Rauman normaalikoulun strategia

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Rauman normaalikoulun strategia"

Transkriptio

1 2020 Rauman normaalikoulun strategia Rauman normaalikoulu hyväksytty

2 SISÄLLYSLUETTELO: 1 RAUMAN NORMAALIKOULU RAUMAN NORMAALIKOULUN STRATEGIAN PERUSTA Turun yliopiston strategia Kasvatustieteiden tiedekunnan strategia Suomen harjoittelukoulujen strategia RAUMAN NORMAALIKOULUN STRATEGIA RAUMAN NORMAALIKOULUN TOIMENPIDEOHJELMA Vastuullinen ja osaava perusopetus Opettajuutta tukeva harjoittelun ohjaus Tutkimusta, kokeilua ja kehittämistä hyödyntävä, edistävä ja toteuttava yhteisö Täydennyskoulutukseen, koulutusvientiin ja innovaatiotoiminaan osallistuva yksikkö Verkostoja kehittävä ja vaikuttavuutta lisäävä yhteistyötoimija Hyvinvointia edistävä toimintakulttuuri STRATEGIAN TOTEUTUMISEN SEURANTA

3 1 RAUMAN NORMAALIKOULU Turun yliopisto Rauman normaalikoulun opetuksen järjestäjä on Turun yliopisto. Rauman ja Turun normaalikoulut ovat Turun yliopiston kasvatustieteiden tiedekunnan alaisia harjoittelukouluja. Rauman normaalikoulun ensisijaisena tehtävänä on perusopetuksen 1-9 vuosiluokkien opetus ja toimiminen opettajankoulutuslaitoksen opiskelijoiden harjoitteluja toteuttavana itsenäisenä yksikkönä. Rauman kampus Rauman normaalikoulu sijaitsee Rauman kampus-alueella Turun yliopiston opettajankoulutuslaitoksen Rauman yksikön kanssa, jossa tarjotaan luokanopettajan, käsityön aineenopettajan, lastentarhanopettajan ja kasvatustieteen (varhaiskasvatuksen) koulutusta. Yksikkö toteuttaa yhdessä kasvatustieteiden laitoksen kanssa erityisopetuksen ammatillisia valmiuksia antavat opinnot (erityisopettajaopinnot). (Rauman kampus) Rauman kampuksella sijatsee myös joka on opettajankoulutuksen Rauman yksikössä toimiva täydennyskoulutus- ja kehittämispalveluiden tuottaja. Toiminta perustuu yliopistolliseen koulutukseen ja tutkimukseen. Rauman normaalikoulu Rauman normaalikoulun tehtävänä on antaa perusopetusta vuosiluokille 1-9 tarkoitetussa yhtenäiskoulussa toteuttaa ja ohjata opettajankoulutuslaitoksen opiskelijoiden harjoittelut opetukseen ja opettajankoulutukseen liittyvä tutkimus-, kokeilu- ja kehittämistoiminta täydennyskoulutus 2 RAUMAN NORMAALIKOULUN STRATEGIAN PERUSTA 2.1 Turun yliopiston strategia Turun yliopistolla on strategia ( Strategia TY), johon Rauman normaalikoulun strategia voidaan yhdistää organisaation tehtävien näkökulmasta. Sisällöllisesti löytyy samoja toimintapiirejä, mutta laajuudeltaan ja luonteeltaan eri tavoin painottuneena. Turun yliopiston stategiset tavoitteet ovat: 1. Vaikuttava tutkija 2. Vastuullinen kouluttaja 3. Yhteiskunnan hyvinvoinnin ja talouden vauhdittaja 4. Hyvinvoiva yhteisö Edellä mainittuihin löytyy kattavasti yhtymäkohtia Rauman normaalikoulun strategiassa. 2

4 2.2 Kasvatustieteiden tiedekunnan (TY) strategia Kasvatustieteiden tiedekunnan strategiset tavoitteet (Strategia kasv.tdk) ovat: 1. Koulutuksen ja koulutuspolitiikan vaikuttaja 2. Korkeatasoinen tutkimus ja tutkijakoulutus avaintekijöinä 3. Vahvaan osaamiseen perustuva vetovoimainen koulutus 4. Uutta voimaa tuottava innovaatiotoiminta ja koulutusvienti 5. Henkilöstö ja opettajat työyhteisönä Edellä mainittuihin löytyy yhtymäkohtia Rauman normaalikoulun strategiassa, mutta eri tavoin painottuneena. 2.3 Harjoittelukoulujen strategia Rauman normaalikoulu kuuluu enorssi- verkostoon, jonka puitteissa eri yliopistojen koulut eli harjoittelukoulut linjaavat toimintaansa asettaen yhteisiä tavoitteita, kehittäen yhteistoimintaansa ja vahvistaen siten asemaansa tasokkaina yliopistojen alaisina toimijoina koulutuksen, tutkimuksen ja yhteiskunnallisen vaikuttamisen kentässä. Rauman normaalikoulu on sitoutunut harjoittelukoulujen strategiaan (Harjoittelukoulujen strategia enorssin sivuilla). Eri yliopistojen harjoittelukoulujen yhteisen strategian painopistealueet ovat (luonnos kevät 2017): 1. Yleissivistävä koulutus 2. Opettajien koulutustehtävä 3. Tutkiva, kokeileva ja kehittävä yliopiston koulu 4. Osaamisen ja kehittämisen lisääminen 5. Johtajuus ja yhteisöllisyys Edellä mainitut näkyvät keskeisinä tavoitteina Rauman normaalikoulun strategiassa, mutta oman yliopiston strategian suuntaviivojen mukaan nimettyinä. Sisällöllisessä toimenpideohjelmassa on kiinteä yhteneväisyys harjoittelukoulujen strategiaan. 3 RAUMAN NORMAALIKOULUN STRATEGIA Rauman normaalikoulun strategia ja sen yhteys Turun yliopiston strategiaan on lyhyesti kuvattu seuraavan sivun taulukossa. Strategia on kontretisoitu toimenpideohjelmaksi luvussa 4. 3

5 Rauman normaalikoulun strategia 2020 Rauman normaalikoulun strategiset tavoitteet: 1. Vastuullinen ja osaava perusopetus 2. Opettajuutta tukeva harjoittelun ohjaus 3. Tutkimusta, kokeilua ja kehittämistä hyödyntävä, edistävä ja toteuttava yhteisö 4. Täydennyskoulutukseen, koulutusvientiin ja innovaatiotoimintaan osallistuva yksikkö 5. Verkostoja kehittävä ja vaikuttavuutta lisäävä yhteistyötoimija 6. Hyvinvointia edistävä toimintakulttuuri Yhteys Turun yliopiston strategiaan Vastuullinen kouluttaja Vastuullinen kouluttaja Vaikuttava tutkija Yhteiskunnan hyvinvoinnin ja talouden vauhdittaja Yhteiskunnan hyvinvoinnin ja talouden vauhdittaja Hyvinvoiva yhteisö Srategiset sisällöt pohjautuen suurelta osin harjoittelukoulujen strategiaan opetussuunnitelmaan ja tutkittuun tietoon perustuva opetus opetuksen eheyttäminen ja laaja-alainen osaaminen kieli- ja taitopainotteisen opetuksen kehittäminen oppilaiden osallisuuden lisääminen digitaalinen oppiminen ja tietotekninen osaaminen tasa-arvon ja demokratian vahvistaminen tutkimustiedon jakaminen ja vertaistuki pedagogisessa kehittymisessä kehittämistarpeet/ henkilöstökoulutuksen suunnittelu henkilöstölle oma kehittymissuunnitelma hankkeet ja kehittämistyö opetuksen laadunhallinta/työsuunnitelma opetuksen ja ohjatun harjoittelun kehittäminen koulutuksen yhteys työelämään opettajankoulutuksen kanssa tehtävän yhteistyön ja koulutuksen kehittäminen ohjaajakoulutus ja täydennyskoulutuksiin osallistuminen hankkeet ja kehittämistyö ohjauksen laadunhallinta/työsuunnitelma yhteistyö opettajankoulutuksen, ja muiden toimijoiden kanssa tutkimuksen, kehittämisen ja kokeilun mahdollistaminen henkilöstölle: suunnittelu, ohjaus, aika, rahoitus raportointi ja julkaisutoiminnan suunnitelma hankkeet ja kehittämistyö TutKoKe:n laadunhallinta/työsuunnitelma yhteistyö ja verkostoituminen opettajankoulutuksen, ja muiden toimijoiden kanssa asiantuntijuus omassa yhteisössä ja osaamiskartoitus kouluttajaksi hankkeet ja kehittämistyö täydennyskoulutuksen ym. laadunhallinta/työsuunnitelma yhteistyö huoltajien kanssa aluellinen yhteistyö kaupungin ja maakunnan tasolla yhteistyö enorssi-verkostossa yhteistyö yliopiston, OKL:n ja muiden toimijoiden kanssa verkostot näkyväksi ja tunnetuksi hankkeet ja kehittämistyö yhteistyön laadunhallinta/työsuunnitelma oppilaiden hyvinvoinnin ja henkilöstön työhyvinvoinnin kehittäminen osallisuus ja toimintakulttuurin kehittäminen toimintakulttuurin laadunhallinta/työsuunnitelma 4

6 4 RAUMAN NORMAALIKOULUN TOIMENPIDEOHJELMA 4.1 Vastuullinen ja osaava perusopetus Strategiset tavoitteet 1. Vastuullinen ja osaava perusopetus Toimenpidesuunnitelma Suunnitellaan opetus perustuen opetussuunnitelman mukaisiin tavoitteisiin ja tutkittuun tietoon. Taito- ja kielipainotteinen opetus omina linjoinaan kehittyvät kokonaisuuksiksi. Huomioidaan oppilaiden osallisuus opetuksessa. Vahvistetaan oppilaiden opiskelumahdollisuuksia ja edellytyksiä opiskella digitaalisesti ja kehittyä tietoteknisissä taidoissa. Toimenpiteiden tarkennuksia työsuunnitelmaa varten (lisäykset mahdollisia) Tarkastellaan oppilaiden kanssa opetussuunnitelmassa kuvattuja tavoitteita ja suunnitellaan opetus sen mukaan. Kiinnitetään erityistä huomiota opetuksen eheyttämiseen ja laaja-alaisen osaamisen vahvistamiseen ja kehitetään opetusta opettajien välisen yhteistyön keinoin. Taitolinjan opetussuunnitelmaa ja työskentely- ja oppimisympäristöjä kehitetään vuosiluokittain järjestelmällisesti rakentuvaksi. Kielilinjan opetussuunnitelmaa ja työskentely- ja oppimisympäristöjä kehitetään vuosiluokittain järjestelmällisesti rakentuvaksi. Lisätään oppilaiden mahdollisuuksia vaikuttaa koulun toiminnan suunnitteluun ja toteuttamiseen huomioimalla oppilaiden edustus koulun työryhmissä. Huomioidaan oppilaiden osallisuus opetustilanteissa, arvioinnissa sekä oppimisympäristöjen ja työtapojen kehittämisessä. Kokeillaan ja käytetään digitaalista oppimateriaalia, pelejä ja oppimisalustoja opetuksessa ja oppimisen tukena. Vahvistetaan oppilaiden tietoteknistä osaamista; ohjelmistojen käyttöä ja koodaamistaitoja opetussuunnitelman ja muiden suunnitelmien mukaisesti. Harjoitutetaan oppilaiden tietoteknisiä taitoja perusopetuksen jälkeisten jatko-opintojen edellyttämien vaatimusten mukaan.

7 Vahvistetaan demokratian ja tasa-arvon toteutumista kaikessa koulun toiminnassa. Jaetaan henkilöstön ja muun asiantuntijaverkoston kesken tutkimustietoa ja annetaan vertaistukea pedagogisessa kehittymisessä. Selvitetään henkilöstön tarvitsema/haluama koulutus. Vahvistetaan pedagogista osaamista oman kehittymissuunnitelman avulla. Huomioidaan demokraattinen päätöksenteko ja tasa-arvoinen kohtelu opetustilanteissa ja koulun toimintakulttuurissa. Kerätään yhteiselle työskentelyalustalle tutkimusaiheiden mukaan tutkimustietoa, jota voidaan hyödyntää opetuksessa ja harjoittelun ohjauksessa sekä omassa pedagogisessa kehittymisessä. Keskustellaan ja ideoidaan tutkimustiedon soveltamisesta käytäntöön. Kootaan jo käytetyt käytännön pedagogiset innovaatiot ja toimintatavat julkaistavaksi. Suunnitellaan TutKoKe-toimintaa. Kartoitetaan henkilöstön koulutustarpeita. Järjestetään koulutusta henkilöstön estysten mukaan ja huomioiden mahdolliset ajankohtaiset aiheet. Jokainen opettaja ja koulunkäynnin ohjaaja tekee oman kehittymissuunnitelman: vahvuudet, kehittymistarpeet, henkilökohtaiset koulutustoiveet. Vahvistetaan kehityskeskustelujen painottumista ammatilliseen kehittymiseen. Kannustetaan kokeiluun, kehittämiseen ja tutkimuksen tekemiseen sekä uusien innovaatioiden kehittämiseen. Osallistutaan perusopetusta kehittäviin hankkeisiin ja Anotaan hankerahoitusta ja sovitaan vastuista ja resurssoinnista. kehittämistyöhön. Kartoitetaan laadunhallinnan avulla opetuksen Valitaan laadun seurannan kohteet työsuunnitelmaan. kehittämiskohteita. Toteutettavaksi valitut tarkennetut toimenpiteet laaditaan työsuunnitelmaan lukuvuosittain Lukuvuosi Lukuvuosi Lukuvuosi

8 4.2 Opettajuutta tukeva opetusharjoittelun ohjaus Strategiset tavoitteet 2. Opettajuutta tukeva opetusharjoittelun ohjaus Toimenpidesuunnitelma Kehitetään opetusta ja ohjattua harjoittelua. Kehitetään koulutuksen yhteyttä työelämän tarpeisiin. Kehitetään opettajankoulutusyksiköiden välistä yhteistyötä opiskelijoiden ohjaamisessa. Toimenpiteiden tarkennuksia työsuunnitelmaa varten (lisäykset mahdollisia) Suunnitellaan yhdessä opettajankoulutuslaitoksen ja opiskelijoiden kanssa harjoittelun sisältöjä ja rakennetta huomioiden harjoittelijan oma opettajuuden kehittyminen. Vahvistetaan opiskelijoiden opettajuuden kehittymistä mallintamalla sitä opettajuuden eri osa-alueiden avulla. Kerätään palautetta harjoittelun toteutumisesta ja tehdään sen perusteella muutoksia ohjaukseen. Etsitään uusia ohjaustapoja ja lisätään yhteistyötä eri ohjaajien välillä. Huomioidaan opiskelijoiden esittämät tavoitteet opettajankoulutukselle harjoittelun toteutuksessa. Huomioidaan OKM:n Opettajankoulutuksen kehittämisen suuntaviivoja sisältö (Opettajankoulutusfoorumin ideoita ja ehdotuksia) opetuksen ja opettajuuden tukemisessa. (Linkit strategian lopussa) Seurataan työelämän muuttumista ja kartoitetaan opiskelijoiden tarpeita työelämään siirtymiseksi yhteistyössä opettajankoulutuslaitosten ja muiden normaalikoulujen kanssa. Osallistutaan enorssi-organisaation kautta yhteistyöhön muiden normaalikoulujen kanssa. Vahvistetaan kaikkien ohjaavien opettajien ohjaajataitoja mahdollistamalla osallistuminen ohjaajakoulutuksiin. Vahvistetaan ohjaajuutta täydennyskoulutuksien avulla yksilöllisten tarpeiden mukaan. 2

9 Osallistutaan mahdollisiin harjoitteluun liittyviin tutkimuksiin. Osallistutaan harjoittelua kehittäviin hankkeisiin ja Anotaan hankerahoitusta ja sovitaan vastuista ja resurssoinnista. kehittämistyöhön. Kartoitetaan laadunhallinnan avulla harjoittelun ohjauksen Valitaan laadun seurannan kohteet työsuunnitelmaan. kehittämiskohteita. Toteutettavaksi valitut tarkennetut toimenpiteet laaditaan työsuunnitelmaan lukuvuosittain Lukuvuosi Vastuullinen ryhmä resurssointi, arviointi, Lukuvuosi Lukuvuosi

10 4.3 Tutkimusta, kokeilua ja kehittämistä hyödyntävä, edistävä ja toteuttava yhteisö Strategiset tavoitteet 3. Tutkimusta, kokeilua ja kehittämistä hyödyntävä, edistävä ja toteuttava yhteisö Toimenpidesuunnitelma Vahvistetaan tutkimusta, kokeilua ja kehittämistä koulun toiminnassa. Kehitetään yhteistyötä oman yliopiston, opettajankoulutusyksiköiden, ja muiden toimijoiden kanssa. Toimenpiteiden tarkennuksia työsuunnitelmaa varten (lisäykset mahdollisia) Kehitetään demokraattiset ja tasa-arvoiset toimintatavat henkilöstölle suunnitella ja toteuttaa tutkimusta, kokeilua ja kehittämistä omassa työssään. Suunnitellaan ajan ja taloudellisen tuen järjestämisen malleja yhdessä. Kartoitetaan mahdollisuuksia osallistua yhteistyöhön eri toimijoiden kanssa tutkimuksen, kokeilun ja kehittämisen edistämiseksi. Vahvistetaan yhteistyötä Turun normaalikoulun kanssa. Hyödynnetään Rauman kampuksen asiantuntijaverkostoa. Kehitetään suunnitelmallista raportointi- ja julkaisutoimintaa. Kannustetaan, ohjataan ja tuetaan tutkimuksen, kokeilun ja kehittämisen raportointiin yhdessä sovitusti. Harjoitellaan raportointia ja julkaisujen tekemistä säännöllisesti. Asetetaan tavoitteita eri tasoiselle julkaisutoimnnalle työryhmien toimintaa hyödyntämällä. Osallistutaan tutkimusta, kokeilua ja kehittämistä edistäviin Anotaan hankerahoitusta ja sovitaan vastuista ja resurssoinnista. hankkeisiin ja kehittämistyöhön. Kartoitetaan laadunhallinnan avulla Tutkoke-toiminnan Valitaan laadun seurannan kohteet työsuunnitelmaan. kehittämiskohteita. Toteutettavaksi valitut tarkennetut toimenpiteet laaditaan työsuunnitelmaan lukuvuosittain Lukuvuosi Vastuullinen ryhmä resurssointi, arviointi, Lukuvuosi Lukuvuosi

11 4.4 Täydennyskoulutukseen, koulutusvientiin ja innovaatiotoimintaan osallistuva yksikkö Strategiset tavoitteet 4. Täydennyskoulutukseen, koulutusvientiin ja innovaatiotoimintaan osallistuva yksikkö Toimenpidesuunnitelma Kehitetään yhteistyötä ja verkostoitumista opettajankoulutuksen, ja muiden toimijoiden kanssa. Toimenpiteiden tarkennuksia työsuunnitelmaa varten (lisäykset mahdollisia) Vahvistetaan yhteistyötä opettajankoulutuksen kanssa. Tehdään yhteistyötä kanssa koulutussuunnittelussa ja koulutuksien toteuttamisessa. Toimitaan aktiivisesti enorssi verkostossa täydennyskouluttautumalla ja lisäämällä oman henkilöstön asiantuntijuutta. Osallistutaan innovaatiotoimintaan ja koulutusvientiin. Osallistutaan innovaatiotoimintaan yhdessä muiden toimijoiden kanssa. Osallistutaan koulutusviennin suunnitteluun ja toteuttamiseen yhdessä muiden toimijoiden kanssa. Osallistutaan mahdolliseen kansainväliseen yhteistyöhön yhdessä eri toimijoiden kanssa. Vahvistetaan normaalikoulun opetushenkilöstön ja rehtoriston asemaa täydennyskoulutuksen asiantuntijoista koostuvana yksikkönä. Vahvistetaan oman henkilöstön asiantuntijuutta. Kartoitetaan oman henkilöstön pedagoginen ja muu asiantuntijuus. Hyödynnetään oman henkilöstön asiantuntijuutta koulutusten järjestämisessä. Osallistutaan täydennyskoulutusta järjestäviin hankkeisiin ja Anotaan hankerahoitusta ja sovitaan vastuista ja resurssoinnista. kehittämistyöhön. Kartoitetaan laadunhallinnan avulla täydennyskoulutustehtävän, Valitaan laadun seurannan kohteet työsuunnitelmaan. innovaatiotoiminnan ja koulutusviennin kehittämiskohteita. Toteutettavaksi valitut tarkennetut toimenpiteet laaditaan työsuunnitelmaan lukuvuosittain Lukuvuosi Lukuvuosi Lukuvuosi

12 4.5 Verkostoja kehittävä ja vaikuttavuutta lisäävä yhteistyötoimija Strategiset tavoitteet 5. Verkostoja kehittävä ja vaikuttavuutta lisäävä yhteistyötoimija Toimenpidesuunnitelma Lisätään yhteistyötä nykyisten toimijoiden kanssa. Kehitetään säännöllisessä kontaktissa toimivia verkostoja alueellisesti, valtakunnallisesti ja kansainvälisesti. Toimenpiteiden tarkennuksia työsuunnitelmaa varten (lisäykset mahdollisia) Vahvistetaan yhteistyötä huoltajien kanssa koulun toimintakulttuurin avoimuutta ja luottamuksellisuutta lisäämällä. Lisätään yhteistyötä opettajankoulutuksen ja opiskelijoiden kanssa koulutukseen liittyvissä sisällöissä ja koulutuksen kehittämisessä tulevaisuuden opettajuutta vahvistavaksi. Toimitaan aktiivisesti enorssi-verkostossa, yhteistyössä AVI:n, opetushallituksen ja muiden valtakunnallisten toimijoiden kanssa. Lisätään yhteistyötä kaupungin ja maakunnan toimijoiden kanssa opetuksen ja koulutuksen järjestämiseen ja kehittämiseen liittyvissä toimissa. Osallistutaan alueellisiin, valtakunnallisiin ja kansainvälisiin verkostoihin resurssoimalla osallistumismahdollisuuksiin. Tehdään tunnetuksi omaa yksikköä vahvistamalla julkisuuskuvaa aktiivisena verkostotoimijana ja asiantuntijayksikkönä. Osallistutaan yhteistyötä ja verkostoja kehittäviin hankkeisiin ja Anotaan hankerahoitusta ja sovitaan vastuista ja resurssoinnista. kehittämistyöhön. Kartoitetaan laadunhallinnan avulla yhteistyön ja Valitaan laadun seurannan kohteet työsuunnitelmaan. verkostoitumisen kehittämiskohteita. Toteutettavaksi valitut tarkennetut toimenpiteet laaditaan työsuunnitelmaan lukuvuosittain Lukuvuosi Vastuullinen ryhmä resurssointi, arviointi, Lukuvuosi Lukuvuosi

13 4.6 Hyvinvointia edistävä toimintakulttuuri Strategiset tavoitteet 6. Hyvinvointia edistävä toimintakulttuuri Toimenpidesuunnitelma Kehitetään hyvinvointia koko kouluyhteisössä. Toimenpiteiden tarkennuksia työsuunnitelmaa varten (lisäykset mahdollisia) Huolehditaan oppilaiden hyvinvoinnista tehostamalla oppilashuollollisia toimia ja kunkin toimijan vastuullisuutta hyvinvoinnin mahdollistajana. Painotetaan tasa-arvoisuutta, avoimuutta ja luottamuksellisuutta ratkaisuissa, jotka vaikuttavat henkilöstön hyvinvointiin. Laaditaan toimintamalleja, joilla tuetaan tasa-arvoa ja avoimuutta opetuksessa, harjoittelun ohjaamisessa ja muissa tehtävissä. Kehitetään koulun toimintakulttuuria. Kehitetään toimintakulttuuri, jossa aikuiset, lapset ja nuoret työskentelevät oppimista ja hyvinvointia tukevassa yhteisössä. Kehitetään toimintakulttuuri, jossa oppilaiden ja huoltajien osallisuus toteutuu opetuksen järjestämisessä, suunnittelussa ja arvioinnissa yhteistyössä opetushenkilöstön kanssa. Osallistutaan toimintakulttuuria ja hyvinvointia edistäviin Anotaan hankerahoitusta ja sovitaan vastuista ja resurssoinnista. hankkeisiin ja kehittämistyöhön. Kartoitetaan laadunhallinnan avulla toimintakulttuurin ja Valitaan laadun seurannan kohteet työsuunnitelmaan. hyvinvoinnin kehittämiskohteita. Toteutettavaksi valitut tarkennetut toimenpiteet laaditaan työsuunnitelmaan lukuvuosittain Lukuvuosi Vastuullinen ryhmä resurssointi, arviointi, Lukuvuosi Lukuvuosi

14 5 STRATEGIAN TOTEUTUMISEN SEURANTA Rauman normaalikoulun strategian toteuttaminen kytketään kiinteästi lukuvuosittaiseen työsuunnitelmaan ja toimintaan työryhmissä, joissa tehdään tarkempi toimenpiteiden suunnittelu. Hanke- ja kehittämisrahoituksien hakeminen mahdollistuu vuosittain ja lisärahoitus voi vaikuttaa myös strategian toteuttamissuunnitelmaan. Jokaiseen strategian tavoitekohtaan liittyy kiinteästi arviointi, seuranta ja kehittäminen, joka näkyy laadunhallinnan kautta pitkäjänteisenä seurantana. Normaalikoulun laatutyötä kehitetään kokonaisvaltaisesti seuraavien vuosien aikana, jotta löydetään kestävä ja kehitystä tukeva laadun seurantajärjestelmä. Strategian laadinnassa käytetyt asiakirjat: Turun yliopiston Strategia Turun yliopiston Strategia toimenpideohjelmat Turun yliopiston kasvatustieteiden tiedekunnan strategia ja toimenpideohjelma Suomen harjoittelukoulujen strategia 2020 (julkaistaan syksyllä 2017 enorssin sivuilla) Opettajankoulutuksen kehittämisen suuntaviivoja, Opettajankoulutusfoorumin ideoita ja ehdotuksia OKM julkaisuja 20:6 34 Suomen opettajaksi opiskelevien liiton Tavoitteet opettajankoulutukselle Suositukset opetusharjoittelulle, Suomen opettajaksi opiskelevien liitto

LUONNOS OPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA

LUONNOS OPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA OPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA 2013-2016 Koulutus ja tutkimus kehittämissuunnitelma 2012 2016 linjaa valtakunnalliset painopistealueet, jotka koulutuspoliittisesti on päätetty

Lisätiedot

OPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA

OPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA OPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA 2013-2016 Koulutus ja tutkimus kehittämissuunnitelma 2012 2016 linjaa valtakunnalliset painopistealueet, jotka koulutuspoliittisesti on päätetty

Lisätiedot

Rauman normaalikoulu on Turun yliopiston alainen kaksisarjainen harjoittelukoulu. Normaalikoulu on muuttunut yhtenäiskouluksi elokuussa 2012.

Rauman normaalikoulu on Turun yliopiston alainen kaksisarjainen harjoittelukoulu. Normaalikoulu on muuttunut yhtenäiskouluksi elokuussa 2012. Rauman normaalikoulu on Turun yliopiston alainen kaksisarjainen harjoittelukoulu. Normaalikoulu on muuttunut yhtenäiskouluksi elokuussa 2012. Oppilaita koulussa on n. 370. Opetusharjoittelijoita lukuvuoden

Lisätiedot

Toimintakulttuuri kehittyy opetussuunnitelman uudistumisen kautta yhteisin tavoittein ja yhdessä toimien

Toimintakulttuuri kehittyy opetussuunnitelman uudistumisen kautta yhteisin tavoittein ja yhdessä toimien Kouluviihtyvyyttä lisäävien oppilasprojektien toteuttaminen Yhteiskunnallisen vuorovaikutuksen vahvistaminen Toimintakulttuuri kehittyy opetussuunnitelman uudistumisen kautta yhteisin tavoittein ja yhdessä

Lisätiedot

Perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminnan sekä koulun kerhotoiminnan laatukriteerit

Perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminnan sekä koulun kerhotoiminnan laatukriteerit Perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminnan sekä koulun kerhotoiminnan laatukriteerit Perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminta Kuvaus Hyvin järjestetty aamu- ja iltapäivätoiminta tukee koulun perustehtävää

Lisätiedot

7.3 Tehostettu tuki Pedagoginen arvio

7.3 Tehostettu tuki Pedagoginen arvio 7.3 Tehostettu tuki Oppilaalle, joka tarvitsee oppimisessaan tai koulunkäynnissään säännöllistä tukea tai samanaikaisesti useita tukimuotoja, on pedagogiseen arvioon perustuen annettava tehostettua tukea

Lisätiedot

OPS Minna Lintonen OPS

OPS Minna Lintonen OPS 26.4.2016 Uuden opetussuunnitelman on tarkoitus muuttaa koulu vastaamaan muun yhteiskunnan jatkuvasti muuttuviin tarpeisiin. MINNA LINTONEN Oppilaat kasvavat maailmaan, jossa nykyistä suuremmassa määrin

Lisätiedot

Olli Vesterinen, projektipäällikkö, OKM

Olli Vesterinen, projektipäällikkö, OKM Olli Vesterinen, projektipäällikkö, OKM 31.10.2016 OSAAMISEN JA KOULUTUKSEN KÄRKIHANKE 1 Uusi peruskoulu -ohjelma on osa Uudet oppimisympäristöt ja digitaaliset materiaalit peruskouluihin -kärkihanketta

Lisätiedot

LYSEON TIIMIEN PUHEENJOHTAJIEN HAASTATTELUT 5 / Tilatiimi Laatutyön osa-alueet: henkilöstö + kumppanuudet ja resurssit

LYSEON TIIMIEN PUHEENJOHTAJIEN HAASTATTELUT 5 / Tilatiimi Laatutyön osa-alueet: henkilöstö + kumppanuudet ja resurssit OULUN LYSEON LUKION LAATUTYÖ Omaa tarinaa laadusta Mitä koulu edustaa sinulle? Mitä haluat saada aikaan omassa työssäsi? Miksi laatutyötä tarvitaan? Miten haluat itse olla mukana laatutyössä? Miten sinun

Lisätiedot

LUKU 14 VUOSILUOKAT 3-6

LUKU 14 VUOSILUOKAT 3-6 LUKU 14 VUOSILUOKAT 3-6 Normaalikoulun paikallinen sisältö 1 SISÄLLYSLUETTELO: LUKU 14 VUOSILUOKAT 3-6 14.3 Vuosiluokkien 3-6 opetus Rauman normaalikoulussa... 3 14.3.1 Siirtyminen kuudennelta luokalta

Lisätiedot

LUKU 15 VUOSILUOKAT 7-9

LUKU 15 VUOSILUOKAT 7-9 LUKU 15 VUOSILUOKAT 7-9 Normaalikoulun paikallinen sisältö 1 SISÄLLYSLUETTELO: LUKU 15 VUOSILUOKAT 7-9 15.3 Vuosiluokkien 7-9 opetus Rauman normaalikoulussa... 3 15.3.1 Siirtyminen kuudennelta luokalta

Lisätiedot

Koulutuksen järjestäjän paikallinen kehittämissuunnitelma vuosille Hyväksytty sivistyslautakunnassa

Koulutuksen järjestäjän paikallinen kehittämissuunnitelma vuosille Hyväksytty sivistyslautakunnassa Koulutuksen järjestäjän paikallinen kehittämissuunnitelma vuosille 2015-2020 Hyväksytty sivistyslautakunnassa 23.9.2015 Kaarinan strategia Visio Maailma muuttuu Kaarina toimii! Toiminta-ajatus Järjestämme

Lisätiedot

Opetushallituksen rooli muotoiluohjelman toteutuksessa. pääjohtaja Aulis Pitkälä

Opetushallituksen rooli muotoiluohjelman toteutuksessa. pääjohtaja Aulis Pitkälä Opetushallituksen rooli muotoiluohjelman toteutuksessa pääjohtaja Aulis Pitkälä Koulutuksen haaste ja mahdollisuus: Muotoilun laajentunut kenttä Muotoile Suomi -ohjelma huomioi muotoilun ymmärryksen ja

Lisätiedot

Ammatillinen opettajankoulutus uudistuu Mitkä ovat sosiaali- ja terveysalan erityistarpeet?

Ammatillinen opettajankoulutus uudistuu Mitkä ovat sosiaali- ja terveysalan erityistarpeet? Ammatillinen opettajankoulutus uudistuu Mitkä ovat sosiaali- ja terveysalan erityistarpeet? Seija Mahlamäki-Kultanen HAMK Ammatillinen opettajakorkeakoulu Opettajankoulutusfoorumin tehtävät 1. Laaditaan

Lisätiedot

Koulutuksen järjestäjän kehittämissuunnitelma. Aija Rinkinen Opetushallitus

Koulutuksen järjestäjän kehittämissuunnitelma. Aija Rinkinen Opetushallitus Koulutuksen järjestäjän kehittämissuunnitelma Aija Rinkinen Opetushallitus For Osaamisen learning ja and sivistyksen competence parhaaksi Suomi maailman osaavimmaksi kansaksi 2020 Koulutukseen on panostettava

Lisätiedot

Avauspuheenvuoro. Valtakunnalliset virtuaaliopetuksen päivät Pääjohtaja Aulis Pitkälä

Avauspuheenvuoro. Valtakunnalliset virtuaaliopetuksen päivät Pääjohtaja Aulis Pitkälä Avauspuheenvuoro Valtakunnalliset virtuaaliopetuksen päivät 2016 Pääjohtaja Aulis Pitkälä 7.12.2016 Ajankohtaista koulutuksen kehittämisessä Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet 2016 - keskeiset kehittämisen

Lisätiedot

Hyvän ohjauksen kriteerityö

Hyvän ohjauksen kriteerityö Hyvän ohjauksen kriteerityö Oppilaan- ja opinto-ohjauksen kansalliset kehittämispäivät 29.4.2014 Opetusneuvos Anneli Rautiainen Esi- ja perusopetuksen yksikön päällikkö 21. vuosituhannen oppimisen taidot

Lisätiedot

LUKU 13 VUOSILUOKAT 1-2

LUKU 13 VUOSILUOKAT 1-2 LUKU 13 VUOSILUOKAT 1-2 Normaalikoulun paikallinen sisältö 1 SISÄLLYSLUETTELO: LUKU 13 VUOSILUOKAT 1-2 13.3 Vuosiluokkien 1-2 opetus Rauman normaalikoulussa... 3 13.3.1 Siirtyminen esiopetuksesta perusopetukseen

Lisätiedot

Uusi peruskoulu -visiotyöpaja

Uusi peruskoulu -visiotyöpaja Uusi peruskoulu -visiotyöpaja Opetus- ja kulttuuriministeri Sanni Grahn-Laasonen Oulu 6.3.2017 #uusiperuskoulu Suomi on koulutuksen, osaamisen ja modernin oppimisen kärkimaa (Hallituksen strateginen ohjelma)

Lisätiedot

Suomalaisen koulun kehittäminen

Suomalaisen koulun kehittäminen Suomalaisen koulun kehittäminen 31.10.2016 Aulis Pitkälä, pääjohtaja Opetushallitus Yhteinen visio Tavoitteena on eheä oppimisen polku jokaiselle lapselle ja nuorelle. Suomi on maa, jossa tekee mieli oppia

Lisätiedot

Projektipäällikkö Olli Vesterinen

Projektipäällikkö Olli Vesterinen Projektipäällikkö Olli Vesterinen OSAAMISEN JA KOULUTUKSEN KÄRKIHANKE 1 Uusi peruskoulu -ohjelma on osa Uudet oppimisympäristöt ja digitaaliset materiaalit peruskouluihin -kärkihanketta Uudet opetussuunnitelman

Lisätiedot

Toimintakulttuuri kehittyy opetussuunnitelman uudistumisen kautta yhteisin tavoittein ja yhdessä toimien

Toimintakulttuuri kehittyy opetussuunnitelman uudistumisen kautta yhteisin tavoittein ja yhdessä toimien Kouluviihtyvyyttä lisäävien oppilasprojektien toteuttaminen Yhteiskunnallisen vuorovaikutuksen vahvistaminen Toimintakulttuuri kehittyy opetussuunnitelman uudistumisen kautta yhteisin tavoittein ja yhdessä

Lisätiedot

Tervetuloa opetustoimen ja varhaiskasvatuksen henkilöstökoulutuksen osaaja! Opetushallituksen henkilöstökoulutustiimi

Tervetuloa opetustoimen ja varhaiskasvatuksen henkilöstökoulutuksen osaaja! Opetushallituksen henkilöstökoulutustiimi Tervetuloa opetustoimen ja varhaiskasvatuksen henkilöstökoulutuksen osaaja! Opetushallituksen henkilöstökoulutustiimi Osaamisen kehittäminen muutoksen mahdollistajana 18.5.2017 Elisa Helin Opetushallitus

Lisätiedot

KuntaKesusta Kehittämiskouluverkostoon 12.9.2014. Aulis Pitkälä pääjohtaja Opetushallitus

KuntaKesusta Kehittämiskouluverkostoon 12.9.2014. Aulis Pitkälä pääjohtaja Opetushallitus KuntaKesusta Kehittämiskouluverkostoon 12.9.2014 Aulis Pitkälä pääjohtaja Opetushallitus Opettajuuden tulevaisuuden taitoja Sisältö- ja pedagoginen tietous: aineenhallinta, monipuoliset opetusmenetelmät

Lisätiedot

Uusi peruskoulu -visiotyöpaja , Jyväskylä

Uusi peruskoulu -visiotyöpaja , Jyväskylä Uusi peruskoulu -visiotyöpaja 6.3.2017, Jyväskylä #uusiperuskoulu UUSI PERUSKOULU 1. Peruskoulufoorumilta visio suomalaiselle peruskoululle 2. Opettajien osaamisen kehittäminen läpi uran 3. Kokeilu-, kehittämis-

Lisätiedot

Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso Kevät 2015 Sivistystoimiala

Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso Kevät 2015 Sivistystoimiala Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso Kevät 2015 Sivistystoimiala 10.8.2015 Suunnittelu- ja kehittämispalvelut / Sulake 1 Taustatietoja Vastaajien jakaantuminen Vastaajien määrä 2015 (2014)

Lisätiedot

Uudistustyön suunta IRMELI HALINEN

Uudistustyön suunta IRMELI HALINEN Uudistustyön suunta Missä perusteiden linjauksissa muutos ilmenee? (1) Koulun ja opetuksen suhde muuttuvaan yhteiskuntaan Arvoperusta, tehtävä ja velvoitteet Toimintakulttuuri ja koulutyön järjestäminen

Lisätiedot

AMMATILLISEN KOULUTUKSEN JÄRJESTÄJIEN ALUEELLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA

AMMATILLISEN KOULUTUKSEN JÄRJESTÄJIEN ALUEELLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA AMMATILLISEN KOULUTUKSEN JÄRJESTÄJIEN ALUEELLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA 2013-2016 Koulutus ja tutkimus kehittämissuunnitelma 2012 2016 linjaa valtakunnalliset painopistealueet, jotka koulutuspoliittisesti

Lisätiedot

Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso kevät 2015 Sivistystoimiala

Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso kevät 2015 Sivistystoimiala Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso kevät 2015 Sivistystoimiala 10.8.2015 Suunnittelu- ja kehittämispalvelut / Sulake 1 Taustatietoja Vastaajien jakaantuminen Vastaajien määrä 2015 (2014)

Lisätiedot

Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso Kevät 2015

Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso Kevät 2015 Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso Kevät Sivistystoimiala 10.8. Suunnittelu- ja kehittämispalvelut / Sulake 1 Taustatietoja Vastaajien jakaantuminen Vastaajien määrä Kaikki vastaajat

Lisätiedot

Tietostrategiaa monimuotoisesti. Anne Moilanen Rehtori, Laanilan yläaste, Oulu

Tietostrategiaa monimuotoisesti. Anne Moilanen Rehtori, Laanilan yläaste, Oulu Tietostrategiaa monimuotoisesti Anne Moilanen Rehtori, Laanilan yläaste, Oulu Miksi? Koska oppilaalla on oikeus monipuolisiin oppimisympäristöihin sekä TVT-taitoihin Change is voluntary but inevitable!

Lisätiedot

Uusi peruskoulu -visiotyöpaja

Uusi peruskoulu -visiotyöpaja Uusi peruskoulu -visiotyöpaja 24.3.2017, Vaasa Projektipäällikkö Tiina Silander #uusiperuskoulu UUSI PERUSKOULU 1. Peruskoulufoorumilta visio suomalaiselle peruskoululle 2. Opettajien osaamisen kehittäminen

Lisätiedot

Perusopetuksen paikallisen opetussuunnitelman luvut 1-5, 7-9 ja 12

Perusopetuksen paikallisen opetussuunnitelman luvut 1-5, 7-9 ja 12 Opetus- ja kasvatuslautakunta 42 26.04.2016 Perusopetuksen paikallisen opetussuunnitelman luvut 1-5, 7-9 ja 12 129/12.00.01/2016 OPEKAS 42 valmistelijat; sivistysjohtaja Peter Johnson puh. 044 780 9254,

Lisätiedot

OPETUSTOIMEN HENKILÖSTÖKOULUTUS 2011

OPETUSTOIMEN HENKILÖSTÖKOULUTUS 2011 OPETUSTOIMEN HENKILÖSTÖKOULUTUS 2011 Krisse Sulonen ja Minna Taivassalo-Salkosuo Opetustoimen henkilöstön osaamisen kehittäminen -yksikkö Opetushallitus RAHOITUSKEHYKSET 2011 RAHOITUSALUE VASTUUVIRANOMAINEN

Lisätiedot

MIKÄ ON? Jaana Inki /Ulla

MIKÄ ON? Jaana Inki /Ulla MIKÄ ON? OPStuki 2016 Paikallisen opetussuunnitelmaprosessin tukikoulutus on enorssin ja kaikkien harjoittelukoulujen yhteisesti toteuttama koulutuskokonaisuus, jossa harjoittelukouluverkosto toimii paikallisen

Lisätiedot

KASVATUSTIETEIDEN YKSIKKÖ VARHAISKASVATUKSEN KOULUTUS. KASVARPH Pedagoginen harjoittelu / Varhaiskasvatus - Pedagoginen harjoittelu 10 op

KASVATUSTIETEIDEN YKSIKKÖ VARHAISKASVATUKSEN KOULUTUS. KASVARPH Pedagoginen harjoittelu / Varhaiskasvatus - Pedagoginen harjoittelu 10 op KASVATUSTIETEIDEN YKSIKKÖ VARHAISKASVATUKSEN KOULUTUS KASVARPH Pedagoginen harjoittelu / Varhaiskasvatus - Pedagoginen harjoittelu 10 op Pedaopas 2016-2017 KASVARPH Pedagoginen harjoittelu / Varhaiskasvatus

Lisätiedot

POHJOIS-KARJALAN AMMATTIKORKEAKOULU AIKUISKOULUTUS

POHJOIS-KARJALAN AMMATTIKORKEAKOULU AIKUISKOULUTUS AIKUISKOULUTUS OPISKELIJAPALAUTEKYSELYIDEN TULOKSET 2009 Tyytyväisyysindeksi on saatu laskemalla täysin ja osittain vastausten prosenttiosuudet yhteen. Jos tyytyväisyysindeksi on alle 50 %, se on merkitty

Lisätiedot

Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso kevät 2015 Sivistystoimiala

Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso kevät 2015 Sivistystoimiala Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso kevät Sivistystoimiala 18.5. Suunnittelu- ja kehittämispalvelut / Sulake 1 Taustatietoja Vastaajien jakaantuminen Vastaajien määrä Kaikki vastaajat

Lisätiedot

Pedagogisen johtamisen katselmus

Pedagogisen johtamisen katselmus Pedagogisen johtamisen katselmus Pedagogisen johtamisen katselmuksen lomakkeen täyttöohje: Pedagogista katselmusta käytetään pedagogisen johtamisen arvioinnin ja kehittämisen työkaluna. Arviointi on hyvä

Lisätiedot

Mistä on kyse? Kehittämiskouluverkosto MAJAKKA. Tarvitsemme konkreettisia tekoja, innovaatioita ja kokeiluja koulussa ja koululta.

Mistä on kyse? Kehittämiskouluverkosto MAJAKKA. Tarvitsemme konkreettisia tekoja, innovaatioita ja kokeiluja koulussa ja koululta. Mistä on kyse? Opetuksen järjestämistä ohjataan erilaisilla normeilla ja asiakirjoilla, kuten lainsäädännöllä, opetussuunnitelmien perusteilla, suosituksilla, strategioilla ja suunnitelmilla. Jotta valtakunnalliset

Lisätiedot

Sisällys Toimintasuunnitelman laatiminen... 2 Oppimisympäristön ja pedagogisen toiminnan kuvaus... 2 Laaja-alainen osaaminen... 2

Sisällys Toimintasuunnitelman laatiminen... 2 Oppimisympäristön ja pedagogisen toiminnan kuvaus... 2 Laaja-alainen osaaminen... 2 Sisällys Toimintasuunnitelman laatiminen... 2 Oppimisympäristön ja pedagogisen toiminnan kuvaus... 2 Laaja-alainen osaaminen... 2 Oppimiskokonaisuudet, teemat, projektit... 3 Toiminnan dokumentointi ja

Lisätiedot

VESO yläkoulun opettajat. OPS 2016 ARVIOINTI Jokivarren koululla

VESO yläkoulun opettajat. OPS 2016 ARVIOINTI Jokivarren koululla VESO yläkoulun opettajat OPS 2016 ARVIOINTI Jokivarren koululla 29.3.2017 Oppimisen arviointi Erja Vitikka 6.3.2015 Laaja-alainen osaaminen Laaja-alaisella osaamisella tarkoitetaan tietojen, taitojen,

Lisätiedot

OPETUSHALLITUKSEN TERVEHDYS PIENKOULUILLE

OPETUSHALLITUKSEN TERVEHDYS PIENKOULUILLE OPETUSHALLITUKSEN TERVEHDYS PIENKOULUILLE Pieksämäki 7.10.2015 Pääjohtaja Aulis Pitkälä Hallituksen kärkihankkeet Uudet oppimisympäristöt ja digitaaliset materiaalit peruskouluihin Toisen asteen ammatillisen

Lisätiedot

ERITYISEN ÄÄRELLÄ - Ammatillisen erityisopetuksen -seminaari

ERITYISEN ÄÄRELLÄ - Ammatillisen erityisopetuksen -seminaari ERITYISEN ÄÄRELLÄ - Ammatillisen erityisopetuksen -seminaari 15.3.2016 Asiantuntijaorganisaatiot matkakumppanina - ammatillinen koulutus kohti inkluusiota Minna Seppälä TAMK, Ammattipedagoginen TKI 18.3.2016

Lisätiedot

Opetussuunnitelmatyöllä lukiokoulutuksen kehittämiseen Pääjohtaja Aulis Pitkälä

Opetussuunnitelmatyöllä lukiokoulutuksen kehittämiseen Pääjohtaja Aulis Pitkälä Opetussuunnitelmatyöllä lukiokoulutuksen kehittämiseen 11.11.2015 Pääjohtaja Aulis Pitkälä Lukion opetussuunnitelman perusteiden valmistelun lähtökohtia Valtioneuvoston asetus (942/2014) Tavoitteet 2 Kasvu

Lisätiedot

Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet ja paikalliset suunnitelmat

Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet ja paikalliset suunnitelmat Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet ja paikalliset suunnitelmat Kumppanuusfoorumi Tampere 25.8.2016 Pia Kola-Torvinen Opetushallitus Suomessa varhaiskasvatuksella on pitkä ja vahva historia Pojat leikkimässä

Lisätiedot

Ajankohtaista opetushallinnosta

Ajankohtaista opetushallinnosta Ajankohtaista opetushallinnosta Pääjohtaja Aulis Pitkälä Rovaniemi 13.9.2016 Yleissivistävä koulutus uudistuu: Opetussuunnitelmatyö 2012-2018 2013 2014 2015 2016 2017 2018 si-, perus- ja lisäpetuksen ops-perusteet

Lisätiedot

HELSINGIN YLIOPISTON HARJOITTELUKOULUJEN JOHTOSÄÄNTÖ. Helsingin yliopiston hallitus on hyväksynyt tämän johtosäännön

HELSINGIN YLIOPISTON HARJOITTELUKOULUJEN JOHTOSÄÄNTÖ. Helsingin yliopiston hallitus on hyväksynyt tämän johtosäännön JOHTOSÄÄNTÖ 1(7) HELSINGIN YLIOPISTON HARJOITTELUKOULUJEN JOHTOSÄÄNTÖ Helsingin yliopiston hallitus on hyväksynyt tämän johtosäännön. Sisällys 1 Yleistä... 2 2 Harjoittelukoulujen hallinnollinen asema...

Lisätiedot

Yliopistolain (558/2009) 14 :n ja 88 :n nojalla Tampereen yliopiston hallitus on hyväksynyt tämän johtosäännön.

Yliopistolain (558/2009) 14 :n ja 88 :n nojalla Tampereen yliopiston hallitus on hyväksynyt tämän johtosäännön. 14.12.2011 1 (5) Tampereen yliopiston normaalikoulun johtosääntö Yliopistolain (558/2009) 14 :n ja 88 :n nojalla Tampereen yliopiston hallitus on 14.12.1011 hyväksynyt tämän johtosäännön. 1 Yleisiä määräyksiä

Lisätiedot

Tukea digitaalisen nuorisotyön kehittämissuunnitelman laatimiseen

Tukea digitaalisen nuorisotyön kehittämissuunnitelman laatimiseen Tukea digitaalisen nuorisotyön kehittämissuunnitelman laatimiseen Digitaalisen nuorisotyön strategisessa kehittämisessä tavoitteena on, että organisaatioissa digitaalisen median ja teknologian tarjoamia

Lisätiedot

Ajatuksia opetustoimen henkilöstön osaamisien kehittämisestä. Pääjohtaja Aulis Pitkälä Opetushallitus Osaava-hankkeiden sidosryhmäpäivä

Ajatuksia opetustoimen henkilöstön osaamisien kehittämisestä. Pääjohtaja Aulis Pitkälä Opetushallitus Osaava-hankkeiden sidosryhmäpäivä Ajatuksia opetustoimen henkilöstön osaamisien kehittämisestä Pääjohtaja Aulis Pitkälä Opetushallitus 15.3.2016 Osaava-hankkeiden sidosryhmäpäivä Osaamisen ja sivistyksen parhaaksi Koulutuksen tavoite 2025

Lisätiedot

Erityisopetuksen strategia kehittämistoiminnan suuntaajana

Erityisopetuksen strategia kehittämistoiminnan suuntaajana Erityisopetuksen strategia kehittämistoiminnan suuntaajana Pirjo Koivula Opetusneuvos Opetushallitus 16.4.2009 Opiskelun ja hyvinvoinnin tuen järjestämistä koskeva perusopetuslain sekä esi- ja perusopetuksen

Lisätiedot

OPETUSHALLITUKSEN TILANNEKATSAUKSET JA ANALYYSIT AJANKOHTAISISTA KOULUTUSPOLIITTISISTA AIHEISTA

OPETUSHALLITUKSEN TILANNEKATSAUKSET JA ANALYYSIT AJANKOHTAISISTA KOULUTUSPOLIITTISISTA AIHEISTA OPETUSHALLITUKSEN TILANNEKATSAUKSET JA ANALYYSIT AJANKOHTAISISTA KOULUTUSPOLIITTISISTA AIHEISTA Kari Nyyssölä Koulutustutkimusfoorumin kokous 18.5.2011 Opetushallituksen tutkimusstrategia 2010 2015 Lähtökohdat:

Lisätiedot

Perusopetuksen uudistamisesta kohti lukion uudistamista

Perusopetuksen uudistamisesta kohti lukion uudistamista Perusopetuksen uudistamisesta kohti lukion uudistamista Lukiopäivät 13.11.2013 Opetusneuvos Eija Kauppinen Opetusneuvos Tiina Tähkä OPETUSHALLITUS 1 2 Maailma on hämmentävä paikka! Osaamisen 7.11.2013

Lisätiedot

Osaaminien20.11.2014 ja 21.11.2014 Peruskoulupäivät

Osaaminien20.11.2014 ja 21.11.2014 Peruskoulupäivät Osaaminien20.11.2014 ja 21.11.2014 Peruskoulupäivät Peruskoulupäivät 2014 Osaaminen monilukutaito, laaja-alainen osaaminen, teknologiaoppiminen, monialainen oppiminen, osallisuus Työskentelyn kulku Ajatuksia

Lisätiedot

LIIKKUVA KOULU JA OPS 2016

LIIKKUVA KOULU JA OPS 2016 Raahe 3.3.2016 Laura Rahikkala liikunnanopettaja OPS 2016 HAASTE MAHDOLLISUUS HYPPY JOHONKIN UUTEEN OPS UUDISTUKSEN KESKEISIÄ LÄHTÖKOHTIA PEDAGOGINEN UUDISTUS -> Siirtyminen kysymyksestä MITÄ opitaan,

Lisätiedot

Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet ja paikalliset suunnitelmat Kati Costiander Opetushallitus

Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet ja paikalliset suunnitelmat Kati Costiander Opetushallitus Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet ja paikalliset suunnitelmat 20.9.2016 Kati Costiander Opetushallitus Yleissivistävä koulutus ja varhaiskasvatus uudistuu: Opetussuunnitelmatyö 2012-2017 2012 2013

Lisätiedot

TAMMELAN KUNNAN JOUSTAVAN PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA

TAMMELAN KUNNAN JOUSTAVAN PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA TAMMELAN KUNNAN JOUSTAVAN PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA Joustavan perusopetuksen toiminta Perusopetuslain mukaan kunta voi järjestää päättämässään laajuudessa perusopetuksen 7-9 vuosiluokkien yhteydessä

Lisätiedot

LAPINYLIOPISTON HARJOITTELUKOULUN JA KASVATUS TIETEIDEN TIEDEKUNNAN YHTEINEN TUTKOKE STRATEGIA

LAPINYLIOPISTON HARJOITTELUKOULUN JA KASVATUS TIETEIDEN TIEDEKUNNAN YHTEINEN TUTKOKE STRATEGIA LAPINYLIOPISTON HARJOITTELUKOULUN JA KASVATUS TIETEIDEN TIEDEKUNNAN YHTEINEN TUTKOKE STRATEGIA Lapin yliopiston harjoittelukoulun ja kasvatustieteiden tiedekunnan yhteinen tutkimus, kehittämis ja kokeilutoiminnan

Lisätiedot

MONIALAISET OPPIMISKOKONAISUUDET JA EHEYTTÄMINEN. Paula Äimälä Rauman normaalikoulu

MONIALAISET OPPIMISKOKONAISUUDET JA EHEYTTÄMINEN. Paula Äimälä Rauman normaalikoulu MONIALAISET OPPIMISKOKONAISUUDET JA EHEYTTÄMINEN Paula Äimälä Rauman normaalikoulu OPETUKSEN EHEYTTÄMINEN edellyttää pedagogista lähestymistapaa, jossa kunkin oppiaineen opetuksessa ja erityisesti oppiainerajat

Lisätiedot

Kasvun, oppimisen ja koulunkäynnin tuki

Kasvun, oppimisen ja koulunkäynnin tuki Kasvun, oppimisen ja koulunkäynnin tuki Luonnos kasvun, oppimisen ja koulunkäynnin tuen opetussuunnitelman perusteteksteiksi Nyt esitetyt muutokset perustuvat käytännön työstä saatuihin kokemuksiin, palautteisiin

Lisätiedot

Itsearviointi ja laadunhallinta

Itsearviointi ja laadunhallinta Itsearviointi ja laadunhallinta Case yliopiston koulu Joensuun normaalikoulu Johtava rehtori, KT UEF Perusopetuksen ja lukiokoulutuksen itsearviointi- ja laadunhallintakäytänteet Kuopio 7.2.2017 Koulun

Lisätiedot

KOULUTUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA VUOSILLE 2015-2020

KOULUTUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA VUOSILLE 2015-2020 KOULUTUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA VUOSILLE 2015-2020 Koulutus ja tutkimus kehittämissuunnitelma 2012 2016 linjaa valtakunnalliset painopistealueet, jotka koulutuspoliittisesti on

Lisätiedot

Ohjatun perusharjoittelun tiedotustilaisuus syksy 2013

Ohjatun perusharjoittelun tiedotustilaisuus syksy 2013 Ohjatun perusharjoittelun tiedotustilaisuus syksy 2013 HY:n Viikin normaalikoulu 21.10.2013 Reijo Honkanen, rehtori Käyttäytymistieteellinen tiedekunta Tervetuloa Viikin norssiin Viikin normaalikoulussa

Lisätiedot

Tehostetun ja erityisen tuen kehittämistoiminta Kuntien näkemyksiä kehittämistoiminnan tuloksista

Tehostetun ja erityisen tuen kehittämistoiminta Kuntien näkemyksiä kehittämistoiminnan tuloksista Tehostetun ja erityisen tuen kehittämistoiminta 2008-2012 Kuntien näkemyksiä kehittämistoiminnan tuloksista Tehostetun ja erityisen tuen kehittämistoiminta Kehittämistoiminnassa mukana oleville opetuksen

Lisätiedot

Osaava Etelä-Kymenlaakso 2015 Maija Mikkilä ja Outi Vainikainen

Osaava Etelä-Kymenlaakso 2015 Maija Mikkilä ja Outi Vainikainen Osaava Etelä-Kymenlaakso 2015 Maija Mikkilä ja Outi Vainikainen Maija Mikkilä 26.7.2012 1 Osaava Etelä-Kymenlaakso 2015 Toteuttajaverkosto: Kotka Hamina Pyhtää Virolahti-Miehikkälä Helsingin yliopisto,

Lisätiedot

Toimintaohjelman kehittämisalueita on yhdeksän:

Toimintaohjelman kehittämisalueita on yhdeksän: Sivistyslautakunta 55 18.05.2016 Joensuun seudun kasvatuksen ja koulutuksen toimintaohjelma 2016-2020 155/20.201/2016 Sivistyslautakunta 18.05.2016 55 Joensuun seudun seitsemän kuntaa, Ilomantsi, Joensuu,

Lisätiedot

Tulevaisuuden koulun linjauksia etsimässä

Tulevaisuuden koulun linjauksia etsimässä Ops-prosessi pedagogisen ja strategisen kehittämisen näkökulmasta Opetusneuvos Irmeli Halinen Opetussuunnitelmatyön päällikkö OPETUSHALLITUS 1 Tulevaisuuden koulun linjauksia etsimässä 2 1 Yleissivistävän

Lisätiedot

LAAJA-ALAINEN OSAAMINEN JA HYVÄ OPETTAMINEN

LAAJA-ALAINEN OSAAMINEN JA HYVÄ OPETTAMINEN LAAJA-ALAINEN OSAAMINEN JA HYVÄ OPETTAMINEN Mitä laaja-alainen osaaminen tarkoittaa? Mitä on hyvä opettaminen? Miten OPS 2016 muuttaa opettajuutta? Perusopetuksen tavoitteet ja laaja-alainen osaaminen

Lisätiedot

Peruskoulu-työpaja

Peruskoulu-työpaja Peruskoulu-työpaja 16.5.2016 Strategisen hallitusohjelman Osaaminen ja koulutus -painopistealue kärkihanke 1: Uudet oppimisympäristöt ja digitaaliset materiaalit peruskouluihin toimenpide 1: Uudistetaan

Lisätiedot

Perusopetuksen uudistuvat normit. Opetusneuvos Pirjo Koivula Opetushallitus

Perusopetuksen uudistuvat normit. Opetusneuvos Pirjo Koivula Opetushallitus Perusopetuksen uudistuvat normit Opetusneuvos Pirjo Koivula Opetushallitus Perusopetuslain muuttaminen Erityisopetuksen strategiatyöryhmän muistio 11/2007 Koulutuksen ja tutkimuksen kehittämissuunnitelmaan

Lisätiedot

Normaalikoulut innovatiivisuutta, luovuutta ja aktiivista vaikuttamista ajan hermolla Miten tähän tilanteeseen on päästy?

Normaalikoulut innovatiivisuutta, luovuutta ja aktiivista vaikuttamista ajan hermolla Miten tähän tilanteeseen on päästy? Helsingin Sanomien otsikko 19.11.2020 Normaalikoulut innovatiivisuutta, luovuutta ja aktiivista vaikuttamista ajan hermolla Miten tähän tilanteeseen on päästy? Ryhmän esittely Helinä Patana, Treen normaalikoulu

Lisätiedot

HOITOTYÖN STRATEGIA 2015-2019. Työryhmä

HOITOTYÖN STRATEGIA 2015-2019. Työryhmä ETELÄ-SAVON SAIRAANHOITOPIIRI HOITOTYÖN STRATEGIA 2015-2019 Työryhmä Eeva Häkkinen, Mikkelin seudun sosiaali- ja terveystoimi, Kangasniemen pty Senja Kuiri, Etelä-Savon sairaanhoitopiiri Aino Mäkitalo,

Lisätiedot

Opetushallituksen tuki paikallisen kehittämissuunnitelman tekemiselle - KuntaKesu

Opetushallituksen tuki paikallisen kehittämissuunnitelman tekemiselle - KuntaKesu Opetushallituksen tuki paikallisen kehittämissuunnitelman tekemiselle - KuntaKesu Sivistystoimen johdon foorumi 11.3.2014 Tampere Anneli Rautiainen Opetusneuvos, esi- ja perusopetuksen yksikön päällikkö

Lisätiedot

Ajankohtaista. koulutuksesta. varhaiskasvatuksesta ja. Johtaja Jorma Kauppinen, Opetushallitus Tiedon Kumppanuusfoorum Jyväskylä 24.8.

Ajankohtaista. koulutuksesta. varhaiskasvatuksesta ja. Johtaja Jorma Kauppinen, Opetushallitus Tiedon Kumppanuusfoorum Jyväskylä 24.8. Ajankohtaista varhaiskasvatuksesta ja koulutuksesta Johtaja Jorma Kauppinen, Opetushallitus Tiedon Kumppanuusfoorum Jyväskylä 24.8.2017 Varhaiskasvatus 24/08/2017 Opetushallitus 2 Varhaiskasvatussuunnitelman

Lisätiedot

Perusopetukseen valmistavan opetuksen. opetussuunnitelma. Outokummun kaupunki

Perusopetukseen valmistavan opetuksen. opetussuunnitelma. Outokummun kaupunki Perusopetukseen valmistavan opetuksen opetussuunnitelma Outokummun kaupunki 2 Sisältö 1 Perusopetuksen valmistavan opetuksen lähtökohdat... 3 2 Perusopetuksen valmistavan opetuksen tavoitteet ja keskeiset

Lisätiedot

OPStuki 2016 Paikallisen opetussuunnitelmaprosessin tukihanke/tukikoulutus

OPStuki 2016 Paikallisen opetussuunnitelmaprosessin tukihanke/tukikoulutus OPStuki 2016 Paikallisen opetussuunnitelmaprosessin tukihanke/tukikoulutus Helsingin yliopiston Viikin normaalikoulu Ulla Ilomäki-Keisala ulla.ilomaki-keisala@helsinki.fi 040-189 8959 MIKÄ ON? OPStuki

Lisätiedot

OpenDigi toimijat. Taustalla SA:n PREP21-hanke 5 opettajankoulutusyliopistoa

OpenDigi toimijat. Taustalla SA:n PREP21-hanke 5 opettajankoulutusyliopistoa OpenDigi 18.12.2017 OpenDigi toimijat Taustalla SA:n PREP21-hanke 5 opettajankoulutusyliopistoa - Oulun yliopisto (koordinaatori) - Jyväskylän yliopisto - Itä-Suomen yliopisto - Turun yliopisto - Lapin

Lisätiedot

VASU2017 Opetushallituksen ajatuksia varhaiskasvatussuunnitelman perustetyöstä

VASU2017 Opetushallituksen ajatuksia varhaiskasvatussuunnitelman perustetyöstä VASU2017 Opetushallituksen ajatuksia varhaiskasvatussuunnitelman perustetyöstä 24.9.2015 Varhaiskasvatuksen asiantuntijatiimi Yleissivistävä koulutus ja varhaiskasvatus Opetushallitus Esittelijä, Kirsi

Lisätiedot

OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEIDEN LAADINTA Opetusneuvos Irmeli Halinen OPETUSHALLITUS

OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEIDEN LAADINTA Opetusneuvos Irmeli Halinen OPETUSHALLITUS OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEIDEN LAADINTA 2012-2016 15.3.2012 Opetusneuvos Irmeli Halinen OPETUSHALLITUS KOULUN OPETUSSUUNNITELMA ja sen varaan rakentuva vuosisuunnitelma KUNNAN OPETUSSUUNNITELMA Paikalliset

Lisätiedot

Varhaiskasvatuksen kehittäminen. Siimapuiston päiväkoti

Varhaiskasvatuksen kehittäminen. Siimapuiston päiväkoti Varhaiskasvatuksen kehittäminen Siimapuiston päiväkoti Nykytila VK:n kehittämisestä yksikön näkökulmasta Valtakunnallisesti koordinoimaton kehittäminen Kunnilla omat / omiin mittareihin perustuva Yksiköillä

Lisätiedot

Ohjaus- ja tukitoimia osana kolmiportaista tukea. Pedagogisten ratkaisujen malleja. Tukitoimi Yleinen tuki Tehostettu tuki Erityinen tuki

Ohjaus- ja tukitoimia osana kolmiportaista tukea. Pedagogisten ratkaisujen malleja. Tukitoimi Yleinen tuki Tehostettu tuki Erityinen tuki Ohjaus- ja tukitoimia osana kolmiportaista tukea. Pedagogisten ratkaisujen malleja. Tukitoimi Yleinen tuki Tehostettu tuki Erityinen tuki eriyttäminen opetuksessa huomioidaan oppilaan opetusta voidaan

Lisätiedot

8 Oppimisen ja koulunkäynnin tuki

8 Oppimisen ja koulunkäynnin tuki 8 Oppimisen ja koulunkäynnin tuki Tuen tarpeiden arviointi ja tarvittavan tuen tarjoaminen kuuluvat opettajan työhön ja kaikkiin opetustilanteisiin. Tuki rakennetaan opettajien sekä tarvittaessa muiden

Lisätiedot

OPETTAJANKOULUTUSFOORUMI: OPETTAJANKOULUTUKSEN KEHITTÄMISOHJELMA JA KEHITTÄMISHANKKEET

OPETTAJANKOULUTUSFOORUMI: OPETTAJANKOULUTUKSEN KEHITTÄMISOHJELMA JA KEHITTÄMISHANKKEET OPETTAJANKOULUTUSFOORUMI: OPETTAJANKOULUTUKSEN KEHITTÄMISOHJELMA JA KEHITTÄMISHANKKEET Opettajankoulutusfoorumi on osa Osaamisen ja koulutuksen kärkihanke 1:tä. Foorumin tehtävänä on uudistaa opettajien

Lisätiedot

Etusijalla oppiminen ideoita lukion pedagogiseen kehittämiseen

Etusijalla oppiminen ideoita lukion pedagogiseen kehittämiseen Etusijalla oppiminen ideoita lukion pedagogiseen kehittämiseen Lukiopäivät 11.-12.11.2015 Eija Kauppinen, Kimmo Koskinen, Anu Halvari & Leo Pahkin Perusteiden oppimiskäsitys (1) Oppiminen on seurausta

Lisätiedot

KEVÄÄLLÄ 2016 HAUSSA!

KEVÄÄLLÄ 2016 HAUSSA! KEVÄÄLLÄ 2016 HAUSSA! SUJUVAT SIIRTYMÄT ALOITUSSEMINAARI 16.2.2016 Elise Virnes 1 Etunimi Sukunimi Opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonalan valtakunnalliset toimenpidekokonaisuudet 2014-2020 Erityistavoite

Lisätiedot

Opetussuunnitelmat. uudistuvat Tarja Ruohonen

Opetussuunnitelmat. uudistuvat Tarja Ruohonen Opetussuunnitelmat uudistuvat 2016 Tarja Ruohonen OPS-uudistuksen tavoitteita: Kasvun ja oppimisen jatkumon vahvistaminen Rakennetaan olemassaoleville vahvuuksille Määritellään kasvatustyötä ja toimintakulttuurin

Lisätiedot

Tilaisuuden avaus. VALTAKUNNALLISET VIRTUAALIOPETUKSEN PÄIVÄT , Helsinki, Messukeskus. Pääjohtaja Aulis Pitkälä

Tilaisuuden avaus. VALTAKUNNALLISET VIRTUAALIOPETUKSEN PÄIVÄT , Helsinki, Messukeskus. Pääjohtaja Aulis Pitkälä Tilaisuuden avaus VALTAKUNNALLISET VIRTUAALIOPETUKSEN PÄIVÄT 7.12.2015, Helsinki, Messukeskus Pääjohtaja Aulis Pitkälä Digitaalisen oppimisen ja pedagogiikan nykytila - vahvuuksia ja kehittämiskohteita

Lisätiedot

Opetussuunnitelmaprosessi Helsingin kaupungissa. Outi Salo 3.10.2014

Opetussuunnitelmaprosessi Helsingin kaupungissa. Outi Salo 3.10.2014 Opetussuunnitelmaprosessi Helsingin kaupungissa Outi Salo 3.10.2014 Koulutuksen järjestäjät ja oppilasmäärät Kaupungin koulut - Suomenkieliset - ruotsinkieliset Koulujen määrä 99 21 oppilasmäärä 37 379

Lisätiedot

Ohjatun perusharjoittelun tiedotustilaisuus syksy 2014

Ohjatun perusharjoittelun tiedotustilaisuus syksy 2014 Ohjatun perusharjoittelun tiedotustilaisuus syksy 2014 HY:n Viikin normaalikoulu 20.10.2014 Reijo Honkanen, rehtori Käyttäytymistieteellinen tiedekunta Tervetuloa Viikin norssiin Viikin normaalikoulussa

Lisätiedot

Oulu Irmeli Halinen ja Eija Kauppinen OPETUSHALLITUS

Oulu Irmeli Halinen ja Eija Kauppinen OPETUSHALLITUS OPS2016 Laaja-alainen osaaminen, monialaiset oppimiskokonaisuudet, uudistuvat oppiaineet sekä vuosiluokkakohtaisten osuuksien valmistelu paikallisessa opetussuunnitelmassa Oulu 26.2.2015 Irmeli Halinen

Lisätiedot

Koulun opetussuunnitelmassa ja vuosisuunnitelmassa kuvattavat asiat

Koulun opetussuunnitelmassa ja vuosisuunnitelmassa kuvattavat asiat Koulun opetussuunnitelmassa ja vuosisuunnitelmassa kuvattavat asiat Luku Sivunro Turun opsissa 1.4 (s 9) Koulun tasaarvosuunnitelma Otsikko Asiat Koulun opetussuunnitelmassa laaditaan erilliseksi liitteeksi.

Lisätiedot

Syventävän harjoittelun tiedotustilaisuus kevät 2014

Syventävän harjoittelun tiedotustilaisuus kevät 2014 Syventävän harjoittelun tiedotustilaisuus kevät 2014 HY:n Viikin normaalikoulu 3.3.2014 Reijo Honkanen, rehtori Käyttäytymistieteellinen tiedekunta Tervetuloa Viikin norssiin Viikin normaalikoulussa on

Lisätiedot

Koulutus ja tietoyhteiskunta vuoteen 2020 mennessä

Koulutus ja tietoyhteiskunta vuoteen 2020 mennessä Koulutus ja tietoyhteiskunta vuoteen 2020 mennessä Valtakunnalliset virtuaaliopetuksen päivät Valtiosihteeri Heljä Misukka 8.12.2010 Helsinki Tuottava ja uudistuva Suomi- Digitaalinen agenda vv. 2011-2020

Lisätiedot

Varhaiskasvatussuunnitelma johtamisen välineenä

Varhaiskasvatussuunnitelma johtamisen välineenä Varhaiskasvatussuunnitelma johtamisen välineenä 7.6.2016 Pia Kola-Torvinen Elisa Helin Opetushallitus Tavoitteena suomalaiseen järjestelmään sopiva, kehittämistä ohjaava asiakirja Lainsäädännön linjaukset

Lisätiedot

O Osaava-ohjelma Programmet Kunnig

O Osaava-ohjelma Programmet Kunnig n taustaa Hallitusohjelman tavoite "Opettajan työn houkuttelevuutta parannetaan kehittämällä työolosuhteita. Koulutuksen järjestäjille säädetään velvoite huolehtia siitä, että henkilöstö saa säännöllisesti

Lisätiedot

TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA (TTS)

TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA (TTS) TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA (TTS) 2009 2010 24.09.2009 1. HANKE Harjoittelukoulut, opettajankouluttajat ja opettajaopiskelijat jatkavat yhteistyötään erityisesti ohjatun harjoittelun kehittämiseksi.

Lisätiedot

Lisäopetuksen. opetussuunnitelma

Lisäopetuksen. opetussuunnitelma Lisäopetuksen opetussuunnitelma Sivistyslautakunta 14.10.2010 88 www.nurmijarvi.fi 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. Lisäopetuksen järjestämisen lähtökohdat ja opetuksen laajuus... 3 2. Lisäopetuksen tavoitteet...

Lisätiedot

Paikallisen opetussuunnitelmatyön tukikoulutus

Paikallisen opetussuunnitelmatyön tukikoulutus Paikallisen opetussuunnitelmatyön tukikoulutus Opetussuunnitelmatyö lähestyy! Tule keskustelemaan, hakemaan uutta tietoa ja hyviä työkaluja OPStuki 2016 -koulutuksesta! OPStuki 2016 Paikallisen opetussuunnitelmatyön

Lisätiedot

Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymän tieto- ja viestintätekniikan (TVT) strategia

Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymän tieto- ja viestintätekniikan (TVT) strategia Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymän tieto- ja viestintätekniikan (TVT) strategia työkappale 20.5.2011 2 SISÄLLYSLUETTELO 1 Tieto- ja viestintätekniikka oppimisessa... 1 2 KPEDUn tieto- ja viestintätekniikan

Lisätiedot