OP-Säästö tulevaisuuteen -sijoituskori Myyntiesite/säännöt

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "OP-Säästö tulevaisuuteen -sijoituskori Myyntiesite/säännöt"

Transkriptio

1 OP-Säästö tulevaisuuteen -sijoituskori Myyntiesite/säännöt Voimassa alkaen.

2 OP-Säästö tulevaisuuteen -sijoituskori OP-Säästö tulevaisuuteen -sijoituskori (jäljempänä sijoituskori) tarjoaa valmiin, vaivattoman ja kokonaisvaltaisen sijoitusratkaisun varojesi hoitamiseksi. Pohjola Varainhoito pitää huolen siitä, että varasi ovat allokoituna markkinatilanteeseen nähden parhaalla mahdollisella tavalla. OP-Säästö tulevaisuuteen -sijoituskoria varten kanssasi tehdään OP-Tulevaisuus -sijoitusvakuutus ja varat sijoitetaan sijoitusvakuutuksen sisällä OP-Säästö tulevaisuuteen -sijoituskoriin. Sijoituskori tarjoaa kansainvälisesti hajautetun, korko-, osake- ja kiinteistömarkkinoille sijoittavan yhdistelmäkorin. Sijoituskorin varat sijoitetaan pääsääntöisesti OP-Rahastoyhtiön sijoitusrahastoihin. Sijoituskori on sijoitussidonnainen sijoituskohde, jonka tuotto perustuu sijoituskorissa olevien sijoituskohteiden arvonmuutokseen. OP-Säästö tulevaisuuteen -sijoituskori sopii asiakkaalle, joka hakee sijoituksilleen kohtuullista pitkän aikavälin tuottoa sekä vaivattomuutta sijoitustensa hoitoon. Sijoituskori on sinua varten, kun et itse halua tehdä valintoja eri sijoituskohteiden välillä tai miettiä säästöjen hajautusta eri markkinatilanteisiin sopivaksi. Sijoituskorin suositeltava vähimmäissijoitusaika on 10 vuotta. OP-Säästö tulevaisuuteen -sijoituskori Aloitusajankohta 9/2014 Sijoitussalkun osuuden arvon noteeraus Salkunhoitaja pankkipäivittäin Pohjola Varainhoito Oy Hallinnointipalkkio sijoitussalkulla ei hallinnointipalkkiota (alla olevilla rahastoilla omat hallinnointipalkkiot) Riskiprofiili 4 (1-7) Suositeltava sijoitusaika Vertailuindeksi vähintään 10 vuotta ei ole 2 OP-Säästö tulevaisuuteen

3 Sijoitustoiminnan tavoite ja sijoituspolitiikka OP-Säästö tulevaisuuteen -sijoituskori sijoittaa varansa maailman korko- ja osakemarkkinoille sekä kiinteistömarkkinoille. Kiinteistösijoitukset kohdistuvat pääasiassa asuntoihin, toimitiloihin ja asuntojen rakentamiseen. Perustilanteessa sijoituskorin varoista 40 % sijoitetaan korkomarkkinoille, 40 % osakemarkkinoille ja 20 % kiinteistösijoituksiin. Osake- ja korkosijoitukset hajautetaan laajasti sekä kehittyneille että kehittyville markkinoille. Korkosijoitusten osuus voi vaihdella välillä %, osakesidonnaisten sijoitusten osuus välillä 0 60 % ja kiinteistösijoitusten osuus 0-40 %. OP-Säästö tulevaisuuteen -sijoituskoria hoidetaan aktiivisesti, kuitenkin ottaen huomioon pitkän aikavälin tavoitteet. Sijoituskorin sijoitukset toteutetaan pääasiassa sijoitusrahastojen avulla, jolloin sijoituskorin sijoitukset tulevat hajautetuksi laajasti eri liikkeeseenlaskijoiden korkoinstrumentteihin ja osakkeisiin sekä eri kiinteistösijoituskohteisiin. Sijoituskori voi käyttää sijoitustoiminnassaan johdannaisinstrumentteja suojautuakseen markkinoiden muutoksilta, korvatakseen suoria sijoituksia sekä edistääkseen muutoin tehokasta salkunhoitoa. Keskeisimmin johdannaisia käytetään osake- ja korkoriskien hallintaan. Salkunhoito Pohjola Varainhoito Oy, Y-tunnus (jäljempänä Pohjola Varainhoito), vastaa OP-Säästö tulevaisuuteen -sijoituskorin salkunhoidosta. Se on ammattitaitoinen, suuri, suomalainen varainhoitaja. Pohjola Varainhoito hallinnoi 37,9 mrd. euron (per ) asiakasvaroja, suurimpina asiakkainaan suomalaiset vakuutusyhtiöt ja eläkesijoittajat. Varoja hoitamassa on noin 150 sijoitustoiminnan ammattilaista. Pohjola Varainhoidolla on myös noin 25 kansainvälistä yhteistyökumppania, joiden rahastovalikoimasta löytyy rahastoja sekä instituutio- että varainhoitoasiakkaiden tarpeisiin. OP-Säästö tulevaisuuteen sijoituskorin sijoitusjakauma ja vaihteluvälit Omaisuuslaji Vähintään % Perustilanteessa % Enintään % Korkosijoitukset Osakesijoitukset Kiinteistösijoitukset Vakuutusyhtiöllä on poikkeuksellisessa markkinatilanteessa oikeus poiketa yllä mainituista rajoista arvioidessaan vakuutuksenottajien etujen niin vaativan. OP-Säästö tulevaisuuteen 3

4 Sijoituskorin palkkiot ja kulut Sijoituskorilla ei ole vuotuista hallinnointipalkkiota. Sijoituskorin päivittäisen osuuden arvoon sisältyvät sijoituskohteina olevien sijoitusrahastojen ja muiden sijoituskohteiden hallinnointi- ja säilytyspalkkiot. Myös sijoituskorin sijoituksiin liittyvät muut kulut, kuten kaupankäyntikulut sekä mahdolliset verot on huomioitu sijoituskorin osuuden päivittäisessä arvossa. Sijoituskorin kokonaiskustannus lasketaan puolivuosittain ja ilmoitetaan OP-Säästö tulevaisuuteen -sijoituskorin kuukausikatsauksessa. Sijoituskorin arvioitu kokonaiskustannus on n % vuodessa. Sijoituskori on vakuutusyhtiön hallinnoima sijoituskokonaisuus. Vakuutuksenottajalla tai edunsaajilla ei ole omistusoikeutta sijoituskoriin tai sen osuuksiin. Vakuutusyhtiö omistaa sijoituskorin osuudet sekä sijoituskoriin kuuluvat sijoituskohteet. OP-Tulevaisuus -sijoitusvakuutus OP-Säästö tulevaisuuteen -sijoituskori toteutetaan OP-Tulevaisuus -sijoitusvakuutuksen avulla, jolloin saat käyttöösi vakuutussijoituksiin liittyvät edut, kuten tuoton verotuksen vasta tuottoa nostettaessa. OP-Tulevaisuus -sijoitusvakuutuksesta, sen ominaisuuksista, kuluista, vakuutussopimuksesta ja edellä mainituista eduista saat tietoa OP-Tulevaisuus -sijoitusvakuutuksen tuoteselosteesta, hinnastosta ja ehdoista. 4 OP-Säästö tulevaisuuteen

5 Sijoituskorin riskit Sijoituskorin keskeiset riskit ja riskiprofi ili OP-Säästö tulevaisuuteen- sijoituskori on sijoitussidonnainen sijoituskohde, johon sovelletaan vakuutusehtojen sijoitussidonnaisuutta koskevia sääntöjä. OP-Henkivakuutus Oy ei takaa sijoituskoriin sijoitettua pääomaa. Vakuutuksenottajalla on riski vakuutussäästöjen pienenemisestä ja menettämisestä. Sijoituskorin historiallinen tuotto ei ole tae tulevasta. Osuuksien arvo voi sekä nousta että laskea ja näin ollen sijoittaja voi menettää sijoittamansa pääoman sekä tuoton osittain tai kokonaan. Vakuutusyhtiöllä on asianmukaisin perustein oikeus muuttaa sijoituskorin sääntöjä. Vakuutusyhtiö voi vaihtaa sijoituskorin varainhoitajaa vakuutuksen voimassaoloaikana sekä päättää sijoituskorin vakuutusehtojen mukaisesti. Tämän esitteen sijoittamista koskevat tiedot on annettu vain informaatiotarkoituksessa eikä annettuja tietoja voida pitää suosituksena ostaa, pitää tai vaihtaa tiettyjä sijoituskohteita tai tehdä muita vakuutuksen arvonkehitykseen vaikuttavia toimenpiteitä. Vakuutusyhtiö julkaisee op.fi -verkkopalvelussa kuukausikatsauksen, joka sisältää keskeiset tiedot sijoituskorin arvonkehityksestä ja sisällöstä. Sijoituskori ei ole pääomaturvattu eikä se kuulu sijoittajien korvausrahaston tai talletussuojarahaston piiriin. Sijoituskorin kohderahastojen tuottoihin vaikuttavat arvonheilahtelut sijoitusmarkkinoilla. Luottoriskilisien ja korkojen nousu vaikuttaa negatiivisesti rahaston arvoon. Sijoituskori sijoittaa myös euroalueen ulkopuolisille markkinoille ja näihin sijoituksiin liittyy valuuttakurssiriski, jota ei perustilanteessa suojata. Seuraavissa kappaleissa kuvataan sijoituskoriin liittyviä riskejä tarkemmin. Osakemarkkinariski Osakkeisiin sijoittavaan sijoituskoriin liittyy aina riski sijoituskohteiden markkinaarvon vaihteluista. Osakemarkkinoiden yleinen kehitys niillä markkina-alueilla, joihin sijoituskori sijoittaa, vaikuttaa rahaston arvoon. Korin arvo voi vaihdella voimakkaasti lyhyellä ja pitkällä aikavälillä. Pitkä sijoitusaika kasvattaa positiivisen tuoton todennäköisyyttä ja pienentää negatiivisen tuoton todennäköisyyttä. Valuuttariski Sijoituskorin valuuttakurssiriski tarkoittaa sitä, että salkun muiden kuin euromääräisten sijoituskohteiden arvo vaihtelee valuuttakurssien muutoksista johtuen. Sijoituskori on euromääräinen, mutta sillä voi olla muissa valuutoissa olevia sijoituksia, jolloin valuuttakurssien muutokset vaikuttavat sijoituskohteiden arvoon. Valuuttojen muutokset suhteessa euroon vaikuttavat sijoituskohteen arvoon siten, että esimerkiksi salkun USD-määräisten sijoitusten arvo nousee USD:n vahvistuessa euroon nähden ja alenee USD:n heikentyessä euroon nähden. OP-Säästö tulevaisuuteen 5

6 Luottoriski Sijoituskorin sijoituskohteiden arvoon saattaa vaikuttaa luottoriski. Luottoriskillä tarkoitetaan sitä, että sijoituskohteen arvo voi muuttua luottoriskilisien noustessa tai laskiessa arvopaperimarkkinoilla. Luottoriskilisällä tarkoitetaan lainan liikkeeseenlaskijan velkasitoumusten riskilisää suhteessa valtion liikkeeseen laskemiin velkasitoumuksiin. Luottoriskilisän muutokset vaikuttavat yleensä käänteisesti rahaston tai sijoituskohteen arvoon eli riskilisien nousulla on negatiivinen vaikutus sijoituskohteiden nykyarvoon ja riskilisien laskulla on positiivinen vaikutus sijoituskohteiden nykyarvoon. Luottoriski voi toteutua myös yksittäisen liikkeeseenlaskijan konkurssina, maksukyvyttömyytenä tai luottojen uudelleenjärjestelynä. Korkoriski Sijoituskorin korkosijoitusten arvoon saattaa vaikuttaa korkoriski. Korkoriskillä tarkoitetaan sitä, että rahaston tai sijoituskohteiden arvo voi muuttua yleisen korko tason noustessa tai laskiessa. Korkotason muutokset vaikuttavat yleensä käänteisesti sijoituskohteen arvoon eli korkotason nousulla on negatiivinen vaikutus sijoitus kohteiden nykyarvoon ja korkotason laskulla on positiivinen vaikutus sijoitus kohteiden nykyarvoon. Korkoriskiä mitataan tyypillisesti modifioidulla duraatiolla. Esimerkiksi modifioitu duraatio 2 tarkoittaa sitä, että korkotason noustessa kerralla yhdellä prosenttiyksiköllä rahaston tai sijoituskohteen nykyarvo laskee 2 prosenttia. 6 OP-Säästö tulevaisuuteen

7 Riski-tuottoprofi ili OP-Säästö tulevaisuuteen Pienempi riski Suurempi riski Tyypillisesti pienemmät tuotot Tyypillisesti suuremmat tuotot Riski-tuottokuvaaja kuvaa osuuden arvon heilahteluherkkyyttä asteikolla 1-7. Sen mukaan sijoituskori sijoittuu luokkaan 4, mikä tarkoittaa, että osuuteen liittyy verrattain maltillinen riski hinnan vaihtelusta. On syytä huomata, ettei alinkaan riskiluokka 1 tarkoita riskitöntä sijoitusta. Sijoituskorin sijoitusosuuden arvon kehityksen kannalta keskeisimpiä riskejä ovat luottoriski, korkoriski, osakemarkkinariski, likviditeettiriski ja valuuttariski. Sijoituskori sijoittaa varansa pääsiassa korko-, osake- ja kiinteistömarkkinoille toisten rahastojen kautta. Sijoituskorin kohderahastojen tuottoihin vaikuttavat arvonheilahtelut sijoitusmarkkinoilla. Luottoriskilisien ja korkojen nousu vaikuttaa negatiivisesti korin arvoon. Sijoituskori sijoittaa myös euroalueen ulkopuolisille markkinoille ja näihin sijoituksiin liittyy valuuttakurssiriski, jota ei perustilanteessa suojata. Perustilanteessa 40 % varoista sijoitetaan osakemarkkinoille, 40 % korkomarkkinoille ja 20 % kiinteistösijoituksiin. Lisäksi osuuden arvon kehityksen kannalta on huomioitava omaisuusluokan valintaan liittyvät riskit. Sijoituskorin salkunhoitaja voi tarvittaessa markkinanäkemyksensä mukaan painottaa yksittäisiä omaisuusluokkia, esim. osakkeita tai korkosijoituksia. OP-Henkivakuutus Oy Pohjola Varainhoito Oy Y-tunnus Y-tunnus PL 308 PL Helsinki POHJOLA OP-Säästö tulevaisuuteen 7

8 Yhdessä hyvä tulee.

Istuta unelmasi. Me kasvatamme sen. Rahastoesite

Istuta unelmasi. Me kasvatamme sen. Rahastoesite Istuta unelmasi. Me kasvatamme sen. Rahastoesite Sisällysluettelo SIJOITUSRAHASTO... 4 SP-RAHASTOYHTIÖ OY:N HALLINNOIMAT SIJOITUSRAHASTOT... 4 SIJOITUSRAHASTOTYYPIT JA NIIHIN LIITTYVÄT RISKIT... 5 Korkorahastot...5

Lisätiedot

RAHASTO- SÄÄSTÄMINEN. Sp-Rahastoyhtiö Oy HTC Center Nina, Tammasaarenkatu 1 (4. Krs), 00180 Helsinki p.010 436 6440 www.sp-rahastoyhtio.

RAHASTO- SÄÄSTÄMINEN. Sp-Rahastoyhtiö Oy HTC Center Nina, Tammasaarenkatu 1 (4. Krs), 00180 Helsinki p.010 436 6440 www.sp-rahastoyhtio. RAHASTO- SÄÄSTÄMINEN Sp-Rahastoyhtiö Oy HTC Center Nina, Tammasaarenkatu 1 (4. Krs), 00180 Helsinki p.010 436 6440 www.sp-rahastoyhtio.fi Sp-Rahastoyhtiö Oy:n esittely rahastoja hallinnoi Sp-Rahastoyhtiö

Lisätiedot

FINLANDIA BRIC+ 25.8.2010 18.12.2013 FINLANDIA RAHASTOYHTIÖ OY FINLANDIA FOKUS 31.12.2013 18.12.2013 FINLANDIA RAHASTOYHTIÖ OY

FINLANDIA BRIC+ 25.8.2010 18.12.2013 FINLANDIA RAHASTOYHTIÖ OY FINLANDIA FOKUS 31.12.2013 18.12.2013 FINLANDIA RAHASTOYHTIÖ OY RAHASTOESITE Tämä asiakirja on sijoitusrahastolain mukainen rahastoesite. Rahastoesite koostuu yleisestä osasta ja Finlandia Rahastoyhtiö Oy:n hallinnoimien rahastojen rahastokohtaisista tiedoista sekä

Lisätiedot

Indeksiobligaatio Pohjoismaat V -sijoituskori

Indeksiobligaatio Pohjoismaat V -sijoituskori Indeksiobligaatio Pohjoismaat V -sijoituskori Sijoituskorin säännöt Indeksiobligaatio Pohjoismaat V -sijoituskori Keskeiset ehdot Sijoituskorin hoitaja Mandatum Henkivakuutusosakeyhtiö Myyntiaika 20.12.2013

Lisätiedot

Erikoissijoitusrahasto eq Japani Indeksi Varsinainen rahastoesite

Erikoissijoitusrahasto eq Japani Indeksi Varsinainen rahastoesite 20.1.2015 Erikoissijoitusrahasto eq Japani Indeksi Varsinainen rahastoesite Varsinainen rahastoesite koostuu rahastokohtaisesta ja yhteisestä osasta sekä rahaston säännöistä Rahaston perustiedot eq Japani

Lisätiedot

Sijoitusrahasto eq LCR Korko Varsinainen rahastoesite

Sijoitusrahasto eq LCR Korko Varsinainen rahastoesite 20.1.2015 Sijoitusrahasto eq LCR Korko Varsinainen rahastoesite Varsinainen rahastoesite koostuu rahastokohtaisesta ja yhteisestä osasta sekä rahaston säännöistä Rahaston perustiedot eq LCR Korko on Suomen

Lisätiedot

Sijoitusrahasto eq LCR Korko Varsinainen rahastoesite

Sijoitusrahasto eq LCR Korko Varsinainen rahastoesite 4.4.2015 Sijoitusrahasto eq LCR Korko Varsinainen rahastoesite Varsinainen rahastoesite koostuu rahastokohtaisesta ja yhteisestä osasta sekä rahaston säännöistä Rahaston perustiedot eq LCR Korko on Suomen

Lisätiedot

Rahastoon sijoittamista koskevat tiedot

Rahastoon sijoittamista koskevat tiedot 20.1.2015 Erikoissijoitusrahasto eq Kehittyvät Markkinat Yrityslaina Paikallisvaluutta Varsinainen rahastoesite Varsinainen rahastoesite koostuu rahastokohtaisesta ja yhteisestä osasta sekä rahaston säännöistä

Lisätiedot

Aventum Rahastoyhtiö Oy:n

Aventum Rahastoyhtiö Oy:n Aventum Rahastoyhtiö Oy:n RAHASTOESITE Sijoitusrahasto Aventum Aasia REIT Plus Sijoitusrahasto Aventum Amerikka Osake Sijoitusrahasto Aventum EM Infra Sijoitusrahasto Aventum Eurooppa Osake Sijoitusrahasto

Lisätiedot

NÄIN ONNISTUT RAHASTOSÄÄSTÄJÄNÄ. Lue kuinka saat varasi kasvamaan.

NÄIN ONNISTUT RAHASTOSÄÄSTÄJÄNÄ. Lue kuinka saat varasi kasvamaan. NÄIN ONNISTUT RAHASTOSÄÄSTÄJÄNÄ. Lue kuinka saat varasi kasvamaan. Mitä rahastosijoittaminen on? Rahastosijoittaminen on helppoa ja vaivatonta ja voit itse valita oman säästötapasi. Sopiiko sinulle kertasijoitus

Lisätiedot

www.porssisaatio.fi Sijoitusrahasto- opas Opas kaikille sijoitusrahastoista kiinnostuneille

www.porssisaatio.fi Sijoitusrahasto- opas Opas kaikille sijoitusrahastoista kiinnostuneille www.porssisaatio.fi Sijoitusrahasto- opas Opas kaikille sijoitusrahastoista kiinnostuneille Sisällys Sijoitusrahasto lyhyesti 4 Säästö- ja sijoituskohteet 5 Mikä sijoitusrahasto on? 7 Mihin rahaston valinnassa

Lisätiedot

Rahastosijoittaminen ajallisen hajauttamisen vaikutus sijoituksen tuottoon. Rosa Saastamoinen

Rahastosijoittaminen ajallisen hajauttamisen vaikutus sijoituksen tuottoon. Rosa Saastamoinen Rahastosijoittaminen ajallisen hajauttamisen vaikutus sijoituksen tuottoon Rosa Saastamoinen Opinnäytetyö Liiketalouden koulutusohjelma 2013 Tiivistelmä Liiketalous 2013 Tekijä Rosa Saastamoinen Raportin

Lisätiedot

Pankkitilit SEB 330100-01133701 FI8633010001133701

Pankkitilit SEB 330100-01133701 FI8633010001133701 RAHASTOESITE YLEINEN OSA RAHASTOESITTEEN RAKENNE Tämä Alexandria Rahastoyhtiö Oy:n (jäljempänä Rahastoyhtiö ) rahastoesite koostuu itse rahastoesitteestä, kaikkia Rahastoyhtiön hallinnoimien rahastojen

Lisätiedot

RAHASTOESITE. Nordea Funds Oy

RAHASTOESITE. Nordea Funds Oy RAHASTOESITE Sijoitusrahasto... 3... 3 :n perustiedot... 3 :n ja Suomeen rekisteröityjen Nordea-rahastojen tilintarkastajat... 3 Rahastoyhtiön käyttämät asiamiehet... 3 Rahaston markkinointi muissa maissa...

Lisätiedot

SÄÄSTÄMINEN ON MATKA OPAS #3. Joukkolainat. Miksi sijoittaa joukkolainoihin? Näin valitset sopivan joukkolainan

SÄÄSTÄMINEN ON MATKA OPAS #3. Joukkolainat. Miksi sijoittaa joukkolainoihin? Näin valitset sopivan joukkolainan SÄÄSTÄMINEN ON MATKA OPAS #3 Joukkolainat 8 27 Miksi sijoittaa joukkolainoihin? Näin valitset sopivan joukkolainan Säästäminen on matka. Ensin on tiedettävä, miten pitkälle haluaa mennä. Sitten on valittava

Lisätiedot

Lukijalle. Helsingissä 15.6.2012. Sari Lounasmeri Toimitusjohtaja Suomen Pörssisäätiö

Lukijalle. Helsingissä 15.6.2012. Sari Lounasmeri Toimitusjohtaja Suomen Pörssisäätiö Sijoitusrahasto-opas 2012 59 Sisällys Mikä sijoitusrahasto on?... 5 Mihin rahaston valinnassa kannattaa kiinnittää huomiota?... 7 Millaisia sijoitusrahastoja on?... 9 Millaisia riskejä sijoitusrahastoissa

Lisätiedot

Rahastot. 1 Osakkeet OPAS

Rahastot. 1 Osakkeet OPAS SÄÄSTÄMINEN ON MATKA OPAS #2 OPAS BON VOYAGE SÄÄSTÄMINEN ON MATKA Rahastot # 1 Osakkeet 9 22 2 Osta halvalla, myy kalliilla katso kuinka Miksi sijoittaisin rahastoon katso hyödyt 8 Hajauttamalla riskit

Lisätiedot

Sijoitus rahasto-opas

Sijoitus rahasto-opas Sijoitus rahasto-opas Sisällys Lukijalle...3 Sijoitusrahasto lyhyesti...4 Mikä sijoitusrahasto on?...5 Millaisia sijoitusrahastoja on?...8 Millaisia riskejä sijoitusrahastoissa on?...12 Mitä kuluja sijoitusrahastoissa

Lisätiedot

HEINOLAN KAUPUNKI ENERGIARAHASTON SIJOITUSPERIAATTEET KH 3.9.2007, KH 25.11.2013 (esitys muutoksin)

HEINOLAN KAUPUNKI ENERGIARAHASTON SIJOITUSPERIAATTEET KH 3.9.2007, KH 25.11.2013 (esitys muutoksin) 1 HEINOLAN KAUPUNKI ENERGIARAHASTON SIJOITUSPERIAATTEET KH 3.9.2007, KH 25.11.2013 (esitys muutoksin) SIJOITTAMISEN PERIAATTEITA Sijoittaminen tapahtuu rahastojen kautta käyttäen vähintään kahta varainhoitajaa.

Lisätiedot

TIETOJA ZENITOSTA JA SEN TARJOAMISTA SIJOITUS- JA OHEISPALVELUISTA SEKÄ TIETOA RAHOITUSVÄLINELAJIEN LUONTEESTA JA TYYPPILLISISTÄ RISKEISTÄ

TIETOJA ZENITOSTA JA SEN TARJOAMISTA SIJOITUS- JA OHEISPALVELUISTA SEKÄ TIETOA RAHOITUSVÄLINELAJIEN LUONTEESTA JA TYYPPILLISISTÄ RISKEISTÄ TIETOJA ZENITOSTA JA SEN TARJOAMISTA SIJOITUS- JA OHEISPALVELUISTA SEKÄ TIETOA RAHOITUSVÄLINELAJIEN LUONTEESTA JA TYYPPILLISISTÄ RISKEISTÄ 1. YLEISTÄ Tähän tiedotteeseen on koottu sijoituspalvelulain ja

Lisätiedot

Elina Pankkiiriliike Oy. Varainhoito - hajautettu sijoittaminen Rahastot - Elina Varovainen - Elina Omaisuuslajit

Elina Pankkiiriliike Oy. Varainhoito - hajautettu sijoittaminen Rahastot - Elina Varovainen - Elina Omaisuuslajit Elina Pankkiiriliike Oy Varainhoito - hajautettu sijoittaminen Rahastot - Elina Varovainen - Elina Omaisuuslajit Aktiivinen ja turvallinen Elina Pankkiiriliike Elina Pankkiiriliike Oy aloitti toimintansa

Lisätiedot

TIEDOT HEAD ASSET MANAGEMENT OY:STÄ JA SEN VALVOJASTA

TIEDOT HEAD ASSET MANAGEMENT OY:STÄ JA SEN VALVOJASTA SIJOITUSPALVELULAIN MUKAISET TIEDOT HEAD ASSET MANAGEMENT OY:STÄ JA SEN TARJOAMISTA SIJOITUS- JA OHEISPALVELUISTA, RAHOITUSPALVELUIDEN ETÄMYYNNIN ENNAKKOTIEDOT SEKÄ TIETOA RAHOITUSVÄLINELAJIEN LUONTEESTA

Lisätiedot

RAHASTOESITE 16.6.2015

RAHASTOESITE 16.6.2015 Tämä on seuraavien Rahastoyhtiö Oy:n hallinnoimien sijoitusrahastojen Rahastoesite: Rahaston nimi Erikoissijoitusrahasto Aktiivi Allokaatio 25 Allokaatio 50 Allokaatio 100 Arvo Kruunu Osake Arvo Markka

Lisätiedot

LUUMÄEN KUNTA SIJOITUSSTRATEGIA

LUUMÄEN KUNTA SIJOITUSSTRATEGIA LUUMÄEN KUNTA SIJOITUSSTRATEGIA Kh 3.3. 2014 Kv 2014 1. SIJOITUSTOIMINNAN TAUSTAA Luumäen kuntaan on vuosien kuluessa muodostunut sijoitusomaisuus sekä maksuvalmiuden ylittävistä varoista että lahjoituksina

Lisätiedot

SEB. Rahastoyhtiön omistajapolitiikka. Asiamiehen käyttö 1 (9)

SEB. Rahastoyhtiön omistajapolitiikka. Asiamiehen käyttö 1 (9) SEB Rahastoyhtiö Suomi Oy:n rahastojen rahastoesite 11.6.2015 Sijoitusrahastolain mukaan rahastoyhtiön on rahastojen sääntöjen ja avaintietoesitteiden lisäksi julkistettava hallinnoimistaan sijoitusrahastoista

Lisätiedot

Tietoja palveluntarjoajasta ja tarjottavista sijoitus- ja oheispalvelutuotteista sekä rahoitusvälineisiin liittyvistä riskeistä

Tietoja palveluntarjoajasta ja tarjottavista sijoitus- ja oheispalvelutuotteista sekä rahoitusvälineisiin liittyvistä riskeistä 1 Tietoja palveluntarjoajasta ja tarjottavista sijoitus- ja oheispalvelutuotteista sekä rahoitusvälineisiin liittyvistä riskeistä 2 Sisällysluettelo 1. YLEISTÄ... 3 2. PALVELUNTARJOAJAT JA TOIMILUPA...

Lisätiedot

Tietoa Front Capitalin palveluista & sijoitusratkaisuista. Front Capital - Indeksisijoittamisen edelläkävijä 3.10.2011

Tietoa Front Capitalin palveluista & sijoitusratkaisuista. Front Capital - Indeksisijoittamisen edelläkävijä 3.10.2011 Tietoa Front Capitalin palveluista & sijoitusratkaisuista Front Capital - Indeksisijoittamisen edelläkävijä 3.10.2011 1 2 1 Mitä on indeksisijoittaminen?... 4 1.1 Asiakkaan hyöty indeksisijoittamisesta...

Lisätiedot

Finanssivalvonta on rahastoyhtiön toimintaa valvova viranomainen. Finanssivalvonnan osoite on Snellmaninkatu 6, PL 159, 00101 Helsinki.

Finanssivalvonta on rahastoyhtiön toimintaa valvova viranomainen. Finanssivalvonnan osoite on Snellmaninkatu 6, PL 159, 00101 Helsinki. ARVOPAPERIMARKKINALAIN MUKAISET ENNAKKOTIEDOT Tähän tiedotteeseen on koottu lainsäädännön edellyttämää ennakkotietoa Helsinki Capital Partners Rahastoyhtiö Oy:n (jäljempänä HCP tai rahastoyhtiö ) tarjoamista

Lisätiedot

ARVOPAPERIMARKKINALAIN MUKAISET ENNAKKOTIEDOT. Tähän tiedotteeseen on koottu seuraavat arvopaperimarkkinalain edellyttämät ennakkotiedot:

ARVOPAPERIMARKKINALAIN MUKAISET ENNAKKOTIEDOT. Tähän tiedotteeseen on koottu seuraavat arvopaperimarkkinalain edellyttämät ennakkotiedot: OPTIUM ARVOPAPERIMARKKINALAIN MUKAISET ENNAKKOTIEDOT Tähän tiedotteeseen on koottu seuraavat arvopaperimarkkinalain edellyttämät ennakkotiedot: 1. Tiedot Optium Oy:stä ja sen valvojasta 2. Tiedot Optium

Lisätiedot

TALOUDEN- JA OMAISUUDENHOITOPOLITIIKKA 2010 SIJOITUSPOLITIIKKA

TALOUDEN- JA OMAISUUDENHOITOPOLITIIKKA 2010 SIJOITUSPOLITIIKKA AALTO-YLIOPISTON YLIOPPILASKUNTA 27.8.2010. hyväksyttäväksi 1 (11) TALOUDEN- JA OMAISUUDENHOITOPOLITIIKKA 2010 SIJOITUSPOLITIIKKA 1. SIJOITUSPOLITIIKKA 1.1. Sijoitusomaisuus 1.1.2010 1.2. Tuottotavoitteet

Lisätiedot