(9) JÄMSÄN YHTEISTOIMINTA-ALUEEN VANHUSTEN PALVELUJEN STRATEGISET LINJAUKSET VUOTEEN 2013

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "7.3.2012 1 (9) JÄMSÄN YHTEISTOIMINTA-ALUEEN VANHUSTEN PALVELUJEN STRATEGISET LINJAUKSET VUOTEEN 2013"

Transkriptio

1 (9) Liite 1. Henkilöstöstrategiaan liittyvä toimenpideohjelma vuodelle 2012 JÄMSÄN YHTEISTOIMINTA-ALUEEN VANHUSTEN PALVELUJEN STRATEGISET LINJAUKSET VUOTEEN HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ HENKILÖKUNTAMITOITUS 1. Kunta huolehtii henkilöstöresurssin saamisesta Ikäihmisten palvelujen minimitason laatusuositukset täyttäväksi vuoden 2010 aikana. Henkilöstön koulutusrakenne (sh/lh-suhde/rai-luokat) vastaa asiakkaiden hoitoisuutta. 2. Ylläpidetään seudullista rekisteriä henkilöstön osaamisesta ottamalla käyttöön hankittu atk-pohjainen ohjelma vuoden 2009 aikana. 3. Sosiaalialan henkilöstömitoitussuositukset otetaan huomioon niiden valmistuttua vuoden 2009 aikana ja ryhdytään toimenpiteisiin. 4. Vanhuspalveluissa käytetään RAI-toimintakykymittarin hoitoisuutta kuvaavia osioita yhtenä henkilöstöresursoinnin perustana. 5. Henkilöstömäärien arvio ja siihen liittyvä ammattirakennesuunnittelu toimitetaan myös koulutusta järjestäville yhteistyökumppaneille ja työvoimahallintoon. Henkilöstörakenteen suunnitteluun sisällytetään myös erilaisten erikoistumiskoulutusten ja suuntautumisvaihtoehtojen tuomat mahdollisuudet henkilöstön osaamiseen. Henkilöstömitoitukset avo- ja laitoshoidossa tarkistetaan keväällä 2010 yksikköjen asiakasprofiloinnin yhteydessä. -> Henkilöstömitoituksia yksikköjen välillä on tasattu vuonna 2011 sisäisin siirroin tulosyksikköjen välillä talousarvion mukaisesti. Linjaus: toimintaa jatketaan Kotihoidosta vapautuvat lähihoitajan ym. toimet muutetaan toistaiseksi sairaanhoitajan toimiksi - tavoitteena sairaanhoitajien määrän lisääminen (tavoite 30% hoitohenkilöstön määrästä). -> Avohoidon osalta toteumaprosentti on tällä hetkellä 21 %. Ongelmana on sairaanhoitajien rekrytointi. Vuoden 2012 talousarvion osalta tämä toimenpidemenettely on jäädytetty. Koulutuksenhallinta ohjelmisto otetaan käyttöön > Linjaus: Koulutuksenhallinta ohjelmasta luovutaan vuoden 2012 aikana. Valtakunnallisia kotihoidon henkilöstömitoituksia ei ole vahvistettu odotetaan edelleen. Kotihoidossa seurataan Maple-keskiarvoa (palvelun tarpeen tunnusluku) suhteessa henkilöstömitoitukseen puolivuotisseurannan yhteydessä. Toimitetaan vuosittain yhteistyökumppaneille.

2 (9) ELÄKÖITYVÄT Vanhusten palvelujen johtajan toimesta selvitetään vuosittain ammattiryhmittäin eläkkeelle jäävien työntekijöiden määrät ja tehdään suunnitelma eläkepoistumasta aiheutuvan osaamisvajeen täyttämiseksi. Samassa yhteydessä tarkastellaan aina mahdollinen perustyön ja siinä ennakoitaviin muutoksiin pohjautuva koulutusrakenteen muutostarve. 2. Vanhuspalvelujen johtaja ilmoittaa eläköityvien työntekijöiden määrän arvion ja toimittaa siihen liittyvän mahdollisen ammattirakennemuutoksen myös koulutusta järjestäville yhteistyökumppaneille ja työvoimahallinnolle. Tehdään v loppuun mennessä selvitys ja ehdotus osaamisvajeen täyttämisestä. -> Tehty Toimitetaan vuosittain yhteistyökumppaneille. VARAHENKILÖJÄRJESTELMÄ JA SIJAISREKRYTOINTI 1. Vakinaisen henkilöstön ja sijaisten rekrytointivälineitä kehitetään edelleen, ja alueelle luodaan yhteinen rekrytointiohjeistus ja sähköinen rekrytointijärjestelmä vuoden 2010 alkuun mennessä. 2. Peruskoululaisille järjestetään tutustumiskäyntejä ja työssäoppimisjaksoja eri toimipisteissä. 3. Hankitaan aktiivisesti alan opiskelijoita harjoittelujaksoille ja huolehditaan heidän hyvästä ja laadukkaasta ohjauksestaan. Opiskelijapalautetta pyydetään ja hyödynnetään ohjauksessa. 4. Hyödynnetään sijaispalautteet rekrytoinnin kehittämisessä. 5. Hoitohenkilökunnan varahenkilöiden määrää lisätään vuosittain; vastaavasti sijaismäärärahoja pienennetään. 6. Lääkäreiden rekrytointia tehostetaan kokonaisvaltaisen suunnittelun avulla yhteistyössä yliopistojen, Kaupungin yhteinen rekrytointiohjeistus ei ole valmistunut. Tulossa Sähköinen rekrytointijärjestelmä otetaan käyttöön v > Tulossa Vanhusten palvelujen johto pitää yhteyttä oppilaitoksiin. -> Yksikkökohtaiset yhteyshenkilöt on nimetty vuoden 2011 aikana ja yhteyshenkilölistat päivitetään vuosittain. Opiskelijapalautetta kerätään säännöllisesti ja palautetta hyödynnetään toiminnan kehittämisessä. Palautetta kerätään säännöllisesti ja sitä hyödynnetään toiminnan kehittämisessä. Toteutunut. Vuonna 2012 varahenkilöyksikköön on myönnetty täyttöluvat kahdeksalle uudelle vakanssille. Lääkäreiden rekrytoinnista vastaava henkilö on nimetty.

3 sairaanhoitopiirin ja vuokrayritysten kanssa. Lääkäreiden rekrytoinnista vastaava henkilö on nimetty. 7. Keskitetyn hoitajien varahenkilöyksikön toimintaa tehostetaan Lyhytaikaisten sijaisten rekrytointi hoidetaan myös keskitetysti varahenkilöyksikön esimiesten toimesta. Yksikön kustannuksia seurataan ja verrataan nykyiseen sijaistyövoiman käyttöön vuosittain. Varahenkilöille luodaan työhön kannustava palkkausjärjestelmä (9) Sähköinen rekrytointiohjelma saadaan käyttöön 2012 aikana. Kustannuksia ja käyttöä seuraa ja niistä raportoi varahenkilöyksikön esimies vuosittain. Palkkausjärjestelmässä on otettu jo vuonna 2009 huomioon varahenkilöyksikön henkilöstön toimenkuva. 2. KOULUTUSRAKENNE JA TYÖNJAKO HENKILÄKUNNAN AMMATILLINEN PÄTEVYYS 1. Muutetaan asteittain eläköitymisten ja muiden muutostilanteiden myötä henkilöstön koulutusrakennetta tavoitteen mukaiseksi siten, että kotihoidon, palveluasumisen ja laitoshoidon vanhustyössä toimivan henkilöstön koulutusrakenne on seuraava: Kotihoito: 30 % sairaanhoitajia, 70 % lähihoitajia Tehostettu palveluasuminen: 30 % sairaanhoitajia, 70 % lähihoitajia Vanhainkotihoito: 30 % sairaanhoitajia, 70 % lähihoitajia Terveyskeskusvuodeosastot: Lyhytaikaishoito 50 % sairaanhoitajia, 50 % lähihoitajia Pitkäaikaishoito 30 % sairaanhoitajia, 70 % lähihoitajia. 2. Vanhustyön erikoistumisopintoja tai gerontologisia opintoja tulee olla vähintään yhdellä henkilökuntaan kuuluvalla joka yksikössä sekä laitos- että avohoidossa. 3. Henkilöstön koulutustason kehittämisessä hyödynnetään Kotihoidosta vapautuvat lähihoitajan ym. toimet muutetaan toistaiseksi sairaanhoitajan toimiksi, tavoitteena sairaanhoitajien määrän lisääminen (tavoite 30% hoitohenkilöstön määrästä) -> Avohoidon osalta toteumaprosentti on tällä hetkellä 21 %. Ongelmana on sairaanhoitajien rekrytointi. Vuoden 2012 talousarvion osalta tämä toimenpidemenettely on jäädytetty päivitetyn tilanteen mukaisesti vanhustyön erikoistumisopintoja tai gerontologisia opintoja laitoshoidon yksiköissä on Linnakartanon vanhainkotia lukuun ottamatta eri yksiköissä yhteensä 11 henkilöllä, tehostetun asumispalvelun yksiköissä Jämsänkosken ja Hallin palvelutaloa lukuun ottamatta neljällä henkilöllä ja kotihoidossa yhteensä kahdeksalla henkilöllä. -> Linjaus: Henkilöstöä kannustetaan hankkimaan lisäkoulutusta. Jatkuva tarkastelu.

4 (9) eläkepoistuma ja liitetään siihen aina voimassa olevan ammattirakenteen arviointi ja tarvittavien nimikemuutosten tekeminen asetettujen koulutusrakennetavoitteiden mukaisesti. OPPISOPIMUSKOULUTUS 1. Oppisopimuskoulutuksen sisältöjä ja toimintamalleja päivitetään koko ajan toiminnan tarpeita ja osaamisvaateita vastaaviksi yhteistyössä työvoimahallinnon ja koulutusorganisaatioiden kanssa. Aloitetaan v oppisopimuskoulutukseen valmentava koulutus -> on lisätty oppisopimuspaikkoja ja vähennetty sijaismäärärahoja. Talousarvioon varattuja määrärahoja oppisopimusopiskelijoille vuonna 2011 oli 246 kk ja vuonna kk. TYÖNJAKO 1. Eri ammattiryhmien välinen työnjako ja moniammatillinen yhteistyö otetaan huomioon tehtävien vaativuuden arvioinnissa ja sisällytetään asiakkaan hoito- ja palvelusuunnitelmiin sekä palveluketjukuvauksiin. Otetaan käyttöön valtakunnalliset linjaukset työnjakoon liittyvissä asioissa ja huomioidaan ne tehtävien vaativuuden arvioinnissa. TVA tekeillä. -> Valmistunee vuoden 2012 aikana. Odotetaan valtakunnallisia linjauksia työnjaossa. 3. HENKILÖSTÖN KEHITTÄMINEN PEREHDYTYS 1. Vanhustyössä organisoidaan uudelleen vuoden 2009 loppuun mennessä perehdytysohjelmien toteuttamistapa perehdytysprosessityöryhmän esitysten pohjalta. Perehdytyksen kehittämisessä käytetään apuna seudun eri vanhustyön yksiköiden välistä vertaiskehittämistä. 2. Perehdytysprosessin tarkastelu saatetaan loppuun ja tulokasopas valmistuu vuoden 2010 alkuun mennessä. Perehdyttämisessä noudatetaan Jämsän kaupungin yhteistä perehdyttämisopasta ja perehdyttämisen tarkistuslistaa (materiaali on löydettävissä Jämsän kaupungin sisäisestä intranetistä kohdasta Henkilöstöasiat -> Palvelussuhdeasiat -> Perehdyttäminen). Katso kohta 3.1. KEHITYSKESKUSTELUT

5 1. Kehityskeskustelut toteutuvat kaikissa yksiköissä vuosittain 100 %:sti. 2. Esimiehiä koulutetaan ja kannustetaan edelleen käyttämään kehityskeskusteluja yhtenä johtamisen ja työntekijöiden omaan työhönsä vaikuttamisvälineenä (9) Yksilö- tai ryhmäkeskustelut -> Kehityskeskustelut on toteutettu vuosittain lähes 100 %:sti yksilökeskusteluina kaikissa vanhusten palvelujen yksiköissä. Esimiesten JET-koulutuksessa v aikana syvennetään ao. osaamista. -> Vuonna 2010 Jet-koulutuksen aloittaneista esimiehistä koulutuksen suoritti loppuun vain yksi esimies. Täydennyskoulutuksesta huolehditaan myös jatkossa. TÄYDENNYSKOULUTUS JA KOULUTUKSEN HALLINTA 1. Koulutus- ja laatupäällikkö koordinoi koulutussuunnittelua ja koulutusten hallintajärjestelmää. 2. Henkilöstön osaamista tuetaan tarjoamalla kaikille ammattiryhmille mahdollisuuksia täydennys- ja jatkokouluttautumiseen osana luontevaa työyhteisön strategista kehittämistä. 3. Täydennyskoulutus toteutetaan yksilö-, työyksikkö- ja toimintayksikkötasolla sekä alueellisessa ja seudullisessa yhteistyössä. Etäkoulutukset toteutetaan hyödyntäen videoneuvotteluyhteyksiä, MediKes- ja SosKes-yhteisöverkkoja. 4. Koulutukseen osallistuvat henkilöstöryhmät otetaan mukaan jo suunnitteluvaiheessa ja heidät kytketään mukaan myös koulutuksella saadun hyödyn arviointiin. Koulutussuunnitteluun kytketään tarkoituksenmukaisesti myös vanhustyön järjestöjä, vapaaehtoistyöntekijöitä, yksityisiä palveluntuottajia ja omaisia. 5. Koulutusten seurantaan, suunnitteluun ja koulutuspalautteiden antamiseen otetaan käyttöön sähköinen järjestelmä vuoden 2009 aikana. 6. Osaamiskartoitusten käyttö systematisoidaan vuoden 2009 aikana ja sähköisiä toimintamalleja hyödynnetään. ATK-peruskäytön valmiudet varmistetaan jokaisen työntekijän osalta. 7. Seudullinen vanhusten palvelujen koulutussuunnitelma laaditaan kerran Koulutus- ja laatupäällikön vakanssi on muutettu hyvinvointiasiantuntijan työksi. Muuttuneesta toimenkuvasta johtuen koulutussuunnittelu toteutuu tulosalueen sisällä esimiesten yhteistyönä. Meneillään. -> Hyvinvointiasiantuntija kokoaa vuosittain toteutuneet täydennyskoulutuspäivät ammattiryhmittäin. Yksikkötasolla esimiehet seuraavat oman yksikkönsä henkilöstön täydennyskouluttautumista. Täydennyskoulutusta on järjestetty mahdollisuuksien mukaan (sulut, säästöt yms.). Sisäistä koulutusta on toteutettu vanhusten laitoshoidon johtaja Mai-Stiina Lampisen sekä vanhusten avohoidon johtaja Leila Rutasen toimesta sekä 2010 vanhusten palvelujen johtaja Anne Lyysaaren toimesta. Henkilöstö on otettu mukaan suunnitteluun, henkilöstöryhmät olleet mukana satunnaisesti. Sähköistä järjestelmää ei ole otettu käyttöön vielä. Henkilöstöhallinto harkitsee ohjelman hankintaa muun ohjelmiston yhteyteen. Avohoidossa osaamiskartoitus on tehty vuonna Tämän jälkeen osaaminen on kartoitettu ja kartoitetaan kehityskeskustelujen yhteydessä vuosittain. Yksikkökohtaiset koulutussuunnitelmat laaditaan vuosittain kehityskeskustelujen ja talousarvion

6 vuodessa. Ensimmäinen seudullinen koulutussuunnitelma laaditaan vuoden 2010 aikana sisällön suunnittelun lähtökohtana käytetään yllä olevia koulutuksen sisältöalueita, jotka on kerätty vanhustyön esimiehiltä (9) laadinnan yhteydessä. TAVOITTEELLINEN TYÖKIERTO 1. Tavoitteellisen työkierron pelisäännöt Työkierto on mahdollistettu, ei systemaattista. päivitetään ja kirjataan yhteiseksi toimintamalliksi vuoden 2009 aikana. Linjaus: Esitetään, että sosiaali- ja terveystoimeen Vaihtoparien löytymistä helpotetaan saadaan yhtenäinen tavoitteellisen työkierron perustamalla rekrytointiyksikön yhteyteen ohjeistus. työkiertopankki, jonka vastuuhenkilönä on rekrytointivastaava. 2. Järjestetään koulutusta. Koulutusta on järjestetty tarvittaessa. 3. Henkilöstöä tuetaan työkiertoon Esteitten kartoitus tehdään viimeistään v motivoimalla ja poistamalla kaikki organisaatioista lähtevät työkiertoa -> Toteutumatta. Esteet tiedostetaan (esim. estävät tekijät. vaihtoparin löytämisen ongelmallisuus) ja niitä pyritään poistamaan. PALKKAUS, PALKITSEMINEN JA TULOKSELLISUUDEN KEHITTÄMINEN 1. Vanhusten palveluissa noudatetaan yhteistoiminta-alueella käytössä olevia palkkauksen ja palkitsemisen perusteita 2. Tuloksellisuuden arviointi otetaan käyttöön vanhusten palveluissa paikallisten yleisten linjausten ja sopimusten jälkeen 3. Tutustutaan ja hankitaan tietoa kannustavan ja tuloksellisuutta lisäävän palkkapolitiikan käyttöön ottoon ja kokemuksiin muiden kuntien vanhustyön alueelta vuoden 2009 aikana 4. Erityisesti vanhustyössä huomioidaan seuraavat asiat: uudistetaan henkilökunnan työnjakoa ja tehtäviä valtakunnallisten linjausten mukaisesti asetetaan vanhustyön henkilöstölle tuloksellisuustavoitteet, -mittarit, suoritustasot paikallisesti hyväksyttyjen periaatteiden mukaan hyödynnetään teknologian ja Henkilöstötoimen kanssa yhteistyössä. Ei vielä käytössä. Ei ole aloitettu vanhusten palveluissa, henkilöstötoimi johtaa kokonaisuutta. Sitoudutaan viemään ao. asioita tavoitteen mukaisesti, painopistealueena kustannusvaikuttavuuden edistäminen mm. yhteisesti sovittujen mittareiden avulla. -> Henkilökunnan työnjako ja tehtävät ovat jatkuvan tarkastelun alla paikallisten ja valtakunnallisten linjausten mukaisesti. Käytössä olevat tuloksellisuustavoitteet, -mittarit ja suoritustasot: Kotihoidossa seurataan välitöntä työaikaa, käynnin keskimääräistä pituutta,

7 (9) hoitokäytäntöjen kehittymistä edistetään vanhuspalvelujen kustannusvaikuttavuutta KuntaMaisema-taulukoista saatavien ja muiden sovittujen mittareiden avulla edistetään henkilöstön mahdollisuutta osallistua tuloksellisuushankkeisiin säännöllisten ja tilapäisten asiakkaiden välistä osuutta sekä hoito- ja palvelusuunnitelman laadintaprosentteja. Laitoshoidossa seurataan kuormitusprosentteja. Avo- sekä laitoshoidossa seurataan asiakkaidenhoitoisuutta suhteessa henkilöstön määrään (mm. RAI -mittariston avulla). Asiakastyytyväisyyskyselyitä on suoritettu vuosittain. Vuoden 2012 aikana asiakastyytyväisyyskyselyt saatetaan koskemaan kaikkia vanhusten palvelujen yksiköitä. Teknologiaa hyödynnetään mm. lääkeannosjakelun muodossa. Lisäksi valmistellaan kotihoidon toiminnanohjaus järjestelmän ja uuden aikaisten mobiililaitteiden käyttöönottoa vuoden 2012 aikana KuntaMaisema -taulukoista on luovuttu, mutta tilalla on puitesopimukset. Kustannusten kehityksen seuranta on jatkuvaa (talousarvion toteuma ja tilinpäätös). 4. TYÖHYVINVOINTI 1. Toimitiloja, työolosuhteita, työvälineitten Riskien arviointijärjestelmä on otettu käyttöön 2010 ja kuntoa ja ajanmukaisuutta sekä riskien arviointi on suoritettu Riski Arvi ohjelmistolla työkuormitusta seurataan säännöllisin henkilöstöhallinnon antamien ohjeiden mukaisesti tarkastuksin. Työsuojeluriskien vuonna Yhteistyötä tehdään tilapalvelujen ja arvioinneissa esiin nousseiden riskien työsuojeluhenkilöstön kanssa ja kaikessa toimitaan poistamiseksi laaditaan aikataulutettu ja henkilöstön hallinnon antamien ohjeiden mukaisesti. vastuutettu toimenpideohjelma. Näiden asiakirjojen pohjalta hankekunnat varmistavat työtilojen tarkoituksenmukaisuuden ja terveellisyyden ja varaavat tähän tarvittavat resurssit hallinnassaan olevien sekä omistamiensa kiinteistöjen kohdalla. Esimiehet huolehtivat siitä, että vanhustyön yksiköissä on vuosittain päivitetyt suunnitelmat järjestelmällisestä riskien hallinnasta. 2. Sattuneiden työtapaturmien, uhka-, HaiPro -terveydenhuollon vaaratapahtumien vaara- ja läheltä piti tilanteiden syyt raportointijärjestelmä on otettu käyttöön analysoidaan ja huomioidaan toiminnan Henkilöstöhallinnon antamia ohjeita / lomakkeita suunnittelussa. Välitöntä puuttumista käytetään mm. väkivaltalomake, työtapaturma ym. vaativat tilanteet hoidetaan viiveettä. Potilasturvallisuussuunnitelma tehdään vuoden 2012 Ilmoituskäytäntöihin toteutetaan aikana. yhtenäiset lomakepohjat sekä varmistetaan saumaton tiedonvälitys työyksiköiden, työsuojeluorganisaation ja työterveyshuollon kanssa. 3. Kaikkiin työyhteisöihin nimetään Työsuojeluorganisaatio / henkilöstötoimi vastaa ja

8 työsuojeluyhdyshenkilö, joka omalta osaltaan huolehtii siitä, että turvallisuusosaamista ylläpidetään ja toimintaa arvioidaan jatkuvasti. Työsuojeluosaamisen ylläpitämisestä huolehditaan koulutuksen avulla. 4. Yksiköiden henkilöstö- ja työsuojelusuunnitelmiin sisällytetään suunnitelma työntekijöiden työkykyä ylläpitävästä toiminnasta ja työhön liittyvistä työelämän joustoista (osa-aikalisä- ja vuorotteluvapaajärjestelmän soveltamisen pelisäännöt, työergonomia, työaikaergonomia ja uudelleensijoittelun periaatteet). 5. Työterveyshuolto ja työsuojeluorganisaatio toteuttavat yhteisiä toimintaperiaatteita. Toiminnan pääpaino on ennakoinnissa (9) organisoi. Esimiehet vastaavat. Työterveyshuollon kanssa on sovittu periaatteista vuonna Vuonna 2012 on tulossa uudistettu ohjeistus varhaisen puuttumisen mallista. 5. JOHTAMINEN JA ESIMIESTYÖ 1. Kaikilta esimiehiltä edellytetään johtamiskoulutuksen perusteet ja käytännön johtamiskokemusta tullessaan tehtävään vähintään 30 opintopistettä 2. Jokainen osallistuu johtamisen täydennyskoulutukseen yksilöllisten kehityskeskusteluissa sovittujen suunnitelmien mukaisesti 3. Työnantaja tukee erityisesti johtamiskoulutuksia, jotka ovat pitkäkestoisia ja tukevat esimiesten vuorovaikutustaitoja 4. Järjestetään henkilöstölle koulutusta alaistaidoista Avohoidon lähiesimiehet (4) sekä laitoshoidossa (2) aloittavat Jet-opinnot v Tämän jälkeen kaikilla avohoidossa on johtamiskoulutus. Johtamiskoulutus 30 opintopistettä edellytetään uusilta virkaan valittavilta esimiehiltä. -> Avohoidon lähiesimiesten (4) osalta JET-koulutus jäänyt toteutumatta. Esimiehiä kannustetaan suorittamaan johtamiskoulutusta. Toteutuu, esimiehet vastuussa. Toteutunut. Suunnitteilla. -> Linjaus: Esitetään henkilöstötoimelle järjestettäväksi kaupungin henkilöstölle yhteinen tilaisuus. 6. YHTEISTYÖ 1. Suunnitellaan, kehitetään ja arvioidaan ammatillista osaamista tukevia harjoitteluja työssäoppimisjaksoja yhteistyössä työelämän ja koulutuksen järjestäjien kanssa. Alueella toimivien koulutuksen Kehittämissopimuksia ei ole laadittu, mutta lukuisia yhteistyöneuvotteluja on käyty eri osapuolten kanssa.

9 järjestäjien kanssa laaditaan pitkäkestoiset, strategiset kehittämissopimukset osaksi yksiköiden toiminnan suunnittelua vuosittain. 2. Harjoittelijoiden ja opiskelijoiden työssäoppimisjaksoille sijoittaminen tehdään keskitetysti vuoden 2009 alusta lähtien vanhusten palvelujen johtajan johdolla. 3. Koulutuksen järjestäjien ja tutkimus- ja kehittämisyksikköjen kanssa kehitetään ja toteutetaan uusia, monialaisia palvelutuotteita ja -kokonaisuuksia täydentämään nykyistä palvelutarjontaa. 4. Edistetään ja vahvistetaan yhteisen tietoperustan kehittymistä ja eri osapuolien asiantuntijuuden hyödyntämistä opiskelijoiden, vanhustyöntekijöiden ja opettajien yhteisillä tapahtumilla sekä hankkeilla. 5. Tiivistetään yhteistyötä työvoimaviranomaisen kanssa osaavan, työhönsä motivoituneen työvoiman saatavuuden turvaamiseksi käynnistämällä räätälöityjä täydennyskoulutuspaketteja työhön palaaville (9) Alueen oppilaitosten kanssa on sovittu työyksikkökohtaiset harjoittelupaikkamäärät, jonka pohjalta oppilaitokset tekevät harjoittelusuunnitelmat. Ulkokunnista tuleville opiskelijoille tarjotaan harjoittelupaikkoja mahdollisuuksien mukaan. Harjoittelijoiden ja opiskelijoiden työssäoppimisjaksoille sijoittaminen tehdään yhteistyössä oppilaitosten ja kustannuspaikkojen lähiesimiesten kanssa. Suunnittelu on käynnistetty vuonna 2009, mutta toteutus on viivästynyt monilta osin. Yksittäisinä kehittämiskohteina voidaan mainita: avohoidon lääkeannosjakelu Jämsek Oy:n ja Jämsän apteekin kanssa vapaaehtoistoiminta Kaste-hankkeen kanssa perhehoito Kaste-hankkeen ja Perhehoitoliiton kanssa 2012 on suunnitteilla palveluauto toiminta yhteistyönä Jämsän ammattiopiston kanssa Yhteisiä tapahtumia suunniteltu ja toteutetaan v koko soten toimialalla. -> on viivästynyt monilta osin. Työvoimaviranomaisten kanssa on pidetty säännöllisiä neuvotteluja koko soten toimialan osalta. 7. SEURANTA JA ARVIOINTI 1. Henkilöstöstrategiassa esitettyjen tavoitteiden toteutumisen seuranta ja arviointi suunnitellaan ja vastuutetaan vanhusten palvelujen johtajalle ja siitä raportoidaan vuosittain sosiaali- ja terveyslautakunnalle strategiassa esitettyjen mittareiden avulla. 2. Henkilöstöstrategia päivitetään vuosittain ja sen vahvistaa sosiaali- ja terveyslautakunta osana muuta Raportoidaan myös valtuustolle toimintakertomuksen yhteydessä. Vanhusten palvelujen johto valmistelee.

10 (9) toimintasuunnitelmaa.

HYVVÄÄ MET PRUUVAAMA TEHÄ, MUTTA RIIMAA PUKKAA TULEHMAAN

HYVVÄÄ MET PRUUVAAMA TEHÄ, MUTTA RIIMAA PUKKAA TULEHMAAN HYVVÄÄ MET PRUUVAAMA TEHÄ, MUTTA RIIMAA PUKKAA TULEHMAAN Kriittinen menestystekijä: Suunnitelmallinen henkilöstöpolitiikka Arviointikriteeri; henkilöstöstrategia ohjaa kunnan työnantajatoimintaa Tavoitteet

Lisätiedot

PERUSTURVAN TAVOITTEET JA MENESTYSTEKIJÄT

PERUSTURVAN TAVOITTEET JA MENESTYSTEKIJÄT PERUSTURVAN TAVOITTEET JA MENESTYSTEKIJÄT Kriittiset menestystekijät: Asiat, joissa on onnistuttava, jotta tavoitteet toteutuisivat. Kriittiset menestystekijät ovat tärkeitä ja sellaisia joihin organisaatio

Lisätiedot

HENKILÖSTÖPOLITIIKAN HAASTEET HENKILÖSTÖN RIITTÄVYYS JA REKRYTOINTI HENKILÖSTÖN RIITTÄVYYS JA REKRYTOINTI. 25.9.2013 Outi Sonkeri, henkilöstöjohtaja

HENKILÖSTÖPOLITIIKAN HAASTEET HENKILÖSTÖN RIITTÄVYYS JA REKRYTOINTI HENKILÖSTÖN RIITTÄVYYS JA REKRYTOINTI. 25.9.2013 Outi Sonkeri, henkilöstöjohtaja HENKILÖSTÖPOLITIIKAN KOHTI TEHOKASTA TERVEYDENHUOLLON KOKONAISUUTTA HUS:N VALTUUSTON LAIVASEMINAARI 24 26.9.2013 25.9.2013 Outi Sonkeri, henkilöstöjohtaja 1 2 HENKILÖSTÖN RIITTÄVYYS JA REKRYTOINTI Riittävä,

Lisätiedot

Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri. Hoitotyön rekrytointiohjelma 2011 2015. PPSHP Suomen vetovoimaisin terveydenhuollon työpaikka

Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri. Hoitotyön rekrytointiohjelma 2011 2015. PPSHP Suomen vetovoimaisin terveydenhuollon työpaikka Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri Hoitotyön rekrytointiohjelma 2011 2015 PPSHP Suomen vetovoimaisin terveydenhuollon työpaikka Sisällysluettelo 1. Hoitotyön rekrytointiohjelma 2011-2015. 3 2. Rekrytointiohjelman

Lisätiedot

HENKILÖSTÖ- KOULUTUKSEN ABC

HENKILÖSTÖ- KOULUTUKSEN ABC HENKILÖSTÖ- KOULUTUKSEN ABC OSAAMISEN KEHITTÄMINEN TÄMINEN HENKILÖSTÖN TYÖHYVINVOINTI ABC Osaamisen kehittämisen muodot Perehdyttäminen Ammatillinen henkilöstökoulutus Työkierto ja työn vaihto Täydennyskoulutus

Lisätiedot

Henkilöstön kehittämisteemat 2017 Hallituksen seminaari

Henkilöstön kehittämisteemat 2017 Hallituksen seminaari Henkilöstön kehittämisteemat 2017 Hallituksen seminaari 28.2.-1.3.2017 28.2.2017 1 Strateginen henkilöstöjohtaminen =strategiaa toteuttava johtaminen Strategisella henkilöstöjohtamisella mahdollistetaan

Lisätiedot

Työ tukee terveyttä. sivu 1

Työ tukee terveyttä. sivu 1 UUDENKAUPUNGIN HENKILÖSTÖ- STRATEGIA 2010- Työ tukee terveyttä sivu 1 SISÄLLYSLUETTELO 1. Mikä henkilöstöstrategia on? 3 2. Mihin henkilöstöstrategia perustuu? 4 3. Miten toteutamme kaupungin strategiaa?

Lisätiedot

KOKKOLAN JA KRUUNUPYYN SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMEN POTILAS- JA ASIAKAS- TURVALLISUUDEN TOIMINTASUUNNITELMA 2015

KOKKOLAN JA KRUUNUPYYN SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMEN POTILAS- JA ASIAKAS- TURVALLISUUDEN TOIMINTASUUNNITELMA 2015 KOKKOLAN JA KRUUNUPYYN SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMEN POTILAS- JA ASIAKAS- TURVALLISUUDEN TOIMINTASUUNNITELMA 2015 1 Kokkolan ja Kruunupyyn sosiaali- ja terveystoimen potilas- ja asiakasturvallisuuden parantamisen

Lisätiedot

JOHTAMISEN JA ESIMIESTYÖN KEHITTÄMINEN Hr-toimintana Vaasa

JOHTAMISEN JA ESIMIESTYÖN KEHITTÄMINEN Hr-toimintana Vaasa JOHTAMISEN JA ESIMIESTYÖN KEHITTÄMINEN Hr-toimintana Vaasa Hr-verkoston ideatyöpaja 2/2013 Kuntatyönantajat Helsinki Leena Kaunisto henkilöstöjohtaja, Ktm Työhyvinvointiohjelma 2009-2012: Tuottavuusohjelma

Lisätiedot

2014-2016. Henkilöstöstrategia. Kirkkonummen kunta henkilöstöpalvelut

2014-2016. Henkilöstöstrategia. Kirkkonummen kunta henkilöstöpalvelut Dnro:53/01.00.00/2014 t 2014-2016 Henkilöstöstrategia Kunnanvaltuuston hyväksymä 16.6.2014 Kirkkonummen kunta henkilöstöpalvelut 1 Henkilöstöstrategia 2014 2016 Kunnallisen työmarkkinalaitoksen mukaan

Lisätiedot

uvut 1. Käyty / ei käyty 2. Talouden tasapainottamisohjelman toteutuma 3. Ohjeiden päivittäminen ja uusien toimintojen käyttöön 4.

uvut 1. Käyty / ei käyty 2. Talouden tasapainottamisohjelman toteutuma 3. Ohjeiden päivittäminen ja uusien toimintojen käyttöön 4. Hallintopalvelukeskuksen toiminnallisten tavoitteiden toteuma 1.1. 31.7.2015 Hallintolautakunta (=valtuustoon nähden sitovia) Sitovat tavoitteet Mittarit/Tunnusl uvut Mittarin tulos/ 7/2015 Henkilöstön

Lisätiedot

. AMMATTIMAINEN................ JOHTAMISTAPA............. Osallistava johtajuus henkilöstön edustus kaikissa johtoryhmissä esimiehiä arvioidaan säännönmukaisesti kehityskeskustelut käydään vähintään joka

Lisätiedot

12.1.2015. 1. Palvelu on helposti saatavaa, asiakaslähtöistä ja turvallista

12.1.2015. 1. Palvelu on helposti saatavaa, asiakaslähtöistä ja turvallista 1 (4) HOITO- JA HOIVATYÖN TOIMINTAOHJELMA 2015-2016 Väestön ikääntyminen, palvelu- ja kuntarakenteen muutos, palveluiden uudistamistarve, väestön tarpeisiin vastaavuus, kilpailu osaavasta työvoimasta ja

Lisätiedot

Esimiehen tärkeä rooli RAIn käyttöönotossa ja arviointitiedon laadunvarmennuksessa Miia Inna Palvelupäällikkö hoiva- ja palveluasuminen,

Esimiehen tärkeä rooli RAIn käyttöönotossa ja arviointitiedon laadunvarmennuksessa Miia Inna Palvelupäällikkö hoiva- ja palveluasuminen, Esimiehen tärkeä rooli RAIn käyttöönotossa ja arviointitiedon laadunvarmennuksessa 31.3.2015 Miia Inna Palvelupäällikkö hoiva- ja palveluasuminen, vanhustenpalvelut Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiiri

Lisätiedot

TOIMINTA- JA LAADUNHALLINTASUUNNITELMA TULOSALUE: KESKI-POHJANMAAN ERIKOISSAIRAANHOITO- JA PERUSPALVELUKUNTAYHTYMÄ

TOIMINTA- JA LAADUNHALLINTASUUNNITELMA TULOSALUE: KESKI-POHJANMAAN ERIKOISSAIRAANHOITO- JA PERUSPALVELUKUNTAYHTYMÄ TULOSALUE: KESKI-POHJANMAAN ERIKOISSAIRAANHOITO- JA PERUSPALVELUKUNTAYHTYMÄ VASTUUHENKILÖ: Toimitusjohtaja TOIMINTA-AJATUS: Hyvinvointia joustavasti ja ammattitaitoisesti. ASIAKAS- JA POTILASNÄKÖKULMA

Lisätiedot

HENKILÖSTÖ- OHJELMA. Hyväksytty kaupunginvaltuustossa 5.11.2012 65

HENKILÖSTÖ- OHJELMA. Hyväksytty kaupunginvaltuustossa 5.11.2012 65 HENKILÖSTÖ- OHJELMA Hyväksytty kaupunginvaltuustossa 5.11.2012 65 1. STRATEGIA Henkilöstöohjelman taustalla ovat Haapajärven kaupunki-, elinkeino- ja konsernistrategiassa esitetyt asiat: Arvot, toiminta-ajatus

Lisätiedot

Yksityisen sosiaalihuollon omavalvonta 9.10.2013 Pilvi Heiskanen, toiminnanjohtaja Turun Lähimmäispalveluyhdistys ry www.kotikunnas.

Yksityisen sosiaalihuollon omavalvonta 9.10.2013 Pilvi Heiskanen, toiminnanjohtaja Turun Lähimmäispalveluyhdistys ry www.kotikunnas. Yksityisen sosiaalihuollon omavalvonta 9.10.2013 Pilvi Heiskanen, toiminnanjohtaja Turun Lähimmäispalveluyhdistys ry www.kotikunnas.fi Turun lähimmäispalveluyhdistys ry Kotikunnas Yhdistys on perustettu

Lisätiedot

TOIMINTA- JA LAADUNHALLINTASUUNNITELMA

TOIMINTA- JA LAADUNHALLINTASUUNNITELMA TULOSALUE: KESKI-POHJANMAAN ERIKOISSAIRAANHOITO- JA PERUSPALVELUKUNTAYHTYMÄ VASTUUHENKILÖ: Toimitusjohtaja TOIMINTA-AJATUS: Hyvinvointia joustavasti ja ammattitaitoisesti. ASIAKAS- JA POTILASNÄKÖKULMA

Lisätiedot

Osaamisen kehittäminen edistää työssä jatkamista. Tietoisku 10.1.2014

Osaamisen kehittäminen edistää työssä jatkamista. Tietoisku 10.1.2014 Osaamisen kehittäminen edistää työssä jatkamista Tietoisku 10.1.2014 Osaamisen uudistaminen ja työn vaatimukset Koulutuksella ja osaamisella on työkykyä ylläpitävä ja rakentava vaikutus, joka osaltaan

Lisätiedot

TOIMINTA- JA LAADUNHALLINTASUUNNITELMA

TOIMINTA- JA LAADUNHALLINTASUUNNITELMA TULOSALUE: Erikoissairaanhoito- ja peruspalvelukuntayhtymä (kuntayhtymä) TULOS-/VASTUUYKSIKKÖ: koko kuntayhtymä VASTUUHENKILÖ: toimitusjohtaja TOIMINTA-AJATUS: Hyvinvointia joustavasti ja ammattitaitoisesti.

Lisätiedot

Henkilöstöstrategia Hyvinvoiva henkilöstö 2015 2018

Henkilöstöstrategia Hyvinvoiva henkilöstö 2015 2018 Henkilöstöstrategia Hyvinvoiva henkilöstö 2015 2018 Henkilöstöstrategiaryhmä 7.4.2015 Johtoryhmä 16.4.2015 Johtokunta 24.4.2015 Yhtymäkokous 24.6.2015 JIK-peruspalveluliikelaitoskuntayhtymä Henkilöstöstrategia

Lisätiedot

Jyväskylä sopimuksen avainkohdat - Henkilöstötoimikunta 8.10.2007 - Pertti Malkki Henkilöstöjohtaja

Jyväskylä sopimuksen avainkohdat - Henkilöstötoimikunta 8.10.2007 - Pertti Malkki Henkilöstöjohtaja Jyväskylä sopimuksen avainkohdat - Henkilöstötoimikunta 8.10.2007 - Pertti Malkki Henkilöstöjohtaja Sisältö 1. Miksi Jyväskylä -sopimus? 2. Yhteistoiminta 3. Henkilöstösuunnittelu ja rekrytointi 4. Henkilöstön

Lisätiedot

Rovaniemen kaupungin Tilaliikelaitoksen strategia 2017

Rovaniemen kaupungin Tilaliikelaitoksen strategia 2017 Rovaniemen kaupungin Tilaliikelaitoksen strategia 2017 Tilannekatsaus Johtokunta 26.4.2017 Arvot Strategian toteuttaminen perustuu Rovaniemen kaupungin yhteisiin arvoihin Osallisuus Luovuus Turvallisuus

Lisätiedot

Kaupunkistrategian toteuttamisohjelma 5:

Kaupunkistrategian toteuttamisohjelma 5: Kaupunkistrategian toteuttamisohjelma 5: Henkilöstöohjelma 2010-2013 16.11.2009 123 Kaupunginvaltuusto HENKILÖSTÖOHJELMA 1 Henkilöstöohjelman lähtökohdat Johtamisvisio Linjakas johtajuus ja yhteinen sävel.

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveydenhuollon kansallinen kehittämisohjelma KASTE 2013 2015 Etelä-Suomi

Sosiaali- ja terveydenhuollon kansallinen kehittämisohjelma KASTE 2013 2015 Etelä-Suomi Sosiaali- ja terveydenhuollon kansallinen kehittämisohjelma KASTE 2013 2015 Etelä-Suomi Kotona kokonainen elämä / Etelä- Kymenlaakson osakokonaisuus Sara Haimi-Liikkanen, kehittämiskoordinaattori 25.10.2013

Lisätiedot

TOIMINTA- JA LAADUNHALLINTASUUNNITELMA

TOIMINTA- JA LAADUNHALLINTASUUNNITELMA TOIMIALUE: Kehitysvammahuolto ja vammaispalvelut PALVELU-/VASTUUALUE: Kehityspoliklinikka ja vammaispalvelun sosiaalityö VASTUUHENKILÖ: Miia Luokkanen TOIMINTA-AJATUS: Vammaispalvelut tuottavat asiakkaidensa

Lisätiedot

Yksityisen sosiaalihuollon omavalvonta. Niina Kaukonen, TtM, viranomaisvalvonnan erityispätevyys Vanhuspalvelujen johtaja

Yksityisen sosiaalihuollon omavalvonta. Niina Kaukonen, TtM, viranomaisvalvonnan erityispätevyys Vanhuspalvelujen johtaja Yksityisen sosiaalihuollon omavalvonta Niina Kaukonen, TtM, viranomaisvalvonnan erityispätevyys Vanhuspalvelujen johtaja 1 Mikkelin seudun sosiaali- ja terveystoimi aloitti toimintansa 1.1.2012 Väestöpohja

Lisätiedot

Jämsä-Kuhmoinen Sote-yhteistoiminta-alue Leila Rutanen Vanhusten avohoidon johtaja

Jämsä-Kuhmoinen Sote-yhteistoiminta-alue Leila Rutanen Vanhusten avohoidon johtaja Jämsä-Kuhmoinen Sote-yhteistoiminta-alue Leila Rutanen Vanhusten avohoidon johtaja Kaupunki ja vanhaintuki Kotipalveluohjaajat Kodinhoitajat Kotiavustajat Lähihoitajat Kotipalvelun asiakkaat Vanhusten

Lisätiedot

SULKAVAN KUNTAKONSERNIN HENKILÖSTÖSTRATEGIA

SULKAVAN KUNTAKONSERNIN HENKILÖSTÖSTRATEGIA Yhteistyötoimikunta 11.10.2011 9 Kunnanhallitus 8.11.2011 215 Kunnanvaltuusto 15.11.2011 47 SULKAVAN KUNTAKONSERNIN HENKILÖSTÖSTRATEGIA Sisältää tasa-arvosuunnitelman Sulkavan kunnan henkilöstöpoliittinen

Lisätiedot

RAISION KAUPUNGIN HENKILÖSTÖSTRATEGIA 2014 2017. Raisio KASVUN PAIKKA

RAISION KAUPUNGIN HENKILÖSTÖSTRATEGIA 2014 2017. Raisio KASVUN PAIKKA RAISION KAUPUNGIN HENKILÖSTÖSTRATEGIA 2014 2017 Raisio KASVUN PAIKKA TULEVIEN VUOSIEN HENKILÖSTÖHALLINNOLLISIA HAASTEITA Niukat taloudelliset resurssit Henkilöstön eläköityminen Henkilöstön saatavuus ja

Lisätiedot

HENKILÖSTÖSTRATEGIA 2010-2017 ja sen toimintaohjelma 2010-2013

HENKILÖSTÖSTRATEGIA 2010-2017 ja sen toimintaohjelma 2010-2013 HENKILÖSTÖSTRATEGIA 2010-2017 ja sen toimintaohjelma 2010-2013 Henkilöstövoimavarojen johtamisen ja kehittämisen strategiset päämäärät ja tavoitteet vuoteen 2017 sekä toimenpiteet vuoteen 2013 HENKILÖSTÖJOHTAMISEN

Lisätiedot

Henkilöstöjohdon rooli ja organisaation tiedonhallinta

Henkilöstöjohdon rooli ja organisaation tiedonhallinta Henkilöstöjohdon rooli ja organisaation tiedonhallinta Strateginen työhyvinvointijohtaminen kunta-alalla Pauli Forma Henkilöstöjohtamisen seminaari 9.4.2013 Perustuu Kevan julkaisuun 1/2013 (Pauli Forma,

Lisätiedot

HOITOTYÖN STRATEGIA 2015-2019. Työryhmä

HOITOTYÖN STRATEGIA 2015-2019. Työryhmä ETELÄ-SAVON SAIRAANHOITOPIIRI HOITOTYÖN STRATEGIA 2015-2019 Työryhmä Eeva Häkkinen, Mikkelin seudun sosiaali- ja terveystoimi, Kangasniemen pty Senja Kuiri, Etelä-Savon sairaanhoitopiiri Aino Mäkitalo,

Lisätiedot

EDISTÄMME POTILASTURVALLISUUTTA YHDESSÄ. Suomalainen potilasturvallisuusstrategia 2009 2013

EDISTÄMME POTILASTURVALLISUUTTA YHDESSÄ. Suomalainen potilasturvallisuusstrategia 2009 2013 EDISTÄMME POTILASTURVALLISUUTTA YHDESSÄ Suomalainen potilasturvallisuusstrategia 2009 2013 Suomalainen potilasturvallisuusstrategia 2009 2013 STM asetti Potilasturvallisuuden edistämisen ohjausryhmän vuosille

Lisätiedot

HENKILÖSTÖ 2010. Hyvinvointi Tavoitteena hyvä työkyky ja toimivat työyhteisöt. Palkitseminen Tavoitteena kannustavuus ja oikeudenmukaisuus

HENKILÖSTÖ 2010. Hyvinvointi Tavoitteena hyvä työkyky ja toimivat työyhteisöt. Palkitseminen Tavoitteena kannustavuus ja oikeudenmukaisuus TK-10-1635-03 HENKILÖSTÖ 2010 Toimintastrategia Valtion henkilöstöpolitiikan linja Valtioneuvoston periaatepäätös Henkilöstö 2010 Henkilöstö on menestyksen tekijä Osaaminen uudistuminen ja osaamisen turvaaminen

Lisätiedot

Toivakan kunnan koulutussuunnitelma 2014. Käsitelty Johtoryhmässä 22.8.2014 Hyväksytty YT-toimikunnassa 27.8.2014

Toivakan kunnan koulutussuunnitelma 2014. Käsitelty Johtoryhmässä 22.8.2014 Hyväksytty YT-toimikunnassa 27.8.2014 Toivakan kunnan koulutussuunnitelma 2014 Käsitelty Johtoryhmässä 22.8.2014 Hyväksytty YT-toimikunnassa 27.8.2014 Tiedoksi kunnanhallitukselle 15.9.2014 Toivakan kunnan koulutussuunnitelma 2014 1 (4) Toivakan

Lisätiedot

Kasvun ja oppimisen lautakunta Liite nro 1 (1/9)

Kasvun ja oppimisen lautakunta Liite nro 1 (1/9) Liite nro 1 (1/9) Toimiala: Kasvu ja oppiminen Vetovoimainen, uudistuva ja kehittyvä Äänekoski Asiakas Toimialojen asiakastyytyväisyyskysely 3,7 3,7 3,9 3,9 3,9 4 Keskeisiä toimenpiteitä n saavuttamiseksi:

Lisätiedot

Aktiivisen tuen toimintatavan itsearviointityökalu

Aktiivisen tuen toimintatavan itsearviointityökalu 1 (5) Aktiivisen tuen toimintatavan itsearviointityökalu Aktiivisen tuen toimintatapa tukee työhyvinvoinnin ja työkyvyn johtamista. Aktiivisen tuen toimintatavan tavoitteena on varmistaa sujuva työ työpaikoilla.

Lisätiedot

Kotihoito valvontahavaintojen valossa

Kotihoito valvontahavaintojen valossa Kotihoito valvontahavaintojen valossa Kotihoito - osasto, joka ei koskaan tule täyteen? Valvontahavainnot sosiaali- ja terveysalalla Etelä-Suomessa seminaari 25.9.2017 Ylitarkastaja Ulla Arvo 1 Kotihoitotyön

Lisätiedot

Kalasataman terveysasemapalveluiden johtaminen

Kalasataman terveysasemapalveluiden johtaminen Kalasataman terveysasemapalveluiden johtaminen Kalasataman terveysasemapalvelut alayksikkö kuuluu Etelän terveysasemat -yksikköön. Etelän ja pohjoisen terveysasemien johtava ylilääkäri yhteistyössä ylihoitajan

Lisätiedot

Työkykykoordinaattori työterveyshuollossa

Työkykykoordinaattori työterveyshuollossa Työkykykoordinaattori työterveyshuollossa Yhteistyöllä voimavaroja ja työkaluja työntekijän työkyvyn heiketessä Satu Tamsi Työkykykoordinaattori/Työterveyshoitaja Suupohjan peruspalveluliikelaitoskuntayhtymä

Lisätiedot

Mustasaaren kunnan henkilöstöstrategia 2014 2017

Mustasaaren kunnan henkilöstöstrategia 2014 2017 Mustasaaren kunnan henkilöstöstrategia 2014 2017 Yhteistyötoimikunta 14.4.2014 Henkilöstöjaosto 12.5.2014 Kunnanhallitus 16.6.2014 Kunnanvaltuusto 22.9.2014 Mustasaaren kunnassa rima on korkealla. Haluamme

Lisätiedot

Työterveyshuolto ja kuntoutusasiakas. Heli Leino Työterveyshuollon ja yleislääketeiteen erikoslääkäri

Työterveyshuolto ja kuntoutusasiakas. Heli Leino Työterveyshuollon ja yleislääketeiteen erikoslääkäri Työterveyshuolto ja kuntoutusasiakas Heli Leino Työterveyshuollon ja yleislääketeiteen erikoslääkäri Ylilääkärii Työterveyshuolto tekee työtä työsuhteessa olevien terveyden edistämiseksi, työtapaturmien

Lisätiedot

TOIMINTA- JA LAADUNHALLINTASUUNNITELMA 2014-2016

TOIMINTA- JA LAADUNHALLINTASUUNNITELMA 2014-2016 TULOSALUE: Erikoissairaanhoito- ja peruspalvelukuntayhtymä (kuntayhtymä) TULOS-/VASTUUYKSIKKÖ: koko kuntayhtymä VASTUUHENKILÖ: toimitusjohtaja TOIMINTA-AJATUS: Hyvinvointia joustavasti ja ammattitaitoisesti.

Lisätiedot

Miten tukea työurien jatkamista työpaikoilla?

Miten tukea työurien jatkamista työpaikoilla? Miten tukea työurien jatkamista työpaikoilla? Mistä työhyvinvointi koostuu? Työhyvinvointiryhmä tämä ryhmä perustettiin 2009 ryhmään kuuluu 13 kaupungin työntekijää - edustus kaikilta toimialoilta, työterveyshuollosta,

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveystoimi Järjestäjähallinto

Sosiaali- ja terveystoimi Järjestäjähallinto Sosiaali- ja terveystoimi Järjestäjähallinto Seudullisen sosiaali- ja terveystoimen tehtävänä on edistää yhteistoiminta-alueen asukkaiden hyvinvointia ja terveyttä sekä huolehtia siitä, että yhteistoiminta-alueen

Lisätiedot

SASTAMALAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN KOULUTUSSUUNNITELMA 2014

SASTAMALAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN KOULUTUSSUUNNITELMA 2014 SASTAMALAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN KOULUTUSSUUNNITELMA 2014 Kunnille ja kuntayhtymille on tullut vuoden 2014 alusta alkaen velvoite koulutussuunnitelman laadinnasta. Koulutussuunnitelmaa säätelevien lakien

Lisätiedot

Työssäoppiminen (ammattillinen peruskoulutus) ja työpaikkaohjaajan tehtävät. Terhi Puntila, Tampereen seudun ammattiopisto, Tredu

Työssäoppiminen (ammattillinen peruskoulutus) ja työpaikkaohjaajan tehtävät. Terhi Puntila, Tampereen seudun ammattiopisto, Tredu Työssäoppiminen (ammattillinen peruskoulutus) ja työpaikkaohjaajan tehtävät Terhi Puntila, Tampereen seudun ammattiopisto, Tredu Työssäoppiminen ammatillisessa peruskoulutuksessa Kaikissa toisen asteen

Lisätiedot

Kannuksen kaupungin henkilöstöpoliittinen ohjelma vuosille 2015-2020

Kannuksen kaupungin henkilöstöpoliittinen ohjelma vuosille 2015-2020 Kannuksen kaupungin henkilöstöpoliittinen ohjelma vuosille 2015-2020 Kaupunginvaltuusto 8.12.2014 Voimaan 1.1.2015 Henkilöstöpoliittinen ohjelma 2015 2020 1 Sisällysluettelo 1 Mikä on henkilöstöpoliittinen

Lisätiedot

Henkilöstö- ja koulutussuunnitelmasta tulee käydä ilmi kunnan koko huomioon ottaen ainakin:

Henkilöstö- ja koulutussuunnitelmasta tulee käydä ilmi kunnan koko huomioon ottaen ainakin: JOROISTEN KUNTA HENKILÖSTÖ- JA KOULUTUSSUUNNITELMA 214 1. Johdanto Laki työnantajan ja henkilöstön välisestä yhteistoiminnasta kunnissa määrää, että kunnassa on laadittava yhteistoimintamenettelyssä vuosittain

Lisätiedot

KOKKOLAN KAUPUNGIN HENKILÖSTÖOHJELMA

KOKKOLAN KAUPUNGIN HENKILÖSTÖOHJELMA KOKKOLAN KAUPUNGIN HENKILÖSTÖOHJELMA Hyväksytty kaupunginhallituksessa 18.5. 1 JOHDANTO Henkilöstöohjelmalla tuetaan Kokkolan kaupunkistrategian toteuttamista. Henkilöstöohjelmalla tuodaan näkyväksi kaupunkistrategian

Lisätiedot

Tilannekatsaus 1 (5) 3.12.2013 2. Teema 5: Johtajuus, tuloshakuisuus ja toimivat prosessit. REDU / Pertti Heikkilä.

Tilannekatsaus 1 (5) 3.12.2013 2. Teema 5: Johtajuus, tuloshakuisuus ja toimivat prosessit. REDU / Pertti Heikkilä. Tilannekatsaus 1 (5) Teema 5: Johtajuus, tuloshakuisuus ja toimivat prosessit Teemaa koordinoi REDU ja osatoteuttajia ovat em. lisäksi KPEDU, OSAO, RAAHENAO ja SAKK. Koonti perustuu REDU:n, KPEDU:n ja

Lisätiedot

LARK alkutilannekartoitus

LARK alkutilannekartoitus 1 LARK alkutilannekartoitus 1 Toimintojen tarkastelu kokonaisuutena Suunnittelu Koulutuksen järjestäjällä on dokumentoitu toimintajärjestelmä, jonka avulla se suunnittelee ja ohjaa toimintaansa kokonaisvaltaisesti

Lisätiedot

Kunnallisen toiminnan periaatteet, määritelty ja toimitaanko niiden mukaisesti? 3 strategialähtöiset

Kunnallisen toiminnan periaatteet, määritelty ja toimitaanko niiden mukaisesti? 3 strategialähtöiset Laukaan kunta/ tekninen osasto e Ei sovellettavissa 2016 1 Välttävästi 2 Tyydyttävästi 3 Hyvin Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan arviointimalli 4 Erinomaisesti Johtamistapa ja valvontakulttuuri Arvio

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveydenhuollon kansallinen kehittämisohjelma KASTE Etelä-Suomi

Sosiaali- ja terveydenhuollon kansallinen kehittämisohjelma KASTE Etelä-Suomi Sosiaali- ja terveydenhuollon kansallinen kehittämisohjelma KASTE 2013 2015 Etelä-Suomi Kotona kokonainen elämä / Etelä- Kymenlaakson osakokonaisuus Sara Haimi-Liikkanen, kehittämiskoordinaattori 14.10.2013

Lisätiedot

TIEDOSTA TURVAA MITEN TYÖPAIKALLA HYÖDYNNETÄÄN TIETOA

TIEDOSTA TURVAA MITEN TYÖPAIKALLA HYÖDYNNETÄÄN TIETOA TIEDOSTA TURVAA MITEN TYÖPAIKALLA HYÖDYNNETÄÄN TIETOA Työturvallisuuspäivän alueseminaari 28.4.2017 Seinäjoki Työsuojelu- ja turvallisuuspäällikkö Elina Hihnala-Mäkelä Seinäjoen kaupunki / Henkilöstöhallinto

Lisätiedot

AKAAN KAUPUNKI HENKILÖSTÖSTRATEGIA 2013 2016

AKAAN KAUPUNKI HENKILÖSTÖSTRATEGIA 2013 2016 AKAAN KAUPUNKI HENKILÖSTÖSTRATEGIA 2013 2016 Henkilöstöjaosto 9.2.2012 30.10.2012 Yt-toimikunta 22.11.2012 Henkilöstöjaosto 3.12.2012 Kaupunginhallitus 19.2.2013 Kaupunginvaltuusto 6.3.2013 AKAAN KAUPUNGIN

Lisätiedot

Osaava henkilöstö asiakaslähtöinen, tuloksekas toiminta ja vaikuttava palvelu. Henkilöstöstrategia vuosille

Osaava henkilöstö asiakaslähtöinen, tuloksekas toiminta ja vaikuttava palvelu. Henkilöstöstrategia vuosille Osaava henkilöstö asiakaslähtöinen, tuloksekas toiminta ja vaikuttava palvelu Henkilöstöstrategia vuosille 2016 2018 1 2 Sisältö 1. Henkilöstöstrategiamme tarkoitus... 4 2. Henkilöstöstrategiamme päämäärä,

Lisätiedot

Osa 1: Osaamiskartoituksen yleiset periaatteet

Osa 1: Osaamiskartoituksen yleiset periaatteet Luonnos 29.9.2011 Osaamiskartoitukset Oulunkaaren kuntayhtymässä Materiaali: Osa 1: Osaamiskartoituksen yleiset periaatteet Osa 2: Osaamiskartoitusten toteutus Oulunkaarella Anu Vuorinen, kehitysjohtaja

Lisätiedot

Henkilöstöstrategia 2017 Pyhännän kunta

Henkilöstöstrategia 2017 Pyhännän kunta Henkilöstöstrategia 2017 Pyhännän kunta Henkilöstöstrategiasta Tämä strategia on laadittu koko henkilöstötoiminnan perustaksi. Strategia ulottuu vuoteen 2017 saakka, kuten Pyhännän kuntastrategiakin. Tässä

Lisätiedot

HOITOTYÖN TOIMINTAOHJELMA. 2014 2018 Etelä-Pohjanmaalla

HOITOTYÖN TOIMINTAOHJELMA. 2014 2018 Etelä-Pohjanmaalla HOITOTYÖN TOIMINTAOHJELMA 2014 2018 Etelä-Pohjanmaalla 2 Johdanto Tämän hoitotyön toimintaohjelman tavoitteena on toimia suunnannäyttäjänä alueelliselle kehittämiselle ja yhteistyölle ennakoiden tulevia

Lisätiedot

Hoitotyön tuottavuus ja vaikuttavuus 2013 ja 2014

Hoitotyön tuottavuus ja vaikuttavuus 2013 ja 2014 Hoitotyön tuottavuus ja vaikuttavuus 2013 ja 2014 hallintoylihoitaja Merja Miettinen KUJOn seminaari 13-14.2.2014 Hallituksen seminaari 27.-28.2.2014 2013 Tuottavuusohjelma jatkuu 2014-2016 Vähennetään

Lisätiedot

Henkilöstötoimikunta 23.2.2012

Henkilöstötoimikunta 23.2.2012 Henkilöstötoimikunta 23.2.2012 HELSINGIN JA UUDENMAAN SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄN TASA-ARVO- JA YH- DENVERTAI SUUSSUUNNITELMA 2010 2013 - seuranta 2012 HUS:n tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelma

Lisätiedot

Tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelma

Tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelma Tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelma 2017 2019 YT-tmk 28.11.2016 XX Henkjaos 28.11.2016 XX Otsikko/ kirjoitetaan Calibri fontilla pistekoko noin 14 tai 16, lihavoitu Sisällysluettelo 1. Tasa-arvo-

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysministeriö. Potilas- ja asiakasturvallisuusstrategia Tiivistelmä taustasta sekä tavoitetilasta vuoteen 2021 mennessä

Sosiaali- ja terveysministeriö. Potilas- ja asiakasturvallisuusstrategia Tiivistelmä taustasta sekä tavoitetilasta vuoteen 2021 mennessä Sosiaali- ja terveysministeriö Potilas- ja asiakasturvallisuusstrategia 2017-2021 Tiivistelmä taustasta sekä tavoitetilasta vuoteen 2021 mennessä Ensimmäinen kansallinen potilasturvallisuussuunnitelma

Lisätiedot

HENKILÖSTÖPOLIITTISET LINJAUKSET

HENKILÖSTÖPOLIITTISET LINJAUKSET Hallitus 7.10.2013, LIITE 3 HENKILÖSTÖPOLIITTISET LINJAUKSET 1 JOHDANTO HUS:n valtuusto hyväksyi kokouksessaan 17.10.2012 HUS-konsernin johtamisen ja ohjauksen periaatteet. Näiden johtamisperiaatteiden

Lisätiedot

Ikäihminen toimijana hanke

Ikäihminen toimijana hanke Ikäihminen toimijana hanke Väliarviointi 4/2014 Johtoryhmä 28.4.2014 LAPPI: väliarviointi 4/2014 Hanketyönä on kunnissa kirjattu vanhussuunnitelma (5 ) ikääntyneen väestön tukemiseksi. Vanhusneuvoston

Lisätiedot

Henkilöstöohjelma. Kaupunkistrategiaa toteuttava kaupunginhallituksen toteutusohjelma vuosille 2006 2008. Kaupunginhallitus hyväksynyt 30.1.

Henkilöstöohjelma. Kaupunkistrategiaa toteuttava kaupunginhallituksen toteutusohjelma vuosille 2006 2008. Kaupunginhallitus hyväksynyt 30.1. Kaupunginhallitus hyväksynyt 30.1.2006 Henkilöstöohjelma Kaupunkistrategiaa toteuttava kaupunginhallituksen toteutusohjelma vuosille 2006 2008 KH 30.1.2006 Tampereen kaupunki Henkilöstöohjelma Toimintaympäristö

Lisätiedot

Palvelut järjestetään monimuotoisesti yhteistyössä eri toimijoiden kanssa

Palvelut järjestetään monimuotoisesti yhteistyössä eri toimijoiden kanssa Ryhmän nimi: Sosiaali- ja terveyskeskus TOIMINTAA OHJAAVAT TAVOITTEET TOIMENPITEET JA SEURANTA TOTEUTUMINEN 25.4.2016 1. Sujuvat arjen palvelut Kuntalaiset saavat lain edellyttämät sotepalvelut Palvelut

Lisätiedot

Lakkautettava virka/työsuhteen tehtävänimike 1.7.2008. ari (000318) 1.7.2008

Lakkautettava virka/työsuhteen tehtävänimike 1.7.2008. ari (000318) 1.7.2008 Toimiala Tulosalue Sosiaali- ja terveystoimiala Terveyden- sairaudenhoitopalvelut sekä Vanhuspalvelut Tulosalueen esitys 1. Vastuualue Tulosyksikkö Viran-/toimenhaltijan nimi Operatiivine n Osasto 7 Ohtonen

Lisätiedot

Kuntayhtymän hallitus Valmistelija henkilöstöjohtaja Janne Niemeläinen,

Kuntayhtymän hallitus Valmistelija henkilöstöjohtaja Janne Niemeläinen, Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri Pöytäkirja 9/2016 1 (1) 121 251/01.01.01.00/2016 Vakansseista luopuminen Kuntayhtymän hallitus 121 Valmistelija henkilöstöjohtaja Janne Niemeläinen, janne.niemelainen@kuh.fi,

Lisätiedot

Työmarkkinakeskusjärjestöjen esitykset 18.10.2012 koulutuksen ja työelämän yhteistyön kehittämiseksi

Työmarkkinakeskusjärjestöjen esitykset 18.10.2012 koulutuksen ja työelämän yhteistyön kehittämiseksi Työmarkkinakeskusjärjestöjen esitykset 18.10.2012 koulutuksen ja työelämän yhteistyön kehittämiseksi Ehdotukset valmisteltu työurasopimuksen pohjalta käynnistetyssä työryhmässä keskusjärjestötasolla. Neuvottelut

Lisätiedot

TYÖHYVINVOINTISUUNNITELMA

TYÖHYVINVOINTISUUNNITELMA Sivistysltk 13.1.2015 4 liite nro 1. Khall. 2.2.2015 11 liite nro 1. TYÖHYVINVOINTISUUNNITELMA Padasjoki, sivistystoimi JOHDANTO Työhyvinvoinnin edistäminen on olennainen osa tuloksellista henkilöstöjohtamista.

Lisätiedot

SASKIN HENKILÖSTÖSTRATEGIA 2013 2016. 1. Tausta

SASKIN HENKILÖSTÖSTRATEGIA 2013 2016. 1. Tausta SASKIN HENKILÖSTÖSTRATEGIA 2013 2016 1. Tausta SASKin historian ensimmäinen henkilöstöstrategia oli laadittu vuosiksi 2009 2011. Henkilöstöön liittyviä asioita oli linjattu aikaisemminkin erilaisissa dokumenteissa

Lisätiedot

Työhyvinvointi- ja työsuojeluyhteistyön haasteita

Työhyvinvointi- ja työsuojeluyhteistyön haasteita Työhyvinvointi- ja työsuojeluyhteistyön haasteita Erkki Auvinen, STTK 7. 4. 2 0 1 6 Työpaikan kehittämistä ei saa unohtaa vaikeinakaan aikoina Työpaikan kehittämistä ei saa haudata mukamas tärkeämpien

Lisätiedot

HUS:n TYÖHYVINVOINTIOHJELMA. Hyvää työpäivää!

HUS:n TYÖHYVINVOINTIOHJELMA. Hyvää työpäivää! HUS:n TYÖHYVINVOINTIOHJELMA Hyvää työpäivää! HUS:N STRATEGIA JA ARVOT HYVÄÄ TYÖPÄIVÄÄ Johtaminen ja työprosessien kehittäminen Kehittymismahdollisuudet Henkilöstösuunnittelu, hallinta ja seuranta Yhteistoiminta

Lisätiedot

monien makujen maustaja

monien makujen maustaja monien makujen maustaja Maustaja Oy Elintarvikkeiden sopimusvalmistuskumppani 70 työntekijää Liikevaihto v. 2013 n. 16,0 milj. euroa Vienti noin 23 % liikevaihdosta Tuotanto ja toimistotilat, 6600 neliömetriä,

Lisätiedot

Tavoitetaso kotihoidon piirissä vähintään 25 % omaishoidon tuen piirissä 4 % ympärivrk hoitopaikkoja riittävästi. suoritetaan vuosittain

Tavoitetaso kotihoidon piirissä vähintään 25 % omaishoidon tuen piirissä 4 % ympärivrk hoitopaikkoja riittävästi. suoritetaan vuosittain 1 Liite 9 TOTEUTTAMISSUUNNITELMA 2007-2008 Vaikuttavuus ja palvelukyky Kriittiset menestystekijät Kriteerit/ Mittarit Palvelujen saatavuus 75 v täyttäneiden palvelujen kattavuus/v Tavoitetaso 2007 2008

Lisätiedot

Esimiesten osaamiskartoitusten tulokset

Esimiesten osaamiskartoitusten tulokset Esimiesten osaamiskartoitusten tulokset Kartoitus tehty sähköisenä kyselynä Oma tupa, oma lupa hankkeeseen liittyen 10/2013 http://www.jkl.fi/hallinto/hankkeet_ja_strategiat/perusturvapalvelut/omatupa

Lisätiedot

Henkilöstösäästöt Raportti 10/2016 ja hankintojen seuranta 7/ 2016

Henkilöstösäästöt Raportti 10/2016 ja hankintojen seuranta 7/ 2016 Kaupunginhallitus 3.10.2016 Liite 2 363 Henkilöstösäästöt Raportti 10/2016 ja hankintojen seuranta 7/ 2016 Kh 3.10.2016 Raportti lokakuussa 2016 Eläkkeelle jää vuonna 2016 (tammi-joulukuu) 81 työntekijää

Lisätiedot

Toivakan kunnan koulutussuunnitelma 2015. Käsitelty Johtoryhmässä 15.1.2015 Hyväksytty YT-toimikunnassa 22.1.2015

Toivakan kunnan koulutussuunnitelma 2015. Käsitelty Johtoryhmässä 15.1.2015 Hyväksytty YT-toimikunnassa 22.1.2015 Toivakan kunnan koulutussuunnitelma 2015 Käsitelty Johtoryhmässä 15.1.2015 Hyväksytty YT-toimikunnassa 22.1.2015 Tiedoksi kunnanhallitukselle 2.2.2015 Toivakan kunnan koulutussuunnitelma 2015 1 (5) Toivakan

Lisätiedot

HENKILÖSTÖSTRATEGIA. Rovaniemen koulutuskuntayhtymä

HENKILÖSTÖSTRATEGIA. Rovaniemen koulutuskuntayhtymä Hallitus 1.3.2011 LIITE 8 HENKILÖSTÖSTRATEGIA Rovaniemen koulutuskuntayhtymä Hallitus XXXXXX 1 (9) Sisällysluettelo Alkusanat 1 Henkilöstöpoliittiset periaatteet... 3 2 Johtaminen ja esimiestyö... 3 4

Lisätiedot

Henkilöstösuunnitelma 2016

Henkilöstösuunnitelma 2016 Henkilöstösuunnitelma 2016 Yt-toimikunta 16.11.2015 Kunnahallitus 16.11.2015 Kunnanvaltuusto 30.11.2015 1 SISÄLLYS 1. Henkilöstösuunnitelman tavoite... 3 2. Henkilöstöpoliittiset linjaukset... 3 3. Työvoimatarpeen

Lisätiedot

Strategisen työhyvinvoinnin johtaminen

Strategisen työhyvinvoinnin johtaminen Marjaana Suutarinen / 7.11.2013 Strategisen työhyvinvoinnin johtaminen Strategisen työhyvinvoinnin sisältö Työhyvinvointistrategiassa yhdistyvät Työ- ja ympäristöturvallisuus Työterveys ja työhyvinvointi

Lisätiedot

Osallistamalla osaamisen kehittämisen toimintamallia rakentamassa

Osallistamalla osaamisen kehittämisen toimintamallia rakentamassa Osallistamalla osaamisen kehittämisen toimintamallia rakentamassa Sote-tuotantoalueen osaamisen kehittämisen toimintamalli -hanke 1.1.2015-31.5.2016 Osaaminen muutoksen avain tulevassa Sotessa seminaari

Lisätiedot

Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiri päivitetty 20.1.2016 1

Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiri päivitetty 20.1.2016 1 Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiri päivitetty 20.1.2016 1 Ammattitaitoa edistävän harjoittelun prosessin työtehtävät Seuraavassa on kuvattu ammattitaitoa edistävän harjoittelun prosessin mukaisesti siihen

Lisätiedot

Pedagogisen johtamisen katselmus

Pedagogisen johtamisen katselmus Pedagogisen johtamisen katselmus Pedagogisen johtamisen katselmuksen lomakkeen täyttöohje: Pedagogista katselmusta käytetään pedagogisen johtamisen arvioinnin ja kehittämisen työkaluna. Arviointi on hyvä

Lisätiedot

HYVVÄÄ MET PRUUVAAMA TEHÄ, MUTTA RIIMAA PUKKAA TULEHMAAN. Yhteenveto toteutumasta henkilöstöraporttiin v. 2013

HYVVÄÄ MET PRUUVAAMA TEHÄ, MUTTA RIIMAA PUKKAA TULEHMAAN. Yhteenveto toteutumasta henkilöstöraporttiin v. 2013 HYVVÄÄ MET PRUUVAAMA TEHÄ, MUTTA RIIMAA PUKKAA TULEHMAAN Yhteenveto toteutumasta henkilöstöraporttiin v. 2013 Kriittinen menestystekijä: Suunnitelmallinen henkilöstöpolitiikka Arviointikriteeri; henkilöstöstrategia

Lisätiedot

Työhyvinvointiarvio. 1. Työhyvinvointi johtamisessa. Työhyvinvoinnin tavoitteet, vastuut ja roolit

Työhyvinvointiarvio. 1. Työhyvinvointi johtamisessa. Työhyvinvoinnin tavoitteet, vastuut ja roolit 1. Työhyvinvointi johtamisessa Työhyvinvoinnin tavoitteet, vastuut ja roolit Tyydyttävä: Työhyvinvoinnista keskusteltu, mutta tavoitteet ja vastuut epäselvät. Työhyvinvointi nähdään yksilön asiana. Hyvä:

Lisätiedot

Työhyvinvointi on osa johtamista Kuntaseminaari. 29.11.2011 Hannu Tulensalo

Työhyvinvointi on osa johtamista Kuntaseminaari. 29.11.2011 Hannu Tulensalo Työhyvinvointi on osa johtamista Kuntaseminaari 29.11.2011 Hannu Tulensalo henkilöstöjohtaja 1 ASUKKAIDEN MENESTYMINEN Tarvetta vastaavat palvelut Asukkaiden omatoimisuus Vuorovaikutus TALOUS HALLINNASSA

Lisätiedot

Uuden kunnan henkilöstöpolitiikan ja henkilöstöjohtamisen periaatteet yhdistymissopimuksessa ja poliittisessa sopimuksessa

Uuden kunnan henkilöstöpolitiikan ja henkilöstöjohtamisen periaatteet yhdistymissopimuksessa ja poliittisessa sopimuksessa Uuden kunnan henkilöstöpolitiikan ja henkilöstöjohtamisen periaatteet yhdistymissopimuksessa ja poliittisessa sopimuksessa UK-henkilöstöryhmä, 10.6.2010 Henkilöstöjohtamisella tarkoitetaan tässä sitä johtamisen

Lisätiedot

Askolan kunnan henkilöstö-ja koulutussuunnitelma 2017

Askolan kunnan henkilöstö-ja koulutussuunnitelma 2017 Askolan kunnan henkilöstö-ja koulutussuunnitelma 2017 Yhteistyötoimikunta 30.1.2017 Kunnanhallitus1.2.2017 Sisällysluettelo 1 Yleistä 2 Perusteet henkilöstö- ja koulutussuunnitelman laatimiseen 3 Koulutuskorvauksen

Lisätiedot

Varhaiskasvatuksen strategia. Opla 48 10.05.2006

Varhaiskasvatuksen strategia. Opla 48 10.05.2006 Varhaiskasvatuksen strategia Opla 48 10.05.2006 Visio 2013 Lohjan varhaiskasvatus tarjoaa 2800 lapselle perheen tarpeisiin vastaavat alueelliset ja laadukkaat peruspalvelut. Palvelutoimintaa toteuttaa

Lisätiedot

Henkilöstöjohtaja Leena Kaunisto

Henkilöstöjohtaja Leena Kaunisto 16.5.2017 Henkilöstöjohtaja Leena Kaunisto Suunnitelmasta tiedottaminen Suunnitelman toteuttaminen edellyttää sekä johdon että henkilöstön sitoutumista tasaarvo- ja yhdenvertaisuus-työhön. Työyksiköitä

Lisätiedot

Yhteistyöllä osaavaa henkilöstöä sosiaali- ja terveyspalveluihin

Yhteistyöllä osaavaa henkilöstöä sosiaali- ja terveyspalveluihin Yhteistyöllä osaavaa henkilöstöä sosiaali- ja terveyspalveluihin Vantaan kaupungin ja Metropolia ammattikorkeakoulun yhteistyömalli Jörgen Eriksson Tuula Heinonen Kuntamarkkinat 11.9.2013, Tietoisku Osaamisen

Lisätiedot

Kunnanvaltuutettu ja kuntatyöntekijän työhyvinvointi

Kunnanvaltuutettu ja kuntatyöntekijän työhyvinvointi Kunnanvaltuutettu ja kuntatyöntekijän työhyvinvointi Tutkimus- ja kehittämisjohtaja Pauli Forma Kuntamarkkinat to 13.9.2012 klo 11.30 11.50 12.9.2012 Pauli Forma 1 Tutkimustuloksia Kevan toimintaympäristötutkimus

Lisätiedot

SULKAVAN KUNTAKONSERNIN HENKI- LÖSTÖSTRATEGIA Sisältää tasa-arvosuunnitelman

SULKAVAN KUNTAKONSERNIN HENKI- LÖSTÖSTRATEGIA Sisältää tasa-arvosuunnitelman Yhteistyötoimikunta 5.11.2007 37 Kunnanhallitus 12.11.2007 344 Kunnanvaltuusto 4.12.2007 116 SULKAVAN KUNTAKONSERNIN HENKI- LÖSTÖSTRATEGIA Sisältää tasa-arvosuunnitelman Sulkavan kunnan henkilöstöpoliittinen

Lisätiedot

Sopimus sivistystoimialan yhteisten hallintopalvelujen tuottamisesta vuonna 2014 ja taloussuunnitelmakaudella

Sopimus sivistystoimialan yhteisten hallintopalvelujen tuottamisesta vuonna 2014 ja taloussuunnitelmakaudella Sopimus sivistystoimialan yhteisten hallintopalvelujen tuottamisesta vuonna 2014 ja taloussuunnitelmakaudella 2014-2017 Sopimuksen tarkoitus Tällä operatiivisella sopimuksella pääprosessia edustava toimialajohtaja

Lisätiedot

Yhtymähallitus Yhtymävaltuusto Siun sote - kuntayhtymän sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet

Yhtymähallitus Yhtymävaltuusto Siun sote - kuntayhtymän sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet Yhtymähallitus 23.11.2017 Yhtymävaltuusto 1.12.2017 Siun sote - kuntayhtymän sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet 2(5) Sisällysluettelo Sisällysluettelo... 2 1. Lainsäädäntöperusta ja soveltamisala...

Lisätiedot

Eturivin taitajia Strategia Etelä-Savon Koulutus Oy Etelä-Savon ammattiopisto

Eturivin taitajia Strategia Etelä-Savon Koulutus Oy Etelä-Savon ammattiopisto Eturivin taitajia Strategia 2015-2017 Etelä-Savon Koulutus Oy Etelä-Savon ammattiopisto Eturivin taitajia Opiskelijan parhaaksi Työelämän parhaaksi Laadukasta koulutusta, joustavasti ja uudistuen Osaava,

Lisätiedot