TAKSINKULJETTAJAN AMMATTIPÄTEVYYSKOULUTUS OPETUSSUUNNITELMA (30 h) ÅLIUTTU LOGISTIIKKA OY

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "TAKSINKULJETTAJAN AMMATTIPÄTEVYYSKOULUTUS OPETUSSUUNNITELMA (30 h) ÅLIUTTU LOGISTIIKKA OY"

Transkriptio

1

2

3 TAKSINKULJETTAJAN AMMATTIPÄTEVYYSKOULUTUS OPETUSSUUNNITELMA (30 h) ÅLIUTTU LOGISTIIKKA OY

4 JOHDANTO Taksiliikennelaki (217/2007), laki taksinkuljettajien ammattipçtevyydestç ja valtioneuvoston asetus taksinkuljettajan mççrittelevçt taksinkuljettajaksi haluavalle kçytçvçksi perustason ammattipçtevyyskoulutuksen. Samoin nçmç lait ja asetukset mççrittçvçt nykyisille taksinkuljettajille sççnnéllisen jatkokoulutuksen. Taksiliikennelain tarkoituksena on turvata laadukkaiden taksipalveluiden saatavuus. Laadukkaat taksipalvelut edellyttçvçt taksinkuljettajan ammattipçtevyyttç. AmmattipÇtevyyteen vaaditaan tehtçvçn edellyttçmç ammattitaito ja yksiléllinen soveltuvuus taksinkuljettajana toimimiseen. KOULUTUKSEN SISÄLTÅ Taksinkuljettajan perustason ammattipçtevyyskoulutus on kokonaislaajuudessaan 30 oppituntia (yksi oppitunti kestoltaan 45 minuuttia) ja opetusmenetelmçnç on tietopuolinen opetus. Opetus toteutetaan lçhiopetuksena ja se koostuu seitsemçstç eri osiosta. Jokaisella osiolla on oma sisçlténsç ja tavoitteensa. Koulutuksen lçpikçyneenç koulutettavalla on mahdollisuus osallistua kokeeseen. Kokeen lisçksi koulutettavan on lçpçistçvç lisçksi paikallistuntemuskoe.

5 1. Taksiliikenteen harjoittamiseen liittyvçt sççnnékset Osion tavoitteena opiskelijan on osattava taksinkuljettajaa koskevat lait ja sççdékset ja oppia soveltamaan opittuja lakeja ja sççdéksiç kçytçnnén tyéssç taksinkuljettajana. Osion jçlkeen opiskelija tietçç vastuunsa ja velvoitteensa taksinkuljettajana toimiessaan Alan lainsççdçnté 2 h (taksiliikennelaki (217/2007), valtioneuvoston asetus taksiliikenteen kuluttajahinnoista, laki taksinkuljettajien ammattipçtevyydestç, valtioneuvoston asetus taksinkuljettajien ammattipçtevyydestç, tieliikennelaki soveltuvin osin) 1.2. YmpÇristÉ- ja terveysvaatimukset 1 h (tyéaikalaki, tyé- ja ajoaikasççdékset, taksinkuljettajan terveysvaatimukset, ajokorttiasetus soveltuvin osin, ympçristénçkékannan huomioonottaminen taksinkuljettajan kannalta) 1.3. Ajoneuvoon ja sen kçyttéén liittyvçt ajoneuvolainsççdçnnén vaatimukset 1 h (Ajoneuvon soveltuvuus taksikçyttéén, vaadittavat asiapaperit, ajoneuvon varustelu) 4 h 2. Asiakaspalvelu taksissa ja kuljettajan tyésuhde Osion tavoitteena on kouluttaa taksinkuljettajasta asiakaspalvelun osaaja henkiléliikennealan nçkékulmasta sekç tuntea ja tunnistaa tyéntekijçn ja tyénantajan oikeudet ja velvollisuudet, sekç laadukkaan asiakaspalvelun vaatimukset Taksinkuljettajan vastuut, velvollisuudet ja oikeudet 1 h (Yleisvastuu kuljetettavista ja kuljetuksen suorituksesta, tyésopimuslaki, tyéaikalaki, vuosilomalaki, taksiliikennelaki, tçytettçvçt pçivçkirjat) 2.2. TyÉnantajan vastuut velvoitteet ja oikeudet 1 h (Kuljettaja tyéntekijçnç ja palvelussuhteeseen liittyvçt seikat, tyésopimuslaki, tyéaikalaki, vuosilomalaki, taksiliikennelaki) 2.3. Asiakaspalvelu (Asiakkaan odotukset ja tarpeisiin vastaaminen, palautteen vastaanottaminen ja 1 h kçsitteleminen, asiakkaan oikeudet ja velvollisuudet, taksiliikennelain laatuvaatimukset) 2.4. Taksipalvelujen laatu erilaiset kuljetustarpeet ja matkustajaryhmçt huomioon ottaen 2 h (Kuljettajan kçyttçytyminen, asiakkaan tarpeiden tunnistaminen ja niihin reagointi,

6 vuorovaikutus kuljetettavan kanssa, erilaisten matkustajien ja matkustajaryhmien avun tarpeen tunnistaminen ja avustaminen, matkustusmukavuuteen vaikuttaminen) 5 h 3. Taksat, taksoitus, perusmaksun soveltamisalue Osion tavoitteena on oikeaoppinen taksoitus, tunnistaa perusmaksun soveltamisalue, sekç taksa-asetuksen sisçllén ymmçrtçminen ja sisçistçminen. Erilaisten maksutapojen kçytçnnén toiminta Taksoitus: taksaluokat ja muut maksut 1 h (valtioneuvoston asetus taksiliikenteen kuluttajahinnoista) 3.2. Taksoitus kçytçnnéssç, hinnan arvioiminen 1 h (taksoitus perusmaksun soveltamisalueella ja sen ulkopuolella, hinnan arvioiminen etukçteen, etçisyyksien ja matka-aikojen arviointi) 3.3. Perusmaksun soveltamisalue 1 h (Perusmaksun soveltamisalueen kçsite, taksoitus alueen sisçllç ja ulkopuolella, edestakaisten kuljetusten taksoitus, paikallistuntemuksen merkitys) 3.4. Taksoitus eri kçytçnnén tilanteissa 1 h (Harjoitteita taksoituksesta kçytçnnén esimerkein) 3.5. Maksutavat 1 h (erilaisten maksukorttien erityispiirteet, kçteinen raha ja sen turvallinen kçsittely, muut laskutustavat ja yhteiskunnan maksamien kuljetusten veloitustavat) 3.6. Taksoituksen erityispiirteet 1 h (KELA, VPL- ja SHL-matkat, koululaiskuljetukset ja nçiden kyytien taksoituksen erityispiirteet) 6 h

7 4. AjonvÇlityspÇÇtteet, maksupççtteet ja taksamittarit Osion tavoitteena on tunnistaa ja oppia kçyttçmççn turvallisesti taksiajoneuvossa olevia erityisiç taksikçytéssç tarpeellisia laitteita, kuten taksamittari ja ajonvçlitys- ja maksupççtteet. LisÇksi osion jçlkeen opiskelija tunnistaa erityyppisiin taksiajoihin soveltuvan kaluston ja osaa toimia kalustolla kçytçnnén toimissa Taksamittarin kçytté 1 h (Eri mittarien kçyttéén tutustuminen, mittarin kçynnistçminen, eri toiminteisiin tutustuminen) 4.2. AjovÇlityspÇÇtteiden kçytté. 1 h (AjovÇlityspÇÇtteisiin tutustuminen, ajovçlityspççtteen tarjoaman tiedon hyédyntçminen kçytçnnén tyéssç) 4.3. Taksamittarin ja ajovçlityspççtteen kçytté kçytçnnén harjoittein. 1 h (Taksamittarien ja ajovçlityspççtteiden kçyttéén tutustuminen pienryhmçharjoituksina). 3 h 5. Kalusto Osion tavoitteena on tuntea taksiajoneuvo ja siihen liittyvçt varusteet ja asiakirjat Taksiajoneuvot 1 h (eri tyyppiset taksiajoneuvot ja niiden erityispiirteet, taksiajoneuvossa oleva vçlineisté ja niiden oikeaoppinen kçytté, taksikaluston pçivittçinen huolenpito, ajossa mukana pidettçvçt asiakirjat) 5.2. Taksiajoneuvot ja niissç oleva vçlineisté 1 h (Teknisten apuvçlineiden, turvalaitteiden ja viestimien oikea kçytté ja kiinnittçminen kuljetuksissa. Eri tyyppisiin taksiajoneuvoihin tutustuminen kçytçnnéssç ja niissç olevan vçlineistén kçytté kçytçnnén harjoittein pienryhmissç) 2 h 6. Taksi osana yhteiskuntaa Osion tavoitteena on ymmçrtçç taksiliikenteen merkitys osana yhteiskuntaa. Tiedostaa, missç eri yhteiskunnan tarpeissa taksilla on merkittçvç rooli, sekç osata toimia kçytçnnéssç kuljettajana osion kçsittelemien ryhmien kuljetuksissa.

8 6.1. ErityisasiakasryhmÇt I 1 h (Yhteiskunnan jçrjestçmçt koululais- ja pçivçhoitokuljetukset, nçiden ryhmien erityistarpeet ja merkitys taksiliikenteessç ja niihin liittyvçt kçytçnnét. Taksi joukkoliikenteen osana) 6.2. ErityisasiakasryhmÇt II 2 h (Yhteiskunnan jçrjestçmçt vammais- ja vanhusten kuljetukset, nçiden ryhmien erityistarpeet ja merkitys taksiliikenteessç ja niihin liittyvçt kçytçnnét. Matkojenyhdistelykeskusten toiminta. KELA:n suorakorvaus- ja valtakirjamenettelyt) 6.3. ErityisryhmiÇ palvelevan kaluston erityispiirteet 1 h (EsteettÉmÇt ajoneuvot ja niiden varusteet, paaritaksit, pyérçtuolin sitominen ja turvallinen ajotapa ja liikuntarajoitteisuuden huomioiminen) 4 h 7. Liikenneturvallisuus ja taksiliikenteen turvallisuus Osion tavoitteena on tunnistaa taksiliikenteen riskit liikenneturvallisuuteen, asiakkaiden turvallisuuteen ja henkilékohtaiseen turvallisuuteen liittyen. Osiossa perehdytççn liikenneturvallisuuteen, ammattikuljettajan rooliin liikenteen osana, kuljettajan tyéturvallisuuteen, sekç toimintatapoihin liikenneonnettomuustilanteissa Onnettomuuden kohtaaminen ja osallisuus 2 h (toiminta onnettomuustilanteessa, liikenneonnettomuudet, henkiléonnettomuudet, asiakirjat ja niiden tçyttçminen) 7.2. Ensiapu ja toiminta onnettomuustilanteissa 1 h (HÇtÇensiavun perusteet ja merkitys) 7.3. Yleinen liikenneturvallisuus, ennakoiva ajaminen, taloudellisuus-nçkékulma 1 h ammattiajossa. (ennakoiva ajotapa, onnettomuuksien vçlttçminen, ammattikuljettajan turvallinen, ympçristéystçvçllinen ja taloudellinen ajotapa eri tyyppisellç kalustolla) 7.4. Kuljettajan turvallisuus 1 h (HenkilÉkohtainen turvallisuus; tyéhén liittyvçt vaaratekijçt, niiden tunnistaminen, vçlttçminen ja ennakointi. Taksiliikenteen turvallisuus; asiakkaiden turvallinen kuljettaminen) 7.5. Kuljettajan tyékykyyn vaikuttavat seikat 1 h (Kuljettajan terveydentilan, fyysisen ja henkisen suorituskyvyn, ruokailutottumusten,

9 levon, vçsymyksen, liikunnan ja lççkkeiden vaikutukset tyé- ja ajokykyyn.) 6 h OpetusmenetelmÇt: Opetus toteutetaan lçhiopetuksena. Opiskelijoilla on kçytéssç luentomateriaalin lisçksi luennoilla lçpikçytçviç harjoitustehtçviç, kotitehtçviç, kertaustehtçviç aiheryhmistç, sekç opintoja tukevaa audiovisuaalista materiaalia. Luento-opetuksen lisçksi opetusta toteutetaan pienryhmissç ja avoimella keskustelulla esimerkiksi kokemukseen perustuvista arjen kçytçnnén tilanteista. Opetuksessa on kçytéssç myés taksilaitteistosimulaattori, sekç kalustoa kçytçnnén harjoitteita varten. Opetussuunnitelman yksi oppitunti on kestoltaan 45 minuuttia. Koulutuksen hyvçksytty suorittaminen edellyttçç 100% lçsnçolon opetuksessa.

LOGISTIIKAN PERUSTUTKINTO

LOGISTIIKAN PERUSTUTKINTO Etelä-Savon Koulutus Oy Etelä-Savon ammattiopisto LOGISTIIKAN PERUSTUTKINTO AUTONKULJETTAJA LINJA-AUTONKULJETTAJA YHDISTELMÄAJONEUVONKULJETTAJA Tutkinnon oppilaitoskohtainen opetussuunnitelma Etelä-Savon

Lisätiedot

JEDU tutkintokohtainen opetussuunnitelma, logistiikan perustutkinto

JEDU tutkintokohtainen opetussuunnitelma, logistiikan perustutkinto 2 3 JOHDANTO... 4 1. YLEISTÄ LOGISTIIKKA-ALAN PERUSTUTKINNOSTA... 4 1.1 LOGISTIIKKA-ALAN AMMATTIALAN KUVAUS JA ARVOPERUSTA... 4 1.2 ALAN ARVOT... 5 1.3 ALAN OSAAMISTARPEET... 5 1.4 TUTKINNON TAVOITTEET...

Lisätiedot

Tekniikan ja liikenteen ala. OPETUSSUUNNITELMA, 120 ov LOGISTIIKAN PERUSTUTKINTO Kuljetuspalvelujen koulutusohjelma Varastopalvelujen koulutusohjelma

Tekniikan ja liikenteen ala. OPETUSSUUNNITELMA, 120 ov LOGISTIIKAN PERUSTUTKINTO Kuljetuspalvelujen koulutusohjelma Varastopalvelujen koulutusohjelma Tekniikan ja liikenteen ala OPETUSSUUNNITELMA, 120 ov LOGISTIIKAN PERUSTUTKINTO Kuljetuspalvelujen koulutusohjelma Varastopalvelujen koulutusohjelma AUTONKULJETTAJA LINJA-AUTONKULJETTAJA YHDISTELMÄAJONEUVONKULJETTAJA

Lisätiedot

KESKI-UUDENMAAN AMMATTIOPISTO. Logistiikan perustutkinto. Kuljetuspalvelujen koulutusohjelma. Varastopalvelujen koulutusohjelma

KESKI-UUDENMAAN AMMATTIOPISTO. Logistiikan perustutkinto. Kuljetuspalvelujen koulutusohjelma. Varastopalvelujen koulutusohjelma KESKI-UUDENMAAN AMMATTIOPISTO OPETUSSUUNNITELMA Logistiikan perustutkinto Kuljetuspalvelujen koulutusohjelma Varastopalvelujen koulutusohjelma Keski-Uudenmaan OPETUSSUUNNITELMA 1 (6) LOGISTIIKAN PERUSTUTKINNON

Lisätiedot

ERÄ- JA LUONTO-OPPAAN AMMATTITUTKINTOON VALMISTAVA KOULUTUS 42 ov. Saamelaisalueen koulutuskeskus

ERÄ- JA LUONTO-OPPAAN AMMATTITUTKINTOON VALMISTAVA KOULUTUS 42 ov. Saamelaisalueen koulutuskeskus ERÄ- JA LUONTO-OPPAAN AMMATTITUTKINTOON VALMISTAVA KOULUTUS 42 ov Saamelaisalueen koulutuskeskus Ismo Joentakanen 21.2.2013 2 Sisällys 1. JOHDANTO... 3 2. MATKAILUN MERKITYS SAAMELAISALUEELLA... 3 2.1

Lisätiedot

4 LIIKENNETURVALLISUUSTYÖN KEHITTÄMINEN

4 LIIKENNETURVALLISUUSTYÖN KEHITTÄMINEN 29 4 Tässä luvussa on esitetty käsikirjamaisesti yleisiä, käytössä olevia ja hyviä liikenneturvallisuustyön muotoja. 4.1 Liikenneturvallisuustyön tarkoitus ja ohjaus Liikennekasvatuksella pyritään vaikuttamaan

Lisätiedot

OPPIMISYMPÄRISTÖN TURVALLISUUSOPAS MATKAILU-, RAVITSEMIS- JA TALOUSALA

OPPIMISYMPÄRISTÖN TURVALLISUUSOPAS MATKAILU-, RAVITSEMIS- JA TALOUSALA OPPIMISYMPÄRISTÖN TURVALLISUUSOPAS MATKAILU-, RAVITSEMIS- JA TALOUSALA Sisällysluettelo 1. Johdanto... 1 2.1 Lainsäädäntöperusta... 3 2.2 Vastuunjako työturvallisuudesta... 4 2.3 Tapaturma, ilmoittamisvelvoite

Lisätiedot

Helsingin kaupunki. Opetusvirasto

Helsingin kaupunki. Opetusvirasto Helsingin kaupunki Opetusvirasto AMMATILLINEN KOULUTUS OPETUSSUUNNITELMAN YHTEINEN OSA Helsingin palvelualojen oppilaitos Helsingin sosiaali- ja terveysalan oppilaitos Helsingin tekniikan alan oppilaitos

Lisätiedot

Hyvä kuntoutumiskäytäntö

Hyvä kuntoutumiskäytäntö Hyvä kuntoutumiskäytäntö Invalidiliiton kuntoutuspalvelut 1. Johdanto 5 2. Käsitteet 6 2.1 Toimintakyky 6 2.2 Kuntoutumistarve 6 2.3 Kuntoutusjärjestelmä 7 2.4 Kuntoutuminen 7 3. Asiakkaan näkökulma hyvässä

Lisätiedot

SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO Lähihoitaja OPETUSSUUNNITELMA JA NÄYTTÖTUTKINTOON VALMISTAVAN KOULUTUKSEN TOTEUTTAMISSUUNNITELMA

SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO Lähihoitaja OPETUSSUUNNITELMA JA NÄYTTÖTUTKINTOON VALMISTAVAN KOULUTUKSEN TOTEUTTAMISSUUNNITELMA SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO Lähihoitaja OPETUSSUUNNITELMA JA NÄYTTÖTUTKINTOON VALMISTAVAN KOULUTUKSEN TOTEUTTAMISSUUNNITELMA Voimassa1.8.2010 alkaen Tark. 9.8.2011 Tark. 1.8.2012 SISÄLLYS 1

Lisätiedot

Sosiaali ja terveysalan perustutkinto Näyttötutkintona

Sosiaali ja terveysalan perustutkinto Näyttötutkintona 2013 Sosiaali ja terveysalan perustutkinto Näyttötutkintona Ammatillisten tutkinnon osien muutokset 2013/ Tutkinnon perusteet 2010 Hyväksytty Seurakuntaopiston johtoryhmässä 24.5.2013 1 SISÄLLYS 1 SEURAKUNTAOPISTON

Lisätiedot

TUTKIMUKSEN TARKOITUS JA SUORITTAMISTAPA...4

TUTKIMUKSEN TARKOITUS JA SUORITTAMISTAPA...4 3 SISÄLTÖ 1 TUTKIMUKSEN TARKOITUS JA SUORITTAMISTAPA...4 1.1 TUTKIMUKSEN TAUSTA...4 1.2 TUTKIMUKSEN ETENEMINEN JA TEKOTAPA...4 2 HENKILÖSTÖN PALVELUOSAAMISEN KEHITTÄMISTARVE...5 2.1 PALVELUOSAAMISEN KEHITTÄMISEEN

Lisätiedot

SOTILASKULJETTAJAKOULUTUKSEN LAADUNHALLINNAN VAATIMUKSET JA KEHITTÄMINEN

SOTILASKULJETTAJAKOULUTUKSEN LAADUNHALLINNAN VAATIMUKSET JA KEHITTÄMINEN MAANPUOLUSTUSKORKEAKOULU SOTILASKULJETTAJAKOULUTUKSEN LAADUNHALLINNAN VAATIMUKSET JA KEHITTÄMINEN Diplomityö Kapteeni Henrikki Haapamäki Yleisesikuntaupseerikurssi 55 Maasotalinja Heinäkuu 2011 MAANPUOLUSTUSKORKEAKOULU

Lisätiedot

AMMATILLISEEN PERUSKOULUTUKSEEN OHJAAVA JA VALMISTAVA KOULUTUS

AMMATILLISEEN PERUSKOULUTUKSEEN OHJAAVA JA VALMISTAVA KOULUTUS AMMATILLISEEN PERUSKOULUTUKSEEN OHJAAVA JA VALMISTAVA KOULUTUS 1. OPETUSSUUNNITELMAN LAADINNAN LÄHTÖKOHDAT... 6 2. OPPILAITOKSEN ARVOT, MISSIO, VISIO... 6 2.1 Arvot... 6 2.2 Missio... 7 2.3 Visio... 7

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto, lähihoitaja

Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto, lähihoitaja Ammatillisen perustutkinnon opetussuunnitelma Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto, lähihoitaja 2015 Asiakaspalvelun ja tietohallinnan osaamisala Ensihoidon osaamisala Jalkojenhoidon osaamisala Kuntoutuksen

Lisätiedot

Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi joukkoliikennelain ja eräiden siihen liittyvien lakien muuttamisesta

Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi joukkoliikennelain ja eräiden siihen liittyvien lakien muuttamisesta 1 Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi joukkoliikennelain ja eräiden siihen liittyvien lakien muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi joukkoliikennelakia sekä

Lisätiedot

AUTOALAN PERUSTUTKINTO AJONEUVOASENTAJA OPETUSSUUNNITELMA JA JÄRJESTÄMISSUUNNITELMA

AUTOALAN PERUSTUTKINTO AJONEUVOASENTAJA OPETUSSUUNNITELMA JA JÄRJESTÄMISSUUNNITELMA Savonlinnan ammatti- ja aikuisopisto, Itä-Savon koulutuskuntayhtymä Pohjolankatu 4-6, PL 12 57201 SAVONLINNA puh. (015) 550 6000 (vaihde) fax. (015) 550 6215 www.samiedu.fi AUTOALAN PERUSTUTKINTO AJONEUVOASENTAJA

Lisätiedot

SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO. Valmistavan koulutuksen koulutussuunnitelma Lähihoitaja, Ylivieskan ammattiopisto

SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO. Valmistavan koulutuksen koulutussuunnitelma Lähihoitaja, Ylivieskan ammattiopisto SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO Valmistavan koulutuksen koulutussuunnitelma Lähihoitaja, Ylivieskan ammattiopisto 2 Sisällys 1. SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO... 4 1.1 NÄYTTÖTUTKINTOON VALMISTAVA

Lisätiedot

KAUNEUDENHOITOALAN AMMATILLISEN PERUSTUTKINNON PERUSTEET

KAUNEUDENHOITOALAN AMMATILLISEN PERUSTUTKINNON PERUSTEET KAUNEUDENHOITOALAN perustutkinto 2009 KOSMETOLOGIN KOULUTUSOHJELMA/OSAAMISALA KOSMETOLOGI KAUNEUDENHOIDON JA TUOTENEUVONNAN KOULUTUSOHJELMA/OSAAMISALA KOSMETIIKKANEUVOJA MÄÄRÄYS 26/011/2009 AMMATILLISEN

Lisätiedot

TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN PERUSTUTKINTO

TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN PERUSTUTKINTO TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN PERUSTUTKINTO 1. OPETUSSUUNNITELMAN LAADINNAN LÄHTÖKOHDAT... 1 2. OPPILAITOKSEN ARVOT, MISSIO, VISIO... 1 2.1 Arvot... 1 2.2 Missio... 2 2.3 Visio... 2 3. KOULUTUKSELLE ASETETUT

Lisätiedot

Rikosseuraamusalan tutkinto

Rikosseuraamusalan tutkinto Rikosseuraamusalan tutkinto Opinto-opas 2015-2016 RIKOSSEURAAMUSALAN TUTKINTO 90 op OPETUSSUUNNITELMA 2015 2016 Rikosseuraamusalan koulutuskeskus Vernissankatu 2A 01301 VANTAA Puh: 010 366 5000 www.rskk.fi

Lisätiedot

ALLE KOULUIKÄISET LAPSET

ALLE KOULUIKÄISET LAPSET 0 5 6 9 10 14 15 17 18 20 21 24 25 34 35 64 65 74 75 uhria/vuosi/ikäryhmän 100 000 asukasta Aikuisten velvollisuus on luoda lapsille mahdollisuuksia turvalliselle itsenäiselle liikkumiselle Liikkuminen

Lisätiedot

Selkokielinen materiaali. Selkokielelle mukauttanut Ester Rokka SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINNON NÄYTTÖTUTKINNON PERUSTEET

Selkokielinen materiaali. Selkokielelle mukauttanut Ester Rokka SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINNON NÄYTTÖTUTKINNON PERUSTEET Selkokielinen materiaali Selkokielelle mukauttanut Ester Rokka SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINNON NÄYTTÖTUTKINNON PERUSTEET 1 SISÄLLYS Alkupuhe... 2 1 SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINNON (LÄHIHOITAJA)

Lisätiedot

YRITTÄJÄN AMMATTITUTKINTO

YRITTÄJÄN AMMATTITUTKINTO Näyttötutkinnon perusteet YRITTÄJÄN AMMATTITUTKINTO Lausuntopyyntö 34/421/2012 Opetushallitus Utbildningsstyrelsen 2012 Sisällys YRITTÄJÄN AMMATTITUTKINTO... 1 Sisällys... 2 1 NÄYTTÖTUTKINNOT... 1 1.1

Lisätiedot

Yhteiskuntatieteiden, liiketalouden ja hallinnon koulutusala. OPETUSSUUNNITELMA, 120 ov LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO

Yhteiskuntatieteiden, liiketalouden ja hallinnon koulutusala. OPETUSSUUNNITELMA, 120 ov LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO Yhteiskuntatieteiden, liiketalouden ja hallinnon koulutusala OPETUSSUUNNITELMA, 120 ov LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO Asiakaspalvelun ja myynnin koulutusohjelma Talous- ja toimistopalvelujen koulutusohjelma

Lisätiedot

Tervetuloa opiskelemaan Etelä-Savon ammattiopistoon, Pieksämäen ammattikampukselle! Yrityksille ja yhteisöille. Ilmoittautuminen

Tervetuloa opiskelemaan Etelä-Savon ammattiopistoon, Pieksämäen ammattikampukselle! Yrityksille ja yhteisöille. Ilmoittautuminen Tervetuloa opiskelemaan Etelä-Savon ammattiopistoon, Pieksämäen ammattikampukselle! Tähän esitteeseen olemme koonneet koulutustarjontaa eri aloilta. Koulutuskokonaisuudet soveltuvat henkilöstökoulutukseksi

Lisätiedot

OPPAAN KÄYTTÄJÄLLE. Opetushallituksessa 25.5.2011. Eero K. Niemi. Opetusneuvos

OPPAAN KÄYTTÄJÄLLE. Opetushallituksessa 25.5.2011. Eero K. Niemi. Opetusneuvos Työryhmän jäsenet: Eero K. Niemi, pj. Sirpa Ropponen, siht. Silja Siltala Anna-Liisa Tarvainen Ari-Pekka Elovaara Saara Remes Dennis Pasterstein Ville Jaakola Opetushallitus Opetushallitus Kuntaliitto

Lisätiedot

LOGISTIIKKA-ALAN TYÖVOIMA- JA KOULUTUSTARPEET VAKKA-SUOMESSA, RAISIOSSA JA RAUMALLA

LOGISTIIKKA-ALAN TYÖVOIMA- JA KOULUTUSTARPEET VAKKA-SUOMESSA, RAISIOSSA JA RAUMALLA TURUN YLIOPISTON MERENKULKUALAN KOULUTUS- JA TUTKIMUSKESKUKSEN JULKAISUJA PUBLICATIONS FROM THE CENTRE FOR MARITIME STUDIES UNIVERSITY OF TURKU B 168 2009 LOGISTIIKKA-ALAN TYÖVOIMA- JA KOULUTUSTARPEET

Lisätiedot

SOTKAMON KUNNAN PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA

SOTKAMON KUNNAN PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA SOTKAMON KUNNAN PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA SOTKAMON KUNNAN PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA Hyväksytty Sivistystoimen lautakunta 14.6.2004 86 Voimassa 3. - 7. luokilla 1.8.2004 alkaen 8. luokilla

Lisätiedot

Moottorikelkkapalveluiden kuluttajaturvallisuuden tarkastuslista - Aloita lukemalla liitteen 1 ohjeet.

Moottorikelkkapalveluiden kuluttajaturvallisuuden tarkastuslista - Aloita lukemalla liitteen 1 ohjeet. Kuluttajaturvallisuusvalvonta / 13.12.2011 Moottorikelkkapalveluiden kuluttajaturvallisuuden tarkastuslista - Aloita lukemalla liitteen 1 ohjeet. Tarkastettavan kohteen taustatiedot Kohteen nimi (esim.

Lisätiedot