(9) JÄMSÄN YHTEISTOIMINTA-ALUEEN VANHUSTEN PALVELUJEN STRATEGISET LINJAUKSET VUOTEEN 2013

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "7.3.2012 1 (9) JÄMSÄN YHTEISTOIMINTA-ALUEEN VANHUSTEN PALVELUJEN STRATEGISET LINJAUKSET VUOTEEN 2013"

Transkriptio

1 (9) Liite 1. Henkilöstöstrategiaan liittyvä toimenpideohjelma vuodelle 2012 JÄMSÄN YHTEISTOIMINTA-ALUEEN VANHUSTEN PALVELUJEN STRATEGISET LINJAUKSET VUOTEEN HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ HENKILÖKUNTAMITOITUS 1. Kunta huolehtii henkilöstöresurssin saamisesta Ikäihmisten palvelujen minimitason laatusuositukset täyttäväksi vuoden 2010 aikana. Henkilöstön koulutusrakenne (sh/lh-suhde/rai-luokat) vastaa asiakkaiden hoitoisuutta. 2. Ylläpidetään seudullista rekisteriä henkilöstön osaamisesta ottamalla käyttöön hankittu atk-pohjainen ohjelma vuoden 2009 aikana. 3. Sosiaalialan henkilöstömitoitussuositukset otetaan huomioon niiden valmistuttua vuoden 2009 aikana ja ryhdytään toimenpiteisiin. 4. Vanhuspalveluissa käytetään RAI-toimintakykymittarin hoitoisuutta kuvaavia osioita yhtenä henkilöstöresursoinnin perustana. 5. Henkilöstömäärien arvio ja siihen liittyvä ammattirakennesuunnittelu toimitetaan myös koulutusta järjestäville yhteistyökumppaneille ja työvoimahallintoon. Henkilöstörakenteen suunnitteluun sisällytetään myös erilaisten erikoistumiskoulutusten ja suuntautumisvaihtoehtojen tuomat mahdollisuudet henkilöstön osaamiseen. Henkilöstömitoitukset avo- ja laitoshoidossa tarkistetaan keväällä 2010 yksikköjen asiakasprofiloinnin yhteydessä. -> Henkilöstömitoituksia yksikköjen välillä on tasattu vuonna 2011 sisäisin siirroin tulosyksikköjen välillä talousarvion mukaisesti. Linjaus: toimintaa jatketaan Kotihoidosta vapautuvat lähihoitajan ym. toimet muutetaan toistaiseksi sairaanhoitajan toimiksi - tavoitteena sairaanhoitajien määrän lisääminen (tavoite 30% hoitohenkilöstön määrästä). -> Avohoidon osalta toteumaprosentti on tällä hetkellä 21 %. Ongelmana on sairaanhoitajien rekrytointi. Vuoden 2012 talousarvion osalta tämä toimenpidemenettely on jäädytetty. Koulutuksenhallinta ohjelmisto otetaan käyttöön > Linjaus: Koulutuksenhallinta ohjelmasta luovutaan vuoden 2012 aikana. Valtakunnallisia kotihoidon henkilöstömitoituksia ei ole vahvistettu odotetaan edelleen. Kotihoidossa seurataan Maple-keskiarvoa (palvelun tarpeen tunnusluku) suhteessa henkilöstömitoitukseen puolivuotisseurannan yhteydessä. Toimitetaan vuosittain yhteistyökumppaneille.

2 (9) ELÄKÖITYVÄT Vanhusten palvelujen johtajan toimesta selvitetään vuosittain ammattiryhmittäin eläkkeelle jäävien työntekijöiden määrät ja tehdään suunnitelma eläkepoistumasta aiheutuvan osaamisvajeen täyttämiseksi. Samassa yhteydessä tarkastellaan aina mahdollinen perustyön ja siinä ennakoitaviin muutoksiin pohjautuva koulutusrakenteen muutostarve. 2. Vanhuspalvelujen johtaja ilmoittaa eläköityvien työntekijöiden määrän arvion ja toimittaa siihen liittyvän mahdollisen ammattirakennemuutoksen myös koulutusta järjestäville yhteistyökumppaneille ja työvoimahallinnolle. Tehdään v loppuun mennessä selvitys ja ehdotus osaamisvajeen täyttämisestä. -> Tehty Toimitetaan vuosittain yhteistyökumppaneille. VARAHENKILÖJÄRJESTELMÄ JA SIJAISREKRYTOINTI 1. Vakinaisen henkilöstön ja sijaisten rekrytointivälineitä kehitetään edelleen, ja alueelle luodaan yhteinen rekrytointiohjeistus ja sähköinen rekrytointijärjestelmä vuoden 2010 alkuun mennessä. 2. Peruskoululaisille järjestetään tutustumiskäyntejä ja työssäoppimisjaksoja eri toimipisteissä. 3. Hankitaan aktiivisesti alan opiskelijoita harjoittelujaksoille ja huolehditaan heidän hyvästä ja laadukkaasta ohjauksestaan. Opiskelijapalautetta pyydetään ja hyödynnetään ohjauksessa. 4. Hyödynnetään sijaispalautteet rekrytoinnin kehittämisessä. 5. Hoitohenkilökunnan varahenkilöiden määrää lisätään vuosittain; vastaavasti sijaismäärärahoja pienennetään. 6. Lääkäreiden rekrytointia tehostetaan kokonaisvaltaisen suunnittelun avulla yhteistyössä yliopistojen, Kaupungin yhteinen rekrytointiohjeistus ei ole valmistunut. Tulossa Sähköinen rekrytointijärjestelmä otetaan käyttöön v > Tulossa Vanhusten palvelujen johto pitää yhteyttä oppilaitoksiin. -> Yksikkökohtaiset yhteyshenkilöt on nimetty vuoden 2011 aikana ja yhteyshenkilölistat päivitetään vuosittain. Opiskelijapalautetta kerätään säännöllisesti ja palautetta hyödynnetään toiminnan kehittämisessä. Palautetta kerätään säännöllisesti ja sitä hyödynnetään toiminnan kehittämisessä. Toteutunut. Vuonna 2012 varahenkilöyksikköön on myönnetty täyttöluvat kahdeksalle uudelle vakanssille. Lääkäreiden rekrytoinnista vastaava henkilö on nimetty.

3 sairaanhoitopiirin ja vuokrayritysten kanssa. Lääkäreiden rekrytoinnista vastaava henkilö on nimetty. 7. Keskitetyn hoitajien varahenkilöyksikön toimintaa tehostetaan Lyhytaikaisten sijaisten rekrytointi hoidetaan myös keskitetysti varahenkilöyksikön esimiesten toimesta. Yksikön kustannuksia seurataan ja verrataan nykyiseen sijaistyövoiman käyttöön vuosittain. Varahenkilöille luodaan työhön kannustava palkkausjärjestelmä (9) Sähköinen rekrytointiohjelma saadaan käyttöön 2012 aikana. Kustannuksia ja käyttöä seuraa ja niistä raportoi varahenkilöyksikön esimies vuosittain. Palkkausjärjestelmässä on otettu jo vuonna 2009 huomioon varahenkilöyksikön henkilöstön toimenkuva. 2. KOULUTUSRAKENNE JA TYÖNJAKO HENKILÄKUNNAN AMMATILLINEN PÄTEVYYS 1. Muutetaan asteittain eläköitymisten ja muiden muutostilanteiden myötä henkilöstön koulutusrakennetta tavoitteen mukaiseksi siten, että kotihoidon, palveluasumisen ja laitoshoidon vanhustyössä toimivan henkilöstön koulutusrakenne on seuraava: Kotihoito: 30 % sairaanhoitajia, 70 % lähihoitajia Tehostettu palveluasuminen: 30 % sairaanhoitajia, 70 % lähihoitajia Vanhainkotihoito: 30 % sairaanhoitajia, 70 % lähihoitajia Terveyskeskusvuodeosastot: Lyhytaikaishoito 50 % sairaanhoitajia, 50 % lähihoitajia Pitkäaikaishoito 30 % sairaanhoitajia, 70 % lähihoitajia. 2. Vanhustyön erikoistumisopintoja tai gerontologisia opintoja tulee olla vähintään yhdellä henkilökuntaan kuuluvalla joka yksikössä sekä laitos- että avohoidossa. 3. Henkilöstön koulutustason kehittämisessä hyödynnetään Kotihoidosta vapautuvat lähihoitajan ym. toimet muutetaan toistaiseksi sairaanhoitajan toimiksi, tavoitteena sairaanhoitajien määrän lisääminen (tavoite 30% hoitohenkilöstön määrästä) -> Avohoidon osalta toteumaprosentti on tällä hetkellä 21 %. Ongelmana on sairaanhoitajien rekrytointi. Vuoden 2012 talousarvion osalta tämä toimenpidemenettely on jäädytetty päivitetyn tilanteen mukaisesti vanhustyön erikoistumisopintoja tai gerontologisia opintoja laitoshoidon yksiköissä on Linnakartanon vanhainkotia lukuun ottamatta eri yksiköissä yhteensä 11 henkilöllä, tehostetun asumispalvelun yksiköissä Jämsänkosken ja Hallin palvelutaloa lukuun ottamatta neljällä henkilöllä ja kotihoidossa yhteensä kahdeksalla henkilöllä. -> Linjaus: Henkilöstöä kannustetaan hankkimaan lisäkoulutusta. Jatkuva tarkastelu.

4 (9) eläkepoistuma ja liitetään siihen aina voimassa olevan ammattirakenteen arviointi ja tarvittavien nimikemuutosten tekeminen asetettujen koulutusrakennetavoitteiden mukaisesti. OPPISOPIMUSKOULUTUS 1. Oppisopimuskoulutuksen sisältöjä ja toimintamalleja päivitetään koko ajan toiminnan tarpeita ja osaamisvaateita vastaaviksi yhteistyössä työvoimahallinnon ja koulutusorganisaatioiden kanssa. Aloitetaan v oppisopimuskoulutukseen valmentava koulutus -> on lisätty oppisopimuspaikkoja ja vähennetty sijaismäärärahoja. Talousarvioon varattuja määrärahoja oppisopimusopiskelijoille vuonna 2011 oli 246 kk ja vuonna kk. TYÖNJAKO 1. Eri ammattiryhmien välinen työnjako ja moniammatillinen yhteistyö otetaan huomioon tehtävien vaativuuden arvioinnissa ja sisällytetään asiakkaan hoito- ja palvelusuunnitelmiin sekä palveluketjukuvauksiin. Otetaan käyttöön valtakunnalliset linjaukset työnjakoon liittyvissä asioissa ja huomioidaan ne tehtävien vaativuuden arvioinnissa. TVA tekeillä. -> Valmistunee vuoden 2012 aikana. Odotetaan valtakunnallisia linjauksia työnjaossa. 3. HENKILÖSTÖN KEHITTÄMINEN PEREHDYTYS 1. Vanhustyössä organisoidaan uudelleen vuoden 2009 loppuun mennessä perehdytysohjelmien toteuttamistapa perehdytysprosessityöryhmän esitysten pohjalta. Perehdytyksen kehittämisessä käytetään apuna seudun eri vanhustyön yksiköiden välistä vertaiskehittämistä. 2. Perehdytysprosessin tarkastelu saatetaan loppuun ja tulokasopas valmistuu vuoden 2010 alkuun mennessä. Perehdyttämisessä noudatetaan Jämsän kaupungin yhteistä perehdyttämisopasta ja perehdyttämisen tarkistuslistaa (materiaali on löydettävissä Jämsän kaupungin sisäisestä intranetistä kohdasta Henkilöstöasiat -> Palvelussuhdeasiat -> Perehdyttäminen). Katso kohta 3.1. KEHITYSKESKUSTELUT

5 1. Kehityskeskustelut toteutuvat kaikissa yksiköissä vuosittain 100 %:sti. 2. Esimiehiä koulutetaan ja kannustetaan edelleen käyttämään kehityskeskusteluja yhtenä johtamisen ja työntekijöiden omaan työhönsä vaikuttamisvälineenä (9) Yksilö- tai ryhmäkeskustelut -> Kehityskeskustelut on toteutettu vuosittain lähes 100 %:sti yksilökeskusteluina kaikissa vanhusten palvelujen yksiköissä. Esimiesten JET-koulutuksessa v aikana syvennetään ao. osaamista. -> Vuonna 2010 Jet-koulutuksen aloittaneista esimiehistä koulutuksen suoritti loppuun vain yksi esimies. Täydennyskoulutuksesta huolehditaan myös jatkossa. TÄYDENNYSKOULUTUS JA KOULUTUKSEN HALLINTA 1. Koulutus- ja laatupäällikkö koordinoi koulutussuunnittelua ja koulutusten hallintajärjestelmää. 2. Henkilöstön osaamista tuetaan tarjoamalla kaikille ammattiryhmille mahdollisuuksia täydennys- ja jatkokouluttautumiseen osana luontevaa työyhteisön strategista kehittämistä. 3. Täydennyskoulutus toteutetaan yksilö-, työyksikkö- ja toimintayksikkötasolla sekä alueellisessa ja seudullisessa yhteistyössä. Etäkoulutukset toteutetaan hyödyntäen videoneuvotteluyhteyksiä, MediKes- ja SosKes-yhteisöverkkoja. 4. Koulutukseen osallistuvat henkilöstöryhmät otetaan mukaan jo suunnitteluvaiheessa ja heidät kytketään mukaan myös koulutuksella saadun hyödyn arviointiin. Koulutussuunnitteluun kytketään tarkoituksenmukaisesti myös vanhustyön järjestöjä, vapaaehtoistyöntekijöitä, yksityisiä palveluntuottajia ja omaisia. 5. Koulutusten seurantaan, suunnitteluun ja koulutuspalautteiden antamiseen otetaan käyttöön sähköinen järjestelmä vuoden 2009 aikana. 6. Osaamiskartoitusten käyttö systematisoidaan vuoden 2009 aikana ja sähköisiä toimintamalleja hyödynnetään. ATK-peruskäytön valmiudet varmistetaan jokaisen työntekijän osalta. 7. Seudullinen vanhusten palvelujen koulutussuunnitelma laaditaan kerran Koulutus- ja laatupäällikön vakanssi on muutettu hyvinvointiasiantuntijan työksi. Muuttuneesta toimenkuvasta johtuen koulutussuunnittelu toteutuu tulosalueen sisällä esimiesten yhteistyönä. Meneillään. -> Hyvinvointiasiantuntija kokoaa vuosittain toteutuneet täydennyskoulutuspäivät ammattiryhmittäin. Yksikkötasolla esimiehet seuraavat oman yksikkönsä henkilöstön täydennyskouluttautumista. Täydennyskoulutusta on järjestetty mahdollisuuksien mukaan (sulut, säästöt yms.). Sisäistä koulutusta on toteutettu vanhusten laitoshoidon johtaja Mai-Stiina Lampisen sekä vanhusten avohoidon johtaja Leila Rutasen toimesta sekä 2010 vanhusten palvelujen johtaja Anne Lyysaaren toimesta. Henkilöstö on otettu mukaan suunnitteluun, henkilöstöryhmät olleet mukana satunnaisesti. Sähköistä järjestelmää ei ole otettu käyttöön vielä. Henkilöstöhallinto harkitsee ohjelman hankintaa muun ohjelmiston yhteyteen. Avohoidossa osaamiskartoitus on tehty vuonna Tämän jälkeen osaaminen on kartoitettu ja kartoitetaan kehityskeskustelujen yhteydessä vuosittain. Yksikkökohtaiset koulutussuunnitelmat laaditaan vuosittain kehityskeskustelujen ja talousarvion

6 vuodessa. Ensimmäinen seudullinen koulutussuunnitelma laaditaan vuoden 2010 aikana sisällön suunnittelun lähtökohtana käytetään yllä olevia koulutuksen sisältöalueita, jotka on kerätty vanhustyön esimiehiltä (9) laadinnan yhteydessä. TAVOITTEELLINEN TYÖKIERTO 1. Tavoitteellisen työkierron pelisäännöt Työkierto on mahdollistettu, ei systemaattista. päivitetään ja kirjataan yhteiseksi toimintamalliksi vuoden 2009 aikana. Linjaus: Esitetään, että sosiaali- ja terveystoimeen Vaihtoparien löytymistä helpotetaan saadaan yhtenäinen tavoitteellisen työkierron perustamalla rekrytointiyksikön yhteyteen ohjeistus. työkiertopankki, jonka vastuuhenkilönä on rekrytointivastaava. 2. Järjestetään koulutusta. Koulutusta on järjestetty tarvittaessa. 3. Henkilöstöä tuetaan työkiertoon Esteitten kartoitus tehdään viimeistään v motivoimalla ja poistamalla kaikki organisaatioista lähtevät työkiertoa -> Toteutumatta. Esteet tiedostetaan (esim. estävät tekijät. vaihtoparin löytämisen ongelmallisuus) ja niitä pyritään poistamaan. PALKKAUS, PALKITSEMINEN JA TULOKSELLISUUDEN KEHITTÄMINEN 1. Vanhusten palveluissa noudatetaan yhteistoiminta-alueella käytössä olevia palkkauksen ja palkitsemisen perusteita 2. Tuloksellisuuden arviointi otetaan käyttöön vanhusten palveluissa paikallisten yleisten linjausten ja sopimusten jälkeen 3. Tutustutaan ja hankitaan tietoa kannustavan ja tuloksellisuutta lisäävän palkkapolitiikan käyttöön ottoon ja kokemuksiin muiden kuntien vanhustyön alueelta vuoden 2009 aikana 4. Erityisesti vanhustyössä huomioidaan seuraavat asiat: uudistetaan henkilökunnan työnjakoa ja tehtäviä valtakunnallisten linjausten mukaisesti asetetaan vanhustyön henkilöstölle tuloksellisuustavoitteet, -mittarit, suoritustasot paikallisesti hyväksyttyjen periaatteiden mukaan hyödynnetään teknologian ja Henkilöstötoimen kanssa yhteistyössä. Ei vielä käytössä. Ei ole aloitettu vanhusten palveluissa, henkilöstötoimi johtaa kokonaisuutta. Sitoudutaan viemään ao. asioita tavoitteen mukaisesti, painopistealueena kustannusvaikuttavuuden edistäminen mm. yhteisesti sovittujen mittareiden avulla. -> Henkilökunnan työnjako ja tehtävät ovat jatkuvan tarkastelun alla paikallisten ja valtakunnallisten linjausten mukaisesti. Käytössä olevat tuloksellisuustavoitteet, -mittarit ja suoritustasot: Kotihoidossa seurataan välitöntä työaikaa, käynnin keskimääräistä pituutta,

7 (9) hoitokäytäntöjen kehittymistä edistetään vanhuspalvelujen kustannusvaikuttavuutta KuntaMaisema-taulukoista saatavien ja muiden sovittujen mittareiden avulla edistetään henkilöstön mahdollisuutta osallistua tuloksellisuushankkeisiin säännöllisten ja tilapäisten asiakkaiden välistä osuutta sekä hoito- ja palvelusuunnitelman laadintaprosentteja. Laitoshoidossa seurataan kuormitusprosentteja. Avo- sekä laitoshoidossa seurataan asiakkaidenhoitoisuutta suhteessa henkilöstön määrään (mm. RAI -mittariston avulla). Asiakastyytyväisyyskyselyitä on suoritettu vuosittain. Vuoden 2012 aikana asiakastyytyväisyyskyselyt saatetaan koskemaan kaikkia vanhusten palvelujen yksiköitä. Teknologiaa hyödynnetään mm. lääkeannosjakelun muodossa. Lisäksi valmistellaan kotihoidon toiminnanohjaus järjestelmän ja uuden aikaisten mobiililaitteiden käyttöönottoa vuoden 2012 aikana KuntaMaisema -taulukoista on luovuttu, mutta tilalla on puitesopimukset. Kustannusten kehityksen seuranta on jatkuvaa (talousarvion toteuma ja tilinpäätös). 4. TYÖHYVINVOINTI 1. Toimitiloja, työolosuhteita, työvälineitten Riskien arviointijärjestelmä on otettu käyttöön 2010 ja kuntoa ja ajanmukaisuutta sekä riskien arviointi on suoritettu Riski Arvi ohjelmistolla työkuormitusta seurataan säännöllisin henkilöstöhallinnon antamien ohjeiden mukaisesti tarkastuksin. Työsuojeluriskien vuonna Yhteistyötä tehdään tilapalvelujen ja arvioinneissa esiin nousseiden riskien työsuojeluhenkilöstön kanssa ja kaikessa toimitaan poistamiseksi laaditaan aikataulutettu ja henkilöstön hallinnon antamien ohjeiden mukaisesti. vastuutettu toimenpideohjelma. Näiden asiakirjojen pohjalta hankekunnat varmistavat työtilojen tarkoituksenmukaisuuden ja terveellisyyden ja varaavat tähän tarvittavat resurssit hallinnassaan olevien sekä omistamiensa kiinteistöjen kohdalla. Esimiehet huolehtivat siitä, että vanhustyön yksiköissä on vuosittain päivitetyt suunnitelmat järjestelmällisestä riskien hallinnasta. 2. Sattuneiden työtapaturmien, uhka-, HaiPro -terveydenhuollon vaaratapahtumien vaara- ja läheltä piti tilanteiden syyt raportointijärjestelmä on otettu käyttöön analysoidaan ja huomioidaan toiminnan Henkilöstöhallinnon antamia ohjeita / lomakkeita suunnittelussa. Välitöntä puuttumista käytetään mm. väkivaltalomake, työtapaturma ym. vaativat tilanteet hoidetaan viiveettä. Potilasturvallisuussuunnitelma tehdään vuoden 2012 Ilmoituskäytäntöihin toteutetaan aikana. yhtenäiset lomakepohjat sekä varmistetaan saumaton tiedonvälitys työyksiköiden, työsuojeluorganisaation ja työterveyshuollon kanssa. 3. Kaikkiin työyhteisöihin nimetään Työsuojeluorganisaatio / henkilöstötoimi vastaa ja

8 työsuojeluyhdyshenkilö, joka omalta osaltaan huolehtii siitä, että turvallisuusosaamista ylläpidetään ja toimintaa arvioidaan jatkuvasti. Työsuojeluosaamisen ylläpitämisestä huolehditaan koulutuksen avulla. 4. Yksiköiden henkilöstö- ja työsuojelusuunnitelmiin sisällytetään suunnitelma työntekijöiden työkykyä ylläpitävästä toiminnasta ja työhön liittyvistä työelämän joustoista (osa-aikalisä- ja vuorotteluvapaajärjestelmän soveltamisen pelisäännöt, työergonomia, työaikaergonomia ja uudelleensijoittelun periaatteet). 5. Työterveyshuolto ja työsuojeluorganisaatio toteuttavat yhteisiä toimintaperiaatteita. Toiminnan pääpaino on ennakoinnissa (9) organisoi. Esimiehet vastaavat. Työterveyshuollon kanssa on sovittu periaatteista vuonna Vuonna 2012 on tulossa uudistettu ohjeistus varhaisen puuttumisen mallista. 5. JOHTAMINEN JA ESIMIESTYÖ 1. Kaikilta esimiehiltä edellytetään johtamiskoulutuksen perusteet ja käytännön johtamiskokemusta tullessaan tehtävään vähintään 30 opintopistettä 2. Jokainen osallistuu johtamisen täydennyskoulutukseen yksilöllisten kehityskeskusteluissa sovittujen suunnitelmien mukaisesti 3. Työnantaja tukee erityisesti johtamiskoulutuksia, jotka ovat pitkäkestoisia ja tukevat esimiesten vuorovaikutustaitoja 4. Järjestetään henkilöstölle koulutusta alaistaidoista Avohoidon lähiesimiehet (4) sekä laitoshoidossa (2) aloittavat Jet-opinnot v Tämän jälkeen kaikilla avohoidossa on johtamiskoulutus. Johtamiskoulutus 30 opintopistettä edellytetään uusilta virkaan valittavilta esimiehiltä. -> Avohoidon lähiesimiesten (4) osalta JET-koulutus jäänyt toteutumatta. Esimiehiä kannustetaan suorittamaan johtamiskoulutusta. Toteutuu, esimiehet vastuussa. Toteutunut. Suunnitteilla. -> Linjaus: Esitetään henkilöstötoimelle järjestettäväksi kaupungin henkilöstölle yhteinen tilaisuus. 6. YHTEISTYÖ 1. Suunnitellaan, kehitetään ja arvioidaan ammatillista osaamista tukevia harjoitteluja työssäoppimisjaksoja yhteistyössä työelämän ja koulutuksen järjestäjien kanssa. Alueella toimivien koulutuksen Kehittämissopimuksia ei ole laadittu, mutta lukuisia yhteistyöneuvotteluja on käyty eri osapuolten kanssa.

9 järjestäjien kanssa laaditaan pitkäkestoiset, strategiset kehittämissopimukset osaksi yksiköiden toiminnan suunnittelua vuosittain. 2. Harjoittelijoiden ja opiskelijoiden työssäoppimisjaksoille sijoittaminen tehdään keskitetysti vuoden 2009 alusta lähtien vanhusten palvelujen johtajan johdolla. 3. Koulutuksen järjestäjien ja tutkimus- ja kehittämisyksikköjen kanssa kehitetään ja toteutetaan uusia, monialaisia palvelutuotteita ja -kokonaisuuksia täydentämään nykyistä palvelutarjontaa. 4. Edistetään ja vahvistetaan yhteisen tietoperustan kehittymistä ja eri osapuolien asiantuntijuuden hyödyntämistä opiskelijoiden, vanhustyöntekijöiden ja opettajien yhteisillä tapahtumilla sekä hankkeilla. 5. Tiivistetään yhteistyötä työvoimaviranomaisen kanssa osaavan, työhönsä motivoituneen työvoiman saatavuuden turvaamiseksi käynnistämällä räätälöityjä täydennyskoulutuspaketteja työhön palaaville (9) Alueen oppilaitosten kanssa on sovittu työyksikkökohtaiset harjoittelupaikkamäärät, jonka pohjalta oppilaitokset tekevät harjoittelusuunnitelmat. Ulkokunnista tuleville opiskelijoille tarjotaan harjoittelupaikkoja mahdollisuuksien mukaan. Harjoittelijoiden ja opiskelijoiden työssäoppimisjaksoille sijoittaminen tehdään yhteistyössä oppilaitosten ja kustannuspaikkojen lähiesimiesten kanssa. Suunnittelu on käynnistetty vuonna 2009, mutta toteutus on viivästynyt monilta osin. Yksittäisinä kehittämiskohteina voidaan mainita: avohoidon lääkeannosjakelu Jämsek Oy:n ja Jämsän apteekin kanssa vapaaehtoistoiminta Kaste-hankkeen kanssa perhehoito Kaste-hankkeen ja Perhehoitoliiton kanssa 2012 on suunnitteilla palveluauto toiminta yhteistyönä Jämsän ammattiopiston kanssa Yhteisiä tapahtumia suunniteltu ja toteutetaan v koko soten toimialalla. -> on viivästynyt monilta osin. Työvoimaviranomaisten kanssa on pidetty säännöllisiä neuvotteluja koko soten toimialan osalta. 7. SEURANTA JA ARVIOINTI 1. Henkilöstöstrategiassa esitettyjen tavoitteiden toteutumisen seuranta ja arviointi suunnitellaan ja vastuutetaan vanhusten palvelujen johtajalle ja siitä raportoidaan vuosittain sosiaali- ja terveyslautakunnalle strategiassa esitettyjen mittareiden avulla. 2. Henkilöstöstrategia päivitetään vuosittain ja sen vahvistaa sosiaali- ja terveyslautakunta osana muuta Raportoidaan myös valtuustolle toimintakertomuksen yhteydessä. Vanhusten palvelujen johto valmistelee.

10 (9) toimintasuunnitelmaa.

HYVVÄÄ MET PRUUVAAMA TEHÄ, MUTTA RIIMAA PUKKAA TULEHMAAN

HYVVÄÄ MET PRUUVAAMA TEHÄ, MUTTA RIIMAA PUKKAA TULEHMAAN HYVVÄÄ MET PRUUVAAMA TEHÄ, MUTTA RIIMAA PUKKAA TULEHMAAN Kriittinen menestystekijä: Suunnitelmallinen henkilöstöpolitiikka Arviointikriteeri; henkilöstöstrategia ohjaa kunnan työnantajatoimintaa Tavoitteet

Lisätiedot

PERUSTURVAN TAVOITTEET JA MENESTYSTEKIJÄT

PERUSTURVAN TAVOITTEET JA MENESTYSTEKIJÄT PERUSTURVAN TAVOITTEET JA MENESTYSTEKIJÄT Kriittiset menestystekijät: Asiat, joissa on onnistuttava, jotta tavoitteet toteutuisivat. Kriittiset menestystekijät ovat tärkeitä ja sellaisia joihin organisaatio

Lisätiedot

12.1.2015. 1. Palvelu on helposti saatavaa, asiakaslähtöistä ja turvallista

12.1.2015. 1. Palvelu on helposti saatavaa, asiakaslähtöistä ja turvallista 1 (4) HOITO- JA HOIVATYÖN TOIMINTAOHJELMA 2015-2016 Väestön ikääntyminen, palvelu- ja kuntarakenteen muutos, palveluiden uudistamistarve, väestön tarpeisiin vastaavuus, kilpailu osaavasta työvoimasta ja

Lisätiedot

. AMMATTIMAINEN................ JOHTAMISTAPA............. Osallistava johtajuus henkilöstön edustus kaikissa johtoryhmissä esimiehiä arvioidaan säännönmukaisesti kehityskeskustelut käydään vähintään joka

Lisätiedot

TOIMINTA- JA LAADUNHALLINTASUUNNITELMA TULOSALUE: KESKI-POHJANMAAN ERIKOISSAIRAANHOITO- JA PERUSPALVELUKUNTAYHTYMÄ

TOIMINTA- JA LAADUNHALLINTASUUNNITELMA TULOSALUE: KESKI-POHJANMAAN ERIKOISSAIRAANHOITO- JA PERUSPALVELUKUNTAYHTYMÄ TULOSALUE: KESKI-POHJANMAAN ERIKOISSAIRAANHOITO- JA PERUSPALVELUKUNTAYHTYMÄ VASTUUHENKILÖ: Toimitusjohtaja TOIMINTA-AJATUS: Hyvinvointia joustavasti ja ammattitaitoisesti. ASIAKAS- JA POTILASNÄKÖKULMA

Lisätiedot

TOIMINTA- JA LAADUNHALLINTASUUNNITELMA

TOIMINTA- JA LAADUNHALLINTASUUNNITELMA TULOSALUE: KESKI-POHJANMAAN ERIKOISSAIRAANHOITO- JA PERUSPALVELUKUNTAYHTYMÄ VASTUUHENKILÖ: Toimitusjohtaja TOIMINTA-AJATUS: Hyvinvointia joustavasti ja ammattitaitoisesti. ASIAKAS- JA POTILASNÄKÖKULMA

Lisätiedot

TOIMINTA- JA LAADUNHALLINTASUUNNITELMA

TOIMINTA- JA LAADUNHALLINTASUUNNITELMA TOIMIALUE: Kehitysvammahuolto ja vammaispalvelut PALVELU-/VASTUUALUE: Kehityspoliklinikka ja vammaispalvelun sosiaalityö VASTUUHENKILÖ: Miia Luokkanen TOIMINTA-AJATUS: Vammaispalvelut tuottavat asiakkaidensa

Lisätiedot

TOIMINTA- JA LAADUNHALLINTASUUNNITELMA

TOIMINTA- JA LAADUNHALLINTASUUNNITELMA TULOSALUE: Erikoissairaanhoito- ja peruspalvelukuntayhtymä (kuntayhtymä) TULOS-/VASTUUYKSIKKÖ: koko kuntayhtymä VASTUUHENKILÖ: toimitusjohtaja TOIMINTA-AJATUS: Hyvinvointia joustavasti ja ammattitaitoisesti.

Lisätiedot

RAISION KAUPUNGIN HENKILÖSTÖSTRATEGIA 2014 2017. Raisio KASVUN PAIKKA

RAISION KAUPUNGIN HENKILÖSTÖSTRATEGIA 2014 2017. Raisio KASVUN PAIKKA RAISION KAUPUNGIN HENKILÖSTÖSTRATEGIA 2014 2017 Raisio KASVUN PAIKKA TULEVIEN VUOSIEN HENKILÖSTÖHALLINNOLLISIA HAASTEITA Niukat taloudelliset resurssit Henkilöstön eläköityminen Henkilöstön saatavuus ja

Lisätiedot

Työterveyshuolto ja kuntoutusasiakas. Heli Leino Työterveyshuollon ja yleislääketeiteen erikoslääkäri

Työterveyshuolto ja kuntoutusasiakas. Heli Leino Työterveyshuollon ja yleislääketeiteen erikoslääkäri Työterveyshuolto ja kuntoutusasiakas Heli Leino Työterveyshuollon ja yleislääketeiteen erikoslääkäri Ylilääkärii Työterveyshuolto tekee työtä työsuhteessa olevien terveyden edistämiseksi, työtapaturmien

Lisätiedot

LARK alkutilannekartoitus

LARK alkutilannekartoitus 1 LARK alkutilannekartoitus 1 Toimintojen tarkastelu kokonaisuutena Suunnittelu Koulutuksen järjestäjällä on dokumentoitu toimintajärjestelmä, jonka avulla se suunnittelee ja ohjaa toimintaansa kokonaisvaltaisesti

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveydenhuollon kansallinen kehittämisohjelma KASTE Etelä-Suomi

Sosiaali- ja terveydenhuollon kansallinen kehittämisohjelma KASTE Etelä-Suomi Sosiaali- ja terveydenhuollon kansallinen kehittämisohjelma KASTE 2013 2015 Etelä-Suomi Kotona kokonainen elämä / Etelä- Kymenlaakson osakokonaisuus Sara Haimi-Liikkanen, kehittämiskoordinaattori 14.10.2013

Lisätiedot

Tilannekatsaus 1 (5) 3.12.2013 2. Teema 5: Johtajuus, tuloshakuisuus ja toimivat prosessit. REDU / Pertti Heikkilä.

Tilannekatsaus 1 (5) 3.12.2013 2. Teema 5: Johtajuus, tuloshakuisuus ja toimivat prosessit. REDU / Pertti Heikkilä. Tilannekatsaus 1 (5) Teema 5: Johtajuus, tuloshakuisuus ja toimivat prosessit Teemaa koordinoi REDU ja osatoteuttajia ovat em. lisäksi KPEDU, OSAO, RAAHENAO ja SAKK. Koonti perustuu REDU:n, KPEDU:n ja

Lisätiedot

KOKKOLAN KAUPUNGIN HENKILÖSTÖOHJELMA

KOKKOLAN KAUPUNGIN HENKILÖSTÖOHJELMA KOKKOLAN KAUPUNGIN HENKILÖSTÖOHJELMA Hyväksytty kaupunginhallituksessa 18.5. 1 JOHDANTO Henkilöstöohjelmalla tuetaan Kokkolan kaupunkistrategian toteuttamista. Henkilöstöohjelmalla tuodaan näkyväksi kaupunkistrategian

Lisätiedot

HOITOTYÖN TOIMINTAOHJELMA. 2014 2018 Etelä-Pohjanmaalla

HOITOTYÖN TOIMINTAOHJELMA. 2014 2018 Etelä-Pohjanmaalla HOITOTYÖN TOIMINTAOHJELMA 2014 2018 Etelä-Pohjanmaalla 2 Johdanto Tämän hoitotyön toimintaohjelman tavoitteena on toimia suunnannäyttäjänä alueelliselle kehittämiselle ja yhteistyölle ennakoiden tulevia

Lisätiedot

Työhyvinvointi- ja työsuojeluyhteistyön haasteita

Työhyvinvointi- ja työsuojeluyhteistyön haasteita Työhyvinvointi- ja työsuojeluyhteistyön haasteita Erkki Auvinen, STTK 7. 4. 2 0 1 6 Työpaikan kehittämistä ei saa unohtaa vaikeinakaan aikoina Työpaikan kehittämistä ei saa haudata mukamas tärkeämpien

Lisätiedot

Palvelut järjestetään monimuotoisesti yhteistyössä eri toimijoiden kanssa

Palvelut järjestetään monimuotoisesti yhteistyössä eri toimijoiden kanssa Ryhmän nimi: Sosiaali- ja terveyskeskus TOIMINTAA OHJAAVAT TAVOITTEET TOIMENPITEET JA SEURANTA TOTEUTUMINEN 25.4.2016 1. Sujuvat arjen palvelut Kuntalaiset saavat lain edellyttämät sotepalvelut Palvelut

Lisätiedot

Hoitotyön tuottavuus ja vaikuttavuus 2013 ja 2014

Hoitotyön tuottavuus ja vaikuttavuus 2013 ja 2014 Hoitotyön tuottavuus ja vaikuttavuus 2013 ja 2014 hallintoylihoitaja Merja Miettinen KUJOn seminaari 13-14.2.2014 Hallituksen seminaari 27.-28.2.2014 2013 Tuottavuusohjelma jatkuu 2014-2016 Vähennetään

Lisätiedot

SASKIN HENKILÖSTÖSTRATEGIA 2013 2016. 1. Tausta

SASKIN HENKILÖSTÖSTRATEGIA 2013 2016. 1. Tausta SASKIN HENKILÖSTÖSTRATEGIA 2013 2016 1. Tausta SASKin historian ensimmäinen henkilöstöstrategia oli laadittu vuosiksi 2009 2011. Henkilöstöön liittyviä asioita oli linjattu aikaisemminkin erilaisissa dokumenteissa

Lisätiedot

Osallistamalla osaamisen kehittämisen toimintamallia rakentamassa

Osallistamalla osaamisen kehittämisen toimintamallia rakentamassa Osallistamalla osaamisen kehittämisen toimintamallia rakentamassa Sote-tuotantoalueen osaamisen kehittämisen toimintamalli -hanke 1.1.2015-31.5.2016 Osaaminen muutoksen avain tulevassa Sotessa seminaari

Lisätiedot

Kuntayhtymän hallitus Valmistelija henkilöstöjohtaja Janne Niemeläinen,

Kuntayhtymän hallitus Valmistelija henkilöstöjohtaja Janne Niemeläinen, Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri Pöytäkirja 9/2016 1 (1) 121 251/01.01.01.00/2016 Vakansseista luopuminen Kuntayhtymän hallitus 121 Valmistelija henkilöstöjohtaja Janne Niemeläinen, janne.niemelainen@kuh.fi,

Lisätiedot

Lähisuhde- ja perheväkivallan. ehkäiseminen 2004 2007. Esitteitä 2004:9

Lähisuhde- ja perheväkivallan. ehkäiseminen 2004 2007. Esitteitä 2004:9 Lähisuhde- ja perheväkivallan ehkäiseminen 2004 2007 Esitteitä 2004:9 Turvallisuus on perusoikeus Turvallisuus on jokaisen perusoikeus ja hyvinvoinnin perusta. Väkivalta murentaa tätä turvallisuutta. Lisäksi

Lisätiedot

Askolan kunnan henkilöstö-ja koulutussuunnitelma 2017

Askolan kunnan henkilöstö-ja koulutussuunnitelma 2017 Askolan kunnan henkilöstö-ja koulutussuunnitelma 2017 Yhteistyötoimikunta 30.1.2017 Kunnanhallitus1.2.2017 Sisällysluettelo 1 Yleistä 2 Perusteet henkilöstö- ja koulutussuunnitelman laatimiseen 3 Koulutuskorvauksen

Lisätiedot

Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiri päivitetty 20.1.2016 1

Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiri päivitetty 20.1.2016 1 Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiri päivitetty 20.1.2016 1 Ammattitaitoa edistävän harjoittelun prosessin työtehtävät Seuraavassa on kuvattu ammattitaitoa edistävän harjoittelun prosessin mukaisesti siihen

Lisätiedot

HENKILÖSTÖSTRATEGIA. Rovaniemen koulutuskuntayhtymä

HENKILÖSTÖSTRATEGIA. Rovaniemen koulutuskuntayhtymä Hallitus 1.3.2011 LIITE 8 HENKILÖSTÖSTRATEGIA Rovaniemen koulutuskuntayhtymä Hallitus XXXXXX 1 (9) Sisällysluettelo Alkusanat 1 Henkilöstöpoliittiset periaatteet... 3 2 Johtaminen ja esimiestyö... 3 4

Lisätiedot

Henkilöstösäästöt Raportti 10/2016 ja hankintojen seuranta 7/ 2016

Henkilöstösäästöt Raportti 10/2016 ja hankintojen seuranta 7/ 2016 Kaupunginhallitus 3.10.2016 Liite 2 363 Henkilöstösäästöt Raportti 10/2016 ja hankintojen seuranta 7/ 2016 Kh 3.10.2016 Raportti lokakuussa 2016 Eläkkeelle jää vuonna 2016 (tammi-joulukuu) 81 työntekijää

Lisätiedot

HYVVÄÄ MET PRUUVAAMA TEHÄ, MUTTA RIIMAA PUKKAA TULEHMAAN. Yhteenveto toteutumasta henkilöstöraporttiin v. 2013

HYVVÄÄ MET PRUUVAAMA TEHÄ, MUTTA RIIMAA PUKKAA TULEHMAAN. Yhteenveto toteutumasta henkilöstöraporttiin v. 2013 HYVVÄÄ MET PRUUVAAMA TEHÄ, MUTTA RIIMAA PUKKAA TULEHMAAN Yhteenveto toteutumasta henkilöstöraporttiin v. 2013 Kriittinen menestystekijä: Suunnitelmallinen henkilöstöpolitiikka Arviointikriteeri; henkilöstöstrategia

Lisätiedot

TYÖHYVINVOINTISUUNNITELMA

TYÖHYVINVOINTISUUNNITELMA Sivistysltk 13.1.2015 4 liite nro 1. Khall. 2.2.2015 11 liite nro 1. TYÖHYVINVOINTISUUNNITELMA Padasjoki, sivistystoimi JOHDANTO Työhyvinvoinnin edistäminen on olennainen osa tuloksellista henkilöstöjohtamista.

Lisätiedot

Sopimus sivistystoimialan yhteisten hallintopalvelujen tuottamisesta vuonna 2014 ja taloussuunnitelmakaudella

Sopimus sivistystoimialan yhteisten hallintopalvelujen tuottamisesta vuonna 2014 ja taloussuunnitelmakaudella Sopimus sivistystoimialan yhteisten hallintopalvelujen tuottamisesta vuonna 2014 ja taloussuunnitelmakaudella 2014-2017 Sopimuksen tarkoitus Tällä operatiivisella sopimuksella pääprosessia edustava toimialajohtaja

Lisätiedot

Henkilöstösuunnitelma 2016

Henkilöstösuunnitelma 2016 Henkilöstösuunnitelma 2016 Yt-toimikunta 16.11.2015 Kunnahallitus 16.11.2015 Kunnanvaltuusto 30.11.2015 1 SISÄLLYS 1. Henkilöstösuunnitelman tavoite... 3 2. Henkilöstöpoliittiset linjaukset... 3 3. Työvoimatarpeen

Lisätiedot

Valitsen ohjatusti työssäoppimis- ja näytön toteuttamista. Suunnittelee työssäoppimisen. Työssäoppimisjakson suunnitteleminen

Valitsen ohjatusti työssäoppimis- ja näytön toteuttamista. Suunnittelee työssäoppimisen. Työssäoppimisjakson suunnitteleminen PROSESSIKAAVIO ammattiosaamisen arviointi (näytöt) (luonnos 5) 15.8.2007 1 (7) OPISKELIJAN PROSESSI Valmentaudun topjaksoon Valitsen ohjatusti työssäoppimis- ja näyttöpaikan Suunnittelen työssäoppimisen

Lisätiedot

Webropol -kysely kotihoidon henkilöstölle kuntoutumissuunnitelmien laadinnasta ja toteutuksesta

Webropol -kysely kotihoidon henkilöstölle kuntoutumissuunnitelmien laadinnasta ja toteutuksesta Ikäihmisten arjen ja palvelujen parantamiseksi 2014-2016 Webropol -kysely kotihoidon henkilöstölle kuntoutumissuunnitelmien laadinnasta ja toteutuksesta WEBROPOL -KYSELY Kuntoutumissuunnitelmien laadinnasta

Lisätiedot

Eturivin taitajia Strategia Etelä-Savon Koulutus Oy Etelä-Savon ammattiopisto

Eturivin taitajia Strategia Etelä-Savon Koulutus Oy Etelä-Savon ammattiopisto Eturivin taitajia Strategia 2015-2017 Etelä-Savon Koulutus Oy Etelä-Savon ammattiopisto Eturivin taitajia Opiskelijan parhaaksi Työelämän parhaaksi Laadukasta koulutusta, joustavasti ja uudistuen Osaava,

Lisätiedot

Henkilöstöstrategian toimenpidesuunnitelma Henkilöstöstrategian toteuttaminen, seuranta ja arviointi

Henkilöstöstrategian toimenpidesuunnitelma Henkilöstöstrategian toteuttaminen, seuranta ja arviointi NAANTALIN KAUPUNKI Henkilöstöstrategian toimenpidesuunnitelma 2016-2019 Henkilöstöstrategian toteuttaminen, seuranta ja arviointi Johtoryhmä 3.11.2015 Yhteistyötoimikunta 12.11.2015 Kaupunginhallituksen

Lisätiedot

Tavoitetaso kotihoidon piirissä vähintään 25 % omaishoidon tuen piirissä 4 % ympärivrk hoitopaikkoja riittävästi. suoritetaan vuosittain

Tavoitetaso kotihoidon piirissä vähintään 25 % omaishoidon tuen piirissä 4 % ympärivrk hoitopaikkoja riittävästi. suoritetaan vuosittain 1 Liite 9 TOTEUTTAMISSUUNNITELMA 2007-2008 Vaikuttavuus ja palvelukyky Kriittiset menestystekijät Kriteerit/ Mittarit Palvelujen saatavuus 75 v täyttäneiden palvelujen kattavuus/v Tavoitetaso 2007 2008

Lisätiedot

Yliopistojen työhyvinvointikysely 2011 Biologian laitos tukihenkilöstö. Vastaajia 21

Yliopistojen työhyvinvointikysely 2011 Biologian laitos tukihenkilöstö. Vastaajia 21 Yliopistojen työhyvinvointikysely 0 Biologian laitos tukihenkilöstö Vastaajia Hyvinvointikysely Taustatiedot - Sukupuoli: Yksittäisiä vastaajia: 0 8 6 8% 6% % 8% Nainen Mies Biologian laitos, Muu henkilökunta,

Lisätiedot

Tiedonkulku ja vuorovaikutus

Tiedonkulku ja vuorovaikutus Tiedonkulku ja vuorovaikutus Työkyky Työn kehittävyys 5 3,20 3,18 4 3,59 3,62 3 3,58 3,12 2 Esimiestyö 3,43 3,32 3,38 1 4,05 397 3,97 4,00 3,23 3,25 3,55 369 3,69 3,60 Ergonomia 3,37 Optimaalinen kuormitus

Lisätiedot

HENKILÖSTÖKERTOMUS 2016

HENKILÖSTÖKERTOMUS 2016 HENKILÖSTÖKERTOMUS 2016 0 1 Sisältö 1. Johdanto 2 2. Henkilöstön määrä ja rakenne 31.12. 3 3. Johtaminen 4 4. Henkilöstön osaaminen ja ammattitaito 5 5. Työhyvinvoinnin edistäminen 5 6. Henkilöstökustannukset

Lisätiedot

Yliopistojen työhyvinvointikysely Biologian laitos. Vastaajia 47

Yliopistojen työhyvinvointikysely Biologian laitos. Vastaajia 47 Yliopistojen työhyvinvointikysely 0 Biologian laitos Vastaajia 7 Hyvinvointikysely Taustatiedot - Sukupuoli: Yksittäisiä vastaajia: LuTK 06, Biologian laitos 9 00% 80% 60% % 6% 0% 0% % 0% 0% Nainen Mies

Lisätiedot

OSAAMISEN JOHTAMINEN JA KEHITTÄMINEN LÄNSI-POHJAN SAIRAANHOITOPIIRIN ENSIHOITOPALVELUSSA

OSAAMISEN JOHTAMINEN JA KEHITTÄMINEN LÄNSI-POHJAN SAIRAANHOITOPIIRIN ENSIHOITOPALVELUSSA OSAAMISEN JOHTAMINEN JA KEHITTÄMINEN LÄNSI-POHJAN SAIRAANHOITOPIIRIN ENSIHOITOPALVELUSSA OPINNÄYTETYÖN TEKIJÄT TERO LUOKKANEN JA SINI OTTELIN OPINNÄYTETYÖN OHJAAJAT: LEHTORI, TUTKINTOVASTAAVA RAIJA RAJALA,

Lisätiedot

2015 - Sosiaali- ja terveystoimi. Resurssit ja johtaminen

2015 - Sosiaali- ja terveystoimi. Resurssit ja johtaminen 2015 - Sosiaali- ja terveystoimi Resurssit ja johtaminen Oma valtuustokauden tavoite Tulostavoite / tavoite Mittari / arviointikriteeri Seuranta 30.4. Työn tuottavuus Sote-palveluissa paranee Tuottavuus

Lisätiedot

TASA- ARVOSUUNNITELMA

TASA- ARVOSUUNNITELMA TASA- ARVOSUUNNITELMA Kaupunginhallituksen 2.10.2012 165 hyväksymä Haapajärven kaupungin tasa-arvosuunnitelma Tasa-arvolain 6a.n mukaan tasa-arvosuunnitelma on selvitys työpaikan tasaarvotilanteesta ja

Lisätiedot

Koulutuksen järjestäjän paikallinen kehittämissuunnitelma vuosille Hyväksytty sivistyslautakunnassa

Koulutuksen järjestäjän paikallinen kehittämissuunnitelma vuosille Hyväksytty sivistyslautakunnassa Koulutuksen järjestäjän paikallinen kehittämissuunnitelma vuosille 2015-2020 Hyväksytty sivistyslautakunnassa 23.9.2015 Kaarinan strategia Visio Maailma muuttuu Kaarina toimii! Toiminta-ajatus Järjestämme

Lisätiedot

Aiheet 20.4.2012 RAAHEN SEUDUN HYVINVOINTIKUNTAYHTYMÄ

Aiheet 20.4.2012 RAAHEN SEUDUN HYVINVOINTIKUNTAYHTYMÄ RAAHEN SEUDUN HYVINVOINTIKUNTAYHTYMÄ Esimiehen vuosikello Mikko Weissenfelt Aiheet 1. Esittäytyminen 2. Yleistä organisaatiosta 3. Henkilöstöjohtaminen käytäntöön; esimiehen vuosikello 20.4.2012 1 Raahen

Lisätiedot

OPERATIIVINEN SOPIMUS 2016

OPERATIIVINEN SOPIMUS 2016 OPERATIIVINEN SOPIMUS 2016 Hyvinvointitoimiala Palvelualue: Vanhus- ja vammaispalvelut Sopimuksen tarkoitus: Operatiivisessa sopimuksessa määritellään palvelualueen tavoitteet palveluiden järjestämiseen,

Lisätiedot

5/26/2010. Tutkintotoimikuntajärjestelmän keskeiset kehittämishaasteet AMMATILLISEN TUTKINTOJÄRJESTELMÄN KEHITTÄMISHANKKEEN (TUTKE) VÄLIRAPORTTI

5/26/2010. Tutkintotoimikuntajärjestelmän keskeiset kehittämishaasteet AMMATILLISEN TUTKINTOJÄRJESTELMÄN KEHITTÄMISHANKKEEN (TUTKE) VÄLIRAPORTTI AMMATILLISEN TUTKINTOJÄRJESTELMÄN KEHITTÄMISHANKKEEN (TUTKE) VÄLIRAPORTTI Ehdotukset tutkintotoimikuntajärjestelmän kehittämiseksi Tutkintotoimikuntajärjestelmän keskeiset kehittämishaasteet Ohjausryhmän

Lisätiedot

11.1.2010 vrs10 Henkilöstötoimikunta 16.12.2009 HUS kuntayhtymän työsuojelujaosto 8.12.2009 ja 11.1.2010

11.1.2010 vrs10 Henkilöstötoimikunta 16.12.2009 HUS kuntayhtymän työsuojelujaosto 8.12.2009 ja 11.1.2010 VUOSILLE 2010 2013 11.1.2010 11.1.2010 vrs10 Henkilöstötoimikunta 16.12. HUS kuntayhtymän työsuojelujaosto 8.12. ja 11.1.2010 VUOSILLE 2010 2013 SISÄLTÖ 1. JOHDANTO 2 2. TYÖSUOJELUN TOIMINTA AJATUS JA

Lisätiedot

Kyselyn yhteenveto. Työolobarometri (TOB) RKK Kyselyn vastaanottajia Kyselyn vastauksia Vastausprosentti. Laskennalliset ryhmät taulukossa

Kyselyn yhteenveto. Työolobarometri (TOB) RKK Kyselyn vastaanottajia Kyselyn vastauksia Vastausprosentti. Laskennalliset ryhmät taulukossa Hallitus 11.12.2013 LIITE 14 Kyselyn yhteenveto Kysely Työolobarometri (TOB) RKK 2013 Voimassa alkaen 10.4.2013 Voimassa asti 19.4.2013 Kyselyn vastaanottajia 937 Kyselyn vastauksia 528 Vastausprosentti

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma. Keski-Suomen Työpajayhdistys ry.

Toimintasuunnitelma. Keski-Suomen Työpajayhdistys ry. 1 Toimintasuunnitelma 2012 Keski-Suomen Työpajayhdistys ry. 1 Yleistä Yhdistyksen tehtävänä on lisätä työpajatoiminnan tunnettavuutta Keski- Suomessa ja edistää työpajojen välistä yhteistyötä. Yhdistyksen

Lisätiedot

Osaamisen hallinta ja kehittäminen. Turvallinen Pirkanmaa

Osaamisen hallinta ja kehittäminen. Turvallinen Pirkanmaa Osaamisen hallinta ja kehittäminen tiedot kokemus kontaktit taidot henkinen ja fyysinen energia motivaatio henkilökohtaiset taidot arvot ja asenteet Yksilön osaaminen Lähde. Otala 2002 Osaaminen Tieto

Lisätiedot

MEILTÄHÄN TÄMÄ KÄY. Meillä osataan! reilu henki, parempi mieli! meillä tuetaan ja rohkaistaan! Avoimuus kunniaan! KEHITYMME JA KEHITÄMME YHDESSÄ!

MEILTÄHÄN TÄMÄ KÄY. Meillä osataan! reilu henki, parempi mieli! meillä tuetaan ja rohkaistaan! Avoimuus kunniaan! KEHITYMME JA KEHITÄMME YHDESSÄ! Meillä osataan! VÄLITÄMME TOISISTAMME! Meillä on mahdollisuuksia! Avoimuus kunniaan! MEILTÄHÄN TÄMÄ KÄY. Henkilöstöjohtamisella huipulle Kuopion kaupungin henkilöstöohjelma 2012 2015 meillä tuetaan ja

Lisätiedot

Avoimien yliopistojen neuvottelupäivät Tampereella. Johtaja Hannu Sirén

Avoimien yliopistojen neuvottelupäivät Tampereella. Johtaja Hannu Sirén Avoimien yliopistojen neuvottelupäivät Tampereella Johtaja Hannu Sirén 12.10.2011 Hallitusohjelma Elinikäisen oppimisen tieto-, neuvonta- ja ohjauspalvelut ovat tarjolla kaikille yhden luukun periaatteen

Lisätiedot

Uudistuvat työnkuvat -hanke

Uudistuvat työnkuvat -hanke Uudistuvat työnkuvat -hanke Jyväskylän kaupunki / vanhus- ja vammaispalvelut Ulla Halonen, projektipäällikkö Tavoitteet: Hankkeen tarkoituksena on ollut kehittää sairaanhoitajien, lähihoitajien ja laitoshuoltajien

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma. Socom

Toimintasuunnitelma. Socom Toimintasuunnitelma 2011 Kaakkois-Suomen sosiaalialan 1 osaamiskeskus Oy Socom 1 YLEISTÄ Kaakkois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus Socom Oy toimii Kymenlaakson ja Etelä- Karjalan maakunnissa. Socomin

Lisätiedot

OPERATIIVINEN SOPIMUS 2016

OPERATIIVINEN SOPIMUS 2016 OPERATIIVINEN SOPIMUS 2016 Ympäristötoimiala Lautakunta: Lounais-Suomen jätehuoltolautakunta Sopimuksen tarkoitus: Tällä sopimuksella lautakunta ja Turun kaupungin ympäristötoimialan johto sekä ympäristönsuojelun

Lisätiedot

Yliopistojen työhyvinvointikysely 2011 Biologian laitos opetus- ja tutkimushenkilöstö. Vastaajia 27

Yliopistojen työhyvinvointikysely 2011 Biologian laitos opetus- ja tutkimushenkilöstö. Vastaajia 27 Yliopistojen työhyvinvointikysely 0 Biologian laitos opetus- ja tutkimushenkilöstö Vastaajia 7 Hyvinvointikysely Taustatiedot - Sukupuoli: Yksittäisiä vastaajia: 66 0 8 6 6% 9% % 9% Nainen Mies Biologian

Lisätiedot

Kehityskeskustelut kerran vuodessa Vaihtoehtona yksilö/ryhmäkeskustelu

Kehityskeskustelut kerran vuodessa Vaihtoehtona yksilö/ryhmäkeskustelu 1 TYÖHÖNSÄ MOTIVOITU JA OSAAVA HENKILÖSTÖ ON KAUPUNGIN TÄRKEIN VOIMAVARA Tehtäväkuvat ajan tasalla ja tehtävät tarpeeksi haastavia (osaaminen, ammattitaito ja koulutus vastaavat tehtäviä) Kehityskeskusteluiden

Lisätiedot

O Osaava-ohjelma Programmet Kunnig

O Osaava-ohjelma Programmet Kunnig n taustaa Hallitusohjelman tavoite "Opettajan työn houkuttelevuutta parannetaan kehittämällä työolosuhteita. Koulutuksen järjestäjille säädetään velvoite huolehtia siitä, että henkilöstö saa säännöllisesti

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma 2012

Toimintasuunnitelma 2012 Toimintasuunnitelma 2012 YLEISTÄ Kaakkois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus Socom Oy toimii Kymenlaakson ja Etelä-Karjalan maakunnissa. Socomin osakkaina on 15 Kaakkois-Suomen kuntaa ja alueen ammattikorkeakoulut

Lisätiedot

VASTAAJAN TAUSTATIEDOT Ympyröi sopivin vaihtoehto tai kirjoita vastauksesi sille varattuun tilaan. 1. Sukupuoleni on 1 nainen 2 mies

VASTAAJAN TAUSTATIEDOT Ympyröi sopivin vaihtoehto tai kirjoita vastauksesi sille varattuun tilaan. 1. Sukupuoleni on 1 nainen 2 mies 1 Kysely koostuu neljästä osiosta: -taustatiedoista -perustehtävään ja työn organisointiin liittyviin kysymyksiin -työn rikastamisen tavoitteisiin liittyviin kysymyksiin -työn rikastamisen keinoihin liittyviin

Lisätiedot

Kuntayhtymä Kaksineuvoinen. Strategia

Kuntayhtymä Kaksineuvoinen. Strategia Liite 2 Kuntayhtymä Kaksineuvoinen Strategia 2010-2015 MISSIO / TOIMINTA-AJATUS Hyvinvoiva ja toimintakykyinen kuntalainen Missio = organisaation toiminta-ajatus, sen olemassaolon syy. Kuvaa sitä, mitä

Lisätiedot

Lasten ja nuorten palvelut

Lasten ja nuorten palvelut Lasten ja nuorten palvelut 1.1.2014 Varhaiskasvatuksen johtamismallin muutos 1 Marja-Liisa Akselin 3.4.2014 Muutoksen tavoitteet (Kh 18.2.2013) Valmistelun keskeisenä tavoitteena on kehittää uudelle palvelualueelle

Lisätiedot

273 Tarkastustoimi (sisäinen tarkastus) Helsingin seurakuntayhtymässä

273 Tarkastustoimi (sisäinen tarkastus) Helsingin seurakuntayhtymässä 438/2014 273 Tarkastustoimi (sisäinen tarkastus) Helsingin seurakuntayhtymässä 2015-2017 Päätösehdotus Tarkastuspäällikkö Kari Liinakoski 1) hyväksyy tarkastustoimen kehittämisen ja resursoinnin lähtökohdaksi

Lisätiedot

OPERATIIVINEN SOPIMUS 2016

OPERATIIVINEN SOPIMUS 2016 OPERATIIVINEN SOPIMUS 2016 Hyvinvointitoimiala Toiminto: Sopimuksen tarkoitus: Operatiivisessa sopimuksessa määritellään tavoitteet palveluiden järjestämiseen, resurssien käyttämiseen ja henkilöstön hyvinvointiin

Lisätiedot

Uuden terveydenhuoltolain toteutumisen edistäminen. ereseptin käyttöönoton suunnittelu ja valmistelu

Uuden terveydenhuoltolain toteutumisen edistäminen. ereseptin käyttöönoton suunnittelu ja valmistelu Uuden terveydenhuoltolain toteutumisen edistäminen ereseptin käyttöönoton suunnittelu ja valmistelu Tietoturva- ja tietosuojatason selvittäminen, huomioiden valtakunnallisen sähköisen tietojärjestelmäpalvelun

Lisätiedot

NURMEKSEN KAUPUNKI NURMEKSEN KAUPUNGIN HENKILÖSTÖSTRATEGIA HENKILÖSTÖSTRATEGIAN LÄHTÖKOHDAT

NURMEKSEN KAUPUNKI NURMEKSEN KAUPUNGIN HENKILÖSTÖSTRATEGIA HENKILÖSTÖSTRATEGIAN LÄHTÖKOHDAT NURMEKSEN KAUPUNKI 18.11.2005 NURMEKSEN KAUPUNGIN HENKILÖSTÖSTRATEGIA HENKILÖSTÖSTRATEGIAN LÄHTÖKOHDAT Monet ulkoiset ja kaupungin sisäiset tekijät vaativat kaupunkia selvittämään omat strategiset tavoitteensa

Lisätiedot

2014 Toimintakertomus

2014 Toimintakertomus sosiaalilautakunta 29.1.2015 1 2014 Toimintakertomus 2.6 Sosiaalilautakunta Sosiaalitoimen tehtävänä on edistää ja ylläpitää yksityisen henkilön, perheen ja yhteisön sosiaalista turvallisuutta ja toimintakykyä

Lisätiedot

LYSEON TIIMIEN PUHEENJOHTAJIEN HAASTATTELUT 5 / Tilatiimi Laatutyön osa-alueet: henkilöstö + kumppanuudet ja resurssit

LYSEON TIIMIEN PUHEENJOHTAJIEN HAASTATTELUT 5 / Tilatiimi Laatutyön osa-alueet: henkilöstö + kumppanuudet ja resurssit OULUN LYSEON LUKION LAATUTYÖ Omaa tarinaa laadusta Mitä koulu edustaa sinulle? Mitä haluat saada aikaan omassa työssäsi? Miksi laatutyötä tarvitaan? Miten haluat itse olla mukana laatutyössä? Miten sinun

Lisätiedot

OPERATIIVINEN SOPIMUS 2016 seuranta

OPERATIIVINEN SOPIMUS 2016 seuranta OPERATIIVINEN SOPIMUS seuranta 1.1.-30.6. Vanhus- ja vammaispalvelut Taloudelliset tavoitteet 1.1 Määrärahat 1.000 TP 15 TAM Ennuste Tulot 34 738 33 824 33 891 Menot 179 494 180 299 180 326 Netto 144 756

Lisätiedot

LAPIN SAIRAANHOITOPIIRIN PERUSTERVEYDENHUOLLON YKSIKKÖ HYVINVOINTIA EDISTÄMÄSSÄ

LAPIN SAIRAANHOITOPIIRIN PERUSTERVEYDENHUOLLON YKSIKKÖ HYVINVOINTIA EDISTÄMÄSSÄ LAPIN SAIRAANHOITOPIIRIN PERUSTERVEYDENHUOLLON YKSIKKÖ HYVINVOINTIA EDISTÄMÄSSÄ HYVINVOINTIJOHTAMISELLA ONNISTUMISEN POLUILLE JA HYVÄÄN ARKEEN LAPISSA KOULUTUS 2.4.2014 Sinikka Suorsa Vs.suunnittelija

Lisätiedot

Terveys ja talous 2016

Terveys ja talous 2016 Terveys ja talous 2016 15.9.2016 Tehokkuutta osaamisen kehittämiseen Oppiportin hyödyntämisen mahdollisuuksista Digidigi Digitalisaatio haastaa perinteiset toimintamallit ja muuttaa maailmaa, sosiaali-

Lisätiedot

SISÄISEN VALVONNAN PERUSTEET

SISÄISEN VALVONNAN PERUSTEET P A I M I O N K A U P U N K I SISÄISEN VALVONNAN PERUSTEET Hyväksytty kaupunginvaltuustossa 12.2.2015 11 Voimaan 1.3.2015 alkaen 1 Sisällysluettelo Lainsäädäntöperusta ja soveltamisala... 3 Sisäisen valvonnan

Lisätiedot

Henkilöstövisio 2025

Henkilöstövisio 2025 Henkilöstövisio 2025 Kajaani on uudistumiskykyinen osaamis- ja palveluyhteisö, joka vahvistaa vuorovaikutteisella ja kestävällä tavalla tuottavuutta ja hyvinvointia. En usko, että kukaan meistä tekee 10

Lisätiedot

PIRKAN OPISTON KOULUTUSSUUNNITELMA

PIRKAN OPISTON KOULUTUSSUUNNITELMA PIRKAN OPISTON KOULUTUSSUUNNITELMA Osaamisen kehittäminen ja koulutussuunnitelma Kuntia koskevan yhteistoimintalain mukaan kunta on velvollinen laatimaan yhteistoimintamenettelyssä vuosittain henkilöstö-

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveystoimi/virkoja JA TOIMIA KOSKEVAT MUUTOKSET

Sosiaali- ja terveystoimi/virkoja JA TOIMIA KOSKEVAT MUUTOKSET Sosiaali- ja terveystoimi/virkoja JA TOIMIA KOSKEVAT MUUTOKSET Yhteenvedossa vasemmalla on esitys ja oikealla kaupunginjohtajan päätösehdotus kustannuksineen. Kustannuslaskennassa on kuukausipalkan lisäksi

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveyslautakunnan ja jaoston sekä sosiaali- ja terveyspalvelukeskuksen johtosääntö 1(8)

Sosiaali- ja terveyslautakunnan ja jaoston sekä sosiaali- ja terveyspalvelukeskuksen johtosääntö 1(8) johtosääntö 1(8) SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNNAN JA JAOSTON SEKÄ SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUKESKUKSEN JOHTOSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuusto hyväksynyt 8.10.2012 103 ja tulee voimaan 1.1.2013 Muutos KV 10.12.2012

Lisätiedot

Osaamisen johtaminen on merkittävä julkishallinnon johtajien osaamisen sisältöalue.

Osaamisen johtaminen on merkittävä julkishallinnon johtajien osaamisen sisältöalue. Osaamisen strateginen johtaminen on noussut esille eri tutkimuksissa 1990- luvulla Osaamisen johtaminen on merkittävä julkishallinnon johtajien osaamisen sisältöalue. 1 1. Koulutus- ja kehittämistoiminta

Lisätiedot

Toiminta- ja taloussuunnitelma sekä talousarvio 2016 Sairaanhoitopiirin johtaja Jari Jokela Yhtymävaltuuston seminaari Rovaniemi 24.6.

Toiminta- ja taloussuunnitelma sekä talousarvio 2016 Sairaanhoitopiirin johtaja Jari Jokela Yhtymävaltuuston seminaari Rovaniemi 24.6. Toiminta- ja taloussuunnitelma 2016 2018 sekä talousarvio 2016 Sairaanhoitopiirin johtaja Jari Jokela Yhtymävaltuuston seminaari Rovaniemi 24.6.2015 Strategia Strategia (kreik. στρατός sotaväki ) tarkoittaa

Lisätiedot

Vanhusten ja toimintakyvyltään alentuneiden henkilöiden asumisen turvallisuus Kokkolassa

Vanhusten ja toimintakyvyltään alentuneiden henkilöiden asumisen turvallisuus Kokkolassa Vanhusten ja toimintakyvyltään alentuneiden henkilöiden asumisen turvallisuus Kokkolassa Turvallisen asumisen koti-seminaari 3.8.2011 Palvelupäällikkö laitos- ja palveluasuminen Pasi Paasila Esityksen

Lisätiedot

Miten rakentaa varhaisen tuen malli? Askeleet kohti sairauspoissaolojen ja työkyvyttömyyseläkkeiden hallintaa

Miten rakentaa varhaisen tuen malli? Askeleet kohti sairauspoissaolojen ja työkyvyttömyyseläkkeiden hallintaa Miten rakentaa varhaisen tuen malli? Askeleet kohti sairauspoissaolojen ja työkyvyttömyyseläkkeiden hallintaa Elon työhyvinvointipalvelut 1 Mallin rakentamisen askeleet 1. Yrityksen johto päättää sitoutua

Lisätiedot

UusiKunta-taloustoimikuntaa avustava henkilöstövastaavien työryhmä

UusiKunta-taloustoimikuntaa avustava henkilöstövastaavien työryhmä UusiKunta-taloustoimikunnan esitys selvityshenkilö Osmo Soininvaaralle Uuden Kunnan henkilöstöjohtamisen periaatteiksi mukaan otettavaksi yhdistymissopimukseen tai sen liitteeseen UusiKunta-taloustoimikuntaa

Lisätiedot

Hyvinvointia ja laatua vanhuspalvelulain toimeenpano -hanke

Hyvinvointia ja laatua vanhuspalvelulain toimeenpano -hanke KAINUUN SOTE KUNTAYHTYMÄ Hyvinvointia ja laatua vanhuspalvelulain toimeenpano -hanke Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon toimintasuunnitelma Marja-Liisa Ruokolainen Eija Tolonen, Jaana Mäklin, Lahja

Lisätiedot

KH KV

KH KV Kiteen kaupungin palveluohjelma 2010 KH 10.5.2010 112 KV 17.5.2010 26 Sisältö 1. Palveluohjelman tarkoitus ja suhde kaupunkistrategiaan... 1-2 2. Palveluohjelman oleellisimmat päämäärät, toteuttaminen

Lisätiedot

1. Oppilaitoksella on kansainvälisyysstrategia tai se on osa oppilaitoksen strategiaa.

1. Oppilaitoksella on kansainvälisyysstrategia tai se on osa oppilaitoksen strategiaa. Vertaisarviointikriteerit Arviointialue: Kansainvälisyystoiminta ja strategia versio 1.0./13.9.2016 Kansainvälisen toiminnan suunnittelu 1. Oppilaitoksella on kansainvälisyysstrategia tai se on osa oppilaitoksen

Lisätiedot

Posan kehittämisosio JUURRUTTAMISSUUNNITELMALOMAKE. Yhteisvoimin kotona -hanke

Posan kehittämisosio JUURRUTTAMISSUUNNITELMALOMAKE. Yhteisvoimin kotona -hanke Yhteisvoimin kotona -hanke Posan kehittämisosio JUURRUTTAMISSUUNNITELMALOMAKE Toimenpide/ toimintamalli/ kehitettävä käytäntö tms. 1. Gerontologinen kokonaisarviointi 2. Moniammatillinen arviointiryhmä

Lisätiedot

Henkilöstökustannukset kuriin hyvällä henkilöstöjohtamisella henkilöstösuunnittelu työterveys osaamisen kehittäminen, monta hyvää alkua

Henkilöstökustannukset kuriin hyvällä henkilöstöjohtamisella henkilöstösuunnittelu työterveys osaamisen kehittäminen, monta hyvää alkua Henkilöstökustannukset kuriin hyvällä henkilöstöjohtamisella henkilöstösuunnittelu työterveys osaamisen kehittäminen, monta hyvää alkua Elisa Vahteristo Länsirannikon koulutus Oy WinNova AMKE 28.10.2015

Lisätiedot

Työkaluja esimiestyön tehostamiseen

Työkaluja esimiestyön tehostamiseen Työkaluja esimiestyön tehostamiseen 7.5.2009 Anna-Maija Sorvoja, HR Management Consultant Aditro Ohjelma 1. Esimiestyön haasteita 2. Työkaluja haasteiden kohtaamiseen, 3. Yhteenveto case-esimerkkejä 2

Lisätiedot

YMPÄRISTÖKESKUKSEN TYÖHYVINVOINNIN TOIMINTASUUNNITELMA 2016 2017

YMPÄRISTÖKESKUKSEN TYÖHYVINVOINNIN TOIMINTASUUNNITELMA 2016 2017 YMPÄRISTÖKESKUKSEN TYÖHYVINVOINNIN TOIMINTASUUNNITELMA 2016 2017 käsitelty henkilöstötoimikunnassa 7.12.2015 ympäristöjohtajan pöytäkirjapäätös, x.x.2015 1 Sisältö YMPÄRISTÖKESKUKSEN TYÖHYVINVOINNIN TOIMINTASUUNNITELMA

Lisätiedot

RANUAN KUNNAN HENKILÖSTÖN KOULUTUSSUUNNITELMA 2016

RANUAN KUNNAN HENKILÖSTÖN KOULUTUSSUUNNITELMA 2016 RANUAN KUNNAN HENKILÖSTÖN KOULUTUSSUUNNITELMA 016 Arvio koko henkilöstön ammatillisesta osaamisesta (työntekijä tarkoittaa työsopimussuhteisia ja virkasuhteisia) Ranuan kunnan henkilöstöohjelman kaksi

Lisätiedot

KEMIJÄRVEN KAUPUNGIN OVTES PALKKAUSJÄRJESTELMÄ 1.8.2014 ALKAEN (LUONNOS)

KEMIJÄRVEN KAUPUNGIN OVTES PALKKAUSJÄRJESTELMÄ 1.8.2014 ALKAEN (LUONNOS) KEMIJÄRVEN KAUPUNGIN OVTES PALKKAUSJÄRJESTELMÄ 1.8.2014 ALKAEN (LUONNOS) 1 (4) 1. OVTES -palkkausjärjestelmä Palkkausjärjestelmällä tarkoitetaan kokonaisuutta, joka muodostuu palkkauksen eri perusteista

Lisätiedot

KOULUTUSSUUNNITELMA 2016

KOULUTUSSUUNNITELMA 2016 KOULUTUSSUUNNITELMA 2016 1 (5) KOULUTUSSUUNNITELMA 2016 Osaamisen kehittäminen on laaja-alaista ja monipuolisia käytännön toimenpiteitä osaamisen varmistamiseksi. Kehittämistoimet suunnataan Jämsän kaupungissa

Lisätiedot

SUUPOHJAN AMMATTI-INSTITUUTTI

SUUPOHJAN AMMATTI-INSTITUUTTI SUUPOHJAN AMMATTI-INSTITUUTTI Käsittely: YH 10.11.2016 108 YV 25.11.2016 18 Versio 1.1 Sivu 2 / 8 Sisällysluettelo 1 Johdanto... 3 2 Strategiset lähtökohdat... 4 3 Strategiset tavoitteet... 5 4 Kriittiset

Lisätiedot

Mitä talous- ja henkilöstöhallintostrategiat 2020 edellyttävät asiantuntijoiden osaamiselta? asiantuntijan ammattiroolin muutos

Mitä talous- ja henkilöstöhallintostrategiat 2020 edellyttävät asiantuntijoiden osaamiselta? asiantuntijan ammattiroolin muutos Mitä talous- ja henkilöstöhallintostrategiat 2020 edellyttävät asiantuntijoiden osaamiselta? asiantuntijan ammattiroolin muutos Kieku käyttäjäfoorumi 6.5.2015 Maileena Tervaportti ja Mari Näätsaari Taustaa

Lisätiedot

Henkilöstöstrategia Joensuun kaupungin henkilöstöstrategia 2009

Henkilöstöstrategia Joensuun kaupungin henkilöstöstrategia 2009 Henkilöstöstrategia Joensuun kaupungin henkilöstöstrategia 2009 Henkilöstöyksikkö 1.9.2009 HENKILÖSTÖSTRATEGIA 2009 Joensuun kaupungin päästrategia KANTAVAT SIIVET tarvitsee toteutuakseen osaavia, hyvinvoivia

Lisätiedot

Työntekijän työkyvyn tukeminen Aktiivinen tuki

Työntekijän työkyvyn tukeminen Aktiivinen tuki Varhainen tukeminen osa esimiestyötä asiantuntijapalvelut Tehostettu tuki kun työpaikan eivät riitä 1. Työntekijän ongelman tunnistaminen 2. Esimies ottaa asian puheeksi 3. Työpaikan 4. Työterveyshuollon

Lisätiedot

Kunnallinen terveydenhuollon täydennyskoulutus vuonna 2007

Kunnallinen terveydenhuollon täydennyskoulutus vuonna 2007 Kunnallinen työmarkkinalaitos Muistio 1 (5) Kunnallinen terveydenhuollon täydennyskoulutus vuonna 2007 Lainsäädännön muutokset voimassa vuodesta 2004 Terveydenhuollon henkilöstön täydennyskoulutusta koskeva

Lisätiedot

SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUJEN LAATU- OHJELMAN (SHQS) LAADUNTUNNUSTUS Versio

SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUJEN LAATU- OHJELMAN (SHQS) LAADUNTUNNUSTUS Versio 1/(6) SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUJEN LAATU- OHJELMAN (SHQS) LAADUNTUNNUSTUS Versio 2.1 14.6.2007 2/(6) SISÄLLYSLUETTELO SIVU 1. MYÖNTÄMISMENETTELY... 3 2. SAAMISEN VÄLTTÄMÄTTÖMÄT 3 2.1 Organisaation rakenteelliset

Lisätiedot

Sairaanhoitopiirin hallituksen työn arviointi valtuustokaudella

Sairaanhoitopiirin hallituksen työn arviointi valtuustokaudella Sairaanhoitopiirin hallituksen työn arviointi valtuustokaudella 2009 2012 Miten arvioit hallitustyön edellytyksiä hallituksessa yleisesti seuraavien asioiden osalta? Arvioi edellytyksiä asteikolla 1 5

Lisätiedot

Sivistyslautakunta Vastuualueiden toimintasuunnitelmat / KeSut 2016

Sivistyslautakunta Vastuualueiden toimintasuunnitelmat / KeSut 2016 Oheismateriaali / sivltk 19.1.2016 7 Sivistyslautakunta Vastuualueiden toimintasuunnitelmat / KeSut 2016 Sivistysjohtaja Matti Hursti 1.12.2015, päivitetty 12.1.2016 Lähtökohta KeSuun: Toimintaympäristön

Lisätiedot

Hyvän johtamisen kriteerit Arviointityökalu

Hyvän johtamisen kriteerit Arviointityökalu Hyvän johtamisen kriteerit Arviointityökalu Oheinen lomake on Hyvän johtamisen kriteereihin perustuva Arvioinnin tueksi työkalu. Voit arvioida sen avulla johtamista omassa organisaatiossasi/työpaikassasi.

Lisätiedot