Monimuotoisuutta tukevalla johtamisella uusia toimintatapoja. Mitä tutkimuksesta nousi esiin?

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Monimuotoisuutta tukevalla johtamisella uusia toimintatapoja. Mitä tutkimuksesta nousi esiin?"

Transkriptio

1 Monimuotoisuutta tukevalla johtamisella uusia toimintatapoja. Mitä tutkimuksesta nousi esiin? KAIKILLE SOPIVA TYÖ! -seminaari Aulikki Sippola, KTT, FIBS yritysvastuuverkosto

2

3 FIBS johtava yhteiskunta/yritysvastuun järjestö Edistämme yritysten/organisaatioiden vastuuta toimintansa yhteiskunnallisista vaikutuksista Lakien noudattaminen ja kannattava toiminta edellytys Hyötyjen maksimointi ei ainoastaan osakkeenomistajille vaan myös muille sidosryhmille Haittavaikutusten minimointi Vastuullisuus ja kestävät toimintatavat ovat keskeisiä menestystekijöitä, kun kilpaillaan työntekijöistä, asiakkaista ja sijoituspäätöksistä.

4 Esityksen sisältö Tutkimuksen tausta Monimuotoisen työyhteisön kehittäminen ja johtaminen Tutkimuksen esittely Tutkimustulokset Johtopäätökset

5 Tutkimuksen tausta Paineet työelämän yhdenvertaisuuteen kasvavat Lainsäädäntö ei riitä Paljon erilaisia keinoja ja tapoja edistää osatyökykyisten osallistumista työelämään Ratko-malli uudenlainen lähestymistapa (työyhteisölähtöinen työllistämisen malli) Mallin toimintaedellytykset yksilön, työyhteisön ja johtamisen näkökulmista

6 Syitä monimuotoisuuden johtamiseen 1.Lainsäädäntö Ihmisoikeudet Yhdenvertaisuus Tasa-arvo Inhimillisen pääoman hyödyntäminen Kilpailukyky Monimuotoisuuden johtaminen Yhteiskunta/ yritysvastuu Eettiset toimintatavat 2.(Liike)toiminta -hyödyt 3.Eettiset syyt Työnantaja/ julkisuuskuva Työttömyys/syrjäytyminen Työvoimapula

7 2. Monimuotoisuuden johtaminen on... inhimillisen pääoman hyödyntämistä kilpailukykyä voimavara tehokkuutta yhdenvertaisuutta parempia tuotteita ja palveluita uusia työnteon tapoja liiketoimintamahdollisuus työhyvinvointia tyytyväisiä asiakkaita innovaatioita maineen hallintaa...vastuullista yritystoimintaa

8 3.Sosiaalisen vastuun sisältö Työturvallisuuden, työhyvinvoinnin, laadukkaan (työ)elämän edistäminen: työllistäminen, työolosuhteet, ihmisoikeuksien kunnioittaminen Yhdenvertaisen kohtelun edistäminen, syrjinnän estäminen, heikommassa asemassa olevat Kuluttaja-asiat: Palvelujen ja tuotteiden turvallisuus, tiedon saanti, oikeussuoja, esteettömyys, saavutettavuus Sidosryhmä-/lähiyhteisöyhteistyö

9 Vastuullinen toimija/yritys Yhdistää yhdenvertaisen kohtelun ja jokaisen yksilön (monimuotoisuuden) arvostamisen ja hyödyntämisen riippumatta hänen ominaisuuksistaan. Uskoo/tahtoo että aidosti monimuotoinen henkilöstö, asiakaskunta ja kumppanuusverkoston tuovat lisäarvoa. Näkee että se tapahtuu oikeudenmukaisen johtamisen kautta. RATKO-malli keino rakentaa monimuotoisuuttaa arvostavaa ja tukevaa organisaatiota

10 Ratko-malli ja monimuotoisuuden johtaminen LAINSÄÄDÄNTÖ Ratko (LIIKE)TOIMINTA HYÖDYT EETTISET SYYT YHTEISKUNTAVASTUU

11 Johtamisen tutkimusosio Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää: 1) miten Ratko-mallin käyttöönotto vaikuttaa henkilöstöjohtamiseen? 2) miten monimuotoisuusjohtamisen periaatteet tukevat Ratkomallin toimivuutta sekä varmistavat sen aiheuttamien toimintatapamuutosten pysyvyyden?

12 Ratko-mallin elementit ja henki tukevat yksilön työssä suoriutumista

13 Työssä suoriutuminen/pärjääminen Suoriutuminen riippuu yksilön osaamisen lisäksi mm. työnteon puitteista ja järjestelyistä, työyhteisöstä tai johtamisesta: Päätöksentekotapa: mahdollisuus osallistua omaan työhön liittyviin päätöksiin (työkuva, työajat, tehtävien jako, tavoitteet, vastuut jne.) = vaikuttaminen Yksilölliset tarpeet & joustojen käyttö = työhyvinvointi & tehokkuus kasvavat Esimiestyö ja johtaminen: miten esimies edistää oikeudenmukaisuutta, on reilu ja tasapuolinen tehtävien jaossa, ei ole ennakkoluuloinen tai tee oletuksia työnteon halukkuudesta tai kyvyistä = motivointi (Lisätietoa:

14 Monimuotoisuuden johtamisen periaatteet Kaikille sopivaa johtamista

15 Monimuotoisuus on henkilöstön ja asiakkaiden erilaisuutta Diversity Iceberg Näkyvä ja näkymätön monimuotoisuus Koulutus Toimintatavat Arvot Osaaminen Odotukset Kyvyt Taidot Tarpeet Elämäntyyli Kulutustottumukset Kokemus Näkemykset

16 Monimuotoisuuden johtaminen Oikeudenmukaisen ja tuottavan työ- ja toimintakulttuurin luomista, missä jokainen tuntee olevansa osallinen ja arvostettu niin työntekijänä, asiakkaana kuin eri sidosryhmien jäsenenä ominaisuuksista riippumatta. Management of Diversity and Inclusion (D&I) - kaikki mukaanottavaa, osallistavaa, kaikkia palvelevaa johtamista Tuo (liiketoiminta)etuja, kun sidosryhmien erilaiset näkemykset, tarpeet, osaaminen ja ominaisuudet arvostetaan ja hyödynnetään Strategista kehittämistä yksilö- ja eri toimintojen tasoilla: HR-toiminto, markkinointi, viestintä, esimiestyö, työyhteisö, (Lisätietoa:

17 Monimuotoisuutta tukeva proaktiivinen henkilöstöjohtaminen/hrm Monimuotoisuudesta tavoiteltava lisäarvo ja hyödyt toteutuvat, jos: HR-toiminnot ja johtaminen ovat oikeudenmukaisia edistäen kaikkien yhdenvertaista kohtelua HR-toimintojen neutraalit, puolueettomat politiikat ja käytännöt ovat ansioihin perustuvia, eivät johda syrjintään tai suosi ketään HR- käytännöt sopivat kaikille, eivät sulje ketään pois tai estä työhön pääsyä, työssä onnistumista tai kehittymistä. (Sippola, 2007)

18 Tutkimusasetelma Ratkomallin toimintaedellytykset johtamista kehittämällä

19 Tutkimusmenetelmä Toimintatutkimus, 1 v. 2 organisaatiota Kehittämisryhmät (7-10 henkilöä/organisaatio) Työpajatyöskentely Toimintatapa: tutkijan alustukset, ryhmätyöt, välitehtävät

20 Toimintatutkimuksen vaiheet Arviointivaihe: - mitä saatiin aikaan - miten jatketaan - mitä opittiin Seuranta, arviointi, päivitys Itsearviointi & selvitykset Analyysi, kehittämiskohteiden valinta Toimintavaihe: - kehityskohteiden tunnistus - uusien toimintatapojen suunnittelu ja toteutus Toimintasuunnitelma ja toimenpiteet

21 Mitä tehtiin? Työskentely alkoi käsittelemällä monimuotoisuusjohtamisen periaatteita ja sisältöä: miksi aihealue on tärkeä, mitä johtamisen avulla voidaan saavuttaa ja mitä kehittämiskohteita voidaan tunnistaa. Kehittämisryhmät päättivät mitä aiheita työstetään. Tutkimuskohde A keskittyi rekrytointiprosessiin ja esimiestyöhön. Tutkimuskohde B keskittyi strategisen monimuotoisuuden johtamisen implementointiin, sen periaatteiden vientiin koko toimintaansa ml. henkilöstöjohtamisen käytännöt ja palvelujen tuotanto.

22 Monimuotoisuuden johtamisella tavoiteltavat hyödyt tutkimuskohteissa Monimuotoisuus tuo lisäarvoa: uudet työtavat, voidaan tehostaa toimintaa Osaaminen monipuolistuu Toimintatapojen kehittäminen erilaisuuden pohjalta Syntyy uusia tuotteita ja palveluita Osataan johtaa käytännössä Työtyytyväisyys ja työhyvinvointi lisääntyvät Ymmärrys erilaisten asiakasryhmien tarpeista kasvaa Asiakastyytyväisyys lisääntyy Yhteiskunnallinen vaikuttavuus

23 Mitä tutkimuksesta nousi esiin? 1. Vaikuttiko Ratko malli henkilöstöjohtamiseen? Muuttuivatko HR-käytännöt?

24 Tulokset - Ratko-mallin vaikutus henkilöstöjohtamiseen Saatiin uusi tapa rekrytoida Toi uuden lähtökohdan lähestyä myös muiden henkilöiden rekrytointia, perehdytystä, kehittämistä, suoritusarviointia, palkitsemista, esimiestyötä ja johtamista Laaja käyttömahdollisuus: Ratko-mallia ja IMBA/Melbaarviointeja hyödyntämällä saadaan lisää tehokkuutta (mm. työnkuvat, tapa jäsentää tehtäviä, pilkkoa vastuita, tehtävien vaihto, kehityskeskustelut) Esimiehet ohjeistettiin uudella tavalla näkemään henkilöstön monimuotoisuudesta nousevat hyödyt ja tarpeet Saatiin kaikille esimiehille yhdenmukainen briifi monimuotoisuuden johtamisen periaatteista ja eri henkilöiden roolista Ratko-mallin kautta rekrytoitujen kanssa

25 2. Tukivatko monimuotoisuuden johtamisen periaatteet Ratko-mallia?

26 Tulokset - monimuotoisuusjohtamisen periaatteet Ratko-mallin tukemisessa Monimuotoisuusjohtamisen periaatteet auttoivat: Keskustelemaan, avartamaan, vahvistamaan omaa ajattelua monimuotoisuudesta tai murtamaan epäilyjä erilaisuutta kohtaan Lisäämään ymmärrystä, että työtehtävät ja -järjestelyt voidaan räätälöidä yksilöllisten tarpeiden mukaan (tukea jaksamista) Luomaan tai antamaan suuntaviivat kaikkien yhdenvertaisuutta tukevalle toimintaympäristölle ja strategialle ( teot sellaisia kuin halutaan olla ) Vaikuttamaan ja tuomaan esille mallin toimivuuden kannalta tarvittavia muutoksia eri HR-prosesseissa, toimintatavoissa ja johtamisessa

27 Monimuotoisuusjohtamisen periaatteet auttoivat: Tekemään, hahmottamaan tai jäsentämään uusia tapoja rekrytoida, laatia toimenkuvia, perehdyttää, kehittää, palkita ja johtaa Vaikuttamaan työpajoihin osallistuneiden omaan osaamiseen, esimiestyöhön, omien toimintatapojen muuttamiseen ja ammattitaitoon Sitomaan esimiesten valmennuksessa Ratko-malli laajempaan monimuotoisuuden johtamisen kokonaisuuteen viitekehyksenä

28 Johtopäätökset - Ratko-malli Koettiin hyvänä, tuo uudenlaisen tarkastelukulman työntekijään ja työn sisältöön Keino työtehtävien räätälöintiin: asioita voidaan tehdä eri tavalla joka motivoi sekä työntekijää että hyödyttää organisaatiota tuloksentekomielessä Edellyttää osatyökykyisten työllistämistilanteessa selkeää toimintamallia eri vastuutahojen kanssa, sisäinen koordinointi Edellyttää muutoksia ajattelutavoissa, asenteissa, HRtoiminnoissa ja esimiestyössä

29 Johtopäätökset - Ratko-malli: Tuo sisältöä tasa-arvo/yhdenvertaisuussuunnitelmiin On hyvä kytkeä koulutuksiin ja esimiesten valmennukseen monimuotoisuuden johtamisen teeman kautta Toimii työkaluna eri käyttötarkoituksiin kokeiluja muidenkin kohderyhmien kanssa => Sysäys ja keino kehittää monimuotoisuutta tukevaa organisaatiota

30 Johtopäätökset - Ratko-mallin kautta työllistyneet Henkilöt halutaan pitää ja he pärjäävät, kun huolehditaan että henkilö ei jää yksin, työnkuva on selkeä ja työtehtävän tarve on tunnistettu Esimies on tukena ja työhönvalmentaja käytettävissä matalalla kynnyksellä Työnteon onnistumiseen ja tuloksiin vaikuttavat myös muiden työntekijöiden hyvä ohjeistus, henkilön työmoraali/oman paikan ja tehtävän hoito, työyhteisön henki => tarjotaan osatyökykyisille tilaisuus päästä töihin, mennä elämässä eteenpäin, ollaan esimerkkinä muille => vaikutus työnantajakuvaan, vastuullisuus saadaan näkyväksi

31 Kiitos! monimuotoisuus verkosto

Monimuotoisuutta verkostoihin! TTL 11.9.2014 Aulikki Sippola Monimuotoisuusjohtamisen asiantuntija, FIBS

Monimuotoisuutta verkostoihin! TTL 11.9.2014 Aulikki Sippola Monimuotoisuusjohtamisen asiantuntija, FIBS Monimuotoisuutta verkostoihin! TTL 11.9.2014 Aulikki Sippola Monimuotoisuusjohtamisen asiantuntija, FIBS FIBS Suomen johtava yritysvastuuverkosto FIBS Edistämme taloudellisesti, sosiaalisesti ja ekologisesti

Lisätiedot

Menestystä monimuotoisuudesta elinvoimaa erilaisuudesta. Hyviä käytäntöjä monimuotoisuuden johtamiseen

Menestystä monimuotoisuudesta elinvoimaa erilaisuudesta. Hyviä käytäntöjä monimuotoisuuden johtamiseen Menestystä monimuotoisuudesta elinvoimaa erilaisuudesta Hyviä käytäntöjä monimuotoisuuden johtamiseen Sisällys 2 Tämä julkaisu on tuotettu osana YES Yhdenvertaisuus Etusijalle -hanketta, joka on saanut

Lisätiedot

HR BAROMETRI 2013 HENKILÖSTÖJOHDON RYHMÄ HENRY RY

HR BAROMETRI 2013 HENKILÖSTÖJOHDON RYHMÄ HENRY RY HR BAROMETRI 2013 HENKILÖSTÖJOHDON RYHMÄ HENRY RY YHTEENVETORAPORTTI 16.4.2013 FOUNTAIN PARK Hanna Hihnala Tuomo Lähdeniemi YHTEISTYÖKUMPPANIT Keskinäinen työeläkeyhtiö Varma Vaasan yliopiston johtamisen

Lisätiedot

PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUKSEN HENKILÖSTÖSTRATEGIA 2012-2016 HESTRA

PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUKSEN HENKILÖSTÖSTRATEGIA 2012-2016 HESTRA PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUKSEN HENKILÖSTÖSTRATEGIA 2012-2016 HESTRA Viimeksi päivitetty 5.4.2012 2 (16) PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUKSEN HENKILÖSTÖSTRATEGIA KÄYTETYT TERMIT JA LYHENTEET 3 JOHDANTO

Lisätiedot

CIMOn henkilöstöstrategia 2011 2015

CIMOn henkilöstöstrategia 2011 2015 CIMOn henkilöstöstrategia 2011 2015 Johdanto Henkilöstöstrategia on pitkän aikavälin toimintasuunnitelma, jonka lähtökohtana on CIMOn strategia. Se avaa henkilöstön hyvinvoinnin ja kehittämisen näkökulman

Lisätiedot

PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUKSEN HENKILÖSTÖSTRATEGIA 2010 2014 HESTRA

PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUKSEN HENKILÖSTÖSTRATEGIA 2010 2014 HESTRA PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUKSEN HENKILÖSTÖSTRATEGIA 2010 2014 HESTRA 15.1.2010 2 (16) PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUKSEN HENKILÖSTÖSTRATEGIA KÄYTETYT TERMIT JA LYHENTEET 3 JOHDANTO 5 1. HENKILÖSTÖSTRATEGIAN

Lisätiedot

Välityömarkkinat ja työnantajayhteistyön kehittäminen Keski-Suomi/Jyväskylä 10.2.2015

Välityömarkkinat ja työnantajayhteistyön kehittäminen Keski-Suomi/Jyväskylä 10.2.2015 Välityömarkkinat ja työnantajayhteistyön kehittäminen Keski-Suomi/Jyväskylä 10.2.2015 Petri Puroaho Tilaisuuden tavoite Vahvistaa Keski-Suomen välityömarkkinatoimijoiden tietoa työllistämisen tukimuodoista

Lisätiedot

Henkilöstöohjelma 2015-2017

Henkilöstöohjelma 2015-2017 Kh 26.1.2015, liite nro 1 Kouvolan kaupunki 2015 Henkilöstöohjelma 2015-2017 Hyvä työ ja reilu meininki! Kuva-alue Tekstit: Konsernipalvelut / Henkilöstöpalvelut Henkilöstöohjelmatyöryhmä Taitto: Suvi

Lisätiedot

KUNNALLINEN TYÖMARKKINALAITOS 1 (16)

KUNNALLINEN TYÖMARKKINALAITOS 1 (16) KUNNALLINEN TYÖMARKKINALAITOS 1 (16) TYÖHYVINVOINNIN TOIMINTALINJAT JA HYVÄT KÄYTÄNNÖT -SUOSITUS KUNTA-ALALLE 1 Työhyvinvoinnin merkitys 2 Työhyvinvoinnin määrittelyä Työhyvinvoinnin edistäminen on olennainen

Lisätiedot

Työelämän kehittämisstrategia vuoteen 2020

Työelämän kehittämisstrategia vuoteen 2020 Työelämän kehittämisstrategia vuoteen 2020 1 2 Esipuhe Euroopan kilpailukyky kohtaa suuria haasteita maailmanlaajuisessa taloudessa. Haasteina ovat sekä väestön ikärakenteen että tuotantotapojen muutos.

Lisätiedot

Organisaation kehittäminen itsearvioinnin avulla

Organisaation kehittäminen itsearvioinnin avulla Organisaation kehittäminen itsearvioinnin avulla 2013 Yhteinen arviointimalli The Common Assessment Framework (CAF) Organisaation kehittäminen itsearvioinnin avulla CAF 2013 Sisällysluettelo Mallin keskeinen

Lisätiedot

Metsätalouden työhyvinvoinnin T&K-ohjelma

Metsätalouden työhyvinvoinnin T&K-ohjelma Metsätehon raportti 219 29.11.2011 Metsätalouden työhyvinvoinnin T&K-ohjelma Metsämiesten Säätiön hankevalmistelu Arja Ala-Laurinaho (toim.) ISSN 1796-2374 (Verkkojulkaisu) METSÄTEHO OY PL 101 (Snellmaninkatu

Lisätiedot

KAUHAVAN KAUPUNGIN HENKILÖSTÖSTRATEGIA

KAUHAVAN KAUPUNGIN HENKILÖSTÖSTRATEGIA KAUHAVAN KAUPUNGIN HENKILÖSTÖSTRATEGIA Hyväksytty kaupunginvaltuustossa 25.11.2013 2 Sisällysluettelo 1. Kauhavan kaupungin visio ja kehittämistavoitteet...3 2. Henkilöstöstrategian lähtökohdat...3 3.

Lisätiedot

Työkaarimallilla kohti pidempiä työuria - opas ikäohjelman laatimiseen

Työkaarimallilla kohti pidempiä työuria - opas ikäohjelman laatimiseen 31.5.2013 Työkaarimallilla kohti pidempiä työuria - opas ikäohjelman laatimiseen Bjarne Andersson, Karoliina Haggrén, Kari Haring, Päivi Lanttola, Oili Marttila, Jan Schugk ja Riitta Työläjärvi Sisällysluettelo

Lisätiedot

Kestävän johtajuuden mittaristo -opas. Askeleet muutokseen

Kestävän johtajuuden mittaristo -opas. Askeleet muutokseen Kestävän johtajuuden mittaristo -opas Askeleet muutokseen Sisältö 3 5 8 11 14 16 17 18 Alkusanat muutoksen hyödyt 1. Sitoutuminen: Visio ja strategia 2. Johtajuus: Johtamistavat 3. Käyttöönotto: Toimintatavat

Lisätiedot

Monimuotoisuuden johtamisen koulutusopas

Monimuotoisuuden johtamisen koulutusopas Monimuotoisuuden johtamisen koulutusopas Laatijat: Marion Keil, Badrudin Amershi, Stephen Holmes, Hans Jablonski, Erika Lüthi, Kazuma Matoba, Angelika Plett ja Kailash von Unruh (International Society

Lisätiedot

NUORET HYVINVOINNIN AMMATTILAISET. Osaavaa henkilöstöä tulevaisuuden sosiaalialalle

NUORET HYVINVOINNIN AMMATTILAISET. Osaavaa henkilöstöä tulevaisuuden sosiaalialalle NUORET HYVINVOINNIN AMMATTILAISET Osaavaa henkilöstöä tulevaisuuden sosiaalialalle 1 Helsingissä 2012 Opas on toteutettu Sosiaalialan Työnantajat ry:n toimeksiannosta Taloudellinen tiedotustoimisto TATissa.

Lisätiedot

JOHDA TYÖHYVINVOINTIA TULOKSELLISESTI

JOHDA TYÖHYVINVOINTIA TULOKSELLISESTI JOHDA TYÖHYVINVOINTIA TULOKSELLISESTI SISÄLLYSLUETTELO JOHDA TYÖHYVINVOINTIA TULOKSELLISESTI 3 Mitä on työhyvinvoinnin johtaminen? 3 Työhyvinvoinnin talo 4 Esimiestyö 5 Työyhteisö 6 Osaaminen 6 Kokonaishyvinvointi

Lisätiedot

Matti Muuraiskangas OSAAMISEN ARVIOINTI, KEHITTÄMINEN JA PALKITSEMINEN

Matti Muuraiskangas OSAAMISEN ARVIOINTI, KEHITTÄMINEN JA PALKITSEMINEN Matti Muuraiskangas OSAAMISEN ARVIOINTI, KEHITTÄMINEN JA PALKITSEMINEN Opinnäytetyö CENTRIA AMMATTIKORKEAKOULU Tekniikan ylempi ammattikorkeakoulututkinto Teknologiaosaamisen johtamisen koulutusohjelma

Lisätiedot

YRITYKSEN MAINEEN RAKENTUMINEN REKRYTOINTIVIESTINNÄSSÄ VASTUULLISEN LIIKETOIMINNAN KÄSITTEIDEN AVULLA

YRITYKSEN MAINEEN RAKENTUMINEN REKRYTOINTIVIESTINNÄSSÄ VASTUULLISEN LIIKETOIMINNAN KÄSITTEIDEN AVULLA TAMPEREEN YLIOPISTO Johtamistieteiden laitos YRITYKSEN MAINEEN RAKENTUMINEN REKRYTOINTIVIESTINNÄSSÄ VASTUULLISEN LIIKETOIMINNAN KÄSITTEIDEN AVULLA Yrityksen hallinto Pro gradu tutkielma Heinäkuu 2008 Ohjaaja:

Lisätiedot

Henkilöstötilinpäätös 2014

Henkilöstötilinpäätös 2014 Henkilöstötilinpäätös 2014 Henkilöstöpalvelut in yt-johtoryhmä 23.2.2015 in johtokunta 6.3.2015 DM 1389731 2015 2 Sisällysluettelo 1. Katsaus henkilöstöjohtamiseen 2014... 3 2. Henkilöstöjohtaminen...

Lisätiedot

Työyhteisöviestinnällä hyvinvointia

Työyhteisöviestinnällä hyvinvointia Työyhteisöviestinnällä hyvinvointia Sisällys Uutta sisältöä työyhteisöviestintään...3 Työyhteisöviestintään uutta suuntaa...4 Enää ei riitä viestintä ylhäältä alaspäin...4 Työyhteisöviestintä tärkeä osa

Lisätiedot

TOIMINTA JA HALLINTO 2004:14

TOIMINTA JA HALLINTO 2004:14 TOIMINTA JA HALLINTO 2004:14 Oikeushallinnon henkilöstöstrategia vuosille 2004-2007 2 OIKEUSMINISTERIÖN HALLINNONALAN HENKILÖSTÖSTRATEGIA - Tukea henkilöstöasioiden kehittämiseksi oikeuspolitiikan strategian

Lisätiedot

Henkilöstö- www.aanekoski.fi

Henkilöstö- www.aanekoski.fi Henkilöstö- strategia Sisältö Laatinut apulaiskaupunginjohtaja Heli Orenius puh. 020 632 2012, heli.orenius@aanekoski.fi - yhteistyötoimikunta 9.3.2009 - kaupunginhallitus 30.3.2009 Kannen kuvissa: sairaanhoitaja

Lisätiedot

Tammelan kunta Henkilöstöstrategia 2010-2015

Tammelan kunta Henkilöstöstrategia 2010-2015 1 Tammelan kunta Henkilöstöstrategia 2010-2015 Kunnanvaltuusto 14.6.2010 39 2 ESIPUHE Tammela on luonnostaan kiinnostava lähes 600 vuoden ikäinen maalaispitäjä Kanta-Hämeessä. Tammelassa on moni-ilmeinen

Lisätiedot

YHTEISET TAVOITTEET YHTEINEN ETU MENESTYKSEEN TOIMIVALLA VUOROPUHELULLA

YHTEISET TAVOITTEET YHTEINEN ETU MENESTYKSEEN TOIMIVALLA VUOROPUHELULLA YHTEISET VOIEET YHTEINEN ETU MENESTYKSEEN TOIMIVALLA VUOROPUHELULLA Teknologiateollisuus ry Metallityöväen Liitto ry Puh. (09) 19 231 Puh. 020 77 4001 www.teknologiateollisuus.fi www.metalliliitto.fi ISBN

Lisätiedot

Kehittämisprojekti. Johdon ja henkilöstön yhteistyön foorumi

Kehittämisprojekti. Johdon ja henkilöstön yhteistyön foorumi Kehittämisprojekti Johdon ja henkilöstön yhteistyön foorumi Sisällysluettelo Kehittämisprojekti on johdon ja henkilöstön yhteistyön foorumi............ 3 Miksi suomalaista työelämää on kehitettävä?......................

Lisätiedot

UUDEN TYÖN ABC. Uusi työ on liikkuvaa, verkostoitunutta ja sujuvaa. Se ei tunne aikaa tai paikkaa se tuntee tuloksellisuuden.

UUDEN TYÖN ABC. Uusi työ on liikkuvaa, verkostoitunutta ja sujuvaa. Se ei tunne aikaa tai paikkaa se tuntee tuloksellisuuden. UUDEN TYÖN ABC Uusi työ on liikkuvaa, verkostoitunutta ja sujuvaa. Se ei tunne aikaa tai paikkaa se tuntee tuloksellisuuden. UUDEN TYÖN ABC UUDEN TYÖN ABC DNA Business muodosti Kansallisena Etätyöpäivänä

Lisätiedot

ONNISTUNUT MUUTOS. Tukea onnistuneen muutoksen suunnitteluun ja läpivientiin

ONNISTUNUT MUUTOS. Tukea onnistuneen muutoksen suunnitteluun ja läpivientiin ONNISTUNUT MUUTOS Tukea onnistuneen muutoksen suunnitteluun ja läpivientiin SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHDANTO 3 Onnistuneen muutoksen lähtökohdat 4 2 MUUTOKSEN JOHTAMINEN 5 2.1 Muutoksen lähtökohdat 5 Muutosvoimat

Lisätiedot

Työhyvinvointiohjelma 2014 2017 YHDESSÄ OSAAMME JA JAKSAMME

Työhyvinvointiohjelma 2014 2017 YHDESSÄ OSAAMME JA JAKSAMME Työhyvinvointiohjelma 2014 2017 YHDESSÄ OSAAMME JA JAKSAMME HUS:ssa jokaisen työpanosta arvostetaan. SISÄLTÖ 3 Johdanto 4 Työhyvinvoinnin, työturvallisuuden ja työkyvyn määritelmät 5 Työhyvinvointitalo

Lisätiedot