enorssin toiminta- ja taloussuunnitelma (TTS) Ver

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "enorssin toiminta- ja taloussuunnitelma (TTS) 2013-2014 Ver. 19.12.2013"

Transkriptio

1 enorssin toiminta- ja taloussuunnitelma (TTS) Ver Mikko Ripatti Mikko Horila Jani Kiviharju Pasi Kurttila Marjut Kleemola Juha Turpeinen Marita Kontoniemi Petteri Mulari

2 1. TOIMINTA Harjoittelukoulut, opettajankouluttajat ja opettajaopiskelijat jatkavat yhteistyötään erityisesti ohjatun harjoittelun kehittämiseksi enorssi-sopimuksen mukaisesti. Tavoitteena on luoda yhteistyömuotoja, joiden myötä jaetaan asiantuntijuutta, osaamista ja materiaaleja opetuksesta, ohjatusta harjoittelusta, tutkimus-, kokeilu- ja kehittämistoiminnasta sekä täydennyskoulutuksesta. Toiminnan tukemiseksi ja viestikanavaksi ylläpidetään enorssi.fi-portaalia. Portaali palvelee sekä opettajaopiskelijoita että harjoittelun ohjaajia ym. opettajankouluttajia. Portaali on kaikkien suomalaisten opettajien käytössä. 2. TOIMINTA-ALUEET, TAVOITTEET JA SISÄLLÖT Lukuvuonna jatketaan painotusta tutkimus-, kokeilu- ja kehittämistoimintaan sekä pyritään henkilöstön laajamittaiseen TVT-taitojen kehittämiseen ja verkoston vahvistamiseen hankkeiden myötä. Samalla olemassa olevaa toimintaa pyritään tekemään entistäkin näkyvämmäksi ja kartoitetaan uusia yhteistyömuotoja. 1 OHJATTU HARJOITTELU Toiminnan tavoite: 1.1 Ohjaajakoulutuksen jatkaminen ja kehittäminen Toiminnan sisältö: Koulutuksia järjestetään tänä vuonna seuraavan periaatteen mukaan: moduuli 1:een (Ohjauksen perusteet) perustuvia koulutuksia koulukohtaisesti moduuli 2:een (Ohjauksen eri mahdollisuuksia) perustuvia koulutuksia alueellisesti moduuli 3:een (Ohjauksen tutkimus) perustuva koulutus jatkuu valtakunnallisesti ohjaajakouluttajakurssi toteutuu lukuvuonna Osaava 3:een liittyvän TVT-painotteisen ohjaajakurssin suunnittelu työryhmässä käynnistyy. Toteutetaan ohjaajakouluttajien täydennyskoulutus seuraavassa enorssi-seminaarissa. 1.2 Harjoittelun ohjauksen kehittäminen 1.3 Ohjatun harjoittelun palautejärjestelmän kehittäminen Kehitetään ja laajennetaan edelleen ohjaajakoulutusportaalia ohjaajien, ohjaajakouluttajien ja opettajaopiskelijoiden työvälineeksi ja materiaalipankiksi. Palautteiden keräämisessä käytetään elomake-palvelua. Lukuvuonna käytetään normaalia, suppeampaa kyselyä, jotta pitkittäisvertailu mahdollistuu. Annetaan palautetta valtakunnallisen harjoittelijapalautteen kysymyksiin. Hyödynnetään tuloksia koulukohtaisten ohjaajakoulutusten sisällöissä.

3 2 TUTKIMUS-, KOKEILU- JA KEHITTÄMISTOIMINTA (TutKoKe) Toiminnan tavoite: 2.1 Yksikkökohtaisten TutKoKestrategioiden toteuttaminen ja päivittäminen Toiminnan sisältö: TutKoKe-koordinaattorit organisoivat tutkimus-, kokeiluja kehittämistoimintaa omissa yksiköissään yhteistyössä oman yliopiston eri laitosten ja muiden toimijoiden kanssa. Päivitetään kaikkien harjoittelukoulujen tutkimus-, kokeilu- ja kehittämisstrategiat ja julkaistaan linkitetään strategiat enorssin portaaliin. 2.2 TutKoKe-toiminnan yhteistyön ja näkyvyyden lisääminen Kehitetään asiantuntija- ja julkaisurekisteriä sekä jatketaan harjoittelukoulujen TutKoKe-verkoston yhteistyötä järjestämällä verkostotapaamisia ja seminaareja. Kehitetään harjoittelukoulujen TutKoKe-toimintaa esitteleviä julkaisukanavia (enorssi-portaali, TutKoKewiki, TutKoKe-lehti) Perustetaan TutKoKe-toimintaa esittelevä säännöllisesti ilmestyvä sähköinen uutiskirje. Ohjeistus TutKoKetoiminnan koordinoimiseksi omassa yksikössä TutKoKe-toimintaan liittyvän täydennyskoulutuksen järjestäminen Harjoittelukoulut järjestävät täydennyskoulutusta sekä yksiköittäin että yhdessä alueellisten toimijoiden kanssa. 3 OPETUSSUUNNITELMATYÖ Toiminnan tavoite: 3.1. Perusopetuksen OPS tyoskentely enorssi-verkostossa 3.2 Valtakunnallinen ja alueellinen vaikuttaminen sekä koulutuspalveluiden tarjoaminen 3.3 OPS tukimateriaalin hyödyntäminen Toiminnan sisältö: Harjoittelukouluissa jatketaan koulukohtaisen perusopetuksen opetussuunnitelmatyötä OPH:n tiekartan mukaisesti yhteistyössä opettajankoulutusyksiköiden kanssa. Toteutetaan alueellista OPS-täydennyskoulutusta yhteistyössä OPH:n ja AVI:en kanssa. Opettajaksi opiskelevat otetaan aktiivisesti mukaan OPS-työhön. Käynnistetään erillisellä rahoituksella OPStuki2016- hanke. Ops-työhön liittyvässä koulukohtaisessa työskentelyssä ja toteutettavissa koulutuksissa käytetään verkoston tuottamia tukimateriaaleja sekä kerätään käyttökokemuksia. 3.4 Tutkimus OPS-prosessissa Käynnistetään OPS-prosessin tutkimusta yhdessä eri normaalikoulujen, opettajankoulutuksen henkilöstön sekä TutKoKe- koordinaattorien kanssa. 3.5 TVT:n hyödyntäminen OPStyössä OPS-työssä hyödynnetään Wikispaces-verkkopalveluun tuotettuja materiaaleja.otetaan käyttöön enorssiverkoston OPS-työkalupakki, johon dokumentoidaan kunkin harjoitelukoulun ops-prosessia.

4 4 TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN OPETUSKÄYTÖN KEHITTÄMINEN Toiminnan tavoite: 4.1 Tieto- ja viestintätekniikan opetuskäytön kehittäminen 4.2 Koulu 3.1-hankkeen jatkaminen 4.3 Osaava-ohjelma, Norssiope.fihanke 4.4 Muuttuva oppimaisemahankkeen (itec/ tila- ja laiteratkaisut) jatkaminen 4.5 Opetusmateriaalien tuottaminen ja kehittäminen Toiminnan sisältö: Kokeillaan, kehitetään ja sovelletaan jatkuvasti kehittyvää teknologiaa kouluympäristössä, ohjatussa harjoittelussa ja opetuksessa (laitteet, ohjelmistot ja palvelut). Osallistutaan ajankohtaisiin tutkimushankkeisiin ja haetaan aktiivisesti lisärahoitusta eri kanavien kautta. Saatetaan loppuun enorssin ja Helsingin yliopiston Viikin normaalikoulun yhteistyöhanke. Hanke päättyy 12/2013. Jatketaan enorssin ja Helsingin yliopiston Viikin normaalikoulun Norssiope.fi-yhteistyöhanketta. Syksyn aikana siirrytään liukuen vaiheesta II vaiheeseen III. Hankkeessa laajennetaan harjoittelukoulun henkilöstön TVT-taitoja ja jaetaan asiantuntijuutta. Käynnistetään Norssiope.fi IV-hankkeen suunnittelu. enorssin ja Oulun normaalikoulun yhteistyöhankkeet jatkuvat. Harjoittelukoulut ovat mukana pilotoimassa Euroopan laajuisia skenaarioita itec-hankkeessa. Hankkeen viides ja samalla viimeinen pilotointisykli toteutetaan kuluvan lukuvuoden aikana. Tila- ja laiteratkaisuiden osalta harjoittelukoulut tuottavat sisältöä yhteiseen tietokantaan (www.oppimaisema.fi). Tuotetaan ja kehitetään opiskelijoille ja opettajille monipuolista opetus- ja tukimateriaalia enorssiportaalissa. 4.6 Verkko-opetus Suunnitellaan ja järjestetään monimuotoista verkkoopetusta lukiossa ja perusasteella. Edelleenkehitetään lukiokoulutuksen verkkokurssitarjontaa ja aktivoidaan verkkokurssitarjottimen käyttöä. Lisätään opettajaopiskelijoille ohjausta ja mahdollisuuksia osallistua verkko-opetuksen suunnitteluun ja toteutukseen. 4.7 TVT-strategian kehittäminen ja seuranta Koulukohtaisten TVT-strategioiden kehittäminen, päivittäminen, julkaiseminen sekä seuranta Lukiohanke (LUTO) Tulevaisuuden lukion avoin toimintakulttuurihanke LUTO käynnistyy. Hanke painottaa yhteisöllistä työskentelytapaa ja jakamisen kulttuuria kaikissa harjoittelukoulujen lukioissa. Hankkeessa kokeillaan, testataan ja kehitetään eri oppimisalustojen, digitaalisten välineiden, e-materiaalien ja sähköisten kokeiden toimivuutta. 4.9 Tieto- ja viestintätekniikan hyödyntämisen vaikuttavuuden tutkiminen. Selvitetään mahdollisuuksia monialaiseen tutkimusyhteistyöhön (opettajankoulutuslaitokset, TutKoKe jne.) TVT-strategioihin sekä opettajien ja opiskelijoiden TVT-taitojen todentamiseen liittyen.

5 TOIMINTASUUNNITELMA Tavoitteiden pohjalta järjestetään toimintaa lukuvuonna seuraavasti: Johtoryhmä Vastaa yhteistyöverkoston toiminnasta asetettujen tavoitteiden ja ohjaavien asiakirjojen suuntaisesti. Vastaa hankkeen taloudesta. Kehittää yhteistyötä: OKL:t, OKM, OPH, SOOL ym. Projektivastaava koordinoi kaikkea käytännön toimintaa, valmistelee seminaarit, kokoukset, asiakirjat ym, ylläpitää ja kehittää portaalia, tiedottaa jne. Tavoitteena on tukea kansainvälistymiseen liittyvää toimintaa enorssin verkostojen kautta. Seminaarit ja tapaamiset: enorssin syysseminaari Jyväskylässä enorssin arviointiseminaari/suhon kevätpäivät Joensuussa TutKoKe-koordinaattoriryhmän kokoontuminen Oulussa TutKoKe-koordinaattoriryhmän kokoontuminen Rovaniemellä keväällä 2014 OPS-koordinaattorien kokoontuminen helmikuussa 2014 Lisäksi eri verkostojen tapaamisia pitkin lukuvuotta myöhemmin ilmoitettavina ajankohtina. Oppilaskuntatoiminta Oppilaskuntapäivät , Joensuu oppilaskuntatoiminnan vahvistaminen enorssi.fi-portaalin kehittäminen Opettajankouluttajien kiinnostuksen herättäminen Yhteinen tutkimus-, kokeilu- ja kehittämistoiminta näkyväksi Sisällön laajentaminen Palvelujen kehittäminen Työryhmät ja niiden keskeiset tavoitteet: Tarkemmat suunnitelmat löytyvät enorssi-portaalista (Yhteistyöverkosto -> Arkisto -> sekä ). Tutkimus,- kokeilu- ja kehittämisyhteistyö (TutKoKe) Toiminnan organisointi ja markkinointi Yksiköiden verkostuminen ja yhteistyöhankkeet Sisältönä keskeiset toiminta-alueet, erityisesti ohjattu harjoittelu Tuotetaan tutkimustuloksia harjoittelukoulujen TVT-strategiatyöstä, henkilökunnan TVT-osaamisesta sekä opetusharjoittelijoiden TVT-osaamisesta. Ohjaajakoulutus Ohjaajakouluttajien portaalin kehittäminen ja koulutusyhteistyö Alueelliset ohjaajakoulutukset. Koulutuksia järjestetään tänä vuonna seuraavan periaatteen mukaan: o moduuli 1:een perustuvia koulutuksia koulukohtaisesti o moduuli 2:een perustuvia koulutuksia alueellisesti o moduuli 3:een perustuva koulutus jatkuu valtakunnallisesti o ohjaajakouluttajakurssi toteutuu lukuvuonna

6 Opetussuunnitelmatyö Alueellinen ja kansallinen vaikuttaminen Yhteistyö Opetushallituksen kanssa Tutkimuksen ja TVT:n hyödyntäminen OPS-prosessissa OPS-työkalupakin rakentaminen Tieto- ja viestintätekniikan opetuskäytön kehittäminen Kokeillaan ja sovelletaan jatkuvasti kehittyvää teknologiaa kouluympäristössä, ohjatussa harjoittelussa ja opetuksessa (laitteet, ohjelmistot ja palvelut). Osallistutaan ajankohtaisiin tutkimushankkeisiin ja haetaan aktiivisesti lisärahoitusta eri kanavien kautta. Jatketaan Norssiope.fi-hanketta Valmistellaan ja otetaan käyttöön harjoittelukoulujen uusi TVT-strategia Aloitetaan LUTO-hanke Yhdyshenkilöt harjoittelukouluilla Ajankohtaisen tiedotuksen lisääminen Tiedonkulku täsmällistä ja oikein kohdentuvaa (opettajat, opiskelijat, johtoryhmä) Portaalin koulukohtaisten tietojen päivittäminen Henkilökohtaiset palaverit, rekrytointi projekteihin, seminaarijärjestelyt jne. Portaalin yksikkökohtaisten yhteystietojen ylläpitäminen (yhdyshenkilö, opettajankoulutuksen yhdyshenkilö, TutKoKe-koordinaattori, OPS-koordinaattori, TVTvastaava, ohjaajakoulutuksen vastuuhenkilö, opetusharjoittelun arviointiryhmä) Yhdyshenkilöt OKL:ssa Ajankohtaisen tiedotuksen lisääminen Tiedonkulku täsmällistä ja oikein kohdentuvaa (henkilöstö, opiskelijat, johto) Henkilökohtaiset palaverit, rekrytointi projekteihin, seminaarijärjestelyt jne. TYHY Mahdollisesti yhteisen Tyhy-suunnitelman rungon laatiminen Tyhy-toiminnan kehittäminen yksiköissä Tyhy-suunnitelmien ajantasaistaminen Materiaalin toimittaminen portaaliin

7 TALOUSSUUNNITELMA Lukuvuosi Budjetti Siirtynyttä rahaa vuodelle lukuvuodelle ,00 Harjoittelukoulujen maksuosuudet ,00 Käytössä yhteensä ,00 Taloussuunnitelma Yhteistyöverkoston budjetti lukuvuodelle ,00 1. Vuosiviikkotuntikohdennukset Koordinaattori Nimi Yksikkö Korvaus (vvh) Projektivastaava Mikko Horila Tampere 6 Ohjaajakoulutus (sisällöt) Katriina Vartiainen Turku 2 Ohjaajakoulutus (tekniikka) Markku Lang Oulu 1 OKL-yhteistyö Juha Turpeinen Oulun OKL 1 Verkko-opetus (Ari Myllyviita) Helsinki 1 TutKoKe-verkoston koordinointi Olli-Pekka Salo Jyväskylä 1 yhteensä =12vvh Vuosiviikkotuntikohdennukset yhteensä (12 * 2000,00 ) ,00 2. Muut kulut Seminaarit 2500,00 Matkustus ja päivärahat 3500,00 Luentopalkkiot 1500,00 Sijaiskulut 2000,00 Materiaali, ATK -laitteet ja palvelut 1000,00 Hallinto 500,00 TVT-ryhmä 2000,00 TutKoKe-ryhmä 3000,00 OPS-ryhmä 3000,00 Ohjaajakoulutuksen ryhmä 2000,00 Oppilaskuntatoiminta 1000,00 TYHY-toiminta 1000,00 Muut kulut 2000,00 Muut kulut yhteensä ,00 Kaikki kulut yhteensä ,00 Savonlinnassa Mikko Ripatti, johtava rehtori enorssin pj.

8 Lisäksi enorssi-toimintaa tapahtuu mm. seuraavissa ryhmissä/toimintamuodoissa: Osallistava koulu Yhteisöllisyyden ja vuorovaikutuksen lisääminen Oppilaskuntatoiminnan kehittäminen Hyvien käytänteiden jakaminen Oppilaskuntien tapaaminen Kielten opetuksen kehittäminen Kielten opettajien verkostuminen Harjoittelun ja ohjauksen kehittäminen Materiaalin toimittaminen ja julkaiseminen portaalissa Erilaisen oppijan tuki Monikulttuurisuusopetuksen kehittäminen Ohjatun harjoittelun kehittäminen Yhteisen materiaalin toimittaminen portaaliin Kodin ja koulun yhteistyö Toimivien käytänteiden etsiminen ja kokeileminen Ohjatun harjoittelun yhdistäminen toimintaan Tiedon jakaminen portaalissa Yrittäjyyskasvatus Portaalin ylläpitäminen Ajankohtaisista hankkeista tiedottaminen

Tieto- ja viestintätekniikan strategian toimeenpanosuunnitelma 2013 2016 OULUN YLIOPISTON HARJOITTELUKOULU

Tieto- ja viestintätekniikan strategian toimeenpanosuunnitelma 2013 2016 OULUN YLIOPISTON HARJOITTELUKOULU Tieto- ja viestintätekniikan strategian toimeenpanosuunnitelma 2013 2016 OULUN YLIOPISTON HARJOITTELUKOULU Harjoittelukoulut ovat asiantuntija- ja edelläkävijäyhteisöjä tieto- ja viestintätekniikan laaja-alaisessa

Lisätiedot

SELVITYS OPETTAJAKSI OPISKELEVIEN TIETO- JA VIESTINTÄTEKNISESTÄ TOIMINTAYMPÄRISTÖSTÄ HARJOITTELUKOULUILLE SUUNNATUN KYSELYN YHTEENVETO

SELVITYS OPETTAJAKSI OPISKELEVIEN TIETO- JA VIESTINTÄTEKNISESTÄ TOIMINTAYMPÄRISTÖSTÄ HARJOITTELUKOULUILLE SUUNNATUN KYSELYN YHTEENVETO Tekes Opetus- ja kulttuuriministeriö SELVITYS OPETTAJAKSI OPISKELEVIEN TIETO- JA VIESTINTÄTEKNISESTÄ TOIMINTAYMPÄRISTÖSTÄ HARJOITTELUKOULUILLE SUUNNATUN KYSELYN YHTEENVETO Loistavaa verkostoyhteistyötä

Lisätiedot

Joensuun normaalikoulun tieto- ja viestintätekniikan strategia 2013-2016

Joensuun normaalikoulun tieto- ja viestintätekniikan strategia 2013-2016 Joensuun normaalikoulun tieto- ja viestintätekniikan strategia 2013-2016 1 Joensuun normaalikoulun tieto- ja viestintätekniikan strategia vuosille 2013-2016 perustuu Suomen harjoittelukoulujen tieto- ja

Lisätiedot

Kouvolan työpaja 1. Ohjelma: *) Kahvitauko työskentelyn lomassa

Kouvolan työpaja 1. Ohjelma: *) Kahvitauko työskentelyn lomassa Kouvolan työpaja 1 Ohjelma: 8.45 9.15 Aamukahvit 9.15 9.20 Tervetuloa! (Virve Schmarzoch) 9.20 9.45 Mikä on OPStuki 2016? 9.45 12.00 Opetussuunnitelma 2016 Mikä muuttuu? 12.00 13.00 Lounas (omakustanteinen)

Lisätiedot

OPStuki 2016 Paikallisen opetussuunnitelmaprosessin tukikoulutus

OPStuki 2016 Paikallisen opetussuunnitelmaprosessin tukikoulutus OPStuki 2016 Paikallisen opetussuunnitelmaprosessin tukikoulutus Helsingin yliopiston Viikin normaalikoulu Ulla Ilomäki-Keisala ulla.ilomaki-keisala@helsinki.fi 040-189 8959 MIKÄ ON? OPStuki 2016 Paikallisen

Lisätiedot

Keravan kaupunki Kasvatus- ja opetustoimi. Tieto- ja viestintätekniikan opetuskäytön suunnitelma 2015-2020

Keravan kaupunki Kasvatus- ja opetustoimi. Tieto- ja viestintätekniikan opetuskäytön suunnitelma 2015-2020 Keravan kaupunki Kasvatus- ja opetustoimi Tieto- ja viestintätekniikan opetuskäytön suunnitelma 2015-2020 1. JOHDANTO 1.1. Jatkuvasti kehittyvä tietoyhteiskunta Käynnissä oleva nopea teknologinen kehitys

Lisätiedot

Opetuksen TVT -strategia

Opetuksen TVT -strategia Opetuksen TVT -strategia Asiakasnäkökulma Verkko-opetustarjonta parantaa opiskelijan mahdollisuuksia yksilöllisiin ja joustaviin valintoihin ja tukee opintojen henkilökohtaistamista. Verkkoopetus vähentää

Lisätiedot

SELVITYS OPE.FI III -TASON KOULUTUKSEEN SOVELTUVISTA OPINTOJAK- SOISTA JA KURSSEISTA

SELVITYS OPE.FI III -TASON KOULUTUKSEEN SOVELTUVISTA OPINTOJAK- SOISTA JA KURSSEISTA SELVITYS OPE.FI III -TASON KOULUTUKSEEN SOVELTUVISTA OPINTOJAK- SOISTA JA KURSSEISTA Maarit Tiainen Ulla Ritvanen Sari Tervonen Oppimiskeskus Kuopion yliopisto Syyskuu 2004 Sisältö 1 Johdanto... 4 2 Selvityksen

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2008

TOIMINTASUUNNITELMA 2008 TOIMINTASUUNNITELMA 2008 VARSINAIS-SUOMEN SOSIAALIALAN OSAAMISKESKUS OY VASSO AB Hyväksytty yhtiökokouksessa 22.11.2007 SISÄLLYSLUETTELO: sivu 1. YLEISTÄ... 3 2. VASSON PERUSTEHTÄVÄT, VISIO JA TOIMINTA-AJATUS...

Lisätiedot

Tieto- ja viestintätekniikan opetuskäytön (TVT) strategia ja toimintasuunnitelma

Tieto- ja viestintätekniikan opetuskäytön (TVT) strategia ja toimintasuunnitelma Tieto- ja viestintätekniikan opetuskäytön (TVT) strategia ja toimintasuunnitelma Vaasan kaupungin sivistystoimi Suunnitelman Rakenteen laadinta tarkistus 30.5.2013 Vaasan kaupungin sivistystoimen TVT-ryhmän

Lisätiedot

Ari Myllyviita, hankekoordinaattori, Norssiope. fi hankkeet kemian opettaja, Helsingin yliopiston Viikin normaalikoulu

Ari Myllyviita, hankekoordinaattori, Norssiope. fi hankkeet kemian opettaja, Helsingin yliopiston Viikin normaalikoulu enorssin OSAAVA-hankkeet Ari Myllyviita, hankekoordinaattori, Norssiope. fi hankkeet kemian opettaja, Helsingin yliopiston Viikin normaalikoulu "Eilispäivän kouluissa toissapäivän opettajat valmistavat

Lisätiedot

LAUKAAN KUNTA SIVISTYSTOIMEN TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN OPETUSKÄYTÖN STRATEGIA 2015-2018

LAUKAAN KUNTA SIVISTYSTOIMEN TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN OPETUSKÄYTÖN STRATEGIA 2015-2018 0 LAUKAAN KUNTA SIVISTYSTOIMEN TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN OPETUSKÄYTÖN STRATEGIA 2015-2018 Tiivistelmä Tämä on Laukaan kunnan tieto- ja viestintätekniikan opetuskäytön strategia vuosille 2015 2018. Strategian

Lisätiedot

ISOVERSTAAN STRATEGIAN ARVIOINTIRAPORTTI VUODELTA 2010. Tammikuu 2011

ISOVERSTAAN STRATEGIAN ARVIOINTIRAPORTTI VUODELTA 2010. Tammikuu 2011 ISOVERSTAAN STRATEGIAN ARVIOINTIRAPORTTI VUODELTA 2010 Tammikuu 2011 Sisältö 1.0. ISOVERSTAAN STRATEGIAN ARVIOINNIN LÄHTÖKOHTIA... 3 1.1. ISOverstaan arviointiryhmän kokoonpano ja osallistuminen työskentelyyn

Lisätiedot

KARELIA/TASO 2014. Vuoden 2014 kehittämisen painopisteet ja tulostavoitteet. Hyväksytty 10.12.2013 Karelia-ammattikorkeakoulun hallituksessa

KARELIA/TASO 2014. Vuoden 2014 kehittämisen painopisteet ja tulostavoitteet. Hyväksytty 10.12.2013 Karelia-ammattikorkeakoulun hallituksessa KARELIA/TASO 2014 Vuoden 2014 kehittämisen painopisteet ja tulostavoitteet Hyväksytty 10.12.2013 Karelia-ammattikorkeakoulun hallituksessa SISÄLLYSLUETTELO 1. KARELIA/TASO YHTEISET TAVOITTEET 2014 3 2.

Lisätiedot

SELVITYS LUKION VERKKO-OPPIMISEN KOULUTUSTARJONNAN HYVISTÄ KÄYTÄNTEISTÄ HELSINGIN OPETUSVIRASTOLLE

SELVITYS LUKION VERKKO-OPPIMISEN KOULUTUSTARJONNAN HYVISTÄ KÄYTÄNTEISTÄ HELSINGIN OPETUSVIRASTOLLE 1 (21) SELVITYS LUKION VERKKO-OPPIMISEN KOULUTUSTARJONNAN HYVISTÄ KÄYTÄNTEISTÄ HELSINGIN OPETUSVIRASTOLLE 22.12.2010 Humap Oy: Terhikki Rimmanen ja Pertti Siekkinen Humap Oy Humap Oy Vapaudenkatu 43 L16

Lisätiedot

Kehittämistä ja kestäviä ratkaisuja. Nuorten tieto- ja neuvontatyön kehittämiskeskus Koordinaatin toimintakertomus 2013

Kehittämistä ja kestäviä ratkaisuja. Nuorten tieto- ja neuvontatyön kehittämiskeskus Koordinaatin toimintakertomus 2013 Kehittämistä ja kestäviä ratkaisuja Nuorten tieto- ja neuvontatyön kehittämiskeskus Koordinaatin toimintakertomus 2013 1 Kehittämistä ja kestäviä ratkaisuja Nuorten tieto- ja neuvontatyön kehittämiskeskus

Lisätiedot

Rauman normaalikoulu Tieto- ja viestintätekniikan strategian toimeenpanosuunnitelma 2013-2016

Rauman normaalikoulu Tieto- ja viestintätekniikan strategian toimeenpanosuunnitelma 2013-2016 Rauman normaalikoulu Tieto- ja viestintätekniikan strategian toimeenpanosuunnitelma 2013-2016 Rauman normaalikoulun TVT-strategian toimeenpanosuunnitelma 1. Kehittämiskohteet ja toimenpiteet Rauman normaalikoulun

Lisätiedot

Kalevan Nuorten Liitto Toimintasuunnitelma 2011. Hyväksytty valtuuston syyskokouksessa 20. 21.11.2010

Kalevan Nuorten Liitto Toimintasuunnitelma 2011. Hyväksytty valtuuston syyskokouksessa 20. 21.11.2010 Kalevan Nuorten Liitto Toimintasuunnitelma 2011 Hyväksytty valtuuston syyskokouksessa 20. 21.11.2010 1 KALEVAN NUORTEN LIITTO RY TOIMINTASUUNNITELMA 2011 Sisällysluettelo JOHDANTO 1. JÄRJESTÖTOIMINTA 1.1.

Lisätiedot

Työmme hyvinvoinnin puolesta JULKAISUJA 1/2013

Työmme hyvinvoinnin puolesta JULKAISUJA 1/2013 Työmme hyvinvoinnin puolesta JULKAISUJA 1/2013 Toimintasuunnitelma 2013 Toimintasuunnitelma 2013 VARSINAIS-SUOMEN SOSIAALIALAN OSAAMISKESKUS OY VASSO AB VASSO Toimintasuunnitelma 2013 1 SISÄLLYS 1. YLEISTÄ

Lisätiedot

Kansainvälisyys halutaan osaksi opiskelijoiden ammattitaitoa ja siihen pyritään seuraavin keinoin:

Kansainvälisyys halutaan osaksi opiskelijoiden ammattitaitoa ja siihen pyritään seuraavin keinoin: POHJOISEN KESKI-SUOMEN OPPIMISKESKUS Opetussuunnitelma 2003-04 3.2.1 Kansainvälisyyteen kasvu Kansainvälisyyteen kasvun tavoitteena tulee olla, että opiskelija tulee toimeen monikulttuurisessa ympäristössä

Lisätiedot

TIETO JA VIESTINTÄTEKNIIKAN OPETUSKÄYTÖN SUUNNITELMA 2012 2016. 2012 Kasvatus ja opetustoimi

TIETO JA VIESTINTÄTEKNIIKAN OPETUSKÄYTÖN SUUNNITELMA 2012 2016. 2012 Kasvatus ja opetustoimi TIETO JA VIESTINTÄTEKNIIKAN OPETUSKÄYTÖN SUUNNITELMA 2012 2016 2012 Kasvatus ja opetustoimi Sisällys 1. Johdanto... 1 2. Turun kasvatus- ja opetustoimen TVT-opetuskäytön visio... 2 3. TVT-suunnitelman

Lisätiedot

Tilannekatsaus kevät 2015

Tilannekatsaus kevät 2015 Tilannekatsaus kevät 2015 Tieto- ja viestintätekniikan opetuskäytön suunnitelma 2012-2016 SIVISTYSTOIMIALA 5. toukokuuta 2015 Kasvatuksen ja opetuksen TVT-ryhmä Tilannekatsaus kevät 2015 Tieto- ja viestintätekniikan

Lisätiedot

Kanuuna-verkoston kohderyhmänä ovat yli 40 000 asukkaan kunnat. Kanuuna-kunnissa 1 asuu noin 60 % Suomen alle 29-vuotiaista (lähde: Tilastokeskus).

Kanuuna-verkoston kohderyhmänä ovat yli 40 000 asukkaan kunnat. Kanuuna-kunnissa 1 asuu noin 60 % Suomen alle 29-vuotiaista (lähde: Tilastokeskus). KANUUNA KAUPUNKIMAISEN NUORISOTYÖN KEHITTÄMISVERKOSTO Toimintasuunnitelma 2015 Verkoston tausta ja toimintamuodot Kanuuna on toiminut vuodesta 2006 alkaen. Sen jäsenmäärä on jatkuvasti kasvanut ja toiminta

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS 2013

TOIMINTAKERTOMUS 2013 16.4.2014 TOIMINTAKERTOMUS 2013 On kuitenkin samalla ilmeistä, että Osaava-hanke on poikkeuksellisen kattava hanke, jolla on mahdollisuuksia tartuttaa koko koululaitos uusilla ajatuksilla. (Ohjelman väliarviointi

Lisätiedot

Kaukametsän opiston ylläpitäjänä ja toimialueena on Kajaanin kaupunki. Opiston uusi ylläpitämislupa tulee voimaan 1.1.2013

Kaukametsän opiston ylläpitäjänä ja toimialueena on Kajaanin kaupunki. Opiston uusi ylläpitämislupa tulee voimaan 1.1.2013 0 KAUKAMETSÄN OPISTON PERUSTIEDOT Kaukametsän opiston juuret ulottuvat vuoteen 1920, jolloin Kajaanin kansalaisopisto aloitti toimintansa. Opistotoiminta lakkautettiin vuonna 1932. Kajaanin maalaiskuntaan

Lisätiedot

Kalevan Nuorten Liitto Toimintasuunnitelma 2012. Hyväksytty valtuuston kokouksessa Kuopiossa 27.11.2011

Kalevan Nuorten Liitto Toimintasuunnitelma 2012. Hyväksytty valtuuston kokouksessa Kuopiossa 27.11.2011 Kalevan Nuorten Liitto Toimintasuunnitelma 2012 Hyväksytty valtuuston kokouksessa Kuopiossa 27.11.2011 1 KALEVAN NUORTEN LIITTO RY TOIMINTASUUNNITELMA 2012 Sisällysluettelo JOHDANTO 1. JÄRJESTÖTOIMINTA

Lisätiedot

MEDIA JA KULTTUURI Monilukutaito (L4) Kulttuurinen osaaminen, vuorovaikutus ja ilmaisu (L2)

MEDIA JA KULTTUURI Monilukutaito (L4) Kulttuurinen osaaminen, vuorovaikutus ja ilmaisu (L2) Sivu 1/33 Työsuunnitelma 1. Koulun perustiedot Koulu: Aleksis Kiven koulu Ylläpitäjä: Siuntion kunta Opetuskieli: Suomi Oppilasmäärä: 394 Opettajien määrä: 37 Koulunkäyntiavustajien määrä: 12 Henkilökunnan

Lisätiedot

SELVITYS OPETTAJAKSI OPISKELEVIEN TIETO- JA VIESTINTÄTEKNISESTÄ TOIMINTAYMPÄRISTÖSTÄ YLIOPISTOILLE SUUNNATUN KYSELYN YHTEENVETO

SELVITYS OPETTAJAKSI OPISKELEVIEN TIETO- JA VIESTINTÄTEKNISESTÄ TOIMINTAYMPÄRISTÖSTÄ YLIOPISTOILLE SUUNNATUN KYSELYN YHTEENVETO Tekes Opetus- ja kulttuuriministeriö SELVITYS OPETTAJAKSI OPISKELEVIEN TIETO- JA VIESTINTÄTEKNISESTÄ TOIMINTAYMPÄRISTÖSTÄ YLIOPISTOILLE SUUNNATUN KYSELYN YHTEENVETO Asia on mielettömän tärkeä 25.10.2011

Lisätiedot

Osaava Etelä-Kymenlaakso. TVT-opetuskäytön strategia ja toimeenpanosuunnitelma vuosille 2013-2016

Osaava Etelä-Kymenlaakso. TVT-opetuskäytön strategia ja toimeenpanosuunnitelma vuosille 2013-2016 Osaava Etelä-Kymenlaakso TVT-opetuskäytön strategia ja toimeenpanosuunnitelma vuosille 2013-2016 TVT-pedagogiikka ja verkon laaja hyödyntäminen ovat osa koulun toimintakulttuuria SISÄLLYSLUETTELO 1 MIKSI

Lisätiedot

- AD Group - Idealmainos Oy - Sitefactory Oy

- AD Group - Idealmainos Oy - Sitefactory Oy Pentti Mankinen Yrittäjyyskasvatus enorssi 2007 enorssin johtoryhmälle Yrittäjyyskasvatus -hankkeen raportti lukuvuodelta 2006-2007 1. Johdanto Kuluneen toimintavuoden aikana Yrittäjyyskasvatus hanke on

Lisätiedot