Vakuutuslaitosten sijoitukset

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Vakuutuslaitosten sijoitukset"

Transkriptio

1 Ohje 1 (12) Viimeisin muutos VG Vakuutuslaitosten sijoitukset VG-tiedonkeruussa selvitetään vakuutuslaitosten sijoitustoimintaa vuosineljänneksittäin. Tietoja käytetään Finanssivalvonnan sisäisiin analyyseihin ja aggregaattitason julkaisuihin. Tiedonkeruu toteutetaan taulukoittain seuraavasti: Taulukkotunnus Taulukon nimi Tiedonantajatasot VG01 VG02 VG03 Sijoitusjakauma Johdannaiset Valuuttasijoitukset 401, 410, 420, 435, 436, 442, , 410, 420, 435, 436, 442, , 410, 420, 435, 436, 442, 452 Taulukot on toimitettava Finanssivalvonnalle täytettynä vuosineljännestä seuraavan kuukauden loppuun mennessä, eli viimeistään / / / (määräykset ja ohjeet 1/2011). Rahamääräiset arvot annetaan tuhansina euroina. Prosenttimuotoiset tiedot annetaan kahden desimaalin tarkkuudella ilman %-merkkiä. Lisätietoja VG-tiedonkeruun raportoinnista antaa Instituutiovalvontaosaston Vahinko- ja henkivakuutusyhtiöt -toimisto.( ) VG01 Sijoitusjakauma VG01-taulukossa esitetään vakuutuslaitoksen sijoitusomaisuuden, pois lukien sijoitussidonnaisten vakuutusten katteena olevat sijoitukset, jakautuminen omaisuuslajeittain. Sijoitusjakauman tarkoituksena on tarjota Finanssivalvonnalle mahdollisuus tarkastella vakuutuslaitoksen sijoitustoiminnan riskejä markkinalähtöisesti ja samalla tavoin, kuin laitos itse arvioi sijoitustensa riskejä. Rahastosijoitukset jaetaan alaluokkiin siltä osin, kuin tämä on olennaista ja rahastoyhtiöltä saatujen tietojen perusteella mahdollista. Rahastojen pilkkomiseen vaikuttaa myös ajantasaisuus: jos rahastoyhtiöltä saadut tiedot sijoituskohteista ja jakaumista ovat selkeästi jo vanhentuneita, tulee pilkkomista harkita tarkemmin.

2 Ohje 2 (12) Finanssivalvonnalta voi hakea poikkeuslupaa VG01-taulukon osittaiseen täyttämiseen. Poikkeuslupamahdollisuus koskee valvottavia, joiden sijoitusomaisuuden koko ei ylitä 250 milj. euroa, jotka eivät kuulu systeemisesti merkittävään ryhmittymään ja joiden sijoitusinstrumenttivalikoima on yksinkertainen. Kukin hakemus käsitellään tapauskohtaisesti. Poikkeusluvan saaneiden valvottavien ei jatkossa tarvitse täyttää raportin VG01 alla mainittuja kohtia (rivitunnus suluissa): Korkosijoitusten osalta: Kehittyneiden markkinoiden valtionlainat ( ) Kehittyneiden markkinoiden valtionkaltaiset liikkeeseenlaskijat ( ) Kehittyvät markkinat ( ) Investment grade-yrityslainat ( ) Josta rahoitussektori ( ) High yield-yrityslainat ( ) Josta rahoitussektori ( ) Osakesijoitusten osalta: Suomalaiset osakkeet ( ) Muut euro-alueen osakesijoitukset ( ) Muut kehittyneiden markkinoiden osakesijoitukset ( ) Muut kehittyvien markkinoiden osakesijoitukset ( ) Poikkeusluvan saaneet käyttävät jatkossa edelleen normaalia raporttipohjaa, jättäen kuitenkin edellä mainitut kohdat tyhjiksi. Poikkeuslupaa voi hakea toimittamalla Finanssivalvonnalle vapaamuotoisen hakemuksen perusteluineen. Hakemuksen tulee sisältää: perustelut poikkeusluvan hakemiselle. lyhyt kuvaus sijoitustoiminnan järjestämisestä. luettelo sallituista sijoitusinstrumenteista. lyhyt kuvaus sijoitusjakaumasta ja sijoitusomaisuuden koko. arvio luokittain tämän hetkisten sijoitusten määrästä, jotka kuuluvat edellä mainittuihin poikkeusluvan alaisiin VG01 taulukon luokkiin. Taulukon VG01 saraketunnukset S 10 Perusjakauma (markkina-arvo) Perusjakauma tarkoittaa käteissijoitusten ja johdannaisten yhteenlaskettua markkina-arvoa. Perusjakaumaan ei lasketa mukaan johdannaisten kohde-etuusarvoja, mutta johdannaisten markkina-arvot sen sijaan huomioidaan.

3 Ohje 3 (12) S 15 Riskikorjattu jakauma (markkina-arvo) Riskikorjattu jakauma tarkoittaa puolestaan käteissijoitusten ja johdannaisten deltakorjattujen (so. futuurien ja termiinien kohde-etuus sekä optioiden kohde-etuus kerrottuna option deltalla eli johdannaisten riskivaikutus) kohde-etuusarvojen yhteenlaskettua arvoa. Riskikorjattuun jakaumaan ei lasketa mukaan johdannaisten markkina-arvoa. Esimerkki: Ostettu osake 100 euroa ja tätä suojaamaan ostettu vastaavan nimellisarvon myyntioptio, jonka preemion hinta on tarkasteluhetkellä 5 euroa ja option delta 0,5. Perusjakaumaan kirjataan 105 euroa ja riskikorjattuun jakaumaan 50 euroa. Esimerkki: Tehty swap-sopimus, jossa vastaanotetaan kiinteätä korkoa ja maksetaan vaihtuvaa. Kiinteän legin markkina-arvo on 10 milj. euroa ja vaihtuvakorkoisen legin 9 milj. euroa. Perusjakaumaan kirjataan joukkovelkakirjalainoihin (Investment grade, rahoitussektori) 1 milj. euroa. Riskikorjattuun jakaumaan kirjataan +10 milj. euroa joukkovelkakirjalainoihin (Investment grade, rahoitussektori) ja -9 milj. euroa muihin rahamarkkinavälineisiin ja talletuksiin. S 20 Tuotto (%) Tuottoprosentti tarkoittaa sijoitusten kumulatiivista tuottoa kalenterivuoden aikana. Kokonaistuottoprosentti sisältää myös sijoituslajeille kohdistumattomat tuotot, kulut ja sijoitustoiminnan liikekulut. Kauden tuotto lasketaan ns. mukautettua Dietzin kaavaa (aika- ja rahapainotettua kaavaa) käyttäen niin, että sitoutunut pääoma lasketaan lisäämällä kauden alun markkina-arvoon kauden aikaiset kassavirrat painotettuina sillä suhteellisella osuudella koko kauden pituudesta, joka on jäljellä tapahtumapäivästä tai tapahtumakuukauden puolivälistä kauden loppuun. Tuotto sitoutuneelle pääomalle voidaan laskea myös muulla tavalla, jos sen antama tulos ei tarkkuudeltaan olennaisesti poikkea edellä mainitulla menetelmällä saadusta tuloksesta. S 22 S 25 Sitoutunut pääoma Sarakkeessa ilmoitetaan sitoutunut pääoma, joka on yhtä kuin markkina-arvo raportointikauden alussa + päivittäin tai kuukausittain aikapainotetut kassavirrat. Ilman johdannaisia Sarakkeessa ilmoitetaan joukkovelkakirjalainojen ja korkosijoitusten modifioitu duraatio ilman johdannaisia.

4 Ohje 4 (12) S 30 Johdannaiset mukaan lukien Sarakkeessa ilmoitetaan joukkovelkakirjalainojen ja korkosijoitusten modifioitu duraatio johdannaiset mukaan lukien. Taulukon VG01 rivitunnukset R 05 R 0505 R R R R R Sijoitukset yhteensä Riville merkitään ainoastaan kaikkien sijoitusten tuotto-%. Perus- ja riskikorjattujen jakaumien arvot saadaan automaattisesti alakohtien tiedoista laskettuna. Korkosijoitukset yhteensä Riville merkitään ainoastaan korkosijoitusten tuotto-%. Perus- ja riskikorjattujen jakaumien arvot saadaan automaattisesti alakohtien tiedoista laskettuna. Lainasaamiset Lainasaamiset -omaisuusluokkaan kuuluvat saamiset sijoituslainoista. Sijoituslaina tarkoittaa vakuutuslaitoksen myöntämään velkasitoumukseen perustuvaa lainasaamista tai muuta saamista, jonka alkuperäinen erääntyminen on yli vuoden päässä. Joukkovelkakirjalainat Joukkovelkakirjalainat tarkoittavat joukkovelkakirjalainoja ja rahastoja, joiden sijoituskohteena on joukkovelkakirjalainoja. Ylätasolle merkitään kaikki joukkovelkakirjalainat yhteensä, ja nämä sijoitukset jaotellaan tarkemmin alla oleviin ryhmiin, siltä osin kuin ne vastaavat ryhmien kuvauksia. Joukkovelkakirjalainoihin kirjataan myös vaihtuvakorkoiset sekä alle vuoden kuluessa erääntyvät joukkovelkakirjalainat. Kehittyneiden markkinoiden valtionlainat Joukkovelkakirjalainat, joiden liikkeeseenlaskijana tai takaajana on kehittyneisiin markkinoihin luettava valtio. Kehittyneiden markkinoiden valtionkaltaiset liikkeeseenlaskijat Joukkovelkakirjalainat, joiden liikkeeseenlaskijana tai takaajana on kehittyneisiin markkinoihin luettava valtion kaltainen liikkeeseenlaskija (ns. quasi government). Kehittyvät markkinat Joukkovelkakirjalainat, joiden liikkeeseenlaskijana on kehittyviin markkinoihin luettava valtio. Esimerkiksi yrityslainoja ei kirjata tähän ryhmään. Kehittyvien maiden suhteen voi tukeutua esimerkiksi IMF:n määrittelemään luetteloon kehittyvistä markkinoista (World Economic Outlook; Country composition of WEO Groups).

5 Ohje 5 (12) R R R R R R 0510 R R R Investment grade-yrityslainat Yrityslainat, joiden luottoluokitus on vähintään BBB- (luettelo hyväksytyistä luottoluokituslaitoksista sekä kuvaukset niiden laatimien luokitusten keskinäisestä vastaavuudesta: RATA:n standardi 4.3c liite 1 luku 2.1). Jos yrityslainan luottoluokitus ei ole yhteneväinen eri luottoluokittajien välillä, käytetään alinta luokitusta. Luottoluokittelemattomien yrityslainojen osalta tulee käyttää subjektiivista harkintaa, jonka perusteella instrumentit luokitellaan siihen ryhmään, joiden riskiprofiilia ne parhaiten vastaavat. Josta rahoitussektori Edellisestä ryhmästä erotellaan vielä erikseen rahoitussektorin yrityslainat. High yield-yrityslainat Yrityslainat, joiden luottoluokitus on alle BBB- (luettelo hyväksytyistä luottoluokituslaitoksista sekä kuvaukset niiden laatimien luokitusten keskinäisestä vastaavuudesta: RATA:n standardi 4.3c liite 1 luku 2.1). Jos yrityslainan luottoluokitus ei ole yhteneväinen eri luottoluokittajien välillä, käytetään alinta luokitusta. Luottoluokittelemattomien yrityslainojen kohdalla tulee käyttää subjektiivista harkintaa, jonka perusteella instrumentit luokitellaan siihen ryhmään, joiden riskiprofiilia ne parhaiten vastaavat. Josta rahoitussektori Edellisestä ryhmästä erotellaan vielä erikseen rahoitussektorin yrityslainat. Muut rahoitusmarkkinavälineet ja talletukset Muut rahoitusmarkkinavälineet ja talletukset tarkoittavat sijoitus- ja yritystodistuksia, talletuksia ja rahamarkkinarahastoja. Luokka ei sisällä suoraan sijoitustoimintaan liittymättömiä saamisia, mutta rahat ja pankkisaamiset, kauppahintasaamiset ja velat sekä johdannaisten vakuudet luokitellaan tähän luokkaan. Osakesijoitukset yhteensä Tähän luokkaan kirjataan osakesijoitukset ja rahastot. Noteeratut osakkeet Tähän luokkaan kirjataan noteeratut osakesijoitukset ja rahastot, joiden sijoituskohteena on noteerattuja osakkeita. Suomalaiset osakkeet Tähän kohtaan merkitään kotimaiset noteeratut osakkeet. Muut euro-alueen osakesijoitukset Tähän kohtaan merkitään euro-alueen noteeratut osakkeet pl. suomalaiset osakkeet.

6 Ohje 6 (12) R R R R R 0515 R R R 0520 R R Muut kehittyneiden markkinoiden osakesijoitukset Tähän kohtaan merkitään muut kehittyneiden markkinoiden noteeratut osakkeet. Muut kehittyvien markkinoiden osakesijoitukset Tähän kohtaan merkitään muut kehittyvien markkinoiden noteeratut osakkeet. Kehittyvien markkinoiden suhteen voi tukeutua esimerkiksi IMF:n määrittelemään luetteloon kehittyvistä maista (World Economic Outlook; Country composition of WEO Groups). Pääomasijoitukset Pääomasijoitukset tarkoittavat pääomarahastosijoituksia, ja ne sisältävät myös mezzanine-rahastot. Noteeraamattomat osakkeet Noteeraamattomat osakkeet sisältävät myös noteeraamattomat kiinteistösijoitusyhtiöt. Kiinteistösijoitukset yhteensä Riville merkitään ainoastaan kiinteistösijoitusten tuotto-%. Perus- ja riskikorjattujen jakaumien arvot saadaan automaattisesti alakohtien tiedoista laskettuna. Suorat kiinteistösijoitukset Tähän luokkaan merkitään suorat kiinteistösijoitukset. Kiinteistösijoitusrahastot ja yhteissijoitukset Tähän luokkaan merkitään sijoitukset kiinteistösijoitusrahastoihin ja yhteissijoitusyrityksiin. Muut sijoitukset Riville merkitään ainoastaan muiden sijoitusten tuotto-%. Perus- ja riskikorjattujen jakaumien arvot saadaan automaattisesti alakohtien tiedoista laskettuna. Hedge-rahastot Tähän luokkaan luokitellaan kaikki ne rahastot, jotka vakuutuslaitos itse sisäisessä riskienhallinnassaan käsittelee hedge-rahastoina. Tulkinnanvaraisia eriä voivat olla esimerkiksi vivutetut lainarahastot ja cdo:t, jotka tulee kohdistaa oikeaan luokkaan parhaan harkinnan mukaan. Hyödykesijoitukset Tähän luokkaan luokitellaan sijoitukset hyödykkeisiin ja hyödykesijoitusrahastoihin.

7 Ohje 7 (12) R R 25 R 30 Muut sijoitukset Muut sijoitukset tarkoittavat sijoituksia, joille ei löydy yllä selkeää luokkaa. Tähän luokkaan ei kuitenkaan kirjata esimerkiksi vaihtovelkakirjalainoja. Sen sijaan esimerkiksi korrelaatio- ja volatiliteettijohdannaiset voidaan kirjata tähän luokkaan, jos niitä ei kyetä selkeästi muualle luokittelemaan. Modifioitu duraatio - joukkovelkakirjalainat yhteensä Joukkovelkakirjalainojen modifioitu duraatio ilmoitetaan sekä pelkkien käteissijoitusten osalta että johdannaiset huomioon ottaen. Modifioitu duraatio - korkosijoitukset yhteensä Korkosijoitusten duraatioihin lasketaan mukaan myös rahamarkkinasijoitukset ja lainasaamiset. VG02 Johdannaiset VG02-taulukossa kerätään tietoa vakuutuslaitoksen johdannaispositioiden riskistä ja volyymistä. Johdannaiset jaetaan omaisuuslajeittain joukkovelkakirjalaina-, rahamarkkina-, osake-, luottoriski-, raaka-aine- ja volatiliteettijohdannaisiin sekä muihin johdannaisiin. Taulukon VG02 saraketunnukset S 10 S 15 Kohde-etuusmäärä (netto) Kohde-etuusmäärällä tarkoitetaan kunkin johdannaisluokan yksittäisten kohdeetuusmäärien summaa. Jos positio on riskiä pienentävä, kohde-etuusmäärän etumerkki on negatiivinen Delta Delta on kohde-etuusmäärillä painottamalla laskettu yksittäisten optiosopimusten deltojen keskiarvo, etumerkki huomioon ottaen. Option deltan etumerkki vaihtuu, jos kyseessä on myyty optio. Esimerkki: Ostettu osto-optio jonka kohde-etuusarvo on 150 ja delta 0,2. Myyty myyntioptio jonka kohde-etuusarvo on 100 ja delta -0,3. Yh-

8 Ohje 8 (12) teenlaskettu kohde-etuusmäärä on 250, etumerkit huomioiden laskettu deltojen painotettu keskiarvo on +0,24. Merkitään kohdeetuusmääräksi 250 ja deltaksi 0,24. Esimerkki: Ostettu myyntioptio jonka kohde-etuusmäärä on 50 ja delta -0,6. Myyty myyntioptio jonka kohde-etuusmäärä on 60 ja delta -0,4. Yhteenlaskettu kohde-etuusmäärä on 110, etumerkit huomioiden laskettu deltojen painotettu keskiarvo on -0,05. Merkitään kohdeetuusmääräksi 110 ja deltaksi -0,05. Taulukon VG02 rivitunnukset R 05 R 0505 R R Johdannaiset yhteensä Arvot saadaan automaattisesti alakohtien tiedoista laskettuna. Jvk-johdannaiset Arvot saadaan automaattisesti alakohtien tiedoista laskettuna. Optiot Optioiden kohde-etuusmäärä on kohde-etuusmäärien itseisarvoina laskettu summa. Delta on kohde-etuusmäärillä painottamalla laskettu yksittäisten optiosopimusten deltojen keskiarvo, etumerkki huomioon ottaen. Option deltan etumerkki vaihtuu, jos kyseessä on myyty optio. Futuurit ja termiinit Futuurien kohde-etuusmäärä on yksittäisten futuuri- ja termiinisopimusten = summa. Jos positio on riskiä pienentävä, kohde-etuusmäärän etumerkki on negatiivinen. R Korkoswapit Korkoswapit jaetaan saatavaan ja maksettavaan legiin. Esimerkiksi korkoswap, jossa maksetaan kiinteää ja saadaan vaihtuvaa korkoa, merkitään jvk-johdannaisiin riskiä pienentävänä ja rahamarkkinajohdannaisiin riskiä suurentavana. Swaptionit merkitään jakamalla deltakorjatut kohde-etuusmäärät vaihtuvaan ja kiinteäkorkoiseen legiin. Esimerkki:

9 Ohje 9 (12) Swap-sopimus, jossa maksetaan kiinteätä ja saadaan vaihtuvaa korkoa. Kiinteän legin kohde-etuusarvo on 100 ja vaihtuvakorkoisen legin 90. Merkitään -100 jvk-johdannaisten korkoswappeihin ja +90 rahamarkkinajohdannaisten korkoswappeihin. Legien erotus eli swapin markkina-arvo huomioidaan ainoastaan sijoitusjakaumaraportilla VG01 perusjakaumassa, mutta ei johdannaisraportilla VG02. R R 0510 R R R R Muut jvk-johdannaiset Muut johdannaiset merkitään taulukkoon siten, että riskiä pienentävät sopimukset merkitään negatiivisina ja riskiä suurentavat erät positiivisina erinä. Rahamarkkinajohdannaiset Arvot saadaan automaattisesti alakohtien tiedoista laskettuna. Optiot Optioiden kohde-etuusmäärä on kohde-etuusmäärien itseisarvoina laskettu summa. Delta on kohde-etuusmäärillä painottamalla laskettu yksittäisten optiosopimusten deltojen keskiarvo, etumerkki huomioon ottaen. Option deltan etumerkki vaihtuu, jos kyseessä on myyty optio. Futuurit ja termiinit Futuurien kohde-etuusmäärä on yksittäisten futuuri- ja termiinisopimusten summa. Jos positio on riskiä pienentävä, kohde-etuusmäärän etumerkki on negatiivinen. Korkoswapit Korkoswapit jaetaan saatavaan ja maksettavaan legiin. Esimerkiksi korkoswap, jossa maksetaan kiinteää ja saadaan vaihtuvaa korkoa, merkitään jvk-johdannaisiin riskiä pienentävänä ja rahamarkkinajohdannaisiin riskiä suurentavana. Muut rahamarkkinajohdannaiset Muut johdannaiset merkitään taulukkoon siten, että riskiä pienentävät sopimukset merkitään negatiivisina ja riskiä suurentavat erät positiivisina erinä. R 0515 R Osakejohdannaiset Arvot saadaan automaattisesti alakohtien tiedoista laskettuna. Optiot

10 Ohje 10 (12) Optioiden kohde-etuusmäärä on kohde-etuusmäärien itseisarvoina laskettu summa. Delta on kohde-etuusmäärillä painottamalla laskettu yksittäisten optiosopimusten deltojen keskiarvo, etumerkki huomioon ottaen. Option deltan etumerkki vaihtuu, jos kyseessä on myyty optio. R R R R 0520 R R R R 0525 Futuurit ja termiinit Futuurien kohde-etuusmäärä on yksittäisten futuuri- ja termiinisopimusten summa. Jos positio on riskiä pienentävä, kohde-etuusmäärän etumerkki on negatiivinen. Osakeswapit Osakeswapit jaetaan saatavaan ja maksettavaan legiin. Muut osakejohdannaiset Muut johdannaiset merkitään taulukkoon siten, että riskiä pienentävät sopimukset merkitään negatiivisina ja riskiä suurentavat erät positiivisina erinä. Luottoriskijohdannaiset Arvot saadaan automaattisesti alakohtien tiedoista laskettuna. Luottoriskijohdannaisista Ilmoitetaan kohde-etuusmäärien summa. Luottoriskijohdannaiset jaetaan kahteen osaan: yksittäisiin nimiin kohdistuviin ja indekseihin (tai koreihin) kohdistuviin johdannaisiin. Tällä jaottelulla halutaan erottaa yksittäisiin nimiin kohdistuvan riskin määrä. CDS:t - yksittäiset nimet Yksittäisiin nimiin kohdistuvien luottoriskijohdannaisten kohde-etuusmäärien summa. Suojan osto merkitään negatiivisena ja suojan myynti positiivisena eränä kohde-etuusarvoin. CDS:t - indeksit Indekseihin kohdistuvien luottoriskijohdannaisten kohde-etuusmäärien summa. Suojan osto merkitään negatiivisena ja suojan myynti positiivisena eränä kohdeetuusarvoin. Muut luottoriskijohdannaiset Suojan osto merkitään negatiivisena ja suojan myynti positiivisena eränä kohdeetuusarvoin. Raaka-ainejohdannaiset Raaka-ainejohdannaisten kohde-etuusmäärä on yksittäisten johdannaissopimusten kohde-etuusmäärien summa.

11 Ohje 11 (12) R 0530 R 0535 R 0540 Volatiliteettijohdannaiset Volatiliteettijohdannaisten kohde-etuusmäärä on yksittäisten johdannaissopimusten kohde-etuusmäärien summa. Jos sopimuksella on suojauduttu volatiliteetin nousua vastaan, erä merkitään negatiivisena. Muut johdannaiset Muut johdannaiset merkitään taulukkoon siten, että riskiä pienentävät sopimukset merkitään negatiivisina ja riskiä suurentavat erät positiivisina erinä. Ei-suojaavien johdannaisten enimmäistappio Merkitään ei-suojaavien johdannaisten enimmäistappio. VG03 Valuuttasijoitukset VG03-taulukon tarkoituksena on saada tietoa vakuutuslaitoksen valuuttapositioiden koosta ja avoimesta valuuttariskistä. Valuuttasijoituksissa avoimen valuuttariskin määrä lasketaan lisäämällä käteissijoitusten määrään johdannaisten deltakorjatut kohde-etuusmäärät. Kaikki ne valuutat raportoidaan joissa on sijoituksia. Taulukon VG03 saraketunnukset S 10 S 15 Kohde-etuusmäärä (netto) Kohde-etuusmäärällä tarkoitetaan kunkin johdannaisluokan yksittäisten kohdeetuusmäärien summaa. Jos positio on riskiä pienentävä, kohde-etuusmäärän etumerkki on negatiivinen Delta Delta on kohde-etuusmäärillä painottamalla laskettu yksittäisten optiosopimusten deltojen keskiarvo, etumerkki huomioon ottaen. Option deltan etumerkki vaihtuu, jos kyseessä on myyty optio. Taulukon VG03 rivitunnukset R 05 Valuuttasijoitukset yhteensä Arvot saadaan automaattisesti alakohtien tiedoista laskettuna. Valuuttajohdannaisten kohde-etuusarvot merkitään ainoastaan raportille VG03. Raportille VG01 merkitään ainoastaan valuuttajohdannaisten markkina-arvot. Esimerkki:

12 Ohje 12 (12) Tehty USD-määräisiä osakesijoituksia yhteensä 100 euroa. Valuuttariskiä suojattu ostetulla USD-myyntioptiolla, kohde-etuusmäärä euroina 100 ja delta -0,6. Option markkina-arvo (preemio) on raportointihetkellä 5. Merkitään VG03:een käteissijoitukset +100, optioiden kohde-etuusmääräksi +100 ja deltaksi -0,6. VG01:een merkitään noteerattuihin osakkeisiin 105 sekä perusettä riskikorjattuun jakaumaan. R 0505 R 0510 R 0515 R 0520 R 0525 Käteissijoitukset Merkitään kunkin valuutan kohdalle käteissijoitusten euromääräinen markkinaarvo. Optiot Optioiden kohde-etuusmäärä on kohde-etuusmäärien itseisarvoina laskettu summa. Delta on kohde-etuusmäärillä painottamalla laskettu yksittäisten optiosopimusten deltojen keskiarvo, etumerkki huomioon ottaen. Option deltan etumerkki vaihtuu, jos kyseessä on myyty optio. Futuurit ja termiinit Futuurien kohde-etuusmäärä on yksittäisten futuuri- ja termiinisopimusten summa. Jos positio on riskiä pienentävä, kohde-etuusmäärän etumerkki on negatiivinen. Valuuttaswapit Valuuttaswapit jaetaan saatavaan ja maksettavaan legiin valuutoittain. Muut valuuttasijoitukset Muut johdannaiset merkitään taulukkoon siten, että riskiä pienentävät sopimukset merkitään negatiivisina ja riskiä suurentavat erät positiivisina erinä.