TYÖTAPATURMAT KUNTASEKTORILLA 2011 Mikkeli ja Salo

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "TYÖTAPATURMAT KUNTASEKTORILLA 2011 Mikkeli ja Salo"

Transkriptio

1 Heidi Lepistö Mika Tuukkanen Leena Imppu T571SA TYÖTAPATURMAT KUNTASEKTORILLA 2011 Mikkeli ja Salo Projektiosaaminen Ympäristöteknologia Marraskuu 2012

2 SISÄLTÖ 1 JOHDANTO Projektin sisältö Projektiryhmä ja tehtävät Sidosryhmät MENETELMÄT TULOKSET JA NIIDEN TULKINTA Salon ja Mikkelin työtapaturmat 2011 ja koko maan työtapaturmat Työssä vai työmatkalla Vamman laadun vertailu kuntien välillä Vahingoittumistavan vertailu Mikkelin kaupungin tehtäväkohtainen tapaturmavertailu 2010 vs JOHTOPÄÄTÖKSET KIITOKSET LÄHTEET LIITE/LIITTEET 1 Sidosryhmät 2 Riskien kartoitus

3 1 JOHDANTO 1 Mikkelin kaupungin työtapaturmien lukumäärä on vuonna 2011 lisääntynyt vuoteen 2010 verrattuna 30 prosenttia. Mikkelin kaupungin johto on huolissaan tapaturmamäärien kasvusta ja on antanut henkilöstöosastolle tehtäväksi tarkastella tilanteeseen johtaneita syitä ja löytää keinoja vaikuttaa tapaturmien määrään alenevasti. Työsuojelullisesti on tärkeää, että pystytään osoittamaan ne toimialat, ja sen jälkeen ne työtehtävät, joissa tapaturmariski on keskimääräistä suurempi. Työn riskien arvioinnilla pyritään tapaturmariskejä ennakoilta ehkäisemään ja myös vähentämään. Mikäli tutkimuksessa löydetään erityisen riskialttiita työtehtäviä, priorisoidaan niiden riskien arvioinnin tarkastaminen ensisijalle. 1.1 Projektin sisältö Projektissa tutkittiin, onko työtapaturmien määrä satunnaisesti koholla, vai onko nähtävissä esimerkiksi nousujohteinen trendi työtapaturmien määrässä. Projektissa tarkasteltiin Mikkelin kaupungin työtapaturmien määrä valtakunnallisessa vertailussa, sekä millä tasolla Mikkeli on verrattuna vertailu kuntaan, joksi saimme Salon kaupungin. Projektissa keskityimme tarkastelemaan vain tapaturmia joiden aiheuttamien sairauslomien kesto on vähintään 30 päivää. Tapaturmat, jotka aiheuttivat yli 30 päivää kestäneen sairausloman, luokittelimme vakaviksi tapaturmiksi. Tarkastelua ja vertailua teimme vain kuntasektorin työtapaturmia tarkastellen. 1.2 Projektiryhmä ja tehtävät Projektiryhmää veti projektipäällikkö Heidi Lepistö. Ryhmän muut jäsenet olivat Leena Imppu ja Mika Tuukkanen. Ryhmän kesken oli jaettu seuraavat tehtävät: Tuukkanen käsitteli Mikkelin tilastotiedon ja teki siitä yhteenvedon sekä oli yhteydessä sidosryhmiin (Porvoo, Salo, Tapiola), Imppu tutki valtakunnallista vertailutietoa ja raportoi siitä, ja Lepistö tiedotti sekä Mikkelin kaupunkia että projektiryhmää työn etenemisestä sekä teki projektisuunnitelman raportoinnin ja aikataulutuksen ja valmiin työn esittelyn Mikkelin kaupungille. Mikkelin kaupungin puolelta projektia seurasi henkilöstöpäällikkö Kimmo Töttölä.

4 2 1.3 Sidosryhmät Mikkelin kaupungin henkilöstöosaston lisäksi saimme tapaturmatietoa Salon kaupungilta. Vakuutusyhtiö Tapiolan tapaturmatilastot olivat käytettävissämme, ja lisäksi saimme asiantuntija-apua Työterveyslaitoksen Helsingin toimipisteestä. Sidosryhmäanalyysi liitteenä (liite 1.) 2 MENETELMÄT Tapaturmien määrää tutkittiin vakuutusyhtiöön tehtyjen tapaturmailmoitusten perusteella. Mikkelin kaupungin tietoa verrattiin valtakunnalliseen kunnallisten tapaturmien määrään sekä verrokkikaupunkiin Saloon, jonka tapaturmatiedot saimme myös käyttöömme. Tapaturmat lajiteltiin vahingoittumistavan, vamman laadun, toimialan sekä sen mukaan onko tapaturma sattunut työssä vai työmatkalla. Lisäksi tarkasteltiin keinoja joilla tapaturmien määrään pystyttäisiin mahdollisesti vaikuttamaan alenevasti. Riskien kartoituksen osalta yksi ennakoitu riski toteutui, sillä ennakkoon mukaan lupautunut Porvoon kaupunki vetäytyi projektista. Lisäksi projektiin osallistuneiden henkilöiden kokemattomuus sekä kuntien erilainen tilastoimistapa aiheuttivat ongelmia datan analysoinnissa. Riskien kartoitus liitteenä (Liite 2). 3 TULOKSET JA NIIDEN TULKINTA Projektin tuloksia tullaan hyödyntämään Mikkelin kaupungin henkilöstön työturvallisuustason nostamisessa. Pyrkimyksenä on laskea työtapaturmien määrää nollatasolle. Tulokset tullaan antamaan myös verrokkikaupungin käyttöön. 3.1 Salon ja Mikkelin työtapaturmat 2011 ja koko maan työtapaturmat 2009 Salon kaupungin henkilöstön lukumäärä vuoden 2011 lopussa oli 3518 henkilöä Salossa tapahtui 218 työtapaturmaa, joista 56 työmatkalla.

5 3 Täten Salon kunnan työntekijöiden tapaturma taajuus oli 1 / 16,14, eli n. joka 16 työntekijä joutui jonkin asteiseen työtapaturmaan. Työtehtäväkohtainen jakauma alla (Taulukko 1). TAULUKKO 1. Salon työtapaturmien tehtäväkohtainen jakauma 2011 Salon tapaturmien työtehtäväkohtainen %- jakauma Palvelu- ja hoitoalan työ 6,0 7,8 27,5 13,3 45,4 Opetus-, toimisto tai hallintotyöt Puhtaanapito- / tekninen työ Eläinten hoitaminen Muut Mikkelin kaupungin henkilöstön lukumäärä vuoden 2011 lopussa oli 3153 henkilöä Mikkelissä tapahtui 166 työtapaturmaa, joista 45 työmatkalla. Täten Mikkelin kunnan työntekijöiden tapaturma taajuus oli 1 / 18,99, eli n. joka 19 työntekijä joutui jonkin asteiseen työtapaturmaan. Työtehtäväkohtainen jakauma alla (Taulukko 2).

6 TAULUKKO 2. Mikkelin työtapaturmien tehtäväkohtainen jakauma 2011 Mikkelin tapaturmien työtehtäväkohtainen %-jakauma 4 9,04 13,25 12,65 42,77 Palvelu- ja hoitoalan työ Opetus-, toimisto- ja hallintotyö Puhtaanapito- / tekninen työ 22,29 Eläinten hoitaminen Muut Kunta-alalla Suomessa vuonna 2009 työskenteli henkilöä. Työtapaturmia korvattiin 23269, joista 5161 oli työmatkatapaturmia. Täten koko maan kunnan työntekijöiden tapaturma taajuus oli 1 / 18,61, eli n. joka 19 työntekijä joutui jonkin asteiseen työtapaturmaan. Työtehtäväkohtainen jakauma alla (Taulukko 3). TAULUKKO 3. Kunta-alan työtapaturmien tehtäväkohtainen jakauma 2009 Koko kunta-alan tapaturmien työtehtäväkohtainen %- jakauma 5,0 19,3 37,9 palvelu ja hoitoala opetus-, toimisto ja hallinto 27,5 10,2 puhtaanpito-/tekninen työ eläinten hoitaminen muut

7 5 Työtapaturmien työtehtäväkohtainen jakauma osoittaa onnettomuuksia tapahtuvan eniten palvelu- ja hoitoaloilla. Näiden alojen työtapaturmien suurta määrää selittänee se, että kunta- alalla näissä tehtävissä työskentelee eniten työntekijöitä. Hoitoalan tapaturma- alttiutta lisää myös työn luonne. Vahinkoja sattuu usein etenkin potilassiirto tilanteen yhteydessä. Muita tapaturmiin johtaneita syitä voivat olla pula henkilökunnasta, tiedonpuute potilassiirtotekniikoista ja kiire. (Työsuojeluhallinto Työsuojeluohjeita ja -oppaita 23. Käsin tehtävät nostot ja siirrot työssä.) Eläintenhoitotyö kunta- alalla käsittää maatalouslomituksen, sekä kunnalliset eläinlääkärit. Eläin on aina työskenneltäessä arvaamaton tekijä, lisäksi oikeiden työtapojen ja asentojen puute kasvattaa tapaturmariskiä. Tapaturman todennäköisyyttä lisäävät mm. työntekijän ikä, heikentynyt reaktionopeus, vireystila, työkokemus, asenteet, terveydentila, kunto ja kiire. Eläintenhoidossa tapahtuneiden tapaturmien prosenttiosuus on Mikkelissä Saloa ja koko maan tilannetta puolet suurempi (Taulukko 4). TAULUKKO 4. Työtehtäväkohtainen jakauma kunnittain Työtehtäväkohtainen vertailu [%] 50,0 45,0 40,0 35,0 30,0 25,0 20,0 15,0 10,0 5,0 0,0 45,4 42,77 37,9 13,3 22,29 10,2 27,5 27,5 19,3 13,25 12,65 7,89,04 6,0 5,0 Salo 2011 Mikkeli 2011 Suomi 2009 Palvelu- ja hoitoalan työtapaturmien on hyvin samansuuruinen Salossa ja Mikkelissä. Koko maassa vuonna 2009 tapahtuneisiin palvelu- ja hoitoalan tapaturmiin nähden näyttäisi Salon ja Mikkelin tapaturmien osuus hieman nousseen.

8 6 Opetus, toimisto tai hallinnon alalla Mikkelin osuus tapaturmista on suurin. Puhtaanapidon ja teknisen työn työtehtävissä on vertailun kuntien osuus huomattavasti pienempi kuin koko maassa. 3.2 Työssä vai työmatkalla Työtapaturma, työpaikkatapaturma, työliikennetapaturma ja työmatkatapaturma määritellään tapaturmavakuutuslaissa. Työtapaturma on tapaturma, joka on aiheuttanut vamman tai sairauden työntekijälle työssä tai työstä johtuvissa olosuhteissa. Työtapaturmat voidaan jakaa edelleen työpaikkatapaturmiin ja työmatkatapaturmiin. Työpaikkatapaturma on työpaikalla, työpaikkaan kuuluvalla alueella tai työpaikan kahden toimipisteen välisellä matkalla sattunut tapaturma. Työpaikkatapaturmat voidaan jakaa edelleen työpaikalla tai työpaikkaan kuuluvalla alueella sattuneisiin tapaturmiin sekä työliikennetapaturmiin, eli työaikana työtehtävissä varsinaisen työpaikan tai siihen kuuluvan alueen ulkopuolella liikenteessä sattuneisiin tapaturmiin. Työliikennetapaturmien luokitteluun liittyy epävarmuutta, koska osa niistä on saatettu luokitella työpaikkatapaturmiksi tai päinvastoin. Tässä selvityksessä työpaikkatapaturmista puhuttaessa niihin sisältyvät myös työliikennetapaturmat. Työmatkatapaturma on tapaturma, joka sattuu matkalla asunnosta työpaikalle tai työpaikalta takaisin asunnolle. (Työtapaturmalaki). Mikkelin, Salon ja koko maan kunta- alan tapaturmatilastoista nähdään työmatkatapaturmien osuuden kaikista työtapaturmista olevan alle kolmannes. Suurin osa tapaturmista tapahtuu itse työssä (Taulukko 5).

9 TAULUKKO 5. Tapaturmien määrä työpaikoilla. 7 Työpaikka VS. Työmatka [%] 100,00 90,00 80,00 70,00 60,00 50,00 40,00 30,00 20,00 10,00 0,00 77,8 72,89 74,31 27,11 25,69 22,2 Mikkeli 2011 Salo 2011 Suomi 2009 Työssä Työmatkalla 3.3 Vamman laadun vertailu kuntien välillä Työtapaturman aiheuttaman vamman laatu on jaoteltu karkeasti viiteen eri luokkaan (Taulukko 6). Yleisimpiä vammoja vertailun kunnissa vuonna 2011, sekä kunta- alalla vuonna 2009 yhteensä ovat olleet sijoiltaan menot ja nyrjähdykset. Mikkelissä yli 30 päivän sairauslomia vuonna 2011 aiheuttivat eniten haavat ja pinnalliset vammat. Vähiten pitkiä sairauslomia koitui tärähdysten ja sisäisten vammojen aiheuttamana, joista taas Salossa samana vuonna aiheutui miltei kolmannes ja kuntaalan vuoden 2009 tilaston mukaan viidennes korvattavista tapaturmista. Luunmurtumista johtuvia pitkiä sairauslomia on ollut Salossa hieman enemmän kuin Mikkelissä. Mikkelissä luunmurtumien aiheuttamien tapaturmien määrä on hieman alempi kuin yleisesti kunta- alalla Luokkaan muut vammat merkittyjä tapaturmia on selkeästi eniten Mikkelissä. Myös Salon tapaturmat tässä luokassa ovat nousseet kunta- alan vuoden 2009 tuloksiin nähden. Mahdollista vääristymää voi syntyä luokittelun ja merkintätapojen erilaisuudesta. Mikkelin osalta tärähdyksistä ja sisäisistä vammoista aiheutuneiden vammoja on il-

10 moitettu paljon vähemmän, kun taas muihin vammoihin merkittyjä on vertailun tietoihin nähden selvästi enemmän. 8 TAULUKKO 6. Vamman laadun vertailu Vamman laatu kunnittain [%] 45,00 40,00 35,00 30,00 25,00 20,00 15,00 10,00 5,00 0,00 42,66 37,95 39,0 28,44 19,1 1,81 11,93 40,36 30,2 7,80 4,22 4,9 9,17 15,66 6,8 Salo 2011 Mikkeli 2011 Suomi Vahingoittumistavan vertailu Vahingoittumistapa kuvaa tapaa, jolla vahingoittunut ruumiinosa joutui kosketuksiin vamman aiheuttajan kanssa. Vahingoittumistapa kirjataan sille kuuluvalla koodilla tapaturmaraporttiin.

11 TAULUKKO 7. Tapaturmaosuudet vahingoittumistavan mukaan 9 Vahingoittumistapa kunnittain [%] 40,00 35,00 36,24 39,45 38,55 30,00 25,00 27,0 20,00 15,00 10,00 5,00 0,00 21,08 13,76 22,4 19,88 16,4 15,0 15,06 5,96 5,42 4,59 19,2 Salo 2011 Mikkeli 2011 Suomi 2009 Mikkelin ja Salon tapaturmia raportoitiin vuonna 2011 eniten luokassa muut. (Taulukko 7). Iskeytyminen vahingoittumistapana on ollut seuraavaksi yleisin. Kuitenkin Mikkelissä iskeytymiseen liittyvät tapaturmat verrattuna koko maan aiempaan ja Salon saman vuoden osuuteen nähden on selkeästi alempi. Fyysisestä ja psyykkisestä kuormituksesta aiheutuvien tapaturmien määrä on Mikkelissä ollut hienoisessa ja Salossa hyvinkin runsaasti laskussa kunta- alan 2009 yleiseen tasoon nähden. Esineeseen vahingoittuminen tai liikkuvan aiheuttajan osumasta johtuvia tapaturmia on Mikkelissä raportoitu vuonna 2011 hieman vähemmän ja Salossa reilusti vähemmän, kuin koko maassa Leikkaavan tai terävän esineen aiheuttamasta vahingosta on vertailun kunnissa aiheutunut huomattavasti vähemmän tapaturmia kuin kunta- alalla 2009 yleensä. Tässä kuvaajassa suurta eroa voisi mahdollisesti selittää näiden aiheuttajien kirjaaminen luokkaan muut, jossa Salon ja Mikkelin osuudet ovat selvästi kunta- alaa suuremmat.

12 Mikkelin kaupungin tehtäväkohtainen tapaturmavertailu 2010 vs Tapaturmien kasvua vuodesta 2010 on nähtävissä opetus-, toimisto ja hallintotöissä, eläinten hoitotyössä, sekä luokassa muut. Palvelu- ja hoitoalan työssä tapaturmien määrä on ollut laskussa. Myös puhtaanapidon ja teknisen työn osalta tapaturmissa on pientä laskua verrattuna vuoteen 2010 (Taulukko 8). TAULUKKO 8. Tehtäväkohtainen vertailu Mikkeli Mikkelin tapaturmien tehtäväkohtainen %- jakauma 2010 & 2011 % 50,00 49,61 45,00 40,00 42,77 35,00 30,00 25,00 20,00 15,00 10,00 5,00 0,00 22,29 18,11 10,249,04 13,25 12,65 11,02 11, Tapaturmissa on huomioitu sekä työpaikka, että työmatkatapaturmat. Johtuuko tapaturmien kasvu lisääntyneistä työmatkatapaturmista vai tapaturmista työpaikoilla. Eläintenhoitotyöhön sisältyvään maatalouslomitukseen sisältyy pitkät ajomatkat työpaikalle useimmiten kaksikin kertaa päivässä. Opetus-, toimisto ja hallintoalan työt keskittyvät usein taajama- alueille jolloin työhön saatetaan usein tulla jalan tai pyöräillen. Nämä puoltaisivat tapaturmien kasvua työmatkoilla. Molemmilla aloilla on kuitenkin mahdollista työn kuormittavuuden lisääntyminen. Sopimatonta henkistä kuormitusta sekä stressiä aiheuttavat työn ominaisuudet voivat liittyä työyhteisöön ja työn sisältöön. Haitallista stressiä syntyy, kun työntekijä kokee ympäristön asettamat vaatimukset suuremmiksi kuin omat selviytymiskeinonsa. Työ-

13 tehtävien lisääntyminen, puutteellinen perehdytys ja koulutus työtehtäviin voi aiheuttaa henkistä kuormitusta, sekä lisää tapaturmariskiä työpaikoilla JOHTOPÄÄTÖKSET Kuntakohtaisista tavoitteista huolimatta, työtapaturmien määrä on ollut lievästi nousussa. Etenkin aiemmin turvalliseksi ajateltu toimisto- ja opetustyö on kokenut piikin tapaturmatilastossa Mikkelin osalla verratessa tapaturmien määrää verrokkikaupunki Saloon tai valtakunnalliseen tilastotietoon. Eläintenhoitotyön riskit ovat työnantajan tiedossa, mutta verrattaessa Mikkelin tapaturmatilastoa sekä verrokkikunta Saloon että valtakunnalliseen tilastotietoon, tällä toimialalla on eläintenhoitotyön turvallisuuteen kiinnitettävä jatkossa entistä enemmän huomiota Mikkelissä. Eläintenhoitotyöhön ja erityisesti maatalouslomituksen turvallisuuteen panostetaankin Mikkelissä vuonna 2013 yhdessä aluehallintoviraston työsuojeluosaston kanssa perehtyen työn johtoon ja ohjeistukseen. Vaikka Mikkelin työtapaturmista yli 70 % sattuu työpaikoilla, on turvalliseen työmatkaan kiinnitettävä huomiota. Mikkeli johtaa tapaturmaosuutta myös työmatkatapaturmissa verrokkikaupunki Saloon sekä valtakunnalliseen tilastoon nähden. Osin tätä varmasti selittää Mikkelin kaupungin koko ja kuntaliitokset joiden takia työntekijät kulkevat suhteellisen pitkääkin työmatkaa. Myös Mikkelin sijainti Itä-Suomessa ja sitä kautta alueen ilmasto-olosuhteet saattavat selittää tapaturma-alttiutta työmatkalla. Työmatkatapaturmien ehkäisyn paras vaikutin on tiedotus. Mikkelin tuleekin panostaa turvallisen työmatkakulkemisten ohjeistukseen henkilöstölleen. Kokonaisuutena tutkimuksessa tuli esille, että tapaturmien määrä suhteessa asukaslukuun on suhteellisen pieni verraten Saloa ja Mikkeliä. 5 KIITOKSET Kiitokset Salon kaupungin työsuojelupäällikkö Jarmo Parkkiselle, Vakuutusyhtiö Tapiolan tapaturmaosastolle sekä Työturvallisuuskeskukselle hyvästä yhteistyöstä.

14 6 LÄHTEET 12 Työsuojeluhallinto Työsuojeluohjeita ja -oppaita 23. Käsin tehtävät nostot ja siirrot työssä Työtapaturmalaki /608

15 LIITE 1. Sidosryhmät SIDOSRYHMÄ / TÄRKEYS PROJEKTISTA TEHTÄVÄ HYÖDYN SAAJA PROJEKTILLE SAATU HYÖTY PROJEKTISSA Heidi Lepistö / projekti- Erittäin tärkeä Tietoja käytettäväksi Huolehtii projektin päällikkö omassa ammatissa, edistymisestä koko- projektiosaamisen naistasolla. Tulosten kehittyminen sekä yhteenveto. opintopisteet. Mika Tuukkanen / pro- Tärkeä Projektiosaamisen Sidosryhmien hallinta. jektin jäsen kehittyminen, opinto- Tulosten yhteenveto. pisteet. Leena Imppu / projektin Tärkeä Projektiosaamisen Riskien hallinta. Tulos- jäsen kehittyminen, opinto- ten yhteenveto. pisteet. Mikkelin kaupungin Välttämätön Projektin tulokset käy- Projektin tilaaja / ra- henkilöstöpalvelut tettäväksi työturvalli- hoittaja. suuden kehittämisessä. Porvoon kaupungin Erittäin tärkeä Projektin tulokset käy- Vertailutietojen toimit- henkilöstöpalvelut tettäväksi myöhemmin taminen. alkavaan projektiin. Salon kaupungin henki- Erittäin tärkeä Projektin tulokset käy- Vertailutietojen toimit- löstöpalvelut tettäväksi myöhemmin taminen. alkavaan, suurempaan projektiin. Keskinäinen Vakuutus- Erittäin tärkeä Ei käyttöä projektin Vertailutietojen toimit- yhtiö Tapiola, omaisuus- tuloksille. taminen. ja henkilökorvauspalvelut

16 LIITE 2. Riskien kartoitus Tapahtuma, joka voi vaikuttaa projektiin kielteisesti Vaikeudet tietojen saamisessa Kokemuksen puute Todennäköisyys Mahdollista, mutta ei todennäköistä. Vaikuttaa koko projektin ajan. Seuraukset ja hallinta Projektin eteneminen hidastuu. Mahdollisesti tulee suunnitelmiin muutoksia, jos toivottuja tietoja ei ole saatavissa. Projektijohtajalla asemansa puolesta mahdollisuudet tietojen saantiin ovat kuitenkin hyvät. Vaatii projektityöryhmältä neuvonantoa ja -hakua. Ongelmat tie- Epätoden- Työryhmä on sen verran pieni, että tiedonkulku tuskin muo- donkulussa näköistä. dostuu ongelmaksi. Sairastuminen, poissaolot Mahdollista. Flunssakauden lähestyessä sairastumiset ovat jopa todennäköisiä. Tiedonkulusta huolehdittava Tietosuoja Epätodennäköistä. Tuloksista on etua kaikille sidosryhmille, jolloin heillekin on etua antaa tiedot käsiteltäväksi.

17 LIITE 2. Riskien kartoitus

Kuuden yli 50 sairauspäivää aiheuttaneen tapaturman kustannukset olivat yhteensä euroa (sairauspäiviä yhteensä 502 päivää).

Kuuden yli 50 sairauspäivää aiheuttaneen tapaturman kustannukset olivat yhteensä euroa (sairauspäiviä yhteensä 502 päivää). Työsuojelutoimikunta 3 17.03.2016 Kaupunginhallitus 155 25.04.2016 Työsuojelutoimikunta 30 21.09.2016 Kaupunginhallitus 350 10.10.2016 Työtapaturmat vuonna 2015 161/01.04.01/2016 TSTMK 17.03.2016 3 Valmistelu:

Lisätiedot

YHTEISTEN TYÖPAIKKOJEN TYÖTURVALLISUUS TOT -raporttien analyysi

YHTEISTEN TYÖPAIKKOJEN TYÖTURVALLISUUS TOT -raporttien analyysi YHTEISTEN TYÖPAIKKOJEN TYÖTURVALLISUUS TOT -raporttien analyysi Tutkimuksen toteutus ja keskeisiä tuloksia Osa 3. Yhteisten työpaikkojen tapausten ominaisuuksia TOT -tapauksiin 1999-2004 (n=171) (tapaus=menehtynyt)

Lisätiedot

HENKISEN KUORMITTUMISEN HALLINTAMALLI RAISION KAUPUNGISSA. Kaupunginhallituksen hyväksymä

HENKISEN KUORMITTUMISEN HALLINTAMALLI RAISION KAUPUNGISSA. Kaupunginhallituksen hyväksymä HENKISEN KUORMITTUMISEN HALLINTAMALLI RAISION KAUPUNGISSA Kaupunginhallituksen 26.2.2007 hyväksymä 1 2 YLEISTÄ Henkinen hyvinvointi ilmenee työpaikalla monin eri tavoin. Työkykyä edistää ja ylläpitää mm

Lisätiedot

Helsingin kaupungin henkilöstön tapaturmat ja ammattitaudit vuonna 2005

Helsingin kaupungin henkilöstön tapaturmat ja ammattitaudit vuonna 2005 HELSINGIN KAUPUNGIN TIETOKESKUKSEN verkkojulkaisuja 2006 25 Helsingin kaupungin henkilöstön tapaturmat ja ammattitaudit vuonna 2005 Verkkojulkaisu ISSN 1458-5707 ISBN 952-473-736-1 LISÄTIETOJA Sanna Ranto,

Lisätiedot

Ennakoiva työturvallisuuskulttuuri psykososiaalisen kuormituksen valvonnan näkökulmasta

Ennakoiva työturvallisuuskulttuuri psykososiaalisen kuormituksen valvonnan näkökulmasta Ennakoiva työturvallisuuskulttuuri psykososiaalisen kuormituksen valvonnan näkökulmasta Kansainvälinen työturvallisuuspäivä 28.4.2016 Työsuojelutarkastaja Päivi Laakso Työsuojelun vastuualue, ESAVI Työsuojelun

Lisätiedot

Asennetta työhön valmennusohjelma

Asennetta työhön valmennusohjelma Asennetta työhön valmennusohjelma 14.3.2016 Työterveyslaitos Asennetta työhön! -menetelmä www.ttl.fi Yleistä kalvojen käyttäjälle Nämä kalvot on suunniteltu tukemaan Asennetta työhön valmennusmenetelmän

Lisätiedot

Onnella vai osaamisella? Työturvallisuus on kaikkien yhteinen asia.

Onnella vai osaamisella? Työturvallisuus on kaikkien yhteinen asia. Onnella vai osaamisella? Työturvallisuus on kaikkien yhteinen asia. Mitä voin yrittäjänä hyötyä? Turvallisuus ei ole stabiili asia, joka voidaan käyttöönottaa tai saavuttaa. Se on luotava ja ansaittava

Lisätiedot

YRITYSTEN JAKAMINEN SUHTEELLISIIN RISKILUOKKIIN

YRITYSTEN JAKAMINEN SUHTEELLISIIN RISKILUOKKIIN YRITYSTEN JAKAMINEN SUHTEELLISIIN RISKILUOKKIIN Tapaturmavakuutuskeskuksen analyyseja nro 9 12.1.2017 1 Tapaturmavakuutuskeskus Analyyseja nro 9 YRITYSTEN JAKAMINEN SUHTEELLISIIN RISKILUOKKIIN Olisiko

Lisätiedot

Tapaturmat ja väkivallan uhka

Tapaturmat ja väkivallan uhka Tapaturmat ja väkivallan uhka Tuula Putus Turun yliopisto Hoitoalan työtapaturmat Sosiaali- ja terveysalan työssä sattuu Suomessa keskimääräistä vähemmän työtapaturmia. Tapaturmien määrä on kuitenkin ollut

Lisätiedot

Työsuojelupaneeli V TYÖTERVEYSYHTEISTYÖ. Minna Toivanen, Auli Airila & Minna Janhonen

Työsuojelupaneeli V TYÖTERVEYSYHTEISTYÖ. Minna Toivanen, Auli Airila & Minna Janhonen Työsuojelupaneeli V TYÖTERVEYSYHTEISTYÖ Minna Toivanen, Auli Airila & Minna Janhonen 8.5.2015 1 Työsuojelupaneeli V Työsuojelupaneeli on työsuojeluhenkilöstölle suunnattu, ajankohtaisia työelämäasioita

Lisätiedot

Pk-yritys - Hyvä työnantaja 2014 Työolobarometri

Pk-yritys - Hyvä työnantaja 2014 Työolobarometri Pk-yritys - Hyvä työnantaja 2014 Työolobarometri 1 Yritysten määrän kehitys 1990-2013 290 000 282635 270 000 266062 263 001263759 266909 262548 250 000 252 815 230 000 210 000 209151 207493 203542 205468

Lisätiedot

Turvallisuuspoikkeamatiedon keruu Liikenneviraston vesiväylähankkeilla Vuosikatsaus 2012

Turvallisuuspoikkeamatiedon keruu Liikenneviraston vesiväylähankkeilla Vuosikatsaus 2012 Turvallisuuspoikkeamatiedon keruu Liikenneviraston vesiväylähankkeilla Vuosikatsaus 2012 11.3.2013 VUOSIKATSAUS 2012 SISÄLTÖ Työn taustaa Lisätietoja Työn tavoitteita Poikkeamien luokittelu Ilmoitettujen

Lisätiedot

OAJ:n Työolobarometrin tuloksia

OAJ:n Työolobarometrin tuloksia OAJ:n Työolobarometrin tuloksia 31.1.2014 OAJ:n Työolobarometrin perustiedot Kysely toteutettiin loka-marraskuussa 2013 Kyselyn vastaajia 1347 Opetusalan ammattijärjestön ja Finlands Svenska Lärarförbundin

Lisätiedot

LIEKSAN KAUPUNGIN YHTEISTOIMINTASOPIMUS 1 (6) Lieksan kaupunginvaltuusto hyväksynyt

LIEKSAN KAUPUNGIN YHTEISTOIMINTASOPIMUS 1 (6) Lieksan kaupunginvaltuusto hyväksynyt LIEKSAN KAUPUNKI KUNNALLINEN ASETUSKOKOELMA 6/1994 ============================================================ LIEKSAN KAUPUNGIN YHTEISTOIMINTASOPIMUS 1 (6) Lieksan kaupunginvaltuusto hyväksynyt 12.9.1994

Lisätiedot

Tilastotaulukoissa käytetyt luokitukset

Tilastotaulukoissa käytetyt luokitukset Tilastotaulukoissa käytetyt luokitukset Ammattiluokitus Ammatilla tarkoitetaan työtä, jota luokiteltava henkilö tekee työsuhteessa palkansaajana tai yrittäjänä. Julkaisussa käytetään vuosille 2004-2008

Lisätiedot

Lokakuun työllisyyskatsaus 10/2014

Lokakuun työllisyyskatsaus 10/2014 NÄKYMIÄ LOKAKUU 2014 KAAKKOIS-SUOMEN ELY-KESKUS Lokakuun työllikatsaus 10/2014 Julkaisuvapaa tiistaina 25.11.2014 klo 9.00 Kaakkois-Suomen työllikatsaus kuu 2014 Kaakkois-Suomen työttömien työnhakijoiden

Lisätiedot

Ergonomiakorttikoulutus Kouvolassa

Ergonomiakorttikoulutus Kouvolassa Ergonomiakorttikoulutus Kouvolassa Hyvinvointipalvelut 1 Taustaa Kaupungin sairauspoissaoloista v. 2012 37,2% tules vaivoja Perusturvassa on toteutettu ergonomiakoulutusta potilassiirtotilanteisiin v.

Lisätiedot

METKU WP2: Turvallisuusjohtamisjärjestelmät merenkulussa. Jouni Lappalainen

METKU WP2: Turvallisuusjohtamisjärjestelmät merenkulussa. Jouni Lappalainen METKU WP2: Turvallisuusjohtamisjärjestelmät merenkulussa Jouni Lappalainen 0 WP2: Turvallisuusjohtamisjärjestelmät merenkulussa Työpaketissa kaksi selvitetään onko merenkulun turvallisuuskulttuuri muuttunut

Lisätiedot

Tieliikenneonnettomuudet v. 2014: KUNTA ESPOO 9.4.2015

Tieliikenneonnettomuudet v. 2014: KUNTA ESPOO 9.4.2015 1 ONNETTOMUUSMÄÄRÄT JA NIIDEN KEHITYS Vuonna 2014 tapahtui 483 poliisin raportoimaa tieliikenneonnettomuutta (vuonna 2013 luku oli 560). Onnettomuuksista 3 johti kuolemaan ja 102 loukkaantumiseen. Onnettomuuksissa

Lisätiedot

SAIRAUSPOISSAOLOJEN HALLINTA

SAIRAUSPOISSAOLOJEN HALLINTA 1 SAIRAUSPOISSAOLOJEN HALLINTA Sairauspoissaolo tarkoittaa työstä poissaoloa sairaudesta, vammasta tai tapaturmasta johtuvan työkyvyttömyyden vuoksi. Sairauspoissaolojen hallinnan keskeinen tavoite on

Lisätiedot

Tieliikenneonnettomuudet v. 2011-2015: KUNTA LOPPI 30.3.2016

Tieliikenneonnettomuudet v. 2011-2015: KUNTA LOPPI 30.3.2016 1 ONNETTOMUUSMÄÄRÄT JA NIIDEN KEHITYS Vuosina 2011-2015 tapahtui 494 poliisin raportoimaa tieliikenneonnettomuutta (keskimäärin 99 onnettomuutta vuodessa). Onnettomuuksista 3 (1 /v) johti kuolemaan ja

Lisätiedot

Pääset kyselyyn alla olevan linkin kautta ja kyselyn vastausaika päättyy

Pääset kyselyyn alla olevan linkin kautta ja kyselyn vastausaika päättyy Liite 4. Kysely työnantajan edustajalle Kelan työhönkuntoutuksen (TK2) kehittämishankkeesta Hyvä vastaanottaja, Yrityksenne on mukana Kelan työikäisten kuntoutuksen kehittämishankkeessa (TK2-hanke). Hankkeen

Lisätiedot

Turvallisuuspoikkeamatiedon keruu Liikenneviraston tiehankkeilla ja ELY-keskusten liikenne- ja infrastruktuurivastuualueiden

Turvallisuuspoikkeamatiedon keruu Liikenneviraston tiehankkeilla ja ELY-keskusten liikenne- ja infrastruktuurivastuualueiden Turvallisuuspoikkeamatiedon keruu Liikenneviraston tiehankkeilla ja ELY-keskusten liikenne- ja infrastruktuurivastuualueiden hankkeilla Vuosikatsaus 2012 11.3.2013 VUOSIKATSAUS 2012 SISÄLTÖ Työn taustaa

Lisätiedot

Mikä on työtapaturma? Riikka-Liisa Haapanen

Mikä on työtapaturma? Riikka-Liisa Haapanen Mikä on työtapaturma? Riikka-Liisa Haapanen Korvausperiaatteet Osa suomalaista sosiaaliturvaa Perustuu tapaturmavakuutuslakiin (työntekijällä oikeus Korvaukseen / työnantajalla vakuuttamisvelvollisuus)

Lisätiedot

Tammikuun työllisyyskatsaus 1/2013

Tammikuun työllisyyskatsaus 1/2013 NÄKYMIÄ TAMMIKUU 2013 Tammikuun työllikatsaus 1/2013 Julkaisuvapaa tiistaina 26.2.2013 klo 9.00 Kaakkois-Suomen työllikatsaus tammikuu 2013 Kaakkois-Suomen asukkaista oli tammikuun lopussa työttömänä 20114

Lisätiedot

Tieliikenneonnettomuudet v. 2010-2014: KUNTA TAIPALSAARI 30.9.2015

Tieliikenneonnettomuudet v. 2010-2014: KUNTA TAIPALSAARI 30.9.2015 Tieliikenneonnettomuudet v. - : KUNTA TAIPALSAARI 3.9.5 ONNETTOMUUSMÄÄRÄT JA NIIDEN KEHITYS Vuosina - tapahtui 59 poliisin raportoimaa tieliikenneonnettomuutta (keskimäärin onnettomuutta vuodessa). Onnettomuuksista

Lisätiedot

Tämän sopimuksen osapuolina ovat Hirvensalmen, Kangasniemen, Mikkelin, Mäntyharjun ja Pertunmaan kunnat.

Tämän sopimuksen osapuolina ovat Hirvensalmen, Kangasniemen, Mikkelin, Mäntyharjun ja Pertunmaan kunnat. SOPIMUS MIKKELIN SEUDUN YMPÄRISTÖPALVELUISTA (LUONNOS 11.11.2016) Hirvensalmen, Kangasniemen, Mikkelin, Mäntyharjun ja Pertunmaan kuntien valtuustot ovat hyväksyneet sopimuksen eläinlääkintähuollon, ympäristöterveydenhuollon

Lisätiedot

YRITTÄJÄ HYVÄ TYÖNANTAJA

YRITTÄJÄ HYVÄ TYÖNANTAJA YRITTÄJÄ HYVÄ TYÖNANTAJA 1 YRITTÄJÄ HYVÄ TYÖNANTAJA Työmarkkinat ovat murroksessa. Suomea varjostanut taantuma on jatkunut ennätyksellisen pitkään. Pk-yritysten merkitystä ei tule aliarvioida taantumasta

Lisätiedot

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) Toimialan onnettomuudet Osa 7 Sähkö ja hissit

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) Toimialan onnettomuudet Osa 7 Sähkö ja hissit Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) Toimialan onnettomuudet 2015 Osa 7 Sähkö ja hissit Tukesin sähkö- ja hissiturvallisuusvalvonta Valvonnan kohteita mm. sähkölaitteiden ja -tarvikkeiden turvallisuus

Lisätiedot

Tieliikenneonnettomuudet v. 2010: Pertunmaa 15.6.2011

Tieliikenneonnettomuudet v. 2010: Pertunmaa 15.6.2011 1 ONNETTOMUUSMÄÄRÄT JA NIIDEN KEHITYS Vuonna 21 tapahtui 12 poliisin raportoimaa tieliikenneonnettomuutta (vuonna 29 luku oli 16). Onnettomuuksista johti kuolemaan ja 2 loukkaantumiseen. Onnettomuuksissa

Lisätiedot

Etelä-Karjalan Kylät Ry Kellomäentie TAIPALSAARI. Tarjouksen numero S VAKUUTUSTARJOUS

Etelä-Karjalan Kylät Ry Kellomäentie TAIPALSAARI. Tarjouksen numero S VAKUUTUSTARJOUS 16.1.2015 Etelä-Karjalan Kylät Ry Kellomäentie 1 54920 TAIPALSAARI Tarjouksen numero S0353-20150114-122307451 VAKUUTUSTARJOUS Kiitos tarjouspyynnöstänne. Tarjoamme yrityksellenne vakuutusturvaa seuraavasti:

Lisätiedot

PSYKOSOSIAALISET KUORMITUSTEKIJÄT JA NIIDEN ARVIOINTI TYÖPAIKOILLA

PSYKOSOSIAALISET KUORMITUSTEKIJÄT JA NIIDEN ARVIOINTI TYÖPAIKOILLA Työsuojelupaneeli VII PSYKOSOSIAALISET KUORMITUSTEKIJÄT JA NIIDEN ARVIOINTI TYÖPAIKOILLA Minna Toivanen 16.11.2016 10.11.2016 Työsuojelupaneeli VII, Toivanen 2016 1 Työsuojelupaneeli VII Työsuojelupaneeli

Lisätiedot

TURVALLISUUSTIEDON KERUU LIIKENNEVIRASTON TIEOSASTON JA ELY- KESKUSTEN LIIKENNE- JA INFRASTRUKTUURIVASTUUALUEIDEN HANKKEILLA

TURVALLISUUSTIEDON KERUU LIIKENNEVIRASTON TIEOSASTON JA ELY- KESKUSTEN LIIKENNE- JA INFRASTRUKTUURIVASTUUALUEIDEN HANKKEILLA 1 TURVALLISUUSTIEDON KERUU LIIKENNEVIRASTON TIEOSASTON JA ELY- KESKUSTEN LIIKENNE- JA INFRASTRUKTUURIVASTUUALUEIDEN HANKKEILLA Kommentteja ja johtopäätöksiä vuoden 2010 vuosikatsaukseen Dia 2 Työn taustaa

Lisätiedot

Hyvinvointikertomukset ja -strategiat elämään

Hyvinvointikertomukset ja -strategiat elämään Hyvinvointikertomukset ja -strategiat elämään Työkokouspäivä 22.3.2011 Avauspuheenvuoro Yksikön päällikkö Riitta Pöllänen Lapin aluehallintovirasto Lapin aluehallintovirasto, Peruspalvelut, oikeusturva

Lisätiedot

KUNTO Muutoskysely Alkukysely

KUNTO Muutoskysely Alkukysely KUNTO Muutoskysely Alkukysely Muutoskyselyn tavoitteena on auttaa organisaation johtoa suunnittelemaan ja seuraamaan muutosprosessia sekä arvioimaan sen vaikutuksia. Muutoskysely tarjoaa henkilöstölle

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 3/ (5) Kaupunkisuunnittelulautakunta Lsp/

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 3/ (5) Kaupunkisuunnittelulautakunta Lsp/ Helsingin kaupunki Pöytäkirja 3/2017 1 (5) 38 Helsinkiläisten liikkumistottumukset 2016 HEL 2017-000445 T 08 00 00 Hankenumero 0861_8 Päätös päätti merkitä tiedoksi tutkimuksen, jossa on selvitetty helsinkiläisten

Lisätiedot

Pk-yritys Hyvä työnantaja 2010: kaikki kalvot

Pk-yritys Hyvä työnantaja 2010: kaikki kalvot Pk-yritys Hyvä työnantaja 2010: kaikki kalvot Suomen Yrittäjät 30.6.2010 30.6.2010 1 Yritysten määrä kokoluokittain 2008 Pienyritykset (10-49 hlöä); 14 570; 5,5 % Keskisuuret yritykset (50-249 hlöä); 2

Lisätiedot

Turvallisuuspoikkeamien keruu

Turvallisuuspoikkeamien keruu 1 Turvallisuuspoikkeamien keruu Kirjaamisohje turvallisuuskoordinaattoreille ja urakoitsijoille 2013 Turvallisuuspoikkeamatietoa kerätään vuonna 2013 kaikilla n väylähankkeilla ja ELY-keskusten liikennevastuualueiden

Lisätiedot

Kuva 1.1 Onnettomuuksien kokonaismäärän kehitys vakavuuden mukaan

Kuva 1.1 Onnettomuuksien kokonaismäärän kehitys vakavuuden mukaan 1 ONNETTOMUUSMÄÄRÄT JA NIIDEN KEHITYS Vuosina 2008-2012 tapahtui 815 poliisin raportoimaa tieliikenneonnettomuutta (keskimäärin 163 onnettomuutta vuodessa). Onnettomuuksista 3 (1 /v) johti kuolemaan ja

Lisätiedot

1., n= n=485 3., n=497 4., n=484 5., n=489 N., n=999

1., n= n=485 3., n=497 4., n=484 5., n=489 N., n=999 Työskentelin syventäviin tai ammattiaineisiin liittyvässä kesätyössä Olin opintoja sivuavassa kesätyössä / ns. "haalariharjoittelussa" 100 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0 1., n=350 2. n=485 3., n=497 4.,

Lisätiedot

Merimiesten asenteet ja turvallisuuskulttuuri. Jouni Lappalainen

Merimiesten asenteet ja turvallisuuskulttuuri. Jouni Lappalainen Merimiesten asenteet ja turvallisuuskulttuuri Jouni Lappalainen 22.09.09 0 Tutkimuksen tarkoitus Onko merenkulun turvallisuuskulttuuri muuttunut ISM-koodin käyttöönoton jälkeen? Kirjallisuustutkimus Haastattelututkimus

Lisätiedot

Valtakunnallinen kunta-alan työsuojelun valvontahanke vuosina

Valtakunnallinen kunta-alan työsuojelun valvontahanke vuosina Valtakunnallinen kunta-alan työsuojelun valvontahanke vuosina 2012-2015 Arto Teronen Kuntahanke 2012-2015, visio ja ydinviestit Työsuojelun yhteistoiminnan toteutuminen Ajantasainen työsuojelun toimintaohjelma

Lisätiedot

TYÖSUOJELUVASTUUT ESIMIESTYÖSSÄ

TYÖSUOJELUVASTUUT ESIMIESTYÖSSÄ TYÖSUOJELUVASTUUT ESIMIESTYÖSSÄ Koulutuksen tavoite on antaa esimiehille valmiudet ottaa vastuu henkilöstön työturvallisuudesta perehdyttämällä osallistujat työturvalainsäädännön vaatimuksiin ja esimiestyöhön

Lisätiedot

Työn kaari kuntoon. Palvelut työntekijälle työkyvyn heiketessä

Työn kaari kuntoon. Palvelut työntekijälle työkyvyn heiketessä Työn kaari kuntoon Palvelut työntekijälle työkyvyn heiketessä 2 Keva tukee työssä jatkamista työkyvyn heikentyessä Jos sinulla on sairaus, jonka vuoksi työkykysi on uhattuna, Kevan tukema ammatillinen

Lisätiedot

PELASTUSALAN TYÖTURVALLISUUSKOULUTUKSEN KEHITTÄMISHANKE TYÖTURVA07. uhka- ja väkivaltatilanteet HÖÖK HANKKEEN KÄYNNISTYMINEN

PELASTUSALAN TYÖTURVALLISUUSKOULUTUKSEN KEHITTÄMISHANKE TYÖTURVA07. uhka- ja väkivaltatilanteet HÖÖK HANKKEEN KÄYNNISTYMINEN PELASTUSALAN TYÖTURVALLISUUSKOULUTUKSEN KEHITTÄMISHANKE TYÖTURVA07 uhka- ja väkivaltatilanteet HANKKEEN KÄYNNISTYMINEN 1. Omat kokemukset aiheesta, keskustelut, julkisuus, jne. 2. Pelastusopisto ja Savon

Lisätiedot

TILASTOKATSAUS 2:2017

TILASTOKATSAUS 2:2017 TILASTOKATSAUS 2:2017 11.1.2017 PENDELÖINTI VANTAAN SUURALUEILLE JA SUURALUEILTA 2014 Yhteenveto: Työpaikat ja työvoima n suuralueilla sekä pendelöinti Helsingin seudulla vuosina 2010 2014 Työpaikkoja

Lisätiedot

KAJAANIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2009 1

KAJAANIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2009 1 KAJAANIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2009 1 Työsuojelutoimikunta 16.03.2009 AIKA 16.03.2009 klo 13:00-14:26 PAIKKA kaupungintalo, neuvotteluhuone Leino KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja

Lisätiedot

Kokonaisvaltainen turvallisuuden hallinta työpaikoilla

Kokonaisvaltainen turvallisuuden hallinta työpaikoilla Kokonaisvaltainen turvallisuuden hallinta työpaikoilla 15.11.2016 1 Työsuojelu strategia 2020 (STM) Kolmikannassa laaditut työympäristön ja työhyvinvoinnin linjaukset Tavoitetila - Ammattitautien määrä

Lisätiedot

Otanko riskin vai vältänkö vaaran? - tutkimustietoa ja selviytymiskeinoja

Otanko riskin vai vältänkö vaaran? - tutkimustietoa ja selviytymiskeinoja Otanko riskin vai vältänkö vaaran? - tutkimustietoa ja selviytymiskeinoja Timo Leino LT, työterveyshuollon ja työlääketieteen erikoislääkäri Nuoret ja työ ohjelman koordinaattori Yliopistojen 22. työsuojelupäivät

Lisätiedot

SEURAUKSET. - henkilökunnan / asiakkaan vammautuminen / menehtyminen. - voinnin huonontuminen - väkivaltaisuus - itsetuhoisuus

SEURAUKSET. - henkilökunnan / asiakkaan vammautuminen / menehtyminen. - voinnin huonontuminen - väkivaltaisuus - itsetuhoisuus LIITE 1. RISKIEN ARVIOINTI kotiin annettavissa palveluissa RISKI (mielenterveysasiakkailla) Fyysinen väkivalta - lääkitys ei toteudu - päihteet - henkilökunnan / asiakkaan vammautuminen / - psyykkisen

Lisätiedot

Järvenpään, Keravan ja Tuusulan liikenneturvallisuussuunnitelmat. Onnettomuustarkasteluja 2/2013

Järvenpään, Keravan ja Tuusulan liikenneturvallisuussuunnitelmat. Onnettomuustarkasteluja 2/2013 Järvenpään, Keravan ja Tuusulan liikenneturvallisuussuunnitelmat Onnettomuustarkasteluja 2/2013 Kalvosarjan sisältö Yleinen onnettomuuskehitys Lähde: Tilastokeskus Onnettomuuksien osalliset Lähteet: Tilastokeskus

Lisätiedot

Projektityö. Vuosina vastavalmistuneiden vastauksista poimittua. Suunnittelija Outi Suorsa. UEF // University of Eastern Finland

Projektityö. Vuosina vastavalmistuneiden vastauksista poimittua. Suunnittelija Outi Suorsa. UEF // University of Eastern Finland Projektityö Vuosina 2010-14 vastavalmistuneiden vastauksista poimittua Suunnittelija Outi Suorsa Taustatiedot Tiedot perustuvat v.2011-2015 vastavalmistuneille tehdystä kyselystä (vuosina 2010-2014 loppututkinnon

Lisätiedot

Valtio-oppi. Tilanne vuosi valmistumisen jälkeen (n=52) Työssä olevista (n=38)

Valtio-oppi. Tilanne vuosi valmistumisen jälkeen (n=52) Työssä olevista (n=38) Valtio-oppi Tampereen yliopistossa on seurattu vastavalmistuneiden maistereiden työllistymistä jo vuodesta 99 lähtien. Seurannan tuottajana on U&R (Ura- ja rekrytointipalvelut). Maisterin tutkinnon suorittaneet

Lisätiedot

2016:31. Helsingin kaupungin henkilöstön työtapaturmat ja ammattitaudit vuonna 2015

2016:31. Helsingin kaupungin henkilöstön työtapaturmat ja ammattitaudit vuonna 2015 2016:31 Helsingin kaupungin henkilöstön työtapaturmat ja ammattitaudit vuonna 2015 Raportin sisältö Työtapaturmat vuonna 2015 - aineisto ja raportin rakenne... 2 Työtapaturmien kokonaismäärä 2015 ja kehitys

Lisätiedot

-Step. Alkoholihaittojen ehkäisyyn työpaikoilla

-Step. Alkoholihaittojen ehkäisyyn työpaikoilla A -Step Alkoholihaittojen ehkäisyyn työpaikoilla Työpaikan alkoholihaitat puheeksi ja hallintaan Tämä A-Step -vihkonen on työväline alkoholiasioiden yhteiseen käsittelyyn työpaikalla. Se on kehitetty Työterveyslaitoksen

Lisätiedot

KUNTO Muutoksen seurantakysely

KUNTO Muutoksen seurantakysely KUNTO Muutoksen seurantakysely Muutoksen seurantakyselyn tavoitteena on auttaa organisaation johtoa seuraamaan muutosprosessia ja arvioimaan sen vaikutuksia. Kysely tarjoaa henkilöstölle mahdollisuuden

Lisätiedot

JOUTSASOPIMUS JA LOMAUTUKSET

JOUTSASOPIMUS JA LOMAUTUKSET JOUTSAN HENKILÖSTÖKERTOMUS VUODELTA 2015 SISÄLLYSLUETTELO JOUTSASOPIMUS JA LOMAUTUKSET 1 1. HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ JA JAKAUMA SEKTOREITTAIN. 2 2. IKÄ-JA SUKUPUOLIJAKAUMA.. 3 3. IKÄRAKENNE 4 4. PALVELUSSUHTEEN

Lisätiedot

Kyselytutkimus Itä-Suomen kuntatyöntekijöiden työmatkaliikkumisesta

Kyselytutkimus Itä-Suomen kuntatyöntekijöiden työmatkaliikkumisesta Kyselytutkimus Itä-Suomen kuntatyöntekijöiden työmatkaliikkumisesta Itä-Suomen liikennejärjestelmän tila Juha Heltimo, Strafica Oy 17.11.2014 Yleistä kyselystä Kyselytutkimus on osa Itä-Suomen liikennejärjestelmän

Lisätiedot

Ergonomia työterveyden edistäjänä

Ergonomia työterveyden edistäjänä Ergonomia työterveyden edistäjänä Työterveyslaitoksen koulutus 2016 Mika Nyberg, TtM, tft, erityisasiantuntija mika.nyberg@ttl.fi, Työterveyslaitos, Tampere Työterveyshuolto - Ergonomia Ergonomia on ihmisen

Lisätiedot

TYÖHYVINVOINTI- KYSELY MATEMAATTIS- LUONNONTIETEELLINEN TIEDEKUNTA TIETOJENKÄSITTELY- TIETEEN LAITOS

TYÖHYVINVOINTI- KYSELY MATEMAATTIS- LUONNONTIETEELLINEN TIEDEKUNTA TIETOJENKÄSITTELY- TIETEEN LAITOS TYÖHYVINVOINTI- KYSELY MATEMAATTIS- LUONNONTIETEELLINEN TIEDEKUNTA TIETOJENKÄSITTELY- TIETEEN LAITOS 2015-2013 Työhyvinvointikysely Taustatiedot Sukupuoli: 10 8 69.0 % 72.5 % 6 4 31.0 % 27.5 % 2 Nainen

Lisätiedot

TILASTOKATSAUS 19:2016

TILASTOKATSAUS 19:2016 TILASTOKATSAUS 19:2016 21.10.2016 TYÖPAIKAT JA TYÖSSÄKÄYNNIN MUUTOS VANTAALLA, ESPOOSSA, HELSINGISSÄ JA KUUMA-ALUEELLA VIIME VUOSINA Vantaalla oli vuoden 2014 lopussa 107 330 työpaikkaa ja 99 835 henkilöä

Lisätiedot

Turvallisuuspoikkeaman ilmoittaminen ja käsittely

Turvallisuuspoikkeaman ilmoittaminen ja käsittely 1 OHJE 1 (4) Suunnittelu ja hankkeet -osasto Vastaanottaja - Säädösperusta Korvaa Vna 372/2011 3 TURI-järjestelmä: poikkeamahallinnan käyttöohje 20.6.2016 Turvallisuuspoikkeamien ilmoittaminen ja käsittely

Lisätiedot

Kirjastoautotoiminta murroksessa yhteenveto kirjastoautojen tilanteesta Suomessa

Kirjastoautotoiminta murroksessa yhteenveto kirjastoautojen tilanteesta Suomessa 9.8.2016 Kirjastoautotoiminta murroksessa yhteenveto kirjastoautojen tilanteesta Suomessa Taustaa Suomen kirjastoseura selvitti kirjastoautojen tilannetta verkkokyselyllä kesäkuussa 2016. Kysely lähetettiin

Lisätiedot

Henkinen työsuojelu Pelastuslaitoksissa

Henkinen työsuojelu Pelastuslaitoksissa Henkinen työsuojelu Pelastuslaitoksissa Saku Sutelainen 20.4. Vierumäki 2 Työhyvinvointi tehdään yhdessä Työhyvinvoinnin edistäminen kuuluu sekä työnantajalle että työntekijöille. Työnantajan on huolehdittava

Lisätiedot

MITEN VOIT JOHTAJA? Miten voit johtaja? tutkimusraportti. Elon ja LähiTapiolan teettämä, johtajan työhyvinvointia tarkasteleva tutkimus Elokuu 2015

MITEN VOIT JOHTAJA? Miten voit johtaja? tutkimusraportti. Elon ja LähiTapiolan teettämä, johtajan työhyvinvointia tarkasteleva tutkimus Elokuu 2015 MITEN VOIT JOHTAJA? Miten voit johtaja? tutkimusraportti Elon ja LähiTapiolan teettämä, johtajan työhyvinvointia tarkasteleva tutkimus Elokuu 2015 AIHE KOETTIIN KIINNOSTAVAKSI YLI TUHAT VASTAAJAA 1008

Lisätiedot

Joulukuun työllisyyskatsaus 12/2012

Joulukuun työllisyyskatsaus 12/2012 NÄKYMIÄ JOULUKUU 2012 Joulukuun työllikatsaus 12/2012 Julkaisuvapaa tiistaina 22.1.2013 klo 9.00 Kaakkois-Suomen työllikatsaus kuu 2012 Työttömänä olevien työnhakijoiden määrä oli Kaakkois-Suomessa vuoden

Lisätiedot

TYÖSSÄ, TYÖKYVYTTÖMÄNÄ VAI TYÖTTÖMÄNÄ?

TYÖSSÄ, TYÖKYVYTTÖMÄNÄ VAI TYÖTTÖMÄNÄ? TYÖSSÄ, TYÖKYVYTTÖMÄNÄ VAI TYÖTTÖMÄNÄ? Vakavassa työtapaturmassa vahingoittuneiden rekisteriaineistoon perustuva viisivuotisseuranta 2008-2013 Jarna Kulmala Tiivistelmä hankeraportista Tutkimuksessa on

Lisätiedot

YKSILÖIDEN TYÖPANOS JA TYÖYKSIKÖIDEN AIKAANSAAVUUS VALTIOLLA

YKSILÖIDEN TYÖPANOS JA TYÖYKSIKÖIDEN AIKAANSAAVUUS VALTIOLLA YKSILÖIDEN TYÖPANOS JA TYÖYKSIKÖIDEN AIKAANSAAVUUS VALTIOLLA Työyhteisöjen aikaansaavuus mistä se syntyy ja miten sitä voi tukea? Irma Väänänen-Tomppo, erikoistutkija Valtiokonttori, Talous ja henkilöstö

Lisätiedot

Henkilöstökertomus 2014

Henkilöstökertomus 2014 Iitin kunta Henkilöstökertomus 2014 445 / 02.01.02 / 2014 Kunnanhallitus 3.8.2015 Kunnanvaltuusto Sisällys 1. Henkilöstörakenne... 3 2. Poissaolot... 8 3. Eläköityminen... 11 4. Henkilöstökulut... 12 2

Lisätiedot

YHTEISET TYÖPAIKAT TUTKIMUS-, VALVONTA- JA VIESTINTÄHANKKEEN TUTKIMUSOSIO YHTEISET TYÖPAIKAT KOKOUS 4/2016, PÄIVI KEKKONEN, SUUNNITTELIJA

YHTEISET TYÖPAIKAT TUTKIMUS-, VALVONTA- JA VIESTINTÄHANKKEEN TUTKIMUSOSIO YHTEISET TYÖPAIKAT KOKOUS 4/2016, PÄIVI KEKKONEN, SUUNNITTELIJA YHTEISET TYÖPAIKAT TUTKIMUS-, VALVONTA- JA VIESTINTÄHANKKEEN TUTKIMUSOSIO YHTEISET TYÖPAIKAT KOKOUS 4/2016, 6.9.2016 PÄIVI KEKKONEN, SUUNNITTELIJA TUTKIMUSOSION TOTEUTUS Ajoittuu aikavälille heinäkuu-joulukuu

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 94. Kaupunginhallitus 31.03.2014 Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 94. Kaupunginhallitus 31.03.2014 Sivu 1 / 1 Kaupunginhallitus 31.03.2014 Sivu 1 / 1 1405/01.00.02/2014 94 Henkilöstökertomus vuodelta 2013 Valmistelijat / lisätiedot: Jere Kunnas, puh. 046 877 3285 etunimi.sukunimi@espoo.fi Päätösehdotus Kaupunginjohtaja

Lisätiedot

Kunnat ulkoistavat palvelujaan. Mitä tapahtuu eläkemaksuille ja eläkkeille?

Kunnat ulkoistavat palvelujaan. Mitä tapahtuu eläkemaksuille ja eläkkeille? 1 Kunnat ulkoistavat palvelujaan Mitä tapahtuu eläkemaksuille ja eläkkeille? 2 Mitä palveluita uudelleen järjestettäessä on hyvä muistaa? Yksittäinen kuntatyönantaja ei vapaudu kokonaan kunnallisista eläkemaksuista,

Lisätiedot

Pohjois-Pohjanmaan työllisyyskatsaus 12/2015

Pohjois-Pohjanmaan työllisyyskatsaus 12/2015 NÄKYMIÄ JOULUKUU 2015 POHJOIS-POHJANMAAN ELY-KESKUS Pohjois-Pohjanmaan työllisyyskatsaus 12/2015 Julkaisuvapaa keskiviikkona 27.01.2016 klo 9.00 Työllisyyden trendit Pohjois-Pohjanmaalla Uusia avoimia

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysalan oppimisympäristöjen turvallisuusopas. Oppaat ja käsikirjat 2014:1. Opetushallitus.

Sosiaali- ja terveysalan oppimisympäristöjen turvallisuusopas. Oppaat ja käsikirjat 2014:1. Opetushallitus. Sosiaali- ja terveysalan oppimisympäristöjen turvallisuusopas. Oppaat ja käsikirjat 2014:1. Opetushallitus. Tredu Hyvinvointi 8.8.2014 Raili Hakala LaatuPeda-projekti Oppaan tarkoitus ja sisältö Turvallisen

Lisätiedot

Työtapaturmia Suomessa vuonna 2014

Työtapaturmia Suomessa vuonna 2014 Työmarkkinat 206 Työtapaturmat 204 Työtapaturmia 24 000 Suomessa vuonna 204 Vuoden 204 aikana Suomessa sattui yhteensä hieman alle 24 000 työtapaturmaa. Palkansaajille näistä sattui noin 3 000 ja yrittäjille

Lisätiedot

SÄHKÖALAN AMMATTILAISILLE SATTUNEET SÄHKÖTYÖTAPATURMAT TU- KESIN JA TVL:N REKISTEREISSÄ

SÄHKÖALAN AMMATTILAISILLE SATTUNEET SÄHKÖTYÖTAPATURMAT TU- KESIN JA TVL:N REKISTEREISSÄ TAMPEREEN TEKNILLINEN YLIOPISTO Teollisuustalouden laitos Turvallisuuden johtaminen ja suunnittelu SÄHKÖALAN AMMATTILAISILLE SATTUNEET SÄHKÖTYÖTAPATURMAT TU- KESIN JA TVL:N REKISTEREISSÄ Vaarallisten työskentelytapojen

Lisätiedot

KULJETUSPALVELUHAKEMUS Saapunut

KULJETUSPALVELUHAKEMUS Saapunut KULJETUSPALVELUHAKEMUS Saapunut (Työntekijä täyttää) Hakijan henkilötiedot Sukunimi Puhelinnumero Etunimet Sähköpostiosoite Osoite Ammatti Henkilötunnus Hakijan kanssa samassa taloudessa / kiinteistössä

Lisätiedot

Sosiaalinen arviointi Louhelassa. Synnöve Sternberg 2016

Sosiaalinen arviointi Louhelassa. Synnöve Sternberg 2016 Sosiaalinen arviointi Louhelassa Synnöve Sternberg 2016 Mistä lähdimme Louhela oli mukana Näky-hankkeissa 2008-2014, joissa lähdettiin liikkeelle sosiaalisen tilinpidon menetelmästä ja päästiin sosiaaliseen

Lisätiedot

KOULUTUKSESTA TYÖELÄMÄÄN YHTÄLÄISET MAHDOLLISUUDET MAAHANMUUTTAJILLE PROJEKTI

KOULUTUKSESTA TYÖELÄMÄÄN YHTÄLÄISET MAHDOLLISUUDET MAAHANMUUTTAJILLE PROJEKTI Koulutus- ja kehittämiskeskus Palmenia Arja Haapakorpi.5.009 KOULUTUKSESTA TYÖELÄMÄÄN YHTÄLÄISET MAHDOLLISUUDET MAAHANMUUTTAJILLE PROJEKTI OPPIMISVERKOSTOTAPAAMISTEN ARVIOINTIRAPORTTI - Monikulttuurinen

Lisätiedot

Sukupuolten ammatillisen eriytymisen mittarit, kehitys ja rakenne

Sukupuolten ammatillisen eriytymisen mittarit, kehitys ja rakenne Sukupuolten ammatillisen eriytymisen mittarit, kehitys ja rakenne Segregaatio ja sukupuolten väliset palkkaerot -hankkeen päätösseminaari 25.4.2008 Helsinki Sami Napari (ETLA) Esityksen rakenne! Johdanto

Lisätiedot

Elokuun työllisyyskatsaus 8/2014

Elokuun työllisyyskatsaus 8/2014 NÄKYMIÄ ELOKUU 2014 Elokuun työllisyyskatsaus 8/2014 Julkaisuvapaa tiistaina 23.9.2014 klo 9.00 Kaakkois-Suomen työllisyyskatsaus elokuu 2014 Työttömien työnhakijoiden määrä kasvoi elokuussa edelleen,

Lisätiedot

Henkilöstö - riski ja voimavara Onko hallittavissa?

Henkilöstö - riski ja voimavara Onko hallittavissa? Tapiolan tehtävänä on tuottaa asiakkailleen etuja sekä Tapiolan näkemys yritystoiminnan riskialueista kestäviä hyvinvoinnin ja menestyksen ratkaisuja. Yksilö Työyhteisö Kansainvälisyys Liiketoiminnan muutokset

Lisätiedot

Turvallisuuspoikkeamatiedon keruu, Liikenneviraston rautatietoimintojen turvallisuuspoikkeamat Vuosikatsaus 2012

Turvallisuuspoikkeamatiedon keruu, Liikenneviraston rautatietoimintojen turvallisuuspoikkeamat Vuosikatsaus 2012 Turvallisuuspoikkeamatiedon keruu, Liikenneviraston rautatietoimintojen turvallisuuspoikkeamat Vuosikatsaus 2012 11.3.2013 VUOSIKATSAUS 2012 SISÄLTÖ Työn taustaa Lisätietoja Työn tavoitteita Poikkeamien

Lisätiedot

Valtakunnallinen kunta-alan työsuojelun valvontahanke vuosina 2012 2015

Valtakunnallinen kunta-alan työsuojelun valvontahanke vuosina 2012 2015 Valtakunnallinen kunta-alan työsuojelun valvontahanke vuosina 2012 2015 Turvallinen, terveellinen ja tuottava kuntatyö 2015 Loppuseminaari 12.4.2016 1 Hankkeen valvonnan tavoitteet Keskeisenä tavoitteena

Lisätiedot

Espoon seurakuntayhtymän vakuutukset

Espoon seurakuntayhtymän vakuutukset Espoon seurakuntayhtymän vakuutukset 12.4.2012 Työntekijöitä koskevat Lakisääteinen tapaturmavakuutus Työntekijäin ryhmähenkivakuutus Työttömyysvakuutus Seurakuntalaisia koskevat Vapaaehtoinen ryhmätapaturmavakuutus

Lisätiedot

Tilastotietoa aikuiskoulutustuen hakijoista ja käytöstä 9.10.2015

Tilastotietoa aikuiskoulutustuen hakijoista ja käytöstä 9.10.2015 Tilastotietoa aikuiskoulutustuen hakijoista ja käytöstä 9.10.2015 Aikuiskoulutustuki 2 Aikuiskoulutustuki 3 MEUR Aikuiskoulutustuen rahoitusvastuu on jaettu kolmikantaisesti. Työttömyysvakuutusmaksuista

Lisätiedot

Turvallisuus hallintaan -oppimisverkostohanke > mistä on kysymys?

Turvallisuus hallintaan -oppimisverkostohanke > mistä on kysymys? Turvallisuus hallintaan -oppimisverkostohanke 2012-2015 -> 2016 - mistä on kysymys? 11052016 1 Lähtökohtia Kunta-ala v. 2013 -> 2014 -> 2015 -> 2016 304 kuntaa, 127 kuntayhtymää Kymmeniä tuhansia työ-

Lisätiedot

Valtion henkilöstön työtyytyväisyys vuonna 2016 (VMBaro) Sisältö

Valtion henkilöstön työtyytyväisyys vuonna 2016 (VMBaro) Sisältö Sisältö Raporttikokonaisuus sisältää v. 2016 työtyytyväisyystiedot: - n henkilöstölle yhteensä - Valtion henkilöstölle luokiteltuna sukupuolen, iän, vakinaisuuden, hallinnonalan, virastotyypin, henkilöstöryhmän

Lisätiedot

Hyvinvointia työstä

Hyvinvointia työstä Hyvinvointia työstä www.ttl.fi/sujuva Julkaistu 11.05.2015 1 Inhimilliset virheet ja niiden vähentäminen työpaikoilla Sujuvaa työtä, vähemmän virheitä -tutkimushankkeen tuloksia Vuokko Puro, Henriikka

Lisätiedot

Pirkanmaan työ- ja elinkeinotoimiston tiedote Joulukuun 2015 tilannekatsaus (tilastopäivä )

Pirkanmaan työ- ja elinkeinotoimiston tiedote Joulukuun 2015 tilannekatsaus (tilastopäivä ) Pirkanmaan työ- ja elinkeinotoimiston tiedote 27.1.2016 Joulukuun 2015 tilannekatsaus (tilastopäivä 31.12.2015) Työttömyyden vuositason kasvu hidastui edelleen Pirkanmaan TE-toimistossa oli joulukuun 2015

Lisätiedot

Menetetyn työpanoksen arviointi sisäilmaongelmissa. Markku Seuri

Menetetyn työpanoksen arviointi sisäilmaongelmissa. Markku Seuri Menetetyn työpanoksen arviointi sisäilmaongelmissa Markku Seuri 16.3.2016 Miksi arvioida sisäilman taloudellisia vaikutuksia? Yleisellä tasolla tiedämme sisäilman vaikuttavan tuottavuuteen Yksittäisessä

Lisätiedot

Kieliaineistojen käyttöoikeuksien hallinnan tietojärjestelmä

Kieliaineistojen käyttöoikeuksien hallinnan tietojärjestelmä Kieliaineistojen käyttöoikeuksien hallinnan tietojärjestelmä Omistaja Tyyppi Tiedoston nimi Turvaluokitus Kohderyhmä Turvaluokituskäytäntö --- SE/Pekka Järveläinen Projektisuunnitelma projektisuunnitelma_kielihallinto.doc

Lisätiedot

Työhyvinvoinnin vuosikymmenet

Työhyvinvoinnin vuosikymmenet kuntoutuksen ja työhyvinvoinnin erikoislehti Työhyvinvoinnin vuosikymmenet Työyhteisö keskeisessä roolissa: SAIRAUSPOISSAOLOT PUOLITTUIVAT VERVE 1965-2015 Palvelujärjestelmän MONIMUTKAISUUS HÄMMENTÄÄ TYÖKYKYJOHTAMINEN

Lisätiedot

Työpaikkojen kestävä liikkuminen - päättäjäkyselyn tuloksia -webinaarin

Työpaikkojen kestävä liikkuminen - päättäjäkyselyn tuloksia -webinaarin Työpaikkojen kestävä liikkuminen - päättäjäkyselyn tuloksia -webinaarin 28.6.2016 Aloitamme klo 9.00 Kysymykset viestitoiminnon kautta Webinaari tallennetaan AIKATAULU JA OHJELMA Linjat aukeavat klo 8.45

Lisätiedot

Khall Kvalt JUUAN KUNNAN HENKILÖSTÖRAPORTTI VUODELTA 2015

Khall Kvalt JUUAN KUNNAN HENKILÖSTÖRAPORTTI VUODELTA 2015 Khall Kvalt JUUAN KUNNAN HENKILÖSTÖRAPORTTI VUODELTA 2015 Sisällysluettelo 1.Vakinainen henkilöstö palvelualueittain 2. Vakinaisen henkilöstön ikärakenne 3. Eläkeiän saavuttavat vuosina 2016-2025 4. Henkilöstömenot

Lisätiedot

Soidinpuiston ykk, U-6553 Turvallisuusasiakirja

Soidinpuiston ykk, U-6553 Turvallisuusasiakirja Turvallisuusasiakirja Pornaisissa 28.12.2014 Suunnitellut: Ins. (amk) Heikki Väisänen A-lk:n betonisiltojen korjaussuunnittelija Tarkastanut: Ins. Jyrki Hämäläinen A-lk:n betonisiltojen korjaussuunnittelija

Lisätiedot

yrittäjän työterveyshuolto

yrittäjän työterveyshuolto yrittäjän työterveyshuolto Tiivistelmä 1 Yrittäjän oma hyvinvointi on tärkeää niin yrittäjän itsensä kuin koko liiketoiminnan kannalta. Hyvinvoinnin yksi osatekijä on toimiva työterveyshuolto. Työterveyshuollolla

Lisätiedot

Yksilötutka-työhyvinvointikysely

Yksilötutka-työhyvinvointikysely Yksilötutka-työhyvinvointikysely Yksilötutka-työhyvinvointikyselyllä kartoitetaan, mikä on vastaajan oma arvio työhyvinvointinsa tilasta tällä hetkellä. Vastaaminen on vapaaehtoista ja tapahtuu anonyymisti.

Lisätiedot

Mikkeli H208, Sln 231, Kotka C2010, Kouvola Pajakabinetti

Mikkeli H208, Sln 231, Kotka C2010, Kouvola Pajakabinetti Pöytäkirja 1/2016 1 (12) Työsuojelutoimikunta 14.03.2016 Aika 14.03.2016 klo 13:08-13:39 Paikka Mikkeli H208, Sln 231, Kotka C2010, Kouvola Pajakabinetti Käsitellyt asiat Asia Otsikko Sivu 1 Kokouksen

Lisätiedot

OSASAIRAUSPÄIVÄRAHA JA TAPATURMAVAKUUTUS

OSASAIRAUSPÄIVÄRAHA JA TAPATURMAVAKUUTUS TAPATURMA-ASIAIN KORVAUSLAUTAKUNTA KIERTOKIRJE 4/2008 Bulevardi 28 00120 Helsinki Puhelin (09) 680 401 20.2.2008 Faksi (09) 604 714 Merja Salonen 1(5) OSASAIRAUSPÄIVÄRAHA JA TAPATURMAVAKUUTUS Vuoden 2007

Lisätiedot