Aktuaaritoiminnan kehittämissäätiön syysseminaari Raoul Berglund Vakuutusvalvontavirasto

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Aktuaaritoiminnan kehittämissäätiön syysseminaari 17.11.2004. Raoul Berglund Vakuutusvalvontavirasto"

Transkriptio

1 Solvenssi II ja ALM Aktuaaritoiminnan kehittämissäätiön syysseminaari Raoul Berglund Vakuutusvalvontavirasto 1

2 2 Taustakuvio Kolmen pilarin systeemi I.Kvantitatiivisia taloudellisia vaatimuksia vähimmäispääomavaatimukset (standardikaava) sisäiset mallit jne. II. Kvalitatiivisia työkaluja ja tehostettu valvonta-arvostelu prosessi Sisäisten mallien periaatteet Asianmukaisen riskien- ja taloushallinnan periaatteet ALM:n periaatteet Harmonisoitu valvonta-arvostelu prosessi jne. III. Markkinaläpinäkyvyyttä ja julkistamisvaatimuksia

3 Yhteensovittaminen tai hallinta? Yhteensovittamisen vastakohta = vastaamattomuus Vastaamattomuus (Asset Liability Mismatch) => Pilari I Hallinta (Asset Liability Management) => Pilari II Uuden järjestelmän tulisi olla sopusoinnussa kansainvälisen kirjanpitostandardin kanssa, huomioida IAA:n riskiluokittelu ja olla yhteensopiva Basel II periaatteiden kanssa niillä alueilla, missä se on perusteltua. 3

4 4 Pilari I

5 Markkinaehtoinen arviointi: Vastuuvelan arviointi Kassavirrat voimassa olevista sopimussitoumuksista: - Paras arvio + riski ja epävarmuusmarginaali - Sisältää tulevat asiakashyvitykset (kohtuusperiaatteen takia konstruktiivinen velvoite) - Optiot ja takuut arvioidaan markkinaehtoisella stokastisella mallilla, joka on kalibroitu tiettyihin markkinahintoihin (optioita, swappeja jne.) Kassavirrat diskontataan - deflaattoreilla, jos on käytetty todellisen maailman todennäköisyyksiä - riskittömällä korolla, jos on käytetty riskineutraaleja todennäköisyyksiä 5

6 IAA:n riskiluokittelu Vakuutusriski Vastapuoliriski Markkinariski Operatiivinen riski Korkoriski Osakeriski Kiinteistöriski Valuuttariski ALM-riski jne. 6

7 Kirjanpitokäytäntö Omaisuus kirjanpitoarvoin Vakuutustekninen vastuuvelka Muu velka Omaisuus käyvin arvoin Velan markkinaehtoinen arvio Oma pääoma Taloudell. nettoarvo Perinteinen kirjanpito Markkinaehtoinen kirjanpito 7

8 Vakavaraisuusaseman korkoherkkyys perinteisessä kirjanpidossa Omaisuus käyvin arvoin Vakuutustekninen vastuuvelka nykykäytännön mukaan Markkinakorko 8

9 Vakavaraisuusaseman korkoherkkyys markkinaehtoisessa kirjanpidossa Omaisuus Velan markkinaehtoinen arvio Markkinakorko 9

10 Riskialtistus Rahoitusmarkkinariskit (mukaan lukien vastapuoliriski) vaikuttavat tyypillisesti taseen molempiin puoliin Osakeriski Valuuttariski Korkoriski Omaisuus käyvin arvoin Velan markkinaehtoinen arvio Osakeriski Valuuttariski Korkoriski Kiinteistöriski Vastapuoliriski Taloudell. nettoarvo Vastapuoliriski 10

11 Osakeriski Omaisuuden puolella - osakkeet ja osuudet - osakejohdannaisia - vaihtovelkakirjalainoja - muita Velkapuolella - vakuutuksenottajille myönnettyjä osakeoptioita - sijoitussidonnaisessa vakuutuksessa taattu vähimmäiskorvaus - ylijäämään osallistuvaa liiketoimintaa - muita 11

12 Valuuttariski Omaisuuden puolella - omaisuus eri valuutoissa - valuuttajohdannaisia - muita Velkapuolella - vastuuvelka eri valuutoissa - muu velka eri valuutoissa - muita 12

13 Korkoriski Omaisuuden puolella - korkoarvopapereita - korkojohdannaisia - muita Velkapuolella - markkinaehtoisen velan diskonttaus - sisäänrakennettuja optioita (takaisinosto, vaihto-oikeus jne.) - muita 13

14 Esimerkki Odotettu omaisuuskassavirta

15 Esimerkki (jatko) Odotettu velkakassavirta

16 Esimerkki (jatko) Odotettu nettokassavirta

17 Esimerkki (jatko) Nettokassavirran vaihtelu

18 Omaisuuden ja velkapuolen vastaamattomuus Olkoon stokastinen muuttuja X = markkinaehtoinen nykyarvo omaisuuden ja velkapuolen vastaamattomuudesta Näin ollen, Rahoitusmarkkinariski = -{E[X] - k * (Var[X]) 1/2 } Vastaamattomuuden ydinosa Luottamusväliparametri Vastaamattomuuden volatiliteetti 18

19 EURO Omaisuuden ja velkapuolen yhteenlaskettu rahoitusmarkkinariski Vastapuoliriski Hajautushyöty Kiinteistöriski Korkoriski Valuuttariski Osakeriski Yhteenlaskettu rahoitusmarkkinariski Vastaamattomuuden ydinosa 19

20 Suljettu kaava Mahdollisia lähestymistapoja Voi alla järkevää jakaa rahoitusmarkkinariski kahtia markkina- (osake, korko, kiinteistö, valuutta) ja vastapuoliriskiin Näin ollen, - jonkinlaiseen kassavirtaan sovelletaan suljettu kaava, joka on kalibroitu tietylle aika- ja luottamusvälille ja huomioi sekä vastaamattomuuden ydinosa että vastaamattomuuden volatiliteetti - Basel II periaatteita sovelletaan vastapuoliriskiin 20

21 Mahdollisia lähestymistapoja (jatko) Skenaario Ennalta määritelty skenaario (osake, kiinteistö, valuutta, korko), joka on kalibroitu tietylle aika- ja luottamusvälille ja jonka avulla omaisuusja velkapuolen nettokassavirta testataan. Basel II periaatteita voidaan soveltaa vastapuoliriskiin tai riski voidaan liittää skenaariotestiin. 21

22 Mahdollisia lähestymistapoja (jatko) Historiallinen simulointi Käyttämällä viitteenä ennalta määriteltyjä tilastollisia aikasarjoja simuloidaan omaisuus- ja velkapuolen nettokassavirrat tietylle aikavälille. Simulointituloksista lasketaan se piste, joka vastaa tiettyä luottamusväliä. Basel II periaatteita voidaan soveltaa vastapuoliriskiin tai riski voidaan liittää simulointiin. 22

23 Mahdollisia lähestymistapoja (jatko) Stokastinen simulointi Laajamittainen stokastinen simulointi omaisuus- ja velkapuolen kassavirroista soveltaen todellisen maailman todennäköisyysjakaumia. Simulointituloksista arvioidaan omaisuus- ja velkapuolen vastaamattomuuden ydinosaa ja vastaamattomuuden volatiliteettiä tietylle aika- ja luottamusvälille. 23

24 Puolesta ja vastaan puhuvia seikkoja Suljettu kaava Skenaario Hist. simulointi Stok. simulointi + soveltaminen ja ymmärtäminen on helppoa + laaja soveltamisalue + rajoitettu määrä parametreja + ennakkoon määritelty parametritarve - tarkkuus - tasapainotilamalli - ei huomioi volatiliteettiryppäitä - perustuu normaalijakaumaan - parametrien valinta - perustuu historiaan - voi ohjata ei optimaaliseen ALhallintaan 24 + soveltaminen ja ymmärtäminen on helppoa + laaja soveltamisalue + laaja määrä monimutkaisuustasoja - tarkkuus - ei huomioi volatiliteettiryppäitä - vaara, että korrelaatio huomioidaan väärin - voi ohjata ei optimaaliseen ALhallintaan + soveltaminen ja ymmärtäminen on suhteellisen helppoa + suhteellisen laaja soveltamisalue + parametritön + sisäänrakennettuja jakaumia ja korrelaatioita - hännän estimointiongelmia - voi aiheuttaa harhaanjohtavia tuloksia - tilastoaineiston valinta - laaja datamäärä - historia on tulevaisuuden esinäytös + tarkkuus + voidaan huomioida monimutkaisia korrelaatioita, jakaumia ja skenaarioita + eteenpäin katsova + voidaan poiketa menneisyydestä + voidaan huomioida johdon toimenpiteitä - hallinta ja implementointi raskasta ja vaikeaa - sisäisen valvonnan järjestäminen - aiheuttaa kuluja ja sitoo resursseja - vaihtelevia tuloksia - kalibrointi ja kelpuutus

25 Mitä pitäisi valita? Standardikaavalle on epäsuorasti asetettu seuraavanlaisia kriteerejä: lähestymistavan pitää olla yksinkertainen turhaa monimutkaisuutta pitää välttää laskenta ei saa olla liian monimutkaista parempi riskivastaavuus kuin nykyjärjestelmässä riskivastaavuuden tulee kuitenkin olla kohtuullisella tasolla järjestelmän pitää olla joustava ja muokattavissa järjestelmän pitää olla sellainen, että se on sovellettavissa koko EU:n alueella järjestelmän pitää rohkaista parempaan ja laajamittaisempaan riskienhallintaan ja sisäisten mallien käyttöönottamiseen 25

26 Mahdollinen ratkaisu Suljettu kaava valitaan I pilarin standardiratkaisuksi Skenaariotestejä vaaditaan II pilarin alaisuudessa Muut vaihtoehdot olkoon mahdollisia sisäisiä malleja, joista stokastinen simulointi on selvästi varteenotettavampi vaihtoehto 26

27 Pilari II Omaisuuden ja velkapuolen hallintaan liittyy ainakin seuraavia aiheita: Uuden rahoitushallintasuunnitelman laatiminen, joka yhdistää sekä omaisuus- ja velkapuoleen vastaavuustavoitteet että varsinaiseen sijoitustoimintaan liittyvät periaatteet läpinäkyvällä tavalla. Määräys sisäisen mallin käyttämisestä I pilarin alaisuudessa. 27

28 28 Rahoitushallintasuunnitelman mahdollinen sisällysluettelo A. Omaisuus- ja velkapuolen hallinta - Roolit ja vastuualueet Hallitus Toimitusjohtaja Sijoitusjohtaja Aktuaari ALCO (Asset Liability COmmittee) ALM toiminto - Riskitavoitteet - Raportointi - Työkaluja ja menetelmiä - Velan rahoitusmarkkinariskit - Strateginen omaisuusallokointi - Taktinen omaisuusallokointi - Menevä jälleenvakuutus

29 Strateginen omaisuusallokointi Jakaantuu strategiseen ja ei-strategiseen riskiin (strateginen allokointi allokointi pitkän aikavälin tasapainotilassa) Omaisuus käyvin arvoin Strateginen allokointi Strateginen allokointi Velan markkinaehtoinen arvio Taloudell. nettoarvo Ei-strateginen riski Strateginen riski 29

30 Taktinen omaisuusallokointi Jakaantuu lyhyen ja pitkän aikavälin näkymään ja päätöksiin (taktinen allokointi sykliriippuvainen allokointi) Omaisuus käyvin arvoin Taktinen allokointi Taktinen allokointi Strateginen allokointi Lyhyen aikavälin näkymä Pitkän aikavälin näkymä 30

31 Omaisuuden ja velkapuolen hallinnan jakaminen osiin Taktinen allokointi Strateginen allokointi Velan markkinaehtoinen arvio Omaisuus käyvin arvoin Rahoitusmarkkinariski Jälleenvakuutusmarkkinat Rahoitusmarkkinat Sopimusvelvollisuuksia 31

32 Rahoitushallintasuunnitelman mahdollinen sisällysluettelo (jatko) B. Sijoitus - Roolit ja vastuualueet - Päätösvallan delegointi - Sopivia ja hyväksyttyjä sijoituksia - Hajautus, valuutta, likviditeetti ja vastapuoli - Johdannaisten käyttö - Limiittejä - Tavoitteet - Raportointi - Ulkoisten omaisuudenhoitajien käyttö 32

33 Sisäiset mallit Jos sisäistä mallia sovelletaan I pilarin alaisuudessa, tulee olla määräyksiä sisäisten mallien käyttämisestä. Määräyksen tulisi olla riippuvainen sisäisen mallin monimutkaisuudesta ja siitä kuinka paljon malli poikkeaa standardimallista. Toisaalta, jos sisäistä mallia sovelletaan ainoastaan II pilarin alaisuudessa, ohjeistus riittänee. 33

34 Mahdollisia aiheita sisäisen mallin käyttämistä koskevaan määräykseen Sisäisen mallin riskienhallinnasta ja käytöstä vastaa hallitus. Hallituksen tulee ainakin vuosittain arvioida sisäisen mallin asianmukaisuutta, johon sisältyy mm. seuraavanlaisia aiheita: onko oikeat riskit tunnistettu onko riskit mitattu asianmukaisesti onko tulos riskivastaava onko käytetty tilastoaineisto ollut asianmukainen onko prosessien riskienhallinta riittävä ja tehokasta onko raportointi riittävän kattava Sisäisen mallin ja siihen liittyvien prosessien tulee olla seikkaperäisesti dokumentoituna, jotta niitä voidaan tarkastella kriittisesti. 34

35 Mahdollisia aiheita sisäisen mallin käyttämistä koskevaan määräykseen (jatko) Sisäisen mallin asianmukaisuus täytyy olla perusteltavissa ja myös sen heikkoudet tulee dokumentoida. Riskimitta, aikajänne, luottamusväli ja riskitopologia eivät saa olla ristiriidassa standardikaavan kanssa. (Turvaavampi lähestymistapa tulee toki sallia) Sisäisen mallin tulosten pitää olla perusteltavissa läpinäkyvällä tavalla. Sisäisen mallin tulee selkeästi olla osa yhtiön toimintatapaa. 35

36 Mahdollisia aiheita sisäisen mallin käyttämistä koskevaan määräykseen (jatko) Sisäinen tarkastus voisi varmistaa, että sisäisen mallin suunnitelmia ja prosesseja noudatetaan hallinta on tehokasta raportointi on asianmukaista ja riittävän tarkka ja laaja Sisäisen mallin käyttöönotto I pilarin alaisuudessa vaatinee valvovan viranomaisen etukäteisluvan. Tällöin edellä mainittuja vaatimuksia arvioidaan kriittisesti ja yhtiön tulee osoittaa, että edellä mainittuja sisäisen valvonnan vaatimuksia on noudatettu II pilarin alaisuudessa jo muutaman vuoden ajan ja että yhtiön sisäinen malli noudattaa asianmukaista teoriaa. 36

37 Mahdollisia aiheita sisäisen mallin käyttämistä koskevaan määräykseen (jatko) Jos sisäinen malli poikkeaa ainoastaan vähän standardimallista valvova viranomainen voi tietyltä osin lieventää edellä mainittuja vaatimuksia. Mikäli sisäistä mallia käytetään ainoastaan II pilarin alaisuudessa I pilarin määräys muuttuu ohjeeksi, jonka avulla valvova viranomainen rohkaisee yhtiöitä kehittämään sisäisiä malleja ja ottamaan ne käyttöön I pilarin alaisuudessa. Sisäisen mallin käyttöönottoon I pilarin alaisuudessa pitää rohkaista, mutta käyttöönottaminen ei saa olla helppoa. 37

38 In strict sense, there wasn t any risk if the world had behaved as it did in the past Merton Miller Winner of the 1990 Nobel Prize in Economics Valitettavasti elämme muuttuvassa maailmassa. 38

Riskienhallinta. Veritas Eläkevakuutuksen riskienhallinnan periaatteet ja riskienhallintaprosessi TILINPÄÄTÖS 2014

Riskienhallinta. Veritas Eläkevakuutuksen riskienhallinnan periaatteet ja riskienhallintaprosessi TILINPÄÄTÖS 2014 Riskienhallinta Vakuutusyhtiöllä tulee olla sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestelmä, joka on riittävän kattava yhtiön toimintaan nähden. Sisäinen valvonta on prosessi, johon kuuluu paitsi vakuutusyhtiön

Lisätiedot

SUOMEN AKTUAARIYHDISTYS THE ACTUARIAL SOCIETY OF FINLAND

SUOMEN AKTUAARIYHDISTYS THE ACTUARIAL SOCIETY OF FINLAND 102 SUOMEN AKTUAARIYHDISTYS THE ACTUARIAL SOCIETY OF FINLAND WORKING PAPERS ISSN 0781-4410 SUOMEN AKTUAARIYHDISTYS The Actuarial Society of Finland 102 Saraste, Lauri Henkivakuutusyhtiön korkoriski, sen

Lisätiedot

Eläkevakuuttaminen epävarmassa sijoitusympäristössä

Eläkevakuuttaminen epävarmassa sijoitusympäristössä Eläkevakuuttaminen epävarmassa sijoitusympäristössä Kassavirtaperusteinen riskienhallinta Petri Hilli Teemu Pennanen Kustantaja: Taloustieto Oy ISBN 978-951-628-552-1 ISBN 978-951-628-555-2 (PDF) Painopaikka:

Lisätiedot

Selvitys henkivakuutusyhtiöiden kohtuusperiaatteen toteutumisesta vuosina 2008 ja 2009

Selvitys henkivakuutusyhtiöiden kohtuusperiaatteen toteutumisesta vuosina 2008 ja 2009 1 (24) Tässä selvityksessä kerromme seuraavista aiheista: Selvityksen keskeinen sisältö 1 Taustaa 2 Kohtuusperiaate 3 yhtiöiden ylijäämä ja sen käyttö 6 Lisäetujen jakamista koskevat tavoitteet ja niiden

Lisätiedot

Vuosikertomus 2014 Nordea Pankki Suomi

Vuosikertomus 2014 Nordea Pankki Suomi Vuosikertomus 2014 Nordea Pankki Suomi Nordea Pankki Suomi Oyj on osa Nordea-konsernia. Nordean visiona on olla vahva eurooppalainen pankki, joka luo merkittävää arvoa asiakkailleen ja omistajilleen ja

Lisätiedot

Suomalaisten vakuutusyhtiöiden Solvenssi II -vaikuttavuustutkimus

Suomalaisten vakuutusyhtiöiden Solvenssi II -vaikuttavuustutkimus Muistio 1 (14) Suomalaisten vakuutusyhtiöiden Solvenssi II -vaikuttavuustutkimus Sisällys 1 Sääntelykehikko... 2 1.1 Solvenssi II -vakavaraisuussääntely... 2 1.2 Oma varallisuus... 3 1.3 Vakavaraisuuspääomavaatimus

Lisätiedot

Vuosikertomus 2012 Nordea Pankki Suomi

Vuosikertomus 2012 Nordea Pankki Suomi Vuosikertomus 2012 Nordea Pankki Suomi Nordea Pankki Suomi Oyj on osa Nordea-konsernia. Nordean visiona on olla vahva eurooppalainen pankki, joka luo merkittävää arvoa asiakkailleen ja omistajilleen ja

Lisätiedot

Määräykset ja ohjeet 13/2012

Määräykset ja ohjeet 13/2012 Määräykset ja ohjeet 13/2012 Vakavaraisuus ja vastuuvelan sekä eläkevastuun kate: Dnro FIVA 10/01.00/2012 Antopäivä 13.12.2012 Voimaantulopäivä 1.1.2013 FINANSSIVALVONTA puh. 010 831 51 faksi 010 831 5328

Lisätiedot

TERVE LUOTTORISKIN ARVIOINTI JA LAINOJEN ARVOSTAMINEN

TERVE LUOTTORISKIN ARVIOINTI JA LAINOJEN ARVOSTAMINEN 1 SISÄLLYSLUETTELO TERVE LUOTTORISKIN ARVIOINTI JA LAINOJEN ARVOSTAMINEN Suosituksen perustana olevat periaatteet 2 Tavoite ja yhteenveto 3 Pankkivalvonnan tervettä luottoriskin arviointia ja lainojen

Lisätiedot

Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä

Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä 1 (23) 5.2.2013 Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä 1. YLEISET PERIAATTEET... 2 2. JOHTAMISJÄRJESTELMÄ... 2 2.1 KONSERNITASO... 2 2.2 TULOSYKSIKÖT JA LINJATOIMINNOT... 3 2.3. JURIDISTEN YKSIKÖIDEN

Lisätiedot

Vastaukset tehtäviin kirjasta Yrityksen taloushallinto tänään

Vastaukset tehtäviin kirjasta Yrityksen taloushallinto tänään Vastaukset tehtäviin kirjasta Yrityksen taloushallinto tänään Kirjoittaja: Joose Sauli Julkaisija: Varjovalmennus 2015 Tiivistelmän johdanto... 1 1 Kansainvälistyvä tilinpäätös... 4 2 Tilinpäätösanalyysi

Lisätiedot

Sisältö. Konsernin laaja tuloslaskelma 9. Konsernitase 10. Laskelma konsernin oman pääoman muutoksista 11. Konsernin rahavirtalaskelma 12

Sisältö. Konsernin laaja tuloslaskelma 9. Konsernitase 10. Laskelma konsernin oman pääoman muutoksista 11. Konsernin rahavirtalaskelma 12 Vuosikertomus 2014 Sisältö hallituksen toimintakertomus 3 ifrs-tilinpäätös 2014 Konsernin laaja tuloslaskelma 9 Konsernitase 10 Laskelma konsernin oman pääoman muutoksista 11 Konsernin rahavirtalaskelma

Lisätiedot

I OSA: YLEISET PERIAATTEET, PERUSTAMINEN, OSAKKEET JA TAKUUOSUUDET.. 1 1 VAKUUTUSYRITYKSEN LIITÄNNÄISTOIMINTA...

I OSA: YLEISET PERIAATTEET, PERUSTAMINEN, OSAKKEET JA TAKUUOSUUDET.. 1 1 VAKUUTUSYRITYKSEN LIITÄNNÄISTOIMINTA... 1 Sisällysluettelo I OSA: YLEISET PERIAATTEET, PERUSTAMINEN, OSAKKEET JA TAKUUOSUUDET.. 1 1 VAKUUTUSYRITYKSEN LIITÄNNÄISTOIMINTA... 1 1.1 LIITÄNNÄISTOIMINTAA KOSKEVA TOIMINTASUUNNITELMA... 1 2 ENSIVAKUUTUSTOIMINNAN

Lisätiedot

Toimintakertomus 2007 1. Keskon Eläkekassa. Toimintakertomus

Toimintakertomus 2007 1. Keskon Eläkekassa. Toimintakertomus Toimintakertomus 2007 1 Keskon Eläkekassa Toimintakertomus 2007 2 Keskon Eläkekassa Toimintakertomus 2007 3 Sisältö Toimintakertomus 2007 4 Tuloslaskelma 13 Tase 14 Tuloslaskelma osastoittain 15 Tase osastoittain

Lisätiedot

LIITE 13 KUNNANHALLITUS 1/02.02.2010 61. Kunnan ja kuntayhtymän SIJOITUSTOIMINNAN PERUSTEISTA PÄÄTTÄMINEN

LIITE 13 KUNNANHALLITUS 1/02.02.2010 61. Kunnan ja kuntayhtymän SIJOITUSTOIMINNAN PERUSTEISTA PÄÄTTÄMINEN LIITE 13 KUNNANHALLITUS 1/02.02.2010 61 Kunnan ja kuntayhtymän SIJOITUSTOIMINNAN PERUSTEISTA PÄÄTTÄMINEN 2(28) TEKIJÄ Oiva Myllyntaus 1. painos ISBN Suomen Kuntaliitto Kuntatalon paino Helsinki 2002 Myynti:

Lisätiedot

KESKUSKAUPPAKAMARI Tilintarkastuslautakunta VUODEN 2007 KHT-TUTKINNON ARVOSTELUPERUSTEET

KESKUSKAUPPAKAMARI Tilintarkastuslautakunta VUODEN 2007 KHT-TUTKINNON ARVOSTELUPERUSTEET KESKUSKAUPPAKAMARI Tilintarkastuslautakunta VUODEN 2007 KHT-TUTKINNON ARVOSTELUPERUSTEET Vahvistettu 22.11.2007 1 KHT-TUTKINTO 2007 1-OSA HYVÄ TILINTARKASTUSTAPA JA HYVÄ KIRJANPITOTAPA Tehtävä 1 (10 pistettä)

Lisätiedot

Asiakasedut. Lue lisää s. 8. Tilinpäätös. Suomi-yhtiö julkaisee vuosikertomuksen

Asiakasedut. Lue lisää s. 8. Tilinpäätös. Suomi-yhtiö julkaisee vuosikertomuksen VUOSIKERTOMUS 2009 Sisältö 1. Lyhyesti... 3 2. Tapahtumia... 5 3. Toimitusjohtajan katsaus... 6 4. Asiakasedut... 8 5. Sijoitustoiminta... 10 6. Hallinto... 15 7. Tilinpäätös... 20 8. Yhteystiedot... 53

Lisätiedot

Osavuosikatsaus 2010

Osavuosikatsaus 2010 Osavuosikatsaus 2010 2 TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS Kuluva vuosi on ollut rahoitusalan kannalta edelleenkin haasteellinen. Euroalueen poliittisilta päättäjiltä edellytettiin nopeita ja määrätietoisia toimia

Lisätiedot

S t a n d a r d i 4. 4 a. L u o t t o r i s k i e n h a l l i n t a. Määräykset ja ohjeet

S t a n d a r d i 4. 4 a. L u o t t o r i s k i e n h a l l i n t a. Määräykset ja ohjeet S t a n d a r d i 4. 4 a L u o t t o r i s k i e n h a l l i n t a Määräykset ja ohjeet dnro 1/120/2004 2 (26) SISÄLLYSLUETTELO 1 Soveltaminen 4 2 Tavoitteet 6 3 Kansainvälinen viitekehys 7 4 Normiperusta

Lisätiedot

ESITE 3.6.2014 ÅLANDSBANKEN ABP ÅLANDSBANKEN DEBENTUURILAINA 2/2014. Liikkeeseenlaskija: Ålandsbanken Abp. Vaihtuva, 100 % liikkeeseenlaskun alkaessa

ESITE 3.6.2014 ÅLANDSBANKEN ABP ÅLANDSBANKEN DEBENTUURILAINA 2/2014. Liikkeeseenlaskija: Ålandsbanken Abp. Vaihtuva, 100 % liikkeeseenlaskun alkaessa ESITE 3.6.2014 ÅLANDSBANKEN ABP ÅLANDSBANKEN DEBENTUURILAINA 2/2014 Liikkeeseenlaskija: Ålandsbanken Abp Laina-aika: 6.6.2014 9.8.2019 Emissiokurssi: Lainan pääoma: Vaihtuva, 100 % liikkeeseenlaskun alkaessa

Lisätiedot

Rahoitustarkastus tiedottaa 5/2006 10.10.2006 1 (18) Rahastosijoittajan kannattaa perehtyä lunastuksia koskeviin poikkeussäännöksiin

Rahoitustarkastus tiedottaa 5/2006 10.10.2006 1 (18) Rahastosijoittajan kannattaa perehtyä lunastuksia koskeviin poikkeussäännöksiin Rahoitustarkastus tiedottaa 5/2006 10.10.2006 1 (18) Sisällysluettelo Rahastosijoittajan kannattaa perehtyä lunastuksia koskeviin poikkeussäännöksiin Sijoittajat ovat tottuneet siihen, että sijoitusrahastoihin

Lisätiedot

YRITYSRAHOITUS JA STRATEGINEN TALOUSJOHTAMINEN PK-YRITYKSESSÄ

YRITYSRAHOITUS JA STRATEGINEN TALOUSJOHTAMINEN PK-YRITYKSESSÄ Helena Toivanen YRITYSRAHOITUS JA STRATEGINEN TALOUSJOHTAMINEN PK-YRITYKSESSÄ Opinnäytetyö Liiketalouden koulutusohjelma Toukokuu 2007 KUVAILULEHTI Opinnäytetyön päivämäärä 29.5.2007 Tekijä(t) Helena Toivanen

Lisätiedot

KUNTIEN SIJOITUSTOIMINNAN RISKIENHALLINNAN KEINOT JA NIIDEN KÄYTTÖ

KUNTIEN SIJOITUSTOIMINNAN RISKIENHALLINNAN KEINOT JA NIIDEN KÄYTTÖ TAMPEREEN YLIOPISTO Taloustieteiden laitos KUNTIEN SIJOITUSTOIMINNAN RISKIENHALLINNAN KEINOT JA NIIDEN KÄYTTÖ Kunnallistalous Pro gradu tutkielma Lokakuu 2007 Ohjaaja: Pentti Meklin Pietu Mänttäri TIIVISTELMÄ

Lisätiedot

Standardi 4.3f. Luottoriskin vähentämistekniikat sisäisten luottoluokitusten menetelmää käytettäessä. Määräykset ja ohjeet

Standardi 4.3f. Luottoriskin vähentämistekniikat sisäisten luottoluokitusten menetelmää käytettäessä. Määräykset ja ohjeet Standardi 4.3f Luottoriskin vähentämistekniikat sisäisten luottoluokitusten menetelmää käytettäessä Määräykset ja ohjeet menetelmää käytettäessä 4.3f dnro 3/120/2007 2 (103) SISÄLLYSLUETTELO 1 Soveltaminen

Lisätiedot

Osavuosikatsaus 1. 1. 30. 6. 2015. Huomisen tekijä.

Osavuosikatsaus 1. 1. 30. 6. 2015. Huomisen tekijä. Osavuosikatsaus 1. 1. 30. 6. 2015 Huomisen tekijä. Toimitusjohtajan katsaus Suomen talouden kasvunäkymät ovat heikentyneet edelleen kuluvan vuoden aikana. Uudella hallituksella on edessään iso haaste,

Lisätiedot

Määräykset ja ohjeet 1/2013

Määräykset ja ohjeet 1/2013 Määräykset ja ohjeet 1/2013 Rahoitussektorin kirjanpito, tilinpäätös ja toimintakertomus Dnro FIVA 9/01.00/2012 Antopäivä 10.1.2013 Voimaantulopäivä 1.2.2013 FINANSSIVALVONTA puh. 010 831 51 faksi 010

Lisätiedot

RAHASTOESITE ESTLANDER & PARTNERS RAHASTOYHTIÖ OY

RAHASTOESITE ESTLANDER & PARTNERS RAHASTOYHTIÖ OY RAHASTOESITE ESTLANDER & PARTNERS RAHASTOYHTIÖ OY Erikoissijoitusrahastot Estlander & Partners Commodity, Dynamic, Freedom ja Presto 1. Helmikuuta 2015 1. Sisällys 1. Tärkeää tietoa... 3 1.1. Valvova viranomainen...

Lisätiedot

Toimintakertomus ja Tilinpäätös 2010

Toimintakertomus ja Tilinpäätös 2010 Toimintakertomus ja Tilinpäätös 2010 sisältö toimintakertomus 3 2010 Konsernin laaja tuloslaskelma 9 Konsernitase 11 Laskelma konsernin oman pääoman muutoksista 12 Konsernin rahavirtalaskelma 13 Konsernitilinpäätöksen

Lisätiedot

Standard Life Investments Global SICAV

Standard Life Investments Global SICAV Standard Life Investments Global SICAV Vaihtuvapääomainen sijoitusyhtiö (Société d investissement à capital variable) Yksinkertaistettu esite Kesäkuu 2011 Yksinkertaistettu esite Standard Life Investments

Lisätiedot

Harjoitustehtäviä kirjasta Yrityksen taloushallinto tänään

Harjoitustehtäviä kirjasta Yrityksen taloushallinto tänään Harjoitustehtäviä kirjasta Yrityksen taloushallinto tänään Kirjoittaja: Joose Sauli Julkaisija: Varjovalmennus 2015 Alkusanat... iii Tiivistelmän johdanto... 1 1 Kansainvälistyvä tilinpäätös... 4 2 Tilinpäätösanalyysi

Lisätiedot