Kuljettajakäyttäytymisen tutkimustarpeet

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kuljettajakäyttäytymisen tutkimustarpeet"

Transkriptio

1 Kuljettajakäyttäytymisen tutkimustarpeet Työryhmä: Pekka Kuikka 1, Otto Lappi 2, Mikael Sallinen 13 ja Heikki Summala 2 1 Jyväskylän yliopisto 2 Helsingin yliopisto 3 Työterveyslaitos

2 Mitä tavoiteltiin ja mitä tehtiin? Tutkimustarpeet, toimijat ja yhteistyö kuljettajakäyttäytymisessä? ajoterveydessä? Opetus ja koulutus Normikuljettajat Nuoret ja kokemattomat kuljettajat Riskikäyttäytyminen Iäkkäät ja sairaat kuljettajat Ammattikuljettajat Arviointi ja ajo-oikeus Infrastruktuuri & tekniikka Laki, valvonta, taloudellinen ohjaus Yhteiskunnalliset arvot, normit & asenteet Yleiset onnettomuusselvitykset

3 Toimijat, osaaminen, kiinnostus AY - Aalto-yliopisto, HAMK - Hämeen ammattikorkeakoulu, HY - Helsingin yliopisto, JAO - Jyväskylän ammattiopisto, JAMK - Jyväskylän ammattikorkeakoulu, JY - Jyväskylän yliopisto, KAMK - Kajaanin ammattikorkeakoulu, LT - Liikenneturva, TTL - Työterveyslaitos, TY - Turun yliopisto, VALT Vakuutusyhtiöiden liikenneturvallisuustoimikunta, VTT - Teknologian tutkimuskeskus

4 Toimijat, osaaminen, kiinnostus AY - Aalto-yliopisto, HAMK - Hämeen ammattikorkeakoulu, HY - Helsingin yliopisto, JAO - Jyväskylän ammattiopisto, JAMK - Jyväskylän ammattikorkeakoulu, JY - Jyväskylän yliopisto, KAMK - Kajaanin ammattikorkeakoulu, LT - Liikenneturva, TTL - Työterveyslaitos, TY - Turun yliopisto, VALT Vakuutusyhtiöiden liikenneturvallisuustoimikunta, VTT - Teknologian tutkimuskeskus

5 Toimijat, osaaminen, kiinnostus AY - Aalto-yliopisto, HAMK - Hämeen ammattikorkeakoulu, HY - Helsingin yliopisto, JAO - Jyväskylän ammattiopisto, JAMK - Jyväskylän ammattikorkeakoulu, JY - Jyväskylän yliopisto, KAMK - Kajaanin ammattikorkeakoulu, LT - Liikenneturva, TTL - Työterveyslaitos, TY - Turun yliopisto, VALT Vakuutusyhtiöiden liikenneturvallisuustoimikunta, VTT - Teknologian tutkimuskeskus

6 Erityisiin tutkimusongelmiin vastaavia tutkimustarpeita Kulje&ajan (satunnainen tai toistuva) riskikäy&äytyminen Miten vaiku+avia LVM:n /eliikenteen turvallisuus- suunnitelmassa ovat a) ra7juopumuksen b) väsyneenä ajamisen c) ylinopeuksien ja d) nuorten riskikäy+äytymisen vähentämiseen ja ehkäisyyn tähtäävät toimenpiteet? Esimerkkejä muista tutkimuskysymyksistä: a) Miten eri kulje+ajaryhmiä pitäisi koulu+aa ehkäisemään, havaitsemaan ja vähentämään ajonaikaista väsymystä? b) Mitkä ovat ajonopeuden valintaan merki+ävimmin vaiku+avat tekijät eri kulje+ajaryhmillä c) Mitkä ovat mais>ssa ajamisen vaikutukset ajosuoritukseen ja liikenneturvallisuuteen? Nuoret kulje&ajat ja ajokoulutus Miten tarkempi /eto oppilaan ajosuorituksesta muu+aa opetusta ja oppimista? Miten ennakoinnin ja vaarojen tunnistamista voidaan ope&aa ja nopeu&aa nuoren kulje&ajan kehityksessä? Voiko kulje+ajan toiminnan parempi ymmärtäminen au+aa opetuksen suunni+elussa? Voiko kulje+ajan temperamen/n ja toimintatavan parempi ymmärtäminen au+aa opetuksen suunni+elussa? Mitkä ovat uuden ajokor7lain vaikutukset ajo- opetukseen, oppimiseen ja turvallisuuteen? Ikääntyminen, ajoterveys ja ajokyky Mitkä ovat tällä hetkellä parhaat käyte+ävissä olevat menetelmät eri kulje+ajaryhmien ajokyvyn arvioinnissa ja harjoi+amisessa, ja mitä menetelmiä tulisi erityises/ kehi+ää? Mikä yhteys iän myötä heikkenevällä toimintakyvyllä on turvalliseen ajamiseen? Miten sairauksien ja lääkitysten kasautuminen vaiku&aa ajokykyyn? Mitä /edetään ajamisen kogni/ivisten edellytysten arvioinnista aivovamman, Parkinsonin taudin, MS- taudin ja muiden muis/sairauksien kuin Alzheimerin taudin yhteydessä? Miten ajokoe/eto ja kliininen arvio/eto kogni/osta, näkökyvystä ja terveyden/lasta parhaiten täydentäisivät toisiaan? Miten ajokoe+a tulisi räätälöidä po/lasryhmien ajokyvyn arvioinnin kannalta? Mitä tapahtuu ajo- oikeuden menetyksen jälkeen? Älyliikenne, ajoneuvotekniikan kehi&yminen, kulje&ajakäy&äytyminen 2020 Mikä vaikutus älyliikenteen ratkaisuilla on kulje&ajan tarkkaavaisuuden säätelyyn? Mitkä ovat parhaat älyliikenteen ratkaisut tukemaan nuorten ja iäkkäiden turvallista liikennekäy+äytymistä? Missä määrin eri kulje+ajaryhmät hyödyntävät älyliikenteen ratkaisuja? Miten /eliikennelain uudistuksessa otetaan huomioon kulje+ajan omaehtoinen toiminta ja älyliikenteen mahdollisuudet? Taulukko 6.1

7 Tutkimuksen metodisia haasteita eri osa-alueilla Kulje&ajan (satunnainen tai säännöllinen) riskikäy&äytyminen Todenne+avan (mitatun) ajokäy+äytymisen yhteys onne+omuusriskiin (Riski)käy+äytymisen mallintaminen, kulje+ajien aivotoiminnan ja fysiologian mi+aaminen Kulje+ajakäy+äytymisen mi+ausasetelmien ja - menetelmien kehi+äminen (1.6) Kulje&aja- käy&äytymiseen ja eri kulje&ajaryhmiin lii&yvä al>stus>eto ja riskiennusteet (1.2) Nuoret kulje&ajat ja ajokoulutus Simulaa+orissa tutki+ujen mi+ojen validoin/ Seurantamenetelmien ja lai+eistojen kehitys Simulaa+orit ja älykäs tekniikka kulje+aja- koulutuksen apuna (2.3.) Ajokokeen kehi+äminen (4.1.) Kulje&aja- käy&äytymisen perusteiden tutkimus: käy&äytymisen taustalla olevat kogni>iviset, emo>onaaliset, sosiaaliset ja persoonallisuustekijät (1.1.) Ikääntyminen, ajoterveys ja ajokyky Diagnos>sten menetelmien kehi&äminen ja validoin> Seurantamenetelmien ja lai+eistojen kehitys Iäkkäiden ajokyvyn ylläpito ja harjoi+aminen (2.4) Ajokyvyn arvioinnin perusteiden tutkimus (4.2) Älyliikenne, ajoneuvotekniikan kehi&yminen, kulje&aja käy&äytyminen 2020 Simulaa+orissa tutki+ujen mi+ojen validoin/ Ajokäy&äytymisen ja liikennejärjestelmän laskennallinen mallinnus Simulaa+orien ak/ivinen käy+ööno+o (1.5) Älyliikenteen ja kulje+ajan tukijärjestelmien vaikutukset kulje+ajaan (6.1) Ajoneuvotekniikka ja kulje+ajakäy+äytyminen (6.4) Taulukko 6.2

8 Työpajan ensisijaiset prioriteetit Kulje&ajan (satunnainen tai toistuva) riskikäy&äytyminen Tieliikenteen seuraamisjärjestelmän uudistaminen Pay- how- you- drive: ajotapaseuranta ja siihen lii+yvät vakuutusmaksut Hyvien käytäntöjen oppiminen muilta liikennemuodoilta Turvallisuuskul+uuri kuljetusyrityksissä Pienten kuljetusyri+äjien turvallisuusasenteet yrityksen/asiakkaan rajapinnassa Nuoret kulje&ajat ja ajokoulutus Kulje+ajaopetuksen kehi+äminen Liikenne- käy+äytymisen ennakoin/ Kulje+ajaopetus simulaa+orissa Liikenteeseen lii&yvän (muunkin kuin perus- ) koulutuksen laadun tutkiminen Kulje+ajakoulutuksen uudistamisen vaikutuksen tutkiminen Kulje+ajatutkinnon uudistaminen vastaamaan uu+a opetussuunnitelmaa Ikääntyminen, ajoterveys ja ajokyky Sairaudet, ikääntyminen, alueelliset kulkutapavaihtoehdot Kulje+ajien terveysprofiilin yhteys onne+omuuksiin ja läheltäpi/- /lanteisiin. Alkavat muis>sairaudet: kulje&ajien seuranta Amma7kulje+ajan terveyden/lan ja ajovireyden /lanteen seurantaa Älyliikenne, ajoneuvotekniikan kehi&yminen, kulje&ajakäy&äytyminen 2020 Kulje+ajien tuki älyliikenteen keinoin (omaehtoista turvallisuushakuisuu+a vs. eco- driving) Proak>ivinen kaupunkiliikenteen hallinnoin> älyliikenteen keinoin "Miten auto tajuaa sen, mitä kulje+aja aikoo tehdä": kulje+ajan ja ympäristön reaaliaikainen mallintaminen Laskennallinen mallinnus; ajoneuvon ja kulje+ajan vuorovaikutus uusien tukijärjestelmien kau+a Taulukko 6.3

9 Miten tekeminen ja resurssit tulisi jatkossa organisoida?

10 Yhteenvetoa - kuljettajakäyttäytymisen tutkimuksen liittäminen osaksi Fintrip-hanketta - keskeisiä tutkimusteemoja: * kuljettajan riskikäyttäytyminen, * nuoret kuljettajat ja ajokoulutus, * ikääntyminen, ajoterveys ja ajokyky * älyliikenne ja ajoneuvotekniikan kehittyminen - tutkimusryhmien mielestä nousevia aloja: * ajosimulaattorin käyttö * kuljettajan toiminnan ja liikenteen laskennallinen mallinnus * iäkkäiden ajokyvyn ylläpito ja harjoittaminen * turvallisuuskulttuurit - parempi resurssien käyttö ja kehittäminen osaamiskeskittymät (tutkimusryhmistä muodostuvia yhteistyöverkostoja) hankekohtaiset konsortiot yhteistyöhön kannustavat avoimet rahoitushaut

OPETUSSUUNNITELMA 2013 KOLMIVAIHEINEN KULJETTAJAOPETUS B-LUOKAN AJO-OIKEUTTA VARTEN JOHDANTO

OPETUSSUUNNITELMA 2013 KOLMIVAIHEINEN KULJETTAJAOPETUS B-LUOKAN AJO-OIKEUTTA VARTEN JOHDANTO OPETUSSUUNNITELMA 2013 KOLMIVAIHEINEN KULJETTAJAOPETUS B-LUOKAN AJO-OIKEUTTA VARTEN JOHDANTO Tämä opetussuunnitelma perustuu Ajoneuvohallintokeskuksen ja Autokoululiiton tilaamaan tutkimukseen Turun yliopiston

Lisätiedot

Mitä osaaminen on? (Siikaniemi, Saikkonen ja Härkönen 2010)

Mitä osaaminen on? (Siikaniemi, Saikkonen ja Härkönen 2010) Satu Öys)lä Tutkivan oppimisen periaa0eet ja työelämälähtöinen opetus Mitä osaaminen on? (Siikaniemi, Saikkonen ja Härkönen 2010) Tiedot, taidot ja asenteet ovat osaamisessa integroituina Sosiaalises)

Lisätiedot

AALTO-älyliikenneselvitys AALTO ITS-initiative. Loppuraportti AALTO-yliopiston älyliikennetyöryhmä

AALTO-älyliikenneselvitys AALTO ITS-initiative. Loppuraportti AALTO-yliopiston älyliikennetyöryhmä AALTO-älyliikenneselvitys AALTO ITS-initiative Loppuraportti AALTO-yliopiston älyliikennetyöryhmä Esipuhe Tämä selvitys on tehty Insinööritieteiden koulun dekaanin Petri Varstan toimeksiannosta. Selvityksen

Lisätiedot

VR-Yhtymä Oy 2009. Kohti uutta liikennepolitiikkaa. Älyä liikenteeseen ja viisautta liikkujille. Toisen sukupolven älystrategia liikenteelle

VR-Yhtymä Oy 2009. Kohti uutta liikennepolitiikkaa. Älyä liikenteeseen ja viisautta liikkujille. Toisen sukupolven älystrategia liikenteelle VR-Yhtymä Oy 2009 Kohti uutta liikennepolitiikkaa Älyä liikenteeseen ja viisautta liikkujille Toisen sukupolven älystrategia liikenteelle Ohjelmia ja strategioita 1/2013 Kohti uutta liikennepolitiikkaa

Lisätiedot

CICERO Learning -selvitysraportti TIETO- JA VIESTINTÄTEKNOLOGIAN HYÖDYNTÄMINEN OPETUKSESSA JA OPISKELUSSA

CICERO Learning -selvitysraportti TIETO- JA VIESTINTÄTEKNOLOGIAN HYÖDYNTÄMINEN OPETUKSESSA JA OPISKELUSSA CICERO Learning -selvitysraportti TIETO- JA VIESTINTÄTEKNOLOGIAN HYÖDYNTÄMINEN OPETUKSESSA JA OPISKELUSSA SISÄLLYS ESIPUHE.......................................................................................3

Lisätiedot

Kouluyhteisön terveyden edistämiseen liittyviä säädöksiä ja suosituksia

Kouluyhteisön terveyden edistämiseen liittyviä säädöksiä ja suosituksia Tukimateriaali kouluyhteisön terveys- ja hyvinvointiohjelman suunnitteluun Kouluyhteisön terveyden edistämiseen liittyviä säädöksiä ja suosituksia Elina Savola, Koulun terveys- ja hyvinvointihanke 2 Kouluyhteisön

Lisätiedot

OPS, yhteinen osa 1 (43) Hyväksytty 14.4.2014 /jory Päivitetty 2.10.2014 2.10.2014. Opetussuunnitelman yhteinen osa

OPS, yhteinen osa 1 (43) Hyväksytty 14.4.2014 /jory Päivitetty 2.10.2014 2.10.2014. Opetussuunnitelman yhteinen osa OPS, yhteinen osa 1 (43) Päivitetty Opetussuunnitelman yhteinen osa OPS, yhteinen osa 2 (43) Päivitetty Sisällysluettelo JOHDANTO... 4 I HYRIA KOULUTUKSEN JÄRJESTÄJÄNÄ... 5 1 HYRIAN ORGANISAATIO, STRATEGIA

Lisätiedot

Älyliikennestrategiassa laajakaista ja maksujärjestelmät riittääkö se?

Älyliikennestrategiassa laajakaista ja maksujärjestelmät riittääkö se? Älyliikennestrategiassa laajakaista ja maksujärjestelmät riittääkö se? Suomen Paikallisliikenneliiton 40. vuosikokousseminaari 18.3.2010 Kimmo Ylisiurunen, ITS Finland Älyliikennestrategiassa laajakaista

Lisätiedot

Selkokielinen materiaali. Selkokielelle mukauttanut Ester Rokka SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINNON NÄYTTÖTUTKINNON PERUSTEET

Selkokielinen materiaali. Selkokielelle mukauttanut Ester Rokka SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINNON NÄYTTÖTUTKINNON PERUSTEET Selkokielinen materiaali Selkokielelle mukauttanut Ester Rokka SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINNON NÄYTTÖTUTKINNON PERUSTEET 1 SISÄLLYS Alkupuhe... 2 1 SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINNON (LÄHIHOITAJA)

Lisätiedot

Tiedosta on tullut viides liikennemuoto

Tiedosta on tullut viides liikennemuoto Trafin uutiskirje 3/2014: Älyliikenne http://www.anpdm.com/newsletter/1519674/424b5c43774246594271 1 of 2 14.10.2014 10:29 TRAFIN UUTISKIRJE JOS ET PYSTY LUKEMAAN TÄTÄ VIESTIÄ, KLIKKAA TÄS KOTISIVULLE

Lisätiedot

Ehdotus ammattikorkeakoulujen rahoitusmalliksi vuodesta 2014 alkaen

Ehdotus ammattikorkeakoulujen rahoitusmalliksi vuodesta 2014 alkaen Ehdotus ammattikorkeakoulujen rahoitusmalliksi vuodesta 2014 alkaen 1 2 Sisällys 1. Johdanto... 2 2. Muuttuva toimintaympäristö... 5 2.1 Osaaminen ja asiantuntemus työelämässä... 5 2.2 Alueiden kehittäminen

Lisätiedot

Opetussuunnitelman yhteinen osa 1.8.2014 31.7.2015

Opetussuunnitelman yhteinen osa 1.8.2014 31.7.2015 Opetussuunnitelman yhteinen osa 1.8.2014 31.7.2015 Opetussuunnitelman yhteinen osa OSAO LTK 18.11.2014 Sivu 1/39 Lukijalle Tämä julkaisu Opetussuunnitelman yhteinen osa kertoo, kuinka eduskunnan säätämät

Lisätiedot

Porvoon suomenkielisen koulutustoimen opetussuunnitelma yleinen osa 1.8.2012

Porvoon suomenkielisen koulutustoimen opetussuunnitelma yleinen osa 1.8.2012 Porvoon suomenkielisen koulutustoimen opetussuunnitelma yleinen osa 1.8.2012 Sisältö 1. Johdanto... 5 1.1 Visio: Porvoolaisen lapsen oppiminen etenee turvallista ja yhtenäistä oppimispolkua... 5 1.2. Lapsen

Lisätiedot

PERUSOPETUKSEN TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN OPETUS- KÄYTÖN SEKÄ OPPILAIDEN TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN PERUSTAITOJEN KEHITTÄMIS- SUUNNITELMA

PERUSOPETUKSEN TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN OPETUS- KÄYTÖN SEKÄ OPPILAIDEN TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN PERUSTAITOJEN KEHITTÄMIS- SUUNNITELMA PERUSOPETUKSEN TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN OPETUS- KÄYTÖN SEKÄ OPPILAIDEN TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN PERUSTAITOJEN KEHITTÄMIS- SUUNNITELMA Työryhmän raportti 21.4.2005 Moniste 7/2005 Opetushallitus

Lisätiedot

Laatua kodin ja koulun yhteistyöhön. Opetushallitus

Laatua kodin ja koulun yhteistyöhön. Opetushallitus Laatua kodin ja koulun yhteistyöhön Opetushallitus Laatua kodin ja koulun yhteistyöhön 2007 Yhteistyöryhmässä ovat olleet mukana: Krisse Hannén (Utbildningsstyrelsen), Martti Hellström (Auroran koulu,

Lisätiedot

Inklusiivisen arvioinnin yleisiä tunnusmerkkejä

Inklusiivisen arvioinnin yleisiä tunnusmerkkejä ARVIOINTI INKLUSIIVISISSA OPPIMISYMPÄRISTÖISSÄ FI Inklusiivisen arvioinnin yleisiä tunnusmerkkejä Esipuhe Inklusiivinen arviointi on arviointia yleisopetuksen oppimisympäristössä tavalla, jossa periaatteet

Lisätiedot

7.3.8 Terveystieto. Terveystieto ja aihekokonaisuudet

7.3.8 Terveystieto. Terveystieto ja aihekokonaisuudet 127 7.3.8 Terveystieto Terveyskasvatus kuuluu luontevana osana kaikkeen koulun opetukseen. Terveystiedon opetuksen tavoitteena on tukea oppilaan kokonaisvaltaista kehitystä niin, että hän ymmärtää erilaisten

Lisätiedot

Ilo kasvaa liikkuen. Varhaiskasvatuksen uusi liikkumis- ja hyvinvointiohjelma. Ohjelma-asiakirja

Ilo kasvaa liikkuen. Varhaiskasvatuksen uusi liikkumis- ja hyvinvointiohjelma. Ohjelma-asiakirja Ilo kasvaa liikkuen Varhaiskasvatuksen uusi liikkumis- ja hyvinvointiohjelma Ohjelma-asiakirja Ilo kasvaa liikkuen Varhaiskasvatuksen uusi liikkumis- ja hyvinvointiohjelma Ohjelma-asiakirja Tutkimusmatkalla

Lisätiedot

TUTKITTUA TIETOA OPPIMISYMPÄRISTÖISTÄ

TUTKITTUA TIETOA OPPIMISYMPÄRISTÖISTÄ Etunimi Sukunimi Marja Kankaanranta Inka Mikkonen Kaisa Vähähyyppä toim. TUTKITTUA TIETOA OPPIMISYMPÄRISTÖISTÄ Tieto- ja viestintätekniikan käyttö opetuksessa Oppaat ja käsikirjat 2012:13 Opetushallitus

Lisätiedot

Mukautetut tavoitteet, opetus ja arviointi. virikeaineistoa oppilaitosten käyttöön

Mukautetut tavoitteet, opetus ja arviointi. virikeaineistoa oppilaitosten käyttöön Mukautetut tavoitteet, opetus ja arviointi virikeaineistoa oppilaitosten käyttöön 2 (32) Sisältö: 1 Johdanto... 3 2 Erityistä tukea tarvitsevien opetus... 5 2.1 Opinto-ohjaus... 5 2.2 Erityisjärjestelyt...

Lisätiedot

Keravan perusopetuksen opetussuunnitelma Yleinen osa

Keravan perusopetuksen opetussuunnitelma Yleinen osa Keravan perusopetuksen opetussuunnitelma Yleinen osa Keravan perusopetuksen opetussuunnitelma 2004 (Koulutuslautakunta 23.3. 2004 / 29) Keravan perusopetussuunnitelma 2011 Muuttuneet ja täydennetyt luvut

Lisätiedot

Moniammatillinen ja poikkihallinnollinen yhteistyö peruskoulussa

Moniammatillinen ja poikkihallinnollinen yhteistyö peruskoulussa KT Helena Kasurinen Opetushallitus Moniammatillinen ja poikkihallinnollinen yhteistyö peruskoulussa Johdanto Peruskoulun tulisi taata oppilailleen välittävä ja turvallinen oppimisympäristö. Perusopetuslaki

Lisätiedot

Nuorille tarkoitetun lukiokoulutuksen opetussuunnitelman perusteet

Nuorille tarkoitetun lukiokoulutuksen opetussuunnitelman perusteet Nuorille tarkoitetun lukiokoulutuksen opetussuunnitelman perusteet Opetushallitus ISBN 952-13-1832-5 (nid) ISBN 952-13-1833-3 (pdf) ULKOASU Studio Viiva Oy PAINOPAIKKA Vammalan Kirjapaino Oy Vammala 2003

Lisätiedot

Asiakaslähtöisyys hoitotyössä, sen opettaminen ja kehittäminen

Asiakaslähtöisyys hoitotyössä, sen opettaminen ja kehittäminen Asiakaslähtöisyys hoitotyössä, sen opettaminen ja kehittäminen AMK-opettajien näkemyksiä Sosiaali- ja terveysalan kehittäminen ja johtaminen Fysioterapeutti ylempi AMK Opinnäytetyö Joulukuu 2010 Hanna

Lisätiedot

KESKI-POHJANMAAN, PIETARSAAREN JA OULUN ETELÄISEN ALUEEN KORKEAKOULURAKENTEEN KEHITTÄMINEN

KESKI-POHJANMAAN, PIETARSAAREN JA OULUN ETELÄISEN ALUEEN KORKEAKOULURAKENTEEN KEHITTÄMINEN KESKI-POHJANMAAN, PIETARSAAREN JA OULUN ETELÄISEN ALUEEN KORKEAKOULURAKENTEEN KEHITTÄMINEN Selvitys/kehittämisraportti Professori Jorma Rantanen 31.1.2009 Saatteeksi Keski-Pohjanmaan ja Pohjois-Pohjanmaan

Lisätiedot

Janne Sinisammal (toim.) TYÖSUOJELUOSAAMISEN ARVIOINTI- JA KEHITTÄMISMALLI

Janne Sinisammal (toim.) TYÖSUOJELUOSAAMISEN ARVIOINTI- JA KEHITTÄMISMALLI Janne Sinisammal (toim.) TYÖSUOJELUOSAAMISEN ARVIOINTI- JA KEHITTÄMISMALLI Työtieteen hankeraportteja Project Reports of Work Science Department of Industrial Engineering and Management University of Oulu

Lisätiedot

Sosiaalisesti kestävä Suomi 2020. Sosiaali- ja terveyspolitiikan strategia

Sosiaalisesti kestävä Suomi 2020. Sosiaali- ja terveyspolitiikan strategia Sosiaalisesti kestävä Suomi 2020 Sosiaali- ja terveyspolitiikan strategia Sisällys 2 Lukijalle............................................................... 3 Kohti sosiaalista kestävyyttä.............................................

Lisätiedot

Palvelut ja tiedot käytössä. Julkisen hallinnon ICT:n hyödyntämisen strategia 2012 2020

Palvelut ja tiedot käytössä. Julkisen hallinnon ICT:n hyödyntämisen strategia 2012 2020 Palvelut ja tiedot käytössä Julkisen hallinnon ICT:n hyödyntämisen strategia 2012 2020 SISÄLLYSLUETTELO Esipuhe... 1 1 Julkisen hallinnon ICT:n toimintaympäristö ja nykytila... 3 1.1 Toimintaympäristön

Lisätiedot

opiskelijan arvioijana

opiskelijan arvioijana Työpaikkaohjaaja opiskelijan arvioijana Heljä Hätönen www.ohjaan.fi Tämän teoksen kopioiminen on tekijänoikeuslain (404/61, muut. 712/96) ja valokuvalain (495/6, muut. 446/95) mukaisesti kielletty lukuun

Lisätiedot