun yliopisto, luentosali LiO, Erkki Koiso-Kanttilan katu

Lisätiedot

SÄÄNNÖT: LIITE 1. Nimi, kotipaikka, kieli ja tarkoitus

SÄÄNNÖT: LIITE 1. Nimi, kotipaikka, kieli ja tarkoitus SÄÄNNÖT: Nimi, kotipaikka, kieli ja tarkoitus 1 nimi: Yhdistyksen, jota näissä säännöissä kutsutaan killaksi, nimi on Kemiantekniikan Kilta ry. 2 Kotipaikka Killan kotipaikka on Lappeenrannan kaupunki.

Lisätiedot

Kuopion kampuksen koulutuspoliittisen jaoston kokous 7/2014

Kuopion kampuksen koulutuspoliittisen jaoston kokous 7/2014 KOKOUSKUTSU Kokouskutsu Kuopion kampuksen koulutuspoliittisen jaoston kokous 7/2014 Aika: 24.11.2014 klo 16.00 Paikka: Itä-Suomen yliopisto, Kuopion kampus Snellmania 204. ASIALISTA 1. Kokouksen avaus

Lisätiedot

MAANMITTAUSLAITOKSEN TEKNISET MATE RY. Yhdistyksen säännöt

MAANMITTAUSLAITOKSEN TEKNISET MATE RY. Yhdistyksen säännöt MAANMITTAUSLAITOKSEN TEKNISET MATE RY Yhdistyksen säännöt Säännöt 1 Yhdistyksen nimi on Maanmittauslaitoksen tekniset MATE ry, josta näissä säännöissä käytetään nimitystä liitto. Sen kotipaikka on Helsingin

Lisätiedot

Muutokset tai lisäykset alleviivattu. Poistot yliviivattu. Yhdistyksen säännöt. 1 Yhdistyksen nimi ja kotipaikka

Muutokset tai lisäykset alleviivattu. Poistot yliviivattu. Yhdistyksen säännöt. 1 Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Muutokset tai lisäykset alleviivattu. Poistot yliviivattu. Yhdistyksen säännöt 1 Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Helsingin yliopiston jatko-opiskelijat ry, ruotsiksi Doktorander vid

Lisätiedot

Lappeenrannan teknillisen yliopiston ylioppilaskunta

Lappeenrannan teknillisen yliopiston ylioppilaskunta 27.10.2014 Sivu 1(6) PÖYTÄKIRJA 2/2013 LTKY:N EDUSTAJISTON KOKOUS 6.2.2013 AIKA 31.1.2013, klo 17.00 PAIKKA: Ylioppilastalon auditorio LÄSNÄ: Alopaeus Erik Bebek Peter C., varalla Kuuva Joel Bremer Britt,

Lisätiedot

3 Keskusjärjestön kielinä ovat suomi ja ruotsi. Rekisteröimis- ja pöytäkirjakielenä on suomi.

3 Keskusjärjestön kielinä ovat suomi ja ruotsi. Rekisteröimis- ja pöytäkirjakielenä on suomi. Toimihenkilökeskusjärjestö STTK:n säännöt Hyväksytty STTK:n liittokokouksessa 5.-6.11.2009 Nimi, kotipaikka ja kieli 1 1 Yhdistyksen nimi on Toimihenkilökeskusjärjestö STTK ry ruotsiksi Tjänstemannacentralorganisationen

Lisätiedot

O.X\VIA\VII. W( YLIOPISTON Kokouksen nro 6/2015 ((»)Y(( Poytäkirja OULUN YLIOPPILASKUNTA OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNNAN EDUSTAJISTON KOKOUS 6/2015

O.X\VIA\VII. W( YLIOPISTON Kokouksen nro 6/2015 ((»)Y(( Poytäkirja OULUN YLIOPPILASKUNTA OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNNAN EDUSTAJISTON KOKOUS 6/2015 O.X\VIA\VII ((»)Y(( OULUN Poytäkirja W( YLIOPISTON Kokouksen nro 6/2015 YLIOPPILASKUNTA fl OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNNAN EDUSTAJISTON KOKOUS 6/2015 Aika: Keskiviikko 25.11.2015 klo 17.00 Paikka: Linnanmaan

Lisätiedot

Vesaisten Keskusliitto ry:n säännöt

Vesaisten Keskusliitto ry:n säännöt Vesaisten Keskusliitto ry:n säännöt Yhdistyksen nimi on Vesaisten Keskusliitto ry., josta näissä säännöissä käytetään nimitystä liitto. Liiton kotipaikka on Helsingin kaupunki. I TARKOITUS Liiton tarkoituksena

Lisätiedot

14.1.2016. MATKARATA 3 (+3) Pöntiö Vivi Metso Anna Keskikylä Matias (Penttinen Heli) (Kallinki Tuomas) (Ylinen Hanna-Mari)

14.1.2016. MATKARATA 3 (+3) Pöntiö Vivi Metso Anna Keskikylä Matias (Penttinen Heli) (Kallinki Tuomas) (Ylinen Hanna-Mari) ESITYSLISTA 1 (8) N EDUSTAJISTON JÄRJESTÄYTYMISKOKOUS 1/2016 PAIKKA: Rajakatu 35, EP02 AIKA: Torstai 26.11.2015, klo 17.00 KUTSUTTU: Edustajiston varsinaiset jäsenet ja (varajäsenet) ryhmittäin 21 (+21):

Lisätiedot

Paikka NordLabin yhtymähallinnon neuvotteluhuone, Medipolis 5B, Kiviharjuntie 11, 90220 Oulu. Otsikko Sivu

Paikka NordLabin yhtymähallinnon neuvotteluhuone, Medipolis 5B, Kiviharjuntie 11, 90220 Oulu. Otsikko Sivu Pohjois-Suomen laboratoriokeskuksen Pöytäkirja 3/2013 1 Työsuojelutoimikunta 25.11.2013 Aika 25.11.2013 klo10:30-12:30 Paikka NordLabin yhtymähallinnon neuvotteluhuone, Medipolis 5B, Kiviharjuntie 11,

Lisätiedot

o k.\\via\vii OULUN Pöytäkirja

o k.\\via\vii OULUN Pöytäkirja o k.\\via\vii OULUN Pöytäkirja (((,))Y(( Y(( YLIOPISTON Kokouksen nro 8/2014 fl YLIOPPILASKUNTA OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNNAN EDUSTAJISTON KOKOUS 8/2014 Aika: Torstai 6.11.2014 klo 16.30 Paikka: Oulun

Lisätiedot

3 Osakunnan kanta-alueita ovat Etelä-Pohjanmaan, Keski-Pohjanmaan ja Pohjanmaan maakunnat.

3 Osakunnan kanta-alueita ovat Etelä-Pohjanmaan, Keski-Pohjanmaan ja Pohjanmaan maakunnat. OULUN ETELÄ- JA KESKIPOHJALAINEN OSAKUNTA RY:n SÄÄNNÖT I LUKU YHDISTYKSEN KOTIPAIKKA, TARKOITUS JA ALUE 1 Yhdistyksen, josta näissä säännöissä käytetään nimitystä osakunta, nimi on Oulun Etelä- ja Keskipohjalainen

Lisätiedot

Ylioppilaskunnan toimisto, kokoushuone KK245, Oulun yliopisto, Erkki Koiso Kanttilan katu 1, X1-ovi, 2.krs, 90570 Oulu

Ylioppilaskunnan toimisto, kokoushuone KK245, Oulun yliopisto, Erkki Koiso Kanttilan katu 1, X1-ovi, 2.krs, 90570 Oulu o \\V/A\Vi OULUN W YLIOPISTON fl III YLIOPPILASKUNTA Pöytäkirja HalLituksen kokouksen 39/2014 OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNNAN HALLITUKSEN KOKOUS 39/2014 Aika: 28.11.2014 klo 12.00 Paikka: Ylioppilaskunnan

Lisätiedot

Seppo Vainio, professori (poissa) Ari-Pekka Kvist, laboratorioinsinööri (poissa) Ritva Heljasvaara, yliopistotutkija (poissa) Anna Laitakari, fil.

Seppo Vainio, professori (poissa) Ari-Pekka Kvist, laboratorioinsinööri (poissa) Ritva Heljasvaara, yliopistotutkija (poissa) Anna Laitakari, fil. BIOKEMIAN JA MOLEKYYLILÄÄKETIETEEN BIOKEMIAN JA MOLEKYYLILAAKETIETEEN TIEDEKUNNAN TIEDEKUNTAHALLITUKSEN KOKOUS Aika 6.2.2014 kello 13:00 15:15 Paikka Kokoushuone LIOIA, Kontinkangas (Aapistie 7) Tiedekuntaneuvoston

Lisätiedot

2.1 Killan jäseniä ovat varsinaiset, kannatus- ja kunniajäsenet. Killan varsinaisen jäsenen tulee olla TTYY:n jäsen.

2.1 Killan jäseniä ovat varsinaiset, kannatus- ja kunniajäsenet. Killan varsinaisen jäsenen tulee olla TTYY:n jäsen. Säännöt 1 Nimi, kotipaikka ja tarkoitus 1.1 Yhdistyksen nimi on Koneenrakentajakilta, lyhennettynä KoRK. Näissä säännöissä siitä käytetään nimitystä kilta. Kilta on _Tampereen teknillisen yliopiston_ (Tampereen

Lisätiedot