(9) JÄMSÄN YHTEISTOIMINTA-ALUEEN VANHUSTEN PALVELUJEN STRATEGISET LINJAUKSET VUOTEEN 2013

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "7.3.2012 1 (9) JÄMSÄN YHTEISTOIMINTA-ALUEEN VANHUSTEN PALVELUJEN STRATEGISET LINJAUKSET VUOTEEN 2013"

Transkriptio

1 (9) Liite 1. Henkilöstöstrategiaan liittyvä toimenpideohjelma vuodelle 2012 JÄMSÄN YHTEISTOIMINTA-ALUEEN VANHUSTEN PALVELUJEN STRATEGISET LINJAUKSET VUOTEEN HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ HENKILÖKUNTAMITOITUS 1. Kunta huolehtii henkilöstöresurssin saamisesta Ikäihmisten palvelujen minimitason laatusuositukset täyttäväksi vuoden 2010 aikana. Henkilöstön koulutusrakenne (sh/lh-suhde/rai-luokat) vastaa asiakkaiden hoitoisuutta. 2. Ylläpidetään seudullista rekisteriä henkilöstön osaamisesta ottamalla käyttöön hankittu atk-pohjainen ohjelma vuoden 2009 aikana. 3. Sosiaalialan henkilöstömitoitussuositukset otetaan huomioon niiden valmistuttua vuoden 2009 aikana ja ryhdytään toimenpiteisiin. 4. Vanhuspalveluissa käytetään RAI-toimintakykymittarin hoitoisuutta kuvaavia osioita yhtenä henkilöstöresursoinnin perustana. 5. Henkilöstömäärien arvio ja siihen liittyvä ammattirakennesuunnittelu toimitetaan myös koulutusta järjestäville yhteistyökumppaneille ja työvoimahallintoon. Henkilöstörakenteen suunnitteluun sisällytetään myös erilaisten erikoistumiskoulutusten ja suuntautumisvaihtoehtojen tuomat mahdollisuudet henkilöstön osaamiseen. Henkilöstömitoitukset avo- ja laitoshoidossa tarkistetaan keväällä 2010 yksikköjen asiakasprofiloinnin yhteydessä. -> Henkilöstömitoituksia yksikköjen välillä on tasattu vuonna 2011 sisäisin siirroin tulosyksikköjen välillä talousarvion mukaisesti. Linjaus: toimintaa jatketaan Kotihoidosta vapautuvat lähihoitajan ym. toimet muutetaan toistaiseksi sairaanhoitajan toimiksi - tavoitteena sairaanhoitajien määrän lisääminen (tavoite 30% hoitohenkilöstön määrästä). -> Avohoidon osalta toteumaprosentti on tällä hetkellä 21 %. Ongelmana on sairaanhoitajien rekrytointi. Vuoden 2012 talousarvion osalta tämä toimenpidemenettely on jäädytetty. Koulutuksenhallinta ohjelmisto otetaan käyttöön > Linjaus: Koulutuksenhallinta ohjelmasta luovutaan vuoden 2012 aikana. Valtakunnallisia kotihoidon henkilöstömitoituksia ei ole vahvistettu odotetaan edelleen. Kotihoidossa seurataan Maple-keskiarvoa (palvelun tarpeen tunnusluku) suhteessa henkilöstömitoitukseen puolivuotisseurannan yhteydessä. Toimitetaan vuosittain yhteistyökumppaneille.

2 (9) ELÄKÖITYVÄT Vanhusten palvelujen johtajan toimesta selvitetään vuosittain ammattiryhmittäin eläkkeelle jäävien työntekijöiden määrät ja tehdään suunnitelma eläkepoistumasta aiheutuvan osaamisvajeen täyttämiseksi. Samassa yhteydessä tarkastellaan aina mahdollinen perustyön ja siinä ennakoitaviin muutoksiin pohjautuva koulutusrakenteen muutostarve. 2. Vanhuspalvelujen johtaja ilmoittaa eläköityvien työntekijöiden määrän arvion ja toimittaa siihen liittyvän mahdollisen ammattirakennemuutoksen myös koulutusta järjestäville yhteistyökumppaneille ja työvoimahallinnolle. Tehdään v loppuun mennessä selvitys ja ehdotus osaamisvajeen täyttämisestä. -> Tehty Toimitetaan vuosittain yhteistyökumppaneille. VARAHENKILÖJÄRJESTELMÄ JA SIJAISREKRYTOINTI 1. Vakinaisen henkilöstön ja sijaisten rekrytointivälineitä kehitetään edelleen, ja alueelle luodaan yhteinen rekrytointiohjeistus ja sähköinen rekrytointijärjestelmä vuoden 2010 alkuun mennessä. 2. Peruskoululaisille järjestetään tutustumiskäyntejä ja työssäoppimisjaksoja eri toimipisteissä. 3. Hankitaan aktiivisesti alan opiskelijoita harjoittelujaksoille ja huolehditaan heidän hyvästä ja laadukkaasta ohjauksestaan. Opiskelijapalautetta pyydetään ja hyödynnetään ohjauksessa. 4. Hyödynnetään sijaispalautteet rekrytoinnin kehittämisessä. 5. Hoitohenkilökunnan varahenkilöiden määrää lisätään vuosittain; vastaavasti sijaismäärärahoja pienennetään. 6. Lääkäreiden rekrytointia tehostetaan kokonaisvaltaisen suunnittelun avulla yhteistyössä yliopistojen, Kaupungin yhteinen rekrytointiohjeistus ei ole valmistunut. Tulossa Sähköinen rekrytointijärjestelmä otetaan käyttöön v > Tulossa Vanhusten palvelujen johto pitää yhteyttä oppilaitoksiin. -> Yksikkökohtaiset yhteyshenkilöt on nimetty vuoden 2011 aikana ja yhteyshenkilölistat päivitetään vuosittain. Opiskelijapalautetta kerätään säännöllisesti ja palautetta hyödynnetään toiminnan kehittämisessä. Palautetta kerätään säännöllisesti ja sitä hyödynnetään toiminnan kehittämisessä. Toteutunut. Vuonna 2012 varahenkilöyksikköön on myönnetty täyttöluvat kahdeksalle uudelle vakanssille. Lääkäreiden rekrytoinnista vastaava henkilö on nimetty.

3 sairaanhoitopiirin ja vuokrayritysten kanssa. Lääkäreiden rekrytoinnista vastaava henkilö on nimetty. 7. Keskitetyn hoitajien varahenkilöyksikön toimintaa tehostetaan Lyhytaikaisten sijaisten rekrytointi hoidetaan myös keskitetysti varahenkilöyksikön esimiesten toimesta. Yksikön kustannuksia seurataan ja verrataan nykyiseen sijaistyövoiman käyttöön vuosittain. Varahenkilöille luodaan työhön kannustava palkkausjärjestelmä (9) Sähköinen rekrytointiohjelma saadaan käyttöön 2012 aikana. Kustannuksia ja käyttöä seuraa ja niistä raportoi varahenkilöyksikön esimies vuosittain. Palkkausjärjestelmässä on otettu jo vuonna 2009 huomioon varahenkilöyksikön henkilöstön toimenkuva. 2. KOULUTUSRAKENNE JA TYÖNJAKO HENKILÄKUNNAN AMMATILLINEN PÄTEVYYS 1. Muutetaan asteittain eläköitymisten ja muiden muutostilanteiden myötä henkilöstön koulutusrakennetta tavoitteen mukaiseksi siten, että kotihoidon, palveluasumisen ja laitoshoidon vanhustyössä toimivan henkilöstön koulutusrakenne on seuraava: Kotihoito: 30 % sairaanhoitajia, 70 % lähihoitajia Tehostettu palveluasuminen: 30 % sairaanhoitajia, 70 % lähihoitajia Vanhainkotihoito: 30 % sairaanhoitajia, 70 % lähihoitajia Terveyskeskusvuodeosastot: Lyhytaikaishoito 50 % sairaanhoitajia, 50 % lähihoitajia Pitkäaikaishoito 30 % sairaanhoitajia, 70 % lähihoitajia. 2. Vanhustyön erikoistumisopintoja tai gerontologisia opintoja tulee olla vähintään yhdellä henkilökuntaan kuuluvalla joka yksikössä sekä laitos- että avohoidossa. 3. Henkilöstön koulutustason kehittämisessä hyödynnetään Kotihoidosta vapautuvat lähihoitajan ym. toimet muutetaan toistaiseksi sairaanhoitajan toimiksi, tavoitteena sairaanhoitajien määrän lisääminen (tavoite 30% hoitohenkilöstön määrästä) -> Avohoidon osalta toteumaprosentti on tällä hetkellä 21 %. Ongelmana on sairaanhoitajien rekrytointi. Vuoden 2012 talousarvion osalta tämä toimenpidemenettely on jäädytetty päivitetyn tilanteen mukaisesti vanhustyön erikoistumisopintoja tai gerontologisia opintoja laitoshoidon yksiköissä on Linnakartanon vanhainkotia lukuun ottamatta eri yksiköissä yhteensä 11 henkilöllä, tehostetun asumispalvelun yksiköissä Jämsänkosken ja Hallin palvelutaloa lukuun ottamatta neljällä henkilöllä ja kotihoidossa yhteensä kahdeksalla henkilöllä. -> Linjaus: Henkilöstöä kannustetaan hankkimaan lisäkoulutusta. Jatkuva tarkastelu.

4 (9) eläkepoistuma ja liitetään siihen aina voimassa olevan ammattirakenteen arviointi ja tarvittavien nimikemuutosten tekeminen asetettujen koulutusrakennetavoitteiden mukaisesti. OPPISOPIMUSKOULUTUS 1. Oppisopimuskoulutuksen sisältöjä ja toimintamalleja päivitetään koko ajan toiminnan tarpeita ja osaamisvaateita vastaaviksi yhteistyössä työvoimahallinnon ja koulutusorganisaatioiden kanssa. Aloitetaan v oppisopimuskoulutukseen valmentava koulutus -> on lisätty oppisopimuspaikkoja ja vähennetty sijaismäärärahoja. Talousarvioon varattuja määrärahoja oppisopimusopiskelijoille vuonna 2011 oli 246 kk ja vuonna kk. TYÖNJAKO 1. Eri ammattiryhmien välinen työnjako ja moniammatillinen yhteistyö otetaan huomioon tehtävien vaativuuden arvioinnissa ja sisällytetään asiakkaan hoito- ja palvelusuunnitelmiin sekä palveluketjukuvauksiin. Otetaan käyttöön valtakunnalliset linjaukset työnjakoon liittyvissä asioissa ja huomioidaan ne tehtävien vaativuuden arvioinnissa. TVA tekeillä. -> Valmistunee vuoden 2012 aikana. Odotetaan valtakunnallisia linjauksia työnjaossa. 3. HENKILÖSTÖN KEHITTÄMINEN PEREHDYTYS 1. Vanhustyössä organisoidaan uudelleen vuoden 2009 loppuun mennessä perehdytysohjelmien toteuttamistapa perehdytysprosessityöryhmän esitysten pohjalta. Perehdytyksen kehittämisessä käytetään apuna seudun eri vanhustyön yksiköiden välistä vertaiskehittämistä. 2. Perehdytysprosessin tarkastelu saatetaan loppuun ja tulokasopas valmistuu vuoden 2010 alkuun mennessä. Perehdyttämisessä noudatetaan Jämsän kaupungin yhteistä perehdyttämisopasta ja perehdyttämisen tarkistuslistaa (materiaali on löydettävissä Jämsän kaupungin sisäisestä intranetistä kohdasta Henkilöstöasiat -> Palvelussuhdeasiat -> Perehdyttäminen). Katso kohta 3.1. KEHITYSKESKUSTELUT

5 1. Kehityskeskustelut toteutuvat kaikissa yksiköissä vuosittain 100 %:sti. 2. Esimiehiä koulutetaan ja kannustetaan edelleen käyttämään kehityskeskusteluja yhtenä johtamisen ja työntekijöiden omaan työhönsä vaikuttamisvälineenä (9) Yksilö- tai ryhmäkeskustelut -> Kehityskeskustelut on toteutettu vuosittain lähes 100 %:sti yksilökeskusteluina kaikissa vanhusten palvelujen yksiköissä. Esimiesten JET-koulutuksessa v aikana syvennetään ao. osaamista. -> Vuonna 2010 Jet-koulutuksen aloittaneista esimiehistä koulutuksen suoritti loppuun vain yksi esimies. Täydennyskoulutuksesta huolehditaan myös jatkossa. TÄYDENNYSKOULUTUS JA KOULUTUKSEN HALLINTA 1. Koulutus- ja laatupäällikkö koordinoi koulutussuunnittelua ja koulutusten hallintajärjestelmää. 2. Henkilöstön osaamista tuetaan tarjoamalla kaikille ammattiryhmille mahdollisuuksia täydennys- ja jatkokouluttautumiseen osana luontevaa työyhteisön strategista kehittämistä. 3. Täydennyskoulutus toteutetaan yksilö-, työyksikkö- ja toimintayksikkötasolla sekä alueellisessa ja seudullisessa yhteistyössä. Etäkoulutukset toteutetaan hyödyntäen videoneuvotteluyhteyksiä, MediKes- ja SosKes-yhteisöverkkoja. 4. Koulutukseen osallistuvat henkilöstöryhmät otetaan mukaan jo suunnitteluvaiheessa ja heidät kytketään mukaan myös koulutuksella saadun hyödyn arviointiin. Koulutussuunnitteluun kytketään tarkoituksenmukaisesti myös vanhustyön järjestöjä, vapaaehtoistyöntekijöitä, yksityisiä palveluntuottajia ja omaisia. 5. Koulutusten seurantaan, suunnitteluun ja koulutuspalautteiden antamiseen otetaan käyttöön sähköinen järjestelmä vuoden 2009 aikana. 6. Osaamiskartoitusten käyttö systematisoidaan vuoden 2009 aikana ja sähköisiä toimintamalleja hyödynnetään. ATK-peruskäytön valmiudet varmistetaan jokaisen työntekijän osalta. 7. Seudullinen vanhusten palvelujen koulutussuunnitelma laaditaan kerran Koulutus- ja laatupäällikön vakanssi on muutettu hyvinvointiasiantuntijan työksi. Muuttuneesta toimenkuvasta johtuen koulutussuunnittelu toteutuu tulosalueen sisällä esimiesten yhteistyönä. Meneillään. -> Hyvinvointiasiantuntija kokoaa vuosittain toteutuneet täydennyskoulutuspäivät ammattiryhmittäin. Yksikkötasolla esimiehet seuraavat oman yksikkönsä henkilöstön täydennyskouluttautumista. Täydennyskoulutusta on järjestetty mahdollisuuksien mukaan (sulut, säästöt yms.). Sisäistä koulutusta on toteutettu vanhusten laitoshoidon johtaja Mai-Stiina Lampisen sekä vanhusten avohoidon johtaja Leila Rutasen toimesta sekä 2010 vanhusten palvelujen johtaja Anne Lyysaaren toimesta. Henkilöstö on otettu mukaan suunnitteluun, henkilöstöryhmät olleet mukana satunnaisesti. Sähköistä järjestelmää ei ole otettu käyttöön vielä. Henkilöstöhallinto harkitsee ohjelman hankintaa muun ohjelmiston yhteyteen. Avohoidossa osaamiskartoitus on tehty vuonna Tämän jälkeen osaaminen on kartoitettu ja kartoitetaan kehityskeskustelujen yhteydessä vuosittain. Yksikkökohtaiset koulutussuunnitelmat laaditaan vuosittain kehityskeskustelujen ja talousarvion

6 vuodessa. Ensimmäinen seudullinen koulutussuunnitelma laaditaan vuoden 2010 aikana sisällön suunnittelun lähtökohtana käytetään yllä olevia koulutuksen sisältöalueita, jotka on kerätty vanhustyön esimiehiltä (9) laadinnan yhteydessä. TAVOITTEELLINEN TYÖKIERTO 1. Tavoitteellisen työkierron pelisäännöt Työkierto on mahdollistettu, ei systemaattista. päivitetään ja kirjataan yhteiseksi toimintamalliksi vuoden 2009 aikana. Linjaus: Esitetään, että sosiaali- ja terveystoimeen Vaihtoparien löytymistä helpotetaan saadaan yhtenäinen tavoitteellisen työkierron perustamalla rekrytointiyksikön yhteyteen ohjeistus. työkiertopankki, jonka vastuuhenkilönä on rekrytointivastaava. 2. Järjestetään koulutusta. Koulutusta on järjestetty tarvittaessa. 3. Henkilöstöä tuetaan työkiertoon Esteitten kartoitus tehdään viimeistään v motivoimalla ja poistamalla kaikki organisaatioista lähtevät työkiertoa -> Toteutumatta. Esteet tiedostetaan (esim. estävät tekijät. vaihtoparin löytämisen ongelmallisuus) ja niitä pyritään poistamaan. PALKKAUS, PALKITSEMINEN JA TULOKSELLISUUDEN KEHITTÄMINEN 1. Vanhusten palveluissa noudatetaan yhteistoiminta-alueella käytössä olevia palkkauksen ja palkitsemisen perusteita 2. Tuloksellisuuden arviointi otetaan käyttöön vanhusten palveluissa paikallisten yleisten linjausten ja sopimusten jälkeen 3. Tutustutaan ja hankitaan tietoa kannustavan ja tuloksellisuutta lisäävän palkkapolitiikan käyttöön ottoon ja kokemuksiin muiden kuntien vanhustyön alueelta vuoden 2009 aikana 4. Erityisesti vanhustyössä huomioidaan seuraavat asiat: uudistetaan henkilökunnan työnjakoa ja tehtäviä valtakunnallisten linjausten mukaisesti asetetaan vanhustyön henkilöstölle tuloksellisuustavoitteet, -mittarit, suoritustasot paikallisesti hyväksyttyjen periaatteiden mukaan hyödynnetään teknologian ja Henkilöstötoimen kanssa yhteistyössä. Ei vielä käytössä. Ei ole aloitettu vanhusten palveluissa, henkilöstötoimi johtaa kokonaisuutta. Sitoudutaan viemään ao. asioita tavoitteen mukaisesti, painopistealueena kustannusvaikuttavuuden edistäminen mm. yhteisesti sovittujen mittareiden avulla. -> Henkilökunnan työnjako ja tehtävät ovat jatkuvan tarkastelun alla paikallisten ja valtakunnallisten linjausten mukaisesti. Käytössä olevat tuloksellisuustavoitteet, -mittarit ja suoritustasot: Kotihoidossa seurataan välitöntä työaikaa, käynnin keskimääräistä pituutta,

7 (9) hoitokäytäntöjen kehittymistä edistetään vanhuspalvelujen kustannusvaikuttavuutta KuntaMaisema-taulukoista saatavien ja muiden sovittujen mittareiden avulla edistetään henkilöstön mahdollisuutta osallistua tuloksellisuushankkeisiin säännöllisten ja tilapäisten asiakkaiden välistä osuutta sekä hoito- ja palvelusuunnitelman laadintaprosentteja. Laitoshoidossa seurataan kuormitusprosentteja. Avo- sekä laitoshoidossa seurataan asiakkaidenhoitoisuutta suhteessa henkilöstön määrään (mm. RAI -mittariston avulla). Asiakastyytyväisyyskyselyitä on suoritettu vuosittain. Vuoden 2012 aikana asiakastyytyväisyyskyselyt saatetaan koskemaan kaikkia vanhusten palvelujen yksiköitä. Teknologiaa hyödynnetään mm. lääkeannosjakelun muodossa. Lisäksi valmistellaan kotihoidon toiminnanohjaus järjestelmän ja uuden aikaisten mobiililaitteiden käyttöönottoa vuoden 2012 aikana KuntaMaisema -taulukoista on luovuttu, mutta tilalla on puitesopimukset. Kustannusten kehityksen seuranta on jatkuvaa (talousarvion toteuma ja tilinpäätös). 4. TYÖHYVINVOINTI 1. Toimitiloja, työolosuhteita, työvälineitten Riskien arviointijärjestelmä on otettu käyttöön 2010 ja kuntoa ja ajanmukaisuutta sekä riskien arviointi on suoritettu Riski Arvi ohjelmistolla työkuormitusta seurataan säännöllisin henkilöstöhallinnon antamien ohjeiden mukaisesti tarkastuksin. Työsuojeluriskien vuonna Yhteistyötä tehdään tilapalvelujen ja arvioinneissa esiin nousseiden riskien työsuojeluhenkilöstön kanssa ja kaikessa toimitaan poistamiseksi laaditaan aikataulutettu ja henkilöstön hallinnon antamien ohjeiden mukaisesti. vastuutettu toimenpideohjelma. Näiden asiakirjojen pohjalta hankekunnat varmistavat työtilojen tarkoituksenmukaisuuden ja terveellisyyden ja varaavat tähän tarvittavat resurssit hallinnassaan olevien sekä omistamiensa kiinteistöjen kohdalla. Esimiehet huolehtivat siitä, että vanhustyön yksiköissä on vuosittain päivitetyt suunnitelmat järjestelmällisestä riskien hallinnasta. 2. Sattuneiden työtapaturmien, uhka-, HaiPro -terveydenhuollon vaaratapahtumien vaara- ja läheltä piti tilanteiden syyt raportointijärjestelmä on otettu käyttöön analysoidaan ja huomioidaan toiminnan Henkilöstöhallinnon antamia ohjeita / lomakkeita suunnittelussa. Välitöntä puuttumista käytetään mm. väkivaltalomake, työtapaturma ym. vaativat tilanteet hoidetaan viiveettä. Potilasturvallisuussuunnitelma tehdään vuoden 2012 Ilmoituskäytäntöihin toteutetaan aikana. yhtenäiset lomakepohjat sekä varmistetaan saumaton tiedonvälitys työyksiköiden, työsuojeluorganisaation ja työterveyshuollon kanssa. 3. Kaikkiin työyhteisöihin nimetään Työsuojeluorganisaatio / henkilöstötoimi vastaa ja

8 työsuojeluyhdyshenkilö, joka omalta osaltaan huolehtii siitä, että turvallisuusosaamista ylläpidetään ja toimintaa arvioidaan jatkuvasti. Työsuojeluosaamisen ylläpitämisestä huolehditaan koulutuksen avulla. 4. Yksiköiden henkilöstö- ja työsuojelusuunnitelmiin sisällytetään suunnitelma työntekijöiden työkykyä ylläpitävästä toiminnasta ja työhön liittyvistä työelämän joustoista (osa-aikalisä- ja vuorotteluvapaajärjestelmän soveltamisen pelisäännöt, työergonomia, työaikaergonomia ja uudelleensijoittelun periaatteet). 5. Työterveyshuolto ja työsuojeluorganisaatio toteuttavat yhteisiä toimintaperiaatteita. Toiminnan pääpaino on ennakoinnissa (9) organisoi. Esimiehet vastaavat. Työterveyshuollon kanssa on sovittu periaatteista vuonna Vuonna 2012 on tulossa uudistettu ohjeistus varhaisen puuttumisen mallista. 5. JOHTAMINEN JA ESIMIESTYÖ 1. Kaikilta esimiehiltä edellytetään johtamiskoulutuksen perusteet ja käytännön johtamiskokemusta tullessaan tehtävään vähintään 30 opintopistettä 2. Jokainen osallistuu johtamisen täydennyskoulutukseen yksilöllisten kehityskeskusteluissa sovittujen suunnitelmien mukaisesti 3. Työnantaja tukee erityisesti johtamiskoulutuksia, jotka ovat pitkäkestoisia ja tukevat esimiesten vuorovaikutustaitoja 4. Järjestetään henkilöstölle koulutusta alaistaidoista Avohoidon lähiesimiehet (4) sekä laitoshoidossa (2) aloittavat Jet-opinnot v Tämän jälkeen kaikilla avohoidossa on johtamiskoulutus. Johtamiskoulutus 30 opintopistettä edellytetään uusilta virkaan valittavilta esimiehiltä. -> Avohoidon lähiesimiesten (4) osalta JET-koulutus jäänyt toteutumatta. Esimiehiä kannustetaan suorittamaan johtamiskoulutusta. Toteutuu, esimiehet vastuussa. Toteutunut. Suunnitteilla. -> Linjaus: Esitetään henkilöstötoimelle järjestettäväksi kaupungin henkilöstölle yhteinen tilaisuus. 6. YHTEISTYÖ 1. Suunnitellaan, kehitetään ja arvioidaan ammatillista osaamista tukevia harjoitteluja työssäoppimisjaksoja yhteistyössä työelämän ja koulutuksen järjestäjien kanssa. Alueella toimivien koulutuksen Kehittämissopimuksia ei ole laadittu, mutta lukuisia yhteistyöneuvotteluja on käyty eri osapuolten kanssa.

9 järjestäjien kanssa laaditaan pitkäkestoiset, strategiset kehittämissopimukset osaksi yksiköiden toiminnan suunnittelua vuosittain. 2. Harjoittelijoiden ja opiskelijoiden työssäoppimisjaksoille sijoittaminen tehdään keskitetysti vuoden 2009 alusta lähtien vanhusten palvelujen johtajan johdolla. 3. Koulutuksen järjestäjien ja tutkimus- ja kehittämisyksikköjen kanssa kehitetään ja toteutetaan uusia, monialaisia palvelutuotteita ja -kokonaisuuksia täydentämään nykyistä palvelutarjontaa. 4. Edistetään ja vahvistetaan yhteisen tietoperustan kehittymistä ja eri osapuolien asiantuntijuuden hyödyntämistä opiskelijoiden, vanhustyöntekijöiden ja opettajien yhteisillä tapahtumilla sekä hankkeilla. 5. Tiivistetään yhteistyötä työvoimaviranomaisen kanssa osaavan, työhönsä motivoituneen työvoiman saatavuuden turvaamiseksi käynnistämällä räätälöityjä täydennyskoulutuspaketteja työhön palaaville (9) Alueen oppilaitosten kanssa on sovittu työyksikkökohtaiset harjoittelupaikkamäärät, jonka pohjalta oppilaitokset tekevät harjoittelusuunnitelmat. Ulkokunnista tuleville opiskelijoille tarjotaan harjoittelupaikkoja mahdollisuuksien mukaan. Harjoittelijoiden ja opiskelijoiden työssäoppimisjaksoille sijoittaminen tehdään yhteistyössä oppilaitosten ja kustannuspaikkojen lähiesimiesten kanssa. Suunnittelu on käynnistetty vuonna 2009, mutta toteutus on viivästynyt monilta osin. Yksittäisinä kehittämiskohteina voidaan mainita: avohoidon lääkeannosjakelu Jämsek Oy:n ja Jämsän apteekin kanssa vapaaehtoistoiminta Kaste-hankkeen kanssa perhehoito Kaste-hankkeen ja Perhehoitoliiton kanssa 2012 on suunnitteilla palveluauto toiminta yhteistyönä Jämsän ammattiopiston kanssa Yhteisiä tapahtumia suunniteltu ja toteutetaan v koko soten toimialalla. -> on viivästynyt monilta osin. Työvoimaviranomaisten kanssa on pidetty säännöllisiä neuvotteluja koko soten toimialan osalta. 7. SEURANTA JA ARVIOINTI 1. Henkilöstöstrategiassa esitettyjen tavoitteiden toteutumisen seuranta ja arviointi suunnitellaan ja vastuutetaan vanhusten palvelujen johtajalle ja siitä raportoidaan vuosittain sosiaali- ja terveyslautakunnalle strategiassa esitettyjen mittareiden avulla. 2. Henkilöstöstrategia päivitetään vuosittain ja sen vahvistaa sosiaali- ja terveyslautakunta osana muuta Raportoidaan myös valtuustolle toimintakertomuksen yhteydessä. Vanhusten palvelujen johto valmistelee.

10 (9) toimintasuunnitelmaa.

SEUDULLISET VANHUSPALVELUJEN STRATEGISET LINJAUKSET VUOTEEN 2030 JA TOIMEENPANO-OHJELMA

SEUDULLISET VANHUSPALVELUJEN STRATEGISET LINJAUKSET VUOTEEN 2030 JA TOIMEENPANO-OHJELMA Jyväskylän verkostokaupungin ja Keurusseudun kuntien vanhuspalveluiden kehittämishanke SEUDULLISET VANHUSPALVELUJEN STRATEGISET LINJAUKSET VUOTEEN 2030 JA TOIMEENPANO-OHJELMA JULKAISU 1/2008 www.jyvaskylanseutu.fi/sivu.php/vanhuspalvelut

Lisätiedot

Varhaiskasvatuksen laatukäsikirja

Varhaiskasvatuksen laatukäsikirja Varhaiskasvatuksen laatukäsikirja Sastamalan kaupunki 2014 SASTAMALAN KAUPUNKI Aarnontie 2 A, PL 23, 38201 SASTAMALA, puh. (03) 521 31, faksi (03) 5213 4099 sastamala@sastamala.fi, etunimi.sukunimi@sastamala.fi,

Lisätiedot

LAADUNHALLINTA- JA POTILASTURVALLISUUSSUUNNITELMA

LAADUNHALLINTA- JA POTILASTURVALLISUUSSUUNNITELMA Liite 2/Petula 21.10.2014 82 Janakkala-Hattulan yhteistoiminta-alue LAADUNHALLINTA- JA POTILASTURVALLISUUSSUUNNITELMA 25.8.2014 Sisällysluettelo 1. Johdanto 2 2. Laadunhallinnan vastuuhenkilöt ja toimijat

Lisätiedot

[KIRJOITA ASIAKIRJAN OTSIKKO] YHDESSÄ TEHDEN. henki. hen. valtuustokaudelle 2013 2016 LAUKAAN KUNTA. valtuustokaudelle 2013-2016

[KIRJOITA ASIAKIRJAN OTSIKKO] YHDESSÄ TEHDEN. henki. hen. valtuustokaudelle 2013 2016 LAUKAAN KUNTA. valtuustokaudelle 2013-2016 L [Kirjoita yrityksen nimi] LAUKAAN KUNTA [Kirjoita tekijän nimi] YHDESSÄ TEHDEN ja valtuustokaudelle 2013-2016 henki Henkilöstöstrategia hyväksytty kunnan yhteistyöryhmässä 16.04.2014 hyväksytty kunnanvaltuustossa

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS 2011

TOIMINTAKERTOMUS 2011 Mikkelin kaupunki Sosiaali- ja terveyslautakunta TOIMINTAKERTOMUS 2011 Perhekuva: Paula Myöhänen SISÄLLYSLUETTELO Sosiaali- ja terveyslautakunta...5 sosiaali- ja terveyslautakunnan tuloskortti...8 sosiaali-

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveyslautakunta kokoontui vuoden 2014 aikana 11 kertaa ja käsitteli 132 julkista asiaa sekä 83 ei julkista yksilöasiaa.

Sosiaali- ja terveyslautakunta kokoontui vuoden 2014 aikana 11 kertaa ja käsitteli 132 julkista asiaa sekä 83 ei julkista yksilöasiaa. 1/23 SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMI Sosiaali- ja terveyslautakunta jäsenet Jämsän kaupunki: Jorma Poti, puheenjohtaja Auli Salonen, varapuheenjohtaja Eija Aaltonen Lotta Ahola Antero Koivula Jyrki Kokko Pertti

Lisätiedot

Tammelan kunta Henkilöstöstrategia 2010-2015

Tammelan kunta Henkilöstöstrategia 2010-2015 1 Tammelan kunta Henkilöstöstrategia 2010-2015 Kunnanvaltuusto 14.6.2010 39 2 ESIPUHE Tammela on luonnostaan kiinnostava lähes 600 vuoden ikäinen maalaispitäjä Kanta-Hämeessä. Tammelassa on moni-ilmeinen

Lisätiedot

Valmistus omaan käyttöön 1 243 704 1 122 320 1 000 000-10,9-19,6 1 000 000 1 000 000

Valmistus omaan käyttöön 1 243 704 1 122 320 1 000 000-10,9-19,6 1 000 000 1 000 000 Tuloslaskelmaosa TULOSLASKELMAOSA Tilinpäätös Käyttösuunn. Talousarvio Muutos-% Muutos-% Suunnitelma Suunnitelma 2012 2013 2014 KS13 TP12 2015 2016 Toimintatuotot Myyntituotot 495 478 407 492 654 344 504

Lisätiedot

TOIMINTA JA HALLINTO 2004:14

TOIMINTA JA HALLINTO 2004:14 TOIMINTA JA HALLINTO 2004:14 Oikeushallinnon henkilöstöstrategia vuosille 2004-2007 2 OIKEUSMINISTERIÖN HALLINNONALAN HENKILÖSTÖSTRATEGIA - Tukea henkilöstöasioiden kehittämiseksi oikeuspolitiikan strategian

Lisätiedot

Potilas- ja asiakasturvallisuussuunnitelma. Jyväskylän kaupunki. Sosiaali- ja terveyspalvelut Vanhus- ja vammaispalvelut

Potilas- ja asiakasturvallisuussuunnitelma. Jyväskylän kaupunki. Sosiaali- ja terveyspalvelut Vanhus- ja vammaispalvelut Potilas- ja asiakasturvallisuussuunnitelma Jyväskylän kaupunki Sosiaali- ja terveyspalvelut Vanhus- ja vammaispalvelut Laatija: potilasturvallisuuskoordinaattori Merja Hokkanen 19.8.2013 POTILAS- JA ASIAKASTURVALLISUUSSUUNNITELMAN

Lisätiedot

HENKILÖSTÖPOLIITTINEN OHJELMA

HENKILÖSTÖPOLIITTINEN OHJELMA HEPO 1(10) 27.08.04 YH 7.11.2002 HENKILÖSTÖPOLIITTINEN OHJELMA 1. TARKOITUS 2. TAVOITTEET Henkilöstöstrategiassa määritetään yhtenäiset toimintaperiaatteet kuntayhtymän henkilöstöasioiden hoitamiselle.

Lisätiedot

SULKAVAN KUNTA Suunnitelma ikääntyneiden palveluista

SULKAVAN KUNTA Suunnitelma ikääntyneiden palveluista SULKAVAN KUNTA Suunnitelma ikääntyneiden palveluista (Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali-ja terveyspalveluista, 5 ) Peruspalvelulautakunta 5.2.2014 1 ELÄMÄÄ KOKO

Lisätiedot

Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä RAAHEN SEUDUN IKÄÄNTYMISPOLIITTINEN STRATEGIA JA KEHITTÄMISOHJELMA 2011-2015

Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä RAAHEN SEUDUN IKÄÄNTYMISPOLIITTINEN STRATEGIA JA KEHITTÄMISOHJELMA 2011-2015 Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä RAAHEN SEUDUN IKÄÄNTYMISPOLIITTINEN STRATEGIA JA KEHITTÄMISOHJELMA 2011-2015 Yhtymähallitus 3.5.2011 SISÄLLYS TIIVISTELMÄ 2 SEUDULLINEN NYKYTILANNE... 2 3 VANHUSPALVELUJEN

Lisätiedot

Vantaan sosiaali- ja terveydenhuollon toimiala

Vantaan sosiaali- ja terveydenhuollon toimiala Käyntiosoite: Postiosoite: Sähköpostiosoite: Peltolantie 2 D 01300 Vantaa Sosiaali- ja terveydenhuollon toimiala Peltolantie 2 D, 3. kerros 01300 Vantaa etunimi.sukunimi@vantaa.fi Puhelin: 09 839 23790

Lisätiedot

3 OSAAMINEN... 8 3.1 Lähtökohdat... 8 3.2 Osaamisen kehittäminen... 8

3 OSAAMINEN... 8 3.1 Lähtökohdat... 8 3.2 Osaamisen kehittäminen... 8 HENKILÖSTÖSTRATEGIA Henkilöstöpalvelun johtokunta 26. 9.2012 Yhteistyötoimikunta 10.10.2012 Henkilöstöpalvelun johtokunta 14.12.2012 Yhteinen kirkkoneuvosto 24.1.2013 Yhteinen kirkkovaltuusto 11.4.2013

Lisätiedot

Henkilöstöraportti 2014. Hyvä arki asuu Hämeenlinnassa. www.hämeenlinna.fi

Henkilöstöraportti 2014. Hyvä arki asuu Hämeenlinnassa. www.hämeenlinna.fi Henkilöstöraportti 2014 Hyvä arki asuu Hämeenlinnassa www.hämeenlinna.fi SISÄLLYS 1. HENKILÖSTÖPOLITIIKKA... 2 2. HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ JA RAKENNE... 5 Henkilöstömäärä... 5 Henkilötyövuosi... 6 Työajan jakautuminen...

Lisätiedot

Talousarvion käyttösuunnitelma 2012

Talousarvion käyttösuunnitelma 2012 Talousarvion käyttösuunnitelma 2012 Sisällysluettelo TALOUSARVION KÄYTTÖSUUNNITELMA 2012... 1 1. TALOUSARVIO ON SITOVA... 4 2. TOIMINTA JA TALOUS... 4 2.1. TOIMINNALLISET TAVOITTEET... 5 2.1.1 Oma toiminta...

Lisätiedot

Janakkalan kunnan henkilöstökertomus

Janakkalan kunnan henkilöstökertomus Janakkalan kunnan henkilöstökertomus 2014 2 (29) JOHDANTO... 3 HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ... 3 HENKILÖSTÖKULUT... 5 Palkkakustannukset sivukuluineen... 5 Henkilötyövuosi... 6 Kunta-alan palkkausjärjestelmä... 6

Lisätiedot

1 JOHDANTO... 2 2 HENKILÖSTÖTIEDOLLA JOHTAMINEN... 3 3 HENKILÖSTÖÄ KEHITETÄÄN ENNAKOIDEN JA PERUSTEELLISESTI PEREHDYTTÄEN... 5 3.

1 JOHDANTO... 2 2 HENKILÖSTÖTIEDOLLA JOHTAMINEN... 3 3 HENKILÖSTÖÄ KEHITETÄÄN ENNAKOIDEN JA PERUSTEELLISESTI PEREHDYTTÄEN... 5 3. 1 JOHDANTO... 2 2 HENKILÖSTÖTIEDOLLA JOHTAMINEN... 3 3 HENKILÖSTÖÄ KEHITETÄÄN ENNAKOIDEN JA PERUSTEELLISESTI PEREHDYTTÄEN... 5 3.1 Osaamisen johtamista suunnitelmallisesti... 6 3.2 Perehdyttämisen kautta

Lisätiedot

Salon kaupungin henkilöstö- ja koulutussuunnitelma 2015

Salon kaupungin henkilöstö- ja koulutussuunnitelma 2015 Salon kaupungin henkilöstö- ja koulutussuunnitelma 2015 Henkilöstöpalvelut 7.11.2014 (KH x.x.2014) 2114/01.03.00/2014 Sisällysluettelo 1 Johdanto 3 2 Henkilöstösuunnittelu 4 2.1 Henkilöstön rakenne ja

Lisätiedot

TYÖSUOJELUN TOIMINTAOHJELMA

TYÖSUOJELUN TOIMINTAOHJELMA Lopen kunta TYÖSUOJELUN TOIMINTAOHJELMA 2014 2016 TASA-ARVO- JA YHDENVERTAISUUS- SUUNNITELMA 2014 2016 Käsittely: Yhteistyötoimikunta 19.5.2014 ( 14) Henkilöstöasiaintoimikunta 23.6.2014 ( 4) Lopen kunta

Lisätiedot

HYVINVOINTIA YHTEISTYÖLLÄ

HYVINVOINTIA YHTEISTYÖLLÄ HYVINVOINTIA YHTEISTYÖLLÄ Karhukuntien palvelustrategia 2008 K O U L U T U S P A L V E L U T Hyväksytty Karhukuntien neuvottelukunnassa 10.12.2003 sekä seudun kuntien valtuustoissa tammikuussa 2004. SISÄLLYS

Lisätiedot

Sisäasiainministeriön hallinnonalan strateginen henkilöstösuunnitelma vuosille 2013-2017

Sisäasiainministeriön hallinnonalan strateginen henkilöstösuunnitelma vuosille 2013-2017 Sisäasiainministeriön hallinnonalan strateginen henkilöstösuunnitelma vuosille 2013-2017 1 Sisällysluettelo 1. Johdanto...5 Yhteenveto strategisista valinnoista ja painopisteistä... 6-9 2. Henkilöstösuunnitteluun

Lisätiedot

AMMATILLISEN KOULUTUKSEN LAADUNHALLINTASUOSITUS

AMMATILLISEN KOULUTUKSEN LAADUNHALLINTASUOSITUS AMMATILLISEN KOULUTUKSEN LAADUNHALLINTASUOSITUS Tekijät ja Opetushallitus Taitto Riikka Kiema ISBN 978-952-13-3558-7 Yliopistopaino Helsinki 2008 SISÄLTÖ ESIPUHE...5 1. LAADUNHALLINTASUOSITUKSEN TEHTÄVÄT

Lisätiedot

Sitten kun lähestyy elomme ehtoo Nuoremmat meillä jo kiikuttaa kehtoo Kammarin puolella kahvit me juodaan Se toki vanhoille suodaan niin

Sitten kun lähestyy elomme ehtoo Nuoremmat meillä jo kiikuttaa kehtoo Kammarin puolella kahvit me juodaan Se toki vanhoille suodaan niin Hermanni ja Miina Ikäihmisten Pieksämäki 2013 Sitten kun lähestyy elomme ehtoo Nuoremmat meillä jo kiikuttaa kehtoo Kammarin puolella kahvit me juodaan Se toki vanhoille suodaan niin Hermanni ja Miina

Lisätiedot

Tehtävien ja työnjaon muutokset. Opas terveydenhuollon ja työelämän kehittämiseen

Tehtävien ja työnjaon muutokset. Opas terveydenhuollon ja työelämän kehittämiseen Tehtävien ja työnjaon muutokset Opas terveydenhuollon ja työelämän kehittämiseen Tehtävien ja työnjaon muutokset Opas terveydenhuollon ja työelämän kehittämiseen KUNNALLINEN TYÖMARKKINALAITOS Helsinki

Lisätiedot

Toimintakertomus ja tilinpäätös 2013

Toimintakertomus ja tilinpäätös 2013 Toimintakertomus ja tilinpäätös 2013 Eteva kuntayhtymä Yhtymähallitus 27.2.2014 2 Pta-liite 1 Yhtymähallitus 27.3.2014 19 Pta-liite 11 Yhtymäkokous 23.4.2014 6 Pta-liite 1 Sisältö 1 Toimintakertomus...

Lisätiedot

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA 1. TOIMINTAYKSIKÖN PERUSTIEDOT Palvelujen tuottaja Yksityinen palvelujen tuottaja Kunta Palvelujen tuottajan nimi Kunnan nimi Nokian kaupunki Palvelumuoto ja asiakasryhmä,

Lisätiedot

Hyvää työpäivää! HENKILÖSTÖKERTOMUS 2013

Hyvää työpäivää! HENKILÖSTÖKERTOMUS 2013 Hyvää työpäivää! HENKILÖSTÖKERTOMUS 2013 2 Sairaanhoitaja Tiina Pikkumaa (vas.), hoitotyön kliininen opettaja Elina Koota ja sairaanhoitaja Sanna Harkio-Tynkkynen. HUS HENKILÖSTÖKERTOMUS 2013 YHTEEN TYÖPÄIVÄÄN

Lisätiedot

Henkilöstökertomus 2013

Henkilöstökertomus 2013 Henkilöstökertomus 2013 Henkilöstökeskus Hyvinkään kaupunki HYVINKÄÄN KAUPUNKI HENKILÖSTÖKERTOMUS 2013 1 JOHDANTO... 1 2 HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ... 2 2.1 HENKILÖSTÖMÄÄRÄN KEHITYS... 2 2.2 HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ TOIMIALOITTAIN...

Lisätiedot