Ikäihminen toimijana hanke

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Ikäihminen toimijana hanke"

Transkriptio

1 Ikäihminen toimijana hanke Väliarviointi 4/2014 Johtoryhmä

2 LAPPI: väliarviointi 4/2014 Hanketyönä on kunnissa kirjattu vanhussuunnitelma (5 ) ikääntyneen väestön tukemiseksi. Vanhusneuvoston roolia (11 ) päätöksenteossa on vahvistettu ja vanhusneuvostojen toimintaedellytyksiä on tarkistettu. Palveluneuvontaa l (12 ) kehitetään ja palvelutarpeen selvittäminen prosessina (15 ) toteutuu yhdessä kunnassa. Palveluohjauksen ja palvelutarpeen selvittämisen työvälineitä (15 ) kehitetään kuntakohtaisten tarpeiden mukaan. Hyvinvointia edistäviä (12 ) palveluja kehitetään ennaltaehkäisevien kotikäyntien osalta ja kerho /päivätoimintaa lisätään huomioiden kuntouttava työote. Yhteistyötä (4 ) eri toimijoiden välillä lll vahvistetaan. Kotihoitoa i (13 ja 14 ) kehitetään khi ja käyttöön otetaan toiminnanohjausjärjestelmä. Palveluiden riittävyyden ja laadun (6 ) arviointijärjestelmiä kehitetään. Omavalvontasuunnitelmien (23 ) laadinta käynnistetään toimintayksiköissä. Alueellisesti geriatrin asiantuntijapalvelua (10 ) kehitetään etäpalveluna Suunnitelma ikääntyneen väestön tukemiseksi: 8 kuntaa. Omavalvontasuunnitelma 2 kuntaa Palveluneuvonta: 6 kuntaa Palvelutarpeen selvittäminen prosessina: yksi kunta Palveluohjauksen ja palvelutarpeen selvittämisen työvälineet: 4 kuntaa Kotona asumisen tukeminen: mobiili kotihoito yhdessä kunnassa Vanhusneuvosto: 8 kuntaa kehittänyt toimintaroolia ja kaksi kuntaa ottanut vanhusneuvoston ohjausryhmäksi vanhussuunnitelman laadinnassa Yhteistyö: henkilöstön työ ja toimintatapojen muutoksia kehitetään 2 kunnassa (palveluohjaus, KSH + kotipalvelu), kolmannen sektorin roolia ikääntyneiden arjen tukemisessa vahvistavat 8 kuntaa Asiantuntijapalvelut: alueellisesti: geriatri Vanhussuunnitelma ohjaa kuntien vanhuspalveluiden l tulevaisuuden suuntaa. Omavalvontasuunnitelmat tukeva yksittäisten toimintayksiköiden strategista toimintaa. Ikääntyvien osallisuutta ja omatoimisuutta tuetaan vanhusneuvostojen roolin vahvistamisella, hyvinvointia i i edistävillä illä kotikäynneillä, illä kuntouttavilla kerho ja päivätoiminnoilla, palvelutarpeen selvittämisen ja palveluiden laadun ja riittävyyden arviointijärjestelmiä kehittämällä. Monitoimijaisen palvelujärjestelmän ja yhteistyön kehittämisen avulla samoin kuin asiantuntijapalveluja ij l j lisäämällä ällä parannetaan palveluiden l laatua ja riittävyyttä Hyvinvointia edistävät palvelut: hyvinvointia ja terveyttä edistäviä kotikäyntejä kehittävät 2 kuntaa, kerho /päivätoimintaa 4 kuntaa Palveluiden laatu ja riittävyys: asiakaspalautejärjestelmän kehittämistä toteuttavat 8 kuntaa

3 KUUSAMO: väliarviointi 4/2014 HANKKEEN TAVOITTEENA ON KEHITTÄÄ MONIALAISIA, HYVINVOINTIA TUKEVIA PALVELUJA (12 ) HANKKEESSA ON RAKENNETTU TOIMINTAMALLIA JULKISEN, JÄRJESTÖJEN JA VAPAAEHTOISEN TOIMIJAN VÄLISELLE YHTEISTYÖLLE (4 ), SEKÄ TOIMINTAMALLIA ETSIVÄLLE VANHUSTYÖLLE, TUNNISTETTU RISKIRYHMÄT JA YHTEISTYÖTAHOT. LISÄKSI HANKKEESSA ON VALMENNETTU TYÖTTÖMIÄ HENKILÖITÄ KUNTOAVUSTAJIKSI. KEHITTÄMISTEHTÄVÄNÄ ON VIELÄ VAHVISTAA KANSALAISTOIMINNAN ROOLIA OSANA MONIALAISTA VANHUSTYÖTÄ, SUUNNITELLA JA TOTEUTTAA JÄRJESTÖJÄ VARTEN ETSIVILLE VALMENNUSOHJELMA SEKÄ KUVATA JA MALLINTAA VIELÄ KESKENERÄISET TOIMINTAMALLIT. HANKE ON VALMIS 10/2014 Ikääntyvien ihmisten omatoimisuuden ja arvessa selviytymisen tukeminen HYVINVOINTIA EDISTÄVÄT PALVELUT Kuntoavustajien valmennus ja koordinointimalli: työttömien rekrytointi avustaviin tehtäviin Etsivä vanhustyön malli: keinot kaikkien yli 75 v. tavoittamiseen Kehittämistöiden painopiste kohdentuu ennaltaehkäisevään ja toimintakykyä ylläpitävään työhön sekä riskiryhmien tunnistamiseen. Tavoitteena on vahvistaa eri toimijoiden välistä yhteistyötä ja haastaa monialainen verkosto tukemaan ikääntyviä arjessa. Toimintamallit laajentavat hyvinvointia edistävien palvelujen tarjontaa kunnassa Toimintakyvyn ylläpitäminen Yhteistyö: Monialaisen vanhustyön kehittämisen toimintamalli Riskiryhmien tunnistaminen Ennaltaehkäisevä työ

4 OULUNKAARI: väliarviointi 3/2014 HANKETYÖNÄ ON KIRJATTU OULUNKAAREN SOSIAALI JA TERVEYSPALVELUIDEN SUUNNITELMA IKÄÄNTYNEEN VÄESTÖN TUKEMISEKSI SEKÄ HANKETYÖNÄ ON YHTENÄISTETTY KUNTOUTTAVAN PÄIVÄTOIMINNAN TOIMINTAMALLIJONKA AVULLA TOTEUTETAAN VANHUSPALVELULAIN OSALTA 1) SUUNNITELMA IKÄÄNTYNEEN VÄESTÖN TUKEMISEKSI ( 5 ) VELVOITETTA SEKÄ TARJOTAAN 2) HYVINVOINTIA EDISTÄVIÄ PALVELUJA (12 ) KEHITTÄMISTEHTÄVÄNÄ ON VIELÄ TARKOITUS KEHITTÄÄ PALVELUOHJAUSTA JA NEUVONTAA SÄHKÖISIÄ VÄLINEITÄ HYÖDYNTÄEN SEKÄ KIRJATA PALVELUTARPEEN ARVIOINNIN JA PALVELUSUUNNITELMIEN PROSESSIT TOIMINNAN SUUNNITTELUVAIHE MENOSSA TOIMINTAMALLIT VALMIIT 10/2014 Suunnitelma ikääntyneen väestön tukemiseksi Ohjaa yhdessä Oulunkaaren strategisen suunnittelun kanssa Oulunkaaren vanhuspalveluiden tulevaisuuden suuntaviivoja Yhteistyö kuntien vanhusneuvostojen sekä hyvinvointityöryhmien kanssa Hyvinvointia tukevat palvelut: Palveluohjaus ja neuvonta Kuntouttava päivätoiminta Tavoitteellinen ja kuntouttava toiminta Asiakasta osallistava ohjaus ja neuvonta Monikanavaisuus ja yhteistyö Hanketyö vahvistaa ikääntyneen kuntalaisen omaa osallisuutta sekä kannustaa huolehtimaan omasta hyvinvoinnista kokonaisvaltaisesti. Hanketyö vahvistaa palveluohjauksen ja palvelutarpeen p arvioinnin kautta asiakkaan voimavaralähtöisyyttä tavoitteellisen, suunnitelmallisen ja monikanavaisen palvelukokonaisuuden kautta. Palvelutarpeen selvittäminen Palvelutarpeen arviointi ja palvelusuunnitelmat: sähköiset työvälineet öäli ja prosessien kuvaukset Voimavarat osallisuus Oikeat palvelut oikeaan aikaan Asiakkaat ja omaiset

5 KAINUU VÄLIARVIOINTI 4/2014 HANKEEESSA PYRITÄÄN VANHUSPALVELULAIN EDELLYTTÄMÄLLÄ TAVALLA TURVAAMAAN IKÄÄNTYNEIDEN KOTIIN ANNETTAVIA PALVELUJA ( 14) SEKÄ RIITTÄVÄ JA OSAAVA HENKILÖSTÖ ( 20) UUDISTAMALLA JA TEHOSTAMALLA KOTIHOIDON TOIMINTATAPOJA JA KEHITTÄMÄLLÄ TYÖHYVINVOINTIA. HANKKEESSA KESKITYTÄÄN KIIREEN KESYTTÄMISEEN KOTIHOIDOSSA MOBIILIKOTIHOITOSOVELLUKSEN KÄYTTÖÖNOTON TUKEMISELLA JA TYÖHYVINVOINNIN KEHITTÄMISELLÄ. HANKKEESSA ON KARTOITETTU KAINUUN SOTEN KOTIHOITOJEN NYKYTILANNETTA TYÖNSUUNNITTELUN, HOITO JA PALVELUSUUNNITELMIEN PÄIVITTÄMISEN SEKÄ TYÖHYVINVOINNIN OSALTA. KARTOITUSTEN POHJALTA ON SELVITELTY ONGELMAKOHTIA TYÖKÄYTÄNTEISSÄ (KIIRE, RUUHKAHUIPUT, EPÄTASAINEN TYÖN JAKO) SEKÄ TYÖHYVINVOINTIIN VAIKUTTAVIA TEKIJÖITÄ (KIIRE, TYÖTILAT, TURVA JA ASIAKASPUHELUJEN KUORMITTAVUUS). KOTIHOIDON HENKILÖSTÖLLE JÄRJESTETÄÄN KOULUTUSTA MITEN VASTATA KOTIHOIDON KASVAVAAN KYSYNTÄÄN? SUUNNITTEILLA ON KOULUTUSTA ELOKUULLE 2014 TYÖHYVINVOINNIN KEHITTÄMISEEN LIITTYEN. SUUNNITTEILLA ON TURVA JA ASIAKASPUHELUJEN UUDELLEEN JÄRJESTELYJEN MALLI/EHDOTUS, TYÖHYVINVOINTIRYHMÄT, TYÖRYHMÄ TYÖNJAKAJILLE OPTIMOINTIOSAAMISEN LISÄÄMISEKSI. Mobiilikotihoitosovelluksen käyttöönoton tukeminen: Myönteisen muutosilmapiirin luominen, Ymmärryksen ja optimointiosaamisen lisääminen Työntekijöiden motivointi, osallistaminen ja sitouttaminen Muutoksen tuomat hyödyt Osallistaminen Tiedon lisääminen (koulutus) Kotihoidon toimintatapoja uudistamalla ja tehostamalla pyritään lisäämään välitöntä asiakasaikaa ja näin lisäämään asiakkaiden tyytyväisyyttä palvelun laatuun sekä vähentämään hoitajien kokemaa kiireen tuntua työssään. Työhyvinvoinnin kehittäminen: Myönteisen työilmapiirin luominen Työhyvinvointikyselyjen tulosten hyödyntäminen Työntekijöiden osallistaminen ja sitouttaminen Muutosajattelu Yhteisökehittämien Osallistaminen ja sitouttaminen

Sosiaali- ja terveydenhuollon kansallinen kehittämisohjelma KASTE 2013 2015 Etelä-Suomi

Sosiaali- ja terveydenhuollon kansallinen kehittämisohjelma KASTE 2013 2015 Etelä-Suomi Sosiaali- ja terveydenhuollon kansallinen kehittämisohjelma KASTE 2013 2015 Etelä-Suomi Kotona kokonainen elämä / Etelä- Kymenlaakson osakokonaisuus 1.5.2013 31.10.2015 Sara Haimi-Liikkanen, kehittämiskoordinaattori

Lisätiedot

Peruspalvelukuntayhtymä Selänteen STRATEGIA VUOSILLE 2010-2015

Peruspalvelukuntayhtymä Selänteen STRATEGIA VUOSILLE 2010-2015 Peruspalvelukuntayhtymä Selänteen STRATEGIA VUOSILLE 2010-2015 kuntayhtymähallitus 30.9.2010 versio 30.8.2010 1 Johdanto Kunta- ja palvelurakenneuudistuksen ydintavoitteena on, että kansalaisille pystytään

Lisätiedot

Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä RAAHEN SEUDUN IKÄÄNTYMISPOLIITTINEN STRATEGIA JA KEHITTÄMISOHJELMA 2011-2015

Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä RAAHEN SEUDUN IKÄÄNTYMISPOLIITTINEN STRATEGIA JA KEHITTÄMISOHJELMA 2011-2015 Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä RAAHEN SEUDUN IKÄÄNTYMISPOLIITTINEN STRATEGIA JA KEHITTÄMISOHJELMA 2011-2015 Yhtymähallitus 3.5.2011 SISÄLLYS TIIVISTELMÄ 2 SEUDULLINEN NYKYTILANNE... 2 3 VANHUSPALVELUJEN

Lisätiedot

Palvelutuotannon raportointi: tammi-huhtikuu 2015

Palvelutuotannon raportointi: tammi-huhtikuu 2015 Oulunkaaren kuntayhtymä Palvelutuotannon raportointi: tammi-huhtikuu 2015 Iin kunta Väritunnisteet: Etenee Viivästynyt Ei etene, suunnitellusti keskeytynyt 1 Järjestämissopimuksen toteutuminen palvelualoittain

Lisätiedot

Palvelutuotannon raportointi, tammi-huhtikuu 2015

Palvelutuotannon raportointi, tammi-huhtikuu 2015 Oulunkaaren kuntayhtymä Palvelutuotannon raportointi, tammi-huhtikuu 2015 Utajärven kunta Väritunnisteet: Etenee Viivästynyt Ei etene, suunnitellusti keskeytynyt 1 Järjestämissopimuksen toteutuminen palvelualoittain

Lisätiedot

TYRNÄVÄN KUNTA Ikäihmisten strategia ja kehittämisohjelma vuosille 2011 2015

TYRNÄVÄN KUNTA Ikäihmisten strategia ja kehittämisohjelma vuosille 2011 2015 TYRNÄVÄN KUNTA Ikäihmisten strategia ja kehittämisohjelma vuosille 2011 2015 Sosiaali- ja terveyslautakunta 4 03.02.2011 Kunnanhallitus 56 21.02.2011 Kunnanvaltuusto 30 15.06.2011 SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHDANTO...

Lisätiedot

Haminan ikäpolittinenohjelma 2011-2019. vanhuus voimaksi ja valtiksi päivitetty versio 2.7.2014

Haminan ikäpolittinenohjelma 2011-2019. vanhuus voimaksi ja valtiksi päivitetty versio 2.7.2014 Haminan ikäpolittinenohjelma 2011-2019 vanhuus voimaksi ja valtiksi päivitetty versio 2.7.2014 Vanhustyön tulevaisuus Hamina on hyvä ja turvallinen kaupunki vanhuksille. Valtaosa vanhuksista on toimintakykyisiä,

Lisätiedot

JOHDANTO... 4 1. IKAALISTEN ILLAN TAUSTALLA OLEVAT VALTAKUNNALLISET LAIT, SUOSITUKSET JA KÄSITTEISTÖÄ... 5. 1.1. Lait ja suositukset...

JOHDANTO... 4 1. IKAALISTEN ILLAN TAUSTALLA OLEVAT VALTAKUNNALLISET LAIT, SUOSITUKSET JA KÄSITTEISTÖÄ... 5. 1.1. Lait ja suositukset... IKAALISTEN ILTA SISÄLLYSLUETTELO JOHDANTO... 4 1. IKAALISTEN ILLAN TAUSTALLA OLEVAT VALTAKUNNALLISET LAIT, SUOSITUKSET JA KÄSITTEISTÖÄ... 5 1.1. Lait ja suositukset... 5 1.2. Valvonta... 6 1.3. Käsitteitä...

Lisätiedot

Suunnitelma ikääntyneiden palvelujen järjestämisestä 2015-2017

Suunnitelma ikääntyneiden palvelujen järjestämisestä 2015-2017 Suunnitelma ikääntyneiden palvelujen järjestämisestä 2015-2017 Sosiaali- ja terveyslautakunta 15.4.2015 Sisältö 1. Johdanto... 3 2. Kokkolan ja Kruunupyyn vanhuspalveluiden toiminta-ajatus... 3 3. Toimintaympäristön

Lisätiedot

Pyhärannan kunnan ikääntymispoliittinen strategia 2011-2015

Pyhärannan kunnan ikääntymispoliittinen strategia 2011-2015 Pyhärannan kunnan ikääntymispoliittinen strategia 2011-2015 Hyväksytty KV 6.6.2011 23 2 SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHDANTO 3 1.1 Pyhärannan kunnan sijainti 3 1.2 Yleistä 4 2 IKÄÄNTYMISPOLIITTISEN STRATEGIAN TAUSTAA

Lisätiedot

kohtaa & innosta Käsikirja tavoitteellisen neuvonnan ja palveluohjauksen mallin suunnitteluun ja käyttöönottoon Ikäpalo-hanke Kohtaa & innosta

kohtaa & innosta Käsikirja tavoitteellisen neuvonnan ja palveluohjauksen mallin suunnitteluun ja käyttöönottoon Ikäpalo-hanke Kohtaa & innosta Kohtaa & innosta Käsikirja tavoitteellisen neuvonnan ja palveluohjauksen mallin suunnitteluun ja käyttöönottoon kohtaa & innosta Ikäpalo-hanke 1 ? Katso DIA Käsikirjan tueksi koottuja konkreettisia esimerkkejä

Lisätiedot

SULKAVAN KUNTA Suunnitelma ikääntyneiden palveluista

SULKAVAN KUNTA Suunnitelma ikääntyneiden palveluista SULKAVAN KUNTA Suunnitelma ikääntyneiden palveluista (Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali-ja terveyspalveluista, 5 ) Peruspalvelulautakunta 5.2.2014 1 ELÄMÄÄ KOKO

Lisätiedot

Vanhuspalvelulain toimeenpanon seuranta - Kuntakysely

Vanhuspalvelulain toimeenpanon seuranta - Kuntakysely Vanhuspalvelulain toimeenpanon seuranta - Kuntakysely Vaihe 1 Vastaajaa koskevat tiedot 1. Lomakkeen täyttäjä * 2. Virkanimike * 3. Sähköposti * 4. Puhelin *. Kuntaa/*kuntayhtymää koskevat tiedot Valitse.

Lisätiedot

Tarkennettu toimintasuunnitelma Ikäihmisten palveluiden malli Keski-Satakunnan terveydenhuollon kuntayhtymä 1.4.2015 Kaija Joensuu Eliisa Mannila

Tarkennettu toimintasuunnitelma Ikäihmisten palveluiden malli Keski-Satakunnan terveydenhuollon kuntayhtymä 1.4.2015 Kaija Joensuu Eliisa Mannila Tarkennettu toimintasuunnitelma Ikäihmisten palveluiden malli Keski-Satakunnan terveydenhuollon kuntayhtymä 1.4.2015 Kaija Joensuu Eliisa Mannila Sisällys 1. TAUSTA... 3 2. TOIMENPITEET... 4 2.1. Juuri

Lisätiedot

LIITE STL 35. Vanhuspalvelujen kehittämissuunnitelma 2014-2020

LIITE STL 35. Vanhuspalvelujen kehittämissuunnitelma 2014-2020 LIITE STL 35 Vanhuspalvelujen kehittämissuunnitelma 2014-2020 Kangasalan kunta Pälkäneen kunta Kansilehden kuva: Rekola-koto, toukokuu 2014 Kuvaaja: Pirjo Saloranta 2 1. JOHDANTO... 4 2. VANHUSPALVELUJEN

Lisätiedot

2. SUUNNITELMAN TAUSTA, TAVOITE JA TARKOITUS

2. SUUNNITELMAN TAUSTA, TAVOITE JA TARKOITUS Hausjärven, Lopen ja Riihimäen vanhuspalvelulain mukainen suunnitelma 2014 2018 SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO... 2 2. SUUNNITELMAN TAUSTA, TAVOITE JA TARKOITUS... 3 3. VANHUSTYÖN VISIO, ARVOT JA EETTISET

Lisätiedot

HÄMEENKYRÖN IKÄOHJELMA. Vanhustenhuollon pitkän tähtäimen suunnitelman 2002 2030. Päivitysosa vuosille 2013 2016

HÄMEENKYRÖN IKÄOHJELMA. Vanhustenhuollon pitkän tähtäimen suunnitelman 2002 2030. Päivitysosa vuosille 2013 2016 HÄMEENKYRÖN IKÄOHJELMA Vanhustenhuollon pitkän tähtäimen suunnitelman 2002 2030 Päivitysosa vuosille 2013 2016 Sisällys JOHDANTO... 3 OSA 1. HÄMEENKYRÖN IKÄOHJELMAN TAUSTOJA... 4 1. IKÄOHJELMAN TAUSTALLA

Lisätiedot

2012-2016 MIETIPPÄ Etelä-Kymenlaakson mielenterveys- ja päihdestrategia

2012-2016 MIETIPPÄ Etelä-Kymenlaakson mielenterveys- ja päihdestrategia 2012-2016 MIETIPPÄ Etelä-Kymenlaakson mielenterveys- ja päihdestrategia Hamina Kotka Miehikkälä Pyhtää Virolahti Sisällys TIIVISTELMÄ JOHDANTO 5 2 VISIO JA ARVOT 6 3 ETELÄ-KYMENLAAKSON MIELENTERVEYS- JA

Lisätiedot

SEUDULLISET VANHUSPALVELUJEN STRATEGISET LINJAUKSET VUOTEEN 2030 JA TOIMEENPANO-OHJELMA

SEUDULLISET VANHUSPALVELUJEN STRATEGISET LINJAUKSET VUOTEEN 2030 JA TOIMEENPANO-OHJELMA Jyväskylän verkostokaupungin ja Keurusseudun kuntien vanhuspalveluiden kehittämishanke SEUDULLISET VANHUSPALVELUJEN STRATEGISET LINJAUKSET VUOTEEN 2030 JA TOIMEENPANO-OHJELMA JULKAISU 1/2008 www.jyvaskylanseutu.fi/sivu.php/vanhuspalvelut

Lisätiedot

Sisällys Tiivistelmä... 2 Johdanto... 4 Sipoon vanhuspoliittiseen ohjelmaan vaikuttavat asiakirjat... 7 Strategia ja arvot... 11

Sisällys Tiivistelmä... 2 Johdanto... 4 Sipoon vanhuspoliittiseen ohjelmaan vaikuttavat asiakirjat... 7 Strategia ja arvot... 11 Sipoon vanhuspoliittinen ohjelma vuoteen 2012 Tiivistelmä Sipoon kunnan visio Sipoo Suomen halutuin on yhdessä hyväksytty tahtotila ja tämä vanhuspoliittinen ohjelma on linjausten kokonaisuus siitä, mitä

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysministeriön raportteja ja muistioita 20xx:x Työryhmän esitys

Sosiaali- ja terveysministeriön raportteja ja muistioita 20xx:x Työryhmän esitys Sosiaali- ja terveysministeriön raportteja ja muistioita 20xx:x Työryhmän esitys LAATUSUOSITUS HYVÄN IKÄÄNTYMISEN TURVAAMISEKSI JA PALVELUJEN PARANTAMISEKSI 1 Lukijalle... 3 Tavoitteena ikäystävällinen

Lisätiedot

Vanhuspalveluiden toimintakäsikirja

Vanhuspalveluiden toimintakäsikirja 2015 Vanhuspalveluiden toimintakäsikirja 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO... 4 2. VANHUSPALVELUIDEN LÄHTÖKOHDAT JA TAVOITTEET YHTEISTOIMINTA-ALUEELLA... 6 3. VANHUSPALVELUIDEN HOIDON PORRASTUS JA PALVELUOHJAUS

Lisätiedot

Palvelutori Ohjaus- ja neuvontapalvelu ikäihmisille

Palvelutori Ohjaus- ja neuvontapalvelu ikäihmisille Sitran selvityksiä 82 Palvelutori Ohjaus- ja neuvontapalvelu ikäihmisille Mari Patronen, Jarkko Hämäläinen, Johanna Sola, Johanna Leisio, Timo Koistinen ja Tuula Holja Kesäkuu 2015, 2. uudistettu laitos

Lisätiedot

Meininki. Perhepalvelut: Omatyöntekijä kulkee rinnalla. Kun arki ei suju, Koti on koti, mutta palvelut muuttuvat

Meininki. Perhepalvelut: Omatyöntekijä kulkee rinnalla. Kun arki ei suju, Koti on koti, mutta palvelut muuttuvat Meininki Tekemisen tuloksia & kehittämiskuulumisia, Oulunkaaren kuntayhtymä, 1/2015 Perhepalvelut: Omatyöntekijä kulkee rinnalla Kun arki ei suju, vanhempainkoulu auttaa Koti on koti, mutta palvelut muuttuvat

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysministeriön julkaisuja 2013:11 LAATUSUOSITUS HYVÄN IKÄÄNTYMISEN TURVAAMISEKSI JA PALVELUJEN PARANTAMISEKSI

Sosiaali- ja terveysministeriön julkaisuja 2013:11 LAATUSUOSITUS HYVÄN IKÄÄNTYMISEN TURVAAMISEKSI JA PALVELUJEN PARANTAMISEKSI Sosiaali- ja terveysministeriön julkaisuja 2013:11 LAATUSUOSITUS HYVÄN IKÄÄNTYMISEN TURVAAMISEKSI JA PALVELUJEN PARANTAMISEKSI Helsinki 2013 Laatusuositus hyvän ikääntymisen turvaamiseksi ja palvelujen

Lisätiedot

myöntämisen perusteet ja kriteerit Vanhustyön johtajien työkokous 25.2.2014 Leila Mukkala Ikäihminen toimijana hankkeen projektipäällikkö

myöntämisen perusteet ja kriteerit Vanhustyön johtajien työkokous 25.2.2014 Leila Mukkala Ikäihminen toimijana hankkeen projektipäällikkö Kotihoidon palveluiden myöntämisen perusteet ja kriteerit Vanhustyön johtajien työkokous 25.2.2014 Leila Mukkala Ikäihminen toimijana hankkeen projektipäällikkö TAUSTATIETOA VANHUSPALVELULAKI (2012) LAATUSUOSITUS

Lisätiedot

Kohdennetaan ja kehitetään kotihoitoa

Kohdennetaan ja kehitetään kotihoitoa TAVOITE Vanhus- ja vammaispalveluiden kehittämissalkku SPS Painopiste: tuetaan ikäihmisten toimintakykyä ja kehitetään hoidon palvelurakennetta avopalvelupainotteisemmaksi 26.1.2015 KEINOT Lisätään omaishoidon

Lisätiedot

Vuosisopimus ja talousarvio 2015 Taloussuunnitelma 2016-17

Vuosisopimus ja talousarvio 2015 Taloussuunnitelma 2016-17 Vuosisopimus ja talousarvio 2015 Taloussuunnitelma 2016-17 Kuntayhtymähallitus 27.11.2014 175 SISÄLLYSLUETTELO 1. Yleisperustelut 1 1.1 Yleistä 1 1.2 Kuntayhtymän toimintaympäristön muutokset 1 1.3 Strategian

Lisätiedot

SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON KANSALLINEN KEHITTÄMISOHJELMA (Kaste) 2012-2015

SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON KANSALLINEN KEHITTÄMISOHJELMA (Kaste) 2012-2015 SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON KANSALLINEN KEHITTÄMISOHJELMA (Kaste) 2012-2015 19.1.2012 1 Kaste 2012-2015 Valtioneuvosto on vahvistanut tämän Sosiaali- ja terveydenhuollon kansallisen kehittämisohjelman

Lisätiedot

Laitilan ikääntymispoliittinen strategia vuosille 2009-2012

Laitilan ikääntymispoliittinen strategia vuosille 2009-2012 Laitilan ikääntymispoliittinen strategia vuosille 2009-2012 Sisällysluettelo 1. Johdanto 1 2. Laitilan kaupungin vanhustenhuollon visio ja arvot 1 2.1 Visio 1 2.2 Arvot 2 3. Laitilan vanhustenhuollon palvelujen

Lisätiedot